Päihdelinkin ekonsultaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdelinkin ekonsultaatio"

Transkriptio

1 Heikki Bothas Päihdelinkin ekonsultaatio Verkkokonsultaatiota ammattilaiselta toiselle A-klinikkasäätiön monistesarja nro 46 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN X (moniste) ISBN (pdf)

2 Sisällys Johdanto 3 1. Projektin organisaatio 3 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeiden kartoitus 4 3. Alkoholinkäytön itsearviointitesti 6 4. Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosio 7 5. Paikallinen verkkokonsultaatio 8 6. Valtakunnallinen verkkokonsultaatio Hankkeen tuotokset ja tavoitteet Kokemusten pohjalta esitettyjä havaintoja ja suosituksia Yhteenveto Liitteet: Liite 1. Lehdistötiedote Liite 2. Esite: Päihdetieto hukassa mistä apua ammattilaisille Liite 3. Lehdistötiedote Liite 4. Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosion ja Päihdelinkin ekonsultaation etusivut 2

3 Johdanto Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke tuo alan ammattitietoa ja erityisasiantuntemusta sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalityöhön osallistuvien ammattilaisten saataville nykyistä helpommin ja laajemmin. Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke käynnistettiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella Stakesissa syyskuun alussa Hanke jatkuu vuoden 2004 loppuun. Se toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sosiaali- ja terveysministeriön Verkostoituvat erityispalvelut -hankkeen kanssa. Ammattitiedon ja erityisasiantuntemuksen saatavuuden parantamiseksi hanke kehittää konsultaatiopalveluja ja konsultaatiopalvelujärjestelmää kokoaa sosiaalihuollon valtakunnalliseen verkkoportaaliin tietoja, ohjeita, suosituksia ja hyvien toimintatapojen malleja rakentaa sosiaalihuollon tietopankkeja parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia keskinäiseen verkottumiseen ja vertaistukeen ja kehittää tietoa hyödyntäviä työkäytäntöjä (www.stakes.fi/ekonsultaatio). Osana valtakunnallista hanketta toteutettiin paikallisia pilottiprojekteja. A-klinikkasäätiön ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ESO) Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yksikön yhteinen Päihdelinkin ekonsultaatiohanke pyrki tuottamaan päihdetietoutta ja -neuvontaa sekä työkaluja päihdeongelman käsittelyyn erityisesti Päijät-Hämeen sosiaalialan ammattilaisille heidän tarpeidensa pohjalta. Vuoden 2003 alussa käynnistyneen paikallishankkeen tavoitteena oli vahvistaa sosiaalialan työntekijöiden ammatillista osaamista ja lisätä heidän valmiuksiaan lähestyä usein vaikeina pidettyjä ja jopa välteltyjä päihde- ja riippuvuusteemoja. Parhaimmillaan työn tukeminen voi auttaa sosiaalialan työntekijää jaksamaan paremmin työssään ja syventämään asiakassuhteitaan. Yksi tärkeimmistä päihdehuollon kysymyksistä on asian puheeksi ottaminen. Tämän helpottamiseksi hankkeessa kokeiltiin uutta alkoholinkäytön itsearviointitestiä, jonka asiakas voi täyttää joko yksin tai yhdessä sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Testit ovat osoittautuneet A-klinikkasäätiön suurelle yleisölle suunnatun verkkopalvelu Päihdelinkin (www.paihdelinkki.fi) suosituimmaksi osioksi, joten niiden soveltuvuutta selvitettiin myös asiakastyön apuna. Palvelun paikalliseksi osioksi rakennettiin sosiaalialan ammattilaisten tarpeiden pohjalta verkossa toimiva konsultaatiopalvelu ja tätä tukeva internet-sivusto. Konsultaatiopalvelu laajennettiin valtakunnalliseksi vuoden 2004 lopulla. 1. Projektin organisaatio Päihdelinkin ekonsultaatiohankkeen yhteistyökumppanit kokoontuivat suunnittelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeiden kartoitusta marraskuun 2002 lopulla. ESO:n rooliksi sovittiin kartoitustutkimuksen koordinoinnin lisäksi hankkeen promootio sekä mahdollisesti seurantatutkimuksen tekeminen ja konsultointipalvelujen 3

4 tarjoaminen itse palvelun käynnistyttyä. Myös Lahden kaupunki ja Hollolan kunta olivat mukana projektin suunnittelussa, mutta varsinainen vastuu projektin toteutuksesta jäi A-klinikkasäätiölle. Projektin ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä: Kari Haavisto (STM) Päivi Hiltunen (Hollolan sosiaalitoimi) Marja Ilvonen (Lahden sosiaalitoimi) Ani Kajander (Stakes) Antti Karisto (Helsingin Yliopisto) Teuvo Peltoniemi (A-klinikkasäätiö) Marjaana Seppänen (ESO) Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala) Minna Veistilä (ESO). Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi ohjausryhmän kokouksiin ovat ottaneet osaa Riikka Konttinen (ESO), Harri Kosonen (Lahden A-klinikkatoimi), Heikki Ollikainen (STM) ja Heikki Bothas (A-klinikkasäätiö). Teuvo Peltoniemi toimi projektijohtajana ja Heikki Bothas vastasi projektin käytännön toteuttamisesta yhdessä Harri Kososen kanssa. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Kokouksessa pohdittiin ohjausryhmän roolia. Projektista vastaava organisaatio antaa ohjausryhmälle sen tehtävät ja valtuudet. Ohjausryhmä yleensä hyväksyy toimintasuunnitelmat, täsmentää projektin tavoitteet, luo pelisäännöt, valmistelee muutokset, seuraa edistymistä ja raportointia sekä valvoo rahankäyttöä. Ani Kajander toivoi ohjausryhmästä erityisesti keskustelufoorumia, ei niinkään projektin valvovaa elintä. Teuvo Peltoniemi toivoi ohjausryhmältä asiantuntemusta käytännön kysymyksissä ja projektin suuntaviivoissa. Ohjausryhmän rooli muodostuikin pitkälti näiden toiveiden mukaiseksi. Vuonna 2003 ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa Lahdessa ja kerran Helsingissä. Vuonna 2004 ohjausryhmä kokoontui kerran Lahdessa ja kerran Helsingissä. Ohjausryhmän viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi tammikuussa Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeiden kartoitus Alkuperäisen suunnitelman mukaan Tarja Rausteen piti selvittää sosiaalityöntekijöiden verkkokonsultaation tarpeita osana pro gradu -tutkielmaansa, mutta koska kartoitus ei sopinutkaan hänen muuttuneeseen tutkimussuunnitelmaansa, se toteutettiin ESO:n ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä. Käytännön työstä vastasivat ESO:n Riikka Konttinen ja Minna Veistilä sekä A-klinikkasäätiön Heikki Bothas. Konsultaatiotarpeen erilaisten variaatioiden uskottiin tulevan kartoituksen avulla esille ilman määrällisesti edustavaa otosta. Pyrkimyksenä oli tavoittaa mahdollisimman monenlaisissa työpaikoissa ja tehtävissä toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kyselyä ei osoitettu päihdehuoltolaitosten työntekijöille, sillä tavoitteena oli kartoittaa päihdekysymyksiä harvemmin kohtaavien työntekijöiden tarpeita. Terveydenhuollon ammattilaiset päätettiin ottaa mukaan paitsi verrokkiryhmänä, myös mah- 4

5 dollisina palvelun käyttäjinä. Päihdekysymysten rajaaminen tiukasti vain sosiaalihuollon puolelle ei ole käytännössä mahdollista eikä toivottavaakaan. Kaikkiaan 340 kyselylomaketta lähetettiin vastaanottajille Osa lomakkeista toimitettiin Marja Ilvosen kautta Lahden kaupungin sisäisenä jakeluna. Lomakkeita palautui 95 kappaletta. Toivotuimpina konsultointiteemoina esiin nousivat lapsi päihdeperheessä, yleinen hoitoonohjausneuvonta, hoitopaikat ja niiden käytännöt sekä huumausainetietous ja sekakäyttö. Avovastausten perusteella hoitopaikkoihin liittyvissä asioissa ongelmallisiksi koettiin erilaisten hoitojen sisältöihin ja tehokkuuteen liittyvät kysymykset sekä sen arvioiminen, mikä hoito tai hoitopaikka olisi kunkin asiakkaan kannalta paras. Lisäksi ongelmalliseksi koettiin se, kuinka asiakkaan tilanteeseen tulisi puuttua ja kuinka hänet saataisiin motivoitua hoitoon. Muita esiinnousseita aiheita olivat yleiseen huumausainetietouteen liittyvät kysymykset, kuten aineiden vaikutukset ja käyttäjän tunnistaminen. Kartoituksen perusteella sosiaalialan ammattilaiset ovat tarvinneet eniten muiden apua ja neuvoja hoitopaikkoihin ja maksuihin liittyvissä asioissa. Myös esimerkinomaisia konsultaatioteemoja selvittäneen kysymyksen mukaan eniten haluttiin tietoa hoitopaikoista ja niiden käytännöistä. Konsultoinnin tarkoituksena on tuottaa suhteellisen harvoin tarvittua tietoa suhteellisen vaikeasta asiasta. Projektin tarkoituksena ei ole tehdä töitä sosiaalialan työntekijän puolesta tai toimia linkkinä palvelun tuottajan ja palveluiden tilaajan välillä, vaan auttaa erityisesti sellaisissa kysymyksissä joihin työntekijän omat tiedot ja taidot eivät riitä. Esimerkiksi hoitopaikkojen hintatietojen saaminen sosiaalialan ammattilaisille on syytä järjestää muuten kuin henkilökohtaisella konsultaatiolla. Internetissä on jo varsin paljon hoitopaikkojen itse tuottamaa tietoa ja esimerkiksi Stakesin TietoVEP kokoaa tietoa ylikunnallisista sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottajista. Konsultointipalvelun suosiota oli vaikea arvioida etukäteen. Liikkeelle päätettiin lähteä niin, että konsultointia annettaisiin kahdesta suhteellisen laajasta teemasta. Teemat päätettiin ohjausryhmän kokouksissa raportin tietojen pohjalta käydyissä keskusteluissa. Selvästi erilliseksi ja tarpeelliseksi koetuksi teemaksi kyselyssä erottui lapsi päihdeperheessä. Lapsen asema päihdeperheessä on usein vaikeasti lähestyttävä teema, jossa kyse voi olla laajastakin ongelmavyyhdistä. Jo asian esiin tuomisen ajateltiin lisäävän työntekijöiden tietoisuutta aihealueesta ja mahdollisesti lisäävän sosiaalialan ammattilaisten kiinnostusta ja valmiuksia lähestyä ongelmaa. Kysymykset ja vastaukset oli tarkoitus tallentaa tietokannaksi. Toiseksi konsultaatioteemaksi valittiinkin huumetietous ja sekakäyttö, joka ei aihepiirinä ole sidottu mihinkään maantieteelliseen alueeseen. Toivottuja konsultaatioteemoja kartoittavassa kysymyksessä tietoutta huumeista, synteettisistä huumeista tai sekakäytöstä oli toivonut 45 prosenttia vastaajista. Tietoa huumausaineista on internetissä jo paljon, mutta erityisempiin kysymyksiin esimerkiksi huumeiden ja erilaisten lääkkeiden yhteisvaikutuksista sitä ei liiemmin löydy. Sekakäytön paikkaa konsultoitavana teemana puolustaa myös se, että yli kolmannes vastaajista ei osannut arvioida, kuinka paljon sekakäyttäjiä ja lääkkeiden väärinkäyttäjiä heidän asiakaskunnassaan on. Varsin yleisen teeman rajaaminen vain ainekohtaiseksi kysymysten ja vastausten vaihdoksi on hankalaa eikä 5

6 tähän ole tarvetta pyrkiäkään. Erityisesti paikallisten vastaajien panos voi käytännössä käsittää jonkin verran myös hoitoonohjaukseen liittyvää tietoa. Kartoitus on julkaistu A-klinikkasäätiön monistesarjassa (Heikki Bothas & Riikka Konttinen: Päihdelinkin ekonsultaatio: Kartoitus sosiaalialan ammattilaisten verkkokonsultaation tarpeista Päijät-Hämeessä. A-klinikkasäätiön monistesarja nro 35, A-klinikkasäätiö 2003). Julkaisu on luettavissa A-klinikkasäätiön verkkosivuilla (www.aklinikka.fi/julkaisut/verkkojulkaisut). Raportista ja sen keskeisistä tuloksista tiedotettiin yhteystietonsa antaneille vastaajille. Lyhyt kuvaus projektista ja kyselyn tuloksista julkaistiin A-klinikkasäätiön Tiimi-lehdessä 2/ Alkoholinkäytön itsearviointitesti Päihdelinkin ekonsultaatiohankkeen keskeisiä tavoitteita oli vuorovaikutteisten verkkotyökalujen hyödyntäminen ammattikäytössä. Ajatusta kehittämään perustettiin työryhmä sisällöllisistä ja teknisistä asiantuntijoista. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa olivat paikalla sisällöllisen puolen asiantuntijoina sosiaaliterapeutti Harri Kosonen Lahden A-klinikkatoimesta, Päihdelinkin oman avun välineitä ja itsearviointitestejä kehittänyt projektikoordinaattori Heikki Ollikainen ja alkoholinkäytön omatoimisen vähentämisen välineiden asiantuntija, professori Anja Koski-Jännes. Anja Koski-Jännes on ollut mukana kanadalaisen Centre for Addiction & Mental Healthin alkoholinkäytön itsearviointitestin suunnittelussa, joten tämä hyväksi havaittu ja tieteellisesti tutkittu testi otettiin verkkotyökalun pohjaksi. Testiä kehitettiin vastaamaan paremmin suomalaisia juomatapoja esimerkiksi lisäämällä mahdollisuus raportoida alkoholin kulutusta viikon jakson lisäksi myös kuukauden seurantajaksolla. Testin kehittelyssä olivat mukana teknisinä asiantuntijoina ja toteuttajina web-suunnittelijat Natasha Domanska ja Jukka Pääkkönen. Testiä käsiteltiin myös ohjausryhmän kokouksissa. Kokouksissa tuli esiin ajatus viimeisimmän juomakerran käsittelystä, jolloin keskustelun aloittaminen olisi mahdollisimman luontevaa. Kysymys lisättiinkin testiin jo sen kokeiluvaiheessa. Testin uskottiin sopivan hyvin riskirajojen pohdinnan apuvälineeksi, mutta ei ehkä niinkään jo selvästi alkoholiongelmaisille. Itsearviointitestien käyttö asiakastyössä nähtiin ensisijaisesti perinteisen asiakastyön apuna, erityisesti keskustelun avaajana. Testien avulla on mahdollista tuoda kohtaamiseen ikään kuin kolmas, puolueeton osapuoli. Itsearviointitesti käsittää 22 kysymystä alkoholinkäytöstä. Henkilökohtaisesti räätälöidyssä palautteessa käydään läpi muun muassa alkoholin imeytymistä, palamista, koettuja haittoja ja vuosikulutustilastoja. Palautteessa käsitellään myös yleisellä tasolla muun muassa kohtuullisen juomatavan rajoja. Testi liitettiin osaksi valtakunnallisen Päihdelinkin testiosiota kesäkuussa Taloustutkimuksen ulkopuolisen Web Traffic Monitor -mittauksen mukaan testin on tehnyt kuukausittain eri kävijää. Testin tulokset tallentuvat tietokantaan, joten käyttäjien sukupuoli- ja ikäjakaumaa sekä juomatapoja voidaan tarkastella varsin helposti. Testistä kerätään jatkuvasti myös vapaaehtoista palautetta. Yli suomalaista on jo täyttänyt palautelomakkeen ja Anja Koski-Jännes tekee parhaillaan seuranta- 6

7 tutkimusta osalle yhteystietonsa jättäneistä. Seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten testin tekeminen vaikuttaa ihmisten juomatapoihin. Testi oli keskeisimpiä osia lokakuussa 2003 avatussa Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosiossa. Testiä suositeltiin käytettäväksi myös asiakastapauksissa. Testin soveltuvuudesta ja käytön yleisyydestä on vaikea saada luotettavaa tietoa. Kyseisellä sivulla on vieraillut keskimäärin parikymmentä eri kävijää kuussa, joten ainakaan tätä kautta kovin moni sosiaali- tai terveysalan ammattilainen ei ole ottanut testiä työnsä avuksi. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Minna Veistilä pyysi yhdeksää alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaista kokeilemaan testiä asiakastilanteissa. Testaajiksi pyydettiin sosiaalityöntekijät pienestä, keskisuuresta ja suuresta kunnasta, päihdesairaanhoitajat Lahden terveystoimesta, A-klinikalta, Päijät-Hämeen keskussairaalasta, HAL-poliklinikalta sekä järjestöpuolen toimijoita Kalliolan klinikoilta. Palautteen systematisoimiseksi laadittiin lähinnä taustatietojen kartoittamisesta ja avoimista kysymyksistä koostuva lomake, mutta palaute kerättiin kuitenkin suusanallisesti yhteisessä tilaisuudessa. Yksi palaute tuli aiemmin sähköpostilla: Kokeilin päihdelinkin testiä itse eikä se oikein suostunut toimimaan. Ensin sain oudon vastauksen etten keskimäärin käyttäisi alkoholia vuodessa lainkaan vaikka olin vastannut että 2 4 kertaa viikossa ja toisella kertaa testi sanoi etten vastannut kaikkiin kohtiin ja ainoa joka oli jäänyt täyttämättä oli 'viikkoannos laskuri' ja se taas ei suostunut suorittamaan laskutoimitusta. En siis lähtisi asiakkaan kanssa tällä kokemuksella testaamaan. Ilmeisesti testaaja oli jättänyt molemmissa tapauksissa täyttämättä kalenterin tyypillisen viikon kulutuksesta. Pieni tekninen uudistus, joka näyttää testin tekijälle mahdollisesti täyttämättömän kohdan on tulossa todennäköisesti loppuvuodesta Muut testiä kokeilleet eivät kertoneet teknisistä ongelmista. Koeryhmän mukaan testi toimi parhaiten nuorten asiakkaiden kanssa. Erityisesti nuorisopuolella työskentelevät käyttivätkin testiä varsin aktiivisesti. Testi sopii hyvin suurkulutuksen rajojen pohdintaan, mutta ei niinkään selvästi alkoholiongelmaisille. Juomatapatesti nähtiin asiakastilannetta tasa-arvoistavana. Yhteinen työskentely testin parissa teki työntekijästä ja asiakkaasta tasa-arvoisempia. Testiä ehdotettiin myös odotustiloihin, jolloin asiakas voisi tulostaa tuloksen mukaansa. Testiryhmän kokemukset vastasivat varsin hyvin ennakko-odotuksia. Testi näyttää soveltuvan asiakastyön avuksi, mutta se vaatii työntekijältä jonkin verran paneutumista ja riittävät tekniset taidot. 4. Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosio Alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille haluttiin luoda yhtenäinen palvelukokonaisuus internetiin, joten konsultoinnin liittäminen osaksi jo olemassa olevaa Päijät-Hämeen Päihdelinkkiä ei tuntunut riittävän monipuoliselta ratkaisulta. Sivustoon luotiin kokonaan uusi ammattilaisosio 7

8 (etusivu liitteessä 4). Ammattilaisille tarkoitettuun sivustoon kuului kolme pääosaa: tietoa, konsultointia ja välineitä. Tietoa-osio käsitti tietoa alueen hoitopaikoista ja linkkejä päihdeaiheisille sivuille. Konsultointia tarjosi mahdollisuuden kysyä päihdeasioihin perehtyneiltä ammattilaisilta apua ja neuvoja verkon välityksellä. Välineitä toi laajan alkoholin itsearviointitestin asiakastapaamiseen ikään kuin kolmantena, puolueettomana tahona ja vuorovaikutuksen apuvälineenä. Sivustosta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ja helposti navigoitava. Sivuston toteuttivat käytännössä A-klinikkasäätiön projektisuunnittelijat Antti Järventaus ja Heikki Bothas. Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosio avattiin testikäyttöön lokakuun toisella viikolla Taloustutkimuksen Web Traffic Monitor -mittarin mukaan sivustolla vieraili sen avaamisen jälkeen keskimäärin noin 50 eri kävijää kuukaudessa. Hanketta ja sivustoa käsiteltiin Päijät-Hämeen Päihdelinkin kuntien yhteyshenkilöiden tapaamisessa Sivustoa pidettiin selkeänä ja helposti käytettävänä, mutta konsultaatiovastausten toivottiin tulevan nopeammin kuin viikossa. Kehittämisideoina nousivat esiin ammattilaisille suunnattu tapahtumakalenteri ja projektitietokanta sekä sivuston etusivun käyttäminen esitemateriaalina. Ohjausryhmässä sivusto nähtiin jäsenneltynä ja selkeänä. Ohjausryhmässä kuitenkin huomautettiin, että koska sivusto perustuu osittain varsin runsaaseen linkittämiseen, sen ylläpitäminen on kohtuullisen raskasta ja ylipäänsä kynnys sähköisten työmenetelmien käyttöön voi olla osalle sosiaalityöntekijöistä korkea. Alkuperäisen suunnitelman mukaista paikallisen keskustelualueen perustamista ei pidetty tarpeellisena, sillä ne vaativat runsaasti osallistujia toimiakseen riittävän vilkkaasti. Pienelle kohderyhmälle suunnatuilla palstoilla tulee helposti hiljaisuuden kierre, jossa kukaan ei viitsi vähäisen kommentoinnin vuoksi aloittaakaan keskustelua. Luontevampi paikka päihdeaiheiselle ammattikeskustelulle olisi jatkossa Sosiaaliportti. Palvelusta julkaistiin joulukuussa 2003 pikkuesite (liite 2). Hankkeesta tiedotettiin A- klinikkasäätiön sisällä eri yhteyksissä. Teuvo Peltoniemi esitteli hanketta mm. STM:n ja Stakesin ekonsultaatiohankkeen johtoryhmässä sekä STM:n sosiaali- ja terveysalan tietoteknologiakehitystä ohjaavassa työryhmässä. Heikki Bothas kertoi palvelusta mm. TERVE-SOS-messuilla ja Päihdepäivillä. Sivustosta ja konsultaatiopalvelusta tiedotettiin Päijät-Hämeen Päihdelinkin kuntien yhteyshenkilöille ja tarpeiden kartoituksen yhteydessä yhteystietonsa jättäneille alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Minna Veistilä tiedotti hankkeesta useissa eri yhteyksissä. Hankkeen paikallinen tiedotustilaisuus järjestettiin Lahdessa Itse tiedotustilaisuus ei kiinnostanut mediaa, mutta projekti uutisoitiin tiedotteen pohjalta ainakin Etelä-Suomen Sanomissa ja Viikko-Hämeessä (tiedote liitteenä 1). 5. Paikallinen verkkokonsultaatio Hankkeen tärkein ja haastavin elementti, verkossa tapahtuva konsultaatio, päätettiin luoda Päihdelinkin vuonna 1998 alkaneen neuvontapalvelun pohjalta. Anonyymineuvonnan vastaajat ovat sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saaneita päihdetyön ammattilaisia. Neuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota erityisesti sellaista tietoa ja 8

9 tukea, josta olisi apua päihteidenkäytön tai päihdehaittojen vähentämisessä ja tarvittaessa hoitopalveluihin hakeutumisessa. Päijät-Hämeen ammattilaisille tarkoitettu konsultaatiopalvelu tehtiin hyväksi havaittua teknistä sovellusta käyttäen. Teknisestä toteutuksesta vastasivat A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija Jukka Pääkkönen ja Jyry Kuukkanen Neutech Oy:stä. Teknisiä kysymyksiä käsiteltiin lyhyesti myös Stakesin ekonsultaatiohankkeen projektipäällikkö Petteri Kankkusen kanssa. Neuvontapalvelu on toteutettu PHP-ohjelmointikielellä käyttäen MySQL-tietokantaa, jonne kaikki kysymykset ja vastaukset tallentuvat. Palvelu ajetaan A-klinikkasäätiön omalla turvalliseksi konfiguroidulla palvelimella. Ohjelmoinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota ohjelmointikielen ja tietokannan turvalliseen käyttöön. Neuvontapalvelun vastaajia informoidaan säännöllisesti tietoturvan merkityksestä ja suositeltavista käytännöistä. Kuten kaikissa ohjelmissa, myös PHP:ssa ja MySQL:ssä esiintyy ajoittain tietoturva-aukkoja, mutta niitä seurataan ja niihin reagoidaan nopeasti. Sovellus hyödyntää vahvaa käyttäjän tunnistusta SSL-salaustekniikalla, joka takaa suojatun yhteyden käyttäjän selaimen ja palvelimen välillä. Paikallisen konsultaatiopalvelun verkkokysymyslomakkeessa pyydettiin kysyjää kertomaan kysymyksen lisäksi ammattinimike, työpaikka, kunta ja nimi. Nimen kysymisellä palvelu pyrittiin pitämään vain ammattilaisten käytössä. Rekisteröitymistä ei päätetty toteuttaa, koska sen pelättiin nostavan palvelun käyttökynnystä. Kysyjän anonymiteetti on varmistettu niin, että kysymystä jätettäessä sovellus arpoo kysyjälle kysymyskohtaisen kahdeksannumeroisen satunnaisluvun, jolla vastaus haetaan saman sivun kautta. Palvelun vastaajina toimivat A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija Harri Kososen rekrytoimat oman työnsä ohessa toimivat vastaajat Sinikka Holopainen (sosiaaliterapeutti, Lahden A-klinikka), Mika Karppinen (Päijät-Hämeen keskussairaala), Maarit Lehtola (sairaanhoitaja, Pitkämäen kuntoutusyksikkö), Aija Nurminen (terveydenhoitaja, Lahden kaupungin nuorisovastaanotto) ja Minna Veistilä (sosiaalityöntekijä, ESO). Paikallinen vastaajaverkosto kokoontui Harri Kososen johdolla keskustelemaan työkäytännöistään. Vastaajat sopivat tammikuussa 2004 viikoittaisista päivystysvuoroista, jotta vastaus voitaisiin antaa parin päivän sisään. Vastaaminen on pyritty tekemään teknisesti mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Ylläpito antaa vastaajille käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sisäänkirjautumisen jälkeen vastaaja näkee varaamattomien kysymysten listan. Jos vastaajalle on osoitettu jatkokysymyksiä, hän näkee ne ensin. Vastaaja voi varata haluamansa kysymyksen varaamattomien kysymysten listalta. Ohjausryhmän näkemysten mukaisesti konsultoitavat teemat rajattiin aluksi koskemaan lapsen asemaa päihdeperheessä tai yleisemmin huumeita ja sekakäyttöä. Näistä rajauksista luovuttiin pidetyn ohjausryhmän kokouksen päätöksestä. Tämän jälkeen kysymyksiä oli mahdollista esittää mistä tahansa päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyvästä aiheesta. Samassa yhteydessä luovuttiin kysyjän nimen kysymisestä. Tavoitteena oli madaltaa entisestään palvelun käyttökynnystä, sillä kysymyksiä oli tullut vasta kaksi kappaletta. Anonymiteetin lisääminen ja aiherajausten poistaminen eivät lisänneet kysy- 9

10 mysten määrää toivotulla tavalla. Kysymyksiä tuli kaksi lisää heti alkuvuodesta, mutta sen jälkeen kysymyksiä ei tullut koko keväänä. Neljästä kysymyksestä kaksi käsitteli korvaushoitoa. Toisessa näistä tiedusteltiin Subutex-lääkkeen vaikutusta asiakkaan työkykyyn ja toisessa pyrittiin selvittää vankilasta vapautuvan korvaushoitopotilaan jatkohoidon mahdollisuuksia. Yhdessä kysymyksessä haettiin syitä negatiiviseen huumeseulaan ja yhdessä tiedusteltiin sopivaa hoitopaikkaa nuorelle huumeidenkäyttäjälle. Kaikki paikalliset kysymykset käsittelivät siis huumeita. Ohjausryhmän pidetyssä kokouksessa toiminta päätettiin valtakunnallistaa luomalla Päihdelinkkiin tai A-klinikkasäätiön kotisivuille mahdollisuus ammattilaiskonsultointiin. Syynä tähän oli palvelun vähäinen suosio. 6. Valtakunnallinen verkkokonsultaatio Konsultaatiopalvelu päätettiin perustaa valtakunnalliseen, suurelle yleisölle suunnattuun Päihdelinkkiin, sillä se on jo entuudestaan tuttu tietolähde myös monelle ammattilaiselle. Konsultointi saatiin valtakunnallistettua vasta puoli vuotta päätöksen jälkeen. Palvelua ei haluttu avata kesällä, mutta avaamisen siirtyminen loppu syksyyn johtui sinänsä varsin pieniin teknisiin muutoksiin tarvittavan freelancerina toimivan henkilön aikataulujen sopimattomuudesta ja muista työtehtävistä. Päijät-Hämeen paikallisten vastaajien sijaan kysymyksiin vastaavat Päihdelinkin neuvontapalvelun sosiaaliterapeutit, sairaanhoitajat ja päihdelääkäri. Oman työnsä ohessa toimivia tuntikorvausta vastaan toimivia aktiivisia vastaajia on tällä hetkellä yhdeksän. Vastaajat pitävät yhteyttä sähköpostilistan avulla ja muutaman kerran vuodessa järjestettävissä kaikille yhteisissä kokouksissa. Vastaajien työseminaari järjestettiin lokakuun 2004 alussa Tallinnassa, jossa ekonsultaatiohankkeen toimittajana toiminut Erja Saarinen oli paikalla alustamassa ammattilaisten välisen konsultoinnin pelisäännöistä ja hyvästä kirjoittamisesta. Vuonna 2003 neuvontapalvelussa esitettiin kysymystä, joista noin 70 % kysyi itseään koskevasta asiasta. Neuvontapalvelun usein nettiterapiaa lähellä oleva työ eroaa ammattilaisten välisestä konsultoinnista, mutta kokeneiden vastaajien vastaus- ja kirjoitusrutiinit auttavat myös konsultointivastausten muotoilussa. Päihdelinkin ekonsultaatiosivu (www.paihdelinkki.fi/ekonsultaatio, etusivu liitteessä 4) sijoitettiin neuvontapalvelun alasivuksi ammattilaisille, mutta kuitenkin niin, että palveluun pääsee suoraan Päihdelinkin etusivun kautta. Palvelun käyttäjiä ohjeistetaan ensin tutustumaan Päihdelinkin tietopankkiin ja hoitopaikkatietoja kehotetaan hakemaan Stakesin ylläpitämästä hoitopaikkatietokannasta. Konsultoinnin käyttäjältä kysytään taustatietoina ammattinimike, työpaikka ja maakunta. Kysyjiä pyydetään pidättäytymään asiakkaan nimen tai muiden tunnistetietojen käytöstä. Konsultoinnin valtakunnallistamisesta lähetettiin tiedote sekä valtamedialle että sosiaali- ja terveysalan erityisjulkaisuille (liite 3). Sosiaaliportin avautumisen toivotaan helpottavan palvelusta tiedottamista sen varsinaiselle kohderyhmälle. Marraskuun 2004 aikana Päihdelinkin ekonsultaatiosivulla vieraili 264 eri kävijää. Keskimääräinen vierailuaika sivulla oli noin puolitoista minuuttia. Viidesosa tuli suoraan ekonsul- 10

11 taatiosivulle ja noin kaksi viidesosaa sivulla vierailleista poistui Päihdelinkistä tämän sivun kautta. Ensimmäiset valtakunnalliset kysymykset käsittelivät internet-riippuvuutta, peliriippuvaisten vertaistukiryhmän perustamista ja erästä Virossa käytössä olevaa hoitomuotoa. Ammattilaisten konsultoiminen jatkuu vuonna 2005 osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Virtuaalisten neuvontapalveluiden kehittämishanketta. Kysymysten lisäännyttyä voidaan kehittää kysymyksistä ja vastauksista koostuvaa tietokantaa kaikkien alan ammattilaisten hyödynnettäväksi. 7. Hankkeen tuotokset ja tavoitteet Hankesuunnitelmassa määriteltiin projektille asetetut konkreettiset tuotokset: 1. Kartoitus sosiaalialan työntekijöiden konsultaation tarpeista ja mahdollisuuksista 2. Konsultaatio internetin välityksellä 3. Tietokanta 4. Hoidon telemaattiset työkalut 5. Keskustelupalsta. Toimivan paikallisen konsultaatiopalvelun järjestäminen kaikista päihteisiin liittyvistä kysymyksistä nähtiin liian vaativana tehtävä, joten teemoja pyrittiin rajaamaan palvelun käyttäjien tarpeiden mukaan. Tarpeellisimmiksi koetut teemat Päijät-Hämeen alueella selvitettiin kyselyn avulla. Kyselyn perusteella saatiin paikallista tietoa työntekijöiden tavoista ja tarpeista. Internetin välityksellä toteutettavaa konsultaatiota kokeiltiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Alueellisen kokeilun hyvin vähäisestä suosiosta johtuen konsultointi valtakunnallistettiin, mutta kysymyksiin ja vastauksiin perustuvaa tietokantaa ei pystytty vähäisistä kysymyksistä luomaan. Tietokanta tullaan toteuttamaan toiminnan jatkuessa osana Virtuaalisten neuvontapalveluiden kehittämishanketta. Hoidon telemaattiseksi työkaluksi luotiin asiakastilanteissakin käytettävä alkoholinkäytön itsearviointitesti, joka saamiemme kokemusten pohjalta toimii hyvin varhaisvaiheen alkoholiongelmien ja riskirajojen hahmottamisessa. Juomatapatestin kuukausittain tuhansiin nousevat käyttöluvut kertovat osaltaan siitä, että testi toimii myös ilman työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, mutta vuorovaikutus tuo testin käytölle kuitenkin aivan uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden. Keskustelupalstasta päätettiin luopua hankkeen paikallisuudesta johtuen jo heti projektin alkuvaiheessa. Yhtenä vaihtoehtona ennen lopulliseen suunnitelmaan päätymistä oli toimintojen keskittäminen sosiaaliporttiin, jolloin päihdeaiheinen keskustelupalsta olisi voinut saavuttaa tarpeeksi osallistujia toimiakseen kunnolla. Alkuperäisessä suunnitelmassa mainittujen konkreettisten tuotosten lisäksi tärkeimpänä tuotoksena oli Päijät-Hämeen paikallinen internetsivusto sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Sivusto arvioitiin toimivaksi ja tarpeelliseksi, mutta sen käyttömäärät jäivät varsin pieniksi. 11

12 Hankkeen kehitystavoitteena oli vahvistaa sosiaalialan työntekijöiden ammatillista osaamista päihdekysymyksissä. Välittömänä tavoitteena oli lisätä kiinnostusta päihdekysymysten hoitamiseen ja siten myös lisätä tietoa aihepiiristä. Vaikka konkreettiset tuotokset tehtiin suunnitelman mukaisesti ja alkuperäisiä suunnitelmia paranneltiin tarvittavilla korjausliikkeillä, olisi liioiteltua väittää hankkeen onnistuneen erityisen hyvin tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta tarkasteltuna, sillä hankkeen tärkein osuus, verkossa tapahtuva konsultointi, jäi hyvin vähäiseksi. Parhaiten tavoitteisiin pääsemistä näytti tukevan Juomatapatestin käyttö asiakastyön apuna. Paikallinen internetpalvelu yleisestä aiheesta ei yksinkertaisesti näyttänyt kiinnostavan riittävän monia ammattilaisia tai internet ei vielä kuulu kovin olennaisena osana ammattilaisten työrutiineihin. Toisaalta hanke tarjosi Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan työntekijöille uuden konkreettisen esimerkin internetin käyttömahdollisuuksista ja näin ollen se saattoi madaltaa kynnystä tutustua muita verkkopalveluihin ja myös käyttää niitä. Valtakunnallinen konsultointi sekä kysymyksistä ja vastauksista karttuva tietokanta luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet päästä jatkossa myös alkuperäisiin tavoitteisiin. 8. Kokemusten pohjalta esitettyjä havaintoja ja suosituksia Konsultoinnin vähäinen suosio oli hankkeen suurin yllätys. Teemarajaukset ja huoli kysymystulvasta osoittautuivat näin täysin turhiksi. Kokemusten perusteella näyttääkin siltä, että internet-palvelut kannattaa ulottaa koko maahan ja paikallisissa palveluissa kannattaa keskittyä vain selkeästi paikallisiin kysymyksiin. Konsultoinnin valtakunnallistamisen jälkeen kysymyksiä on alkanut jo tulla, ja Sosiaaliportin avautumisen ja sieltä saatavien asiakkaiden myötä kysymyksiä on odotettavissa entistä enemmän. Konsultoinnin siirtyminen Päihdelinkkiin vahvistaa sivuston roolia myös ammattilaisten tiedonlähteenä ja loppuvuodesta 2004 avattu Mediassa-palsta tuo uusimmat päihdealan uutiset työntekijöiden tietoon. Päijät-Hämeen Päihdelinkki ja sen ammattilaisosio jouduttaneen sulkemaan vähäisten resurssien ja pienehkön käytön vuoksi. Valtakunnallisen toiminnan suurimpana ongelmana on kuntapohjaisen rahoituksen kohdentaminen vain selkeästi alueellisiin hyvinvointipalveluihin. Ylikunnalliset ja valtakunnalliset toimintamallit kaipaavat keskitettyä julkista rahoitusta, jota ei palvelujen ylläpitämiseen ole juurikaan saatavilla. Konsultoinnin ei olisi aivan välttämätöntä olla anonyymiä, jolloin myös kuntakohtainen laskutus mahdollistettaisiin periaatteessa, mutta osa kysymyksistä jäisi tällöin esittämättä. Alueellisena hankkeena emme pystyneet tavoittamaan riittävästi työntekijöitä, joilla olisi ollut kohtuullisen hyvät tietokoneenkäyttövalmiudet, kiinnostusta ja aikaa kokeilla uutta tekniikkaa ja joiden asiakkailla olisi ollut joku ratkaisua vaativa akuutti riippuvuusongelma, johon ei löydy ratkaisua perinteisistä lähteistä. Ehkäpä tiedottamista ja markkinointia olisi voitu lisätä ja sivuston paikallisuutta olisi voitu korostaa enemmän. Valtakunnallisena toimintana konsultointia kaipaavien ennakkoluulottomien työntekijöiden tavoittaminen on kuitenkin paljon todennäköisempää. Kysymyksen kirjoittamiseen kuluu työntekijältä arvokasta työaikaa ja vastauksen saaminen kestää todennäköisesti useamman päivän. Toiminnan heikkoudessa voi kuitenkin 12

13 myös piillä sen vahvuus: ongelman muotoileminen jäsennellyksi kysymykseksi voi auttaa työntekijää itseäänkin asian hahmottamisessa ja joissain tapauksissa voi olla järkevääkin, ettei vastaus ole heti saatavilla. Konsultoinnin kokeilijoiden ja käyttäjien myötä sana leviää myös niiden ammattilaisten pariin, joiden kireä työtahti ja vakiintuneet rutiinit eivät aina mahdollista omaa työtä helpottavien uusien työtapojen etsimistä. Internetin käyttöä työvälineenä on voinut vähentää myös tärkeimpien tietojen vähäisyys. Kartoituksen vastaukset toivat nimittäin esiin tarpeen entistä ponnekkaammasta tiedottamisesta hoitopaikkakysymyksissä. Hoitopaikkojen internetsivuihin panostaminen kannattaa jo siksikin, että kolme viidestä kyselyyn vastanneesta käyttää päivittäin tai viikoittain internetiä työssään. Konsultoinnin jatkumisen myötä saadaan lisää kokemuksia konsultointimallimme ja teknisen ratkaisumme soveltuvuudesta, mutta näyttää siltä että oman työnsä ohessa toimivat vastaajat ja rakentamamme tietoturvallinen järjestelmä toimivat hyvin myös ammattilaiskonsultoinnissa. Tekniikan helppokäyttöisyydessä ja vastausnopeudessa olisi toki kehitettävää. Hankkeen etenemistä hidastivat alihankkijasta johtuneet tekniset vaikeudet, joten toimintamalliin on tulossa muutoksia ainakin siltä osin. Yhteistyö ESO:n kanssa sujui erittäin hyvin heidän toimiessaan tärkeänä paikallisena kontaktina ja hankkeen toisena käytännön toteuttajana. Erityisesti Minna Veistilän ja Riikka Konttisen henkilökohtaiset panokset auttoivat huomattavasti. Myös hankkeen ohjausryhmä toimi hienosti uusien ajatusten ja näkökulmien lähteenä. 9. Yhteenveto A-klinikkasäätiön ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhdessä toteuttaman Päihdelinkin ekonsultaatio-hankkeen tuotokset voidaan karkeasti jakaa neljään osaan. 1. Kartoitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten internetin käytön tavoista ja tarpeista. Kartoituksen perusteella sosiaalialan ammattilaiset ovat tarvinneet eniten muiden apua ja neuvoja hoitopaikkoihin ja maksuihin liittyvissä asioissa. Myös huumeidenkäyttäjien tunnistamiseen ja kohtaamiseen liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat yleisiä. Internetiä työssään käyttää päivittäin tai viikoittain 59 % vastanneista. Koulutustausta näyttää vaikuttavan internetin käytön yleisyyteen. Ammattikorkeakoulun käyneet, jotka ovat ammatiltaan sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia tai diakoniatyöntekijöitä, ovat työssään ahkerimpia internetin käyttäjiä. Tähän saattaa vaikuttaa ammattikorkeakoulun suorittaneiden nuorempi keski-ikä. 2. Päijät-Hämeen päihdesivujen ammattilaisosio. Ammattilaisille tarkoitettuun sivustoon kuului kolme pääosaa: tietoa, konsultointia ja välineitä. Tietoa-osio käsitti tietoa alueen hoitopaikoista ja linkkejä päihdeaiheisille sivuille. Konsultointia tarjosi mahdollisuuden kysyä päihdeasioihin perehtyneiltä ammattilaisilta apua ja neuvoja verkon välityksellä. Välineitä toi laajan alkoholin itsearviointitestin asiakastapaamiseen. Pääosin positiivista palautetta saanut sivusto ei onnistunut houkuttelemaan kuin muutamia kymmeniä ammattilaisia kuukausittain. 13

14 3. Alkoholin itsearviointitesti ja sen kokeilu asiakastyössä. Suomen oloihin sovitetusta kanadalaisesta verkkotestistä tuli sekä Päijät-Hämeen Päihdelinkin että valtakunnallisen Päihdelinkin suosituimpia osioita. Testi sopii hyvin suurkulutuksen rajojen pohdintaan mutta ei niinkään selvästi alkoholiongelmaisille. Yhteisen työskentelyn testin parissa koettiin tekevän työntekijästä ja asiakkaasta tasa-arvoisempia, sillä testi tulee asiakastilanteeseen ikään kuin kolmantena, puolueettomana osapuolena. 4. Alueellinen ja valtakunnallinen verkkokonsultaatiokokeilu. Paikallisten vastaajien avulla toteutettu alueellinen verkkokonsultaatio oli toiminnassa vajaan vuoden. Kysymysten vähäisyydestä johtuen palvelu päätettiin valtakunnallistaa loppuvuodesta Palvelu päätettiin sijoittaa A-klinikkasäätiön Päihdelinkki-verkkopalveluun ja vastausvastuu siirrettiin samalla Päihdelinkin yleisen neuvontapalvelun vastaajille. Kysymyksiä onkin alkanut jo tulla, joten kysymyksistä ja vastauksista koostuvaa tietokantaa on tarkoitus kartuttaa vuoden 2005 aikana. 14

15 LIITE 1 LEHDISTÖTIEDOTE Julkaistavissa heti Verkkokonsultaatiota päihdekysymyksistä Päijät-Hämeessä Sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeen tarkoituksena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia löytämään internetistä ammattitietoa, pitämään verkossa yhteyttä keskenään sekä hankkimaan muilta asiantuntijoilta neuvoja ja tukea. Stakesin toteuttaman hankkeen tänä vuonna avattavalta Sosiaaliportti-sivustolta (www.sosiaaliportti.fi) löytyy alan perustietoja, kuten lainsäädäntöä, suosituksia ja ohjeita, sekä erityistietoa monelta sektorilta ja lähialalta. Valtakunnalliseen palveluun liitetään myös paikallisia toimintoja. Päijät-Hämeessä toteutettava alueellinen hanke pyrkii tarjoamaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille entistä paremmat valmiudet lähestyä päihdekysymyksiä. A-klinikkasäätiö ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoavat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden kysyä päihdealan asiantuntijoilta neuvoja internetin välityksellä. Päijät-Hämeen paikallisen päihdesivuston (www.paihdelinkki.fi/paijat-hame) ammattilaisosio tarjoaa verkkokonsultoinnin lisäksi vuorovaikutteisen alkoholinkäytön itsearviointitestin asiakastyön avuksi, Päijät-Hämeen avo- ja laitoshoitoyksiköiden, päivätoimintakeskusten ja asumispalveluiden yhteystiedot sekä linkkejä netistä löytyvään päihdetietouteen. Sivuston tärkeimpänä palveluna on verkossa toimiva konsultaatiojärjestelmä, jossa työssään päihdeongelmaisen kohtaava voi kysyä neuvoja ja apua päihdeasioihin perehtyneiltä ammattilaisilta. Neuvontapalvelun käyttäminen on luottamuksellista ja palvelussa käytetty järjestelmä on täysin tietoturvallinen. Omalla tunnusnumerolla haettavan vastauksen saa viikon sisällä. Tunnusnumeron saa kysymyksen lähetettyään. Ennen konsultaatiopalvelun käynnistämistä selvitettiin tarpeellisimmiksi koetuimpia teemoja kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneilla sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä toimivilla työntekijöillä huumeongelmaisten kohtaaminen ei yleensä ole jokapäiväistä. Tapauksia tulee eteen vain muutaman kerran vuodessa. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista oli viimeisen vuoden aikana ohjannut päihde- ja riippuvuusongelmaisia asiakkaita hoitoon alle viisi kertaa. Mahdollisen alkoholiongelman puheeksi ottaminen asiakkaan kanssa ei aina ole kovinkaan helppoa. Tapaamisen yhteydessä tai esimerkiksi odotustilassa täytettävä alkoholinkäytön itsearviointitesti tuo asiakastapaamiseen ikään kuin kolmannen, puolueettoman tahon. Testin henkilökohtaisesti räätälöity palaute toimii myös keskustelun avaajana, sillä laskennallisista vuosikulutustilastoista tai viimeksi juotujen annosten määrästä on helppo aloittaa keskustelu. Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosio: Lisätietoja: Heikki Bothas Projektisuunnittelija, A-klinikkasäätiö

16 LIITE 2 Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosion esite 16

17 17

18 LIITE 3 A-klinikkasäätiö LEHDISTÖTIEDOTE Julkaistavissa heti Nettineuvontaa riippuvuuskysymyksistä A-klinikkasäätiö ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden kysyä päihdealan asiantuntijoilta neuvoja internetin välityksellä A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä. Neuvontapalvelun käyttäminen on luottamuksellista ja palvelussa käytetty järjestelmä on täysin tietoturvallinen. Omalla kysymyskohtaisella tunnusnumerolla haettavan vastauksen saa viikon sisällä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ammatillista osaamista ja lisätä heidän valmiuksiaan lähestyä usein vaikeina pidettyjä ja jopa välteltyjä päihde- ja riippuvuusteemoja. Parhaimmillaan työn tukeminen voi auttaa työntekijää jaksamaan paremmin työssään ja syventämään asiakassuhteitaan. Palvelun arvioidaan olevan avuksi erityisesti pienten kuntien yksin työskenteleville sosiaalityöntekijöille. Neuvoja arvellaan haettavan erityisesti hoitoonohjaukseen ja sopiviin hoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä. Päihdelinkissä on toiminut jo vuodesta 1998 alkaen suurelle yleisölle suunnattu neuvontapalvelu. Viime vuonna sinne tuli kaikkiaan kysymystä. Sekä neuvontapalvelun että ammattilaisneuvonnan vastaajina toimivat päihdetyötä tekevät sosiaaliterapeutit ja sairaanhoitajat sekä päihdelääkäri. Noin 40 prosenttia kysymyksistä käsittelee alkoholia ja noin 20 prosenttia eri huumeita. Erityisesti internetriippuvuuteen liittyviä kysymyksiä on tullut entistä enemmän ja tänä vuonna jo 13 prosenttia kysymyksistä on käsitellyt aihetta. Ammattilaisille suunnattu palvelu on osa sosiaalihuollon ekonsultaatiohanketta, jonka tarkoituksena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia löytämään internetistä ammattitietoa, pitämään verkossa yhteyttä keskenään sekä hankkimaan muilta asiantuntijoilta neuvoja ja tukea. Stakesin toteuttaman hankkeen ensi vuoden alussa avattavalta Sosiaaliportti-sivustolta (www.sosiaaliportti.fi) löytyy alan perustietoja, kuten lainsäädäntöä, suosituksia ja ohjeita sekä erityistietoa monelta sektorilta ja lähialalta. Ammattilaisten verkkokonsultointi aloitettiin vuoden alussa paikallishankkeena Päijät- Hämeessä, mutta ilmeisesti kohderyhmän pienuudesta johtuen konsultointikysymyksiä tuli vain muutamia. Kokemukset sekä tästä että muista aluehankkeista viittaavat siihen, että internet-palvelut kannattaa ulottaa koko maahan ja keskittyä paikallisissa palveluissa vain selkeästi paikallisiin kysymyksiin. Kysymykset ammattilaisten nettineuvontaan voi esittää osoitteessa ekonsultaatio. Suurelle yleisölle tarkoitetun neuvontapalvelun osoite on Lisätietoja: Projektikoordinaattori Heikki Bothas, p , 18

19 LIITE 4 Päijät-Hämeen Päihdelinkin ammattilaisosion etusivu Päihdelinkin ekonsultaation etusivu 19

Päihdelinkin ekonsultaatio

Päihdelinkin ekonsultaatio Heikki Bothas & Riikka Konttinen Päihdelinkin ekonsultaatio KARTOITUS SOSIAALIALAN AMMATTILAISTEN VERKKOKONSULTAATION TARPEISTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ A-klinikkasäätiön monistesarja nro 35 A-klinikkasäätiö 03

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Ilmiö: Konsultointi sosiaalialalla Ongelmien analyysi/kehittämisehdotukset Keskustelu

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa KUPOS3 Aki Heiskanen Taustaa uudistuksille STM: sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia 1996 (Päivitettiin 1998) Odotettiin uusia

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Verkkokonsultaatio - Ihmisen kohtaaminen verkossa. 19.4.2010 Kerttu Vesterinen, erityissosiaalityöntekijä

Verkkokonsultaatio - Ihmisen kohtaaminen verkossa. 19.4.2010 Kerttu Vesterinen, erityissosiaalityöntekijä Verkkokonsultaatio - Ihmisen kohtaaminen verkossa 19.4.2010 Kerttu Vesterinen, erityissosiaalityöntekijä Visio sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä neuvonta- ja konsultaatiopalveluista Kansalaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Aluekoordinaattori Anne Heikkilä Etelä- Kymenlaakso anne.heikkila@kotka.fi 13.9.2011 pro gradu tutkimus aiheesta Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä

Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Mira Roine Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten tunnistaminen palvelujärjestelmässä Päihdetiedotusseminaari

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1 avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 1 Terveelliset ateriat edistävät kansanterveyttä Yli 2,3 miljoonaa ateriaa/pv Monelle päivän ainoa lämmin ateria Ikä paikka aika ateriat/pv Pv/vuosi yhteensä

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Kaarinan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Kaarinan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti Kaarinan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti 17.10.2011 Markku Saarinen Kaarinan mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti - avohoitoyksikkö - organisatorisesti: Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Mielenterveys-

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sosiaalialan valtakunnallisen verkkokonsultoinnin käyttöönotto ja kehittäminen

Sosiaalialan valtakunnallisen verkkokonsultoinnin käyttöönotto ja kehittäminen Tiedosta hyvinvointia 1 Sosiaalialan valtakunnallisen verkkokonsultoinnin käyttöönotto ja kehittäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian tutkimuspäivät 30.-31.5.2007, Turku Hanna Heikkonen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 Miten infektiontorjunnan laatua voidaan mitata ja arvioida pitkäaikaishoitolaitoksissa Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Tiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin kautta Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Sosiaalityön kehittämisen 2. foorumi 10.5.2012 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja vaikuttajina. Sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio

Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Suomen MarkkinointiTutkimusSeura 10.5.2010 Ilkka Rainio Mikä on TNS Gallup Forum? Toiminta aloitettu vuonna 1989 GallupKanava - nimellä ja 1000:lla vastaajataloudella Tällä hetkellä 40.000 aktiivivastaajaa,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi

Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi Osaamiskartoituksen tulokset ja raportointi Tarja Turunen Päiväkodin johtaja Jani Munne Projektipäällikkö Osaamiskartoituksen vaiheet 1. Yrityksen perustaminen tietokantaan 2. Kartoituksen rakentaminen

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Tutkimuksen toteutus: Expo Expert Oy info@expoexpert.fi www.expoexpert.fi puh. 040 530 5500 MESSUOSASTOJEN YLEISILME Näytteilleasettajilla sommittelun

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot