NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 7 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) ASIALISTA 7 / Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 111 Hautapaikkamaksut vuodelle 2013 (YKV) 112 Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille (YKV) 113 Leirikeskus Majakan päärakennuksen tilanne 114 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta (YKV) 115 Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta (YKV) 116 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta (YKV) 117 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta (YKV) 118 Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta (YKV) 119 Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta (YKV) 120 Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset 121 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 122 Muut asiat 123 Ilmoitusasiat 124 Valitusosoitus 125 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 19:47 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka Aimonen Lasse Paasikivi Jari Orrela Pirjo Peltola Sini Rantanen Erkki Salo Leena Seulanto Matti Tavio Tiia MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma Saarela Raimo Vainio Irmeli yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj. jäsen Jouko Kaskisen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen talousjohtaja, esittelijä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Saantola Marja Huovinen Matti Kallio Heli vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta kirkkoherra, Merimaskun seurakunta hallintosihteeri POISSA: SYY: Kaskinen Jouko jäsen muu syy Jaanto Martti jäsen muu syy Rautiainen Jyrki kirkkoherra, Naantalin seurakunta virkavapaus Virkkala Margit tiedottaja muu syy Petri Sirén yhteisen kirkkoneuvoston pj Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Jari Paasikivi pöytäkirjan tarkastaja Pirjo Orrela pöytäkirjan tarkastaja 107 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja kirkkoherra Matti Huovinen piti alkuhartauden. 108 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätös valtaiseksi. 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Jouko Kaskisen varajäsen Jari Paasikivi ja Pirjo Orrela. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jari Paasikiven ja Pirjo Orrelan. 110 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kolmella lisäyksellä talousjohtajan viranhaltijapäätöksiin pykäliksi 121 : 3 5 sekä yhdellä lisäyksellä ilmoitusasioihin pykäläksi 123 : HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2013 (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta (HE 127/2012) Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2005 / Hautaustoimen maksut Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2007 / Liite: Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset ja laskelma hautapaikkamaksuista/ Laskelma TA 2013 hinnat Suomen hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta. Ote hallituksen esityksestä HE 127/2012 ( ): ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättäväksi uusi säännös hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja päätöstoimivallasta. Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset, jolloin maksut vastaisivat paremmin myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö --- Hautaustoimilain (457/2003) 6 :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Maksuista voidaan myöntää kokonaan tai osittain vapautus, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös rintamaveteraanin puolisoa Hautaustoimilain 22 :n mukaan yleisten hautausmaiden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin käytettävissä olevasta rahoituksesta on säädetty erikseen. Hallituksen esityksessä hautaustoimilaiksi (204/2002 vp) todetaan olevan perusteltua, että valtio huolehtii seurakuntien taloudellisista edellytyksistä yleisten hautausmaiden hoitamiseen. Esityksen perusteluissa tuodaan esille, että nykyisellään rahoitus sisältyy evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron tuotosta saamaan osuuteen. Hautaustoimen ohella seurakunnilla on muitakin lakisääteisiä, luonteeltaan yhteiskunnallisia tehtäviä, joilla on perusteltu seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta. Seurakunnat ja keskusrekisterit hoitavat eräitä väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi seurakunnat pitävät yllä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä ja huolehtivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan esineistön säilymisestä. Hautaustoimilain maksusäännösten lisäksi maksujen määrittelyssä tulee ottaa huomioon perustuslain 6 :n säännös yhdenvertaisuudesta ja siihen liittyvästä syrjintäkiellosta sekä hallintooikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate. Näitä on noudatettava myös niissä tapauksissa, joissa hautaustoimilain 6 :n 2 momentin samamaksuisuussäännöstä ei sovelleta. Samamaksuisuussäännöstä ei sovelleta esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisiin, koska seurakunnalla ei ole velvoitetta hautapaikan osoittamiseen muille kuin kunnan asukkaille. Erot, jotka perustuvat henkilön jäsenyyteen uskonnolli-

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) sessa yhdyskunnassa, ovat sallittuja vain hyväksyttävän perusteen nojalla. Toisaalta on huolehdittava siitä, että evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenet eivät joudu muita huonompaan asemaan sen johdosta, että kirkollisverotuloja käytettäisiin yleisten hautausmaiden ylläpitoon Kirkkohallitus on antanut hautaustoimen maksuista yleiskirjeen 28/2005, jonka mukaan seurakuntien tulee arvioida kokonaisuutena lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtäviensä kustannukset. Seurantatietojen mukaan yleiskirjeen mukaiset suositukset on otettu seurakunnissa kuitenkin puutteellisesti huomioon Kirkkolaissa ei ole yleistä seurakunnallisten maksujen perusteita koskevaa sääntelyä. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon perustuslaki, hautaustoimilaki sekä yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet, kuten tasapuolisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaate. Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa (kirkkohallituksen yleiskirje 5/2007). Ohjeen mukaan kustannukset kohdennetaan toimintolaskennan periaatteiden mukaan 1.2 Tilanne Ruotsissa ja Norjassa 1.3 Nykytilan arviointi Seurakunnilla on toimivalta vapaasti hinnoitella hautaustoimen palvelunsa lain asettamissa rajoissa. Tämä on johtanut siihen, että samojen tehtävien hinnoittelussa on eri seurakuntien välillä suuria eroja Kirkkohallituksen laskelmien mukaan seurakuntien lakisääteisten, luonteeltaan yhteiskunnallisten tehtävien yhteenlasketut kulut ovat korkeammat kuin seurakuntien saama yhteisöveron tuotto, joten osa hautaustoimen kustannuksista katetaan seurakuntien jäsenten maksamalla kirkollisverolla. Vaje aiheutuu osittain siitä, että seurakunnat eivät hautaustoimen maksuja määrätessään riittävällä tavalla ota huomioon hautaustoimen todellisia kustannuksia. 2 Ehdotetut muutokset Esityksen tavoitteena on hautaustoimilain 6 :ssä tarkoitettujen hautaustoimen maksujen erojen tasoittaminen seurakuntien välillä. Pyrkimyksenä on, että hautaustoimen maksuilla katettaisiin ne hautaustoimen kustannukset, joita seurakuntien saama yhteisöveron tuotto ei kata ottaen huomioon myös muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kulut. Tällä hetkellä vaje katetaan kirkollisverolla. Lakiehdotuksen tavoitteena on siirtää nämä kulut katettaviksi hautaustoimen maksuilla

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovellettaisiin lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Näin ollen velvollisuus maksun perimiseen ei koskisi rintamaveteraaneja tai vastaavia tilanteita. Sovellettavaksi tulee myös säännös maksuperusteiden yhdenvertaisuudesta sekä maksujen enimmäismäärästä. Esityksen mukaan seurakunnan tulee periä maksu hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista. Säännös velvoittaa käyttämään päätöksenteon pohjana palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Maksuja koskevan päätöksen perusteluista on siten käytävä ilmi hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevien säännösten mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista ja siten myös hautasijojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Päättäminen hautaamiseen liittyvien palvelujen maksuista kuuluu kirkkoneuvoston toimivaltaan. Näissä asioissa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston välinen toimivaltasuhde ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan. Säännös kirkkovaltuuston toimivallasta haudoista perittävissä maksuissa ehdotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestyksestä kirkkolain 17 luvun 9 :n 2 momentiksi. Koska hautaustoimen maksujen määrääminen säilyy seurakuntien omassa toimivallassa, hautaustoimen maksuista on järjestettävä seurantaa Kaikkiin seurakuntiin tulee vakiinnuttaa kustannuslaskennan käyttö, ja niihin tulee luoda yhtenäinen tehtäväalueiden alajaottelu tukemaan hautaustoimen prosesseja, jotta käytettävissä olisi mahdollisimman vertailukelpoista kustannustietoa hautaustoimen omakustannushinnan määrittämiseksi. Kirkkohallituksen tulisi antaa seurakunnille lisäohjeistusta kustannuslaskennasta. Kustannuslaskennan kehittämisen myötä seurakuntien hautaustoimen omakustannushintoja voitaisiin seurata vuosittaisista taloustilastoista 3 Esityksen vaikutukset Ehdotuksen myötä noin sadassa seurakuntataloudessa käytössä olevista maksuttomista hautasijoista tai maksuttomista hautaamiseen liittyvistä palveluista luovuttaisiin. Niin hautasijalle kuin hautaamiseen liittyville palveluillekin olisi ehdotuksen mukaan määrättävä hinta, jonka määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Samalla ulkopaikkakuntalaisen ja paikkakunnalla asuneen hautasijasta ja hautaamisesta perittävien maksujen erot saattavat pienentyä. Ehdotuksen mukaan säännöksellä asetetaan velvoite siitä, että hautaustoimen maksuista päätettäessä on otettava huomioon hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset. Tämän velvoitteen toteutumista voidaan seurata sekä seurakunnan tilintarkastajien toimesta

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) että esimerkiksi piispantarkastusten hallinnon ja talouden tarkastusten yhteydessä. 4 Asian valmistelu Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. Kirkolliskokoukselle esitys valmisteltiin kirkkohallituksessa. Sen asettaman työryhmän mietinnöstä antoivat lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriö, Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä neljä seurakuntaa ja viisi seurakuntayhtymää 5 Voimaantulo Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan joulukuussa Uutta velvoitetta ottaa maksuista päätettäessä huomioon hautaustoimesta aiheutuneet todelliset kustannukset sovellettaisiin ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen seuraavan varainhoitovuoden maksuihin. 6 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys Esityksellä edistettäisiin yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumista hautaustoimessa. Esityksen arvioidaan tasoittavan hautaustoimen maksujen eroja seurakuntien välillä sekä toisaalta pienentävän paikkakunnalla asuneen ja ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta perittävien maksujen eroja. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyksessä. Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: Lakiehdotus Laki kirkkolain 17 luvun muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kirkkolain (1054/1993) 17 lukuun uusi 9 seuraavasti: 17 luku Hautaustoimi 9 Hautaustoimen maksut Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hau-

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) taustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. --- Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Sen 17 luvun 9 :n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran päätettäessä lain voimaantuloa seuraavan varainhoitovuoden maksuista. (Hallituksen esitys on kokonaisuudessaan luettavana internetissä, valtion säädöstietopankissa, osoitteessa Laskelma hautaustoimen kustannuksista Kirkkohallitus on julkaissut yleiskirjeensä 28/2005 yhteydessä ohjeen hautaustoimen maksujen asettamisesta. Ohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä, mutta uusia ohjeita ei ole vielä julkaistu. Seuraavat luvut on laskettu vuosien lukujen keskiarvona. Seurakuntayhtymän lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset (brutto) ovat olleet yhteensä keskimäärin euroa vuodessa. Kustannukset muodostuvat seuraavista osuuksista: Hautaustoimi ,3 % Kirkonkirjojen pidon kustannukset vähennettynä ,3 % seurakuntien jäsenrekistereiden ylläpidon kustannuksilla Suojelun edellyttämät lisäkustannukset kulttuurihistoriallisesti ,4 % arvokkaiden rakennusten korjauk- sissa Yhteensä % Seurakuntayhtymän saama yhteisöverotulo on ollut keskimäärin euroa vuodessa. Seurakuntayhtymän hautausmaille on haudattu vuosien aikana keskimäärin 143 vainajaa/vuosi, joista arkkuhautaan 51, uurnahautaan 73 ja muistolehtoon 7 vainajaa/vuosi. Lisäksi sirottelualueelle on siroteltu 12 vainajan tuhkat. Vuosien aikana toteutuneiden hautapaikkojen lunastusten sekä hallinta-ajan jatkamisten perusteella (lukumäärät keskimäärin/vuosi) on laskettu, että mikäli yhteinen kirkkoneuvosto

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) päättää hautapaikkojen hinnat talousjohtajan päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla, niistä kertyisi vastaavilla hautausten sekä hallinta-ajan jatkamisten määrillä tuloja noin euroa vuodessa. Lukuun sisältyy myös hautojen avaamisen, peittämisen ja peruskunnostuksen kustannukset. Seurakuntayhtymän hautausmaille vuosina tehtyjen hautausten kokonaismäärästä noin 64 % on tuhkahautauksia, joita pitäisi kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti edistää edullisilla hinnoilla. (Viite: Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset ja laskelma hautapaikkamaksuista/ Laskelma TA 2013 hinnat) Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrää hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti: Hautapaikkamaksut 25 vuotta/ paikkakuntalaiset Arkkuhauta sekä Naantalin kirkon hautausmaan vanhan haudan lunastus uurnahaudaksi 1 sija 100 euroa 2 sijaa 200 euroa Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 100 euroa Uurnahauta uurnalehdossa 50 euroa Uurnahauta muistolehdossa maksuton Uurnahaudan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 50 euroa Sirottelualue maksuton * Naantalilaisilta rintamamiestunnuksen omaavilta ja heidän naantalilaisilta puolisoiltaan sekä sotaleskiltä ei maksua peritä hautapaikasta, hautausmaksusta eikä muistotilaisuuden vuokrasta. Hautapaikkamaksut 25 vuotta/ ulkopaikkakuntalaiset Arkkuhauta sekä Naantalin kirkon hautausmaan vanhan haudan lunastus uurnahaudaksi 1 sija 500 euroa 2 sijaa 1000 euroa Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 500 euroa Uurnahauta uurnalehdossa 100 euroa Uurnahauta muistolehdossa 100 euroa

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Uurnahaudan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 100 euroa Sirottelualue maksuton Hautaustoimen lakisääteisiä maksuja tarkennetaan päätettäessä vuoden 2014 maksuista, kun kirkkohallitukselta on saatu päivitetyt ohjeet hautaustoimen maksujen asettamisesta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 SEKÄ EHDOTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 25 Kirkkohallitus (2006)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2012 / Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2012, toiminta- ja taloussuunnitelma Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 36 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 77 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 40 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Matti Huovinen/ Kirkkoherran ilmoitus koskien talousarvioehdotusta vuodelle 2013 (TA 2013 ja TTS ), Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 93 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 49 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 114 : 2 KJ 15:1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. ( /898)

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. ( /440) Talousarvio-ohjeita vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaohjeita vuosille Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille laaditaan Kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla enintään vuoden 2012 tasolla. Samoin suunnitelmavuosien määrärahat. Vuoden 2013 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti vuoden 2012 talousarvion mukaisesti. Käyttötalousmenoja on vähennettävä vuosittain noin euroa valtuustokaudella Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Talousarvioesitykset vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille laaditaan lomakkeelle, joka löytyy Y:ltä hakemistosta TA Investointisuunnitelma päivitetään ja käsitellään talousarvion yhteydessä. AIKATAULU: Talousarviokoulutusta luottamushenkilöille Henkilöstösihteerin kanssa on sovittava mennessä vuoden 2013 palkat, palkkiot sekä päivärahat leiri- ja retkipäivät. Myös kesätyöntekijät, esiintyjät, luennoitsijat jne. Johtokuntien ja seurakuntaneuvostojen käsittelemät talousarvioluonnokset sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset Y-hakemistoon mennessä. Samoin seurakuntayhtymän talousarvioluonnokset hallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen osalta. YKN Talousarvioluonnosten käsittely YKN Talousarvioehdotuksen käsittely YKV Talousarvion hyväksyminen Ote Merimaskun seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 36 :

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TALOUSAR- VIOESITYS VUODEKSI 2013 viite: Ark Kirkkoherran alustava hahmottelu toukokuulla 2012 oli pääpiirteissään sellainen, että «hyväksi koettuja toimintoja jatketaan sillä tavoin varovasti, että pyritään pysymään asetetuissa säästötavoitteissa.» (liite 2) Skn: päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi osaltaan Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä Talousarvion vuodelle Ote Naantalin seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 77 : NAANTALIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2013 TAVOIT- TEET Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy johtokuntien ehdotukset työalojensa tavoitteiksi vuodelle 2013, kokouksessa esitetyin tekstimuutoksin. Seurakuntaneuvosto velvoittaa johtokunnat myös etsimään uusia säästökohteita. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkoherran muutetun päätösehdotuksen. Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 40 : TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMAT VUOSILLE L1 Seurakuntaneuvosto käsittelee liitteenä olevan talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset vuosille , edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Rymättylän seurakunnan työntekijät pitivät maanantaina talousarviosuunnittelupäivän, jonka tuloksena on liitteenä olevat talousarviosuunnitelmat. Esitys Esitetään Rymättylän seurakunnan talousarvioluonnokset vuosille , edelleen hyväksyttäviksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan / 34 toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi: 1. Tuloveroprosentti korotettava vähintään 1,25 prosenttiin vuodesta 2011 alkaen.

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) 2. Toimintakuluja vähennettävä n euroa vuosittain ( ). 3. Toimintakate ei saa olla verotuloja suurempi. 4. Investoinnit rahoitetaan vuodesta 2013 lähtien omaisuutta myymällä. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa, että toimintakulut kasvoivat ,78 euroon, kun ne vuonna 2010 olivat olleet ,24 euroa (YKV / 24 ). Talousarvioluonnoksen lukuihin ei sisältynyt uusi eläkemaksuja koskeva noin euron menoerä. Määrärahat päivitettiin talousarvioesitykseen Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2012: Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Summa merkitään talousarviossa kohtaan Keskusrahastomaksut. Sille avataan kirjanpitoon oma tili (5350) Eläkerahastomaksu. Kirkkohallitus lähettää seurakunnille myöhemmin tarkemman maksuohjeen. Alustavan tiedon mukaan maksu perittäisiin kuukausittain. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Talousjohtajan päätösehdotus: 1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioluonnokset ja palauttaa ne seurakuntaneuvostoille täydennyksiä, korjauksia ja lausuntoja varten. Kokonaismenoista on vähennettävä noin euroa, jotta talous saadaan tasapainoon yhteisen kirkkovaltuuston edellyttämällä tavalla. Seurakuntaneuvostojen on palautettava täydennetyt ja korjatut luonnokset ja lausunnot seurakuntayhtymän taloustoimistoon mennessä. [ ] Käsittely: Käsiteltiin talousarvioluonnos sisällysluettelon osoittamassa järjestyksessä. Osa 3.2. Seurakunnallinen toiminta Pekka Ritvanen esitti muutosehdotuksen päätösehdotukseen 2: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat vähennykset talousarvioluonnokseen yhtymän toimintojen osalta: Kustannuspaikalta Viestintä vähennetään toimintamenoja euroa. Varaudutaan osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen vuosina (n. 18 tuntia/viikko). Siirretään Merimas-

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) kun kirkon paanukaton tervauksen alkamista suunnitelmakaudelle , jolloin säästö vuonna 2013 on euroa. Seurakuntien tulee vähentää seurakunnallisen toiminnan toimintamenoista yhteensä vähintään euroa. Erkki Rantanen kannatti ehdotusta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuk sen 1 sekä Pekka Ritvasen esittämän ja Erkki Rantasen kannattaman muutosehdotuksen päätösehdotukseen 2. Naantalin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan / 93 äänin 2 12 seuraavaa: SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi, Pekka Ritvasen tekemän kannatetun päätösehdotuksen: Seurakuntaneuvosto päättää, että Tuomiokapitulin päättämää Naantalin seurakunnan kappalaisen (1) haettavaksi julistamaa virkaa ei täytetä toistaiseksi. Pyydämme tuomiokapitulin ottavan, päätöstä tehdessään, huomioon Naantalin seurakuntaneuvoston demokraattisesti tekemän enemmistöpäätöksen. Lisäksi seurakuntaneuvosto pyytää neuvottelu mahdollisuutta arkkipiispan kanssa. vs. kirkkoherra Marja Saantola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. kappalaisen palkka sivukuluineen siirto toimituspalkkiotilille säästö noin Ote Naantalin seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 114 : 2. Seurakuntaneuvostolle esitettiin talousarvioluonnos, johon oli merkitty yhteisen kirkkoneuvoston /98 päättämät vähennykset sekä kappalaisen (I) viran täyttämättä jättämisestä koituva noin euron säästö. vs. kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Naantalin seurakunnan talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman muutoksineen ja täydennyksineen. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Merimaskun kirkkoherran antama vastaus yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen: Kirkkoherran ilmoitus Totean omana käsityksenäni, minkä myös olisin seurakuntaneuvostollemme lausuntoehdotuksenani esittänyt,

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) että Merimaskun seurakunnalla ei ole luonnoksiin mitään täydennettävää eikä korjattavaa. Merimaskun kirkkoherranvirastossa maanantaina 15.lokakuuta 2012 viran puolesta Matti Huovinen Merimaskun kirkkoherra Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 49 : TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE SRKN 5/2012 Esitys: Hyväksytään yhteisen kirkkoneuvoston päätös. Päätös: Hyväksyttiin. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä talousarviokirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän sekä Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset vuodelle 2013 sekä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuosille ja esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh LEIRIKESKUS MAJAKAN PÄÄRAKENNUKSEN TILANNE Viite: Ark Rakennusten ja kiinteistöjen hoito, ylläpitäminen ja käyttö/ Raision kaupunki, tekninen keskus, ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut/ Tarkastuspöytäkirja, leirikeskus Majakka/ Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 31 : 1. Ark Rakennusten ja kiinteistöjen hoito, ylläpitäminen ja käyttö/ Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Lausunto rakennuksen kunnosta

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Raision kaupungin vs. terveystarkastaja on suorittanut valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen leirikeskus Majakassa Rymättylässä Tarkastuksen perusteella vs. terveystarkastaja esittää seuraavaa: Johtopäätökset ja vaadittavat toimenpiteet: 1) Siivousvälineille tulee järjestää kaappitilaa, niin, että kaikki siivousvälineet säilytetään yhdessä paikassa. 2) Kaikkiin lavereihin tulee asentaa putoamisesteet. 3) Päärakennuksen tilojen kunto tulisi selvittää ja mahdolliset kosteusvauriot korjata. Toimenpiteet 1 ja 2 tulee olla suoritettuna viimeistään syksyn 2012 aikana. Päärakennuksen mahdollisille korjaustöille tulee laatia aikataulu ja työt tulee suorittaa aikataulun mukaisesti. Insinööritoimisto Jouko Sjöberg on antanut lausunnon leirikeskus Majakan päärakennuksen kunnosta Lausunnossa esitetään seuraavat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset: Johtopäätökset ja toimenpiteet Rakennuksessa olisi suoritettava sisäilman laatumittauksia, jotta esitetyt mahdolliset kosteusvaurioista johtuvat sisäilmaongelmat voitaisiin määritellä tarkemmin. (Vs. terveystarkastajan tarkastuspöytäkirja ) Rakennuksen peruskorjaus olisi ns. uudisrakentamiseen verrattava korjaus, missä rakenteita uusittaisiin, lastulevyt poistettaisiin sisäpinnoista, kosteusvaurioituneet eristeet poistettaisiin, lämmöneristettä lisättäisiin rakennuksen vaippaan, ikkunat uusittaisiin, ulkoovet uusittaisiin, sähköt uusittaisiin, ilmastointi kunnostettaisiin, vesikatto uusittaisiin. Vanhasta rakennuksesta jäisi vain luuranko, minkä hyväksikäyttö olisi enemmän ongelma kuin etu. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että leirikeskus Majakan päärakennus on huonokuntoinen ja suosittelee, että rakennusta käytettäisiin jatkossa soveltuvin osin lähinnä päiväkäytössä. Kunnossapito tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA (YKV) KJ 8:2 ( /822/2004) Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajan vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA (YKV) KJ 8:2 ( /822/2004) Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) 116 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA (YKV) Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA (YKV) Viite: Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 2 mom Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KOKOONPANO 2 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan yhteiselle kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu.

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA (YKV) Viite: Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KJ 10:10 Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 2 mom Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KOKOONPANO 1 Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 9 muuta jäsentä, joista vähintään yksi on yhtymän kustakin seurakunnasta. 2 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan yh-

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) teiseen kirkkoneuvostoon yhdeksän varsinaista jäsentä vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YHTEISEEN KIRKKONEUVOSTOON VALITTUJEN JÄSENTEN HENKILÖ- KOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA (YKV) Viite: Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KJ 10:10 Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 2 mom Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö KOKOONPANO 1 Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 9 muuta jäsentä, joista vähintään yksi on yhtymän kustakin seurakunnasta. 2 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/2011 1 (11) ASIALISTA 4 / 2011 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 77 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu PÖYTÄKIRJA 8/2015 Seurakuntaneuvosto AIKA Torstai 22.10.2015 klo 19. Kahvit 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 68 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2018. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 1/2018 Aika Tiistai 9.1.2018 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen Senni

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Torstai 12.1.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Heiska Virve Salo Miikka Karjalainen Anni Salo Eija Talonen Tuula Härkki Leena Alanen

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) ASIALISTA 5 / 2013 90 Kokouksen avaus 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta 93 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13 Kasvun johtokunta 25.01.2017 Aika 25.01.2017 klo 17:30-19:55 Paikka Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Aika: Torstai klo Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: 87 97

Aika: Torstai klo Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: 87 97 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 6/2017 1 (15) ASIALISTA 6 / 2017 87 Kokouksen avaus 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta 90 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) ASIALISTA 1/2017 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17.00 17.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot