Lähiruoka lähemmäksi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiruoka lähemmäksi!"

Transkriptio

1 Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara

2 Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2011

3 Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Tiivistelmä Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Vuosi 2011 Sivumäärä 78 Lähiruoka on ajankohtainen aihe suomalaisessa ruokakulttuurissa. Siitä julkaistuissa tutkimuksissa on selvitetty muun muassa kuluttajien suhtautumista lähiruokaan ja sen mahdollisuuksia elintarvikemarkkinoilla. Uudenmaan ja Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueilla aloitettiin vuonna 2010 Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää alueiden elinkeinoelämää erityisesti lähiruoan osalta (LaureaSID 2011). Tämä opinnäytetyö oli jatkohanke Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta - valmisteluhankkeelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää lähiruoan markkinointiviestintää ravintolaympäristössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hyvinvointikeskus Anttolanhovin ravintolalle viestintäkeinoja ja -kanavia, joilla lähiruoka-ideologiaa saadaan asiakkaalle näkyvämmäksi. Työn toteutus sisälsi kolme eri osatavoitetta, joista ensimmäinen oli lähiruoan markkinointiviestinnän näkyvyyden edistäminen tuottajatarinoiden avulla. Toinen osatavoite oli edistää lähiruoan sisäistä markkinointia sitouttamalla ravintolan henkilöstöä mukaan lähiruoka-ideologian esiin tuomiseen. Kolmas osatavoite oli kehittää yrityksen ulkoista markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa, suunnittelemalla lähiruokablogia Anttolanhovinkäyttöön. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys jaettiin markkinointiviestintään, sähköiseen markkinointiviestintään ja lähiruokaan. Markkinointiviestinnän teoria koostui alan kirjallisuudesta ja sähköisistä lähteistä. Lähiruoan teoriaosuus pohjautui aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluja ja asiakaskyselyä. Haastattelut tapahtuivat joko kasvotusten tai sähköpostitse. Asiakaskysely tehtiin Anttolanhovin ravintolan asiakkaille. Aineistojen kehittämiseen käytettiin ideointimenetelminä aivoriihitekniikkaa ja mukautettua 8x8 -menetelmää. Lähiruokaideologian näkyvyyden parantamiseksi markkinointiviestinnän keinoja toteutettiin kolmesta eri näkökulmasta. Tuloksina syntyivät tuottajatarinat kahdesta lähituottajasta, sisäisen viestinnän kehittämisideat ja sosiaalisessa mediassa käytettävän blogin ominaisuudet. Anttolanhovin toiminnassa nämä kolme tuotosta voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Kolmen osatavoitteen tuotokset tukevat toisiaan ja niiden käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. Lähiruokaviestinnän kehittämisen tuloksia markkinointiviestinnän keinoin on mahdollista hyödyntää myös muissa ravintoloissa. Asiasanat Lähiruoka, markkinointiviestintä, tuottajatarinat, sosiaalinen media

4 Laurea University of Applied Sciences Laurea Leppävaara Service Management Programme Abstract Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi Make Local Food Local! Developing the Marketing Communication of Local Food in a Restaurant, Case Anttolanhovi Year 2011 Pages 78 Local food is a topical issue in the Finnish food culture. Studies about the subject have dealt with consumers attitudes towards local food and its possibilities in the food market. In 2010 The Centres of Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa and Häme started a project called sustainable business for local food, which aims at developing the local food trade in these areas (LaureaSID 2011). This thesis is a follow-up project on the preproject of the actual project sustainable business for local food. The purpose of the thesis was to develop the marketing communication of local food in a restaurant. The objective of the thesis was to design new means of communication and different communication channels for the wellness center Anttolanhovi s restaurant, in order to increase the restaurant customers awareness of local food. The objectives of this thesis were divided into three sub-objectives. The first one was to increase the local food s visibility via producer stories. The second was to develop the internal marketing of local food by engaging Anttolanhovi s staff to promote local food. The third sub-objective was to design a local food blog for Anttolanhovi in order to increase external communication via social media. The theoretical framework of this thesis consists of three parts: marketing communication, e- marketing and local food. Marketing communication and e-communication were based on academic literature and electronic sources. The theoretical framework of local food was mainly based on former studies of the subject. The data collection methods used in this thesis were interviews and customer survey. The interviews were conducted either face to face or by . The customer survey was directed at Anttolanhovi restaurant s customers. The results were developed further by using brainstorming methods which were the traditional brainstorm method and an adaptation of the eight times eight method. In order to improve the visibility of local food, the means of marketing communication were used from three different perspectives. The results were producer stories of two local producers, development ideas for internal communication in Anttolanhovi and the characteristics of the local food blog in social media. These three means of communication can be used together in Anttolanhovi s restaurant. These three products support each other and they share multiple ways of use. The products of this thesis can be used in developing other restaurants marketing communication of local food. Keywords Local food, marketing communication, producer stories, social media

5 Sisällys 1 Johdanto Opinnäytetyön lähtökohdat Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyötyypin määrittely ja rakenne Markkinointiviestinnän teoreettinen viitekehys Viestintä Viestinnän merkitys yritystoiminnassa Markkinointi ja markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän vaikutukset ja tavoitteet Markkinointiviestinnän suunnittelu Sähköinen markkinointiviestintä Sosiaalinen media Blogi sosiaalisen median viestintäkanava Yritysblogi Yritysblogi hyödyt viestintäkanavana Lähiruoka Ruoan alkuperän merkitys Lähiruoan määritelmät Lähiruoan määrittelyyn liittyvät haasteet Lähiruoka osana kestävää kehitystä Lähituotteiden käytön etuja ja haasteita Lähiruoka kuluttajien määrittelemänä Lähiruoan markkinointi ravintolapalveluissa Case - ravintola Anttolanhovi Anttolanhovi yrityksenä Anttolanhovin ravintolapalvelut Anttolanhovin lähiruokaviestintä Havainnointi osana nykytilan kartoittamista Lähiruoan näkyvyyden edistäminen markkinointiviestinnän keinoin tuottajatarinat Lähituottajien haastattelut Asiakaskysely Anttolanhovin asiakaskyselyn toteutus ja tulokset Tuottajatarinat Lähiruoan markkinointi yrityksen sisäisen viestinnän keinoin Sisäisen viestinnän kehittämisen lähtökohdat Ideoinnin toteutus Aivoriihien tulokset... 50

6 8.4 Sisäisen viestinnän kehittämisen tuotokset Ulkoisen markkinointiviestinnän kehittäminen kanavana blogi Ulkoisen markkinointiviestinnän kehittämisen toteutus Miellekartat 8x8 ideointimenetelmää mukauttaen Ulkoisen markkinoinnin kehittämisen tuotokset Luotettavuuden arviointi Johtopäätökset Pohdinta Lähteet Kuvat ja kuviot Taulukot Liitteet Liite 1: Anttolanhovin nykytila-analyysi kysymykset Liite 2: Anttolanhovin lähituottaja haastattelukysymykset Liite 3: Alustavat tuottajatarinat Liite 4: Tuottajatarinat haastattelulomake Liite 5: Tuottajatarinat Liite 6: Ensimmäisen aivoriihen tulokset Liite 7: Haastattelukysymykset... 78

7 7 1 Johdanto Lähiruoka on hyvin ajankohtainen aihe suomalaisessa ruokakulttuurissa ja siihen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä julkaistaan tiheästi eri puolilla maata. Tutkimusten avulla on selvitetty muun muassa kuluttajien suhtautumista lähiruokaan ja sen mahdollisuuksia elintarvikemarkkinoilla. Uudenmaan ja Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueiden kehittämishankkeena aloitettiin vuonna 2010 Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää alueiden elinkeinoelämää erityisesti lähiruoan osalta (LaureaSID 2011). Valmisteluhanke alkoi syksyllä 2010, jolloin käynnistettiin myös tutkimus kuluttajien näkemyksistä ja arvokäsityksistä lähiruokaa kohtaan. Laureaammattikorkeakoulun opiskelijat useasta eri yksiköstä olivat hankkeessa mukana ja toteuttivat kuluttajatutkimuksia omilla alueillaan. Tutkimuksesta kävi odotetusti ilmi, että lähiruoan käsite on kuluttajille vielä tuntematon ja epäselvä, mutta suurin osa toivoi lähituotteiden tunnistettavuutta parannettavan. (Lähiruoka uutiskirje ) Tämä opinnäytetyö on jatkohanke Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta -valmisteluhankkeelle ja sen tarkoituksena on edistää lähiruoan markkinointiviestintää ravintolaympäristössä. Aihetta tarkasteltiin lähiruokaan erikoistuneen ravintolan kautta, jonka käyttöön suunniteltiin uusia viestintäkeinoja ja -kanavia lähiruoan näkyvyyden parantamiseksi. Työn case-yritys oli Mikkelissä sijaitsevan hyvinvointikeskus Anttolanhovin ravintola, missä lähiruoan käyttö on ollut aina osana toimintaa ja viime vuosien aikana siihen on alettu investoida entistä intensiivisemmin. Opinnäytetyö sisälsi kolme osatavoitetta, joista ensimmäinen oli Anttolanhovin lähiruokaideologian näkyvyyden edistäminen markkinointiviestinnän keinoin tuottajatarinoiden avulla. Tuottajatarinat ovat lyhyitä tarinanmuotoisia esittelyjä Anttolanhovin lähituottajista ja heidän tuotteistaan. Ensimmäisen osatavoitteen suunnittelusta ja toteutuksesta oli vastuussa Anna Maittila. Opinnäytetyön toinen osatavoite oli kehittää lähiruoan markkinointia sisäisen viestinnän keinoin. Tavoitteena oli edistää lähiruoan näkyvyyttä ravintolan asiakkaille henkilökunnan viestinnän kautta sitouttamalla ravintolan henkilöstöä mukaan lähiruokaideologian esiin tuomiseen. Osatavoitteen vastuuhenkilönä toimi Paula Torrbacka. Kolmas osatavoite oli kehittää yrityksen ulkoista markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa. Tästä osatavoitteesta vastasi Viivi Partanen. Opinnäytetyö toteutettiin siten, että työn tulokset ovat käyttökelpoisia myös muihin lähiruokaa tarjoaviin ravintoloihin, vaikka ne ovat suunniteltu lähtökohtaisesti Anttolanhovin tarpeita vastaaviksi.

8 8 2 Opinnäytetyön lähtökohdat Opinnäytetyö perustui Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksiantoon, jonka tarkoituksena oli edistää lähiruoan näkyvyyttä lähiruokaravintolassa markkinointiviestinnän keinoin. Tehtävänä oli tuottajatarinoiden kerääminen case-ravintolalle sekä viestintäkanavien ja -keinojen suunnittelu ravintolassa. Alkuperäisen toimeksiannon mukaan työhön kuului myös viestintäkeinojen testaus ravintolassa sekä mahdollisesti uuden teknologian hyödyntäminen suunnittelussa. Opinnäytetyön rajauksen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, ettei kyseisiä osuuksia ollut mahdollista toteuttaa. Aiheen valintaan vaikutti erityisesti lähiruoan ajankohtaisuus ja tekijöiden yhteinen kiinnostus elintarvikkeita ja lähiruokaa kohtaan. Lisäksi osa opinnäytetyön tekijöistä oli syksyllä 2010 mukana toteuttamassa Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta -valmisteluhankkeen kuluttajatutkimusta, josta kerrotaan lisää seuraavissa kappaleissa. Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta valmisteluhanke tähtää kolmivuotiseen koordinaatiohankkeeseen, joka toteutetaan Uudenmaan ja Hämeen alueilla. Sen tavoitteena on kehittää alueiden omaa lähiruokatarjontaa ja brändiä yhdessä alueen lähiruokatuottajien ja hanketoimijoiden kanssa. Osahankkeiden välisellä yhteistyöllä tehostetaan hyvien toimintamallien käyttöä ja lisätään toiminnan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. (Lähiruoka uutiskirje ) Valmisteluhanke alkoi syyskuussa 2010 ja päättyi helmikuussa 2011 Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamana. Sen tavoitteena oli koota yhteen tietoa lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja tutkimusten tuloksista sekä rakentaa paikallisten lähiruokatoimijoiden yhteistyöverkostoja. Hankkeen yhteydessä toteutettiin tutkimus kuluttajien lähiruokaan liittyvien arvokäsitysten ja päätöskriteerien selvittämiseksi. Laurea-ammattikorkeakoulu oli yksi valmisteluhankeen päätoimijoista. Hankkeeseen osallistui Laurean lehtoreita ja opiskelijoita yhteensä neljästä eri paikallisyksiköstä: Lohjalta, Keravalta, Hyvinkäältä ja Espoosta. Hankkeen aikana järjestettiin useita verkostoitumistilaisuuksia alueiden lähiruokatuottajille, ammattikeittiöiden edustajille ja myyntikanavatoimijoille. Tapahtumissa keskusteltiin lähiruokatoiminnan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä tutustuttiin saman alan toimijoihin lähiruoan jakelun kehittämiseksi. (Lähiruoka uutiskirje ) Laurean opiskelijat toteuttivat kuluttajatutkimusta omilla paikallisalueillaan kuluttajien lähiruokaan liittyvien arvokäsitysten ja päätöskriteerien selvittämiseksi. Tutkimus toteutettiin haastattelun ja kyselyn keinoin ostopäätöstilanteessa päivittäistavarakaupoissa ja torilla. Tuloksista kävi ilmi, että lähiruoka mielletään maukkaaksi ja tuoreeksi ruoaksi, joka on lähellä tuotettua. Samalla kuitenkin toivottiin, että lähiruokaa olisi saatavilla helpommin ja

9 9 tuotteet olisi helpompi tunnistaa. (Lähiruoka uutiskirje ) Kuluttajatutkimuksen päätyttyä Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta valmisteluhankkeen silloinen projektipäällikkö Linda Meriluoto esitti eri opinnäytetyön aiheita Laurean opiskelijoille. Tämä opinnäytetyö perustui yhteen noista toimeksiannoista. 2.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää lähiruoan näkyvyyttä ravintolaympäristössä markkinointiviestinnän keinoin siten, että työn lopputuotokset ovat toteutettavissa kaikkiin lähiruokaa tarjoavien ravintolapalveluiden käyttöön. Opinnäytetyön päätavoite oli suunnitella viestintäkeinoja ja -kanavia, joilla case-ravintolan lähiruoka-ideologiaa saadaan asiakkaalle näkyvämmäksi. Kuten jo aiemmassa luvussa mainittiin, työllä oli kolme eri osatavoitetta. Ensimmäinen osatavoite oli kehittää lähiruoan näkyvyyttä markkinointiviestinnän keinoin, tuottajatarinoiden avulla. Tavoitteena oli koota tuottajatarinoita Anttolanhovin lähituottajista ja asiakaskyselyn kautta suunnitella niiden esiin tuominen Anttolanhovin ravintolassa, edistäen näin lähiruoka-ideologian näkyvyyttä ravintolan sisällä. Toisena osatavoitteena oli kehittää yrityksen sisäisen viestinnän keinoin. Tavoitteena oli ideoida yhdessä Anttolanhovin henkilökunnan kanssa erilaisia keinoja, joilla he voivat ylläpitää suhteita lähituottajiin ja lisätä tietämystään lähiruokatuotteiden alkuperästä ja edistää lähiruoan näkyvyyttä ravintolan asiakkaille henkilökunnan viestinnän kautta. Opinnäytetyön kolmas osatavoite oli kehittää lähiruoan ulkoista markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tätä osiota varten toteutettiin kyselyjä ruokablogeja seuraaville henkilöille ja blogien kirjoittajille. Saatujen vastausten perusteella opinnäytetyön tekijät ideoivat 8x8 menetelmää apuna käyttäen sisältöä Anttolanhovin lähiruokablogille. Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hankkeeseen liittyvien tutkimusten ja osahankkeiden on tarkoitus edistää Uudenmaan ja Hämeen alueiden lähiruokatoiminnan kehittämistä. Anttolanhovi sijaitsee Mikkelissä, eikä siten kuulu toimeksiantajan määrittelemään kohdealueeseen. Tämä ei kuitenkaan estänyt työn toteuttamista Anttolanhovissa, sillä opinnäytetyön tarkoitus oli toimeksiannon mukaan edistää lähiruoan markkinointiviestintää ravintolaympäristössä. Tämän opinnäytetyön tulokset ovat toteutettavissa myös muissa lähiruokaravintoloissa, vaikka ne ovat suunniteltu yhteistyössä Anttolanhovin kanssa ja heidän tarpeitaan vastaaviksi.

10 Opinnäytetyötyypin määrittely ja rakenne Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Sosiologi Hanna Vilkan (2010) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellisesta työstä siten, että lopputuloksena ei tavoitella tutkimustulosta, vaan konkreettista tuotosta tai tuotetta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyy siten toiminnallisuus, teoreettisuus, tutkimuksellisuus ja raportointi. Tutkimuksellisuuttakin tarvitaan, jotta työn toiminnallista osuutta voidaan perustellusti rajata, kehittää ja täsmentää. Tutkimustieto kerätään toiminnallisen osuuden ideointia ja kehittelyä varten. Toiminnallinen opinnäytetyö perustuu tutkimuksellisen työn tavoin teoreettiseen viitekehykseen, josta ilmenee tekijän ammatillinen tieto. Viitekehys määrittää keskeiset käsitteet ja tietoperustan, jolle työn tutkimuksellista ja toiminnallista osuutta rakennetaan. (Vilkka 2010.) Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan nähdä myös tutkimuksellisena kehittämistyönä, joka saa usein alkunsa tietystä kehittämis- tai muutostarpeesta organisaatiossa. Sen tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita sekä kehittää ja ottaa käyttöön ratkaisuja. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä ei tyydytä vain selittämään asioita tai etsimään tutkimusongelmiin vastauksia, vaan esittämään parempia vaihtoehtoja, vieden ne myös käytännössä eteenpäin. Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä tiedonhankintana, analyyttisyytenä ja kriittisyytenä. Kehittämistyön pohjautuu siten hankittuun tietoperustaan, tiedon arviointiin ja erilaisten menetelmien käyttöön. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, ) Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osiosta, jotka käsitellään seuraavissa luvuissa. Teoreettiseen viitekehyksen aiheisiin kuuluu markkinointiviestintä, sähköinen markkinointiviestintä ja lähiruoka. Opinnäytetyön teoriaosuudessa oli tavoitteena käyttää lähteitä monipuolisesti ja varmistaa, että lähteistä saadaan mahdollisimman uutta tietoa työn toteutuksen tueksi. 3 Markkinointiviestinnän teoreettinen viitekehys Tässä luvussa käsitellään markkinointiviestinnän perusteita. Luvussa haluttiin ensin selventää markkinointiviestinnän käsitettä sekä sitä, millaisilla keinoilla yritys pystyy viestimään sidosryhmille tuotteistaan ja palveluistaan. Luvun alussa käsitellään myös markkinointiviestinnän taustoja, kuten viestintää ja sen merkitystä yrityksille. Tämän jälkeen edetään aiheessa syvemmälle eli kuvataan markkinointiviestinnän vaikutuksia, tavoitteita ja suunnittelua. Markkinointiviestintä on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Markkinointiviestinnän teoriapohjana käytettiin niin uutta kuin vanhempaakin materiaalia, sillä

11 11 markkinointiviestinnän teoria ei ole paljoakaan muuttunut vuosien varrella. Tärkeintä lähteiden etsinnässä ja käyttäessä on niiden luotettavuus. Lähteiden luotettavuus määritellään kirjoittajan mukaan ja lähteitä toisiinsa vertaillen. Markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä kirjoittavat Grönroos, Vuokko, Rope sekä Isohookana. Kyseiset kirjailijat ovat alansa asiantuntijoita ja heidän materiaaleja on käytetty lähdemateriaaleina eri töissä monien vuosien ajan. 3.1 Viestintä Viestintä sanana pohjautuu suomenkieliseen kommunikaatio-sanaan. Kommunikaatio puolestaan tulee latinalaisista sanoista communis ja communicare suomenkieliset vastineet sanoille ovat yhteinen ja tehdä yhdessä. (Vuokko 2002, 12.) Viestintä on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja asioiden tekemistä yhdessä. Se on ihmisten välissä tapahtuvaa sanomien lähettämistä ja niiden kommentoimista ja kuuntelemista. (Isohookana 2007, 11.) Viestintä kuuluu ihmisten joka päiväseen elämään. Ihminen viestii joka päivä: puheellaan, eleillään, sähköisesti. Ihminen ei voi olla viestimättä. Viestintä on tapa, jota ihminen tekee tietoisesti sekä myös tiedostamatta. Sen avulla ihminen saa äänensä kuuluviin ja tekee päätöksiä. (Vuokko 2002, 11.) Viestinnän peruselementtejä ovat lähettäjä, vastaanottaja, sanoma, kanava, palaute tai vaikutus ja viestinnän hälyt (Vuokko 2002, 28). Viestintäprosessi voidaan kuvata yksinkertaisella esimerkillä. Henkilö on vuorovaikutuksessa toisen henkilön kanssa. He puhuvat ajankohtaisista asioista puhelimitse. Ajankohtainen asia herättää henkilöissä eri mielipiteitä. He ilmaisevat omia ajatuksiaan ja mielipiteitään puhelun aikana. Tästä yksinkertaisesta esimerkistä löytyvät kaikki peruselementit, jotka kuuluvat viestintäprosessiin. Prosessi alkaa siitä, kun henkilö haluaa viestiä toisen henkilön kanssa. Henkilöllä on tavoite, jonka hän haluaa toisen henkilön saavan ja vaikuttavan häneen. Perusedellytys viestinnässä on ihmisen kyky viestiä ja olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Kykyyn viestiä liittyy suuresti kohderyhmän tuntemus. Toisena tärkeänä edellytyksenä on sanoma, jonka toinen ihminen vastaanottaa vuorovaikutustilanteessa. Sanoman tulisi olla sellainen, että se saavuttaa kohderyhmän. (Vuokko 2002, ) 3.2 Viestinnän merkitys yritystoiminnassa Viestintä on tärkeä osa yrityksen toimintaa, koska sen avulla jaetaan tietoa yrityksestä eri sidosryhmille ja tuodaan yrityksen palveluita tai tuotteita esille asiakkaalle. Viestinnän avulla saadaan yritykselle tunnettavuutta ja pidetään sitä yllä. Sen avulla yritys voi tuoda esille yrityksessä tapahtuvia asioita ja perustella tekemiään valintoja. (Isohookana 2007, )

12 12 Viestinnän avulla saadaan siis luotua, kehitettyä ja ylläpidettyä yrityksen ja sen sidosryhmien välisiä suhteita. Sidosryhmät ovat ryhmiä, jotka koostuvat yrityksen sisäisistä ja ulkoisista ryhmistä, kuten muun muassa yrityksen henkilöstöstä, asiakkaista ja yrityksen omistajista. Sidosryhmät ovat riippuvaisia yrityksestä ja päinvastoin. Jokainen sidosryhmä on mukana yrityksen toiminnassa ja saa siitä hyötyä. Esimerkiksi yrityksen henkilöstö saa työstään rahallisen korvauksen, asiakkaat saavat rahoilleen vastineeksi ostamansa tuotteen tai palvelun, yrityksen omistajat sijoittavat yritykseen rahaa ja odottavat saavansa sijoituksestaan tuottoa. Sidosryhmät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Ulkoiset sidosryhmät voidaan vielä jakaa kahteen eri ryhmään riippuen siitä kuuluvatko kyseiset sidosryhmät markkinointiympäristöön (mikroympäristö), vai laajempaan yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön (makroympäristö). Markkinointiympäristöön kuuluvia sidosryhmiä ovat yrityksen nykyiset ja tulevat asiakkaat, jakelutien jäsenet, yhteistyökumppanit, kilpailijat sekä muut tahot jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Sidosryhmistä tärkeimpiä ovat tietenkin asiakkaat. Yrityksen toiminta on riippuvainen siitä ostaako asiakas yrityksen tuotteita tai palveluita. Yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön kuuluvat sidosryhmät, joilla on sidos yrityksen toimintaan, esimerkiksi omistajat, kunta, valtio tai pankit. (Isohookana 2007, ) Viestintä on yritykselle vahva kilpailuetu, mutta vain silloin, jos se nähdään kokonaisuudessaan prosessina. Yrityksen toiminta koostuu jatkuvasta viestinnästä toimintaympäristön kanssa. Sen takia siihen pitäisi panostaa ja rakentaa viestinnästä kilpailuetu, jota ei voi helposti kopioida muihin yrityksiin. Viestintä voidaan jakaa kolmeen osaan: sisäiseen viestintään, markkinointiviestintään ja yritysviestintään. Yrityksen viestinnän kokonaisuutta kuvaa hyvin IMCC-malli (Internal, Marketing and Corporate Communiations). Alla oleva kuvio perustuu toimintaympäristön kolmijako pohjaan, jossa ulkoinen toimintaympäristö jaetaan markkinointiympäristöön ja yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön. (Isohookana 2007, 9 15.)

13 13 Yrityksen kokonaisvaltainen viestintä Ulkoinen viestintä Markkinointiviestintä - Sanoma tuotteista ja palveluista - Asiakassuhteet - Tavoitteena vaikuttaa tuotteiden/palveluiden tunnettavuuteen ja myyntiin - Vaikutus tuote- ja palvelukuvaan sekä brändiin Sisäinen viestintä - Sanomat koko yrityksessä ja sen toimintaan vaikuttavista tekijöistä - Henkilöstösuhteet - Tavoitteena sitouttaa ja motivoida henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseksi - Vaikutus yritysidentiteettiin Ulkoinen viestintä - Sanomat yrityksestä - Kaikki sidosryhmäsuhteet - Tavoitteena vaikuttaa yrityksen tunnettavuuteen - Vaikutus yrityskuvaan Yhdenmukaisuus ( look alike, one voice) 15) Kuvio 1: Yrityksen kokonaisvaltaisen viestinnän viitekehys, IMCC malli (Isohookana 2007, Yrityksen sisäinen viestintä on kaiken toiminnan lähtökohta. Se tulisi hoitaa kuntoon ennen kuin aletaan suunnitella ulkoista viestintää. Sisäisen viestinnän tehtävänä on sitoa yrityksen sisällä olevat vuorovaikutussuhteet yhdeksi kiinteäksi kokonaisuudeksi. Avoin viestintä yrityksen sisällä työntekijöiden ja johdon kesken luo motivaatiota ja luottamusta työntekijöiden keskuudessa. Sisäistä viestintää tarvitaan joka päivä eri osastojen välisessä kommunikaatiossa, kuin myös strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Jos sisäinen viestintä ei toimi, se voi pahimmassa tapauksessa välittyä ulospäin yrityksen asiakkaille ja siitä seurauksena asiakas voi saada negatiivisen kuvan yrityksestä. (Isohookana 2007, ) Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoista viestintää, jolla yritys tuo esille omia palveluitaan ja tuotteitaan. Markkinointiviestinnän kautta saadaan yhteys asiakkaaseen ja luodaan asiakassuhteita sekä ylläpidetään jo luotuja asiakassuhteita. (Isohookana 2007, ) Se on myös yksi yrityksen kilpailukeinoista. Markkinointiviestinnän avulla yritys saa viestitettyä tuotteistaan ja palveluistaan sidosryhmille ja näin yritys pystyy vaikuttamaan markkinoihin, joilla toimitaan. Vaikuttamalla markkinoihin yritys pyrkii saamaan markkinoimilleen tuotteille ja palveluille kysyntää. Markkinointiviestintä on keino, jolla yritys tiedottaa, muistuttaa ja vakuuttaa olemassaolostaan sidosryhmille. (Vuokko 2000, 11.)

14 14 Yritysviestintä on ulkoista viestintää itse yrityksestä ja siellä tapahtuvista asioista. Yritysviestintä on yrityksen eri sidosryhmien yhteydenpitotapa. Sisäisen viestinnän, markkinointiviestinnän sekä yritysviestinnän tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jotka tukevat toistensa toimintoja, yritystä ja yrityksen tavoitteita. Yrityksen sisällä tapahtuvalla ja ulospäin suuntautuvalla viestinnällä tulisi olla sama yhtenäinen ääni. Kuviossa 1 ääni on kuvattu yhdenmukaisuutena (look alike, one voice). Viestinnän kautta, oli se sitten ulkoista tai sisäistä, tulisi antaa sidosryhmille sama yhdenmukainen mielikuva yrityksestä ja sen toiminnasta. (Isohookana 2007, ) Jos yritys ei panosta viestintään, se voi pahimmillaan luoda epäluottamusta ja epätietoisuutta asiakkaiden ja yrityksen muiden toimijoiden kesken. Asiakkaan luottamuksen menettäminen on yritykselle kallista ja luottamuksen ansaitseminen takaisin haasteellista. Hyvä viestintä edellyttää yrityksen jokaisen osa-alueen yhteistyötä ja tärkeää on se, että viestinnän merkitys, tarkoitus ja kokonaiskuva ovat kaikille selvät. Viestintä ei kuulu vain yrityksen johdolle, vaan jokainen työntekijä on osana siinä millaista viestiä yritys antaa itsestään ja palveluistaan ulospäin. (Isohookana 2007, ) Yritys antaa ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä lupauksia sidosryhmilleen ja lupaukset tulee myös pystyä lunastamaan. Asiakkaan ja muiden sidosryhmien luottamuksen saavuttaminen on vaatimus pitkäaikaisille asiakas- ja sidosryhmäsuhteille. Markkinointiviestinnällä tehdään lupauksia asiakkaille yrityksen tuotteista ja palveluista. Yritysviestinnällä tehdään lupauksia eri sidosryhmille. Sisäisellä viestinnällä taataan, että asiakkaille ja muille sidosryhmille tehdyt lupaukset voidaan lunastaa. (Isohookana 2007, 17.) Viestintä, oli se sitten minkälaista tahansa, vaikuttaa viestinsaajan mielikuviin. Mielikuva syntyy heti, kun ihminen näkee tuotteen kaupan hyllyllä, lukee lehteä, selailee Internetsivuja, puhuu ystävänsä kanssa tai näkee mainoksen televisiossa. Mielikuvilta ei voi välttyä, sillä niiden muodostumiseen vaikuttaa muun muassa ihmisen asenteet, ennakkoluulot, tarpeet, arvot, kokemus, tunteet, ajatukset ja havainnoinnit. Merkittävin osa ihmisten mielikuvien sisällöstä koostuu asenteista ja ennakkoluuloista. Mielikuvat, jotka syntyvät ihmisen ajatuksissa ovat aina subjektiivisia kokemuksia ja kokijalleen tosia. Mielikuvat ohjaavat päätöksiämme ja valintojamme sekä ohjaavat sitä, mitä ajattelemme muista ihmisistä, yrityksistä ja yrityksissä työskentelevistä henkilöistä. Yrityksen tavoitemielikuvan eli mielikuvan, jonka yritys haluaisi asiakkailla olevan heistä, tulisi kohdata asiakkaan mielikuva yrityksestä. Jos mielikuvat eivät kohtaa, yrityksen tulisi miettiä syitä eroavaisuuksiin. Syitä voi olla monenlaisia, esimerkiksi yrityksen aktiivisuus viestijänä, keinot viestiä, oikeat viestintäkanavat ja sanoma, jota yritys antaa ulospäin asiakkaille. Asiakkaiden mielikuvien seuranta ja tutkiminen sekä niiden muuttaminen on välttämätöntä, jos asiakkaiden mielikuvat ja yrityksen tavoitemielikuva eivät kohtaa. Asiakkaiden mielikuva

15 15 yrityksestä ja sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista on sidoksissa siihen haluaako asiakas ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita. (Isohookana 2007, ) Mielikuvat vaikuttavat palveluiden ja tuotteiden ostopäätökseen. Tärkeimpiä osa-alueita ovat brändi, yrityskuva, sisäinen yrityskuva ja identiteetti. (Isohookana 2007, 9.) Brändi käsitteelle on monia määritelmiä ja näkökulmia on monia. Osa määritelmistä on laaja-alaisempia ja osa hieman yksipuolisempia. Brand voi olla tuote, siis merkkitavara, tai se voi olla palvelu, yritys tai yritysketju. Brand erottuu kilpailijoistaan sille ominaisilla, ainutlaatuisilla tunnistus- ja erottuvuustekijöillä, jotka sille on pitkäjänteisesti ja tietoisesti kehitetty (Hertzen 2006, 16). Sisäinen yrityskuva on yrityksessä työskentelevien työntekijöiden mielikuva yrityksestä ja sen toiminnasta. Yrityksen työntekijöiden mielikuva yrityksestä tulee olla kunnossa, koska mielikuva välittyy työntekijöistä yrityksen asiakkaisiin. Työntekijät ovat niin sanotusti yrityksen käyntikortteja, joiden kanssa asiakkaat ovat yhteydessä yrityksen tuotteita ja palveluita ostaessaan. Positiivinen mielikuva on siten välttämätön, jos halutaan luoda pysyviä asiakassuhteita. Työntekijöiden tulee olla sitoutuneita yrityksen toimintaan sekä olla tietoisia yrityksen toiminta-ajatuksesta, visiosta, arvoista ja strategiasta. Yrityksen identiteetti syntyy yrityksen perustamisen mukana. Se määrittyy siitä, miten yritys ja sen henkilökunta toteuttaa yrityksessä annettuja arvoja ja perustehtävää. Yrityksen johdolla on merkittävä rooli identiteetin muodostamisessa ja toteuttamisessa. Johto määrittelee yrityksen tärkeimmät elementit: arvot, vision, tavoitteet ja strategian. (Isohookana 2007, ) 3.3 Markkinointi ja markkinointiviestintä Markkinointia käsitteenä voidaan katsoa monista eri näkökulmista, mutta tästä huolimatta jokaisessa markkinoinnin määritelmässä asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat kaiken toiminnan keskipiste (Isohookana 2007, 36). The American Marketing Association määrittelee markkinoinnin seuraavalla tavalla: Markkinointi on yksi yrityksen tärkeimmistä osa-alueista. Sen avulla saadaan asiakkaalle tieto yrityksen tuotteista ja palveluista sekä ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Asiakkaan huomioon ottavan markkinoinnin avulla voidaan tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja luoda pysyviä asiakassuhteita sekä johtaa niitä. Markkinointia tulee ajatella kokonaisuutena, prosessina, johon pitää kiinnittää huomiota ja käyttää siihen aikaa. Parhaimmassa tapauksessa, markkinoinnin ollessa hyvää, se tuo hyödyn niin asiakkaalle kuin yritykselle ja sen sidosryhmille. (Definition of marketing 2011.) Markkinoinnin avulla halutaan saattaa yhteen asiakkaan toiveet ja yritykset kyvyt, niin että molemmat osapuolet saavuttavat tavoitteensa (Mitä markkinointi on? 2011). Markkinointi nähdäänkin usein työkaluna ja joukkona tekniikoita. Sen tulisi kuitenkin olla osana yrityksen

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila,

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Liiketoimintatiedon hallinta ja tietojohtaminen 2011 Miia Lehtonen EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

Lisätiedot

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen EVENZINE Tapahtumasta blogiksi Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma MÄKINEN, SOFIA:

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot