!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit"

Transkriptio

1 "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),&#2,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),&#2,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9& Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 $" SISÄYKSIKKÖ "#$$%&'" " #" 0L A "4 NC E0 D M 0> %" >A AF >C BK HC > '" FA G HC E0D BA > NAL 4 HKCC " "C M E HK 0D CC " HI HI 3DJ 3DJ /0" 10,,-,.""" " F AG " 278" C >3B A >3B CA CA EE A G D &" " *" ULKOYKSIKKÖ $'#$$%&'" A4 *" " " *" INDOOR UNIT SISÄYKSIKKÖ " #" $" %" &" '" OUTDOOR UNIT ULKOYKSIKKÖ,))*-.#)/%#%* " Kylmäaineputket 0#1#)&*. Ilmanottoaukko *" Ulospuhallusaukko 0#1,2.&*. 0#16&,7&,28*19'.'#1,2.&*.: Ilmanohjain Ilmanottoaukko 0#1#)&*.97#.;'#16#&.*1#)#.: Asennusteline 3)$.'&&'.#,)%'1. "#$%&'%')*& Näyttöpaneeli 4*5,.*-,).1,&&*1 Kaukosäädin "1'#)%#%* Kondenssivesiputki "#$% HUOM Oheiset kuvat ovat viitteellisiä esimerkkikuvia ja hankkimasi laite saattaa poiketa hieman kuvien laitteista mallista riippuen). Kuva "#$%&1.

3 SISÄLLYS CG>H>I# TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1 1. TÄRKEÄT IMPORTANT TURVALLISUUSOHJEET SAFETY INFORMATION Käytä "# $%&'&)# laitetta *,%-# käyttöohjeessa # ).&#,/&%# "%# kuvatulla ").&%# $&"$0&# tavalla 12# estääksesi $%"$&%)-# henkilö &5#).&#6"00"7*4##*/)%,8)*"/#3,/)#9&#6"00"7&2:#;8"%%&8)# ja laitevauriot. Käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa vaurioittaa "$&%1)*"# 2,&# laitetta. # *4"%*4# "6# */)%,8)*"/# 31-# 81,/&#.1%3# "%# 21314&:## Turvallisuusohjeet <9$'*2$05/%$.*01#',1'0$3*%$31;13$31#00".*0$7%1$':-#$109$% ja varoitukset on tarkoitettu noudatettaviksi. Ne on.*'$81)/%0*#0'*2$051#2%)*01#1',1'0$3"91.9)'04$%$*3: tarkoitettu henkilö-, laite- ja omaisuusvaurioiden välttämiseksi. noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan. *//,1*#.$'9*,,4$1#'0*,,$31#*..%3*#.$"109#*01#*, Laitteen sähkökytkennät tulee suorittaa paikallisia "1%1#7%$7,*01#': lakeja ja määräyksiä noudattaen. VAROITUS C<F;G># J<KH# IMPORTANT SAFETY INFORMATION...1 TILAPÄISET TOIMINNOT 2 TEMPORARY OPERATIONS...2 JÄÄHDYTYSLAITTEEN TOIMINTA 3 AIR CONDITIONER OPERATIONS AND PERFORMANCE...3 HINTS VINKKEJÄ FOR ECONOMICAL TALOUDELLISEEN OPERATION...4 KÄYTTÖÖN 4 ADJUSTING ILMANOHJAIMIEN AIR FLOW DIRECTION...4 SUUNTAAMINEN 4 MAINTENANCE...4 YLLÄPITO 4 FOLLOWING SYMPTOMS ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES...5 NÄMÄ EIVÄT OLE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ 5 TROUBLESHOOTING...6 VIKAHAKU 6 VAROITUS Huomioitavan ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa 009$$C1/)$#0: johtaa henkilö- tai laitevaurioon. VAROITUS L<M>;>K# Laitteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. Itse tehty asennus on laiton ja mitätöi </=#-",%#2&10&%#6"%#*/)1001)*"#"6#).&#1*%#8"2*)*"&%:# -#.)/,$0$1#'0*,,*01#/$%2%)$3455%'$,2)*5%$',01#* valmistajan laitteelle antaman takuun. "*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Laitetta saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. -",%# 2&10&%# Itse tehty 6"%# korjaus *3$%"'&3&)5# saattaa johtaa %&$1*%5# henkilö-, 12# </=# laite- tai omaisuusvaurioon ja mitätöi valmistajan 31*)&18&: laitteelle antaman takuun. -#.)/,$0$1)/%;$)$#08%$/*1%8*#3)*1#0$#*#.$)*5%$',0 1#*"*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Jos havaitset epänormaalia ääntä tai palaneen hajua laitteen käydessä, katkaise laitteen virransyöttö, ;# "%2&%# estääksesi # 1'"*2# henkilö-, &0&8)%*8# laite- /."8=5# ja omaisuusvauriot. 6*%&# "%# *,%-5# "%# *6# -",# 2&)&8)#1-#19"%310*)-#/,8.#1/#/3&00#"6#6*%&5#),%#"66#).&# $"7&%#/,$$0-#12#8100#-",%#2&10&%#6"%#*/)%,8)*"/:# Älä kastele sisäyksikköä tai kaukosäädintä. Sähköiskun vaara. >&'&%#0&)#).&#*2""%#,*)#"%#).&#%&3")&#8")%"00&%#4&)#7&): -0)*5.*'$*#$,$.0%1.'9.6%*21%$: Älä paina kaukosäätimen painikkeita terävillä työkaluilla tai muilla esineillä. Säädin saattaa vaurioitua. >&'&%# $%&//# ).&# 9,)# "6# ).&# %&3")&# 8")%"00&%# 7*).# 1#.1%25#$"*)&2#"9&8): Korvaa palanut sulake aina saman suuruisella <9$%$)0$.#0%,,$%)*54$3*)*7$3: uudella sulakkeella. Vääränkokoisen sulakkeen käyttö saattaa johtaa >&'&%#%&$018&#1#6,/&#7*).#).1)#"6#7%"4#%1)&2#8,%%&)#"%# laitteen tai sen kytkentäkaapeleiden vaurioitumiseen. ").&%#7*%&/#7.&#1#6,/&#90"7/#",):# ='$2"1%$%.//$%"1%$)*5.*'$09$#1004%$*63"# %.*'$*21%$: ;)#*/#")#4""2#6"%#-",%#.&10).##&?$"/&#-",%#9"2-##).&# 1*%#60"7#6"%#1#0"4#)*3&: Älä oleskele pitkiä aikoja laitteen ")# kylmässä */&%)# ilmavirrassa. 6*4&%/5# %"2/# "%# ").&%# "9&8)/# *# ).&# 1*%# *0&)#"%#",)0&): >9$#09$2*#1'%0*01#7*09179'/$$3810"1,,.*'$1#?%5: Älä työnnä sormia tai mitään vieraita esineitä laitteen ilma-aukkoihin. >&'&%#,/&#1# &#/$%1-#/,8.#1/#.1*%#/$%1-5#018A,&%# Puhallinsiivet saattavat vaurioitua. "%#$1*)#&1%#).&#,*):## -0)*5.*'$*21%$: Älä käytä helposti syttyviä kemikaaleja, esimerkiksi liuottimia tai hiuskiinnettä laitteen läheisyydessä. Tulipalon vaara. >&'&%#,8.#).&#1*%#",)0&)#"%#).&#."%*B")10#9012&/#7.*0&# ).&#/7*4#601$#*/#*#"$&%1)*":# Älä koske sisäyksikön ilmanohjaimiin käydessä. Laitevaurion vaara. >&'&%#$,)#1-#"9&8)/#*#).&#1*%#*0&)#"%#",)0&): A4?$.0'0.91#709$2*#*09179'/$$3.*#4$3*#7$%': Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaite- >&'&%#*/$&8)#"%#/&%'*8&#).&#,*)#9-#-",%/&06: asentaja. B'6*C*,121$3'$%;1.$/$%'#0/$%2%)091'"%6: Laitetta ei saa hävittää talousjätteenä. Laitteen sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy ottaa ")# 2*/$"/&# talteen ).*/# ennen $%"2,8)# laitteen 1/# hävittämistä.,/"%)&2# 3,*8*$10# Pyydä 71/)&:# hyväksytty C"00&8)*"# kylmälaiteasentaja "6# /,8.# 71/)&# suorittamaan /&$1%1)&0-# talteenotto. 6"%# /$&8*10# )%&1)3&)#*/#&8&//1%-:# # Kylmäaineesta tyhjennetty laite tulee kunnalliseen ")# 2*/$"/&# kierrätyskeskukseen. "6# &0&8)%*810# 1$$0*18&/# 1/#,/"%)&2# 3,*8*$10#71/)&5#,/&#/&$1%1)&#8"00&8)*"#618*0*)*&/:# D#0*.0 Jos 5 laite,.*, asennetaan 7;$%#)$#0 pieneen 2% 1#2%)*01# huoneeseen, %$7*%31#7 09$ on.##$.01#'5'0$)'*;*1,*4,$: huolehdittava että huoneen ilmanvaihto on riittävä siinäkin tilanteessa että sisäyksikköön tulee # kylmäainevuoto. ;6# &0&8)%*810# Kylmäaine 1$$0*18&/# R410 ei ole 1%&# myrkyllistä 2*/$"/&2# tai "6# palavaa, *# 0126*00/# mutta se "%# 2,3$/5# syrjäyttää.1b1%2",/# hapen suurina /,9/)18&/# pitoisuuksina 81# 0&1=# ja saattaa *# täten ).&# 4%",2&1)&%#12#4&)#*#).&#6""2#8.1*5#21314*4#-",%# aiheuttaa tajuttomuuden ja lopulta kuoleman..&10).#12#7&00d9&*4:# # Jos havaitset kylmäainevuodon, tuuleta huone "#$%&'&)#%&6%*4&%1)#0&1=5#8")18)#-",%#2&10&%:# perusteellisesti ja pyydä hyväksytty kylmälaite >9$# asentaja 09$ '5'0$) korjaamaan 1' 1#'0*,,$3 vuoto. *#3 %#' 1# * ')*,, %)8 10 1' %$C1%$306$$/09$.#.$#0%*01#209$%$2%17$%*#081245*#5 Kylmäaine vuodot ovat erittäin harvinaisia. Jos vuotanut.9*#.$.)1#7084$,"09$,1)10:a09$%"1'$8e57$#1#09$ kylmäaine pääsee kosketuksiin avotulen tai kuuman pinnan kanssa, saattaa huoneeseen levitä pistävä haju. %))*54$*22$.0$38%$',01#71#*'$%1'*..13$#0: Kylmäaine R410 ei ole myrkyllistä tai palavaa..&#%&6%*4&%1)#*#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#/16&#12#"%3100-# 2"&/#")#0&1=:## -2 09$ %$2%17$%*#0,$*6' 1# 09$ %)8.#0*.0 "109 * 21%$ 2 * 4%#$%8*9$*0$%%*.6$%)*5%$',01#*9*%)2,7*':,%# "66# 1-# 8"39,/)*90&#.&1)*4# 2&'*8&/5# '&)*01)&# ).&# %""35# 12# 8")18)# ).&# 2&10&%# 7.&%&# -",# $,%8.1/&2# ).&#,*):# F#0'$09$*1%.#3101#$%#01,*'$%;1.$/$%'#.#21%)' 09*009$/%01#"9$%$09$%$2%17$%*#0,$*6'1'%$/*1%$3: VAROITUS C<F;G># Älä käytä jääähdytyslaitetta muuhun kuin huoneilman -#%3$%0*;13*#5C*,1053$0$%1%*01#83#0'$09$#10 Laite ei sovellu tarkkuusinstrumenttien, ruuan, kasvien, 2% eläinten.,1#7 tai /%$.1'1# taide-esineiden 1#'0%)$#0'8 jäähdyttämiseen. 238 /,*#0'8 *#1)*,' % "%6'2*%0: Katkaise laitteen virransyöttö ennen laitteeseen E&6"%&# tehtäviä 80&1*45# huolto- 9&# tai /,%&# korjaustoimenpiteitä. # /$# ).&# "$&%1)*"5# ),%# ).&# 9%&1=&%#"66#"%#$,00#",)#).&#/,$$0-#8"%2:# Varmista myös että laitteen virransyöttöä ei voida kytkeä päälle vahingossa huoltotoimenpiteiden aikana. A09$%"1'$8*#$,$.0%1.'9.6*#31#?%5)*5%$',0: Laitteen virransyötöön tulee asentaa vikavirtasuoja. ;#"%2&%##1'"*2#&0&8)%*8#/."8=#"%#6*%&5#31=&#/,%&#).1)#1# &1%).#0&1=#2&)&8%#*/#*/)100&2: Suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla ennen laitteen käyttöönottoa. E&#/,%&#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#4%",2&2: -# %3$% Älä irrota 0 *;13 ulkoyksikön $,$.0%1. '9.68 puhallinsiiven )*6$ '%$ 09*0 suojaritilää 09$ #10 1' 7%#3$3*#309*009$$*%09"1%$1'#0.##$.0$307*'% laitteen käydessä. "*0$%/1/$8,1790#1#7.#3.0%%0$,$/9#$$*%09"1%$: Henkilö- ja laitevaurion vaara. ;#"%2&%# #1'"*2# *,%-5#2"#")#%&3"'&#).&#61#4,1%2#"6# ).&#",)2""%#,*): "#$%&')*#*, 1

4 "#$"%#"&')%'#%*'#)#,"$-%"$'#.%*#)#.'%#*)$-/# Älä koske laitteeseen märillä käsillä. B#$,$56%35'95D)*:9*;;$#E Sähköiskun vaara. "#$"%#%"0,*#%*'#*')%#'1,*)$2'#3$4/# Älä koske lämmönvaihdin kennoihin. A9$'$=3#'*%$'9*%;*#45,4%$',63#5663#83#F%3$'E Lämmönvaihtimien lamellit ovat teräväreunaisia ja saattavat aiheuttaa viiltohaavoja. "#$"%#&5),'#%'64#.*,*#62*%#7'#-)6)2'-#78#6"4%0'# Älä sijoita kosteudesta vaurioituvia esineitä suoraan 0$-'#%*'#$-""#0$%/# sisäyksikön alle. G#4$#'*63# Sisäyksiköstä )*: saattaa =%) 3= 69$ vuotaa 9)3436: kondenssivettä 3' *C?$ HIJK jos 69$ 4%*3#6,$63'C,5D$4%69$=3,6$%3';,,6$4E kondenssivesiputki on tukkeutunut. 93%'# Tarkasta )# 5"$2# yksiköiden 04':#,*',;# kiinnitykset %*'# 0$%# 4%)$-# määräajoin. )$-# 3%%$2# 3"# -)6)2'/ Kiristä tarvittaessa. Löystynyt kiinnitys saattaa aiheuttaa >=4*)*8$4K69$#36)*:=*,,*#4%$',63#3#F%:E laitteen putoamisen ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvaurion. <"# )="-# "182'$# -'3,'$,8:# ='$%5)%'# %*'# ""6# Varmista riittävä ilmanvaihto jos laitetta käytetään 4033,'$%58# samanaikaisesti 3# '>0&6'$%# liekkitoimisen.%*# 70$'# lämmityslaitteen 4# 04'-# %"2'%*'#.%*#%*'#)#,"$-%"$'/ kanssa. 9)$2'#%*'#-)$#*"4'#%"#'$40'#46""%*#-)$)2'/ Varmista kondenssiputken esteetön vedenvirtaus >#5);,$6$ ennen laitteen 4%*3#*8$ käyttöönottoa. )*: 5*'$ "$663#8 = 69$ C3,43#8K =%#36%$$65E Tukkeutunut kondenssivesiputki saattaa aiheuttaa kosteusvaurion syntymisen.?'='#%"0,*#%*'#$%'$)5#&)%4#"3#%*'#,"$%"55'/ Älä koske yksiköiden tai säätimen sisäisiin osiin. 1 #6 %$)?$ 69$ =%#6 ;*#$,E L)$ ;*%6' 3#'34$ *%$ Jotkin laitteen komponentit ovat vaarallisia koskettaa. 4*#8$%'6659K*#4*)*593#$6%C,$)*:9*;;$#E Älä suuntaa sisäyksikön kylmää ilmavirtaa suoraan?'='#'1&"4'#5%%5'#,*5-'$:#&5)$%4#"#)$6)54#-',%58#%"## lapseen, eläimeen tai kasviin. %*'#)#35"./# B4?$%'$ Älä anna 3#=,$#5$ lapsen 6,366,$ kiivetä 593,4%$#K ulkoyksikön *#3)*,' *#4 päälle, ;,*#6' äläkä )*: %$',6E aseta mitään esineitä ulkoyksikön päälle. # Putoamisvaara. "# $"%# )55".# )#,*5-# %"# 6"0$%# "$# %*'# "0%-""# 0$%# "# Älä käytä laitetta tuholaistorjunnan aikana. Tuholaismyrkkyä saattaa jäädä laitteen sisään ja levitä 2*,,3#8%6)C,3#8)*:%$',63#3#F%:E sieltä hengitysilmaan pitkään myrkytyksen jälkeenkin. # "# Älä $"%# asenna "&')%'# avotulta %*'# )#,"$-%"$'# käyttäviä laitteita.*'$# 04$2# sisäyksikön )# ""6# 3062)%"$#A#%8&'#$4',%,-'/# ulopuhallus ilmavirtaan tai suoraan sisäyksikön 2*3,%$ alle. 6 C'$%?$ 5,4 5*'$ 69$ 59$)35*,' 6 C$5)$ 4$;'36$4 Tämä saattaa 3# 69$ #36K häiritä "9359 avotulta 5,4 $#4*#8$% käyttävän 69$ laitteen 9$*,69 tai = 69'$"9*%$9:;$%'$#'363?$659$)35*,'E sisäyksikön toimintaa. # "# Älä $"%# asenna &5),'# )&&5)$,'4# laitetta paikkaan.*,*# &"-0,'# jossa voi "&'$# esiintyä 3'# $# palavia aineita. &5),'4#'1&"4'-#%"#%*'#)#35".#3"6#%*'#0$%#"#0$-'#%*'# Palavien aineiden muodostamat höyryt saattavat syttyä $-""#0$%/ joutuessaan kosketuksiin esimerkiksi jäähdytyslaitteen >6 )*: sähköosien 5*'$ 3#5);,$6$ kanssa. 5)C'63# % 4$=%)*63# = 69$ #364$669$9$*6E Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintakyvyltään "# rajoittuneiden $"%# $4%)55# %*'# henkilöiden )#,"$-%"$'# käytettäväksi )%# )$8# &5),'# ilman.*''# 35)66)75'#2)4#6)8#5');#"0%/## valvontaa. >= 69$ 8*',$*D' 6 *#4 '6*:' *%#4 69$ *3% 5#4363#$%K * =3%$)*:C%$*D6E Yli 8 vuotiaat lapset, henkisiltä- tai ruumiillisilta toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt ja kokemattomat käyttäjät voivat käyttää laitetta saatuaan <*'#)&&5)$,'#4#$"%#$%'$-'-#3"#04'#78#8"0$2#,*5-'$# opastuksen laitteen käyttöön. Laitteen käyttöä on "#$36#&'4"$4#.%*"0%#40&'=4"$/# valvottava tarvittaessa. # Laitetta ei saa käyttää lasten leikkikaluna. <*4# Laitteen )&&5)$,'# puhdistamisen,)$# 7'# 04'-# ja 78# ylläpidon,*5-'$# saa )2'-# suorittaa 3"6# B## 8')4# ainoastaan )$-# )7"='# täyden )$-# &'4"$4# henkisen-.%*# '-0,'-# ja ruumiillisen &*84,)5:# 4'$4"8#"#6'$%)5#,)&)75%'4#"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-## toimintakyvyn omaava aikuinen. ;$".5'-2'# 3# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$#,"$,'$$2#04'#"3#%*'#)&&5)$,'#$#)#4)3'#.)8# Jos epäilet että laitteen aiottu käyttäjä ei ole )$-#0$-'4%)$-#%*'#*)C)-4#$="5='-/#D*5-'$#4*)55#$"%# kyvykäs käyttämään laitetta, huolehdi että tällainen käyttäjä ei pääse käyttämään laitetta ilman &5)8#.%*# %*'# )&&5)$,'/D5')$$2# )$-# 04'# 6)$%'$)$,'## valvontaa. 4*)55#$"%#7'#6)-'#78#,*5-'$#.%*"0%#40&'=4"$/# # Varmista että lapset eivät pääse käyttämään laitetta <*4# leikkikaluna. )&&5)$,'# 4# $"%# $%'$-'-# 3"# 04'# 78# &'4"$4## E$,50-$2#,*5-'$F#.%*# '-0,'-# &*84,)5:# 4'$4"8# "## 6'$%)5#,)&)75%'4:"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-#;$".5'-2':# 0$5'44# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$##,"$,'$$2# 04'# "3# %*'# )&&5)$,'# 78# )# &'4"$## '4&"$475'##3"#%*'#4)3'%8/# # D*5-'$#4*"05-#7'#40&'=4'-#%"#'$40'#%*)%#%*'8#-"#$"%# &5)8#.%*#%*'#)&&5)$,'/# # # # Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sammuta H3#%*'#40&&58#,"-#4#-)6)2'-:#%#604%#7'#'&5),'-#78#%*'# laite välittömästi, katkaise laitteen virransyöttö ja kutsu hyväksytty sähköasentaja vaihtamaan 6)$03),%0':# %4# 4'=,'# )2'$%# "# 465)58# >0)53'-# virtajohto. &'4"$4#$#"-'#%"#)="-#)#*)C)-/# # Älä asenna sisäyksikköä kosteaan tilaan, kuten "#$"%#"&')%'#8"0#)#,"$-%"$'#$#)#.'%#""6#40,*# kylpyhuoneeseen tai kuivaushuoneeseen. )4#)#7)%*""6#"#5)0$-8#""6/# # 2. TEMPORARY OPERATIONS 2. TILAPÄISET TOIMINNOT <*'#)#,"$-%"$'#,"$44%4#"3#%*'#$-""#0$%:#%*'#"0%-""#0$%:# %*'#,"$$',%$2#&&'#)$-#%*'#'6"%'#,"$%"55'/# Jäähdytyslaitteisto koostuu sisäyksiköstä, "##$%&')*$ ulkoyksiköstä, kylmäaineputkistosta ja kaukosäätimestä. Kuva 1.) G0$,%"$#$-,)%"4#"$#$-""#0$%#-4&5)8#&)$'5# Sisäyksikön näytössä esiintyvät toimintojen symbolit >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin HUOM: DEF symboli jäähdytys ja lämmitys toiminnolla) %2BM3#435*6%75,3#8#,:6:;$< tai FAN symboli vain jäähdytys toiminnolla) Infrapuna -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% vastaanotin Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) Ajastin %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< A3)$%3#435*6% tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) Käynnissä merkkivalo OBMPBQ Käynnissä A3)$%3#435*6% Ajastin symboli 1/2ER2BM 13';,*:;*#$,%&'$,)$$$$$ B,*%)3#435*6% A$);%*%:C66# Tilapäispainike Hälytyksen symboli A$);$%*6%$3#4$5*6% Lämpötila näyttö 13';,*:;*#$,%&'$,$$$$$ -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< vain jäähdytys mallit) B,*%)3#435*6% Hälytyksen symboli A>O/. BQB.O Näyttöpaneeli Kuva 2-1 OBMPBQ Näyttöpaneeli Kuva ';,*:;*#$,%&'$,-$$$$$ >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin Näyttöpaneeli Kuva 2-3 "#$%&')*#*, 2

5 JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila näyttö V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) Näyttöpaneeli Kuva 2-4 H/'6,*E6*#$,"#$%&'%% Pre-DEF [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&'%%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-5 Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) Infrapuna vastaanotin tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&')%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-6 Infrapuna vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Käynnissä Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike JW[ZW\ -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&'*%% Näyttöpaneeli Kuva 2-7 Infrapuna Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F Käynnissä tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike ON/OFF malleissa tilapäistoimintoa voidaan käyttää jos kaukosäädin 1$)6%*%/,E/#2*'$E)/'6,*2$ on hukassa tai siinä 1.$ ei %$)1$ ole paristoja. 2#1%,,$% Tilapäistoiminnoiksi >*11$%/$' *%$ on $^.*'1$0=-" valittavissa kaksi )0$' toimintaa, /#2,0/#G FORCED Q534YH AUTO % /1' pakottettu WZ-5 *#0 automaattinen Q534YH toiminta) 455\ 2*# ja FORCED >$'$,$21$0 COOL 1.%G. pakotettu 1.$ jäähdytys -YJX53W3` toiminta), az--5[ ja ne valitaan # sisäyksikön G%/,,2#1%,>^<1.$ Tilapäispainiketta painamalla. /#0%#/1=5#2$E6'.1./'>11#71.$*/%2#0/1/#$% Painike vaihtaa laitteen toimintoa seuraavassa "/,, järjestyksessä: %# /# '2. FORCED %0$%b Q534YHWZ-57 AUTO, FORCED Q534YH COOL, OFF. 455\75QQ7 *#0>*2;1Q534YHWZ-5= 1. FORCED AUTO KÄYNNISSÄ A Q534YHWZ-5 valo palaa ja laite toimii FORCED AUTO tilassa. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on /' käytössä.,/17 *#0 1.$ */% 2#0/1/#$% "/,, %# #0$%Q534YHWZ-5)0$=-.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/' 2. FORCED $#*>,$016$%*1$*22%0/#G11.$%$2$/D$0'/G#*,= COOL KÄYNNISSÄ valo vilkkuu ja laite palaa FORCED AUTO tilaan 30 minuutin B Q534YH455\ pakotetun jäähdytyksen jälkeen. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on <,*'.$'7 poistettu 1.$ käytöstä. */% 2#0/1/#$% "/,, 1%# 1 Q534YHWZ-5*<1$%/1/'$#<%2$012,"/1.*"/#0'6$$0< 3. OFF IV]I <%?R )/#1$'= -.$ %$)1$ 2#1%,,$% 6$%*1/# /' KÄYNNISSÄ valo sammuu. Laite pysähtyy. 0/'*>,$0= Kaukosäätimen komennot on käytössä.? 5QQ -.$ 5XY3W-V5[,*)6 G$' <<= -.$ */% 2#0/1/#$% /' 5QQ "./,$1.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/'$#*>,$0= -./' )*#*, 0$' #1 /#2,0$ 3$)1$ 4#1%,,$% Tämä käyttöohje ei sisällä kaukosäätimen käyttöohjetta. Lue kaukosäätimen 56$%*1/#'7 käyttöohje '$$ huolellisesti 1.$883$)1$ ennen laitteen 4#1%,,$% käyttöä. 5"#$%9' )*#*,::6*2;$0"/1.1.$#/1<%0$1*/,'= JÄÄHDYTYSLAITTEEN AIR CONDITIONER OPERATIONS TOIMINTA AND PERFORMANCE "#$%&#$"'"%#$)*$%&#$,--,.)*/$%#0#12%31#$,1$"2#$2*4$ Käytä laitetta ainoastaan alla määritellyissä lämpötiloissa, ##5%)6#$ varmistaaksesi,0#12%),*7$ laitteen 8&#$ moitteettoman 92:$,0#12%),*$ toiminnan. %#0#12%31#$ Huomioi,1$ %&#$2)1$5,*4)%),*#17;<,,-)*/=>#2%)*/?$ laitteen lämpötilarajoitukset. Taulukko 3-1 -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila Toiminto J0$ 1$)6$%*1%$ 4,/#G6$%*1/# C<%1.$)0$,'"/1.," Jäähdytys 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F AKL4MN?L4OPNLQMARSLQ H%E/#G6$%*1/# Kuivaus AUL4M?BL4 AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ CPBLQMSRLQF C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F Taulukko 3-2 Inverteri mallit) Toiminto J0$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ 4,/#G6$%*1/# AUL4M?BL4 C<%1.$)0$,'"/1.," CPBLQMSRLQF 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F H%E/#G6$%*1/# Kuivaus -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila 1$)6$%*1%$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&',% Näyttöpaneeli Kuva 2-8 Invertterimalleissa Q% /#D$%1$% 1E6$71./' tilapäistoimintoja '"/12. /' käytetään '$0 <% ainoastaan '$%D/2$ huolto toimenpiteisiin, 6%6'$#,E71.$'$%'.,0#16'./1= eikä käyttäjän tule käyttää tätä toimintoa. 1. A Jos V<*/%2#0/1/#$%/''$01'/0$1.$*>D$2#0/1/#'7/1)*E laitetta käytetään näiden lämpötilarajojen ulkopuolella, laite saattaa 2*'$1.$#/11<#21/#*>#%)*,,E= toimia epänormaalisti. 2. B Sisäyksikön -.$ 6.$#)$## ulkopinnalle /' saattaa #%)*, tiivistyä 1.*1 1.$ kondenssivettä '%<*2$ < */% jos suhteellinen 2#0/1/#/#G ilmankosteus )*E 2#0$#'$ on hyvin "*1$% korkea. ".$# Sulje 1.$ ovet %$,*1/D$ ja ikkunat.,*%g$% 3. Laite.)/0/1E/#%)76,$*'$2,'$1.$0%*#0"/#0"= toimii parhaiten näiden lämpötilarajojen sisäpuolella.? 561/)) 6$%<%)*#2$ "/,, >$ *2./$D$0 "/1./# 1.$'$ 6$%*1/#G1$)6$%*1%$%*#G$= "#$%&')*#*, 3

6 "#$$%&')*$,#-*$.*'-/$0*)#$ Kolmen minuutin suojaustoiminto - Laite.%/$0/1# on mahdollista 2$*/%$.%$3$#/' uudelleen /4$ käynnistää *1% 0#51/1#$% kolmen 2%) minuutin 6$1#7 *0/13*/$52%*..%81)*/$,9:)1#/$'"4$#1/%$'/*%/'1))$51; kuluttua laitteen sammuttamisesta. */$,9*2/$%.$%*/1#< Virtakatko 1-2$#/0'3)#$ ="$%2*1,%$5%1#7.$%*/1#"1,,'/./4$#1/0).,$/$,9< Virtakatko sammuttaa laitteen kokonaan. KÄYNNISSÄ valo alkaa,*). vilkkumaan # /4$ kun 1#5% sähköt #1/ palutuvat. "1,, '/*%/ 2,*'41#7"4$#."$%1'%$'/%$5< Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. Salamat > %$'/*%/ tai.$%*/1#d matkapuhelimen.'4 /4$ käyttö?ce?ff saattaa 6//# aiheuttaa # /4$ laitteen %$)/$0#/%,,$%< toimintahäiriön. Katkaise G174/1#7 laitteen % * virransyöttö 0*% "1%$,$'' noin /$,$.4#$ kymmeneksi.$%*/1#7 minuutiksi #$*%69 päävirtakytkimestä )*90*'$/4$#1//)*,2#0/1#< ja kytke sitten virta takaisin päälle. Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. H1'0##$0//4$#1/"1/4/4$."$%*#5/4$#0##$0//4$#1/ "1/4/4$."$%*7*1#<='4/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$ Kylmäainevuodon havaitseminen valinnainen) 0#/%,,$%/%$'/*%/.$%*/1#< Toiminto havaitsee kylmäainevuodon ja näyttöön ilmestyy EC symboli jos käytettävissä), ja LEDit jatkavat D vilkkumista kun ulkoyksikkö havaitsee kylmäainevuodon. *..,10*6,$M *#5 /4$ 1#510*/1#,*).' 0#/1#$ 2,*'41#7 "4$#/4$/5%#1/5$/$0/'%$2%17$%*#/,$*J*7$< Ilmanohjaimen asentomuisti 4-)5$#673$8$&-#9:).*'-;-,*'-03<= Joissakin malleissa on ilman pystyohjaimen asentomuisti. Virtakatko tai laitteen sammuttaminen ON/OFF painikkeella F%')$)5$,'D/4$)*041#$1''.$01*,5$'17#$5"1/4,3$% sammuttaa laitteen kokonaan. Kun virta palautuu tai laite *#7,$ kytketään )$)%9 uudelleen 2#0/1#<="$% päälle, laite 2*1,%$ säätää 5%1#7 ilman.$%*/1# pystyohjaimen ennen sammutusta olleeseen asentoon. Tämän %.%$''1#7/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%"1,,'/. /4$ takia #1/ suosittelemme 0).,$/$,9<O4$#/4$."$%%$'/%$' että ilman pystyohjainta %.%$''1#7 ei koskaan /4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%*7*1#D/4$#1/%$'/*%/' säädetä liian pieneen kulmaan, sillä jos ilmanvirtaus */)*/10*,,9"1/4/4$.%$31'.$#*#7,$2/4$4%1S#/*, jäähdytystoiminnolla estyy liikaa, saattaa ilmanohjaimen,3$%69/4$)$)%92#0/1#<k"$'/%#7,9%$0))$#5/4*/ sisäpinnalle alkaa muodostumaan kondenssivettä, joka /4$.$#*#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%'4,5#/6$'$// valuu lopulta lattialle. Paina MANUAL painiketta, niin ')*,,D1#0*'$/4$0#5$#'$5"*/$%2%)'*#55%.'2%)/4$ ilmanohjain kääntyy tehtaalla säädettyyn asentoon. 4%1S#/*,,3$%<=%$''/4$T*#*,0#/%,6//#*#5/4$.$# *#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%"1,,6$%$'/%$5//4$'/*#5*%5 *#7,$< 4. VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN 4. HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION Seuraavat >4$2,,"1#7'4,56$#/10$5/$#'%$*#$0#)10*,.$%*/1#< asiat tulee huomioida jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman LA$2$%/0%%$'.#51#704*./$%2%5$/*1,'M taloudellista. Katso lisätiedot myöhemmistä kappaleista.) -5I'//4$*1%2,"51%$0/1#.%.$%,9/*315"1#51#7/"*%5 9%659< Säädä ilmanohjaimet oikein välttääksesi vedon tunnetta. Säädä tavoitelämpötila oikein saavuttaaksesi miellyttävän -5I'/ huonelämpötilan /4$ %) /$).$%*/%$ ja välttääksesi.%.$%,9 turhaa / 7$/ jäähdytystä * 0)2%/*6,$ tai '1/*/1#*#5/*315'.$%0,1#7*#5'.$%4$*/< lämmitystä. B#0,1#7D0,'$/4$0%/*1#'/*31551%$0/'#,174/< Sulje verhot jäähdytyksen aikana vähentääksesi auringon tuottamaa lämpökuormaa. >J$$.0,%"*%)*1%1#/4$%)D#$3$%.$#5%'% "1#5"')%$2/$#/4*##$0$''*%9< Älä avaa ovia tai ikkunoita turhaan jotta lämmitetty tai viilennetty ilma ei karkaa ulos. K$//4$/1)$%2%/4$5$'1%$5.$%*/1#7/1)$< Käytä ajastinta estääksesi laitteen turhan käymisen. C$3$%./6'/%0/1#'#$*%/4$*1%/,$/%/4$*1%1#,$/<?%1/ Huolehdi mahdollisimman esteettömästä ilmanvirtauksesta "1,,0*'$,"$%$22101$#09D$3$#*'55$#'/.< laitteen läpi, jotta laite toimii mahdollisimman taloudellisesti. Jos B295#N/.,*#/'$/4$#1/2%*,#7/1)$D.,$*'$51'0#; laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, katkaise laitteen virransyöttö #$0/."$%*#5%$)3$/4$6*//$%1$'2%)/4$%$)/$0#/%,; ja poista kaukosäätimen paristot. Kun laitteen virransyöttö,$%<o4$#/4$."$%'"1/041'0##$0/$5d')$$#$%79"1,,6$ on päällä, laite on valmiustilassa ja käyttää kokoajan hieman sähkövirtaa. Tämän vuoksi on 0#')$5D $3$# 12 /4$ *1% 0#51/1#$% 1'#N/ 1#.$%*/1#< K suositeltavaa katkaista virransyöttö kokonaan pääkytkimestä..,$*'$ 51'0##$0/ Kytke virransyöttö /4$."$% / päälle '*3$ vähintään $#$%79< -#5 12-tuntia.,$*'$ ennen '"1/04 laitteen /4$."$% uudelleen # PQ 4%' käynnistystä. 6$2%$ 9 %$'/*%/ /4$ #1/ / $#'%$*')/4.$%*/1#< Sisäyksikön tukkeutunut suodatin estää ilmanvirtausta ja heikentää - 0,77$5 laitteen *1% 21,/$% hyötysuhdetta. "1,, %$50$ 0,1#7 Puhdista % 4$*/1#7 suodatin $22101$#09D kahden viikon.,$*'$0,$*#1/#0$/""$$j'< välein. D 5. ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION 5. ILMANOHJAIMIEN SUUNTAAMINEN NHR6EP)A**"$"-#'S-*033-)5$# 5.1 Ilman pystyohjaimen suuntaaminen Auto Swing 6)*-%A2'7 Paina =%$''KOBCUV6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7.*#55"# SWING V painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti */)*/10*,,9< pystysuunnassa. Manual Swing 80)03B2'7 Säädä pystyohjeimen kulma haluamaasi asentoon parhaan mahdollisen -5I'//4$,3$%/*041$3$6$//$%0,1#7E4$*/1#7$22$0/' jäähdytys/lämmitys tehon saavuttamiseksi. "4$#0,1#7E4$*/1#7< C"$.--3'7 Jäähdytyksellä -5I'//4$,3$%4%1S#/*,,9< Säädä ilmanohjain mahdollisimman ylös jotta viileä ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. "#$%&')% Kuva 5-2 Lämmityksellä C"$"$0*'7 Säädä -5I'//4$,3$%5"#"*%5'<L3$%/10*,,9M ilmanohjain alaspäin jotta lämmin ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. NHO6EP)A**"$Q$#*'.033-)5$# 6)*-%A2'7 Auto Swing =%$''KOBCUW6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7,$2/*#5%174/ Paina */)*/10*,,9< SWING H painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti vaakasuunnassa. 6. YLLÄPITO MAINTENANCE VAROITUS I6JKLM Kuva 5-1 "#$%&'% "#$%&'*% Kuva Ilman vaakaohjaimen suuntaaminen Varmista D$/-#$9-).3$0*"$0'#.-E'*'-$#FG$A)#$*"$,-2$# laitteen jännitteettömyys ennen laitteen puhdistamista. A),,39'A-//H Varmista että laitteen virtajohto on ehjä ja että johtimet on riittävän tiukasti kiinni. I"$.?'/*"$2'#'7'A-*G#-?$-//-#E'A.-$.*$EH Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin puhtaalla kuivalla liinalla. JA$ 0 E#9.3-*" *- 2',$ *"$ 'E--# )'* 0E #$&-*$.-*#-33$#H "#$%&'% Kuva 5-4 "#$%&')*#*, 4

7 Sisäyksikön puhdistamiseen voidaan käyttää kosteaa 45&%',%36"71&8.&0%,'&"$%3&#$0,,*8$#%#)#%#. liinaa, jos yksikkö on erittäin likainen. 9&*70#*%7: Älä käytä kosteaa liinaa kaukosäätimen puhdistamiseen. ;&9&*8.&"0"6/',%3,$%3&*&6,%&',$%*,&*: Älä käytä sisäyksikön puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, G #0 '$ * sillä 81$)38*,,;H0%$0$6 ne saattavat 6'0$% haalistaa 4% "3>3#. tai vaurioittaa %,$*:$ sisäyksikön '81)*0$%3*,#01$#304%,#./ ulkopintaa. 30)*;6*)*.$%4*6$01$'%4*8$401$#30/ Puhdistamiseen ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta G #0 '$ tai mitään 2$#I3#$C muitakaan 013##$%C >,3'13#. liuottimia, >"6$%C sillä ne % saattavat '3)3,*% haalistaa tai vaurioittaa sisäyksikön ulkopintaa. ',:$#0'4%8,$*#3#./?1$'$)*;8*'$01$>,*'038'%4*8$08%*89%6$4%)/ HUOMIO ;FGH?1$*3%H3#'36$'1,64*8$>"1$#'3#.:*8)8,$*#$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla ylöspäin imuroitaessa suodatinta.?1$*3%h3#'36$'1,64*8$6"#"1$#'3#."*0$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla alaspäin vesipestäessä suodatinta. VAROITUS 24IGJF; Älä G#06%;001$*3%43,0$%#6$%63%$80'#'13#$%"30143%$/ kuivata suodatinta aurongon paisteessa tai avotulella. Huolto "#$%&$"$'&")%&*",$-.%,//&*#,0 pitkän käyttökatkon jälkeen esim. -$./*001$2$.3##3#.401$'$*'#5 kesän alussa) 71$89*#6%$):$$:$%;013#.01*0)3.102$2,893#.3#,$0 Varmista *#60,$0:$#0'43#6%#30'*#606%#30'/ että sisä- ja ulkoyksikön imu- ja ulospuhallus aukot ovat puhtaat ja ilma kiertää esteettömästi. 7,$*#*3%43,0$%'*#68*'3#.'43#6%#30'/ Puhdista <$4$% 0 sisäyksikön =7,$*#3#. 01$ suodatin *3% 43,0$%= ja 4% kotelo. 6$0*3,' Katso # 1" kohta 0 Suodattimen >%8$$6*#6)*9$'%$03#'0*,,8,$*#$6*3%43,0$%'2*893# puhdistus ). 01$'*)$>'303#/ Kytke laitteen virransyöttö päälle vähintään 12 tuntia ennen laitteen käynnistämista. Kaukosäätimen näyttö käynnnistyy?%# # 01$ >"$% 1%' 2$4%$ >$%*03#. 01$ välittömästi kun laitteen virransyöttö kytketään päälle. #303#%6$%0$#'%$')01$%>$%*03#/B''#*'1$ >"$%3'0%#$6#C01$%$)0$8#0%,,$%63'>,*;'*>>$*%/ Huolto "#$%&$"$'&1&),*&",$-.%,//&*#,0 ennen pitkää käyttökatkoa esim. -$./*001$$#6401$'$*'#5 kesän lopussa) Käytä D$001$3#6%#30'%#3#4*##,;>$%*03#4%*201*,4 sisäyksikköä pelkällä puhalluksella noin viisi tuntia ennen *6*;3#%6$%06%;01$3#0$%3%401$#30'/ sammutusta, jotta sisäyksiköstä haihtuu ylimääräinen kosteus. 7,$*# *3% 43,0$%' *#6 8*'3#.' 4 3#6% #30'/ <$4$% 0 = Puhdista 7,$*#3#. sisäyksikön 01$ *3% 43,0$%= suodatin 4% 6$0*3,' ja # kotelo. 1" 0 Katso >%8$$6 kohta *#6 Suodattimen puhdistus ). Varmista että suodatin on )*9$ '%$ 0 3#'0*,, 8,$*#$6 *3% 43,0$%' 2*89 3# 01$ '*)$ paikallaan puhdistamisen jälkeen. >'303#/ Suodattimen 2&"$#$-%3&"#*)#%&* puhdistus?1$*3%43,0$%8*#>%$:$#001$6'0%01$%>*%038,*0$4%) Suodatin.3#. 3#'36$/ estää E# pölyn 8*'$ 4 ja 2,89*.$ roskien 4 pääsyn 01$ 43,0$%C sisäyksikön 01$ "%93#. lämmönvaihtimeen. Jos suodatin on tukossa, laitteen $44383$#8;401$*3%8#6303#$%)*;.%$*0,;6$8%$*'$/ hyötysuhde heikkenee. Tämän?1$%$4%$C vuoksi 01$ suodatin 43,0$% )'0 tulee 2$ puhdistaa 8,$*#$6 #8$ kahden 0" "$$9' viikon välein. 6%3#.,#.03)$'*.$/ Jos E401$*3%8#6303#$%3'3#'0*,,$63#*6'0>,*8$C8,$*#01$ sisäyksikkö on asennettu erityisen pölyiseen paikkaan, on 01$*3%43,0$%4%$F$#0/ suodatin puhdistettava useammin. Jos E401$*88),*0$66'03'01$*:;02$8,$*#$6C>,$*'$ suodatin on niin likainen että sen puhdistaminen on hankalaa, %$>,*8$01$43,0$%"301*#$"#$-%$>,*8$*2,$*3%43,0$%3'*# vaihda suodatin uuteen. >03#*,43003#.5/ )*,-./& & B3%E#,$0 Imuaukko Suodatin B3%43,0$% Kuva 6-2 )*,-.1& )*,-.2& Kuva 6-1 Kuva kW Avaa imuaukko ruuvimeisselillä. Kuva 6-1) Irrota suodatin paikoiltaan. Kuva 6-2) J>$#01$*3%3#0*9$"30101$'8%$"6%3:$%%')$013#.,39$ Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja 01*0/"#$#%&'&)*,-./0& anna suodattimen kuivua.?*9$001$*3%43,0$%/"#$#%&'&)*,-.10& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*#01$*3%8,$*#3#.43,0$%"301"*0$%%:*8)8,$*$%C01$# Kuva 6-2) 6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.1,& kW A Vedä suodatin ulos laitteesta. Kuva 6-3) Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja G3%$80,; anna suodattimen >,, 0 01$ kuivua. *3% 43,0$% 4%) *3% 3#,$0 *' 3#638*0$6 3# )*,-.2,&& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*# 01$ *3% 8,$*#3#. Kuva 6-3) 43,0$% "301 "*0$% % :*8) 8,$*#$%C 01$#6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.2,& 7. NÄMÄ FOLLOWING EIVÄT OLE SYMPTOMS TOIMINTAHÄIRIÖITÄ ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES Tilanne 1: Laite ei käynnisty K76/%,6<LG3&.7.%&60,&.$,%,/&*"%& Laite ei käynnisty välittömästi ON/OFF painikkeen painamisen jälkeen.?1$*3%8#6303#$%6$'#0'0*%03))$63*0$,;*40$%01$jkljmm Jos OPERATION lamppu syttyy, on laite kunnossa. 200##01$%)0$8#0%,,$%3'>%$''$6/ Kompressori käynnistyy kolmen minuutin kuluttua ON/OFF E401$>$%*03#,*)>,3.10'C01$';'0$)3'3##%)*,8#6303#/? painikkeen painamisesta, jotta kompressori ei ylikuormitu. >%$:$#0 :$%,*63#. 4 01$ 8)>%$''% )0%C 01$ *3% 8#6303#$%'0*%0'N)3#0$'*40$%303'0%#$6JK/ Jos OPERATION lamppu ja PRE-DEF symboli jäähdytys/ lämmitys mallit) tai FAN symboli jäähdytys mallit) syttyy, se E401$>$%*03#,*)>*#601$=O<PHGPM3#638*0%-8,3#.*#6 tarkoittaa että ulkolämpötila on liian kylmä, ja laitteen suojatoiminto estää kompressorin käynnistymisen. 1$*03#. 0;>$5 % 4*# #,; 3#638*0%-8,3#. #,; 0;>$5=,3.10C 30 )$*#';81'$01$1$*03#.)6$,CQ1$#R'0'0*%03#.C3401$ 8)>%$''%1*'#0'0*%0$6C01$3#6%#30*>>$*%'=*#038,6 "3#6=>%0$803#2$8*'$430':$%,"0,$00$)>$%*0%$/ "#$%&')*#*, 5

8 Tilanne "#$%&#')'*,-./'0-%&'%/'1,-'#&2/'2340-.' 2: Jäähdytystoiminto vaihtuu puhallin ''''''''''''''''''''''5&&60-.'#&2/'''''''' ''''''''''''''''''''''' toimintoon -#%.$%/0%$1$#//2$3#.%$1*0%*/%4%'/3#56/2$'7'/$) Jos sisäyksikön kenno meinaa jäätyä, laite vaihtaa "3,,82*#5$3#/4*#).$*/)*/38*,,76%$'/%$//2$8,3#5 automaattisesti puhallintoiminnolle. Laite palautuu hetken ).$*4/$%'#9 kuluttua automaattisesti takaisin jäähdytystoiminnolle. :2$#/2$%)/$)0$%*/%$.%0'//2$'$//$)0$%*/%$6/2$ Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, 8)0%$''%5$'44*#./2$3#.%#3/82*#5$'/4*#).$; kompressori sammuu ja sisäyksikkö siirtyy puhallintoiminnolle: "2$#/2$/$)0$%*/%$%3'$'06/2$8)0%$''%'/*%/'*5*3#9-/ 3''*)$3#/2$2$*/3#5).$9 Kun huoneen lämpötila nousee, kompressori käynnistyy ja laite alkaa jäähdyttään. Sama toistuu myös lämmitystoiminnolla "#$%&#'7)'80%/'#09%'5&#/9'&3%'&1','3-0%' Tilanne 3: Yksiköstä tulee valkoista höyryä "#$%&#'7<=)'>-2&&4'3-0%' Tilanne :2$#2)3.3/73'2352.%3#58,3#50$%*/3#-4/2$3#/$%3%4 3.1: Sisäyksikkö *# Sisäyksiköstä 3#.% #3/ 3' jäähdytystoiminnolla $</%$)$,7 8#/*)3#*/$.6 tuleva valkoinen /2$ /$)0$%*/%$ höyry.3'/%3=/3# on merkki 3#'3.$ siitä että * %) sisäyksikön =$8)$' kenno #$1$#9 on -/ erittäin 3' #$8$''*%7 likainen. / 8,$*#/2$3#/$%3%4/2$3#.%#3/9>'?7%.$*,$%4%.$/*3,' Kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja puhdistamaan sisäyksikön kenno. $%'# Tilanne 3.2: Ulkoyksikkö '"#$%&#'7<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%' Kun ulkoyksikkö vaihtaa sulatuksen jälkeen takaisin :2$# lämmitystoiminnolle, /2$ '7'/$) 3' 82*#5$. sulatuksesta 1$% / jäänyt 2$*/3#5 kosteus 0$%*/3# poistuu *4/$%.$4%'/ ulkoyksiköstä 0$%*/3# höyrynä. B3'/%$ 5$#$%*/$. =7.$4%'/ =$8)$' '/$*)*#.3'$<2*'/$.9 Tilanne 4: Suhiseva ääni jäähdytystoiminnolla $%&#':)';&09/'&1',04'5&-20%0&-/495&&60-.'' Tilanne "#$%&#':<=)'>-2&&4'3-0%' 4.1: Sisäyksikkö Kun laite jäähdyttää, sisäyksiköstä kuuluu jatkuva suhisevä >8#/3#',"C'2*2C'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# ääni. Myös valinnainen kondenssipumppu saattaa pitää 8,3#50$%*/3#%*/*'/09 kuultavaa ääntä. :2$#/2$.%*3#0)0D0/3#*,*88$''%3$'E3'3#0$%*/3#6/23' #3'$3'2$*%.9 Sisäyksikön ulkokuori saattaa pitää napsahtelevaa ääntä, joka johtuu lämpötilan vaihtelusta johtuvasta >C03'23F03'23C'A$*?3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)'/0' laajenemisesta ja kutistumisesta. *4/$%2$*/3#50$%*/3#9 Tilanne G<0*#'3# 4.2: Sisäyksikkö, *#. 8#/%*8/3# ulkoyksikkö 4 0,*'/38 0*%/' 8*'$. =7 /$)0$%*/%$82*#5$)*?$/23'#3'$9 Kylmäaineen virtaus yksiköiden välisessä putkistossa aiheuttaa jatkuvan sihisevän äänen aina laitteen käydessä. "#$%&#':<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%'' Kun laite siirtyy sulatusjaksolle, kylmäaineen virtaus suunnan muutoksesta saattaa aiheutua hieman kovempaa >8#/3#',"23''3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# suhinää. 0$%*/3#9 Tilanne 4.3: *#./.%#3/'9 Kompressorin käyntinopeuden muutuminen aiheuttaa laitteen käyntiäänen muuttumisen. >23''3#5'#."23823'2$*%.*//2$'/*%/%3))$.3*/$,7*4/$% Tilanne '/003#50$%*/3#%.$4%'/0$%*/3#9 5: Yksiköstä tulee Jos 3' laite /2$ #3'$ on ollut 4 %$4%35$%*#/ pitkään käyttämättömänä, 8*'$. =7 4," '/0 yksikköön % 4," 82*#5$9 päässyt pöly lähtee liikkeelle kun laite käynnistetään VIKAHAKU TROUBLESHOOTING J<=''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1',04'5&-20%0&-/4' 8.1 Yksiköiden viat ja niiden aiheuttajat >1'&-/'&1'%/'1&66&G0-.'#,613-5%0&-9'&5534?'9%&$'&$/4,%0&-?'93%' Jos jokin seuraavista toimintahäiriöistä tapahtuu, katkaise &11'%/'$&G/4?',-2'5&-%,5%'G0%'"&34'2/,6/4<' laitteen virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen OPERATION 0$%*/3#,*)0 lamppu 3' 4,*'23#5 vilkkuu %*03.,7 nopeasti DJKIE Jos 3' tämä '/3,, 4,*'23#5%*03.,7*4/$%/%#44/2$0"$%*#./%##*5*3#9 lamppu vilkkuu edelleen sen jälkeen kun laitteen virransyöttö on katkaistu 10 minuutiksi ja kytketty uudelleen päälle. Katso taulukko 8-1a ja taulukko 8-1b) O$)/$ Kaukosäädin 8#/%,,$% näyttää %$8$31$' vikakoodia )*,4#8/3# tai % painikkeet /2$ =//#.$' ei toimi #/ "%?"$,,9 oikein. >'*4$/7.$138$'82*'*4'$6*=%$*?$%4%$A$#/,7*8/*/$'9 Laite polttaa sulakkeitaan jatkuvasti. P='/*8,$'*#."*/$%$#/$%/2$#3/9 Yksikköön on joutunut vettä tai vieraita esineitä. :*/$%,$*?'4%)3#.%#3/9 Sisäyksiköstä tulee vettä. Jokin muu toimintahäiriö. P/2$%)*,4#8/3#'9 Jos laite ei toimi kunnolla tai laitteessa ilmenee jokin >1' yllämainittu %/' 9"9%/#' toimintahäiriö, 2&/9' -&%' $4&$/46"' tarkasta &$/4,%/' laitteen /H5/$%' %/' toiminta,i&e/' #/-%0&-/2' seuraavasti. 5,9/9' Katso&4' taulukko %/',I&E/' 8-2) #/-%0&-/2' #,613-5%0&-9' 09' /E02/-%?' 0-E/9%0.,%/' %/' 9"9%/#',55&420-.' %&' %/' 1&66&G0-.' ' 8.2 Kaukosäätimen viat ja niiden aiheuttajat J<''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1'4/#&%/'5&-%4&66/4' Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin kutsut huoltajan. Katso taulukko 8-3) K/1&4/',9L0-.'1&4'9/4E0-.'&4'4/$,040-.?'5/5L'%/'1&66&G0-.'' Tilanne 6: Yksiköstä tulee hajua :2$#/2$/#$40$%*/3#5#3'$82*#5$'9 Sisäyksikkö voi imeä itseensä huoneen, tupakan, jne, hajuja, ja päästää niitä ulos jälkeenpäin. Tilanne "#$%&#'A)'B39%'5&#/9'&3%'&1'%/'3-0%'' 7: Ulkoyksikön puhallin ei pyöri Ulkoyksikön puhallinmoottorin nopeutta säädetään :2$#/2$#3/3''$.4%/2$43%'//3)$3#*,#5/3)$9 portaattomasti. Joissakin tilanteissa laitteen toiminta edellyttää että ulkoyksikön puhallinmoottori on pysähtyneenä, vaikka laite muuten onkin käynnissä. #3/ 8*# *='%= /2$ ')$,, 4 %)'6 4%#3/%$6 835*%$//$'6 $/896*#./2$#$)3/3/*5*3#9 "#$%&#'F)'D/'&3%2&&4'3-0%'1,-'2&/9'-&%'''''''' ''''''''''''''''''''''9$0-<' 0/3)3I$0%.8/0$%*/3#9 "#$%&')*#*, 6

9 -*.,$/01* Taulukko 8-1a 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7;<=:- JA >8SEN - 9:7? SYY >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? Viallinen 9#F%P*#)E%'M$$FEPJ#E%, sisäyksikön puhallinmoottorin nopeudensäädin 9#0:E F%#GE8:22H8 I$JK G#L Yksiköiden JI*##$,G'*.#%)*, välinen tiedonsiirtohäiriö = )->2<H'$#'%JI$JKG#L Viallinen huonelämpötila-anturi JI*##$,G'*.#%)*, Viallinen putkenlämpötila-anturi T2) JI*##$,G'*.#%)*,N-DO Viallinen putkenlämpötila-anturi T2B) JI*##$,G'*.#%)*,N-DXO EEPROM ><<= toimintahäiriö :2)*,P #JE G# Vedenpinnan Q*E $%0,$R rajakytkimen $,*,*%))*,P toimintahäiriö #JE G# Sisäyksikön :E F%)*,P ja säätimen #JE G# tiedonsiirtohäiriö Muu 9#F%E"G#'J))#GJ*EG#)*,P#JEG# sisäyksikön ja säätimen toimintahäiriö Muu :EI$%)*,P#JEG#PE"G#' yksiköiden toimintahäiriö Kylmäaine =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# vuotoanturin toimintahäiriö Palaa 4GLIE Vilkkuu 5,*'IG#L*EDHSTU 2.5Hz Vilkkuu 5,*'IG#L*EVHSTU 0.5Hz -*.,$/01. Taulukko 8-1b ""#$%&'#)*)$,-.*.)&$.)%,/$*$,.),#0) Vain invertteri mallit 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7 ; <=:- JA >8SEN - 9:7 SYY? >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? 9W X> 9#0:EF%#GE8:22H8I$JKG#L Yksiköiden välinen tiedonsiirtohäiriö JI*##$,G'*.#%)*, =)E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen huonelämpötila-anturi G'*.#%)*, <GM$E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen putkenlämpötila-anturi G'*.#%)*, :EF% Viallinen ->2<H'$#'%JI$JKG#LJI*##$,G' ulkolämpötila-anturi *.#%)*, :EF%)*,P#JEG# Ulkoyksikön toimintahäiriö <)ME$)M$%*E%$'$#'%)*,P#JEG# Pumpun lämpötila-anturin toimintahäiriö >><=:2)*,P#JEG# EEPROM toimintahäiriö Q*E$%0,$R$,*,*%))*,P#JEG# Vedenpinnan rajakytkimen toimintahäiriö =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# Kylmäaine vuotoanturin toimintahäiriö?8)e%'m$$fepj#e%, DC-moottorin nopeussäätimen toimintahäiriö :EF%#GE,"M%$''%$$%%% Ulkoyksikön matalapaine hälytys Palaa Vilkkuu 5,*'IG#L 5Hz *E STU 5,*'IG#L Vilkkuu 1Hz *E 1TU Vain ON/OFF mallit ""#$%&'#)*)1$2/31.45,%0)&$.)%,/$*$,.),#0 >1 >D >C >B >Y >S >Z >/ >8 >. >F "#$%&')*#*, 7

10 Taulukko E*C,$RST 8-2 :-20'6$ Tilanne ;,/636$ Syy OFF asennossa Laite 50$<'36$)'0$60,#0$$ ei käynnisty Sulake A'$5<"$%'"4.1/)*=/*B$C%#$73 palanut Kaukosäätimen D*..$%4$'5%$).$1#.%,,$%$0/*'.$7 paristot loppu tai säätimen %./$%<%C,$)51#.%,,$%3 toimintahäiriö Ratkaisu :'&/0"')$ Odota N*4.5%./$1)$C*185<"$%3 sähkökatkon päättymistä Käännä H"4.1/#./$<"$%3 turvakytkin ON asentoon Vaihda :$<,*1$ sulake Vaihda :$<,*1$ paristot./$ C*..$%4'$' ja tarkasta % säätimen 1/$18./$ toiminta 1#.%,,$%3 "#$ Ilmanvirtaus %&'")*$ normaali, )'#,&&-$ mutta./0$ 1'2&303&-$1,)40$$1''&")*$ laite ei jäähdytä Laite käynnistyy ja sammuu 506$60,#0$'#$60'2$%#37/3)0&-$ jatkuvasti Alhainen jäähdytysteho 8'$1''&")*$3%%310$ 8'$93,0")*$3%%310$ Alhainen lämmitysteho Väärä E$)<$%*.%$4'#.'$.1%%$1.,=3 lämpötila asetus 3 D$ minuutin 4# F käynnistysviive )4#.$' <%.$1.4# 5 1)<%$''%3 Kylmäaineen :$5%42$%*#.4'.,4..,$%.)1/3 yli- tai vajaatäytös Ilmaa ;4% % kylmäaineputkistossa # 1#1%$.4#21 2*' 4#./$ %$5%42$%*.4#214%14.3 Kompressorin -)<%$''%4')*,5#1.4#3 toimintahäiriö Jännite G,.*2$4'./42/%.,"3 liian korkea tai matala Tukos H='.$)14%14.4'C,18$73 kylmäaineputkessa Sisä/ulkoyksikön I.7% #4. *#7 kenno 4#7% likainen #4. /$*. $01/*#2$%4'74%.=3 Ilmansuodatin E/$*4%54,.$%4'74%.=3 likainen Sisä/ulkoyksikön J#,$.K.,$. 5 4#7%K.7% ilmanvirtaus estynyt #4.' 4' jostain C,18$73 syystä Ovi L%'*#7"4#7"'*%$<$# tai ikkuna auki Auringon H#,42/.74%$1.,='/4#$3 lämpösäteilyä ikkunoista Huoneessa E)1//$*.%$'%1$3 lämmityslaite päällä Ulkolämpötila I.7%.$)<34'./42/3 liian korkea Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Ulkolämpötila I.7%.$)<$%*.%$4',"$%./*#Q- alle 7ºC Ovi L%' tai ikkuna *#7 "4#7"' auki #. 1)<,$.$,= 1,'$73 Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Aseta H$../$.$)<$%*.%$<%<$%,=3 oikea lämpötila Odota N*4.3 Tarkasta -/$18,$*8*2$O vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ oikea määrä %$5%42$%*#.3 Tyhjiöi G*1)*#7%$1/*%2$%$5%42$%*#.3 ja täytä oikea määrä kylmäainetta Huolla 9*4#.$#*#1$%1/*#2$1)<%$''%3 tai vaihda kompressori Asenna J#'.*,,)*#'.*.3 painekytkin Etsi A4#7%$*'#'*#7',.4#3 ja korjaa vika -,$*#./$/$*.$01/*#2$%3 Puhdista kennot) -,$*#./$*4%54,.$%3 Puhdista ilmansuodatin 6,4)4#*.$ Puhdista laitteen *,, 74%.4$' imuaukot *#7 ja )*8$ varmista *4% ')./3 ilman esteetön virtaus -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat 9*8$ Sulje verhot 1%.*4#' vähentääksesi 4# %7$%. '/$,.$% auringon 5%) '#'/4#$3 lämpösäteilyä :$71$/$*.'%1$3 Sammuta lämmityslaitteet ;-1,4#21*<*14.=%$71$'>#%)*,?3 Jäähdytystehon lasku on normaalia -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 P'$/$*.4#27$B41$3 Käytä lisälämmitintä -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 "#$%&')*#*, 8

11 Taulukko :1D5#&MNO& 8-3 "#$%&#' Tilanne -.,/)0,'$1,2)0,0&%,3,, Puhaltimen nopeutta ei voi muuttaa 2.)0415, -.,6#&%,2&0%6&776,'840)7,8',, Kaukosäädin ei lähetä signaalia 0&%,%6)0'#8%%1,90,:.0,, vaikka ON/OFF painiketta painetaan %.,;<=;>>,3*%%&0,8',$*'.15, TEMP symboli ei tule näyttöön 0&%,2&#,&05,, )*'', Syy Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite AUTO toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä AUTO merkki 789:7& Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite DRY toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä DRY merkki 7,;<7& "#$%&'"#"#)&"#&D1#).#3& Tarkista säätimen paristot./&"#&)#?2#&$2/)255#)&1)#& #I"1>3#0C& "#$%&'"#"#)&"#&*,-&& Tarkista onko laite FAN./0.$1#0&2/&"#& &.3& toiminnolla. Näytössä FAN ONLY F8G&GE<& merkki Automaattitoiminnolla ="#/&"#&1>2?1.$&?20#&.3& laite säätää puhallinnopeutta automaattisesti 1>2?1.$1556&$"1/A#&"#&B1/& 34##0C& Ratkaisu &7*%8&0, Kuivaustoiminnolla laite säätää puhallinnopeutta "#&1.)&$2/0..2/#)&1>2?1.$1556& automaattisesti. Puhaltimen $"1/A#&"#&B1/&34##0C&:"#&B1/&& nopeutta voi säätää ainoastaan 34##0&$1/&D#&3#5#$#0&0>)./A& COOL, FAN ONLY ja HEAT toiminnoilla. Päävirtakytkin on OFF asennossa :"#&42'#)&3>4456&.3&2BBC& Lämpötilaa :"#&#?4#)1>)#&$1//2&D#&3#&0>)./A&& ei voi säätää FAN toiminnossa F8G&?20#C& -.,80182)%8&0,&0,%.,18'$7, 18')$$)6',)/%6,),7)$',&/, Näytön tekstit häviää jonkin %8#5, ajan kuluttua TIMER ON symboli häviää 4&',&//,)/%6,),7)$',&/,, näytöstä jonkin ajan kuluttua 26%)80,%8#5, "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista on laite sammunut TIMER 24#)1.2/&"13&$2?#&2&1/& OFF toiminnon johdosta #/0&'"#/&"#&:L*-;&FF&.3&./0.$1#0&2/&"#& C& "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista onko ajastin käynnistynyt 24#)1.2/&.3&31)#0&'"#/& TIMER ON parametrin mukaisesti "#&:L*-;&G&.3&./0.$1#0& 2/&"#& C& Laite :"#&1.)&$2/0..2/#)&24#)1.2/&'.55& sammuu ajastimeen asettuna kellonaikana 324&>4&2&"#&3#&.?#C&& && Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana '.55&1>2?1.$1556&31)&1/0&"#&& automaattisesti ja ajastimen 144)24).1#&./0.$12)&'.55&A2&2BBC&&&& merkki häviää näytöstä <&, ,%&0,'&*01', Sisäyksiköstä ei kuulu /6&#,%.,801&&6,*08%,90, komennon vastaanoton :.0,%.,;<=;>>,3*%%&0,8', merkkiääntä edes ON/OFF painiketta painettaessa $6''15, "#$%&'"#"#)&"#&3.A/15& Tarkista osoittaako kaukosäädin )1/3?.#)&2B&"#&)#?2#& suoraan sisäyksikköä kohti $2/)255#)&.3&4)24#)56&0.)#$#0& 2&"#&./B)1)#0&3.A/15&)#$#.J#)& 2B&"#&./022)&>/.&'"#/&"#&& GKFF&D>2/&.3&4)#33#0C& Osoita,.)#$56&)1/3?.&"#&3.A/15&)1/3?.#)& kaukosäätimellä suoraan sisäyksikköä 2B&"#&)#?2#&$2/)255#)&2&"#&./B)1)#0& kohti muuttaessasi laitteen säätöjä "#/&)#4#156&4>3"&"#&GKFF&D>2/& & '.$#C&

12 "#$%&'')*, Jatkuvasta -./,0/1234,540,16/ :41,5;/,1<=>/79,9:,7.543/,?29.:<9,6;2:;,4:927/,8:;,6;:0<79, tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa laitteiden teknisiätietoja ilman erillistä ilmoitusta. Lisätietoja on saatavilla maahantuojalta.

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Käyttöohje. Mission Series SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE. Kaikki mallit

Käyttöohje. Mission Series SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE. Kaikki mallit SPLIT-MALLINEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohje Mission Series Kaikki mallit TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue nämä ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttämistä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ

SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ SUOMI ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAK-25PED/RAC-25WED RAK-35PEC/RAC-35WEC RAK-35PED/RAC-35WED RAK-50PED/RAC-50WED RAK-25PEDC/RAC-25WED RAK-35PEDC/RAC-35WED RAK-50PEDC/RAC-50WED ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje

testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje testo 316-3 Vuodonilmaisin kylmäaineille Käyttöohje Sisällys 1 Turvallisuus ja ympäristö 3 1.1. Tästä dokumentista... 3 1.2. Turvallisuus......4 1.3. Ympäristö....4 2 Tuotetiedot... 5 2.1. Käyttö... 5

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

KÄYTTÖOPAS. ulkoilman käsittely-yksikkö Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 KÄYTTÖOPAS ulkoilman käsittely-yksikkö FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 SISÄLTÖ Sivu Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-GA25VA(H) MSZ-GA35VA(H) 6.9.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot