TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92"

Transkriptio

1 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

2 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutokset Sari-Anne Luonnoksen valmistelu ohjausryhmälle Hannula Kari Pessi Vähäisiä muutoksia AHTi-pilotoinnin aikana

3 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 3 Sisällysluettelo Versiohistoria Johdanto Projektin tausta ja lähtökohdat TORI-palvelukeskuksen perustaminen ja ICT-toimintasiirrot Asiakkaan TORI-tehtävien siirtoprosessi Siirtoprojektin vaiheistus ja määritelmät Projektin käynnistys Projektin valmisteluvaihe Projektin kartoitus-, määrittely- ja siirtovaihe Ylimenovaihe Projektin kuvaus Projektin tehtävät ja tavoitteet Projektin tuotokset Projektin lähtökohdat ja reunaehdot Projektin rajaukset Projektin vastuut [Asiakas] TORI Erityiskysymykset ja linjaukset Muut huomioitavat asiat Projektin työmenetelmät Projektihallintamenettely Dokumentointi Projektin laadunvarmistus Projektin hallinto Projektin ohjausryhmä Projektiryhmä Asiantuntijaryhmät Henkilöstöryhmä Palveluryhmä... 13

4 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Asiakashallintaryhmä Projektipäälliköt Projektin toteutussuunnitelma Vaiheistus Projektin päävaiheet Valmisteluvaihe Kartoitusvaihe Määrittelyvaihe Siirtovaihe Ylimenovaihe Aikataulu Tarkistuspisteet Resursointi [Asiakas] TORI Työmäärä- ja kustannusarvio Työmääräarvio Kustannusarvio Kustannusten jakautuminen Projektin riskit (alustavat) Projektin muutoshallinta Projektin päättäminen... 18

5 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 5 1 Johdanto 1.1 Projektin tausta ja lähtökohdat Valtiovarainministeriö asetti valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien (ICT) kokoamishankkeen (TORI-hanke). Hankkeen toimikausi on Hankkeen tehtävänä ovat sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteen kokoaminen. Pääosan näistä tehtävistä muodostavat perustietotekniikkaan liittyvät tehtävät. 1.2 TORI-palvelukeskuksen perustaminen ja ICT-toimintasiirrot TORI-palvelukeskus (TORI) perustetaan kesällä 2013 ja sen toimintaa ohjaava lainsäädäntö valmistuu syksyllä TORI-palvelukeskus käynnistää toimintansa vuoden 2014 alussa. TORI-palvelukeskukseen siirretään yli 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät (TORI-tehtävät) siirtoaikataulun mukaisesti. ICTtoimintasiirrot toteutetaan asiakaskohtaisissa siirtoprojekteissa. Tässä dokumentissa on kuvattu [Asiakkaan] toimialariippumattomien ICT-tehtävien yksittäinen siirtoprojekti, joka on osa TORI-palvelukeskukseen tehtävien siirtojen projektikokonaisuutta. 1.3 Asiakkaan TORI-tehtävien siirtoprosessi TORI-tehtävieniirtoprosessissa on kolme päävaihetta, jotka ovat valmisteluvaihe, siirtovaihe ja as is vaihe. Valmisteluvaiheessa tehdään yksikkökohtaisia siirtoja valmistelevia suunnitelmia ja dokumenttimalleja. Tämä siirtoprojektisuunnitelmanmalli sekä sen liitteet ovat osa valmisteluvaihetta. Siirtojen muutosjohtaminen aloitetaan jo valmisteluvaiheessa. Yksiköiden henkilöstön ja sidosryhmien kanssa käydään keskusteluja ja viestintää siirtojen aloittamisesta ja menettelytavoista. Valmisteluvaiheen aikana tehdään päätös siirron käynnistämisestä ja siitä alkaa siirtoprojekti. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat entisellään koko valmisteluvaiheen ajan. Valmisteluvaihe päättyy, kun siirtoprojekti on perustettu ja sen suunnitelma on ohjausryhmässä hyväksytty. Siirtovaihe käynnistyy hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Siirtoprojektin vaiheet, organisoituminen ja tehtävät on kuvattu tässä dokumentissa. Siirtoprojektin kanssa yhtäaikaa [asiakkaan] tulevan toimintamallin, organisaation ja tehtävien uudelleenjärjestelyt käynnistyvät [asiakkaan] toimesta. Muutosjohtaminen keskittyy siirtoprojektin aikaiseen viestintään, YT-menettelyihin ja avainhenkilöiden sitouttamiseen. Siirtovaihe päättyy TORI-palvelujen vastuun siirtohetkeen. Sitä ennen käynnistetään toimenpiteet siirrettävän henkilöstön vastaanottoon ja organisoitumiseen TORI-palvelukeskuksessa. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat entisellään koko siirtovaiheen ajan. As-is vaihe käynnistyy vastuunsiirrosta siirtohetkellä. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat kuitenkin entisen toimintamallin ja tehtävien mukaisesti koko as-isvaiheen ajan, vaikka vastuu palveluntuottajasta on vaihtunut. As-is vaiheen päättyessä, kun siirrettävän [asiakkaan] tehtävät on vastaanotettu ja palvelujen sekä henkilöstön kehittäminen täyttävät asetetut kriteerit., otetaan käyttöön TORI-palvelukeskuksen yhtenäiset palvelut ja

6 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 6 hinnoittelu. As-is vaiheen aikana myös [asiakkaan] oma toiminta järjestetään toimimaan uuden mallin mukaisesti. 2 Siirtoprojektin vaiheistus ja määritelmät Siirtoprosessissa yksittäisen valtiohallinnon yksikön TORI-palvelukeskukseen siirtyvät TORI-tehtävät toteutetaan siirtoprojektin avulla. Siirtoprojektin päävaiheet ja tarkistuspisteet on esitetty oheisella aikajanalla.

7 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 7 Siirtoprojektin ohjausryhmä kokoontuu tarkistuspisteiden mukaisiinn vakiokokouksiin päättäämään projektin etenemisestä. Seuraavat asiat tulee käsitellä ja hyväksyä asiakaskohtaisen siirtoprojektin ohjausryhmässä: 1. Projektin käynnistys. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa perustetaan siirtoprojekti ja hyväksytään alustava projektisuunnitelma. 2. Projektisuunnitelman hyväksyminen. 3. Due diligence selvitystyksen hyväksyminen ja siirron kohteiden rajauksista päättäminen. Näiden asioiden käsitteleminen tapahtuu ohjausryhmässä tyypillisesti n. 2 kk projektin käynnistymisen jälkeen. YT-menettely on suoritettu. 4. Siirtosopimuksen hyväksyminen. Siirtosopimus voidaan käsitellä ja hyväksyä ohjausryhmässä, sitten kun siirron kohteet on rajattu ja as is vaiheen palvelut ovat selvillä. Siirtosopimuksessa kuvataan as is vaiheen palvelu ja veloitukset. Siirtosopimuksen hyväksyminen tapahtuu noin 4 kk projektin käynnistymisestä. 5. Siirtoluvasta päättäminen. Ohjausryhmä antaa lopullisen hyväksymisensä siirron suorittamiselle ennen lopullista siirtohetkeä. 6. Projektin päättäminen. Projektin ohjausryhmä päättää projektin, kun palvelusopimus on tehty ja siirtoprojektin ylimenovaiheen päättämiskriteerit täyttyvät.

8 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Projektin käynnistys Yksikkökohtainen TORI-siirtoprojekti käynnistyy luovuttavan yksikön [asiakas] ja TORI-palvelukeskuksen yhteisellä tapaamisella, jossa sovitaan siirtoprosessin käynnistämisestä, alustavasta organisoinnista, resursoinnista ja aikataulusta (ohjausryhmän ensimmäinen kokous). Projektin ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen tuloksena syntyy yhteinen tahtotila, joka dokumentoidaan joko aiesopimukseksi tai molempien osapuolien allekirjoittamaksi pöytäkirjaksi. Tilaisuudessa käsitellään myös TORIn valmistelema alustava projektisuunnitelma, joka on yhteinen toimintasuunnitelma jatkotoimenpiteille. 2.3 Projektin valmisteluvaihe Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen käynnistyy siirtoprojektin valmisteluvaihe, jonka kesto on tyypillisesti noin 1 kk. Valmisteluvaiheessa viimeistellään siirtoprojektin yksityiskohtainen projektisuunnitelma, käynnistetään due diligence toimenpiteet, muutosjohtamistoimenpiteet ja yt-menettelyt. Valmisteluvaihe päättyy, kun siirtoprojektin projektisuunnitelma hyväksytään ohjausryhmässä. 2.4 Projektin kartoitus-, määrittely- ja siirtovaihe Kartoitusvaiheessa kartoitetaan [asiakkaan] TORI-tehtävät, niitä suorittavat henkilöt ja muut tehtävien suorittamisessa käytettävät tuotannontekijät (due diligence). Due diligence (DD) tarkoittaa kaikkien siirrettävien tuotannontekijöiden (tilat, sopimukset, muu omaisuus) kuvaamista yksityiskohtaisesti. DDmateriaalin keräämistä varten on lomakkeisto, joka liitetään osaksi projektisuunnitelmaa ja siirtosopimusta. DD:n pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpidesuunnitelmat siirtojen toteuttamiseksi. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelelot. Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan [asiakkaalta] TORIlle siirtyvät ICT-palveluiden tuotannontekijät ja omaisuus sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään TORIlle siirtyvät [asiakkaan] henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus. Siirtosopimuksella vahvistetaan siirron kohteet, as is vaiheen palvelut hinnoitteluineen, ylimenokauden mahdolliset erityisjärjestelyt, siirron aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset muutokset sekä määritellään menettelyt valtionhallinnon yhtenäisten palvelujen käyttöönottamiseksi as is vaiheen päätyttyä. Siirron kohteet kuvataan DD-raportissa ja sitä täydennetään tarvittaessa esimerkiksi talouslaskelmilla. Siirtosopimuksen osapuolina ovat [asiakas] ja TORI-palvelukeskus. Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä.

9 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Ylimenovaihe Siirtoprojektin viimeinen vaihe ajoittuu siirtoprosessin as is-vaiheen alkuun. Siirtoprojekti vastaa siitä, että palveluiden ja tehtävien siirto tapahtuu onnistuneesti ja että uuden toimintamallin mukainen palvelutoiminta käynnistyy. Ylimenovaihe käynnistyy vastuunvaihtohetkestä, jolloin siirtyviksi sovittujen tehtävien ja palvelujen tuottamisvastuu ja niihin liittyvät kustannukset siirtyvät TORI-palvelukeskukselle. Ylimenovaiheessa samoin koko as is vaiheessa [Asiakkaalle] turvataan ennen vastuunsiirtohetkeä toiminnassa olleet palvelut ja tehtävät muuttumattomilla laatutasoilla ja palveluajoilla. Palvelujen hinnoittelu sovitaan siirtosopimuksessa ja se määräytyy siirtohetken kustannustason mukaisesti. Kustannuksiin lasketaan mukaan kaikki ict-tehtävien tuottamiseen liittyvät kustannukset. Projektin päättäminen tehdään ohjausryhmässä kun seuraavat keskeiset kriteerit täyttyvät: 1. Palveluiden ja tehtävien siirto on suoritettu ja tarvittavat erityisjärjestelyt on sovittu ja niiden mukainen toiminta on varmistettu. 2. Henkilösiirrot on toteutettu, henkilöstön asemaan liittyvät asiat on siirretty TORIpalvelukeskuksen vastuulle ja niiden toimivuus on varmistettu. 3. [asiakkaan] ja TORI-palvelukeskuksen välinen asiakasyhteistyö on käynnistynyt sovitusti ja siirtoprojekti on tehnyt tarvittavat vastuunvaihdot [asiakkaan] ja TORIpalvelukeskuksen kesken. 4. [asiakas] on määrittänyt TORI-palveluihin liittyvät toimintamallinsa ja niiden mukainen toiminta on käynnistetty. 5. Palvelusopimus palveluista ja niiden veloituksista on hyväksytty. 3 Projektin kuvaus 3.1 Projektin tehtävät ja tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa [asiakkaan] toimialariippumattomien ict-tehtävien siirto TORIpalvelukeskukselle suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelluilla kustannuksilla siten, että [asiakkaan] ictpalveluiden ja -tehtävien laatutaso ei heikkene siirron aikana tai sen jälkeen siirtoprosessin as is -vaiheen aikana. 3.2 Projektin tuotokset Projektin tärkeimmät tuotokset ovat: 1) Projekti on perustettu ja projektisuunnitelma on laadittu 2) Siirtyvät henkilöt ja muut siirtyvät tuotannontekijät on tunnistettu ja niiden siirron periaatteista on sovittu. 3) [asiakas] on määrittänyt tietohallintonsa toimintamallin: roolit, tehtävät ja vastuut uutta tilannetta vastaavaksi 4) siirtosopimus on allekirjoitettu 5) YT-menettely on suoritettu 6) Siirtovalmiusraportti on tehty ja siirtolupa myönnetty 7) Siirto on toteutettu

10 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 10 8) TORI-palvelukeskuksen palvelut asiakkaalle on käynnistyneet 9) Palvelusopimus on allekirjoitettu 10) Projektin ohjausryhmän ja projektiryhmän kokousten pöytäkirjat 3.3 Projektin lähtökohdat ja reunaehdot Asiakkaan ICT-toiminnan lyhyt kuvaus. Siirtoprojektissa erityisesti huomioitavat asiat esimerkiksi meneillään olevat suuret ICT-kehityshankkeet. 3.4 Projektin rajaukset Siirron ulkopuolelle rajattavat asiat. 3.5 Projektin vastuut Tehtäväkohtaiset vastuut on kuvattuna tehtävittäin omissa kohdissaan. Osapuolten vastuut projektissa yleisellä tasolla ovat: [Asiakas] [asiakkaan] YT-menettelyn suorittaminen [asiakkaan] tietohallinnon toimintamallin määrittely ja käyttöönotto Projektissa tarvittavien resurssien [asiakkaan] käytettävyydestä ja nimettyjen tehtävien suorittamisesta Viestintä [asiakkaan] organisaatiossa ja ulkoinen viestintä TORI Siirtoprojektin valmistelusta ja läpiviennistä sovitussa aikataulussa vastaaminen. Projektissa tarvittavien [TORI] resurssien käytettävyydestä ja nimettyjen tehtävien suorittamisesta 3.6 Erityiskysymykset ja linjaukset Kirjataan [asiakkaan] ympäristössä huomioitavat erityiskysmykset, esim. käynnissä olevat muut merkittävät ICT-hankkeet. 3.7 Muut huomioitavat asiat Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö as-is vaiheessa 3.8 Projektin työmenetelmät Projektihallintamenettely Projekti totetutetaan tämän projektisuunnitelmamallin mukaisesti ja hyödyntäen liitteenä olevia siirtokohteiden DD-mallia ja siirtojen tehtävätason projektimallia.

11 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Dokumentointi Kaikki projektin tuotokset sekä projektihallinnan pöytäkirjat dokumentoidaan ja dokumentit tallennetaan projektin työtilassa [Työtila]. Projektin päätyttyä projektin asiakirjat arkistoidaan [TORI-hankkeen arkistointikäytännön] mukaisesti Projektin laadunvarmistus Projektiryhmä valmistelee ja käsittelee kaikki projektin dokumentit ja tuotokset. Projektin ohjausryhmä hyväksyy kaikki dokumentit ja tuotokset. Kuvaus projektin hyväksymiskriteereistä: Kaikki projektin tuotokset on hyväksytty Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät on suoritettu TORI-tehtävät ovat siirtyneet TORI-palvelukeskukselle Palvelut toimivat palvelusopimuksen mukaisesti [asiakas] toimii määritellyn toimintamallin mukaisesti 4 Projektin hallinto Siirtoprojektien raportointisuhteet on kuvattu oheisessa kuvassa.

12 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 12 Yksittäinen siirtoprojekti raportoi edistymisestään siirtoprojektin ohjausryhmälle, joka raportoi TORIpalvelukeskuksen johdolle. TORI-palvelukeskuksen johto raportoi kaikkien siirtoprojektien kokonaisedistymisestä TORI-hankkeelle. 4.1 Projektin ohjausryhmä Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista, hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelemat muutoshallintapäätökset. Projektin asettaminen, virallinen asettamispäätös? Projektin ohjausryhmä päättää ainakin seuraavista asioista: - projektisuunnitelma - projektin resursointi - projektin aikataulu - projektin budjetti ja kustannukset - siirron kohteet ja dd-raportti - siirtosopimuksen sisältö - siirtoaikataulu ja siirtolupa - riskienhallinnan linjauspäätökset - muutokset, koskien em. asioita - muut projektin kannalta merkittävät asiat - projektin päättäminen. Projektiryhmä raportoi projektin etenemisestä säännöllisesti ohjausryhmälle. Ohjausryhmä raportoi projektin etenemisestä TORI-palvelukeskuksen johdolle. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii [Henkilönimi] Ohjausryhmän jäsenet ovat [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] 4.2 Projektiryhmä Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat [asiakkaan] ja TORIn edustajat. Projektiryhmän tehtävänä on:

13 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 13 - valmistella projektipäällikön johdolla ohjausryhmän käsiteltäväksi menevät asiat - päättää projektin käytännön toimintaa koskevista asioita - ohjata ja tukea projektipäällikön työskentelyä - päättää projektisuunnitelmaa, aikataulua ja resursointia koskevista muutoksista, jotka eivät edellytä ohjausryhmän päätöstä - seurata säännöllisesti projektin edistymistä - eskaloida ongelmatilanteet välittömästi ohjausryhmälle - kutsua ohjausryhmä koolle tarvittaessa - DD-tehtäviin liittyvät asiat Projektin projektiryhmän puheenjohtajana toimii TORIn nimeämä projektipäällikkö [Henkilönimi] Projektiryhmän jäsenet ovat [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] 4.3 Asiantuntijaryhmät Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä, jotka voivat toimia myös erillinä aliprojekteina Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa toteuttaa henkilöstöön liittyvät osat projektisuunnitelmasta ja projektin tehtävistä. Henkilöstöryhmän vastuullisena vetäjänä toimi TORIn HR-asiantuntija [Henkilönimi]. Henkilöstöryhmän jäsenet ovat: [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] Palveluryhmä Palveluryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa selvittää siirrettäviin palveluihin liittyvät osat, kuten teknologiat ja laitteet, hankintasopimukset, prosessit ja toimintamallit sekä suunnitella niiden siirrot TORIpalvelukeskukseen. Palveluryhmän vastuullisena vetäjänä toimii TORIn tekninen asiantuntija. Palveluryhmän jäsenet ovat:

14 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 14 [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] Asiakashallintaryhmä Asiakashallintaryhmää käytetään, kun siirretään tehtäviä nykyisistä ICT-palvelukeskuksista, joilla on useita asiakkaita. Ryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa toteuttaa siirrettäviin asiakkuuksiin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi sopimukset ja asiakkuushallinnan prosessit. Asiakashallintaryhmän vastuullisena vetäjänä toimii TORIn asiakkuudenhallinnasta vastaava päällikkö. Asiakashallintaryhmän jäsenet ovat: [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n]. 4.4 Projektipäälliköt Projektin kokonaisvastuullisena projektipäällikkönä toimii TORIn [Henkilönimi] [asiakkaan] projektipäällikkönä toimii [Henkilönimi]. 5 Projektin toteutussuunnitelma 5.1 Vaiheistus Projektin päävaiheet Projektin päävaiheet ovat: 1. Valmisteluvaihe 2. Kartoitusvaihe 3. Määrittelyvaihe 4. Siirtovaihe 5. Ylimenovaihe Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa viimeistellään projektisuunnitelma, käynnistetään DD-selvitys, muutoshallinta ja ytmenettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

15 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Kartoitusvaihe Kartoitusvaiheessa päähuomio on DD-selvityksessä ja [asiakkaan] toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittamisessa. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelelot Määrittelyvaihe Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan [asiakkaalta] TORIlle siirtyvät ICT-palveluiden tuotannontekijät ja omaisuus sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään TORIlle siirtyvät [asiakkaan] henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus Siirtovaihe Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä Ylimenovaihe Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa TORIn-palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa [asiakkaan] ja TORIn yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikilla [Asiakkaan] ict-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti. 5.2 Aikataulu Projektin päävaiheiden aikataulu on seuraava: VAIHE KÄYNNISTYY (VKO/VV) VALMIS (VKO/VV) Valmisteluvaihe XX/201X XX/201X Kartoitusvaihe XX/201X XX/201X Määrittelyvaihe XX/201X XX/201X Siirtovaihe XX/201X XX/201X Ylimenovaihe XX/201X XX/201X 5.3 Tarkistuspisteet Projektin tarkistuspisteinä toimivat ovat kohdassa 2 kuvatut projektin ohjausryhmän vakiokokoukset, joissa tarkistetaan kunkin vaiheen lopputulokset.

16 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Resursointi [Asiakas] [asiakkaalta] projektiin osallistuvat seuraavat henkilöt [Henkilönimi-1] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-2] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-n] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] TORI TORIlta projektiin osallistuvat seuraavat henkilöt [Henkilönimi-1] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-2] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-n] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] 5.5 Työmäärä- ja kustannusarvio Työmääräarvio Kokonaistyömääräarvio on seuraava: [asiakas] TORI xxx htpv xxx htpv Kustannusarvio Projektin kokonaiskustannusarvio on: [asiakkaan] henkilötyökustannus xx.xxx TORIn henkilötyökustannus xx.xxx Matkustuskustannukset x.xxx Laitteisto- ja tietoliikennekulut x.xxx Viestintä- ja tapahtumakulut x.xxx Konsultointi- ja muut ulkopuoliset palvelut x.xxx Yhteensä xx.xxx

17 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Kustannusten jakautuminen Siirtoprojektin kustannustent jaosta [asiakkaan] ja TORIn kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita: 1. Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset. 2. TORI vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen 3. [Ehto 3] 6 Projektin riskit (alustavat) Osana siirtoprojektin projektisuunnitelmaa tehdään riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma. Riskianalyysiä päivitetään projektin aikana ja riskianalyysi käsitellään ohjausryhmässä säännöllisesti. Riskianalyysi: Tunnistettu riski Varautumissuunnitelma Todennäköisyys Vakavuus Vaikutus Vastuutaho Projektin aikataulu ei pidä Resurssien riittävyyden varmistaminen, X Y Z Projektipäällikkö päätöksenteon suunnitelmallisuus ja toteutus, keskitytään olennaisiin tehtäviin. Projektin resursointi epäonnistuu Projektin valmistelut aloitetaan ajoissa. X Y Z TORI-hanke Rekrytoinnin tehostaminen. Ostopalveluiden käyttö. Osapuolten päätökset viivästyvät Projektisuunnitelmassa huomioidaan X Y Z Ohjausryhmä päätöksenteon menettelyt ja niille varattava ajankäyttö. Eskalointimenettely. Asiakkaan henkilöiden sitoutuminen Asiakkaan johdon ja esimiesten kautta X Y Z Asiakas muutoshallinnan keinoin varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Projektissa säännöllinen seuranta ja nopeat eskalointitoimenpiteet tarvittaessa. Siirtymävaiheen vastuujako on epäselvä DD-kartoitus ja siirtosopimus laaditaan X Y Z Ohjausryhmä yksityiskohtaisesti. Osaamisen siirto ei onnistu DD-kartoitus laaditaan huolellisesti ja X Y Z Asiakas tarkistetaan oikeellisuus. Sovitaan yhteistyö ja -osaamisentukikäytännöistä osapuolen kesken. Asiakkaalle jää TORI-tehtäviä Asiakkaan ja TORI-palvelukeskuksen välisten X Y Z TORI-palvelukeskus prosessien yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus Todennäköisyys (1-5) Vakavuus (1-5) Lähes varma Erittäin merkittävä 5 Todennäköinen Merkittävä 4 Kohtalainen Kohtalainen 3 Mahdollinen Vähäinen 2 Epätodennäköinen Merkityksetön 1 Taulukko ja hallintamenettely

18 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 18 Tunnistettu riski Varautumissuunnitelma Varautumistoimenpide Vastuuhenkilö Projektin aikataulu ei pidä Projektin resursointi epäonnistuu Osapuolten päätökset viivästyvät Asiakkaan henkilöiden sitoutuminen Siirtymävaiheen vastuujako on epäselvä Osaamisen siirto ei onnistu Asiakkaalle jää TORItehtäviä Resurssien riittävyyden varmistaminen, päätöksenteon suunnitelmallisuus ja toteutus, keskitytään olennaisiin tehtäviin. Projektin valmistelut aloitetaan ajoissa. Rekrytoinnin tehostaminen. Ostopalveluiden käyttö. Projektisuunnitelmassa huomioidaan päätöksenteon menettelyt ja niille varattava ajankäyttö. Eskalointimenettely. Asiakkaan johdon ja esimiesten kautta muutoshallinnan keinoin varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Projektissa säännöllinen seuranta ja nopeat eskalointitoimenpiteet tarvittaessa. DD-kartoitus ja siirtosopimus laaditaan yksityiskohtaisesti. DD-kartoitus laaditaan huolellisesti ja tarkistetaan oikeellisuus. Sovitaan yhteistyö ja - osaamisentukikäytännöistä osapuolen kesken. Asiakkaan ja TORI-palvelukeskuksen välisten prosessien yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n 7 Projektin muutoshallinta Mahdolliset muutokset projektin laajuuteen, lopputuotoksiin, aikatauluun ja budjettiin tulee hyväksyttää ohjausryhmässä.projektiryhmä valmistelee projektipäällikön johdolla muutosesitykset projektin ohjausryhmälle. 8 Projektin päättäminen Projektista laaditaan loppuraportti. Projekti päättyy, kun kohdassa 3 määritellyt lopputulokset ja kohdassa 5 kuvatut tehtävät ovat valmiit, dokumentoitu sovitusti ja hyväksytty projektin ohjausryhmässä. LIITTEET 1 Siirtokohteiden DD-malli 2 Siirtojen tehtävätason projektimalli

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (8) Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (9) Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 29.9.2015

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin Raportti 1 (9) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (7) Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (7) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 30.12.2014 Marjut Siintola

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Sisäministeriön hallinnonalan toimialariippumattomien

Sisäministeriön hallinnonalan toimialariippumattomien Raportti 1 (10) Sisäministeriön hallinnonalan toimialariippumattomien ICT-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (10) Sisällysluettelo 1 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 TORI Tilannekatsaus Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Perustamisvaihe 1.8.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Puolustusvoimat TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän kokous nro 1

Puolustusvoimat TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän kokous nro 1 Muistio 1 (5) Puolustusvoimat TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän kokous nro 1 Aika Paikka Osallistujat 18.5.2015 klo 14.10 alkaen. Valtori, Ympyrätalo, nh. Metso Puheenjohtaja: everstiluutnantti Eero Valkola,

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Pöytäkirja 1 (5) Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Aika 11.9.2015 klo 9-11 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9 krs. nh. Merikotka Valtori virtuaalihuone 3: Puheenjohtajan soitto-osoite:

Lisätiedot

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (11) MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (11) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.9 21.3.2014

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne 29.6.2015 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät...

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 10.9.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA

JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA JHS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN KUSTANNUSLASKENTA Hyväksytty asiantuntijajaostossa 27.1.2017 Heli Salmi / Netum Oy 26.1.2017 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta...

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 7.5.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Projektitoiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com 15,5 v Nokia, 4 v Pasaati Oy Ohjausryhmän

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi

TORI-hankkeen arviointi TORI-hankkeen arviointi 16.12.2013 Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta TORI-hanke Valtion ICT-toimintojen kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 759 milj. euroa. Vuonna 2012 toimialariippumattomia ICT-tehtäviä

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 27.6.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 18.6.2013 klo 9.30-11.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja. Janne Vesa Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja Janne Vesa 19.11.2015 Arvioinnin tavoite Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen: tavoitteita tehdäänkö oikeita asioita? toteutusta tehdäänkö

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (7) SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Aika keskiviikko 2.9.2015 klo 9:00-11:00 Paikka Helsinki, Valtori, Ympyrätalo, nh Metso (9. krs) Videoneuvottelu Osallistujat

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Pöytäkirja 1 (6) MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Aika 28.1.2015 klo 13-15.30 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, Lync Osallistujat Puheenjohtaja: Raimo Vajavaara, johtaja,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä ICT-työryhmän tilannekatsaus Ma 20.2.2017 klo 13-16, ODL, Wegelius-sali Juhani Heikka Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ICT-valmistelun organisoituminen ja

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) 8.4.2014 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 12.30-14.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma

SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma SOTEMAKU-ohjausjärjestelmä ja esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma Esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma Sisältää: 1. Esivalmistelun taustaa 2. Päämäärä: muutosvisio, tavoitteet tuotokset Hyvän

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Projektin eteneminen. Veli Liikanen. ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun

Projektin eteneminen. Veli Liikanen. ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun Projektin eteneminen Veli Liikanen ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun 25.9.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu // Mikkeli University of Applied Sciences // www.mamk.fi Vaahtokarkkihaaste

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Aalto OTM käyttöönottoprojekti

Aalto OTM käyttöönottoprojekti Aalto OTM käyttöönottoprojekti OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 27.4.16 Annika Mauno Projektipäällikkö Oppimispalvelut / Oppimisen IT Tänään Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista Projektin tehtävät

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi

JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1(10) JOTI -määrittely 16.12.2010 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi [Type the document subtitle] 11.1.2011 [Type

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot