!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit"

Transkriptio

1 "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),&#2,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),&#2,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9& Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 $" SISÄYKSIKKÖ "#$$%&'" " #" 0L A "4 NC E0 D M 0> %" >A AF >C BK HC > '" FA G HC E0D BA > NAL 4 HKCC " "C M E HK 0D CC " HI HI 3DJ 3DJ /0" 10,,-,.""" " F AG " 278" C >3B A >3B CA CA EE A G D &" " *" ULKOYKSIKKÖ $'#$$%&'" A4 *" " " *" INDOOR UNIT SISÄYKSIKKÖ " #" $" %" &" '" OUTDOOR UNIT ULKOYKSIKKÖ,))*-.#)/%#%* " Kylmäaineputket 0#1#)&*. Ilmanottoaukko *" Ulospuhallusaukko 0#1,2.&*. 0#16&,7&,28*19'.'#1,2.&*.: Ilmanohjain Ilmanottoaukko 0#1#)&*.97#.;'#16#&.*1#)#.: Asennusteline 3)$.'&&'.#,)%'1. "#$%&'%')*& Näyttöpaneeli 4*5,.*-,).1,&&*1 Kaukosäädin "1'#)%#%* Kondenssivesiputki "#$% HUOM Oheiset kuvat ovat viitteellisiä esimerkkikuvia ja hankkimasi laite saattaa poiketa hieman kuvien laitteista mallista riippuen). Kuva "#$%&1.

3 SISÄLLYS CG>H>I# TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1 1. TÄRKEÄT IMPORTANT TURVALLISUUSOHJEET SAFETY INFORMATION Käytä "# $%&'&)# laitetta *,%-# käyttöohjeessa # ).&#,/&%# "%# kuvatulla ").&%# $&"$0&# tavalla 12# estääksesi $%"$&%)-# henkilö &5#).&#6"00"7*4##*/)%,8)*"/#3,/)#9&#6"00"7&2:#;8"%%&8)# ja laitevauriot. Käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa vaurioittaa "$&%1)*"# 2,&# laitetta. # *4"%*4# "6# */)%,8)*"/# 31-# 81,/&#.1%3# "%# 21314&:## Turvallisuusohjeet <9$'*2$05/%$.*01#',1'0$3*%$31;13$31#00".*0$7%1$':-#$109$% ja varoitukset on tarkoitettu noudatettaviksi. Ne on.*'$81)/%0*#0'*2$051#2%)*01#1',1'0$3"91.9)'04$%$*3: tarkoitettu henkilö-, laite- ja omaisuusvaurioiden välttämiseksi. noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan. *//,1*#.$'9*,,4$1#'0*,,$31#*..%3*#.$"109#*01#*, Laitteen sähkökytkennät tulee suorittaa paikallisia "1%1#7%$7,*01#': lakeja ja määräyksiä noudattaen. VAROITUS C<F;G># J<KH# IMPORTANT SAFETY INFORMATION...1 TILAPÄISET TOIMINNOT 2 TEMPORARY OPERATIONS...2 JÄÄHDYTYSLAITTEEN TOIMINTA 3 AIR CONDITIONER OPERATIONS AND PERFORMANCE...3 HINTS VINKKEJÄ FOR ECONOMICAL TALOUDELLISEEN OPERATION...4 KÄYTTÖÖN 4 ADJUSTING ILMANOHJAIMIEN AIR FLOW DIRECTION...4 SUUNTAAMINEN 4 MAINTENANCE...4 YLLÄPITO 4 FOLLOWING SYMPTOMS ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES...5 NÄMÄ EIVÄT OLE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ 5 TROUBLESHOOTING...6 VIKAHAKU 6 VAROITUS Huomioitavan ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa 009$$C1/)$#0: johtaa henkilö- tai laitevaurioon. VAROITUS L<M>;>K# Laitteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. Itse tehty asennus on laiton ja mitätöi </=#-",%#2&10&%#6"%#*/)1001)*"#"6#).&#1*%#8"2*)*"&%:# -#.)/,$0$1#'0*,,*01#/$%2%)$3455%'$,2)*5%$',01#* valmistajan laitteelle antaman takuun. "*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Laitetta saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. -",%# 2&10&%# Itse tehty 6"%# korjaus *3$%"'&3&)5# saattaa johtaa %&$1*%5# henkilö-, 12# </=# laite- tai omaisuusvaurioon ja mitätöi valmistajan 31*)&18&: laitteelle antaman takuun. -#.)/,$0$1)/%;$)$#08%$/*1%8*#3)*1#0$#*#.$)*5%$',0 1#*"*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Jos havaitset epänormaalia ääntä tai palaneen hajua laitteen käydessä, katkaise laitteen virransyöttö, ;# "%2&%# estääksesi # 1'"*2# henkilö-, &0&8)%*8# laite- /."8=5# ja omaisuusvauriot. 6*%&# "%# *,%-5# "%# *6# -",# 2&)&8)#1-#19"%310*)-#/,8.#1/#/3&00#"6#6*%&5#),%#"66#).&# $"7&%#/,$$0-#12#8100#-",%#2&10&%#6"%#*/)%,8)*"/:# Älä kastele sisäyksikköä tai kaukosäädintä. Sähköiskun vaara. >&'&%#0&)#).&#*2""%#,*)#"%#).&#%&3")&#8")%"00&%#4&)#7&): -0)*5.*'$*#$,$.0%1.'9.6%*21%$: Älä paina kaukosäätimen painikkeita terävillä työkaluilla tai muilla esineillä. Säädin saattaa vaurioitua. >&'&%# $%&//# ).&# 9,)# "6# ).&# %&3")&# 8")%"00&%# 7*).# 1#.1%25#$"*)&2#"9&8): Korvaa palanut sulake aina saman suuruisella <9$%$)0$.#0%,,$%)*54$3*)*7$3: uudella sulakkeella. Vääränkokoisen sulakkeen käyttö saattaa johtaa >&'&%#%&$018&#1#6,/&#7*).#).1)#"6#7%"4#%1)&2#8,%%&)#"%# laitteen tai sen kytkentäkaapeleiden vaurioitumiseen. ").&%#7*%&/#7.&#1#6,/&#90"7/#",):# ='$2"1%$%.//$%"1%$)*5.*'$09$#1004%$*63"# %.*'$*21%$: ;)#*/#")#4""2#6"%#-",%#.&10).##&?$"/&#-",%#9"2-##).&# 1*%#60"7#6"%#1#0"4#)*3&: Älä oleskele pitkiä aikoja laitteen ")# kylmässä */&%)# ilmavirrassa. 6*4&%/5# %"2/# "%# ").&%# "9&8)/# *# ).&# 1*%# *0&)#"%#",)0&): >9$#09$2*#1'%0*01#7*09179'/$$3810"1,,.*'$1#?%5: Älä työnnä sormia tai mitään vieraita esineitä laitteen ilma-aukkoihin. >&'&%#,/&#1# &#/$%1-#/,8.#1/#.1*%#/$%1-5#018A,&%# Puhallinsiivet saattavat vaurioitua. "%#$1*)#&1%#).&#,*):## -0)*5.*'$*21%$: Älä käytä helposti syttyviä kemikaaleja, esimerkiksi liuottimia tai hiuskiinnettä laitteen läheisyydessä. Tulipalon vaara. >&'&%#,8.#).&#1*%#",)0&)#"%#).&#."%*B")10#9012&/#7.*0&# ).&#/7*4#601$#*/#*#"$&%1)*":# Älä koske sisäyksikön ilmanohjaimiin käydessä. Laitevaurion vaara. >&'&%#$,)#1-#"9&8)/#*#).&#1*%#*0&)#"%#",)0&): A4?$.0'0.91#709$2*#*09179'/$$3.*#4$3*#7$%': Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaite- >&'&%#*/$&8)#"%#/&%'*8&#).&#,*)#9-#-",%/&06: asentaja. B'6*C*,121$3'$%;1.$/$%'#0/$%2%)091'"%6: Laitetta ei saa hävittää talousjätteenä. Laitteen sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy ottaa ")# 2*/$"/&# talteen ).*/# ennen $%"2,8)# laitteen 1/# hävittämistä.,/"%)&2# 3,*8*$10# Pyydä 71/)&:# hyväksytty C"00&8)*"# kylmälaiteasentaja "6# /,8.# 71/)&# suorittamaan /&$1%1)&0-# talteenotto. 6"%# /$&8*10# )%&1)3&)#*/#&8&//1%-:# # Kylmäaineesta tyhjennetty laite tulee kunnalliseen ")# 2*/$"/&# kierrätyskeskukseen. "6# &0&8)%*810# 1$$0*18&/# 1/#,/"%)&2# 3,*8*$10#71/)&5#,/&#/&$1%1)&#8"00&8)*"#618*0*)*&/:# D#0*.0 Jos 5 laite,.*, asennetaan 7;$%#)$#0 pieneen 2% 1#2%)*01# huoneeseen, %$7*%31#7 09$ on.##$.01#'5'0$)'*;*1,*4,$: huolehdittava että huoneen ilmanvaihto on riittävä siinäkin tilanteessa että sisäyksikköön tulee # kylmäainevuoto. ;6# &0&8)%*810# Kylmäaine 1$$0*18&/# R410 ei ole 1%&# myrkyllistä 2*/$"/&2# tai "6# palavaa, *# 0126*00/# mutta se "%# 2,3$/5# syrjäyttää.1b1%2",/# hapen suurina /,9/)18&/# pitoisuuksina 81# 0&1=# ja saattaa *# täten ).&# 4%",2&1)&%#12#4&)#*#).&#6""2#8.1*5#21314*4#-",%# aiheuttaa tajuttomuuden ja lopulta kuoleman..&10).#12#7&00d9&*4:# # Jos havaitset kylmäainevuodon, tuuleta huone "#$%&'&)#%&6%*4&%1)#0&1=5#8")18)#-",%#2&10&%:# perusteellisesti ja pyydä hyväksytty kylmälaite >9$# asentaja 09$ '5'0$) korjaamaan 1' 1#'0*,,$3 vuoto. *#3 %#' 1# * ')*,, %)8 10 1' %$C1%$306$$/09$.#.$#0%*01#209$%$2%17$%*#081245*#5 Kylmäaine vuodot ovat erittäin harvinaisia. Jos vuotanut.9*#.$.)1#7084$,"09$,1)10:a09$%"1'$8e57$#1#09$ kylmäaine pääsee kosketuksiin avotulen tai kuuman pinnan kanssa, saattaa huoneeseen levitä pistävä haju. %))*54$*22$.0$38%$',01#71#*'$%1'*..13$#0: Kylmäaine R410 ei ole myrkyllistä tai palavaa..&#%&6%*4&%1)#*#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#/16&#12#"%3100-# 2"&/#")#0&1=:## -2 09$ %$2%17$%*#0,$*6' 1# 09$ %)8.#0*.0 "109 * 21%$ 2 * 4%#$%8*9$*0$%%*.6$%)*5%$',01#*9*%)2,7*':,%# "66# 1-# 8"39,/)*90&#.&1)*4# 2&'*8&/5# '&)*01)&# ).&# %""35# 12# 8")18)# ).&# 2&10&%# 7.&%&# -",# $,%8.1/&2# ).&#,*):# F#0'$09$*1%.#3101#$%#01,*'$%;1.$/$%'#.#21%)' 09*009$/%01#"9$%$09$%$2%17$%*#0,$*6'1'%$/*1%$3: VAROITUS C<F;G># Älä käytä jääähdytyslaitetta muuhun kuin huoneilman -#%3$%0*;13*#5C*,1053$0$%1%*01#83#0'$09$#10 Laite ei sovellu tarkkuusinstrumenttien, ruuan, kasvien, 2% eläinten.,1#7 tai /%$.1'1# taide-esineiden 1#'0%)$#0'8 jäähdyttämiseen. 238 /,*#0'8 *#1)*,' % "%6'2*%0: Katkaise laitteen virransyöttö ennen laitteeseen E&6"%&# tehtäviä 80&1*45# huolto- 9&# tai /,%&# korjaustoimenpiteitä. # /$# ).&# "$&%1)*"5# ),%# ).&# 9%&1=&%#"66#"%#$,00#",)#).&#/,$$0-#8"%2:# Varmista myös että laitteen virransyöttöä ei voida kytkeä päälle vahingossa huoltotoimenpiteiden aikana. A09$%"1'$8*#$,$.0%1.'9.6*#31#?%5)*5%$',0: Laitteen virransyötöön tulee asentaa vikavirtasuoja. ;#"%2&%##1'"*2#&0&8)%*8#/."8=#"%#6*%&5#31=&#/,%&#).1)#1# &1%).#0&1=#2&)&8%#*/#*/)100&2: Suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla ennen laitteen käyttöönottoa. E&#/,%&#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#4%",2&2: -# %3$% Älä irrota 0 *;13 ulkoyksikön $,$.0%1. '9.68 puhallinsiiven )*6$ '%$ 09*0 suojaritilää 09$ #10 1' 7%#3$3*#309*009$$*%09"1%$1'#0.##$.0$307*'% laitteen käydessä. "*0$%/1/$8,1790#1#7.#3.0%%0$,$/9#$$*%09"1%$: Henkilö- ja laitevaurion vaara. ;#"%2&%# #1'"*2# *,%-5#2"#")#%&3"'&#).&#61#4,1%2#"6# ).&#",)2""%#,*): "#$%&')*#*, 1

4 "#$"%#"&')%'#%*'#)#,"$-%"$'#.%*#)#.'%#*)$-/# Älä koske laitteeseen märillä käsillä. B#$,$56%35'95D)*:9*;;$#E Sähköiskun vaara. "#$"%#%"0,*#%*'#*')%#'1,*)$2'#3$4/# Älä koske lämmönvaihdin kennoihin. A9$'$=3#'*%$'9*%;*#45,4%$',63#5663#83#F%3$'E Lämmönvaihtimien lamellit ovat teräväreunaisia ja saattavat aiheuttaa viiltohaavoja. "#$"%#&5),'#%'64#.*,*#62*%#7'#-)6)2'-#78#6"4%0'# Älä sijoita kosteudesta vaurioituvia esineitä suoraan 0$-'#%*'#$-""#0$%/# sisäyksikön alle. G#4$#'*63# Sisäyksiköstä )*: saattaa =%) 3= 69$ vuotaa 9)3436: kondenssivettä 3' *C?$ HIJK jos 69$ 4%*3#6,$63'C,5D$4%69$=3,6$%3';,,6$4E kondenssivesiputki on tukkeutunut. 93%'# Tarkasta )# 5"$2# yksiköiden 04':#,*',;# kiinnitykset %*'# 0$%# 4%)$-# määräajoin. )$-# 3%%$2# 3"# -)6)2'/ Kiristä tarvittaessa. Löystynyt kiinnitys saattaa aiheuttaa >=4*)*8$4K69$#36)*:=*,,*#4%$',63#3#F%:E laitteen putoamisen ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvaurion. <"# )="-# "182'$# -'3,'$,8:# ='$%5)%'# %*'# ""6# Varmista riittävä ilmanvaihto jos laitetta käytetään 4033,'$%58# samanaikaisesti 3# '>0&6'$%# liekkitoimisen.%*# 70$'# lämmityslaitteen 4# 04'-# %"2'%*'#.%*#%*'#)#,"$-%"$'/ kanssa. 9)$2'#%*'#-)$#*"4'#%"#'$40'#46""%*#-)$)2'/ Varmista kondenssiputken esteetön vedenvirtaus >#5);,$6$ ennen laitteen 4%*3#*8$ käyttöönottoa. )*: 5*'$ "$663#8 = 69$ C3,43#8K =%#36%$$65E Tukkeutunut kondenssivesiputki saattaa aiheuttaa kosteusvaurion syntymisen.?'='#%"0,*#%*'#$%'$)5#&)%4#"3#%*'#,"$%"55'/ Älä koske yksiköiden tai säätimen sisäisiin osiin. 1 #6 %$)?$ 69$ =%#6 ;*#$,E L)$ ;*%6' 3#'34$ *%$ Jotkin laitteen komponentit ovat vaarallisia koskettaa. 4*#8$%'6659K*#4*)*593#$6%C,$)*:9*;;$#E Älä suuntaa sisäyksikön kylmää ilmavirtaa suoraan?'='#'1&"4'#5%%5'#,*5-'$:#&5)$%4#"#)$6)54#-',%58#%"## lapseen, eläimeen tai kasviin. %*'#)#35"./# B4?$%'$ Älä anna 3#=,$#5$ lapsen 6,366,$ kiivetä 593,4%$#K ulkoyksikön *#3)*,' *#4 päälle, ;,*#6' äläkä )*: %$',6E aseta mitään esineitä ulkoyksikön päälle. # Putoamisvaara. "# $"%# )55".# )#,*5-# %"# 6"0$%# "$# %*'# "0%-""# 0$%# "# Älä käytä laitetta tuholaistorjunnan aikana. Tuholaismyrkkyä saattaa jäädä laitteen sisään ja levitä 2*,,3#8%6)C,3#8)*:%$',63#3#F%:E sieltä hengitysilmaan pitkään myrkytyksen jälkeenkin. # "# Älä $"%# asenna "&')%'# avotulta %*'# )#,"$-%"$'# käyttäviä laitteita.*'$# 04$2# sisäyksikön )# ""6# 3062)%"$#A#%8&'#$4',%,-'/# ulopuhallus ilmavirtaan tai suoraan sisäyksikön 2*3,%$ alle. 6 C'$%?$ 5,4 5*'$ 69$ 59$)35*,' 6 C$5)$ 4$;'36$4 Tämä saattaa 3# 69$ #36K häiritä "9359 avotulta 5,4 $#4*#8$% käyttävän 69$ laitteen 9$*,69 tai = 69'$"9*%$9:;$%'$#'363?$659$)35*,'E sisäyksikön toimintaa. # "# Älä $"%# asenna &5),'# )&&5)$,'4# laitetta paikkaan.*,*# &"-0,'# jossa voi "&'$# esiintyä 3'# $# palavia aineita. &5),'4#'1&"4'-#%"#%*'#)#35".#3"6#%*'#0$%#"#0$-'#%*'# Palavien aineiden muodostamat höyryt saattavat syttyä $-""#0$%/ joutuessaan kosketuksiin esimerkiksi jäähdytyslaitteen >6 )*: sähköosien 5*'$ 3#5);,$6$ kanssa. 5)C'63# % 4$=%)*63# = 69$ #364$669$9$*6E Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintakyvyltään "# rajoittuneiden $"%# $4%)55# %*'# henkilöiden )#,"$-%"$'# käytettäväksi )%# )$8# &5),'# ilman.*''# 35)66)75'#2)4#6)8#5');#"0%/## valvontaa. >= 69$ 8*',$*D' 6 *#4 '6*:' *%#4 69$ *3% 5#4363#$%K * =3%$)*:C%$*D6E Yli 8 vuotiaat lapset, henkisiltä- tai ruumiillisilta toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt ja kokemattomat käyttäjät voivat käyttää laitetta saatuaan <*'#)&&5)$,'#4#$"%#$%'$-'-#3"#04'#78#8"0$2#,*5-'$# opastuksen laitteen käyttöön. Laitteen käyttöä on "#$36#&'4"$4#.%*"0%#40&'=4"$/# valvottava tarvittaessa. # Laitetta ei saa käyttää lasten leikkikaluna. <*4# Laitteen )&&5)$,'# puhdistamisen,)$# 7'# 04'-# ja 78# ylläpidon,*5-'$# saa )2'-# suorittaa 3"6# B## 8')4# ainoastaan )$-# )7"='# täyden )$-# &'4"$4# henkisen-.%*# '-0,'-# ja ruumiillisen &*84,)5:# 4'$4"8#"#6'$%)5#,)&)75%'4#"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-## toimintakyvyn omaava aikuinen. ;$".5'-2'# 3# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$#,"$,'$$2#04'#"3#%*'#)&&5)$,'#$#)#4)3'#.)8# Jos epäilet että laitteen aiottu käyttäjä ei ole )$-#0$-'4%)$-#%*'#*)C)-4#$="5='-/#D*5-'$#4*)55#$"%# kyvykäs käyttämään laitetta, huolehdi että tällainen käyttäjä ei pääse käyttämään laitetta ilman &5)8#.%*# %*'# )&&5)$,'/D5')$$2# )$-# 04'# 6)$%'$)$,'## valvontaa. 4*)55#$"%#7'#6)-'#78#,*5-'$#.%*"0%#40&'=4"$/# # Varmista että lapset eivät pääse käyttämään laitetta <*4# leikkikaluna. )&&5)$,'# 4# $"%# $%'$-'-# 3"# 04'# 78# &'4"$4## E$,50-$2#,*5-'$F#.%*# '-0,'-# &*84,)5:# 4'$4"8# "## 6'$%)5#,)&)75%'4:"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-#;$".5'-2':# 0$5'44# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$##,"$,'$$2# 04'# "3# %*'# )&&5)$,'# 78# )# &'4"$## '4&"$475'##3"#%*'#4)3'%8/# # D*5-'$#4*"05-#7'#40&'=4'-#%"#'$40'#%*)%#%*'8#-"#$"%# &5)8#.%*#%*'#)&&5)$,'/# # # # Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sammuta H3#%*'#40&&58#,"-#4#-)6)2'-:#%#604%#7'#'&5),'-#78#%*'# laite välittömästi, katkaise laitteen virransyöttö ja kutsu hyväksytty sähköasentaja vaihtamaan 6)$03),%0':# %4# 4'=,'# )2'$%# "# 465)58# >0)53'-# virtajohto. &'4"$4#$#"-'#%"#)="-#)#*)C)-/# # Älä asenna sisäyksikköä kosteaan tilaan, kuten "#$"%#"&')%'#8"0#)#,"$-%"$'#$#)#.'%#""6#40,*# kylpyhuoneeseen tai kuivaushuoneeseen. )4#)#7)%*""6#"#5)0$-8#""6/# # 2. TEMPORARY OPERATIONS 2. TILAPÄISET TOIMINNOT <*'#)#,"$-%"$'#,"$44%4#"3#%*'#$-""#0$%:#%*'#"0%-""#0$%:# %*'#,"$$',%$2#&&'#)$-#%*'#'6"%'#,"$%"55'/# Jäähdytyslaitteisto koostuu sisäyksiköstä, "##$%&')*$ ulkoyksiköstä, kylmäaineputkistosta ja kaukosäätimestä. Kuva 1.) G0$,%"$#$-,)%"4#"$#$-""#0$%#-4&5)8#&)$'5# Sisäyksikön näytössä esiintyvät toimintojen symbolit >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin HUOM: DEF symboli jäähdytys ja lämmitys toiminnolla) %2BM3#435*6%75,3#8#,:6:;$< tai FAN symboli vain jäähdytys toiminnolla) Infrapuna -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% vastaanotin Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) Ajastin %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< A3)$%3#435*6% tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) Käynnissä merkkivalo OBMPBQ Käynnissä A3)$%3#435*6% Ajastin symboli 1/2ER2BM 13';,*:;*#$,%&'$,)$$$$$ B,*%)3#435*6% A$);%*%:C66# Tilapäispainike Hälytyksen symboli A$);$%*6%$3#4$5*6% Lämpötila näyttö 13';,*:;*#$,%&'$,$$$$$ -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< vain jäähdytys mallit) B,*%)3#435*6% Hälytyksen symboli A>O/. BQB.O Näyttöpaneeli Kuva 2-1 OBMPBQ Näyttöpaneeli Kuva ';,*:;*#$,%&'$,-$$$$$ >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin Näyttöpaneeli Kuva 2-3 "#$%&')*#*, 2

5 JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila näyttö V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) Näyttöpaneeli Kuva 2-4 H/'6,*E6*#$,"#$%&'%% Pre-DEF [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&'%%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-5 Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) Infrapuna vastaanotin tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&')%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-6 Infrapuna vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Käynnissä Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike JW[ZW\ -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&'*%% Näyttöpaneeli Kuva 2-7 Infrapuna Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F Käynnissä tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike ON/OFF malleissa tilapäistoimintoa voidaan käyttää jos kaukosäädin 1$)6%*%/,E/#2*'$E)/'6,*2$ on hukassa tai siinä 1.$ ei %$)1$ ole paristoja. 2#1%,,$% Tilapäistoiminnoiksi >*11$%/$' *%$ on $^.*'1$0=-" valittavissa kaksi )0$' toimintaa, /#2,0/#G FORCED Q534YH AUTO % /1' pakottettu WZ-5 *#0 automaattinen Q534YH toiminta) 455\ 2*# ja FORCED >$'$,$21$0 COOL 1.%G. pakotettu 1.$ jäähdytys -YJX53W3` toiminta), az--5[ ja ne valitaan # sisäyksikön G%/,,2#1%,>^<1.$ Tilapäispainiketta painamalla. /#0%#/1=5#2$E6'.1./'>11#71.$*/%2#0/1/#$% Painike vaihtaa laitteen toimintoa seuraavassa "/,, järjestyksessä: %# /# '2. FORCED %0$%b Q534YHWZ-57 AUTO, FORCED Q534YH COOL, OFF. 455\75QQ7 *#0>*2;1Q534YHWZ-5= 1. FORCED AUTO KÄYNNISSÄ A Q534YHWZ-5 valo palaa ja laite toimii FORCED AUTO tilassa. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on /' käytössä.,/17 *#0 1.$ */% 2#0/1/#$% "/,, %# #0$%Q534YHWZ-5)0$=-.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/' 2. FORCED $#*>,$016$%*1$*22%0/#G11.$%$2$/D$0'/G#*,= COOL KÄYNNISSÄ valo vilkkuu ja laite palaa FORCED AUTO tilaan 30 minuutin B Q534YH455\ pakotetun jäähdytyksen jälkeen. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on <,*'.$'7 poistettu 1.$ käytöstä. */% 2#0/1/#$% "/,, 1%# 1 Q534YHWZ-5*<1$%/1/'$#<%2$012,"/1.*"/#0'6$$0< 3. OFF IV]I <%?R )/#1$'= -.$ %$)1$ 2#1%,,$% 6$%*1/# /' KÄYNNISSÄ valo sammuu. Laite pysähtyy. 0/'*>,$0= Kaukosäätimen komennot on käytössä.? 5QQ -.$ 5XY3W-V5[,*)6 G$' <<= -.$ */% 2#0/1/#$% /' 5QQ "./,$1.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/'$#*>,$0= -./' )*#*, 0$' #1 /#2,0$ 3$)1$ 4#1%,,$% Tämä käyttöohje ei sisällä kaukosäätimen käyttöohjetta. Lue kaukosäätimen 56$%*1/#'7 käyttöohje '$$ huolellisesti 1.$883$)1$ ennen laitteen 4#1%,,$% käyttöä. 5"#$%9' )*#*,::6*2;$0"/1.1.$#/1<%0$1*/,'= JÄÄHDYTYSLAITTEEN AIR CONDITIONER OPERATIONS TOIMINTA AND PERFORMANCE "#$%&#$"'"%#$)*$%&#$,--,.)*/$%#0#12%31#$,1$"2#$2*4$ Käytä laitetta ainoastaan alla määritellyissä lämpötiloissa, ##5%)6#$ varmistaaksesi,0#12%),*7$ laitteen 8&#$ moitteettoman 92:$,0#12%),*$ toiminnan. %#0#12%31#$ Huomioi,1$ %&#$2)1$5,*4)%),*#17;<,,-)*/=>#2%)*/?$ laitteen lämpötilarajoitukset. Taulukko 3-1 -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila Toiminto J0$ 1$)6$%*1%$ 4,/#G6$%*1/# C<%1.$)0$,'"/1.," Jäähdytys 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F AKL4MN?L4OPNLQMARSLQ H%E/#G6$%*1/# Kuivaus AUL4M?BL4 AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ CPBLQMSRLQF C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F Taulukko 3-2 Inverteri mallit) Toiminto J0$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ 4,/#G6$%*1/# AUL4M?BL4 C<%1.$)0$,'"/1.," CPBLQMSRLQF 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F H%E/#G6$%*1/# Kuivaus -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila 1$)6$%*1%$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&',% Näyttöpaneeli Kuva 2-8 Invertterimalleissa Q% /#D$%1$% 1E6$71./' tilapäistoimintoja '"/12. /' käytetään '$0 <% ainoastaan '$%D/2$ huolto toimenpiteisiin, 6%6'$#,E71.$'$%'.,0#16'./1= eikä käyttäjän tule käyttää tätä toimintoa. 1. A Jos V<*/%2#0/1/#$%/''$01'/0$1.$*>D$2#0/1/#'7/1)*E laitetta käytetään näiden lämpötilarajojen ulkopuolella, laite saattaa 2*'$1.$#/11<#21/#*>#%)*,,E= toimia epänormaalisti. 2. B Sisäyksikön -.$ 6.$#)$## ulkopinnalle /' saattaa #%)*, tiivistyä 1.*1 1.$ kondenssivettä '%<*2$ < */% jos suhteellinen 2#0/1/#/#G ilmankosteus )*E 2#0$#'$ on hyvin "*1$% korkea. ".$# Sulje 1.$ ovet %$,*1/D$ ja ikkunat.,*%g$% 3. Laite.)/0/1E/#%)76,$*'$2,'$1.$0%*#0"/#0"= toimii parhaiten näiden lämpötilarajojen sisäpuolella.? 561/)) 6$%<%)*#2$ "/,, >$ *2./$D$0 "/1./# 1.$'$ 6$%*1/#G1$)6$%*1%$%*#G$= "#$%&')*#*, 3

6 "#$$%&')*$,#-*$.*'-/$0*)#$ Kolmen minuutin suojaustoiminto - Laite.%/$0/1# on mahdollista 2$*/%$.%$3$#/' uudelleen /4$ käynnistää *1% 0#51/1#$% kolmen 2%) minuutin 6$1#7 *0/13*/$52%*..%81)*/$,9:)1#/$'"4$#1/%$'/*%/'1))$51; kuluttua laitteen sammuttamisesta. */$,9*2/$%.$%*/1#< Virtakatko 1-2$#/0'3)#$ ="$%2*1,%$5%1#7.$%*/1#"1,,'/./4$#1/0).,$/$,9< Virtakatko sammuttaa laitteen kokonaan. KÄYNNISSÄ valo alkaa,*). vilkkumaan # /4$ kun 1#5% sähköt #1/ palutuvat. "1,, '/*%/ 2,*'41#7"4$#."$%1'%$'/%$5< Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. Salamat > %$'/*%/ tai.$%*/1#d matkapuhelimen.'4 /4$ käyttö?ce?ff saattaa 6//# aiheuttaa # /4$ laitteen %$)/$0#/%,,$%< toimintahäiriön. Katkaise G174/1#7 laitteen % * virransyöttö 0*% "1%$,$'' noin /$,$.4#$ kymmeneksi.$%*/1#7 minuutiksi #$*%69 päävirtakytkimestä )*90*'$/4$#1//)*,2#0/1#< ja kytke sitten virta takaisin päälle. Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. H1'0##$0//4$#1/"1/4/4$."$%*#5/4$#0##$0//4$#1/ "1/4/4$."$%*7*1#<='4/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$ Kylmäainevuodon havaitseminen valinnainen) 0#/%,,$%/%$'/*%/.$%*/1#< Toiminto havaitsee kylmäainevuodon ja näyttöön ilmestyy EC symboli jos käytettävissä), ja LEDit jatkavat D vilkkumista kun ulkoyksikkö havaitsee kylmäainevuodon. *..,10*6,$M *#5 /4$ 1#510*/1#,*).' 0#/1#$ 2,*'41#7 "4$#/4$/5%#1/5$/$0/'%$2%17$%*#/,$*J*7$< Ilmanohjaimen asentomuisti 4-)5$#673$8$&-#9:).*'-;-,*'-03<= Joissakin malleissa on ilman pystyohjaimen asentomuisti. Virtakatko tai laitteen sammuttaminen ON/OFF painikkeella F%')$)5$,'D/4$)*041#$1''.$01*,5$'17#$5"1/4,3$% sammuttaa laitteen kokonaan. Kun virta palautuu tai laite *#7,$ kytketään )$)%9 uudelleen 2#0/1#<="$% päälle, laite 2*1,%$ säätää 5%1#7 ilman.$%*/1# pystyohjaimen ennen sammutusta olleeseen asentoon. Tämän %.%$''1#7/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%"1,,'/. /4$ takia #1/ suosittelemme 0).,$/$,9<O4$#/4$."$%%$'/%$' että ilman pystyohjainta %.%$''1#7 ei koskaan /4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%*7*1#D/4$#1/%$'/*%/' säädetä liian pieneen kulmaan, sillä jos ilmanvirtaus */)*/10*,,9"1/4/4$.%$31'.$#*#7,$2/4$4%1S#/*, jäähdytystoiminnolla estyy liikaa, saattaa ilmanohjaimen,3$%69/4$)$)%92#0/1#<k"$'/%#7,9%$0))$#5/4*/ sisäpinnalle alkaa muodostumaan kondenssivettä, joka /4$.$#*#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%'4,5#/6$'$// valuu lopulta lattialle. Paina MANUAL painiketta, niin ')*,,D1#0*'$/4$0#5$#'$5"*/$%2%)'*#55%.'2%)/4$ ilmanohjain kääntyy tehtaalla säädettyyn asentoon. 4%1S#/*,,3$%<=%$''/4$T*#*,0#/%,6//#*#5/4$.$# *#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%"1,,6$%$'/%$5//4$'/*#5*%5 *#7,$< 4. VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN 4. HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION Seuraavat >4$2,,"1#7'4,56$#/10$5/$#'%$*#$0#)10*,.$%*/1#< asiat tulee huomioida jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman LA$2$%/0%%$'.#51#704*./$%2%5$/*1,'M taloudellista. Katso lisätiedot myöhemmistä kappaleista.) -5I'//4$*1%2,"51%$0/1#.%.$%,9/*315"1#51#7/"*%5 9%659< Säädä ilmanohjaimet oikein välttääksesi vedon tunnetta. Säädä tavoitelämpötila oikein saavuttaaksesi miellyttävän -5I'/ huonelämpötilan /4$ %) /$).$%*/%$ ja välttääksesi.%.$%,9 turhaa / 7$/ jäähdytystä * 0)2%/*6,$ tai '1/*/1#*#5/*315'.$%0,1#7*#5'.$%4$*/< lämmitystä. B#0,1#7D0,'$/4$0%/*1#'/*31551%$0/'#,174/< Sulje verhot jäähdytyksen aikana vähentääksesi auringon tuottamaa lämpökuormaa. >J$$.0,%"*%)*1%1#/4$%)D#$3$%.$#5%'% "1#5"')%$2/$#/4*##$0$''*%9< Älä avaa ovia tai ikkunoita turhaan jotta lämmitetty tai viilennetty ilma ei karkaa ulos. K$//4$/1)$%2%/4$5$'1%$5.$%*/1#7/1)$< Käytä ajastinta estääksesi laitteen turhan käymisen. C$3$%./6'/%0/1#'#$*%/4$*1%/,$/%/4$*1%1#,$/<?%1/ Huolehdi mahdollisimman esteettömästä ilmanvirtauksesta "1,,0*'$,"$%$22101$#09D$3$#*'55$#'/.< laitteen läpi, jotta laite toimii mahdollisimman taloudellisesti. Jos B295#N/.,*#/'$/4$#1/2%*,#7/1)$D.,$*'$51'0#; laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, katkaise laitteen virransyöttö #$0/."$%*#5%$)3$/4$6*//$%1$'2%)/4$%$)/$0#/%,; ja poista kaukosäätimen paristot. Kun laitteen virransyöttö,$%<o4$#/4$."$%'"1/041'0##$0/$5d')$$#$%79"1,,6$ on päällä, laite on valmiustilassa ja käyttää kokoajan hieman sähkövirtaa. Tämän vuoksi on 0#')$5D $3$# 12 /4$ *1% 0#51/1#$% 1'#N/ 1#.$%*/1#< K suositeltavaa katkaista virransyöttö kokonaan pääkytkimestä..,$*'$ 51'0##$0/ Kytke virransyöttö /4$."$% / päälle '*3$ vähintään $#$%79< -#5 12-tuntia.,$*'$ ennen '"1/04 laitteen /4$."$% uudelleen # PQ 4%' käynnistystä. 6$2%$ 9 %$'/*%/ /4$ #1/ / $#'%$*')/4.$%*/1#< Sisäyksikön tukkeutunut suodatin estää ilmanvirtausta ja heikentää - 0,77$5 laitteen *1% 21,/$% hyötysuhdetta. "1,, %$50$ 0,1#7 Puhdista % 4$*/1#7 suodatin $22101$#09D kahden viikon.,$*'$0,$*#1/#0$/""$$j'< välein. D 5. ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION 5. ILMANOHJAIMIEN SUUNTAAMINEN NHR6EP)A**"$"-#'S-*033-)5$# 5.1 Ilman pystyohjaimen suuntaaminen Auto Swing 6)*-%A2'7 Paina =%$''KOBCUV6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7.*#55"# SWING V painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti */)*/10*,,9< pystysuunnassa. Manual Swing 80)03B2'7 Säädä pystyohjeimen kulma haluamaasi asentoon parhaan mahdollisen -5I'//4$,3$%/*041$3$6$//$%0,1#7E4$*/1#7$22$0/' jäähdytys/lämmitys tehon saavuttamiseksi. "4$#0,1#7E4$*/1#7< C"$.--3'7 Jäähdytyksellä -5I'//4$,3$%4%1S#/*,,9< Säädä ilmanohjain mahdollisimman ylös jotta viileä ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. "#$%&')% Kuva 5-2 Lämmityksellä C"$"$0*'7 Säädä -5I'//4$,3$%5"#"*%5'<L3$%/10*,,9M ilmanohjain alaspäin jotta lämmin ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. NHO6EP)A**"$Q$#*'.033-)5$# 6)*-%A2'7 Auto Swing =%$''KOBCUW6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7,$2/*#5%174/ Paina */)*/10*,,9< SWING H painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti vaakasuunnassa. 6. YLLÄPITO MAINTENANCE VAROITUS I6JKLM Kuva 5-1 "#$%&'% "#$%&'*% Kuva Ilman vaakaohjaimen suuntaaminen Varmista D$/-#$9-).3$0*"$0'#.-E'*'-$#FG$A)#$*"$,-2$# laitteen jännitteettömyys ennen laitteen puhdistamista. A),,39'A-//H Varmista että laitteen virtajohto on ehjä ja että johtimet on riittävän tiukasti kiinni. I"$.?'/*"$2'#'7'A-*G#-?$-//-#E'A.-$.*$EH Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin puhtaalla kuivalla liinalla. JA$ 0 E#9.3-*" *- 2',$ *"$ 'E--# )'* 0E #$&-*$.-*#-33$#H "#$%&'% Kuva 5-4 "#$%&')*#*, 4

7 Sisäyksikön puhdistamiseen voidaan käyttää kosteaa 45&%',%36"71&8.&0%,'&"$%3&#$0,,*8$#%#)#%#. liinaa, jos yksikkö on erittäin likainen. 9&*70#*%7: Älä käytä kosteaa liinaa kaukosäätimen puhdistamiseen. ;&9&*8.&"0"6/',%3,$%3&*&6,%&',$%*,&*: Älä käytä sisäyksikön puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, G #0 '$ * sillä 81$)38*,,;H0%$0$6 ne saattavat 6'0$% haalistaa 4% "3>3#. tai vaurioittaa %,$*:$ sisäyksikön '81)*0$%3*,#01$#304%,#./ ulkopintaa. 30)*;6*)*.$%4*6$01$'%4*8$401$#30/ Puhdistamiseen ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta G #0 '$ tai mitään 2$#I3#$C muitakaan 013##$%C >,3'13#. liuottimia, >"6$%C sillä ne % saattavat '3)3,*% haalistaa tai vaurioittaa sisäyksikön ulkopintaa. ',:$#0'4%8,$*#3#./?1$'$)*;8*'$01$>,*'038'%4*8$08%*89%6$4%)/ HUOMIO ;FGH?1$*3%H3#'36$'1,64*8$>"1$#'3#.:*8)8,$*#$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla ylöspäin imuroitaessa suodatinta.?1$*3%h3#'36$'1,64*8$6"#"1$#'3#."*0$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla alaspäin vesipestäessä suodatinta. VAROITUS 24IGJF; Älä G#06%;001$*3%43,0$%#6$%63%$80'#'13#$%"30143%$/ kuivata suodatinta aurongon paisteessa tai avotulella. Huolto "#$%&$"$'&")%&*",$-.%,//&*#,0 pitkän käyttökatkon jälkeen esim. -$./*001$2$.3##3#.401$'$*'#5 kesän alussa) 71$89*#6%$):$$:$%;013#.01*0)3.102$2,893#.3#,$0 Varmista *#60,$0:$#0'43#6%#30'*#606%#30'/ että sisä- ja ulkoyksikön imu- ja ulospuhallus aukot ovat puhtaat ja ilma kiertää esteettömästi. 7,$*#*3%43,0$%'*#68*'3#.'43#6%#30'/ Puhdista <$4$% 0 sisäyksikön =7,$*#3#. 01$ suodatin *3% 43,0$%= ja 4% kotelo. 6$0*3,' Katso # 1" kohta 0 Suodattimen >%8$$6*#6)*9$'%$03#'0*,,8,$*#$6*3%43,0$%'2*893# puhdistus ). 01$'*)$>'303#/ Kytke laitteen virransyöttö päälle vähintään 12 tuntia ennen laitteen käynnistämista. Kaukosäätimen näyttö käynnnistyy?%# # 01$ >"$% 1%' 2$4%$ >$%*03#. 01$ välittömästi kun laitteen virransyöttö kytketään päälle. #303#%6$%0$#'%$')01$%>$%*03#/B''#*'1$ >"$%3'0%#$6#C01$%$)0$8#0%,,$%63'>,*;'*>>$*%/ Huolto "#$%&$"$'&1&),*&",$-.%,//&*#,0 ennen pitkää käyttökatkoa esim. -$./*001$$#6401$'$*'#5 kesän lopussa) Käytä D$001$3#6%#30'%#3#4*##,;>$%*03#4%*201*,4 sisäyksikköä pelkällä puhalluksella noin viisi tuntia ennen *6*;3#%6$%06%;01$3#0$%3%401$#30'/ sammutusta, jotta sisäyksiköstä haihtuu ylimääräinen kosteus. 7,$*# *3% 43,0$%' *#6 8*'3#.' 4 3#6% #30'/ <$4$% 0 = Puhdista 7,$*#3#. sisäyksikön 01$ *3% 43,0$%= suodatin 4% 6$0*3,' ja # kotelo. 1" 0 Katso >%8$$6 kohta *#6 Suodattimen puhdistus ). Varmista että suodatin on )*9$ '%$ 0 3#'0*,, 8,$*#$6 *3% 43,0$%' 2*89 3# 01$ '*)$ paikallaan puhdistamisen jälkeen. >'303#/ Suodattimen 2&"$#$-%3&"#*)#%&* puhdistus?1$*3%43,0$%8*#>%$:$#001$6'0%01$%>*%038,*0$4%) Suodatin.3#. 3#'36$/ estää E# pölyn 8*'$ 4 ja 2,89*.$ roskien 4 pääsyn 01$ 43,0$%C sisäyksikön 01$ "%93#. lämmönvaihtimeen. Jos suodatin on tukossa, laitteen $44383$#8;401$*3%8#6303#$%)*;.%$*0,;6$8%$*'$/ hyötysuhde heikkenee. Tämän?1$%$4%$C vuoksi 01$ suodatin 43,0$% )'0 tulee 2$ puhdistaa 8,$*#$6 #8$ kahden 0" "$$9' viikon välein. 6%3#.,#.03)$'*.$/ Jos E401$*3%8#6303#$%3'3#'0*,,$63#*6'0>,*8$C8,$*#01$ sisäyksikkö on asennettu erityisen pölyiseen paikkaan, on 01$*3%43,0$%4%$F$#0/ suodatin puhdistettava useammin. Jos E401$*88),*0$66'03'01$*:;02$8,$*#$6C>,$*'$ suodatin on niin likainen että sen puhdistaminen on hankalaa, %$>,*8$01$43,0$%"301*#$"#$-%$>,*8$*2,$*3%43,0$%3'*# vaihda suodatin uuteen. >03#*,43003#.5/ )*,-./& & B3%E#,$0 Imuaukko Suodatin B3%43,0$% Kuva 6-2 )*,-.1& )*,-.2& Kuva 6-1 Kuva kW Avaa imuaukko ruuvimeisselillä. Kuva 6-1) Irrota suodatin paikoiltaan. Kuva 6-2) J>$#01$*3%3#0*9$"30101$'8%$"6%3:$%%')$013#.,39$ Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja 01*0/"#$#%&'&)*,-./0& anna suodattimen kuivua.?*9$001$*3%43,0$%/"#$#%&'&)*,-.10& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*#01$*3%8,$*#3#.43,0$%"301"*0$%%:*8)8,$*$%C01$# Kuva 6-2) 6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.1,& kW A Vedä suodatin ulos laitteesta. Kuva 6-3) Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja G3%$80,; anna suodattimen >,, 0 01$ kuivua. *3% 43,0$% 4%) *3% 3#,$0 *' 3#638*0$6 3# )*,-.2,&& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*# 01$ *3% 8,$*#3#. Kuva 6-3) 43,0$% "301 "*0$% % :*8) 8,$*#$%C 01$#6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.2,& 7. NÄMÄ FOLLOWING EIVÄT OLE SYMPTOMS TOIMINTAHÄIRIÖITÄ ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES Tilanne 1: Laite ei käynnisty K76/%,6<LG3&.7.%&60,&.$,%,/&*"%& Laite ei käynnisty välittömästi ON/OFF painikkeen painamisen jälkeen.?1$*3%8#6303#$%6$'#0'0*%03))$63*0$,;*40$%01$jkljmm Jos OPERATION lamppu syttyy, on laite kunnossa. 200##01$%)0$8#0%,,$%3'>%$''$6/ Kompressori käynnistyy kolmen minuutin kuluttua ON/OFF E401$>$%*03#,*)>,3.10'C01$';'0$)3'3##%)*,8#6303#/? painikkeen painamisesta, jotta kompressori ei ylikuormitu. >%$:$#0 :$%,*63#. 4 01$ 8)>%$''% )0%C 01$ *3% 8#6303#$%'0*%0'N)3#0$'*40$%303'0%#$6JK/ Jos OPERATION lamppu ja PRE-DEF symboli jäähdytys/ lämmitys mallit) tai FAN symboli jäähdytys mallit) syttyy, se E401$>$%*03#,*)>*#601$=O<PHGPM3#638*0%-8,3#.*#6 tarkoittaa että ulkolämpötila on liian kylmä, ja laitteen suojatoiminto estää kompressorin käynnistymisen. 1$*03#. 0;>$5 % 4*# #,; 3#638*0%-8,3#. #,; 0;>$5=,3.10C 30 )$*#';81'$01$1$*03#.)6$,CQ1$#R'0'0*%03#.C3401$ 8)>%$''%1*'#0'0*%0$6C01$3#6%#30*>>$*%'=*#038,6 "3#6=>%0$803#2$8*'$430':$%,"0,$00$)>$%*0%$/ "#$%&')*#*, 5

8 Tilanne "#$%&#')'*,-./'0-%&'%/'1,-'#&2/'2340-.' 2: Jäähdytystoiminto vaihtuu puhallin ''''''''''''''''''''''5&&60-.'#&2/'''''''' ''''''''''''''''''''''' toimintoon -#%.$%/0%$1$#//2$3#.%$1*0%*/%4%'/3#56/2$'7'/$) Jos sisäyksikön kenno meinaa jäätyä, laite vaihtaa "3,,82*#5$3#/4*#).$*/)*/38*,,76%$'/%$//2$8,3#5 automaattisesti puhallintoiminnolle. Laite palautuu hetken ).$*4/$%'#9 kuluttua automaattisesti takaisin jäähdytystoiminnolle. :2$#/2$%)/$)0$%*/%$.%0'//2$'$//$)0$%*/%$6/2$ Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, 8)0%$''%5$'44*#./2$3#.%#3/82*#5$'/4*#).$; kompressori sammuu ja sisäyksikkö siirtyy puhallintoiminnolle: "2$#/2$/$)0$%*/%$%3'$'06/2$8)0%$''%'/*%/'*5*3#9-/ 3''*)$3#/2$2$*/3#5).$9 Kun huoneen lämpötila nousee, kompressori käynnistyy ja laite alkaa jäähdyttään. Sama toistuu myös lämmitystoiminnolla "#$%&#'7)'80%/'#09%'5&#/9'&3%'&1','3-0%' Tilanne 3: Yksiköstä tulee valkoista höyryä "#$%&#'7<=)'>-2&&4'3-0%' Tilanne :2$#2)3.3/73'2352.%3#58,3#50$%*/3#-4/2$3#/$%3%4 3.1: Sisäyksikkö *# Sisäyksiköstä 3#.% #3/ 3' jäähdytystoiminnolla $</%$)$,7 8#/*)3#*/$.6 tuleva valkoinen /2$ /$)0$%*/%$ höyry.3'/%3=/3# on merkki 3#'3.$ siitä että * %) sisäyksikön =$8)$' kenno #$1$#9 on -/ erittäin 3' #$8$''*%7 likainen. / 8,$*#/2$3#/$%3%4/2$3#.%#3/9>'?7%.$*,$%4%.$/*3,' Kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja puhdistamaan sisäyksikön kenno. $%'# Tilanne 3.2: Ulkoyksikkö '"#$%&#'7<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%' Kun ulkoyksikkö vaihtaa sulatuksen jälkeen takaisin :2$# lämmitystoiminnolle, /2$ '7'/$) 3' 82*#5$. sulatuksesta 1$% / jäänyt 2$*/3#5 kosteus 0$%*/3# poistuu *4/$%.$4%'/ ulkoyksiköstä 0$%*/3# höyrynä. B3'/%$ 5$#$%*/$. =7.$4%'/ =$8)$' '/$*)*#.3'$<2*'/$.9 Tilanne 4: Suhiseva ääni jäähdytystoiminnolla $%&#':)';&09/'&1',04'5&-20%0&-/495&&60-.'' Tilanne "#$%&#':<=)'>-2&&4'3-0%' 4.1: Sisäyksikkö Kun laite jäähdyttää, sisäyksiköstä kuuluu jatkuva suhisevä >8#/3#',"C'2*2C'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# ääni. Myös valinnainen kondenssipumppu saattaa pitää 8,3#50$%*/3#%*/*'/09 kuultavaa ääntä. :2$#/2$.%*3#0)0D0/3#*,*88$''%3$'E3'3#0$%*/3#6/23' #3'$3'2$*%.9 Sisäyksikön ulkokuori saattaa pitää napsahtelevaa ääntä, joka johtuu lämpötilan vaihtelusta johtuvasta >C03'23F03'23C'A$*?3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)'/0' laajenemisesta ja kutistumisesta. *4/$%2$*/3#50$%*/3#9 Tilanne G<0*#'3# 4.2: Sisäyksikkö, *#. 8#/%*8/3# ulkoyksikkö 4 0,*'/38 0*%/' 8*'$. =7 /$)0$%*/%$82*#5$)*?$/23'#3'$9 Kylmäaineen virtaus yksiköiden välisessä putkistossa aiheuttaa jatkuvan sihisevän äänen aina laitteen käydessä. "#$%&#':<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%'' Kun laite siirtyy sulatusjaksolle, kylmäaineen virtaus suunnan muutoksesta saattaa aiheutua hieman kovempaa >8#/3#',"23''3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# suhinää. 0$%*/3#9 Tilanne 4.3: *#./.%#3/'9 Kompressorin käyntinopeuden muutuminen aiheuttaa laitteen käyntiäänen muuttumisen. >23''3#5'#."23823'2$*%.*//2$'/*%/%3))$.3*/$,7*4/$% Tilanne '/003#50$%*/3#%.$4%'/0$%*/3#9 5: Yksiköstä tulee Jos 3' laite /2$ #3'$ on ollut 4 %$4%35$%*#/ pitkään käyttämättömänä, 8*'$. =7 4," '/0 yksikköön % 4," 82*#5$9 päässyt pöly lähtee liikkeelle kun laite käynnistetään VIKAHAKU TROUBLESHOOTING J<=''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1',04'5&-20%0&-/4' 8.1 Yksiköiden viat ja niiden aiheuttajat >1'&-/'&1'%/'1&66&G0-.'#,613-5%0&-9'&5534?'9%&$'&$/4,%0&-?'93%' Jos jokin seuraavista toimintahäiriöistä tapahtuu, katkaise &11'%/'$&G/4?',-2'5&-%,5%'G0%'"&34'2/,6/4<' laitteen virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen OPERATION 0$%*/3#,*)0 lamppu 3' 4,*'23#5 vilkkuu %*03.,7 nopeasti DJKIE Jos 3' tämä '/3,, 4,*'23#5%*03.,7*4/$%/%#44/2$0"$%*#./%##*5*3#9 lamppu vilkkuu edelleen sen jälkeen kun laitteen virransyöttö on katkaistu 10 minuutiksi ja kytketty uudelleen päälle. Katso taulukko 8-1a ja taulukko 8-1b) O$)/$ Kaukosäädin 8#/%,,$% näyttää %$8$31$' vikakoodia )*,4#8/3# tai % painikkeet /2$ =//#.$' ei toimi #/ "%?"$,,9 oikein. >'*4$/7.$138$'82*'*4'$6*=%$*?$%4%$A$#/,7*8/*/$'9 Laite polttaa sulakkeitaan jatkuvasti. P='/*8,$'*#."*/$%$#/$%/2$#3/9 Yksikköön on joutunut vettä tai vieraita esineitä. :*/$%,$*?'4%)3#.%#3/9 Sisäyksiköstä tulee vettä. Jokin muu toimintahäiriö. P/2$%)*,4#8/3#'9 Jos laite ei toimi kunnolla tai laitteessa ilmenee jokin >1' yllämainittu %/' 9"9%/#' toimintahäiriö, 2&/9' -&%' $4&$/46"' tarkasta &$/4,%/' laitteen /H5/$%' %/' toiminta,i&e/' #/-%0&-/2' seuraavasti. 5,9/9' Katso&4' taulukko %/',I&E/' 8-2) #/-%0&-/2' #,613-5%0&-9' 09' /E02/-%?' 0-E/9%0.,%/' %/' 9"9%/#',55&420-.' %&' %/' 1&66&G0-.' ' 8.2 Kaukosäätimen viat ja niiden aiheuttajat J<''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1'4/#&%/'5&-%4&66/4' Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin kutsut huoltajan. Katso taulukko 8-3) K/1&4/',9L0-.'1&4'9/4E0-.'&4'4/$,040-.?'5/5L'%/'1&66&G0-.'' Tilanne 6: Yksiköstä tulee hajua :2$#/2$/#$40$%*/3#5#3'$82*#5$'9 Sisäyksikkö voi imeä itseensä huoneen, tupakan, jne, hajuja, ja päästää niitä ulos jälkeenpäin. Tilanne "#$%&#'A)'B39%'5&#/9'&3%'&1'%/'3-0%'' 7: Ulkoyksikön puhallin ei pyöri Ulkoyksikön puhallinmoottorin nopeutta säädetään :2$#/2$#3/3''$.4%/2$43%'//3)$3#*,#5/3)$9 portaattomasti. Joissakin tilanteissa laitteen toiminta edellyttää että ulkoyksikön puhallinmoottori on pysähtyneenä, vaikka laite muuten onkin käynnissä. #3/ 8*# *='%= /2$ ')$,, 4 %)'6 4%#3/%$6 835*%$//$'6 $/896*#./2$#$)3/3/*5*3#9 "#$%&#'F)'D/'&3%2&&4'3-0%'1,-'2&/9'-&%'''''''' ''''''''''''''''''''''9$0-<' 0/3)3I$0%.8/0$%*/3#9 "#$%&')*#*, 6

9 -*.,$/01* Taulukko 8-1a 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7;<=:- JA >8SEN - 9:7? SYY >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? Viallinen 9#F%P*#)E%'M$$FEPJ#E%, sisäyksikön puhallinmoottorin nopeudensäädin 9#0:E F%#GE8:22H8 I$JK G#L Yksiköiden JI*##$,G'*.#%)*, välinen tiedonsiirtohäiriö = )->2<H'$#'%JI$JKG#L Viallinen huonelämpötila-anturi JI*##$,G'*.#%)*, Viallinen putkenlämpötila-anturi T2) JI*##$,G'*.#%)*,N-DO Viallinen putkenlämpötila-anturi T2B) JI*##$,G'*.#%)*,N-DXO EEPROM ><<= toimintahäiriö :2)*,P #JE G# Vedenpinnan Q*E $%0,$R rajakytkimen $,*,*%))*,P toimintahäiriö #JE G# Sisäyksikön :E F%)*,P ja säätimen #JE G# tiedonsiirtohäiriö Muu 9#F%E"G#'J))#GJ*EG#)*,P#JEG# sisäyksikön ja säätimen toimintahäiriö Muu :EI$%)*,P#JEG#PE"G#' yksiköiden toimintahäiriö Kylmäaine =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# vuotoanturin toimintahäiriö Palaa 4GLIE Vilkkuu 5,*'IG#L*EDHSTU 2.5Hz Vilkkuu 5,*'IG#L*EVHSTU 0.5Hz -*.,$/01. Taulukko 8-1b ""#$%&'#)*)$,-.*.)&$.)%,/$*$,.),#0) Vain invertteri mallit 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7 ; <=:- JA >8SEN - 9:7 SYY? >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? 9W X> 9#0:EF%#GE8:22H8I$JKG#L Yksiköiden välinen tiedonsiirtohäiriö JI*##$,G'*.#%)*, =)E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen huonelämpötila-anturi G'*.#%)*, <GM$E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen putkenlämpötila-anturi G'*.#%)*, :EF% Viallinen ->2<H'$#'%JI$JKG#LJI*##$,G' ulkolämpötila-anturi *.#%)*, :EF%)*,P#JEG# Ulkoyksikön toimintahäiriö <)ME$)M$%*E%$'$#'%)*,P#JEG# Pumpun lämpötila-anturin toimintahäiriö >><=:2)*,P#JEG# EEPROM toimintahäiriö Q*E$%0,$R$,*,*%))*,P#JEG# Vedenpinnan rajakytkimen toimintahäiriö =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# Kylmäaine vuotoanturin toimintahäiriö?8)e%'m$$fepj#e%, DC-moottorin nopeussäätimen toimintahäiriö :EF%#GE,"M%$''%$$%%% Ulkoyksikön matalapaine hälytys Palaa Vilkkuu 5,*'IG#L 5Hz *E STU 5,*'IG#L Vilkkuu 1Hz *E 1TU Vain ON/OFF mallit ""#$%&'#)*)1$2/31.45,%0)&$.)%,/$*$,.),#0 >1 >D >C >B >Y >S >Z >/ >8 >. >F "#$%&')*#*, 7

10 Taulukko E*C,$RST 8-2 :-20'6$ Tilanne ;,/636$ Syy OFF asennossa Laite 50$<'36$)'0$60,#0$$ ei käynnisty Sulake A'$5<"$%'"4.1/)*=/*B$C%#$73 palanut Kaukosäätimen D*..$%4$'5%$).$1#.%,,$%$0/*'.$7 paristot loppu tai säätimen %./$%<%C,$)51#.%,,$%3 toimintahäiriö Ratkaisu :'&/0"')$ Odota N*4.5%./$1)$C*185<"$%3 sähkökatkon päättymistä Käännä H"4.1/#./$<"$%3 turvakytkin ON asentoon Vaihda :$<,*1$ sulake Vaihda :$<,*1$ paristot./$ C*..$%4'$' ja tarkasta % säätimen 1/$18./$ toiminta 1#.%,,$%3 "#$ Ilmanvirtaus %&'")*$ normaali, )'#,&&-$ mutta./0$ 1'2&303&-$1,)40$$1''&")*$ laite ei jäähdytä Laite käynnistyy ja sammuu 506$60,#0$'#$60'2$%#37/3)0&-$ jatkuvasti Alhainen jäähdytysteho 8'$1''&")*$3%%310$ 8'$93,0")*$3%%310$ Alhainen lämmitysteho Väärä E$)<$%*.%$4'#.'$.1%%$1.,=3 lämpötila asetus 3 D$ minuutin 4# F käynnistysviive )4#.$' <%.$1.4# 5 1)<%$''%3 Kylmäaineen :$5%42$%*#.4'.,4..,$%.)1/3 yli- tai vajaatäytös Ilmaa ;4% % kylmäaineputkistossa # 1#1%$.4#21 2*' 4#./$ %$5%42$%*.4#214%14.3 Kompressorin -)<%$''%4')*,5#1.4#3 toimintahäiriö Jännite G,.*2$4'./42/%.,"3 liian korkea tai matala Tukos H='.$)14%14.4'C,18$73 kylmäaineputkessa Sisä/ulkoyksikön I.7% #4. *#7 kenno 4#7% likainen #4. /$*. $01/*#2$%4'74%.=3 Ilmansuodatin E/$*4%54,.$%4'74%.=3 likainen Sisä/ulkoyksikön J#,$.K.,$. 5 4#7%K.7% ilmanvirtaus estynyt #4.' 4' jostain C,18$73 syystä Ovi L%'*#7"4#7"'*%$<$# tai ikkuna auki Auringon H#,42/.74%$1.,='/4#$3 lämpösäteilyä ikkunoista Huoneessa E)1//$*.%$'%1$3 lämmityslaite päällä Ulkolämpötila I.7%.$)<34'./42/3 liian korkea Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Ulkolämpötila I.7%.$)<$%*.%$4',"$%./*#Q- alle 7ºC Ovi L%' tai ikkuna *#7 "4#7"' auki #. 1)<,$.$,= 1,'$73 Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Aseta H$../$.$)<$%*.%$<%<$%,=3 oikea lämpötila Odota N*4.3 Tarkasta -/$18,$*8*2$O vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ oikea määrä %$5%42$%*#.3 Tyhjiöi G*1)*#7%$1/*%2$%$5%42$%*#.3 ja täytä oikea määrä kylmäainetta Huolla 9*4#.$#*#1$%1/*#2$1)<%$''%3 tai vaihda kompressori Asenna J#'.*,,)*#'.*.3 painekytkin Etsi A4#7%$*'#'*#7',.4#3 ja korjaa vika -,$*#./$/$*.$01/*#2$%3 Puhdista kennot) -,$*#./$*4%54,.$%3 Puhdista ilmansuodatin 6,4)4#*.$ Puhdista laitteen *,, 74%.4$' imuaukot *#7 ja )*8$ varmista *4% ')./3 ilman esteetön virtaus -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat 9*8$ Sulje verhot 1%.*4#' vähentääksesi 4# %7$%. '/$,.$% auringon 5%) '#'/4#$3 lämpösäteilyä :$71$/$*.'%1$3 Sammuta lämmityslaitteet ;-1,4#21*<*14.=%$71$'>#%)*,?3 Jäähdytystehon lasku on normaalia -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 P'$/$*.4#27$B41$3 Käytä lisälämmitintä -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 "#$%&')*#*, 8

11 Taulukko :1D5#&MNO& 8-3 "#$%&#' Tilanne -.,/)0,'$1,2)0,0&%,3,, Puhaltimen nopeutta ei voi muuttaa 2.)0415, -.,6#&%,2&0%6&776,'840)7,8',, Kaukosäädin ei lähetä signaalia 0&%,%6)0'#8%%1,90,:.0,, vaikka ON/OFF painiketta painetaan %.,;<=;>>,3*%%&0,8',$*'.15, TEMP symboli ei tule näyttöön 0&%,2&#,&05,, )*'', Syy Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite AUTO toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä AUTO merkki 789:7& Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite DRY toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä DRY merkki 7,;<7& "#$%&'"#"#)&"#&D1#).#3& Tarkista säätimen paristot./&"#&)#?2#&$2/)255#)&1)#& #I"1>3#0C& "#$%&'"#"#)&"#&*,-&& Tarkista onko laite FAN./0.$1#0&2/&"#& &.3& toiminnolla. Näytössä FAN ONLY F8G&GE<& merkki Automaattitoiminnolla ="#/&"#&1>2?1.$&?20#&.3& laite säätää puhallinnopeutta automaattisesti 1>2?1.$1556&$"1/A#&"#&B1/& 34##0C& Ratkaisu &7*%8&0, Kuivaustoiminnolla laite säätää puhallinnopeutta "#&1.)&$2/0..2/#)&1>2?1.$1556& automaattisesti. Puhaltimen $"1/A#&"#&B1/&34##0C&:"#&B1/&& nopeutta voi säätää ainoastaan 34##0&$1/&D#&3#5#$#0&0>)./A& COOL, FAN ONLY ja HEAT toiminnoilla. Päävirtakytkin on OFF asennossa :"#&42'#)&3>4456&.3&2BBC& Lämpötilaa :"#&#?4#)1>)#&$1//2&D#&3#&0>)./A&& ei voi säätää FAN toiminnossa F8G&?20#C& -.,80182)%8&0,&0,%.,18'$7, 18')$$)6',)/%6,),7)$',&/, Näytön tekstit häviää jonkin %8#5, ajan kuluttua TIMER ON symboli häviää 4&',&//,)/%6,),7)$',&/,, näytöstä jonkin ajan kuluttua 26%)80,%8#5, "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista on laite sammunut TIMER 24#)1.2/&"13&$2?#&2&1/& OFF toiminnon johdosta #/0&'"#/&"#&:L*-;&FF&.3&./0.$1#0&2/&"#& C& "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista onko ajastin käynnistynyt 24#)1.2/&.3&31)#0&'"#/& TIMER ON parametrin mukaisesti "#&:L*-;&G&.3&./0.$1#0& 2/&"#& C& Laite :"#&1.)&$2/0..2/#)&24#)1.2/&'.55& sammuu ajastimeen asettuna kellonaikana 324&>4&2&"#&3#&.?#C&& && Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana '.55&1>2?1.$1556&31)&1/0&"#&& automaattisesti ja ajastimen 144)24).1#&./0.$12)&'.55&A2&2BBC&&&& merkki häviää näytöstä <&, ,%&0,'&*01', Sisäyksiköstä ei kuulu /6&#,%.,801&&6,*08%,90, komennon vastaanoton :.0,%.,;<=;>>,3*%%&0,8', merkkiääntä edes ON/OFF painiketta painettaessa $6''15, "#$%&'"#"#)&"#&3.A/15& Tarkista osoittaako kaukosäädin )1/3?.#)&2B&"#&)#?2#& suoraan sisäyksikköä kohti $2/)255#)&.3&4)24#)56&0.)#$#0& 2&"#&./B)1)#0&3.A/15&)#$#.J#)& 2B&"#&./022)&>/.&'"#/&"#&& GKFF&D>2/&.3&4)#33#0C& Osoita,.)#$56&)1/3?.&"#&3.A/15&)1/3?.#)& kaukosäätimellä suoraan sisäyksikköä 2B&"#&)#?2#&$2/)255#)&2&"#&./B)1)#0& kohti muuttaessasi laitteen säätöjä "#/&)#4#156&4>3"&"#&GKFF&D>2/& & '.$#C&

12 "#$%&'')*, Jatkuvasta -./,0/1234,540,16/ :41,5;/,1<=>/79,9:,7.543/,?29.:<9,6;2:;,4:927/,8:;,6;:0<79, tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa laitteiden teknisiätietoja ilman erillistä ilmoitusta. Lisätietoja on saatavilla maahantuojalta.

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3

MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 DE EN IT FR NL DK SE NO FI PL MDF2-2DEN3 MDF2-6DEN3 MDF2-20DEN3 ENTFEUCHTER DEHUMIDIFIER DEUMIDIFICATORE DESHUMIDIFICATEUR D AIR ONTVOCHTIGER LUFTAFFUGTER AVFUKTARE AVFUKTER ILMANKUIVAAJA ODWILŻACZ TIETOJA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE V1-2010 Kiitos, että valitsit tuotteemme. Varmistaaksesi, että laite toimiii suunnitellulla tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sisältö 2 Yleistä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot