**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *"

Transkriptio

1 ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

2 Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan seutukunta. - Ympäristöosaston julkaisuja 33. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto ja Seutukeskus Oy Häme. 45 sivua + 24 liitettä. ISBN ISSN

3 JOHDANNOKSI Julkiset palvelut verkkoon eli JUPA-projekti oli osa Sisäasiainministeriön hanketta, jossa vuoden 2004 aikana kuvattiin ja mallinnettiin valittuja julkisia palvelukokonaisuuksia ja niiden prosesseja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli laatia valtakunnallisesti hyödynnettäviä prosessimalleja, jotka julkistettiin Helsingissä Hämeenlinnan seutukunta osallistui hankkeeseen kahdella alueprojektilla, joista toisen, rakennus- ja ympäristövalvonnan tulokset on koottu tähän julkaisuun. Projekti kohdistui koko Hämeenlinnan seutukunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan ja mukana työssä oli noin 50 valvonnan ja toimistojen henkilöä. Projektin aikana kuvattiin ympäristöluvan, rakennusluvan ja kahden terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyprosessit mukana olleissa kunnissa ja kuntayhtymissä (kartta alueesta liitteessä 1). Niiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan tavoiteprosessille mallia, jossa otettiin huomioon sähköisen asioinnin tuomat uudet mahdollisuudet ja asiakaslähtöisyys. Mallin kuvaamisessa pyrittiin tietoisesti jättämään huomioimatta kaikki taloudelliset ja muut rajoitteet, ja laatimaan jonkinlainen ideaalimalli, tulevaisuusvisio. Vasta mallin jatkotyöstämisvaiheessa varsinaiseksi käyttöönottoprojektiksi oli aika rajata toteutusta ja ottaa huomioon käytännön toteuttamismahdollisuudet sekä priorisoida tavoitteita. Kaikki projektin aikana laaditut prosessikuvaukset liitetaulukoineen julkaistiin internetissä JUPA-hankkeen omilla www-sivuilla osoitteessa Tähän painettuun julkaisuun on otettu vain tavoitemalli ja siihen liittyvät liitetaulukot. Organisaatiokohtaiset nykytilakuvaukset julkaistiin ainoastaan sähköisinä jupan www-sivuilla. Projektin aikana laadittiin toinenkin tavoiteprosessikaavio, jossa kaikki neljä lupa- ja ilmoitusprosessia yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kaavio liitteessä 2). Tällöin asiointiprosessin tuotteita olisivat tapauksesta riippuen olleet ympäristölupa, rakennuslupa tai terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Toinen tavoitemalli laadittiin täydentämään aikaisempaa mallia, ei sen vaihtoehdoksi. Se havainnollistaa hyvin viranomaisprosessien samankaltaisuutta, vaikkakin eri lupien ja ilmoitusten perusteena on aivan eri lainsäädäntö. Käsittelyprosessit koostuvat samoista elementeistä: asiakirjojen vastaanottaminen, diaariointi, tarkastusten tekeminen, kuuluttaminen, katselmukset, kuulemiset, lausuntojen pyytämiset jne. Vain substanssiasiat vaihtelevat ja niiden myötä myös lomakkeilla ja liitteissä koottavat tiedot, joiden perusteella viranomaispäätöksiä tehdään. Sähköistä asiointia ajatellen juuri tämä seikka asettaa suuria vaatimuksia niille tietojärjestelmille, johin sähköiset asiointipalvelut tukeutuvat. On mietittävä tarkkaan, mitä tietoja on kerättävä ja miten se onnistuu sekä sähköisesti verkkopalvelun

4 kautta että mahdollisesti välivaiheena myös paperilomakkeilla, joilta tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Raportti on luovutettu Sisäasiainministeriön hankehallintoon JUPA-hankkeen päätyttyä lokakuun lopussa 2004 ja se on julkaistu JUPAn wwwsivuilla sähköisenä versiona. Loppuraporttia on tähän painettuun versioon vielä joiltakin osilta täydennetty, jotta projektin liittyminen osaksi laajempaa kokonaisuutta tulisi selkeämmin esille ja jotta raporttiin voisi tutustua myös itsenäisenä kokonaisuutena tuntematta itse projektia ja sen taustoja. 4 Hämeenlinnassa Terhi Laine Projektipäällikkö

5 5 JUPAN ALUEPROJEKTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA -PALVELUKOKONAISUUS MÄÄRITTELYVAIHEEN LOPPURAPORTTI versio 2.0

6 6

7 7 1 YLEISTÄ PROJEKTIN ORGANISOINTI PROJEKTIORGANISAATIO KOKOONTUMISET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ LOPPUTULOKSET VAATIMUKSET JA TAVOITTEET PALVELULLE PALVELUN NYKYTILANNE NYKYTILANTEEN TOIMINTA NYKYTILANTEESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSTARPEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET MUUTOSTARPEET KEHITTÄMISEHDOTUKSET TAVOITETILANNE TAVOITETILAN TOIMINTA TAVOITETILAN TIETOJÄRJESTELMÄTARPEET YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMAT LIITTEET...42

8 8

9 9 1 YLEISTÄ JUPA-hanke ja alueprojektin taustaa Sisäasiainministeriön Julkiset palvelut verkkoon (JUPA) hanke oli osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää tietoyhteiskuntakehitystä muun muassa luomalla uusia toimintatapoja ja sähköistämällä sekä valtion omia palveluita ja hallintoa että edistämällä vastaavaa kehitystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä. Hankkeen tavoitteeksi oli asetettu: - kehittää ja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja tuottavuutta sekä turvata julkisten palveluiden saatavuus ja laatu - tukea kuntien välistä sekä kuntien ja muiden julkisten ja yksityisten tahojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä - edistää julkisten verkkopalveluiden käyttöä - siirtää seuduilla ja alueilla tehty työ kaikkien käyttöön Hankkeen toimikaudeksi oli määritelty , joka oli jaettu kahteen vaiheeseen: määrittelyvaiheeseen vuonna 2004 ja käyttöönottovaiheeseen vuonna Määrittelyvaiheeseen kuuluneet alueprojektit ajoittuivat aikavälille toukokuu lokakuu Tämä loppuraportti on Hämeenlinnan seudun rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin määrittelyvaiheen loppuraportti. Määrittelyvaiheen tarkoituksena oli kuvata palveluprosesseja siten, että kuvausten perusteella voitaisiin laatia varsinaisia käyttöönotettavia verkkopalveluratkaisuja. Lupa- ja ilmoituskäsittelyprosesseja ei nähty järkeväksi siirtää sellaisenaan suoraan verkkoon, vaan prosesseja haluttiin tutkia tarkemmin ja löytää mahdollisuuksia kehittää niitä yhä virtaviivaisemmiksi ja käyttää hyväksi uuden tekniikan mahdollistamia uusia ratkaisuja. Erityisesti valtakunnallisten perusrekisterien hyödyntäminen suoraan tietojärjestelmien välisinä tiedostonsiirtoina nähtiin tavoiteltavana asiana. Vastaavasti tietojen vieminen valtakunnallisiin rekistereihin ja erilaisten tilastotietojen raportoiminen keskushallintoviranomaisille nähtiin hyvänä saada tietoverkkojen väliseksi tiedonsiirroksi.

10 10 Rakennus- ja ympäristövalvonnan alueprojektin tavoitteet Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektin tarkoituksena oli kuvata rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelukokonaisuudesta seuraavat palveluprosessit: - ympäristölupa - rakennuslupa - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Palveluprosessit valittiin JUPA-hankkeen aloitusseminaarissa toteutetun ryhmätyöskentelyn pohjalta siten, että osa saman kokonaisuuden palveluprosesseista tuli kuvattavaksi Hämeenlinnassa ja osa Oulun vastaavassa projektissa. Projektin aikana kuvattujen lisäksi rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluu monia muitakin lupa- ja ilmoitusprosesseja ja oikeastaan mikä tahansa niistä olisi sopinut kuvattavaksi esimerkkiprosessiksi. Ympäristölupa ja rakennuslupa muodostivat melkoisen haasteen kuvaamistyölle, koska molempiin sisältyy paljon sellaista tietoa, joka annetaan erilaisissa hakemuksen liiteasiakirjoissa. Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset puolestaan ovat sellaisia, joita tulee vuosittain lukumääräisesti paljon. Näiden neljän palveluprosessin kuvaamisella toivottiin saatavan esille eri osa-alueiden erityispiirteet ja tietojärjestelmätarpeet. Projektin tavoitteena oli käydä läpi nykyiset toimintamallit ja koota niiden pohjalta esiin tulevat ongelma- ja kysymyskohdat sekä viranhaltijoiden että asiakkaiden kannalta. Tavoiteprosessimalli oli tarkoitus kuvata luvanhakija-asiakkaan näkökulmasta siten, että palvelut näkyvät asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Samalla pyrittiin kuvaamaan mahdollisuudet hyödyntää tietoverkkoja palvelujen hakemisessa ja antamisessa.

11 11 Teoriaa prosessiajattelusta Prosessi määritellään joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Lyhyemmin sanottuna prosessi on sarja toimenpiteitä ja niihin tarvittavat resurssit. Prosessit voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat perustoimintaa, jota tehdään toiminta-idean toteuttamiseksi. Niiden kohteena on ulkoinen asiakas, tässä tapauksessa luvanhakia tai ilmoituksen tekijä. Ydinprosesseihin voi sisältyä yksi tai useampia aliprosesseja. Tukiprosessit ovat varsinaista perustoimintaa tukevia prosesseja, joilla on sisäinen asiakas. Tällaisia tukitoimintoja ovat monet henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon prosessit. Prosessikartta on graafinen esitys ydinprosesseista ja niiden eri osavaiheista. Kun prosesseja tutkitaan ja laaditaan niistä graafisia esityksiä eli prosessikaavioita, huomio pyritään kiinnittämään prosessien kriittisiin pisteisiin. Niiden tunnistaminen on prosessien kehittämisen tärkeimpiä vaiheita, koska näissä pisteissä tapahtuvan toiminnan laatu on edellytys koko prosessin sujuvuudelle. Kriittisiä pisteitä ovat mm. sellaiset vaiheet, joissa asia siirtyy viranhaltijalta toiselle tai osastolta toiselle osastolle. Sähköisen asioinnin kehittämisen näkökulmasta kriittisiä pisteitä ovat kaikki ne lupa- ja ilmoituskäsittelyjen vaiheet, joissa tietoa kerätään tai jalostetaan paperidokumentteina ja joissa tietoa viedään tai otetaan atk-tietovarastoista. Silloin kun toimintaa on suunniteltu prosessiajatteluun perustuen, jokaiselle prosessille määritellään prosessin omistaja. Prosessin omistajaksi ei voi määrätä mitään lautakuntaa, johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, vaan se on aina oltava henkilö. Prosessin omistaja, vastuuhenkilö, vastaa prosessin suorituskyvystä, tuloksesta ja kehittämisestä koko prosessin osalta. Siten prosessien omistajat ovat yleensä esimiesasemassa olevia henkilöitä. Projektin eteneminen yleisesti Projekti muodostaa jatkumon seudulla tehdyille aikaisemmille ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialan selvityksille. Sähköisen asioinnin kehittämisen pohjaksi rakennus- ja ympäristövalvonnassa tehtiin alkukartoitus, joka ajoittui aikavälille kesäkuu joulukuu Ensimmäinen projektisuunnitelma on päivätty Samoihin aikoihin, ajalla elokuu 2003 maaliskuu 2004 seudulla tehtiin myös ympäristöalan palvelurakenneselvitystä YTAKE-hankkeessa (YTAKE = ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämis-

12 hanke). Lisäksi selvitettiin koko teknisen toimen alueellista yhteistoimintaa. Jupa-hankkeen aloituskokous oli huhtikuussa Se käynnisti varsinaisen Jupa-hankkeeseen liittyvän rahoitushakemuksen suunnittelun ja projektisuunnitelman luonnostelun. Projektisuunnitelma perustui pitkälti edellä esiteltyihin aikaisempiin selvityksiin. Rahoitushakemus Jupa-hankkeeseen jätettiin huhtikuun lopussa. Alueellisen jupa-projektin projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, jolloin valmisteltiin projektisuunnitelmaa rahoitushakemuksen liitteeksi. Kaikkiaan projektiryhmä kokoontui viisi kertaa. Varsinainen JUPA-projekti ajoittui aikavälille toukokuu lokakuu Ensimmäiset prosessikuvaukset tehtiin jo toukokuussa käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa ja sen piirtotyökaluja. Myöhemmin projektin käyttöön saatiin prosessien mallintamiseen suunniteltu Process- Guide-ohjelma. Jupa-hankkeen aloitusseminaarissa projektin suunnitelmia esiteltiin laajalle osallistujajoukolle Helsingin Diana-auditoriossa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan alueprojekti nivoutui läheisesti Oulun seudulla kuvattavien ympäristöalan prosessien kanssa sekä Riihimäen seudulla kuvattavien asumisen palveluiden kanssa omakotirakentajien tarvitseman rakennusluvan osalta. Hämeenlinnan seutu osallistui JUPA-hankkeeseen myös toisella projektilla, jossa kuvattiin kotiin tarjottavien vanhuspalveluiden prosesseja. Projektin ohjausryhmä kokoontui lokakuun loppuun mennessä kolme kertaa. Viimeisessä kokouksessaan ohjausryhmä päätti kokoontua vielä projektin I-vaiheen päättymisen jälkeenkin, sen jälkeen kun määrittelyvaiheen päätösseminaari on pidetty. Valtakunnallisesti JUPA-hankkeen kouluttajaksi valittu HAUS Kehittämiskeskus Oy piti ympäristö- ja rakennusvalvonnan viranhaltijoille ja esimiehille koulutuksen prosessiajattelusta ja johtamisesta Hämeenlinnassa. Kaikkien JUPA-alueprojektien projektihenkilöille samantyyppinen, mutta laajempi koulutus pidettiin jo kesäkuussa Helsingissä. Nykytilamallien kuvaaminen tehtiin organisaatioittain pidetyissä palavereissa. Valmiit mallit käytiin läpi kolmessa työryhmässä, jotka olivat: ympäristövalvonta, rakennusvalvonta ja terveysvalvonta. Varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana, joten eläinlääkäreiden työryhmä ei kokoontunut, mutta projektin tilannekat- 12

13 13 saukset ja projektiryhmän kokousmuistiot lähetettiin sähköpostitse myös eläinlääkäreille. Tavoitemalleja lähdettiin kuvaamaan edellä mainituissa kolmessa työryhmässä: rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja terveysvalvonta. Myös projektiryhmä kävi tavoitemalleja läpi ja toimi näin kokoavana foorumina eri työryhmien välillä. Tavoitemallit julkaistiin demo.qpr.com portaalissa, jossa ne olivat kaikkien työhön osallistuneiden nähtävänä. Sekä nykytila- että tavoitemalleja kommentoitiin varsin paljon sähköpostitse. Ohjausryhmälle tavoitemallit esiteltiin pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jossa olivat läsnä myös Pertti Melonen ja Niko Merikanto HAUS Kehittämiskeskuksesta. Tällöin tavoitemallista päätettiin piirtää vielä toinen prosessikuvaus, jossa yhdistettäisiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi, jonka tuotteita olisivat ympäristölupa, rakennuslupa sekä edellä kerrotut terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdyt päätökset. Tämä toinen prosessikuvaus laadittiin täydentämään edellistä, ei vaihtoehtoiseksi malliksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot pysyivät edelleen varsinaisessa tavoitetilamallissa, jossa kaikki neljä kuvattavaa prosessia olivat erillisinä ydinprosesseina. Hämeenlinnan seudun JUPA-alueprojektien loppuseminaari järjestettiin , jolloin käytiin läpi molempien Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien (rakennus- & ympäristöpalvelut ja vanhuspalvelut) tulokset. JUPA-hankkeen alueyhteistyöryhmän kokouksia oli hankkeen aikana yhteensä kolme. Kaikkien alueprojektien tulokset käytiin läpi pidetyssä tilaisuudessa Helsingissä. Hankkeen loppuseminaari ja tulosten valtakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin Diana-auditoriossa.

14 14 2 PROJEKTIN ORGANISOINTI 2.1 Projektiorganisaatio Projektin toteuttajana oli Seutukeskus Oy Häme, joka on Hämeenlinnan seutukunnan 8 kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1999 ja sen tehtävänä on huolehtia kuntien antamista palvelu-, kehittämis- ja ylläpitotehtävistä. JUPA-projektin vastuuhenkilönä ja hallinnosta vastaavana toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Projektipäällikkönä toimi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosastolta projektisuunnittelija Terhi Laine, joka myös toteutti projektin ja prosessimallit. Seutukeskus Oy Häme osti projektipäällikön työpanosta projektin aikana suunnitelman mukaan noin 80 työpäivää. Lisäksi projektin käyttöön luovutettiin työhuone, puhelin ja kannettava tietokone. Yhteistyökumppaneita olivat kaikki ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimialalla toimivat henkilöt seudun kunnissa ja kuntayhtymissä (kts. liite 1). He osallistuivat työryhmien kokouksiin ja toimivat samalla tärkeinä asiantuntijoina määritystyössä. Projektin ohjausryhmä: Sara Syyrakki (puheenjohtaja), terveysvalvonnan johtaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Jouko Kettunen, toimialajohtaja/kaupungininsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hans Olander, kehittämispäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Aija Tuimala, kunnanjohtaja, Tuuloksen kunta Paula Cavén (sihteeri), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Terhi Laine, projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö Projektiryhmä: Paula Cavén (puheenjohtaja), tietohallintopäällikkö, Seutukeskus Oy Häme Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan ja Rengon kunnat Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Niina Räsänen, hygieenikko-eläinlääkäri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

15 15 Terhi Laine (sihteeri), projektisuunnittelija, JUPA projektin projektipäällikkö, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto & Seutukeskus Oy Häme Työryhmät: Rakennusvalvonta-työryhmä Timo Rekola, rakennustarkastaja, Lammin kunta Ritva Mattila, toimistosihteeri, Lammin kunta Juhani Nieminen, rakennustarkastaja, Tuuloksen kunta Satu Saarinen, kanslisti (50%), Tuuloksen kunta Riitta Nieminen, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Seppo Meriluoto, rakennustarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Jorma Immonen, rakennustarkastaja, Hattulan kunta Marja Hakulinen, toimistosihteeri, Hattulan kunta Mirja Henriksson, toimistosihteeri, Hattulan kunta Oili Miettinen, mittausteknikko, Hattulan kunta Antero Aho, tekninen johtaja, Kalvolan kunta Hannu Mäkinen, apulaisrakennustarkastaja, Kalvolan kunta Hannele Mäki, palvelusihteeri, Kalvolan kunta Kalevi Väinölä, rakennustarkastaja, Rengon kunta Merja Mäkelä, toimistosihteeri, Rengon kunta Timo Lehtinen, rakennustarkastaja, Hämeenlinnan kaupunki Harri Turunen, vs. tarkastusinsinööri, Hämeenlinnan kaupunki Hannu Tuominen, rakennuslakimies, Hämeenlinnan kaupunki Raisa Pulkkinen, toimistosihteeri, Hämeenlinnan kaupunki Jouko Salminen, rakennustarkastaja, Hauhon kunta Rekola Hilkka, kanslisti, Hauhon kunta Ympäristövalvonta-työryhmä Heikki Tamminen, ympäristöpäällikkö, Janakkalan kunta Matti Jokinen, ympäristötarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta Soile Kunnas, ympäristönsuojelusihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Sirpa Viholainen, ympäristösihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Reijo Hemilä, ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Karri Jutila, vs. ympäristösuunnittelija, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heli Jutila, projektipäällikkö (virkavapaalla ympäristösuunnittelijan virasta), Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto

16 Tuula Pirttimäki, määräaikainen ympäristötarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Tiina Hemilä, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Terveysvalvonta-työryhmä Elina Tuomenoja, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Teija Harkko, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Hannu Lukkarinen, ympäristö- ja terveysinsinööri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Kimmo Nikkanen, ympäristö- ja terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Sirkka-Liisa Utriainen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heidi Saarinen, elintarviketarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Päivi Lindén, vs. terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Pirjo Suominen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Marjut Laaja, toimistosihteeri, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto Heimo Karjalainen, terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä (myös määräaikainen terveystarkastaja, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ympäristöosasto) Kirsi Panuma, vs. terveystarkastaja, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Pirjo Lehtimäki, toimistosihteeri, Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä Leena Leinonen, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Tiina Hietamies, terveystarkastaja, Janakkalan kunta Eija Nuotio, palvelusihteeri, Janakkalan kunta 16 JUPAn alueyhteyshenkilönä Sisäasiainministeriön hankehallintoon päin toimi Seutukeskuksen tietohallintopäällikkö Paula Cavén. Liite 1: Hämeenlinnan seudun JUPAn alueprojektin (ympäristö- ja rakennusvalvonta) toimialue

17 Kokoontumiset Ohjausryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : ympäristö- ja rakennuspalveluiden projektin tilanne, tavoitteet, toteutussuunnitelmat ja rahoitus : projektin tilannekatsaus ja tavoitetilan mallintamisen tavoitteet : tavoitemallien esittely, keskustelu, jatkosuunnitelmat ja loppuseminaari Projektiryhmän kokoukset ja niiden keskeinen sisältö : JUPA-hanke ja Hämeenlinnan seudun suunnitelmat, projektisuunnitelman laatiminen, rahoitushakemus JUPAhankkeeseen : aloitusseminaari, Hämeenlinnan seudun projektin hankekuvaus, ensimmäisten prosessikuvausten esittely, aikataulutus nykytilakuvausten tekemiselle : työryhmäpalavereissa esille tulleet asiat nykytilakuvausten osalta, palveluprosessien liittymäkohdat toisiinsa, palveluprosessien ongelmakohdat, tavoiteprosessin suuntaviivat : projektin tilanne, tavoitemallien ja toiminnottaulukoiden läpikäynti, tavoitemallin mukaisen palveluportaalin ideointia : JUPA-katselmus ja tavoitemallin läpikäynti yhdessä hankepäällikkö Pia Paason kanssa Työryhmien kokoukset - Terveysvalvonta-työryhmä: klo 9.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: klo 12.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen

18 - Rakennusvalvonta-työryhmä: klo 14.00, nykytilakuvausten läpikäynti ja prosessien kriittisten pisteiden tunnistaminen - Ympäristövalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli ympäristölupaprosessiin - Terveysvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamallit terveydensuojelulain mukaisiin ilmoitusprosesseihin - Rakennusvalvonta-työryhmä: , tavoitetilamalli rakennuslupaprosessiin 18 Nykytilakuvaukset, kokoukset organisaatioittain - Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/kalvola: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/renko: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hämeenlinna: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hauho: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/lammi: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/janakkala: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/hattula: Nykytilakuvaus, ympäristölupa/hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä:

19 19 - Nykytilakuvaus, rakennuslupa/tuulos: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/lammin-tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä: Nykytilakuvaus, rakennuslupa/janakkala: Nykytilakuvaus, terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/janakkala: JUPA-katselmukset ja tapaamiset kouluttajan kanssa klo Haus Kehittämiskeskus Oy:n pitämä koulutus viranhaltijoille ja esimiehille, aiheena prosessiajattelu ja -johtaminen tapaaminen Hausin kanssa: Niko Merikanto ja Pertti Melonen, jotka osallistuivat myös ohjausryhmän kokoukseen JUPA-katselmus / hankepäällikkö Pia Paaso, myös projektiryhmä oli kutsuttu tilaisuuteen 2.3 Tiedotus ja viestintä Projektisuunnitelman mukaisesti tiedottamisesta vastasivat Paula Cavén ja Terhi Laine. Projektista tiedotettiin suurelle yleisölle sekä Seutukeskuksen että ympäristöosaston www-sivuilla. JUPAhankkeen hankehallinto sisäasiainministeriössä ylläpiti omaa sivustoa projektille osoitteessa Sivustossa oli extranet-sivut, joihin oli pääsy pelkästään projektihenkilöillä ja JUPA-hankkeen ohjausryhmän jäsenillä. Projektipäällikkö Terhi Laine lähetti sähköpostitse tilannetiedotteita projektin etenemisestä sekä prosessien kuvaamiseen osallistuneille henkilöille, että teknisille johtajille ja terveysvalvonnan johtajille.

20 Hämeenlinnan seudun JUPA-projektien yhteiseen loppuseminaariin kutsuttiin kuntien ja kuntayhtymien päättäjät sekä rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilökuntaa LOPPUTULOKSET Tavoitteet Projektin tuloksena tavoiteltiin tavoiteprosessimallin/mallien kuvausta rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluprosesseista koskien ympäristölupaa, rakennuslupaa, terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoitusta ja terveydensuojelulain 37 :n mukaista ilmoitusta suuresta yleisötilaisuudesta. Projektin aikana tuotettiin seuraavat palveluprosessien tavoitetilakuvaukset: - rakennuslupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - ympäristölupa: vireillepano, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus: vireillepano (ilmoituksen vastaanottaminen), ilmoituksen tarkastaminen, käsittely, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus - terveydensuojelulain 37 :n mukainen ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta: ilmoituksen vastaanottaminen, terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeellisten määräysten ja ohjeiden antaminen, päätöksenteko, päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus Tavoitetilakuvauksiin sisällytettiin myös valitukset päätöksistä. Projektin tuottamat mallit oli tarkoitus testata työryhmissä ennen julkaisemista. Projektin tiukan aikataulun vuoksi varsinaiselle testaamiselle ei jäänyt aikaa, mutta malleja kommentoitiin sähköpostitse. Tulosten esittelyä varten pidettiin seudun kuntien ja kuntayhtymien edustajille Hämeenlinnan projektien yhteinen loppuseminaari Seminaarin puheenjohtajana toimi seutujohtaja Veikko Syyrakki.

21 Varsinaisesta mallien käyttämisestä päätösvalta on seudun kunnissa ja kuntayhtymissä. 21 Saavutetut tulokset Projektin suunnitelmat toteutuivat hyvin. Nykytilamallinnukset tehtiin kaikista prosesseista ja kaikista organisaatioista, yhteensä niitä laadittiin 17. Tavoiteprosessimallinnukset tehtiin kolmessa työryhmässä: terveysvalvonta, ympäristövalvonta ja rakennusvalvonta. Projektiryhmä teki yhteenvetoja ja kävi keskustelua eri prosessien yhtenevyyksistä ja erilaisuuksista. Asiakasnäkökulmaa kuultiin haastattelemalla yrittäjää, joka on hakenut useita lupia Hämeenlinnan seudulla, mutta myös muualla Suomessa. Myös muiden yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kuultiin tapaamisessa, joka järjestettiin Tapaamiseen oli kutsuttu edustajat Maanmittauslaitoksesta, Elintarvikevirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta sekä Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio Tavastlabista. Seuraava tapaaminen näiden yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin järjestettäväksi JUPA-projektin I-vaiheen päättymisen jälkeen marrasjoulukuussa Projektin aikana tehtiin nykytilakuvaukset kaikista organisaatioista ja niiden perusteella ryhdyttiin laatimaan kuvausta tavoitetilalle, jossa hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle valtakunnallisia perusrekistereitä ja muita viranhaltijoiden käytössä olevia rekistereitä suoraan rajapintapalvelun kautta. Lupa- ja ilmoitusprosessien kuvaaminen Process Guide ohjelmalla antoi mahdollisuuden vaivattomasti piirtää kaavioita ja myös muuttaa niitä. Prosessikuvausten piirtäminen tekstinkäsittelyohjelmalla projektin alussa onnistui kyllä niinkin, mutta muutosten tekeminen jälkeenpäin oli melkoisen työn takana. Process Guide -ohjelman käyttäminen kannettavalla tietokoneella mahdollisti kuvausten tekemisen paikasta riippumatta samoilla työvälineillä. Valmiiden mallien julkaisu www-sivuille demo.qpr.com portaalissa oli mainio tapa palata kuvauksiin myöhemmin ja pyytää palautetta niistä myös laatimisen jälkeen. Salasana portaaliin oli kaikilla kuvaustyöhön osallistuneilla viranhaltijoilla. Kaiken kaikkiaan Process Guide ohjelma oli ehdottoman hyödyllinen apuväline kuvausten tekemiseen.

22 Tavoitemallit perustuvat organisaatioittain tehtyihin nykytilakuvauksiin. Niissä on oletettu, että tulevaisuudessa on käytössä omat rekisterinsä ja tietojärjestelmänsä (taikka kimppu eri organisaatioitten rekistereitä, jotka on ohjelmallisesti liitetty toisiinsa) rakennusvalvonnalle, terveysvalvonnalle ja ympäristövalvonnalle. Lisäksi näillä kolmella on liittymäkohtia toisiinsa, sillä ainakin osa ympäristö- ja terveysvalvonnan valvontakohteista voisi olla yksilöitävissä rakennus- ja kiinteistötunnuksin. Kaikkien neljän eri prosessin tavoitemallit piirrettiin samaan ProcessGuide-tiedostoon, allekkain neljäksi eri ydinprosessiksi (prosessikartta). Kuvattavat prosessit olivat näin nähtävissä yhtaikaa ja niiden yllättävä samankaltaisuus nousi havainnollisesti esille. Tämän vuoksi eri prosessien rakenne päätettiin tarkoituksella kuvata samoja aliprosessivaiheita käyttäen: 1=vireillepano, 2=ilmoituksen/hakemuksen tarkastaminen, 3=käsittely, 4=päätöksenteko, 5=päätöksen tiedoksiantaminen ja laskutus, 6=valitus/oikaisuvaatimus. Myöhemmin päädyttiin vielä jättämään vaiheet 2 ja 5 kokonaan pois. Pitkälle viedyssä sähköisen asioinnin prosessissa nämä vaiheet voidaan automatisoida ohjelmallisesti siten, että esimerkiksi päätöksen tiedoksiantaminen tapahtuu annettujen tietojen pohjalta, automaattisesti lähtevillä sähköisillä viesteillä heti kun päätös on valmis. Näin vaiheet 2 ja 5 voitiin sisällyttää tietojärjestelmien ominaisuuksina niitä edeltäviin vaiheisiin. Tavoiteprosessimalleista piirrettiin myös toinen kuvaus: tavoitemalli 2, jossa yhdistettiin kaikki prosessit yhdeksi yhteiseksi sähköiseksi asiointiprosessiksi (kts. liite 2). Tällöin rakennuslupa, ympäristölupa ja ne kaksi terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista tehtyä päätöstä olisivat tämän asiointiprosessin tuloksia. Tämän kuvauksen tarkoituksena oli täydentää varsinaista tavoitemallia, ei muodostaa sille vaihtoehtoa. Lopulliseksi tavoitemalliksi päätettiin kuitenkin jättää ensimmäinen vaihtoehto, koska siten eri prosessien erityispiirteet voitiin saada konkreettisemmin esille. Eläinlääkintähuollon osuus mallinnuksessa jäi vähemmälle huomiolle, koska varsinaisia eläinlääkintähuollon prosesseja ei ollut kuvattavana. Osa eläinlääkäreistä kuitenkin osallistuu terveysvalvonnan prosesseihin allekirjoittamalla päätöksiä. Tämän vuoksi kaikki projektin tiedotusmateriaali ja projektiryhmän kokousmuistiot jaettiin myös eläinlääkäreille. Projektin kannalta olisi ollutkin hyödyllisempää ottaa neljänneksi kuvattavaksi malliksi hygienialain mukaisen laitoksen hyväksyminen ja jättää toinen terveydensuojelulain mukaisista ilmoitusprosesseista pois. Tällä tavoin eläinlääkintähuolto olisi voinut osallistua enemmän 22

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 198 Whenever parturi-kampaamon toiminnan aloittaminen, Mannerheimintie 50 HEL 2016-012005 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Whenever Oy:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 129 Alexandra B kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Mannerheimintie 55 HEL 2016-008027 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Tmi Benita

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

2. HAKEMUKSEN TARKASTAMINEN

2. HAKEMUKSEN TARKASTAMINEN VARKAUDEN KAUPUNKI TOIMINTAJÄRJESTELMÄN 1(3) TEKNINEN VIRASTO MENETTELYOHJE B 36/11 YMPÄRISTÖNSUOJELU Revisio 4 10.1.2003 YMPÄRISTÖLUPAKÄSITTELYN MENETTELYOHJE Ympäristölupahakemus tehdään Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo - Hankkeen seurauksena viisi kuntaa teki sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista. - 1.1.2005 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yksikkö aloitti

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 219 Parturi-Kampaamo Colorin toiminnan aloittaminen, Tyynylaavankuja 2 HEL 2016-013961 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä toiminimen Parturi-Kampaamo

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 123 SunPower solarium studio solariumhuoneiston toiminnan aloittaminen, Kaisaniemenkatu 1 HEL 2016-001821 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA Ylemmälle N YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA palvelua Luvan haki Haluaa aloittaa toiminnan Ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun PROSESSIN VAIHEET YMPÄRISTÖN SUOJELU Toiminnan tarkastamiseen liittyvä prosessi

Lisätiedot

Lääkelain 54 a :n mukainen hakemus liitteineen

Lääkelain 54 a :n mukainen hakemus liitteineen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin, Tmi Mikael Qvickström, K-Market Hämeentie 16, Hämeentie 16, 00530 Helsinki HEL 2017-008129 T 11 02 04 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 46 Päiväkoti Pakilan Ankkalammen toiminnan aloittaminen, Koulumestarintie 15 HEL 2015-014128 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Oy Ankkalampi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. Ympäristölautakunta hyväksynyt

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA. Ympäristölautakunta hyväksynyt Liite 1/Ympltk 1.12.15 66 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 1.12.2015 66 Voimaantulo 1.1.2016 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014),

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Terveydensuojelu Terveysinsinööri 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Terveydensuojelu Terveysinsinööri 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin, 1487 Leena Hietala Oy, R-kioski Hki Länsi-Pakila, Pakilantie 56, 00660 Helsinki HEL 2016-006509 T 11 02 04 Päätös

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 37 Rakennuslautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:38 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

1 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Kunnankamreerin ajankohtaiskatsaus...

1 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Kunnankamreerin ajankohtaiskatsaus... SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Sivu 1 toimitettu 24.10.2017 Tarkastuslautakunta Aika: Tiistaina 31.10.2017 kello 17.00 Kahvi kokoushuoneessa klo 17.00 Paikka: Kunnanhallituksen huone Päätöksentekotapa:

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot