ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi vaihe 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n toimeksiannosta Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: ohjausryhmä Versio 1.0 ( )

2 [ Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon [ASKO] [nro] 2(11) SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN KULKU VAIHEITTAIN PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIN TALOUS RESURSSIEN KÄYTTÖ PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN... 9 KATSAUS KESKEISIMPIIN RISKIALUEISIIN... 9 PROJEKTIN RESURSSIT ORGANISAATIO EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI... 11

3 [ASKO] [nro] 3(11) 1 PROJEKTIN TAUSTA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kilpailutti Sosiaalihuollon asiakastietomallin katselmoinnin suunnittelun ja toteutuksen keväällä 2013 ja sen toteuttajaksi valikoitui Tieto Finland Oy. Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen: Suunnitteluvaihe 06 09/2013 Katselmoinnin Vaihe 1. 10/ /2014 Katselmoinnin Vaihe 2. 10/2015-8/2015 Tämä loppuraportti koskee suunnitteluvaihetta sekä nyt päättynyttä katselmoinnin toteutusvaihetta 1. Projektissa katselmoinnin kohteena oli alkujaan Tikesos-hankkeessa tehdyt asiakirjamääritykset, nimettyjen sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen tietosisältö. Projektin tavoitteena oli varmistaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällöllinen laatu sosiaalipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tarpeisiin: varmistaa, että tehdyt asiakirjamääritykset vastaavat asiakastyön dokumentoinnin tarpeisiin eri sosiaalipalveluissa sekä tunnistaa ja poistaa tietomallista virheitä ja puutteita, jolloin ehkäistään mm. turhia ohjelmistokorjauksia asiakastietomallin käyttöönottovaiheessa. Tieto Finland Oy:n tehtävänä toteutuksessa oli suunnitella ja toteuttaa projektin läpivienti koota katselmoijien verkosto tehtävää suorittamaan ohjata ja opastaa katselmoijia katselmoinnin aikana koota eri tahojen katselmointihavainnot yhteen hakea yhdistetylle lopputulokselle vahvistus katselmoijaorganisaatioilta raportoida tulokset Lopputulokset esiteltiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmälle työpaketeittain. Lopputulokset hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä. Katselmointipalautetta tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon valtakunnallisten asiakasasiakirjarakenteiden kehittämisessä. 2 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projekti aloitettiin suunnitteluvaiheella. Projektin katselmointityölle asetettiin kolme vaatimusta: asiakirjamääritykset katselmoidaan ASKO-projektissa sosiaalihuollon asiakas- ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten toimesta kunkin sosiaalipalvelun osalta edellytetään ylikunnallista ja käytetystä asiakastietojärjestelmästä riippumatonta katselmointiasiantuntemusta. katselmoijaorganisaatiota tulee olla vähintäin kolme kutakin asiakasasiakirjaa kohden eri puolilta Suomea

4 [ASKO] [nro] 4(11) Tulosten hyväksymiskriteerit tarkennettiin projektin suunnitteluvaiheessa: katselmointi on suoritettu suunnitelman mukaisesti jokaiseen kysymyksenasetteluun sekä jokaiseen katselmoitavaan tietokenttään on saatu kannanotot katselmoinnissa esitettyihin poikkeamiin on esitetty perustelut keskenään ristiriitaiset, ratkaisemattomat tulokset esitetään perusteluineen yhteenvedossa esitettyihin muutosehdotuksiin on esitetty perustelut, ehdotukset priorisoidaan: Virhe, Puute, Huomio/Kehitysehdotus. Katselmoinnin suunnitteluvaiheesta voitiin siirtyä katselmoinnin toteutukseen kun Katselmointipöytäkirjojen sisältövaatimukset on täsmennetty ja pohjat laadittu Katselmointipöytäkirjojen täyttöohjeet on laadittu Katselmoinnin suorittavat aihepiirin substanssin hyvin tuntevat asiantuntijat on sovittu alkavaan katselmoinnin aihepiiriin ja heille on varattu riittävästi aikaa katselmointien suorittamiseen. Suunnitteluvaiheen lopputulokset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja katselmointi voitiin aloittaa marrasjoulukuun vaihteessa 2013 kuntien omien valmiuksien puitteissa. Katselmoinnin Vaihe 1 Katselmointi tuotti materiaalia THL:n analysointiin tulosten jatkokäsittelyä varten. Katselmoinnin Vaiheen 1 tuloksena syntyivät: asiakirjakohtaiset katselmointipöytäkirjat ja niiden yhteenvedot aihepiirikohtaiset yhteenvedot katselmoinnin tuloksista sekä priorisoiduista kehitysehdotuksista esitykset katselmointituloksista ja kehitysehdotuksista sosiaalihuollon asiantuntijaryhmälle tämä väliraportti. Ensimmäisessä vaiheessa katselmoitiin seuraavien asiakasasiakirjojen lastensuojelun vireilletulon, avo-, sijais- ja jälkihuollon perhetyön, koulun sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan isyyden selvittämisen, lapsen elatusavun vahvistamisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen perheasioiden sovittelun, toimeentulotuen, kotouttamisen, puolison elatusavun virka-apupyynnön, sosiaaliasiamiehen, virheenkorjauspyynnön ja muutoksenhaun sekä sosiaalisen luototuksen asiakastiedot. Katselmoijat arvioivat asiakasasiakirjoja kahdessa tasossa, asiakirjakokonaisuuksina ja erikseen asiakirjan sisältämien tietojen näkökulmasta. Asiakirjakokonaisuuksien arviointikriteerit: asiakasasiakirjan tarpeellisuus asiakasasiakirjan tietojen riittävyys asiakasasiakirjojen riittävyys Asiakirjan tietotasoiset arviointikriteerit: tiedon tarpeellisuus tiedon otsikon sopivuus tiedon esitysmuodon oikeellisuus tiedon toistuvuus

5 [ASKO] [nro] 5(11) tiedon pakollisuus tiedon sijainti Lisäksi pyydettiin kertomaan esimerkkejä tiedon käytöstä ja antamaan tarvittaessa muuta palautetta. Vaatimusten täyttyminen: Kutakin asiakirjaryhmää ja siinä olevia asiakasasiakirjoja katselmoi vähintään kolme organisaatiota. Poikkeuksen teki Puolison elatusavun asiakirjat sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Virallisen katselmoinnin teki Helsinki. Tämän lisäksi myös Vantaa arvioi asiakirjoja peilaten omaa näkemystään Helsingin antamaan palauteeseen Katselmoijaorganisaatiot olivat eri puolilta Suomea, yhteensä 16 eri kuntaa tai kuntainliittoa Kussakin työpaketissa oli edustettuna vähintään kaksi eri tietojärjestelmän käyttäjää. Katselmoinnissa oli edustettuina tietojärjestelmät: Pro Consona, Effica, Abilita, kuntien omia järjestelmiä sekä exceltaulukoita ja omia muistiinpanopohjia Hyväksymiskriteerien täyttyminen jokaiseen tietokenttään otettiin katselmoinnissa kantaa annetun ohjeen mukaisesti esitettyihin havaintoihin ja poikkeamiin löytyi perustelut pääsääntöisesti keskenään ristiriitaiset havainnot nostettiin esiin ja otettiin esille myös asiantuntijaryhmän esittelyssä Katsaus projektin tuloksiin on koottuna tiedostoon ASKO-katselmointitulokset-Vaihe1, Liite 1. Projektin kulku vaiheittain Katselmoinnin suunnittelu : Projektin tavoitteiden ja lähtökohtien täsmentäminen 6/2012 Asiakirjojen tarkastuskriteerien sopiminen 6/2013 Katselmointipöytäkirjojen sisällön täsmentäminen 8-9/2013 Katselmointiohjeiden laatiminen 8-9/2013 Asiantuntijaverkoston kokoaminen 6/2013 3/2014, keinoina o o o o yleiskirje webropol-ilmoittautuminen kohdennetut kontaktit kutsut THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustoilla Projektin toteutussuunnitelman täsmentäminen ja asiakirjojen ryhmittely työpaketeiksi 8-9/2013 Katselmointivaiheen julkaiseminen (THL:n Sontikka seminaari) 9/2013 Katselmoinnin Vaihe : Aihepiirikohtaisten asiantuntijaryhmien muodostaminen 10/2013-4/2013

6 [ASKO] [nro] 6(11) Aihepiirikohtaisten katselmointiaikataulujen sopiminen projektissa 10/2013, asiantuntijat vahvistivat osallistumisensa ennen katselmointivaiheen aloitusta Katselmointien toteuttaminen työpaketeittain 11/ /2014 Katselmoinnin Vaiheen 1 päättäminen 11/2014 Katselmoinnin läpivienti Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen aihealueet (17 kpl) jaettiin työpaketteihin (9 kpl), joissa oli 1-4 toisiaan lähellä olevaa aihealuetta. Tavoitteena oli, että katselmointiin ilmoittatunut organisaatio katselmoi pääsääntöisesti kaikki siihen työpakettiin kuuluvat asiakasasiakirjat, oman asintuntijuutensa puitteissa. Kullekin katselmoijaorganisaatiolle pidettiin aloituspalaveri konsultin johdolla. Palaverissa konsultti antoi taustatietoa projektista, esitteli katselmointikriteerit ja opasti katselmointipöytäkirjan kirjausten tekemiseen Asiantuntijaryhmä järjestäytyi sisäisesti katselmointia varten ja sopi keskinäiset palaverit, joko aloituspalaverissa tai myöhemmin Asiantuntijat katselmoivat asiakirjat ja kirjasivat katselmointitulokset katselmointipöytäkirjoihin kukin oman työtapansa mukaisesti Konsultti antoi lisätukea tarvittaessa Organisaatio palautti annettuun takarajaan mennessä pääsääntöisesti yhden katselmointipöytäkirjatiedoston, johon yhteinen näkemys oli koottuna Katselmointiajan umpeuduttua konsultti yhdisti organisaatioiden katselmointitulokset samaan tiedostoon ja lähetti tulokset tämän jälkeen vahvistuskierrokselle kunkin asiantuntijaryhmän yhteyshenkilölle toimenpiteitä varten Vahvistuskierroksella oli kaksi tarkoitusta: Katselmoijat saivat nähtäväkseen muiden pienryhmien tulokset,mutta heiltä odotettiin myös kannaottoa tärkeimpiin, toisten antamiin kommentteihin joko kannattamalla (punaista väriä käyttäen) tärkeäksi katsomaansa havaintoa tai antamalla vastakommentti (sininen väri: eri mieltä tai tarkempi arvio toisen kommenttiin) Vahvistuskierroksen päätyttyä konsultti viimeisteli katselmointien tulosdokumentit ja luovutti asiakkaalle Konsultti laati tuloksista yhteenvedon esitysmateriaaliin ja esitteli katselmointitulokset sosiaalihuollon asiantuntijatyöryhmälle. Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan: Suunnitellut katselmoijaorganisaatioiden yhteiset tapaamiset työpaketin aloituskokous ja työpaketin tulosten tarkastelu joko virtuaalisesti tai fyysisesti, osoittautuivat mahdottomaksi toteuttaa. Katselmoijat tarkastelivat asiakirjoja oman työnsä ohella, joten jo yhden organisaation aloituskokoukseen oli toisinaan työlästä järjestää yhteistä aikaa Aloituspalaverin ajankohta ei aina osunut suunnitellun työpaketin aikaraameihin, joten työpaketin alkoivat aikaisemmin kuin suunniteltiin. Aloituspalaverien osallistujamäärät vaihtelivat 1-9 hlön välillä. Siellä missä kaikki katselmoijat eivät päässeet osallistumaan aloituspalaveriin, pyydettiin useinmiten tukea katselmoinnin aikana tai projektin taustaa tai katselmointiperiaatteita jouduttiin esittelemään uudelleen jaetusta materiaalista huolimatta Katselmointitulosten arvioimiseksi ja vahvistamiseksi järjetettiin ns. aihealuekohtainen sähköinen vahvistuskierros, jossa katselmoijat oman työaikansa puitteissa arvioivat muiden kommentteja ja kehityskohteita.

7 [ASKO] [nro] 7(11) Projektin suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös, että dokumenttien jakelukanavana käytettäisiin Google Drive alustaa. Dokumentit muokattiin tähän käyttöön sopivaksi. Jo alkuvaiheessa, ensimmäisten katselmoijien yhteydenotoissa havaittiin kuitenkin, ettei tämä ollut asiakkaille sopiva kanava. Siirryttiin puhtaaseen organisaatiokohtaiseen sähköpostijakeluun, joka toimi moitteettomasti. Kukin organisaatio huolehti dokumenttien jaosta ja kokoamisesta organisaatiossaan oman toimintamallin mukaisesti ennen tulosten palauttamista. 3 PROJEKTIN ORGANISAATIO Kuva 1: Projektin organisaatio Projektin organisointi ja lähimmät sidosryhmät on kuvattu Kuvassa 1: Projektin ohjausryhmä: THL: Pj Maarit Laaksonen, Heidi Berglind/Tiina Peksiev sihteeri; varajäsen ja -pj Vesa Jormanainen Tieto: Asta Tolvanen ja Leena Valtonen Projektiryhmä: THL: pp/pj Heidi Berglind/Tiina Peksiev, asiantuntijarooleissa Erja Ailio ja Jarmo Kärki Tieto: pp/siht. Leena Valtonen ja Tiina Leppänen sekä Johanna Kuisma Ohjausryhmän vastuualue: sopimusasiat muutostenhallinta aikataulukysymykset riskien seuranta projektin etenemisen seuranta resurssien muutokset hyväksyy lopullisen projektisuunnitelman

8 [ASKO] [nro] 8(11) hyväksyy suoritetut katselmoinnit projektin päättäminen Projektiryhmän vastuut ja tehtävät projektin suunnitteluvaiheen läpivienti sekä toteutusvaiheen työskentelyn koordinointi ja tulosten kokoaminen työpakettien työskentelyn etenemisen ja suunnitelmien toteutumisen seuranta työskentelystä vastaavien konsulttien raporttien perusteella. Tilaaja seuraa katselmoinnin etenemistä asiakirjan näkökulmasta, ei katselmoijatasolla. työpakettien tulosten käsittely ja hyväksyntä ennen ohjausryhmän hyväksyntää. asiantuntijajäsenet antavat tarvittaessa tukea katselmoitavien asiakirjojen tulkinnassa Katselmoinnin konsultti: osallistuu katselmoijaverkoston kokoamiseen vastaa katselmoinnin läpiviennistä vastuualueellaan aloituspalaverin järjestäminen katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta katselmoinnin tuki ja tulosten vastaanotto vahvistuskierroksen tuki katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta esittelyaineiston kokoaminen ja esittely Projektiorganisaation ulkopuolella Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä on vastuussa kansallisen dokumentaation ylläpidosta katselmointitulokset esitellään / raportoidaan ryhmälle Aihealueen pienryhmä koostuu katselmointia suorittavista organisaatiosta asiantuntijoineen 4 PROJEKTIN TALOUS Toimeksianto oli sopimuksen mukaisesti kiinteähintainen pitäen sisällään projektisuunnitelmassa määritetyt tehtävät. Projektin laskutus tapahtui etukäteen päätettyjen katselmoinnin edistystä kuvaavien hyväksymispisteiden perusteella. 5 RESURSSIEN KÄYTTÖ Projektihenkilöiden käytettävyys projektin edetessä oli suunnitelman mukaista. Verkostosuunnitelussa ensin kolme konsulttia sittemmin kaksi. Työpaketin ohjauksessa kaksi konsulttia siten, että yhdestä organisaatiosta huolehti aina yksi konsultti. Työpaketteihin (9 kpl) liittyviä tapaamisia 24 kpl paikanpäällä katselmoijan tiloissa sekä 9 aloitustilaisuutta tai tarkempaa ohjausistuntoa sähköistä yhteyttä käyttäen (Video, Lync tai puhelinpalaveri) Projektipalaverit pidettiin pääsääntöisesti videokokouksina, muutama kokous THL:n tiloissa. Ohjausryhmän kokoukset (6 kpl) olivat vuorotellen THL:n tiloissa ja videoyhteydellä. Toteutusvaiheessa projektiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa arvioimaan katselmoinnin etenemistä sekä

9 [ASKO] [nro] 9(11) taustoittamaan työpakettien asiakasasiakirjojen sisältöä mahdollistaen näin vahvemman tuen antamisen katselmoijille. Projektin hallinnointi: Tiedon projektipäällikön vastuulla oli kerran kuussa laadittava edistymisraportti ja kerran kuussa pidetyn projektiryhmän kokouksen esityslistan ja palaverimuistion laadinta. Projektin kaikki dokumentaatio tallennettiin ja ylläpidettiin Tiedon TietoShare -alustalla ns. Teamer kansioina. Kansioihin oli koko projektiryhmällä vapaa pääsy. Ulkoinen viestintä: Projektin tilannekatsauksia julkaistiin THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustolla sekä sähköpostijakeluna ajankohtaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä. Samalla sivustolla on kuvaus ASKO projektista. 6 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Projekti onnistui tehtävässään suunnitelmien mukaisesti; Työpakettien hallinta Kriteerien täyttyminen Katsaus keskeisimpiin riskialueisiin Riittävä katselmoijamäärä ja järjestelmävaatimuksen täyttyminen Effica verkostoa saatiin täydennettyä henkilökohtaisilla, kohdennetuilla katselmointikutsuilla, yleisellä tiedottamisella ja runsailla yhteydenotoilla Henkilöiden omaehtoinen katselmointi ja organisaatioiden sitoutuminen katselmointitehtävään Sitoutuminen oli kiitettävää Aihealueen johto oli tietoinen katselmointitehtävästä, useimpien kohdalla osallistuminen oli käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä Kunnat tekivät katselmointityötä oman toimen ohella, joten projekti eteni heidän aikataulujensa mukaan Katselmointitulosten laatu Katselmointimerkinnät i. Kärjistyneitä vastakkainasetteluja kommenteissa ei esiintynyt ii. Organisaatiot peilasivat tietotarpeitaan pitkälti nykykäytäntöönsä. Eroavaisuudet niihin tuotiin selkeästi esiin. Todettiin myös, että tuleva yhdenmukainen käytäntö tasoittaa eroavaisuudet kuntien välillä. iii. Sähköistämisen mahdollisuudet ymmärrettiin pääosin suhteellisen hyvin iv. Ilmoituksen kirjaaminen ja asiakkuuden alkukohdan määritys sekä suunnitelman ja arvioinnin erottaminen omiksi asiakirjoikseen olivat suurimpia kommentoinnin aiheita v. Koko aihealuetta koskevia yleisiä kommentteja annettiin runsaasti, tuleviin lakimuutoksiin perustuvia kommentteja annettiina esimerkiksi koulun sosiaalityössä vi. Tietorakenteen samanaikainen kehittäminen muissa kehitysryhmissä toi joitain koordinointihaasteita. Katselmoitava asiakirja saattoi sisältää sellaisia kohtia, joita oli muutettu muissa työryhmissä. Annetut kommentit niiltäosin olivat siis jo käsitelty. l Vahvistuskierroksella pyrittiin rakentamaan yhteistä näkemystä havainnoista ja niiden vakavuusasteesta jatkokäsittelyä ajatellen

10 [ASKO] [nro] 10(11) i. katselmointimerkintöjä oli runsaasti, paljon toteavia ja havainnoksi luokiteltavia, jotka eivät vahvistuskierroksella saaneet muilta kannatusta mutta eivät saaneet vastakommenttejakaan ii. selkeitä virheeksi tai puutteeksi luokiteltuja ei ollut lukumäärällisesti paljoa, näistäkää kovin moni ei saanut yhteistä kannatusta mutta muutamia vastakommentteja kylläkin iii. erilaisia mielipiteitä siitä mikä tieto on yleensä tarpeellista ja mikä aina ehdottoman pakollista Katselmointimateriaalin käsittely Katselmoitava materiaali oli excel-taulukkomuodossa tuotti osalle vaikeuksia o Ongelma ei heijastunut lopputuloksiin asti Asiakirjojen tietomallit eivät olleet entuudestaan tuttuja o Esiintyneet väärinkäsitykset tietomallin rakenteen tulkinnassa olivat suhteellisen helposti havaittavissa katselmointituloksissa Katselmoinnin menettelyä kevennettiin o Tarkastusmerkintä tehtiin vain kenttiin, joita haluttiin kommentoida. Havaintojen vakavuusaste määritettiin oletusarvoisesti Havainto. o Katselmointi sujuvoitui, uhka katselmoijien katoamisesta poistui. Samalla myös katselmointimerkintöjen tarkastus nopeutui. Projektin resurssit Projekti toteutui aikataulun mukaisesti. Projektin suurimpana riskinä tunnistettiin alkuvaiheessa katselmoijiksi ilmoittautuneiden henkilöiden mahdollisuus sitoutua tehtävään: katselmointi tehtiin organisaatiossa oman työn ohella, oman johdon suostumuksella. katselmointi oli täysin riippuvainen katselmoijien omasta kiinnnostuksesta, aikatauluista ja mahdollisuudesta panostaa tähän työhön. Viiveet tiedostettiin ja katselmoinnin aloitusaikataulua sovitettiin katselmoijakohtaisesti, kunkin organisaation mahdollisuudet huomioiden. Kokonaisaikataulu pysyi suunnitellussa, kun työpakettien katselmoinnin aloitusaikataulua aikaistettiin. Organisaatio Projektityö sujui suunnitelmien mukaisesti hyvän yhteistyön vallitessa. Alkuvaiheen suhteellisen tiheästä kokoontumista luovuttiin katselmointivaiheen päästessä käyntiin. Kerran kuussa pidetyt projektipalaverit olivat riittävällä tasolla. Edistymisraportti Tiedolta valmistui kuun lopussa ja palaverit pidettiin kuun puolessa välissä. Sähköpostiviestintä oli pääasiallinen kanava yhteydenpitoon ja lisäselvitysten jakeluun. Olimme varautuneet projetissa käsittelemään Usein kysyttyjä kysymyksiä keskitetysti SharePoint alustalla. Alussa avoimia kysymyksiä saimme katselmoijilta aloitustilaisuuksisa jonkin verran, sittemmin kun kysymysvirta tyrehtyi ja konsulttien yleistietämys projektin taustasta ja sosiaallihuollon kehittämissuunnasta kasvoi, tämän kanavan käyttö jäi vähäiseksi.

11 [ASKO] [nro] 11(11) 7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Seuraavassa havaintoja ja toimenpiteitä Vaihetta 2 ajatellen: 1. Asiakirjapohjia on kevennetty teknisten tietojen osalta (Header poistettu). Keventää tietorakennetta ja katselmoitavan kokonaisuuden hahmottamista. 2. Katselmoijien hankinta aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Katselmoitava kokonaisuus määritellään asiantuntijatapaamisten mukaisesti. Työpaketit ovat käytännössä projektin hallintaa tukeva jaottelu, ei katselmoijille oleellinen tieto. 3. Tavoitteena on, että katselmoijat voisivat jatkaa omatoimista katselmointia mahdollisimman pian aloitustilaisuuden jälkeen. Muuten on uhkana, että katselmointiohjeet unohtuvat. 4. Katsemoinnille ei kannattaisi sopia ylenpalttisen pitkää aikaa, sillä usein aloitus siirtyy samassa suhteessa. Ks. ed kohta. 5. Katselmoijien mahdollisesti muodostamat työryhmät/työparit on hyvä sopia jo aloitustilaisuudessa. Samoin myös sisäinen aikataulu, esim. parin tunnin tapaamisia lähiaikana. 6. Sovittu aikataulu kirjataan katselmoinnin aloitustilaisuuden materiaaliin ja lähetetään katselmoijien yhteyshenkilölle. Liite1: ASKO-katselmointitulokset, vaihe 1

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin Raportti 1 (9) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Mikko Kaidesoja Tuotepäällikkö Tieto, Healthcare & Welfare mikko.kaidesoja@tieto.com Mistä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (9) Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 29.9.2015

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Projektin hallinnollinen loppuraportti

Kuntatieto-ohjelma. Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Projektin hallinnollinen loppuraportti Kuntatieto-ohjelma Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta Projektin hallinnollinen loppuraportti 16.4.2014 Versio: 0.1 Esimerkkikuvaus Mikkelin KA-työstä hallinnollinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (8) Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 1 11.5.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 4 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 1 18.5.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 3 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere 26.8.2016 Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Rahoittaja: Lukujärjestys Kansa-koulu-hanke Toiminta- ja tietomääritysten

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 3 1.6.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 4 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 1 PÖYTÄKIRJA SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 Aika maanantai 18.8.1997 kello 15.00 18.10 Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Läsnä Petri Engman Markku Jokinen,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 15.9.2016 Projektin sisäinen seuranta Seurataan hankkeen etenemistä tavoitteita kohti: Vahvuudet / heikkoudet Keskeiset asiat: sisältö, raha ja aika

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

UKJ-suunnittelun etenemisestä

UKJ-suunnittelun etenemisestä UKJ-suunnittelun etenemisestä Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Ari Ahlqvist Mitä pitikään tehdä? 1. Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli Toiminnallisuuden

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset KiTi-hankkeen päätösseminaari Hämeenlinna 4.2.2016 Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot