Rejektiveden käsittelyn biologiset ja fysikaaliskemialliset vaihtoehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rejektiveden käsittelyn biologiset ja fysikaaliskemialliset vaihtoehdot"

Transkriptio

1

2

3 PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Rejektiveden käsittelyn biologiset ja fysikaaliskemialliset vaihtoehdot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Y , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , FO ,

4 2 (10) Projektin perustiedot Projektin nimi (lyhenne) Dokumentaation sijainti Projektipäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja Rejektiveden käsittelyn biologiset ja fysikaaliskemialliset vaihtoehdot T:\Tietopankki\2014\Projektit\RAKI2014_2015\Hakemus Mari Heinonen Tommi Fred Dokumentin perustiedot Laatija Mari Heinonen Status Liitteet YM:n kustannuslaskentataulukko Muutoshistoria Versio Päiväys Tekijä Kommentit

5 3 (10) 1 PROJEKTIN KUVAUS 1.1 Projektin tavoitteet Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoistoa on tehostettu koko puhdistamon 20-vuotisen toiminnan ajan. Typenpoiston tehostamisen taustalla ovat olleet kiristyvät ympäristölupaehdot, lupaehtoja kireämmät sisäiset omistajaohjauksen kautta tulevat Itämeri-ohjelmaan liittyvät tulostavoitteet ja vuonna 2012 allekirjoitettu Suositussopimus pyrkimyksestä lupamääräyksiä parempaan puhdistustulokseen. Sisäiset tulostavoitteet ja Suositussopimus ovat ohjanneet Viikinmäen typenpoistotason noin 30 % lupaehtotasoa tehokkaammaksi ja operatiivinen typenpoiston perustaso vuosikeskiarvona on tänä päivänä 90 % ± 4 %. Toimenpiteitä hyvän typenpoistotason saavuttamiseksi on ollut useita. Näistä merkittävimmät ovat olleet prosessialtaiden varustaminen kokonaistypenpoistoon soveltuviksi 1998 sekä typenpoistosuodattimen prosessitekninen valinta vuonna 2000 ja käyttöönotto 2004, 9. aktiivilietelinjan käyttöönotto syyskesällä 2014, ohitustilanteiden operatiivinen kehitystyö ja sisäinen luvitus sekä typenpoiston optimointi ja sitä tukevat mittaroinnit. Edellisistä panostuksista huolimatta puhdistamon ei ole nykyisellä prosessiteknisillä ratkaisuilla ja kuormituksen edelleen kasvaessa mahdollista saavuttaa nykyistä noin 90 % poistotasoa parempaa kokonaistypenpoistoa tulevaisuudessa. Päätekijänä tässä on tulevan typpikuormituksen jatkuva kasvu, mikä johtaa optimointien kautta saavutettavien hyötyjen menetykseen. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyssä hyödynnetään anaerobihajoitusta eli liete mädätetään. Samalla lietteen määrä pienenee ja liete stabiloituu. Mädätyksen avulla tuotetaan merkittävä määrä biokaasua, joka hyödynnetään puhdistamon omassa energiatuotannossa. Viikinmäki on tällä hetkellä 70 % omavarainen sähköenergian suhteen ja 100 % omavarainen lämmön osalta. Mädätyksen aikana lietebiomassa hajoaa ja lietteen solumassaan sitoutunut typpi vapautuu. Linkouksen erotusveden eli rejektin kautta puhdistamon sisäisen typenkierron osuus on noin 20 % kokonaistyppikuormasta. Rejekti on perinteisesti kierrätetty puhdistusprosessin alkuun ja sen kuormitusvaikutus on huomioitava osana pääprosessin typpikuormitusta. Rejektisivuvirran erilliset typenpoistoratkaisut ovat yksi mahdollisuus keventää puhdistamon typpikuormitusta ja näin vapauttaa kapasiteettia tulovirtaaman aiheuttamalle typpikuormituksen kasvulle. Osa rejektikäsittelyn tekniikoista ovat biologisia ja osa taas fysikaaliskemiallisia. Biologiset menetelmät pyrkivät pääasiassa energiatehokkaisiin ja kemikaalien käytön kannalta kestäviin ratkaisuihin, kun taas fysikaaliskemialliset menetelmät ovat käyttökustannuksiltaan kalliimpia ja kuluttavat kemikaaleja että energiaa, mutta mahdollistavat typpiravinteen kierrätyksen. Rejektiveden biologiset käsittelymenetelmät ovat normaaliprosessia haastavampia operoitavia ja niiden edellytyksenä on lisensoitujen bioprosessien hyödyntäminen. Tämä rajaa biomassan hankinnan vain tiettyjen prosessitoimittajien kautta tehtäväksi. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on tutkinut mahdollisuuksia erilliskäsitellä biologisesti rejektivettä ns. Sharon-projektissa (diplomityö Hienonen 2009) ja Demon -hankkeessa (diplomityö Lindell 2012). Sharon prosessin toiminta saatiin pienessä pilot-koossa vakiinnutettua, mutta sen lisäksi haluttiin tutkia kokonaistaloudellisesti kannattavampia kokonaistypenpoistoprosesseja, jotka pohjautuvat ns. Anammox -bakteerien toimintaan. Anammox-prosessien osalta HSY teetti 2010 teknillistaloudellisen esiselvityksen Pöyryllä ja sen perusteella kannattavimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui Demon -prosessi. Demon - prosessin koeajo laajamittaisella pilot-prosessilla osoittautui haastavaksi ja koetoiminta päätettiin lopettaa keväällä Tämän hankkeen tarkoituksena on jatkaa Anammox-prosessin laajamittaista pilotointia ns. ANI- TA TM Mox -teknologian avulla, missä bakteerimassa on sidottu kantoaineeseen. ANITA TM Mox - prosessia ei ole pilotoitu Suomessa ja sen lähimmät referenssit löytyvät Ruotsista. Haasteet aikaisemmassa Demon -pilotoinnissa on arvioitu ja kantoaineprosessin edut tulisi tutkia laajamittaisessa koeajossa. ANITA TM Mox -pilotissa hyödynnetään samaa allaskonstruktiota kuin Demon - prosessissa, mikä osaltaan pienentää laajamittaisen pilotoinnin vaatimia investointeja. Biologisen käsittelyn lisäksi tässä hankkeessa tutkitaan esiselvitystasolla ilman koeajoa fysikaaliskemiallista rejektivedenkäsittelyn toteuttamista yhdyskuntajätevedenpuhdistamon tiloissa. Kyseeseen tuleva teknologia perustuu ph-säädön avulla strippaantuvan/vapautuvan typen talteenottoon.

6 4 (10) Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Viikinmäen lisäksi myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon prosessisuunnittelussa ja ne ovat käytettävissä myös muiden jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasun tuotantolaitosten rejektivesien käsittelymenetelmiä arvioitaessa. 1.2 Projektin tulosten määrittely Tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa biologisesta rejektivesien käsittelystä sekä operatiivista että kustannustietoa mahdollisen täydenmittakaavan prosessin suunnittelua varten. Fysikaaliskemiallinen rejektiveden typenpoisto tarkastellaan esisuunnitelmatasoisesti ilman pilotointia. Projektin tuloksena syntyy: Tieto biologisen ANITA TM Mox -prosessin avulla saavutettavasta typenpoistotasosta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käyttöolosuhteissa o Käytettävyysanalyysi ja toteuttamispotentiaali täyteen mittakaavaan o Prosessin mitoitustiedot o Tarvittavien kemikaalien laatu, energian tarve ja käyttökustannustieto o Täydenmittakaavan prosessitoteutuksen alustava tilantarve o Investointikustannusarvio Esisuunnitelmatasoinen selvitys fysikaaliskemiallisen käsittelyprosessin avulla saavutettavasta typenpoistotasosta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käyttöolosuhteissa o Tarvittavat osaprosessit ja niiden alustava kustannusarvio sekä tilantarve o Kemikaalien laatu ja alustava käyttömäärätieto o Toteuttamispotentiaali täyteen mittakaavaan o Käyttökustannus- ja investointikustannusarvio o Prosessin alustavat mitoitustiedot Projektin tutkimustoimintaan ei sisälly eri biologisten käsittelyprosessien ja toimittajien vertailua. Tämä on toteutettu vuonna 2010 tehdyssä esiselvitystyössä (Pöyry). 1.3 Liittymät muihin projekteihin Projekti on itsenäinen tutkimushanke, joka ei sellaisenaan nivoudu osaksi muita hankkeita. Projekti tukee HSY:n Itämeri-haasteen mukaista toimintaa sekä resurssitehokkuuden ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmaa. 2 PROJEKTIORGANISAATIO 2.1 Projektin omistaja Projektin omistajana toimii HSY:n vesihuollon toimialan jätevedenpuhdistusosasto ja osastonjohtaja Tommi Fred (Tek.Lis.). Tommi Fredillä on laaja kokemus jätevedenpuhdistusprosessien sekä operatiivisesta- että kehitystoiminnasta ja investointien toteuttamisesta sekä suunnittelusta. Taulukko 2 Projektin omistaja Tommi Fred Yksikkö Jätevedenpuhdistus 2.2 Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmän muodostavat HSY:n jätevedenpuhdistusosaston edustajat yhdessä rahoittajan, konsultin ja prosessitoimittajan kanssa. Ohjausryhmän ulkoisina jäseninä toimivat kehittämispäällikkö Jouni Lillman Lahti Aquasta ja käyttöpäällikkö Heikki Sandelin Tampereen Vedestä tuoden projektille

7 5 (10) yhdyskuntajätevedenpuhdistuksen asiantuntijuutta ja vesilaitosnäkökulmaa. Lillman ja Sandelin ovat osallistuneet myös Demon -prosessin ohjausryhmätyöhön. Taulukko 3 Ohjausryhmä Rooli Yksikkö Tommi Fred Puheenjohtaja Jätevedenpuhdistus Mari Heinonen Projektipäällikkö (sihteeri) Jätevedenpuhdistus / Tuotanto Pauli Hyvärinen / Frida Skult Pilot-prosessitoimittajan edustaja Marina Graan / Kristian Sahlstedt Konsultin edustaja Prosessitoimittaja Pöyry N.N. (ehd. Ari Kangas) Rahoittajan tekninen edustaja YM/ELY Jouni Lillman Heikki Sandelin Jätevedenpuhdistusprosessin tekninen neuvonantaja ja yhdyskuntajätevedenpuhdistamon edustaja Lahti Aqua Tampereen Vesi 2.3 Projektiryhmä Projektin käytännön toteutukseen nimetään taulukossa 4 esitetty projektiryhmä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii HSY:n jätevedenpuhdistusosaston tuotantopäällikkö Mari Heinonen (DI). Ryhmän jäsenillä on laaja kokemus yhdyskuntajätevedenpuhdistusprosessien operoinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä. Ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet käynnissä olleen rejektiveden Demon -prosessin koeajot ja 2009 Sharon-koeajon laitehankinnoista lähtien aina operatiiviseen toimintaan sekä raportointiin. Ryhmä on kokenut myös tutkimusten julkaisutoiminnassa. Taulukko 4 Projektiryhmä Henkilö Rooli Kuvaus Mari Heinonen (DI) Projektipäällikkö Johtaa projektia Paula Lindell (DI) Anna Kuokkanen (Tek. Lis.) Kim Nyman (käyttöteknikko) Kehittämisinsinööri (sihteeri) Kehittämisinsinööri Käyttömestari Toimii pääasiallisena projektin toteuttajana Toimii projektin toteuttajana Pilot-prosessin operointi

8 6 (10) 3 TOTEUTUSSUUNNITELMA 3.1 Projektin aikataulu, osavaiheet ja tehtävät Hankkeen rahoituksen varmistumisen jälkeen käynnistetään välittömästi määrittelyvaihe. Prosessitoimittajan ja konsultin kanssa on käyty alustavat keskustelut ja tämä hankesuunnitelma perustuu ko. toimittajilta saatuihin hanketarjouksiin. Näin ollen määrittelyvaihe voidaan aloittaa heti ja sen ohessa toteutetaan tutkimussuunnitelman valmistelu. Pilotointia varten on olemassa olevassa prosessitiloissa toteuttaa muutostöitä ja laitteistojen asennustöitä. Lisäksi muutostöitä toteutetaan Metso-automaatiojärjestelmään. Hankkeen raportoinnin piirissä olevan pilotoinnin on suunniteltu kestävän 12 kuukautta. Biologisen prosessin pilotoinnin rinnalla käynnistetään fysikaaliskemiallisen prosessin esiselvitystyö, joka etenee omana osahankkeenaan. Kuva 1 Aikataulu 3.2 Projektin hyödyntämissuunnitelma Projektin kautta syntyvien tietojen tekijän-, käyttö- ja omistusoikeudet kuuluvat HSY:lle. Hankkeen loppuraportti on julkinen asiakirja ja se sisältää kaikki rahoittajan ja muiden sidosryhmien kannalta oleelliset tiedot projektissa tutkittujen prosessien osalta. Biologisen prosessitoimituksen kautta HSY ja konsultti sitoutuvat tekemään salassapitosopimuksen prosessin ohjaukseen ja operointiin liittyvien teknisten yksityiskohtien osalta AnoxKaldnesin ja Aquaflown kanssa. Tältä osin rahoittajalla tai projektin tuottamien tietojen muilla hyödyntäjillä ei ole julkisuuslain mukaista oikeutta hankkeen tietoihin.

9 7 (10) 3.3 Riskit ja niihin varautuminen Taulukko 6 Projektin riskit on arvioitu HSY:n projektimallin riskinarviokaavion kautta. Projektin biologisen osion pilotoinnin riskit liittyvät biomassan toiminnan käynnistymiseen ja pilotin tekniseen toimivuuteen. Biologinen prosessi voi reagoida herkästi olosuhteiden muutoksiin. Esisuunnitelma tasoiseen selvitystyöhön liittyvät riskit ovat selvästi pienempiä. Riskin kuvaus Biologisen prosessin tekninen käyttöhäiriö tai biomassan kuoleminen Rejektin laadun (kiintoaines, alkaliteetti, ravinnetasapaino) voimakas heikentyminen Esisuunnitelmatyön epäonnistuminen (budjettitarjousten saaminen vaikeaa tms.) Suuruus (1-5) S Todennäköisyys (1-5) TN Riskikerroin S*TN Vaikutus Koeajo keskeytyy, hidastuu tai joudutaan lopettamaan kokonaan Koeajojen hidastuminen, katkeaminen ja aikataulun venyminen Esisuunnitelman tarkkuus heikkenee, riski jatkohankkeen osalta Seuranta ja varautuminen Prosessin ylösajo on hallittu ja hyvin resurssoitu. Kokemus aikaisemmista piloteista koeajo Viikinmäessä, rejektin kiintoaineen tarkkailu, varautuminen alkalointiin ja fosforin syöttöön, Keskustelut ja määrittelyt konsultin kanssa Vastuuhenkilö Mari Heinonen Mari Heinonen Mari Heinonen 3.4 Ympäristövaikutukset Projektin tarkoituksena on löytää teknistaloudellisesti kestävä vaihtoehto lietteen kuivauksen rejektivesien erilliskäsittelylle. Tällöin puhdistusprosessin pääprosessista voidaan täydenmittakaavan sovelluksessa vapauttaa noin % typpikuormitusosuus. Tämä vaikuttaa aluksi pääprosessin typenpoistotehon osalta pääosin käyttökustannuksia alentavasti ja vähentää prosessin ilmastovaikutuksia metanolin käytön vähentyessä ja mahdollisesti typpioksiduulipäästöjen pienentymisen kautta. Myöhemmässä vaiheessa kuormituksen kasvaessa rejektin erilliskäsittely mahdollistaa kokonaistypenpoistotehon ylläpidon. Projektissa tutkitut menetelmät ovat monistettavissa myös muiden yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden sekä erillisten biokaasua tuottavien laitosten käyttöön. Tällöin tutkittujen menetelmien avulla mahdollisesti saavutettavien typenpoistoleikkausten ja energiatehokkuuden kautta ympäristövaikutukset ovat HSY:n toimintakenttää laajemmat.

10 8 (10) 4 RESURSSISUUNNITELMA 4.1 Kustannusarvio Taulukko 7 Kustannusarviossa on huomioitu kaikki projektin aikana syntyneet kustannukset. Kustannuksia ovat hankinnat, ostopalvelut ja henkilöstökustannukset (oma työ). Oman työn kustannukset on laskettu YM:n RAKI-hankeohjeen mukaisesti huomioiden niissä YM:n rahoitusohjeen mukaisesti 30 % yleiskustannusosuus. HSY:n kustannusarvio perustuu 50 % omarahoitusosuuteen. Projektilla ei ole muita rahoituslähteitä kuin ehdotettu YM:n rahoitusosuus. Pilotoinnin osalta on olemassa vain yksi mahdollinen prosessitoimittaja, jolta on pyydetty pilotoinnin tarjous. Tarjous sisältää niin materiaalikustannuksia kuin henkilöstökuluja. Molempien osalta sopimuskumppanina tulee toimimaan Aquaflow Oy. Pilot-altaan muutostyöt tilataan vuosisopimuskumppanilta ja vastaavasti automaatiojärjestelmän edellyttämät muutostyöt Metso Oy:ltä. Kemiallisfysikaalinen selvitystyö tullaan tilaamaan puitesopimuskumppanina toimivalta Pöyryltä, jolla on hankkeen vaatima aikaisempi kokemus rejektiveden biologisesta käsittelystä ja koemusta fysikaaliskemiallisen prosessin suunnittelusta. Lisäksi fysikaaliskemiallisen selvitystyön on varauduttu konsultoimaan Envor Oy:tä, jolla on harvinainen täydenmittakaavan prosessitoteutus rejektin typen strippauksesta. Laboratoriopalvelut hankitaan HSY:n kilpailuttamalta sopimuslaboratoriolta. Matkustuskulujen on suunniteltu kattavan yhden hengen osallistumisen toukokuussa 2015 järjestettävään IWA Nutrient Removal konferenssiin Puolassa. Muut kuin henkilöstökustannukset (ALV 0%) Yhteensä Pilotointi + Veolian konsultointi Kemikaalit Pilot-altaan laitteistot ja asennustyöt Automaation muutostyöt Laboratoriokustannukset Konsulttikustannukset (Pöyry) Matkustuskulut Muut kuin henkilöstökustannukset yhteensä Henkilöstökustannukset Projektipäällikkö 0,4 kk 0,1 kk 3187,5 Projektiryhmän jäsenet 3,6 kk 1,4 kk 20312,50 Muut 0,05 kk 0,05 kk 812,5 Htkk:t yhteensä 4,05 kk 1,55 kk Yleiskustannukset 30 % 30 % 7293,75 Henkilöstökustannukset yhteensä ,25 Kaikki kustannukset yhteensä (ALV 0%) ,25

11 9 (10) 5 OHJAUSSUUNNITELMA 5.1 Projektikokoukset Projektikokousten tarve määritetään joulukuussa tehtävän määrittelytyön ja aikataulutuksen aikana. 5.2 Projektin raportointi Projektin raportointiin vaikuttaa mahdollinen YM:n rahoitus. Tällöin hankkeen väli- ja loppuraportointi nivoutuu rahoittajan määrittelemällä tavalla. Hankkeen aikana ei toteuteta erillisiä opinnäytetöitä, vaan hankkeen loppuraportti toimii osaltaan myös teknisenä loppuraporttina. Ohjausryhmälle raportoidaan jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa vähintään projektin edistymisen tilanne (tilanneraportti/-katsaus) sekä kerrotaan päätettävät ja kommentoitavat asiat. 6 TYÖMENETELMÄT JA DOKUMENTOINTI Projektissa noudatetaan HSY:n projektihallinnan toimintamallia ja käytetään yhteisiä dokumenttipohjia. Projektin dokumentaatio tallennetaan HSY:n verkkolevylle. 7 MUUTOSTENHALLINTA Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat projektin aikatauluun tai kustannuksiin hyväksytetään ennen muutoksen toteuttamista. Hyväksyjätaho riippuu muutoksen suuruudesta. Taulukko 8 Muutoksen vaikutus Suuruus Hyväksyjä Raportointi Kustannukset <10 % Projektipäällikkö Ohjausryhmälle Kustannukset >10 % Ohjausryhmä Johtoryhmälle Aikataulu <kuukausi ja vaikutus Projektipäällikkö Ohjausryhmälle projektin sisäinen Aikataulu >kuukausi tai vaikutus Ohjausryhmä Johtoryhmälle projektin ulkoinen Laajuus Projektin sisäinen Projektipäällikkö Ohjausryhmälle Laajuus Koko projektiin vaikuttava Ohjausryhmä Johtoryhmälle Jos muutos on erittäin merkittävä ja vaikuttaa projektin tavoitteen asetteluun, projektin ohjausryhmä vie asian johtoryhmän käsiteltäväksi. Jotta kustannusten muutokset voidaan hyväksyä edellä esitetyllä tavalla, ohjausryhmän pitää voida päättää projektin kustannuksista (vrt. ohjausryhmän tehtävät, kohta 2.2) ja budjettiin pitää olla varattuna 10 %:n ylitysvara, jota projektipäällikkö voi tarvittaessa käyttää. Kaikki muutokset dokumentoidaan. Muutoshallinnan dokumentointi on osa projektin dokumentaatiota. Alkuperäistä projektisuunnitelmaa ei muuteta. 8 VIESTINTÄSUUNNITELMA Projektin alkamisesta tiedottaa HSY:n viestintäyksikkö. Mikäli projektille myönnetään YM:n rahoitusta osana RAKI-ohjelmaa, tulee viestintäsuunnitelmassa huomiotavaksi hankeohjeessa määrite-

12 10 (10) Taulukko 9 tyt alku- ja lopputiedottaminen kotimaisissa ammattilehdissä ja kaikessa tiedottamisessa on mainittava rahoittajan tiedot. Nämä tiedottamiset koordinoidaan myös yhteistyössä rahoittajan kanssa. Kohderyhmä Ydinviesti Kanava Vastuu Ajankohta Yleinen tiedote Ammatillinen yleisö Ammatillinen yleisö RAKI- rahoituspäätös hankkeen alku- ja lopputiedotus Typen poiston tehostaminen ANITA TM Mox tekniikan tai strippauksen avulla Typen poiston tehostaminen ANITA TM Mox tekniikan tai strippauksen avulla HSY- tiedotteet ja HSY nettisivut, alan lehdet Vesitalous-lehti tai Kuntatekniikka-lehti HSY viestintä YM:n ohjeistuksen mukaisesti kevät 2016 Vesihuoltopäivät Jätevedenpuhdistus kevät PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN JA ARVIOINTI Projekti voidaan päättää, kun kaikki projektin tulokset ovat valmistuneet ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt. Projektista laaditaan loppuarviointi, jonka ohjausryhmä hyväksyy. Projektin loppuarviointi viedään käsiteltäväksi johtoryhmään, joka hyväksyy projektin päättämisen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Mikäli projektille myönnetään YM:n RAKI- rahoitusta, tulee projektin päättämiselle tietyt toiminnot rahoittajan hankeohjeiston kautta. Näitä ovat mm. hankeen loppuraportoinnin määrämuotoisuus ja tilintarkastus.

RAVITA Ravinteiden talteenoton uudet menetelmät yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla PROJEKTISUUNNITELMA 1 (11)

RAVITA Ravinteiden talteenoton uudet menetelmät yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla PROJEKTISUUNNITELMA 1 (11) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (11) 28.12.2015 RAVITA Ravinteiden talteenoton uudet menetelmät yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet

Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Selvitys Viikinmäen jätevedenpuhdistamon valmiudesta vastaanottaa Mäntsälän jätevedet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa

Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa Mari Heinonen Tuotantopäällikkö Hankkeet kohti resurssipuhdistamoa 1. Johdanto ja tilastot 2. Energiaseurannan kehittäminen

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot

SSP Sanitation Safety Plan Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden riskienhallintajärjestelmä

SSP Sanitation Safety Plan Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden riskienhallintajärjestelmä SSP Sanitation Safety Plan Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamoiden riskienhallintajärjestelmä 22.10.2015 Paula Lindell Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY SSP yleisesti SSP = Sanitation

Lisätiedot

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 Tommi Fred HSY Uusiutuva energia Tavoitteena uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Biokaasu merkittävässä

Lisätiedot

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biokaasumoottoreiden uusiminen ja pakokaasulämmön hyötykäytön tehostaminen

HANKESUUNNITELMA. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biokaasumoottoreiden uusiminen ja pakokaasulämmön hyötykäytön tehostaminen HANKESUUNNITELMA Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biokaasumoottoreiden uusiminen ja pakokaasulämmön hyötykäytön tehostaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala Jätevedenpuhdistus HSY:ssä 2 Jätevedenpuhd istus/hsy Jätevettä syntyy

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 29.8.2016 Suunnittelutilanne Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Ohjausryhmätyö verkkoprojekteissa. Vierityspalkki.fi- aamiaisseminaari Bläk pe 8.6.2012 Isäntä: Sininen meteoriic

Ohjausryhmätyö verkkoprojekteissa. Vierityspalkki.fi- aamiaisseminaari Bläk pe 8.6.2012 Isäntä: Sininen meteoriic Ohjausryhmätyö verkkoprojekteissa Vierityspalkki.fi- aamiaisseminaari Bläk pe Isäntä: Sininen meteoriic Ohjelma 8.30-9.00 Aamupala 9.00-9.10 Avauspuheenvuoro: Karoliina Luoto 9.10-9.25 Ohjausryhmätyön

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta

Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta Voimalaitosprojektin elinkaaren vaiheet Teknistaloudelliset selvitykset Vaihtoehdon valinta Esi/perussuunnittelu ja päälaitehankinnat Hankekehitys Luotettava kustannusarvio ja päätös toteutuksesta Tekniset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa EFSI seminaari 17.9.2015 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 17.9.2015 HSY:n investointihankkeista HSY:llä on suuri investointitarve erityisesti

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Vedenkulutuksen ennustaminen vuosille

Vedenkulutuksen ennustaminen vuosille PROJEKTISUUNNITELMA Vedenkulutuksen ennustaminen vuosille 2016-2035 Mat- 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Projektipäällikkö: Jori Jämsä Projektitiimi: Suvi Ahopelto Jari Hast Mariko Landtröm

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto

Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto 29.8.2012 Miksi järjestelmää lähdettiin kehittämään? Yliopiston budjetointimalleja ei tunnettu: mihin

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kohti energiaomavaraista jätevesilaitosta. Vesi ja vihreä talous - seminaari

Kohti energiaomavaraista jätevesilaitosta. Vesi ja vihreä talous - seminaari Kohti energiaomavaraista jätevesilaitosta Vesi ja vihreä talous - seminaari 11.9. 2013 1 Konsernirakenne 2013 Econet-konserni Econet Oy Econet Consulting Oy 100 % Oy Slamex Ab 100 % Dewaco Oy 100 % Econet

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 12.1.2015

Lisätiedot

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma ja valtioneuvoston vesiviljelyn kärkihanke

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma ja valtioneuvoston vesiviljelyn kärkihanke Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma ja valtioneuvoston vesiviljelyn kärkihanke Jouni Vielma, Markus Kankainen, Tapio Kiuru Kalankasvattajaliiton syyskoulutus 17.11.2016. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tausta

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Megaluokan vesihuoltohanke etenee

Megaluokan vesihuoltohanke etenee Megaluokan vesihuoltohanke etenee kohti Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Maarakennuspäivä 24.9.2015 Blominmäki huhtikuussa 2015 27.8.2014 2 1 24.9.2015 Mikkelänkallio

Lisätiedot

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m2 1 500 /m2 105 000 KUSTANNUSARVIO Ramboll Finland Oy PARIKKALAN KUNTA SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ESISUUNNITELMA 2014 VAIHTOEHTO 1A: Uusi aktiivilieteprosessi ja jälkiselkeytysaltaat sekä vanhat hiekkasuodattimet Allassyvyys

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA 1. YLEISTÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (jäljempänä HSY) vesihuoltopalveluihin

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

BIOLAITOSYHDISTYKSEN SEMINAARI Lahti, 16.11.2012

BIOLAITOSYHDISTYKSEN SEMINAARI Lahti, 16.11.2012 BIOLAITOSYHDISTYKSEN SEMINAARI Lahti, 16.11.2012 VISION - PROFOUND EXPERTISE The core business of Watrec Ltd. is based on the professional experience of the biological systems Our focus is to provide solutions,

Lisätiedot

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI 9.9.2009 MIKSI DOKUMENTOINTI ON TÄRKEÄÄ? Muistetaan, mitä on sovittu Muut voivat helpommin kommentoida esim. projektisuunnitelmaa Helpottaa uusien henkilöiden mukaantulemista

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Tonttijohtojen liitostöiden. asiakasohje. Kuva 142 x 148 mm

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Tonttijohtojen liitostöiden. asiakasohje. Kuva 142 x 148 mm Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohje Kuva 142 x 148 mm Näin sovit liitostyöstä HSY:n vesihuollon liittymispalveluissa Kiinteistön

Lisätiedot

HYVÄT YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT LUOTEIS-VENÄJÄN KALANVILJELYSSÄ -OPASHANKE

HYVÄT YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT LUOTEIS-VENÄJÄN KALANVILJELYSSÄ -OPASHANKE HYVÄT YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT LUOTEIS-VENÄJÄN KALANVILJELYSSÄ -OPASHANKE SÄÄDÖKSET JA VIRANOMAISTOIMINTA WORKSHOP 16.11.2010 PETROSKOI Hankkeen osa-alueet ja rahoitus kalanviljelyn ympäristökuormituksen vähentäminen

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueet 21.10.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot