Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena"

Transkriptio

1 Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kaisi Peltoniemi Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kehittämistyön lähtökohdat Lastensuojelun erityisosaamisen vahvistaminen seudullisena kehittämiskohteena Kehittämistyö etenee vaiheittain ja rinnakkaisten prosessien kautta Moniulotteista lastensuojelun erityisosaamista jäsentämässä Toiminnallinen kokonaisuuden rakentuminen alkaa Seudullinen lapsilähtöinen koulutus osaamista vahvistamassa Seudullinen lastensuojelun erityisosaaminen osana lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen ohjausrakennetta Kehittämistyön tulokset ja jatkosuunnitelmat...9 Sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena Toimintaympäristö Taustaa Kehittämiskohteen määrittely Tavoitteena alueellinen sijais- ja tukiperhetyö Lapsilähtöinen Länsi-Pohja hanke seudullisen sijais- ja tukiperhetyön tukena Miten kaikki tapahtuikaan?...14 LÄHTEET...15 Liite 1: Palvelusopimus lastensuojelun erityispalveluiden ja osaamisen seudullisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä länsi-pohjassa...16 Liite 2: Palvelusopimus länsi-pohjan alueen sijais- ja tukiperhetyön tuottamisesta...18 Liite 3: Länsi-Pohjan seudullinen ohjausrakenne...21

3 2 Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne 1. Kehittämistyön lähtökohdat Kuntaliiton ja Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Harava projekti ( ) käynnisti pilottialueilla, Länsi-Pohjassa, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen yhteistoimintaprosesseja seudullisista ja alueellisista tarpeista käsin. Valtakunnallinen Harava määritteli yleiset kehittämistavoitteet ja projektin toimintaperiaatteet sekä toimijalähtöisen kehittämisen raamit. Yleisenä tavoitteena oli kehittää yhteistoiminta- ja palvelumalleja, joissa otetaan huomioon ylikunnallisuus, moniammatillisuus ja monitoimijaisuus, toimintasektoreiden rajojen ylittäminen sekä laaja-alaisuus ja ihmisten oma aktiivisuus. Harava-projektin toiminta perustui osallistavaan yhteistoimintaan, jossa lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluja tuottavat tahot, yliopistot, ammattikorkeakoulut toimivat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, siten että yhteistoiminta perustuu lapsen etuun, avoimuuteen, moniarvoisuuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Toimijalähtöisessä kehittämistyössä kehittämisen sisällöt muotoutuvat toimijoiden tarpeista ja lähtökohdista. Länsi-Pohjan Haravan toiminta-alueen kuudessa kunnassa (Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio) kehitettiin lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen yhteistoiminta- ja palvelumalleja seudullisesta näkökulmasta. Yhteistyötä kehitettiin erityisesti palveluissa, jotka edellyttävät toimiakseen yhtä kuntaa suurempaa väestöpohjaa. Alueen kuudessa on yhteensä noin asukasta. 2. Lastensuojelun erityisosaamisen vahvistaminen seudullisena kehittämiskohteena Seudullisen lastensuojelun erityisosaamisen vahvistaminen ja erityispalvelujen turvaaminen on liittynyt 1990 luvun lopulla ja 2000 luvun alussa toteutuneisiin valtakunnallisiin Lastensuojelun alueverkostot - ja Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) hankkeisiin sekä useisiin sosiaalialan työryhmämuistioihin ja selvityksiin Harava-projektissa kehittämistyön tarpeita ja tavoitteita tarkasteltiin sekä lasten, nuorten ja perheiden että palvelujärjestelmän kannalta, mutta myös alueen kuntien tarpeista ja kansallisen tason linjauksista. Kehittämistyön tarpeet ja ideat nousivat projektin valmistelu- ja suunnitteluvaiheen keskusteluissa, neuvotteluissa ja vuoropuheluissa psykososiaalisten palvelujen työntekijöiden sekä esimies- ja johtotason toimijoiden kanssa, koulutuksissa, työverstaissa ja asiantuntijaryhmissä sekä tehdyistä alueellisista selvityksistä ja raporteista. Länsi-Pohjan Haravan tarvekartoituksissa todettiin, että lastensuojelun työkenttä on laaja ja monimuotoinen. Alkuvaiheen keskusteluissa ja vuoropuheluissa kehittämistyön ytimeen laitettiin lapsi, yhtä useasti esille nostettiin myös vastuullinen vanhemmuus, aikuisuus ja yhteisö. Lastensuojelun

4 3 erityisosaamiseen painottuvaa kehittämistyötä perusteltiin ensinnäkin sillä, että lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen tarjonta ja kysyntä eivät välttämättä aina kohdanneet alueen kunnissa ja erityispalveluiden tarjonta vaihteli kunnittain. Toiseksi kehittämistyön avulla haluttiin panostaa työhön, joka vastaa lastensuojelun asiakkaiden erityisiin tarpeisiin ja myös psykososiaalisen työn sisällön kehittämisen tarpeisiin sekä työntekijöiden osaamisen puutteisiin. Koulutusten ja toiminnallisten työverstaiden ja asiantuntijatyöryhmien työskentelyn avulla haluttiin vahvistaa toimijoiden osaamista kohdata lapsi yksilöllisine tarpeineen ja voimavaroineen sekä ottaa lapsen etu selkeämmin työtä ohjaavaksi periaatteeksi. Keskeisenä näkökulmana tuotiin esille myös palvelujärjestelmän ennaltaehkäisevän yhteistoiminnallisen työkulttuurin kehittäminen. Kehittämistyön lähtökohtana oli, että yhdessä kehitetyt mallit rakennetaan sisään olemassa olevaan palvelujärjestelmään ja yhdessä sitoudutaan mahdollisiin uusin rakenteisiin. Syksyn 2001 työverstaan, asiantuntijaryhmien valmistelun, tarvekartoitusten ja eri toimijoiden vuoropuhelujen pohjalta Länsi-Pohjan Haravan ohjausryhmä määritteli marraskuussa 2001 kehittämistyön painopistealueeksi lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys työotteet ja työmenetelmät. Koska Länsi-Pohjassa haluttiin erityisesti kehittää seudullista peruspalveluita tukevaa psykososiaalisten erityispalvelujen kokonaisuutta ja myös lastensuojelutyön sisältöjä nimesi ohjausryhmä yhdeksi kehittämistyön kohteeksi lastensuojelun sosiaalityön erityisosaamisen rakenteen. Muut työnkohteet olivat sijais- ja tukiperhetyön ja lapsen elämän riskitilanteiden hallinnan mallien kehittäminen. Sijais- ja tukiperhetyön ja erityisosaamisen malleja päätettiin kehittää seudullisina hankkeina. Ohjausryhmä päätti maaliskuussa 2002 ottaa neljänneksi työnkohteeksi seudullisen osaamisen ja jaksamisen asiakastyössä -mallin kehittämisen. Lastensuojelun sosiaalityön erityisosaamisen rakenne osahankkeessa kehittämistyön lähtökohtana olivat palvelujen ja lastensuojelun erityisosaamisen tarkoituksenmukainen seudullinen koordinointi, johtaminen ja ohjaus. Tavoitteena oli varmistaa, että kussakin alueen kuudessa kunnassa on saatavilla tarvittavaa osaamista vaativissa lastensuojelun erityistilanteissa. 3. Kehittämistyö etenee vaiheittain ja rinnakkaisten prosessien kautta Projektin ohjausryhmä totesi alkuvaiheessa, että työkäytäntöjen ja palvelujen seudullinen järjestäminen edellytti alueen kuntien ja organisaatioiden päätöksiä ja sitoutumista. Tämä puolestaan edellytti vuoropuhelua rinnan toimijatason ja luottamushenkilöiden ja johtajien kanssa. Kehittämistyö lastensuojelun erityisosaamisen seudullinen rakenne -osahankkeessa eteni siten vaiheittain ja pienin askelin. Osahankkeen suunnittelu käynnistyi rinnan sijais- ja tukiperhetyön osahankkeen kanssa alkuvuodesta Rinnakkaisten prosessien ja eri vaiheiden kautta etenemisen odotettiin tuottavan työntekijätason suunnittelua ja käytännön toiminnan organisointia, asiakasnäkökulman huomioon ottamista sekä keskijohdon sitoutumista, poliittisen ja johtotason strategista suunnittelua ja päätöksentekoa MONIULOTTEISTA LASTENSUOJELUN ERITYISOSAAMISTA JÄSENTÄMÄSSÄ Lastensuojelun sosiaalityön erityisosaamisen rakenne osahanketta hahmoteltaessa osoittautui, että erityisosaamisen käsite oli epämääräinen ja vaikeasti hahmotettava. Vaikka käsite oli aiemmin liittynyt keskeisiin Lastensuojelun alueverkostot ja Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) hankkeisiin, oli lastensuojelun erityispalveluiden ja osaamisen määrittely jäänyt osittaiseksi. Filppa (2002) on

5 4 analysoinut erityisosaamisen käsitettä sosiaalialan näkökulmasta käyttäen aineistoinaan VEP -hankkeen raportteja ja kyselyjä. Filpan analyysissa sosiaalialan erityisosaaminen osoittautui moniulotteiseksi ilmiöksi, joka liittyy hyvinvointipalveluiden rakenteisiin ja niiden organisointiin, asiakkaiden erityisiin tarpeisiin ja työn sisältöön ja työntekijöiden osaamisen tasoon. Erityisosaamisen selkeiksi lähtökohdiksi tarkentuivat kansalaisten tarpeet ja sosiaalialan työn sisältö sekä rakenteet erityisosaamisen tavoitettavuuden mahdollistajana. (Filppa 2002.) Projektin ohjausryhmässä ajateltiin lähtökohtaisesti, että erityisosaamista sisältyy kaikkiin lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin ja järjestöjen toimintaan. Lisäksi kullakin organisaatiolla ja työntekijällä on lapsen erityistarpeisiin liittyvää ammatillista ja kokemuksellista osaamista. Tämän vuoksi osahankkeen nimeä muotoiltiin uudelleen ja siitä alettiin käyttää nimeä lastensuojelun erityisosaamisen seudullinen rakenne, jolloin sen katsottiin kattavan koko psykososiaalisen työn kentän. Lastensuojelun erityisosaamista lähdettiin Haravassa jäsentämään asiakkaiden tarpeista, työn sisällöistä ja työtekijöiden osaamisen kautta ja samanaikaisesti psykososiaalisen työn seudullisen organisoinnin avulla. Tavoitteena ei kuitenkaan ollut löytää käsitteelle yhtä määritelmää vaan löytää tarkoituksenmukainen tapa varmistaa, koordinoida ja ohjata lastensuojelun erityisosaamista alueen lasten parhaaksi. Helmikuussa 2002 Länsi-Pohjan alueen sosiaalityöntekijät ja esimiehet jäsensivät sijais- ja tukiperhetyön työverstaassa alueen lastensuojelutyön osaamista ja vahvuuksia sekä erityisosaamisen kehittämisen kohtia sekä osaamisen vaihdon ja sen uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia. Toukokuussa 2002 lastensuojelun erityisosaamista jäsensi myös kymmenhenkinen moniammatillinen ja toimijainen asiantuntijaryhmä. Se, mitä kukin tarkoitti erityisosaamisella oli riippuvainen mm. kunkin työkokemuksista, historiasta ja ammatin tuomasta tiedosta. Työryhmän yhteisenä käsityksenä oli, että lastensuojelun erityisosaaminen on muutakin kuin erityispalveluita lapsille ja nuorille. Vuoropuhelu vahvisti yhtäältä psykososiaalisen työn sisältöihin ja erityisesti peruspalvelujen työntekijöiden osaamista vahvistavan kehittämistyön tarvetta, jossa keskeisenä oli puheeksi ottaminen ja varhain toimiminen. Katsottiin, että lapsen kannalta liiallinen erikoistuminen voi johtaa siihen, että erityistilanteissa menetetään kyky puhua lapsen kanssa, kun luullaan että sen osaavat tehdä ne asiantuntijat. Lapsen kanssa puhumiseen on kaikilla mandaatti. Toisaalta keskeistä oli osaamisen alueellinen jakaminen, jossa kunkin toimijan erityisosaaminen on parhaassa mahdollisessa käytössä lapsen edun mukaisesti. Edellä kuvattujen sosiaalityöntekijöiden ja eri ammattilaisten vuoropuhelujen pohjalta järjestettiin työverstas toukokuussa Verstaassa kolmisenkymmentä perus- ja erityispalveluiden toimijaa tuottivat linjaukset, joiden oli tarkoitus kuvata haluttua Länsi-Pohjan lastensuojelun erityisosaamisen seudullista rakennetta. Linjaukset olivat: tuki lapsen elämään riittävän ajoissa, vastuullinen vanhemmuus on yhteistyön tavoitteena, tunne ja tiedä palveluista, yhteinen koulutus moniammatilliseen lapsilähtöiseen työskentelytapaan, ryhmien käyttö terapiassa, päivähoidossa ja opetuksessa, toimiva oppilashuolto, perheiden varhainen tukeminen, yksityissektori ja järjestöt lisäresurssina kunnille. Seudulliseen rakenteeseen haluttiin liittää myös työnohjaukseen ja konsultointiin liittyvät asiat, mutta tarkempi linjaus jäi vielä tässä vaiheessa tekemättä. Tuotetut linjaukset olivat teemoja, teesejä tai näkökulmia, joista lastensuojelun erityisosaamisen kokonaisuus ja kehittämiskonseptin odotettiin muodostuvan. Työverstaan tuotos osoitti kuitenkin edelleenkin lastensuojelun erityisosaamisen ilmiön moniulotteisuuden.

6 TOIMINNALLINEN KOKONAISUUDEN RAKENTUMINEN ALKAA Länsi-Pohjassa Haravan kehittämistyön lähtökohtana oli seudullinen peruspalveluita tukevan psykososiaalisten erityispalvelujen kokonaisuuden muodostaminen, mikä liitti lastensuojelun erityisosaamisen käsitteen selkeästi psykososiaalisten palvelujen rakenteisiin ja niiden organisoitumiseen. Sosiaalialan erityisosaaminen painottui vahvasti Haravan kanssa rinnan käynnistyneen Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tavoitteissa. Keväällä 2002 käynnistyi projektin ja osaamiskeskuksen yhteistyö, jonka tavoitteena oli tehdä näkyväksi kuntien, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien erityisosaamista. Tarkoituksena oli kerätä tietoa jo kehitetyistä malleista ja arkikäytännöistä lastensuojelussa ja saada aikaan asiantuntijapankki, joka olisi alueen työntekijöiden käytettävissä. Tiedon keruuta varten suunniteltiin yhteistä lomakekyselyä, mikä myöhemmin kuitenkin osoittautui työlääksi ja ongelmalliseksi erityisosaamisen käsitteen moniulotteisuuden vuoksi. Kuntien lastensuojelun erityisosaamista ja palveluja selvitettiin haastattelemalla sosiaalijohtajia ja myöhemmin muita psykososiaalisten palvelujen edustajia. Myös alueella toimivien lastensuojelujärjestöjen toiminta ja keskeiset projektit sekä muu kehittämistyö kartoitettiin. Marraskuussa 2002 perustettiin lastensuojelun erityisosaamisen seudullinen rakenne- osahanketta koordinoiva työryhmä. Työryhmään kuului edustajia kuntien ja järjestöjen kehittämishankkeista ja työryhmistä (perheväkivallan ehkäisy, lapsen seksuaalinen riisto, erosovittelu, Kodin ja koulun yhteistyö projekti, oppilashuolto, lastensuojelun avohuollon perhetyö) sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin yksikön, Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikön edustajat sekä Länsi-Pohjan Haravan projektipäällikkö. Myös tämä moniammatillinen työryhmä keskusteli pitkään, mitä erityisosaamisella ja lastensuojelun erityisosaamisen seudullisella rakenteella tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään. Kysymys herätti keskustelua työryhmässä nähtävästi ainakin siksi, että sosiaalialan palveluissa ei perinteisesti ole ollut erikoistumisaloja kuten terveydenhuollossa. Lisäksi lastensuojelun määrittely on laaja ja siitä nousevat kysymykset monisyisiä. Työryhmän tehtävänä oli rakentaa seudullinen malli, jossa alueen toimijoiden erityisosaaminen on tarkoituksen mukaisella tavalla yhteisessä käytössä. Lähtöoletuksena oli, että erityisosaaminen ei rakennu pelkästään palveluista vaan se nousee myös lastensuojelutyön sisällöistä ja asiantuntijuudesta. Työryhmän tehtävinä oli kartoittaa kuntien lastensuojelun erityisosaamista ja tuottaa ehdotuksia erityisosaamisen seudullisesta organisoinnista. Työryhmä täydensi aiemmin työverstaissa tuotettua tietoa ja näkemystä alueen perus- ja erityispalvelujen ja järjestöjen erityisosaamisesta, koulutuksista, koulutustarpeista ja kehittämistyöstä. Syksyllä 2003 lastensuojelun erityisosaamisen seudullinen rakenne osahankkeen toimintasuunnitelmassa kehittämistyön tavoitteiksi tarkentuivat: Varmistaa lastensuojelun erityisosaaminen Länsi-Pohjan seudun kaikissa kunnissa vastaamaan alueen lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Tuottaa esityksiä lastensuojelun erityisosaamisen seudullisista organisointimalleista. Vahvistaa sosiaalityön resurssia kunnissa. Odotetut tuotokset olivat: Lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden erityisosaamista hyödynnetään seudullisesti ja sopimusten mukaisesti lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti.

7 6 Sopimus työparityöskentelystä ylisektoriaalisesti ja ylikunnallisesti. Lapsilähtöisiä menetelmiä on otettu käyttöön ja organisoitu alueellinen konsultaatioverkosto / asiantuntijapankki lasten ja nuorten psykososiaalisessa työssä. Perustettu alueellinen lastensuojelun ryhmä kuntien lastensuojelun tueksi (konsultaatio, koulutustarpeiden ja kehittämistyön koordinointi) SEUDULLINEN LAPSILÄHTÖINEN KOULUTUS OSAAMISTA VAHVISTAMASSA Osahanketta koordinoiva työryhmä vauhditti yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Joulukuussa 2002 projekti teki sopimuksen Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikön kanssa seudullisesta lapsilähtöisestä lastensuojelutyön koulutuksesta vuosina Koulutuskokonaisuuteen sisältyi läheisneuvonpidon, lapsilähtöisten menetelmien, ryhmän ohjaaja- ja Vanhemmuuden roolikartta koulutukset. Koulutus muodosti prosessin, jossa oppimista tapahtui lähiopetuksessa, itsenäisinä työskentelynä, välitehtävinä ja perehtymällä kirjallisuuteen sekä ryhmän vuorovaikutusta hyödyntäen. Koulutuksiin osallistuvien toivottiin sitoutuvan kokeilemaan ja ottamaan käyttöön työmenetelmiä omassa työssään ja toimimaan seudullisessa osaajaverkostossa menetelmiä sekä osallistumaan yhteistoimintamallien kehittämistyöhön. Koulutuksiin osallistui yhteensä 219 henkilöä. Projekti tarjosi kehittämistyöhön osallistuville koulutuksen lisäksi konsultaatiota ja kehittämistyön koordinointia. Seudullista lastensuojelun erityisosaamista vahvistivat myös lukuisat muut ajankohtaiset alueelliset koulutukset mm. perheväkivallasta, moniammatillisuudesta, lapsilähtöisestä erosovittelusta ja perheinterventiosta. Harava oli mukana suunnittelemassa näitä koulutuksia yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutukset oli tarkoitettu laajasti perus- ja erityispalvelujen ja järjestöjen työntekijöille. Osa koulutuksista oli prosessikoulutuksia, jotka mahdollistavat työn pitkäjänteisen työn kehittämisen. 3.4.SEUDULLINEN LASTENSUOJELUN ERITYISOSAAMINEN OSANA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN OHJAUSRAKENNETTA Kevään 2003 aikana lastensuojelun erityisosaamisen seudullinen rakenne alkoi vähitellen hahmottua, joskin vielä kovin abstraktilla ja yleisellä tasolla. Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne oli aluksi kolmiosainen kokonaisuus, joka rakentui koulutuksesta, alueen erityisosaamisesta ja kehittämistoiminnasta sekä yhteistoiminnan rakenteen ohjauksesta ja koordinaatiosta. Osahankkeen kehittämistyön tarkoituksena oli tehdä näkyväksi lastensuojelun erityisosaamista Länsi-Pohjan alueella ja sitä, miten erityispalveluita ja osaamista voidaan käyttää seudullisesti. Tarkoituksena oli myös liittää nämä erityispalvelujen ja osaamisen alueet ja myös muissa projektin osahankkeissa kehitetyt mallit osaksi laajempaa Länsi-Pohjan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen seudullista rakennetta. Projektissa kehitettäviä seudullisia lastensuojelun erityisosaamisen alueita ja malleja olivat seudullisen erityissosiaalityön, sijais- ja tukiperhetyön, läheisneuvonpidon ja työnohjauksen mallit.

8 7 Seudullinen erityissosiaalityö Seudullisen erityissosiaalityön toimintamallin kehittämisessä painotettiin lastensuojelun erityisosaamisen avohuollon koordinaatiota ja sen kehittämistä sekä psykososiaalisen tuen tarpeeseen vastaamista erityistilanteissa. Seudullisen mallin mukaisesta toiminnasta laadittiin kuntien välinen palvelusopimus yhteistyössä sosiaalityön johdon, projektin ohjausryhmän ja työntekijöiden kanssa. Kuntien sosiaalityön johtajat allekirjoittivat sopimuksen keväällä 2004 (LIITE 1). Seudullista erityissosiaalityötä toteuttamaan kunnat palkkasivat kesäkuussa 2004 yhteisen erityissosiaalityöntekijän, joka toimii alueen kuntien työntekijöiden työparina ja konsulttina lastensuojelun erityistilanteissa sekä koordinoi ja kehittää alueen lastensuojelun erityisosaamista ja seudullista yhteistoimintaa. Sijais- ja tukiperhetyö Seudullisen sijais- ja tukiperhetyön kehittämisen lähtökohtana oli kumppanuusperusteinen tilaajan ja tuottajan yhdessä räätälöimä palvelukokonaisuus, jossa alueen kunnat ostavat sijais- ja tukiperhetyön sosiaalityöntekijän palvelut Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimistolta. Kuntien sosiaalityön johtajat ja Pelastakaa Lapset ry allekirjoittivat palvelusopimuksen keväällä 2004 (LIITE 2). Sijais- ja tukiperhetyön sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata sijais- ja tukiperhetyön seudullisesta organisoinnista ja toimia työparina ja asiantuntijana sijoituksissa ja sijoitusprosesseissa. Sijais- ja tukiperhetyön osahankkeen asiantuntijaryhmä vastasi kehittämistyöstä ja sen mallintamisesta. Projektin päättyessä asiantuntijaryhmää laajennettiin ja se nimettiin sijais- ja tukiperhetyön asiantuntijatiimiksi. Läheisneuvonpito Seudullisen läheisneuvopitojärjestelmän kehittämisen taustalla oli tarve vahvistaa lasten ja nuorten parissa toimivien työntekijöiden valmiuksia kohdata lapsi yksilöllisine tarpeineen ja ottaa lapsen etu selkeämmin työtä ohjaavaksi periaatteeksi. Mallin kehittäminen käynnistyi läheisneuvonpitokoulutuksen myötä keväällä Kehittäjinä oli läheisneuvonpitoihin koulutettu koollekutsujien työryhmä, joka vastasi myös mallintamistyöstä. Jotta läheisneuvonpitoja voitiin toteuttaa seudullisena tarvittiin siihen koollekutsujien ja kuntien sosiaalitoimen sitoumukset. Koollekutsujat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen, jossa he lupautuivat olemaan käytettävissä seudullisina koollekutsujina. Koollekutsujien yhteystiedot koottiin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tietokantaan (www.sosiaalikollega.fi/asiantuntijat), jonka ylläpidosta vastaa seudullinen erityissosiaalityöntekijä. Sosiaalitoimi sitoutui suullisella sopimuksella projektin aikana läheisneuvonpitoihin. Sitoumus läheisneuvonpidosta muutetaan kirjalliseksi yhteiseksi työkäytännöksi, jolla kunnan sosiaalitoimi sitoutuu ottamaan läheisneuvonpitomenetelmän käyttöönsä ja osallistumaan menetelmän kehittämiseen. Sitoumus valmisteltiin Harava-projektin toimesta, jonka jälkeen se viedään alueen sosiaali- ja terveyslautakunnille. Projektin päättyessä mallin kehittäjäryhmä nimettiin seudulliseksi läheisneuvonpidon asiantuntijatiimiksi. Työnohjaus Seudullista mallia työsti viisihenkinen työryhmä, joka osallistui Lapin yliopiston ja Haravan järjestämään moniammatilliseen työnohjaajakoulutukseen vuosina Seudullinen työnohjausmalli tarjoaa työnohjaajille mahdollisuuden vertaistyönohjaukseen ja kokemusten vaihtoon. Projekti kokosi Länsi-Pohjan alueella työnohjaajaluettelon, joka helpottaa työnohjauksen markkinointia ja parantaa työnohjaajien saatavuutta. Sitoumus, jolla alueen kunnat ja työntekijät sitoutu-

9 8 vat yhteiseen työkäytäntöön valmisteltiin Harava-projektin toimesta ja se viedään päättäviin elimiin vuoden 2005 aikana. Projektin päättyessä perustettiin seudullinen työnohjauksen asiantuntijatiimi. Samanaikaisesti Haravan kehittämistyön kanssa alueella oli meneillään tai aluillaan myös muuta erityisosaamista vahvistavaa toimintaa, joka liitettiin soveltuvin osin ja tarkoituksenmukaisella tavalla projektin kehittämistyöhön. Näitä kehitettäviä ja projektin tavoitteita tukevia toimintoja olivat: perheväkivallan interventio- ja jatkohoitomalli, lapsen seksuaalisen riiston konsultaatioryhmän työ, perhetyö, lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa ja oppilashuolto. Perheväkivallan interventio- ja jatkohoitomallin kehittäminen siirtyi projektin alkuvaiheessa Länsi-Pohjan mielenterveysseuran itsenäiseksi hankkeeksi. Lapsen seksuaalisen riiston konsultaatioryhmä puolestaan oli toiminut alueella jo useita vuosia. Projektin päättyessä perustettiin oppilashuollon, seksuaalisen riiston, perhetyön ja perheväkivallan seudulliset asiantuntijatiimit. Yhteistoiminnan koordinointi, johtaminen ja ohjaus Projektin kehittämistyö osoitti vahvasti, että lasten ja nuorten psykososiaalisen työn haasteet edellyttävät työntekijöiden, esimiesten ja johtajien yhteistä aikaansaannosta, jaettua vastuuta ja konkreettista yhdessä tekemistä. Tämä oli myös lähtökohtana seudullisen lastensuojelun asiantuntijaverkoston kokoamiselle vuosina Asiantuntijaverkoston tarkoituksena on toimia alueen lasten ja nuorten psykososiaalisen työn tukena yhdessä kahden seudullisen erityissosiaalityöntekijän kanssa. Käytännössä asiantuntijaverkoston ajateltiin toimivan seudullisina tiimeinä, joissa on osaamista lasten ja nuorten psykososiaalisen työn eri alueilta. Seudulliset työntekijät ovat yhdyshenkilöitä yhteistoiminnan jatkamisessa, koordinoinnissa ja kehittämisessä. Rinnan työntekijä- ja esimiestason ja käytännön toiminnan organisoinnin kanssa eteni myös seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen ohjausrakenteen organisointi. Seudullisen yhteistoiminnan organisointia edisti alueen sosiaali- ja terveysjohtajien osallistuminen kehittämistyöhön. Projektin ja Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen järjestämät kaksi kertaa vuodessa toteutuneet johtajien tapaamiset olivat merkittäviä foorumeita yhteisen päätöksentekokulttuurin kehittämisessä. Keväällä 2004 kunnanjohtajien allekirjoittama lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaalisten palvelujen yhteistoimintasopimus legitimoi seudullisen moniammatillisen yhteistoiminnan ja antoi sille puitteet. Tavoitteena oli, että seudullisesti tuotetuille yhteispalveluille ja yhteistoiminnalle luodaan kumppanuusperusteinen johtamis-, ohjaus- ja koordinaatiorakenne ja että seudulliset lastensuojelun erityisosaamisen toimintamallit ovat osa tätä rakennetta. Länsi-Pohjan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen yhteistoimintarakenne liitettiin aluekeskusohjelmatyönä toteutettavaan laajempaan sosiaali- ja terveyspalveluiden seutuyhteistyöhön. Useita vuosia alueella toiminut viiden kunnan sosiaalijohtajien palvelutiimi sisällytettiin nykyiseen kuuden kunnan yhteiseen seutuohjausryhmään, jossa sosiaalitoimen lisäksi on myös terveydenhuollon, koulutoimen, lasten ja nuorten psykiatrian, kehittämiskeskuksen ja sosiaalialan osaamiskeskuksen edustajat sekä alueella toimivien lastensuojelujärjestöjen edustus. Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen seutuyhteistyö nivoutuu seudullisen hyvinvointipalvelujen neuvottelukunnan kautta laajemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen seutuyhteistyöhön.

10 9 4. Kehittämistyön tulokset ja jatkosuunnitelmat Länsi-Pohjan Haravan asiantuntijatyöryhmien kehittämistyöllä tuotettiin ja tehtiin näkyväksi seudullisia lastensuojelun erityisosaamisen organisointimalleja. Projekti kehitti seudulliset kumppanuusmallit läheisneuvonpitoon, sijais- ja tukiperhetyöhön, työnohjaukseen, seudulliseen erityissosiaalityöhön sekä lastensuojelun yhteistoiminnan ohjaukseen ja johtamiseen. Lisäksi mallinnettiin seksuaalisen riiston konsultaatioryhmän työskentely ja ostopalvelumalleista Perhetukiyksikkö Jukolan avohuollon lastensuojelun perhetyö ja Turvapoijun kriisipalvelut. Koulutus, sosiaalityön vahvistaminen. Mallit kuvattiin QPR Process Guide tietokoneohjelman avulla yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin yksikön kanssa. Mallit sijoitettiin osaamiskeskuksen tietokantaan Seudullisten läheisneuvonpito-, työnohjaus-, sijais- ja tukiperhetyön mallien kehittämistyöstä on kirjoitettu Haravalla kootut julkaisun osassa IV, Kumppanuudella seutuyhteistyöhön. Seudulliset lastensuojelun erityisosaamisen mallit ovat osa projektissa syntynyttä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden seudullista yhteistoimintarakennetta (kuvio 1). Seudullinen yhteistoiminnan rakenne tarjoaa foorumeita lasten ja nuorten psykososiaalisen työn toimijoille eri tasoilla. Lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaalisten palvelujen yhteistoimintasopimus antaa seudulliselle moniammatilliselle yhteistoiminnalle puitteet. Erillisissä palvelusopimuksissa (sijais- ja tukiperhetyö ja erityisosaaminen) sovitaan yksityiskohtaisesti palvelujen tuottamisesta, resursseista ja kustannusten jaosta. Seudullisesti toteutettaviin työkäytäntöihin (työnohjaus ja läheisneuvonpito) sitoudutaan sitoumuksilla. Yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden myös uusien palvelusopimusten ja sitoumusten tekemiselle. Seudullisen yhteistoiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja arvioinnista vastaa seudullinen työntekijä yhdessä seutuohjausryhmän ja seudullisten asiantuntijatiimien kanssa. Syksyllä 2004 organisoituneet läheisneuvonpidon, sijais- ja tukiperhetyön, työnohjauksen, perhetyön, oppilashuollon, seksuaalisen riiston ja perheväkivallan asiantuntijatiimit arvioivat ja kehittävät edelleen seudullisia lastensuojelun erityisosaamisen malleja yhdessä erityissosiaalityöntekijän kanssa. Uusia asiantuntijatiimejä perustetaan tarpeen mukaan. Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden seudullinen yhteistoimintarakenne kytkeytyy laajempaan Kemi-Tornio alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen seutuyhteistyöhön hyvinvointipalvelujen neuvottelukunnan kautta. Kesällä 2004 käynnistynyt Lapsilähtöinen Länsi-Pohja hanke, jatkaa Haravassa käynnistynyttä lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen seudullista yhteistoimintaa ja sen kehittämistä sekä lastensuojelun erityisosaamisen koordinointia ja vahvistamista.

11 10 Kuvio 1. Länsi-Pohjan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen seudullinen yhteistoimintarakenne

12 11 Kaisi Peltoniemi Sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena 1. Toimintaympäristö Länsi-Pohjan alueen muodostavat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat: Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Asukkaita seutukunnassa on n Kemi ja Tornio ovat kaupunkeja, joissa molemmissa on asukkaita vähän yli Kaupunkikeskukset sijaitsevat noin 25 km etäisyydellä toisistaan, näiden väliin sijoittuu Keminmaa. Keminmaan ja Tervolan keskuksien etäisyys toisistaan on noin 35 km. Kemistä Simon kuntakeskukseen on matkaa noin 27 km ja Torniosta Ylitorniolle kertyy matkaa noin 65 km. Kemi-Tornion alueen väestön osuus on koko Lapin maakunnan väestöstä lähes 34%. 2. Taustaa Länsi-Pohjan Haravan käynnistysvaiheessa keväällä 2001 todettiin, että lastensuojelun avohuollon piiriin kuuluvien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä oli kasvanut Länsi-Pohjan kunnissa viime vuosina. Alueella oli noin alle 18 vuotiasta lasta. Vuonna 2002 lastensuojelun avohuollon piiriin kuului 426 lasta ja nuorta ja kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 174 lasta ja nuorta. Sijaishuolto oli laitospainotteista. Vuonna 2002 sijaishuollon menot olivat yhteensä euroa, joista laitoshoidon osuus oli kuntien ilmoitusten mukaan yli 2,5 miljoonaa euroa ja perhehoidon reilut euroa. Perhehoidon kustannukset lasta kohti vuodessa olivat noin euroa (n. 42 euroa/ vrk). Laitoksessa vastaavat kustannukset olivat keskimäärin euroa (n euroa/vrk). 3. Kehittämiskohteen määrittely Länsi-Pohjan alueella tarve seudullisen sijais- ja tukiperhetyön kehittämisestä nousi selkeästi esille tarvekartoituksissa ja syyskuussa 2001 pidetyssä ensimmäisessä työverstaassa. Alueen sosiaalityöntekijät kokivat, että nykyinen käytäntö ei vastaa riittävästi lasten tarpeisiin; perhehoidon koordinointi on alueella heikkoa, sijais- että tukiperheitä oli alueella riittämättömästi, perheiden valmennus, työnohjaus ja täydennyskoulutus ovat riittämättömiä ja korvauskäytännöt ovat kirjavia. Toimijat kokivat myös, että alueellinen yhteistyö oli liian vähäistä ja Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntemusta käytettiin liian vähän. Varsinkin pienissä kunnissa sosiaalityöntekijät kokivat moniroolisuuden työtä kuormittavaksi tekijäksi. Sosiaalityöntekijät kaipasivat myös työkäytäntöihin ja sijoitusprosessiin asiantuntijaapua sekä lisää uusia työvälineitä lasten tarpeiden kartoitukseen. Alueen sosiaalityön johto lähti yksimielisesti hakemaan seudullista ratkaisua tilanteeseen. Johtajat näkivät yhteistoiminnan hyödyt oman kunnan ja organisaatioiden sekä koko alueen näkökulmas-

13 12 ta. Huomattiin, että ei ole aina taloudellisesti järkevää eikä lasten ja perheiden tarpeiden mukaista järjestää erityispaleluita jokaisessa kunnassa erikseen. Tekemällä joitakin lastensuojelun erityisosaamista vaativia tehtäviä yhdessä naapurikuntien kanssa saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä aikaan ja toimintaa saadaan suunnattua enemmän ennaltaehkäisevään, avohuollossa tapahtuvaan työhön. Kustannustehokkuuden lisäksi kyse oli myös palvelun laadun kohottamisesta. Pienissä kunnissa huostaanottoja ja muita vaativaa erityisosaamista tarvitsevia tilanteita on vähän eikä tarvittavaa ammattitaitoa kerry. Isommissa kunnissa rutiinia taas kertyy, mutta ammatillisuus koetaan silti usein riittämättömäksi. Länsi-Pohjan kunnissa oli 26 lastensuojelutyötä tekevää sosiaalityöntekijää keväällä Työntekijäresurssien ja erityisosaamisen riittämättömyys sekä palveluketjujen toimimattomuus koettiin keskeisiksi työn toimivuuden esteiksi. Nämä tekijät vaikuttivat työssä jaksamiseen ja lisäsivät haasteita laadukkaan lapsilähtöisen lastensuojelutyön tekemiselle ja saatavuudelle kunnissa. Kun kasvavasta asiakasmäärästä oli pääosin selvittävä olemassa olevilla voimavaroilla, oli entistä tärkeämpää etsiä mahdollisimman tehokkaita toimintatapoja ja yhteistyön rakenteita. Katsottiin, että seudullisella yhteistyöllä saadaan riittävän laaja väestöpohja tarvittavien erityispalvelujen tuottamiseen. Länsi-Pohjan ohjausryhmä valitsi sijais- ja tukiperhetyön vanhemmuuden tukena yhdeksi osahankkeeksi ja kehittämiskohteeksi marraskuussa Hankkeen tarkoituksena oli kehittää seutukunnallinen yhteinen lapsilähtöinen sijais- ja tukiperhetyön toimintamalli, jota ohjaavat lasten yksilölliset tarpeet. Lastensuojelutyön kehittäminen laajemminkin nähtiin tärkeänä. Jotta sijais- ja tukiperhetyö voi toimia vanhemmuuden tukena, edellyttää se yhteistyötä ja lapsilähtöistä työkäytäntöä kaikilta lasten kanssa työtä tekeviltä. Edellytyksenä kehittämistyölle on, että kaikilla on riittävä tieto lastensuojelun tukipalveluista ja lastensuojelusta yleensäkin. 4. Tavoitteena alueellinen sijais- ja tukiperhetyö Helmikuussa 2002 Harava järjesti työverstaan, jonka teemana oli sijais- ja tukiperhetyö sekä erityisosaaminen. Työverstaaseen osallistui laajalti alueen lastensuojelutyöstä vastaavia esimiehiä, sosiaalityöntekijöitä, perheneuvolan työntekijöitä ja Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijöitä. Verstaan virittelyssä nostettiin esiin lapsilähtöisyyden merkitys lastensuojelussa ja sen merkitys sijais- ja tukiperhetyössä. Verstaan päätteeksi päätettiin yhteisellä sopimuksella perustaan asiantuntijatyöryhmä kehittämään yhteistä seutukunnallista organisointimallia. Työverstas asetti sijais- ja tukiperhetyön hankkeelle tavoitteeksi jatkuvuuden, avoimuuden, seudullisen sijais- ja tukiperhepankin sekä laajaalaisen yhteistyön, joka perustuu lapsilähtöisyyteen. Keinoina nähtiin mm. yhteinen koulutus alueella toteutettuna jatkumona, tuki- ja perhetyön tietopankin perustaminen, koordinaattorin saaminen alueelle, taloudellisten resurssien turvaaminen sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Perustettuun asiantuntijatyöryhmään kuuluivat kaksi Pelastakaa Lapset ry:n työntekijää Anja Miettunen ja Tuija Maijanen sekä sosiaalityöntekijä jokaisesta mukaan lähteneestä kunnasta: Kemistä Sari Halttunen, Torniosta Kaisu Vinkki, Keminmaalta Elli-Maija Keskitalo, Ylitorniolta Anu Tirroniemi, Tervolasta sosiaalijohtaja Helena Hartikainen ja loppuvaiheessa sosiaalityöntekijä Esa Jääskö. Simon työntekijät vaihtuivat työpaikan vaihtumisten myötä; Päivi Parpala, Kaisa Lauri ja Anne Saviaro. Asiantuntijatyöryhmä näki vanhemmuuden tuen kannalta varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa, nuorisotyössä, seurakunnissa, perheneuvoloissa ja mielenterveystyön yksiköissä hyvin tärkeänä. Lapsen kanssa työskenneltäessä tarvitaan avoimuutta myös toimijoiden väliseen yhteistyöhön, toimivaa yhteyttä lapsen, perheiden ja muun verkoston kanssa sekä

14 13 kunnallista ja seutukunnallista monitoimijaista yhteistyötä. Näkökulmana hankkeessa ovat lapsen tarpeet; lapselle taataan hänen kehitystään ja kasvuaan tukeva ja rakastava perhe. Tavoitteena on tärkeiden ihmissuhteiden pysyvyys lapsen elämässä (oma perhe, sijaisperhe, tukiperhe). Työryhmä työskenteli hyvin aktiivisesti ja kokoontui keskimäärin joka toinen kuukausi kahden ja puolen vuoden ajan. Välillä tarvittiin laajempaa perspektiiviä asiaan. Tällaisina toimi opinto- ja evästysretki Jyväskylään, jossa tutustuttiin paikalliseen lastensuojelutyöhön ja erityisesti sijaishuoltoon. Työn kirkastamista varten Harava järjesti helmikuussa 2003 uuden työverstaan, johon osallistui laajasti sijais- ja tukiperhetyön asiantuntijoita pohtimaan seudullista yhteistyömallia. Tilaisuudessa oli alueen sosiaalityöntekijöitä ja heidän esimiehiä sekä valtakunnallisten lastensuojelujärjestöjen edustajia. Sosiaalipedagogiikan Säätiö ja Perhehoitoliitto ry järjestivät vertaisryhmäohjaajakoulutuksen perhehoitajille vuosina Länsi-Pohjan Harava kustansi sijaisvanhempien Elsa Ojan ja Salme Heinolan koulutuksen. Elsa ja Salme ohjasivat molemmat yhden sijais- ja tukiperhetyöntekijöiden ryhmän syksyn kevään 2003 sekä syksyn 2003 kevään 2004 aikana. Uusi vertaisryhmä aloitti myös syksyllä Tavoitteena on, että vertaisryhmistä tulee toimiva käytäntö Länsi-Pohjan alueelle. Työverstaitten, ohjausryhmän ja kunkin asiantuntijan oman taustayhteisön ohjeistamana työryhmä jatkoi hankkeen ideointia ja työsti sijais- ja tukiperhetyön palvelusopimuksen, joka myöhemmin hyväksyttiin kunnissa ja Pelastakaa Lapset ry:ssä. Vuoden 2002 lopulla sosiaali- ja terveysjohdon palaverissa virisi ajatus yhteisestä lastensuojelun erityisosaamisen kehittämishankkeesta alueella ja Länsi-Pohjan Haravan ohjausryhmä päätti, että hanketta valmistellaan. Päätettiin hakea seuraavan vuoden loppuun mennessä lääniltä kehittämisrahaa sijais- ja tukiperhetyön vahvistamiseksi alueella sekä lastensuojelun erityisosaamisen tukemiseen yleensäkin. Kesäkuussa 2003 projektipäälliköt esittelivät hankeideaa seudun sosiaali- ja terveysjohdolle. Mukana oli myös sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajia ja kunnanjohtoa. Hanke sai työkokouksen osallistujien yksimielisen tuen. Valmistelutyön tuloksena syntyi Länsi-Pohjan lapsilähtöinen yhteistoimintamalli lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen seudullisen rakenteen luominen ja palvelujen kehittäminen hanke. Hankkeen päämääränä oli kehittää alueen kuntien kannalta taloudellisia ja lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeita vastaavia palveluita, edistää hyvinvointia sekä turvata palvelujen laatu ja saatavuus. 5. Lapsilähtöinen Länsi-Pohja hanke seudullisen sijais- ja tukiperhetyön tukena Seudullisen sijais- ja tukiperhetyön kehittäminen on osa lastensuojelun erityisosaamisen kehittämishanketta Länsi-Pohjassa. Koko laajan hankkeen tavoitteina on luoda seudullinen lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden yhteistoimintarakenne, lastensuojelun erityispalveluiden ja -osaamisen seudullinen koordinaatio ja kehittäminen sekä seudullisen kumppanuusperusteisen tilaajan ja tuottajan yhdessä räätälöimän palvelukokonaisuuden toimeenpano ja edelleen kehittäminen sijais- ja tukiperhepalveluihin. Yhteistoimintasopimus (puitesopimus) Länsi-Pohjan lasten, nuorten ja heidän perheiden psykososiaalisten palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi hyväksyttiin kaikissa seudun kunnissa syksyn 2003 aikana. Kunnat ilmoittivat myös suostuvansa rahoittamaan kehittämishanketta vaadittavan 50%. Sosiaali- ja terveyslautakunnat hyväksyivät asiantuntijaryhmän laatiman sijais- ja tukiperhetyön palvelu-

15 14 sopimuksen, joka on osa seudullista yhteistoimintasopimusta. Sosiaali- ja terveysministeriöltä haettiin ja saatiin kehittämisrahaa vuosille , jonka turvin Lapsilähtöinen Länsi-Pohja hanke konkretisoitui. Sijais- ja tukiperhetyön palvelusopimuksen mukaan siihen sitoutuneet kuusi kuntaa ostavat yhden sijais- ja tukiperhetyöhön erikoistuneen sosiaalityöntekijän työpanoksen Pelastakaa Lapset ry:ltä. Työntekijä on Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimiston työryhmän jäsen ja toimipaikka sijaitsee Länsi- Pohjan alueella. Sijais- ja tukiperhetyöntekijän rekrytointi tapahtui helmi- maaliskuussa ja toiminta käynnistyi elokuussa Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien allekirjoittaman palvelusopimuksen mukaan sijais- ja tukiperhetyöntekijän tehtävät ovat: tekee tarvittaessa asiakaskohtaista lastensuojelutyötä sijoitustilanteissa kunnan sosiaalityöntekijän kanssa ja toimii työparina organisoi sijais- ja tukiperheiden konsultaatio- ja työnohjauspalvelut sekä täydennyskoulutuksen alueella olevien resurssien mukaan huolehtii reservissä olevien sijais- ja tukiperheiden jatkokoulutuksesta ja ryhmätapaamisista järjestää vertaistukipalveluja lapsille, sijaisvanhemmille ja tukiperheille sekä biologisille vanhemmille organisoi tukiperhetyötä ennaltaehkäisevänä vanhemmuuden tukemisen muotona suunnittelee ja järjestää yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa perhehoidossa olevien nuorten jälkihuoltoon siirtymisen ylläpitää tietoja alueella toimivista sijais- ja tukiperheistä. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyön kehittämistyö jatkuu tiimissä, joka jakautuu perustiimiin ja laajennettuun tiimiin. Perustiimiin kuuluvat jokaisen hankkeessa olevan kunnan sosiaalityöntekijä, Pelastakaa Lapset ry:n työntekijä, sijaisvanhempi sekä seudullinen sijais- ja tukiperhetyön sosiaalityöntekijä. Perustiimin tehtävä on kehittää kumppanuusperusteista sijais- ja tukiperhetyön mallia, vahvistaa lapsen näkökulmaa asiakastyön prosessissa ja tukea sijaisvanhempien jaksamista. Laajennetun tiimin perustehtävänä on kehittää lapsilähtöistä sijais- ja tukiperhetyötä ja tehdä sitä tunnetuksi jäsentensä taustaorganisaatioissa ja laajemmin psykososiaalisessa työssä sekä tuoda esille biologisten vanhempien näkökulma sijoituksissa. Laajennettuun tiimiin kuuluvat perustiimiläisten lisäksi Lapsija nuorisokoti Mäntylän ja perhetukiyksikkö Jukolan edustaja, Lapin SOS-lapsikylän edustaja, lasten ja nuoriso- sekä aikuispsykiatrian edustajat sekä päihdetyön edustaja. Keväällä 2004 asiantuntijatyöryhmä mallinsi Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen kanssa sekä sijaisettä tukiperhetyön Prosess guide (QPR) tietokoneohjelmalla. Mallinnus löytyy fi/mallit/lastensuojelu osoitteesta. 6. Miten kaikki tapahtuikaan? Länsi-Pohjassa sosiaalityön johtajat, toimijataso sekä myös päättäjät näkivät sijais- ja tukiperhetyön kehittämisen tärkeänä. Kun lasten tarpeet ja lasten edun ensisijaisuus otettiin konkreettisesti työtä ohjaavaksi periaatteeksi, sai se aikaan samanaikaisen yhteisen oppimisprosessin koko palvelujärjestelmässä: päätöksenteossa, johdossa ja asiakastyössä. Tuloksena syntyi Lapsilähtöinen Länsi-Pohja hanke, jossa alueelle saatiin palkattua pariksi vuodeksi sijais- ja tukiperhetyöhön erikoistunut sos-

16 15 iaalityöntekijä toimii työparina alueen sosiaalityöntekijöille sijoitusasioissa, vastaa alueella tapahtuvasta sijoitustoiminnasta sekä kehittää sijais- ja tukiperhetyötä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskijohto oli alusta alkaen vahvasti sitoutunut kehittämiseen Länsi-Pohjassa ja toimi koko kehittämistyön peruspilarina ja priimusmoottorina. Toimijataso osallistui aktiivisesti niin asiantuntijatyöskentelyyn kuin työverstaisiinkin. Poliittinen ja sektorijohto osallistui verstaisiin ja antoi siunauksensa kehittämistyölle. Joten kehittämistyön voi sanoa tapahtuneen samanaikaisesti keskeltä käsin molempiin suuntiin: ylös- ja alaspäin sekä horisontaalisesti laajentaen näkökulmaa eri toimijoihin ja eri toimialoille. ei ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Seudullisten palvelujen kehittämistä ohjasivat lapsilähtöisyys sekä järjestö- ja julkisen sektorin toimijoiden vuoropuhelu, jossa haettiin uudenlaista kumppanuutta palveluiden järjestämiseen. Keskeistä oli osallisten kokemus yhdenvertaisuudesta. Seudullisella kehittämistyöllä haettiin muutosta vallitsevaan ostopalvelusopimusmallin mukaiseen käytäntöön, jossa kunta pelkästään ostaa palvelun esimerkiksi palveluja tuotavalta järjestöltä. Seudullisessa kumppanuusmallissa tilaaja ja tuottaja yhdessä suunnittelevat, toteuttavat, arvioivat ja kehittävät palvelua. Tällainen kumppanuuteen perustuva toimintamalli on lastensuojelussa vielä varsin uutta. Länsi-Pohjassa saadun kokemuksen mukaan järjestön ja julkisen toimialojen tarkoituksenmukaiseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön satsaamalla voidaan saavuttaa strategista kumppanuutta seudullisessa palveluyhteistyössä. LÄHTEET: Virpi Filppa. Kansalaisten tarpeista sosiaalialan erityisosaamiseen. Osaamisen monimuotoisuutta jäsentämässä. Helsinki, s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN ; 2002:9.)

17 16 LIITE 1 PALVELUSOPIMUS LASTENSUOJELUN ERITYISPALVELUIDEN JA OSAAMISEN SEUDULLISESTA KOORDINAATIOSTA JA KEHITTÄMISESTÄ LÄNSI-POHJASSA 1. Sopimuksen osapuolet Simo, Tervola, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Ylitornio 2. Sopimuksen lähtökohdat Tämä palvelusopimus on osa yhteistoimintasopimusta Länsi-Pohjan alueen lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Sopimuksen lähtökohtana on laaja toimija-, sektori- ja kuntarajat ylittävä yhteistoiminta, joka perustuu yhteissuunnitteluun ja -kehittämiseen, yhdessä tekemiseen sekä yhteiseen toiminnan arviointiin. 3. Sopimuksen kohde Toiminnan tavoitteena on myös lastensuojelun erityispalveluiden ja osaamisen seudullinen koordinaatio ja kehittäminen, jossa perus- ja erityispalvelujen yhteistyötä lujitetaan ja työtekijöitä tuetaan tarjoamalla työpari psykososiaalisen työn erityistilanteisiin. Yhteispalveluille luodaan kumppanuusperusteinen johtamis-, ohjaus- ja koordinaatiorakenne. Tavoitteena on myös luoda seudullinen lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden yhteistoimintarakenne, joka tuottaa uudenlaista moniammatillista ja toimijaista lastensuojelun yhteistyötä, edistää järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden sekä eri hallinnonalojen välistä kumppanuutta sekä edistää yhteistyötä alueen oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden ja käytännön toimijoiden kesken. Seudullisen yhteistoimintarakenteen arviointi toteutuu itsearviointina ja soveltuvin osin ulkopuolisena toimivuuden arviointina. 4. Seudullisen erityissosiaalityöntekijän palvelut Seudullinen lastensuojelun erityispalveluiden ja -osaamisen koordinaatio ja kehittäminen painottuu lastensuojelun avohuoltoon ja siinä nouseviin erityistilanteisiin ja psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Seudullisen erityissosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia seudullisen yhteistoimintarakenteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä, lastensuojelun erityispalvelujen ja osaamisen koordinoijana sekä työparina ja konsulttina Länsi-Pohjan kunnissa. Työpari / konsultti Työskentelee työparina kunnan työntekijöiden ja sijais- ja tukiperhetyöntekijän kanssa asiakastapaamisissa, kotikäynneillä ja neuvotteluissa. Antaa työntekijöille puhelinohjausta ja neuvontaa sekä tapaa heitä henkilökohtaisesti. Toimii moniammatillisten ryhmäkonsultaatioiden vetäjänä ja mentorina (ohjaaja, opastaja, neuvonantaja) sekä järjestää / tuottaa työnohjausta. Koordinaattori On yhdyshenkilö lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen seudullisen yhteistoimintarakenteen ylläpitämisessä: koulutus, muut kehittämisryhmät ja projektit, järjestö-julkinen kumppanuus, pankkien ylläpito (asiantuntijarengas, läheisneuvonpitojen koollekutsujat, työnohjaajarekisteri, mentorit jne), alueellisen asiantuntijaryhmän koollekutsuja, ohjausryhmän sihteeri. Kehittäjä On lastensuojelun substanssiosaaja ja verkostotyön osaaja, hyvinvoinnin näkökulman tuoja, mon-

18 17 itoimijaisuuden ja ammatillisuuden viestittäjä, järjestö-julkisen kumppanuuden edistäjä, koulutusja konsultaatiotarpeiden tiedonkerääjä, koulutusten suunnittelija ja toteutuksen arvioija. Osallistuu hyvien lapsilähtöisten käytäntöjen kehittämistyöhön sekä niiden arviointiin ja levittämiseen. Toimii yhteistyössä alueellisen lastensuojelun erityisosaamisen asiantuntijaryhmän, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen kanssa. Linkittää kehittämistyötä muuhun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. 5. Palvelun järjestäminen ja organisointi Sopimukseen sitoutuvat kunnat palkkaavat yhteisen seudullisen erityissosiaalityöntekijän. Tornion kaupunki vastaa seudullisen erityissosiaalityöntekijän henkilöstö ja taloushallinnosta, osoittaa toimitilan ja vastaa sen varustamisesta. Työntekijän työskentelyä ohjaa alueellinen ohjausryhmä ja tukiryhmänä toimii alueellinen lastensuojelun erityisosaamisen asiantuntijaryhmä. 6. Kustannusten jako ja maksaminen Sopimuksen kokonaiskustannukset ovat kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana /vuosi. Toimintaan sitoutuvat kunnat osallistuvat rahoitukseen asukaslukunsa mukaisesti suhteutettuna: Kemi 34,6 %, Keminmaa 13,2%, Simo 5,6%, Tervola 5,6%, Tornio 33% ja Ylitornio 7,9%. Mahdollinen valtion hankerahoitus vähentää kuntien rahoitusosuutta samassa suhteessa. Kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kustannusten jakoperuste sovitaan saatujen kokemusten perusteella. Tornion kaupunki laskuttaa muita sopimuskuntia neljännesvuosittain. 7. Kuntien velvoitteet ja vastuut Alueellisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat sitoutuvat käyttämään palveluita kohdan 4 mukaisesti ja sitoutuvat yhdessä lastensuojelun erityispalvelujen ja osaamisen koordinointiin, kehittämiseen ja arviointiin. Kunnat sitoutuvat maksamaan palveluista kohdan 6 mukaisesti. 8. Salassapito, tietojen luovutus, asiakirjahallinto ja rekisterit Tietojen salassapidossa, tietojen luovutuksessa ja arkistoinnissa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, julkisuuslakia, henkilötietolakia lastensuojelulakia, arkistolakia, sosiaalihuoltolakia ja muita sosiaalihuollon asiakirjoja koskevia ohjeita. Tornion kaupunki ylläpitää erityisosaamiseen liittyviä asiantuntijarekistereitä. 9. Seuranta ja valvonta Tämä palvelusopimus on osa laajempaa alueellista yhteistoimintasopimusta, jonka puitteissa alueelle perustetaan ohjausryhmä. Sen tehtävänä on organisoida lastensuojelun erityispalveluiden ja -osaamisen seudullisen koordinoinnin ja kehittämisen johtaminen, seuranta ja valvonta. 10. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Sopimus on voimassa Sopimuksen jatkoneuvottelut käydään mennessä sopimuksen osapuolten kesken. 11. Erimielisyyksien käsittely Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista osapuolet eivät neuvotellen pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan Kemi-Tornion käräjäoikeudessa. Allekirjoitukset: Sopimusta on tehty 6 kappaletta: kullekin sopijaosapuolelle omansa. Kemissä

19 18 LIITE 2 PALVELUSOPIMUS LÄNSI-POHJAN ALUEEN SIJAIS- JA TUKIPERHETYÖN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio sekä Pelastakaa Lapset ry 2. Sopimusyhteistyön lähtökohta Sijais- ja tukiperhetyön palvelusopimus on osa seudullista yhteistoimintasopimusta. Kyseessä on kumppanuusperusteinen tilaaja-tuottajamalli, jota on valmisteltu laajalti yhteistyössä alueen kuntien sosiaalityöntekijöiden ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. 3. Sopimuksen tavoite Toiminnan tavoitteena on kehittää alueelle yhteistä lapsilähtöistä käytäntöä sijais- ja tukiperhetyöhön sekä saada aikaan alueelle seutukunnallinen, lapsilähtöinen toimintamalli. Palvelujen lähtökohtana on sijais- ja tukiperhepalvelujen saatavuuden ja ammatillisuuden parantaminen, lapsilähtöisyyden ensisijaisuus, seudullisuuden hyväksikäyttö, ennaltaehkäisevyyden painotus, jatkuvuus työssä, biologisen vanhemmuuden kunnioitus ja nopea reagointi asioihin. 4. Sopimuksen sisältö Sijais- ja tukiperhetyön seudullinen kehittäminen (Pelastakaa Lapset ja alueen kunnat yhteistyössä) Kehitetään alueelle yhteistä lapsilähtöistä käytäntöä sijais- ja tukiperhetyöhön (mm. kuntien yhteiset korvauskäytännöt). Parannetaan sijais- ja tukiperhepalvelujen saatavuutta ja ammatillisuutta. Kehitetään lyhytaikaista ja akuuttia sijaisperhetyötä alueella. Kehitetään toimintaa niin, että kaikki alueen lasten sijoitukset tehdään sijais- ja tukiperhetyöntekijän kautta ja käytetään uusissa sijoituksissa ainoastaan valmennettuja perheitä. Sijais- ja tukiperhetyön seudullinen palvelu Pelastakaa Lapset ry valmentaa tuki- ja sijaisperheitä kuntien etukäteen arvioitua tarvetta vastaavasti ja tekee rekrytointia Pohjois-Suomen alueella. Sijais- ja tukiperhetyöntekijä: tekee tarvittaessa asiakaskohtaista lastensuojelutyötä sijoitustilanteissa kunnan sosiaalityöntekijän kanssa ja toimii työparina organisoi sijais- ja tukiperheiden konsultaatio- ja työnohjauspalvelut sekä täydennyskoulutuksen alueella olevien resurssien mukaan huolehtii reservissä olevien sijais- ja tukiperheiden jatkokoulutuksesta ja ryhmätapaamisista järjestää vertaistukipalveluja lapsille, sijaisvanhemmille ja tukiperheille sekä biologisille vanhemmille organisoi tukiperhetyötä ennaltaehkäisevänä vanhemmuuden tukemisen muotona suunnittelee ja järjestää yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa perhehoidossa olevien nuorten jälkihuoltoon siirtymisen ylläpitää tietoja alueella toimivista sijais- ja tukiperheistä.

20 19 5. Henkilöstö Sopimukseen sitoutuvat kunnat ostavat yhden sijais- ja tukiperhetyöhön erikoistuneen sosiaalityöntekijän työpanoksen Pelastakaa Lapset ry:ltä. Työntekijä on Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimiston työryhmän jäsen ja toimipaikka sijaitsee Länsi-Pohjan alueella. 6. Toimitilat/ tekninen varustus Toimitilat sijaitsevat palvelusopimukseen sitoutuvien kuntien ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteisesti sopimassa paikassa. Pelastakaa Lapset ry vastaa toimitilan varustamisesta. 7. Kustannusten jako ja maksaminen Sopimuksen kokonaiskustannukset ovat kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana /vuosi. Toimintaan sitoutuvat kunnat osallistuvat rahoitukseen asukaslukunsa mukaisesti suhteutettuna: Kemi 34,6 %, Keminmaa 13.2%, Simo 5,6%, Tervola5.6%. Tornio 33 % ja Ylitornio 7,9% kuluista. Mahdollinen valtion hankerahoitus vähentää kuntien rahoitusosuutta samassa suhteessa. Kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kustannusten jakoperuste sovitaan saatujen kokemusten perusteella. Sijais- ja tukiperhetoimintaa hallinnoi Tornio, jota Pelastakaa Lapset ry laskuttaa neljännesvuosittain. Tornio laskuttaa muita kuntia em. jakoperusteen mukaisesti. 8. Palvelujen tuottajan velvoitteet Kehittämistyötä ja palveluja varten Pelastakaa Lapset ry sijoittaa yhden sijais- ja tukiperhetyöhön erikoistuneen sosiaalityöntekijän työpanoksen Länsi-Pohjaan. Pelastakaa Lapset ry toimii juridisena työnantajana ja vastaa kaikista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista. Pelastakaa Lapset ry sitoutuu alueella sijais- ja tukiperhetyön toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja toteuttamiseen yhdessä kuntien kanssa. 9. Kuntien yhteistyövelvoitteet Kunnat sitoutuvat maksamaan palveluista kohdan 7 mukaisesti. Kunnat sitoutuvat alueella tapahtuvan sijais- ja tukiperhetyön kehittämiseen, arviointiin ja toteuttamiseen yhdessä Pelastakaa Lapset ry: n kanssa. 10. Salassapito, tietojen luovutus asiakirjahallinto ja rekisterit Tietojen salassapidossa, tietojen luovutuksessa ja arkistoinnissa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, julkisuuslakia, henkilötietolakia, lastensuojelulakia, arkistolakia, sosiaalihuoltolakia ja muita sosiaalihuollon asiakirjoja koskevia ohjeita. Sijais- ja tukiperheiden rekisterin osalta rekisterinpitäjänä on Pelastakaa Lapset ry. 11. Seuranta ja arviointi Sijais- ja tukiperhetyön palvelusopimus on osaa laajempaa alueellista yhteistoimintasopimusta, jonka puitteissa alueelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on sijais- ja tukiperhetoiminnan seuranta ja arviointi yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. 12. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa Tämän sopimuksen jatkoneuvottelut käydään mennessä Pelastakaa Lapset ry:n ja kuntien välillä.

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Kirsi Utoslahti (toim.) A-klinikkasäätiön monistesarja nro 63 A-klinikkasäätiö 2009 ISSN 1237-7015 (moniste)

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot