TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92"

Transkriptio

1 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

2 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutokset Sari-Anne Luonnoksen valmistelu ohjausryhmälle Hannula Kari Pessi Vähäisiä muutoksia AHTi-pilotoinnin aikana

3 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 3 Sisällysluettelo Versiohistoria Johdanto Projektin tausta ja lähtökohdat TORI-palvelukeskuksen perustaminen ja ICT-toimintasiirrot Asiakkaan TORI-tehtävien siirtoprosessi Siirtoprojektin vaiheistus ja määritelmät Projektin käynnistys Projektin valmisteluvaihe Projektin kartoitus-, määrittely- ja siirtovaihe Ylimenovaihe Projektin kuvaus Projektin tehtävät ja tavoitteet Projektin tuotokset Projektin lähtökohdat ja reunaehdot Projektin rajaukset Projektin vastuut [Asiakas] TORI Erityiskysymykset ja linjaukset Muut huomioitavat asiat Projektin työmenetelmät Projektihallintamenettely Dokumentointi Projektin laadunvarmistus Projektin hallinto Projektin ohjausryhmä Projektiryhmä Asiantuntijaryhmät Henkilöstöryhmä Palveluryhmä... 13

4 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Asiakashallintaryhmä Projektipäälliköt Projektin toteutussuunnitelma Vaiheistus Projektin päävaiheet Valmisteluvaihe Kartoitusvaihe Määrittelyvaihe Siirtovaihe Ylimenovaihe Aikataulu Tarkistuspisteet Resursointi [Asiakas] TORI Työmäärä- ja kustannusarvio Työmääräarvio Kustannusarvio Kustannusten jakautuminen Projektin riskit (alustavat) Projektin muutoshallinta Projektin päättäminen... 18

5 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 5 1 Johdanto 1.1 Projektin tausta ja lähtökohdat Valtiovarainministeriö asetti valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien (ICT) kokoamishankkeen (TORI-hanke). Hankkeen toimikausi on Hankkeen tehtävänä ovat sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteen kokoaminen. Pääosan näistä tehtävistä muodostavat perustietotekniikkaan liittyvät tehtävät. 1.2 TORI-palvelukeskuksen perustaminen ja ICT-toimintasiirrot TORI-palvelukeskus (TORI) perustetaan kesällä 2013 ja sen toimintaa ohjaava lainsäädäntö valmistuu syksyllä TORI-palvelukeskus käynnistää toimintansa vuoden 2014 alussa. TORI-palvelukeskukseen siirretään yli 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät (TORI-tehtävät) siirtoaikataulun mukaisesti. ICTtoimintasiirrot toteutetaan asiakaskohtaisissa siirtoprojekteissa. Tässä dokumentissa on kuvattu [Asiakkaan] toimialariippumattomien ICT-tehtävien yksittäinen siirtoprojekti, joka on osa TORI-palvelukeskukseen tehtävien siirtojen projektikokonaisuutta. 1.3 Asiakkaan TORI-tehtävien siirtoprosessi TORI-tehtävieniirtoprosessissa on kolme päävaihetta, jotka ovat valmisteluvaihe, siirtovaihe ja as is vaihe. Valmisteluvaiheessa tehdään yksikkökohtaisia siirtoja valmistelevia suunnitelmia ja dokumenttimalleja. Tämä siirtoprojektisuunnitelmanmalli sekä sen liitteet ovat osa valmisteluvaihetta. Siirtojen muutosjohtaminen aloitetaan jo valmisteluvaiheessa. Yksiköiden henkilöstön ja sidosryhmien kanssa käydään keskusteluja ja viestintää siirtojen aloittamisesta ja menettelytavoista. Valmisteluvaiheen aikana tehdään päätös siirron käynnistämisestä ja siitä alkaa siirtoprojekti. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat entisellään koko valmisteluvaiheen ajan. Valmisteluvaihe päättyy, kun siirtoprojekti on perustettu ja sen suunnitelma on ohjausryhmässä hyväksytty. Siirtovaihe käynnistyy hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Siirtoprojektin vaiheet, organisoituminen ja tehtävät on kuvattu tässä dokumentissa. Siirtoprojektin kanssa yhtäaikaa [asiakkaan] tulevan toimintamallin, organisaation ja tehtävien uudelleenjärjestelyt käynnistyvät [asiakkaan] toimesta. Muutosjohtaminen keskittyy siirtoprojektin aikaiseen viestintään, YT-menettelyihin ja avainhenkilöiden sitouttamiseen. Siirtovaihe päättyy TORI-palvelujen vastuun siirtohetkeen. Sitä ennen käynnistetään toimenpiteet siirrettävän henkilöstön vastaanottoon ja organisoitumiseen TORI-palvelukeskuksessa. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat entisellään koko siirtovaiheen ajan. As-is vaihe käynnistyy vastuunsiirrosta siirtohetkellä. [asiakkaan] ict-palvelut toimivat kuitenkin entisen toimintamallin ja tehtävien mukaisesti koko as-isvaiheen ajan, vaikka vastuu palveluntuottajasta on vaihtunut. As-is vaiheen päättyessä, kun siirrettävän [asiakkaan] tehtävät on vastaanotettu ja palvelujen sekä henkilöstön kehittäminen täyttävät asetetut kriteerit., otetaan käyttöön TORI-palvelukeskuksen yhtenäiset palvelut ja

6 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 6 hinnoittelu. As-is vaiheen aikana myös [asiakkaan] oma toiminta järjestetään toimimaan uuden mallin mukaisesti. 2 Siirtoprojektin vaiheistus ja määritelmät Siirtoprosessissa yksittäisen valtiohallinnon yksikön TORI-palvelukeskukseen siirtyvät TORI-tehtävät toteutetaan siirtoprojektin avulla. Siirtoprojektin päävaiheet ja tarkistuspisteet on esitetty oheisella aikajanalla.

7 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 7 Siirtoprojektin ohjausryhmä kokoontuu tarkistuspisteiden mukaisiinn vakiokokouksiin päättäämään projektin etenemisestä. Seuraavat asiat tulee käsitellä ja hyväksyä asiakaskohtaisen siirtoprojektin ohjausryhmässä: 1. Projektin käynnistys. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa perustetaan siirtoprojekti ja hyväksytään alustava projektisuunnitelma. 2. Projektisuunnitelman hyväksyminen. 3. Due diligence selvitystyksen hyväksyminen ja siirron kohteiden rajauksista päättäminen. Näiden asioiden käsitteleminen tapahtuu ohjausryhmässä tyypillisesti n. 2 kk projektin käynnistymisen jälkeen. YT-menettely on suoritettu. 4. Siirtosopimuksen hyväksyminen. Siirtosopimus voidaan käsitellä ja hyväksyä ohjausryhmässä, sitten kun siirron kohteet on rajattu ja as is vaiheen palvelut ovat selvillä. Siirtosopimuksessa kuvataan as is vaiheen palvelu ja veloitukset. Siirtosopimuksen hyväksyminen tapahtuu noin 4 kk projektin käynnistymisestä. 5. Siirtoluvasta päättäminen. Ohjausryhmä antaa lopullisen hyväksymisensä siirron suorittamiselle ennen lopullista siirtohetkeä. 6. Projektin päättäminen. Projektin ohjausryhmä päättää projektin, kun palvelusopimus on tehty ja siirtoprojektin ylimenovaiheen päättämiskriteerit täyttyvät.

8 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Projektin käynnistys Yksikkökohtainen TORI-siirtoprojekti käynnistyy luovuttavan yksikön [asiakas] ja TORI-palvelukeskuksen yhteisellä tapaamisella, jossa sovitaan siirtoprosessin käynnistämisestä, alustavasta organisoinnista, resursoinnista ja aikataulusta (ohjausryhmän ensimmäinen kokous). Projektin ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen tuloksena syntyy yhteinen tahtotila, joka dokumentoidaan joko aiesopimukseksi tai molempien osapuolien allekirjoittamaksi pöytäkirjaksi. Tilaisuudessa käsitellään myös TORIn valmistelema alustava projektisuunnitelma, joka on yhteinen toimintasuunnitelma jatkotoimenpiteille. 2.3 Projektin valmisteluvaihe Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen käynnistyy siirtoprojektin valmisteluvaihe, jonka kesto on tyypillisesti noin 1 kk. Valmisteluvaiheessa viimeistellään siirtoprojektin yksityiskohtainen projektisuunnitelma, käynnistetään due diligence toimenpiteet, muutosjohtamistoimenpiteet ja yt-menettelyt. Valmisteluvaihe päättyy, kun siirtoprojektin projektisuunnitelma hyväksytään ohjausryhmässä. 2.4 Projektin kartoitus-, määrittely- ja siirtovaihe Kartoitusvaiheessa kartoitetaan [asiakkaan] TORI-tehtävät, niitä suorittavat henkilöt ja muut tehtävien suorittamisessa käytettävät tuotannontekijät (due diligence). Due diligence (DD) tarkoittaa kaikkien siirrettävien tuotannontekijöiden (tilat, sopimukset, muu omaisuus) kuvaamista yksityiskohtaisesti. DDmateriaalin keräämistä varten on lomakkeisto, joka liitetään osaksi projektisuunnitelmaa ja siirtosopimusta. DD:n pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpidesuunnitelmat siirtojen toteuttamiseksi. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelelot. Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan [asiakkaalta] TORIlle siirtyvät ICT-palveluiden tuotannontekijät ja omaisuus sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään TORIlle siirtyvät [asiakkaan] henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus. Siirtosopimuksella vahvistetaan siirron kohteet, as is vaiheen palvelut hinnoitteluineen, ylimenokauden mahdolliset erityisjärjestelyt, siirron aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset muutokset sekä määritellään menettelyt valtionhallinnon yhtenäisten palvelujen käyttöönottamiseksi as is vaiheen päätyttyä. Siirron kohteet kuvataan DD-raportissa ja sitä täydennetään tarvittaessa esimerkiksi talouslaskelmilla. Siirtosopimuksen osapuolina ovat [asiakas] ja TORI-palvelukeskus. Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä.

9 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Ylimenovaihe Siirtoprojektin viimeinen vaihe ajoittuu siirtoprosessin as is-vaiheen alkuun. Siirtoprojekti vastaa siitä, että palveluiden ja tehtävien siirto tapahtuu onnistuneesti ja että uuden toimintamallin mukainen palvelutoiminta käynnistyy. Ylimenovaihe käynnistyy vastuunvaihtohetkestä, jolloin siirtyviksi sovittujen tehtävien ja palvelujen tuottamisvastuu ja niihin liittyvät kustannukset siirtyvät TORI-palvelukeskukselle. Ylimenovaiheessa samoin koko as is vaiheessa [Asiakkaalle] turvataan ennen vastuunsiirtohetkeä toiminnassa olleet palvelut ja tehtävät muuttumattomilla laatutasoilla ja palveluajoilla. Palvelujen hinnoittelu sovitaan siirtosopimuksessa ja se määräytyy siirtohetken kustannustason mukaisesti. Kustannuksiin lasketaan mukaan kaikki ict-tehtävien tuottamiseen liittyvät kustannukset. Projektin päättäminen tehdään ohjausryhmässä kun seuraavat keskeiset kriteerit täyttyvät: 1. Palveluiden ja tehtävien siirto on suoritettu ja tarvittavat erityisjärjestelyt on sovittu ja niiden mukainen toiminta on varmistettu. 2. Henkilösiirrot on toteutettu, henkilöstön asemaan liittyvät asiat on siirretty TORIpalvelukeskuksen vastuulle ja niiden toimivuus on varmistettu. 3. [asiakkaan] ja TORI-palvelukeskuksen välinen asiakasyhteistyö on käynnistynyt sovitusti ja siirtoprojekti on tehnyt tarvittavat vastuunvaihdot [asiakkaan] ja TORIpalvelukeskuksen kesken. 4. [asiakas] on määrittänyt TORI-palveluihin liittyvät toimintamallinsa ja niiden mukainen toiminta on käynnistetty. 5. Palvelusopimus palveluista ja niiden veloituksista on hyväksytty. 3 Projektin kuvaus 3.1 Projektin tehtävät ja tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa [asiakkaan] toimialariippumattomien ict-tehtävien siirto TORIpalvelukeskukselle suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelluilla kustannuksilla siten, että [asiakkaan] ictpalveluiden ja -tehtävien laatutaso ei heikkene siirron aikana tai sen jälkeen siirtoprosessin as is -vaiheen aikana. 3.2 Projektin tuotokset Projektin tärkeimmät tuotokset ovat: 1) Projekti on perustettu ja projektisuunnitelma on laadittu 2) Siirtyvät henkilöt ja muut siirtyvät tuotannontekijät on tunnistettu ja niiden siirron periaatteista on sovittu. 3) [asiakas] on määrittänyt tietohallintonsa toimintamallin: roolit, tehtävät ja vastuut uutta tilannetta vastaavaksi 4) siirtosopimus on allekirjoitettu 5) YT-menettely on suoritettu 6) Siirtovalmiusraportti on tehty ja siirtolupa myönnetty 7) Siirto on toteutettu

10 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 10 8) TORI-palvelukeskuksen palvelut asiakkaalle on käynnistyneet 9) Palvelusopimus on allekirjoitettu 10) Projektin ohjausryhmän ja projektiryhmän kokousten pöytäkirjat 3.3 Projektin lähtökohdat ja reunaehdot Asiakkaan ICT-toiminnan lyhyt kuvaus. Siirtoprojektissa erityisesti huomioitavat asiat esimerkiksi meneillään olevat suuret ICT-kehityshankkeet. 3.4 Projektin rajaukset Siirron ulkopuolelle rajattavat asiat. 3.5 Projektin vastuut Tehtäväkohtaiset vastuut on kuvattuna tehtävittäin omissa kohdissaan. Osapuolten vastuut projektissa yleisellä tasolla ovat: [Asiakas] [asiakkaan] YT-menettelyn suorittaminen [asiakkaan] tietohallinnon toimintamallin määrittely ja käyttöönotto Projektissa tarvittavien resurssien [asiakkaan] käytettävyydestä ja nimettyjen tehtävien suorittamisesta Viestintä [asiakkaan] organisaatiossa ja ulkoinen viestintä TORI Siirtoprojektin valmistelusta ja läpiviennistä sovitussa aikataulussa vastaaminen. Projektissa tarvittavien [TORI] resurssien käytettävyydestä ja nimettyjen tehtävien suorittamisesta 3.6 Erityiskysymykset ja linjaukset Kirjataan [asiakkaan] ympäristössä huomioitavat erityiskysmykset, esim. käynnissä olevat muut merkittävät ICT-hankkeet. 3.7 Muut huomioitavat asiat Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö as-is vaiheessa 3.8 Projektin työmenetelmät Projektihallintamenettely Projekti totetutetaan tämän projektisuunnitelmamallin mukaisesti ja hyödyntäen liitteenä olevia siirtokohteiden DD-mallia ja siirtojen tehtävätason projektimallia.

11 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Dokumentointi Kaikki projektin tuotokset sekä projektihallinnan pöytäkirjat dokumentoidaan ja dokumentit tallennetaan projektin työtilassa [Työtila]. Projektin päätyttyä projektin asiakirjat arkistoidaan [TORI-hankkeen arkistointikäytännön] mukaisesti Projektin laadunvarmistus Projektiryhmä valmistelee ja käsittelee kaikki projektin dokumentit ja tuotokset. Projektin ohjausryhmä hyväksyy kaikki dokumentit ja tuotokset. Kuvaus projektin hyväksymiskriteereistä: Kaikki projektin tuotokset on hyväksytty Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät on suoritettu TORI-tehtävät ovat siirtyneet TORI-palvelukeskukselle Palvelut toimivat palvelusopimuksen mukaisesti [asiakas] toimii määritellyn toimintamallin mukaisesti 4 Projektin hallinto Siirtoprojektien raportointisuhteet on kuvattu oheisessa kuvassa.

12 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 12 Yksittäinen siirtoprojekti raportoi edistymisestään siirtoprojektin ohjausryhmälle, joka raportoi TORIpalvelukeskuksen johdolle. TORI-palvelukeskuksen johto raportoi kaikkien siirtoprojektien kokonaisedistymisestä TORI-hankkeelle. 4.1 Projektin ohjausryhmä Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista, hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelemat muutoshallintapäätökset. Projektin asettaminen, virallinen asettamispäätös? Projektin ohjausryhmä päättää ainakin seuraavista asioista: - projektisuunnitelma - projektin resursointi - projektin aikataulu - projektin budjetti ja kustannukset - siirron kohteet ja dd-raportti - siirtosopimuksen sisältö - siirtoaikataulu ja siirtolupa - riskienhallinnan linjauspäätökset - muutokset, koskien em. asioita - muut projektin kannalta merkittävät asiat - projektin päättäminen. Projektiryhmä raportoi projektin etenemisestä säännöllisesti ohjausryhmälle. Ohjausryhmä raportoi projektin etenemisestä TORI-palvelukeskuksen johdolle. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii [Henkilönimi] Ohjausryhmän jäsenet ovat [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] 4.2 Projektiryhmä Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat [asiakkaan] ja TORIn edustajat. Projektiryhmän tehtävänä on:

13 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 13 - valmistella projektipäällikön johdolla ohjausryhmän käsiteltäväksi menevät asiat - päättää projektin käytännön toimintaa koskevista asioita - ohjata ja tukea projektipäällikön työskentelyä - päättää projektisuunnitelmaa, aikataulua ja resursointia koskevista muutoksista, jotka eivät edellytä ohjausryhmän päätöstä - seurata säännöllisesti projektin edistymistä - eskaloida ongelmatilanteet välittömästi ohjausryhmälle - kutsua ohjausryhmä koolle tarvittaessa - DD-tehtäviin liittyvät asiat Projektin projektiryhmän puheenjohtajana toimii TORIn nimeämä projektipäällikkö [Henkilönimi] Projektiryhmän jäsenet ovat [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] 4.3 Asiantuntijaryhmät Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä, jotka voivat toimia myös erillinä aliprojekteina Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa toteuttaa henkilöstöön liittyvät osat projektisuunnitelmasta ja projektin tehtävistä. Henkilöstöryhmän vastuullisena vetäjänä toimi TORIn HR-asiantuntija [Henkilönimi]. Henkilöstöryhmän jäsenet ovat: [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] Palveluryhmä Palveluryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa selvittää siirrettäviin palveluihin liittyvät osat, kuten teknologiat ja laitteet, hankintasopimukset, prosessit ja toimintamallit sekä suunnitella niiden siirrot TORIpalvelukeskukseen. Palveluryhmän vastuullisena vetäjänä toimii TORIn tekninen asiantuntija. Palveluryhmän jäsenet ovat:

14 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 14 [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n] Asiakashallintaryhmä Asiakashallintaryhmää käytetään, kun siirretään tehtäviä nykyisistä ICT-palvelukeskuksista, joilla on useita asiakkaita. Ryhmän tehtävänä on projektipäällikön ohjauksessa toteuttaa siirrettäviin asiakkuuksiin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi sopimukset ja asiakkuushallinnan prosessit. Asiakashallintaryhmän vastuullisena vetäjänä toimii TORIn asiakkuudenhallinnasta vastaava päällikkö. Asiakashallintaryhmän jäsenet ovat: [Henkilönimi-1] [Henkilönimi-2] [Henkilönimi-n]. 4.4 Projektipäälliköt Projektin kokonaisvastuullisena projektipäällikkönä toimii TORIn [Henkilönimi] [asiakkaan] projektipäällikkönä toimii [Henkilönimi]. 5 Projektin toteutussuunnitelma 5.1 Vaiheistus Projektin päävaiheet Projektin päävaiheet ovat: 1. Valmisteluvaihe 2. Kartoitusvaihe 3. Määrittelyvaihe 4. Siirtovaihe 5. Ylimenovaihe Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa viimeistellään projektisuunnitelma, käynnistetään DD-selvitys, muutoshallinta ja ytmenettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

15 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Kartoitusvaihe Kartoitusvaiheessa päähuomio on DD-selvityksessä ja [asiakkaan] toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittamisessa. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelelot Määrittelyvaihe Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan [asiakkaalta] TORIlle siirtyvät ICT-palveluiden tuotannontekijät ja omaisuus sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään TORIlle siirtyvät [asiakkaan] henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus Siirtovaihe Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä Ylimenovaihe Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa TORIn-palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa [asiakkaan] ja TORIn yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikilla [Asiakkaan] ict-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti. 5.2 Aikataulu Projektin päävaiheiden aikataulu on seuraava: VAIHE KÄYNNISTYY (VKO/VV) VALMIS (VKO/VV) Valmisteluvaihe XX/201X XX/201X Kartoitusvaihe XX/201X XX/201X Määrittelyvaihe XX/201X XX/201X Siirtovaihe XX/201X XX/201X Ylimenovaihe XX/201X XX/201X 5.3 Tarkistuspisteet Projektin tarkistuspisteinä toimivat ovat kohdassa 2 kuvatut projektin ohjausryhmän vakiokokoukset, joissa tarkistetaan kunkin vaiheen lopputulokset.

16 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Resursointi [Asiakas] [asiakkaalta] projektiin osallistuvat seuraavat henkilöt [Henkilönimi-1] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-2] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-n] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] TORI TORIlta projektiin osallistuvat seuraavat henkilöt [Henkilönimi-1] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-2] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] [Henkilönimi-n] [Rooli] [Työmäärä(htpv)] 5.5 Työmäärä- ja kustannusarvio Työmääräarvio Kokonaistyömääräarvio on seuraava: [asiakas] TORI xxx htpv xxx htpv Kustannusarvio Projektin kokonaiskustannusarvio on: [asiakkaan] henkilötyökustannus xx.xxx TORIn henkilötyökustannus xx.xxx Matkustuskustannukset x.xxx Laitteisto- ja tietoliikennekulut x.xxx Viestintä- ja tapahtumakulut x.xxx Konsultointi- ja muut ulkopuoliset palvelut x.xxx Yhteensä xx.xxx

17 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu Kustannusten jakautuminen Siirtoprojektin kustannustent jaosta [asiakkaan] ja TORIn kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita: 1. Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset. 2. TORI vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen 3. [Ehto 3] 6 Projektin riskit (alustavat) Osana siirtoprojektin projektisuunnitelmaa tehdään riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma. Riskianalyysiä päivitetään projektin aikana ja riskianalyysi käsitellään ohjausryhmässä säännöllisesti. Riskianalyysi: Tunnistettu riski Varautumissuunnitelma Todennäköisyys Vakavuus Vaikutus Vastuutaho Projektin aikataulu ei pidä Resurssien riittävyyden varmistaminen, X Y Z Projektipäällikkö päätöksenteon suunnitelmallisuus ja toteutus, keskitytään olennaisiin tehtäviin. Projektin resursointi epäonnistuu Projektin valmistelut aloitetaan ajoissa. X Y Z TORI-hanke Rekrytoinnin tehostaminen. Ostopalveluiden käyttö. Osapuolten päätökset viivästyvät Projektisuunnitelmassa huomioidaan X Y Z Ohjausryhmä päätöksenteon menettelyt ja niille varattava ajankäyttö. Eskalointimenettely. Asiakkaan henkilöiden sitoutuminen Asiakkaan johdon ja esimiesten kautta X Y Z Asiakas muutoshallinnan keinoin varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Projektissa säännöllinen seuranta ja nopeat eskalointitoimenpiteet tarvittaessa. Siirtymävaiheen vastuujako on epäselvä DD-kartoitus ja siirtosopimus laaditaan X Y Z Ohjausryhmä yksityiskohtaisesti. Osaamisen siirto ei onnistu DD-kartoitus laaditaan huolellisesti ja X Y Z Asiakas tarkistetaan oikeellisuus. Sovitaan yhteistyö ja -osaamisentukikäytännöistä osapuolen kesken. Asiakkaalle jää TORI-tehtäviä Asiakkaan ja TORI-palvelukeskuksen välisten X Y Z TORI-palvelukeskus prosessien yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus Todennäköisyys (1-5) Vakavuus (1-5) Lähes varma Erittäin merkittävä 5 Todennäköinen Merkittävä 4 Kohtalainen Kohtalainen 3 Mahdollinen Vähäinen 2 Epätodennäköinen Merkityksetön 1 Taulukko ja hallintamenettely

18 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 18 Tunnistettu riski Varautumissuunnitelma Varautumistoimenpide Vastuuhenkilö Projektin aikataulu ei pidä Projektin resursointi epäonnistuu Osapuolten päätökset viivästyvät Asiakkaan henkilöiden sitoutuminen Siirtymävaiheen vastuujako on epäselvä Osaamisen siirto ei onnistu Asiakkaalle jää TORItehtäviä Resurssien riittävyyden varmistaminen, päätöksenteon suunnitelmallisuus ja toteutus, keskitytään olennaisiin tehtäviin. Projektin valmistelut aloitetaan ajoissa. Rekrytoinnin tehostaminen. Ostopalveluiden käyttö. Projektisuunnitelmassa huomioidaan päätöksenteon menettelyt ja niille varattava ajankäyttö. Eskalointimenettely. Asiakkaan johdon ja esimiesten kautta muutoshallinnan keinoin varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Projektissa säännöllinen seuranta ja nopeat eskalointitoimenpiteet tarvittaessa. DD-kartoitus ja siirtosopimus laaditaan yksityiskohtaisesti. DD-kartoitus laaditaan huolellisesti ja tarkistetaan oikeellisuus. Sovitaan yhteistyö ja - osaamisentukikäytännöistä osapuolen kesken. Asiakkaan ja TORI-palvelukeskuksen välisten prosessien yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n Toimenpide 1 Henkilö 1 Toimenpide 2 Henkilö 2 Toimenpide n Henkilö n 7 Projektin muutoshallinta Mahdolliset muutokset projektin laajuuteen, lopputuotoksiin, aikatauluun ja budjettiin tulee hyväksyttää ohjausryhmässä.projektiryhmä valmistelee projektipäällikön johdolla muutosesitykset projektin ohjausryhmälle. 8 Projektin päättäminen Projektista laaditaan loppuraportti. Projekti päättyy, kun kohdassa 3 määritellyt lopputulokset ja kohdassa 5 kuvatut tehtävät ovat valmiit, dokumentoitu sovitusti ja hyväksytty projektin ohjausryhmässä. LIITTEET 1 Siirtokohteiden DD-malli 2 Siirtojen tehtävätason projektimalli

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 12.1.2015

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (9) Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 29.9.2015

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (7) Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (7) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 30.12.2014 Marjut Siintola

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (11) MMM ha:n (Evira, Mavi, MML) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (11) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.9 21.3.2014

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013

TORI Tilannekatsaus. Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 TORI Tilannekatsaus Sari-Anne Hannula, projektijohtaja 3.10.2013 Perustamisen vaiheistus ja aikataulu 2013 2014 Valmisteluvaihe -1.12.2012 Suunnitteluvaihe 1.12.2012-31.7.2013 Perustamisvaihe 1.8.2013-31.12.2013

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Aika Paikka Osallistujat 10.2.2015, klo 12-13.30, Ympyrätalo Sääksi / videoneuvottelu / virtuaalihuone 1 / lync Puheenjohtaja:

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Pöytäkirja 1 (5) Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Aika 11.9.2015 klo 9-11 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9 krs. nh. Merikotka Valtori virtuaalihuone 3: Puheenjohtajan soitto-osoite:

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT -tehtävien kokoamishanke. CASE: Patentti- ja rekisterihallitus

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT -tehtävien kokoamishanke. CASE: Patentti- ja rekisterihallitus Jomi Sinisalo Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT -tehtävien kokoamishanke CASE: Patentti- ja rekisterihallitus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 15.10.2013

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Toimialat ja projektikokonaisuudet palvelusetelihankkeessa Palvelusetelihankkeessa on tällä hetkellä neljä toimialaa Hammashoito Terveyspalvelut Vanhuspalvelut

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA (6) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Ari Luomala Päiväys: v..0 pvm. 9.5.20 2 SISÄLLYSLUETTELO Määrittelyt...3.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma 27.6.2014 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä... 3 1.1. Suunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 2.5.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 2.5.2013 klo 12.05-14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 27.6.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 18.6.2013 klo 9.30-11.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 10.2.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 5.2.2015 klo 12.00 13.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

13.11.2013. Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti. Toteutussuunnitelma

13.11.2013. Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti. Toteutussuunnitelma 13.11.2013 Porin seudun kuntien ICT ympäristöjen kartoitusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.5 13.11.2013 Porin seudun kunnat 2 (14) Sisällysluettelo 1. Projektin tiivistelmä... 3 2. Projektin sisältö...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Pöytäkirja 1 (6) MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3 Aika 28.1.2015 klo 13-15.30 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, Lync Osallistujat Puheenjohtaja: Raimo Vajavaara, johtaja,

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (6) 21.6.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Torstaina 21.6.2012 klo 9.00-11.10. Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta)

ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 (5) ROUSKIS OY:N JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N YHDISTYMISPROSESSI ALUSTAVA AIKATAULU 20.12.2013 (Aikataulutus perustuen siihen, ettei kuntien päätöksistä valiteta) 1 Luonnokset yhdistymissopimuksesta,

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 12.5.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 12.5.2015 klo 9.00 10.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 26.9.2013 TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia / VNHY, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Valtioneuvoston kanslia / VNHY, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) Valtioneuvoston kanslia / VNHY, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 17.6.2015 klo 12.30 14.00 Paikka Mariankatu 9, nh Ylijäämä Osallistujat Puheenjohtaja: Max Hamberg, VNHY Jäsenet:

Lisätiedot