Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008

3 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus...7 Yleinen taloudellinen tilanne...7 Parkanon talousarvion lähtökohdat...8 Talouden kehitys...8 Kaupungin toiminnallinen strategia...11 Tavoitteet konserniyhtiöille...11 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous...13 Keskusvaalilautakunta...13 Tarkastuslautakunta...14 Kaupunginvaltuusto...14 Kaupunginhallitus...14 Maaseutulautakunta...16 Perusturvalautakunta...17 Sivistyslautakunta...23 Tekninen lautakunta...31 Ympäristölautakunta...34 Rakennuslautakunta...38 Tuloslaskelma...41 Investoinnit...42 Rahoituslaskelma...49 Vesihuoltolaitos...50 Henkilöstöosa...52 Henkilöstösuunnitelma...52 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Parkanon kaupungin henkilökunta

4 Parkanon kaupunki 4 Talousarvio 2008

5 Parkanon kaupunki 5 Talousarvio 2008 Kaupunginjohtajan katsaus VUODEN 2008 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTEET Tausta Parkanon kaupungin talous on vuoden 2007 aikana parantunut selkeästi neljän alijäämäisen vuoden jälkeen. On odotettavissa, että velkamäärä alenee hieman vuoden 2006 tasosta. Talouden tervehtyminen johtuu käyttötalousmenojen kasvun hidastumisesta sekä verotulotuottojen kasvusta. Myös nettoinvestointitaso on sopeutettu tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyi monia rakenteellisia uudistuksia, joiden toteuttamista jatketaan myös vuoden 2008 aikana. Seuraavat merkittävät palvelurakenteen uudistukset tulevat voimaan vuoden alussa. Nämä uudistukset liittyvät kuntien väliseen yhteistoimintaan ja vuosi 2008 tulee olemaan keskeistä valmisteluaikaa pitkälle tähtäävien palvelurakenneuudistusten valmistelussa. Talousarvion sekä taloussuunnitelman valmisteluun ovat vaikuttaneet merkittävästi syksyllä 2007 tehdyt kustannuksiltaan korkeat palkkaratkaisut sekä kunta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Käyttötalous Vuoden 2008 talousarvio on euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,77 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 5,4 % verrattuna vuoden 2007 ennusteeseen. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. Talousarvion valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eikä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistia oletuksia. Toki on olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2008 talousarviossa Parkanon kaupungilla on kolme merkittävää investointikohdetta: - Terveyskeskuksen kosteusvaurioiden korjaamisen jatkaminen - Viemärilaitoksen saneerauksen jatkaminen - Vuorijärven vedenottamon saneeraus Muilta osin investoinnit ovat alhaiset, eikä investointitasojen korottamiselle ole tulevaisuudessakaan edellytyksiä, ellei kaupungin velkamäärää kyetä edelleen alentamaa. Vuoden 2008 nettoinvestoinnit ovat noin 1,7 milj. euroa ja suunnitteluvuosina pyritään noin 1,5 milj. euron nettoinvestointitasolle.

6 Parkanon kaupunki 6 Talousarvio 2008 Rahoitus Tulorahoituksella pystytään rahoittamaan kaikki esitetyt investoinnit vuosikatteen ollessa noin 1,77 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,7 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä saadaan vakiinnutettua vuosien 2007 ja 2008 aikana noin 14 milj. euroon, mutta varsinaisesti laskuun se lähtee vasta suunnittelukauden lopulla. Mainittakoon kuitenkin, että taso on noin 2 miljoonaa euroa matalampi kuin mitä arvioitiin elokuussa 2006 hyväksytyssä taloudellisessa selviytymissuunnitelmassa. Lopuksi Talousarvio osoittaa sen, että Parkanon kaupungilla on edellytykset selviytyä taloudellisesta ahdingosta. Tämä edellyttää kuitenkin kaikilta toimijoilta varauksetonta yhteistyötä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Syksyllä tehty palkkaratkaisu sekä mahdollinen valtakunnallisen talouskasvun hidastuminen saattavat kuitenkin johtaa nopeaan taloustilanteen heikkenemiseen. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

7 Parkanon kaupunki 7 Talousarvio 2008 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2008 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosan jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kansantuotteen määrän arvioidaan kohoavan reilut 4 % v Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi, maatalouden, rakentamisen, kaupan ja rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Ensi vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hinta- ja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet tänä vuonna erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä ensi vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti ensi vuonna kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Työttömyysasteeksi arvioidaan n. 6,3 prosenttia vuonna Kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia kuluvana vuonna. Kunta-alan uusi palkkasopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti nopeutuu sopimuskorotusten johdosta merkittävästi. Kunta-alan kustannustaso kohoaa ensi vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut viime vuosia runsaan kolmen prosentin luokkaa, kun se ensi vuonna kohonnee 4½ 5 %. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa valtakunnallista kasvua selittää ansiotulojen odotettua parempi lisäys. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Myös kuntien yhteisöveroja kertyy ennakoitua enemmän. Lähde: Kuntataloustiedote 4/2007

8 Parkanon kaupunki 8 Talousarvio 2008 Parkanon talousarvion lähtökohdat Talousarvion tavoitteena on talouden tervehdyttämisen jatkaminen. Vuoden 2007 aikana toteutetut talouden tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat hillinneet kustannusten kasvua ja toteutuneet puolen vuoden toimintamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Tämän kehityksen jatkaminen vaatii tarkkaa taloudenhoitoa jatkossakin. Vuoden 2007 tulosennusteen mukaan talous toteutuu talousarviota hieman parempana. Vaikka toimintamenot kasvavat arvioitua enemmän johtuen syksyn palkankorotuksista ja lomautusten toteutumisesta vain osittain, niin verotulojen hyvä kehitys kattaa nämä välttämättömät menolisäykset. Parkanon kaupungin talousarvio vuodelle 2008 on rakennettu nykyiselle 20,50 tuloveroprosentin pohjalle ja kiinteistöveroa peritään v prosenttien mukaisena. Verotulojen kokonaiskasvuksi on realistisesti arvioitu n. 4 %. Talousarvion laadinnassa on ollut keskeisenä tavoitteena, että velkamäärä ei kasvaisi. Tähän päästään rajaamalla investoinnit sille tasolle, että ne pystytään kattamaan vuosikatteen määrällä. Talousarviossa on pyritty kuitenkin huomioimaan realistinen kustannuskasvu. Talousarvion henkilöstömenoihin on varauduttu huomioimalla tiedossa olevat, tehdyt palkkasopimukset. Mikäli uusia, jo sovituista poikkeavia ratkaisuja tulee toteutettavaksi, talousarvioon jouduttaneen tekemään muutoksia. Henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuutta lomarahan vapaaseen vaihtoon, tavoitteena on noin viikon palkkamenosäästö. Talouden kehitys milj. TP 2006 ENNUSTE 2007 TA 2008 Toimintakate -27,9-27,4-28,8 Verotulot 18,2 19,5 20,3 Valtionosuudet 10,3 10,3 10,9 Vuosikate 0,4 1,8 1,8 Yli/alijäämä -0,9 0,5 0,6 Nettoinvestoinnit milj. euroa 1,60 1,2 1,7 Lainamäärä milj. euroa 15, Kumulatiivinen yli/alijäämä M -2,1-1,6-1,1 Talousarviovuoden toimintaa on suunniteltu talouden tervehdyttämisen jatkamiseksi ottaen huomioon kuitenkin realistinen kustannustason nousu. Toimintamenot kasvavat kuluvan vuoden ennusteesta 4,3 %. Henkilöstökulut ovat 16,4 M ja kasvua on n. 4,7 % vuoden 2007 ennusteesta. Kuluvan loppuvuoden ja ensi vuoden kuluja nostavat uudet palkkasopimukset ja tarvittavat hoitohenkilöstön lisäykset. Palveluja ostetan 13,4 miljoonalla eurolla jossa on kasvua 3,8 %. Erikoissairaanhoidon menoihin varaudutaan lähes 6,5 miljoonalla eurolla, kasvua 5,8 %. Toimintatuloja kasvattavat sosiaali- ja terveyden huollon maksujen korotukset parilla prosentilla. Toimintakate kasvaa lähes 1,5 miljoonalla eurolla eli 5,4 %:lla 28,8 miljoonaan euroon.

9 Parkanon kaupunki 9 Talousarvio 2008 Kaupungin verotulot ylittävät 20 M :n rajan ja kasvavat n. 4 %. Kunnallisveron määräksi arvioidaan 17,3 M, jossa on realistisesti arvioitu ansiotulojen kasvun myötä nousua 4,7 %. Yhteisöveroa kaupunki saa 1,9 M ja kiinteistöveroa 1,1 M. Kiinteistöveron määrään voi vaikuttaa tulevan vuoden rakentaminen ja kiinteistöjen verotusarvojen kehitys. Lähivuosina verotulokasvun odotetaan jatkuvan n. 3 %:n vuositahtia ja samalla tasapainottavan taloutta. Parkanon verotulokehitys * 2008** ** 2010** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Myös valtionosuudet kehittyvät hyvään suuntaan ja kertyvät n. 11 M :n suuruisena. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvavat n. 9,1 %, kun taas sivistystoimen valtionosuuksiin sisältyy epävarmuutta johtuen oppilasmäärien kehityksestä. Rahoituskuluja nostaa nykyisen lainakannan korkomenojen kasvusuunta. Lähivuoden aikana korkokehityksen uskotaan tasaantuvan ja korkomenojen hieman alenevan. Talousarvion vuosikate on lähes 1,8 M, jolla kaupungin investoinnit pystytään kattamaan. Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 4,00 3,00 milj 2,00 1,00 0,00-1, e ,00 Vuos ikate Nettoinvestoinnit

10 Parkanon kaupunki 10 Talousarvio 2008 Ensi vuoden investoinneista mittavin hanke on jäteveden puhdistamon laajennuksen jatkaminen 0,8 miljoonalla eurolla, johon kaupunki saa TE-keskukselta avustuksen. Vesihuoltolaitoksen toinen välttämätön investointi on Vuorijärven vedenottamon suodatusjärjestelmän rakentaminen vesiongelmien poistamiseksi. Myös terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamista jatketaan ensi vuonna. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1,65 M. Kaupungin poistotaso alenee 1,1 miljoonaan euron ja tiukka talousarvio tuo lopputulokseksi euron ylijäämän. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan tiukkaa taloutta ja kuntalain mukaisesti vanhoilta vuosilta kertynyt kumulatiivinen alijäämä katetaan v Kumulatiivinen yli/alijäämä 3 2,92 1,98 2 1,05 1 0,18 0,00 0,23 milj 0-0, ,98-1,22-0, ,13-1, e vuosi Kuluvana vuonna laskuun kääntynyttä velkamäärää pyritään edelleen aktiivisesti alentamaan. Talousarviovuoden lainamäärä on 13,9 M eli 1942 asukasta kohden. Lainakanta. 16,0 14,0 14,1 15,1 14,0 13,9 12,0 10,7 10,0 8,9 8,2 M 8,0 6,2 7,3 6,0 4,0 2,0 0, e 2008 vuosi

11 Parkanon kaupunki 11 Talousarvio 2008 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on liitteenä ja tulos on euroa ylijäämäinen. Ongelmallista vesihuoltolaitoksen taloudelle ovat isot investoinnit, joista suurimpana hankkeena on jäteveden puhdistamon rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi vesilaitoksen ulkoisen velan määrä on kasvanut miljoonalla eurolla v syksyllä ja päätyy talousarvion 2008 mukaan 2,4 miljoonaan euroon. Kaupungin vesihuoltolaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan 0 % ensi vuodelle Kaupungin toiminnallinen strategia Tavoitteena on luoda kaupungille - Palveluiden järjestämisen strategia, jolla kiinteästi Paras -hankkeeseen liittyen turvataan palvelut nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä naapurikuntien kanssa - Kaupungin elinvoimaisuuden strategia, joka suuntautuu uusien asukkaiden hankkimiseen, elinkeinojen tukemiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen yhteistyössä Kehitys-Parkin kanssa Tavoitteet konserniyhtiöille Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - kartoitus nykyisestä rakennuskannasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

12 Parkanon kaupunki 12 Talousarvio 2008

13 Parkanon kaupunki 13 Talousarvio 2008 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous TULOSLASKELMA TP 2006 TA 2007 TA 2008 kasvu % 2007 ehdotus TA 2008 TA/enn Toimintakate , Verotulot , kunnallisvero , yhteisövero , kiinteistövero , Valtionosuudet , yleinen , sosiaali ja terveys , sivistys , harkinnanvarainen Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate , Poistot , Tilikauden yli/alijäämä , Kumulatiivinen yli/alijäämä , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 2006 TA TA 2008 ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , Netto , Poistot Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Europarlamenttivaalit pidetään vuonna ja eduskuntavaalit v Ennakkoäänestys pyritään hoitamaan kaupungin omana työnä.

14 Parkanon kaupunki 14 Talousarvio 2008 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO , Tarkastuslautakunnan kokousten määrä on 9 kokousta vuodessa ja tilintarkastajalle varataan 20 t tarkastuspäivää / vuosi. Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2006 TA 2007 Tulot ehdotus TA 2008 muutos% Menot , NETTO , Kaupunginvaltuusto esitetään omana sitovana toimialueenaan ja määräraha on arvioitu riittävän valtuuston normaaliin kokoustoimintaan. Kaupunginhallitus Tavoitteet: Kaupungin talous Tavoite: Tavoitteena alijäämän kattaminen sekä velkatason alentaminen suunnittelukaudella nykyisillä veroprosenteilla. Keinot: Käyttötalousmenojen aktiivinen seuranta ja raportointi sekä nopea reagointi mahdollisiin ongelmiin. Uusien toiminnallisesti ja taloudellisesti parempien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöön otto. Ainoastaan välttämättömien investointien toteuttaminen. Paras -hanke Tavoite: Täyttää Paras -hankkeen kriteerit Keinot: Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen ja toteuttaminen yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.

15 Parkanon kaupunki 15 Talousarvio 2008 Uudet asukkaat Tavoite: Negatiivisen nettomuuton pysäyttäminen suunnitelmakauden aikana. Keinot: o asukasmarkkinointiin panostaminen o aktiivinen elinkeinopolitiikka (kts. Kehitys-Parkin tavoitteet) o viihtyvyystekijöiden huomioiminen kaupungin kehittämisessä ja kaavoituksessa o kiinnostavien asuinalueiden tarjoaminen - Viinikan asunto-alueen jatkorakentaminen - leirintäalueen mahdollisesta kaavoittamisesta päätökset kevään 2008 aikana Henkilöstö Tavoite: Työtyytyväisyyden parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen Keinot: Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja kehityskeskusteluiden systemaattinen läpikäynti. Henkilöstö mukana palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvän henkilöstösuunnitelman laadinnassa. Tyky- toiminnan kehittäminen vuoden 2008 aikana Seuranta: Talouden kehitystä seurataan säännöllisellä raportoinnilla. Talousarvion riittävyyden ja tulosennusteiden käsittely ja tarvittaessa puuttuminen toimintaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kehityshankkeiden toteuttamisesta päättäminen Henkilöstön määrän seuranta kuukausittain. Työtyytyväisyys mittaukset vuoden 2008 aikana. KAUPUNGINHALLITUS TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot YLEISHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

16 Parkanon kaupunki 16 Talousarvio 2008 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Kaupunginhallituksen kokoustoiminnan ja kaupunginjohtajan toiminnan lisäksi määrärahaa on varattu nuorten kesätyötukeen ym. muihin avustuksiin. Kylärahaan on varauduttu eurolla. Kunta- ja palvelurakenteen uudistukseen liittyvään terveyspiirin sekä muun kuntayhteistyön valmistelun jatkamiseen on varauduttu talousarviossa. Hallituksen ja valtuuston valmistelua hoitaa kansliapalveluyksikkö. Yhteistoiminta- ja jäsenosuuksiin sekä verotuskustannuksiin on budjetissa myös varauduttu. Elinkeinojen kehittämistä varten on huomioitu Kehitys-Parkki Oy:n maksuosuudet, joita alentamaan on kehitysyhtiölle asetettu tavoite tulojen hankintaan. Edunvalvonta järjestetään kuntien yhteisenä toimintana ja palvelu ostetaan Ikaalisten kaupungilta. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstön hyvinvointia ja työterveyshuoltoa, työsuojelua ja työpaikkademokratiaa. Myös henkilöstölehti tuotetaan muutama kerta vuodessa. Tukipalveluilla tuotetaan keskitetysti kaupungin ja vesilaitoksen taloushallinnon tehtävät, kirjanpito ja palkat. Talouspalveluyksikössä tuotetaan myös Kihniölle palkanlaskennan palvelut. Talouspalvelujen tehtäväkenttää hoidetaan nyt erittäin niukoin resurssein, yhteensä 8,5 henkilötyövuoden avulla. Resurssin riittävyyttä tuleekin seurata tarkoin, varsinkin kun tehtäväkenttä on talousarviovuonna laajentumassa. Konsernitilinpäätöksen laajentumiseen tulee varautua ja se toteutetaan jo vuodelta Vuoden 2008 aikana valmistellaan kirjanpito- ja kustannuslaskentajärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa vuoden alusta toteutettavat palvelurakenneuudistuksen seuranta. Myös toimistotarvikkeiden hankinta, arkistointi, postitus ja puhelinvaihde ovat koko organisaation tukipalveluita. Maaseutulautakunta Tavoitteet: Maaseututoimen hallinnon tavoitteena on palvella asiakkaitaan ystävällisesti ja asiantuntevasti. Tiedottamista ja neuvontaa pyritään kohdistamaan asiakaskohtaiseksi niin, että mahdollisimman moni asiakas saisi riittävästi perustietoa asioidensa hoitamiseksi. Hakemukset käsitellään ja maksatukset valmistellaan viivytyksettä. MAASEUTULAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO ,

17 Parkanon kaupunki 17 Talousarvio 2008 Yhä suurempi osuus maatalouden tuloista muodostuu lukuisista eri pinta-alaperusteisista ja eläinperusteista Eu- ja kansallisista tuista. Pinta-alaperusteinen päätukihaku on huhtikuussa, mutta eläinperusteisten tukien hakuaikoja on pitkin vuotta. Tukiehdot ovat monelle hyvinkin vaikeaselkoiset ja silloin on tarpeen mahdollisuus kääntyä maaseututoimiston puoleen ongelmien ratkaisemiseksi. Perusturvalautakunta Tavoitteet: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Dehko-projekti / kakkostyypin diabeteksen toteaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta: Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille vastaanottoon menevä aika yhteydenotosta hoidon tarpeen toteamiseen menevä aika Ennaltaehkäisevä työ kansantautien projektin tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan ehkäisyssä sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste

18 Parkanon kaupunki 18 Talousarvio 2008 Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain palveluliikenteen käyttäjämäärä työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen hyödyntäminen työssäjaksamisessa PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 Tulot , Menot , NETTO , Poistot PERUSTURVAN HALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% muutos% Tulot ,00 Menot , NETTO , Poistot Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

19 Parkanon kaupunki 19 Talousarvio 2008 AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot HAMMASHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , YMPÄRISTÖ-TERVEY DENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Terveyskeskuksen vuodeosastolta tuotetaan pitkäaikaista laitoshoitoa, akuuttisairaanhoitoa sekä jatkokuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille. Tavoitteena on huolehtia Coxasta kotiutuvien potilaiden jatkohoidosta, mikä aikaisemmin on tapahtunut Vammalan aluesairaalassa. Hoidon porrastusta hiotaan entistä toimivammaksi koko palvelurakenteessa. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään edelleen laitoshoidon, kotihoidon, potilaan ja omaisten kesken. Kuntouttavan hoitotyön toteutetusta kehitetään laitoshoidossa, avosairaanhoidossa ja kotihoidossa. Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Äitiysneuvolassa paneudutaan, synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa.

20 Parkanon kaupunki 20 Talousarvio 2008 Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan.terveyskeskuksessa kosteusvaurioalueilla jatketaan tilojen korjaustöitä. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on saada jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaiseksi. Röntgenissä siirrytään digitaaliseen kuvantamiseen talousarviovuoden aikana. Lastenneuvolassa jatketaan vuoden 2007 aikana käynnistyneitä vertaistukiryhmiä mm. diabeteslasten perheille. Muina vertaistukiryhminä toimivat sydänlastenryhmä ja allergisten lasten ryhmä. Neuvola tekee yhteistyötä Parkanon MLL:n yhdistyksen kanssa; mm. perhevalmennukseen kuuluvassa vauvaryhmäkokoontumisissa, joita osittain järjestetään yhdistyksen tiloissa. Hankkeella tuetaan vertaistukiryhmätoimintaa ja aktivoidaan perheitä omatoimiseen kokoontumiseen. (ryhmä kokoontuu ilman terveydenhoitajaa) ja samalla tarjotaan perheille mahdollisuus tutustua kolmannen sektorin toimintaan. Kehitysviiveiset lapset ohjataan neuvolan toimesta Ikaalisten-Parkanon kehitysvammaisten tuki ry:n järjestämiin vertaistukiryhmiin.neuvola osallistuu PSHP:n organisoimaan ja STM:n rahoittamaan projektiin, joka kohdistuu 6-vuotiaiden lastenlasten mielenterveystyön kehittämiseen. Neuvolan tarjoaa neuvolalääkärin palveluita valtakunnallisten suositusten mukaisesti 0-6-vuotiaille lapsille. Äitiysneuvolassa pyritään korkeatasoiseen raskauden hoitamiseen. Haasteena ovat mm. raskausajan diabeetikot, joita Parkanossa on suhteellisen paljon. Ennaltaehkäisevällä työllä pyritään siihen, että asiakkaat motivoituvat hoitamaan itseään, jotta diabetekselta vältyttäisiin. Toimivat varhaisultraäänitutkimukset toteutetaan yhteistyössä Pihlajalinnan lääkärit Oy:n kanssa. Parkanossa kirjoilla oleville ensisynnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö lapsen/ nuoren parhaaksi. Koululääkärin vastaanottoja lisätään niin, määräaikaistarkastuksia on jatkossa 2., 5. ja 8.lk:n oppilaille eli uutena ryhmänä tulevat 2.luokan oppilaat. Ravitsemusterapeutin palveluita käytetään kouluterveydenhuollossa varsinkin ylipainoisten lasten kohdalla. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. SOSIAALITYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot VANHUSTYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot