!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit"

Transkriptio

1 "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),&#2,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),&#2,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9& Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 $" SISÄYKSIKKÖ "#$$%&'" " #" 0L A "4 NC E0 D M 0> %" >A AF >C BK HC > '" FA G HC E0D BA > NAL 4 HKCC " "C M E HK 0D CC " HI HI 3DJ 3DJ /0" 10,,-,.""" " F AG " 278" C >3B A >3B CA CA EE A G D &" " *" ULKOYKSIKKÖ $'#$$%&'" A4 *" " " *" INDOOR UNIT SISÄYKSIKKÖ " #" $" %" &" '" OUTDOOR UNIT ULKOYKSIKKÖ,))*-.#)/%#%* " Kylmäaineputket 0#1#)&*. Ilmanottoaukko *" Ulospuhallusaukko 0#1,2.&*. 0#16&,7&,28*19'.'#1,2.&*.: Ilmanohjain Ilmanottoaukko 0#1#)&*.97#.;'#16#&.*1#)#.: Asennusteline 3)$.'&&'.#,)%'1. "#$%&'%')*& Näyttöpaneeli 4*5,.*-,).1,&&*1 Kaukosäädin "1'#)%#%* Kondenssivesiputki "#$% HUOM Oheiset kuvat ovat viitteellisiä esimerkkikuvia ja hankkimasi laite saattaa poiketa hieman kuvien laitteista mallista riippuen). Kuva "#$%&1.

3 SISÄLLYS CG>H>I# TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1 1. TÄRKEÄT IMPORTANT TURVALLISUUSOHJEET SAFETY INFORMATION Käytä "# $%&'&)# laitetta *,%-# käyttöohjeessa # ).&#,/&%# "%# kuvatulla ").&%# $&"$0&# tavalla 12# estääksesi $%"$&%)-# henkilö &5#).&#6"00"7*4##*/)%,8)*"/#3,/)#9&#6"00"7&2:#;8"%%&8)# ja laitevauriot. Käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa vaurioittaa "$&%1)*"# 2,&# laitetta. # *4"%*4# "6# */)%,8)*"/# 31-# 81,/&#.1%3# "%# 21314&:## Turvallisuusohjeet <9$'*2$05/%$.*01#',1'0$3*%$31;13$31#00".*0$7%1$':-#$109$% ja varoitukset on tarkoitettu noudatettaviksi. Ne on.*'$81)/%0*#0'*2$051#2%)*01#1',1'0$3"91.9)'04$%$*3: tarkoitettu henkilö-, laite- ja omaisuusvaurioiden välttämiseksi. noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan. *//,1*#.$'9*,,4$1#'0*,,$31#*..%3*#.$"109#*01#*, Laitteen sähkökytkennät tulee suorittaa paikallisia "1%1#7%$7,*01#': lakeja ja määräyksiä noudattaen. VAROITUS C<F;G># J<KH# IMPORTANT SAFETY INFORMATION...1 TILAPÄISET TOIMINNOT 2 TEMPORARY OPERATIONS...2 JÄÄHDYTYSLAITTEEN TOIMINTA 3 AIR CONDITIONER OPERATIONS AND PERFORMANCE...3 HINTS VINKKEJÄ FOR ECONOMICAL TALOUDELLISEEN OPERATION...4 KÄYTTÖÖN 4 ADJUSTING ILMANOHJAIMIEN AIR FLOW DIRECTION...4 SUUNTAAMINEN 4 MAINTENANCE...4 YLLÄPITO 4 FOLLOWING SYMPTOMS ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES...5 NÄMÄ EIVÄT OLE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ 5 TROUBLESHOOTING...6 VIKAHAKU 6 VAROITUS Huomioitavan ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa 009$$C1/)$#0: johtaa henkilö- tai laitevaurioon. VAROITUS L<M>;>K# Laitteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. Itse tehty asennus on laiton ja mitätöi </=#-",%#2&10&%#6"%#*/)1001)*"#"6#).&#1*%#8"2*)*"&%:# -#.)/,$0$1#'0*,,*01#/$%2%)$3455%'$,2)*5%$',01#* valmistajan laitteelle antaman takuun. "*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Laitetta saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. -",%# 2&10&%# Itse tehty 6"%# korjaus *3$%"'&3&)5# saattaa johtaa %&$1*%5# henkilö-, 12# </=# laite- tai omaisuusvaurioon ja mitätöi valmistajan 31*)&18&: laitteelle antaman takuun. -#.)/,$0$1)/%;$)$#08%$/*1%8*#3)*1#0$#*#.$)*5%$',0 1#*"*0$%,$*6*7$8$,$.0%1.'9.68*#321%$: Jos havaitset epänormaalia ääntä tai palaneen hajua laitteen käydessä, katkaise laitteen virransyöttö, ;# "%2&%# estääksesi # 1'"*2# henkilö-, &0&8)%*8# laite- /."8=5# ja omaisuusvauriot. 6*%&# "%# *,%-5# "%# *6# -",# 2&)&8)#1-#19"%310*)-#/,8.#1/#/3&00#"6#6*%&5#),%#"66#).&# $"7&%#/,$$0-#12#8100#-",%#2&10&%#6"%#*/)%,8)*"/:# Älä kastele sisäyksikköä tai kaukosäädintä. Sähköiskun vaara. >&'&%#0&)#).&#*2""%#,*)#"%#).&#%&3")&#8")%"00&%#4&)#7&): -0)*5.*'$*#$,$.0%1.'9.6%*21%$: Älä paina kaukosäätimen painikkeita terävillä työkaluilla tai muilla esineillä. Säädin saattaa vaurioitua. >&'&%# $%&//# ).&# 9,)# "6# ).&# %&3")&# 8")%"00&%# 7*).# 1#.1%25#$"*)&2#"9&8): Korvaa palanut sulake aina saman suuruisella <9$%$)0$.#0%,,$%)*54$3*)*7$3: uudella sulakkeella. Vääränkokoisen sulakkeen käyttö saattaa johtaa >&'&%#%&$018&#1#6,/&#7*).#).1)#"6#7%"4#%1)&2#8,%%&)#"%# laitteen tai sen kytkentäkaapeleiden vaurioitumiseen. ").&%#7*%&/#7.&#1#6,/&#90"7/#",):# ='$2"1%$%.//$%"1%$)*5.*'$09$#1004%$*63"# %.*'$*21%$: ;)#*/#")#4""2#6"%#-",%#.&10).##&?$"/&#-",%#9"2-##).&# 1*%#60"7#6"%#1#0"4#)*3&: Älä oleskele pitkiä aikoja laitteen ")# kylmässä */&%)# ilmavirrassa. 6*4&%/5# %"2/# "%# ").&%# "9&8)/# *# ).&# 1*%# *0&)#"%#",)0&): >9$#09$2*#1'%0*01#7*09179'/$$3810"1,,.*'$1#?%5: Älä työnnä sormia tai mitään vieraita esineitä laitteen ilma-aukkoihin. >&'&%#,/&#1# &#/$%1-#/,8.#1/#.1*%#/$%1-5#018A,&%# Puhallinsiivet saattavat vaurioitua. "%#$1*)#&1%#).&#,*):## -0)*5.*'$*21%$: Älä käytä helposti syttyviä kemikaaleja, esimerkiksi liuottimia tai hiuskiinnettä laitteen läheisyydessä. Tulipalon vaara. >&'&%#,8.#).&#1*%#",)0&)#"%#).&#."%*B")10#9012&/#7.*0&# ).&#/7*4#601$#*/#*#"$&%1)*":# Älä koske sisäyksikön ilmanohjaimiin käydessä. Laitevaurion vaara. >&'&%#$,)#1-#"9&8)/#*#).&#1*%#*0&)#"%#",)0&): A4?$.0'0.91#709$2*#*09179'/$$3.*#4$3*#7$%': Älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaite- >&'&%#*/$&8)#"%#/&%'*8&#).&#,*)#9-#-",%/&06: asentaja. B'6*C*,121$3'$%;1.$/$%'#0/$%2%)091'"%6: Laitetta ei saa hävittää talousjätteenä. Laitteen sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy ottaa ")# 2*/$"/&# talteen ).*/# ennen $%"2,8)# laitteen 1/# hävittämistä.,/"%)&2# 3,*8*$10# Pyydä 71/)&:# hyväksytty C"00&8)*"# kylmälaiteasentaja "6# /,8.# 71/)&# suorittamaan /&$1%1)&0-# talteenotto. 6"%# /$&8*10# )%&1)3&)#*/#&8&//1%-:# # Kylmäaineesta tyhjennetty laite tulee kunnalliseen ")# 2*/$"/&# kierrätyskeskukseen. "6# &0&8)%*810# 1$$0*18&/# 1/#,/"%)&2# 3,*8*$10#71/)&5#,/&#/&$1%1)&#8"00&8)*"#618*0*)*&/:# D#0*.0 Jos 5 laite,.*, asennetaan 7;$%#)$#0 pieneen 2% 1#2%)*01# huoneeseen, %$7*%31#7 09$ on.##$.01#'5'0$)'*;*1,*4,$: huolehdittava että huoneen ilmanvaihto on riittävä siinäkin tilanteessa että sisäyksikköön tulee # kylmäainevuoto. ;6# &0&8)%*810# Kylmäaine 1$$0*18&/# R410 ei ole 1%&# myrkyllistä 2*/$"/&2# tai "6# palavaa, *# 0126*00/# mutta se "%# 2,3$/5# syrjäyttää.1b1%2",/# hapen suurina /,9/)18&/# pitoisuuksina 81# 0&1=# ja saattaa *# täten ).&# 4%",2&1)&%#12#4&)#*#).&#6""2#8.1*5#21314*4#-",%# aiheuttaa tajuttomuuden ja lopulta kuoleman..&10).#12#7&00d9&*4:# # Jos havaitset kylmäainevuodon, tuuleta huone "#$%&'&)#%&6%*4&%1)#0&1=5#8")18)#-",%#2&10&%:# perusteellisesti ja pyydä hyväksytty kylmälaite >9$# asentaja 09$ '5'0$) korjaamaan 1' 1#'0*,,$3 vuoto. *#3 %#' 1# * ')*,, %)8 10 1' %$C1%$306$$/09$.#.$#0%*01#209$%$2%17$%*#081245*#5 Kylmäaine vuodot ovat erittäin harvinaisia. Jos vuotanut.9*#.$.)1#7084$,"09$,1)10:a09$%"1'$8e57$#1#09$ kylmäaine pääsee kosketuksiin avotulen tai kuuman pinnan kanssa, saattaa huoneeseen levitä pistävä haju. %))*54$*22$.0$38%$',01#71#*'$%1'*..13$#0: Kylmäaine R410 ei ole myrkyllistä tai palavaa..&#%&6%*4&%1)#*#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#/16&#12#"%3100-# 2"&/#")#0&1=:## -2 09$ %$2%17$%*#0,$*6' 1# 09$ %)8.#0*.0 "109 * 21%$ 2 * 4%#$%8*9$*0$%%*.6$%)*5%$',01#*9*%)2,7*':,%# "66# 1-# 8"39,/)*90&#.&1)*4# 2&'*8&/5# '&)*01)&# ).&# %""35# 12# 8")18)# ).&# 2&10&%# 7.&%&# -",# $,%8.1/&2# ).&#,*):# F#0'$09$*1%.#3101#$%#01,*'$%;1.$/$%'#.#21%)' 09*009$/%01#"9$%$09$%$2%17$%*#0,$*6'1'%$/*1%$3: VAROITUS C<F;G># Älä käytä jääähdytyslaitetta muuhun kuin huoneilman -#%3$%0*;13*#5C*,1053$0$%1%*01#83#0'$09$#10 Laite ei sovellu tarkkuusinstrumenttien, ruuan, kasvien, 2% eläinten.,1#7 tai /%$.1'1# taide-esineiden 1#'0%)$#0'8 jäähdyttämiseen. 238 /,*#0'8 *#1)*,' % "%6'2*%0: Katkaise laitteen virransyöttö ennen laitteeseen E&6"%&# tehtäviä 80&1*45# huolto- 9&# tai /,%&# korjaustoimenpiteitä. # /$# ).&# "$&%1)*"5# ),%# ).&# 9%&1=&%#"66#"%#$,00#",)#).&#/,$$0-#8"%2:# Varmista myös että laitteen virransyöttöä ei voida kytkeä päälle vahingossa huoltotoimenpiteiden aikana. A09$%"1'$8*#$,$.0%1.'9.6*#31#?%5)*5%$',0: Laitteen virransyötöön tulee asentaa vikavirtasuoja. ;#"%2&%##1'"*2#&0&8)%*8#/."8=#"%#6*%&5#31=&#/,%&#).1)#1# &1%).#0&1=#2&)&8%#*/#*/)100&2: Suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla ennen laitteen käyttöönottoa. E&#/,%&#).&#1*%#8"2*)*"&%#*/#4%",2&2: -# %3$% Älä irrota 0 *;13 ulkoyksikön $,$.0%1. '9.68 puhallinsiiven )*6$ '%$ 09*0 suojaritilää 09$ #10 1' 7%#3$3*#309*009$$*%09"1%$1'#0.##$.0$307*'% laitteen käydessä. "*0$%/1/$8,1790#1#7.#3.0%%0$,$/9#$$*%09"1%$: Henkilö- ja laitevaurion vaara. ;#"%2&%# #1'"*2# *,%-5#2"#")#%&3"'&#).&#61#4,1%2#"6# ).&#",)2""%#,*): "#$%&')*#*, 1

4 "#$"%#"&')%'#%*'#)#,"$-%"$'#.%*#)#.'%#*)$-/# Älä koske laitteeseen märillä käsillä. B#$,$56%35'95D)*:9*;;$#E Sähköiskun vaara. "#$"%#%"0,*#%*'#*')%#'1,*)$2'#3$4/# Älä koske lämmönvaihdin kennoihin. A9$'$=3#'*%$'9*%;*#45,4%$',63#5663#83#F%3$'E Lämmönvaihtimien lamellit ovat teräväreunaisia ja saattavat aiheuttaa viiltohaavoja. "#$"%#&5),'#%'64#.*,*#62*%#7'#-)6)2'-#78#6"4%0'# Älä sijoita kosteudesta vaurioituvia esineitä suoraan 0$-'#%*'#$-""#0$%/# sisäyksikön alle. G#4$#'*63# Sisäyksiköstä )*: saattaa =%) 3= 69$ vuotaa 9)3436: kondenssivettä 3' *C?$ HIJK jos 69$ 4%*3#6,$63'C,5D$4%69$=3,6$%3';,,6$4E kondenssivesiputki on tukkeutunut. 93%'# Tarkasta )# 5"$2# yksiköiden 04':#,*',;# kiinnitykset %*'# 0$%# 4%)$-# määräajoin. )$-# 3%%$2# 3"# -)6)2'/ Kiristä tarvittaessa. Löystynyt kiinnitys saattaa aiheuttaa >=4*)*8$4K69$#36)*:=*,,*#4%$',63#3#F%:E laitteen putoamisen ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvaurion. <"# )="-# "182'$# -'3,'$,8:# ='$%5)%'# %*'# ""6# Varmista riittävä ilmanvaihto jos laitetta käytetään 4033,'$%58# samanaikaisesti 3# '>0&6'$%# liekkitoimisen.%*# 70$'# lämmityslaitteen 4# 04'-# %"2'%*'#.%*#%*'#)#,"$-%"$'/ kanssa. 9)$2'#%*'#-)$#*"4'#%"#'$40'#46""%*#-)$)2'/ Varmista kondenssiputken esteetön vedenvirtaus >#5);,$6$ ennen laitteen 4%*3#*8$ käyttöönottoa. )*: 5*'$ "$663#8 = 69$ C3,43#8K =%#36%$$65E Tukkeutunut kondenssivesiputki saattaa aiheuttaa kosteusvaurion syntymisen.?'='#%"0,*#%*'#$%'$)5#&)%4#"3#%*'#,"$%"55'/ Älä koske yksiköiden tai säätimen sisäisiin osiin. 1 #6 %$)?$ 69$ =%#6 ;*#$,E L)$ ;*%6' 3#'34$ *%$ Jotkin laitteen komponentit ovat vaarallisia koskettaa. 4*#8$%'6659K*#4*)*593#$6%C,$)*:9*;;$#E Älä suuntaa sisäyksikön kylmää ilmavirtaa suoraan?'='#'1&"4'#5%%5'#,*5-'$:#&5)$%4#"#)$6)54#-',%58#%"## lapseen, eläimeen tai kasviin. %*'#)#35"./# B4?$%'$ Älä anna 3#=,$#5$ lapsen 6,366,$ kiivetä 593,4%$#K ulkoyksikön *#3)*,' *#4 päälle, ;,*#6' äläkä )*: %$',6E aseta mitään esineitä ulkoyksikön päälle. # Putoamisvaara. "# $"%# )55".# )#,*5-# %"# 6"0$%# "$# %*'# "0%-""# 0$%# "# Älä käytä laitetta tuholaistorjunnan aikana. Tuholaismyrkkyä saattaa jäädä laitteen sisään ja levitä 2*,,3#8%6)C,3#8)*:%$',63#3#F%:E sieltä hengitysilmaan pitkään myrkytyksen jälkeenkin. # "# Älä $"%# asenna "&')%'# avotulta %*'# )#,"$-%"$'# käyttäviä laitteita.*'$# 04$2# sisäyksikön )# ""6# 3062)%"$#A#%8&'#$4',%,-'/# ulopuhallus ilmavirtaan tai suoraan sisäyksikön 2*3,%$ alle. 6 C'$%?$ 5,4 5*'$ 69$ 59$)35*,' 6 C$5)$ 4$;'36$4 Tämä saattaa 3# 69$ #36K häiritä "9359 avotulta 5,4 $#4*#8$% käyttävän 69$ laitteen 9$*,69 tai = 69'$"9*%$9:;$%'$#'363?$659$)35*,'E sisäyksikön toimintaa. # "# Älä $"%# asenna &5),'# )&&5)$,'4# laitetta paikkaan.*,*# &"-0,'# jossa voi "&'$# esiintyä 3'# $# palavia aineita. &5),'4#'1&"4'-#%"#%*'#)#35".#3"6#%*'#0$%#"#0$-'#%*'# Palavien aineiden muodostamat höyryt saattavat syttyä $-""#0$%/ joutuessaan kosketuksiin esimerkiksi jäähdytyslaitteen >6 )*: sähköosien 5*'$ 3#5);,$6$ kanssa. 5)C'63# % 4$=%)*63# = 69$ #364$669$9$*6E Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintakyvyltään "# rajoittuneiden $"%# $4%)55# %*'# henkilöiden )#,"$-%"$'# käytettäväksi )%# )$8# &5),'# ilman.*''# 35)66)75'#2)4#6)8#5');#"0%/## valvontaa. >= 69$ 8*',$*D' 6 *#4 '6*:' *%#4 69$ *3% 5#4363#$%K * =3%$)*:C%$*D6E Yli 8 vuotiaat lapset, henkisiltä- tai ruumiillisilta toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt ja kokemattomat käyttäjät voivat käyttää laitetta saatuaan <*'#)&&5)$,'#4#$"%#$%'$-'-#3"#04'#78#8"0$2#,*5-'$# opastuksen laitteen käyttöön. Laitteen käyttöä on "#$36#&'4"$4#.%*"0%#40&'=4"$/# valvottava tarvittaessa. # Laitetta ei saa käyttää lasten leikkikaluna. <*4# Laitteen )&&5)$,'# puhdistamisen,)$# 7'# 04'-# ja 78# ylläpidon,*5-'$# saa )2'-# suorittaa 3"6# B## 8')4# ainoastaan )$-# )7"='# täyden )$-# &'4"$4# henkisen-.%*# '-0,'-# ja ruumiillisen &*84,)5:# 4'$4"8#"#6'$%)5#,)&)75%'4#"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-## toimintakyvyn omaava aikuinen. ;$".5'-2'# 3# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$#,"$,'$$2#04'#"3#%*'#)&&5)$,'#$#)#4)3'#.)8# Jos epäilet että laitteen aiottu käyttäjä ei ole )$-#0$-'4%)$-#%*'#*)C)-4#$="5='-/#D*5-'$#4*)55#$"%# kyvykäs käyttämään laitetta, huolehdi että tällainen käyttäjä ei pääse käyttämään laitetta ilman &5)8#.%*# %*'# )&&5)$,'/D5')$$2# )$-# 04'# 6)$%'$)$,'## valvontaa. 4*)55#$"%#7'#6)-'#78#,*5-'$#.%*"0%#40&'=4"$/# # Varmista että lapset eivät pääse käyttämään laitetta <*4# leikkikaluna. )&&5)$,'# 4# $"%# $%'$-'-# 3"# 04'# 78# &'4"$4## E$,50-$2#,*5-'$F#.%*# '-0,'-# &*84,)5:# 4'$4"8# "## 6'$%)5#,)&)75%'4:"#5),;#"3#'1&''$,'#)$-#;$".5'-2':# 0$5'44# %*'8# *)='# 7''$# 2='$# 40&'=4"$# "# $4%0,%"$##,"$,'$$2# 04'# "3# %*'# )&&5)$,'# 78# )# &'4"$## '4&"$475'##3"#%*'#4)3'%8/# # D*5-'$#4*"05-#7'#40&'=4'-#%"#'$40'#%*)%#%*'8#-"#$"%# &5)8#.%*#%*'#)&&5)$,'/# # # # Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sammuta H3#%*'#40&&58#,"-#4#-)6)2'-:#%#604%#7'#'&5),'-#78#%*'# laite välittömästi, katkaise laitteen virransyöttö ja kutsu hyväksytty sähköasentaja vaihtamaan 6)$03),%0':# %4# 4'=,'# )2'$%# "# 465)58# >0)53'-# virtajohto. &'4"$4#$#"-'#%"#)="-#)#*)C)-/# # Älä asenna sisäyksikköä kosteaan tilaan, kuten "#$"%#"&')%'#8"0#)#,"$-%"$'#$#)#.'%#""6#40,*# kylpyhuoneeseen tai kuivaushuoneeseen. )4#)#7)%*""6#"#5)0$-8#""6/# # 2. TEMPORARY OPERATIONS 2. TILAPÄISET TOIMINNOT <*'#)#,"$-%"$'#,"$44%4#"3#%*'#$-""#0$%:#%*'#"0%-""#0$%:# %*'#,"$$',%$2#&&'#)$-#%*'#'6"%'#,"$%"55'/# Jäähdytyslaitteisto koostuu sisäyksiköstä, "##$%&')*$ ulkoyksiköstä, kylmäaineputkistosta ja kaukosäätimestä. Kuva 1.) G0$,%"$#$-,)%"4#"$#$-""#0$%#-4&5)8#&)$'5# Sisäyksikön näytössä esiintyvät toimintojen symbolit >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin HUOM: DEF symboli jäähdytys ja lämmitys toiminnolla) %2BM3#435*6%75,3#8#,:6:;$< tai FAN symboli vain jäähdytys toiminnolla) Infrapuna -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% vastaanotin Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) Ajastin %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< A3)$%3#435*6% tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) Käynnissä merkkivalo OBMPBQ Käynnissä A3)$%3#435*6% Ajastin symboli 1/2ER2BM 13';,*:;*#$,%&'$,)$$$$$ B,*%)3#435*6% A$);%*%:C66# Tilapäispainike Hälytyksen symboli A$);$%*6%$3#4$5*6% Lämpötila näyttö 13';,*:;*#$,%&'$,$$$$$ -./01/23#435*6%75,3#8*#49$*63#8 Pre-DEF 6:;$< symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %=*##,:3#435*6%75,3#8#,:6:;$< vain jäähdytys mallit) B,*%)3#435*6% Hälytyksen symboli A>O/. BQB.O Näyttöpaneeli Kuva 2-1 OBMPBQ Näyttöpaneeli Kuva ';,*:;*#$,%&'$,-$$$$$ >#=%*%$4'38#*,%$5$3?$% Infrapuna vastaanotin Näyttöpaneeli Kuva 2-3 "#$%&')*#*, 2

5 JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila näyttö V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) Näyttöpaneeli Kuva 2-4 H/'6,*E6*#$,"#$%&'%% Pre-DEF [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Infrapuna vastaanotin W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&'%%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-5 Pre-DEF symboli [5-YbHYQ/#0/2*1%C2,/#G*#0.$*1/#G1E6$F jäähdytys/lämmitys mallit) Infrapuna vastaanotin tai FAN symboli %QW[/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F vain jäähdytys mallit) V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% JW[ZW\ 5XY3W-V5[ -VJY3 HYQ=OQW[ W\W3J H/'6,*E6*#$,"#$%&')%%% Näyttöpaneeli Kuva 2-6 Infrapuna vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% Käynnissä Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) tai %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike JW[ZW\ -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&'*%% Näyttöpaneeli Kuva 2-7 Infrapuna Pre-DEF 1E6$F symboli jäähdytys/lämmitys mallit) vastaanotin V#<%*%$0'/G#*,%$2$/D$% %<*##,E/#0/2*1%C2,/#G#,E1E6$F Käynnissä tai FAN symboli vain jäähdytys mallit) 56$%*1/#,*)6 merkkivalo -$)6%*%E>11# Tilapäispainike ON/OFF malleissa tilapäistoimintoa voidaan käyttää jos kaukosäädin 1$)6%*%/,E/#2*'$E)/'6,*2$ on hukassa tai siinä 1.$ ei %$)1$ ole paristoja. 2#1%,,$% Tilapäistoiminnoiksi >*11$%/$' *%$ on $^.*'1$0=-" valittavissa kaksi )0$' toimintaa, /#2,0/#G FORCED Q534YH AUTO % /1' pakottettu WZ-5 *#0 automaattinen Q534YH toiminta) 455\ 2*# ja FORCED >$'$,$21$0 COOL 1.%G. pakotettu 1.$ jäähdytys -YJX53W3` toiminta), az--5[ ja ne valitaan # sisäyksikön G%/,,2#1%,>^<1.$ Tilapäispainiketta painamalla. /#0%#/1=5#2$E6'.1./'>11#71.$*/%2#0/1/#$% Painike vaihtaa laitteen toimintoa seuraavassa "/,, järjestyksessä: %# /# '2. FORCED %0$%b Q534YHWZ-57 AUTO, FORCED Q534YH COOL, OFF. 455\75QQ7 *#0>*2;1Q534YHWZ-5= 1. FORCED AUTO KÄYNNISSÄ A Q534YHWZ-5 valo palaa ja laite toimii FORCED AUTO tilassa. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on /' käytössä.,/17 *#0 1.$ */% 2#0/1/#$% "/,, %# #0$%Q534YHWZ-5)0$=-.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/' 2. FORCED $#*>,$016$%*1$*22%0/#G11.$%$2$/D$0'/G#*,= COOL KÄYNNISSÄ valo vilkkuu ja laite palaa FORCED AUTO tilaan 30 minuutin B Q534YH455\ pakotetun jäähdytyksen jälkeen. Kaukosäätimen -.$ 5XY3W-V5[ komennot,*)6 on <,*'.$'7 poistettu 1.$ käytöstä. */% 2#0/1/#$% "/,, 1%# 1 Q534YHWZ-5*<1$%/1/'$#<%2$012,"/1.*"/#0'6$$0< 3. OFF IV]I <%?R )/#1$'= -.$ %$)1$ 2#1%,,$% 6$%*1/# /' KÄYNNISSÄ valo sammuu. Laite pysähtyy. 0/'*>,$0= Kaukosäätimen komennot on käytössä.? 5QQ -.$ 5XY3W-V5[,*)6 G$' <<= -.$ */% 2#0/1/#$% /' 5QQ "./,$1.$%$)1$2#1%,,$%6$%*1/#/'$#*>,$0= -./' )*#*, 0$' #1 /#2,0$ 3$)1$ 4#1%,,$% Tämä käyttöohje ei sisällä kaukosäätimen käyttöohjetta. Lue kaukosäätimen 56$%*1/#'7 käyttöohje '$$ huolellisesti 1.$883$)1$ ennen laitteen 4#1%,,$% käyttöä. 5"#$%9' )*#*,::6*2;$0"/1.1.$#/1<%0$1*/,'= JÄÄHDYTYSLAITTEEN AIR CONDITIONER OPERATIONS TOIMINTA AND PERFORMANCE "#$%&#$"'"%#$)*$%&#$,--,.)*/$%#0#12%31#$,1$"2#$2*4$ Käytä laitetta ainoastaan alla määritellyissä lämpötiloissa, ##5%)6#$ varmistaaksesi,0#12%),*7$ laitteen 8&#$ moitteettoman 92:$,0#12%),*$ toiminnan. %#0#12%31#$ Huomioi,1$ %&#$2)1$5,*4)%),*#17;<,,-)*/=>#2%)*/?$ laitteen lämpötilarajoitukset. Taulukko 3-1 -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila Toiminto J0$ 1$)6$%*1%$ 4,/#G6$%*1/# C<%1.$)0$,'"/1.," Jäähdytys 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F AKL4MN?L4OPNLQMARSLQ H%E/#G6$%*1/# Kuivaus AUL4M?BL4 AKL4MTBL4OPNLQMABPLQ CPBLQMSRLQF C<%'6$2/*,1%6/2*,)0$,'F Taulukko 3-2 Inverteri mallit) Toiminto J0$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ 4,/#G6$%*1/# AUL4M?BL4 C<%1.$)0$,'"/1.," CPBLQMSRLQF 1$)6$%*1%$2,/#G'E'1$)F I$*1/#G6$%*1/# Lämmitys C2,/#G#,E1E6$"/1.1F H%E/#G6$%*1/# Kuivaus -$)6$%*1%$ Lämpötila 510% Ulkolämpötila 1$)6$%*1%$ 3) Huonelämpötila RL4M?RL4O?BLQMKPLQ RL4MTRL4O?BLQMABBLQ AUL4M?BL4 CPBLQMSRLQF -/)$%/#0/2*1% Ajastin Hälytyksen W,*%)/#0/2*1% -$)6$%*1%$/#0$2*1% Lämpötila symboli symboli näyttö H/'6,*E6*#$,"#$%&',% Näyttöpaneeli Kuva 2-8 Invertterimalleissa Q% /#D$%1$% 1E6$71./' tilapäistoimintoja '"/12. /' käytetään '$0 <% ainoastaan '$%D/2$ huolto toimenpiteisiin, 6%6'$#,E71.$'$%'.,0#16'./1= eikä käyttäjän tule käyttää tätä toimintoa. 1. A Jos V<*/%2#0/1/#$%/''$01'/0$1.$*>D$2#0/1/#'7/1)*E laitetta käytetään näiden lämpötilarajojen ulkopuolella, laite saattaa 2*'$1.$#/11<#21/#*>#%)*,,E= toimia epänormaalisti. 2. B Sisäyksikön -.$ 6.$#)$## ulkopinnalle /' saattaa #%)*, tiivistyä 1.*1 1.$ kondenssivettä '%<*2$ < */% jos suhteellinen 2#0/1/#/#G ilmankosteus )*E 2#0$#'$ on hyvin "*1$% korkea. ".$# Sulje 1.$ ovet %$,*1/D$ ja ikkunat.,*%g$% 3. Laite.)/0/1E/#%)76,$*'$2,'$1.$0%*#0"/#0"= toimii parhaiten näiden lämpötilarajojen sisäpuolella.? 561/)) 6$%<%)*#2$ "/,, >$ *2./$D$0 "/1./# 1.$'$ 6$%*1/#G1$)6$%*1%$%*#G$= "#$%&')*#*, 3

6 "#$$%&')*$,#-*$.*'-/$0*)#$ Kolmen minuutin suojaustoiminto - Laite.%/$0/1# on mahdollista 2$*/%$.%$3$#/' uudelleen /4$ käynnistää *1% 0#51/1#$% kolmen 2%) minuutin 6$1#7 *0/13*/$52%*..%81)*/$,9:)1#/$'"4$#1/%$'/*%/'1))$51; kuluttua laitteen sammuttamisesta. */$,9*2/$%.$%*/1#< Virtakatko 1-2$#/0'3)#$ ="$%2*1,%$5%1#7.$%*/1#"1,,'/./4$#1/0).,$/$,9< Virtakatko sammuttaa laitteen kokonaan. KÄYNNISSÄ valo alkaa,*). vilkkumaan # /4$ kun 1#5% sähköt #1/ palutuvat. "1,, '/*%/ 2,*'41#7"4$#."$%1'%$'/%$5< Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. Salamat > %$'/*%/ tai.$%*/1#d matkapuhelimen.'4 /4$ käyttö?ce?ff saattaa 6//# aiheuttaa # /4$ laitteen %$)/$0#/%,,$%< toimintahäiriön. Katkaise G174/1#7 laitteen % * virransyöttö 0*% "1%$,$'' noin /$,$.4#$ kymmeneksi.$%*/1#7 minuutiksi #$*%69 päävirtakytkimestä )*90*'$/4$#1//)*,2#0/1#< ja kytke sitten virta takaisin päälle. Käynnistä laite kaukosäätimen ON/OFF painikkeella. H1'0##$0//4$#1/"1/4/4$."$%*#5/4$#0##$0//4$#1/ "1/4/4$."$%*7*1#<='4/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$ Kylmäainevuodon havaitseminen valinnainen) 0#/%,,$%/%$'/*%/.$%*/1#< Toiminto havaitsee kylmäainevuodon ja näyttöön ilmestyy EC symboli jos käytettävissä), ja LEDit jatkavat D vilkkumista kun ulkoyksikkö havaitsee kylmäainevuodon. *..,10*6,$M *#5 /4$ 1#510*/1#,*).' 0#/1#$ 2,*'41#7 "4$#/4$/5%#1/5$/$0/'%$2%17$%*#/,$*J*7$< Ilmanohjaimen asentomuisti 4-)5$#673$8$&-#9:).*'-;-,*'-03<= Joissakin malleissa on ilman pystyohjaimen asentomuisti. Virtakatko tai laitteen sammuttaminen ON/OFF painikkeella F%')$)5$,'D/4$)*041#$1''.$01*,5$'17#$5"1/4,3$% sammuttaa laitteen kokonaan. Kun virta palautuu tai laite *#7,$ kytketään )$)%9 uudelleen 2#0/1#<="$% päälle, laite 2*1,%$ säätää 5%1#7 ilman.$%*/1# pystyohjaimen ennen sammutusta olleeseen asentoon. Tämän %.%$''1#7/4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%"1,,'/. /4$ takia #1/ suosittelemme 0).,$/$,9<O4$#/4$."$%%$'/%$' että ilman pystyohjainta %.%$''1#7 ei koskaan /4$?CE?FF6//##/4$%$)/$0#/%,,$%*7*1#D/4$#1/%$'/*%/' säädetä liian pieneen kulmaan, sillä jos ilmanvirtaus */)*/10*,,9"1/4/4$.%$31'.$#*#7,$2/4$4%1S#/*, jäähdytystoiminnolla estyy liikaa, saattaa ilmanohjaimen,3$%69/4$)$)%92#0/1#<k"$'/%#7,9%$0))$#5/4*/ sisäpinnalle alkaa muodostumaan kondenssivettä, joka /4$.$#*#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%'4,5#/6$'$// valuu lopulta lattialle. Paina MANUAL painiketta, niin ')*,,D1#0*'$/4$0#5$#'$5"*/$%2%)'*#55%.'2%)/4$ ilmanohjain kääntyy tehtaalla säädettyyn asentoon. 4%1S#/*,,3$%<=%$''/4$T*#*,0#/%,6//#*#5/4$.$# *#7,$2/4$4%1S#/*,,3$%"1,,6$%$'/%$5//4$'/*#5*%5 *#7,$< 4. VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN 4. HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION Seuraavat >4$2,,"1#7'4,56$#/10$5/$#'%$*#$0#)10*,.$%*/1#< asiat tulee huomioida jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman LA$2$%/0%%$'.#51#704*./$%2%5$/*1,'M taloudellista. Katso lisätiedot myöhemmistä kappaleista.) -5I'//4$*1%2,"51%$0/1#.%.$%,9/*315"1#51#7/"*%5 9%659< Säädä ilmanohjaimet oikein välttääksesi vedon tunnetta. Säädä tavoitelämpötila oikein saavuttaaksesi miellyttävän -5I'/ huonelämpötilan /4$ %) /$).$%*/%$ ja välttääksesi.%.$%,9 turhaa / 7$/ jäähdytystä * 0)2%/*6,$ tai '1/*/1#*#5/*315'.$%0,1#7*#5'.$%4$*/< lämmitystä. B#0,1#7D0,'$/4$0%/*1#'/*31551%$0/'#,174/< Sulje verhot jäähdytyksen aikana vähentääksesi auringon tuottamaa lämpökuormaa. >J$$.0,%"*%)*1%1#/4$%)D#$3$%.$#5%'% "1#5"')%$2/$#/4*##$0$''*%9< Älä avaa ovia tai ikkunoita turhaan jotta lämmitetty tai viilennetty ilma ei karkaa ulos. K$//4$/1)$%2%/4$5$'1%$5.$%*/1#7/1)$< Käytä ajastinta estääksesi laitteen turhan käymisen. C$3$%./6'/%0/1#'#$*%/4$*1%/,$/%/4$*1%1#,$/<?%1/ Huolehdi mahdollisimman esteettömästä ilmanvirtauksesta "1,,0*'$,"$%$22101$#09D$3$#*'55$#'/.< laitteen läpi, jotta laite toimii mahdollisimman taloudellisesti. Jos B295#N/.,*#/'$/4$#1/2%*,#7/1)$D.,$*'$51'0#; laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, katkaise laitteen virransyöttö #$0/."$%*#5%$)3$/4$6*//$%1$'2%)/4$%$)/$0#/%,; ja poista kaukosäätimen paristot. Kun laitteen virransyöttö,$%<o4$#/4$."$%'"1/041'0##$0/$5d')$$#$%79"1,,6$ on päällä, laite on valmiustilassa ja käyttää kokoajan hieman sähkövirtaa. Tämän vuoksi on 0#')$5D $3$# 12 /4$ *1% 0#51/1#$% 1'#N/ 1#.$%*/1#< K suositeltavaa katkaista virransyöttö kokonaan pääkytkimestä..,$*'$ 51'0##$0/ Kytke virransyöttö /4$."$% / päälle '*3$ vähintään $#$%79< -#5 12-tuntia.,$*'$ ennen '"1/04 laitteen /4$."$% uudelleen # PQ 4%' käynnistystä. 6$2%$ 9 %$'/*%/ /4$ #1/ / $#'%$*')/4.$%*/1#< Sisäyksikön tukkeutunut suodatin estää ilmanvirtausta ja heikentää - 0,77$5 laitteen *1% 21,/$% hyötysuhdetta. "1,, %$50$ 0,1#7 Puhdista % 4$*/1#7 suodatin $22101$#09D kahden viikon.,$*'$0,$*#1/#0$/""$$j'< välein. D 5. ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION 5. ILMANOHJAIMIEN SUUNTAAMINEN NHR6EP)A**"$"-#'S-*033-)5$# 5.1 Ilman pystyohjaimen suuntaaminen Auto Swing 6)*-%A2'7 Paina =%$''KOBCUV6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7.*#55"# SWING V painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti */)*/10*,,9< pystysuunnassa. Manual Swing 80)03B2'7 Säädä pystyohjeimen kulma haluamaasi asentoon parhaan mahdollisen -5I'//4$,3$%/*041$3$6$//$%0,1#7E4$*/1#7$22$0/' jäähdytys/lämmitys tehon saavuttamiseksi. "4$#0,1#7E4$*/1#7< C"$.--3'7 Jäähdytyksellä -5I'//4$,3$%4%1S#/*,,9< Säädä ilmanohjain mahdollisimman ylös jotta viileä ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. "#$%&')% Kuva 5-2 Lämmityksellä C"$"$0*'7 Säädä -5I'//4$,3$%5"#"*%5'<L3$%/10*,,9M ilmanohjain alaspäin jotta lämmin ilma leviää huoneeseen mahdollisimman tasaisesti. NHO6EP)A**"$Q$#*'.033-)5$# 6)*-%A2'7 Auto Swing =%$''KOBCUW6//#D/4$,3$%"1,,'"1#7,$2/*#5%174/ Paina */)*/10*,,9< SWING H painiketta, ilmanohjain alkaa heilumaan automaattisesti vaakasuunnassa. 6. YLLÄPITO MAINTENANCE VAROITUS I6JKLM Kuva 5-1 "#$%&'% "#$%&'*% Kuva Ilman vaakaohjaimen suuntaaminen Varmista D$/-#$9-).3$0*"$0'#.-E'*'-$#FG$A)#$*"$,-2$# laitteen jännitteettömyys ennen laitteen puhdistamista. A),,39'A-//H Varmista että laitteen virtajohto on ehjä ja että johtimet on riittävän tiukasti kiinni. I"$.?'/*"$2'#'7'A-*G#-?$-//-#E'A.-$.*$EH Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin puhtaalla kuivalla liinalla. JA$ 0 E#9.3-*" *- 2',$ *"$ 'E--# )'* 0E #$&-*$.-*#-33$#H "#$%&'% Kuva 5-4 "#$%&')*#*, 4

7 Sisäyksikön puhdistamiseen voidaan käyttää kosteaa 45&%',%36"71&8.&0%,'&"$%3&#$0,,*8$#%#)#%#. liinaa, jos yksikkö on erittäin likainen. 9&*70#*%7: Älä käytä kosteaa liinaa kaukosäätimen puhdistamiseen. ;&9&*8.&"0"6/',%3,$%3&*&6,%&',$%*,&*: Älä käytä sisäyksikön puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, G #0 '$ * sillä 81$)38*,,;H0%$0$6 ne saattavat 6'0$% haalistaa 4% "3>3#. tai vaurioittaa %,$*:$ sisäyksikön '81)*0$%3*,#01$#304%,#./ ulkopintaa. 30)*;6*)*.$%4*6$01$'%4*8$401$#30/ Puhdistamiseen ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta G #0 '$ tai mitään 2$#I3#$C muitakaan 013##$%C >,3'13#. liuottimia, >"6$%C sillä ne % saattavat '3)3,*% haalistaa tai vaurioittaa sisäyksikön ulkopintaa. ',:$#0'4%8,$*#3#./?1$'$)*;8*'$01$>,*'038'%4*8$08%*89%6$4%)/ HUOMIO ;FGH?1$*3%H3#'36$'1,64*8$>"1$#'3#.:*8)8,$*#$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla ylöspäin imuroitaessa suodatinta.?1$*3%h3#'36$'1,64*8$6"#"1$#'3#."*0$%/ Ilman sisääntulopuoli tulee olla alaspäin vesipestäessä suodatinta. VAROITUS 24IGJF; Älä G#06%;001$*3%43,0$%#6$%63%$80'#'13#$%"30143%$/ kuivata suodatinta aurongon paisteessa tai avotulella. Huolto "#$%&$"$'&")%&*",$-.%,//&*#,0 pitkän käyttökatkon jälkeen esim. -$./*001$2$.3##3#.401$'$*'#5 kesän alussa) 71$89*#6%$):$$:$%;013#.01*0)3.102$2,893#.3#,$0 Varmista *#60,$0:$#0'43#6%#30'*#606%#30'/ että sisä- ja ulkoyksikön imu- ja ulospuhallus aukot ovat puhtaat ja ilma kiertää esteettömästi. 7,$*#*3%43,0$%'*#68*'3#.'43#6%#30'/ Puhdista <$4$% 0 sisäyksikön =7,$*#3#. 01$ suodatin *3% 43,0$%= ja 4% kotelo. 6$0*3,' Katso # 1" kohta 0 Suodattimen >%8$$6*#6)*9$'%$03#'0*,,8,$*#$6*3%43,0$%'2*893# puhdistus ). 01$'*)$>'303#/ Kytke laitteen virransyöttö päälle vähintään 12 tuntia ennen laitteen käynnistämista. Kaukosäätimen näyttö käynnnistyy?%# # 01$ >"$% 1%' 2$4%$ >$%*03#. 01$ välittömästi kun laitteen virransyöttö kytketään päälle. #303#%6$%0$#'%$')01$%>$%*03#/B''#*'1$ >"$%3'0%#$6#C01$%$)0$8#0%,,$%63'>,*;'*>>$*%/ Huolto "#$%&$"$'&1&),*&",$-.%,//&*#,0 ennen pitkää käyttökatkoa esim. -$./*001$$#6401$'$*'#5 kesän lopussa) Käytä D$001$3#6%#30'%#3#4*##,;>$%*03#4%*201*,4 sisäyksikköä pelkällä puhalluksella noin viisi tuntia ennen *6*;3#%6$%06%;01$3#0$%3%401$#30'/ sammutusta, jotta sisäyksiköstä haihtuu ylimääräinen kosteus. 7,$*# *3% 43,0$%' *#6 8*'3#.' 4 3#6% #30'/ <$4$% 0 = Puhdista 7,$*#3#. sisäyksikön 01$ *3% 43,0$%= suodatin 4% 6$0*3,' ja # kotelo. 1" 0 Katso >%8$$6 kohta *#6 Suodattimen puhdistus ). Varmista että suodatin on )*9$ '%$ 0 3#'0*,, 8,$*#$6 *3% 43,0$%' 2*89 3# 01$ '*)$ paikallaan puhdistamisen jälkeen. >'303#/ Suodattimen 2&"$#$-%3&"#*)#%&* puhdistus?1$*3%43,0$%8*#>%$:$#001$6'0%01$%>*%038,*0$4%) Suodatin.3#. 3#'36$/ estää E# pölyn 8*'$ 4 ja 2,89*.$ roskien 4 pääsyn 01$ 43,0$%C sisäyksikön 01$ "%93#. lämmönvaihtimeen. Jos suodatin on tukossa, laitteen $44383$#8;401$*3%8#6303#$%)*;.%$*0,;6$8%$*'$/ hyötysuhde heikkenee. Tämän?1$%$4%$C vuoksi 01$ suodatin 43,0$% )'0 tulee 2$ puhdistaa 8,$*#$6 #8$ kahden 0" "$$9' viikon välein. 6%3#.,#.03)$'*.$/ Jos E401$*3%8#6303#$%3'3#'0*,,$63#*6'0>,*8$C8,$*#01$ sisäyksikkö on asennettu erityisen pölyiseen paikkaan, on 01$*3%43,0$%4%$F$#0/ suodatin puhdistettava useammin. Jos E401$*88),*0$66'03'01$*:;02$8,$*#$6C>,$*'$ suodatin on niin likainen että sen puhdistaminen on hankalaa, %$>,*8$01$43,0$%"301*#$"#$-%$>,*8$*2,$*3%43,0$%3'*# vaihda suodatin uuteen. >03#*,43003#.5/ )*,-./& & B3%E#,$0 Imuaukko Suodatin B3%43,0$% Kuva 6-2 )*,-.1& )*,-.2& Kuva 6-1 Kuva kW Avaa imuaukko ruuvimeisselillä. Kuva 6-1) Irrota suodatin paikoiltaan. Kuva 6-2) J>$#01$*3%3#0*9$"30101$'8%$"6%3:$%%')$013#.,39$ Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja 01*0/"#$#%&'&)*,-./0& anna suodattimen kuivua.?*9$001$*3%43,0$%/"#$#%&'&)*,-.10& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*#01$*3%8,$*#3#.43,0$%"301"*0$%%:*8)8,$*$%C01$# Kuva 6-2) 6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.1,& kW A Vedä suodatin ulos laitteesta. Kuva 6-3) Puhdista suodatin imuroimalla tai tarvittaessa vesipesulla, ja G3%$80,; anna suodattimen >,, 0 01$ kuivua. *3% 43,0$% 4%) *3% 3#,$0 *' 3#638*0$6 3# )*,-.2,&& Asenna suodatin takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. 7,$*# 01$ *3% 8,$*#3#. Kuva 6-3) 43,0$% "301 "*0$% % :*8) 8,$*#$%C 01$#6%;303#8,>,*8$/ <$H3#'0*,,01$*3%43,0$%3#01$%$:$%'$%6$%4)*,-.2,& 7. NÄMÄ FOLLOWING EIVÄT OLE SYMPTOMS TOIMINTAHÄIRIÖITÄ ARE NOT AIR CONDITIONER TROUBLES Tilanne 1: Laite ei käynnisty K76/%,6<LG3&.7.%&60,&.$,%,/&*"%& Laite ei käynnisty välittömästi ON/OFF painikkeen painamisen jälkeen.?1$*3%8#6303#$%6$'#0'0*%03))$63*0$,;*40$%01$jkljmm Jos OPERATION lamppu syttyy, on laite kunnossa. 200##01$%)0$8#0%,,$%3'>%$''$6/ Kompressori käynnistyy kolmen minuutin kuluttua ON/OFF E401$>$%*03#,*)>,3.10'C01$';'0$)3'3##%)*,8#6303#/? painikkeen painamisesta, jotta kompressori ei ylikuormitu. >%$:$#0 :$%,*63#. 4 01$ 8)>%$''% )0%C 01$ *3% 8#6303#$%'0*%0'N)3#0$'*40$%303'0%#$6JK/ Jos OPERATION lamppu ja PRE-DEF symboli jäähdytys/ lämmitys mallit) tai FAN symboli jäähdytys mallit) syttyy, se E401$>$%*03#,*)>*#601$=O<PHGPM3#638*0%-8,3#.*#6 tarkoittaa että ulkolämpötila on liian kylmä, ja laitteen suojatoiminto estää kompressorin käynnistymisen. 1$*03#. 0;>$5 % 4*# #,; 3#638*0%-8,3#. #,; 0;>$5=,3.10C 30 )$*#';81'$01$1$*03#.)6$,CQ1$#R'0'0*%03#.C3401$ 8)>%$''%1*'#0'0*%0$6C01$3#6%#30*>>$*%'=*#038,6 "3#6=>%0$803#2$8*'$430':$%,"0,$00$)>$%*0%$/ "#$%&')*#*, 5

8 Tilanne "#$%&#')'*,-./'0-%&'%/'1,-'#&2/'2340-.' 2: Jäähdytystoiminto vaihtuu puhallin ''''''''''''''''''''''5&&60-.'#&2/'''''''' ''''''''''''''''''''''' toimintoon -#%.$%/0%$1$#//2$3#.%$1*0%*/%4%'/3#56/2$'7'/$) Jos sisäyksikön kenno meinaa jäätyä, laite vaihtaa "3,,82*#5$3#/4*#).$*/)*/38*,,76%$'/%$//2$8,3#5 automaattisesti puhallintoiminnolle. Laite palautuu hetken ).$*4/$%'#9 kuluttua automaattisesti takaisin jäähdytystoiminnolle. :2$#/2$%)/$)0$%*/%$.%0'//2$'$//$)0$%*/%$6/2$ Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, 8)0%$''%5$'44*#./2$3#.%#3/82*#5$'/4*#).$; kompressori sammuu ja sisäyksikkö siirtyy puhallintoiminnolle: "2$#/2$/$)0$%*/%$%3'$'06/2$8)0%$''%'/*%/'*5*3#9-/ 3''*)$3#/2$2$*/3#5).$9 Kun huoneen lämpötila nousee, kompressori käynnistyy ja laite alkaa jäähdyttään. Sama toistuu myös lämmitystoiminnolla "#$%&#'7)'80%/'#09%'5&#/9'&3%'&1','3-0%' Tilanne 3: Yksiköstä tulee valkoista höyryä "#$%&#'7<=)'>-2&&4'3-0%' Tilanne :2$#2)3.3/73'2352.%3#58,3#50$%*/3#-4/2$3#/$%3%4 3.1: Sisäyksikkö *# Sisäyksiköstä 3#.% #3/ 3' jäähdytystoiminnolla $</%$)$,7 8#/*)3#*/$.6 tuleva valkoinen /2$ /$)0$%*/%$ höyry.3'/%3=/3# on merkki 3#'3.$ siitä että * %) sisäyksikön =$8)$' kenno #$1$#9 on -/ erittäin 3' #$8$''*%7 likainen. / 8,$*#/2$3#/$%3%4/2$3#.%#3/9>'?7%.$*,$%4%.$/*3,' Kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja puhdistamaan sisäyksikön kenno. $%'# Tilanne 3.2: Ulkoyksikkö '"#$%&#'7<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%' Kun ulkoyksikkö vaihtaa sulatuksen jälkeen takaisin :2$# lämmitystoiminnolle, /2$ '7'/$) 3' 82*#5$. sulatuksesta 1$% / jäänyt 2$*/3#5 kosteus 0$%*/3# poistuu *4/$%.$4%'/ ulkoyksiköstä 0$%*/3# höyrynä. B3'/%$ 5$#$%*/$. =7.$4%'/ =$8)$' '/$*)*#.3'$<2*'/$.9 Tilanne 4: Suhiseva ääni jäähdytystoiminnolla $%&#':)';&09/'&1',04'5&-20%0&-/495&&60-.'' Tilanne "#$%&#':<=)'>-2&&4'3-0%' 4.1: Sisäyksikkö Kun laite jäähdyttää, sisäyksiköstä kuuluu jatkuva suhisevä >8#/3#',"C'2*2C'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# ääni. Myös valinnainen kondenssipumppu saattaa pitää 8,3#50$%*/3#%*/*'/09 kuultavaa ääntä. :2$#/2$.%*3#0)0D0/3#*,*88$''%3$'E3'3#0$%*/3#6/23' #3'$3'2$*%.9 Sisäyksikön ulkokuori saattaa pitää napsahtelevaa ääntä, joka johtuu lämpötilan vaihtelusta johtuvasta >C03'23F03'23C'A$*?3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)'/0' laajenemisesta ja kutistumisesta. *4/$%2$*/3#50$%*/3#9 Tilanne G<0*#'3# 4.2: Sisäyksikkö, *#. 8#/%*8/3# ulkoyksikkö 4 0,*'/38 0*%/' 8*'$. =7 /$)0$%*/%$82*#5$)*?$/23'#3'$9 Kylmäaineen virtaus yksiköiden välisessä putkistossa aiheuttaa jatkuvan sihisevän äänen aina laitteen käydessä. "#$%&#':<)''>-2&&4'3-0%?'&3%2&&4'3-0%'' Kun laite siirtyy sulatusjaksolle, kylmäaineen virtaus suunnan muutoksesta saattaa aiheutua hieman kovempaa >8#/3#',"23''3#5'#.3'2$*%."2$#/2$'7'/$)3'3# suhinää. 0$%*/3#9 Tilanne 4.3: *#./.%#3/'9 Kompressorin käyntinopeuden muutuminen aiheuttaa laitteen käyntiäänen muuttumisen. >23''3#5'#."23823'2$*%.*//2$'/*%/%3))$.3*/$,7*4/$% Tilanne '/003#50$%*/3#%.$4%'/0$%*/3#9 5: Yksiköstä tulee Jos 3' laite /2$ #3'$ on ollut 4 %$4%35$%*#/ pitkään käyttämättömänä, 8*'$. =7 4," '/0 yksikköön % 4," 82*#5$9 päässyt pöly lähtee liikkeelle kun laite käynnistetään VIKAHAKU TROUBLESHOOTING J<=''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1',04'5&-20%0&-/4' 8.1 Yksiköiden viat ja niiden aiheuttajat >1'&-/'&1'%/'1&66&G0-.'#,613-5%0&-9'&5534?'9%&$'&$/4,%0&-?'93%' Jos jokin seuraavista toimintahäiriöistä tapahtuu, katkaise &11'%/'$&G/4?',-2'5&-%,5%'G0%'"&34'2/,6/4<' laitteen virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen OPERATION 0$%*/3#,*)0 lamppu 3' 4,*'23#5 vilkkuu %*03.,7 nopeasti DJKIE Jos 3' tämä '/3,, 4,*'23#5%*03.,7*4/$%/%#44/2$0"$%*#./%##*5*3#9 lamppu vilkkuu edelleen sen jälkeen kun laitteen virransyöttö on katkaistu 10 minuutiksi ja kytketty uudelleen päälle. Katso taulukko 8-1a ja taulukko 8-1b) O$)/$ Kaukosäädin 8#/%,,$% näyttää %$8$31$' vikakoodia )*,4#8/3# tai % painikkeet /2$ =//#.$' ei toimi #/ "%?"$,,9 oikein. >'*4$/7.$138$'82*'*4'$6*=%$*?$%4%$A$#/,7*8/*/$'9 Laite polttaa sulakkeitaan jatkuvasti. P='/*8,$'*#."*/$%$#/$%/2$#3/9 Yksikköön on joutunut vettä tai vieraita esineitä. :*/$%,$*?'4%)3#.%#3/9 Sisäyksiköstä tulee vettä. Jokin muu toimintahäiriö. P/2$%)*,4#8/3#'9 Jos laite ei toimi kunnolla tai laitteessa ilmenee jokin >1' yllämainittu %/' 9"9%/#' toimintahäiriö, 2&/9' -&%' $4&$/46"' tarkasta &$/4,%/' laitteen /H5/$%' %/' toiminta,i&e/' #/-%0&-/2' seuraavasti. 5,9/9' Katso&4' taulukko %/',I&E/' 8-2) #/-%0&-/2' #,613-5%0&-9' 09' /E02/-%?' 0-E/9%0.,%/' %/' 9"9%/#',55&420-.' %&' %/' 1&66&G0-.' ' 8.2 Kaukosäätimen viat ja niiden aiheuttajat J<''''''D4&3I6/9',-2'5,39/9'&1'4/#&%/'5&-%4&66/4' Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin kutsut huoltajan. Katso taulukko 8-3) K/1&4/',9L0-.'1&4'9/4E0-.'&4'4/$,040-.?'5/5L'%/'1&66&G0-.'' Tilanne 6: Yksiköstä tulee hajua :2$#/2$/#$40$%*/3#5#3'$82*#5$'9 Sisäyksikkö voi imeä itseensä huoneen, tupakan, jne, hajuja, ja päästää niitä ulos jälkeenpäin. Tilanne "#$%&#'A)'B39%'5&#/9'&3%'&1'%/'3-0%'' 7: Ulkoyksikön puhallin ei pyöri Ulkoyksikön puhallinmoottorin nopeutta säädetään :2$#/2$#3/3''$.4%/2$43%'//3)$3#*,#5/3)$9 portaattomasti. Joissakin tilanteissa laitteen toiminta edellyttää että ulkoyksikön puhallinmoottori on pysähtyneenä, vaikka laite muuten onkin käynnissä. #3/ 8*# *='%= /2$ ')$,, 4 %)'6 4%#3/%$6 835*%$//$'6 $/896*#./2$#$)3/3/*5*3#9 "#$%&#'F)'D/'&3%2&&4'3-0%'1,-'2&/9'-&%'''''''' ''''''''''''''''''''''9$0-<' 0/3)3I$0%.8/0$%*/3#9 "#$%&')*#*, 6

9 -*.,$/01* Taulukko 8-1a 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7;<=:- JA >8SEN - 9:7? SYY >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? Viallinen 9#F%P*#)E%'M$$FEPJ#E%, sisäyksikön puhallinmoottorin nopeudensäädin 9#0:E F%#GE8:22H8 I$JK G#L Yksiköiden JI*##$,G'*.#%)*, välinen tiedonsiirtohäiriö = )->2<H'$#'%JI$JKG#L Viallinen huonelämpötila-anturi JI*##$,G'*.#%)*, Viallinen putkenlämpötila-anturi T2) JI*##$,G'*.#%)*,N-DO Viallinen putkenlämpötila-anturi T2B) JI*##$,G'*.#%)*,N-DXO EEPROM ><<= toimintahäiriö :2)*,P #JE G# Vedenpinnan Q*E $%0,$R rajakytkimen $,*,*%))*,P toimintahäiriö #JE G# Sisäyksikön :E F%)*,P ja säätimen #JE G# tiedonsiirtohäiriö Muu 9#F%E"G#'J))#GJ*EG#)*,P#JEG# sisäyksikön ja säätimen toimintahäiriö Muu :EI$%)*,P#JEG#PE"G#' yksiköiden toimintahäiriö Kylmäaine =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# vuotoanturin toimintahäiriö Palaa 4GLIE Vilkkuu 5,*'IG#L*EDHSTU 2.5Hz Vilkkuu 5,*'IG#L*EVHSTU 0.5Hz -*.,$/01. Taulukko 8-1b ""#$%&'#)*)$,-.*.)&$.)%,/$*$,.),#0) Vain invertteri mallit 23456TOIMINTAHÄIRIÖ 7 8-9:7 ; <=:- JA >8SEN - 9:7 SYY? >597 > 4>? 1 :<>=3-9:7 4>? D -92>= 4>? C?>5H537 4>? B 343=2? 9W X> 9#0:EF%#GE8:22H8I$JKG#L Yksiköiden välinen tiedonsiirtohäiriö JI*##$,G'*.#%)*, =)E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen huonelämpötila-anturi G'*.#%)*, <GM$E$)M$%*E%$'$#'%JI$JKG#LJI*##$, Viallinen putkenlämpötila-anturi G'*.#%)*, :EF% Viallinen ->2<H'$#'%JI$JKG#LJI*##$,G' ulkolämpötila-anturi *.#%)*, :EF%)*,P#JEG# Ulkoyksikön toimintahäiriö <)ME$)M$%*E%$'$#'%)*,P#JEG# Pumpun lämpötila-anturin toimintahäiriö >><=:2)*,P#JEG# EEPROM toimintahäiriö Q*E$%0,$R$,*,*%))*,P#JEG# Vedenpinnan rajakytkimen toimintahäiriö =$P%GL$%*#E,$*K*L$F$E$JEG#)*,P#JEG# Kylmäaine vuotoanturin toimintahäiriö?8)e%'m$$fepj#e%, DC-moottorin nopeussäätimen toimintahäiriö :EF%#GE,"M%$''%$$%%% Ulkoyksikön matalapaine hälytys Palaa Vilkkuu 5,*'IG#L 5Hz *E STU 5,*'IG#L Vilkkuu 1Hz *E 1TU Vain ON/OFF mallit ""#$%&'#)*)1$2/31.45,%0)&$.)%,/$*$,.),#0 >1 >D >C >B >Y >S >Z >/ >8 >. >F "#$%&')*#*, 7

10 Taulukko E*C,$RST 8-2 :-20'6$ Tilanne ;,/636$ Syy OFF asennossa Laite 50$<'36$)'0$60,#0$$ ei käynnisty Sulake A'$5<"$%'"4.1/)*=/*B$C%#$73 palanut Kaukosäätimen D*..$%4$'5%$).$1#.%,,$%$0/*'.$7 paristot loppu tai säätimen %./$%<%C,$)51#.%,,$%3 toimintahäiriö Ratkaisu :'&/0"')$ Odota N*4.5%./$1)$C*185<"$%3 sähkökatkon päättymistä Käännä H"4.1/#./$<"$%3 turvakytkin ON asentoon Vaihda :$<,*1$ sulake Vaihda :$<,*1$ paristot./$ C*..$%4'$' ja tarkasta % säätimen 1/$18./$ toiminta 1#.%,,$%3 "#$ Ilmanvirtaus %&'")*$ normaali, )'#,&&-$ mutta./0$ 1'2&303&-$1,)40$$1''&")*$ laite ei jäähdytä Laite käynnistyy ja sammuu 506$60,#0$'#$60'2$%#37/3)0&-$ jatkuvasti Alhainen jäähdytysteho 8'$1''&")*$3%%310$ 8'$93,0")*$3%%310$ Alhainen lämmitysteho Väärä E$)<$%*.%$4'#.'$.1%%$1.,=3 lämpötila asetus 3 D$ minuutin 4# F käynnistysviive )4#.$' <%.$1.4# 5 1)<%$''%3 Kylmäaineen :$5%42$%*#.4'.,4..,$%.)1/3 yli- tai vajaatäytös Ilmaa ;4% % kylmäaineputkistossa # 1#1%$.4#21 2*' 4#./$ %$5%42$%*.4#214%14.3 Kompressorin -)<%$''%4')*,5#1.4#3 toimintahäiriö Jännite G,.*2$4'./42/%.,"3 liian korkea tai matala Tukos H='.$)14%14.4'C,18$73 kylmäaineputkessa Sisä/ulkoyksikön I.7% #4. *#7 kenno 4#7% likainen #4. /$*. $01/*#2$%4'74%.=3 Ilmansuodatin E/$*4%54,.$%4'74%.=3 likainen Sisä/ulkoyksikön J#,$.K.,$. 5 4#7%K.7% ilmanvirtaus estynyt #4.' 4' jostain C,18$73 syystä Ovi L%'*#7"4#7"'*%$<$# tai ikkuna auki Auringon H#,42/.74%$1.,='/4#$3 lämpösäteilyä ikkunoista Huoneessa E)1//$*.%$'%1$3 lämmityslaite päällä Ulkolämpötila I.7%.$)<34'./42/3 liian korkea Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Ulkolämpötila I.7%.$)<$%*.%$4',"$%./*#Q- alle 7ºC Ovi L%' tai ikkuna *#7 "4#7"' auki #. 1)<,$.$,= 1,'$73 Kylmäainevuoto M$*8*2$ 5 %$5%42$%*#. tai kylmäainevajaus %,*18 5 %$5%42$%*#.3 Aseta H$../$.$)<$%*.%$<%<$%,=3 oikea lämpötila Odota N*4.3 Tarkasta -/$18,$*8*2$O vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ oikea määrä %$5%42$%*#.3 Tyhjiöi G*1)*#7%$1/*%2$%$5%42$%*#.3 ja täytä oikea määrä kylmäainetta Huolla 9*4#.$#*#1$%1/*#2$1)<%$''%3 tai vaihda kompressori Asenna J#'.*,,)*#'.*.3 painekytkin Etsi A4#7%$*'#'*#7',.4#3 ja korjaa vika -,$*#./$/$*.$01/*#2$%3 Puhdista kennot) -,$*#./$*4%54,.$%3 Puhdista ilmansuodatin 6,4)4#*.$ Puhdista laitteen *,, 74%.4$' imuaukot *#7 ja )*8$ varmista *4% ')./3 ilman esteetön virtaus -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat 9*8$ Sulje verhot 1%.*4#' vähentääksesi 4# %7$%. '/$,.$% auringon 5%) '#'/4#$3 lämpösäteilyä :$71$/$*.'%1$3 Sammuta lämmityslaitteet ;-1,4#21*<*14.=%$71$'>#%)*,?3 Jäähdytystehon lasku on normaalia -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 P'$/$*.4#27$B41$3 Käytä lisälämmitintä -,'$7%'*#7"4#7"'3 Sulje ovet ja ikkunat -/$18 Tarkasta,$*8*2$ vuodot ja *#7 kylmäaineen %42/.,= %$1/*%2$ määrä %$5%42$%*#.3 "#$%&')*#*, 8

11 Taulukko :1D5#&MNO& 8-3 "#$%&#' Tilanne -.,/)0,'$1,2)0,0&%,3,, Puhaltimen nopeutta ei voi muuttaa 2.)0415, -.,6#&%,2&0%6&776,'840)7,8',, Kaukosäädin ei lähetä signaalia 0&%,%6)0'#8%%1,90,:.0,, vaikka ON/OFF painiketta painetaan %.,;<=;>>,3*%%&0,8',$*'.15, TEMP symboli ei tule näyttöön 0&%,2&#,&05,, )*'', Syy Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite AUTO toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä AUTO merkki 789:7& Tarkista "#$%&'"#"#)&"#&*,-& onko laite DRY toiminnolla../0.$1#0&2/&"#& &.3& Näytössä DRY merkki 7,;<7& "#$%&'"#"#)&"#&D1#).#3& Tarkista säätimen paristot./&"#&)#?2#&$2/)255#)&1)#& #I"1>3#0C& "#$%&'"#"#)&"#&*,-&& Tarkista onko laite FAN./0.$1#0&2/&"#& &.3& toiminnolla. Näytössä FAN ONLY F8G&GE<& merkki Automaattitoiminnolla ="#/&"#&1>2?1.$&?20#&.3& laite säätää puhallinnopeutta automaattisesti 1>2?1.$1556&$"1/A#&"#&B1/& 34##0C& Ratkaisu &7*%8&0, Kuivaustoiminnolla laite säätää puhallinnopeutta "#&1.)&$2/0..2/#)&1>2?1.$1556& automaattisesti. Puhaltimen $"1/A#&"#&B1/&34##0C&:"#&B1/&& nopeutta voi säätää ainoastaan 34##0&$1/&D#&3#5#$#0&0>)./A& COOL, FAN ONLY ja HEAT toiminnoilla. Päävirtakytkin on OFF asennossa :"#&42'#)&3>4456&.3&2BBC& Lämpötilaa :"#&#?4#)1>)#&$1//2&D#&3#&0>)./A&& ei voi säätää FAN toiminnossa F8G&?20#C& -.,80182)%8&0,&0,%.,18'$7, 18')$$)6',)/%6,),7)$',&/, Näytön tekstit häviää jonkin %8#5, ajan kuluttua TIMER ON symboli häviää 4&',&//,)/%6,),7)$',&/,, näytöstä jonkin ajan kuluttua 26%)80,%8#5, "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista on laite sammunut TIMER 24#)1.2/&"13&$2?#&2&1/& OFF toiminnon johdosta #/0&'"#/&"#&:L*-;&FF&.3&./0.$1#0&2/&"#& C& "#$%&'"#"#)&"#&.?#)& Tarkista onko ajastin käynnistynyt 24#)1.2/&.3&31)#0&'"#/& TIMER ON parametrin mukaisesti "#&:L*-;&G&.3&./0.$1#0& 2/&"#& C& Laite :"#&1.)&$2/0..2/#)&24#)1.2/&'.55& sammuu ajastimeen asettuna kellonaikana 324&>4&2&"#&3#&.?#C&& && Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana '.55&1>2?1.$1556&31)&1/0&"#&& automaattisesti ja ajastimen 144)24).1#&./0.$12)&'.55&A2&2BBC&&&& merkki häviää näytöstä <&, ,%&0,'&*01', Sisäyksiköstä ei kuulu /6&#,%.,801&&6,*08%,90, komennon vastaanoton :.0,%.,;<=;>>,3*%%&0,8', merkkiääntä edes ON/OFF painiketta painettaessa $6''15, "#$%&'"#"#)&"#&3.A/15& Tarkista osoittaako kaukosäädin )1/3?.#)&2B&"#&)#?2#& suoraan sisäyksikköä kohti $2/)255#)&.3&4)24#)56&0.)#$#0& 2&"#&./B)1)#0&3.A/15&)#$#.J#)& 2B&"#&./022)&>/.&'"#/&"#&& GKFF&D>2/&.3&4)#33#0C& Osoita,.)#$56&)1/3?.&"#&3.A/15&)1/3?.#)& kaukosäätimellä suoraan sisäyksikköä 2B&"#&)#?2#&$2/)255#)&2&"#&./B)1)#0& kohti muuttaessasi laitteen säätöjä "#/&)#4#156&4>3"&"#&GKFF&D>2/& & '.$#C&

12 "#$%&'')*, Jatkuvasta -./,0/1234,540,16/ :41,5;/,1<=>/79,9:,7.543/,?29.:<9,6;2:;,4:927/,8:;,6;:0<79, tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa laitteiden teknisiätietoja ilman erillistä ilmoitusta. Lisätietoja on saatavilla maahantuojalta.

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO ZMP Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot