ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI ASKO Sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen sisällön katselmointi vaihe 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t: Tieto Oyj THL:n toimeksiannosta Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: ohjausryhmä Versio 1.0 ( )

2 [ Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon [ASKO] [nro] 2(11) SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET... 3 PROJEKTIN KULKU VAIHEITTAIN PROJEKTIN ORGANISAATIO PROJEKTIN TALOUS RESURSSIEN KÄYTTÖ PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN... 9 KATSAUS KESKEISIMPIIN RISKIALUEISIIN... 9 PROJEKTIN RESURSSIT ORGANISAATIO EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI... 11

3 [ASKO] [nro] 3(11) 1 PROJEKTIN TAUSTA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kilpailutti Sosiaalihuollon asiakastietomallin katselmoinnin suunnittelun ja toteutuksen keväällä 2013 ja sen toteuttajaksi valikoitui Tieto Finland Oy. Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen: Suunnitteluvaihe 06 09/2013 Katselmoinnin Vaihe 1. 10/ /2014 Katselmoinnin Vaihe 2. 10/2015-8/2015 Tämä loppuraportti koskee suunnitteluvaihetta sekä nyt päättynyttä katselmoinnin toteutusvaihetta 1. Projektissa katselmoinnin kohteena oli alkujaan Tikesos-hankkeessa tehdyt asiakirjamääritykset, nimettyjen sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisten asiakasasiakirjojen tietosisältö. Projektin tavoitteena oli varmistaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sisällöllinen laatu sosiaalipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tarpeisiin: varmistaa, että tehdyt asiakirjamääritykset vastaavat asiakastyön dokumentoinnin tarpeisiin eri sosiaalipalveluissa sekä tunnistaa ja poistaa tietomallista virheitä ja puutteita, jolloin ehkäistään mm. turhia ohjelmistokorjauksia asiakastietomallin käyttöönottovaiheessa. Tieto Finland Oy:n tehtävänä toteutuksessa oli suunnitella ja toteuttaa projektin läpivienti koota katselmoijien verkosto tehtävää suorittamaan ohjata ja opastaa katselmoijia katselmoinnin aikana koota eri tahojen katselmointihavainnot yhteen hakea yhdistetylle lopputulokselle vahvistus katselmoijaorganisaatioilta raportoida tulokset Lopputulokset esiteltiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmälle työpaketeittain. Lopputulokset hyväksyttiin projektin ohjausryhmässä. Katselmointipalautetta tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon valtakunnallisten asiakasasiakirjarakenteiden kehittämisessä. 2 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET Projektin sisällölliset tavoitteet ja saavutetut tulokset Projekti aloitettiin suunnitteluvaiheella. Projektin katselmointityölle asetettiin kolme vaatimusta: asiakirjamääritykset katselmoidaan ASKO-projektissa sosiaalihuollon asiakas- ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten toimesta kunkin sosiaalipalvelun osalta edellytetään ylikunnallista ja käytetystä asiakastietojärjestelmästä riippumatonta katselmointiasiantuntemusta. katselmoijaorganisaatiota tulee olla vähintäin kolme kutakin asiakasasiakirjaa kohden eri puolilta Suomea

4 [ASKO] [nro] 4(11) Tulosten hyväksymiskriteerit tarkennettiin projektin suunnitteluvaiheessa: katselmointi on suoritettu suunnitelman mukaisesti jokaiseen kysymyksenasetteluun sekä jokaiseen katselmoitavaan tietokenttään on saatu kannanotot katselmoinnissa esitettyihin poikkeamiin on esitetty perustelut keskenään ristiriitaiset, ratkaisemattomat tulokset esitetään perusteluineen yhteenvedossa esitettyihin muutosehdotuksiin on esitetty perustelut, ehdotukset priorisoidaan: Virhe, Puute, Huomio/Kehitysehdotus. Katselmoinnin suunnitteluvaiheesta voitiin siirtyä katselmoinnin toteutukseen kun Katselmointipöytäkirjojen sisältövaatimukset on täsmennetty ja pohjat laadittu Katselmointipöytäkirjojen täyttöohjeet on laadittu Katselmoinnin suorittavat aihepiirin substanssin hyvin tuntevat asiantuntijat on sovittu alkavaan katselmoinnin aihepiiriin ja heille on varattu riittävästi aikaa katselmointien suorittamiseen. Suunnitteluvaiheen lopputulokset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja katselmointi voitiin aloittaa marrasjoulukuun vaihteessa 2013 kuntien omien valmiuksien puitteissa. Katselmoinnin Vaihe 1 Katselmointi tuotti materiaalia THL:n analysointiin tulosten jatkokäsittelyä varten. Katselmoinnin Vaiheen 1 tuloksena syntyivät: asiakirjakohtaiset katselmointipöytäkirjat ja niiden yhteenvedot aihepiirikohtaiset yhteenvedot katselmoinnin tuloksista sekä priorisoiduista kehitysehdotuksista esitykset katselmointituloksista ja kehitysehdotuksista sosiaalihuollon asiantuntijaryhmälle tämä väliraportti. Ensimmäisessä vaiheessa katselmoitiin seuraavien asiakasasiakirjojen lastensuojelun vireilletulon, avo-, sijais- ja jälkihuollon perhetyön, koulun sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan isyyden selvittämisen, lapsen elatusavun vahvistamisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen perheasioiden sovittelun, toimeentulotuen, kotouttamisen, puolison elatusavun virka-apupyynnön, sosiaaliasiamiehen, virheenkorjauspyynnön ja muutoksenhaun sekä sosiaalisen luototuksen asiakastiedot. Katselmoijat arvioivat asiakasasiakirjoja kahdessa tasossa, asiakirjakokonaisuuksina ja erikseen asiakirjan sisältämien tietojen näkökulmasta. Asiakirjakokonaisuuksien arviointikriteerit: asiakasasiakirjan tarpeellisuus asiakasasiakirjan tietojen riittävyys asiakasasiakirjojen riittävyys Asiakirjan tietotasoiset arviointikriteerit: tiedon tarpeellisuus tiedon otsikon sopivuus tiedon esitysmuodon oikeellisuus tiedon toistuvuus

5 [ASKO] [nro] 5(11) tiedon pakollisuus tiedon sijainti Lisäksi pyydettiin kertomaan esimerkkejä tiedon käytöstä ja antamaan tarvittaessa muuta palautetta. Vaatimusten täyttyminen: Kutakin asiakirjaryhmää ja siinä olevia asiakasasiakirjoja katselmoi vähintään kolme organisaatiota. Poikkeuksen teki Puolison elatusavun asiakirjat sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Virallisen katselmoinnin teki Helsinki. Tämän lisäksi myös Vantaa arvioi asiakirjoja peilaten omaa näkemystään Helsingin antamaan palauteeseen Katselmoijaorganisaatiot olivat eri puolilta Suomea, yhteensä 16 eri kuntaa tai kuntainliittoa Kussakin työpaketissa oli edustettuna vähintään kaksi eri tietojärjestelmän käyttäjää. Katselmoinnissa oli edustettuina tietojärjestelmät: Pro Consona, Effica, Abilita, kuntien omia järjestelmiä sekä exceltaulukoita ja omia muistiinpanopohjia Hyväksymiskriteerien täyttyminen jokaiseen tietokenttään otettiin katselmoinnissa kantaa annetun ohjeen mukaisesti esitettyihin havaintoihin ja poikkeamiin löytyi perustelut pääsääntöisesti keskenään ristiriitaiset havainnot nostettiin esiin ja otettiin esille myös asiantuntijaryhmän esittelyssä Katsaus projektin tuloksiin on koottuna tiedostoon ASKO-katselmointitulokset-Vaihe1, Liite 1. Projektin kulku vaiheittain Katselmoinnin suunnittelu : Projektin tavoitteiden ja lähtökohtien täsmentäminen 6/2012 Asiakirjojen tarkastuskriteerien sopiminen 6/2013 Katselmointipöytäkirjojen sisällön täsmentäminen 8-9/2013 Katselmointiohjeiden laatiminen 8-9/2013 Asiantuntijaverkoston kokoaminen 6/2013 3/2014, keinoina o o o o yleiskirje webropol-ilmoittautuminen kohdennetut kontaktit kutsut THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustoilla Projektin toteutussuunnitelman täsmentäminen ja asiakirjojen ryhmittely työpaketeiksi 8-9/2013 Katselmointivaiheen julkaiseminen (THL:n Sontikka seminaari) 9/2013 Katselmoinnin Vaihe : Aihepiirikohtaisten asiantuntijaryhmien muodostaminen 10/2013-4/2013

6 [ASKO] [nro] 6(11) Aihepiirikohtaisten katselmointiaikataulujen sopiminen projektissa 10/2013, asiantuntijat vahvistivat osallistumisensa ennen katselmointivaiheen aloitusta Katselmointien toteuttaminen työpaketeittain 11/ /2014 Katselmoinnin Vaiheen 1 päättäminen 11/2014 Katselmoinnin läpivienti Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen aihealueet (17 kpl) jaettiin työpaketteihin (9 kpl), joissa oli 1-4 toisiaan lähellä olevaa aihealuetta. Tavoitteena oli, että katselmointiin ilmoittatunut organisaatio katselmoi pääsääntöisesti kaikki siihen työpakettiin kuuluvat asiakasasiakirjat, oman asintuntijuutensa puitteissa. Kullekin katselmoijaorganisaatiolle pidettiin aloituspalaveri konsultin johdolla. Palaverissa konsultti antoi taustatietoa projektista, esitteli katselmointikriteerit ja opasti katselmointipöytäkirjan kirjausten tekemiseen Asiantuntijaryhmä järjestäytyi sisäisesti katselmointia varten ja sopi keskinäiset palaverit, joko aloituspalaverissa tai myöhemmin Asiantuntijat katselmoivat asiakirjat ja kirjasivat katselmointitulokset katselmointipöytäkirjoihin kukin oman työtapansa mukaisesti Konsultti antoi lisätukea tarvittaessa Organisaatio palautti annettuun takarajaan mennessä pääsääntöisesti yhden katselmointipöytäkirjatiedoston, johon yhteinen näkemys oli koottuna Katselmointiajan umpeuduttua konsultti yhdisti organisaatioiden katselmointitulokset samaan tiedostoon ja lähetti tulokset tämän jälkeen vahvistuskierrokselle kunkin asiantuntijaryhmän yhteyshenkilölle toimenpiteitä varten Vahvistuskierroksella oli kaksi tarkoitusta: Katselmoijat saivat nähtäväkseen muiden pienryhmien tulokset,mutta heiltä odotettiin myös kannaottoa tärkeimpiin, toisten antamiin kommentteihin joko kannattamalla (punaista väriä käyttäen) tärkeäksi katsomaansa havaintoa tai antamalla vastakommentti (sininen väri: eri mieltä tai tarkempi arvio toisen kommenttiin) Vahvistuskierroksen päätyttyä konsultti viimeisteli katselmointien tulosdokumentit ja luovutti asiakkaalle Konsultti laati tuloksista yhteenvedon esitysmateriaaliin ja esitteli katselmointitulokset sosiaalihuollon asiantuntijatyöryhmälle. Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan: Suunnitellut katselmoijaorganisaatioiden yhteiset tapaamiset työpaketin aloituskokous ja työpaketin tulosten tarkastelu joko virtuaalisesti tai fyysisesti, osoittautuivat mahdottomaksi toteuttaa. Katselmoijat tarkastelivat asiakirjoja oman työnsä ohella, joten jo yhden organisaation aloituskokoukseen oli toisinaan työlästä järjestää yhteistä aikaa Aloituspalaverin ajankohta ei aina osunut suunnitellun työpaketin aikaraameihin, joten työpaketin alkoivat aikaisemmin kuin suunniteltiin. Aloituspalaverien osallistujamäärät vaihtelivat 1-9 hlön välillä. Siellä missä kaikki katselmoijat eivät päässeet osallistumaan aloituspalaveriin, pyydettiin useinmiten tukea katselmoinnin aikana tai projektin taustaa tai katselmointiperiaatteita jouduttiin esittelemään uudelleen jaetusta materiaalista huolimatta Katselmointitulosten arvioimiseksi ja vahvistamiseksi järjetettiin ns. aihealuekohtainen sähköinen vahvistuskierros, jossa katselmoijat oman työaikansa puitteissa arvioivat muiden kommentteja ja kehityskohteita.

7 [ASKO] [nro] 7(11) Projektin suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös, että dokumenttien jakelukanavana käytettäisiin Google Drive alustaa. Dokumentit muokattiin tähän käyttöön sopivaksi. Jo alkuvaiheessa, ensimmäisten katselmoijien yhteydenotoissa havaittiin kuitenkin, ettei tämä ollut asiakkaille sopiva kanava. Siirryttiin puhtaaseen organisaatiokohtaiseen sähköpostijakeluun, joka toimi moitteettomasti. Kukin organisaatio huolehti dokumenttien jaosta ja kokoamisesta organisaatiossaan oman toimintamallin mukaisesti ennen tulosten palauttamista. 3 PROJEKTIN ORGANISAATIO Kuva 1: Projektin organisaatio Projektin organisointi ja lähimmät sidosryhmät on kuvattu Kuvassa 1: Projektin ohjausryhmä: THL: Pj Maarit Laaksonen, Heidi Berglind/Tiina Peksiev sihteeri; varajäsen ja -pj Vesa Jormanainen Tieto: Asta Tolvanen ja Leena Valtonen Projektiryhmä: THL: pp/pj Heidi Berglind/Tiina Peksiev, asiantuntijarooleissa Erja Ailio ja Jarmo Kärki Tieto: pp/siht. Leena Valtonen ja Tiina Leppänen sekä Johanna Kuisma Ohjausryhmän vastuualue: sopimusasiat muutostenhallinta aikataulukysymykset riskien seuranta projektin etenemisen seuranta resurssien muutokset hyväksyy lopullisen projektisuunnitelman

8 [ASKO] [nro] 8(11) hyväksyy suoritetut katselmoinnit projektin päättäminen Projektiryhmän vastuut ja tehtävät projektin suunnitteluvaiheen läpivienti sekä toteutusvaiheen työskentelyn koordinointi ja tulosten kokoaminen työpakettien työskentelyn etenemisen ja suunnitelmien toteutumisen seuranta työskentelystä vastaavien konsulttien raporttien perusteella. Tilaaja seuraa katselmoinnin etenemistä asiakirjan näkökulmasta, ei katselmoijatasolla. työpakettien tulosten käsittely ja hyväksyntä ennen ohjausryhmän hyväksyntää. asiantuntijajäsenet antavat tarvittaessa tukea katselmoitavien asiakirjojen tulkinnassa Katselmoinnin konsultti: osallistuu katselmoijaverkoston kokoamiseen vastaa katselmoinnin läpiviennistä vastuualueellaan aloituspalaverin järjestäminen katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta katselmoinnin tuki ja tulosten vastaanotto vahvistuskierroksen tuki katselmointiaikataulun sopiminen ja sen valvonta esittelyaineiston kokoaminen ja esittely Projektiorganisaation ulkopuolella Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä on vastuussa kansallisen dokumentaation ylläpidosta katselmointitulokset esitellään / raportoidaan ryhmälle Aihealueen pienryhmä koostuu katselmointia suorittavista organisaatiosta asiantuntijoineen 4 PROJEKTIN TALOUS Toimeksianto oli sopimuksen mukaisesti kiinteähintainen pitäen sisällään projektisuunnitelmassa määritetyt tehtävät. Projektin laskutus tapahtui etukäteen päätettyjen katselmoinnin edistystä kuvaavien hyväksymispisteiden perusteella. 5 RESURSSIEN KÄYTTÖ Projektihenkilöiden käytettävyys projektin edetessä oli suunnitelman mukaista. Verkostosuunnitelussa ensin kolme konsulttia sittemmin kaksi. Työpaketin ohjauksessa kaksi konsulttia siten, että yhdestä organisaatiosta huolehti aina yksi konsultti. Työpaketteihin (9 kpl) liittyviä tapaamisia 24 kpl paikanpäällä katselmoijan tiloissa sekä 9 aloitustilaisuutta tai tarkempaa ohjausistuntoa sähköistä yhteyttä käyttäen (Video, Lync tai puhelinpalaveri) Projektipalaverit pidettiin pääsääntöisesti videokokouksina, muutama kokous THL:n tiloissa. Ohjausryhmän kokoukset (6 kpl) olivat vuorotellen THL:n tiloissa ja videoyhteydellä. Toteutusvaiheessa projektiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa arvioimaan katselmoinnin etenemistä sekä

9 [ASKO] [nro] 9(11) taustoittamaan työpakettien asiakasasiakirjojen sisältöä mahdollistaen näin vahvemman tuen antamisen katselmoijille. Projektin hallinnointi: Tiedon projektipäällikön vastuulla oli kerran kuussa laadittava edistymisraportti ja kerran kuussa pidetyn projektiryhmän kokouksen esityslistan ja palaverimuistion laadinta. Projektin kaikki dokumentaatio tallennettiin ja ylläpidettiin Tiedon TietoShare -alustalla ns. Teamer kansioina. Kansioihin oli koko projektiryhmällä vapaa pääsy. Ulkoinen viestintä: Projektin tilannekatsauksia julkaistiin THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustolla sekä sähköpostijakeluna ajankohtaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä. Samalla sivustolla on kuvaus ASKO projektista. 6 PROJEKTIN ARVIOINTI PÄÄPIIRTEITTÄIN Projekti onnistui tehtävässään suunnitelmien mukaisesti; Työpakettien hallinta Kriteerien täyttyminen Katsaus keskeisimpiin riskialueisiin Riittävä katselmoijamäärä ja järjestelmävaatimuksen täyttyminen Effica verkostoa saatiin täydennettyä henkilökohtaisilla, kohdennetuilla katselmointikutsuilla, yleisellä tiedottamisella ja runsailla yhteydenotoilla Henkilöiden omaehtoinen katselmointi ja organisaatioiden sitoutuminen katselmointitehtävään Sitoutuminen oli kiitettävää Aihealueen johto oli tietoinen katselmointitehtävästä, useimpien kohdalla osallistuminen oli käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä Kunnat tekivät katselmointityötä oman toimen ohella, joten projekti eteni heidän aikataulujensa mukaan Katselmointitulosten laatu Katselmointimerkinnät i. Kärjistyneitä vastakkainasetteluja kommenteissa ei esiintynyt ii. Organisaatiot peilasivat tietotarpeitaan pitkälti nykykäytäntöönsä. Eroavaisuudet niihin tuotiin selkeästi esiin. Todettiin myös, että tuleva yhdenmukainen käytäntö tasoittaa eroavaisuudet kuntien välillä. iii. Sähköistämisen mahdollisuudet ymmärrettiin pääosin suhteellisen hyvin iv. Ilmoituksen kirjaaminen ja asiakkuuden alkukohdan määritys sekä suunnitelman ja arvioinnin erottaminen omiksi asiakirjoikseen olivat suurimpia kommentoinnin aiheita v. Koko aihealuetta koskevia yleisiä kommentteja annettiin runsaasti, tuleviin lakimuutoksiin perustuvia kommentteja annettiina esimerkiksi koulun sosiaalityössä vi. Tietorakenteen samanaikainen kehittäminen muissa kehitysryhmissä toi joitain koordinointihaasteita. Katselmoitava asiakirja saattoi sisältää sellaisia kohtia, joita oli muutettu muissa työryhmissä. Annetut kommentit niiltäosin olivat siis jo käsitelty. l Vahvistuskierroksella pyrittiin rakentamaan yhteistä näkemystä havainnoista ja niiden vakavuusasteesta jatkokäsittelyä ajatellen

10 [ASKO] [nro] 10(11) i. katselmointimerkintöjä oli runsaasti, paljon toteavia ja havainnoksi luokiteltavia, jotka eivät vahvistuskierroksella saaneet muilta kannatusta mutta eivät saaneet vastakommenttejakaan ii. selkeitä virheeksi tai puutteeksi luokiteltuja ei ollut lukumäärällisesti paljoa, näistäkää kovin moni ei saanut yhteistä kannatusta mutta muutamia vastakommentteja kylläkin iii. erilaisia mielipiteitä siitä mikä tieto on yleensä tarpeellista ja mikä aina ehdottoman pakollista Katselmointimateriaalin käsittely Katselmoitava materiaali oli excel-taulukkomuodossa tuotti osalle vaikeuksia o Ongelma ei heijastunut lopputuloksiin asti Asiakirjojen tietomallit eivät olleet entuudestaan tuttuja o Esiintyneet väärinkäsitykset tietomallin rakenteen tulkinnassa olivat suhteellisen helposti havaittavissa katselmointituloksissa Katselmoinnin menettelyä kevennettiin o Tarkastusmerkintä tehtiin vain kenttiin, joita haluttiin kommentoida. Havaintojen vakavuusaste määritettiin oletusarvoisesti Havainto. o Katselmointi sujuvoitui, uhka katselmoijien katoamisesta poistui. Samalla myös katselmointimerkintöjen tarkastus nopeutui. Projektin resurssit Projekti toteutui aikataulun mukaisesti. Projektin suurimpana riskinä tunnistettiin alkuvaiheessa katselmoijiksi ilmoittautuneiden henkilöiden mahdollisuus sitoutua tehtävään: katselmointi tehtiin organisaatiossa oman työn ohella, oman johdon suostumuksella. katselmointi oli täysin riippuvainen katselmoijien omasta kiinnnostuksesta, aikatauluista ja mahdollisuudesta panostaa tähän työhön. Viiveet tiedostettiin ja katselmoinnin aloitusaikataulua sovitettiin katselmoijakohtaisesti, kunkin organisaation mahdollisuudet huomioiden. Kokonaisaikataulu pysyi suunnitellussa, kun työpakettien katselmoinnin aloitusaikataulua aikaistettiin. Organisaatio Projektityö sujui suunnitelmien mukaisesti hyvän yhteistyön vallitessa. Alkuvaiheen suhteellisen tiheästä kokoontumista luovuttiin katselmointivaiheen päästessä käyntiin. Kerran kuussa pidetyt projektipalaverit olivat riittävällä tasolla. Edistymisraportti Tiedolta valmistui kuun lopussa ja palaverit pidettiin kuun puolessa välissä. Sähköpostiviestintä oli pääasiallinen kanava yhteydenpitoon ja lisäselvitysten jakeluun. Olimme varautuneet projetissa käsittelemään Usein kysyttyjä kysymyksiä keskitetysti SharePoint alustalla. Alussa avoimia kysymyksiä saimme katselmoijilta aloitustilaisuuksisa jonkin verran, sittemmin kun kysymysvirta tyrehtyi ja konsulttien yleistietämys projektin taustasta ja sosiaallihuollon kehittämissuunnasta kasvoi, tämän kanavan käyttö jäi vähäiseksi.

11 [ASKO] [nro] 11(11) 7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Seuraavassa havaintoja ja toimenpiteitä Vaihetta 2 ajatellen: 1. Asiakirjapohjia on kevennetty teknisten tietojen osalta (Header poistettu). Keventää tietorakennetta ja katselmoitavan kokonaisuuden hahmottamista. 2. Katselmoijien hankinta aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Katselmoitava kokonaisuus määritellään asiantuntijatapaamisten mukaisesti. Työpaketit ovat käytännössä projektin hallintaa tukeva jaottelu, ei katselmoijille oleellinen tieto. 3. Tavoitteena on, että katselmoijat voisivat jatkaa omatoimista katselmointia mahdollisimman pian aloitustilaisuuden jälkeen. Muuten on uhkana, että katselmointiohjeet unohtuvat. 4. Katsemoinnille ei kannattaisi sopia ylenpalttisen pitkää aikaa, sillä usein aloitus siirtyy samassa suhteessa. Ks. ed kohta. 5. Katselmoijien mahdollisesti muodostamat työryhmät/työparit on hyvä sopia jo aloitustilaisuudessa. Samoin myös sisäinen aikataulu, esim. parin tunnin tapaamisia lähiaikana. 6. Sovittu aikataulu kirjataan katselmoinnin aloitustilaisuuden materiaaliin ja lähetetään katselmoijien yhteyshenkilölle. Liite1: ASKO-katselmointitulokset, vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI

Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyyden tutkiminen LOPPURAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sanna Heinilä LOPPURAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO: MÄÄRITTELYT...

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot