KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai klo Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo Alkkiomäki Jari Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Wiinamäki Petteri Markkola Juha-Matti, saapui Mäkipää Lea, poistui Liukku Petri Jalonen Pertti, poistui Nevanperä Hannele, poistui Yli-Salomäki Markku, poistui kvalt pj. kvalt I varapj. kvalt II varapj. esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 141 asiantuntija 141 asiantuntija 141 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Erja Silvennoinen ja Puheenjohtaja Heikki Mäkinen Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Erja Silvennoinen Heikki Mäkinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 141 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 142 TEKNINEN JOHTAJA PERTTI JALOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN 143 PIRKANMAAN TUOTTAMISVASTUUALUEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 144 TALOUSKATSAUS KIHNIÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 146 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOON 147 KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMNTA-ALUETTA KOSKEVAN NEUVOTTELURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

3 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 141 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirja on liitteenä. Talousarviokirjan ensimmäisillä sivuilla ovat yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Sivuilla 1 12 ovat käyttötalouden määrärahaesitykset, tuloslaskelma on sivulla 13, investointiosa sivuilla ja rahoituslaskelma sivulla 19. Tavoitteet ja perustelut sekä talousarvion että taloussuunnitelman osalta ovat sivuilla Taloussuunnitelman numero-osa on värillisellä paperilla asiakirjan loppuosassa. Yhteensä vuoden 2015 talousarvioesitys on euroa alijäämäinen. Vuosikate on euroa negatiivinen. Käyttötalouden menot ovat euroa ja tulot euroa. Lainamäärä kasvaa noin euroa ja on talousarviovuoden lopussa noin euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin euroa. YT-toimielin käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan talousarvion vuodelle 2015 ja vuosia koskevan taloussuunnitelman.

4 Kunnanhallitus TEKNINEN JOHTAJA PERTTI JALOSEN IRTISANOUTUMISILMOITUKSEN HYVÄKSYMINEN 142 Pertti Jalonen on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Hän on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen. Jalonen irtisanoo itsensä siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on KVTES: n 8. luvun 5 :n 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Pertti Jalosen irtisanoutumisaika on yksi kuukausi. Kunnanhallitus hyväksyy tekninen johtaja Pertti Jalosen toimittaman irtisanoutumisilmoituksen esityksen mukaisesti.

5 Kunnanhallitus PIRKANMAAN TUOTTAMISVASTUUALUEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 143 Pirkanmaan kuntajohto kokoontui Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikosen kutsusta keskustelemaan sote-uudistuksesta. Kokouksessa kuultiin STM:n edustajien Pekka Järvisen ja Kari Haaviston puheenvuorot uudistuksen tilanteesta julkisuuteen annetun STM:n tiedotteen jälkeen. Sote-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä päätti tuolloin tuottamisvastuualueiden enimmäismäärästä. Tays erva-alueelle on tulossa enintään neljä tuottamisvastuualuetta. Näistä yhden tulee olla koko Pirkanmaan laajuinen. Kokouksessa käytiin keskustelua tilanteesta ja Pirkanmaan tuottamisvastuualueesta. Keskustelussa korostui huoli kustannusten hallinnasta, mallin kannustavuudesta ja sote-palveluiden kytkeytymisestä kunnan muuhun palvelutuotantoon, erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lisäksi keskustelua herätti soteuudistuksen aikataulun kireys sekä muutosprosessien hallinta muun muassa kuntien investointien, rekrytointien ja kehittämistyön osalta. Kokouksessa sovittiin uudistuksen toteutuksen etenemisestä Pirkanmaalla. Pirkanmaan tuottamisvastuualueen suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan projekti, jota ohjaa asemavaltuutukseen perustuen kuntien valtuustojen ja hallitusten ykköspuheenjohtajista muodostettava ohjausryhmä. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan henkilöstön edustajat. Ohjausryhmässä on puhe- ja läsnäolooikeus kuntajohtajilla. Ohjausryhmä kokoontuu joulukuussa, jolloin päätetään projektin resursoinnista, aikataulusta ja toimeksiannosta. Projekti toteutetaan kuntavetoisesti hyödyntäen sairaanhoitopiirin asiantuntemusta. STM on varannut uudistuksen toteuttamiseen rahallisia resursseja. Pirkanmaan kuntien kanta oli, että Tays erva-alueelle muodostuvan sote-alueen rakentamiseen varatut rahat tulee suunnata suoraan kuntien käyttöön aluehallintoviraston sijaan. Kokouksessa sovittiin myös, että Pirkanmaan kunnat kannattavat Tays ervaalueelle muodostuvan sote-alueen valmistelun etenemistä kuntavetoisesti. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on kutsunut koolle Tays erva-alueen muiden tuottamisvastuualueiden edustajat. Oheismateriaalina: Sote- uudistuksen järjestämislain keskeinen sisältö / Pekka Järvinen, Sote- uudistus Pirkanmaalla. Kunnanhallitus nimeää Pirkanmaan tuottamisvastuualueen suunnittelua ja toteutusta varten perustettavan projektin ohjausryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanjohtajan.

6 Kunnanhallitus

7 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

8 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 145 Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL 13 ). Siten valtuusto perusteista päättäessään ohjaa kunnanhallitusta hallinnon ja talouden vastuutehtävän hoidossa sekä toiminnan johtotehtävässä. Keskeinen ohjausväline on hallintosääntö. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportointia. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä nro 2 olevan Kihniön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

9 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Sivistyslautakunta Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa päivähoidon tehtäväalueelle euroa. Lasten kotihoidon tukea on käytetty aktiivisemmin kuin on budjetoitu, joten lisämäärärahan tarve on euroa sekä varsinaisen päivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon palkkakustannuksiin ja ateriakustannuksiin yhteensä euroa. Lasten omassa kodissa tapahtuvaan päivähoitoon on tarvittu ennakoitua enemmän määrärahoja. Ryhmäperhepäivähoidossa on useita erityislapsia, jotka on sijoitettu kahden lapsen hoitopaikalle ja erityislapsia, joiden hoitamiseen tarvitaan myös avustaja. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään yhteensä euron lisämääräraha. Sltk 38 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Perusturvalautakunta Perusturvan kuluvan vuoden talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan koko vuoden toimintakuluja. Talousarviovuoden aikana on jouduttu tekemään mm. asiakassijoituksia, joihin ei voitu varautua laadittaessa kuluvan vuoden talousarviota. Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan kuluvan vuoden aikana kolme lasta ulkopuoliselle palvelujen tuottajalle kuukausikustannusten ollessa euroa lasta kohden. Sijoituksista tulee tänä vuonna kustannuksia yhteensä noin euroa. Samalla tulosalueella tulee joissakin toimintayksiköissä määrärahan alitusta, joten koko tulosalueen lisämäärärahan tarve on arviolta noin euroa Ympäristöterveydenhuoltoon (eläinlääkintähuolto) varatut määrärahat eivät myöskään ole kuluvalle vuodelle riittävät. Palkkauskustannuksiin (ostopalvelut Sastamalan kaupungilta) kuluu arvioitua enemmän. Samoin erikoissairaanhoidon tulosalueella määrärahat eivät riitä. Pirkan-

10 Kunnanhallitus maan sairaanhoitopiirin käyttö on ollut kuluvana vuonna tilausta suuremmat. Samoin muuhun erikoissairaanhoitoon tarvitaan lisää yhden uuden psykiatrian asiakassijoituksen vuoksi. Lisämäärärahan tarve jakaantuu alla olevan mukaisesti: Sosiaalipalvelujen tulosalue lastensuojelu / ostopalvelu Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalue: ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoidon tulosalue Sairaanhoitopiiri Muu erikoissairaanhoito YHTEENSÄ Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle selostusosassa mainituin perustein kuluvan vuoden talousarvioon Sosiaalipalvelujen tulosalueelle euron lisämäärärahan, Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle euron lisämäärärahan sekä Erikoissairaanhoidon tulosalueelle euron. Perusturvaltk. 77 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 146 Yleishallinnon tehtäväalueella korkokulujen ja muiden rahoituskulujen sekä valtiolle maksettavien maksuosuuksien määrärahat eivät tule riittämään vuodelle Korkokuluihin tarvittaisiin euron lisämääräraha, muihin rahoituskuluihin euron lisämääräraha ja maksuosuuksiin valtiolle 800 euron lisämääräraha. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon määrärahat ylittyvät noin euroa ennakoitua useampien kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksien sekä valtuustoseminaarien kokouspalkkioiden vuoksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon 1. myönnetään sivistyslautakunnalle päivähoidon tehtäväalueelle yhteensä euron lisämääräraha sivistyslautakunnan mainitsemin perustein. 2. myönnetään Sosiaalipalvelujen tulosalueelle yhteensä euron lisämääräraha ja Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle yhteensä euron lisämääräraha ja Erikoissairaanhoidon tulosalueelle euron lisämääräraha perusturvalautakunnan mainitsemin perustein. 3. myönnetään yleishallinnon tehtäväalueelle korkokuluihin euron, muihin rahoituskuluihin euron, maksuosuuksiin valtiolle 800 euron ja luottamushenkilöhallintoon euron lisämäärärahat.

12 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMNTA-ALUETTA KOSKEVAN NEUVOTTELURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN 147 Kunnanvaltuusto nimesi pitämässään kokouksessa Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamista koskeviin neuvotteluihin: kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäen. Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallitukselle oikeuden täydentää neuvotteluryhmää. Kunnanhallitus täydentää työryhmää perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäellä.

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 01.09.2014 kello 18.00 - Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot