ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA!"

Transkriptio

1 ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA! VTT, Timo Aro

2 SISÄLTÖ: I Ohjausryhmän viralliset tehtävät ja ohjausryhmänarinan ABC III Ohjausryhmän aktivoiminen

3 I Ohjausryhmän tehtävät, roolit ja sudenkuopat

4 Minkä arvosanan annatte asteikolla 1-10 a) ohjausryhmänne aktiivisuudelle ja vuorovaikutukselle b) oman projektihenkilöstönne aktiivisuudelle ja vuorovaikutukselle

5 Jos teillä olisi projektinne ensimmäinen ohjausryhmä viikon kuluttua, mitä tekisitte toisin kuin tähän saakka?

6 7 314 EAKR-projektia ja ESR-projektia helmikuussa 2012

7 15320 Jos jokaisessa ohjausryhmässä on keskimäärin 8 jäsentä eri organisaatioista

8 Ohjausryhmän viralliset tehtävät Ensimmäisessä kokouksessa tulee sopia työskentelytavoista ja aikataulusta Kokoontumiset vähintään 2-3 kertaa vuodessa ohjaus- ja seurantavelvoitteen toteuttamiseksi Kokouskutsu ja aineisto on lähetettävä hyvissä ajoin Käsitellään hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita (hanke- ja rahoitussuunnitelman toteutuminen suhteessa tavoitteisiin, toiminnan itsearviointi ja kokonaisarviointi, hankesuunnitelman muuttaminen, seurantatiedot, palautteet, tiedottaminen, väli- ja loppuraportit) Hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen osaksi normaalia toimintaa Lähde: Hallintoviranomaisen ohje 2/2010

9 Ohjausryhmänarinan tunnistaminen 1 (4) 1. Konkretian paradoksi - Ohjausryhmien jäsenet edellyttävät projektilta konkretiaa ja konkreettisia toimenpiteitä, mutta kukaan ei esitä täsmällisesti mitä konkreettisesti odotetaan - Konkreettisuus on kaikkien yhteinen intressi, mutta se voi toteutua vain suhteessa projektisuunnitelman tavoitteisiin ja puitteisiin 2. Resurssointi - Päivitellään projektin isoja resursseja ja projektihenkilöstön määrää suhteessa ns. normaalitoimintaan. - Projekteilla on runsaasti resursseja yhtä aloittajaa, osallistujaa, yritystä jne. kohden eli on kyettävä osoittamaan lisäarvo ja perustelemaan se uudelleen ja uudelleen kerta toisensa jälkeen

10 Ohjausryhmänarinan tunnistaminen 2 (4) 3. Osaoptimointi - Oman kunnan / seutukunnan /alueen / TE-toimiston jne. resurssien tai toiminnan volyymien varmistaminen ja vahtiminen projektikokonaisuuden sijaan. Jos kunta A on laittanut projektiin omarahoitusosuutta xx euroa ja kunta B xx euroa, niin asiakkaiden halutaan tulevan samassa suhteessa riippumatta projektisuunnitelman määrittelemästä asiakastarpeesta tai projektin isoista tavoitteista - Tyydytään projektin tuotoksiin ja tuloksiin, jos omalta alueelta on xx osallistujaa tai xx yritystä riippumatta lisäarvosta, sisällöistä tai vaikuttavuudesta 4. Jatkuva huoli päällekkäisyyksistä - Projektin toiminnan ja tavoitteiden päällekkäisyys a) pysyvien organisaatioiden kanssa ja b) muiden projektien kanssa

11 Ohjausryhmänarinan tunnistaminen 3 (4) 5. Aktiivisuus - Projektit koetaan suhteessa toimintaympäristöön joko liian aktiivisina tai liian passiivisina 6. Roskapankki arvo- ja asennemallit - - Projektin oletetaan lähtökohtaisesti paikkaavan normaalitoiminnasta puuttuvia resursseja tai palvelutuotannon aukkoja - - Projektille ulkoistetaan vastuu kaikista niistä asiakkaista, joille ei ole löydetty aikaisemmin ratkaisua poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön tai moniammatillisen yhteistyön kautta - -Projektin odotetaan muuttavan omistajien (kuntien ja muiden toimijoiden) yhteistyöprosesseja moniammatillisiksi, saumattomiksi ja asiakaslähtöisiksi samalla kun projekti itse tekee vaativaa asiakas- ja tuotekehitystyötä

12 Ohjausryhmänarinan tunnistaminen 4 (4) 7. Omistajuus- ja kehittämisvastuu - Projektin ja taustaorganisaatioiden roolit epäselviä - Ohjausryhmien passiivisuus ja vähäinen kunnianhimon aste: tyydytään liian vähään - Kahvikuppiohjaus eli kuullaan projektin tilannekatsaus, mutta ei kysellä tai kyseenalaisteta rakentavalla tavalla tavoitteiden saavuttamista tai tuotosten käyttöönottamisen toteuttamiskelpoisuutta 8. Byrokratianarina - Onko pakko kilpailuttaa?, Miksi ei voi suosia oman alueen yrityksiä?, Miksi on tehtävä niin tai näin EU-projekteissa?, Miksi pitää kerätä erikseen näitä erikseen raportoivia kustannuksia? Jne.

13 Pariporina 1. Mitä projekti (projektihenkilöstö) odottaa ohjausryhmältään? 2. Mitä ohjausryhmä odottaa projektilta ja projektihenkilöstöltä?

14 Mitä projekti(henkilöstö) odottaa omalta ohjausryhmältään? - Aitoa kiinnostusta - Rakentavaa vuoropuhelua - Tukea - Omistajuuutta - Johtajuutta

15 Mitä ohjausryhmä odottaa projektilta ja projektihenkilöstöltä? 1) Tuotoksia ja tuloksia 2) Konkretiaa 3) Lisäarvoa ns. normaalitoimintaan 4) Näkyvyyttä 5) Uutta osaamista, asiantuntijuutta, verkostoja, yhteyksiä jne. 6) Vahvaa kehittämisorientaatiota

16 II Ohjausryhmän aktivoiminen

17 Miten ohjausryhmään saadaan enemmän tehoa? Valmisteluun panostaminen Roolitus Aktivoiminen, aidon kiinnostuksen herättäminen Vastuuttaminen Sitouttaminen ja sitoutuminen: yhteiset tavoitteet Tukeminen Kriittisyys

18 Millainen on tehokas ohjausryhmän kokous? - Kesto max. 90 minuuttia 1) Lämmittely, epämuodollinen kahvikeskustelu 5-10 min 2) Avaus: esityslistan tavoitteet, päivän agendan terävöittäminen, kiinnostuksen herättäminen & sitouttaminen 10 min 3) Ohjausryhmän asialistan läpikäynti 60 minuuttia 4) (L)opetus: ohryn tavoitteiden, sovittujen asioiden, kokouksen tuotoksen läpikäynti, motivointi jatkon osalta minuuttia

19 Mennään sieltä yli missä aita on matalin -versio Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvä ja huono esityslista? Edellisen kokouksen pöytäkirja Projektin tilannekatsaus Muut asiat Kokouksen päättäminen Kunnianhimoisempi versio Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen Tutustuminen nuorten työpajaan ja sen toimintaan (ohry vierailee aina eri paikassa) Ehdotukset hankesuunnitelman muuttamiseksi Seurantatiedot Hankkeen tilannekatsaus ja ajankohtaiset kuulumiset Hankkeen itsearviointi Pajayhteistyö Ohjausryhmän seuraava kokous Muut asiat

20 Työkaluja ohjausryhmän aktivoimiseksi A) Projektin oma tavoitteellinen valmistelu ja toiminta ohjausryhmätyöskentelyn aktivoimiseksi 4D periaatteet 3x3x3 malli Kohinasäädin B) Verkostoanalyysit jne. C) Itsearviointi: kevyet ja raskaat menetelmät

21 Projektin oma valmistelu: 4D -periaate 1.Havainnot: Mitä hyvää omassa ohjausryhmässä on? 2. Tavoite Millainen olisi ihanneohjausryhmä, tavoitetila? 3. Suunnitelma Priorisointi 4. Toiminta Miten arvioidaan?

22 Projektin oma valmistelu: 3x3x3 malli ohjausryhmän tärkeimmistä tehtävistä 1. Mitkä ovat ohjausryhmän kolme tärkeintä tehtävää projektin näkökulmasta? 2. Mitkä konkreettista projektin pitää tehdä, jotta em. kolme tehtävää voisivat toteutua? 3. Mitkä mittarit voidaan asettaa kolmelle toimenpiteelle onnistumisen arvioimiseksi?

23 3x3x3 malli yhden tavoitteen osalta Ohjausryhmän tärkeimmät tehtävät Konkreettiset toimenpiteet A3 Mittarit A3 A A2 A2 A1 A1

24 Projektin oma valmistelu Kohinasäädin eli puhutaanko ohjausryhmässä oikeista asioista? Puhutaan paljon Puhutaan vähän, mutta olisi tärkeää puhua enemmän Ei puhuta, ei saa puhua

25 Esimerkki verkostoanalyysistä: Mitkä ovat projektin avainkohderyhmät tai avainsidosryhmät jne.? Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä??? Saatava lähemmäksi?????? Pidettävä lähellä Pitää lähellä Projekti??? Saatava lähemmäksi??? Ei toimenpiteitä??? Ei toimenpiteitä

26 Itsearviointi

27 Satakunnan ELY-keskuksen ylimääräinen ohjeistus ESR-projekteille ohjausryhmien aktivoimiseksi 1. Ohjausryhmän jäsenten on osallistuttava aktiivisesti hankkeen toiminnan säännölliseen, kriittiseen ja systemaattiseen itsearviointiin 2. Itsearviointi sisällytetään jokaisen ohjausryhmän asialistalle yhdeksi asiakohdaksi 3. Ohjausryhmän jäsenten esittämät näkemykset dokumentoidaan pöytäkirjaan tai erilliseen muistioon ja niitä hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä

28 Mitä on itsearviointi ohjausryhmässä? Hankehenkilöstö, hallinnoijan taustaorganisaatio, ohjausryhmä jne. arvioivat itse subjektiivisesti omaa toimintaansa ja sen toteutumista Itsearvioinnissa korostuvat paikallinen tietämys ja oppiminen Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä projektin tavoitteista, ominaispiirteistä ja painopisteistä Tulosten on oltava helposti ja nopeasti hankkeen hyödynnettävissä Ohjaavana periaatteena oppimis- ja kehittämismotiivi

29 Miten toteuttaa itsearviointi ohjausryhmässä? Hanke määrittää avainkysymykset sekä tilanne- ja tarvekohtaisesti käytettävät menetelmät Itsearviointi voi tapahtua siten, että puheenjohtaja tai projektipäällikkö esittää valitut avainkysymykset ja jäsenten vastaukset kirjataan ylös. Kysymykset ja vastaukset voidaan esittää myös kirjallisesti etu- tai jälkikäteen Vastaamiseen kannattaa varata vähintään minuuttia kokouksen ajasta

30 Itsearvioinnin kevyet menetelmät ohjausryhmätyöskentelyn tehostamiseksi Kevyet menetelmät: SWOT -analyysit, muutoskorimallit, Sinisen Valtameren logiikka, Dialogimenetelmät, aivoriihet Palvelevat ensisijaisesti projektin sisäistä kehittämistyötä tiettyyn pisteeseen tai kehitysvaiheeseen saakka Tuottavat nopeaa, ajantasaista ja korjaavaa tietoa projektin etenemisestä toimeenpanon tueksi Auttavat päivittäisten päätösten teossa Pitävät projektihenkilötön ja ohjausryhmän jäsenet jatkuvasti kosketuksissa hankkeen eri osien ja toteuttajien kanssa Eivät edellytä raskaita palaute-, seuranta- ja dokumentointijärjestelmien luomista

31 Muutoskori Näihin voimme itse vaikuttaa Näihin emme voi itse vaikuttaa

32 Sinisen valtameren logiikka Mitä voidaan vähentää? - Mitä pitää vahvistaa? - Mistä voidaan luopua? - Mitä uutta pitää luoda? - Lähde: Blue Ocean Strategy 2005)

33 Mitä pitää vähentää, vahvistaa, luopua tai luoda? Selite: Vähentäminen voi liittyä: - Arvoihin tai periaatteisiin - Konkreettisiin tavoitteisiin - Toimintatapoihin - Organisaation rakenteeseen Mitä toiminta voidaan vähentää? Mitä olemassa olevaa pitää vahvistaa? Selite: Vahvistaminen voi liittyä: - Arvoihin tai periaatteisiin - Konkreettisiin tavoitteisiin - Toimintatapoihin - Organisaation rakenteeseen Selite: Luopuminen voi liittyä: - Arvoihin tai periaatteisiin - Konkreettisiin tavoitteisiin - Toimintatapoihin - Organisaation rakenteeseen Mistä voidaan luopua kokonaan? Lähde: Kim ja Mauborgne; Sinisen valtameren logiikka Mitä uutta pitää luoda? Selite: Uuden luominen voi liittyä: - Arvoihin tai periaatteisiin - Konkreettisiin tavoitteisiin - Toimintatapoihin - Organisaation rakenteeseen OBS! Potentiaalisten uusien asiakasryhmien tarpeet ja preferenssit

34 Itsearvioinnin raskaat menetelmät ohjausryhmätyöskentelyn tehostamiseksi Raskaat menetelmät: Käyttö edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja menetelmän kaikkien käyttövaiheiden huolellista dokumentaatiota Perustuvat järjestelmällisyyteen ja toistettavuuteen Esimerkkejä: Looginen viitekehys (LogFrame), CAF, EFQM, BSC, ja erilaiset tulevaisuusorientoituneet skenaariotekniikat (mm. Delfoi, heikot signaalit, PESTE -analyysit, Villit kortit jne.)

35 Hyviä esimerkkejä itsearviointikysymyksistä ohjausryhmän jäsenille Eteneekö hanke asetettujen tavoitteiden mukaisesti? Jos hanke alkaisi nyt, mitä toivoisitte tehtävän toisella tavalla ja miksi? Ovatko tavoitteet edelleen tarkoituksenmukaiset? Missä asioissa on ollut ongelmia? Mikä on ollut hankkeen tärkein anti tähän mennessä? Onko hankkeen toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia? Jos on, miten niihin pitäisi reagoida? Miten toimintaa tulisi muuttaa, jotta tavoitteet saavutettaisiin? Hankkeen onnistuneisuuden, vaikuttavuuden, laadun ja näkyvyyden arvioiminen Kehittämissuositukset jatkototeuttamisen osalta Miten ohjausryhmän jäsen voi tukea hankkeen tavoitteiden ja toiminnan toteutumista Jne ja jne.

36 Case 1: Vastuullisen liiketoiminnan kehitysohjelma - Hankkeen eteneminen yleisesti (asteikko 1-5) - Tehdyt toimenpiteet tukevat vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä (asteikko1-5) - Parasta (avovastaus) - Ongelmakohtia (avovastaus) - Kehittämisehdotuksia (avovastaus)

37 Case 2: Opinpolut - Hanke etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti (asteikko 1-4) - Mikä on ollut hankkeen tärkein anti tähän mennessä (avovastaus) - Hanke on onnistunut toiminnassaan (asteikko 1-4) - Onko hankkeen toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia? Mitä? (avovastaus) - Jos hanke alkaisi nyt, mitä toivoisitte tehtävän toisella tavalla (avovastaus) - Miksi? (avovastaus) - Millaisia kehittämissuosituksia haluatte antaa jatkototeuttamisen osalta?

38 Tämä on kuin armeijan johtamista: kenraali sanoo everstille joka sanoo kapteenille joka sanoo luutnantille joka sanoo alikersantille joka sanoo korpraalille joka sanoo sotamiehelle, että sulake pitää vaihtaa - Kirjailija Ian McEwan

39 Lisätietoja: http: Puh Kuvat: www. istockphoto.com

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ. VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus 22.10.2010, MTC Oy, Pori. Timo Aro 2010

HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ. VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus 22.10.2010, MTC Oy, Pori. Timo Aro 2010 HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus 22.10.2010, MTC Oy, Pori Timo Aro 2010 SISÄLTÖ: I Projekti- ja kehittämistoiminnan logiikasta II Huonot käytännöt oppimisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere MISTÄ PUHUMME, KUN PUHUMME HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ? VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere 1 MINUUTIN HISSIPUHE 1. Kehittämishankkeen ja osahankkeiden hissipuhe SISÄLTÖ: I Mitä ovat hyvät käytännöt? II Hyvien käytäntöjen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN Timo Aro 4.12.2012 Timo Aro 2012 Hyvä käytäntö ei ole sama asia kuin hyvä hanke Suurin osa hyvyydestä on piilossa. Kerrotuksi tulee jäävuoren huippu,

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot