Setlementtityön juurilla nykyajassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtityön juurilla nykyajassa"

Transkriptio

1 Setlementtityön juurilla nykyajassa Itä-Pasilan asukastalo -projektin ( ) loppuraportti ja kuvaus asukastalon ensimmäisistä vuosista Maaliskuu 2011 Veikko Väisänen Tuula Immonen Anu Ojaksela

2 2 Sisältö JOHDANTO... 3 OSA ITÄ-PASILAN ASUKASTALO -PROJEKTIN TULOS: TOIMIVA ASUKASTALO LÄHTÖKOHTIA ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Visiointia Tavoitteet täytettiin... 7 ASUKKAIDEN KOHTAAMISPAIKKA, KOKOONTUMISTILA JA TOIMINTAPISTE... 7 YHDESSÄ JA OMAEHTOISESTI TOIMIMINEN... 9 ASUKKAAT OSALLISTUJINA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ... 9 APU JA NEUVONTA VAIKUTTAMINEN ALUEEN ASIOIHIN UUDET TOIMINTAMALLIT TULOS: PROJEKTISTA ASUKASTALOKSI OSA LÄHTÖKOHDAT ASUKKAIDEN AKTIIVISUUS KÄYNNISTI ASUKASTALON PALUU SETLEMENTTITYÖN JUURILLE ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET ASUKASTALON KÄYTÄNNÖISSÄ PERUSTAN RAKENTAMINEN TOIMINNAN TASOT KUMPPANUUS JA YHTEISTYÖVERKOSTOT ASUKASTALON TOIMINTAPERIAATTEET JA SÄÄNNÖT TOIMINTAA RAKENTAMASSA ASUKASTALOTOIMINNAN HYÖTYJÄ POHDINTAA TILASTA PAIKAKSI JA VÄLJÄKSI YHTEISÖKSI LUOTTAMUS VERKOSTOJEN TOIMINTA Intressien yhteen sovittaminen SETLEMENTTITYÖ SOSIAALISEN PÄÄOMAN VAHVISTAJANA? PASILAN ASUKASTALON TOIMINNAN ULKOINEN ARVIOINTI ARVIOINTIA PASILAN ASUKASTALON TOIMINNASTA ASUKASTALON TULOKSET Asukastalo mahdollistajana, integroijana ja sivistäjänä Asukastalo yhteisöllisten ongelmien ratkojana Asukastalo yhteiskunnan normien kantajana ja välittäjänä Verkostot Asukastalon organisaatio ja työntekijöiden rooli KIRJALLISUUS SETLEMENTTIPERUSTAISEN ASUKASTALON MALLI LIITE ASUKASTALON OHJAUSRYHMÄ OPISKELIJAT... 57

3 Johdanto 3 Itä-Pasilan asukastalon toiminta käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina Toimitilan kustannuksista vastasi Helsingin kaupunki. Projektin vastuullinen toteuttaja oli Kalliolan setlementin kehittämisyksikkö ja yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa toteutettiin kumppanuussopimuksen perustalta. Nykyiseen muotoonsa asukastalo rakentui asukkaiden ja lukuisten toimijoiden yhteistyönä. Asukastalon projektivaihe päättyi ja tässä vaiheessa tiedetään toiminnan jatkuvan vakaamman Ray-rahoituksen sekä Helsingin kaupungin panostuksen turvin. Asukastalosta on tullut tavoitteiden mukaisesti paikka, jossa on mahdollista käydä tapaamassa muita ihmisiä, toteuttaa ihmisten tilanteista ja tarpeista nousevia toimintoja sekä saada vertais- ja ammatillista neuvontaa ja apua ongelmien ratkomiseen. Lisäksi asukastalon ajateltiin vastaavan toiminnoillaan paikallisista olosuhteista nouseviin haasteisiin ja olevan aktiivinen toimija asukkaiden hyvinvointia edistävissä asioissa. (Itä-Pasilan asukastalon väliraportti 2010, 6). Asukastalon toiminta on laajentunut henkilöverkostojen ja tapahtumien, erityisesti Pasila-viikon, kautta käsittämään koko alueen, minkä myötä on tullut tavaksi puhua Pasilan asukastalosta, vaikka sijainti ja toiminnan painopiste onkin alueen itäisessä osassa. Tässä raportoinnissa kuvataan ja arvioidaan asukastalon ensimmäisten vuosien toimintaa. Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan lyhyesti projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja projektin tuloksia. Toisessa osassa kuvataan prosessia, jossa asukastalosta muovautui nykyisenlainen hyvin toimiva kokonaisuus. Tavoitteena on löytää niitä oleellisia asioita, jotka ovat edesauttaneet projektin alkutaipaleella muotoiltujen visiointien toteutumista. Samalla hahmottuu kuva setlementtityöstä nykyoloissa. Raportti sisältää myös asukastalotoiminnan ulkoisen arvioinnin sekä liitteenä olevan setlementtiperustaisen asukastalon mallin. Raportin tarkoituksena on luoda pohjaa Pasilan asukastalon jatkotoiminnalle sekä antaa aineksia asukastalojen suunnitteluun ja toteutukseen setlementeissä ja muissa organisaatioissa. Kiitokset Projektin päättyessä on aika kiittää heitä kaikkia, jotka ovat tehneet asukastalon mahdolliseksi. Asukkaita ja muita toimijoita on kiittäminen aktiivisesta vaikuttamisesta Helsingin kaupungin poliittisiin päättäjiin niin, että asukastalon perustaminen mahdollistui, samoin asukastalotoimintojen moninaisuudesta ja vireästä osallistumisesta toimintaan. Kiitos kuuluu myös asukastalossa toimiville Kalliolan Nuorille ja leikkipuisto Lehdokille hyvästä yhteistyöstä, jota ilman asukastalosta olisi jäänyt puuttumaan monta oleellista toimintaa. Kiitos projektin ohjausryhmän jäsenille hyvistä ehdotuksista ja innostavista keskusteluista sekä vapaaehtoisille, työllistettyinä olleille ja opiskelijoille, joita ilman ei olisi pärjätty. Asukastalo ei toimi ilman rahoitusta. Paikallinen toiminta, myös paljolti asukkaiden vapaa- ja omaehtoisuuteen perustuva, tarvitsee paikan sekä toimintaa mahdollistavat ja ylläpitävät rakenteet. Kiitos rahoittajille, Raha-automaattiyhdistykselle ja Helsingin kaupungille.

4 4 Osa 1 Itä-Pasilan asukastalo -projektin tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuus Omenahillotalkoot Pasilan asukastalolla

5 5 2 Itä-Pasilan asukastalo -projektin tulos: toimiva asukastalo 2.1 Lähtökohtia Itä-Pasilan asukastalon perustaminen ei tapahtunut käden käänteessä, vaan sitä edelsi monia vuosia eri tahoilla käyty keskustelu toimintatilan tarpeesta. Asukkaat ja paikalliset toimijat pitivät tärkeänä saada alueen asukkaiden käyttöön toimintatila, joka samalla mahdollistaisi eri väestöryhmien kanssakäymistä ja jonka tehtävänä olisi mm. edistää asumisviihtyvyyttä lisäävien ratkaisujen syntyä. Tiloja tarvittiin erityisesti eläkeläisten, lasten ja nuorten, maahanmuuttajien ja yksinäiseksi itsensä tuntevien alueen asukkaiden tarpeisiin. Alueen yhteistyöryhmässä East teamissa laadittiin asukastalon perustamissuunnitelma ja laitettiin vireille sen käsittely Helsingin kaupungin päättävissä elimissä. Kaupungin myönteisen päätöksen jälkeen Kalliolan setlementille annettiin asukastalon toteuttajan tehtävä. Kalliola tunnettiin alueella, koska sen kehittämisyksikkö sijaitsi Itä-Pasilassa ja se oli aktiivisesti mukana paikallisessa toiminnassa ja asukastalon suunnittelussa. Kalliolan vahvuutena monikulttuurisessa toimintaympäristössä oli sen poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus sekä se, että Kalliola ei ole minkään erityisen ryhmän etujärjestö. Yhdistysmuotoinen organisaatiopohja puolestaan mahdollisti rahoituksen hakemisen Raha-automaattiyhdistykseltä. Lisäksi Kalliolan Nuoret oli jo käynnistänyt toimintaa asukastalon tulevissa tiloissa. Asukastalon pilotointivaihetta varten haettiin ja saatiin Ray:ltä kolmivuotinen rahoitus ( ). Asukastalo perustettiin Kalliolan kehittämisyksiköltä vapautuneisiin tiloihin, joissa jo toimivat Kalliolan Nuoret ja Helsingin kaupungin leikkipuisto Lehdokki. Asukastalon vastaavaksi työntekijäksi saatiin lähiasukkaiden ja toimijoiden tuntema tuttu työntekijä. Asukastalo syntyi vastauksena paikallisiin tarpeisiin ja monivuotiseen odotukseen, minkä vuoksi toiminnat käynnistyivät vauhdikkaasti heti tilojen avaamisen jälkeen maaliskuussa Arvot ja toimintaperiaatteet Setlementtityön näkökulmasta asukastalotoiminta oli paluuta juurille, sen tyyppisiin ajatusmalleihin ja toimintatapoihin, joita jo ensimmäisissä setlementeissä käytettiin. Setlementtityölle on ominaista toiminnan vahva arvopohja. Kalliolassa arvot on määritetty seuraavasti: Erilaisuuden hyväksyminen Luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia Tasa-arvoisuus Yksilön oikeuksien kunnioittaminen Lisäksi toiminnan järjestämisen ja menetelmien valinnan taustalla olivat työntekijöiden ammatillinen ja kokemukseen perustuva tieto (esim. setlementtityö, yhteisösosiaalityö, asiakastyö), muista vastaavantyyppisistä toiminnoista ja niiden arvioinneista koottu sekä prosessin toteutuksessa kertynyt tieto.

6 6 Setlementtityön perinteisiin nojautuvia, asukastalon toimintaa ohjanneita arvoja ja periaatteita käsitellään syvemmin raportin toisessa osassa. 2.3 Tavoitteiden saavuttaminen Projektin toteuttamisen hyvistä alkuasetelmista, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden aktiviisesta mukaan tulosta ja työntekijöiden sitoutuneesta työotteesta johtuen jo projektin väliraportoinnissa voitiin todeta asetettujen tavoitteiden tulleen suureksi osaksi toteutetuiksi. Seuraava tavoitteiden saavuttamisen ja tulosten esittely perustuu seuranta-aineistoon ja toiminnan dokumentointiin. Tässä osiossa aihealue käydään läpi lyhyesti antamatta vastauksia miten ja miksi -kysymyksiin. Niihin ja asukastalon muotoutumisprosessiin palataan raportin toisessa osassa Visiointia Projektin alkuvaiheessa täsmennettiin rahoitushakemuksessa esitettyjä tavoitteita, tarkoitusta ja toimintamenetelmiä sekä työstettiin arviointisuunnitelma. Projektin tarkoitukseksi tuli tuottaa asukkaiden ja erilaisten paikallisten toimijoiden yhteistyönä asukastalo. Asukastalon tuli toimia tilana, jossa on mahdollista käydä tapaamassa muita ihmisiä, toteuttaa ihmisten tilanteista ja tarpeista nousevia toimintoja sekä saada vertais- ja ammatillista neuvontaa ja apua ongelmien ratkomiseen. Visiota muotoiltaessa ajateltiin asukastaloa sellaisena, jollaiseksi sen haluttiin tulevan. Ajatuksena oli, että projektissa edettäisiin vision suuntaan, vaikka sen päättyessä kaikki ei olisikaan valmista: Asukastalo on setlementtiarvoihin perustuva, asukkaiden omaa toimijuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta tukeva kohtaamispaikka, kokoontumistila ja toimintapiste. Se vastaa toiminnoillaan paikallisista olosuhteista nouseviin haasteisiin ja on aktiivinen toimija asukkaiden hyvinvointia edistävissä asioissa. Toiminnan perustana oleva yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutuksellisuus mahdollistavat vastavuoroisten suhteiden ja luottamuksen syntyä erilaisten ihmisten välillä, mikä voi osaltaan vahvistaa alueen sosiaalista pääomaa. Visio perustui oletukseen, että määritetyllä tavalla toimimalla voidaan saada aikaan asukastalossa kävijöiden hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, vaikuttaa alueen epäkohtien korjaamiseen ja mahdollisesti vahvistaa alueen sosiaalista pääomaa. Ajateltiin, että toiminnalla voidaan joiltakin osin ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä / auttaa niiden ratkomista. Projektin tarkoituksen ja vision muotoilussa otettiin etäisyyttä ongelmakeskeisistä asukastalon tarpeen perusteluista. Talon käyttäjärakenteen haluttiin olevan monipuolinen: kaikenikäiset asukkaat, viranomaistahot, kantaväestö, maahanmuuttajat ja erilaisessa sosiaalisessa asemassa olevat. Näin yhteistoiminta saisi vankan perustan ja asukastalosta muodostuisi alueen resurssi. Haluttiin myös korostaa sitä, että asukastalosta muotoutuu tietynlainen talossa kävijöiden ja toimijoiden yhteistyönä. Toimintaa kehitettiin projektimuotoisesti, mutta sitä kautta tuleva raamitus ajateltiin tukirakenteeksi, joka ei saa tukahduttaa potentiaalista

7 ihmisistä lähtevää aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Tämä muistuttaa Hull Housen perustajan Jane Addamsin toimintatapaa. Hän ei asettanut tavoitteeksi määrätynlaista taloa eikä suunnitellut etukäteen toteutettavia toimintoja, vaan talo muotoutui monenlaisten toimintojen ja käytännön kokeilujen kautta (Puurunen & Röpelinen 2004, 152). Setlementtityön perinteisiin nojautuen lähialuetta ja -yhteisöä haluttiin kehittää yhdessä naapuruston kanssa. Yksittäisten palveluiden tarjoamisen sijaan tarkoituksena oli antaa tilaa elämän erilaisille asioille ja yhdessä olemisen muodoille. Työntekijöiden tuli luoda toiminalle puitteet ja mahdollisuudet Tavoitteet täytettiin Projektisuunnitelmaa täsmennettäessä asukastalo paikkana oli jo perustettu, joten tavoitteet muotoiltiin koskemaan asukastalotoiminnan kehittämistä. Tavoitteet johdettiin projektin tarkoituksesta ja visiosta ja samalla kirjattiin menetelmät, joilla tavoitteet oletettiin voitavan toteuttaa. Seuraavassa käydään läpi lyhyesti tavoitteiden toteutumista. Muut, projektin sisäisiin tehtäviin liittyvät tavoitteet toteutettiin suunnitellusti. Julkisen sektorin palveluiden ja järjestötoiminnan rajoja koskevasta selvityksestä on tehty erillinen raportti (Anttila & Juote 2010) ja asukastalotoiminnan mallinnus on tämän raportin liitteenä. Toiminnan kasvua ja sisältöjä kuvataan tarkemmin prosessikuvauksen yhteydessä. Tavoitteet 1. Alueen toimijoiden ja asukkaiden välinen yhteistyö ja yhdessä toimiminen lisääntyvät. 2. Syntyy kävijöiden tuottamaa omaehtoista toimintaa. 3. Yhteisön ja alueen ongelmia ratkotaan yhdessä. 4. Kävijät saavat tarvitessaan tukea, neuvontaa ja ohjausta. 5. Projektin toteutuskumppanuus ja yhteistyö tuottaa uusia yhteistyömuotoja, jotka tukevat ihmisten pärjäämistä erilaisissa elämän muutos- ja ongelmatilanteissa. 6. Selvitetään ja täsmennetään julkisen sektorin ja järjestön työn välisiä rajoja. 7. Projektia toteuttavat työntekijät voivat hyvin työssään 8. Mallinnetaan asukastalon toiminta ja toteutettu kumppanuus. 9. Arvioidaan projektin toteutus, asukastalotoiminnan tuloksia ja vaikutuksia sekä toteutettua kumppanuutta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Asukkaiden kohtaamispaikka, kokoontumistila ja toimintapiste Itä-Pasilan asukastalo -projektin suunnitelman sekä asukkaiden toiveiden mukaan asukastalon tuli olla asukkaita yhteen kokoava ja erilaisten ryhmien vuorovaikutusta lisäävä paikka. Sen tuli myös tarjota tila erilaisille toiminnoille. Työntekijät tekivät kävijäseurantaa muiden tehtäviensä lomassa. Ryhmissä kävijöistä saatiin jokseenkin täsmälliset tiedot, mutta muilta osin (olohuoneessa kävijät, kahvilla pistäytyjät jne.) seuranta oli epätarkempaa. Alla olevat tiedot ovat siten noin -tietoja ja kertovat käyntien, ei yksittäisten eri kävijöiden määrää.

8 8 Käyntikerrat asukastalossa (ei sis. Kalliolan Nuorten toimintoja) (1.3. alkaen) Ryhmätoiminnat (harrastus-, vertaistuki- ja ohjatut ryhmät, läksykerhot, juhlat) Kurssit (SPR:n kanssa yhteistyössä) Verkostojen kokoukset Yksittäiset käynnit / olohuone Yhteensä Taulukko 1. Käyntikerrat Itä-Pasilan asukastalossa Lisäksi kaikkina toimintavuosina alueella on järjestetty tapahtumia, joilla on tavoitettu kävijöitä laajempi asukkaiden joukko. Erityisesti monien toimijoiden yhteistyönä järjestetyn Pasila-viikon tapahtumat tavoittivat runsaan joukon molempien Pasiloiden asukkaita. Esimerkiksi vuonna 2010 tapahtumiin osallistui noin 750 henkilöä. Ensimmäisen vuoden käyntimäärät osoittavat, että toimijoita toimintoineen oli jo valmiina odottamassa asukastalon avautumista. Vuodelle 2009 tavoitteeksi asetettu 9000 käyntiä ylitettiin. Toiminnan monipuolistuminen näkyi ryhmä- ym. toimintoihin osallistujien kasvuna, mutta myös vanhoihin ryhmiin osallistuminen vilkastui. Olohuonekäynnit vähenivät vuoden 2009 aikana, mutta nousivat taas viimeisenä toimintavuonna, mikä oli tavoitekin. Jo asukastaloa suunniteltaessa oli selvää, että asukkaista toimintaan tulevat mukaan ennen muuta sellaiset, jotka ovat päivisin kotona ja jotka tarvitsevat asukastaloa. Työikäiset saavat osallisuuden, osallistumisen ja toimijuuden kokemuksia useimmiten osallistuessaan työelämään ja/tai harrastustensa kautta. (Särkelä 2009, 9). Heille asukastalo ei ole samalla tavoin tärkeä kuin työelämän ulkopuolella oleville. Asukastalon pääasialliset kävijäryhmät olivatkin ikäihmiset, lapsiperheet sekä lapset ja nuoret (Kalliolan Nuorten toiminta). Maahanmuuttajataustaisten osuus oli suuri. Viikonloppuisin tila oli asukkaiden omaehtoisessa käytössä ja tällöin järjestettyihin kokouksiin (taloyhtiöt jne.) ja muihin omiin tilaisuuksiin työelämässä olevatkin osallistuivat. Erilaisten ryhmä-, olohuone- ja muiden toimintojen sekä niihin osallistuvien määrästä voi päätellä, että asukastalosta tuli suunnitelmien mukaisesti erilaisten ihmisten kohtaamispaikka ja toimintapiste. Ikäihmiset kertoivat työntekijöille arvostavansa sitä, että lähellä on paikka, jonne voi tulla tapaamaan muita, pitämään itseään toimintakunnossa (ryhmät ja terveydenhoitaja), syömään keittoa, hakemaan apua jne. Maahanmuuttajien antamassa palautteessa asukastalo on tärkeä mm. tapaamispaikkana erityisesti naisille ja lapsille turvallinen harrastuspaikka. Palautekuvausten mukaan asukastalossa on hieman turvapaikan tuntua. Kävijämäärien kasvaessa ongelmaksi tuli tilojen ahtaus ja epäkäytännöllisyys. Ahtaissa oloissa oli hankala järjestellä erityyppisten toimintojen rinnakkain oloa ja suurempia yhteisiä kokoontumisia ei voitu lainkaan järjestää. Uutta tilaa ei kuitenkaan ole edelleenkään näköpiirissä ja tilakysymyksiä joudutaan miettimään jatkossakin, esim.

9 mahdollisia muita tiloja joillekin toiminnoille. Edelleen on ajankohtaista vaikuttaminen Keski-Pasilan suunnitteluun, jotta sinne saataisiin tilat asukastoiminnalle. 9 Yhdessä ja omaehtoisesti toimiminen Projektin yhtenä tavoitteena oli alueen toimijoiden ja asukkaiden välisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen sekä erilaisten omaehtoisten toimintojen lisääntyminen. Nämä kaikki ovat asukastalotoiminnan perustaa ja oletetaan, että niiden kautta erilaisten ihmisten ja väestöryhmien keskinäinen ymmärrys lisääntyy. Tällä puolestaan voi olla vähitellen kertyviä positiivisia vaikutuksia koko alueella. Asukastalon puitteissa oli ja on mahdollisuus osallistua monenlaiseen yhteiseen toimintaan, kuten harrastus-, vertaistuki- ja opintoryhmiin, tapahtumien järjestämiseen ja alueen asioihin vaikuttamiseen, mutta voi myös tuoda toiminnan mukanaan taloon ja kutsua muita osallistumaan. Toimintojen kokonaisuus oli vaihteleva, sillä kaikki kokeilut eivät jääneet elämään ja osa oli tarkoitettukin määräaikaisiksi. Omaehtoisten toimintojen käynnistämistä rohkaistiin ja toivotettiin tervetulleiksi kaikki toimintaperiaatteiden rajoihin sopivat toiminnat. Toimintoja syntyi sekä keskusteluissa tuotetuista että yksittäisten ihmisten ideoista ja niiden kirjo oli moninainen. Rajauksena oli, että tuotteiden markkinointia yms. kaupallista toimintaa ei tehdä asukastalossa, ei myöskään minkäänlaista käännytystoimintaa. Tiloissa voi kokoontua lasten pyhäkoulu ja koraanikoulu eikä rajaus sulje pois poliittisten järjestöjen toimintaa sinänsä, vaan käännytysulottuvuuden. Toimitilasta aiheutui joitakin rajauksia, kuten se, että tilaa ei voitu antaa syntymäpäivien viettopaikaksi. Asukastalossa toimintaa järjestävien organisaatioiden määrä kasvoi projektin toteutusaikana ja niistä tuli osa asukastalon verkostoa. Asukastalosta on lisäksi annettu tietoa muiden järjestöjen toiminnasta, mikä on tuottanut liittymisiä järjestöihin. Asukastalon toivottiin voivan myös edistää kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten välistä vuorovaikutusta esimerkiksi juuri yhteisen tekemisen avulla. Onnistuneita esimerkkejä sekaryhmänä toimimisesta olivat asukastalossa järjestetyt SPR:n kurssit sekä juhlat, matkat ja retket. Yhdessä tekemisen ja omaehtoisen toiminnan määrä ja kasvun tahti ylittivät projektin toteuttajien odotukset. Pysyviksi toiminnoiksi vakiintuivat esim. eläkeläisten ryhmätoiminnat, vertaistukiryhmät, keittopäivä, senioribändi, suomenkielen ja muu opetus sekä vaihtuvasisältöiset tapahtumat ja vuosittainen Pasilaviikko, jonka järjestelyissä asukastalo on keskeinen toimija. Asukkaat osallistujina toiminnan kehittämisessä Toiminnan kehittäminen oli edellä kuvattua toimintojen tuottamista ja niihin osallistumista, mutta sen ohella kehittämistä tehtiin asukastaloparlamentissa. Sen tarkoitus oli toimia asukastalon keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Parlamentissa käsiteltiin erilaisia yhteisiä asioita ja siellä voitiin selvittää myös ristiriitatilanteita, jos ne koskettivat koko yhteisöä ja vaativat laajaa käsittelyä. Ensimmäisenä tehtävänään

10 parlamentti tuotti asukastalon huoneentaulun, johon kirjattiin arvot, toimintaperiaatteet ja tilankäyttösäännöt. Saatujen kokemusten mukaan parlamenttikokoontumisiin tuli osallistujia, jos esillä on jokin erityinen asia (kuten sääntöjen laatiminen). Aktiivisimmin osallistuivat ihmiset, jotka olivat aktiiveja muissakin toiminnoissa. Osallistumismahdollisuuksia laajennettiin ottamalla asukastalon toimintaa koskeva keskustelu esim. osaksi Tallinnan risteilyn ohjelmaa. Mielipiteitä ja ideoita kerrottiin myös toiminnan ohessa ja suora yhteys työntekijöihin saattoi osaltaan vähentää tarvetta tulla kuulluksi kokouksiin osallistumalla. Asukkaat ja eri toimijoiden edustajat osallistuivat asukastalotoiminnan kehittämiseen myös järjestetyissä toiminnan suunnittelukokouksissa, kuten tulevaisuusverstaassa. 10 Apu ja neuvonta Asukastalon arjessa työntekijöiden antama apu ja neuvonta olivat osa työtä. Ihmiset tulivat puhumaan mitä erilaisimmista asioista ja olivat tyytyväisiä, kun pysähdyttiin kuuntelemaan ja keskustelemaan. Projektin alkuvaiheessa tehtiin kirjausta uusista tulijoista ja siitä, millaisissa asioissa apua haettiin ja ohjattiinko ihminen asukastalosta jonkin palvelun piiriin. Kävijöiden määrän kasvaessa tarkka kirjaaminen ei ollut enää mahdollista. Apua haettiin hyvin erilaisiin asioihin, jotka koskivat esim. koulutusta, työelämää, tietoteknisiä ongelmia, oikeusapua jne. Näytti siltä, että sosiaalipalveluihin liittyvälle neuvonnalle olisi ollut tarvetta ja yhteistyössä Ne-Rå:n kanssa kokeiltiin päivystysluontoista neuvontaa, joka ei kuitenkaan vetänyt väkeä. Tämä johtunee siitä, että asukastaloon ei tultu ensisijaisesti ratkomaan jotakin ongelmaa, mutta mieltä vaivaavista asioista oli helppo kysäistä työntekijältä. Neuvontaan meneminen saattoi olla vaativampaa. Verenpaineen mittauspisteen toimintaan sisältyi luontevana osana keskustelua ja terveysneuvontaa. Siitä tuli helposti tavoitettavaa arkipäivän auttamista osana muuta asukastalotoimintaa. Jalkautuvan toiminnan myötä avun antamisen piiri kasvoi kotiin vietyyn apuun sellaisissa asioissa, joita julkiset palvelut eivät hoida. Yhteisön ongelmien ratkominen Odotettavissa oli, että erilaisten ihmisten, ihmisryhmien ja toimimisen tapojen kohdatessa samoissa, vieläpä melko pienissä tiloissa, syntyy myös erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Näiden ratkaisemisessa tärkeäksi osoittautui avoimuus ja luottamus työntekijöihin. Avoimuudella tarkoitettiin sitä, että asioista pyrittiin puhumaan rehellisesti ja kaikki osapuolet saivat äänensä kuuluville. Edellytys asioiden tällaiselle käsittelylle oli se, että ristiriitatilanteeseen osalliset luottivat työntekijöiden puolueettomuuteen, jolloin he voivat toimia välittäjän ja näkemysten yhteen sovittelijan tehtävässä. Asukasparlamentissa työstetyt asukastalon pelisäännöt (arvot ja toimintaperiaatteet) toimivat yleisenä toiminnan raamittajana ja taustatukena ristiriitatilanteissa. Yhdessä neuvotellen löydettiin myös käytännöllisiä ratkaisuja tilanteiden selvittelyyn. Työntekijöiden arvion mukaan rinnakkainelo eteni projektin aikana positiiviseen suuntaan. Kommunikointi ja keskinäinen oleminen ei ollut enää ole toistensa varomista, vaan uskallettiin puhua avoimemmin hankalistakin asioista ja kävijät hoitivat

11 ristiriitatilanteita myös keskenään turvautumatta työntekijöiden välitysapuun. Tämä osoittaa luottamuspohjan vahvistumista. 11 Ristiriitatilanteissa sopuun pääsyä edisti se, että asukastalosta oli tullut kävijöille tärkeä paikka. Siitä ei haluttu luopua, vaan mieluummin soviteltiin erimielisyyksiä ja sopeuduttiin yhteisoloon. Vaikuttaminen alueen asioihin Yhdessä toimimisella tavoiteltiin myös vaikuttamista alueen asioihin, millä on viitattu esim. viihtyvyyskysymyksiin, alueen ongelmien ratkomiseen sekä huonon maineen parantamiseen. Keskustelua alueen asioista herättivät erityisesti lehdissä olleet Itä- Pasilaa koskevat, pääsääntöisesti negatiivissävyiset kommentoinnit (esim. HS artikkeli, jossa alue kuvattiin pelottavaksi). Tärkeänä pidettiin vaikuttamista siihen, että asukastalon toiminta jatkuu projektivaiheen päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi kutsuttiin sekä poliittisten päättäjien että rahoittajien edustajia tutustumaan asukastaloon ja tehtiin toimintaa tunnetuksi sekä Kalliolan omien että yhteistyötahojen verkostojen kautta. Asukkaiden tilanteiden sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa EAPN-Fin - verkostossa toimimisen kautta myös valtakunnallisen tason ratkaisuja vaativia ongelmia, kuten köyhyys, pienituloisuus ja syrjäytyminen, nousi esiin. Asukastalon vastaava toimi EAPN:n köyhyyttä kokeneiden Brysselin tapaamisten koordinaattorina. Hän kokosi köyhyyttä kokeneiden ryhmän keräämään aihealueeseen liittyvää tietoa Suomen osalta ja välittämään sitä Eu:n köyhyysasioita käsitelleisiin kokouksiin. Esille tuotiin Suomen sosiaaliturvan yksinkertaistamisen ja perusturvan korottamisen tarpeet sekä osallistuttiin perustuloa (kansalaispalkkaa) koskevaan keskusteluun. Alueelliselle vaikuttamistoiminnalle rakennettiin perustaa käynnistämällä uudelleen Pasila-seura, koska seuran katsottiin olevan luonnollinen alueen asioiden käsittelyn ja ongelmien esiin ottamisen foorumi. Asukastalo toimii pikemminkin intressien kokoajana ja välittäjänä. Seuran lehti alkoi ilmestyä uudelleen ja Vartti-lehden kanssa rakennetun yhteistyön myötä se jaettiin Vartin välissä. Näin Itä-Pasilan ja sitä laajemmankin alueen asukkaat ovat ainakin potentiaalisesti tavoitettavissa. Tiedotusyhteistyötä käynnistettiin myös Staditv-hankkeen kanssa ja sitä jatketaan. Pasila-viikon 2010 yhteydessä järjestetyssä aluefoorumissa kaupungin edustaja esitteli Pasilaan liittyviä suunnitelmia, erityisesti Keski-Pasilaa. Edustajan mukaan Itä-Pasilassa meneillään olevan siltojen korjauksen jälkeen rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti ylläpitoon ja ainut mittavampi investointi tehdään Messukeskuksen laajennukseen liittyvään katujärjestelyyn. Edustajan mukaan yleinen ympäristö onkin varsin hyvässä kunnossa. Asukkaat sen sijaan näkivät ympäristössä runsaasti parannettavaa eikä mittavamman investoinnin katsottu vastaavan suoranaisesti asukkaiden tarpeisiin. Tilaisuuden perusteella ongelmakohtien korjaaminen ja parannusten aikaan saaminen ei tule olemaan helppoa jatkossakaan.

12 12 Uudet toimintamallit Asukastalokumppanuuden yhtenä tavoitteena oli kehittää yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa uudenlaisia yhteistyömuotoja, joilla voidaan tukea ihmisten pärjäämistä erilaisissa elämän muutos- ja ongelmatilanteissa. Tällaisena toimintana käynnistettiin jalkautuva työ, jolla tarkoitettiin ihmisten kotona suoritettavia tehtäviä vastauksena erilaisiin avun tarpeisiin. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa ja katsottiin minkä tyyppiset tehtävät sopisivat asukastalolle. Toiminta lähti hitaasti liikkeelle, mutta vakiintui toisen toimintavuoden aikana osaksi toimintaa. Tehtävät olivat vaihtelevia: muuttoapua, lampun vaihtoa, taulun kiinnitystä jne. Jalkautuvan toiminnan toteutuksesta huolehtivat pääosin asukastaloon työllistetyt henkilöt, opiskelijat ja vapaaehtoiset. Työntekijät Asukastalotyyppisessä toiminnassa työntekijöiden osuus on merkittävä. Työntekijät luovat paikalle hengen, pitävät huolta koko homman hoitumisesta ja toimivat rohkaisijoina, kuuntelijoina, kulttuuritulkkeina, käynnistäjinä, vetäytyjinä, yhdessä tekijöinä ja sivusta seuraajina. Asukastalon kävijöiltä saatujen palautteiden ja projektin seurannan mukaan Pasilassa työntekijät ovat toimineet kuvatulla tavalla ja onnistuneet luontevasti toteuttamaan tehtävänsä eri puolia toimintaa tukevalla tavalla. Toimintoja, kuten Pasila-seura, on oltu käynnistämässä, mutta vetovastuusta on luovuttu heti sen mahdollistuessa. Työntekijöiden oli myös ansaittava kävijöiden luottamus. Sitä rakennettiin avoimuudella, aktiivisella kuuntelulla ja keskusteluilla sekä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden noudattamiselle eli toimittiin asetettujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Asukastalon tehtäväkenttä laajeni niin paljon projektin aikana, että sitä ei olisi voitu hoitaa ilman työllistettyjen, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten antamaa panosta. Merkittävää oli myös Kalliolan Nuoret toiminta (toiminnasta lisää sivulla 14). 2.4 Tulos: Projektista asukastaloksi Itä-Pasilan asukastalo -projektin voi sanoa olleen tuloksellinen. Se täytti tarkoituksen, jota varten projekti käynnistettiin ja toteutti sille asetetut tavoitteet. Tuloksena on asukkaiden, paikallisten toimijoiden ja projektin yhteistyönä tuotettu asukastalo, joka on myös aktiivisessa käytössä. Toteutuksen aikana projekti ikään kuin hiipui positiivisella tavalla asukastalon toiminnan vakiintuessa ja saadessa rakenteensa. Seurannan ja arvioinnin kohteeksi tuli tavoitteiden toteutumisen sijaan asukastalotoiminnan muotoutuminen ja siinä tapahtuvien prosessien jäljittäminen. Asukastalon rakenteita ovat parlamentti ja asukastalossa työskentelevien tiimi sekä joukko vakiintuneita toimintoja ja toimintatapoja. Ne raamittavat monimuotoista ja eläväistä toimintaa ja toimeliaisuutta. Projekti on tehnyt tehtävänsä, viimeisenä tehtävänä on raportointi. Muutosprosessia on kuvattu alla kuvioissa 2 ja 3.

13 13 Kalliolan setlementti / projektivastaava projektityöntekijä Asukastalo Asukastaloparlamentti Asukastalotiimi: talossa toimivat eli projekti, leikkipuisto Lehdokki, Kalliolan Nuoret Kumppanuus / Hgin kaupunki & Kalliolan setlementti Seurantaryhmä Ohjausryhmä Asukastalo Työllistetyt, vapaaehtoiset, opiskelijat Kalliolan Nuoret Leikkipuisto Lehdokki Bändi, shakki ym. Olohuone Kalliolan setlementti / projektivastaava projektityöntekijä Seurantaryhmä Ohjausryhmä Kumppanuus / Hgin kaupunki & Kalliolan setlementti Asukastalotiimi Projektin raportointi Asukastaloparlamentti Keittopäivä Suomenkielen opetus, muu opetus Verenpaineen mittaus, keskustelu, neuvonta, apu Ryhmät Kuviot 2. ja 3. Itä-Pasilan asukastalo -projektista Pasilan asukastaloksi Projektin tavoitteet muuntuivat rakenteiksi ja toiminnoiksi, jotka antavat hyvän perustan kehittää toimintaa edelleen. Projektirahoitusta vakiintuneemman rahoituksen saaminen mahdollistaa kehittämisen. Toiminnan merkityksistä ja vaikutuksista kerrotaan osana prosessikuvausta raportin toisessa osassa ja toiminnan ulkoisessa arvioinnissa, joka toteutettiin osana järjestötoiminnan ja julkisten palveluiden rajoja koskevaa selvitystä (Anttila & Juote 2010). Prosessikuvauksen tehtävänä on kertoa, miten toimien Itä- Pasilan asukastalo -projektista tuli Pasilan asukastalo.

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot