5. YKSILÖT JA RATKAISIJAN ROOLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. YKSILÖT JA RATKAISIJAN ROOLI"

Transkriptio

1 yksilöt ja ratkaisijan rooli YKSILÖT JA RATKAISIJAN ROOLI Edellisillä sivuilla on tarkasteltu yrityksen verkottumisprosessin syitä, sisältöä, tavoitteita ja menetelmiä. Aikaisemmin todettiin teknologian uuden kehitysvaihteen muuttavan sekä yritysten toimintaympäristöä että toimintamalleja. Kaikki todelliset muutokset ovat kuitenkin yksilöiden toteuttamia, sekä omissa päätöksissään että omassa toiminnassaan. Yksilöt ratkaisevat sen, miten nopeasti, tehokkaasti ja tavoitteiden mukaisesti yritysten toimintamallien muutokset toteutuvat. Sekä yrityksen asiakkaina, työntekijöinä että kuluttajina. Uuden teknologian avulla verkottuvaan maailmaan on muodostumassa aivan uusia TEKNO- LOGIA YHTEIS- KUNTA YKSILÖ Tässä luvussa on tarkoitus hahmottaa yksilöön, henkilönä ja toimijana, kohdistuvia uusia muutosajureita, jotka perustuvat tai aiheutuvat uuteen teknologiaan perustuvien kehityshankkeiden menestyksellisestä toimeenpanosta. YRITYS mahdollisuuksia ja tapoja, joilla yksilöt voivat kokea yhteisöllisyyttä. Kokemus voi syntyä moniin sekä sosiologisesti että psykologisesti kiinnostaviin seikkoihin perustuen. Tämän kirjan aihealueen kuvakulmasta yhteisöllisyyden seurauksista merkittävimpiä ovat kuitenkin erilaiset virtuaaliset yhteisöt.

2 130 yksilöt ja ratkaisijan rooli Seuraavilla sivuilla näitä kysymyksiä käsitellään seuraavien otsikkojen mukaisesti:! yksilön ohjautuvuus ja täsmätietojohtaminen,! asiakaskeskeisyydestä yksilökeskeisyyteen,! yhteisöllisyyden kehitys ja vaikutus,! virtuaalitodellisuus ja reaalietäisyydet, sekä! yksilön asema ja uuden teknologian muokkaama tulevaisuus. Yksilöillä, meillä kaikilla, on todellakin ratkaisijan rooli päätettäessä käsillä olevan massiivisen muutosvaiheen suunnasta, nopeudesta ja toteutumismuodoista. Tämän roolin vaikutus ulottuu huomattavasti yritysten toiminta-alueen ulkopuolellekin, koko yhteiskuntaan. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan tarkastella yksilöiden sähköiseen asiointiin, koulutukseen ja kouluttautumiseen tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä kehitystekijöitä.

3 yksilöt ja ratkaisijan rooli YKSILÖN OHJAUTUVUUS JA TÄSMÄTIETOJOH- TAMINEN Aikaisemmin tässä kirjassa on ollut esillä yrityksen toiminnan ohjauksen ja ohjattavuuden merkityksen kasvu verkostotaloudessa. Alla olevassa kuviossa yrityksen tuottamat palvelut ja tuotteet on korvattu paremmin yksilökohtaiseen tarkasteluun sopivalla toiminnan laadulla. Perinteinen tehokkuusajattelu ja sen mittaus ovat jo vuosikymmeniä muodostaneet yrityksen ja siinä työskentelevän henkilön vuorovaikutuksen perustan, joka vaikuttaa jatkuvasti ainakin taustalla. Viime vuosikymmenellä laatu-käsitteen ympärillä oli paljon aktiviteetteja, joista on myös jäänyt pysyvät jäljet sekä yritysten että yksilöiden toimintaan. Laatukatselmukset, -käsikirjat ja päälliköt ovat muuttaneet käsitystämme laadun sisällöstä ja merkityksestä, ja laadukas toiminta on yhä useammin eräs menestyksen perusedellytyksiä. OHJAUS LAATU TEHOKKUUS OHJATTAVUUS Kuva 64. Toiminnan ohjaus, ohjattavuus, laatu ja tehokkuus voidaan nähdä myös yksilön kuvakulmasta.

4 132 yksilöt ja ratkaisijan rooli Tehokkuuden ja laadun merkitys ei tulee vähenemään tulevaisuudessakaan. Toiminnan ohjauksen ja ohjattavuuden merkitys tulee kuitenkin kasvamaan uudelle tasolle samalla kun verkostomainen toiminta laajenee. Ohjauksen päätavoite on ennakoida resurssien käytön tarpeita ja hallita resurssien käyttöä siten, että resurssien käyttöaste pysyy optimaalisena koko toimintaympäristössä ja kussakin siihen kuuluvassa yrityksessä ja niiden osissa. Oleellisena osana toiminnan ohjaukseen liittyy toiminnan ohjattavuus, jonka avulla todellinen toiminta reagoi ohjausimpulsseihin siten, että toiminnan laatu ja tehokkuus pysyvät jatkuvasti korkealla tasolla myös todellisuudessa, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemusten tasolla. Tämä kehitys vaikuttaa oleellisesti myös yksilön toimintaympäristöön yrityksessä. Meitä ohjataan tulevaisuudessa yhä tarkemmin ja vastaavasti meidän oletetaan ohjautuvan yhä nopeammin, täsmällisemmin ja joustavammin uusiin tilanteisiin. Koko osaston, yrityksen ja sitä kautta koko yhteistyöverkoston toiminta rakentuu verkostossa jouhevasti, laadukkaasti ja tehokkaasti toimivien yksilöiden varaan. Tässä yhteydessä liiankin helposti mieleen tulevat ajatukset Uudesta, uljaasta maailmasta ja totalitaarisesta, kattavasta valvonnasta. Kun tietokoneet mittaavat helposti ja täsmällisesti jokaisen työntekijän jokaisen työvaiheen aikaa ja tuotosta, voi tällainen uhkakuva ja sen toteutuminen tuntua varsin todellisilta. Kehitys tulee kuitenkin luultavasti johtamaan toisenlaiseen tilanteeseen, sillä tässäkin suhteessa voimatasapainokohta siirtyy yksilöiden suuntaan. Täsmätiedot ja toiminnan ohjaus sekä ohjattavuus realisoituvat yksilötason tulosjohtamisena, eräänlaisena jatkuvana urakkana, jossa yksilö voi ratkaisevasti vaikuttaa päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosirytmiinsä ja suoritemääriinsä. Koko yrityksen ja yhteistyöverkoston suoritemäärät ja rytmit koostuvat näistä yksilötason yksiköistä siten, että kokonaisuus on laadukas, tehokas, hyvin ohjattava ja ohjautuva. Kokonaisuutena resurssien vajaukset (ylityötunnit) ja vajaakäyttö minimoituvat.

5 yksilöt ja ratkaisijan rooli 133 Yksilön näkökulmasta tällä kehityksellä voi olla mm. seuraavia seuraamuksia:! luultavasti 20/80 sääntö toteutuu moneen suuntaan,! 20 % kokonaisajastamme teemme 80 % työtuloksista,! 20 % resursseista tekee 80 % kokonaistuloksesta,! miehitys ja ajankohta vaihtuvat yllä olevissa ryhmissä,eli kukin meistä on joskus tuottavimmillaan ja joskus taas ei,! valinnan vapaus ulottuu yhä syvemmälle,! tiukka työ ja todellinen vapaa-aika erottuvat selkeämmin toisistaan, ja ehkä jopa! oikea vapaa-aika lisääntyy. Teknologian kehityksen aiheuttaman yksilötason työympäristön ja reunaehtojen muutoksen sisältö tarkentuu monien eri osapuolien (yhteiskunta, yritykset, etujärjestöt,..) välisissä valtapiiriväännöissä, mutta varsin selvästi muutos on tässäkin mielessä merkittävä ja nopea. Verkostotoiminnassa myös yhä pienemmistä yksiköistä muodostuu ihan oikeita yrityksiä, kuitenkin siten, että niiden asiakaspiiri ja yhteistyösuhteet rajoittuvat melko voimakkaasti kyseiseen toimintaverkostoon. Tämän kehityksen luotaaminen aiheuttanee myös varsin vilkkaan akateemisen toimeliaisuuden.

6 134 yksilöt ja ratkaisijan rooli 5.2. ASIAKASKESKEISYYDESTÄ YKSILÖKESKEISYY- TEEN Olemme vasta muutamia vuosia ja joillain toimialoilla ehkä jo yli vuosikymmenen toteuttaneet toiminnassa siirtymistä tuotanto- ja tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Hyvin suurelle osalle yrityksiä asiakas tarkoittaa sitä organisaatiota, joka ostaa ko. yrityksen tuotteita ja palveluja. Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan volyymit ja niiden jakaumat vuodelta Kotimaankauppa, 1997 Tukkukaupan myynti (pl. alv.) milj. mk % Koneiden ja muiden pääomatavaroiden kauppa 23,4 Ravinto- ja nautintoainekauppa 16,3 Yleistukkukauppa 15,5 Polttoainekauppa 9,0 Autoalan kauppa 8,2 Muut 27,6 Vähittäiskaupan myynti (pl. alv.) milj. mk Elintarvikekauppa 26,1 Autoalan kauppa 21,9 Tavaratalokauppa 11,9 Rauta- ja rakennustarvike- sekä sähkötarvike- ja kodintekniikan kauppa 9,6 Muut 30,5 Suurin osa tavarakaupasta kohdistuu siis organisaatiolle - ainakin toistaiseksi. Seuraavassa kuviossa on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan kehitystä muutamalta viime vuodelta. 1 lähde: Tilastokeskus,

7 yksilöt ja ratkaisijan rooli ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tukkukaupan määräindeksi, 1990 = 100 Vähittäiskaupan määräindeksi, 1990 = ,0 0, Kuva 65. Tukku- ja vähittäiskaupan volyymien indeksoitua kehitystä 2. Kaupan volyymit olivat siis vuonna 1997 vasta saavuttamassa lamaa edeltäneen tason. Vähittäiskauppa näyttää olevan hitaasti saavuttamassa tukkukaupan tason. Yllä olevat luvut sisältänevät ainakin jossain määrin tavarakauppaan kytkeytyviä palveluja, mutta varsinaisista palveluista ehkä keskimääräistä suurempi osa myydään yksittäisille henkilöille. Tässä kirjassa kuvattu teknologian kehitys johtanee lähivuosina kuluttajille kohdistuvan kaupan osuuden voimakkaaseen kasvuun, mutta ennen kaikkea muutoksen vaikutus tulee näkymään yksilökeskeisyyden merkityksen kasvuna myös organisaatioiden välisessä B-to-B kaupassa. Kuten jo aikaisemmin todettiin, yksilökeskeisen toiminnan mallit siirtyvät myös organisaatioiden väliseen toimintaan. 2 Lähde: Tilastokeskus,

8 136 yksilöt ja ratkaisijan rooli Perinteinen tuotanto-tukku-vähittäisporras-loppukäyttäjä -rakenne on nähtävissä eri sovelluksina lähes kaikilla toimialoilla. Tuotannon keskittyminen on luonut mittakaavaetuja, ja tukku- ja vähittäisportaan tehtäväksi on muodostunut kysynnän ja toimitusyhteyksien yhdistäminen siten, että tavarantoimittaja ja loppuasiakas kokevat ko. portaat hyödyllisiksi. Tuotteet pääsevät markkinoille ja kuluttaja saa laajan tuotevalikoiman lähelleen. TUOTANTOPORRAS TUKKU- JA VÄHITTÄIS- KAUPPAPORRAS KULUTTAJAT, KANSALAISET Kuva 66. Perinteinen tuotannon ja kaupan välinen työnjako. Kuten tässä kirjassa on jo useasti todettu, luo uusi teknologia suuria, uusia mahdollisuuksia tietojen välitykseen ja hyödyntämiseen. Miltä yllä oleva rakenne näyttäisikään, jos oletetaan kaikilla osapuolilla olevan samat tiedot markkinoista 3. Täsmätiedot kysynnästä ja tarjonnasta tulevat pienentämään markkinasegmenttien ja samalla tuotantoerien kokoa. Termi 'mass-customized' saa uutta, todellista sisältöä. Pitkät tuotantosarjat eivät ole kilpailuetuja, vaan haittoja. Samalla tuotteiden elinkaaret lyhenevät entisestään. Kaikki kysyntä ei kuitenkaan erilaistu yksilötasolle saakka, vaan muodostuu uudenlaisia keinoja yhdistää kysyntää. 3 vrt. Adam Smith ( ): An Inquiry into the Wealth of Nations: "But the current prices of labour at distant times and places can scarce ever be known with any degree of exactness. Those of corn, though they have in few places been regularly recorded, are in general better known and have been more frequently taken notice of by historians and other writers." Monet Smithin markkinatalouden toimintaan ja kehitykseen liittyvät ajatukset ja tavoitteet voivat todella toteutua uuden teknologian avulla.

9 yksilöt ja ratkaisijan rooli 137 Suorat yhteydet Uudet tukkukaupat, middlemanit yksilöt Verkottuneet tuotantoryhmät, osaamisen yhdistyminen luo kilpailuedut, Verkottuneet yhteistyöryhmät, virtuaaliyhteisöt Kuva 67. Verkottuminen hämärtää tukku- ja vähittäiskaupan eroja ja rajoja. Tuotanto- ja kulutusportaan välissä tarvitaan kysyntä- ja tarjontatietojen yhdistelyä. Tämä voi tapahtua sekä lähellä tuotantoa että kysynnän lähteillä, tai jossain siinä välissä. Mikään ei tule kuitenkaan estämään loppuasiakas- ja tuotantoportaan välisien suorien yhteyksien lukumäärän ja merkityksen kasvua. Tämän kanavan osuus tulee olemaan hyvin toimialariippuvainen, ja useilla toimialoilla tuotteiden fyysinen varastointi on myös edelleen sekä toiminnallisesti välttämätöntä että taloudellisesti järkevää. Ovatko fyysinen varastointi ja tietojen yhdistely ja välitys toisiinsa sidottuina perinteisen tukkukaupan hahmossa, riippuu hyvin monesta tekijästä: maantieteestä, volyymien tasosta ja vaihtelusta, brandien merkityksestä, alan perinteistä ja tukkukaupoista itsestään. Joka tapauksessa tuotannon, tukku- ja vähittäiskaupan ja loppukuluttajien roolien ja tehtävien väliset perinteiset rajat tulevat hämärtymään. Minkä tahansa organisaation, joka suunnittelee menestyvänsä uusissa tehtävissä tuotannon ja kysynnän välissä, tulee valmistua siihen, että se on tiedonvälityksen kannalta läpinäkyvä sekä tuotannon että kysynnän suunnasta.

10 138 yksilöt ja ratkaisijan rooli TUOTANTOPORRAS TUKKU-/ VÄLITYSPORRAS KULUTTAJAT/ KANSALAISET Kuva 68. Tuotantoportaan ja yksilöiden välissä toimiva tukkuporras muuttuu läpinäkyväksi tavaroiden, palvelujen ja ennen kaikkea tietojen välittäjäksi ja tuottajaksi. Uusi läpinäkyvän tiedonvälittäjän ja -jalostajan rooli asettaa vahvoja haasteita käytettäville tietojärjestelmille. Kuka tahansa yksittäinen kansalainen, ennalta tuntematon yksilö, voi ensivaiheessa hakea mitä tahansa tietoa kaikista niistä tuotteista ja toimittajista, joita kyseinen yritys markkinoille tarjoaa. Jos tiedustelut johtavat kaupankäyntiin, jatkuu tietotarve edelleen, mutta kyselyt ja tiedonvälitys kohdistuvat täsmällisesti nimettyyn tuotteeseen, yksilöön ja niitä yhdistävään yksittäiseen toimitukseen. Samalla asiakkaan palveluun yhdistyy monen organisaation toiminta: tuottajan, myyjän ja mahdollisen kuljetusliikkeen. Tietojärjestelmien lisäksi muutos asiakaskeskeisyydestä yksilökeskeisyyteen tulee haastamaan myös yrityksen organisaation, sen rakenteen, roolit ja tehtävät. Asiakkaat eivät ole enää segmenttejä, tasapäistettyjä ryhmiä, vaan voimakkaita, suoria yhteyksiä vaativia yksilöitä.

11 yksilöt ja ratkaisijan rooli 139 organisaatio Asiakaspalvelu asiakaskunta Markkinointi, myynti, tuotanto asiakas Markkinointitutkimuksia,,asiakaskyselyjä Organisaation jäsenet Yksittäiset kuluttajat / kansalaiset Markkinointi, myynti, tuotanto Asiakaspalvelua ja välitöntä asiakaspalautetta Kuva 69. Yritysten kontaktipinta asiakaskuntaan muuttuu voimakkaasti sekä laajuuden että syvyyden suhteen. Perinteisien asiakaspalveluosastojen merkitys tulee supistumaan, ja yhä suurempi osa loppuasiakaskontakteista syntyy yksittäisten henkilöiden välillä. Sähköposti on tässä kehityksessä erittäin merkittävässä asemassa. Tämä kehitys voi tuntua yrityksen ja organisaatiossa toimivien henkilöiden kannalta uhkaavalta ja vain vaivaa ja kustannuksia aiheuttavalta, mutta kehityksestä on myös erittäin myönteinen seuraus. Yritys saa (niin halutessaan) välitöntä, suoraa palautetta todellisilta asiakkailta helposti tallennettavassa ja jalostettavassa muodossa. Markkinatutkimukset saavat erittäin vakavan kilpailijan hyvin hoidetusta sähköisestä, yksilötason asiakaspalautteesta. Itse asiassa molemmin puolin saadut kokemukset, kehittyvät tietojärjestelmät ja -sovellukset ja hyvin johdettu organisaation kouluttautuminen ja mukautuminen uuteen mahdollisuuteen voivat johtaa tilanteeseen, jossa syntyvän yksilötason täsmätietomassan onnistunut hallinta on elinehto organisaatiolle. Samalla organisaatio verkottuu suoraan kansalaisten / kuluttajien kanssa ilman mitään väliportaita.

12 140 yksilöt ja ratkaisijan rooli 5.3. YHTEISÖLLISYYDEN KEHITYS JA VAIKUTUS Yksilökeskeisyydellä on rajansa ja vastavoimansa. Ihminen on sosiaalinen myös tietoyhteiskunnassa, ja me olemme jäseninä hyvin monissa erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Läheskään kaikkien näiden yhteisöjen olemassa oloa ei tiedosteta edes jäsentensä keskuudessa. Perinteisesti ihmisten muodostama ryhmä koostuu ainakin ajoittain toistensa kanssa samalla maantieteellisellä alueella toimivista ihmisistä, sillä ryhmien toiminta koostuu suurelta osin niiden kokoontumisista samaan paikkaan samaan aikaan. Ne voivat olla virallisia kokouksia, neuvotteluja tai keskustelutilaisuuksia, mutta yhteistä niille on paikkaan ja aikaan sitoutuminen. Uusi teknologia muuttaa yhteisöllisyyden fyysisiä reunaehtoja voimakkaasti. Nykyään voimme olla vahvasti mukana sellaisissa, määrätietoisesti toimivissa yhteisöissä, jotka toimivat hyvin laajalla alueella yli aikavyöhykkeiden ja valtioiden rajojen. 4 Jos samankaltaisesti ajattelevia tai muuten samoja intressejä omaavia tahoja ilmaantuu samaan virtuaaliseen avaruuteen, muodostuu helposti yhteisö, joka alkaa kehittelemään omaa teemaansa eteenpäin. Virtuaalisten yhteisöjen kehitys ei koske ainoastaan tuotteiden ja palvelujen kysyntäsektoria, vaan sama kehitys tulee vaikuttamaan myös raakaaine- ja tuotantopuolella. Monet pienet yritykset ovat mm. maataloussektorilla muodostaneet omia yhteisöjään. 4 Jos et ole vielä todennut tämän ilmiön voimakkuutta, haepa internetistä johonkin omaan harrastukseesi liittyvä keskusteluyhteisö, ja liity rohkeasti mukaan mielipiteiden vaihtoon.

13 yksilöt ja ratkaisijan rooli 141 YHTEISKUNTA TUOTTEIDEN VALMISTUS PALVELUTIETOJEN TUOTANTO PALVELUJEN TUOTANTO MAKSUT TAVAROIDEN JAKELU JA KIERRÄTYS PALVELUJEN JAKELU PALVELU- TIETOJEN VÄLITYS KYSELYT JA ASIOINTI TIEDOTUS JA MARKKI- NOINTI VERKOSTOTALOUTEEN LIITTYNYT KULUTTAJA VERKOSTOTALOUSYHTEISÖT Kuva 70. Verkostotalousyhteisöt koostuvat verkostotalouteen liittyneistä yksilöistä. Yhteisöt voivat myös olla osa tuotantoporrasta. Lienee loogista, että suurimmat ja määrätietoisimmat ja muotoisimmat virtuaaliyhteisöt siirtyvät myös ja ainakin osittain tuotantopuolelle. Ensiksi oman yhteisön tarpeiden mukaisesti ja sitten vähitellen kattamaan laajemman kysynnän tarpeita. Esimerkkinä tästä voisi olla vapaa-ajan matkojen järjestäminen. Aluksi joku matkoista ja niiden kohteista kiinnostunut henkilö aloittaa keskustelusivun verkossa. "Mikä hotelli on mielestänne nykyään sopivin aktiiviihmiselle Lontoossa?" Jos verkossa vaikuttavat eri aihealueiden kiinnostuksen (kysynnän ja tarjonnan) markkinat niin päättävät, keskustelu laajenee ja syvenee nopeasti, ja yhteisön jäsenet tuottavat runsaasti sisältöä keskusteluotsikon aiheesta ja sen ympäriltä.

14 142 yksilöt ja ratkaisijan rooli VERKKO- YHTEISÖ KOKEMUKSIEN JA TIETOJEN VAIHTOA JÄSEN TIETOJA MATKOISTA JA MATKAKOHTEISTA jossain kehityksen vaiheessa: MATKOJEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLLÖN JA TIEDON- VÄLITTÄMISEN INTEGRAATIO TOIMITTAJAT KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA MATKOISTA JA MATKAKOHTEISTA Osittainen lähde: John Hagel III, Arthur G. Armstrong, Net gain, Harward Business School Press, 1997 Kuva 71. Yhteisön muodostumien ja kehitys. Esimerkki matkailualalta. Jossain vaiheessa yhteisölle on kertynyt kattava sisältö ja yhteinen kokemus Lontoon hotelleista ja Lontoosta matkakohteena. Tulevaisuudessa tällainen toiminta voi johtaa yhä useammin siihen, että yhteisö pyytää tarjousta hotellista, lentoyhtiöltä ja muilta palvelutoimittajilta yhteisön nimissä ja ryhtyy samalla itse matkan järjestäjäksi. Tämä voi pidemmällä aikavälillä olla eräs merkittävimmistä roolijakoja ja miehitystä muuttavista kehityspoluista useillakin toimialoilla. Samaa teemaa voi soveltaa melkein mihin tahansa palveluun tai tuotteeseen, josta meillä on edes suunnilleen yhteismitallinen mielipide tai käsitys. Vielä nykyään virtuaalisten yhteisöjen kehitykseen ei useinkaan liity suoria taloudellisia intressejä, mutta kehitys johtaa varmasti ja nopeasti siihen, että näitä yhteisöjä muodostetaan ja nostatetaan esiin puhtaasti kaupallisista syistä - silloin toivottavasti myös sellaisin kaupallisin välinein ja keinoin, että yhteisöihin osallistuvat tiedostavat ko. yhteisön päämäärät ja tavoitteet. Aikaisemmin esillä ollut tietojen ja taitojen kehitys, knowledge management, liittyy vahvasti myös yksilöiden ja yhteisöjen kehitykseen uuden teknologian ja internetin avulla.

15 yksilöt ja ratkaisijan rooli 143 Kuten voimme myös konkreettisesti havaita 5, tieto on verkoissa. Alla olevassa kuvassa pystyakselilla alimpana tätä kuvaa tietomassa-taso. Mihin tahansa aihealueeseen voidaan muodostaa virtuaalinen yhteisö, joka hakee, jalostaa ja tarvittaessa jakelee tämän alueen tietoa. Yhteisöistä muodostuu pienempiä, esimerkiksi samaan maahan, kaupunkiin, työnantajaan liittyviä ryhmiä, jotka jalostavat ja soveltavat tietoja keskuudessaan. Ja lopulta tämä kehitys näkyy yksilöiden taitojen karttumisena mitä erilaisimpiin asioihin liittyen. YHTEISÖT, RYHMÄT JA YKSILÖT TIEDON JALOSTUSPROSESSISSA YKSILÖ RYHMÄ YHTEISÖ TAITO TIETO TIETO- MASSAT Kuva 72. Yhteisöt, ryhmät ja yksilöt verkossa olevan tiedon jalostajina. Tämä kehitys johtaa osaltaan tuotteiden, palvelujen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien ja sovellusten yhteisöllistymiseen. Nähtäväksi jää, mitä tämä kehitys pitää sisällään. 5 esimerkkejä tiedon lähteistä: Valtion talouden tutkimuslaitos (CIA:n maailman kattava The World Factbook)

16 144 yksilöt ja ratkaisijan rooli 5.4. VIRTUAALITODELLISUUS JA REAALIETÄISYYDET Uusi teknologia muuttaa ajan ja paikan merkitystä monien tuotteiden ja palveluiden tuottamisen, jakelun ja kuluttamisen osalta. Nopeasti kehittyvä tietotekniikka ja tietoliikenne mahdollistavat asiakkaiden paremman palvelun, uuden aseman hankkimisen jakelutiessä sekä uusien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämisen ja käyttöönoton. Maailma on voimakkaasti muuttumassa virtuaaliseksi, ajasta ja paikasta aikaisempaa riippumattomammaksi paikaksi. Samalla kun siirrymme kohti aika- ja paikkariippumattomuutta, niin ajan ja paikan merkitys korostuvat. Sellaisista tuotteista ja palveluista, joiden osalta aikaisemmin tyydyimme viiveellä saatuun palveluun, on yhä useammin tulossa aikakriittisiä. Pörssisijoittajalle ajantasainen tieto arvopaperien noteerauksesta on todellista lisäarvoa tuottava palvelu hänen maksimoidessaan omaisuutensa arvoa. Arvopaperit ovat muuttuneet paperille kirjoitetuista osakekirjoista tiedoksi, joka on merkitty sähköiseen arvo-osuusrekisteriin. Pörssin reaaliaikainen kaupankäyntijärjestelmä muutti olennaisesti sijoittajan mahdollisuuksia reagoida nopeasti kurssiheilahteluihin, ja uusi teknologia siirsi pörssisalin työpöydälle tai matkaviestimien avulla jopa taskuun. Niinpä markkinat ovat nopeasti kehittyneet välittäjävetoisista viiveellä toimivista ihmisen itsensä ohjaamaan nopeatempoiseen suuntaan. Seurauksena tästä yritysten keskinäinen asema jakelutiessä on muuttunut, ja niiden toiminnan ohjaus ja ohjattavuus on muuttanut alan kilpailuasetelmia: nopeat syövät hitaat. Aiemmin pankkien ja niiden omistamien arvopaperivälittäjien hallitsemalle markkinalle on ilmestynyt pieniä nopealiikkeisiä pankkiiriliikkeitä, jotka ovat vallanneet markkinoita hyödyntämällä tehokkaasti uutta teknologiaa ja tuottamalla sijoittajaa palvelevia sähköisiä palveluita perinteisiä toimijoita edullisemmin. Tulevaisuuden matkaviestimiin tai vaikkapa kelloihin, autoon ja mitä moninaisempiin paikkoihin ollaan lisäämässä tekniikkaa, joka ilmoittaa ympäristöön tarkat paikkakoordinaattinsa. Monet ihmisen tarvitsemat tuotteet ja palvelut ovat konkreettisia, jolloin tieto siitä, missä on lähin piste, josta tuotteen tai palvelun voi saada, muuttuu tärkeäksi.

17 yksilöt ja ratkaisijan rooli 145 Ihminen voi tulevaisuudessa päättää, haluaako hän ilmaista sijaintinsa verkossa oleville palveluille niin, että lähietäisyydellä toimivat tuotteiden ja palveluiden tarjoajat voivat tarjota tai kohdistaa hänelle hänen tarpeitaan vastaavia tuotteita ja palveluita. Tieto siitä, että maailmassa on sata miljoonaa ravintolaa, on jokseenkin hyödytön nälkäiselle ihmiselle. Sen sijaan tieto kilometrin säteellä löytyvistä ravintoloista, minkä tyyppistä ruokaa ne tarjoavat, ehkäpä vielä päivän tarjous, ovat olennaisia paikkaan liittyviä tietoja, joilla on suuri merkitys nälkäiselle ihmiselle. Vastaavia esimerkkejä ajan ja paikan merkityksestä löytyy runsaasti. Samalla kun uusi teknologia mahdollistaa aika- ja paikka- riippumattomuuden, niin se korostaa aikaan ja paikkaan liittyvän tiedon ja tietoisuuden merkitystä. Tulevaisuudessa kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin tulee olennaisena tekijänä liittää ominaisuuksia, jotka helpottavat niihin liittyvien aika- ja paikkatekijöiden ilmoittamista. Karkeasti yleistäen jakoa! 30 km,! 1000 km ja! ääretön voidaan käyttää ihmisen päivittäisen elämän kuvaamiseen ja samalla arvioida uuden teknologian merkitystä näiden raja-arvojen puitteissa. Kolmenkymmenen kilometrin matka kotoa on suurimmalle osalle ihmisistä se fyysisen maailman etäisyys, jonka piiristä haemme päivittäin tarvitsemamme tuotteet ja palvelut. Suoritamme esimerkiksi ruokaostokset tai käytämme kulttuuri- ja terveyspalveluita, jotka sijaitsevat useimmiten 30 km säteen sisällä. Suurimmalla osalla meistä myös työpaikka sijaitsee tuon säteen sisällä. Fyysisellä etäisyydellä tulee siis aina olemaan keskeinen merkitys joidenkin tuotteiden ja palveluiden jakelussa. Uusi teknologia tarjoaa mahdollisuuksia monien viihde- ja kulttuuripalvelujen nauttimiseen, vaikka itse tapahtuma olisikin fyysisesti saavuttamattomissa, ilman suurta siirtymäaikaa ja siitä koituvaa vaivaa. Periaatteessa rajattomalla maailmalla on kuitenkin muita rajoja, joista esimerkkinä käy raja-arvo 1000 km. Suomalaisittain tarkasteltuna oman kielen ja kulttuurimme rajat kulkevat yleistäen 1000 km säteellä. Maailmalla harvinainen ja outo pienen kansan puhuma kieli ja maamme sijainti vaikuttavat osaltaan kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin, joita meille tuotetaan ja tarjotaan.

18 146 yksilöt ja ratkaisijan rooli Kielen ja kulttuurin vaikutusta uuden teknologian mahdollistamassa rajattomassa maailmassa ei voi unohtaa, vaan se on ominaisuutena huomioitava tuotteita ja palveluja suunniteltaessa. Ääretön on paras mitta kuvaamaan uuden teknologian vaikutusten sitä aluetta, joka ehkä eniten muuttaa kokemustamme ympäröivästä maailmasta. Tietotekniikka ja tietoliikenne on kutistanut maailman näyttöpäätteen kokoiseksi. Puhelin yleistyessään tarjosi ihmiselle mahdollisuuden soittaa lähes jokaiseen maailman kolkkaan, jos vain yhteinen kieli puhekumppanien välille löytyi. Radio ja televisio mahdollistivat saman sisältöisen viestin jakamisen suurelle joukolle kuuntelijoita ja katselijoita. Internet loi käyttöömme infrastruktuurin, joka loi uudenlaisen mahdollisuuden kahdenkeskisen tai monenkeskisen vuorovaikutteisen maailman syntymiselle. Maailman, jossa kuvaa, ääntä ja tietoa voidaan käyttää aikaja paikkariippumattomasti. Monille tuotteille ja palveluille tämä tarkoittaa käytännössä rajatonta markkinaa, jossa kuka tahansa, missä tahansa voi olla potentiaalinen asiakas tai yhteistyökumppani.

19 yksilöt ja ratkaisijan rooli 147 yleismaailmallinen konsepti ja sisältö hampurilaisketjut CNN paikallisuuden aste paikallinen kieli ja kulttuuri perinteinen torikauppa ääretön määrä mahdollisuuksia eräänä hetkenä, eräässä paikassa kaikkialla 365 * 24 h myynti- ja jakelualue ja -aika Kuva 73. Esimerkkejä erilaisista kombinaatioista: paikallisuus, toiminta-alue ja -aika. Paikallinen, kieleen ja kulttuuriin sidottu globaali tuote tai palvelu; kaikki yhdessä ja jokainen erikseen, missä tahansa ja milloin tahansa. Mielenkiintoinen yhdistelmä vaatimuksia, jotka uusi teknologia pakottaa meidät huomioimaan jo tuotteiden ja palveluiden suunnitteluvaiheessa.

20 148 yksilöt ja ratkaisijan rooli 5.5. YKSILÖN ASEMA JA UUDEN TEKNOLOGIAN MUOKKAAMA TULEVAISUUS Tapahtumia eräänä aamuna vuonna Kello 6.30 pärähtää herätyskellomme soimaan. On alkanut uusi päivä. Kodin langattomaan lähiverkkoon kytketty herätyskello lähettää käynnistysviestin kahvinkeittimelle, joka kytkeytyy päälle ja keittää kuusi kupillista kahvia, ja lähettää sen valmistumisesta viestin herätyskellon näyttöön. Venyttelen sängyssä rauhassa viisi minuuttia herätäkseni kunnolla ja kävelen sitten eteiseen noutamaan aamulehden. Katettuani pöydän istahdan aamiaispöytään lukemaan aamulehteä. Huomioni kiinnittyy mielenkiintoiseen uutiseen suuren matkapuhelinvalmistajan uusimmasta keksinnöstä, silmälasinäyttöön kytketystä matkapuhelimesta. Pyyhkäisen älykynällä lehden artikkelin vasenta alakulmaa. Lehti on painanut siihen verkko-osoitteen, jonka kautta pääsen tutkimaan tarkemmin julkistettua tuotetta. Painan kynässä olevaa nappia ja televisioni vastaanottaa langattomasti tiedon haettavasta verkko-osoitteesta. Välittömästi televisioni ilmoittaa osoitteen löytyneen ja ilmoittaa videon lataamisen kestävän 35 sekuntia. Luen artikkelin loppuun ja katson asiaa koskevan videon. Tuote sopii minulle, liikkuvaa työtä tekevälle, kuin nenä päähän ja päätän välittömästi tilata itselleni uuden puhelimen ja siihen kuuluvan silmälasinäytön. Televisioni supertekstiteeveen sivulta 100 löytyy yhtä kaukosäätimen näppäintä painamalla tilauskaavake, jonka täyttämällä saan tilaukseni hoidettua. Tilauskaavake lataa verkosta automaattisesti käyttämäni pankin maksupalvelun ja tunnistamiseeni tarvittavien henkilötietojen varmennuspalvelut. Täytän tilauksen ja lähetän sen valmistajalle, ja kymmenen sekunnin kuluttua valmistajalta tulee televisiovastaanottimeeni viesti, jossa kiitetään tilauksesta ja ilmoitetaan toimituksen tapahtuvan kahden viikon sisällä. Halutessani voin seurata puhelimeni valmistumista ja sen toimittamista valmistajan kotisivuilta saamani tilausnumeron perusteella.

21 yksilöt ja ratkaisijan rooli 149 Luen lehden rauhassa loppuun, käyn aamupesulla ja pukeudun töihin lähtöä varten. Ennen lähtöä vilkaisen kotimikroltani vielä yön aikana tulleet työhöni liittyvät sähköpostit. USA:n konttorimme on saanut uuden asiakkaan ja minun allekirjoitustani tarvitaan tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi. Liitän paluuviestiini sähköisen tunnisteeni ja onnittelen saadusta kaupasta. Pyydän heitä myös lähettämään asiakkaan yhteystiedot minulle niin, että voin myöhemmin ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja vaikkapa sopia tapaamisesta hänen kanssaan ensi kuussa tapahtuvan USA:n matkani aikana. Työmatkalla vaimoni kyselee ehdotuksiani viikonlopun ruokalistaksi. Päädymme hirvipaistiin ja päätämme tilata tarvikkeet lähikaupasta noudettavaksi. Kämmenmikrollaan vaimoni täyttää tilauskaavakkeen ja lähettää sen kauppiaalle. Vielä ajomatkan aikana hän saa kauppiaalta viestin, jossa kauppias valittaa, että hirvipaistiin ajattelemamme mauste on päässyt loppumaan, mutta hän tilaa sen tukkukaupasta. Toimitus tulee vielä illalla, mutta ei kerkiä liitettäväksi tilaukseemme pyytämänämme aikana. Kauppias ehdottaa, että hän tuo mausteen meille kotiin töistä lähtiessään. Sehän sopii ja vaimoni lähettää kauppiaalle tästä vastauksen. Ajaessani minuun iskee epävarmuus. Mitähän tämän päivän ohjelmaani kuuluikaan? Pyydän puheohjattua puhelintani hakemaan kalenteritietoni verkossa olevalta palvelimelta ja lukemaan ohjelmani minulle ääneen ajomatkan aikana. Normaalin tuntuisia palavereja ja kokouksia, mutta myös muistutus illan ohjelmasta jatko-opintojen parissa. Siihen liittyen professorini on lähettänyt viestin, jossa hän sanoo toimittaneensa sähköpostiini illan aiheeseen liittyvän artikkelin, jonka hän toivoo minun lukevan ennen kurssille tuloa. Annan puhelimen kautta sähköpostiohjelmalle käskyn tulostaa artikkeli työpaikan kirjoittimelle, niin muistan varmasti ottaa sen mukaan kurssille lähtiessäni. Harkitsen tuttavani kanssa uuden yrityksen perustamista, ja hän on avuliaana henkilönä hoitanut kaikki tarvittavat yhteydet valtion ja kuntien virastoihin. Tarvittavat asiakirjat on koottu ja täytetty, puuttuu vain hyväksyntäni niihin. Kuittaan sähköisesti hyväksyväni asiat ja koko paketti lähtee viranomaisille jatkokäsittelyyn. Yrityksemme tuotteen ensimmäinen versio on valmis ja tuttavani ilmoittaa lähettäneensä tuotteemme minulle postitse tutustuttavaksi.

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Ostokäyttäytyminen muuttui v. 1980 CRM Customer Relationship Management Liidi = prospekti v. 2010 ICM Inbound Contact

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillinen yliopisto TEKNOLOGIA JA ETÄISYYKSIEN HALLINTA 2030

Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillinen yliopisto TEKNOLOGIA JA ETÄISYYKSIEN HALLINTA 2030 Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillinen yliopisto TEKNOLOGIA JA ETÄISYYKSIEN HALLINTA 2030 5-50-500-5000 kilometriä Etäisyydet Lähipiiri, kaupunkiseutu, valtakunta, maapallo Kulkutavat Kävely,

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com Kehyskuvasto www.eirikehykset.com 2014 www.eirikehykset.com www.eirikehykset.com Eiri Kehykset Oy Eiri Kehykset Oy on valmistanut laadukkaita valokuvakehyksiä jo 60 vuoden ajan. Tuotteet tehdään suomalaisilla

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Tuotteet ja palvelut Ari Hartikainen. Copyright Hartikaari Oy, www.hartikaari.fi info@hartikaari.fi

Tuotteet ja palvelut Ari Hartikainen. Copyright Hartikaari Oy, www.hartikaari.fi info@hartikaari.fi Tuotteet ja palvelut Ari Hartikainen Nettiautomaatti mahdollistaa käyttäjälle edullisen ja yksinkertaisen tavan käyttää Internetiä ja sen tarjoamia palveluita Nettiautomaatti ei tarvitse käyttöpaikassaan

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta 10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta Ari Räty, tekninen johtaja, Demon Turvallisuus Oy 1: Miten toimittamanne kamerat näkevät pimeässä? Kameran kuvaus perustuu kohteesta heijastuvaan valoon. Ellei

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2014

TNS PäättäjäAtlas 2014 Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva TNS Gallup paljastaa suomalaisen hankintapäättäjän muotokuvan TNS PäättäjäAtlas selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän

Lisätiedot

Lähituottajat ja KH24. Erkki Timmerbacka Mikkeli 18.11.2015

Lähituottajat ja KH24. Erkki Timmerbacka Mikkeli 18.11.2015 Lähituottajat ja KH24 Erkki Timmerbacka Mikkeli 18.11.2015 Perustettu v. 2009 Seulo Palvelut Oy nimisenä Seulo.fi nimellä avaus v. 2010 Tavoitteena erityisesti lähi- ja luomuruokaa painottava nettikauppa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa Koe uusi Windows Windows 8 viidessä minuutissa Mitä tarvitset Päästäksesi nopeasti alkuun, tulee sinulla olla: Salasana langattomaan verkkoosi Salasana sähköpostitiliisi Tervetuloa! Tervetuloa Windows

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot