ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi vaihe 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n toimeksiannosta Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: ohjausryhmä Versio 1.0 ( )

2 [ Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon [ASKO] [nro] 2(11) SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN KULKU VAIHEITTAIN PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIN TALOUS RESURSSIEN KÄYTTÖ PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN... 9 KATSAUS KESKEISIMPIIN RISKIALUEISIIN... 9 PROJEKTIN RESURSSIT ORGANISAATIO EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI... 11

3 [ASKO] [nro] 3(11) 1 PROJEKTIN TAUSTA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kilpailutti Sosiaalihuollon asiakastietomallin katselmoinnin suunnittelun ja toteutuksen keväällä 2013 ja sen toteuttajaksi valikoitui Tieto Finland Oy. Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen: Suunnitteluvaihe 06 09/2013 Katselmoinnin Vaihe 1. 10/ /2014 Katselmoinnin Vaihe 2. 10/2015-8/2015 Tämä loppuraportti koskee suunnitteluvaihetta sekä nyt päättynyttä katselmoinnin toteutusvaihetta 1. Projektissa katselmoinnin kohteena oli alkujaan Tikesos-hankkeessa tehdyt asiakirjamääritykset, nimettyjen sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen tietosisältö. Projektin tavoitteena oli varmistaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällöllinen laatu sosiaalipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tarpeisiin: varmistaa, että tehdyt asiakirjamääritykset vastaavat asiakastyön dokumentoinnin tarpeisiin eri sosiaalipalveluissa sekä tunnistaa ja poistaa tietomallista virheitä ja puutteita, jolloin ehkäistään mm. turhia ohjelmistokorjauksia asiakastietomallin käyttöönottovaiheessa. Tieto Finland Oy:n tehtävänä toteutuksessa oli suunnitella ja toteuttaa projektin läpivienti koota katselmoijien verkosto tehtävää suorittamaan ohjata ja opastaa katselmoijia katselmoinnin aikana koota eri tahojen katselmointihavainnot yhteen hakea yhdistetylle lopputulokselle vahvistus katselmoijaorganisaatioilta raportoida tulokset Lopputulokset esiteltiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmälle työpaketeittain. Lopputulokset hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä. Katselmointipalautetta tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon valtakunnallisten asiakasasiakirjarakenteiden kehittämisessä. 2 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projekti aloitettiin suunnitteluvaiheella. Projektin katselmointityölle asetettiin kolme vaatimusta: asiakirjamääritykset katselmoidaan ASKO-projektissa sosiaalihuollon asiakas- ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten toimesta kunkin sosiaalipalvelun osalta edellytetään ylikunnallista ja käytetystä asiakastietojärjestelmästä riippumatonta katselmointiasiantuntemusta. katselmoijaorganisaatiota tulee olla vähintäin kolme kutakin asiakasasiakirjaa kohden eri puolilta Suomea

4 [ASKO] [nro] 4(11) Tulosten hyväksymiskriteerit tarkennettiin projektin suunnitteluvaiheessa: katselmointi on suoritettu suunnitelman mukaisesti jokaiseen kysymyksenasetteluun sekä jokaiseen katselmoitavaan tietokenttään on saatu kannanotot katselmoinnissa esitettyihin poikkeamiin on esitetty perustelut keskenään ristiriitaiset, ratkaisemattomat tulokset esitetään perusteluineen yhteenvedossa esitettyihin muutosehdotuksiin on esitetty perustelut, ehdotukset priorisoidaan: Virhe, Puute, Huomio/Kehitysehdotus. Katselmoinnin suunnitteluvaiheesta voitiin siirtyä katselmoinnin toteutukseen kun Katselmointipöytäkirjojen sisältövaatimukset on täsmennetty ja pohjat laadittu Katselmointipöytäkirjojen täyttöohjeet on laadittu Katselmoinnin suorittavat aihepiirin substanssin hyvin tuntevat asiantuntijat on sovittu alkavaan katselmoinnin aihepiiriin ja heille on varattu riittävästi aikaa katselmointien suorittamiseen. Suunnitteluvaiheen lopputulokset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja katselmointi voitiin aloittaa marrasjoulukuun vaihteessa 2013 kuntien omien valmiuksien puitteissa. Katselmoinnin Vaihe 1 Katselmointi tuotti materiaalia THL:n analysointiin tulosten jatkokäsittelyä varten. Katselmoinnin Vaiheen 1 tuloksena syntyivät: asiakirjakohtaiset katselmointipöytäkirjat ja niiden yhteenvedot aihepiirikohtaiset yhteenvedot katselmoinnin tuloksista sekä priorisoiduista kehitysehdotuksista esitykset katselmointituloksista ja kehitysehdotuksista sosiaalihuollon asiantuntijaryhmälle tämä väliraportti. Ensimmäisessä vaiheessa katselmoitiin seuraavien asiakasasiakirjojen lastensuojelun vireilletulon, avo-, sijais- ja jälkihuollon perhetyön, koulun sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan isyyden selvittämisen, lapsen elatusavun vahvistamisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen perheasioiden sovittelun, toimeentulotuen, kotouttamisen, puolison elatusavun virka-apupyynnön, sosiaaliasiamiehen, virheenkorjauspyynnön ja muutoksenhaun sekä sosiaalisen luototuksen asiakastiedot. Katselmoijat arvioivat asiakasasiakirjoja kahdessa tasossa, asiakirjakokonaisuuksina ja erikseen asiakirjan sisältämien tietojen näkökulmasta. Asiakirjakokonaisuuksien arviointikriteerit: asiakasasiakirjan tarpeellisuus asiakasasiakirjan tietojen riittävyys asiakasasiakirjojen riittävyys Asiakirjan tietotasoiset arviointikriteerit: tiedon tarpeellisuus tiedon otsikon sopivuus tiedon esitysmuodon oikeellisuus tiedon toistuvuus

5 [ASKO] [nro] 5(11) tiedon pakollisuus tiedon sijainti Lisäksi pyydettiin kertomaan esimerkkejä tiedon käytöstä ja antamaan tarvittaessa muuta palautetta. Vaatimusten täyttyminen: Kutakin asiakirjaryhmää ja siinä olevia asiakasasiakirjoja katselmoi vähintään kolme organisaatiota. Poikkeuksen teki Puolison elatusavun asiakirjat sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Virallisen katselmoinnin teki Helsinki. Tämän lisäksi myös Vantaa arvioi asiakirjoja peilaten omaa näkemystään Helsingin antamaan palauteeseen Katselmoijaorganisaatiot olivat eri puolilta Suomea, yhteensä 16 eri kuntaa tai kuntainliittoa Kussakin työpaketissa oli edustettuna vähintään kaksi eri tietojärjestelmän käyttäjää. Katselmoinnissa oli edustettuina tietojärjestelmät: Pro Consona, Effica, Abilita, kuntien omia järjestelmiä sekä exceltaulukoita ja omia muistiinpanopohjia Hyväksymiskriteerien täyttyminen jokaiseen tietokenttään otettiin katselmoinnissa kantaa annetun ohjeen mukaisesti esitettyihin havaintoihin ja poikkeamiin löytyi perustelut pääsääntöisesti keskenään ristiriitaiset havainnot nostettiin esiin ja otettiin esille myös asiantuntijaryhmän esittelyssä Katsaus projektin tuloksiin on koottuna tiedostoon ASKO-katselmointitulokset-Vaihe1, Liite 1. Projektin kulku vaiheittain Katselmoinnin suunnittelu : Projektin tavoitteiden ja lähtökohtien täsmentäminen 6/2012 Asiakirjojen tarkastuskriteerien sopiminen 6/2013 Katselmointipöytäkirjojen sisällön täsmentäminen 8-9/2013 Katselmointiohjeiden laatiminen 8-9/2013 Asiantuntijaverkoston kokoaminen 6/2013 3/2014, keinoina o o o o yleiskirje webropol-ilmoittautuminen kohdennetut kontaktit kutsut THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustoilla Projektin toteutussuunnitelman täsmentäminen ja asiakirjojen ryhmittely työpaketeiksi 8-9/2013 Katselmointivaiheen julkaiseminen (THL:n Sontikka seminaari) 9/2013 Katselmoinnin Vaihe : Aihepiirikohtaisten asiantuntijaryhmien muodostaminen 10/2013-4/2013

6 [ASKO] [nro] 6(11) Aihepiirikohtaisten katselmointiaikataulujen sopiminen projektissa 10/2013, asiantuntijat vahvistivat osallistumisensa ennen katselmointivaiheen aloitusta Katselmointien toteuttaminen työpaketeittain 11/ /2014 Katselmoinnin Vaiheen 1 päättäminen 11/2014 Katselmoinnin läpivienti Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen aihealueet (17 kpl) jaettiin työpaketteihin (9 kpl), joissa oli 1-4 toisiaan lähellä olevaa aihealuetta. Tavoitteena oli, että katselmointiin ilmoittatunut organisaatio katselmoi pääsääntöisesti kaikki siihen työpakettiin kuuluvat asiakasasiakirjat, oman asintuntijuutensa puitteissa. Kullekin katselmoijaorganisaatiolle pidettiin aloituspalaveri konsultin johdolla. Palaverissa konsultti antoi taustatietoa projektista, esitteli katselmointikriteerit ja opasti katselmointipöytäkirjan kirjausten tekemiseen Asiantuntijaryhmä järjestäytyi sisäisesti katselmointia varten ja sopi keskinäiset palaverit, joko aloituspalaverissa tai myöhemmin Asiantuntijat katselmoivat asiakirjat ja kirjasivat katselmointitulokset katselmointipöytäkirjoihin kukin oman työtapansa mukaisesti Konsultti antoi lisätukea tarvittaessa Organisaatio palautti annettuun takarajaan mennessä pääsääntöisesti yhden katselmointipöytäkirjatiedoston, johon yhteinen näkemys oli koottuna Katselmointiajan umpeuduttua konsultti yhdisti organisaatioiden katselmointitulokset samaan tiedostoon ja lähetti tulokset tämän jälkeen vahvistuskierrokselle kunkin asiantuntijaryhmän yhteyshenkilölle toimenpiteitä varten Vahvistuskierroksella oli kaksi tarkoitusta: Katselmoijat saivat nähtäväkseen muiden pienryhmien tulokset,mutta heiltä odotettiin myös kannaottoa tärkeimpiin, toisten antamiin kommentteihin joko kannattamalla (punaista väriä käyttäen) tärkeäksi katsomaansa havaintoa tai antamalla vastakommentti (sininen väri: eri mieltä tai tarkempi arvio toisen kommenttiin) Vahvistuskierroksen päätyttyä konsultti viimeisteli katselmointien tulosdokumentit ja luovutti asiakkaalle Konsultti laati tuloksista yhteenvedon esitysmateriaaliin ja esitteli katselmointitulokset sosiaalihuollon asiantuntijatyöryhmälle. Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan: Suunnitellut katselmoijaorganisaatioiden yhteiset tapaamiset työpaketin aloituskokous ja työpaketin tulosten tarkastelu joko virtuaalisesti tai fyysisesti, osoittautuivat mahdottomaksi toteuttaa. Katselmoijat tarkastelivat asiakirjoja oman työnsä ohella, joten jo yhden organisaation aloituskokoukseen oli toisinaan työlästä järjestää yhteistä aikaa Aloituspalaverin ajankohta ei aina osunut suunnitellun työpaketin aikaraameihin, joten työpaketin alkoivat aikaisemmin kuin suunniteltiin. Aloituspalaverien osallistujamäärät vaihtelivat 1-9 hlön välillä. Siellä missä kaikki katselmoijat eivät päässeet osallistumaan aloituspalaveriin, pyydettiin useinmiten tukea katselmoinnin aikana tai projektin taustaa tai katselmointiperiaatteita jouduttiin esittelemään uudelleen jaetusta materiaalista huolimatta Katselmointitulosten arvioimiseksi ja vahvistamiseksi järjetettiin ns. aihealuekohtainen sähköinen vahvistuskierros, jossa katselmoijat oman työaikansa puitteissa arvioivat muiden kommentteja ja kehityskohteita.

7 [ASKO] [nro] 7(11) Projektin suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös, että dokumenttien jakelukanavana käytettäisiin Google Drive alustaa. Dokumentit muokattiin tähän käyttöön sopivaksi. Jo alkuvaiheessa, ensimmäisten katselmoijien yhteydenotoissa havaittiin kuitenkin, ettei tämä ollut asiakkaille sopiva kanava. Siirryttiin puhtaaseen organisaatiokohtaiseen sähköpostijakeluun, joka toimi moitteettomasti. Kukin organisaatio huolehti dokumenttien jaosta ja kokoamisesta organisaatiossaan oman toimintamallin mukaisesti ennen tulosten palauttamista. 3 PROJEKTIN ORGANISAATIO Kuva 1: Projektin organisaatio Projektin organisointi ja lähimmät sidosryhmät on kuvattu Kuvassa 1: Projektin ohjausryhmä: THL: Pj Maarit Laaksonen, Heidi Berglind/Tiina Peksiev sihteeri; varajäsen ja -pj Vesa Jormanainen Tieto: Asta Tolvanen ja Leena Valtonen Projektiryhmä: THL: pp/pj Heidi Berglind/Tiina Peksiev, asiantuntijarooleissa Erja Ailio ja Jarmo Kärki Tieto: pp/siht. Leena Valtonen ja Tiina Leppänen sekä Johanna Kuisma Ohjausryhmän vastuualue: sopimusasiat muutostenhallinta aikataulukysymykset riskien seuranta projektin etenemisen seuranta resurssien muutokset hyväksyy lopullisen projektisuunnitelman

8 [ASKO] [nro] 8(11) hyväksyy suoritetut katselmoinnit projektin päättäminen Projektiryhmän vastuut ja tehtävät projektin suunnitteluvaiheen läpivienti sekä toteutusvaiheen työskentelyn koordinointi ja tulosten kokoaminen työpakettien työskentelyn etenemisen ja suunnitelmien toteutumisen seuranta työskentelystä vastaavien konsulttien raporttien perusteella. Tilaaja seuraa katselmoinnin etenemistä asiakirjan näkökulmasta, ei katselmoijatasolla. työpakettien tulosten käsittely ja hyväksyntä ennen ohjausryhmän hyväksyntää. asiantuntijajäsenet antavat tarvittaessa tukea katselmoitavien asiakirjojen tulkinnassa Katselmoinnin konsultti: osallistuu katselmoijaverkoston kokoamiseen vastaa katselmoinnin läpiviennistä vastuualueellaan aloituspalaverin järjestäminen katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta katselmoinnin tuki ja tulosten vastaanotto vahvistuskierroksen tuki katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta esittelyaineiston kokoaminen ja esittely Projektiorganisaation ulkopuolella Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä on vastuussa kansallisen dokumentaation ylläpidosta katselmointitulokset esitellään / raportoidaan ryhmälle Aihealueen pienryhmä koostuu katselmointia suorittavista organisaatiosta asiantuntijoineen 4 PROJEKTIN TALOUS Toimeksianto oli sopimuksen mukaisesti kiinteähintainen pitäen sisällään projektisuunnitelmassa määritetyt tehtävät. Projektin laskutus tapahtui etukäteen päätettyjen katselmoinnin edistystä kuvaavien hyväksymispisteiden perusteella. 5 RESURSSIEN KÄYTTÖ Projektihenkilöiden käytettävyys projektin edetessä oli suunnitelman mukaista. Verkostosuunnitelussa ensin kolme konsulttia sittemmin kaksi. Työpaketin ohjauksessa kaksi konsulttia siten, että yhdestä organisaatiosta huolehti aina yksi konsultti. Työpaketteihin (9 kpl) liittyviä tapaamisia 24 kpl paikanpäällä katselmoijan tiloissa sekä 9 aloitustilaisuutta tai tarkempaa ohjausistuntoa sähköistä yhteyttä käyttäen (Video, Lync tai puhelinpalaveri) Projektipalaverit pidettiin pääsääntöisesti videokokouksina, muutama kokous THL:n tiloissa. Ohjausryhmän kokoukset (6 kpl) olivat vuorotellen THL:n tiloissa ja videoyhteydellä. Toteutusvaiheessa projektiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa arvioimaan katselmoinnin etenemistä sekä

9 [ASKO] [nro] 9(11) taustoittamaan työpakettien asiakasasiakirjojen sisältöä mahdollistaen näin vahvemman tuen antamisen katselmoijille. Projektin hallinnointi: Tiedon projektipäällikön vastuulla oli kerran kuussa laadittava edistymisraportti ja kerran kuussa pidetyn projektiryhmän kokouksen esityslistan ja palaverimuistion laadinta. Projektin kaikki dokumentaatio tallennettiin ja ylläpidettiin Tiedon TietoShare -alustalla ns. Teamer kansioina. Kansioihin oli koko projektiryhmällä vapaa pääsy. Ulkoinen viestintä: Projektin tilannekatsauksia julkaistiin THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustolla sekä sähköpostijakeluna ajankohtaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä. Samalla sivustolla on kuvaus ASKO projektista. 6 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Projekti onnistui tehtävässään suunnitelmien mukaisesti; Työpakettien hallinta Kriteerien täyttyminen Katsaus keskeisimpiin riskialueisiin Riittävä katselmoijamäärä ja järjestelmävaatimuksen täyttyminen Effica verkostoa saatiin täydennettyä henkilökohtaisilla, kohdennetuilla katselmointikutsuilla, yleisellä tiedottamisella ja runsailla yhteydenotoilla Henkilöiden omaehtoinen katselmointi ja organisaatioiden sitoutuminen katselmointitehtävään Sitoutuminen oli kiitettävää Aihealueen johto oli tietoinen katselmointitehtävästä, useimpien kohdalla osallistuminen oli käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä Kunnat tekivät katselmointityötä oman toimen ohella, joten projekti eteni heidän aikataulujensa mukaan Katselmointitulosten laatu Katselmointimerkinnät i. Kärjistyneitä vastakkainasetteluja kommenteissa ei esiintynyt ii. Organisaatiot peilasivat tietotarpeitaan pitkälti nykykäytäntöönsä. Eroavaisuudet niihin tuotiin selkeästi esiin. Todettiin myös, että tuleva yhdenmukainen käytäntö tasoittaa eroavaisuudet kuntien välillä. iii. Sähköistämisen mahdollisuudet ymmärrettiin pääosin suhteellisen hyvin iv. Ilmoituksen kirjaaminen ja asiakkuuden alkukohdan määritys sekä suunnitelman ja arvioinnin erottaminen omiksi asiakirjoikseen olivat suurimpia kommentoinnin aiheita v. Koko aihealuetta koskevia yleisiä kommentteja annettiin runsaasti, tuleviin lakimuutoksiin perustuvia kommentteja annettiina esimerkiksi koulun sosiaalityössä vi. Tietorakenteen samanaikainen kehittäminen muissa kehitysryhmissä toi joitain koordinointihaasteita. Katselmoitava asiakirja saattoi sisältää sellaisia kohtia, joita oli muutettu muissa työryhmissä. Annetut kommentit niiltäosin olivat siis jo käsitelty. l Vahvistuskierroksella pyrittiin rakentamaan yhteistä näkemystä havainnoista ja niiden vakavuusasteesta jatkokäsittelyä ajatellen

10 [ASKO] [nro] 10(11) i. katselmointimerkintöjä oli runsaasti, paljon toteavia ja havainnoksi luokiteltavia, jotka eivät vahvistuskierroksella saaneet muilta kannatusta mutta eivät saaneet vastakommenttejakaan ii. selkeitä virheeksi tai puutteeksi luokiteltuja ei ollut lukumäärällisesti paljoa, näistäkää kovin moni ei saanut yhteistä kannatusta mutta muutamia vastakommentteja kylläkin iii. erilaisia mielipiteitä siitä mikä tieto on yleensä tarpeellista ja mikä aina ehdottoman pakollista Katselmointimateriaalin käsittely Katselmoitava materiaali oli excel-taulukkomuodossa tuotti osalle vaikeuksia o Ongelma ei heijastunut lopputuloksiin asti Asiakirjojen tietomallit eivät olleet entuudestaan tuttuja o Esiintyneet väärinkäsitykset tietomallin rakenteen tulkinnassa olivat suhteellisen helposti havaittavissa katselmointituloksissa Katselmoinnin menettelyä kevennettiin o Tarkastusmerkintä tehtiin vain kenttiin, joita haluttiin kommentoida. Havaintojen vakavuusaste määritettiin oletusarvoisesti Havainto. o Katselmointi sujuvoitui, uhka katselmoijien katoamisesta poistui. Samalla myös katselmointimerkintöjen tarkastus nopeutui. Projektin resurssit Projekti toteutui aikataulun mukaisesti. Projektin suurimpana riskinä tunnistettiin alkuvaiheessa katselmoijiksi ilmoittautuneiden henkilöiden mahdollisuus sitoutua tehtävään: katselmointi tehtiin organisaatiossa oman työn ohella, oman johdon suostumuksella. katselmointi oli täysin riippuvainen katselmoijien omasta kiinnnostuksesta, aikatauluista ja mahdollisuudesta panostaa tähän työhön. Viiveet tiedostettiin ja katselmoinnin aloitusaikataulua sovitettiin katselmoijakohtaisesti, kunkin organisaation mahdollisuudet huomioiden. Kokonaisaikataulu pysyi suunnitellussa, kun työpakettien katselmoinnin aloitusaikataulua aikaistettiin. Organisaatio Projektityö sujui suunnitelmien mukaisesti hyvän yhteistyön vallitessa. Alkuvaiheen suhteellisen tiheästä kokoontumista luovuttiin katselmointivaiheen päästessä käyntiin. Kerran kuussa pidetyt projektipalaverit olivat riittävällä tasolla. Edistymisraportti Tiedolta valmistui kuun lopussa ja palaverit pidettiin kuun puolessa välissä. Sähköpostiviestintä oli pääasiallinen kanava yhteydenpitoon ja lisäselvitysten jakeluun. Olimme varautuneet projetissa käsittelemään Usein kysyttyjä kysymyksiä keskitetysti SharePoint alustalla. Alussa avoimia kysymyksiä saimme katselmoijilta aloitustilaisuuksisa jonkin verran, sittemmin kun kysymysvirta tyrehtyi ja konsulttien yleistietämys projektin taustasta ja sosiaallihuollon kehittämissuunnasta kasvoi, tämän kanavan käyttö jäi vähäiseksi.

11 [ASKO] [nro] 11(11) 7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Seuraavassa havaintoja ja toimenpiteitä Vaihetta 2 ajatellen: 1. Asiakirjapohjia on kevennetty teknisten tietojen osalta (Header poistettu). Keventää tietorakennetta ja katselmoitavan kokonaisuuden hahmottamista. 2. Katselmoijien hankinta aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Katselmoitava kokonaisuus määritellään asiantuntijatapaamisten mukaisesti. Työpaketit ovat käytännössä projektin hallintaa tukeva jaottelu, ei katselmoijille oleellinen tieto. 3. Tavoitteena on, että katselmoijat voisivat jatkaa omatoimista katselmointia mahdollisimman pian aloitustilaisuuden jälkeen. Muuten on uhkana, että katselmointiohjeet unohtuvat. 4. Katsemoinnille ei kannattaisi sopia ylenpalttisen pitkää aikaa, sillä usein aloitus siirtyy samassa suhteessa. Ks. ed kohta. 5. Katselmoijien mahdollisesti muodostamat työryhmät/työparit on hyvä sopia jo aloitustilaisuudessa. Samoin myös sisäinen aikataulu, esim. parin tunnin tapaamisia lähiaikana. 6. Sovittu aikataulu kirjataan katselmoinnin aloitustilaisuuden materiaaliin ja lähetetään katselmoijien yhteyshenkilölle. Liite1: ASKO-katselmointitulokset, vaihe 1

ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi Loppuraportti vaiheet 1 ja 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 1 KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tiedot koskevat vuotta 2012 ja ne

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI 9.9.2009 MIKSI DOKUMENTOINTI ON TÄRKEÄÄ? Muistetaan, mitä on sovittu Muut voivat helpommin kommentoida esim. projektisuunnitelmaa Helpottaa uusien henkilöiden mukaantulemista

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Vantaan sosiaali- ja terveystoimi Perhepalvelut Perheneuvolatoiminnan päällikkö Mirja Varis Taustaa Vantaalla avioliittolain mukaista perheasioiden

Lisätiedot

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.40 Tilaisuuden avaus Ohjelman vaiheiden esittely 9.40-10.40 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: alkutilanteen kartoitus ja kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon haittatapahtumien raportointijärjestelmän kehittäminen

Terveydenhuollon haittatapahtumien raportointijärjestelmän kehittäminen Terveydenhuollon haittatapahtumien raportointijärjestelmän kehittäminen Muistio HaiPro-projektin aloituskokouksesta Aika: Perjantai 4.11.2005 klo 10-15 Paikka: Lääkelaitos, Mannerheimintie 103 B, Helsinki

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 12.1.2015

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen Palvelusuunnitelma prosessina Päivi Nurmi-Koikkalainen OIKEUDENMUKAISUUS = KÄYTÄNTÖ + NORMIT H.T.KLAMI 1990 2 Palvelusuunnittelu /palvelusuunnitelma Palvelusuunnittelu on prosessi, johon kuuluu palvelutarpeen

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa ja tilanne Rakennusten säännöllinen ja systemaattinen tarkastus

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020

Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020 Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu 2014-2020 Ville Törmälä Yhteystietoja Jyrki Virtanen Consultorin yhteyshenkilö jyrki.virtanen@consultor.fi 040 865 8445 Ville Törmälä Projektipäällikkö, vastuukonsultti

Lisätiedot

Tiedosto muoto. TARJOAJILLE_PortaalinKaytettavyysarvioinn insisaltokuvaus20141103. pdf, word. PortaaliLoppukyselyEnsimmainenFinal2014 1103.

Tiedosto muoto. TARJOAJILLE_PortaalinKaytettavyysarvioinn insisaltokuvaus20141103. pdf, word. PortaaliLoppukyselyEnsimmainenFinal2014 1103. Asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden arvioinnit kansalaisen näkökulmasta 3.11.2014 Kuvaus portaali käytettävyyden arvioinnista sisältäen esteettömyyden ja käytettävyystestien ohjeet sekä liitteinä

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA (6) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Ari Luomala Päiväys: v..0 pvm. 9.5.20 2 SISÄLLYSLUETTELO Määrittelyt...3.

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Lastensuojelun kehityssuuntia

Lastensuojelun kehityssuuntia Lastensuojelun kehityssuuntia Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen Lastensuojelun laatusuositus Julkaistiin toukokuussa 2014 yhdessä Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Sosiaalitoimen tietojärjestelmät

Sosiaalitoimen tietojärjestelmät Sosiaalitoimen tietojärjestelmät Tilanne valtakunnallisen kyselyn valossa kehittämispäällikkö Jarmo Kärki 6.5.2015 1 Tietojärjestelmien käyttö sosiaalihuollossa? Kuinka paljon asiakasdokumentaatiosta kirjataan

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot