Sosiaalipedagogiikka-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalipedagogiikka-projekti"

Transkriptio

1 Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia ry Helsinki 2007

2 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA SELVITYKSEN KOHDE 6 3 KYSELYN VASTAUKSET Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tunteminen Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot Sosiaalipedagogiikan määritelmiä Ammattikorkeakoulujen näkemykset sosiaalipedagogiikasta Harjoittelu Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) lastensuojelu- ja perhetyössä JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPITEET. 25 LÄHTEET. 26 LIITTEET Kyselykaavake koulutusalajohtajille Kirje koulutusalajohtajille

3 1 PROJEKTIN TAUSTA Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n valtakunnalliset ammatilliset yhdistykset Sosiaalialan Kasvattajat ja Ohjaajat ry sekä Päivähoidon johtajat ja opettajat yhdistyivät Yhdistyksen uusi yhteinen nimi on Sosiaalipedagogit Talentia ry. Yhdistys sai projektiavustusta Talentialta toteuttaakseen Sosiaalipedagogiikka-projektin, jonka tarkoituksena on tehdä sosiaalipedagogiikkaa tunnetuksi valtakunnallisesti. Sosiaalipedagogiikka- käsite on käytännön työelämässä vielä melko tuntematon. Projektin ensimmäisessä vaiheessa laadittiin sosiaalialan ammattikorkeakoulujen koulutusalajohtajille kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaamista. Tässä yhteydessä haluttiin myös kartoittaa lastensuojelun ja perhetyön osaamista sosionomikoulutuksessa, koska näillä opinnoilla on kiinteä yhteys varhaiskasvatuksen kenttään. Kyselyn tuloksilla on tarkoitus tehdä sosiaalipedagogista osaamista tunnetuksi, ja tällä tavalla lisätä ammattiarvostusta sekä sosionomien (AMK) monipuolista sijoittumista työmarkkinoille. Yhdistys palkkasi elokuussa 2006 osa-aikaisen projektityöntekijän, Mari Mehtosen, toteuttamaan projektia. Projektin ohjausryhmään kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Anita Peltonen, varapuheenjohtaja Leena Heikkinen, hallituksen jäsenet Lea Kokkonen ja Minna Autere (Talentian hallituksen varapuheenjohtaja, Talentian hallituksen edustaja projektissa) sekä Talentian työelämäyksiköstä erityisasiantuntija Mervi Tolonen. Projektiryhmä konsultoi projektin aikana useaan otteeseen Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) varhaiskasvatuksen lehtori Juha Säkkistä, joka auttoi paljon projektin toteuttamisessa. Suomessa on tällä hetkellä 23 sosiaalialan opetusta antavaa ammattikorkeakoulua, joista kolme on ruotsinkielistä. Vuosittaisia aloituspaikkoja sosionomin (AMK) koulutukseen, aikuiskoulutus mukaan lukien, on yhteensä noin Näistä sosionomiopiskelijoista arviolta noin prosenttia suuntautuu varhaiskasvatukseen. Jokaisella ammattikorkeakoululla on omat itsenäiset opintosuunnitelmansa. Osassa ammattikorkeakouluja opintosuunnitelmat ovat ilmiöpohjaisia, joten yhtenäistä linjaa näistä on hankala löytää. Valtakunnallisia opintosuunnitelmia ammattikorkeakouluissa ei ole. Jokaisessa sosiaalialan ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavia opintoja. Yhtenäistä valtakunnallista varhaiskasvatukseen suuntaavaa opetussuunnitelmaa ei kuitenkaan ole. Yhtenäisten 3

4 opetussuunnitelmien puute nähdäänkin sosiaalialan työkentällä hiukan ongelmallisena. Työnantajien on vaikea nähdä sosionomin (AMK) tutkintotodistuksesta, mitä hän konkreettisesti osaa ja mihin hän on pätevä voimaan astunut laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 toi mukanaan helpotusta, sillä se määrittelee: 7 Lastentarhanopettaja Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisena kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Lakiin liittyvän asetuksen (608/2005) 1 määrittelee varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautuneet opinnot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 :n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset. Lastensuojelulaitosten ohjaajien sekä avohuollon ohjaajien ja perhetyöntekijöiden kelpoisuus määritellään myös kelpoisuuslaissa: 6 Sosiaaliohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Lain tavoitteena on, että sosiaaliohjaajasta tulisi yleisnimike erilaisissa kelpoisuuden edellyttämissä sosiaalihuollon tehtävissä. Lastensuojelutyössä sosiaaliohjaajat tekevät perhetyötä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Tehtävät sijoittuvat sosiaalityön ja kotipalvelun välimaastoon. Olennaisena osana työtehtäviin kuuluu sosiaalisten ongelmatilanteiden arviointi lapsiperheen arjessa. 4

5 Työssä korostuu lasten kasvatukseen ja -hoitoon liittyvän tuen lisäksi myös perheen muun elämänhallinnan ja arkielämän ohjaus ja tukeminen. Perhetyötä käytetään usein lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä. (Hallituksen esitys eduskunnalle 226/2004 vp:34-35) Sosiaalipedagogisia opintoja ei sosiaaliohjaajan kelpoisuudessa määritellä. Koulutusalajohtajille suunnatun kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten sosionomiopiskelija käytännössä saavuttaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Samalla haluttiin selvittää, mitä kelpoisuuslaissa vaadittavat 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja sisältävät. 5

6 2 SELVITYKSEN KOHDE Projektin ohjausryhmä laati ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusalajohtajille kyselyn Diak:n varhaiskasvatuksesta vastaavan lehtorin Juha Säkkisen avulla. Kysely Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaamisesta (liite 1 & liite 2) lähetettiin 26 sähköpostiosoitteeseen lokakuun aikana. Osassa ammattikorkeakouluja on opetusta monessa yksikössä. Laurea ammattikorkeakoululla on neljä sosiaalialan opetusta antavaa erillistä yksikköä, joten jokaiselle neljälle koulutusalajohtajalle lähti oma kyselynsä. Diakonia ammattikorkeakoululla on kahdeksan yksikköä. Heidän osaltaan kysely lähetettiin Järvenpään yksikön varhaiskasvatuksen opetuksen vastuuhenkilölle. Aikaa kyselyn vastaamiseen annettiin koulutusalajohtajille 10 päivää. Määräaikaan mennessä saatiin 8 vastausta, joten vastausaikaa jatkettiin vielä. Lokakuun loppuun mennessä oli kasassa yhteensä 19 vastausta. Diak:sta ja Laurea amk:sta saatiin molemmista yhdet kootut vastaukset. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 83 %, joka on hyvä ja antaa kattavan kokonaisnäkemyksen. 6

7 3 KYSELYN VASTAUKSET Kyselyssä selvitettiin ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen, sosiaalipedagogiikan sekä lastensuojelu- ja perhetyön opintojen sisältöä. Kaavake oli puolistrukturoitu, kysymykset olivat pääosin kyllä/ei muodossa. Osa tarkentavista kysymyksistä oli avokysymyksiä. Koulutusalajohtajia pyydettiin ilmoittamaan myös opintopistemääriä varhaiskasvatuksen, sosiaalipedagogiikan ja lastensuojelun teoriaopinnoista Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa Talentian jäsenrekisterin mukaan sosionomeista (AMK) noin 1800 työskentelee lastentarhanopettajan tehtävissä vuoden 2006 syksyllä. Talentian Urapolku-selvityksen (2005) mukaan 13 % vastavalmistuneista sosionomeista (AMK) työllistyy lastentarhanopettajan tehtäviin. Prosenttiluku on pudonnut 20 prosentista vuonna 2003 tehdystä Urapolku-selvityksestä. Sijoittuminen on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna ja määräaikaiset työsuhteet ovat entistä yleisempiä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että lastentarhanopettajan tehtäviin on yhdistetty esiopetuksen tehtävät. Tällöin kelpoisuusvaatimuksena on myös esiopettajan kelpoisuus. Vuoden 2003 jälkeen sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet eivät saa kelpoisuutta esiopettajan tehtäviin, vaikka suorittaisivat erilliset esiopettajan opinnot. Ammattikorkeakoulujen koulutusalajohtajilta kysyttiin, miten oppilaitosten opetussuunnitelmissa on määritelty ja mistä lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat 60 op varhaiskasvatusta ja sosiaalipedagogiikkaa muodostuvat. Viidessätoista ammattikorkeakoulussa on määritelty oppiaineet, jotka johtavat lastentarhanopettajan kelpoisuuteen. Neljä ammattikorkeakoulua ei ole kelpoisuuteen vaadittavia opintoja määritellyt, vaikka vastauskaavakkeista ilmeni että se olisi sisällöllisesti mahdollista. Vastauksessa korostuukin opinto-ohjauksen tärkeys ja opiskelijan vastuu tehdä oikeita valintoja. Opiskelijan tulee olla jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tietoinen siitä, pyrkiikö hän saavuttamaan opinnoissaan lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kelpoisuus ei tule automaattisesti, vaan opiskelijan täytyy osata valita oikeat opintojaksot. Kelpoisuuslaissa edellytetään opintopisteiden sisältyvän tutkintoon. Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeiden puuttuessa tämä voidaan tulkita siten, ettei tutkintoa voi myöhemmin täydentää tarvittavilla opintopisteillä. 7

8 Mikäli opiskelijalta puuttuu valmistuttuaan esimerkiksi viisi opintopistettä vaaditusta 60 opintopisteestä ja hän haluaa lastentarhanopettajan tehtäviin, on se käytännössä mahdotonta. Ainoa tie olisi suorittaa uusi tutkinto. Tämä sama ongelma koskee myös aikaisemmin valmistuneita tai siirtymävaiheen sosionomiopiskelijoita. Ammattikorkeakouluilta kysyttiin myös, mistä kelpoisuuteen vaadittavat opintokokonaisuudet muodostuvat, jos ne on määritelty. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden voi kyselyn vastausten perusteella määritellä muodostuvan pääosin kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on suunnata teoriaopinnot, harjoittelut ja opinnäytetyö varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan. Tällä tavalla tulevat kelpoisuuslaissa vaaditut 60 opintopistettä täyteen. Voi muodostua suorittamalla esimerkiksi ns. teoriaopintoja Lapsen ja perheen hyvinvoinnin vahvistaminen - syventävään teemaan liittyen (30 op), harjoittelua (15 op), opinnäytetyön (15 op). Sosiaalipedagogiikan teoriaopinnoista, varhaiskasvatuksen suuntautuneista (kuten varhaiskasvatustyö, varhaiskasvatuksen menetelmät, kasvatuskumppanuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen (vv-opintoja) terapeuttinen leikki). Kolmesta harjoittelusta, joista yksi hyväksi luetaan, opinnäytetyöstä. Lapsuus nuoruus opintojakso on pakollinen, samoin kaksi harjoittelua, joista toinen ns. pedagoginen ohjaus harjoittelu, opinnäytetyön aiheen tulee liittyä varhaiskasvatukseen/sosiaalipedagogiikkaan. Myös opintokokonaisuudet: monikulttuurisuus ja työ, työyhteisöt ja johtaminen ovat pakollisia. Toinen tapa saada lastentarhanopettajan kelpoisuus (neljässä ammattikorkeakoulussa) on valita varhaiskasvatuksen tehtäviin suuntaava suuntautumisvaihtoehto. Valitsemalla esimerkiksi sosiaalipedagogiikan vaihtoehtoiset opinnot opiskelija saavuttaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kelpoisuuden saamisen edellytyksenä on, että opiskelija valitsee pääaineekseen SOSIAALIPEDAGOGISEN KASVATUKSEN 30 op ja suorittaa vähintään yhden 8

9 varhaispedagogisen harjoittelun 9-15 op opiskelijan aikaisemmasta varhaiskasvatuksen työkokemuksesta riippuen. Opiskelija saa puuttuvat opintopisteet sosiaalipedagogisesti orientoituvien pakollisten ammattiopintojen kautta sekä soveltuvilta osin sivuaineista ja vapaasti valittavista opinnoista Eräässä ammattikorkeakoulussa oli ihan omanlainen määritelmä kelpoisuuden saavuttamiseksi: Kaikki koulutusohjelman opintojaksot on pisteytetty sen mukaan, missä määrin tuottavat VASU-pisteitä. Osa on kaikille pakollisia opintojaksoja, osa opiskelijan valitsemia vaihtoehtoisia ammatillisia opintoja tai pakollisten opintojen suunnattavissa olevia sisältöjä. Opiskelija voi saavuttaa kelpoisuuteen vaadittavat pisteet vain omien valintojensa kautta. Ammatillisten opintojen valikko on kuitenkin 60 op:tä suurempi, joten kaikilla ne eivät muodostu samalla tavalla. Vastaajilta kysyttiin, tuleeko tämän kelpoisuuden saaneen opiskelijan todistukseen erillinen lauseke tai todistus lastentarhanopettajan kelpoisuudesta. Mikäli opiskelijan todistuksessa tai todistuksen liitteessä on maininta lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamisesta ja siihen sisältyvistä opinnoista, on sosionomin (AMK) työnhakutilanteessa helpompi todistaa pätevyytensä. Seitsemässätoista ammattikorkeakoulussa tämä asia on jo järjestetty näin, mutta kaksi ammattikorkeakoulua ilmoitti, ettei erillistä lauseketta tai todistusta kelpoisuudesta automaattisesti opiskelijalle tule Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tunteminen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ohjaa valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Yhdessä esi- ja perusopetuksen suunnitelman perusteiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muodostavat lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kuntakohtaisesti, yksikkökohtaisesti sekä yhdessä vanhempien kanssa lapselle henkilökohtainen suunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeässä roolissa tämän päivän päivähoidossa. 9

10 Ammattikorkeakouluilta kysyttiin, onko oppilaitoksissa käsitelty varhaiskasvatustyötä ohjaavaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikissa ammattikorkeakouluissa, jotka vastasivat kyselyyn, on sitä käsitelty. Varhaiskasvatuksen opetus on siis ajan tasalla oppilaitoksissa. Oppilaitoksilta kysyttiin, sisältyykö lastentarhanopettajan kelpoisuutta tavoittelevan oppilaan teoriaopintoihin pakollisena seuraavia varhaiskasvatuksen osa-alueita: TAULUKKO 1: Varhaiskasvatukseen sisältyvät pakolliset teoriaopinnot Kyllä Ei Tyhjä Lapsen eri kehitysvaiheiden tunteminen Leikin ymmärrys ja tukeminen sekä leikin ohjaaminen Sisällöllisten orientaatioiden integrointi arjen toimintaan Lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön rakentaminen Kasvatuskumppanuus Kysyttiin myös, sisältyykö seuraavia sosionomin (AMK) varhaiskasvatuksen teoriassa opiskeltuja osa-alueita käytännön harjoittelun arvioitaviin työtehtäviin: TAULUKKO 2: Varhaiskasvatukseen liittyvä käytännön harjoittelu Kyllä Ei Tyhjä Lapsen eri kehitysvaiheiden tunteminen Leikin ymmärrys ja tukeminen sekä leikin ohjaaminen Sisällöllisten orientaatioiden integrointi arjen toimintaan Lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön rakentaminen Kasvatuskumppanuus Yllä olevat varhaiskasvatuksen osa-alueet nostettiin kyselyyn valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Nämä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueet tulivat varhaiskasvatuksen teoriaopinnoissa vastausten perusteella hyvin esille. Samat kysymykset 10

11 kysyttiin harjoittelun sisällöistä. Näissä vastauksissa on eroavaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että jokaisella ammattikorkeakoululla on harjoitteluille omat ohjeistukset ja painopisteensä, joten varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueita ei sosionomiopiskelijan harjoittelun arvioitaviin tehtäviin kaikilla ammattikorkeakouluilla sisälly. Muutamalla ammattikorkeakoululla on omat ohjeistuksensa pedagogisille harjoittelujaksoille. Ideaalia olisi, että opiskelija saisi käytännön harjoittelussa testata teoriassa oppimaansa kokeneiden lastentarhanopettajien avustuksella. Esimerkiksi lapsen leikin ymmärrys ja tukeminen kasvattajan näkökulmasta on tänä päivänä ensiarvoisen tärkeää. Opiskelijan tulisi käytännössä saada nähdä erilaisia leikkiympäristöjä ja tilanteita, jotta osaisi ymmärtää paremmin lapsen toimintaa. Kasvattajan toiminnalla on suuri merkitys lapsen leikin onnistumiseen. 3.2 VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN TEORIAOPINNOT Ammattikorkeakouluilta kysyttiin, kuinka paljon varhaiskasvatuksen teoriaopintoja sisältyy lastantarhanopettajan kelpoisuuteen. Seuraava kuvio havainnollistaa vastauksia. KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen teoriaopinnot Oppilaitokset/ Lkm Varhaiskasvatuksen teoriaopinnot 1-10 op op op op yli 40 op Opintopisteet 11

12 Varhaiskasvatuksen teoriaopintojen laajuudessa on ammattikorkeakoulujen kesken jonkin verran hajontaa. Yksi ammattikorkeakoulu ilmoitti tarjoavansa varhaiskasvatuksen teoriaopintoja 8 opintopisteen verran, kun taas toinen ammattikorkeakoulu ilmoitti tämän opintoviikkomäärän olevan opintopisteen välillä. Tässä määritelmässä on varmasti tulkintaeroja koulujen kesken. Suurin osa ammattikorkeakouluista (11) ilmoitti tarjoavansa oppilailleen varhaiskasvatuksen teoriaopintoja opintopisteen verran. KUVIO 2. Sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot Oppilaitokset/ Lkm op Sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot op op op op Opintopisteet yli 50 op Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka paljon ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmissa on sosiaalipedagogiikan teoriaopintoja. Näissä vastauksissa esiintyi paljon hajontaa. Yksi ammattikorkeakoulu ilmoitti tarjoavansa sosiaalipedagogiikan teoriaopintoja viidestä opintoviikosta ylöspäin. Toinen ääripää oli yksi ammattikorkeakoulu, jonka sosiaalipedagogiikan teoriaopintojen laajuus on 165 opintopistettä. Tässä ammattikorkeakoulussa sosiaalipedagogiikka toimi koulutusta ohjaavana perustana. Keskiarvo sosiaalipedagogiikan teoriaopinnoissa asettui opintopisteen välille (5). 12

13 3.2.1 Sosiaalipedagogiikan määritelmiä Sosiaalipedagogiikan kehittäminen koulutus- ja oppialana käynnistyi Suomessa 1990-luvulla. Juha Hämäläisen ja Leena Kurjen sosiaalipedagogiset tutkimukset ja julkaisut ovat olleet merkityksellisiä suomalaisen sosiaalipedagogisen keskustelun avaajina. Sosiaalipedagogiikan määritteleminen on osoittautunut haastavaksi. Tästä ei ole yhtä, kaikkien hyväksymää tulkintaa, vaan monia toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Juha Hämäläinen Kuopion yliopistosta on esittänyt näkemystään kirjassaan Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Hämäläisen kirjassa (1999) käsitellään sosiaalipedagogista ajattelua ja toimintaa ja niiden yhdistymistä. Hämäläinen pohjaa ajatuksensa saksalaisen sosiaalipedagogiikan historiaan. Sosiaalipedagogiikassa korostetaan yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä. Painopiste on siinä, miten yksilö kiinnittyy yhteiskuntaan ja sen toimintajärjestelmiin ja yhteisöihin. Sosiaalipedagoginen teoria sisältää käytännöllisen, toiminnallisen lähtökohdan. Olennaista on aina kysyä, mitä ongelmille voidaan ja pitäisi tehdä, eikä vaan kuvata ongelman lähtökohtia ja vaikutuksia. (Hämäläinen 1999: 16-17) Keskeistä sosiaalipedagogisessa työssä on auttaa ihmisiä itseapuun, itsestä vastuun ottamiseen ja oman elämänkulun hallintaan. Tämä tapahtuu asiakkaan subjektiutta vahvistamalla. Tässä vuorovaikutuksella ja sen laadulla on tärkeä rooli. (Hämäläinen 1999:62) Sosiaalipedagogisessa työssä korostuvia elementtejä ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys (Hämäläinen 1999:67). Sosiaalipedagogiikasta voidaan ikään kuin puhua kasvatusoppina ja teoriana, jossa suuntaudutaan sosiaalisen hädän pedagogiseen lievittämiseen (Hämäläinen 1997:16). Kaarina Ranne Satakunnan ammattikorkeakoulusta on kirjoittanut kirjan Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Ranne (2005) peilaa sosiaalipedagogiikkaa arkeen, yhteisöllisyyteen ja dialogisuuteen. Hän kertoo sosiaalipedagogiikasta sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnossa. Hän näkee sosiaalipedagogisen toiminnan pitkälti samalla tavalla Hämäläisen kanssa, mutta korostaa erityisesti tanskalaisen Bent Madsenin luomaa ammatillisen pätevyyden mallia, Madsenin kukkaa. Mallissa osaaminen on jaettu pätevyysalueisiin, jotka sosionomi (AMK) koulutuksensa aikana saavuttaa. Madsenin kukan pätevyysalueet ovat tuottava pätevyys, ilmaisullinen pätevyys, kommunikatiivinen pätevyys sekä analyyttinen ja synteesiä luova reflektiivinen pätevyys. Nämä pätevyysalueet saavutettuaan muodostuu opiskelijalle toimintapätevyys, jossa toteutuu ammattihenkilön persoonallinen käyttöteoria. Näin yksittäiset pätevyysalueet eivät näyttäydy vain erilaisina menetelminä vaan niistä muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. (Ranne 2005: 46-47) 13

14 Leena Kurki (2000) puhuu sosiaalipedagogisesta suuntauksesta, sosiaalisesta innostamisesta, joka on peräisin Ranskasta. Sosiaalikulttuurinen innostaminen on arkipäivän sosiaalisen toiminnan väline, jonka avulla motivoidaan ihmisiä osallistumaan Ammattikorkeakoulujen näkemykset sosiaalipedagogiikasta Ammattikorkeakouluilta kysyttiin avokysymyksellä, miten ja millä tavalla sosiaalipedagogiikka näkyy heidän oppilaitoksissaan. Vastaukset olivat kirjavia, joten niistä on nähtävissä sosiaalipedagogiikan tulkinnan haasteellisuus. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa opetetaan sosiaalipedagogiikkaa, mutta näkökulma ja laajuus vaihtelevat. Yleisesti sosiaalipedagogiikka nähtiin kuuluvan vahvasti varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön sekä lastensuojelu- ja perhetyöhön. Sosiaalipedagoginen näkökulma korostui ensisijaisesti näissä opinnoissa. Sosiaalipedagogiikka näkyy opinnoissa sosiaalipedagogisena kasvatus- ja ohjaustyönä, lähinnä lastensuojeluun liittyvänä työnä ja perhetyönä. Ensisijaisesti sosiaalipedagoginen viitekehys ilmenee lastensuojelu- ja perhetyössä, mutta myös varhaiskasvatuksessa (esim. kasvatuskumppanuus, lapsilähtöinen varhaiskasvatus, erityinen tuki). Viisi ammattikorkeakoulua näki sosiaalipedagogiikan yleisesti sosionomin (AMK) koulutusta ohjaavana perustana. Sosiaalipedagogiikka on näissä ammattikorkeakouluissa tehty konkreettiseksi ja tuotu lähelle opiskelijan arkea. Sosiaalipedagogiikka on valittu tutkimukseen perustuen sosionomi (amk) koulutusta ohjaavaksi perustaksi---. Sosiaalipedagogiikan orientoiminen kaikkiin opintoihin. 14

15 ---ajatus, että sosiaalipedagogista ajatusta ja työtapaa voidaan käyttää työssä kaikilla sosiaalialan asiakasryhmillä. Saavuttaakseen sosiaalipedagogisen toimintapätevyyden näemme, että koulutuksen pitää sisältää oppimistuloksia, jotka käsittelevät kaikki pätevyydet Madsenin koulutuskukkasesta. --- sosionomikoulutuksen näkökulma sosiaalipedagogiikkaan on vahvasti yhteisöllinen siten, että yksilön tai yhteisön omien voimavarojen tukeminen ja löytäminen nähdään työn selkeänä maalina, teki sosionomi mitä tahansa. Ihmisen osallistaminen, ottamaan omaa elämäänsä hallintaan on yksi näkökulma asiaan. Kolmas on sosiokulttuurisen innostamisen näkökulma, joka korostuu ajatuksessa sosionomista asiakkaan rinnalla kulkijana ja tukijana. Kokonaisvaltainen kasvatusnäkemys, jossa lasta tarkastellaan aina osana omaa ympäristöään on se pohja, jolle myös sosiaalipedagoginen lähestymistapamme ilmiöpohjaisessa koulutuksessa perustuu. Kaksi ammattikorkeakoulua ilmoitti valinneensa sosiaalipedagogiikan suuntautumisopintojensa viitekehykseksi tai näkökulmaksi. Sosiaalikasvatuksen suuntaavien opintojen 63 op tarkastelunäkökulmana on sosiaalipedagoginen näkökulma. Sosiaalipedagogiikka on koko suuntautumisvaihtoehdon teoreettinen viitekehys. Vastauksissa oli myös ammattikorkeakouluja, jotka nimesivät sosiaalipedagogiikan opintojaksoja eli sosiaalipedagoginen näkemys ei korostunut opintosuunnitelmissa juurikaan. Näistä opinnoista osa oli pakollisia ja suuri osa vapaasti valittavia aineita. Etenkin luovan toiminnan kurssit korostuivat vastauksissa. Sosiaalipedagogiikan teoria ja toiminnalliset menetelmät. Sosiaalipedagoginen työote perhetyössä 7 op. Luovuus voimavarana 3 op. Opintokokonaisuuksissa: yksilölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät 26 op---. Sosiaalipedagogiikka on työorientaatio, punainen lanka erityisesti vaihtoehtoisissa opinnoissa. 15

16 Eräs ammattikorkeakoulu sijoitti sosiaalipedagogiikan perusopintoihin muiden oppiaineiden joukkoon. Sosiaalipedagogiikka on osa sosionomin monitieteellistä tietoperustaa. Kaksi ammattikorkeakoulua vastasi, että sosiaalipedagogiikan määrittely on vaikeaa: Sosiaalipedagogiikan käsite on ongelmallinen, koska sitä määritellään niin monin eri tavoin. Sosiaalipedagoginen ote koulutuksessa on vahvasti mukana, mutta emme käytä opetussuunnitelmassa käsitettä sosiaalipedagogiikka. Tarkka määrittely vaikeaa, koska sos.pedan viitekehyksen mukaista ajattelutapaa sisältyy eri kokonaisuuksiin. Yksi vastaus oli tältä kohdin kokonaan tyhjä. Sekin kertoo määrittelemisen vaikeudesta. 3.3 HARJOITTELU Kokonaiskuvan rakentamiseksi ammattikorkeakouluja pyydettiin kyselyssä ilmoittamaan sosionomien (AMK) harjoittelujen opintopisteiden jakautumisesta. Yhtenä kiinnostuksen kohteena oli, kuinka paljon lastentarhanopettajan kelpoisuutta suorittavalla opiskelijalla on varhaiskasvatukseen suunnattua harjoittelua. Seuraavat kuviot havainnollistavat vastauksia. Ensimmäisessä kuviossa on esitetty kuinka paljon sosionomille (AMK), joka tähtää opiskelunsa lastentarhanopettajan kelpoisuuteen, kuuluu pakollista varhaiskasvatusharjoittelua. 16

17 KUVIO 3. Pakollinen varhaiskasvatusharjoittelu Pakollinen varhaiskasvatusharjoittelu Oppilaitokset/ Lkm op op op Opintopisteet Kaikki oppilaitokset ilmoittivat, että pakollista varhaiskasvatusharjoittelua on tutkintoon sisällyttävä, mikäli opiskelija haluaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Tässä kohtaa hajonta oli aika vähäistä. Pienin opintopiste määrä oli 7 ja suurin 25. Keskiarvo pakolliseen varhaiskasvatusharjoitteluun sijoittui opintopisteen välille (12). Keskimäärin ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmissa on harjoittelua yhteensä 45 opintopisteen verran. Muutama ammattikorkeakoulu mainitsi erillisistä ohjeista lastentarhanopettajan kelpoisuutta tavoittelevan oppilaan harjoittelujaksoille. Eräässä ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatukseen suunnattuja harjoitteluja tulee olla kaksi, joista toisen tulee olla pedagoginen harjoittelu. Pedagogisen harjoittelun määritelmässä opiskelijan tulee osallistua lapsiryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen sekä myös kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön, kasvatuskumppanuuteen. Opiskelija toimii moniammattillisen tiimin jäsenenä sekä perehtyy päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin ja toimii yhteistyössä niiden kanssa. (Diakoniaammattikorkeakoulu opinto-opas : 257) 17

18 KUVIO 4. Valinnainen varhaiskasvatusharjoittelu Valinnainen varhaiskasvatusharjoittelu Oppilaitokset/ Lkm op op op yli 30 op Opintopisteet Opiskelijan omat valinnat määrittävät, kuinka paljon hän haluaa harjoitteluja suunnata varhaiskasvatukseen. Yksi ammattikorkeakoulu ilmoitti, että halutessaan opiskelija voi suunnata kaikki koulutusohjelman harjoittelut (45 op) varhaiskasvatukseen, mutta sitä ei suositella. Tässä vastauksessa oli kovasti hajontaa opintopiste määrien suhteen, keskiarvo asettui opintopisteen välimaastoon (8). KUVIO 5. Pakollista sosiaalipedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvää harjoittelua Pakollista sosiaalipedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvää harjoittelua Oppilaitokset/ Lkm op 1-10 op op op op yli 40 op Opintopisteet 18

19 Määritelmällä sosiaalipedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvä harjoittelu tarkoitetaan perhetyön ja lastensuojelun työkenttää esimerkiksi erilaiset perhetyön projektit kaupungeissa ja järjestöissä, lastenkodit, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö. Tähän voi liittää periaatteessa kaiken muun kuin varhaiskasvatukseen liittyvän harjoittelun. Tämä määritelmä oli selvästi osalle vastaajista vieras. Se ilmenee tyhjien vastausten määrästä. Suurin osa ammattikorkeakouluista ilmoitti tämän pakollisen harjoittelun määräksi opintopistettä (8). KUVIO 6. Valinnaista sosiaalipedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvää harjoittelua Valinnaista sosiaalipedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvää harjoittelua Oppilaitokset/ Lkm op op op op yli 40 op Opintopisteet Keskiarvo vastauksessa asettui myös opintopisteen välille (4). Tässä näkyykin hyvin opiskelijan oman valinnan vapaus suunnata harjoittelunsa oman mielenkiinnon mukaan OPINNÄYTETYÖ Yleensä viimeisenä opiskeluvuotenaan sosionomiopiskelija tekee yksin tai parityönä opinnäytetyön, joka on viidentoista opintopisteen laajuinen lopputyö. Opinnäytetyö voi liittyä käytännön työelämästä nouseviin kehittämishankkeisiin tai erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Opinnäytetyö toimii monesti käyntikorttina sosionomin (AMK) osaamisesta esimerkiksi työnhakutilanteissa. Koulutusalajohtajilta kysyttiin, mikäli opiskelija tavoittelee lastentarhanopettajan kelpoisuutta, tuleeko hänen opinnäytetyönsä liittyä varhaiskasvatukseen ja/tai sosiaalipedagogiikkaan. 19

20 Kuudessatoista ammattikorkeakoulussa toivotaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta tavoittelevan opiskelijan suuntaavansa opinnäytetyönsä varhaiskasvatukseen tai sosiaalipedagogiikkaan. Kolmessa ammattikorkeakoulussa tätä ei erikseen opiskelijalta edellytetä. 3.5 SOSIONOMI (AMK) LASTENSUOJELU- JA PERHETYÖSSÄ Sosionomin (AMK) tutkinnon juuret ovat perinteisessä sosiaalikasvattajan koulutuksessa. Sosiaalikasvattajakoulutuksen historia on lähtöisin lastensuojelutyöstä. Kysymyksillä lastensuojelun teoriaopintojen sisällöstä haluttiin vahvistaa sosionomin (AMK) lastensuojelun osaamista. Tämä tuleekin vastauksista ilmi: sosionomilla (AMK) on tänä päivänä vankka lastensuojelun osaaminen. Nykyisin lastensuojelutyöhön on tullut uusina tehtäväalueina avohuollon perhetyö, johon sosionomit (AMK) saavat lastensuojelun opintojen yhteydessä vankan osaamispohjan. Enää ei hoideta vain lasta vaan koko perheen hyvinvoinnin tukemisen näkökulma korostuu. Lastensuojelun laitos- ja avohuollon tehtävissä työskentelee sosiaaliohjaajan, perhetyöntekijän, lastensuojelulaitoksen ohjaajan ja muun ohjaajan työtehtävissä Talentian jäsenrekisterin mukaan noin 2300 sosionomia (AMK) vuoden 2006 lopussa. Sosionomit (AMK) saavat lastensuojelusta vakituisia työpaikkoja. Talentian Urapolku-selvityksen (2005) mukaan ohjaajan ja vastaavan ohjaajan työtehtäviin työllistyi 28 % vastavalmistuneista sosionomeista (AMK). Määrä on kasvanut 23 prosentista vuoden 2003 Urapolku-selvityksestä. Kunnat ovat panostaneet avohuollon kehittämiseen, mikä näkyy vastavalmistuneiden sijoittumisessa perhetyöhön. Perhetyöntekijän tehtävät ovat selvityksen mukaan lisääntyneet 3.8 prosentista 4.7 prosenttiin. Vastaajilta kysyttiin, sisältyykö oppilaitoksen lastensuojelun ja perhetyön teoriaopintoihin pakollisena seuraavia osa-alueita: 20

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot