TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 3 p:na 942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN I ESITYSLISTA SEKA VUODEN 94 TOIMINTAKERTOMUS HELSINKI 942

2 TYÖVÄEN URHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ 942 PIDETTÄVÄN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA HELSINKI 942 TYÖV AEN KIRJAPAINO

3 TYOVÄEN UUHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKO KUUN 3 PÄIVÄNÄ 942 PIDETTÄVÄN LIITTONEUVOS TON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.. Kokouksen avaus. 2. Ilmoitus edustajavaltuuksista. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 4. Vaalit: a) puheenjohtajain, b) ääntenlaskljain ja c) pöytäki rj an tarkastaj aino 5. Puhe- ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen. 6. Kokouksen asialuettelon vahvistaminen. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8. Liiton sääntöjen 6 :ssä mainitut lasiat: ) esitetään liiton toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen vuodelta 94. 2) päätetään niistä toimenpiteistä. joihin toiminta- ja tilikertomukset antavat aihetta, 3) annetaan edellisen johdosta lausunto liittokokoukselle. 4) valitaan tarpeelliset jäsenet liiton jaostoihin niistä eronneiden jäsenten tilalle. 5) vahvi tetaan väliaikaiset kilpailusäännöt. Kts. esitys n:o. 9. Määrätään liittojoukkueitten valitsijamiehet. 0. Liittoneuvostolle esitetyt alustukset: Esitys n:o " 4. N aistoimikunnan esitys. Kuulantyöntö naisten mestaruuskilpailulajik~i. Tampereen piirin esitys. Liittovero. Länsi-Uudenmaan piirin esitys. Mestarimerkin vaatimukset. Liittotoimikunnan esitys. Sopimus Suomen. Palloliiton kanssa.

4 .5 ESITYS N:o. Kuulantyöntö naisten mestaruuskilpailulajiksi. N aistoimikunnan esitys. ~aistoimikunta ehdottaa, että yleisurheilusääntöjen 52 :D naisten yleisurheilumestaruuskilpailuja koskevaan kohtaan lisättäisiin ~ ksit~ islajin[l nnisten kuulantyöntö. Esitys on ~'ntynyt naisyleisurheilij ain alotteesta. I.. iittotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy naistoimikunnan e~itykseen. ESITYS N:o 2. LiHtovero. Tampereen piirin esitys. Tamereen piirikunta esitt.ää, että liittoveroa ei kannettaisi vuodelta 942 seurojen heikon taloudellisen aseman vuoksi. Koska maanpuolustustehtävissä olevat jäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista, eivät seurat itsekään saa tuloja jäsenmaksuista. Liittotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy Tampereen piirin kantaan vuoden alkupuoliskoon nähden ja esittää, että sille myönnettäisiin valtuudet päättää toisen vuosipuoliskon liittoverosta huomioonottaen, että tämä vero nimenomaan tulee piirien toiminnan hyväksi. ESITYS N:o 3. Mestarimerkin vaatimukset. Länsiuudenmaan piirin esitys. TULn Länsiuudenmaan piirikunta esittää, että mestarimerkkivaatimukset painijain ja nyrkkeilijäin kohdalta muutettaisiin ikämiehille edullisemmiksi. Niinpä piiri esittält, f'ttä esim. 3 liiton ikämiesmestaruutta, joista nyt saa 3 x~ pistettä = 6 pistettä, oikeuttaisi 3X 3 pisteeseen = 9 pistettä. Täten mestarimerkin yrittäjä saisi mahdollisuuden päästä ikämiehenä 8 pisteellä mestarimerkin omistajaksi, johon tällä hetkellä ei edes 9 ikämiesmestaruutta oikeuta. Toiseksi piiri esittää, että yllämainittujen alojen ikämiehille myönnettäisiin ikähyvitystä (suhde 2:3) sijoittumisesta yleisissä sarjoissa. Liittotoimikunnan lausunto : Liittotoimikunta esittää, että liittoneuvosto annettuaan asiasta lausuntonsa siirtäisi sen käsittelyn sääntömääräi- r selle liittokokoukselle, jolle jo aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaan on esitettävä eri alojen mestarimerkkivaatimusten tarkistusehdotus, jota nykyhetkellä ei voida tehdä jaostojen jäsenten ollessa enemmistöltään asepalveluksessa. ESITYS N:o 4. Sopimus Suomen Palloliiton kanssa. Liittotoimikunnan esitys. Liittotoimikunta ehdottaa liittokokouksen toivomuksen mukaisesti, että yhteistoimintasopimus Suomen Palloliiton kanssa esitettäisiin uusittavaksi allaolevan sopimusluonnoksen mukaisesti.. Suomen Palloliitto ja Työväen Urheiluliitto sopivat yhteistoiminnasta seuraavaa: Liitot voivat olla yhteistoiminnassa: a) Suomessa taikka ulkomailla tapahtuvissa olympialaisissa kisoissa, maaotteluissa, kai).sainvälisissä mestaruuskilpailuissa ja seuraotteluissa. b) Suomessa tapahtuvissa Suomen mestaruussarjoissa, liittojen ja paikallisissa piirien ja seurojen välisissä otteluissa. c) Urheilukenttien ja urheilun oppilaitosten vihkiäisjuhlissa, maksuttomissa urheilun mainostilaisuuksissa sekä tilaisuuksissa, joiden nettotulot kokonaisuudessaan käytetään hyvä ntekeväisyystar koi tuksiin. d) Seuraotteluissa, joihin kummankin liiton hallitus antaa suostumuksensa.

5 (j '> 0 allistumisesla olympialaisiin kisoihin, maaotte'luihin ja kansainvälisiin kilpailuihin sovitaan vähintäin kahts! kuukautta ennen kysymyksessä olevaa kilpailua tai ottelua, kiirpelji issä tai mutssa tapauksissa sen mukaan, kuin niistä erik een sovitaan. 3. Liitot sopivat keskenään siitä, että a) ne eivät salli toisesta sopimusliitosta toisee'n siirtyvän jäsenensä osallistua mihinkään piirikunnalliseen, kan salliseen taikka kansainväliseen kilpailuun 6 kuukau den kuluessa siirtymispäi vämäärästä lukien. b) jäsenoikeurlen saavuttamisen ehdoksi uudessa!iitodsa asetetaan se, että jäsen on todistettavasti entise'ssä!ii tossaan täyttänyt kaikki sen sääntöjen määräämät jä senvelvollisuudet; todistuksen jäsenyyden vapauttami sesta voi antaa se seura, johon jäsen aikaisemmin on kuulunut, ja on tällainen todistus viipymättä annetta va asianomaisen sitä anottava joko kirjallisesti tai kah den todistajan läsnäollessa;..,) jos jäseneksi pyrkivä enti es ä liitossaan on kurinpidol lisesta syystä tuomittu kilpailukelvottomaksi tai hänet on määräajaksi erotettu liiton jäsenyydestä, eikä määräaika ole kulunut umpeen muuton tapahtuessa, koho dassa a) mainittu määräaika lasketaan alkavak i siitä päivämäärästä, jolloin tässä kohda sa mainittu kilpailu. kelvottomuus tai erottamisaika päättyy. 4. Sopimusjärjestöt sitoutuvat kunnioittamaan toistensa itsemääräämisoikeutta, samoin järjestöllistä ja kasvatuksel lista itsenäisyyttä, eiväkä pyri vaikeuttamaan toisten a sel. laista kansainvälistä toimintaa, joka tapahtuu tämän sopimuksen ulkopuolella. Ne pyrkivät myös kykyjensä mukaan poistamaan sellaisia ilmiöitä, jotka häiritsevät yhteistoimin taa ja tässä tarkoituksessa eivät arvostele toistensa tekemiä yhteistoimintaa koskevia päätöksiä. 5. Ylläsovittua yhteistoimintaa toteuttamaan allamainit tujen E'rikoismääräysten puitteissa muodostetaan: ) Y h te i s toi m i n t a v ali 0 kun t a, johoon kuuluu 4 'äsentä, kaksi kummastakin liitosta. Puheenjohtajana toi ~ii SPLn edustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joi~ ~a äänet menevät tasan. Valiokunnan tehtävänä on: a) valvoa, että yhteistoimintasopimusta nou.d~teta~.~;... b) huolehtia maaottelujen ja mestaruussa')ojen JarJestamisestä; c) suorittaa maajouk~ueiden johtajien valinnat; d) käsitellä taloudelliset kysymykset; e) käsitellä muut sopimuksesta aiheutuvat ky~ymykset., jotka eivät kuulu allamainitun valmennusvahokunnan tehtäviin. 2) VaI m e n n u s vai i 0 kun t a, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Puheenjohtajana toimii SPLn E'dustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa ääne me'nevät tasan. Valiokunnan te'htävänä on: a) suorittaa maajoukkueiden valinta; b) nimetä ennen valmennuskauden alkua maaotteluehdok kaat; c) järjestää yhteise't harjoitus- ja valmennusleirit SE'kä neuvontatilaisuudet ; d) käsitellä muut varsinai esti valmennusta ja valintaa koskevat asiat. Kansallinen kilpailutominta.. StlOmen mestaruuskilpailut, joissa noudatetaan Suomen Palloliiton kilpailusääntöjä. Mestaruus ratkaistaan jalkaja jääpalloilus a yhteisessä sarjassa. Suomen. Palloliitto valitsee tähän ensimmäisenä vuotena 7, TUL 3 JoukkuE'tta. Sarjasta putoo vuosittain 3 huonointa joukkuetta ja tilalle nousee 2 Palloliito ta ja TULstä näiden järjestöjen määräämän karsinnan perusteella, kuitenkin niin, että sarjassa. nina on vähintäin 2 TULn joukkuetta..tääpalloilusta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 2. Kansalliset kilpailut.- Liitto-, piiri- ja seuraotteluista sopii asianomainen elin kussakin tapau k essa erikseen. 7

6 8 II Kansainvälinen ki~pailutoiminta. Kansainväliset kilpailut: a) Kansainvälisessä kilpailu toiminnassa maata edustaa Suomen Palloliitto, joka suunnittelee ja tekee maaotteluso pimukset sekä esiintyy Suomessa pidettävien maaottelujen järjestäjänä. b) Yhteistoiminta valiokunta huolehtii mm. TULn urheili jain FIFAn alaisesta ulkolaisesta kilpailutoiminnasta ja FIF An alaisten ulkomaalaisten urheilij ain osallistumisesta TULn kilpailuihin. c) TUL sitoutuu kaikessa FIFAn alaisessa kansain välisessä kilpailutoiminnassaan noudattamaan tarkoin FIFAn sääntöjä. Talous. Koko vuoden maaottelut kä itetään yhtenä toimintana; nettovoitto, sen jälkeen kun siitä on vähennetty maaottelu Jen järjestelymenot, valmennusmenot sekä mahdolliset muut maaotteluja koskevat menot, joista Yhteistoimintavaliokunta vn tehnyt päätöksen, jaetaan kummankin liiton kesken ecjustustehtävien suhteessa. Tiliselvitys kunakin vuonna on suoritettava 30_. mennessä. Työväen Urheiluliitton Toimintakertomus vuodelta 94 Valmennus.. Edustusurheilijain valmennus on yhteinen kummankin liiton urheilijoille_ Valmennuksesta aiheutuvat kulut otetaan vuosittain ottelutilityksiin. 2_ Muusta valmennuksesta ja koulutuksesta huolehtii kumpikin liitto täysin itsenäisesti ja erikseen. Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoittamispäivänä ja jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennen helmikuun. päivää (kunakin vuonna), jolloin se purkautuu saman vuoden huhtikuun. p :nä. Helsinki 942 Työväen Urheiluliitto r. y.

7 I Helsinki 942. Työväen kirjapaino.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 94 JOHDANTO. Kuluneen vuoden toimintakertomus muodostuu pakostakin kuvaukseksi urheilutoiminnan kolmannesta perättäisestä tyn kävuodesta. Tarkastelevassa mielessä näemme lupaavan alun. joka keskittyy organisation jälleenrakentamiseen, hajoitetun eheyttämiseen, voimien kokoamiseen ja tasaamiseen, mutta jc' keväällä siirtyy aktiiviseen toimintaan valloittaen uutta alaa. Mutta juuri, kun kehityksen kaari :>n kohoamassa jyrkimpään nousuunsa, ulkoapäin vaikuttavat tekijät kerta kaikkiaan pysähdyttävät sen. Hapuillaan uutta otetta, se löydetään, mutta vain toteamuksella, että mitkään alkuvuoden loistavista SUUIlnitelmista eivät ole toteutettavissa. Mutta kun suuremmat asiat ovat kyseessä, ote lujittuu ja keinotkin löytyvät, joilb itse pääasia säilyy vahingoittumattomana: Työväen Urheilulii tto on ja toimii! J iirjestotoiminta. Koko ensimmäinen vuosineljännes oli liittomme toiminnag- sa valmistautumista keväällä pidettävään liittokokoukseen. Samanaikaisesti piiri kunnat ja seurat valmistautuivat kevään. toiseen merkkitapaukseen, piirijuhliin. Liittotoimikunta ja _ liiton toimisto panivat parastaan valmistaakseen uudet kurssija neuvontasuunnitelmat käytäntöön soveltuvalle asteelle. Toiminnan yllättävästä VOImakkuudesta ja valmistelujen perinpohjaisuudesta antoi oivallisen kuvan huhtikuun päivinä kokoontunut liittokokous, jonka varjoon koko- r

8 4 naan jäi päivää aikaisemmin riuskasti kokousta pitänyt liittoneuvosto. Vakava pyrkimys eteenpäin ja jatkuvaan kehityk. seen, valoisa usko työläisurheilun tulevaisuuteen _ siinä, kokoukselle tunnusomaiset piirteet. IIätäilemättä ja kiivaile. matta tutkittiin mennyttä taivalta ja uudet suunnitelmat saivat tarpeellisen muokkauksen ennen hyväksymistä. Näin hyväksyttiin liiton uudet säännöt, periaateohjelma sekä kurssi- ja neuvonta työn uudestisuunnittelu. Mitä nämä merkitse. ät käytäntöön sovellettuina, sen pystyy vasta rauhanaikainen toiminta tulevaisuudessa osoittamaan. Aivan kuin liittokokouksessa ilmenneen jäyhän mielen ilmaisuna ulospäin esiintyivät touko-kesäkuun vaihteessa toi. meenpannut piirijuhlat. Ensimmäisen kerran liittomme kokoolemassaolon aikana pystyimme sellaiseen suursaavutukseen. että kaikki piirikunnat, joukossa jopa ensikertalaisiakin, toimeellpanivat samoina sunnuntaiseutuina kesäsesongin alkajaisiksi piirijuhlansa. Kymmenet tuhannet katselijat, ja tuhannet osanottajat todistavat kyilin sehästi tuloksen myön. teisyyttä. Valitettavasti juuri tällöin ensimmäiset synkät pilvet nousivat poliittiselle taivaalle synkentii.en ei vain urheiiuelämii.mme vaan kaiken järjestöt yön samoinkuin rauhanaikaa varten organisoidun yhteiskuntaelämän tulevaisuuden. Sota puhkesi runsaan vuoden väliajan jälkeen uudelleen ja sitä jatkui vuoden loppuun. hlerkittäköön kuitenkin työväen urh~ilutoiminnan kannalta muistiin toteamus, että toimintaa keskeytymättä oli ja loppupuolella jopa sangen vilkkaasti. Tämä on todistuk. sena aikaisempien vuosien herkpämättömän järjestökou lutuk sen tarpeellisuudesta. MUU TOIMINTA. On luonnollista, että kilpailutoiminta pääpainoltaan rajoit. tuu vuoden alkupuoliskolle, sillä sodan syttyessä aktiiviaine~ melkeinpä kokonaan joutui asepalvelukseen. Mitä sitävastoin on pidettävä erinomaisena saavutuksena, on kilpailutoiminnan nopea elvyttäminen ja hyvään vauhtiin saattaminen vuoden loppua kohti. KotirintaJmalJa työskennelleet toverit ovat siten erinomaisesti osoittaneet ymmärtäneensä sodan heidänlrin toiminnalleen asettamat vaatimukset. Toiminnallisesti voimailu on ensi tilalla, sillä niin painijal kuin nyrkkeilijät ehtivät suorittaa asianmukaiset mestaruuskilpailunsa ja sen lisäksi yhteiset Suomen mestaruuskilpailut, joi sa he kunnialla suorittivat osuutensa. N~' rkkeilijät ehtivät vielä suorittaa yhdessä S~Ln nyrkkeilijäin kanssa maaottelun" Ruotsia vastaan, jonka he voittivat 3-3. Merkittäköön tässä,myös muistiin suomalaisen työjäispainijajoukkueen matka Ruotsiin. Mutta muut urheilunalatkin ehtivät suorittaa mainittavan työn omilla sai:oillaan. Niinpä jääpalloilijat suorittivat liittoottelun S PLn B-joukkuetta, hiihtäjät voitokkaan ottelun SFIn joukkuetta vastaan sekä pyöräilijät voimaperaisen harjoituskuurin tanskalaisen valmentajan Pfeifferin johdolla, joka päätt~ - i velodromin vihkiäiskilpailuihin. Erikoisesti on mainittava vielä yleisurheilu, joka vannoutuneen patrioottinsa Väinö Koivulan ansiosta ehätti elvyttämään kilpailutoiminba sodan puhkeamisen jälkeen n.s. harjoituskilpailuilla, joita esim. yleisurheilussa suoritettiin 3, ja sen jälkeen muilla urheilunaloilla useampia. Kilpailumielessä ottelu SFI-TUL Turussa muodostui yleisurheilijain merkkitapallkseksi. Ottelun voitti TUL niukasti pistein Tässä yhteydessä on myös merkittävä koripalloilun voimakas toiminta heti alusta alkaen. Naisten ja nuorten kilpailutoiminta kehittyi edellämainituissa poikkeuksellisissa ojoissa.esin:erld~lisen. voima~kaaks~. a Yleisurheilussa omat mestaruuskrlpailut Ja muilla aloilla esi- _ merkillisen voimakas toiminta sekä sodan aikana erikoisesti viihdytystoiminta ovat ansioita naisille kerrakseen. Samalla tavalla nuoret omalla tahollaan vyöttivät itsensä miesten tehtäviä varten ja suorittivat kunnialla osuutensa. Mainittakoon vain poikain yhdessä Suomen Poikaurheiluliiton edustajien 5

9 6 kanssa suorittama maa-ottelu Ruotsin kanssa, jossa liittoammeedustivat puheenjohtaja Rinne ja 4 liittomme alle 8-v. yleis urheilijaa sekä loistavat syyskesän tulokset yhteisissä kilo pailuissa. Lopuksi mainittakoon talvella suoritettu Kaikki-Mukaa!? kilpailu hiihdossa, joka oli ensimmamen käytännöllinen ilmaus yhteistoimintasopimuksen solmiamisesta SAKn kanssa sekä maa-ottelumarssi, jossa maamme osoitti olevansa massa urheilun organisoimisessa naapurikansaansa toistaiseksi huomattavasti edellä. LIITTOKOKOUS. Liittokokous kokoontui sääntömääl äisestä kokoontumisajas. taan vuodella lykättyyn kokoukseensa Helsin kiin. Liiton jäsenistöä edusti sääntömääräiset 70 piirikunnit. tain valittua edustajaa. Kokouksen puheenjohtajina toimiva! M. Ekblom, E. Rantanen ja V. Kauranen. Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöj'en määräämät ja kokoukselle esityksinä jätetyt asiat. Pöytäkirja päätettiin painattaa ja jakaa liittoon kuuluville seuroille, liittokokousedustajille ja piiritoimikunnille kpl. kullekin. Liittokokouksen pöytäkirja ilmestyi painosta jo helmikuun alussa, mutta viipyi painotuotetarkastuksessa noin pari kuu kautta ja toimitetaan jäsenistölle v. 942 liittoneuvoston e8ityslistan ohella. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvost.o kokoontui sääntömääräiseen kokoukseensa Piirejä edustivat kokouksessa seuraavat piirien vai. tuuttamat henkilöt: Eteläsaimaa, Juho Peltonen Eteläsavo, A. Savolainen Helsinki, U. Siivonen Häme, Hj. Elomaa Karjala, R. Pietarinen Keskisuomi, V. Kauranen Kuopio, K. Kortelainen Kyminlaakso, E. Lukkari Lahti, O. Kautto Länsiuusimaa, K. Ranta Oulu ja Peräpohjola, Y. Greus Pohjanmaa, L. Kontturi Porvoo, E. Koivisto Satakunta, M. EkbloJll Tampere, P. Virtanen Varsinaissuomi, A. Heinonen Sääntömääräisten asioitten lisäk.,i kokouksessa käsiteltiin viisi esitystä. Pöytäkirjan painattamisesta ja toimittamisesta jäsenseuroiue viitataan Jiittokokouspöytäkirjan kohdalla sa nottuun. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan 'kuuluivat toimintakel'tolll.usvuonna ajai la , pidetyn sääntömääräisen liittokokouksen valitsemina Urho Rinne puheenjohtajana, A. E. Heiskanen varapuheenjohtajana; yarsinaisina jäseninä T. H. Vilppula, V. Laherma, Taimi Taisto, K. A. Vuori ja O. Suvanto sekä varajäseninä E. K. Kalervo, J. Erjama, A. Les kinen ja H. Kangas. Tämän liitto toimikunnan jäsenet kävi vät kokouksissa seuraavasti: U. Rinne 7, A. E. H eiskanen 8. T. H. Vilppula i3, V. Laherma 4, K. A. Vuori 4, H. Kangas 7, E. K. Kalervo 9, O. Suvanto ~, A. K. Leskinen 0,.. Erjama ja Taimi Taisto 6. Kokouksia pidettiin 8 ja pykäliä merkittiin pöytäki.rjoi hin 380. Liittokokouksessa valittiin liittotoimikuntaan seuraavat jäsenet: U. Rinne puheenjohtaja, A. E. Heiskanen varapuheenjohtaja, T. H. Vilppula, O. Suvanto, H. Kangas, K. A. Vuori, O. Haini, K. Ranta ja LiUi Pesonen sekä vara jäsenet P. Tervo, U. Siivonen ja V. Suominen. Käistä uskolli 7

10 8 nen ja tarmokas toveri Hugo Kangas kaatui Karjalan Kannaksella Kaksi viikkoa aikaisemmin eli J kuoli liittomme perustajajäsen ja entinen monivuotinen puheenjohtaja T. H. Vilppula. Näin on liittotoimikunta heti alussa menettänyt kaksi työteliästä ja omalla alallaan korvaamatonta jäsentä. Uusi liittotoimikunta kokoontui kuluneen vuoden aikana 34 kertaa. Kokouksissa ovat varajäsenet olleet läsnä. Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: U. Rinne 28, A. E. Heiskanen, T. H. Vilppula, O. Suvanto 33, K. A. Vuori 26, Hugo Kangas 6, K. Ranta 32, O. Haini 7 ja Lilli Pesonen 25, P. Tervo 7, U. Siivonen 33 ja V. Suominen 8. Kokouksissa käyntejä arvosteltaessa on huomioitava, että liittotoimikunnan jäsenistä A. E. Heiskanen, O. Haini, P. Tervo ja V. Suominen kesäkuusta lähtien ovat olleet puolustuslaitoksen ja puheenjohtaja Rinne' sodan alku viikkoina kenttäpostin palveluksessa. N AISTOIMIKDNTA. Naistoimikuntaan kuuluivat vuoden 937 liittokokouksen valitsemina Taimi Taisto puheenjohtajana, Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana, Vieno Linnomaa, Rauha Kettula-Ruoh<r nen, Aili Salomaa ja varajäsenet Margit Hietamäki, Taina Lehtonen-Suominen ja Aune Kalervo. Tämän naistoimikunnan jäsenet kävivät kokuksissa seuraavasti: Taimi Taisto 8, Mirjam Korhonen 6, AIli Salomaa 5. Rauha Ruohonen 4, Margit Hietamäki 7, Vieno Linnomaa G Aune Kalervo 7 ja Taina Lehtonen U pidetyn liittokokouksen valitsemina ovat naistoimikuntaan ajalla kuuluneet Lilli Pesonen puheenjohtajana, Taimi Taisto varapuhf,enjohtajana, Lempi Kuparinen, Rauha Ruohonen, Elma Pyykönen, Helga Leht<r ranta, Maire Rajala, Regina Marjanen ja Taimi Hirvonen. Tämä naistoimikunta kokoontui liittokokouksen jälkeen 4 kertaa ja kävivät sen jäsenet kokouksissa seuraavasti: Lilli Pesonen t~, Taimi Taisto 0, Lempi Kuparinen 2, Rauha Ruohonen 8, Elma Pyykönen 9, Maire Rajala 8, Helga Lehto ranta 0, Regina Marjanen 0 ja Taimi Eirl'onen 6. JAOSTOT. Liittokokouksessa hyväksyttyjen uu~iell sääntöjen mukaan jaostojen jäsenet valitaan seuraavaan liittokokoukseen saakka. Jäsenmäärä on nyt viisi. Varajäseniä ei valita. f Liittokokouksessa valittiin eri toiminta-aloja varten 6 jaostoa. J aostojen toimi~ta oli aluksi erittäin vilkasta, muttn sodan puhkeamisen jälkeen vain pari jaostoa on yoinut kokoontua useammin. Seuraavassa luettelossa on ensinmainittu puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja viimeinen liitiotoimikunnan edus taja. Sulkumerkeissä nimien jäljes~ä mainitaan kokouksis;,;::;. käynti. Hiihtojaosto: K. Niininen, J. Erjama, S. Rämä, V. IIieta nen, V. Peura ja K. Ranta. - Ei ole kokoontunut. Kasvatusjaosto: O. Haini, L. Nurmi, P. Lönngren, Elina Jää keläinen, Greta Rajala ja L. Pesonen. - kokous. Koripallojaosto: L. Kivi (3), V. Suominen (2), O. Valpas (3), T. Mustonen (3), A. Saastamoinen (2) ja Y. Suominen. - 3 kokousta. Luistelujaosto: Y. Pirhonen, H. Helenius, O. Larsen, ' K Jäntti, V. Lampinen ja O. Suvanto. - Ei ole kokoontunut Moottoripyöräilyjaosto: V. Lindgrr>l, U. Suomalainen, O. SahrIund, S. Saikkonen, U. Sorakorpi. - Ei ole kokoon,tunut. NU0 tenjaosto: E. Virtanen (4), E. Salo (3), R. Rönnholm (3), T. Hervala (3), V. Vanhanen ja O. Haini. - 4 kokousta. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen (2), II. Nurmio (), E. K Kalervo (), E. AIho (), A. Lehtevä (2) ja A. E. Heiskanen - 2 kokousta. Painijaosto: K. A. Vuori (4), S. Koskinen (5), K. Mäkelii (3), A. Leino (2), V. Pahlsten (5). Liittotoimikunnan edustaja K. A. Vuori. - 5 kokousta. 9

11 0, Ii Ii. lii II.l I! Painonnostojaosto: M. Hokkanen (), A.. Holopainen (), O. IIurme (), A.. Broström, O. Luoma. - kokous. Palloilujaosto. E. A.. Vuokko (7), K. Altti (7), A. Pulkkinen (7), V. Siren (7), A.. Metsälä (7) ja P. Tf:rvo. - 7 kokoustn. Pesäpallojausto: O. Suvanto (3), \T. Soiillnen (2), P. Vaah. tera (3), K. Vuorio (2), L. Kadenius (3). Liittotoimikunnan edustaja O. Snvanto. - 3 kokousta. Purjehdusjaosto: L. Forsten, K. Joutsen, V. ViiiuöJä,.E. Glans, R. Glans. - Ei ole kokoontunut. Pyöräily jaosto: K. Hagström (4), R. Valasti (3), S. Lahti nen (4), V. Malin (4), A. Koskenvesi (4) ja U. iivonen.- kokousta. Uintijaosto: V. Leskinen (2), O. Rauttu (~), E. KoikkalaineT' (2), K. Nieminen (2), Kerttu Ketola (2). Liittoloimikunnan edustaja V. Leskinen. - 2 kokousta. Voimistelujaosto: Y. Ahtio (), O. Puukilainen (), V. Laherma (), V. Parkkinl'n (), K Mu Ili () ja T. Määttä. - kokous. Yleisurheilujaosto: II. Kangas (4), U. Siivonen (3), V. J ärvihen (4), E. Salminen (3), A. Hakala (4). Liittotoimikunnan edustaja H. Kangas. - 4 kokonsta. - Sota aiheutti jao toillpkin henkilömenetyksiä. Elokuun viimeisellä viikolla kaatui pesäpaljojaoston jäsen Kauko Vuorio ja saman kuukauden viimeisenä päivänä luistelujaoston jäsen Ole Larsen. lienkiloeunta. Liiton sihteerinä toimi toiminln.kertomusvuonna Väinö Leskinen. IIänen jouduttuaan 8.6. J>uolu stuslaitokse'n pal velukseen sihteerin tehtäviä hoiti om:ln toimen a ohella 3.0 saakka taloudenhoitaja Viktor Penttinen. Liiton taloudenhoidosta on vastannut Viktor Penttinen. Jaostosihteeri Onni Helenius, joka toistakymmentä vuoltll ainutlaatuisella kyvyljä ja tarmokkuudelja hoiti ensimmäisen jaostosihteerin tehtäviä, joutui täyttämään a evelvolli suuttaan, eikä siltä matkalta enää elävänä palannut. Hän kaatui Samanaikaisesti hänen kan saan joutui liiton järjestäjä Toivo Määttä asepabelukse'en, ollen siellä vuo den loppuun saakka ja edelleen. Sodan aikana on jaostosihteeri Väinö Koivula huolehtinut jaostosihteerien tehtävistä. TUL-Iehden päätoimittajana on toiminut Lauri Nurmi. IIänen astuttuaan armeijan palvelukseen toimittaja EIne J änlti on vastannut T (JL-lehden tolmittami esta. N aissihteerinä on toiminut Greta Rajala. Liiton toimistossa toimi kirjanpitäjänä kerlomusvuotena"" Siiri Vuorinen ja toimistoapulaisina.~ili Kaukonen ja Salli Voutilainen. Lähetteillä toimivat Sakari Vuorio ja 5.2. lähtien Kaija Heinonen. Toimintakertomusvuotena toimivat yleisurheiluvalmentajana Aulis Oksa ja uaisjärjesläjänä Liisa Ahonen JULKAISUTOIMINTA. TUL-Iehteä julkaistiin entiseen tapaan liiton paa-aanenkannattajana kerran viikos a. Keskikesälläkin, sodan alku \'iikkoina, lehti ilmestyi säännöllisesti, joskin olosuhteitten pakosta sivumäärältään normaalia pie'nempänä. Syyskuussa julkaistiin erikoinen maanpuolustmmumero, jota jaettiin huomattava määrä ilmaiseksi eri joukko-osastoissa palveleville liiton jäsenille. Lehdell päätoimittajana oli Lauri Nurmi j3 aputoimittajana Eino Jäntti, joka Nurmen jouduttua kesäkuussa Puolustuslaitoksen palvelukseen yksin on huolehtinut lehden toimittamisesta. Naisjäsenistön äänenkannattajaa. Työläisnaisten Urheilulehteä, julkaistiin säännöllisesti kerran kuussa. lieimikuun numero ilmestyi 8rikoisena Tamperee numerona, maaliskuun numero Varsmaissuomen numerona j3 toukokuun numero laajana 20-vuotisjuhlanumerona. LehdeT' toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Rajala. Sodan vuoksi ei suunniteltua vuosi;drja-kalenteria julkaistu Sen sijaan TULn Joulu julkaistiin entiseen tapaan erillisen:

12 2 ja entistäänkin laajempana kuvitettuna joulujulkaisuna. Sel l.toimittamisesta huolehtivat Väinö Koivula ja Eino Jäntti. Vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin sääntöjä, kilpal lupöytäkirjoja jne.. Voimistelujaoston toimesta ilmestyi paintlsta Väinö Laher. man ja Yrjö Ahtion laatima "Voimistelunohjaajan kurssikirja", BO-sivuinen teos, painos.500 kpl. Liiton kustannuksella julkaistiin Onni Heleniuksen laatima "Jalkapallon sarjakirja 94", 96-sivuinen opus, painl)s kpl. Koripallojaosto julkaisi Lennart Kiven laatiman 6-sivuisen lentokirjasen "Reipas peli reippaalle nuorisolle", jota jaattiin vapaasti liiton kaikille seuroille. Ylehurheilujaoston toimesta julkaistiin lentolehtinen "Paavo Nurmen harjoitusohjeet metrin juoksijoille" jota jaettiin vapaasti seuroille ja yksityisille juoksun harrastajille. Naistoimikunta painatti naisten valistusviikkoa varte)) "Ohjelmistoa TULn naisten juhliin ja keskusteluiltoihin" _ lentokirjasen, jota jaettiin ilmaiseksi liiton jäsenseuroille. Edelleen naistoimikunta monistutti Maija Varmaalan "0 voimisteluohjelman sarja", jota liiton jäsenseurat ovat saanee tilata toimistosta. Monisteen hinta oli 50:-. KIRJEENV AIHTO. Sota-aikaan nähden toimintakertomusyuoden kirjeenvaihto oli erittäin vilkasta. Alkusysäyksen tälle antoi luonnollisesti liittokokousta koskevat liiton taholta lähteneet kyselyt, muttn liiton toimisto on tyydytyksellä todennut, että seurojen ja ipiirikuntien kirjeenvaihtajat yhä I>elvemmin ja täsmällisemmin toimittavat kirjallisia asioitaan. Saapuneita: Kirjeitä... n. Arvolähetyksiä kpl., " kpl Leh ti tilauskirj ei tä n kpl. Tarviketilauksia " Yhteensä 3.5 kpl., kpl..450 " kpl. Lähetettyj ä: Kirjeitä kpl., kpl. Kiertok. ja +s ".43 " Postiennakkolähetyksiä ".6!:l " r Yhteensä 2.85 kpl., kpl.. REKISTERIASIAT. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa ja lähetettiin YhdistysrekisteritoimistooD 2 kpl., joista 7 uutta. KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Liiton kurssi- ja neuvontatoiminta näytti keväällä paisuval'l ennätysmäiseksi. Tähän vaikutti ratkaisevasti lisää.~tynee.t käyttövarat samoin kuin yleensäkin vilkastunut kevatkausl. Jo yksistään piirijuhlia varten suoritettiin kautta ~aa~ tod~llista voimistelun massavalmennusta. Sota keskeyttl kmtenkm parhaimpienkin suunnitelmien kypsyttä~sen... Allaolevassa selostetaan liiton ja sen JaostoJen tolmeenpanemat kurssi- ja neuvontatilaisuudet v. 94. Koska poikkeuksellisen ajan takia vain muutamista piireistä on saap~nut toimintakertomuksia, emme entiseen tapaan voi tässä hlas tossa huomioida piirikuntien itsensä järjestämiä tilaisuuksia. e Hiihto: päiviä tunt. osanotto Ta=i-helmikuussa neuvontaa Oulun ja Peräpohjolan, Pohjanmaan, Tampereen, Länsiuudenmaan ja Helsingin

13 4 5 piirilrunnissa, yht. 20 paikkakunnalla, neuvojana Martti Salminen Hyppymäenlasku: Nokialla tuomarikurssit , ohjaajana A. K. Leskinen... 3 Tammi-helmikuussa neuvontaa 6 paikkakunnalla, neuvojina Sven Halvorsen, Vilho Peura ja Arvo TaIsi 2? J alkapazzoizu: piirivalmentajakurssi Helsin. gissä, ohjaajana Yrjö Tuhkunen, luennoitsijana Onni Helenius K oripazzoilu: Neuvontakurssit Helsingissä tammikuussa, ohjaajina N. Tammisalo, A. G. Järvi, E. Huotari ja Framelius... 5 Marras-joulukuussa käytännölliset pelineuvontakurssit, ohjaajina A. G. J ärvi, M. J acobson, B. Forsten, E. A. Jauros ja O. Suvanto Marras-joulukuussa yhteiset tuomarikurssit Suomen Koripalloliiton kanssa, ohjaajana A. G. Järvi... -! Nyrkkeily: valmennusjeiri Helsingissä p yhdessä Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa, ohjaajina N. Somerkoski ja R. Andersin... 7 Paini: Helmi-maalis-huhtikuussa neuvontaa Kyminlaakson, Eteläsaimaan, EteJ~savon Kuopion, Karjalan, Hämeen Ja Länsi~udenmaan piireissä, yhteensä 22 paikkakunnalla, neuvojana Matti Haajanen Pyöräily: velodroomikurssit Helsingissä yhdessä Suomen Pyöräilyliiton kanss.a erikoismiehille, ohjaajana tanskalainen Karl Pfeiffer Sama iltaisin laajemmalle piirille. Touko-kesäkuussa neuvontaa Porvoossa, Tampereella, Lahdessa, Helsingissä.j.a Turussa yhdessä Suomen Pyöräilyluton kanssa, ohjaajana Karl Pfeiffer 9 Yleisurheilu: kestävyysjuoksijain kurssi Lahden Jalkarannassa, ohjaajana Paavo Nurmi, apulaisina Aulis Oksa ia Valto Salmi Touko-kesäkuussa yleisurheilijain val~ mennusku.rsseja Vierumäellä yhdeasa Suomen U rbeiluliiton kanssa, pääohjaajana Armas Valste Maalis-huhti-touko-kesäkuussa n~uvontaa eri puolilla maata 5 eri paikkakunnalla, neuvojana liiton yleisurheiluvalmentaja Aulis Oksa Voimistelu: Piirij uhla voimisteluneu von taa li i ton kaikissa piirikunnissa , :

14 II III. I i 6. ohjaajana Toivo Määttä, seuraavasti: Eteläsaimaa Eteläsavo Häme.... Karjala Keskisuomi Kuopio '" KyminIaakso.... Lahti Länsiuusimaa Oulu ja Peräpohjola Pohjanmaa Porvoo.... Satakunta Varsinaissuomi Piirikunnallinen kurssi- ja neuvontatoiminta ~ Toimitsijain puutteessa kaikki piirikunnat eivät ol e voinee laatia tilastoja vuoden 94 piirien omassa keskuudessa tapahtuneesta neuvonnasta. Sodan vuoksi suunniteltua neuvontaa useissa paikoin ei lainkaan voitu toteuttaa. Suurimmat piiri. kunnat kuten Tampereen, Varsinaissumen, Länsiuudenmaan jne. ovat poikkeuksellisista oloista huolimatta määrätietoisesti jatkaneet neuvontatyötä. Kautta maan tapahtui voimisteluneuvontaa piirijuhlavoimistelun harjoitusneuvonnan muodossa, jota varten kukin piirikunta oli valinnut omat piirineuvojansa. KILP AIL ITTOIMINTA. j~ansa ll iset ym. lcilpailut. Kertomusvuoden kilpailutoiminta rajoittuu itsenäisenä vuo den alkupuoliskoon ollen loppupuolella vuotta hajanaisen ja enemmän tai vähemmän epäitsenäisen "harjoituskilpailun" luontoista. Allaolevassa tilastossa esiintyvät tiedot ovat kerätyt yksinomaan TUL-lehden ja jaostoille tehtyjen kirjallis- ten anomusten perusteella, joten ne piiri kunnalliseen kilpailutoimintaan nähden oyat kokonaan puutteelliset.. = kansainväliset, 2. = kansalliset, 3. = piirikuntaottelut, 4. = kansalliset seuraottelut ja 5. = piirikunnalliset seura ottelut. Hiihto Jalkapallo.... Jääpallo Koripallo Luistelu liäenlasku Nyrkkeily Paini Painonnosto.... Pesäpallo..... Pyöräily Uinti Yleisurheilu :3 2 ~~ J Yht ) 29 5) 3;- _3) Liiton mestaruuskilpailut. Vuonna 94 järjestettiin seuraavat liiton mestaruuskilpailut: Hiihto: Kymin Veikot. Hyppymäenlasku: HTH-Käpylän Kunto. Luistelu: HTL. ~Iurtomaajuok s u: Lahden Kaleva. Naisten yleisurheilu: TULn naistoimikunta. )l"y rkkeily: Tampereen Yritys-TKV. ) Piirikuntien mestaruussarjojen ottel uj a ei tässä' ole huomioitu. 2) Samoin kuin edellä. 3) Helsingissä suoritettiin tässä lludes5a urheilulajissa 2 sarjaa.

15 II " I! I I 8 Paini:. osa Tainionkosken Tähti osa Lohjan Louhi osa Jyväskylän Veikot-Vaajakosken Kuohu Painonnosto : Jokelan Kisa. yo~mist~lu: TKT-TY-TKV-Tampereen piirin voimistelujaosto. Joukkuemestaruuskilpailut. Jääpalloilu: 2 lohkosarjaa, läntisessä 5 j itäisessä 4 joukk~etta. hlestaruusottelu lohkosarjojen voittajien kesken. Yh telllen ottelu.luku 7. Mestaruuden voitti Maarian Pyrkivä. J ~lkapallollu: 2 joukkueen mestaruussarja, 2 lohkon suursarjaa ~.umma.ssakin 6 joukkuetta ja 6 maakuntasarjaa, joissa yhteensa 32 Joukkuetta. Mestaruuasarjassa ehdittiin suoritt~a 26, suursarjassa 6 ja maakuntasarjoissa 0 ottelua, yhteensa 42 ottelua 67:stä. KANSAINVALINEN KILPATLUTOIMINTA. Ulkomaalaisia Suomessa Vuoksenniskan Vesan ja.-2.. Varkauden Tar ~on. kansainvälisissä painikilpailui3sa ruotsalaiset lielgo Lllld Ja Folke Hindersson Ö. Turun Toverien kansainvälisissä yleisurhei lukilpailuissa ruotsalaiset Åke Stenqvist j~_ Arvid Fernström. Suomalaisia ulkomailla.. ~ht~is~?imintakilpailujen yhteydessä mainittujen tapausten hs aksi lllttomme jäsenet kilpailivat vuonna 9 ulkomailla seuraavasti: K 9.. nyrkkeilijät Aatos Hjerp ja Matti Kostiainen Kirunassa ja edelleen 2.. Bodenissa. Helmikuun alussa painijat Kaarlo ValIo, Väinö Mattila ja Onni Heiskala Ruotsissa eri paikkakunnilla hiihtäjä Heikki Kujala hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa sotilaspartiojoukkueen varamiehenä Cortinassa Italiassa. Paluumatkalla Kujala osallistui Garmisch-Partenkirchenin talviurheilujuhlan 8 kilometrille. Maaliskuun alussa painijat Veikko Holmberg, Arvo Leinonen, Vilho Lempinen, Viljo Heiskanen, Onni IIeiskala, Viljo Lindqvist ja Unto Rutanen Ruotsissa useilla eri paikkakunnilla, johtajana Arvo Leino painijat Reino Talvitie ja Eino IIartikka Malbergetissä Veikko Nyqvist Berlinissä hiihtäjä Urho Niemi ja mäenlaskija Alarik Nikul Kirunassa keihäänheittäjå Tapio Rautavliara HäJ'llö~andissa uimari Aatos Laine Breslaun nuorisokisoissa. YHTEISTOIMINTA. Maaottelut. Yhteisesti SVULn eri liittojen kanssa ovat seuraavat liittomme urheilijat suoritetuissa maliotteluissa edustaneet Suomea: 9.. Suomi~Ruotsi nyrkkeilymaacttelussa Helsingissä Lauri Kostamo, Vilho Urhonen ja Arvo Lundell Saksa-Suomi nyrkkeilymaaottelussa Passaussa Unto Rask, Aarno Laaksonen, Erkki Joki.nen, Aatos ja Arvo Lundell, varamiehenä Eino Vaelma, avustajana Tauno P eltonen. Samalla matkalla Suomen joukkue suoritti Stettinissä 2_ 2. toisen epävirallisen maaottelun Saksan kanssa Saksa-Suomi p ainimaaott~ lussa Niirnbergissä Teivo Tamminen ja toisena johtajana Aksal Lemberg Tukholmassa Ruotsi-Suomi alle 9-vuotiaitten yleisurheilumaaottelussa Voitto Jalava, Rnnar Holmberg, Ake Rae tala ja Urho Putkonen sekä liiton puheenjohtaja Urho Rinnp Yhteiset Suomen mesta7 uuskilpailut. Vuonna 9- oli useilla urheilun ajoilla määrä pitää yhteiset Suomen mestaruuskilpailut. Ennen sodan puhkpamista ehdittiin niistä suorittaa seuraavat: 9

16 alokasnyrkkeilyssä, Helsinki painissa, Halla ja Isokyrö hiihdossa ja mäenlaskussa, Kuopio nyrkkeilyssä, Helsinki painimaaottelussa, Helsinki joukkuevoimistelun riviliikkeissä, Helsinki. Liitto-ottelut. Liitto-otteluja suoritettiin toimintakertomusvuonna raavasti: seu- 8.-~. 2. Kotkassa ensimmäinen luisteluliitto-ottelu SLL TUL,!onka SLL voitti pistemäärällä 025,6-07,2. TULn edustajat: A.. Räsänen ' 0 : Larsen,. R Eva"vaara, T. So rmunen, T. Lahdelma Ja T. PalmlO, huoltajana Paavo Virtanen Ensimmäinen hiihto- ja mäenlaskuottelu SFS (Svensk~. Fi~lands Skidförbund)-TUL Fiskarsissa, jonka TUL VOIttI TULn edustajat: Unto Kirjavainen Väinö Kantola, Olavi Virenius, Pentti Kärkkäinen, Urho' Niemi, Arma~ Neuvonen, Esko Kankainen, Alarik Nikula, Boris TuomI, Arvo Saukko, Olavi Rosendahl, Arvo TaIsi V. Penti ja A. Mattila. Johtajina Juho EI'jama ja Aarne Les k~inen klllen. Huoltajina Matti Salminen ja Sven Halvorsen Ensimmäinen jääpalloliitto-ottelu Suomen Palloliitto B -TUL Helsingissä. SPL B voitti 6-4. TULn edustajat: S. Alava, E: Hakala, P. Vahtonen, V. Kaukonen, V. Puhakka, ~. TammIlaakso, M. Mikola, N. Miettinen, O. Venho, E. Flinck Ja M. Hurme, varamiehet V. Suominen, G. Forsblom A Haavisto, L. Jantunen ja T. Laine. Johtajana K. Altti ja' huol +<tjana E. Vuorimaa. ~ Velodromin vihkiäisjuhlassa Helsingissä liitto-otte'lu Suomen Pyöräilyliitto-TUL 0 kierroksen partio ajossa jonka edellinen voitti. TULn edustajat: Axel Askolin, Erkki J a lonen, Armas Salonen ja Kalle Lahtinen Toinen yleisurheilu ottelu TUL-SFI Turussa jonka TUL voitti TULn edustajat: Into Ri~ne: Tyko Vanne, Väinö Gustafsson, Tauno IIeliö, Helge Matsi, Reino Lehti, Sigurd Vendelin, Rauni Salmi, Matti Vilenius, Vilho Hellen, Mauno Tamminen, AarnE' Hyryläinen, Arvo Karttu, Arttllri Karttu, Tauno Sundstedt, Kuuno IIonkonen, Aarne Vienonen, Mauno Hurme, Erkki Autonen, Tapio Rautavaara, Veikko Nyqvist, Ilkka Penttinen, Paavo Reunanen, Yrjö Lehtilä ja Risto Lindfors. Johtajana Väinö Koivula ja huoltajana Aulis Oksa. Muut yhteistoimintakilpailut. Edellä mainittujen liitto-ottelujen lisäksi toi meenpantiin eri aloilla yhteistoimintakilpailuja seuraavasti: Hiihto) Jalkapalloilu.... Jääpalloilu Koripalloilu Luistelu Nyrkkeily.... Paini Pesäpalloilu.... Pyöräily Uinti.... Yleisurheilu Maaottelumarssi \) Yht Juuri ennen sotaa päättyi Ruotsin ja Suomen välinen maaottelumarssi, jonka järjestämisestä Suomessa pääliitot SVUL ja TUL vastasivat. Tässä järjestötoiminnallisessa mie huippuunsa kehitetyssä kilpailussa saatiin Suomessa,H"-"'''''''~ maksimiajan alittaneita henkilöitä.507. ja Ruotsissa Tulos osoittaa, että se työ, jonka liittomme on massal!rheilun hyväksi tehnyt on ollut erikoisen kiitollista ja on sitä pidettävä tärkeänä pohjatekijänä tämänlaatuisten saavu- 85

17 " "... tu ten syntymiselle. Maaottelumarssia voidaan pitää myös meidän liittomme loistavana saavutuksena, sillä järjestelyn toisesta puolestahan huolehti TUL. Ja nimenomaan organisatoorisessa mielessä seurojemme vanhastaan joustava toimitsijakoulutus Jiitti tämän historiallisen suorituksen yhteydessä kauniimmat saavutukset tililleen. Kunnian voi jokainen TULn jäsen vaatia itselleen. Taloudellisestihan piirikunnat täten myös saivat tarpeellista hyvitystä.. "Kaikki mukaan"-hiihto. ) Tampere.768 2) Länsiuusimaa.274 3) Varsinaissuomi j.93 4) Keskisuomi 998 5) Helsinki 849 6) Kyminlaakso 805 7) Satakunta 740 8) Häme 599 9) Kuopio 569 0) Eteläsaimaa 507 ) Oulu ja Peräpohjola 420 2) Eteläsavo 255 3) Lahti 228 4) Pohjanmaa 99 5) Porvoo 90 6) Karjala 87 NAISTEN TOIMINTA. Kurssitoiminta. SAK-TUL-yhteistoimintasopimuksen ainoaksi ulospäin näkyväksi seuraukseksi muodostui toimintakertomusvuonna "Kaikki mukaan"-hiihto, jonka järjestäjänä toimivat TULn seurat. Osanottajina oli sekä ammattiyhdistys- että urheiluväkeä. Osanottajia ilmoitettiin liittoon 3.22, mutta tätä tulosta on pidettävä todellisuutta huomattavasti pienempänä. Tästä tilastosta TULn jäseniä oli 0.75 ja SAKn jäseniä TULn osanottajamäärä jakaantui eri piirikuntien kesken seuraavasti: Jos liiton toiminta olisi saanut jatkua rauhanollais.~ssa o~.~suhteissa, naisten kurssitoiminta olisi noussut ennatysmalseksi. Vuoden alussa järjestetty naisten neuvottel.uko~~u.s a~toi piirikunnille innostusta toimitsija- y.m. k~rssien J~rJ~stainiseen. Samoin uusin harrastusala, konpallollu, a~tol aihetta neuvontatilaisuuksien toimeenpanemise~le.. Sot~-aJasta. hu?; limatta kursseja järjestettiin eri aloilla mlllolll luton, mlllo~ piirikuntien toimeenpanemina..... Erikoisesti on mainittava naisyleisurhelh!alll ~~~mennu~kurssi, joka ensimmäisenä kokeiluna johti ermomalsllll tuloksiin ja siten innostaa jatkamaan samaan fluuntaan.. Pajulahdessa ehdittiin järjestää ainoastaa~ yhdat. kurssit,. tk kul'tenkin osanottajamääräitään kohosivat PaJulahden JO a... S. ]"' vartähänastisista kursseista suunmmiksl. amol~ 0 lsl. masti käynyt muilla kursseilla, jotka sodan puhjettu~?h peruutettava, koska voimistelukoti oli luovutettava mulhln tarkoituksiin. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin seuraavat naisten kurssit: Päiviä Koripallokurssit Helsingissä : 6 Ohjaajina valmistelunopettajat Anmkkl ja Kalle Karvonen. Toimitsijakurssit Tampereella Luennoitsijoina Meeri Silvan, Lilli Pesonen ja Greta Rajala. Ohjelmakurssit TU'ussa Ohjaajana Liisa Ahonen. Koripallokurssi Turussa Ohjaajana Lipe Marjanen. Ohjelmakurssi Kemissä Ohjaajana Liisa Ahonen. Toimitsijakurssit Hämeenlinnassa.'3.- Osanottajia l2

18 " I I, I ; ' f.." II ji I ~ ' Luennoitsijoina Meeri SiIvan, Liisa Ahonen, Greta Rajala ja Sally Virtanen. Koripallokurssit Tampereella Ohjaajana Eila Rinne. YleisU'heilukurssit Oulunkylässä Ohjaajina Onni Metsistö ja Liisa Aho \ nen. Luennoitsijoina Väinö Leskinen Väinö Koivula ja Johannes IIeikkinen: VOimistelunohjaajien alkeiskurssi Pajulahdessa Ohjaajina Unelma Melkko, Kaija Kärkkäinen, Anni Flinck ja Sylvia Lehtoranta. Luennoitsijoina Väinö Leskinen Lempi Lehto ja Greta Rajala. ' Ohjelmakurssi Turussa Ohjaajana Maija Varmaala. Ohjelmakurssi Tampereella Ohjaajana Maija Varmaala. - Ohjelmakurssi Helsingissä 30.. Ohjaajana Maija Varmaala. Ohjelmakurssi Oulussa Ohjaajana Helmi Lahtinen. Ohjelmakurssi Lappeenrannassa Ohjaajana Taimi Hirvonen. Ohjelmakurssi Vaasassa Ohjaajana Helmi Lahtinen. t oimistelutoiminta. Sodan puhkeamisesta huolimatta naisten voimistelutoiminta jatkui vilkkaana. N aistoimikunna kehoituksesta se viihdytystoimintana kohdistettiin otasairaalain potilaisiin, rintamamiehiin ja kotirintaman viihdyttämiseen. Tämä toiminta sai vuoden loppupuolella yhdistyneenä asutuskeskuksiemme piirikuntien viihdytystoimintaan erittäin huomattavat puitteet. Helsingin Työväen N aisvoimistelijain joukkue, johon kuu luivat Taimi Hirvonen, Sylvi Mutikainen, :M:irjam Pettinen. Meri Heinonen, Helga Iivonen, Sylvi Pajula ja Paula Kanna sekä Maija Varmaala, Sylvia Lehtoranta, Eino Rauvala ja johtajana Greta Rajala, vieraili : rintamalla. Esiintymisiä oli 50, joista puolet kenttäsairaaloissa ja loput joukko-osastoissa vieraili liitostamme toinen joukkue, taltj.pere lainen yhdistelmä Meri Silvanin johdolla, johon kuuluivat Aira Autio, Anni Flinck, Maiju Juvonen, Kaarina Kivekäs, Elma Mattsson, Annikki Pakkala, Inkeri Riihimaa sekä Niilo Heino ja Toivo Manninen soittajina, rintamalinjoilla. Koko esityksiä oli 20 ja osasuorituksia useita kymmeniä. Vuoden lopulla lähti vielä toinen tamperelaisjoukkue kiertueelle ollen matkalla Joukkueeseen kuuluivat: Laina Kivelä johtajana, Vieno Penttinen, Helena Kotiranta, Lea Helander, Eva Heikkilä, Lempi Vanhala sekä säestäjinä ja muina avustajina Arm'ls Piispanen, J. Ikävalko_ Y. Hämäläinen ja Y. Vallenius. Joukkueella oli esiintymisiä koko ohjelmallaan 33 ja lisäksi huomattava määrä osalla ohjelmaa. Naisten viihdytystoiminnalla on ollut erinomaisen suuri merkitys ei yksistään viihdytysteht.ävissä sinänsä, vaan myö~ puhtaasti naisten toiminnan ylläpitäjänä ja liittomme voimis telutoiminnan mainostajana. Naisten piil'ijuhlavoimisteltm neuvonta piirijuhla'loimistelun neuvontatilaisuuksa kaikissa piireissä, ohjaajana naisjärjestäjä Liisa Ahonen.... Osanottajia Eteläsaimaa Eteläsavo Häme

19 26 Karjala Keskisuomi....' Kuopio Kyminlaakso Lahti... 6 Länsiuusimaa Oulu ja Peräpohjola Pohjanmaa Porvoo Satakunta Varsinaissuomi Naistoimikunta toimeenpani Helsingissä Eläintarhan urheilukentällä naisten sotamestaruuskilpailut yleisurheilussa. Osanottajia oli 43 ja viesteihin osallistui 8 joukkuetta. Keihäänheitossa Helsingin Tarmon Lipe Marjonen teki uuden ennätyksen tuloksella 3,85. Näiden mestaruuskilpailujen innostamana Tampereen piirin naiset järjestivät kilpailukauden päättäjäisiksi naisten omat yleisurheilukilpailut 2.9. TULn avustusrahaston hyväksi. Järjestäjinä toimivat TY, PisT, TK'l', TS, TT ja TKV. Osanottajia oli 44. Muu toiminta. Kevätkaudella naisten voimistelutoiminta oli huipussaan. Vaikuttavimpana tekijänä siihen olivat luonnollise ti piirijuhlat ja valmentautuminen niihin, mutta piirit ja seurat toimeenparuvat myös omasta alotteestaan runsaasti juhlia. Näiden eri juhlien lukumäärästä saa jonkunlaisen käsityksen niistä 34 :stä palautetusta tiedustelu,avakkeesta, joiden mu-. kaan 34 seuran alotteesta kevään kuluessa oli järjestetty omia r Juhlia tahi esiintymisiä muiden järjestöjen juhlissa yhteensä 253 tilaisuutta. Jos kaikista seuroista tiedustelukaavakkeet olisi ehditty palauttaa, esiint~'misten lukumäärä olisi tuhansissa Turun Toverien naisjoukkue vieraili Tampereen Yrityksen voimistelujuhlassa. Samoin naistoimikunta vajistus- "kkonsa päättäj'äisiksi järjesti liikuntamatinean Kansallisvu... h teatterissa 20.4., jolloin vierailevana joukkueena esuntyl y - distetty turkulainen naisvoimistelujoukkue. TIEDOITUS- JA VALISTUSTOIMINTA. Piirijuhlat.. Liittomme sisäisesti ja ulkonaisesti huomattav] m.pana.. saa: vutuksena mainostuksellisessa ja järjestöljisessä.~elessa oli piirijuhlien aikaansaaminen liiton jokaisessa pnnkunna.ssa. Tämä tapahtui ensimmäisen kerran liiton olemassaolon aika na, ja sitä edelsi mahdollisimman voimaperäinen valmennus toiminta..,... keso Valmistautumisen perinpohjalsuudesta Ja en pll~~en... kuudessa vallinneesta innostuksesta antaa seura~va"lllto.rr. J.ar jestäjien kokoama tilasto seuro!~n ~0imistel,uohJaaJlJle JarJes tetyistä opastustilaisuuksista kuntolsan ku\ an.!! '\Jl.. ~ ~ '".... ~ f.. en " Piirikunta :E e ".. Oj :d ".... " ~.. Z en ~ en Etelä aimaa Eteläsavo Häme Karjala Keskisuomi Kuopio il Kyminlankso a 6 6 Lahti Länsiuusimaa... e Peräpohjola Oulu ja \) 28 Pohjanmaa Porvoo Satakunta Varsinaissumi r-:-: It~

20 28 29, i :'! Piirikunta Tilastoa, Tilasto, / Miehiä Naisia kaav.pal -_ I seur. I 940 I 94 I ± ero 940 I I 94 ± ero Eteläsaimaa ~ I Eteläsavo It's inki..., R-I.j ~ + 82,le , Karjala Keskisuomi Kuopio Kyrninlaakso Lahti Länsiuusimaa Oulu ja Peräpohjola Pohjanmaa Porvoo....../ Satakunta / 'l'ampere Varsinaissuomi... / / 4. ze Uutt~.r~. va~mennustyö johti myös erinomaisiin tulok iin. ~u~ "Pllr~Juhh~n sarja Tur~.ssa aloitettiin, nooteerattiin heti ~:ls.~ennatys,.joka.0san~ttajl.nee~.p.äivineell kohosi yli.000. mao suunta Jatkul muissakin pllnkunnissa muutamia poik, k~uksl~ luku~nottamatta, jolloin sää- tahi muut olosuhteet 'JlJ.eu ttivat haittoja. Niinpä Tampereella oli yleisöä yli 7.00U d kulkue:ssa 2.65 henkeä, Helsingissä yleisöä.80, kul, kueessa.000 henkeä, Kyminlaaksossa yleiso"a" ') "00 k lk k" ~. u len ea. u ueessa.28, Eteläsaimaassa yleisöä henk ;.. P".. ]' ea Jne. ".~:lju lista antaa yijäoleva tilasto mielenkiintoisen ku van. Tallolll on luonnollisesti huomattava, etta" tiedot ovat tarkis, jäsenmäärästä Poikia Tyttöjä Yhteensä 940 I 94 I ± ero 9'0 I 94 I ± ero 940 I 9' I ± ero \ / ~98 ~ :< ' ' : ,U tamattomat, joskin ne yleensä pohjautu\at piiri ihleereitten ilmoituksiin. Numerot osoittavat, että liittomme jäseni stö monissa piireis ä oli melkeinpä sataprosenttisesti jalkeilla. Tunnustus näin erinomaisesta saavutuksesta lankeaa ensi sijassa niille uutterile toimitsijoille piirei~sä ja seuroissa,. jotka juhlie_ järjestelyistä ja ennakko\'alnllstuksesta va taslvat. Uintikoulut. Liiton seuroista järjesti\'ät uintiopetusta paikkakunniliaan ainakin Turun Työ\'äen Ui marit, Porin P yrintö ja Vaasan

21 30 Toverit. Oppilaita oli yhteensä.03, joista maistereiksi vi. hittiin 95 ja kandidaateiksi 48. K untoisuusmerkkisuoritukset. Naisten voimistelumerkkejä, hopeisia " kultaisia Naisten urheilumerkkejä, hopeisia " kultaisia J'yttöjen urheilumerkkejä NUORTEN' TOIMINTA. Poikaur heilupäivät. Liiton poikaurheilupäivät järjesti Tampereen piirikunta jo toisen kerran perättäin Tampereella Osanottajia oli 65 poikaa eri puolilta maata. Osanottoa heikensi se ettei päiviä varten saatu rautatiealennust!l. Tästä huolimatta päivien tulostaso kohosi erinomaisen korkealle ja monta lupaavaa kykyä nousi pinnalle. Tämän lisäksi useimmat piirikunnat järjestivät piirikun nalliset poikaurheilupäivänsä, joissa osanottajia oli toista tuhatta. Muu toiminta. Tänä aikana, jolloin aktiivi aines miehisten miesten osalta päivä päivältä menettää jäseniä, on erikoisella tyydytyksellä merkittävä muistiin poikiemme loistavat saavutukset yhteisissä kilpailuissa. Tulokset sellaiset kuin Voitto Jalavan.. sadalla metrillä, A. Rantalan 4.2,6.500 metrillä, U. Putko- ]: ren 624 pituudessa ja R. Holmbergin ::>3,5 400 metrillä sekä. LOhjan Sundholmin 60 metrin ylitys poikain keihäässä puhuvat selvää kieltään. Samoin on tässä yhteydessä merkittävä Porin Aatos Laineen erinomaiset tulokset vapaauinnissa ja matka Breslaun nuorisokisoihin. Poikain toiminnan huipputapaukseksi muodostui "maaottelu" Ruotsia vastaan Tukholmassa yhdessä Suomen Poikaurheiluliiton poikien kanssa, jonka Ruotsi tosin voitti, mutta jossa Voitto Jalava voitti ainoana suomalaisena lajinsa 00 metrin juoksun. Tyttöjen toiminta. Sodasta huolimatta tyttöjen toiminta on päässyt esiuäytymään liittomme piirissä. Onkin syytä n:~rki~ä. aika~ir.joihiit. se valtava tyttöjen joukko, joka talvl-lltalslu volullstelu saleilla, keväisin retkeillen, kesäisin uiden, leikkien, lei~itoimintaa harrastaen ym. sekä kaikenlaisissa juhlissa Vlehättävine pikku ohjelmineen valloittaa yleisön. Tuo aines on se, josta tuleva työläisnaisurheilijapolvi kehittyy entistä tehokkaammaksi osaksi liittomme toiminnassa. OMATOIMISUUS. On syytä erikoisesti alleviivata seurojen ja piirien omaaloitteisuutta eri toiminta-aloilla, sillä poikkeuksellisina aikoinahan eivät keskitetyt muodot nimenomaan järjestötoiminnassa pääse esittäytymään. Tämä omatoimisuus on esiintynyt erikseen varsinkin liiton voimistelu- ja juhlatoiminn~n tehostamisessa, piirikuntien järjestämissä viihdytyskiertuelssa seurojen juhlissa ja kilpailuissa j.n.e. äin on myös kartutettu liiton avustnsrahastoa ja siten helpoitettu liittomme kaatuneiden jäsenten omaisten toimeentuloa. Tätä omatoimisuutta on syytä kehittää edelleen, sillä sen ohessa kehittyvät myös uudet toimintamuodot. TILASTOT., Sota-aika huomioiden on luonnollista, etteivät monet seura ole palauttaneet niille vuoden alussa lähetettyjä tilasto~aavakkeita. Vuosikertomuksen painoon mennessä kaavakkeita palautettiin 32 kpl.. eniten Tampereen ja Kyminlaakson piirik~nnista. Näiden t ietojen perusteella saadaan yll äolevassa mie- 3

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

K/» LAATUPYÖRÄ Oy Museokatu 10 44 017 (Ostrobotnian talo) Alan erikoisliike KANSAINVÄLISET. ft/ötäkuoåto VELODROMILLA. {-Läi/deååifi<m.

K/» LAATUPYÖRÄ Oy Museokatu 10 44 017 (Ostrobotnian talo) Alan erikoisliike KANSAINVÄLISET. ft/ötäkuoåto VELODROMILLA. {-Läi/deååifi<m. Puh. KANSAINVÄLISET UNVALIStI < K/» VELODROMILLA D\. «Istoina 13. 7. 1943 klo 18.30» Järjestää: PYÖRÄTOVERIT r. y. Alan erikoisliike {Läi/deååifi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938. PORIN TARMO r.y.

KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938. PORIN TARMO r.y. KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938 / PORIN TARMO r.y. PORIK OLUTTEHDAS OV Suurin ja suosituin Olut" ja virvoitusjuomatehdas Satakunnassa, 2 / Kun ostatte polkupyörän

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu 24.5.2015 Kangasala

SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu 24.5.2015 Kangasala SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu Pienoisooli 30+30ls TULOKSET tarkk.osa pikaosa yht N45 1. Eeva-Liisa Isosaari VamSA 224 244 468 N55 1. Sirkka Ylistö MuurU 274 269 543 2. Raija Vehanen K-UAS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot