- PROJEKTI sivistystoimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala"

Transkriptio

1 sivistystoimiala - PROJEKTI Sammonkatu 8 B PUH. (03) Lahti FAX (03)

2 Sisältö 1 Tiivistelmä Johdanto Projektin taustaa ja tavoitteet Projektin hallinnointi Työtapojen valikoituminen Projektin ohjausryhmä ja Duuri-verstaat Projektin toiminta Yksilöllinen tukisuunnitelma Sitouttaminen koulutyöhön Koulunkäynnin tukeminen Opiskelupolun löytyminen Kesätoiminta Ryhmäytykset Moniammatillista yhteistyötä Projektin tulokset Kolmen nuoren erilainen tarina Koulun ja vanhempien palautteet Arviointia ja pohdintaa Projekti nuorten tukimuotona Projektin tuloksellisuus koulutyön kannalta Projekti osana koulunuorisotyötä Projektin ajankohtaisuus Projektista eteenpäin? Projektin työmuotojen jatkuminen osana koulutyötä Viestejä päättäjille LIITTEET... 19

3 3 1 Tiivistelmä Duuri-projekti toteutettiin yhteistyössä Lahden nuorisopalveluiden ja Salinkallion koulun kanssa. Projektia hallinnoi Lahden nuorisopalvelut ja rahoitus saatiin Etelä- Suomen lääninhallitukselta. Projektissa luotiin uusia toimintamenetelmiä koulupudokkuuden ehkäisyyn. Projektin tavoitteena oli syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden sitouttaminen säännölliseen koulutyöhön, hallittu siirtyminen kouluasteelta toiselle ja omien elämänhallintataitojen lisääminen. Vaikuttavimpina menetelminä käytettiin yksinkertaisia puuttumisen keinoja mm. aamuherätystä, koulun käynnin seurantaa ja yksilökeskusteluja. Projekti toimi Salinkallion koululla yleisopetuksessa olevien 8.- ja 9.-luokkalaisten kanssa. Tarvittaessa työtä jatkettiin nuorten siirtyessä jatkokoulutukseen. Projektissa työskenteli kaksi nuorisotyötekijää tiiviissä yhteistyössä kodin, koulun henkilökunnan ja oppilashuollon kanssa. Projektissa oli mukana 29 oppilashuoltoryhmän valitsemaa nuorta, joiden koulunkäynnissä oli ollut ongelmia. Heistä 28 pääsi luokaltaan. Lisäksi koulupinnaaminen vähentyi selvästi. Ilman päättötodistusta jäi vain yksi nuori. Päättötodistuksen saaneista kaikille tehtiin jatkosuunnitelma joko toisen asteen koulutuksessa tai nuorisopalveluiden työllisyys- ja erityispalveluiden yksikössä, jossa he sijoittuivat työpajoihin tai vuoden 2008 alussa aloittanut nivelvaihetyöntekijä jatkoi heidän kanssaan työskentelyä. Kolme toisen asteen aloittanutta nuorta keskeytti koulutuksen. Projekti päättyi kesäkuussa Tavoitteena oli siirtää löydetyt hyvät käytänteet osaksi koulun arkipäivää. Vaikuttavimmat käytänteet, kouluun tulon tehoseuranta, ryhmäytykset ja henkilökohtainen lisätuki jatkuvat koulussa mm. kouluavustajan työnkuvan muuttamisen, ryhmäyttämiskoulutuksen ja terveydenhoitajan tarjoaman henkilökohtaisen keskustelutuen keinoin. Kaikkea projektissa lisäresurssein saavutettua hyvää ei kuitenkaan pystytä koulun omin voimavaroin järjestämään. Salinkallion koulun henkilökunta ja nuoret sekä vanhemmat ovat kokeneet projektin tarpeellisena koulun arjen tukena.

4 4 2 Johdanto Kasautuva huono-osaisuus on syventynyt viime vuosina. Taustalla on ylisukupolvista syrjäytymistä, mutta myös laajempia yhteiskunnallisista muutoksista johtuvia lapsiperheitä koskettavia tekijöitä. Lapsen ja nuoren kasvuympäristö on sidoksissa koko yhteiskunnan kehitykseen ja tehtyihin arvovalintoihin. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa todetaan, että tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä on perheiden kasvatusvastuun ja arjen tukeminen ja avun tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa jokainen ihminen tarvitaan työmarkkinoille, joten koulutuksen keskeyttämisiin ja peruskoulun jälkeen tyhjän päälle jäävien nuorten tukimuotoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Niin kehittämisohjelmassa kuin uudessa lastensuojelulaissakin painotetaan moniammatillista toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Vahvistamalla kotien ja lähiyhteisöjen sosiaalisia resursseja sekä ammattihenkilöstön yhteistyövalmiuksia luodaan uudenlaisia toimintatapoja ennaltaehkäisevän ja sosiaalisen nuorisotyön kehittämiseksi. Ajatus Duuri-projektista syntyi vuoden 2005 puolella, jolloin monella eri taholla ilmaistiin huoli koulupudokkuudesta ja siitä johtuvasta syrjäytymisen lisääntymisestä. Opetusministeriössä valmisteltiin toimenpideohjelmia ja muistioita aiheesta. Lahden sivistystoimialan toimialajohtaja Maritta Vuorinen ilmaisi huolensa aiheesta nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahdelle ja Lahden nuorisopalveluissa lähdettiin suunnittelemaan tapoja, miten haasteeseen voitaisiin vastata. Etelä-Suomen lääninhallituksen työpajatoiminnan kehittämiseen tarkoitettu projektirahoitus teki hankkeen toteuttamisen mahdolliseksi ja projekti käynnistyi keväällä Nimensä Duuri-projekti sai vasta reilut puoli vuotta sen alkamisen jälkeen. Rahoitusta haettiin Kolmikanta-nimellä, mutta projektin työntekijät halusivat antaa hankkeelle kuvaavamman nimen. Duuri-nimi löytyi syksyllä 2006 Salinkallion koulun kirjastossa sanakirjaa selatessa ja se sopi ohjaajien mielestä projektille mainiosti. Duuri on kolmisointu. Projektissa oli tärkeässä roolissa kolme toimijaa: koti, koulu ja nuorisopalvelut ja sen tarkoituksena oli kääntää mollivoittoinen koulunkäynti duuriin. Lahden nuorisopalvelut on ollut aktiivinen moniammatillisen työn kehittäjä. Projektin aikana ja myös siitä saatuja kokemuksia hyödyntäen tehtiin mm. sivistystoimialan yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, Koulun ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelma ja Lahden hyvinvointikertomus. Duuri-projektin henkilökunta on osallistunut Onnistuvat opit - kehittämis- ja koulutushankkeeseen. Lahden nuorisopalveluissa on kehitetty erityistuen laatukriteereitä ja palveluketjuja koulusta työelämään, esimerkkinä nivelvaihetyö. Projektin ohjausryhmään kuuluivat Salinkallion koululta rehtori Kari Ratia, opinto-ohjaaja Reijo Palomäki, erityisopettaja Anne Peltonen, terveydenhoitaja Pirjo Valovirta, koulupsykologi Raija Tistelgren ja kuraattori Maija Helen / Elina Tuominen / Virve Verkka sekä nuorisopalveluista tukipalveluiden päällikkö Ulla Toukonen / Virpi Rantanen ja projektin työntekijät yksilöohjaaja Heli Väisänen (10/2006) / Laura Eerola (11/2006-6/2008) ja työvalmentaja Pekka Pusa. Projektin työnohjaajana ja Duuri-verstaitten vetäjänä toimi Seppo Turkka Kehityspiikki Oy:stä. Erityiskiitokset projektin käytännön toteutuksesta ansaitsevat Salinkallion koulun henkilöstö ja nuorisopalveluissa projektin toteuttanut työpari! Virpi Rantanen Tukipalveluiden päällikkö Lahden nuorisopalvelut

5 5 3 Projektin taustaa ja tavoitteet Hallitusohjelmissa on, enemmän kuin koskaan aikaisemmin, keskitytty pohtimaan perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ministeriöissä arvostetaan moniammatillisia hankkeita ja yhteistyötä, vaaditaan kokonaisvastuun selkeyttämistä ja kannustetaan paikallisten ongelmien ja haasteiden kohtaamiseen. Toimenpiteiden kohteeksi on valittu mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen, oppilas- ja opiskeluhuollon sekä oppilaan ohjauksen ja muiden yksilöllisten tukitoimien kehittäminen, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja opintoihin liittyvien nivelvaiheiden helpottaminen ja tuen mahdollistaminen. Myös opetusministeriön asettama perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmä on kiinnittänyt huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Se on muistiossaan ehdottanut, että perusopetuksessa kehitetään erilaisia varhaisen puuttumisen keinoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseksi, lisätään työ- ja käytäntöpainotteisia työskentelymuotoja ja säädetään oppilaille oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005: 33) Peruskoulun vuosi-ikäluokka on Suomessa n nuorta. Vuonna 2006 peruskoulun päättäneestä ikäluokasta 8,8 % (5 798 nuorta) ei aloittanut toisen asteen opintoja. Peruskoulun päättävissä oppilaissa on runsaasti sellaisia, jotka riittävän tuen puutteessa eivät pysty tekemään koulutusvalintoja. Vuonna 2006 Lahden kouluterveyskyselyssä opiskeluvaikeuksia oli reilulla kolmasosalla ja 9 % nuorista ei saanut opiskelu- tai kouluvaikeuksiin apua koulusta eikä kotoa. Päijät-Hämeessä peruskoulun jälkeen 10,5 % (263 nuorta) ikäluokasta ei jatkanut tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. (Tilastokeskus). Peruskoulun jälkeen koulun ja työn ulkopuolelle jääminen ennustaa keskimääräistä heikompaa työmarkkina-asemaa myös aikuisena ja suurempaa syrjäytymisriskiä (Lasten ja nuorten hyvinvointia Lahdessa selonteko). Tutkimusten mukaan (mm. Numminen 2002) koulutuksen nivelvaiheessa on selvä vaje ohjausja tukipalveluiden saatavuudessa niiden nuorten kohdalla, joiden toisen asteen koulutukseen hakeutuminen ei ole mutkatonta. Etenkin peruskoulussa erityistä tukea tarvinneille oppilaille on siirtymävaihe ja kiinnittyminen koulutukseen keskimääräistä hankalampaa. II-asteen jatko-opiskelupaikan saaneista Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoista 11,6 % keskeytti opintonsa vuonna Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksessä (2000) toisen asteen ylivoimaisesti suurimmaksi keskeyttämissyyksi nousi epäonnistunut koulutusvalinta (41 %). Seuraavaksi tulivat motivaatio-ongelmat ja innostuksen loppuminen. Lisäksi n. 200 nuorta jää vuosittain kokonaan ilman peruskoulun päättötodistusta (Tilastokeskus). 3.1 Projektin hallinnointi Yhteistyökumppaneina projektissa toimivat Lahden koulutuspalvelukeskus / Salinkallion koulu ja Lahden nuorisopalvelut. Lahden kaupungin nuorisopalvelut oli päävastuussa projektin hallinnoinnista. Projektin yhteyshenkilönä toimi tukipalveluiden päällikkö Virpi Rantanen. Projektiohjaus toteutettiin yhteistyössä Salinkallion koulun kanssa. Hankkeen projektiryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Projektiryhmä eli ohjausryhmä täsmensi tavoitteita, hyväksyi tarkennetut työsuunnitelmat, loi yhteistyölle pelisäännöt sekä seurasi ja arvioi hankkeen edistymistä. Projektityöntekijöiden oman jaksamisen tukemiseksi aloitettiin parityönohjaus marraskuun 2006 alusta. Työnohjaajan valinnassa korostettiin koulumaailman tuntemusta, jotta työnohjaus olisi mahdollisimman asiantuntevaa. Asiantuntijatuesta oli suunnaton hyöty ja tuki. Molempien projektityöntekijöiden mielestä työnohjaus auttoi jaksamaan työssä ja antoi uusia oivalluksia sekä vahvistusta omaan toimintaan. Lisäksi se tarjosi näkökulmia sijoittaa oma toiminta nuoren laa-

6 6 jempaan toimintaympäristöön ja sitä kautta vieläkin isompaan kokonaisuuteen. Työnohjauksessa löydettiin myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia vaikeiden tilanteiden hoitamiseen. 3.2 Työtapojen valikoituminen Projektin tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja mallintaminen koulun sisällä sekä työpainotteisen ja moniammatillisuutta hyödyntävän oppimisympäristön, erilaisen oppimisen, kehittäminen. Oppilaskohtaisena tavoitteena oli peruskoulun päättötodistuksen saaminen ja nuorten osallisuuden edistäminen oman tulevaisuutensa rakentamisessa. Rahoitusta hankkeeseen haettiin lääninhallitukselta työpajatoiminnan rahoista, koska yhtenä tavoitteena oli mallintaa työpajatyyppistä toimintaa koulun sisällä. Koska projektin tavoitteena oli yleisopetuksessa olevien nuorten tukeminen omassa luokkayhteisössään, keskityttiin nuorten henkilökohtaiseen tukemiseen yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa. Työpainotteisuus näkyi projektin kuluessa ensimmäisen kevään opiskeluareenoissa, joita on kuvattu tarkemmin sivulla kahdeksan, TET-viikkojen suunnittelussa ja projektin nuorten kesätyöllistämisenä. Varsinkin kesätyöllistäminen osoittautui hyväksi toimintamalliksi ja tuotti onnistumisen kokemuksia. Tulostavoitteiksi valittiin oppilaiden sitoutuminen säännölliseen koulutyöhön ja koulunkäynnin jatkaminen normaalisti omassa luokkayhteisössä. Tukitoimilla autettiin nuorta suorittamaan peruskoulunsa loppuun sellaisilla arvosanoilla, joilla oli mahdollisuus saada opiskelupaikka omaksi koetulta ja realistiselta ammattialalta. Ensimmäisenä toimintakeväänä 2006 järjestettyihin opiskeluareenoihin ei ollut loppuaikana enää tarvetta. Suorittamattomiin kursseihin puututtiin ajoissa eikä nuorille päässyt kertymään ensimmäisen toimintakevään kaltaista nelossumaa. Oppilaiden yksilölliset tarpeet olivat tukitoimien suunnittelun lähtökohtana. Nuoria ohjattiin ja tuettiin koulutus- ja työelämäkysymyksissä. Alkuvaiheessa painotus oli henkilökohtaisen selviytymisen tukemisessa. Tukitoimet positiiviselle muutokselle rakennettiin nuoren senhetkisestä elämänkokonaisuudesta arvioiden hänen koko sosiokulttuurista todellisuutta. Lähestymistapa oli yksilökeskeinen. Oppilasta ohjattiin huomaamaan ja näkemään opiskelun hyödyt omien valintojen ja henkilökohtaisen tulevaisuuden kannalta. Toimintamallissa korostettiin ja konkretisoitiin koulun, kouluaikaisten valintojen ja työelämän välistä yhteyttä. Lisäksi kehitettiin alkukartoitukseen pohjautuvia yksilötuen muotoja sekä tuettiin vanhemmuutta mahdollisimman monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Nuoria tuettiin myös peruskoulun suorittamisen jälkeen yhdessä mietityn jatkosuunnitelman onnistumiseksi. Niille oppilaille, joille ei löytynyt selkeitä ammatillisia tavoitteita, pyrittiin saamaan opiskelupaikka Koulutuskeskus Salpauksen ammattistartti-koulutuksessa tai ammatilliseen tutkintoon valmentavasta (AVA) koulutuksesta. Mahdollisuutena oli myös työkokeilu- tai työharjoittelupaikka Lahden nuorisopalveluiden työllisyys- ja erityispalveluiden yksikössä. 3.3 Projektin ohjausryhmä ja Duuri-verstaat Projektin ohjausryhmään kuuluivat Salinkallion koulun rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi. Nuorisopalveluista ohjausryhmään kuuluivat projektin työntekijät ja tukipalveluiden päällikkö. Ohjausryhmä kokoontui kahdeksan kertaa ja sen rooliin kuului yhteisten pelisääntöjen luominen, toimintamuotojen suunnittelu ja arviointi. Yhdessä tarkasteltiin ja linjattiin toimintaa, mietit-

7 7 tiin parhaita toimintatapoja ja sitä, kenen toimintakentälle ne parhaiten sopivat. Yhteistyö hioutui projektin edetessä toimivaksi. Marraskuussa 2007 Duuri-projekti järjesti Lahdessa hotelli Alex Parkissa ensimmäisen Duuriverstaan. Paikalle kutsuttiin ohjausryhmän lisäksi Lahden sivistystoimialan ja koulutuspalvelukeskuksen ylintä johtoa, yhteistyöverkoston edustajia ja luottamushenkilöitä. Duuri-verstaaseen osallistui 18 henkilöä. Verstaassa projektin työntekijät esittelivät projektin toimintaa, tuloksia ja saatua palautetta. Päivän tavoitteena oli hakea ehdotuksia vielä ennen projektin päättymistä kokeiltavista uusista toimintavoista. Verstaassa keskusteltiin yleisesti yläkoulun aineopettajajärjestelmästä ja koulun omien rakenteiden tuottamista ongelmista. Puhuttiin myös vielä varhaisemmasta puuttumisesta ja nuorten vapaa-ajan toimintojen ohjaajien vastuista ja mahdollisuuksista. Ryhmissä mietittiin projektin työmuotojen jatkomahdollisuuksia ylimääräisen työntekijäresurssin loppuessa. Ryhmien ajatusten pohjalta kehiteltiin eräänlaista oppilashuoltoyksikkö-mallista toimintaa, jossa lähtökohtana olisi eri hallinnonalojen välinen yhteistyö. Salinkallion koulussa käytäntöjä voisi jatkaa mm. luokanvalvojien toimenkuvaa ja käytänteitä yhtenäistämällä, koulunkäyntiavustajien toimenkuvia muokkaamalla ja monipuolistamalla ryhmäytyksiä. Projektin loppuessa kesäkuussa 2008 järjestettiin toinen Duuri-verstas, jossa käytiin läpi, mitä on yhdessä tehty, mitä saatu aikaan ja mitä tästä jää toimintamalliksi koululle vielä syksylläkin. Hedelmien poiminta päivässä käytiin myös läpi, mitä projektin työntekijät ovat nuorisotyöntekijän silmin havainneet koulussa. Paljon ajatuksia herätti keskustelu koulun arvoista ja niiden näkymisestä koulun arjessa. Yhteiskunta ja sitä kautta koulun kohtaamat haasteet mm. yhteisöllisyyden, tasa-arvon ja kunnioituksen osalta ovat muuttuneet. Projektin työntekijät esittelivät vanhempien antamaa palautetta ja nuorilta itseltään saatuja kommentteja. Keskusteltiin siitä, miten kohdata ajan ilmiöitä arjessa. Työnohjaaja Seppo Turkka muistutti, että jokainen teko, joka koulussa tehdään, on oppilaiden silmissä lupa tai raja. Lopuksi käytiin yhdessä läpi niitä asioita, joiden avulla projektin koululle tuoma hyöty jätetään elämään. 4 Projektin toiminta Projektin toiminnassa oli mukana vuosien 2006 ja 2007 sekä kevään 2008 aikana yhteensä 29 eri nuorta, 7.-luokkalaisista 9.-luokkalaisiin. Osa siirtyi syksyllä 2006 ja 2007 toiselle asteelle tai heille räätälöitiin henkilökohtainen jatkosuunnitelma hyödyntämällä mm. nuorisopalveluiden nuorten työharjoitteluyksikkö Horisonttia tai seudullisen työllisyyshanke Dynamon työpajoja. Projektin työntekijät toimivat työparina kiinteässä yhteistyössä koulun opinto-ohjaajan, erityisopettajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Keskusteluja nuoren tilanteesta käytiin nuoren kanssa sekä psykososiaalisen oppilashuollon, kouluterveydenhoitajan, vanhempien ja viranomaisverkostojen kesken. Verkostopalavereita oli yhteensä 44 kertaa. Luokanvalvojat, aineenopettajat ja opinto-ohjaaja olivat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Oppilaat noudattivat opiskeluohjelmaa, jossa alkuvaiheessa painotettiin koulunkäynnin normalisoimista puuttumalla luvattomiin poissaoloihin, koulunkäyntiin sitouttamista ja puutteellisten opintosuoritusten täydentämistä.

8 8 4.1 Yksilöllinen tukisuunnitelma Nuoret valikoituivat projektiin pääasiassa koulun oppilashuoltoryhmän kautta. Osa tuetuista nuorista tuli mukaan opinto-ohjaajan kautta ja muutama nuori otettiin mukaan heidän omasta pyynnöstään. Projektissa mukana olleista nuorista tiedotettiin aina oppilashuoltoryhmälle. Lähes kaikille nuorille pidettiin aloituspalaveri, johon kutsuttiin vanhemmat/huoltajat ja nuoren ympärillä olevaa mahdollista viranomaisverkostoa. Palaverit pidettiin koululla. Jokaiseen vanhempaan pyrittiin tutustumaan mahdollisimman hyvin. Näissä palavereissa laadittiin jokaiselle nuorelle yksilöllinen suunnitelma, minkä mukaan edettiin koulunkäynnin tukemisessa. Osaan vanhemmista oltiin alussa yhteydessä vain puhelimitse, lähinnä silloin, kun kyseessä oli hyvin kevyillä tukimuodoilla tuettu nuori. Vanhemmat otettiin siis aina mukaan projektin toimintaan ja heille kerrottiin mahdollisimman tarkkaan, minkälaisesta toiminnasta oli kyse. Pääsääntöisesti nuoret ja vanhemmat ottivat projektin tarjoaman tuen positiivisesti vastaan. Vanhemmat kertoivat avoimesti tilanteesta kotona, ottivat itse yhteyttä kun yhteistyö oli saatu alulle ja kertoivat huolestaan nuoren suhteen. He olivat valmiita ottamaan vastaan ja kokeilemaan projektin ehdottamia tukimuotoja. Yhdessä pohdittiin tukitoimien tuloksellisuutta. Usein vanhemmat kiittivät siitä, että projekti oli olemassa. Kiitosta työntekijät saivat myös nuorilta itseltään. Projektin työntekijät käyttivät paljon aikaa nuorten henkilökohtaiseen tukemiseen ja ohjaamiseen. Ohjauksessa pyrittiin löytämään nuoren omat vahvuusalueet, heikot kohdat ja tavat, jolla nuori oli valmis ottamaan apua vastaan. Tavoitteena oli saada nuori ajattelemaan elämäänsä ja toimintatapojaan yleisemminkin ja konkretisoida omien tekojen ja valintojen vaikutukset tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tärkeää oli keskustelu, ajan ja aikuissuhteen antaminen. Nuori arvioi myös itse omaa tilannettaan ja edistymistään projektin aikana. (kts. Yksilöohjauksen kuvaus Liite 1.) 4.2 Sitouttaminen koulutyöhön Vaikka jokaisen nuoren tilannetta tarkasteltiin yksilöllisesti, löytyi projektin tarjoamista tukimuodoista paljon myös yhtäläisyyksiä nuorten tukemiseen. Yhtenä vaikuttavimmista ja samalla yksinkertaisimmista puuttumisen tavoista oli aamuherätys ja tarvittaessa nuoren nouto kouluun. Jokaisena kouluaamuna nuorelle soitettiin noin tunti ennen koulun alkua, hänet heräteltiin puhelimitse ja muistuteltiin kouluun menosta. Jos se ei toiminut, nuori haettiin vanhempien suostumuksella kotoa kouluun. Tällä keinolla saatiin poissaolot ja myöhästelyt vähenemään huomattavasti. Nuorten kouluuntulorytmi normalisoitui ja pinnaamiskierre katkaistiin. Joidenkin nuorten kohdalla toimintaa sovellettiin ja nuorta vastuutettiin enemmän. Heille projektityöntekijät eivät soittaneet aamulla ennen koulun alkua, mutta jos nuori itse huomasi myöhästyvänsä koulusta, hän soitti projektityöntekijöille, jotka tulivat hakemaan hänet. Mikäli nuorta ei koulun ensimmäisellä tunnilla näkynyt, hänelle soitettiin ja poissaolon syytä selviteltiin. Jos nuori oli sairas, hän tai huoltaja ilmoitti siitä projektityöntekijöille. Lisäksi vaadittiin koululle huoltajan allekirjoittama selvitys. Kun kouluuntulo saatiin normalisoitua ja pinnaamiskierre poikki, nuoren tilannetta seurattiin ja aamusoitteluja jatkettiin niin pitkään, että uusi toimintamalli varmasti juurtui nuoreen. Kun koulunkäynti sujui hyvin, sovittiin yhdessä, että aamusoitteluista luovutaan, mutta kouluun tuloa seurattiin edelleen tehostetusti. Muutaman nuoren kohdalla aamuheräämiset vaikeutuivat silloin tällöin. Kun asiasta keskusteltiin, nuoret itse ilmaisivat aamusoittelun ja herättelyn auttavan ja olivat halukkaita jatkamaan sitä, jotta kouluun tulo taas onnistuisi. Vaikka keino olikin sama kuin aikaisemmin, heräsi nuoressa tässä vaiheessa jo halu ja ymmärrys koulunkäynnin tärkeydestä. Sitoutuminen pääsi hyvään vauhtiin, vaikka nuori ei siihen vielä omin voimin pystynytkään.

9 9 4.3 Koulunkäynnin tukeminen Ensimmäisenä toimintakeväänä 2006 projekti järjesti rästiin jääneiden kurssien suorittamiseksi opiskeluareenoita. Oppiaineina olivat mm. kotitalous, liikunta, ruotsi, englanti, kemia, fysiikka, biologia, musiikki ja kuvaamataito. Suoritustapoja räätälöitiin kokonaisuuksiksi, jotka suoritettuaan nuori sai hyväksyttävän merkinnän useammasta oppiaineesta. Tavoitteena oli kurssien suorittaminen, ei niinkään arvosana. Projektiviikon opiskeluareenalla, toukokuun viimeisellä viikolla, suoritettiin rästiin jääneitä kursseja urakalla. Tällä varmistettiin, että kukaan 11 nuoresta ei jäänyt luokalleen, yksi nuori siirrettiin ehdollisena seuraavalle luokalle. Jatkossa tämän kaltaisia opiskeluareenoita ei enää tarvittu, sillä uhkaaviin nelosiin puututtiin jo kurssin aikana. Joitain nelosia nuorille tuli edelleen, mutta ne pyrittiin suorittamaan heti kurssin loputtua, jotta mitään sumaa ei päässyt syntymään. Jos nuori sai useamman nelosen jakson jälkeen, hänelle tehtiin numeroiden korottamiseksi yksilöllinen aikataulutettu opintosuunnitelma, josta pidettiin kiinni. Nopea puuttuminen helpotti sekä nuorta että koulua. 4.4 Opiskelupolun löytyminen Jokaisen nuoren kanssa yritettiin yhdessä keskustelemalla löytää hänelle mieluinen ja realistinen ammattiala jatko-opintoja ajatellen. Projektin henkilökunta kävi yhdessä nuoren kanssa tutustumassa eri ammattialoihin, jossa opettajat ja opiskelijat kertoivat alasta, pääsyvaatimuksista ja opiskelusta. Näitä tutustumisia tehtiin yhteensä yhdeksän kertaa. Nuorten TET-jaksoja suunniteltiin mielenkiintoista ammattia vastaavaksi. Osa nuorista sai TET-jaksoilla vahvistusta haaveilleen, osa totesi, ettei tämä sittenkään ollut hänen juttunsa. Näin lisättiin opiskelumotivaatiota jatko-opintoihin, kun löytyi tavoite johon pyrkiä. Samalla pyrittiin ehkäisemään toisen asteen keskeyttämisiä väärän alavalinnan takia. Nuoria tuettiin myös kesäloman aikana, jolloin ilman opiskelupaikkaa jääneiden kanssa etsittiin vielä vapaita paikkoja ja haettiin Koulutuskeskus Salpauksen ammattiin valmentavalle (AVA) luokalle. Nuoria ei jätetty II-asteen syksylläkään. Osa ei tarvinnut tukea jatko-opinnoissaan, osaa tuettiin kevyesti ja osan kanssa jatkettiin lähes täysipainoisesti kevääseen saakka. Huolimatta tukitoimista kolme nuorta lopetti toisen asteen koulutuksen heti ensimmäisenä vuonna. 4.5 Kesätoiminta Loppukeväästä 2007 koulussa ja osassa vanhempia heräsi huoli, miten kesä ja normaalin päivärytmin puuttuminen vaikuttaisi nuorten tilanteeseen ja koulun alkamiseen syksyllä. Projektin työntekijät päättivät ohjata nuoria hakemaan kaupungin kesätyöpaikkoja. Kaikki projektin yli 15- vuotiaat nuoret, jotka hakivat kesätöihin kaupungille (neljä nuorta), saivat työpaikan nuorisopalveluiden kesätyökiintiöstä. Lisäksi yksi nuori palkattiin mukaan erityistuen perusteilla ja hänen palkkansa maksettiin projektin toimintarahoista. Kesätyöllistämisen avulla jatkettiin yhteydenpitoa ja tukitoimia kesäkuun aikana kaksi viikkoa. Kaksi viimeistä työviikkoa ajoitettiin elokuulle ennen koulun alkua. Siten ehdittiin normalisoimaan päivärytmiä koulunkäyntiä varten ja aloittamaan uusi kouluvuosi paremmista lähtökohdista. Työjaksojen aikana tehtiin piha- ja kunnossapitotöitä nuorisopalveluiden leirikeskuksessa. Raskaasta työstä ja kuumasta ilmasta huolimatta nuoret tekivät kiitettävästi töitä ja olivat joka aamu ajoissa paikalla. Nurinaa kuului, mutta myös paljon huumoria, jonka avulla työt tulivat tehtyä. Lukuvuoden alkaessa työpäivinä kiinni saatu päivärytmi helpotti koulunkäyntiä ja muutamat ensimmäiset viikot sujuivat nuorilta hyvin. Syyslukukauden edetessä koulunkäyntirytmi alkoi kuitenkin lipsua.

10 Ryhmäytykset Lahden nuorisopalvelut on jo vuosia hoitanut kaikkien seitsemäsluokkalaisten ryhmäytykset syksyn aikana. Salinkallion yläkoulussa on järjestetty jo ennen projektia 8.-luokkalaisille vuorokauden kestäviä ryhmäytyksiä sekä 9.-luokkalaisille oma tulevaisuutta pohtiva ryhmätoimintapäivä. Ryhmätoimintaharjoitukset kestävät 7. luokilla yhden koulupäivän ja ne on toteutettu alueen nuorisotaloilla. Nuorisopalveluiden työntekijät ja tilat ovat tulleet jokaiselle Lahden nuorelle tutuiksi ja nuorisotoimintaan tuleminen on tehty helpommaksi. Projekti ei ole periaatteessa ottanut osaa seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksiin muuten kuin viimeisenä syksynä alueen nuorisonohjaajien kiireiden takia. Salinkallion koululla projektin työntekijät järjestivät täydentävää ryhmäytystoimintaa. Yhteishengen ollessa kateissa järjestettiin ylimääräisiä ryhmäytyspäiviä. Ryhmäytyspäivien järjestämistä jatkettiin myös kahdeksasluokkalaisille. Projektin ensimmäisenä syksynä työntekijät olivat jokaisen kahdeksannen luokan kanssa koko vuorokauden nuorisopalveluiden leirikeskuksessa. Syksyllä 2007 resurssien puutteessa leirikeskuksessa oltiin vain päivä. Ryhmäytysten tarkoituksena oli sekä parantaa ryhmän yhteishenkeä ja yhdessä toimimisen kykyä että tutustuttaa projektin työntekijät, edes jollain tasolla, koulun nuoriin. Projektiin mukaan tulo ei muodostanut nuorelle niin suurta kynnystä, kun työntekijät olivat jo valmiiksi tuttuja. 4.7 Moniammatillista yhteistyötä Tärkeä osa nuoren selviytymisen tukemista olivat yhteydet vanhempiin ja muihin tukiverkostoihin (omaiset, viranomaisverkostot). Vanhempien tukeminen oli pääasiassa yksilökeskusteluja puhelimitse, jotka venyivät jopa tunnin mittaisiksi. Kuuntelijan tarve ja huolen jakaminen oli vanhemmille tärkeää ja useat heistä antoivat positiivista palautetta nimenomaan tästä tukimuodosta. Projektin työntekijät osallistuivat myös koululla järjestettyyn nuorten ja vanhempien yhteiseen keskusteluiltaan päihteistä sekä kahdeksasluokkalaisten vanhempainiltoihin. Projekti on pyrkinyt verkottumaan ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa. On mm. käyty tutustumassa eri ammattialoihin, osallistuttu lääninhallituksen järjestämiin nuorisotyö koulussa tilaisuuksiin, työpajapäiville ja valtakunnalliseen Onnistuvat Opit hankkeeseen. Yhteistyötahoja on tullut matkan varrella mukaan lukuisia ja erilaisten polkujen löytyminen erilaisille nuorille on vahvistanut uskoa moniammatilliseen ja yhteistyöhön perustuvaan työotteeseen. Kun on pystynyt tarjoamaan nuorille erilaisia mahdollisuuksia, joihin he voivat tarttua, myös nuorten osallisuus oman elämänsä suunnittelusta on kasvanut ja he ovat löytäneet uskoa todellisiin valinnan mahdollisuuksiin. 5 Projektin tulokset Projektissa oli mukana yhteensä 19 yhdeksäsluokkalaista nuorta, joista 18 sai peruskoulun päättötodistuksen. Tässä suhteessa onnistumisprosentti oli 95 %. Projektin tavoitteena oli peruskoulun päättötodistuksen saamisen lisäksi löytää mieluisa ja realistinen ammattiala / jatkosuunnitelma jokaiselle. Tähän tavoitteeseen päästiin keväällä 2006 ja 2007 päättötodistuksen saaneiden nuorten osalta. Toiselle asteelle / ammattiin valmentavalle linjalle päässeistä kymmenestä nuoresta kolme kuitenkin keskeytti opintonsa. Yhdestä nuoresta ei ole tietoa ja kahdelle räätälöitiin henkilökohtainen suunnitelma, mitä he peruskoulun jälkeen tekevät. Jatkosuunnitelman onnistumisprosentiksi voidaan siis laskea 58 %. Keväällä 2008 mukana olleista viidestä nuoresta vain yksi pääsi suoraan opiskelemaan, yksi varasijalle ja muut jäivät ilman koulutuspaikkaa. Heidän kanssaan haettiin ammattistartille tai ava-koulutukseen ja nuorisopal-

11 11 veluiden nivelvaihetyöntekijä jatkaa työskentelyä heidän kanssaan aktiivisesti. Heidän jatkopoluistaan ei ehditty saada enempää tietoa ennen projektin loppumista. Tärkeää on tässä yhteydessä kiinnittää huomiota niihin kahteen nuoreen, joille laadittiin henkilökohtainen suunnitelma peruskoulun päättötodistuksen jälkeen. Nimenomaan tässä kohdassa tippuminen ennustaa suurempaa syrjäytymisvaaraa yhteiskunnasta. (Lasten ja nuorten hyvinvointia Lahdessa selonteko). Molempien nuorten kanssa käytiin keskusteluja ja mietittiin vaihtoehtoja toisen asteen koulutukselle. Toiselle löytyi mielekäs jatkosuunnitelma työharjoitteluyksikkö Horisontista ja toiselle nuorten seudullisen työllisyyshanke Dynamon työpajasta. Tätä kautta nuoret tarttuivat johonkin ja alkoivat rakentaa erilaista polkua kohti tulevaisuutta. Kolme mukana olleista nuorista sijoitettiin lastensuojelun toimesta toiseen kaupunkiin ja näin heidän polkunsa projektissa katkesi. Kahden nuoren kohdalla projektista ei ollut hyötyä, ja heidän asioidensa hoitoa jatkoivat lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Kaksi nuorta jatkoi projektiin osallistuneen sosionomiopiskelijan tuettavina nuorina. Muutama nuori on nopean puuttumisen jälkeen oppinut hoitamaan asiansa itsenäisesti. Yhteensä nuoria oli mukana 29. Yksilökeskustelut olivat yksi eniten käytetyistä työmuodoista ja niillä saatiin eniten tuloksia aikaan. Erilaisia keskusteluja käytiin projektin aikana lähes 300 kertaa ja niiden sisältö vaihteli tarpeen mukaan. Keskusteltiin nuoria lähellä olevista aiheista mm. ihmissuhteista, jatkoopinnoista, omasta käyttäytymisestä ja sen vaikutuksista ja lemmikeistä. Keskusteluja, lähinnä puhelimen välityksellä, käytiin runsaasti myös vanhempien kanssa. Vanhempien tukeminen ja huolten kuunteleminen vaikutti heihin voimaannuttavasti ja he jaksoivat itse tukea määrätietoisemmin nuorensa kasvua. 5.1 Kolmen nuoren erilainen tarina Esimerkki 1. Tyttö tuli mukaan heti projektin alussa, koska poissaoloja oli todella paljon. Tyttö oli ollut koulussa vain alle kymmenen kokonaista koulupäivää syyslukukauden aikana. Seuraavana syksynä poissaoloja tuli 74 tuntia, joista puolet syyskuun alkuun mennessä, eli koulunkäynnin aloittaminen oli hankalaa. Vauhtiin päästyään hän oli tunnollisesti koulussa, luvattomia poissaoloja kertyi alle 20 tuntia. Keväällä poissaolotunteja kertyi taas yli 200, mikä oli todella paljon. Suuri osa kertyi heti tammikuussa, jolloin koulurytmiin kiinnipääsy oli vaikeaa. Yhden viikon hän oli anotulla lomalla. Poissaoloja kertyi tuntia kuukaudessa. Mistään kurssista ei kuitenkaan tullut nelosta ja hän sai päättötodistuksen, jolla mahdollisuudet ammattikouluun olivat olemassa. Positiivisena palautteena nuori sai stipendin taideaineesta. Kesällä tytön kanssa tehtiin jälkihakuja ja syksyllä selvisi, että hän pääsisi aloittamaan opinnot toivomallaan alalla. Koulun alku meni oikein hyvin ja nuori pääsi hyvin ja itsenäisesti koulurytmiin kiinni. Opettajan mukaan hän oli hyvä koulussa ja sai sieltä uusia kavereita. Pikku hiljaa poissaoloja rupesi kuitenkin kertymään ja syysloman jälkeen hän oli pari kolme viikkoa kokonaan poissa koulusta. Tähän puututtiin käymällä keskusteluja nuoren ja huoltajan kanssa. Koululla järjestettiin palaveri nuoren, huoltajan, kuraattorin, ryhmänohjaajan ja projektin edustajan kesken. Nuorelle tehtiin hyvin selväksi, mitä jatkuvista poissaoloista seuraa. Jos nuori ei käy säännöllisesti koulussa, hän putoaa kärryiltä, eikä voi jatkaa oman ryhmänsä mukana opiskelua. Nuoren kanssa keskusteltiin ja yritettiin kuunnella, mikä syy voisi olla kouluun menemisen vaikeutena. Muuta syytä tyttö ei kuitenkaan osannut antaa, kuin että ei vain jaksa nousta sängystä.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa.

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. Toimintakertomus 2008 Sisältö Minun nuorisopalveluni Pysy mukana, kehity ja uudistu! Palveluita ja prosesseja Talous

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot