NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 7 / 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) ASIALISTA 7 / Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 111 Hautapaikkamaksut vuodelle 2013 (YKV) 112 Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille (YKV) 113 Leirikeskus Majakan päärakennuksen tilanne 114 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta (YKV) 115 Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta (YKV) 116 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta (YKV) 117 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta (YKV) 118 Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta (YKV) 119 Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta (YKV) 120 Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset 121 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 122 Muut asiat 123 Ilmoitusasiat 124 Valitusosoitus 125 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 19:47 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka Aimonen Lasse Paasikivi Jari Orrela Pirjo Peltola Sini Rantanen Erkki Salo Leena Seulanto Matti Tavio Tiia MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma Saarela Raimo Vainio Irmeli yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj. jäsen Jouko Kaskisen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen talousjohtaja, esittelijä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Saantola Marja Huovinen Matti Kallio Heli vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta kirkkoherra, Merimaskun seurakunta hallintosihteeri POISSA: SYY: Kaskinen Jouko jäsen muu syy Jaanto Martti jäsen muu syy Rautiainen Jyrki kirkkoherra, Naantalin seurakunta virkavapaus Virkkala Margit tiedottaja muu syy Petri Sirén yhteisen kirkkoneuvoston pj Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Jari Paasikivi pöytäkirjan tarkastaja Pirjo Orrela pöytäkirjan tarkastaja 107 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja kirkkoherra Matti Huovinen piti alkuhartauden. 108 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätös valtaiseksi. 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Jouko Kaskisen varajäsen Jari Paasikivi ja Pirjo Orrela. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jari Paasikiven ja Pirjo Orrelan. 110 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kolmella lisäyksellä talousjohtajan viranhaltijapäätöksiin pykäliksi 121 : 3 5 sekä yhdellä lisäyksellä ilmoitusasioihin pykäläksi 123 : HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2013 (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta (HE 127/2012) Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2005 / Hautaustoimen maksut Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2007 / Liite: Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset ja laskelma hautapaikkamaksuista/ Laskelma TA 2013 hinnat Suomen hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta. Ote hallituksen esityksestä HE 127/2012 ( ): ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättäväksi uusi säännös hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja päätöstoimivallasta. Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset, jolloin maksut vastaisivat paremmin myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö --- Hautaustoimilain (457/2003) 6 :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Maksuista voidaan myöntää kokonaan tai osittain vapautus, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös rintamaveteraanin puolisoa Hautaustoimilain 22 :n mukaan yleisten hautausmaiden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin käytettävissä olevasta rahoituksesta on säädetty erikseen. Hallituksen esityksessä hautaustoimilaiksi (204/2002 vp) todetaan olevan perusteltua, että valtio huolehtii seurakuntien taloudellisista edellytyksistä yleisten hautausmaiden hoitamiseen. Esityksen perusteluissa tuodaan esille, että nykyisellään rahoitus sisältyy evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron tuotosta saamaan osuuteen. Hautaustoimen ohella seurakunnilla on muitakin lakisääteisiä, luonteeltaan yhteiskunnallisia tehtäviä, joilla on perusteltu seurakuntien saamaa yhteisövero-osuutta. Seurakunnat ja keskusrekisterit hoitavat eräitä väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi seurakunnat pitävät yllä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä ja huolehtivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan esineistön säilymisestä. Hautaustoimilain maksusäännösten lisäksi maksujen määrittelyssä tulee ottaa huomioon perustuslain 6 :n säännös yhdenvertaisuudesta ja siihen liittyvästä syrjintäkiellosta sekä hallintooikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate. Näitä on noudatettava myös niissä tapauksissa, joissa hautaustoimilain 6 :n 2 momentin samamaksuisuussäännöstä ei sovelleta. Samamaksuisuussäännöstä ei sovelleta esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisiin, koska seurakunnalla ei ole velvoitetta hautapaikan osoittamiseen muille kuin kunnan asukkaille. Erot, jotka perustuvat henkilön jäsenyyteen uskonnolli-

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) sessa yhdyskunnassa, ovat sallittuja vain hyväksyttävän perusteen nojalla. Toisaalta on huolehdittava siitä, että evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenet eivät joudu muita huonompaan asemaan sen johdosta, että kirkollisverotuloja käytettäisiin yleisten hautausmaiden ylläpitoon Kirkkohallitus on antanut hautaustoimen maksuista yleiskirjeen 28/2005, jonka mukaan seurakuntien tulee arvioida kokonaisuutena lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtäviensä kustannukset. Seurantatietojen mukaan yleiskirjeen mukaiset suositukset on otettu seurakunnissa kuitenkin puutteellisesti huomioon Kirkkolaissa ei ole yleistä seurakunnallisten maksujen perusteita koskevaa sääntelyä. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon perustuslaki, hautaustoimilaki sekä yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet, kuten tasapuolisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaate. Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa (kirkkohallituksen yleiskirje 5/2007). Ohjeen mukaan kustannukset kohdennetaan toimintolaskennan periaatteiden mukaan 1.2 Tilanne Ruotsissa ja Norjassa 1.3 Nykytilan arviointi Seurakunnilla on toimivalta vapaasti hinnoitella hautaustoimen palvelunsa lain asettamissa rajoissa. Tämä on johtanut siihen, että samojen tehtävien hinnoittelussa on eri seurakuntien välillä suuria eroja Kirkkohallituksen laskelmien mukaan seurakuntien lakisääteisten, luonteeltaan yhteiskunnallisten tehtävien yhteenlasketut kulut ovat korkeammat kuin seurakuntien saama yhteisöveron tuotto, joten osa hautaustoimen kustannuksista katetaan seurakuntien jäsenten maksamalla kirkollisverolla. Vaje aiheutuu osittain siitä, että seurakunnat eivät hautaustoimen maksuja määrätessään riittävällä tavalla ota huomioon hautaustoimen todellisia kustannuksia. 2 Ehdotetut muutokset Esityksen tavoitteena on hautaustoimilain 6 :ssä tarkoitettujen hautaustoimen maksujen erojen tasoittaminen seurakuntien välillä. Pyrkimyksenä on, että hautaustoimen maksuilla katettaisiin ne hautaustoimen kustannukset, joita seurakuntien saama yhteisöveron tuotto ei kata ottaen huomioon myös muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kulut. Tällä hetkellä vaje katetaan kirkollisverolla. Lakiehdotuksen tavoitteena on siirtää nämä kulut katettaviksi hautaustoimen maksuilla

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovellettaisiin lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Näin ollen velvollisuus maksun perimiseen ei koskisi rintamaveteraaneja tai vastaavia tilanteita. Sovellettavaksi tulee myös säännös maksuperusteiden yhdenvertaisuudesta sekä maksujen enimmäismäärästä. Esityksen mukaan seurakunnan tulee periä maksu hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista. Säännös velvoittaa käyttämään päätöksenteon pohjana palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Maksuja koskevan päätöksen perusteluista on siten käytävä ilmi hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevien säännösten mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista ja siten myös hautasijojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Päättäminen hautaamiseen liittyvien palvelujen maksuista kuuluu kirkkoneuvoston toimivaltaan. Näissä asioissa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston välinen toimivaltasuhde ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan. Säännös kirkkovaltuuston toimivallasta haudoista perittävissä maksuissa ehdotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestyksestä kirkkolain 17 luvun 9 :n 2 momentiksi. Koska hautaustoimen maksujen määrääminen säilyy seurakuntien omassa toimivallassa, hautaustoimen maksuista on järjestettävä seurantaa Kaikkiin seurakuntiin tulee vakiinnuttaa kustannuslaskennan käyttö, ja niihin tulee luoda yhtenäinen tehtäväalueiden alajaottelu tukemaan hautaustoimen prosesseja, jotta käytettävissä olisi mahdollisimman vertailukelpoista kustannustietoa hautaustoimen omakustannushinnan määrittämiseksi. Kirkkohallituksen tulisi antaa seurakunnille lisäohjeistusta kustannuslaskennasta. Kustannuslaskennan kehittämisen myötä seurakuntien hautaustoimen omakustannushintoja voitaisiin seurata vuosittaisista taloustilastoista 3 Esityksen vaikutukset Ehdotuksen myötä noin sadassa seurakuntataloudessa käytössä olevista maksuttomista hautasijoista tai maksuttomista hautaamiseen liittyvistä palveluista luovuttaisiin. Niin hautasijalle kuin hautaamiseen liittyville palveluillekin olisi ehdotuksen mukaan määrättävä hinta, jonka määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Samalla ulkopaikkakuntalaisen ja paikkakunnalla asuneen hautasijasta ja hautaamisesta perittävien maksujen erot saattavat pienentyä. Ehdotuksen mukaan säännöksellä asetetaan velvoite siitä, että hautaustoimen maksuista päätettäessä on otettava huomioon hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset. Tämän velvoitteen toteutumista voidaan seurata sekä seurakunnan tilintarkastajien toimesta

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) että esimerkiksi piispantarkastusten hallinnon ja talouden tarkastusten yhteydessä. 4 Asian valmistelu Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. Kirkolliskokoukselle esitys valmisteltiin kirkkohallituksessa. Sen asettaman työryhmän mietinnöstä antoivat lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriö, Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä neljä seurakuntaa ja viisi seurakuntayhtymää 5 Voimaantulo Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan joulukuussa Uutta velvoitetta ottaa maksuista päätettäessä huomioon hautaustoimesta aiheutuneet todelliset kustannukset sovellettaisiin ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen seuraavan varainhoitovuoden maksuihin. 6 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys Esityksellä edistettäisiin yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumista hautaustoimessa. Esityksen arvioidaan tasoittavan hautaustoimen maksujen eroja seurakuntien välillä sekä toisaalta pienentävän paikkakunnalla asuneen ja ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta perittävien maksujen eroja. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyksessä. Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: Lakiehdotus Laki kirkkolain 17 luvun muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kirkkolain (1054/1993) 17 lukuun uusi 9 seuraavasti: 17 luku Hautaustoimi 9 Hautaustoimen maksut Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hau-

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) taustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. --- Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Sen 17 luvun 9 :n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran päätettäessä lain voimaantuloa seuraavan varainhoitovuoden maksuista. (Hallituksen esitys on kokonaisuudessaan luettavana internetissä, valtion säädöstietopankissa, osoitteessa Laskelma hautaustoimen kustannuksista Kirkkohallitus on julkaissut yleiskirjeensä 28/2005 yhteydessä ohjeen hautaustoimen maksujen asettamisesta. Ohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä, mutta uusia ohjeita ei ole vielä julkaistu. Seuraavat luvut on laskettu vuosien lukujen keskiarvona. Seurakuntayhtymän lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset (brutto) ovat olleet yhteensä keskimäärin euroa vuodessa. Kustannukset muodostuvat seuraavista osuuksista: Hautaustoimi ,3 % Kirkonkirjojen pidon kustannukset vähennettynä ,3 % seurakuntien jäsenrekistereiden ylläpidon kustannuksilla Suojelun edellyttämät lisäkustannukset kulttuurihistoriallisesti ,4 % arvokkaiden rakennusten korjauk- sissa Yhteensä % Seurakuntayhtymän saama yhteisöverotulo on ollut keskimäärin euroa vuodessa. Seurakuntayhtymän hautausmaille on haudattu vuosien aikana keskimäärin 143 vainajaa/vuosi, joista arkkuhautaan 51, uurnahautaan 73 ja muistolehtoon 7 vainajaa/vuosi. Lisäksi sirottelualueelle on siroteltu 12 vainajan tuhkat. Vuosien aikana toteutuneiden hautapaikkojen lunastusten sekä hallinta-ajan jatkamisten perusteella (lukumäärät keskimäärin/vuosi) on laskettu, että mikäli yhteinen kirkkoneuvosto

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) päättää hautapaikkojen hinnat talousjohtajan päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla, niistä kertyisi vastaavilla hautausten sekä hallinta-ajan jatkamisten määrillä tuloja noin euroa vuodessa. Lukuun sisältyy myös hautojen avaamisen, peittämisen ja peruskunnostuksen kustannukset. Seurakuntayhtymän hautausmaille vuosina tehtyjen hautausten kokonaismäärästä noin 64 % on tuhkahautauksia, joita pitäisi kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti edistää edullisilla hinnoilla. (Viite: Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kokonaiskustannukset ja laskelma hautapaikkamaksuista/ Laskelma TA 2013 hinnat) Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrää hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti: Hautapaikkamaksut 25 vuotta/ paikkakuntalaiset Arkkuhauta sekä Naantalin kirkon hautausmaan vanhan haudan lunastus uurnahaudaksi 1 sija 100 euroa 2 sijaa 200 euroa Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 100 euroa Uurnahauta uurnalehdossa 50 euroa Uurnahauta muistolehdossa maksuton Uurnahaudan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 50 euroa Sirottelualue maksuton * Naantalilaisilta rintamamiestunnuksen omaavilta ja heidän naantalilaisilta puolisoiltaan sekä sotaleskiltä ei maksua peritä hautapaikasta, hautausmaksusta eikä muistotilaisuuden vuokrasta. Hautapaikkamaksut 25 vuotta/ ulkopaikkakuntalaiset Arkkuhauta sekä Naantalin kirkon hautausmaan vanhan haudan lunastus uurnahaudaksi 1 sija 500 euroa 2 sijaa 1000 euroa Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 500 euroa Uurnahauta uurnalehdossa 100 euroa Uurnahauta muistolehdossa 100 euroa

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Uurnahaudan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) 100 euroa Sirottelualue maksuton Hautaustoimen lakisääteisiä maksuja tarkennetaan päätettäessä vuoden 2014 maksuista, kun kirkkohallitukselta on saatu päivitetyt ohjeet hautaustoimen maksujen asettamisesta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 SEKÄ EHDOTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 25 Kirkkohallitus (2006)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2012 / Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2012, toiminta- ja taloussuunnitelma Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 36 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 77 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 40 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Matti Huovinen/ Kirkkoherran ilmoitus koskien talousarvioehdotusta vuodelle 2013 (TA 2013 ja TTS ), Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 93 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 49 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 114 : 2 KJ 15:1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. ( /898)

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. ( /440) Talousarvio-ohjeita vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaohjeita vuosille Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille laaditaan Kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla enintään vuoden 2012 tasolla. Samoin suunnitelmavuosien määrärahat. Vuoden 2013 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti vuoden 2012 talousarvion mukaisesti. Käyttötalousmenoja on vähennettävä vuosittain noin euroa valtuustokaudella Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Talousarvioesitykset vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille laaditaan lomakkeelle, joka löytyy Y:ltä hakemistosta TA Investointisuunnitelma päivitetään ja käsitellään talousarvion yhteydessä. AIKATAULU: Talousarviokoulutusta luottamushenkilöille Henkilöstösihteerin kanssa on sovittava mennessä vuoden 2013 palkat, palkkiot sekä päivärahat leiri- ja retkipäivät. Myös kesätyöntekijät, esiintyjät, luennoitsijat jne. Johtokuntien ja seurakuntaneuvostojen käsittelemät talousarvioluonnokset sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset Y-hakemistoon mennessä. Samoin seurakuntayhtymän talousarvioluonnokset hallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen osalta. YKN Talousarvioluonnosten käsittely YKN Talousarvioehdotuksen käsittely YKV Talousarvion hyväksyminen Ote Merimaskun seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 36 :

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TALOUSAR- VIOESITYS VUODEKSI 2013 viite: Ark Kirkkoherran alustava hahmottelu toukokuulla 2012 oli pääpiirteissään sellainen, että «hyväksi koettuja toimintoja jatketaan sillä tavoin varovasti, että pyritään pysymään asetetuissa säästötavoitteissa.» (liite 2) Skn: päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi osaltaan Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä Talousarvion vuodelle Ote Naantalin seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 77 : NAANTALIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2013 TAVOIT- TEET Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy johtokuntien ehdotukset työalojensa tavoitteiksi vuodelle 2013, kokouksessa esitetyin tekstimuutoksin. Seurakuntaneuvosto velvoittaa johtokunnat myös etsimään uusia säästökohteita. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkoherran muutetun päätösehdotuksen. Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 40 : TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMAT VUOSILLE L1 Seurakuntaneuvosto käsittelee liitteenä olevan talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset vuosille , edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Rymättylän seurakunnan työntekijät pitivät maanantaina talousarviosuunnittelupäivän, jonka tuloksena on liitteenä olevat talousarviosuunnitelmat. Esitys Esitetään Rymättylän seurakunnan talousarvioluonnokset vuosille , edelleen hyväksyttäviksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan / 34 toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi: 1. Tuloveroprosentti korotettava vähintään 1,25 prosenttiin vuodesta 2011 alkaen.

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) 2. Toimintakuluja vähennettävä n euroa vuosittain ( ). 3. Toimintakate ei saa olla verotuloja suurempi. 4. Investoinnit rahoitetaan vuodesta 2013 lähtien omaisuutta myymällä. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa, että toimintakulut kasvoivat ,78 euroon, kun ne vuonna 2010 olivat olleet ,24 euroa (YKV / 24 ). Talousarvioluonnoksen lukuihin ei sisältynyt uusi eläkemaksuja koskeva noin euron menoerä. Määrärahat päivitettiin talousarvioesitykseen Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2012: Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Summa merkitään talousarviossa kohtaan Keskusrahastomaksut. Sille avataan kirjanpitoon oma tili (5350) Eläkerahastomaksu. Kirkkohallitus lähettää seurakunnille myöhemmin tarkemman maksuohjeen. Alustavan tiedon mukaan maksu perittäisiin kuukausittain. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 98 Talousjohtajan päätösehdotus: 1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioluonnokset ja palauttaa ne seurakuntaneuvostoille täydennyksiä, korjauksia ja lausuntoja varten. Kokonaismenoista on vähennettävä noin euroa, jotta talous saadaan tasapainoon yhteisen kirkkovaltuuston edellyttämällä tavalla. Seurakuntaneuvostojen on palautettava täydennetyt ja korjatut luonnokset ja lausunnot seurakuntayhtymän taloustoimistoon mennessä. [ ] Käsittely: Käsiteltiin talousarvioluonnos sisällysluettelon osoittamassa järjestyksessä. Osa 3.2. Seurakunnallinen toiminta Pekka Ritvanen esitti muutosehdotuksen päätösehdotukseen 2: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat vähennykset talousarvioluonnokseen yhtymän toimintojen osalta: Kustannuspaikalta Viestintä vähennetään toimintamenoja euroa. Varaudutaan osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen vuosina (n. 18 tuntia/viikko). Siirretään Merimas-

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) kun kirkon paanukaton tervauksen alkamista suunnitelmakaudelle , jolloin säästö vuonna 2013 on euroa. Seurakuntien tulee vähentää seurakunnallisen toiminnan toimintamenoista yhteensä vähintään euroa. Erkki Rantanen kannatti ehdotusta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuk sen 1 sekä Pekka Ritvasen esittämän ja Erkki Rantasen kannattaman muutosehdotuksen päätösehdotukseen 2. Naantalin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan / 93 äänin 2 12 seuraavaa: SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi, Pekka Ritvasen tekemän kannatetun päätösehdotuksen: Seurakuntaneuvosto päättää, että Tuomiokapitulin päättämää Naantalin seurakunnan kappalaisen (1) haettavaksi julistamaa virkaa ei täytetä toistaiseksi. Pyydämme tuomiokapitulin ottavan, päätöstä tehdessään, huomioon Naantalin seurakuntaneuvoston demokraattisesti tekemän enemmistöpäätöksen. Lisäksi seurakuntaneuvosto pyytää neuvottelu mahdollisuutta arkkipiispan kanssa. vs. kirkkoherra Marja Saantola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. kappalaisen palkka sivukuluineen siirto toimituspalkkiotilille säästö noin Ote Naantalin seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 114 : 2. Seurakuntaneuvostolle esitettiin talousarvioluonnos, johon oli merkitty yhteisen kirkkoneuvoston /98 päättämät vähennykset sekä kappalaisen (I) viran täyttämättä jättämisestä koituva noin euron säästö. vs. kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Naantalin seurakunnan talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman muutoksineen ja täydennyksineen. SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Merimaskun kirkkoherran antama vastaus yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen: Kirkkoherran ilmoitus Totean omana käsityksenäni, minkä myös olisin seurakuntaneuvostollemme lausuntoehdotuksenani esittänyt,

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) että Merimaskun seurakunnalla ei ole luonnoksiin mitään täydennettävää eikä korjattavaa. Merimaskun kirkkoherranvirastossa maanantaina 15.lokakuuta 2012 viran puolesta Matti Huovinen Merimaskun kirkkoherra Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, 49 : TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE SRKN 5/2012 Esitys: Hyväksytään yhteisen kirkkoneuvoston päätös. Päätös: Hyväksyttiin. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä talousarviokirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän sekä Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset vuodelle 2013 sekä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuosille ja esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh LEIRIKESKUS MAJAKAN PÄÄRAKENNUKSEN TILANNE Viite: Ark Rakennusten ja kiinteistöjen hoito, ylläpitäminen ja käyttö/ Raision kaupunki, tekninen keskus, ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut/ Tarkastuspöytäkirja, leirikeskus Majakka/ Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 31 : 1. Ark Rakennusten ja kiinteistöjen hoito, ylläpitäminen ja käyttö/ Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Lausunto rakennuksen kunnosta

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/ (27) Raision kaupungin vs. terveystarkastaja on suorittanut valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen leirikeskus Majakassa Rymättylässä Tarkastuksen perusteella vs. terveystarkastaja esittää seuraavaa: Johtopäätökset ja vaadittavat toimenpiteet: 1) Siivousvälineille tulee järjestää kaappitilaa, niin, että kaikki siivousvälineet säilytetään yhdessä paikassa. 2) Kaikkiin lavereihin tulee asentaa putoamisesteet. 3) Päärakennuksen tilojen kunto tulisi selvittää ja mahdolliset kosteusvauriot korjata. Toimenpiteet 1 ja 2 tulee olla suoritettuna viimeistään syksyn 2012 aikana. Päärakennuksen mahdollisille korjaustöille tulee laatia aikataulu ja työt tulee suorittaa aikataulun mukaisesti. Insinööritoimisto Jouko Sjöberg on antanut lausunnon leirikeskus Majakan päärakennuksen kunnosta Lausunnossa esitetään seuraavat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset: Johtopäätökset ja toimenpiteet Rakennuksessa olisi suoritettava sisäilman laatumittauksia, jotta esitetyt mahdolliset kosteusvaurioista johtuvat sisäilmaongelmat voitaisiin määritellä tarkemmin. (Vs. terveystarkastajan tarkastuspöytäkirja ) Rakennuksen peruskorjaus olisi ns. uudisrakentamiseen verrattava korjaus, missä rakenteita uusittaisiin, lastulevyt poistettaisiin sisäpinnoista, kosteusvaurioituneet eristeet poistettaisiin, lämmöneristettä lisättäisiin rakennuksen vaippaan, ikkunat uusittaisiin, ulkoovet uusittaisiin, sähköt uusittaisiin, ilmastointi kunnostettaisiin, vesikatto uusittaisiin. Vanhasta rakennuksesta jäisi vain luuranko, minkä hyväksikäyttö olisi enemmän ongelma kuin etu. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että leirikeskus Majakan päärakennus on huonokuntoinen ja suosittelee, että rakennusta käytettäisiin jatkossa soveltuvin osin lähinnä päiväkäytössä. Kunnossapito tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot