**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *"

Transkriptio

1 ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

2 Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan seutukunta. - Ympäristöosaston julkaisuja 33. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto ja Seutukeskus Oy Häme. 45 sivua + 24 liitettä. ISBN ISSN

3 JOHDANNOKSI Julkiset palvelut verkkoon eli JUPA-projekti oli osa Sisäasiainministeriön hanketta, jossa vuoden 2004 aikana kuvattiin ja mallinnettiin valittuja julkisia palvelukokonaisuuksia ja niiden prosesseja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli laatia valtakunnallisesti hyödynnettäviä prosessimalleja, jotka julkistettiin Helsingissä Hämeenlinnan seutukunta osallistui hankkeeseen kahdella alueprojektilla, joista toisen, rakennus- ja ympäristövalvonnan tulokset on koottu tähän julkaisuun. Projekti kohdistui koko Hämeenlinnan seutukunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan ja mukana työssä oli noin 50 valvonnan ja toimistojen henkilöä. Projektin aikana kuvattiin ympäristöluvan, rakennusluvan ja kahden terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyprosessit mukana olleissa kunnissa ja kuntayhtymissä (kartta alueesta liitteessä 1). Niiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan tavoiteprosessille mallia, jossa otettiin huomioon sähköisen asioinnin tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakaslähtöisyys. Mallin kuvaamisessa pyrittiin tietoisesti jättämään huomioimatta kaikki taloudelliset ja muut rajoitteet, ja laatimaan jonkinlainen ideaalimalli, tulevaisuusvisio. Vasta mallin jatkotyöstämisvaiheessa varsinaiseksi käyttöönottoprojektiksi oli aika rajata toteutusta ja ottaa huomioon käytännön toteuttamismahdollisuudet sekä priorisoida tavoitteita. Kaikki projektin aikana laaditut prosessikuvaukset liitetaulukoineen julkaistiin internetissä JUPA-hankkeen omilla www-sivuilla osoitteessa Tähän painettuun julkaisuun on otettu vain tavoitemalli ja siihen liittyvät liitetaulukot. Organisaatiokohtaiset nykytilakuvaukset julkaistiin ainoastaan sähköisinä jupan www-sivuilla. Projektin aikana laadittiin toinenkin tavoiteprosessikaavio, jossa kaikki neljä lupa- ja ilmoitusprosessia yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kaavio liitteessä 2). Tällöin asiointiprosessin tuotteita olisivat tapauksesta riippuen olleet ympäristölupa, rakennuslupa tai terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Toinen tavoitemalli laadittiin täydentämään aikaisempaa mallia, ei sen vaihtoehdoksi. Se havainnollistaa hyvin viranomaisprosessien samankaltaisuutta, vaikkakin eri lupien ja ilmoitusten perusteena on aivan eri lainsäädäntö. Käsittelyprosessit koostuvat samoista elementeistä: asiakirjojen vastaanottaminen, diaariointi, tarkastusten tekeminen, kuuluttaminen, katselmukset, kuulemiset, lausuntojen pyytämiset jne. Vain substanssiasiat vaihtelevat ja niiden myötä myös lomakkeilla ja liitteissä koottavat tiedot, joiden perusteella viranomaispäätöksiä tehdään. Sähköistä asiointia ajatellen juuri tämä seikka asettaa suuria vaatimuksia niille tietojärjestelmille, johin sähköiset asiointipalvelut tukeutuvat. On mietittävä tarkkaan, mitä tietoja on kerättävä ja miten se onnistuu sekä sähköisesti verkkopalvelun

4 kautta että mahdollisesti välivaiheena myös paperilomakkeilla, joilta tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Raportti on luovutettu Sisäasiainministeriön hankehallintoon JUPA-hankkeen päätyttyä lokakuun lopussa 2004 ja se on julkaistu JUPAn wwwsivuilla sähköisenä versiona. Loppuraporttia on tähän painettuun versioon vielä joiltakin osilta täydennetty, jotta projektin liittyminen osaksi laajempaa kokonaisuutta tulisi selkeämmin esille ja jotta raporttiin voisi tutustua myös itsenäisenä kokonaisuutena tuntematta itse projektia ja sen taustoja. 4 Hämeenlinnassa Terhi Laine Projektipäällikkö

5 5 JUPAN ALUEPROJEKTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA -PALVELUKOKONAISUUS MÄÄRITTELYVAIHEEN LOPPURAPORTTI versio 2.0

6 6

7 7 1 YLEISTÄ PROJEKTIN ORGANISOINTI PROJEKTIORGANISAATIO KOKOONTUMISET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ LOPPUTULOKSET VAATIMUKSET JA TAVOITTEET PALVELULLE PALVELUN NYKYTILANNE NYKYTILANTEEN TOIMINTA NYKYTILANTEESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSTARPEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET MUUTOSTARPEET KEHITTÄMISEHDOTUKSET TAVOITETILANNE TAVOITETILAN TOIMINTA TAVOITETILAN TIETOJÄRJESTELMÄTARPEET YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMAT LIITTEET...42

8 8

9 9 1 YLEISTÄ JUPA-hanke ja alueprojektin taustaa Sisäasiainministeriön Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) hanke oli osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää tietoyhteiskuntakehitystä muun muassa luomalla uusia toimintatapoja ja sähköistämällä sekä valtion omia palveluita ja hallintoa että edistämällä vastaavaa kehitystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu: - kehittää ja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja tuottavuutta sekä turvata julkisten palveluiden saatavuus ja laatu - tukea kuntien välistä sekä kuntien ja muiden julkisten ja yksityisten tahojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä - edistää julkisten verkkopalveluiden käyttöä - siirtää seuduilla ja alueilla tehty työ kaikkien käyttöön Hankkeen toimikaudeksi oli määritelty , joka oli jaettu kahteen vaiheeseen: määrittelyvaiheeseen vuonna 2004 ja käyttöönottovaiheeseen vuonna Määrittelyvaiheeseen kuuluneet alueprojektit ajoittuivat aikavälille toukokuu lokakuu Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Määrittelyvaiheen tarkoituksena oli kuvata palveluprosesseja siten, että kuvausten perusteella voitaisiin laatia varsinaisia käyttöönotettavia verkkopalveluratkaisuja. Lupa- ja ilmoituskäsittelyprosesseja ei nähty järkeväksi siirtää sellaisenaan suoraan verkkoon, vaan prosesseja haluttiin tutkia tarkemmin ja löytää mahdollisuuksia kehittää niitä yhä virtaviivaisemmiksi ja käyttää hyväksi uuden tekniikan mahdollistamia uusia ratkaisuja. Erityisesti valtakunnallisten perusrekisterien hyödyntäminen suoraan tietojärjestelmien välisinä tiedostonsiirtoina nähtiin tavoiteltavana asiana. Vastaavasti tietojen vieminen valtakunnallisiin rekistereihin ja erilaisten tilastotietojen raportoiminen keskushallintoviranomaisille nähtiin hyvänä saada tietoverkkojen väliseksi tiedonsiirroksi.

10 10 Rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin tavoitteet Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektin tarkoituksena oli kuvata rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelukokonaisuudesta seuraavat palveluprosessit: - ympäristölupa - rakennuslupa - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Palveluprosessit valittiin JUPA-hankkeen aloitusseminaarissa toteutetun ryhmätyöskentelyn pohjalta siten, että osa saman kokonaisuuden palveluprosesseista tuli kuvattavaksi Hämeenlinnassa ja osa Oulun vastaavassa projektissa. Projektin aikana kuvattujen lisäksi rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu monia muitakin lupa- ja ilmoitusprosesseja ja oikeastaan mikä tahansa niistä olisi sopinut kuvattavaksi esimerkkiprosessiksi. Ympäristölupa ja rakennuslupa muodostivat melkoisen haasteen kuvaamistyölle, koska molempiin sisältyy paljon sellaista tietoa, joka annetaan erilaisissa hakemuksen liiteasiakirjoissa. Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset puolestaan ovat sellaisia, joita tulee vuosittain lukumääräisesti paljon. Näiden neljän palveluprosessin kuvaamisella toivottiin saatavan esille eri osa-alueiden erityispiirteet ja tietojärjestelmätarpeet. Projektin tavoitteena oli käydä läpi nykyiset toimintamallit ja koota niiden pohjalta esiin tulevat ongelma- ja kysymyskohdat sekä viranhaltijoiden että asiakkaiden kannalta. Tavoiteprosessimalli oli tarkoitus kuvata luvanhakija-asiakkaan näkökulmasta siten, että palvelut näkyvät asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Samalla pyrittiin kuvaamaan mahdollisuudet hyödyntää tietoverkkoja palvelujen hakemisessa ja antamisessa.

11 11 Teoriaa prosessiajattelusta Prosessi määritellään joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Lyhyemmin sanottuna prosessi on sarja toimenpiteitä ja niihin tarvittavat resurssit. Prosessit voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat perustoimintaa, jota tehdään toiminta-idean toteuttamiseksi. Niiden kohteena on ulkoinen asiakas, tässä tapauksessa luvanhakia tai ilmoituksen tekijä. Ydinprosesseihin voi sisältyä yksi tai useampia aliprosesseja. Tukiprosessit ovat varsinaista perustoimintaa tukevia prosesseja, joilla on sisäinen asiakas. Tällaisia tukitoimintoja ovat monet henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon prosessit. Prosessikartta on graafinen esitys ydinprosesseista ja niiden eri osavaiheista. Kun prosesseja tutkitaan ja laaditaan niistä graafisia esityksiä eli prosessikaavioita, huomio pyritään kiinnittämään prosessien kriittisiin pisteisiin. Niiden tunnistaminen on prosessien kehittämisen tärkeimpiä vaiheita, koska näissä pisteissä tapahtuvan toiminnan laatu on edellytys koko prosessin sujuvuudelle. Kriittisiä pisteitä ovat mm. sellaiset vaiheet, joissa asia siirtyy viranhaltijalta toiselle tai osastolta toiselle osastolle. Sähköisen asioinnin kehittämisen näkökulmasta kriittisiä pisteitä ovat kaikki ne lupa- ja ilmoituskäsittelyjen vaiheet, joissa tietoa kerätään tai jalostetaan paperidokumentteina ja joissa tietoa viedään tai otetaan atk-tietovarastoista. Silloin kun toimintaa on suunniteltu prosessiajatteluun perustuen, jokaiselle prosessille määritellään prosessin omistaja. Prosessin omistajaksi ei voi määrätä mitään lautakuntaa, johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, vaan se on aina oltava henkilö. Prosessin omistaja, vastuuhenkilö, vastaa prosessin suorituskyvystä, tuloksesta ja kehittämisestä koko prosessin osalta. Siten prosessien omistajat ovat yleensä esimiesasemassa olevia henkilöitä. Projektin eteneminen yleisesti Projekti muodostaa jatkumon seudulla tehdyille aikaisemmille ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialan selvityksille. Sähköisen asioinnin kehittämisen pohjaksi rakennus- ja ympäristövalvonnassa tehtiin alkukartoitus, joka ajoittui aikavälille kesäkuu joulukuu Ensimmäinen projektisuunnitelma on päivätty Samoihin aikoihin, ajalla elokuu 2003 maaliskuu 2004 seudulla tehtiin myös ympäristöalan palvelurakenneselvitystä YTAKE-hankkeessa (YTAKE = ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämis-

12 hanke). Lisäksi selvitettiin koko teknisen toimen alueellista yhteistoimintaa. Jupa-hankkeen aloituskokous oli huhtikuussa Se käynnisti varsinaisen Jupa-hankkeeseen liittyvän rahoitushakemuksen suunnittelun ja projektisuunnitelman luonnostelun. Projektisuunnitelma perustui pitkälti edellä esiteltyihin aikaisempiin selvityksiin. Rahoitushakemus Jupa-hankkeeseen jätettiin huhtikuun lopussa. Alueellisen jupa-projektin projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, jolloin valmisteltiin projektisuunnitelmaa rahoitushakemuksen liitteeksi. Kaikkiaan projektiryhmä kokoontui viisi kertaa. Varsinainen JUPA-projekti ajoittui aikavälille toukokuu lokakuu Ensimmäiset prosessikuvaukset tehtiin jo toukokuussa käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa ja sen piirtotyökaluja. Myöhemmin projektin käyttöön saatiin prosessien mallintamiseen suunniteltu Process- Guide-ohjelma. Jupa-hankkeen aloitusseminaarissa projektin suunnitelmia esiteltiin laajalle osallistujajoukolle Helsingin Diana-auditoriossa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan alueprojekti nivoutui läheisesti Oulun seudulla kuvattavien ympäristöalan prosessien kanssa sekä Riihimäen seudulla kuvattavien asumisen palveluiden kanssa omakotirakentajien tarvitseman rakennusluvan osalta. Hämeenlinnan seutu osallistui JUPA-hankkeeseen myös toisella projektilla, jossa kuvattiin kotiin tarjottavien vanhuspalveluiden prosesseja. Projektin ohjausryhmä kokoontui lokakuun loppuun mennessä kolme kertaa. Viimeisessä kokouksessaan ohjausryhmä päätti kokoontua vielä projektin I-vaiheen päättymisen jälkeenkin, sen jälkeen kun määrittelyvaiheen päätösseminaari on pidetty. Valtakunnallisesti JUPA-hankkeen kouluttajaksi valittu HAUS Kehittämiskeskus Oy piti ympäristö- ja rakennusvalvonnan viranhaltijoille ja esimiehille koulutuksen prosessiajattelusta ja johtamisesta Hämeenlinnassa. Kaikkien JUPA-alueprojektien projektihenkilöille samantyyppinen, mutta laajempi koulutus pidettiin jo kesäkuussa Helsingissä. Nykytilamallien kuvaaminen tehtiin organisaatioittain pidetyissä palavereissa. Valmiit mallit käytiin läpi kolmessa työryhmässä, jotka olivat: ympäristövalvonta, rakennusvalvonta ja terveysvalvonta. Varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana, joten eläinlääkäreiden työryhmä ei kokoontunut, mutta projektin tilannekat- 12

13 13 saukset ja projektiryhmän kokousmuistiot lähetettiin sähköpostitse myös eläinlääkäreille. Tavoitemalleja lähdettiin kuvaamaan edellä mainituissa kolmessa työryhmässä: rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja terveysvalvonta. Myös projektiryhmä kävi tavoitemalleja läpi ja toimi näin kokoavana foorumina eri työryhmien välillä. Tavoitemallit julkaistiin demo.qpr.com portaalissa, jossa ne olivat kaikkien työhön osallistuneiden nähtävänä. Sekä nykytila- että tavoitemalleja kommentoitiin varsin paljon sähköpostitse. Ohjausryhmälle tavoitemallit esiteltiin pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jossa olivat läsnä myös Pertti Melonen ja Niko Merikanto HAUS Kehittämiskeskuksesta. Tällöin tavoitemallista päätettiin piirtää vielä toinen prosessikuvaus, jossa yhdistettäisiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi, jonka tuotteita olisivat ympäristölupa, rakennuslupa sekä edellä kerrotut terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Tämä toinen prosessikuvaus laadittiin täydentämään edellistä, ei vaihtoehtoiseksi malliksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot pysyivät edelleen varsinaisessa tavoitetilamallissa, jossa kaikki neljä kuvattavaa prosessia olivat erillisinä ydinprosesseina. Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektien loppuseminaari järjestettiin , jolloin käytiin läpi molempien Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien (rakennus- & ympäristöpalvelut ja vanhuspalvelut) tulokset. JUPA-hankkeen alueyhteistyöryhmän kokouksia oli hankkeen aikana yhteensä kolme. Kaikkien alueprojektien tulokset käytiin läpi pidetyssä tilaisuudessa Helsingissä. Hankkeen loppuseminaari ja tulosten valtakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin Diana-auditoriossa.

14 14 2 PROJEKTIN ORGANISOINTI 2.1 Projektiorganisaatio Projektin toteuttajana oli Seutukeskus Oy Häme, joka on Hämeenlinnan seutukunnan 8 kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1999 ja sen tehtävänä on huolehtia kuntien antamista palvelu-, kehittämis- ja ylläpitotehtävistä. JUPA-projektin vastuuhenkilönä ja hallinnosta vastaavana toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Projektipäällikkönä toimi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolta projektisuunnittelija Terhi Laine, joka myös toteutti projektin ja prosessimallit. Seutukeskus Oy Häme osti projektipäällikön työpanosta projektin aikana suunnitelman mukaan noin 80 työpäivää. Lisäksi projektin käyttöön luovutettiin työhuone, puhelin ja kannettava tietokone. Yhteistyökumppaneita olivat kaikki ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialalla toimivat henkilöt seudun kunnissa ja kuntayhtymissä (kts. liite 1). He osallistuivat työryhmien kokouksiin ja toimivat samalla tärkeinä asiantuntijoina määritystyössä. Projektin ohjausryhmä: Sara Syyrakki (puheenjohtaja), terveysvalvonnan johtaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Jouko Kettunen, toimialajohtaja/kaupungininsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hans Olander, kehittämispäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Aija Tuimala, kunnanjohtaja, Tuuloksen kunta Paula Cavén (sihteeri), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Terhi Laine, projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö Projektiryhmä: Paula Cavén (puheenjohtaja), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan ja Rengon kunnat Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Niina Räsänen, hygieenikko-eläinlääkäri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

15 15 Terhi Laine (sihteeri), projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto & Seutukeskus Oy Häme Työryhmät: Rakennusvalvonta-työryhmä Timo Rekola, rakennustarkastaja, Lammin kunta Ritva Mattila, toimistosihteeri, Lammin kunta Juhani Nieminen, rakennustarkastaja, Tuuloksen kunta Satu Saarinen, kanslisti (50%), Tuuloksen kunta Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Seppo Meriluoto, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Jorma Immonen, rakennustarkastaja, Hattulan kunta Marja Hakulinen, toimistosihteeri, Hattulan kunta Mirja Henriksson, toimistosihteeri, Hattulan kunta Oili Miettinen, mittausteknikko, Hattulan kunta Antero Aho, tekninen johtaja, Kalvolan kunta Hannu Mäkinen, apulaisrakennustarkastaja, Kalvolan kunta Hannele Mäki, palvelusihteeri, Kalvolan kunta Kalevi Väinölä, rakennustarkastaja, Rengon kunta Merja Mäkelä, toimistosihteeri, Rengon kunta Timo Lehtinen, rakennustarkastaja, Hämeenlinnan kaupunki Harri Turunen, vs. tarkastusinsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Raisa Pulkkinen, toimistosihteeri, Hämeenlinnan kaupunki Jouko Salminen, rakennustarkastaja, Hauhon kunta Rekola Hilkka, kanslisti, Hauhon kunta Ympäristövalvonta-työryhmä Heikki Tamminen, ympäristöpäällikkö, Janakkalan kunta Matti Jokinen, ympäristötarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Sirpa Viholainen, ympäristösihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Reijo Hemilä, ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Karri Jutila, vs. ympäristösuunnittelija, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heli Jutila, projektipäällikkö (virkavapaalla ympäristösuunnittelijan virasta), Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

16 Tuula Pirttimäki, määräaikainen ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Tiina Hemilä, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Terveysvalvonta-työryhmä Elina Tuomenoja, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Teija Harkko, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Kimmo Nikkanen, ympäristö- ja terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Sirkka-Liisa Utriainen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heidi Saarinen, elintarviketarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Päivi Lindén, vs. terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Marjut Laaja, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heimo Karjalainen, terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä (myös määräaikainen terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto) Kirsi Panuma, vs. terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Leena Leinonen, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Tiina Hietamies, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta 16 JUPAn alueyhteyshenkilönä Sisäasiainministeriön hankehallintoon päin toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Liite 1: Hämeenlinnan seudun JUPAn alueprojektin (ympäristö- ja rakennusvalvonta) toimialue

17 Kokoontumiset Ohjausryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : ympäristö- ja rakennuspalveluiden projektin tilanne, tavoitteet, toteutussuunnitelmat ja rahoitus : projektin tilannekatsaus ja tavoitetilan mallintamisen tavoitteet : tavoitemallien esittely, keskustelu, jatkosuunnitelmat ja loppuseminaari Projektiryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : JUPA-hanke ja Hämeenlinnan seudun suunnitelmat, projektisuunnitelman laatiminen, rahoitushakemus JUPAhankkeeseen : aloitusseminaari, Hämeenlinnan seudun projektin hankekuvaus, ensimmäisten prosessikuvausten esittely, aikataulutus nykytilakuvausten tekemiselle : työryhmäpalavereissa esille tulleet asiat nykytilakuvausten osalta, palveluprosessien liittymäkohdat toisiinsa, palveluprosessien ongelmakohdat, tavoiteprosessin suuntaviivat : projektin tilanne, tavoitemallien ja toiminnottaulukoiden läpikäynti, tavoitemallin mukaisen palveluportaalin ideointia : JUPA-katselmus ja tavoitemallin läpikäynti yhdessä hankepäällikkö Pia Paason kanssa Työryhmien kokoukset - Terveysvalvonta-työryhmä: klo 9.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: klo 12.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen

18 - Rakennusvalvonta-työryhmä: klo 14.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli ympäristölupaprosessiin - Terveysvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamallit terveydensuojelulain mukaisiin ilmoitusprosesseihin - Rakennusvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli rakennuslupaprosessiin 18 Nykytilakuvaukset, kokoukset organisaatioittain - Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/kalvola: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/renko: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hämeenlinna: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hauho: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/lammi: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/janakkala: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hattula: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä:

19 19 - Nykytilakuvaus, rakennuslupa/tuulos: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/janakkala: JUPA-katselmukset ja tapaamiset kouluttajan kanssa klo Haus Kehittämiskeskus Oy:n pitämä koulutus viranhaltijoille ja esimiehille, aiheena prosessiajattelu ja -johtaminen tapaaminen Hausin kanssa: Niko Merikanto ja Pertti Melonen, jotka osallistuivat myös ohjausryhmän kokoukseen JUPA-katselmus / hankepäällikkö Pia Paaso, myös projektiryhmä oli kutsuttu tilaisuuteen 2.3 Tiedotus ja viestintä Projektisuunnitelman mukaisesti tiedottamisesta vastasivat Paula Cavén ja Terhi Laine. Projektista tiedotettiin suurelle yleisölle sekä Seutukeskuksen että ympäristöosaston www-sivuilla. JUPAhankkeen hankehallinto sisäasiainministeriössä ylläpiti omaa sivustoa projektille osoitteessa Sivustossa oli extranet-sivut, joihin oli pääsy pelkästään projektihenkilöillä ja JUPA-hankkeen ohjausryhmän jäsenillä. Projektipäällikkö Terhi Laine lähetti sähköpostitse tilannetiedotteita projektin etenemisestä sekä prosessien kuvaamiseen osallistuneille henkilöille, että teknisille johtajille ja terveysvalvonnan johtajille.

20 Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien yhteiseen loppuseminaariin kutsuttiin kuntien ja kuntayhtymien päättäjät sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilökuntaa LOPPUTULOKSET Tavoitteet Projektin tuloksena tavoiteltiin tavoiteprosessimallin/mallien kuvausta rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluprosesseista koskien ympäristölupaa, rakennuslupaa, terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoitusta ja terveydensuojelulain 37 :n mukaista ilmoitusta suuresta yleisötilaisuudesta. Projektin aikana tuotettiin seuraavat palveluprosessien tavoitetilakuvaukset: - rakennuslupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - ympäristölupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus: vireillepano (ilmoituksen vastaanottaminen), ilmoituksen tarkastaminen, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta: ilmoituksen vastaanottaminen, terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeellisten määräysten ja ohjeiden antaminen, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus Tavoitetilakuvauksiin sisällytettiin myös valitukset päätöksistä. Projektin tuottamat mallit oli tarkoitus testata työryhmissä ennen julkaisemista. Projektin tiukan aikataulun vuoksi varsinaiselle testaamiselle ei jäänyt aikaa, mutta malleja kommentoitiin sähköpostitse. Tulosten esittelyä varten pidettiin seudun kuntien ja kuntayhtymien edustajille Hämeenlinnan projektien yhteinen loppuseminaari Seminaarin puheenjohtajana toimi seutujohtaja Veikko Syyrakki.

21 Varsinaisesta mallien käyttämisestä päätösvalta on seudun kunnissa ja kuntayhtymissä. 21 Saavutetut tulokset Projektin suunnitelmat toteutuivat hyvin. Nykytilamallinnukset tehtiin kaikista prosesseista ja kaikista organisaatioista, yhteensä niitä laadittiin 17. Tavoiteprosessimallinnukset tehtiin kolmessa työryhmässä: terveysvalvonta, ympäristövalvonta ja rakennusvalvonta. Projektiryhmä teki yhteenvetoja ja kävi keskustelua eri prosessien yhtenevyyksistä ja erilaisuuksista. Asiakasnäkökulmaa kuultiin haastattelemalla yrittäjää, joka on hakenut useita lupia Hämeenlinnan seudulla, mutta myös muualla Suomessa. Myös muiden yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kuultiin tapaamisessa, joka järjestettiin Tapaamiseen oli kutsuttu edustajat Maanmittauslaitoksesta, Elintarvikevirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta sekä Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio Tavastlabista. Seuraava tapaaminen näiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin järjestettäväksi JUPA-projektin I-vaiheen päättymisen jälkeen marrasjoulukuussa Projektin aikana tehtiin nykytilakuvaukset kaikista organisaatioista ja niiden perusteella ryhdyttiin laatimaan kuvausta tavoitetilalle, jossa hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle valtakunnallisia perusrekistereitä ja muita viranhaltijoiden käytössä olevia rekistereitä suoraan rajapintapalvelun kautta. Lupa- ja ilmoitusprosessien kuvaaminen Process Guide ohjelmalla antoi mahdollisuuden vaivattomasti piirtää kaavioita ja myös muuttaa niitä. Prosessikuvausten piirtäminen tekstinkäsittelyohjelmalla projektin alussa onnistui kyllä niinkin, mutta muutosten tekeminen jälkeenpäin oli melkoisen työn takana. Process Guide -ohjelman käyttäminen kannettavalla tietokoneella mahdollisti kuvausten tekemisen paikasta riippumatta samoilla työvälineillä. Valmiiden mallien julkaisu www-sivuille demo.qpr.com portaalissa oli mainio tapa palata kuvauksiin myöhemmin ja pyytää palautetta niistä myös laatimisen jälkeen. Salasana portaaliin oli kaikilla kuvaustyöhön osallistuneilla viranhaltijoilla. Kaiken kaikkiaan Process Guide ohjelma oli ehdottoman hyödyllinen apuväline kuvausten tekemiseen.

22 Tavoitemallit perustuvat organisaatioittain tehtyihin nykytilakuvauksiin. Niissä on oletettu, että tulevaisuudessa on käytössä omat rekisterinsä ja tietojärjestelmänsä (taikka kimppu eri organisaatioitten rekistereitä, jotka on ohjelmallisesti liitetty toisiinsa) rakennusvalvonnalle, terveysvalvonnalle ja ympäristövalvonnalle. Lisäksi näillä kolmella on liittymäkohtia toisiinsa, sillä ainakin osa ympäristö- ja terveysvalvonnan valvontakohteista voisi olla yksilöitävissä rakennus- ja kiinteistötunnuksin. Kaikkien neljän eri prosessin tavoitemallit piirrettiin samaan ProcessGuide-tiedostoon, allekkain neljäksi eri ydinprosessiksi (prosessikartta). Kuvattavat prosessit olivat näin nähtävissä yhtaikaa ja niiden yllättävä samankaltaisuus nousi havainnollisesti esille. Tämän vuoksi eri prosessien rakenne päätettiin tarkoituksella kuvata samoja aliprosessivaiheita käyttäen: 1=vireillepano, 2=ilmoituksen/hakemuksen tarkastaminen, 3=käsittely, 4=päätöksenteko, 5=päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus, 6=valitus/oikaisuvaatimus. Myöhemmin päädyttiin vielä jättämään vaiheet 2 ja 5 kokonaan pois. Pitkälle viedyssä sähköisen asioinnin prosessissa nämä vaiheet voidaan automatisoida ohjelmallisesti siten, että esimerkiksi päätöksen tiedoksiantaminen tapahtuu annettujen tietojen pohjalta, automaattisesti lähtevillä sähköisillä viesteillä heti kun päätös on valmis. Näin vaiheet 2 ja 5 voitiin sisällyttää tietojärjestelmien ominaisuuksina niitä edeltäviin vaiheisiin. Tavoiteprosessimalleista piirrettiin myös toinen kuvaus: tavoitemalli 2, jossa yhdistettiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kts. liite 2). Tällöin rakennuslupa, ympäristölupa ja ne kaksi terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehtyä päätöstä olisivat tämän asiointiprosessin tuloksia. Tämän kuvauksen tarkoituksena oli täydentää varsinaista tavoitemallia, ei muodostaa sille vaihtoehtoa. Lopulliseksi tavoitemalliksi päätettiin kuitenkin jättää ensimmäinen vaihtoehto, koska siten eri prosessien erityispiirteet voitiin saada konkreettisemmin esille. Eläinlääkintähuollon osuus mallinnuksessa jäi vähemmälle huomiolle, koska varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana. Osa eläinlääkäreistä kuitenkin osallistuu terveysvalvonnan prosesseihin allekirjoittamalla päätöksiä. Tämän vuoksi kaikki projektin tiedotusmateriaali ja projektiryhmän kokousmuistiot jaettiin myös eläinlääkäreille. Projektin kannalta olisi ollutkin hyödyllisempää ottaa neljänneksi kuvattavaksi malliksi hygienialain mukaisen laitoksen hyväksyminen ja jättää toinen terveydensuojelulain mukaisista ilmoitusprosesseista pois. Tällä tavoin eläinlääkintähuolto olisi voinut osallistua enemmän 22

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA Ylemmälle N YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA palvelua Luvan haki Haluaa aloittaa toiminnan Ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun PROSESSIN VAIHEET YMPÄRISTÖN SUOJELU Toiminnan tarkastamiseen liittyvä prosessi

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. Ympäristölautakunta hyväksynyt

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. Ympäristölautakunta hyväksynyt Liite 1/Ympltk 1.12.15 66 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 1.12.2015 66 Voimaantulo 1.1.2016 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014),

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen?

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Sirpa Alitalo 28.09.2016 Nykytilan haasteita Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 29. huhtikuuta 2015 klo 16-18 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KONTIO-OLLILA

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 1/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 24.2.2015 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Helsingin yliopiston Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Marja Kruut Kehittämisosasto Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 1. Selvityksen tausta Opintosektorin

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM

KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM KIMMO JÄRVINEN HYVÄ MATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA PÄÄTÖS: KONSULTIN NÄKÖKULMA YGOFORUM 2.11.2015 KONSULTIN ROOLI YMPÄRISTÖLUPAPROSSISSA 1. Lupahakemuksen laadinta Tutkimukset (kohteen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot