**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *"

Transkriptio

1 ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

2 Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan seutukunta. - Ympäristöosaston julkaisuja 33. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto ja Seutukeskus Oy Häme. 45 sivua + 24 liitettä. ISBN ISSN

3 JOHDANNOKSI Julkiset palvelut verkkoon eli JUPA-projekti oli osa Sisäasiainministeriön hanketta, jossa vuoden 2004 aikana kuvattiin ja mallinnettiin valittuja julkisia palvelukokonaisuuksia ja niiden prosesseja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli laatia valtakunnallisesti hyödynnettäviä prosessimalleja, jotka julkistettiin Helsingissä Hämeenlinnan seutukunta osallistui hankkeeseen kahdella alueprojektilla, joista toisen, rakennus- ja ympäristövalvonnan tulokset on koottu tähän julkaisuun. Projekti kohdistui koko Hämeenlinnan seutukunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan ja mukana työssä oli noin 50 valvonnan ja toimistojen henkilöä. Projektin aikana kuvattiin ympäristöluvan, rakennusluvan ja kahden terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyprosessit mukana olleissa kunnissa ja kuntayhtymissä (kartta alueesta liitteessä 1). Niiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan tavoiteprosessille mallia, jossa otettiin huomioon sähköisen asioinnin tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakaslähtöisyys. Mallin kuvaamisessa pyrittiin tietoisesti jättämään huomioimatta kaikki taloudelliset ja muut rajoitteet, ja laatimaan jonkinlainen ideaalimalli, tulevaisuusvisio. Vasta mallin jatkotyöstämisvaiheessa varsinaiseksi käyttöönottoprojektiksi oli aika rajata toteutusta ja ottaa huomioon käytännön toteuttamismahdollisuudet sekä priorisoida tavoitteita. Kaikki projektin aikana laaditut prosessikuvaukset liitetaulukoineen julkaistiin internetissä JUPA-hankkeen omilla www-sivuilla osoitteessa Tähän painettuun julkaisuun on otettu vain tavoitemalli ja siihen liittyvät liitetaulukot. Organisaatiokohtaiset nykytilakuvaukset julkaistiin ainoastaan sähköisinä jupan www-sivuilla. Projektin aikana laadittiin toinenkin tavoiteprosessikaavio, jossa kaikki neljä lupa- ja ilmoitusprosessia yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kaavio liitteessä 2). Tällöin asiointiprosessin tuotteita olisivat tapauksesta riippuen olleet ympäristölupa, rakennuslupa tai terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Toinen tavoitemalli laadittiin täydentämään aikaisempaa mallia, ei sen vaihtoehdoksi. Se havainnollistaa hyvin viranomaisprosessien samankaltaisuutta, vaikkakin eri lupien ja ilmoitusten perusteena on aivan eri lainsäädäntö. Käsittelyprosessit koostuvat samoista elementeistä: asiakirjojen vastaanottaminen, diaariointi, tarkastusten tekeminen, kuuluttaminen, katselmukset, kuulemiset, lausuntojen pyytämiset jne. Vain substanssiasiat vaihtelevat ja niiden myötä myös lomakkeilla ja liitteissä koottavat tiedot, joiden perusteella viranomaispäätöksiä tehdään. Sähköistä asiointia ajatellen juuri tämä seikka asettaa suuria vaatimuksia niille tietojärjestelmille, johin sähköiset asiointipalvelut tukeutuvat. On mietittävä tarkkaan, mitä tietoja on kerättävä ja miten se onnistuu sekä sähköisesti verkkopalvelun

4 kautta että mahdollisesti välivaiheena myös paperilomakkeilla, joilta tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Raportti on luovutettu Sisäasiainministeriön hankehallintoon JUPA-hankkeen päätyttyä lokakuun lopussa 2004 ja se on julkaistu JUPAn wwwsivuilla sähköisenä versiona. Loppuraporttia on tähän painettuun versioon vielä joiltakin osilta täydennetty, jotta projektin liittyminen osaksi laajempaa kokonaisuutta tulisi selkeämmin esille ja jotta raporttiin voisi tutustua myös itsenäisenä kokonaisuutena tuntematta itse projektia ja sen taustoja. 4 Hämeenlinnassa Terhi Laine Projektipäällikkö

5 5 JUPAN ALUEPROJEKTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA -PALVELUKOKONAISUUS MÄÄRITTELYVAIHEEN LOPPURAPORTTI versio 2.0

6 6

7 7 1 YLEISTÄ PROJEKTIN ORGANISOINTI PROJEKTIORGANISAATIO KOKOONTUMISET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ LOPPUTULOKSET VAATIMUKSET JA TAVOITTEET PALVELULLE PALVELUN NYKYTILANNE NYKYTILANTEEN TOIMINTA NYKYTILANTEESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSTARPEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET MUUTOSTARPEET KEHITTÄMISEHDOTUKSET TAVOITETILANNE TAVOITETILAN TOIMINTA TAVOITETILAN TIETOJÄRJESTELMÄTARPEET YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMAT LIITTEET...42

8 8

9 9 1 YLEISTÄ JUPA-hanke ja alueprojektin taustaa Sisäasiainministeriön Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) hanke oli osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää tietoyhteiskuntakehitystä muun muassa luomalla uusia toimintatapoja ja sähköistämällä sekä valtion omia palveluita ja hallintoa että edistämällä vastaavaa kehitystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu: - kehittää ja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja tuottavuutta sekä turvata julkisten palveluiden saatavuus ja laatu - tukea kuntien välistä sekä kuntien ja muiden julkisten ja yksityisten tahojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä - edistää julkisten verkkopalveluiden käyttöä - siirtää seuduilla ja alueilla tehty työ kaikkien käyttöön Hankkeen toimikaudeksi oli määritelty , joka oli jaettu kahteen vaiheeseen: määrittelyvaiheeseen vuonna 2004 ja käyttöönottovaiheeseen vuonna Määrittelyvaiheeseen kuuluneet alueprojektit ajoittuivat aikavälille toukokuu lokakuu Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Määrittelyvaiheen tarkoituksena oli kuvata palveluprosesseja siten, että kuvausten perusteella voitaisiin laatia varsinaisia käyttöönotettavia verkkopalveluratkaisuja. Lupa- ja ilmoituskäsittelyprosesseja ei nähty järkeväksi siirtää sellaisenaan suoraan verkkoon, vaan prosesseja haluttiin tutkia tarkemmin ja löytää mahdollisuuksia kehittää niitä yhä virtaviivaisemmiksi ja käyttää hyväksi uuden tekniikan mahdollistamia uusia ratkaisuja. Erityisesti valtakunnallisten perusrekisterien hyödyntäminen suoraan tietojärjestelmien välisinä tiedostonsiirtoina nähtiin tavoiteltavana asiana. Vastaavasti tietojen vieminen valtakunnallisiin rekistereihin ja erilaisten tilastotietojen raportoiminen keskushallintoviranomaisille nähtiin hyvänä saada tietoverkkojen väliseksi tiedonsiirroksi.

10 10 Rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin tavoitteet Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektin tarkoituksena oli kuvata rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelukokonaisuudesta seuraavat palveluprosessit: - ympäristölupa - rakennuslupa - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Palveluprosessit valittiin JUPA-hankkeen aloitusseminaarissa toteutetun ryhmätyöskentelyn pohjalta siten, että osa saman kokonaisuuden palveluprosesseista tuli kuvattavaksi Hämeenlinnassa ja osa Oulun vastaavassa projektissa. Projektin aikana kuvattujen lisäksi rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu monia muitakin lupa- ja ilmoitusprosesseja ja oikeastaan mikä tahansa niistä olisi sopinut kuvattavaksi esimerkkiprosessiksi. Ympäristölupa ja rakennuslupa muodostivat melkoisen haasteen kuvaamistyölle, koska molempiin sisältyy paljon sellaista tietoa, joka annetaan erilaisissa hakemuksen liiteasiakirjoissa. Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset puolestaan ovat sellaisia, joita tulee vuosittain lukumääräisesti paljon. Näiden neljän palveluprosessin kuvaamisella toivottiin saatavan esille eri osa-alueiden erityispiirteet ja tietojärjestelmätarpeet. Projektin tavoitteena oli käydä läpi nykyiset toimintamallit ja koota niiden pohjalta esiin tulevat ongelma- ja kysymyskohdat sekä viranhaltijoiden että asiakkaiden kannalta. Tavoiteprosessimalli oli tarkoitus kuvata luvanhakija-asiakkaan näkökulmasta siten, että palvelut näkyvät asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Samalla pyrittiin kuvaamaan mahdollisuudet hyödyntää tietoverkkoja palvelujen hakemisessa ja antamisessa.

11 11 Teoriaa prosessiajattelusta Prosessi määritellään joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Lyhyemmin sanottuna prosessi on sarja toimenpiteitä ja niihin tarvittavat resurssit. Prosessit voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat perustoimintaa, jota tehdään toiminta-idean toteuttamiseksi. Niiden kohteena on ulkoinen asiakas, tässä tapauksessa luvanhakia tai ilmoituksen tekijä. Ydinprosesseihin voi sisältyä yksi tai useampia aliprosesseja. Tukiprosessit ovat varsinaista perustoimintaa tukevia prosesseja, joilla on sisäinen asiakas. Tällaisia tukitoimintoja ovat monet henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon prosessit. Prosessikartta on graafinen esitys ydinprosesseista ja niiden eri osavaiheista. Kun prosesseja tutkitaan ja laaditaan niistä graafisia esityksiä eli prosessikaavioita, huomio pyritään kiinnittämään prosessien kriittisiin pisteisiin. Niiden tunnistaminen on prosessien kehittämisen tärkeimpiä vaiheita, koska näissä pisteissä tapahtuvan toiminnan laatu on edellytys koko prosessin sujuvuudelle. Kriittisiä pisteitä ovat mm. sellaiset vaiheet, joissa asia siirtyy viranhaltijalta toiselle tai osastolta toiselle osastolle. Sähköisen asioinnin kehittämisen näkökulmasta kriittisiä pisteitä ovat kaikki ne lupa- ja ilmoituskäsittelyjen vaiheet, joissa tietoa kerätään tai jalostetaan paperidokumentteina ja joissa tietoa viedään tai otetaan atk-tietovarastoista. Silloin kun toimintaa on suunniteltu prosessiajatteluun perustuen, jokaiselle prosessille määritellään prosessin omistaja. Prosessin omistajaksi ei voi määrätä mitään lautakuntaa, johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, vaan se on aina oltava henkilö. Prosessin omistaja, vastuuhenkilö, vastaa prosessin suorituskyvystä, tuloksesta ja kehittämisestä koko prosessin osalta. Siten prosessien omistajat ovat yleensä esimiesasemassa olevia henkilöitä. Projektin eteneminen yleisesti Projekti muodostaa jatkumon seudulla tehdyille aikaisemmille ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialan selvityksille. Sähköisen asioinnin kehittämisen pohjaksi rakennus- ja ympäristövalvonnassa tehtiin alkukartoitus, joka ajoittui aikavälille kesäkuu joulukuu Ensimmäinen projektisuunnitelma on päivätty Samoihin aikoihin, ajalla elokuu 2003 maaliskuu 2004 seudulla tehtiin myös ympäristöalan palvelurakenneselvitystä YTAKE-hankkeessa (YTAKE = ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämis-

12 hanke). Lisäksi selvitettiin koko teknisen toimen alueellista yhteistoimintaa. Jupa-hankkeen aloituskokous oli huhtikuussa Se käynnisti varsinaisen Jupa-hankkeeseen liittyvän rahoitushakemuksen suunnittelun ja projektisuunnitelman luonnostelun. Projektisuunnitelma perustui pitkälti edellä esiteltyihin aikaisempiin selvityksiin. Rahoitushakemus Jupa-hankkeeseen jätettiin huhtikuun lopussa. Alueellisen jupa-projektin projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, jolloin valmisteltiin projektisuunnitelmaa rahoitushakemuksen liitteeksi. Kaikkiaan projektiryhmä kokoontui viisi kertaa. Varsinainen JUPA-projekti ajoittui aikavälille toukokuu lokakuu Ensimmäiset prosessikuvaukset tehtiin jo toukokuussa käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa ja sen piirtotyökaluja. Myöhemmin projektin käyttöön saatiin prosessien mallintamiseen suunniteltu Process- Guide-ohjelma. Jupa-hankkeen aloitusseminaarissa projektin suunnitelmia esiteltiin laajalle osallistujajoukolle Helsingin Diana-auditoriossa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan alueprojekti nivoutui läheisesti Oulun seudulla kuvattavien ympäristöalan prosessien kanssa sekä Riihimäen seudulla kuvattavien asumisen palveluiden kanssa omakotirakentajien tarvitseman rakennusluvan osalta. Hämeenlinnan seutu osallistui JUPA-hankkeeseen myös toisella projektilla, jossa kuvattiin kotiin tarjottavien vanhuspalveluiden prosesseja. Projektin ohjausryhmä kokoontui lokakuun loppuun mennessä kolme kertaa. Viimeisessä kokouksessaan ohjausryhmä päätti kokoontua vielä projektin I-vaiheen päättymisen jälkeenkin, sen jälkeen kun määrittelyvaiheen päätösseminaari on pidetty. Valtakunnallisesti JUPA-hankkeen kouluttajaksi valittu HAUS Kehittämiskeskus Oy piti ympäristö- ja rakennusvalvonnan viranhaltijoille ja esimiehille koulutuksen prosessiajattelusta ja johtamisesta Hämeenlinnassa. Kaikkien JUPA-alueprojektien projektihenkilöille samantyyppinen, mutta laajempi koulutus pidettiin jo kesäkuussa Helsingissä. Nykytilamallien kuvaaminen tehtiin organisaatioittain pidetyissä palavereissa. Valmiit mallit käytiin läpi kolmessa työryhmässä, jotka olivat: ympäristövalvonta, rakennusvalvonta ja terveysvalvonta. Varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana, joten eläinlääkäreiden työryhmä ei kokoontunut, mutta projektin tilannekat- 12

13 13 saukset ja projektiryhmän kokousmuistiot lähetettiin sähköpostitse myös eläinlääkäreille. Tavoitemalleja lähdettiin kuvaamaan edellä mainituissa kolmessa työryhmässä: rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja terveysvalvonta. Myös projektiryhmä kävi tavoitemalleja läpi ja toimi näin kokoavana foorumina eri työryhmien välillä. Tavoitemallit julkaistiin demo.qpr.com portaalissa, jossa ne olivat kaikkien työhön osallistuneiden nähtävänä. Sekä nykytila- että tavoitemalleja kommentoitiin varsin paljon sähköpostitse. Ohjausryhmälle tavoitemallit esiteltiin pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jossa olivat läsnä myös Pertti Melonen ja Niko Merikanto HAUS Kehittämiskeskuksesta. Tällöin tavoitemallista päätettiin piirtää vielä toinen prosessikuvaus, jossa yhdistettäisiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi, jonka tuotteita olisivat ympäristölupa, rakennuslupa sekä edellä kerrotut terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Tämä toinen prosessikuvaus laadittiin täydentämään edellistä, ei vaihtoehtoiseksi malliksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot pysyivät edelleen varsinaisessa tavoitetilamallissa, jossa kaikki neljä kuvattavaa prosessia olivat erillisinä ydinprosesseina. Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektien loppuseminaari järjestettiin , jolloin käytiin läpi molempien Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien (rakennus- & ympäristöpalvelut ja vanhuspalvelut) tulokset. JUPA-hankkeen alueyhteistyöryhmän kokouksia oli hankkeen aikana yhteensä kolme. Kaikkien alueprojektien tulokset käytiin läpi pidetyssä tilaisuudessa Helsingissä. Hankkeen loppuseminaari ja tulosten valtakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin Diana-auditoriossa.

14 14 2 PROJEKTIN ORGANISOINTI 2.1 Projektiorganisaatio Projektin toteuttajana oli Seutukeskus Oy Häme, joka on Hämeenlinnan seutukunnan 8 kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1999 ja sen tehtävänä on huolehtia kuntien antamista palvelu-, kehittämis- ja ylläpitotehtävistä. JUPA-projektin vastuuhenkilönä ja hallinnosta vastaavana toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Projektipäällikkönä toimi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolta projektisuunnittelija Terhi Laine, joka myös toteutti projektin ja prosessimallit. Seutukeskus Oy Häme osti projektipäällikön työpanosta projektin aikana suunnitelman mukaan noin 80 työpäivää. Lisäksi projektin käyttöön luovutettiin työhuone, puhelin ja kannettava tietokone. Yhteistyökumppaneita olivat kaikki ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialalla toimivat henkilöt seudun kunnissa ja kuntayhtymissä (kts. liite 1). He osallistuivat työryhmien kokouksiin ja toimivat samalla tärkeinä asiantuntijoina määritystyössä. Projektin ohjausryhmä: Sara Syyrakki (puheenjohtaja), terveysvalvonnan johtaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Jouko Kettunen, toimialajohtaja/kaupungininsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hans Olander, kehittämispäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Aija Tuimala, kunnanjohtaja, Tuuloksen kunta Paula Cavén (sihteeri), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Terhi Laine, projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö Projektiryhmä: Paula Cavén (puheenjohtaja), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan ja Rengon kunnat Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Niina Räsänen, hygieenikko-eläinlääkäri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

15 15 Terhi Laine (sihteeri), projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto & Seutukeskus Oy Häme Työryhmät: Rakennusvalvonta-työryhmä Timo Rekola, rakennustarkastaja, Lammin kunta Ritva Mattila, toimistosihteeri, Lammin kunta Juhani Nieminen, rakennustarkastaja, Tuuloksen kunta Satu Saarinen, kanslisti (50%), Tuuloksen kunta Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Seppo Meriluoto, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Jorma Immonen, rakennustarkastaja, Hattulan kunta Marja Hakulinen, toimistosihteeri, Hattulan kunta Mirja Henriksson, toimistosihteeri, Hattulan kunta Oili Miettinen, mittausteknikko, Hattulan kunta Antero Aho, tekninen johtaja, Kalvolan kunta Hannu Mäkinen, apulaisrakennustarkastaja, Kalvolan kunta Hannele Mäki, palvelusihteeri, Kalvolan kunta Kalevi Väinölä, rakennustarkastaja, Rengon kunta Merja Mäkelä, toimistosihteeri, Rengon kunta Timo Lehtinen, rakennustarkastaja, Hämeenlinnan kaupunki Harri Turunen, vs. tarkastusinsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Raisa Pulkkinen, toimistosihteeri, Hämeenlinnan kaupunki Jouko Salminen, rakennustarkastaja, Hauhon kunta Rekola Hilkka, kanslisti, Hauhon kunta Ympäristövalvonta-työryhmä Heikki Tamminen, ympäristöpäällikkö, Janakkalan kunta Matti Jokinen, ympäristötarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Sirpa Viholainen, ympäristösihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Reijo Hemilä, ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Karri Jutila, vs. ympäristösuunnittelija, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heli Jutila, projektipäällikkö (virkavapaalla ympäristösuunnittelijan virasta), Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

16 Tuula Pirttimäki, määräaikainen ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Tiina Hemilä, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Terveysvalvonta-työryhmä Elina Tuomenoja, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Teija Harkko, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Kimmo Nikkanen, ympäristö- ja terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Sirkka-Liisa Utriainen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heidi Saarinen, elintarviketarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Päivi Lindén, vs. terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Marjut Laaja, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heimo Karjalainen, terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä (myös määräaikainen terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto) Kirsi Panuma, vs. terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Leena Leinonen, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Tiina Hietamies, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta 16 JUPAn alueyhteyshenkilönä Sisäasiainministeriön hankehallintoon päin toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Liite 1: Hämeenlinnan seudun JUPAn alueprojektin (ympäristö- ja rakennusvalvonta) toimialue

17 Kokoontumiset Ohjausryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : ympäristö- ja rakennuspalveluiden projektin tilanne, tavoitteet, toteutussuunnitelmat ja rahoitus : projektin tilannekatsaus ja tavoitetilan mallintamisen tavoitteet : tavoitemallien esittely, keskustelu, jatkosuunnitelmat ja loppuseminaari Projektiryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : JUPA-hanke ja Hämeenlinnan seudun suunnitelmat, projektisuunnitelman laatiminen, rahoitushakemus JUPAhankkeeseen : aloitusseminaari, Hämeenlinnan seudun projektin hankekuvaus, ensimmäisten prosessikuvausten esittely, aikataulutus nykytilakuvausten tekemiselle : työryhmäpalavereissa esille tulleet asiat nykytilakuvausten osalta, palveluprosessien liittymäkohdat toisiinsa, palveluprosessien ongelmakohdat, tavoiteprosessin suuntaviivat : projektin tilanne, tavoitemallien ja toiminnottaulukoiden läpikäynti, tavoitemallin mukaisen palveluportaalin ideointia : JUPA-katselmus ja tavoitemallin läpikäynti yhdessä hankepäällikkö Pia Paason kanssa Työryhmien kokoukset - Terveysvalvonta-työryhmä: klo 9.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: klo 12.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen

18 - Rakennusvalvonta-työryhmä: klo 14.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli ympäristölupaprosessiin - Terveysvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamallit terveydensuojelulain mukaisiin ilmoitusprosesseihin - Rakennusvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli rakennuslupaprosessiin 18 Nykytilakuvaukset, kokoukset organisaatioittain - Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/kalvola: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/renko: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hämeenlinna: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hauho: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/lammi: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/janakkala: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hattula: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä:

19 19 - Nykytilakuvaus, rakennuslupa/tuulos: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/janakkala: JUPA-katselmukset ja tapaamiset kouluttajan kanssa klo Haus Kehittämiskeskus Oy:n pitämä koulutus viranhaltijoille ja esimiehille, aiheena prosessiajattelu ja -johtaminen tapaaminen Hausin kanssa: Niko Merikanto ja Pertti Melonen, jotka osallistuivat myös ohjausryhmän kokoukseen JUPA-katselmus / hankepäällikkö Pia Paaso, myös projektiryhmä oli kutsuttu tilaisuuteen 2.3 Tiedotus ja viestintä Projektisuunnitelman mukaisesti tiedottamisesta vastasivat Paula Cavén ja Terhi Laine. Projektista tiedotettiin suurelle yleisölle sekä Seutukeskuksen että ympäristöosaston www-sivuilla. JUPAhankkeen hankehallinto sisäasiainministeriössä ylläpiti omaa sivustoa projektille osoitteessa Sivustossa oli extranet-sivut, joihin oli pääsy pelkästään projektihenkilöillä ja JUPA-hankkeen ohjausryhmän jäsenillä. Projektipäällikkö Terhi Laine lähetti sähköpostitse tilannetiedotteita projektin etenemisestä sekä prosessien kuvaamiseen osallistuneille henkilöille, että teknisille johtajille ja terveysvalvonnan johtajille.

20 Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien yhteiseen loppuseminaariin kutsuttiin kuntien ja kuntayhtymien päättäjät sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilökuntaa LOPPUTULOKSET Tavoitteet Projektin tuloksena tavoiteltiin tavoiteprosessimallin/mallien kuvausta rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluprosesseista koskien ympäristölupaa, rakennuslupaa, terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoitusta ja terveydensuojelulain 37 :n mukaista ilmoitusta suuresta yleisötilaisuudesta. Projektin aikana tuotettiin seuraavat palveluprosessien tavoitetilakuvaukset: - rakennuslupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - ympäristölupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus: vireillepano (ilmoituksen vastaanottaminen), ilmoituksen tarkastaminen, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta: ilmoituksen vastaanottaminen, terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeellisten määräysten ja ohjeiden antaminen, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus Tavoitetilakuvauksiin sisällytettiin myös valitukset päätöksistä. Projektin tuottamat mallit oli tarkoitus testata työryhmissä ennen julkaisemista. Projektin tiukan aikataulun vuoksi varsinaiselle testaamiselle ei jäänyt aikaa, mutta malleja kommentoitiin sähköpostitse. Tulosten esittelyä varten pidettiin seudun kuntien ja kuntayhtymien edustajille Hämeenlinnan projektien yhteinen loppuseminaari Seminaarin puheenjohtajana toimi seutujohtaja Veikko Syyrakki.

21 Varsinaisesta mallien käyttämisestä päätösvalta on seudun kunnissa ja kuntayhtymissä. 21 Saavutetut tulokset Projektin suunnitelmat toteutuivat hyvin. Nykytilamallinnukset tehtiin kaikista prosesseista ja kaikista organisaatioista, yhteensä niitä laadittiin 17. Tavoiteprosessimallinnukset tehtiin kolmessa työryhmässä: terveysvalvonta, ympäristövalvonta ja rakennusvalvonta. Projektiryhmä teki yhteenvetoja ja kävi keskustelua eri prosessien yhtenevyyksistä ja erilaisuuksista. Asiakasnäkökulmaa kuultiin haastattelemalla yrittäjää, joka on hakenut useita lupia Hämeenlinnan seudulla, mutta myös muualla Suomessa. Myös muiden yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kuultiin tapaamisessa, joka järjestettiin Tapaamiseen oli kutsuttu edustajat Maanmittauslaitoksesta, Elintarvikevirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta sekä Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio Tavastlabista. Seuraava tapaaminen näiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin järjestettäväksi JUPA-projektin I-vaiheen päättymisen jälkeen marrasjoulukuussa Projektin aikana tehtiin nykytilakuvaukset kaikista organisaatioista ja niiden perusteella ryhdyttiin laatimaan kuvausta tavoitetilalle, jossa hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle valtakunnallisia perusrekistereitä ja muita viranhaltijoiden käytössä olevia rekistereitä suoraan rajapintapalvelun kautta. Lupa- ja ilmoitusprosessien kuvaaminen Process Guide ohjelmalla antoi mahdollisuuden vaivattomasti piirtää kaavioita ja myös muuttaa niitä. Prosessikuvausten piirtäminen tekstinkäsittelyohjelmalla projektin alussa onnistui kyllä niinkin, mutta muutosten tekeminen jälkeenpäin oli melkoisen työn takana. Process Guide -ohjelman käyttäminen kannettavalla tietokoneella mahdollisti kuvausten tekemisen paikasta riippumatta samoilla työvälineillä. Valmiiden mallien julkaisu www-sivuille demo.qpr.com portaalissa oli mainio tapa palata kuvauksiin myöhemmin ja pyytää palautetta niistä myös laatimisen jälkeen. Salasana portaaliin oli kaikilla kuvaustyöhön osallistuneilla viranhaltijoilla. Kaiken kaikkiaan Process Guide ohjelma oli ehdottoman hyödyllinen apuväline kuvausten tekemiseen.

22 Tavoitemallit perustuvat organisaatioittain tehtyihin nykytilakuvauksiin. Niissä on oletettu, että tulevaisuudessa on käytössä omat rekisterinsä ja tietojärjestelmänsä (taikka kimppu eri organisaatioitten rekistereitä, jotka on ohjelmallisesti liitetty toisiinsa) rakennusvalvonnalle, terveysvalvonnalle ja ympäristövalvonnalle. Lisäksi näillä kolmella on liittymäkohtia toisiinsa, sillä ainakin osa ympäristö- ja terveysvalvonnan valvontakohteista voisi olla yksilöitävissä rakennus- ja kiinteistötunnuksin. Kaikkien neljän eri prosessin tavoitemallit piirrettiin samaan ProcessGuide-tiedostoon, allekkain neljäksi eri ydinprosessiksi (prosessikartta). Kuvattavat prosessit olivat näin nähtävissä yhtaikaa ja niiden yllättävä samankaltaisuus nousi havainnollisesti esille. Tämän vuoksi eri prosessien rakenne päätettiin tarkoituksella kuvata samoja aliprosessivaiheita käyttäen: 1=vireillepano, 2=ilmoituksen/hakemuksen tarkastaminen, 3=käsittely, 4=päätöksenteko, 5=päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus, 6=valitus/oikaisuvaatimus. Myöhemmin päädyttiin vielä jättämään vaiheet 2 ja 5 kokonaan pois. Pitkälle viedyssä sähköisen asioinnin prosessissa nämä vaiheet voidaan automatisoida ohjelmallisesti siten, että esimerkiksi päätöksen tiedoksiantaminen tapahtuu annettujen tietojen pohjalta, automaattisesti lähtevillä sähköisillä viesteillä heti kun päätös on valmis. Näin vaiheet 2 ja 5 voitiin sisällyttää tietojärjestelmien ominaisuuksina niitä edeltäviin vaiheisiin. Tavoiteprosessimalleista piirrettiin myös toinen kuvaus: tavoitemalli 2, jossa yhdistettiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kts. liite 2). Tällöin rakennuslupa, ympäristölupa ja ne kaksi terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehtyä päätöstä olisivat tämän asiointiprosessin tuloksia. Tämän kuvauksen tarkoituksena oli täydentää varsinaista tavoitemallia, ei muodostaa sille vaihtoehtoa. Lopulliseksi tavoitemalliksi päätettiin kuitenkin jättää ensimmäinen vaihtoehto, koska siten eri prosessien erityispiirteet voitiin saada konkreettisemmin esille. Eläinlääkintähuollon osuus mallinnuksessa jäi vähemmälle huomiolle, koska varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana. Osa eläinlääkäreistä kuitenkin osallistuu terveysvalvonnan prosesseihin allekirjoittamalla päätöksiä. Tämän vuoksi kaikki projektin tiedotusmateriaali ja projektiryhmän kokousmuistiot jaettiin myös eläinlääkäreille. Projektin kannalta olisi ollutkin hyödyllisempää ottaa neljänneksi kuvattavaksi malliksi hygienialain mukaisen laitoksen hyväksyminen ja jättää toinen terveydensuojelulain mukaisista ilmoitusprosesseista pois. Tällä tavoin eläinlääkintähuolto olisi voinut osallistua enemmän 22

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006 Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset

TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/2001 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-229-2 TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

1. Esivalmistelu ja lainsäädäntöhankkeen vastuut ministeriön sisällä

1. Esivalmistelu ja lainsäädäntöhankkeen vastuut ministeriön sisällä Liite 1a LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSI Lainsäädäntöprosessia on kuvattu vastikään ilmestyneessä RASKE2-projektin väliraportissa, Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa. Raportissa kuvataan suomalaisen

Lisätiedot