**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *"

Transkriptio

1 ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

2 Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan seutukunta. - Ympäristöosaston julkaisuja 33. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto ja Seutukeskus Oy Häme. 45 sivua + 24 liitettä. ISBN ISSN

3 JOHDANNOKSI Julkiset palvelut verkkoon eli JUPA-projekti oli osa Sisäasiainministeriön hanketta, jossa vuoden 2004 aikana kuvattiin ja mallinnettiin valittuja julkisia palvelukokonaisuuksia ja niiden prosesseja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli laatia valtakunnallisesti hyödynnettäviä prosessimalleja, jotka julkistettiin Helsingissä Hämeenlinnan seutukunta osallistui hankkeeseen kahdella alueprojektilla, joista toisen, rakennus- ja ympäristövalvonnan tulokset on koottu tähän julkaisuun. Projekti kohdistui koko Hämeenlinnan seutukunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan ja mukana työssä oli noin 50 valvonnan ja toimistojen henkilöä. Projektin aikana kuvattiin ympäristöluvan, rakennusluvan ja kahden terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyprosessit mukana olleissa kunnissa ja kuntayhtymissä (kartta alueesta liitteessä 1). Niiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan tavoiteprosessille mallia, jossa otettiin huomioon sähköisen asioinnin tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakaslähtöisyys. Mallin kuvaamisessa pyrittiin tietoisesti jättämään huomioimatta kaikki taloudelliset ja muut rajoitteet, ja laatimaan jonkinlainen ideaalimalli, tulevaisuusvisio. Vasta mallin jatkotyöstämisvaiheessa varsinaiseksi käyttöönottoprojektiksi oli aika rajata toteutusta ja ottaa huomioon käytännön toteuttamismahdollisuudet sekä priorisoida tavoitteita. Kaikki projektin aikana laaditut prosessikuvaukset liitetaulukoineen julkaistiin internetissä JUPA-hankkeen omilla www-sivuilla osoitteessa Tähän painettuun julkaisuun on otettu vain tavoitemalli ja siihen liittyvät liitetaulukot. Organisaatiokohtaiset nykytilakuvaukset julkaistiin ainoastaan sähköisinä jupan www-sivuilla. Projektin aikana laadittiin toinenkin tavoiteprosessikaavio, jossa kaikki neljä lupa- ja ilmoitusprosessia yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kaavio liitteessä 2). Tällöin asiointiprosessin tuotteita olisivat tapauksesta riippuen olleet ympäristölupa, rakennuslupa tai terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Toinen tavoitemalli laadittiin täydentämään aikaisempaa mallia, ei sen vaihtoehdoksi. Se havainnollistaa hyvin viranomaisprosessien samankaltaisuutta, vaikkakin eri lupien ja ilmoitusten perusteena on aivan eri lainsäädäntö. Käsittelyprosessit koostuvat samoista elementeistä: asiakirjojen vastaanottaminen, diaariointi, tarkastusten tekeminen, kuuluttaminen, katselmukset, kuulemiset, lausuntojen pyytämiset jne. Vain substanssiasiat vaihtelevat ja niiden myötä myös lomakkeilla ja liitteissä koottavat tiedot, joiden perusteella viranomaispäätöksiä tehdään. Sähköistä asiointia ajatellen juuri tämä seikka asettaa suuria vaatimuksia niille tietojärjestelmille, johin sähköiset asiointipalvelut tukeutuvat. On mietittävä tarkkaan, mitä tietoja on kerättävä ja miten se onnistuu sekä sähköisesti verkkopalvelun

4 kautta että mahdollisesti välivaiheena myös paperilomakkeilla, joilta tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Raportti on luovutettu Sisäasiainministeriön hankehallintoon JUPA-hankkeen päätyttyä lokakuun lopussa 2004 ja se on julkaistu JUPAn wwwsivuilla sähköisenä versiona. Loppuraporttia on tähän painettuun versioon vielä joiltakin osilta täydennetty, jotta projektin liittyminen osaksi laajempaa kokonaisuutta tulisi selkeämmin esille ja jotta raporttiin voisi tutustua myös itsenäisenä kokonaisuutena tuntematta itse projektia ja sen taustoja. 4 Hämeenlinnassa Terhi Laine Projektipäällikkö

5 5 JUPAN ALUEPROJEKTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA -PALVELUKOKONAISUUS MÄÄRITTELYVAIHEEN LOPPURAPORTTI versio 2.0

6 6

7 7 1 YLEISTÄ PROJEKTIN ORGANISOINTI PROJEKTIORGANISAATIO KOKOONTUMISET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ LOPPUTULOKSET VAATIMUKSET JA TAVOITTEET PALVELULLE PALVELUN NYKYTILANNE NYKYTILANTEEN TOIMINTA NYKYTILANTEESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSTARPEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET MUUTOSTARPEET KEHITTÄMISEHDOTUKSET TAVOITETILANNE TAVOITETILAN TOIMINTA TAVOITETILAN TIETOJÄRJESTELMÄTARPEET YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMAT LIITTEET...42

8 8

9 9 1 YLEISTÄ JUPA-hanke ja alueprojektin taustaa Sisäasiainministeriön Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) hanke oli osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää tietoyhteiskuntakehitystä muun muassa luomalla uusia toimintatapoja ja sähköistämällä sekä valtion omia palveluita ja hallintoa että edistämällä vastaavaa kehitystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu: - kehittää ja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja tuottavuutta sekä turvata julkisten palveluiden saatavuus ja laatu - tukea kuntien välistä sekä kuntien ja muiden julkisten ja yksityisten tahojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä - edistää julkisten verkkopalveluiden käyttöä - siirtää seuduilla ja alueilla tehty työ kaikkien käyttöön Hankkeen toimikaudeksi oli määritelty , joka oli jaettu kahteen vaiheeseen: määrittelyvaiheeseen vuonna 2004 ja käyttöönottovaiheeseen vuonna Määrittelyvaiheeseen kuuluneet alueprojektit ajoittuivat aikavälille toukokuu lokakuu Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Määrittelyvaiheen tarkoituksena oli kuvata palveluprosesseja siten, että kuvausten perusteella voitaisiin laatia varsinaisia käyttöönotettavia verkkopalveluratkaisuja. Lupa- ja ilmoituskäsittelyprosesseja ei nähty järkeväksi siirtää sellaisenaan suoraan verkkoon, vaan prosesseja haluttiin tutkia tarkemmin ja löytää mahdollisuuksia kehittää niitä yhä virtaviivaisemmiksi ja käyttää hyväksi uuden tekniikan mahdollistamia uusia ratkaisuja. Erityisesti valtakunnallisten perusrekisterien hyödyntäminen suoraan tietojärjestelmien välisinä tiedostonsiirtoina nähtiin tavoiteltavana asiana. Vastaavasti tietojen vieminen valtakunnallisiin rekistereihin ja erilaisten tilastotietojen raportoiminen keskushallintoviranomaisille nähtiin hyvänä saada tietoverkkojen väliseksi tiedonsiirroksi.

10 10 Rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin tavoitteet Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektin tarkoituksena oli kuvata rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelukokonaisuudesta seuraavat palveluprosessit: - ympäristölupa - rakennuslupa - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Palveluprosessit valittiin JUPA-hankkeen aloitusseminaarissa toteutetun ryhmätyöskentelyn pohjalta siten, että osa saman kokonaisuuden palveluprosesseista tuli kuvattavaksi Hämeenlinnassa ja osa Oulun vastaavassa projektissa. Projektin aikana kuvattujen lisäksi rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu monia muitakin lupa- ja ilmoitusprosesseja ja oikeastaan mikä tahansa niistä olisi sopinut kuvattavaksi esimerkkiprosessiksi. Ympäristölupa ja rakennuslupa muodostivat melkoisen haasteen kuvaamistyölle, koska molempiin sisältyy paljon sellaista tietoa, joka annetaan erilaisissa hakemuksen liiteasiakirjoissa. Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset puolestaan ovat sellaisia, joita tulee vuosittain lukumääräisesti paljon. Näiden neljän palveluprosessin kuvaamisella toivottiin saatavan esille eri osa-alueiden erityispiirteet ja tietojärjestelmätarpeet. Projektin tavoitteena oli käydä läpi nykyiset toimintamallit ja koota niiden pohjalta esiin tulevat ongelma- ja kysymyskohdat sekä viranhaltijoiden että asiakkaiden kannalta. Tavoiteprosessimalli oli tarkoitus kuvata luvanhakija-asiakkaan näkökulmasta siten, että palvelut näkyvät asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Samalla pyrittiin kuvaamaan mahdollisuudet hyödyntää tietoverkkoja palvelujen hakemisessa ja antamisessa.

11 11 Teoriaa prosessiajattelusta Prosessi määritellään joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Lyhyemmin sanottuna prosessi on sarja toimenpiteitä ja niihin tarvittavat resurssit. Prosessit voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat perustoimintaa, jota tehdään toiminta-idean toteuttamiseksi. Niiden kohteena on ulkoinen asiakas, tässä tapauksessa luvanhakia tai ilmoituksen tekijä. Ydinprosesseihin voi sisältyä yksi tai useampia aliprosesseja. Tukiprosessit ovat varsinaista perustoimintaa tukevia prosesseja, joilla on sisäinen asiakas. Tällaisia tukitoimintoja ovat monet henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon prosessit. Prosessikartta on graafinen esitys ydinprosesseista ja niiden eri osavaiheista. Kun prosesseja tutkitaan ja laaditaan niistä graafisia esityksiä eli prosessikaavioita, huomio pyritään kiinnittämään prosessien kriittisiin pisteisiin. Niiden tunnistaminen on prosessien kehittämisen tärkeimpiä vaiheita, koska näissä pisteissä tapahtuvan toiminnan laatu on edellytys koko prosessin sujuvuudelle. Kriittisiä pisteitä ovat mm. sellaiset vaiheet, joissa asia siirtyy viranhaltijalta toiselle tai osastolta toiselle osastolle. Sähköisen asioinnin kehittämisen näkökulmasta kriittisiä pisteitä ovat kaikki ne lupa- ja ilmoituskäsittelyjen vaiheet, joissa tietoa kerätään tai jalostetaan paperidokumentteina ja joissa tietoa viedään tai otetaan atk-tietovarastoista. Silloin kun toimintaa on suunniteltu prosessiajatteluun perustuen, jokaiselle prosessille määritellään prosessin omistaja. Prosessin omistajaksi ei voi määrätä mitään lautakuntaa, johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, vaan se on aina oltava henkilö. Prosessin omistaja, vastuuhenkilö, vastaa prosessin suorituskyvystä, tuloksesta ja kehittämisestä koko prosessin osalta. Siten prosessien omistajat ovat yleensä esimiesasemassa olevia henkilöitä. Projektin eteneminen yleisesti Projekti muodostaa jatkumon seudulla tehdyille aikaisemmille ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialan selvityksille. Sähköisen asioinnin kehittämisen pohjaksi rakennus- ja ympäristövalvonnassa tehtiin alkukartoitus, joka ajoittui aikavälille kesäkuu joulukuu Ensimmäinen projektisuunnitelma on päivätty Samoihin aikoihin, ajalla elokuu 2003 maaliskuu 2004 seudulla tehtiin myös ympäristöalan palvelurakenneselvitystä YTAKE-hankkeessa (YTAKE = ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämis-

12 hanke). Lisäksi selvitettiin koko teknisen toimen alueellista yhteistoimintaa. Jupa-hankkeen aloituskokous oli huhtikuussa Se käynnisti varsinaisen Jupa-hankkeeseen liittyvän rahoitushakemuksen suunnittelun ja projektisuunnitelman luonnostelun. Projektisuunnitelma perustui pitkälti edellä esiteltyihin aikaisempiin selvityksiin. Rahoitushakemus Jupa-hankkeeseen jätettiin huhtikuun lopussa. Alueellisen jupa-projektin projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, jolloin valmisteltiin projektisuunnitelmaa rahoitushakemuksen liitteeksi. Kaikkiaan projektiryhmä kokoontui viisi kertaa. Varsinainen JUPA-projekti ajoittui aikavälille toukokuu lokakuu Ensimmäiset prosessikuvaukset tehtiin jo toukokuussa käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa ja sen piirtotyökaluja. Myöhemmin projektin käyttöön saatiin prosessien mallintamiseen suunniteltu Process- Guide-ohjelma. Jupa-hankkeen aloitusseminaarissa projektin suunnitelmia esiteltiin laajalle osallistujajoukolle Helsingin Diana-auditoriossa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan alueprojekti nivoutui läheisesti Oulun seudulla kuvattavien ympäristöalan prosessien kanssa sekä Riihimäen seudulla kuvattavien asumisen palveluiden kanssa omakotirakentajien tarvitseman rakennusluvan osalta. Hämeenlinnan seutu osallistui JUPA-hankkeeseen myös toisella projektilla, jossa kuvattiin kotiin tarjottavien vanhuspalveluiden prosesseja. Projektin ohjausryhmä kokoontui lokakuun loppuun mennessä kolme kertaa. Viimeisessä kokouksessaan ohjausryhmä päätti kokoontua vielä projektin I-vaiheen päättymisen jälkeenkin, sen jälkeen kun määrittelyvaiheen päätösseminaari on pidetty. Valtakunnallisesti JUPA-hankkeen kouluttajaksi valittu HAUS Kehittämiskeskus Oy piti ympäristö- ja rakennusvalvonnan viranhaltijoille ja esimiehille koulutuksen prosessiajattelusta ja johtamisesta Hämeenlinnassa. Kaikkien JUPA-alueprojektien projektihenkilöille samantyyppinen, mutta laajempi koulutus pidettiin jo kesäkuussa Helsingissä. Nykytilamallien kuvaaminen tehtiin organisaatioittain pidetyissä palavereissa. Valmiit mallit käytiin läpi kolmessa työryhmässä, jotka olivat: ympäristövalvonta, rakennusvalvonta ja terveysvalvonta. Varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana, joten eläinlääkäreiden työryhmä ei kokoontunut, mutta projektin tilannekat- 12

13 13 saukset ja projektiryhmän kokousmuistiot lähetettiin sähköpostitse myös eläinlääkäreille. Tavoitemalleja lähdettiin kuvaamaan edellä mainituissa kolmessa työryhmässä: rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja terveysvalvonta. Myös projektiryhmä kävi tavoitemalleja läpi ja toimi näin kokoavana foorumina eri työryhmien välillä. Tavoitemallit julkaistiin demo.qpr.com portaalissa, jossa ne olivat kaikkien työhön osallistuneiden nähtävänä. Sekä nykytila- että tavoitemalleja kommentoitiin varsin paljon sähköpostitse. Ohjausryhmälle tavoitemallit esiteltiin pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jossa olivat läsnä myös Pertti Melonen ja Niko Merikanto HAUS Kehittämiskeskuksesta. Tällöin tavoitemallista päätettiin piirtää vielä toinen prosessikuvaus, jossa yhdistettäisiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi, jonka tuotteita olisivat ympäristölupa, rakennuslupa sekä edellä kerrotut terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Tämä toinen prosessikuvaus laadittiin täydentämään edellistä, ei vaihtoehtoiseksi malliksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot pysyivät edelleen varsinaisessa tavoitetilamallissa, jossa kaikki neljä kuvattavaa prosessia olivat erillisinä ydinprosesseina. Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektien loppuseminaari järjestettiin , jolloin käytiin läpi molempien Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien (rakennus- & ympäristöpalvelut ja vanhuspalvelut) tulokset. JUPA-hankkeen alueyhteistyöryhmän kokouksia oli hankkeen aikana yhteensä kolme. Kaikkien alueprojektien tulokset käytiin läpi pidetyssä tilaisuudessa Helsingissä. Hankkeen loppuseminaari ja tulosten valtakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin Diana-auditoriossa.

14 14 2 PROJEKTIN ORGANISOINTI 2.1 Projektiorganisaatio Projektin toteuttajana oli Seutukeskus Oy Häme, joka on Hämeenlinnan seutukunnan 8 kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1999 ja sen tehtävänä on huolehtia kuntien antamista palvelu-, kehittämis- ja ylläpitotehtävistä. JUPA-projektin vastuuhenkilönä ja hallinnosta vastaavana toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Projektipäällikkönä toimi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolta projektisuunnittelija Terhi Laine, joka myös toteutti projektin ja prosessimallit. Seutukeskus Oy Häme osti projektipäällikön työpanosta projektin aikana suunnitelman mukaan noin 80 työpäivää. Lisäksi projektin käyttöön luovutettiin työhuone, puhelin ja kannettava tietokone. Yhteistyökumppaneita olivat kaikki ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialalla toimivat henkilöt seudun kunnissa ja kuntayhtymissä (kts. liite 1). He osallistuivat työryhmien kokouksiin ja toimivat samalla tärkeinä asiantuntijoina määritystyössä. Projektin ohjausryhmä: Sara Syyrakki (puheenjohtaja), terveysvalvonnan johtaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Jouko Kettunen, toimialajohtaja/kaupungininsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hans Olander, kehittämispäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Aija Tuimala, kunnanjohtaja, Tuuloksen kunta Paula Cavén (sihteeri), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Terhi Laine, projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö Projektiryhmä: Paula Cavén (puheenjohtaja), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan ja Rengon kunnat Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Niina Räsänen, hygieenikko-eläinlääkäri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

15 15 Terhi Laine (sihteeri), projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto & Seutukeskus Oy Häme Työryhmät: Rakennusvalvonta-työryhmä Timo Rekola, rakennustarkastaja, Lammin kunta Ritva Mattila, toimistosihteeri, Lammin kunta Juhani Nieminen, rakennustarkastaja, Tuuloksen kunta Satu Saarinen, kanslisti (50%), Tuuloksen kunta Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Seppo Meriluoto, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Jorma Immonen, rakennustarkastaja, Hattulan kunta Marja Hakulinen, toimistosihteeri, Hattulan kunta Mirja Henriksson, toimistosihteeri, Hattulan kunta Oili Miettinen, mittausteknikko, Hattulan kunta Antero Aho, tekninen johtaja, Kalvolan kunta Hannu Mäkinen, apulaisrakennustarkastaja, Kalvolan kunta Hannele Mäki, palvelusihteeri, Kalvolan kunta Kalevi Väinölä, rakennustarkastaja, Rengon kunta Merja Mäkelä, toimistosihteeri, Rengon kunta Timo Lehtinen, rakennustarkastaja, Hämeenlinnan kaupunki Harri Turunen, vs. tarkastusinsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Raisa Pulkkinen, toimistosihteeri, Hämeenlinnan kaupunki Jouko Salminen, rakennustarkastaja, Hauhon kunta Rekola Hilkka, kanslisti, Hauhon kunta Ympäristövalvonta-työryhmä Heikki Tamminen, ympäristöpäällikkö, Janakkalan kunta Matti Jokinen, ympäristötarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Sirpa Viholainen, ympäristösihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Reijo Hemilä, ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Karri Jutila, vs. ympäristösuunnittelija, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heli Jutila, projektipäällikkö (virkavapaalla ympäristösuunnittelijan virasta), Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

16 Tuula Pirttimäki, määräaikainen ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Tiina Hemilä, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Terveysvalvonta-työryhmä Elina Tuomenoja, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Teija Harkko, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Kimmo Nikkanen, ympäristö- ja terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Sirkka-Liisa Utriainen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heidi Saarinen, elintarviketarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Päivi Lindén, vs. terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Marjut Laaja, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heimo Karjalainen, terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä (myös määräaikainen terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto) Kirsi Panuma, vs. terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Leena Leinonen, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Tiina Hietamies, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta 16 JUPAn alueyhteyshenkilönä Sisäasiainministeriön hankehallintoon päin toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Liite 1: Hämeenlinnan seudun JUPAn alueprojektin (ympäristö- ja rakennusvalvonta) toimialue

17 Kokoontumiset Ohjausryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : ympäristö- ja rakennuspalveluiden projektin tilanne, tavoitteet, toteutussuunnitelmat ja rahoitus : projektin tilannekatsaus ja tavoitetilan mallintamisen tavoitteet : tavoitemallien esittely, keskustelu, jatkosuunnitelmat ja loppuseminaari Projektiryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : JUPA-hanke ja Hämeenlinnan seudun suunnitelmat, projektisuunnitelman laatiminen, rahoitushakemus JUPAhankkeeseen : aloitusseminaari, Hämeenlinnan seudun projektin hankekuvaus, ensimmäisten prosessikuvausten esittely, aikataulutus nykytilakuvausten tekemiselle : työryhmäpalavereissa esille tulleet asiat nykytilakuvausten osalta, palveluprosessien liittymäkohdat toisiinsa, palveluprosessien ongelmakohdat, tavoiteprosessin suuntaviivat : projektin tilanne, tavoitemallien ja toiminnottaulukoiden läpikäynti, tavoitemallin mukaisen palveluportaalin ideointia : JUPA-katselmus ja tavoitemallin läpikäynti yhdessä hankepäällikkö Pia Paason kanssa Työryhmien kokoukset - Terveysvalvonta-työryhmä: klo 9.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: klo 12.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen

18 - Rakennusvalvonta-työryhmä: klo 14.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli ympäristölupaprosessiin - Terveysvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamallit terveydensuojelulain mukaisiin ilmoitusprosesseihin - Rakennusvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli rakennuslupaprosessiin 18 Nykytilakuvaukset, kokoukset organisaatioittain - Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/kalvola: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/renko: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hämeenlinna: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hauho: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/lammi: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/janakkala: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hattula: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä:

19 19 - Nykytilakuvaus, rakennuslupa/tuulos: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/janakkala: JUPA-katselmukset ja tapaamiset kouluttajan kanssa klo Haus Kehittämiskeskus Oy:n pitämä koulutus viranhaltijoille ja esimiehille, aiheena prosessiajattelu ja -johtaminen tapaaminen Hausin kanssa: Niko Merikanto ja Pertti Melonen, jotka osallistuivat myös ohjausryhmän kokoukseen JUPA-katselmus / hankepäällikkö Pia Paaso, myös projektiryhmä oli kutsuttu tilaisuuteen 2.3 Tiedotus ja viestintä Projektisuunnitelman mukaisesti tiedottamisesta vastasivat Paula Cavén ja Terhi Laine. Projektista tiedotettiin suurelle yleisölle sekä Seutukeskuksen että ympäristöosaston www-sivuilla. JUPAhankkeen hankehallinto sisäasiainministeriössä ylläpiti omaa sivustoa projektille osoitteessa Sivustossa oli extranet-sivut, joihin oli pääsy pelkästään projektihenkilöillä ja JUPA-hankkeen ohjausryhmän jäsenillä. Projektipäällikkö Terhi Laine lähetti sähköpostitse tilannetiedotteita projektin etenemisestä sekä prosessien kuvaamiseen osallistuneille henkilöille, että teknisille johtajille ja terveysvalvonnan johtajille.

20 Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien yhteiseen loppuseminaariin kutsuttiin kuntien ja kuntayhtymien päättäjät sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilökuntaa LOPPUTULOKSET Tavoitteet Projektin tuloksena tavoiteltiin tavoiteprosessimallin/mallien kuvausta rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluprosesseista koskien ympäristölupaa, rakennuslupaa, terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoitusta ja terveydensuojelulain 37 :n mukaista ilmoitusta suuresta yleisötilaisuudesta. Projektin aikana tuotettiin seuraavat palveluprosessien tavoitetilakuvaukset: - rakennuslupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - ympäristölupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus: vireillepano (ilmoituksen vastaanottaminen), ilmoituksen tarkastaminen, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta: ilmoituksen vastaanottaminen, terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeellisten määräysten ja ohjeiden antaminen, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus Tavoitetilakuvauksiin sisällytettiin myös valitukset päätöksistä. Projektin tuottamat mallit oli tarkoitus testata työryhmissä ennen julkaisemista. Projektin tiukan aikataulun vuoksi varsinaiselle testaamiselle ei jäänyt aikaa, mutta malleja kommentoitiin sähköpostitse. Tulosten esittelyä varten pidettiin seudun kuntien ja kuntayhtymien edustajille Hämeenlinnan projektien yhteinen loppuseminaari Seminaarin puheenjohtajana toimi seutujohtaja Veikko Syyrakki.

21 Varsinaisesta mallien käyttämisestä päätösvalta on seudun kunnissa ja kuntayhtymissä. 21 Saavutetut tulokset Projektin suunnitelmat toteutuivat hyvin. Nykytilamallinnukset tehtiin kaikista prosesseista ja kaikista organisaatioista, yhteensä niitä laadittiin 17. Tavoiteprosessimallinnukset tehtiin kolmessa työryhmässä: terveysvalvonta, ympäristövalvonta ja rakennusvalvonta. Projektiryhmä teki yhteenvetoja ja kävi keskustelua eri prosessien yhtenevyyksistä ja erilaisuuksista. Asiakasnäkökulmaa kuultiin haastattelemalla yrittäjää, joka on hakenut useita lupia Hämeenlinnan seudulla, mutta myös muualla Suomessa. Myös muiden yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kuultiin tapaamisessa, joka järjestettiin Tapaamiseen oli kutsuttu edustajat Maanmittauslaitoksesta, Elintarvikevirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta sekä Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio Tavastlabista. Seuraava tapaaminen näiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin järjestettäväksi JUPA-projektin I-vaiheen päättymisen jälkeen marrasjoulukuussa Projektin aikana tehtiin nykytilakuvaukset kaikista organisaatioista ja niiden perusteella ryhdyttiin laatimaan kuvausta tavoitetilalle, jossa hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle valtakunnallisia perusrekistereitä ja muita viranhaltijoiden käytössä olevia rekistereitä suoraan rajapintapalvelun kautta. Lupa- ja ilmoitusprosessien kuvaaminen Process Guide ohjelmalla antoi mahdollisuuden vaivattomasti piirtää kaavioita ja myös muuttaa niitä. Prosessikuvausten piirtäminen tekstinkäsittelyohjelmalla projektin alussa onnistui kyllä niinkin, mutta muutosten tekeminen jälkeenpäin oli melkoisen työn takana. Process Guide -ohjelman käyttäminen kannettavalla tietokoneella mahdollisti kuvausten tekemisen paikasta riippumatta samoilla työvälineillä. Valmiiden mallien julkaisu www-sivuille demo.qpr.com portaalissa oli mainio tapa palata kuvauksiin myöhemmin ja pyytää palautetta niistä myös laatimisen jälkeen. Salasana portaaliin oli kaikilla kuvaustyöhön osallistuneilla viranhaltijoilla. Kaiken kaikkiaan Process Guide ohjelma oli ehdottoman hyödyllinen apuväline kuvausten tekemiseen.

22 Tavoitemallit perustuvat organisaatioittain tehtyihin nykytilakuvauksiin. Niissä on oletettu, että tulevaisuudessa on käytössä omat rekisterinsä ja tietojärjestelmänsä (taikka kimppu eri organisaatioitten rekistereitä, jotka on ohjelmallisesti liitetty toisiinsa) rakennusvalvonnalle, terveysvalvonnalle ja ympäristövalvonnalle. Lisäksi näillä kolmella on liittymäkohtia toisiinsa, sillä ainakin osa ympäristö- ja terveysvalvonnan valvontakohteista voisi olla yksilöitävissä rakennus- ja kiinteistötunnuksin. Kaikkien neljän eri prosessin tavoitemallit piirrettiin samaan ProcessGuide-tiedostoon, allekkain neljäksi eri ydinprosessiksi (prosessikartta). Kuvattavat prosessit olivat näin nähtävissä yhtaikaa ja niiden yllättävä samankaltaisuus nousi havainnollisesti esille. Tämän vuoksi eri prosessien rakenne päätettiin tarkoituksella kuvata samoja aliprosessivaiheita käyttäen: 1=vireillepano, 2=ilmoituksen/hakemuksen tarkastaminen, 3=käsittely, 4=päätöksenteko, 5=päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus, 6=valitus/oikaisuvaatimus. Myöhemmin päädyttiin vielä jättämään vaiheet 2 ja 5 kokonaan pois. Pitkälle viedyssä sähköisen asioinnin prosessissa nämä vaiheet voidaan automatisoida ohjelmallisesti siten, että esimerkiksi päätöksen tiedoksiantaminen tapahtuu annettujen tietojen pohjalta, automaattisesti lähtevillä sähköisillä viesteillä heti kun päätös on valmis. Näin vaiheet 2 ja 5 voitiin sisällyttää tietojärjestelmien ominaisuuksina niitä edeltäviin vaiheisiin. Tavoiteprosessimalleista piirrettiin myös toinen kuvaus: tavoitemalli 2, jossa yhdistettiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kts. liite 2). Tällöin rakennuslupa, ympäristölupa ja ne kaksi terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehtyä päätöstä olisivat tämän asiointiprosessin tuloksia. Tämän kuvauksen tarkoituksena oli täydentää varsinaista tavoitemallia, ei muodostaa sille vaihtoehtoa. Lopulliseksi tavoitemalliksi päätettiin kuitenkin jättää ensimmäinen vaihtoehto, koska siten eri prosessien erityispiirteet voitiin saada konkreettisemmin esille. Eläinlääkintähuollon osuus mallinnuksessa jäi vähemmälle huomiolle, koska varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana. Osa eläinlääkäreistä kuitenkin osallistuu terveysvalvonnan prosesseihin allekirjoittamalla päätöksiä. Tämän vuoksi kaikki projektin tiedotusmateriaali ja projektiryhmän kokousmuistiot jaettiin myös eläinlääkäreille. Projektin kannalta olisi ollutkin hyödyllisempää ottaa neljänneksi kuvattavaksi malliksi hygienialain mukaisen laitoksen hyväksyminen ja jättää toinen terveydensuojelulain mukaisista ilmoitusprosesseista pois. Tällä tavoin eläinlääkintähuolto olisi voinut osallistua enemmän 22

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 37 Rakennuslautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:38 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 14/2015 Ympäristöterveysosasto 16.04.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 14/2015 Ympäristöterveysosasto 16.04.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 30 Tmi Niina Mikkonen, terveydensuojelulain 13 pykälän mukainen ilmoitus Punavuorenkatu 5 A HEL 2013-013302 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.09.2013 Aika Tiistai 17.09.2013 klo 18:00-19.27 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >> 1/6 RANTA-ASEMAKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n tai ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Maanomistaja laatii kaavan. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja maapoliittiseen ohjelmaan. (MRL

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto 03.02.2015 Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 6 LadyLine Hakaniemi kuntosalihuoneiston toiminnan aloittaminen, Kolmas linja 2 HEL 2014-014314 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET 1 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kvalt 11.12.2006 Voimaantulo 1.1.2007 Muutettu kh 8.9.2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS- JA MAKSUPERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. MAKSUT

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tiedoksitulleet 1/5 05.11.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014

Tiedoksitulleet 1/5 05.11.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014 Tiedoksitulleet 1/5 Tiedoksitulleet Hakuehto Arvo OTSIKKO Tiedoksitulleet Aineisto Keuruun yleinen aineisto Yksikkö Rakennusvalvonta Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014 Järjestys Numero Keuruun kaupunki

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:01 /2003 05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 30.01.2004, klo. 14.00-15.50 Paikka Valtioneuvoston linna, kokoushuone

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot