ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi vaihe 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n toimeksiannosta Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: ohjausryhmä Versio 1.0 ( )

2 [ Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon [ASKO] [nro] 2(11) SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN KULKU VAIHEITTAIN PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIN TALOUS RESURSSIEN KÄYTTÖ PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN... 9 KATSAUS KESKEISIMPIIN RISKIALUEISIIN... 9 PROJEKTIN RESURSSIT ORGANISAATIO EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI... 11

3 [ASKO] [nro] 3(11) 1 PROJEKTIN TAUSTA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kilpailutti Sosiaalihuollon asiakastietomallin katselmoinnin suunnittelun ja toteutuksen keväällä 2013 ja sen toteuttajaksi valikoitui Tieto Finland Oy. Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen: Suunnitteluvaihe 06 09/2013 Katselmoinnin Vaihe 1. 10/ /2014 Katselmoinnin Vaihe 2. 10/2015-8/2015 Tämä loppuraportti koskee suunnitteluvaihetta sekä nyt päättynyttä katselmoinnin toteutusvaihetta 1. Projektissa katselmoinnin kohteena oli alkujaan Tikesos-hankkeessa tehdyt asiakirjamääritykset, nimettyjen sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen tietosisältö. Projektin tavoitteena oli varmistaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällöllinen laatu sosiaalipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tarpeisiin: varmistaa, että tehdyt asiakirjamääritykset vastaavat asiakastyön dokumentoinnin tarpeisiin eri sosiaalipalveluissa sekä tunnistaa ja poistaa tietomallista virheitä ja puutteita, jolloin ehkäistään mm. turhia ohjelmistokorjauksia asiakastietomallin käyttöönottovaiheessa. Tieto Finland Oy:n tehtävänä toteutuksessa oli suunnitella ja toteuttaa projektin läpivienti koota katselmoijien verkosto tehtävää suorittamaan ohjata ja opastaa katselmoijia katselmoinnin aikana koota eri tahojen katselmointihavainnot yhteen hakea yhdistetylle lopputulokselle vahvistus katselmoijaorganisaatioilta raportoida tulokset Lopputulokset esiteltiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmälle työpaketeittain. Lopputulokset hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä. Katselmointipalautetta tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon valtakunnallisten asiakasasiakirjarakenteiden kehittämisessä. 2 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projekti aloitettiin suunnitteluvaiheella. Projektin katselmointityölle asetettiin kolme vaatimusta: asiakirjamääritykset katselmoidaan ASKO-projektissa sosiaalihuollon asiakas- ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten toimesta kunkin sosiaalipalvelun osalta edellytetään ylikunnallista ja käytetystä asiakastietojärjestelmästä riippumatonta katselmointiasiantuntemusta. katselmoijaorganisaatiota tulee olla vähintäin kolme kutakin asiakasasiakirjaa kohden eri puolilta Suomea

4 [ASKO] [nro] 4(11) Tulosten hyväksymiskriteerit tarkennettiin projektin suunnitteluvaiheessa: katselmointi on suoritettu suunnitelman mukaisesti jokaiseen kysymyksenasetteluun sekä jokaiseen katselmoitavaan tietokenttään on saatu kannanotot katselmoinnissa esitettyihin poikkeamiin on esitetty perustelut keskenään ristiriitaiset, ratkaisemattomat tulokset esitetään perusteluineen yhteenvedossa esitettyihin muutosehdotuksiin on esitetty perustelut, ehdotukset priorisoidaan: Virhe, Puute, Huomio/Kehitysehdotus. Katselmoinnin suunnitteluvaiheesta voitiin siirtyä katselmoinnin toteutukseen kun Katselmointipöytäkirjojen sisältövaatimukset on täsmennetty ja pohjat laadittu Katselmointipöytäkirjojen täyttöohjeet on laadittu Katselmoinnin suorittavat aihepiirin substanssin hyvin tuntevat asiantuntijat on sovittu alkavaan katselmoinnin aihepiiriin ja heille on varattu riittävästi aikaa katselmointien suorittamiseen. Suunnitteluvaiheen lopputulokset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja katselmointi voitiin aloittaa marrasjoulukuun vaihteessa 2013 kuntien omien valmiuksien puitteissa. Katselmoinnin Vaihe 1 Katselmointi tuotti materiaalia THL:n analysointiin tulosten jatkokäsittelyä varten. Katselmoinnin Vaiheen 1 tuloksena syntyivät: asiakirjakohtaiset katselmointipöytäkirjat ja niiden yhteenvedot aihepiirikohtaiset yhteenvedot katselmoinnin tuloksista sekä priorisoiduista kehitysehdotuksista esitykset katselmointituloksista ja kehitysehdotuksista sosiaalihuollon asiantuntijaryhmälle tämä väliraportti. Ensimmäisessä vaiheessa katselmoitiin seuraavien asiakasasiakirjojen lastensuojelun vireilletulon, avo-, sijais- ja jälkihuollon perhetyön, koulun sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan isyyden selvittämisen, lapsen elatusavun vahvistamisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen perheasioiden sovittelun, toimeentulotuen, kotouttamisen, puolison elatusavun virka-apupyynnön, sosiaaliasiamiehen, virheenkorjauspyynnön ja muutoksenhaun sekä sosiaalisen luototuksen asiakastiedot. Katselmoijat arvioivat asiakasasiakirjoja kahdessa tasossa, asiakirjakokonaisuuksina ja erikseen asiakirjan sisältämien tietojen näkökulmasta. Asiakirjakokonaisuuksien arviointikriteerit: asiakasasiakirjan tarpeellisuus asiakasasiakirjan tietojen riittävyys asiakasasiakirjojen riittävyys Asiakirjan tietotasoiset arviointikriteerit: tiedon tarpeellisuus tiedon otsikon sopivuus tiedon esitysmuodon oikeellisuus tiedon toistuvuus

5 [ASKO] [nro] 5(11) tiedon pakollisuus tiedon sijainti Lisäksi pyydettiin kertomaan esimerkkejä tiedon käytöstä ja antamaan tarvittaessa muuta palautetta. Vaatimusten täyttyminen: Kutakin asiakirjaryhmää ja siinä olevia asiakasasiakirjoja katselmoi vähintään kolme organisaatiota. Poikkeuksen teki Puolison elatusavun asiakirjat sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Virallisen katselmoinnin teki Helsinki. Tämän lisäksi myös Vantaa arvioi asiakirjoja peilaten omaa näkemystään Helsingin antamaan palauteeseen Katselmoijaorganisaatiot olivat eri puolilta Suomea, yhteensä 16 eri kuntaa tai kuntainliittoa Kussakin työpaketissa oli edustettuna vähintään kaksi eri tietojärjestelmän käyttäjää. Katselmoinnissa oli edustettuina tietojärjestelmät: Pro Consona, Effica, Abilita, kuntien omia järjestelmiä sekä exceltaulukoita ja omia muistiinpanopohjia Hyväksymiskriteerien täyttyminen jokaiseen tietokenttään otettiin katselmoinnissa kantaa annetun ohjeen mukaisesti esitettyihin havaintoihin ja poikkeamiin löytyi perustelut pääsääntöisesti keskenään ristiriitaiset havainnot nostettiin esiin ja otettiin esille myös asiantuntijaryhmän esittelyssä Katsaus projektin tuloksiin on koottuna tiedostoon ASKO-katselmointitulokset-Vaihe1, Liite 1. Projektin kulku vaiheittain Katselmoinnin suunnittelu : Projektin tavoitteiden ja lähtökohtien täsmentäminen 6/2012 Asiakirjojen tarkastuskriteerien sopiminen 6/2013 Katselmointipöytäkirjojen sisällön täsmentäminen 8-9/2013 Katselmointiohjeiden laatiminen 8-9/2013 Asiantuntijaverkoston kokoaminen 6/2013 3/2014, keinoina o o o o yleiskirje webropol-ilmoittautuminen kohdennetut kontaktit kutsut THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustoilla Projektin toteutussuunnitelman täsmentäminen ja asiakirjojen ryhmittely työpaketeiksi 8-9/2013 Katselmointivaiheen julkaiseminen (THL:n Sontikka seminaari) 9/2013 Katselmoinnin Vaihe : Aihepiirikohtaisten asiantuntijaryhmien muodostaminen 10/2013-4/2013

6 [ASKO] [nro] 6(11) Aihepiirikohtaisten katselmointiaikataulujen sopiminen projektissa 10/2013, asiantuntijat vahvistivat osallistumisensa ennen katselmointivaiheen aloitusta Katselmointien toteuttaminen työpaketeittain 11/ /2014 Katselmoinnin Vaiheen 1 päättäminen 11/2014 Katselmoinnin läpivienti Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen aihealueet (17 kpl) jaettiin työpaketteihin (9 kpl), joissa oli 1-4 toisiaan lähellä olevaa aihealuetta. Tavoitteena oli, että katselmointiin ilmoittatunut organisaatio katselmoi pääsääntöisesti kaikki siihen työpakettiin kuuluvat asiakasasiakirjat, oman asintuntijuutensa puitteissa. Kullekin katselmoijaorganisaatiolle pidettiin aloituspalaveri konsultin johdolla. Palaverissa konsultti antoi taustatietoa projektista, esitteli katselmointikriteerit ja opasti katselmointipöytäkirjan kirjausten tekemiseen Asiantuntijaryhmä järjestäytyi sisäisesti katselmointia varten ja sopi keskinäiset palaverit, joko aloituspalaverissa tai myöhemmin Asiantuntijat katselmoivat asiakirjat ja kirjasivat katselmointitulokset katselmointipöytäkirjoihin kukin oman työtapansa mukaisesti Konsultti antoi lisätukea tarvittaessa Organisaatio palautti annettuun takarajaan mennessä pääsääntöisesti yhden katselmointipöytäkirjatiedoston, johon yhteinen näkemys oli koottuna Katselmointiajan umpeuduttua konsultti yhdisti organisaatioiden katselmointitulokset samaan tiedostoon ja lähetti tulokset tämän jälkeen vahvistuskierrokselle kunkin asiantuntijaryhmän yhteyshenkilölle toimenpiteitä varten Vahvistuskierroksella oli kaksi tarkoitusta: Katselmoijat saivat nähtäväkseen muiden pienryhmien tulokset,mutta heiltä odotettiin myös kannaottoa tärkeimpiin, toisten antamiin kommentteihin joko kannattamalla (punaista väriä käyttäen) tärkeäksi katsomaansa havaintoa tai antamalla vastakommentti (sininen väri: eri mieltä tai tarkempi arvio toisen kommenttiin) Vahvistuskierroksen päätyttyä konsultti viimeisteli katselmointien tulosdokumentit ja luovutti asiakkaalle Konsultti laati tuloksista yhteenvedon esitysmateriaaliin ja esitteli katselmointitulokset sosiaalihuollon asiantuntijatyöryhmälle. Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan: Suunnitellut katselmoijaorganisaatioiden yhteiset tapaamiset työpaketin aloituskokous ja työpaketin tulosten tarkastelu joko virtuaalisesti tai fyysisesti, osoittautuivat mahdottomaksi toteuttaa. Katselmoijat tarkastelivat asiakirjoja oman työnsä ohella, joten jo yhden organisaation aloituskokoukseen oli toisinaan työlästä järjestää yhteistä aikaa Aloituspalaverin ajankohta ei aina osunut suunnitellun työpaketin aikaraameihin, joten työpaketin alkoivat aikaisemmin kuin suunniteltiin. Aloituspalaverien osallistujamäärät vaihtelivat 1-9 hlön välillä. Siellä missä kaikki katselmoijat eivät päässeet osallistumaan aloituspalaveriin, pyydettiin useinmiten tukea katselmoinnin aikana tai projektin taustaa tai katselmointiperiaatteita jouduttiin esittelemään uudelleen jaetusta materiaalista huolimatta Katselmointitulosten arvioimiseksi ja vahvistamiseksi järjetettiin ns. aihealuekohtainen sähköinen vahvistuskierros, jossa katselmoijat oman työaikansa puitteissa arvioivat muiden kommentteja ja kehityskohteita.

7 [ASKO] [nro] 7(11) Projektin suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös, että dokumenttien jakelukanavana käytettäisiin Google Drive alustaa. Dokumentit muokattiin tähän käyttöön sopivaksi. Jo alkuvaiheessa, ensimmäisten katselmoijien yhteydenotoissa havaittiin kuitenkin, ettei tämä ollut asiakkaille sopiva kanava. Siirryttiin puhtaaseen organisaatiokohtaiseen sähköpostijakeluun, joka toimi moitteettomasti. Kukin organisaatio huolehti dokumenttien jaosta ja kokoamisesta organisaatiossaan oman toimintamallin mukaisesti ennen tulosten palauttamista. 3 PROJEKTIN ORGANISAATIO Kuva 1: Projektin organisaatio Projektin organisointi ja lähimmät sidosryhmät on kuvattu Kuvassa 1: Projektin ohjausryhmä: THL: Pj Maarit Laaksonen, Heidi Berglind/Tiina Peksiev sihteeri; varajäsen ja -pj Vesa Jormanainen Tieto: Asta Tolvanen ja Leena Valtonen Projektiryhmä: THL: pp/pj Heidi Berglind/Tiina Peksiev, asiantuntijarooleissa Erja Ailio ja Jarmo Kärki Tieto: pp/siht. Leena Valtonen ja Tiina Leppänen sekä Johanna Kuisma Ohjausryhmän vastuualue: sopimusasiat muutostenhallinta aikataulukysymykset riskien seuranta projektin etenemisen seuranta resurssien muutokset hyväksyy lopullisen projektisuunnitelman

8 [ASKO] [nro] 8(11) hyväksyy suoritetut katselmoinnit projektin päättäminen Projektiryhmän vastuut ja tehtävät projektin suunnitteluvaiheen läpivienti sekä toteutusvaiheen työskentelyn koordinointi ja tulosten kokoaminen työpakettien työskentelyn etenemisen ja suunnitelmien toteutumisen seuranta työskentelystä vastaavien konsulttien raporttien perusteella. Tilaaja seuraa katselmoinnin etenemistä asiakirjan näkökulmasta, ei katselmoijatasolla. työpakettien tulosten käsittely ja hyväksyntä ennen ohjausryhmän hyväksyntää. asiantuntijajäsenet antavat tarvittaessa tukea katselmoitavien asiakirjojen tulkinnassa Katselmoinnin konsultti: osallistuu katselmoijaverkoston kokoamiseen vastaa katselmoinnin läpiviennistä vastuualueellaan aloituspalaverin järjestäminen katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta katselmoinnin tuki ja tulosten vastaanotto vahvistuskierroksen tuki katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta esittelyaineiston kokoaminen ja esittely Projektiorganisaation ulkopuolella Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä on vastuussa kansallisen dokumentaation ylläpidosta katselmointitulokset esitellään / raportoidaan ryhmälle Aihealueen pienryhmä koostuu katselmointia suorittavista organisaatiosta asiantuntijoineen 4 PROJEKTIN TALOUS Toimeksianto oli sopimuksen mukaisesti kiinteähintainen pitäen sisällään projektisuunnitelmassa määritetyt tehtävät. Projektin laskutus tapahtui etukäteen päätettyjen katselmoinnin edistystä kuvaavien hyväksymispisteiden perusteella. 5 RESURSSIEN KÄYTTÖ Projektihenkilöiden käytettävyys projektin edetessä oli suunnitelman mukaista. Verkostosuunnitelussa ensin kolme konsulttia sittemmin kaksi. Työpaketin ohjauksessa kaksi konsulttia siten, että yhdestä organisaatiosta huolehti aina yksi konsultti. Työpaketteihin (9 kpl) liittyviä tapaamisia 24 kpl paikanpäällä katselmoijan tiloissa sekä 9 aloitustilaisuutta tai tarkempaa ohjausistuntoa sähköistä yhteyttä käyttäen (Video, Lync tai puhelinpalaveri) Projektipalaverit pidettiin pääsääntöisesti videokokouksina, muutama kokous THL:n tiloissa. Ohjausryhmän kokoukset (6 kpl) olivat vuorotellen THL:n tiloissa ja videoyhteydellä. Toteutusvaiheessa projektiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa arvioimaan katselmoinnin etenemistä sekä

9 [ASKO] [nro] 9(11) taustoittamaan työpakettien asiakasasiakirjojen sisältöä mahdollistaen näin vahvemman tuen antamisen katselmoijille. Projektin hallinnointi: Tiedon projektipäällikön vastuulla oli kerran kuussa laadittava edistymisraportti ja kerran kuussa pidetyn projektiryhmän kokouksen esityslistan ja palaverimuistion laadinta. Projektin kaikki dokumentaatio tallennettiin ja ylläpidettiin Tiedon TietoShare -alustalla ns. Teamer kansioina. Kansioihin oli koko projektiryhmällä vapaa pääsy. Ulkoinen viestintä: Projektin tilannekatsauksia julkaistiin THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustolla sekä sähköpostijakeluna ajankohtaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä. Samalla sivustolla on kuvaus ASKO projektista. 6 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Projekti onnistui tehtävässään suunnitelmien mukaisesti; Työpakettien hallinta Kriteerien täyttyminen Katsaus keskeisimpiin riskialueisiin Riittävä katselmoijamäärä ja järjestelmävaatimuksen täyttyminen Effica verkostoa saatiin täydennettyä henkilökohtaisilla, kohdennetuilla katselmointikutsuilla, yleisellä tiedottamisella ja runsailla yhteydenotoilla Henkilöiden omaehtoinen katselmointi ja organisaatioiden sitoutuminen katselmointitehtävään Sitoutuminen oli kiitettävää Aihealueen johto oli tietoinen katselmointitehtävästä, useimpien kohdalla osallistuminen oli käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä Kunnat tekivät katselmointityötä oman toimen ohella, joten projekti eteni heidän aikataulujensa mukaan Katselmointitulosten laatu Katselmointimerkinnät i. Kärjistyneitä vastakkainasetteluja kommenteissa ei esiintynyt ii. Organisaatiot peilasivat tietotarpeitaan pitkälti nykykäytäntöönsä. Eroavaisuudet niihin tuotiin selkeästi esiin. Todettiin myös, että tuleva yhdenmukainen käytäntö tasoittaa eroavaisuudet kuntien välillä. iii. Sähköistämisen mahdollisuudet ymmärrettiin pääosin suhteellisen hyvin iv. Ilmoituksen kirjaaminen ja asiakkuuden alkukohdan määritys sekä suunnitelman ja arvioinnin erottaminen omiksi asiakirjoikseen olivat suurimpia kommentoinnin aiheita v. Koko aihealuetta koskevia yleisiä kommentteja annettiin runsaasti, tuleviin lakimuutoksiin perustuvia kommentteja annettiina esimerkiksi koulun sosiaalityössä vi. Tietorakenteen samanaikainen kehittäminen muissa kehitysryhmissä toi joitain koordinointihaasteita. Katselmoitava asiakirja saattoi sisältää sellaisia kohtia, joita oli muutettu muissa työryhmissä. Annetut kommentit niiltäosin olivat siis jo käsitelty. l Vahvistuskierroksella pyrittiin rakentamaan yhteistä näkemystä havainnoista ja niiden vakavuusasteesta jatkokäsittelyä ajatellen

10 [ASKO] [nro] 10(11) i. katselmointimerkintöjä oli runsaasti, paljon toteavia ja havainnoksi luokiteltavia, jotka eivät vahvistuskierroksella saaneet muilta kannatusta mutta eivät saaneet vastakommenttejakaan ii. selkeitä virheeksi tai puutteeksi luokiteltuja ei ollut lukumäärällisesti paljoa, näistäkää kovin moni ei saanut yhteistä kannatusta mutta muutamia vastakommentteja kylläkin iii. erilaisia mielipiteitä siitä mikä tieto on yleensä tarpeellista ja mikä aina ehdottoman pakollista Katselmointimateriaalin käsittely Katselmoitava materiaali oli excel-taulukkomuodossa tuotti osalle vaikeuksia o Ongelma ei heijastunut lopputuloksiin asti Asiakirjojen tietomallit eivät olleet entuudestaan tuttuja o Esiintyneet väärinkäsitykset tietomallin rakenteen tulkinnassa olivat suhteellisen helposti havaittavissa katselmointituloksissa Katselmoinnin menettelyä kevennettiin o Tarkastusmerkintä tehtiin vain kenttiin, joita haluttiin kommentoida. Havaintojen vakavuusaste määritettiin oletusarvoisesti Havainto. o Katselmointi sujuvoitui, uhka katselmoijien katoamisesta poistui. Samalla myös katselmointimerkintöjen tarkastus nopeutui. Projektin resurssit Projekti toteutui aikataulun mukaisesti. Projektin suurimpana riskinä tunnistettiin alkuvaiheessa katselmoijiksi ilmoittautuneiden henkilöiden mahdollisuus sitoutua tehtävään: katselmointi tehtiin organisaatiossa oman työn ohella, oman johdon suostumuksella. katselmointi oli täysin riippuvainen katselmoijien omasta kiinnnostuksesta, aikatauluista ja mahdollisuudesta panostaa tähän työhön. Viiveet tiedostettiin ja katselmoinnin aloitusaikataulua sovitettiin katselmoijakohtaisesti, kunkin organisaation mahdollisuudet huomioiden. Kokonaisaikataulu pysyi suunnitellussa, kun työpakettien katselmoinnin aloitusaikataulua aikaistettiin. Organisaatio Projektityö sujui suunnitelmien mukaisesti hyvän yhteistyön vallitessa. Alkuvaiheen suhteellisen tiheästä kokoontumista luovuttiin katselmointivaiheen päästessä käyntiin. Kerran kuussa pidetyt projektipalaverit olivat riittävällä tasolla. Edistymisraportti Tiedolta valmistui kuun lopussa ja palaverit pidettiin kuun puolessa välissä. Sähköpostiviestintä oli pääasiallinen kanava yhteydenpitoon ja lisäselvitysten jakeluun. Olimme varautuneet projetissa käsittelemään Usein kysyttyjä kysymyksiä keskitetysti SharePoint alustalla. Alussa avoimia kysymyksiä saimme katselmoijilta aloitustilaisuuksisa jonkin verran, sittemmin kun kysymysvirta tyrehtyi ja konsulttien yleistietämys projektin taustasta ja sosiaallihuollon kehittämissuunnasta kasvoi, tämän kanavan käyttö jäi vähäiseksi.

11 [ASKO] [nro] 11(11) 7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Seuraavassa havaintoja ja toimenpiteitä Vaihetta 2 ajatellen: 1. Asiakirjapohjia on kevennetty teknisten tietojen osalta (Header poistettu). Keventää tietorakennetta ja katselmoitavan kokonaisuuden hahmottamista. 2. Katselmoijien hankinta aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Katselmoitava kokonaisuus määritellään asiantuntijatapaamisten mukaisesti. Työpaketit ovat käytännössä projektin hallintaa tukeva jaottelu, ei katselmoijille oleellinen tieto. 3. Tavoitteena on, että katselmoijat voisivat jatkaa omatoimista katselmointia mahdollisimman pian aloitustilaisuuden jälkeen. Muuten on uhkana, että katselmointiohjeet unohtuvat. 4. Katsemoinnille ei kannattaisi sopia ylenpalttisen pitkää aikaa, sillä usein aloitus siirtyy samassa suhteessa. Ks. ed kohta. 5. Katselmoijien mahdollisesti muodostamat työryhmät/työparit on hyvä sopia jo aloitustilaisuudessa. Samoin myös sisäinen aikataulu, esim. parin tunnin tapaamisia lähiaikana. 6. Sovittu aikataulu kirjataan katselmoinnin aloitustilaisuuden materiaaliin ja lähetetään katselmoijien yhteyshenkilölle. Liite1: ASKO-katselmointitulokset, vaihe 1

ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi Loppuraportti vaiheet 1 ja 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

SOSKANTA-HANKKEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN TYÖSKENTELY Jaana Taina & Kati Utriainen

SOSKANTA-HANKKEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN TYÖSKENTELY Jaana Taina & Kati Utriainen SOSKANTA-HANKKEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN TYÖSKENTELY 16.10.2017 Jaana Taina & Kati Utriainen PROSESSITUNTEMUKSIA Taina & Utriainen 16.10.2017 2 SOSKANTA-HANKKEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT Nykytilan kartoittamiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma Ville Rahkonen 15/05/2017 2 VALMISTELUN YLEISET TAVOITTEET Markkinamalli ja ovat suomalaisen kansallisen markkinan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Tuki ja ylläpito, asiakkuuden hoito 15.10.2012 Anna Kokko Yleistä tuesta ja ylläpidosta sekä asiakkuuden hoidosta siirtymävaiheessa Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 1 KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tiedot koskevat vuotta 2012 ja ne

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, SosKanta-hanke Kaisa Pesonen & Jaana Taina SOSKANTA-HANKE Eksote

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 27.4.2017 Jyväskylä Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Juujärvi esitti itseään puheenjohtajaksi ja Korhosta sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja Juujärvi aloitti palaverin.

Juujärvi esitti itseään puheenjohtajaksi ja Korhosta sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja Juujärvi aloitti palaverin. , Aika: Perjantai 26.2.2016 klo 10:00 12:00 Paikka: Agora, tietotekniikan projektien kokoushuone C226.1 Läsnä Jarmo Juujärvi (puheenjohtaja) Juha Moisio Ilari Paananen Kai Korhonen (sihteeri) Tilaajat

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA. Paikalla: Laiho Olli Nurmijärvi puheenjohtaja

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA. Paikalla: Laiho Olli Nurmijärvi puheenjohtaja MUISTIO LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA Aika: Maanantai 15.12.2008 klo 12.00-15.30 sekä lounas klo 12 13 Paikka: Ravintola Caliente

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin Raportti 1 (9) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden katselmointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden katselmointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden katselmointi Erja Ailio YTM, Niina Häkälä YTM, Jarmo Kärki VTM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki, Finland Erja Ailio, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE Yhtymähallitus 14.6.2017 106 Sisällys 1 Yleistä...1 2 Kehittämisehdotusten käsittelyprosessi kuntayhtymässä...2 3 Kehittämistyön toteutus, seuranta ja arviointi...3

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö

Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö Palvelupakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset Jutta Nieminen controller, projektipäällikkö Varsinais-Suomen nykytilan kuvaus 27 kuntaa, väestöpohja 470 000 asukasta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Mikko Kaidesoja Tuotepäällikkö Tieto, Healthcare & Welfare mikko.kaidesoja@tieto.com Mistä

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015

Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Eroauttamisen kehittäminen Vantaalla Erofoorumi 3.11.2015 Vantaan sosiaali- ja terveystoimi Perhepalvelut Perheneuvolatoiminnan päällikkö Mirja Varis Taustaa Vantaalla avioliittolain mukaista perheasioiden

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Projektin hallinnollinen loppuraportti

Kuntatieto-ohjelma. Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Projektin hallinnollinen loppuraportti Kuntatieto-ohjelma Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta Projektin hallinnollinen loppuraportti 16.4.2014 Versio: 0.1 Esimerkkikuvaus Mikkelin KA-työstä hallinnollinen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere 26.8.2016 Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Rahoittaja: Lukujärjestys Kansa-koulu-hanke Toiminta- ja tietomääritysten

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (9) Oikeuskanslerinviraston (OKV) toimialariippumattomien ict -tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (9) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 29.9.2015

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI

PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI PROJEKTIN DOKUMENTOINTI JOUNI HUOTARI 9.9.2009 MIKSI DOKUMENTOINTI ON TÄRKEÄÄ? Muistetaan, mitä on sovittu Muut voivat helpommin kommentoida esim. projektisuunnitelmaa Helpottaa uusien henkilöiden mukaantulemista

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot