Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi Loppuraportti 1

2 Sisältö Johdanto..3 Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin tavoitteet ja perustiedot.3 Kotoutumisen edistäminen projektin toiminnassa...4 Muistikuntoutustoiminta..5 Musiikkiterapia osana muistikuntoutusta 7 Palveluohjaus Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa...8 Kulttuuri- ja taideryhmätoiminta osana päivätoimintaa.11 Liikunta osana päivätoimintaa 13 Palveluohjausta, muistikuntoutusta ja päivätoimintaa teknologian avulla.15 Projektin muu toiminta 15 Projektin yhteistyökumppanit ja kuvaus yhteistyöstä.17 Projektin arviointi 18 Oppilaitosyhteistyö / opinnäytetyöt.18 Kulttuurien koti -projektissa kehitetyn välineistön hyödyntäminen 19 Projektin toteuttajatahojen näkemyksiä projektin toteuttamisesta..19 Projektin ohjausryhmän palaute projektiyhteistyöstä.20 Projektissa käytetty materiaali 22 Liitteet.23 2

3 Johdanto Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti perustuu Kulttuurien Koti -hankkeessa vuosina kehitettyihin välineisiin ja saatuihin kokemuksiin. Aikaisemmassa hankkeessa kokeiltiin ikääntyville maahanmuuttajille muistikuntoutuksen järjestämistä suomen kielellä. Kokeilusta nousi esiin monia huomioitavia asioita, joista tärkeimpänä muistikuntoutuksessa käytettävä kieli. Ennaltaehkäisevällä muistikuntoutuksella huomioidaan maahanmuuttajuuteen liittyviä näkökulmia, kuten muutosta aiheutuvat muistia heikentävät stressitekijät sekä myöhemmin opitun kielen katoaminen muistisairauksien yhteydessä. Projektin aikana ikääntyville maahanmuuttajille on viety tietoa heidän omalla äidinkielellään muistin harjoittamisesta ja muistihäiriöistä. Projektin käytännön kokemukset ovat osoittaneet ikääntyvien maahanmuuttajien ja heidän perheidensä tiedon puutteen muistihäiriöiden tunnistamisessa. Lisäksi muistihäiriöitä ei mielletä dementoituviin sairauksiin kuuluviksi. Myös muistin harjoittaminen, niin ryhmässä kuin yksilökuntoutuksessakin, koetaan usein vieraaksi. Palveluohjauksen avulla on lisätty ikääntyvän maahanmuuttajan toimintakykyä ja itsenäisen elämän hallintaa tarjoamalla tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen sekä ohjaamalla ikääntyviä maahanmuuttajia palvelujen oikea-aikaiseen käyttöön. Kulttuurien koti -hankkeessa kehitettyä asiakastietokansiota on hyödynnetty myös Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin kehittämässä palveluohjauksessa. Projektissa on havaittu yhä lisääntyvää ja vaativampaa palveluohjauksen tarvetta asiakkaiden kotoutumisen ja osallisuuden tukemisessa. Ryhmätoiminnan ja toiminnallisten ryhmien käyttäminen on tähdännyt ikääntyvän maahanmuuttajan toimintakyvyn ylläpitämiseen, voimaantumiseen sekä tukemaan ikääntyvän maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin tavoitteet ja perustiedot Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin tavoitteena oli kehittää ikääntyvän maahanmuuttajan muistikuntoutusta ja yksilö- ja ryhmämuotoista palveluohjausta sekä tarjota ikääntyville maahanmuuttajille toimintakykyä tukevaa monikulttuurista päivätoimintaa. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin kohderyhmänä olivat ikääntyvien maahanmuuttajien lisäksi heidän perheensä. Muistikuntoutuksen kehittämisellä pyrittiin vastaamaan ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeisiin tarjoamalla heille omankielistä ryhmä- ja yksilökohtaista muistikuntoutusta. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietoutta muistihäiriöistä ja muistin kuntouttamisen mahdollisuuksista maahanmuuttajien keskuudessa yleensä. Projektin pilottiryhmänä toimivat venäjänkieliset ikääntyvät maahanmuuttajat. Palveluohjauksen tavoitteena oli kehittää sekä yksilö - että ryhmämuotoista palveluohjausta ikääntyvien maahanmuuttajien elämänhallinnan tueksi. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa annettiin palveluohjausta ikääntyville maahanmuuttajille venäjän kielellä. Projektissa hyödynnettiin Kulttuurien koti -hankkeessa yksilö- ja ryhmäpalveluohjauksen tueksi kehitettyjä välineitä, kuten asiakastietokansiota ja asiointimateriaalia. Asiakastietokansioon kootaan olennaista tietoa asiakkaalle esimerkiksi käytettävissä olevista lääkkeistä, kotihoidon palveluista sekä harrastuksista. Se toimii sekä työvälineenä palveluohjausta antavalle henkilölle että asiakkaan tukena hänen käyttäessään itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Henkilökohtaisen asioinnin helpottamiseksi kehitetty asioinnin tukimateriaali puolestaan helpottaa selviytymistä erilaisista arjen tilanteista, kuten ajan varaamisesta lääkärille, huoltomiehen kutsumista ja palvelubussin tilaamista. 3

4 Projektin tavoitteena oli edellä mainitun lisäksi kehittää toimintakykyä tukevaa monikulttuurista päivätoimintaa sekä monipuolistaa ikääntyvien maahanmuuttajien sosiaalisia verkostoja. Toiminnalla pyrittiin edistämään ja ylläpitämään ikääntyvän maahanmuuttajan fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Lisäksi päivätoiminnan tavoitteena oli mahdollistaa kontakteja maahanmuuttajien ja valtaväestön kesken maahanmuuttajien omien etnisten ryhmien ohella. Projektia toteuttivat Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Molemmat yhteisöt ovat tuoneet taustallaan ja toiminnallaan tarvittavaa erityisosaamista ikääntyvien maahanmuuttajien palvelujen kehittämiseen. Toimijoilla on käytössään laaja alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö mm. Vanhustyön keskusliiton IkäMamu -verkostossa ja Suomen Setlementtiliiton verkostoissa. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on kokenut ikääntyvien asumispalvelujen, palvelukeskuspalvelujen sekä kotihoidon tukipalvelujen tuottaja. Yhdistys toimii aktiivisesti vanhusten ja ikääntyvien palvelujen kehittäjänä mm. palvelu- ja muistikuntoutustoiminnassa. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys tekee kehittämisyhteistyötä kolmannen sektorin, julkisen sektorin sekä yritysten kanssa. Setlementtiyhdistys Naapurin työaloja ovat yhteisötyö, maahanmuuttajatyö, nuorten erityispalvelut ja kriisityö. Setlementti Naapurin ylläpitämä Kansainvälinen naisten tapaamispaikka, eli Naistari, toimii Tampereen Hervannan kaupunginosassa erilaisista kulttuureista saapuvien naisten kohtaamispaikkana. Naistarin toiminta ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä yksilö- ja yhteisötasolla. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa on työskennellyt kolme työntekijää. Projektin vastaava ohjaaja, Marja Pelto-Pihko, kouluttautui projektin aikana muistihoitajaksi Kankaanpään opiston järjestämässä koulutuksessa Tampereella. Muistikuntouttaja Inna Seppä suoritti TunteVA-hoitaja ja ryhmänohjaajan koulutukset. Koulutuksen järjesti Tampereen Kaupunkilähetys ry. Projektin palveluohjauksesta vastasi Hilma Tukmatsova. Työntekijät työskentelivät Hervannassa Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen Keinupuiston palvelukeskuksessa sekä Setlementti Naapurin Naistarin tiloissa. Projektin toimintaa edistämään perustettiin projektitiimi, joka koostui projektin työntekijöistä sekä kolmesta projektin johtoryhmän edustajasta. Tiimin tehtävänä oli valmistella ja edesauttaa johtoryhmän työskentelyä sekä olla tukena projektin tavoitteiden toteuttamisessa. Projektitiimi kokoontui joka toinen kuukausi tai tarvittaessa useamminkin (liite 1). Projektissa toimi lisäksi kaksi työelämävalmennettavaa sekä kaksi opiskelijaa, jotka suorittivat opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoa. Kotoutumisen edistäminen projektin toiminnalla Sari Heikkinen Ikääntyvien maahanmuuttajien määrä on yhä varsin vähäinen. Vähäiseksi määrän tekee eritoten se, että osa paluumuuttajista on selvittänyt kielitestin ja saanut kansalaisuuden. Kansalaisuus ei kuitenkaan takaa pärjäämistä uudenlaisessa yhteiskunnassa. Tukea ja toimintakykyä arkeen - projektissa onkin havaittu kuinka yhtä lailla kansalaisuuden saaneita ikääntyviä maahanmuuttajia, kuin sitä vailla olevia ikääntyviä maahanmuuttajia, tulee monissa asioissa tukea, neuvoa ja opastaa. Kotoutumislaki muuttui Uuden lain tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota maahanmuuttajien sopeutumiseen yhteiskunnassamme. Uusi laki huomioi myös erityisryhmiä, kuten ikääntyvät maahanmuuttajat. Ikääntyvät maahanmuuttajat, jotka ovat muuttaneet maahan ikääntyneinä, eivät ole kotoutettavissa työn tai koulutuksen avulla, vaan heitä varten tarvitaan erilaisia toimia. Kotoutuminen on yhteiskunnallisesti kannattavaa, sillä sen avulla voidaan edistää toimintakykyä ja saada ns. aktiivisia vuosia lisää ikääntyvän maahanmuuttajan elämään. Yksi kotoutumisen kannalta merkittävä asia on kielen oppiminen. Ikääntyville maahanmuuttajille on kehitetty erilaista kielen oppimista helpottavaa materiaalia, mutta itse 4

5 prosessina uuden kielen oppiminen on ikääntyneenä hyvin vaikeaa. Erityisen hankalaksi oppimisen tekee lukutaidottomuus ja kirjainmerkistön vieraus pakolaistaustaisilla henkilöillä. Kotoutumista tukee parhaiten erilaisten ryhmäaktiviteettien tarjoaminen. Ryhmässä olo vahvistaa kuuluvuuden tunnetta ja sosiaalisia suhteita. Yhdessä ollessa on myös mahdollista oppia lisää uudesta yhteiskunnasta kuuntelemalla ja kyselemällä muiden kokemuksista. Palvelujärjestelmän selvittäminen ikääntyvälle maahanmuuttajalle ja avustaminen sen käytössä tukevat myös kotoutumista merkittävällä tavalla. Muistikuntoutustoiminta Inna Seppä Muistin avulla selvitään arkipäivistä, pystytään oppimaan uutta ja käyttämään hyväksi aikaisemmin muistiin taltioitua tietoa ja taitoja. Korkea ikä, stressi sekä elämänmuutokset lisäävät riskiä sairastua muistisairauksiin. Muutto vieraaseen maahan aiheuttaa erityisen paljon jännitystä ja stressiä. Lisäksi yksinäisyys, kielen ymmärtämättömyys, negatiivinen mieliala, masennus ja unihäiriöt huonontavat vointia ja heikentävät muistia. Muistitietouden lisääminen, muistin toimintahäiriöistä kertominen sekä opastaminen muistin hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen olivat tärkeä osa projektin aikana kehitettyä muistikuntoutusta. Tavoitteena oli kehittää muistin virkistämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä harjoituksia. Projektin aikana käynnistettiin ikääntyville maahanmuuttajille ennaltaehkäiseviä ja toiminnallisia, venäjänkielisiä muistikuntoutusryhmiä. Muistiryhmien tarkoituksena oli edesauttaa osallistujan positiivista minäkuvaa, onnistumisen tunnetta, itsevarmuutta, tyytyväisyyttä sekä auttaa jaksamaan ja tuoda iloa ja merkitystä elämään. Yhteinen kulttuuri, historia, kieli sekä vapaa ja rento tunnelma ovat tärkeä edellytys ryhmäntoiminnan onnistumisessa. Tutussa ja turvallisessa ympäristössä on helppo olla. Keskustelu omalla kielellä voi voimaannuttaa ikäihmiset pitkäksi aikaa ja edistää heidän psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Sosiaalinen toimintakyky vaikuttaa myös fyysisen toimintakyvyn. Venäjänkieliselle ikäihmiselle ryhmään osallistumisen merkitys on kenties vielä suurempi, kuin kantaväestön ikäihmisille. Ryhmiin tullaan hakemaan seuraa, tutustumaan muihin ihmisiin, saamaan tietoa, keskustelemaan, muistelemaan sekä hakemaan hyvää mieltä ja muistia virkistävää toimintaa. Esimerkkejä: Eräs 87-vuotias venäläinen rouva oli säännöllisesti käynyt ryhmässä, vaikka huonon olon vuoksi hän olisi voinut jäädä kotiin. Ajattelin, että menen tänään ryhmään tai jään kotiin, mutta ymmärsin, että haluan mennä, koska olen yksinäinen kotona ja tarvitsen seuran. Muiden kanssa oleminen virkistää! Toinen, melkein 80-vuotias rouva, oli itse huomannut kuinka erilaiset harjoitukset olivat vahvistaneet hänen muistiaan ja antaneet hänelle itsevarmuutta ja halua osallistua muistikuntoutukseen. Kivaa, kun pitää miettiä ja lähettää aivot liikkeelle! Muistiryhmän ohjelman rakentamisessa ja onnistumisessa on tärkeä huomioida osallistujan ikä, toimintakyvyn mahdollisuudet, koulutus sekä kyky toimia ryhmässä. Kaikista tärkein edellytys toiminnan onnistumisen kannalta on kuitenkin toiminnan positiivinen vaikutus sekä ihmisten ymmärrys ja innostus toimintaa kohtaan. Mielekäs seura on parasta voimistelua aivoille ja varsinkin silloin, kun se tapahtuu omalla äidinkielellä! Ryhmissä levitettiin tietoutta muistihäiriöistä ja muistin kuntouttamisen mahdollisuuksista. Tampereen alueella toimi kolme 5

6 muistikuntoutusryhmää, jotka kokoontuivat kerran viikossa. Yhteistyössä Hervannan seurakunnan kanssa Pelipuiston tilassa kokoontui joka toinen viikko inkerinsuomalaisten muistiryhmä, joka järjestiin yhteensä viisi kertaa. Kotiin annettavan yksilöllisen muistikuntoutuksen piirissä oli projektin aikana kaksi asiakasta. Sisältö Muistiryhmätoiminta Tavoitteet Tuolijumppa Aivojumppa Tietokilpailu Puumaalaus sormiväreillä Pelit(muistikortit, Nelja värikästä riviä, Bingo, Mölkky) Levyraati Retki Sanojen arviointi, arvoitukset Keskustelu, muistelu Jatkaa sananlaskuja, Vastakohdat Sano väri, ei sanaa Syksy yhteismaalaus Kysymykset, sanatehtävät, lasku Runon oppiminen Sisä ja ulkoolympialaiset Tieto muistista, sen toimintahäiriöistä ylläpitämisesta ja hyvinvoinnista Laulaminen Fyysisen toimintakyvyn tukeminen Aivojen aktivointi Muistin virkistys Eri aistien aktivointi, visuaalisen hahmottamisen tukeminen Muistikyvyn ylläpitäminen, motoriikkaharjoittelu Mielihyvän kokemukset Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen Loogisen ajattelun pito, mielihyvän kokemukset Muistin virkistys, hyvä olo Ajattelu, keskittymiskyvyn ylläpitäminen Kongnitiivisen taitojen tukeminen(huomion, muisti, hahmottaminen) Sosiaalisten taitojen ja yhteistyötaitojen tukeminen, yhdessä mukava olo Muistin virkistys, onnistumisen kokemukset Muistiharjoittelu Hyvinvointia tukeminen, vuorovaikutusta paraneminen ryhmäläisten keskenään, hauska ja rentoutuva olo Tietojen saaminen muistista ja sen ylläpitämisestä, ymmärtäminen muistin tärkeän roolin arkielämässä Hyvinvoinnin lisääminen, mielihyvän kokemukset Kirjallisuutta: Leskinen, E Ryhmä toimimaan. PS-kustannus. Pelto-Pihko M Ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmänohjausopas. Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ry. Katoavatko sanat? Opas muistista huolestuneille Vanhustyön keskusliitto, IkäMamutoiminta. Muistiryhmä Naistarilla Muistiryhmä Annalassa 6

7 Musiikkiterapia osana muistikuntoutusta Viime vuosina on kiinnitetty suurta huomiota musiikin ja musiikkiterapian merkitykseen osana ikääntyneiden ihmisten muistikuntoutustyötä. On havaittu musiikin aktivoiva, virkistävä, piristävä ja rentouttava itseilmaisuun rohkaiseva vaikutus, joka tukee ihmisen muistelua. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää muistikuntoutusta musiikkiterapian muodossa vastaamaan ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeita. Musiikkiryhmä Tesomalla Tesoman kaupunginosassa, Setlementti Naapurin ylläpitämän Wihreän puun tiloissa, kokoontui ikääntyneiden maahanmuuttajien muistikuntoutusryhmä, jonka sisältöön liitettiin musiikkiterapeuttisin menetelmin toteutuvaa ryhmätoimintaa yhteensä 12 kertaa. Tavoitteet laadittiin kuhunkin ryhmään kuuluvan osallistujan elämäntilanne yksilöllisesti huomioiden. Ryhmään osallistui viisi inkerinsuomalaista ikääntynyttä maahanmuuttajaa. Musiikkituokioita ohjasi musiikkiterapeutti Marjatta Aarne. Ohjaaja kertoi ryhmäläisille musiikin tärkeydestä ja vaikutuksesta aivotoimintaan. Ryhmäläiset alkoivat myös itse kertoa omasta suhteestaan musiikkiin, kuka oli harrastanut yksinlaulua, tai laulanut kuorossa, kuka käynyt oopperassa, kuka konserteissa. Ohjaaja painotti säännöllisen musiikinkuuntelun toimivan terveyden edistäjänä ja muistin tukena ja opasti ryhmäläisiä kotona säännöllisesti tapahtuvaan musiikin kuunteluun. Ryhmäläiset halusivat viikoittain kertoa kotona tapahtuneen oman lempimusiikin kuuntelun onnistumisesta. Hyväksi havaittuja toimintamalleja vuosien varrelta: Rentoutuminen: Rentoutusmusiikki toiminnan alussa ja lopussa. Olen käyttänyt Solitude rentoutusmusiikkia ja myös klassista musiikkia. Musiikin kuuntelu: Musiikin säännöllisen kuuntelun merkityksestä muistiin myös ennaltaehkäisevässä muistikuntoutustyössä. Musiikkimaalaus: Musiikki ja värit ovat yhdessä ainutlaatuisen toimiva yhdistelmä. Musiikin ja värien avulla syntyy luontevasti oman elämän tarinoita. Draaman käyttö musiikkiterapian ryhmätoiminnoissa: Draaman avulla voi luonnehtia helpommin omia kokemuksiaan tai elämäntapahtumia kuin verbaalisesti. Lauletaan yhdessä venäläisiä ja suomalaisia lauluja. Laulu virkistää ja hoitaa, luo yhteenkuuluvuutta. Harmoninen laulu rentouttaa ja rauhoittaa. Kuunnellaan valmiiksi nauhoitettua harmonista laulua tai itse laulaen tuttuja harmonisia säveliä. Rytmisoittimet: Hedelmämarakassit, gabasa, puupalikat, rummut. Rytmin käyttö todetaan neurologiseksi kuntoutukseksi. Improvisaatio: Improvisoidaan vuorosoitolla spontaanisti käyttäen rytmisoittimia. Yksinsoittoon kannattaa myös rohkaista. Kuvakortit: Käytän kuvakortteja ja musiikkia muistiharjoituksiin. Kutakin korttia vastaa sille valittu musiikkikappale.muistiharjoitus aloitetaan katselemalla kuvakortit ja kuuntelemalla niille kuuluva musiikkikappale. Sen jälkeen kuvakortit asetetaan pöydälle. Kuunnellaan jollekin korteista kuuluva musiikkikappale. Muistellaan mille kortille kappale kuuluu. Harjoitusta voi varioida ryhmä huomioiden. Vuorovaikutusharjoituksia: Esim. vastakkain istuen taputetaan Säkkijärven polkkaa parin kanssa. 7

8 Palveluohjaus Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa Kirsti Viljanen ja Hilma Tukmatsova Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa on mielletty palveluohjaus asiakaslähtöisenä ja asiakkaan etua korostavana työtapana, mikä sisältää sekä asiakastyötä että palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla. Palveluohjausmallissa kehitettiin niitä toimintoja, joita asiakas tai hänen perheensä ovat tarvinneet nykyisessä elämänvaiheessaan elämänhallintansa tueksi. Olennaista palveluohjauksessa on ollut asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde. Palveluohjauksen tavoitteena on ollut tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää hänelle tarvittavat palvelut ja tuki. Yksilökohtaisen palveluohjauksen keskeisin sisältö muodostuu neuvonnasta, ohjauksesta ja edunvalvonnasta. Yksilökohtaisessa palveluohjauksessa ikääntyneet maahanmuuttajat ovat lisäksi saanet omankielistä neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä. Projektin aikana asiakastietokansioita (kuvattu edellä) on muokattu ja valmistettu 21 asiakkaalle. Pirkanmaan tulkkikeskus on kääntänyt asiakastietokansion arabiaksi ja persiaksi. Palveluohjaajan asiakaskunta koostui pääosin iältään vuotiaista paluumuuttajista. Jotkut heistä ovat puhuneet inkerin kieltä kotimaassaan ja pärjäävät Suomessa kielitaidollaan helpohkoissa asioiden hoitoon liittyvissä tilanteissa, kuten kaupassa asioimisessa. Osalla ikääntyvistä maahanmuuttajista ei ole suomenkielen taitoa. Nämä vanhukset ovat kielitaidottomina eriarvoisessa asemassa muihin nähden. Heille ei riitä pelkkä tieto palveluiden saatavuudesta. Ikääntyvät kielitaidottomat maahanmuuttajat tarvitsevat ehdottomasti avustusta asioidensa hoitamiseen omalla kielellä. Kielen ymmärtämiseen tuovat hankaluutta erilaiset kirjeet, hakemusten täyttäminen sekä ajanvaraukset esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, joihin palveluohjaajan avustusta erityisesti tarvitaan. Lisäksi asiakkaan on yhteisen kielen puuttuessa vaikea tulla ymmärretyksi mm. kotihoidon työntekijöiden keskuudessa. Yhdenvertaisuuslain mukaan asiakkaan on saatava samankaltaisia palveluja kuin muut palvelujen piirissä olevat. Ikääntyvien maahanmuuttajien asemaa uudessa maassa voi ymmärtää vasta silloin, kun muuttaa iäkkäänä toiseen maahan ilman kielitaitoa. Ikääntyvät tarvitsevat omankielistä henkilöä, johon he saavat yhteyden ongelmallisissa tilanteissa. Tämä luo turvallisuutta ja vakautta heidän arkeensa. Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektissa on vahvasti noussut esiin ikääntyvien maahanmuuttajien tarvitsema ohjaus ja neuvonta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Projektissa on havaittu yhä lisääntyvää ja vaativampaa syvennetyn palveluohjauksen tarvetta, joka liittyy asiakkaiden kotoutumisen ja osallisuuden tukemiseen. Palveluohjaajan neuvontaa ja ohjausta käyttivät säännöllisesti Hervannan alueella 18, Kaukajärvellä 8, Annalassa 11 ja Tesomalla 6 asiakasta. Yhteensä palveluohjauksen piirissä oli 42 asiakasta. Palveluohjaajan tehtävän kuvausta: Kotihoito: tulkkausapua, asiakastietokansion päivitystä Kela: maahanmuuttajan erityistukiasiat, takuueläkkeet, asumistuki, hoitotuki Migri: lupa-asiat Lääkärit: ajanvaraukset, saatot lääkäreille, tulkkaus Laboratoriot: saatot, testitulosten tiedottaminen asiakkaille (lääkärit soittavat ohjaajalle tuloksista) Sairaanhoitajat: ajanvaraukset, saatot vastaanotolle, tulkkaus Aikuisneuvola: ajanvaraukset, saatot vastaanotolle, tulkkaus Apteekki: asiointiapu Sosiaalitoimi: asiointiapu, tulkkaus Tays, Acuta: ajanvaraukset, varattujen aikojen vaihtaminen, saatot taksilla, palvelubussilla ja ambulanssilla, tulkkaus Poliisi: asiointiapu, tulkkaus Te- toimisto: asiointiapu, tulkkaus 8

9 Palveluohjaaja teki useita kotikäyntejä viikossa. Lisäksi Naistarilla kävi lukuisia asiakkaita tapaamassa ohjaajaa. Ohjaaja on tulkannut kirjeitä, neuvonut hautajaisjärjestelyissä ja perunkirjoitusasioissa, avustanut asunnonvaihtoasioissa, sähkösopimuksen tekemissä ym. Ohjaaja on ollut myös usein yhteydessä Venäjälle ja Balttiaan selvitellessään eläkeasioita. Tyypillisimmillään asiakaskäynti on kestänyt tunnista kahteen tuntiin varsinkin puhelin- ja viranomaiskontaktien pitkien jonotusaikojen vuoksi. Myös poliisin ja sairaaloiden odotusajat ovat pitkiä. Saattomatkoilla aikaa kului useampi tunti. Ikääntyvillä maahanmuuttajilla on oikeus samoihin palveluihin kuin kantaväestölläkin. He eivät tarvitse eri palveluita, mutta ne on räätälöitävä heille sopiviksi. Palveluista on kerrottava heille ymmärrettävästi. Puutteellisen kielitaidon huomioiminen asiakastilanteissa pitäisi olla palveluista vastaavan tehtävän edellytys. Ikääntyvien maahanmuuttajien syrjäytymisen estämisen lähtökohtana tulee olla omakielisen selviytymisen tukeminen. Ilman riittävää, omalla kielellä annettua apua, osa ikääntyvistä maahanmuuttajista saattaa jäädä yhteiskunnan ja muiden toimijoiden tarjoamien palvelujen tai tukitoimien ulkopuolelle. Läheiset eivät aina välttämättä kykene tai ehdi auttamaan omaisiaan. Läheiset voivat myös ajatella, että vastuu huolehtimisesta kuuluu Suomessa yhteiskunnalle. Erityiseen riskiryhmään kuuluvat huonokuntoiset, dementoituneet, yksinäiset, vähävaraiset ja kielitaidottomat maahanmuuttajat, jotka eivät kykene pitämään itsestään huolta ja hoitamaan asioitaan. Lisäksi kieliongelmat kärjistyvät kunnon heiketessä ja muistihäiriöiden ilmaantuessa. Vertaisryhmät ovat tärkeitä avun ja tiedon lähteitä maahanmuuttajille. Kolmannen sektorin toiminnalla on osaltaan tärkeä merkitys ikääntyvien maahanmuuttajien kielitaidon ja sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä. Toiminnalla voisi olla merkittävä rooli ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Järjestöjen kautta maahanmuuttajat voisivat saada omakielistä neuvontaa ja tietoa yhteiskunnasta. Heille voisi lisäksi tarjota mahdollisuuksia oppia suomen kieltä sekä osallistumismahdollisuuksia harrastustoimintaan. Järjestöjen ylläpitämät palvelut tulisikin nähdä julkisia palveluita täydentävänä toimintana. Palveluohjaajan tehtävät tilastollisesti Puhelinsoitot mm. ajanvaraus, neuvonta, palvelubussi, asiakkaat Terveydenhuolto mm. terveyskeskus, sairaala, aikuisneuvola, labra, kotikäynnit Virastot mm. Kela, asuntotsto, verotsto,ulto, 9

10 Palveluohjauksen esimerkkikuvauksia Esimerkki yksi: Rouva on asunut Suomessa noin 12 vuotta. Hän ei osaa suomea ja saa kotihoidon palvelua, johon tarvitsee aina tulkkausapua. Usein hän ottaa yhteyttä palveluohjaajaan halutessaan välittää tietoa hoitajalle tai sairaanhoitajalle. Myös kotihoidosta soitetaan palveluohjaajalle. Rouva soitti palveluohjaajalle kertoen kovista kivuistaan ja että särkylääkkeet ovat loppuneet. Palveluohjaaja välitti tiedon sairaanhoitajalle. Rouva soitti jälleen kerran palveluohjaajalle ja valitti kivuistaan, jonka jälkeen palveluohjaaja kertoi kotihoitajalle. Hoitaja lupasi välittää viestin sairaanhoitajalle ja lääkärille kysyen miten kipua hoidetaan. Palveluohjaaja soitti sairaanhoitajalle. Sairaanhoitaja kertoi asiakkaan tutkimuksesta tulleet tulokset, joiden mukaan asiakkaalle oli määrätty uusi lääkitys. Palveluohjaaja soitti asiasta rouvalle. Rouvalla oli edelleen kipuja ja hän oksensi. Palveluohjaaja soitti sairaanhoitajalle, jolta tuli hoito-ohjeita mahataudin hoitoon. Palveluohjaaja nouti reseptin apteekista. Lääkehoito jatkui. Palveluohjaaja välitti tiedon rouvalle. Rouva soitti palveluohjaajalle kertoakseen, että hoitaja on paikalla ja puhuu jotakin hänelle mutta hän ei ymmärrä. Palveluohjaaja keskusteli hoitajan kanssa, joka kertoi, että oli kysynyt lupaa laittaa lääkkeet järjestykseen. Hoitaja soitti palveluohjaajalle, kun ei löytänyt sokeritautireseptiä. Palveluohjaaja tiedusteli asiaa rouvalta, joka kertoi, että omainen ei anna lupaa antaa reseptiä, koska hän ei löydä niitä hoitajien jäljiltä silloin, kun hänen täytyy lähettää reseptit toimentulotuen yksikköön. Asia selvitettiin palveluohjaajan avustuksella, ja yhdessä sovittiin, että jatkossa reseptit löytyvät asiakkaan lääkelaatikosta. Hoitaja soitti palveluohjaajalle ja kertoi, että asiakas tarvitsisi enemmän palvelua, kuten siivousta. Palveluohjaaja antoi omaisen puhelinnumeron ja pyysi, että kertovat omaiselle asiakkaan palvelutarpeesta. Esimerkki kaksi: Pariskunta, jossa rouva kielitaidottomana hoitaa kaikki pariskunnan asiat palveluohjaajan kautta. Rouvan eläkkeellä oleva puoliso puhuu jonkin verran suomea, mutta ymmärtäminen on huonoa. Rouvan tulojen takia mies ei saanut maahanmuuttajan erityistukea. Maaliskuusta 2011 maahanmuuttajien erityistuen korvasi takuueläke. Takuueläkkeeseen ei vaikuttaa puolison tulot. Palveluohjaaja kävi monta kertaa asiakkaan kanssa Kelassa. Kelassa pyydettiin toimittamaan liitteenä todistus asiakkaan venäjän eläkkeestä. Mies matkusti Venäjälle sitä noutamaan, mutta matkalla hän sairastui ja sai päätöksen vasta toukokuussa. Rouva jäi ilman tuloja ja taisteli sosiaalitoimiston kanssa toimeentulotuesta. Rouva täytti 65 vuotta heinäkuussa 2011, jolloin hänelle tuli oikeus eläkkeeseen. Takuueläkehakemus jätettiin Kelaan. Esimerkki kolme: Rouva kävi apteekissa ja hänen reseptinsä oli vanhentunut. Apteekkari yritti selittää rouvalle, että hänen täytyy uusia resepti lääkärillä. Rouva ei ymmärtänyt, ja luuli, että apteekki olisi uusinut reseptin. Kun hän tuli toisen kerran, hän ei saanut lääkettä, koska reseptiä ei oltu uusittu. Hän soitti palveluohjaajalle ja kertoi tilanteen. Palveluohjaaja neuvoi häntä menemään terveysasemalle ja jättää sinne reseptin uusittavaksi. 10

11 Edellä kuvatuista esimerkeistä voidaan havaita, kuinka tulkin käytöllä on merkittävä vaikutus asioiden sujuvaan hoitamiseen. Jos lääkereseptiä ei voi ajoissa uusia, ja jää vaille tarvitsemiaan lääkkeitä, voi tilanne olla hengenvaarallinen. Asioimiset virastoissa mutkistuvat entisestään kun yhteistä kieltä ei ole. Esimerkin yksi rouva tarvitsi hyvin paljon tukea jokapäiväiseen elämäänsä ja monissa kotihoidon tilanteissa asiat hankaloituivat ilman yhteistä kieltä ja muuta tukea. Rouva tarvitsi niin sanottua syvennettyä palveluohjausta. Kirjallisuutta: Kolehmainen, L.- Liikanen, T Palveluohjaus ikääntyvän venäjänkielisen maahanmuuttajan tukena. Opinnäytetyö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutuslinja. Kulttuuri- ja taideryhmätoiminta osana päivätoimintaa Marja Pelto-Pihko Kulttuurin ja taiteen synnyttämät arjen elämykset ovat useille ihmisille hyvän elämän edellytys. Toisille taide merkitsee mahdollisuutta irrottautua arjesta, kokea elämyksiä ja taidenautintoja, toisille taide on rakas harrastus. Elämyksellisyys syntyy taiteen synnyttämästä esteettisestä kokemuksesta. Taiteen avulla yksilö pohtii, mitä ihmisenä oleminen on ja mitä se voisi olla. Taiteen kautta ihminen voi vahvistaa omaa identiteettiään. Kulttuuritoiminnan myötä syntyvät yhteisöllisyys ja sosiaaliset verkostot, jotka auttavat hallitsemaan elämää paremmin. Yksi ryhmän osallistujista totesi omien huoltensa unohtuvan kun katselee taidetta. Taide-elämysten voima perustuu siihen että ne käynnistävät meissä positiivisia ajatuksia sekä kohentavat mielialaa ja elämänhalua. Kun ihminen kokee itsensä yksinäiseksi, eristäytyneeksi tai kokee surua, taide voi toimia tunteiden tulkkina ja lohduttajana. Taide-elämykset voivat siis lohduttaa, lievittää kärsimystä ja edistää terveyttä. Hyvään vanhuuteen kuuluu mahdollisuus ja oikeus taide- ja kulttuurielämysten saatavuuteen, oli sitten kyse kotona tai hoitolaitoksessa asuvasta vanhuksesta. Taide- ja kulttuuritoiminta eri muodoissaan ovat ennaltaehkäisevää toimintaa hyvinvointityön kentällä. Kulttuuri- ja taideryhmätoiminnan tavoitteet Toiminnan yhtenä tavoitteena oli tutustuttaa ryhmäläiset suomalaiseen yhteiskuntaan. Jokaiseen kokoontumiseen liittyi jokin teema, jota käsiteltiin toiminnan ohessa. Aiheina olivat mm. vuodenajat ja niihin liittyvät tavat ja perinteet sekä museo- ja taidenäyttelyvierailut. Lisäksi ryhmäläiset itse toivat esille arjessa esiin nousseita asioita. Tavoitteena oli vahvistaa ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta ja tuoda iloa ja virkistystä arkeen sekä vahvistaa heidän identiteettiään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Ryhmätoiminnan tavoitteina oli lisäksi ryhmäläisten yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, yksinäisyyden lievittäminen ja vertaisuuden kokeminen. Ikääntyville maahanmuuttajille suunnattu Taide- ja kulttuuriryhmä kokoontui joka toinen viikko Naistarin tiloissa Hervannassa. 11

12 Kulttuuri- ja taideryhmien toiminta Valokuvat Musiikki Näyttelyt Museot Kulttuuri- ja taideryhmätoiminta Menetelmä Tavoitteet Kommentteja / havaintoja Vanhojen valokuvien katselu a) Musiikin kuuntelu b) Yhteislaulu c) Levyraati Viron viikon näyttely, Agitaatioposliinia Eremitaasista- näyttely Aistit auki toiminnallinen museovierailu, Sara Hildenin museo, Kustaa Hiekan museo, Vapriikki, Amurin työläiskortteli Yhtäläisyyksien löytäminen eri kulttuuritaustan omaavien ryhmäläisten kanssa, vuorovaikutus, muistelu Tutustuminen suomalaisiin ja venäläisiin säveltäjiin, muistelu, mielihyvän kokeminen Tutustuminen Viron nuoriin taiteilijoihin sekä venäläiseen posliini tuotantoon. Muistelu, keskustelu, mielihyvän kokeminen Kuvien katselu, keskustelu, vuorovaikutus, muistelu, mielihyvän kokeminen Outojen esineiden tunnistaminen ja niiden käyttötarkoitus. Muistan 30-luvulta naisten vaatetuksen ja hiusten mallin, teilläkin on ollut samanlaista Ihasteltiin menneiden sukupolvien kuvia. Ei ole säästynyt valokuvia Ryhmäläisten toiveesta kuunneltiin lisää suomalaisten säveltäjien tuotoksia. Ryhmäläiset halusivat istua taulujen eteen ja tutkailla mitä tunteita teokset nostavat esille. Posliininäyttely aiheutti ihmetystä ryhmäläisissä. Ryhmäläiset olivat iloisia siitä että, heidät oli tuotu tutustumaan kyseisiin paikkoihin. Osa vieraili kohteessa ensimmäistä kertaa. Omat huolet unohtuu kun katselee taidetta Käden taidot Huovuttaminen: Omena Patalappu Seinävaate Huopahelminauha Maalaaminen: vesivärit, silkkivärit, kangasvärit Vuodenaika kuvakollaasit, Silkkihuivi, Tyynyliina Ruukkuaskartelu Tutustuminen huovutuksen kuiva ja märkätekniikalla toteutettaviin koruihin, seinävaatteisiin ja koristeesineisiin. Visuaalisen hahmottamisen tukeminen. Oman tuotoksen toteuttaminen, onnistumisen kokemukset. Tunne: osaan ja kykenen Tutustuminen väreihin, materiaaleihin ja eri tekniikoihin. Visuaalisen hahmottamisen tukeminen. Oman tuotoksen toteuttaminen, luovuus, onnistumisen kokemukset. Tunne: osaan ja kykenen. Innostus valtasi ryhmän, nauttivat värien runsaudesta. Pallojen pyöritys onnistuu vanhemmillakin sormilla, aivoja stimuloivaa ja muistia ylläpitävää toimintaa Ryhmäläiset pitävät käsillä tekemisestä. Murheet unohtuu kun on muuta ajateltavaa 12

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA PALVELUTARVESELVITYS HELSINGISSÄ Eila Sainio Diak Etelä Helsinki DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2 puhelin 040 5090283 www.helsinki.diak.fi Diak Etelä,

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä Kiintiöpakolaisten vastaanotto Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä sisällys Teksti: Maiju Ruhanen Ulkoasu: Satu Salmivalli Kuvat: Aleksi Malinen, 2013 sisällys Lukijalle 4 1. Hyvin suunniteltu on

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot