Lohja Rudus Oy Turun Kalliomurskeen ympäristölupahakemus (Urusvuoren murskausasema)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohja Rudus Oy Turun Kalliomurskeen ympäristölupahakemus (Urusvuoren murskausasema)"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (233) Lohja Rudus Oy Turun Kalliomurskeen ympäristölupahakemus (Urusvuoren murskausasema) Ympkaalk 33 Ympäristönsuojelutoimisto/HP ASIA Päätös Lohja Rudus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee louheen murskausta Urusvuoren kaupunginosassa korttelissa 4 tontilla 5 (Urusvuorenkadun junaradan puoleinen pää). Alueella on aiemmin harjoitettu kivenmurskausta tontin rakentamisen yhteydessä. Nyt lupaa haetaan muualta tuotavan louheen murskaamiseksi 15 vuodeksi. Laitoksen vuosittainen käyttöaika määräytyy louheen tarjonnan ja kiviaineksen menekin mukaisesti eikä laitosta välttämättä käytetä joka vuosi. Alueelle on vuoden 2000 loppupuolesta alkaen tuotu louhetta, joka on murskattu Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon myöntämällä lyhytaikaisella luvalla (murskausaika alle 50 vrk). LUVAN HAKIJA Lohja Rudus Oy Turun Kalliomurske Ohikulkutie LITTOINEN ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on toimitettu ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin se on tullut vireille. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE, TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN JA AIEMMAT LUVAT Kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa, on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 7 e mukaan.

2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 7 b mukaan. Turun kaupungin terveystoimi on antanut johtavan hygieenikon päätöspöytäkirjan, joka koskee tilapäistä louheen murskausta ko. alueella alkaen ja jatkuen alle 50 työpäivää. Murskattava kiviaines tuotiin muualta. Samalla alueella on aiemmin toiminut Lemminkäinen Oy:n murskauslaitos, jolle Turun kaupungin ympäristönsuojelulautakunta myönsi ympäristöluvan vuoden 1999 loppuun asti. Murskattava kiviaines oli peräisin samalta tontilta, jonka rakentamiseen toiminta liittyi. SFS-Sertifiointi Oy on myöntänyt Lohja Rudus Oy Ab:lle sertifikaatin, joka varmentaa että yhtiön ympäristöjärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO vaatimukset. Sertifiointiin sisältyy mm. kiviainesten myynti, tuotanto ja toimitukset sekä raaka-aineiden hankinta. ALUEEN SIJAINTI, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ Tontti, joka on kooltaan m 2, on vuokrattu Turun kaupungilta murskaustoimintaa varten. Vuokrasopimus oli voimassa vuoden 2001 loppuun asti. Yhtiö on hakenut vuokrasopimuksen jatkamista. Tontti rajoittuu etelässä Urusvuorenkatuun ja kaakossa Urusvuoren muinaismuistoalueeseen. Lännessä ja pohjoisessa aluetta ympäröivät teollisuuslaitokset, idässä Toijalan rata. Alue tai sen lähialue ei ole pohjaveden hankintaan soveltuvaa aluetta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Saramäessä ja Kärsämäessä noin kilometrin etäisyydellä. Urusvuoren kaupunginosan korttelin 4 tonttia 5 ja lähiympäristöä koskeva asemakaava on vahvistettu Tontti sijaitsee TTV-alueeksi osoitetulla korttelialueella, jonka kaavamääräys on yhdistettyjen teollisuusja varastorakennusten korttelialue. Alueelle ei lentokentän läheisyyden takia saa sijoittaa teollisuutta, joka voimakkaasti savua muodostavana tai muuten näköolosuhteita huonontavana vaikeuttaa lentotoimintaa. Asemakaavatoimistossa on vireillä uuden vankilan asemakaavan laatiminen Saramäen kaupunginosaan. Vankila tulee sijoittumaan Urusvuoresta katsoen radan toiselle eli itäpuolelle Käärmekallio-nimiselle mäkialueelle siten, että vankila-alueen reunasta on matkaa murskauslaitoksen tontille noin 200 metriä. Käärmekallion alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Toijalan radan itäpuolella oleva asemakaavoittamaton alue on Turun yleiskaavassa 2020 osoitettu virkistysalueeksi, jota koskee maisemallisesti ja luonnonoloiltaan arvokkaan alueen lisämerkintä. Varsinainen Käärmekallion alue on yleiskaavassa osoitettu erityisalueeksi ja osin suunnittelutarvealueeksi. Alueen ilman laatu Turun seudun ilmalaatututkimuksen (Ilmatieteenlaitos 1997) mukaan alueen ilmaa kuormittavat Urusvuoren teollisuuslaitokset. Alueen rikkidioksidipitoisuudet (vuosikeskiarvo 2,0-2,5 µg/m 3 ) ovat hieman Turun keskustaa alhaisemmat. Typpidioksidikuormitus on pääosin peräisin Ohitustien liikenteestä.

3 Alueen melutilanne Turun liikennemeluselvityksen (1990) mukaan Ohitustien aiheuttama lähtömelutaso Urusvuoren kohdalla on noin 74 db. Liikenne määrää alueen melutason. LAITOKSEN TOIMINTA JA KAPASITEETTI Alueelle kerätään varastoon rakennustyömailta syntyvää ylijäämälouhetta. Riittävän suuren louhe-erän kerryttyä louhe murskataan alueelle tuotavalla murskauslaitoksella eri murskelajeiksi. Vuosittain murskattavan louheen määrän ilmoitetaan vaihtelevan tonnin välillä. Tuotanto muodostuu eri kalliomurskeen lajitteista. Keskimääräinen vuosituotanto on tonnia. Louheen ja murskeen varastokasoja sijoitetaan koko alueelle. Suurimmillaan varastokasat vievät enimmän osan alueesta. Liikenne alueelle tapahtuu päällystettyä Urusvuorenkatua pitkin. Kevyen liikenteen määrä on noin 10 käyntiä vuorokaudessa ja raskaan liikenteen alle 100 ajoneuvoa. Louheen tuontiliikennettä esiintyy työmaiden työaikana. Myydyn murskeen nouto ajoittuu pääasiassa klo 7-17 välille. Vuosittainen käyttö määräytyy louheen tarjonnan ja kiviaineksen menekin mukaan. Laitosta ei välttämättä käytetä joka vuosi. Vuosittainen käyttöaika on enintään 4 kuukautta, joka saattaa koostu useammasta lyhyemmästä jaksosta. Ennalta arvioiden laitoksen käyttöajan arvioidaan jäävän alle 3 kuukauden vuodessa. Päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo Murskauslaitoksen kokoonpanoon kuuluu esimurskain (leukamurskain), väli- ja jälkimurskaimia (kara- tai kartiomurskaimia) sekä seulastoja. Murskeen kuormaukseen työmaa-alueella, joka on murskepintainen, käytetään pyöräkuormaajaa. Laitoksen tarvitsema sähkö joko tuotetaan alueella tai otetaan sähköverkosta. Valinta tehdään taloudellisuuteen perustuen. Energiantuotantotapa ratkaistaan jokaisella murskauskerralla erikseen. Kun sähkö tuotetaan laitoksella, tarvitaan sen tuottamiseen noin 800 litraa polttoöljyä työpäivässä. Pyöräkuormaajaa varten alueella varastoidaan polttoöljyä ympäri vuoden enintään litraa kerralla. Murskauslaitoksen toimintaan liittyen murskauksen aikana varastoidaan polttoöljyä työkoneita varten enintään litraa kerralla. Mikäli murskaukseen tarvittava sähkö tuotetaan alueella, sähkön tuottoa varten varastoidaan kerralla enintään litraa polttoöljyä kerralla. Polttoaineet varastoidaan ylitäytönestimellä ja kaksoisvaipalla varustetuissa säiliöissä, joiden sijainti määräytyy työn aikana. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA NIIDEN KÄSITTELY Päästöt ilmaan Alueella käytettävä murskauslaitos vastaa Tielaitoksen luokituksen (Asfaltti- ja murskausaseman ympäristönsuojelu, TIEL ) mukaan B-luokan louheen murskauslaitosta. Pölynsidonta järjestetään kastelemalla

4 ja koteloimalla pölyäviä kohteita. Hiukkasten keskimääräiseksi vuosipäästöksi on arvioitu 4 tonnia. Lisäksi raskaan polttoöljyn käytöstä aiheutuu hiukkas-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä. Pölynsidontaan käytettävä vesi saadaan Urusvuorenkadulla sijaitsevasta kaupungin vesijohtoon yhteydessä olevasta ns. kesäliittymästä. Talvella pakkanen estää veden käyttöä. Tarvittaessa pölynsidontaan käytettävä vesi tuodaan säiliöautolla. Melu Kaikki murskauksen työvaiheet aiheuttavat melua ja sitä esiintyy koko murskauslaitoksen toiminta-ajan. Voimakkainta hetkellistä melua syntyy louheen kaadosta syöttimeen. Esimurskaimen aiheuttaman melun voimakkuus vaihtelee voimakkaasti (tyypillisesti yli 6 db(a)). Väli- ja jälkimurskaimen melu on sen sijaan melko vakio. Laitoksen luokituksen mukaan melupäästön ekvivalenttinen melutaso laitoksen ollessa toiminnassa on enintään 85 db(a) seitsemän metrin päästä mitattuna. Varastokasojen sijoittelua alueelle käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi pölyn ja melun leviämisen estämisessä. Louhintaseinämä estää melun leviämistä lännen suuntaan. Suurimmillaan varastokasat vievät suurimman osan alueesta. Työkoneiden, kuorma-autojen ja murskauslaitoksen melusuojaukset pidetään jatkuvasti kunnossa. Lohja Rudus Oy Ab on toimittanut ympäristönsuojelutoimistoon Suunnittelukeskus Oy:n tekemät laskelmat koskien murskauksesta suunnitellulle vankila-alueelle aiheutuvia melutasoja. Selvityksessä todetaan, että etäisyys murskauslaitoksesta vankilan tulevan muurin, jonka korkeudeksi on ilmoitettu 9 metriä, lähimpään kulmaan on 380 metriä (piste 1). Toisena laskentapisteenä (piste 2) on käytetty vastaavaa kohtaa muurin sisäpuolella 480 metrin etäisyydellä laitoksesta. Tulosten mukaan melutaso pisteessä 1 muurin ulkopuolella ilman louhekasan estovaikutusta on 53 db(a). Neljän metrin korkuinen louhekasa laitoksen vankilanpuoleisella sivulla laskee melutason 52 db(a):een, viiden metrin 48, kuuden metrin 46 ja seitsemän metrin louhekasa 44 db(a):ään pisteessä 1. Vankilan muurin sisäpuolella pisteessä 2 melutaso on 36 db(a) ilman louhekasan vaikutusta ja pelkästään etäisyysvaimennus laskee melutason 51 db(a):n tasolle. Jätevedet ja jätteet Alueella syntyvä vähäinen määrä yhdyskuntajätettä kerätään säiliöön ja kuljetetaan Topinojan kaatopaikalle. Jäteöljyä muodostuu pyöräkuormaajasta noin 800 litraa vuodessa. Sitä ei varastoida alueella, vaan se toimitetaan asianmukaisen käsittelyluvan omaavalle laitokselle. Välivarastointi tapahtuu yhtiön Piikkiön korjaamolla. Toiminnassa ei synny varsinaisia prosessijätevesiä. Toiminnan tarkkailu Myyntikuormausta hoitava henkilö tarkkailee aluetta. Murskausjaksojen aikana murskauslaitoksen hoitaja seuraa melutasoa ja tarkkailee pölyleijumaa. Varsinaisia mittauksia ei tehdä. Havaituista oleellisista ympäristöhaitoista ilmoitetaan välittömästi ympäristölupaviranomaisille.

5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen ja asianosaisten kuuleminen Hakemusta koskeva virallinen kuulutus on ollut julkisesti nähtävänä Turun kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana. Vireillä olevasta hakemuksesta on tiedotettu erikseen kirjeitse naapurikiinteistöille (Turun kaupungin kiinteistölaitos/hallinto-osasto, Keskinäinen Kiinteistö Oy Rydönnotko 1, Sponda Oyj, Lassila & Tikanoja, Turun Kirjekuoritehdas Oy, NCC Finland Oy ja Nostokonepalvelu Oy). Lisäksi asiasta tiedotettiin oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle. Hakemuksesta jätettiin 4 muistutusta. Keskinäinen Kiinteistö Oy Rydönnotko 1 viittaa muistutuksessaan yhtiön kiinteistöllä toimivaan Kesko Oyj:n aluekeskukseen, joka toimittaa päivittäistavaroita vähittäiskaupoille. Murskaamon pelätään aiheuttavan pölyhaittoja elintarvikkeiden varastoinnille ja jakelulle. Yhtiö kertoo omistajallaan Castrum Oyj:lla olevan suunnitelmia alueen kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sen näkemyksen mukaan murskauslupa tulisi myöntää enintään 5 vuodeksi. Turun Kirjekuoritehdas Oy harjoittaa paperinjalostusta ja paperitukkutoimintaa. Se viittaa alueella tontin rakentamisen yhteydessä aiemmin toimineeseen murskaamoon ja toteaa sen aiheuttaneen tuotannolleen runsaasti pölyhaittoja. Haittaa on aiheutunut mm. pölyn tunkeutumisesta ilmastointilaitteisiin ja niiden puhdistamisesta syntyvistä kustannuksista. Yhtiö vastustaa toiminnan jatkamista nykyisellä paikalla. Turku Ceramics Oy valmistaa teknisiä keraameja. Se kertoo murskaustoiminnasta aiheutuneen pölyhaittoja niin toimisto-, sosiaali- kuin tehdastiloihinkin ja lisäksi likaavan henkilökunnan autot. Yhtiö toivoo, että murskaamon aiheuttamat pölyhaitat saadaan loppumaan. Vankeinhoitolaitoksen rikosseuraamusvirasto katsoo muistutuksessaan, että vankilaturvallisuuden ja -toimintojen kannalta vankila-alueen läheisyydessä ei tule olla sellaista toimintaa, joka tuottaa päivittäistä melua, pölyä ja runsasta ajoneuvoliikennettä. Vankila tulee olemaan noin 340-paikkainen laitos, jossa sijaitsee tutkinta- ja vankeusvankien asuin - ja toimintatilojen lisäksi varmuusosasto ja Vankimielisairaala. Turvallisuusluokitukseltaan se on A-luokkaa ja osittain A+ ja B-luokkaa ja siellä työskentelee runsas 300 henkilöä. Rikosseuraamusvirasto esittää, ettei murskaamolle annettaisi toimintalupaa. Lausunnot Turun kaupungin terveystoimen ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että laitos on toiminut alueella ns. lyhytaikaisella luvalla eikä sen toiminnasta ole tullut valituksia. Terveydellisessä mielessä ei ole huomautettavaa, mikäli käytetään jo ns. Ovakon alueella toimineen ja hyväksi havaitun laitoskombinaation kaltaista murskausyksikköä. Turun kaupungin asemakaavatoimisto toteaa, että asemakaavatoimistossa on vireillä uuden vankilan asemakaavan laatiminen. Vankila-alueen reunasta on matkaa esitetylle laitoksen tontille noin 200 metriä. Toimisto viittaa oikeusministeriön vankeinhoito-osaston kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon, jossa todetaan, että sepelimurskaamo ei sovellu

6 sijoitettavaksi vankilan naapuriksi. Asemakaavatoimisto näkee joka tapauksessa murskaustoiminnan mahdolliseksi vankilan valmistumiseen asti eli vuoteen Tarkastus Ympäristönsuojelutoimisto tutustui murskausalueeseen , jolloin toiminnassa oli murskauslaitos (Turun kaupungin terveystoimen ympäristöterveydenhuollon päätös ). Toiminnan harjoittajan vastine Lohja Rudus Oy Ab Turun Kalliomurske on antanut muistutuksista ja lausunnoista vastineensa. Yhtiö toteaa, että alueella on harjoitettu lupahakemuksen mukaista toimintaa jo pitkään ja hakemuksen mukainen toiminta tulee olemaan jaksottaista eikä jatkuvaa. Se pitää muistutuksissa esiintuotujen pölypäästöjen määrää ylimitoitettuina ja lisää, että laitoksen pölysuojaukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Pölytarkastelussa tulee ottaa huomioon, että pölyleijumaa aiheuttavat osaltaan mm. Urusvuorenkadun ja kt 40:n muu liikenne. Vankilan osalta yhtiö viittaa pölypitoisuuden ja melutasojen ohjearvoihin, jotka eivät laitoksen toiminnan takia tule ylittymään vankila-alueella. Muistutuksen mukaisen tilanteen aikaan saaminen, jossa vankila-alueen läheisyydessä ei ole sellaista toimintaa, joka tuottaa päivittäistä melua, pölyä tai runsasta ajoneuvoliikennettä, ei liene mahdollista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Alueen läheisyydessähän sijaitsee mm. teollisuusalue, kt 40 ja rautatie, toteaa Lohja Rudus vastineessaan. Hakemuksen mukainen toiminta ei ole ristiriidassa vahvistetun asemakaavan kanssa. Yhtiön näkemyksen mukaan uusien asemakaavojen laadinnassa uusi toiminta tulee sovittaa yhteen vahvistettujen kaavojen kanssa tai ainakin tutkia kaavan laatimisen yhteydessä mahdollinen tarve voimassa olevien kaavojen muuttamiseen. Murskaustoiminta ei olennaisesti tule muuttamaan paikallisia olosuhteita ja näin ollen yhtiön on vaikea ymmärtää vankeinhoitolaitoksen muistutusta. Ympäristönsuojelutoimisto Lohja Rudus Oy on vuokrannut tontin Turun kaupungilta. Sopimus on ollut voimassa vuoden 2001 loppuun asti. Lohja Rudus Oy on hakenut kaupungilta uutta vuokra-aikaa, joka olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Murskauslaitoksen läheisyydessä Toijalanradan itäpuolella on luonnonsuojelullisesti arvokas Piipanojan purolaakso, joka tällä kohtaa muodostaa kapean kasvillisuudeltaan rehevän metsäisen lehtovyöhykkeen. Muita alueen luontoarvoja ovat Käärmekallion jyrkänne ja sen alusmetsä, jossa sijaitsee kaksi luonnontilaista lampea. Piipanojan laakso on Turun yleiskaavassa 2020 osoitettu virkistysalueeksi. Alueen suojelua on korostettu merkitsemällä se maisemallisesti ja luonnonoloiltaan arvokkaaksi alueen osaksi, jolla tapahtuvat muutokset tulee tehdä niin, että alueen ominaispiirteitä ei turmella. Murskauslaitoksen aiheuttama vaikutus alueen luonnolle aiheutuisi laitoksen toiminnan aikaisesta melusta, jonka mahdollinen haitta kohdistuisi lähinnä pesimälinnustoon. Aluetta kuormittavat tällä hetkellä Ohitustien liikennemelu, alueella sijaitsevan Urusvuoren motocross-radan meluhäiriö ja hakemuksen mukaisella laitosalueella tapahtuva tilapäinen murskaustoiminta. Alueen

7 virkistyskäytön kannalta lupahakemuksen mukainen murskaustoiminta ei todennäköisesti olennaisesti lisää meluhaittoja. Piipanojan ja lähialueen virkistyskäytön ja suojeluarvojen painotus ratkaistaan alueella käynnistyneen nk. uuden vankilan asemakaavatyön valmistelussa. Vankilan siirtyminen alueelle vuonna 2006 saattaa asettaa uusia vaatimuksia myös sen lähialueen käytölle. Lupapäätös tulisi antaa määräaikaisena, jolloin siirtymisen tapahduttua voidaan hyödyntää mittauksiin perustuvaa tietoa ja arvioida toimintojen yhteensopivuutta uudelleen. Suunnittelukeskus Oy:n alustavien laskelmien mukaan melutasot jäävät vankilan tontilla riittävän alhaisiksi. Muihin muistutuksiin viitaten ympäristönsuojelutoimisto toteaa, että pölypitoisuus on mahdollista pitää alhaisena käyttämällä tarpeeksi koteloituja murskaimia sekä riittävää vesikastelua tai pölynsuodatusta. Työmaa-alueen ja varastokasojen pölyäminen voidaan estää huolellisella toiminnalla. Alueella aiemmin lyhytaikaisen luvan turvin toimivien murskauslaitosten ympäristöhaitoista ei ole tullut valituksia ympäristönsuojelutoimistoon eikä terveysviraston ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristönsuojelutoimisto ei näe estettä murskauslaitoksen sijoittamiselle teollisuusalueelle määräajaksi. Lähimpiin asuintaloihin on riittävä etäisyys eikä asutukseen ei ole näköyhteyttä. Liikenneyhteydet alueelle ovat hyvät eikä louheen ja soran kuljetuksista aiheudu haittaa asutukselle. Ottaen huomioon, että murskaustoimintaa tullaan alueella harjoittamaan enintään 4 kuukauden ajan vuodessa, muille teollisuuslaitoksille koituvaa haittaa ei voida pitää kohtuuttomana. Oheismateriaali Ympäristölupahakemus 1 Oheismateriaali Muistutukset 2 Oheismateriaali Lausunnot 3 Oheismateriaali Vastine 4 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristöluvan Lohja Rudus Oy Ab Turun Kalliomurskeen murskaustoiminnalle Urusvuoren kaupunginosaan kortteliin 4 tontille 5 edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin lupaehdoin: 1 Murskausta saa harjoittaa alueella enintään neljän kuukauden ajan kalenterivuodessa maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. 2 Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöä häiritsevää lyhytaikaista tai jatkuvaa pölyämistä eikä työmaa-alueen ulkopuolelle valtioneuvoston voimassa olevia kokonaisleijumalle määriteltyjä ohjearvoja ylittäviä hiukkastasoja. Pölyhaittaa tulee vähentää toteuttamalla vähintään seuraavantasoisia pölyämistä estäviä toimenpiteitä:

8 - Murskauslaitoksen hihnakuljettimien purkukohdat ja seulastot tulee olla katettuja ja pudotukset koteloituja. - Lämpimänä vuodenaikana laitosta käytettäessä murskainten pölynsidonnassa käytettävän kastelun tulee olla riittävän tehokasta ja vastata teholtaan tekstiilisuodattimella saavutettavaa pölynsidontatasoa. - Talviaikana murskattaessa, mikäli vettä ei voi käyttää, väli- tai jälkimurskaimilta syntyvä pöly tulee johtaa vähintään tekstiilisuodatintasoisen pölynerottimen kautta ulos. - Toiminta on keskeytettävä pölynsidontaan liittyvien toimintahäiriöiden tai laitteiden rikkoontumisten ajaksi ja jatkaa vasta kunnes vika on korjattu. - Kaikessa kiviaineksen käsittelyssä tulee pölyämisen estämiseksi välttää ylhäältä tapahtuvia pudotuksia - Työkoneiden liikkuma-alueet, työmaatiet ja varastokasat tulee hoitaa esimerkiksi kastelemalla ja suolaamalla siten, että ympäristöä häiritsevää pölyämistä ei tapahdu. 3 Toiminnasta ei saa aiheutua lähimmille asuinalueille klo yli 55 db:n melutaso eikä lähimpien työpaikkoina toimivien rakennusten kohdalle yli 65 db:n melutasoja. - Käytettävän murskauslaitteiston koteloinnit tulee melun leviämisen estämiseksi olla riittävät ja toimintakuntoiset. - Murske- ja louhekasat tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että ne estävät melun leviämistä. Tarvittaessa melutasot tulee tarkistaa mittauksin, joiden suorittamisesta sovitaan ympäristönsuojelutoimiston kanssa. 4 Polttoaineet tulee varastoida säiliöissä, jotka on varustettu kaksoisvaipalla tai suoja-altaalla sekä työkoneen säiliön ja varastosäiliön ylitäytön estävillä laitteilla. 5 Työkoneiden käytöstä syntyvät jäteöljyt ja öljynsuodattimet tulee säilyttää lukitussa tilassa ja toimittaa ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavaan laitokseen. 6 Toiminnan tarkkailu - Jokaisen murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon vähintään kahta viikkoa ennen toiminnan aloittamista - Vuosittaisista toiminta-ajoista, murskatun kiviaineksen määrästä ja käytettyjen polttoaineiden määrästä tulee raportoida Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. - Työmaa-alueella mahdollisesti tapahtuvista ilman laatuun vaikuttavista toimintahäiriöistä tulee välittömästi ilmoittaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon

9 - Leijuman mittaamisesta alueella tehdään tarvittaessa erillinen päätös RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupaehtoja, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Lupaehto 1 Vuosittainen ja päivittäinen toiminta-aika on myönnetty hakemuksen mukaan. Sitä, mihin vuodenaikaan toimintajakso ajoittuu, ei ole määritetty etukäteen. Lupaehdoissa on huomioitu lämpimän ja kylmän vuodenajan edellytykset päästöjen leviämisen torjunnassa. Lupaehto 2 Toiminta tapahtuu teollisuudelle kaavoitetulla alueella. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Saramäessä ja Kärsämäessä, joihin on etäisyyttä yli 800 metriä. Pölyämistä koskevat määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Pölystä ei saa aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa viereisissä teollisuuskiinteistöissä työskenteleville. Se ei myöskään saa aiheuttaa aineellista vahinkoa likaamalla muiden samalla alueella toimivien tuotantolaitosten teollisia tuotteita tai vaikeuttamalla niiden prosesseja ilmastointikanavien kautta sisään tunkeutuvana pölynä. Pölyntorjunnan voi lämpimänä vuodenaikana hoitaa riittävän tehokkaalla kastelulla ja pakkasilla siitä tulee huolehtia käyttämällä tekstiilisuodatintasoista pölynerotinta. Mikäli esimurskaimen pölyntorjuntaa ei voida pakkaskaudella hoitaa asianmukaisesti, sen käyttö tulee ajoittaa lämpimään vuoden aikaan, jolloin kastelua voi käyttää. Alueella varastoitavasta kiviaineksesta muodostuvia varastokasoja tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää melun ja pölyn leviämisen estämisessä. Lupaehto 3 Valtioneuvoston päätöstä (993/1992) melutason ohjearvoista ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla. Lupaehdolla varmistetaan, että toiminnasta ei saa kantautua lähimmille asuinalueille ohjearvoja ylittäviä melutasoja, mikä tarvittaessa tulee tarkistaa mittauksin.

10 Koska murskauspaikan lähistöllä on runsaasti työpaikkoja, tulee melupäästöä kuitenkin rajoittaa siten, ettei se teollisuusalueen sisällä nouse kohtuuttoman korkeaksi ja vähennä merkittävästi viihtyisyyttä. Riittävällä laitteiston koteloinnilla voidaan lähtömelutasoa rajoittaa ja sen leviämistä estää käyttämällä varastokasoja meluesteinä. Lupaehto 4 Öljysäiliötä ja sen täyttöä koskeva lupaehto on annettu maaperän likaantumisen estämiseksi. Lupaehto 5 Toiminnasta syntyvien ongelmajätteiden mahdolliset haitalliset vaikutukset maaperään tai vesistöön tulee estää säilyttämällä ne lukitussa tilassa ja toimittamalla edelleen ongelmajätteen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Lupaehto 6 Toiminnan tarkkailua koskevat lupaehdot on annettu valvonnan toteuttamiseksi. Koska murskauslaitteisto saattaa muuttua eri jaksojen välillä, tulee jokaisen jakson alkamisesta ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojelutoimistoon. Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvaa pölyleijumaa tulee tarkkailla mittauksin, jonka aloittamisesta tehdään erillinen päätös. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) VNp 993/1992 melutason ohjearvoista VNp (480/96) ilman laadun ohjearvoista YMPÄRISTÖLUVASTA PERITTÄVÄ MAKSU Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen markan ( ) maksu vähennettynä markalla ( ), koska hakemuksesta ei ole tiedotettu sanomalehdessä. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Lupapäätös on voimassa asti. Toiminnan mahdolliseksi jatkamiseksi tulee tehdä uusi lupahakemus, jossa on oltava murskauslaitoksen toiminnan aikana tehtyihin mittauksiin perustuva selvitys vankilan tontille aiheutuvasta melutasosta. Toiminnassa tapahtuva olennainen muutos Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan,

11 valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus (YSL 58 ) Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Kuulutus ilmoitustaululla MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusoikeus on 97 :ssä mainituilla tahoilla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Asia pantiin pöydälle Lundahnin ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 55 Pöydältä Päätös Ehdotus hyväksyttiin. JAKELU tied Keskinäinen Kiinteistö Oy Rydönnotko 1

12 päät Lohja Rudus Oy Turun Kalliomurske tied Lounais-Suomen ympäristökeskus tied Turku Ceramics Oy tied Turun Kirjekuoritehdas Oy tied Vankeinhoitolaitoksen rikosseuraamusvirasto kuul Kuulutus

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 7589-2011 (235) Ympäristölupahakemus / Lounais-Suomen Hakelämpö Oy (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 446 Ympäristönsuojelutoimisto 24.10.2011 / Helena Pakkala ja Fredrik Klingstedt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 13800-2013 (235) Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Ympäristönsuojelu 17.6.2014 / Tiina Liira 1. Asia Betonityö Heinonen Oy on jättänyt 4.12.2013 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Novatreat Oy:n (Biolinja 2) ympäristölupahakemus

Novatreat Oy:n (Biolinja 2) ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 265 23.04.2002 4 Ymp 12248-2001 (233) Novatreat Oy:n (Biolinja 2) ympäristölupahakemus Ympkaalk 265 Ympäristönsuojelutoimisto/HP/TH 16.4.2002

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto Lupajaosto 30.5.2018 Loimijoentie 74 Y6/2018 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon x.x.2018 jälkeen Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukseen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha UPM-Kymmene Oyj Seikun saha hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Yj:n ehdotus: PL 80

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 357 09.05.2006 5 Ymp 13938-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus Tiivistelmä: - Ympkaalk 357

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041)

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 15.04.2003 3 Ymp 8420-2002 (235, 222) Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) Ympkaalk 264 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 226 30.03.2004 1 Ymp 3123-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 226 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen

Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan muuttaminen Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät, Kuopio 3.-4.2019 28.3.2019 YSL 29 Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen "Ympäristöluvanvaraisen

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18

Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 7103-2009 (235) Ympäristölupahakemus / Rudus Oy, Akselintie 18 Tiivistelmä: - Ympkaalk 485 Ympäristönsuojelutoimisto 7.9.2009 / Tiina Liira 1. Asia Rudus Oy on jättänyt

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 161 Suunnittelutarveratkaisuhakemus (Konala, Paperitie 1) HEL 2016-013152 T 10 04 02 Ksv 5045_29, Rakvv 32-2954-16-S Päätös päätti hyväksyä Oy Teboil Ab:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot