Liite 1 Työohjelma: Henkilökuljetusten kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 Työohjelma: Henkilökuljetusten kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 kehittäminen pohjoisessa Keski- Sito Oy

2 kehittäminen pohjoisessa Keski- 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET KONSULTIN PROJEKTIRYHMÄ SUUNNITTELUVAIHEET Henkilökuljetusten nykytila ja kehittämistarveanalyysi Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA JA TYÖN AIKATAULU RAPORTOINTI JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS... 7

3 kehittäminen pohjoisessa Keski (7) 1 Lähtökohdat ja tavoitteet Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhdeksi kuljetusjärjestelmän kehittämisen kärkihankkeeksi valikoitui julkisen liikenteen järjestämis- ja hankintamallien kehittäminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa hanke-ehdotukseen viitattiin myös nimellä kutsujoukkoliikenneprojekti. Tavoitteeksi asetettiin laajempi kuntien välinen ja ELY-keskuksen yhteissuunnittelu ja yhteishankinnat päällekkäisen työn ja henkilöliikennepalvelujen kokonaisuuden tehostamiseksi. Projektin tarpeen selvittämiseksi ja sisällön tarkentamiseksi Keski-Suomen ELY-keskus ja Sito Oy toteuttivat kuntien ja Saarikan johdolle kyselyn projektin toteuttamisesta. Projektiehdotus sai kuntajohdon ja Saarikan tuen ja sitä esiteltiin seudun kuntajohdon kokouksessa. Kokouksen tuloksena päätettiin valmistella tarkennettu työohjelma ja kustannusjakosuunnitelma. Projekti hankitaan ELY-keskuksen ja Siton puitesopimusjärjestelyjen kautta. Projektin tavoitteina on muodostaa operationaalinen kokonaiskuva suunnittelualueen joukko- ja henkilöliikennepalveluista (markkinaehtoinen liikenne, ELY-keskuksen liikenne, oppilaskuljetukset, sote-sektorin kuljetukset ja kuntien asiointiliikenteet) ja niiden eri asiakasryhmille tarjoamasta palvelutasosta. Seudullisesti selvitetään kuntien käytännöt kuljetuspalveluiden järjestämisessä, hankintamalleissa ja kustannuksissa. Työssä kattavan nykytilan analyysin perusteella tuotetaan kuntien ja muiden toimijoiden tarpeisiin sovitettu kehittämisehdotus siitä, kuinka suunnittelualueen liikennepalvelut, järjestämisvastuut, hankinnat ja yhteistyörakenteet tulisivat palvelutason turvaamisen ja kustannustehokkuuden kannalta järjestää. Työn tavoitteena on, että syntynyttä toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla Keski- kuntasektorin ja ELY-keskuksen vastuulla olevien joukko- ja henkilöliikennepalveluiden kehittämisessä. Kuntajohto on loka-marraskuussa 2014 linjannut, että projektin tulostavoitteissa tulisi erityisesti huomioida seuraavat asiakohdat: Syntynyttä toimintamallia tulee voida hyödyntää myös muualla Keski- Työssä tulee löytyä malli kuntasektorin ja ELY-keskuksen suunnittelu- ja hankintaresurssien koordinointiin Kustannuspaineet henkilökuljetuksissa ovat kasvaneet, tulisi löytää malleja, jossa kasvupaineita voitaisiin eri toimenpiteillä hillitä Kustannuspaineiden ohella seudun joukko- ja henkilöliikenteen kilpailutusten ei ole todettu toimivan riittävän hyvin. Työssä tulisi esittää malleja, jossa erityisesti tarjouspyyntöjen houkuttelevuutta ja sitä kautta toimivia markkinoita saataisiin edistettyä. Asiointiliikenteen, oppilaskuljetusten ja sote-sektorin kuljetusten yhdistämisen konkreettisia ratkaisuja Lisäksi projektissa toivottiin käsiteltäväksi seuraavia teemoja o Uusien joukkoliikenteen palvelumallien analyysia ja soveltuvuusarviota seudullisiin kuljetustarpeisiin o Saavutettavuuskysymysten huomioimista, eli kuinka liikennepalveluilla tuotteisiin perusturvan palvelukokonaisuutta (Optio) Lisäksi työryhmä varautuu Peruspalveluliikelaitos Saarikan yksityiskohtaiseen kuljetusten suunnitteluun ja hankintaan keväällä (arviolta maaliskuu 2015). Tästä työstä tehdään option toteutuessa itsenäinen tarjoutuminen.

4 kehittäminen pohjoisessa Keski- 4 (7) Varsinainen suunnittelutyö jakautuu kahteen työvaiheeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan organisaatioiden henkilökuljetuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa kokonaiskuva henkilökuljetusten nykytilasta ja kehittämistarpeista (liikennöinti, hankinnat ja talous). Toisessa vaiheessa tehdään tarvittavat lisäselvitykset ja muodostetaan yhteisesti sovittuun tulostavoitteeseen johtava ratkaisusuunnitelma, minkä pohjalta kunnat, Saarikka ja Keski-Suomen ELY-keskus voivat toteuttaa henkilökuljetuksia koskevat uudistukset pohjoisen Keski-Suomen alueella. 2 Konsultin projektiryhmä Konsultin suunnitteluryhmä muodostuu joukko- ja henkilöliikenteen ja liikennejärjestelmätyön asiantuntijoista. Työryhmän ansioluettelot ovat liitteenä (Liite 2) Konsultin työryhmäksi esitämme seuraavia henkilöitä: Jaakko Rintamäki, vanhempi asiantuntija (SKOL 03), Sito Oy: Rintamäki toimii hankkeen projektipäällikkönä ja vastaa työn suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta. Rintamäki on Sitossa ja aiemman työuran aikana osallistunut projektipäällikkönä useaan joukko- ja henkilöliikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeeseen. Taru Hynninen, vanhempi suunnittelija (SKOL 03), Sito Oy: Hynninen toimii hankkeessa pääsuunnittelijana ja on projektipäällikön sijainen. Hynninen on toiminut aikaisemmin mm. Keski-Savon logistiikkayksikön hankinta- ja logistiikkapäällikkönä Mika Savolainen, johtava konsultti (SKOL 01), Sito Oy: Savolainen toimii projektissa liikennejärjestelmän kehittämisen asiantuntijana ja laadunvarmistajana. 3 Suunnitteluvaiheet 3.1 Henkilökuljetusten nykytila ja kehittämistarveanalyysi Työvaiheen aluksi konsultti kokoaa keskeisten lähtötietotarpeiden listan, joka käydään läpi ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Lähtötietojen toimittamisesta sovitaan vastuut ja aikataulut. Lisäksi jo projektin alussa nimetään kuntakohtaiset vastuuhenkilöt projektin aikaiseen vuorovaikutukseen, kehittämiseen ja tiedonvaihtoon. Projektin käynnistyttyä projektissa kerätään perustiedot joukko- ja henkilöliikenteen seudullisista vastuutahoista (ns. järjestäjähallintokunnat), kuljetusten tunnusluvut (kustannukset, kustannuskehitys, asiakasmäärät ja hankintamenettelyt). Tässä yhteydessä käydään läpi nykyiset seudun joukko- ja henkilökuljetuksia koskevat alueelliset tavoitteet, toimenpidesuunnitelmat ja strategiat. Nykytilatarkastelua syvennetään toteuttamalla keskeisten henkilöliikennepalveluiden suunnittelusta ja hankinnasta vastuussa olevien henkilöiden haastattelut. Tärkeä osa kehittämistarveanalyysiä on toteuttaa alueellinen markkina- ja hankintaselvitys. Tässä työvaiheessa käydään kuntakohtaisesti perustiedot läpi henkilöliikennemarkkinoiden toimivuudesta ja kilpailutilanteesta. Aihetta tarkastellaan seuraavien näkökulmien avulla: Kuinka paljon kilpailutuksiin osallistuu liikennöitsijöitä (kunnat ja koko seutu)? Millaisia hankintaperusteita ja sopimusmuotoja on käytössä? Kuinka usein eri kuljetuspalvelut kilpailutetaan?

5 kehittäminen pohjoisessa Keski (7) Nykytila- ja kehittämistarveanalyysiin pohjautuvista tuloksista koostetaan tulosraportti Power Point muodossa. Nykytila- ja kehittämistarveanalyysi käsitellään ja hyväksytään projektin ohjausryhmässä ja mahdollisista mukana olevien organisaatioiden päätöksentekoelimissä. Seuraavalle työvaiheelle (kehittämissuunnitelma) muodostetaan tarkat tavoitteet pohjautuen kuntien ja ELY-keskuksen akuutteihin tarpeisiin mm. kustannustehokkuuden, yhdistelypalvelujen ja yhteissuunnittelun tehostamiseen. 3.2 Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelmassa yksilöidään toimenpiteet ja toimintamallit, joiden käyttöönotolla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä henkilöliikennepalveluiden järjestämisessä ja/tai nykyisen ostoliikenteen käyttöasteen parantamisessa. Kehittämissuunnitelma voi sisältää esimerkiksi alueellisten yhteisten kilpailutuskohteiden (ELY, sote ja sivistystoimi) muodostamisia suunnitteluvaiheineen (suunnittelu, hankinta, sopimusvaihe). Onnistuneen kokonaisuuden muodostamiseksi liikennöitsijöiden kanssa käytävää vuorovaikutusta olisi syytä lisätä kuljetusten suunnitteluprosessien aikana. Työvaiheessa tuloksena on toimijoiden ensimmäisessä työvaiheessa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseen suunnattu pohjoisen Keski-Suomen kuntasektorin ja ELYkeskuksen hankkimaan liikenteen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmatavoitteina on tunnistettu lyhyellä tähtäimellä kustannustehokkaiden yhteishankintamahdollisuuksien yksilöimisen ja alueellisen toimintamallin muodostamisen kuntien keskinäisellä ja ELY-keskuksen kanssa tehtävälle suunnittelu- ja hankintayhteistyölle. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteishankinnat voivat konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi ELY-keskuksen ostamien vuorojen täydentämistä kuntasektorin kuljetustarpeilla (autokapasiteetin tehostaminen) ja/tai kuntarajat ylittävän palveluliikenteen konseptin rakentamista. Yhdistetyistä kuljetuksista hyötyisi monesti kuntien ja ELY-keskuksen ohella myös kuljetuspalveluita käyttävät asiakkaat. Kuinka hankinnat saataisiin mitoitettua niin, että liikennöitsijälle syntyisi täysipäiväisiä autokokonaisuuksia? Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kuntien avoimien joukkoliikennepalveluiden, perusturvan ja sivistystoimen kuljetusten yhteishankintojen toimintamallien muodostamista ja yhdisteltyjen kuljetuspalveluiden, kuten alueellisten palveluliikennepalveluiden kohdennettuja kehittämisehdotuksia kustannustarkasteluineen ja toimintaperiaatteineen. Näitä malleja ja niiden soveltamisesta pohjoisen Keski-Suomen alueella tehdään projektin aikana suunnitelmaehdotus Kehittämissuunnitelmassa sovitaan myös toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta. Kehittämissuunnitelmassa yksilöidään toimenpiteet ja vaiheistetaan ne kuntien ja ELY-keskuksen tuleviin liikenteen hankintakierroksiin. 4 Vuorovaikutussuunnitelma ja työn aikataulu Työn ohjausryhmään ehdotetaan kutsuttavaksi joukkoliikenneyhdyshenkilöt ja Saarikan kuljetusvastaavat. Projektin aikana on tarkoituksenmukaista vähintään kahden ohjausryhmän yhteydessä pitää kokoustaa ns. laajennetulla ohjausryhmällä, jossa mukana olisi edustajia kuntien ja Saarikan johdosta. Tarkempi yksilöinti kokousten sisällöstä ja koko projektin aikataulusta on kuvattu alla.

6 kehittäminen pohjoisessa Keski- 6 (7) Pohjoisen Keski-Suomen henkilökuljetusten kehittäminen Viikot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Aikataulusuunnitelma Ohjausryhmän kokous/työpaja Päätöksenteko ja työskentelymenetelmät Sopimusneuvottelut ja ohjausryhmän järjestäytyminen Ohjausryhmän toiminta ja kokoukset Projektin valmistuminen mennessä Työvaihe 1: Henkilökuljetusten nykytila ja kehittämistarveanalyysi Lähtötiedot: tunnusluvut, hankinnat, sopimukset, hallintokunnat Kuljetusvastaavien haastattelut Markkina- ja hankintaselvitys (seudullinen selvitys) Nykytila ja kehittämistarveanalyysi (raportti) Työvaihe 2: Joukko- ja henkilöliilkenteen kehittämissuunnitelma Alustavien kehittäisehdotusten laatiminen Yhdistettyjen kuljetusten kohteiden yksilöinti ja hankintamallien esittäminen Kehittämisehdotusten viimeistely ja hyväksyminen Saarikan kuljetutusten suunnittelu (optio) Raportointi Kalvosarja päätöksenteon tueksi Suunnitelmaraportti ja muu projektiaineisto (viimeistely) Projektipankki Siton Kaiku-palvelu ohjausryhmän käytössä Esitämme, että työn aikana ohjausryhmä kokoontuu viisi kertaa. Kaksi kokousta järjestetään ns. laajennetulla kokoonpanolla. Ohjausryhmä 1: Projektiryhmän järjestäytyminen, lähtötietojen toimittamisesta sopiminen, työvaiheen 1 käynnistäminen Ohjausryhmä 2: Henkilökuljetusten nykytilan läpikäynti ja alustavien kehittämiskohteiden yksilöinti Ohjausryhmä 3: Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämissuunnitelmaluonnoksen käsittely ja arvioitujen vaikutusten esittely kuntien, Saarikan ja ELY-keskuksen vastuulla olevien kuljetusten kehittämiseksi pohjoisen Keski-Suomen alueella Laajennetun ohjausryhmän kokous ja kehittämissuunnitelman täsmentämiseksi järjestettävä vuorovaikutteinen työpaja Ohjausryhmä 4: Tarkennetun kehittämissuunnitelman käsittely. Suunnitelmatarkkuus sovitaan ensimmäisessä ohjausryhmässä ja mahdolliset suunnittelukohteet valitaan viimeistään kolmannessa ohjausryhmän kokouksessa. Kokouksen yhteydessä järjestettävä 1,5 tunnin päätöksentekijätilaisuus, jossa muutosten vaikutuksia esitellään viranomaisten, asiakkaiden ja liikennöitsijöiden näkökulmasta Ohjausryhmä 5: Työn raportti- ja suunnitteluaineiston viimeistelystä sopiminen. Projektin materiaalin luovuttamisesta sopiminen Ohjausryhmän kokousten lisäksi kuntajohdolle, ELY-keskukselle ja Perusturvaliikelaitos Saarikalle laaditaan projektin aikana kaksi edistymistiedotetta. Edistymistiedotteet laaditaan helmikuussa ja huhtikuussa 2015.

7 kehittäminen pohjoisessa Keski (7) 5 Raportointi ja tulosten hyödynnettävyys Tuloksista muodostetaan konkreettinen henkilökuljetusten kehittämissuunnitelma mukana olevien organisaatioiden käyttöön. Työ raportoidaan perinteisen työraportin muodossa (pdf- ja word-dokumentit) ja lisäksi päätöksenteon tueksi valmistellaan tiivistetty Power Point esitys, jossa käsitellään havaitut ongelmat, perusteet eri ratkaisuille ja kehittämispolku eri suunnitelmavaiheineen. Valmiissa suunnitelmassa ehdotetaan yksityiskohtaisten palvelujen hankintaan / liikennesuunnitteluun liittyviä uudistuksia, jotka kunnat voivat viedä yhdessä tai yksin käytäntöön seuraavalla hankintakierroksella Suuremmat muutosesitykset koskevat todennäköisesti seudullisten suunnittelun ja hankintojen koordinaatiota ja matkojen yhdistelyä. Projekti tuottaa tähän työvälineen ja aikataulutetun etenemissuunnitelman perusteluineen ja vaikuttavuustavoitteineen. Projektin aikana kerätty tilasto- ja paikkatietoaineisto luovutetaan analysoituna asiakkaille.

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus

SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus SELVITYS YHDYSKUNTARAKENTEEN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMISESTA - tilannekatsaus 6.6.2012, MAL-hanketapaaminen Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy Selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI PALVELUOHJAUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa Projektin loppuraportti 2014 Forum Virium Helsinki Oy Raportin työryhmä: Sari Koho

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot