Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008"

Transkriptio

1 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma

2 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008

3 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus...7 Yleinen taloudellinen tilanne...7 Parkanon talousarvion lähtökohdat...8 Talouden kehitys...8 Kaupungin toiminnallinen strategia...11 Tavoitteet konserniyhtiöille...11 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous...13 Keskusvaalilautakunta...13 Tarkastuslautakunta...14 Kaupunginvaltuusto...14 Kaupunginhallitus...14 Maaseutulautakunta...16 Perusturvalautakunta...17 Sivistyslautakunta...23 Tekninen lautakunta...31 Ympäristölautakunta...34 Rakennuslautakunta...38 Tuloslaskelma...41 Investoinnit...42 Rahoituslaskelma...49 Vesihuoltolaitos...50 Henkilöstöosa...52 Henkilöstösuunnitelma...52 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Parkanon kaupungin henkilökunta

4 Parkanon kaupunki 4 Talousarvio 2008

5 Parkanon kaupunki 5 Talousarvio 2008 Kaupunginjohtajan katsaus VUODEN 2008 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTEET Tausta Parkanon kaupungin talous on vuoden 2007 aikana parantunut selkeästi neljän alijäämäisen vuoden jälkeen. On odotettavissa, että velkamäärä alenee hieman vuoden 2006 tasosta. Talouden tervehtyminen johtuu käyttötalousmenojen kasvun hidastumisesta sekä verotulotuottojen kasvusta. Myös nettoinvestointitaso on sopeutettu tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Vuoden 2007 talousarvioon sisältyi monia rakenteellisia uudistuksia, joiden toteuttamista jatketaan myös vuoden 2008 aikana. Seuraavat merkittävät palvelurakenteen uudistukset tulevat voimaan vuoden alussa. Nämä uudistukset liittyvät kuntien väliseen yhteistoimintaan ja vuosi 2008 tulee olemaan keskeistä valmisteluaikaa pitkälle tähtäävien palvelurakenneuudistusten valmistelussa. Talousarvion sekä taloussuunnitelman valmisteluun ovat vaikuttaneet merkittävästi syksyllä 2007 tehdyt kustannuksiltaan korkeat palkkaratkaisut sekä kunta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Käyttötalous Vuoden 2008 talousarvio on euroa ylijäämäinen ja vuosikate on 1,77 milj. euroa positiivinen. Toimintakate kasvaa 5,4 % verrattuna vuoden 2007 ennusteeseen. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa palkkakustannusten kasvusta. Talousarvion valmistelussa kaupungin johtoryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja osastopäälliköiden lautakunnille tekemät esitykset ovat olleet kaupunginjohtajan hyväksymiä. Lautakunnat ovat käsitelleet ehdotuksensa loka-marraskuun vaihteessa, eikä päätökset ole merkittävästi poikenneet esityksistä. Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu erittäin kireäksi ja siinä pysyminen vaatii kovaa työtä kaikilla tasoilla. Todettakoon, että talousarvio ei sisällä epärealistia oletuksia. Toki on olemassa useita riskitekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoito, vaikka esitys on sairaanhoitopiirin kanssa käydyn neuvottelun tulos. Investoinnit Vuoden 2008 talousarviossa Parkanon kaupungilla on kolme merkittävää investointikohdetta: - Terveyskeskuksen kosteusvaurioiden korjaamisen jatkaminen - Viemärilaitoksen saneerauksen jatkaminen - Vuorijärven vedenottamon saneeraus Muilta osin investoinnit ovat alhaiset, eikä investointitasojen korottamiselle ole tulevaisuudessakaan edellytyksiä, ellei kaupungin velkamäärää kyetä edelleen alentamaa. Vuoden 2008 nettoinvestoinnit ovat noin 1,7 milj. euroa ja suunnitteluvuosina pyritään noin 1,5 milj. euron nettoinvestointitasolle.

6 Parkanon kaupunki 6 Talousarvio 2008 Rahoitus Tulorahoituksella pystytään rahoittamaan kaikki esitetyt investoinnit vuosikatteen ollessa noin 1,77 milj. euroa ja nettoinvestointien noin 1,7 milj. euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin velkamäärä saadaan vakiinnutettua vuosien 2007 ja 2008 aikana noin 14 milj. euroon, mutta varsinaisesti laskuun se lähtee vasta suunnittelukauden lopulla. Mainittakoon kuitenkin, että taso on noin 2 miljoonaa euroa matalampi kuin mitä arvioitiin elokuussa 2006 hyväksytyssä taloudellisessa selviytymissuunnitelmassa. Lopuksi Talousarvio osoittaa sen, että Parkanon kaupungilla on edellytykset selviytyä taloudellisesta ahdingosta. Tämä edellyttää kuitenkin kaikilta toimijoilta varauksetonta yhteistyötä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Syksyllä tehty palkkaratkaisu sekä mahdollinen valtakunnallisen talouskasvun hidastuminen saattavat kuitenkin johtaa nopeaan taloustilanteen heikkenemiseen. Tämän johdosta Parkanon kaupungin on oltava mukana tekemässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisia toimenpiteitä, ovat ne sitten kuntarakenteen muutoksia tai palveluiden järjestämiseen liittyviä uudistuksia. Parkanossa Jarkko Malmberg kaupunginjohtaja

7 Parkanon kaupunki 7 Talousarvio 2008 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa. Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2008 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on * tavoitteet toimielimittäin * määrärahat nettomääräisinä osa-alueittain esitetyllä tasolla, Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli euron hankkeet ja yli euron irtaimistohankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös henkilöstöosan jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kansantuotteen määrän arvioidaan kohoavan reilut 4 % v Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi, maatalouden, rakentamisen, kaupan ja rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Ensi vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hinta- ja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet tänä vuonna erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä ensi vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti ensi vuonna kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Työttömyysasteeksi arvioidaan n. 6,3 prosenttia vuonna Kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia kuluvana vuonna. Kunta-alan uusi palkkasopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti nopeutuu sopimuskorotusten johdosta merkittävästi. Kunta-alan kustannustaso kohoaa ensi vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut viime vuosia runsaan kolmen prosentin luokkaa, kun se ensi vuonna kohonnee 4½ 5 %. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa valtakunnallista kasvua selittää ansiotulojen odotettua parempi lisäys. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Myös kuntien yhteisöveroja kertyy ennakoitua enemmän. Lähde: Kuntataloustiedote 4/2007

8 Parkanon kaupunki 8 Talousarvio 2008 Parkanon talousarvion lähtökohdat Talousarvion tavoitteena on talouden tervehdyttämisen jatkaminen. Vuoden 2007 aikana toteutetut talouden tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat hillinneet kustannusten kasvua ja toteutuneet puolen vuoden toimintamenot olivat edellisen vuoden tasolla. Tämän kehityksen jatkaminen vaatii tarkkaa taloudenhoitoa jatkossakin. Vuoden 2007 tulosennusteen mukaan talous toteutuu talousarviota hieman parempana. Vaikka toimintamenot kasvavat arvioitua enemmän johtuen syksyn palkankorotuksista ja lomautusten toteutumisesta vain osittain, niin verotulojen hyvä kehitys kattaa nämä välttämättömät menolisäykset. Parkanon kaupungin talousarvio vuodelle 2008 on rakennettu nykyiselle 20,50 tuloveroprosentin pohjalle ja kiinteistöveroa peritään v prosenttien mukaisena. Verotulojen kokonaiskasvuksi on realistisesti arvioitu n. 4 %. Talousarvion laadinnassa on ollut keskeisenä tavoitteena, että velkamäärä ei kasvaisi. Tähän päästään rajaamalla investoinnit sille tasolle, että ne pystytään kattamaan vuosikatteen määrällä. Talousarviossa on pyritty kuitenkin huomioimaan realistinen kustannuskasvu. Talousarvion henkilöstömenoihin on varauduttu huomioimalla tiedossa olevat, tehdyt palkkasopimukset. Mikäli uusia, jo sovituista poikkeavia ratkaisuja tulee toteutettavaksi, talousarvioon jouduttaneen tekemään muutoksia. Henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuutta lomarahan vapaaseen vaihtoon, tavoitteena on noin viikon palkkamenosäästö. Talouden kehitys milj. TP 2006 ENNUSTE 2007 TA 2008 Toimintakate -27,9-27,4-28,8 Verotulot 18,2 19,5 20,3 Valtionosuudet 10,3 10,3 10,9 Vuosikate 0,4 1,8 1,8 Yli/alijäämä -0,9 0,5 0,6 Nettoinvestoinnit milj. euroa 1,60 1,2 1,7 Lainamäärä milj. euroa 15, Kumulatiivinen yli/alijäämä M -2,1-1,6-1,1 Talousarviovuoden toimintaa on suunniteltu talouden tervehdyttämisen jatkamiseksi ottaen huomioon kuitenkin realistinen kustannustason nousu. Toimintamenot kasvavat kuluvan vuoden ennusteesta 4,3 %. Henkilöstökulut ovat 16,4 M ja kasvua on n. 4,7 % vuoden 2007 ennusteesta. Kuluvan loppuvuoden ja ensi vuoden kuluja nostavat uudet palkkasopimukset ja tarvittavat hoitohenkilöstön lisäykset. Palveluja ostetan 13,4 miljoonalla eurolla jossa on kasvua 3,8 %. Erikoissairaanhoidon menoihin varaudutaan lähes 6,5 miljoonalla eurolla, kasvua 5,8 %. Toimintatuloja kasvattavat sosiaali- ja terveyden huollon maksujen korotukset parilla prosentilla. Toimintakate kasvaa lähes 1,5 miljoonalla eurolla eli 5,4 %:lla 28,8 miljoonaan euroon.

9 Parkanon kaupunki 9 Talousarvio 2008 Kaupungin verotulot ylittävät 20 M :n rajan ja kasvavat n. 4 %. Kunnallisveron määräksi arvioidaan 17,3 M, jossa on realistisesti arvioitu ansiotulojen kasvun myötä nousua 4,7 %. Yhteisöveroa kaupunki saa 1,9 M ja kiinteistöveroa 1,1 M. Kiinteistöveron määrään voi vaikuttaa tulevan vuoden rakentaminen ja kiinteistöjen verotusarvojen kehitys. Lähivuosina verotulokasvun odotetaan jatkuvan n. 3 %:n vuositahtia ja samalla tasapainottavan taloutta. Parkanon verotulokehitys * 2008** ** 2010** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Myös valtionosuudet kehittyvät hyvään suuntaan ja kertyvät n. 11 M :n suuruisena. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvavat n. 9,1 %, kun taas sivistystoimen valtionosuuksiin sisältyy epävarmuutta johtuen oppilasmäärien kehityksestä. Rahoituskuluja nostaa nykyisen lainakannan korkomenojen kasvusuunta. Lähivuoden aikana korkokehityksen uskotaan tasaantuvan ja korkomenojen hieman alenevan. Talousarvion vuosikate on lähes 1,8 M, jolla kaupungin investoinnit pystytään kattamaan. Parkanon vuosikate ja nettoinvestoinnit 5,00 4,00 3,00 milj 2,00 1,00 0,00-1, e ,00 Vuos ikate Nettoinvestoinnit

10 Parkanon kaupunki 10 Talousarvio 2008 Ensi vuoden investoinneista mittavin hanke on jäteveden puhdistamon laajennuksen jatkaminen 0,8 miljoonalla eurolla, johon kaupunki saa TE-keskukselta avustuksen. Vesihuoltolaitoksen toinen välttämätön investointi on Vuorijärven vedenottamon suodatusjärjestelmän rakentaminen vesiongelmien poistamiseksi. Myös terveyskeskuksen kosteusvaurion korjaamista jatketaan ensi vuonna. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1,65 M. Kaupungin poistotaso alenee 1,1 miljoonaan euron ja tiukka talousarvio tuo lopputulokseksi euron ylijäämän. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan tiukkaa taloutta ja kuntalain mukaisesti vanhoilta vuosilta kertynyt kumulatiivinen alijäämä katetaan v Kumulatiivinen yli/alijäämä 3 2,92 1,98 2 1,05 1 0,18 0,00 0,23 milj 0-0, ,98-1,22-0, ,13-1, e vuosi Kuluvana vuonna laskuun kääntynyttä velkamäärää pyritään edelleen aktiivisesti alentamaan. Talousarviovuoden lainamäärä on 13,9 M eli 1942 asukasta kohden. Lainakanta. 16,0 14,0 14,1 15,1 14,0 13,9 12,0 10,7 10,0 8,9 8,2 M 8,0 6,2 7,3 6,0 4,0 2,0 0, e 2008 vuosi

11 Parkanon kaupunki 11 Talousarvio 2008 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on liitteenä ja tulos on euroa ylijäämäinen. Ongelmallista vesihuoltolaitoksen taloudelle ovat isot investoinnit, joista suurimpana hankkeena on jäteveden puhdistamon rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi vesilaitoksen ulkoisen velan määrä on kasvanut miljoonalla eurolla v syksyllä ja päätyy talousarvion 2008 mukaan 2,4 miljoonaan euroon. Kaupungin vesihuoltolaitokseen sijoittamalle pääomalle tuottoprosentiksi vahvistetaan 0 % ensi vuodelle Kaupungin toiminnallinen strategia Tavoitteena on luoda kaupungille - Palveluiden järjestämisen strategia, jolla kiinteästi Paras -hankkeeseen liittyen turvataan palvelut nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä naapurikuntien kanssa - Kaupungin elinvoimaisuuden strategia, joka suuntautuu uusien asukkaiden hankkimiseen, elinkeinojen tukemiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen yhteistyössä Kehitys-Parkin kanssa Tavoitteet konserniyhtiöille Kehitys-Parkki Oy Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Asemanseudun kehittäminen hankkeen avulla Liike- ja teollisuustilojen rakentamisen edistäminen Kolmoskeskuksen kehittäminen Seuranta: Kehitys-Parkki Oy:n toiminnan mittarina yritysten ja työpaikkojen määrän kehitysseuranta Kehitys-Parkki Oy:n rahoituksen seuranta kaupungin maksuosuuksien muotoutumisena Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy Joustava ja taloudellinen toimintatapa Toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta Kokonaisanalyysin laatiminen vuokratalojen tilasta - kartoitus nykyisestä rakennuskannasta - asuntokannan tarkastelu tulevaisuuden tarpeet huomioiden

12 Parkanon kaupunki 12 Talousarvio 2008

13 Parkanon kaupunki 13 Talousarvio 2008 Tavoitteet toimielimille ja käyttötalous TULOSLASKELMA TP 2006 TA 2007 TA 2008 kasvu % 2007 ehdotus TA 2008 TA/enn Toimintakate , Verotulot , kunnallisvero , yhteisövero , kiinteistövero , Valtionosuudet , yleinen , sosiaali ja terveys , sivistys , harkinnanvarainen Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate , Poistot , Tilikauden yli/alijäämä , Kumulatiivinen yli/alijäämä , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 2006 TA TA 2008 ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , Netto , Poistot Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Vuonna 2008 järjestetään kunnallisvaalit. Europarlamenttivaalit pidetään vuonna ja eduskuntavaalit v Ennakkoäänestys pyritään hoitamaan kaupungin omana työnä.

14 Parkanon kaupunki 14 Talousarvio 2008 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO , Tarkastuslautakunnan kokousten määrä on 9 kokousta vuodessa ja tilintarkastajalle varataan 20 t tarkastuspäivää / vuosi. Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2006 TA 2007 Tulot ehdotus TA 2008 muutos% Menot , NETTO , Kaupunginvaltuusto esitetään omana sitovana toimialueenaan ja määräraha on arvioitu riittävän valtuuston normaaliin kokoustoimintaan. Kaupunginhallitus Tavoitteet: Kaupungin talous Tavoite: Tavoitteena alijäämän kattaminen sekä velkatason alentaminen suunnittelukaudella nykyisillä veroprosenteilla. Keinot: Käyttötalousmenojen aktiivinen seuranta ja raportointi sekä nopea reagointi mahdollisiin ongelmiin. Uusien toiminnallisesti ja taloudellisesti parempien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöön otto. Ainoastaan välttämättömien investointien toteuttaminen. Paras -hanke Tavoite: Täyttää Paras -hankkeen kriteerit Keinot: Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen ja toteuttaminen yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.

15 Parkanon kaupunki 15 Talousarvio 2008 Uudet asukkaat Tavoite: Negatiivisen nettomuuton pysäyttäminen suunnitelmakauden aikana. Keinot: o asukasmarkkinointiin panostaminen o aktiivinen elinkeinopolitiikka (kts. Kehitys-Parkin tavoitteet) o viihtyvyystekijöiden huomioiminen kaupungin kehittämisessä ja kaavoituksessa o kiinnostavien asuinalueiden tarjoaminen - Viinikan asunto-alueen jatkorakentaminen - leirintäalueen mahdollisesta kaavoittamisesta päätökset kevään 2008 aikana Henkilöstö Tavoite: Työtyytyväisyyden parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen Keinot: Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja kehityskeskusteluiden systemaattinen läpikäynti. Henkilöstö mukana palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvän henkilöstösuunnitelman laadinnassa. Tyky- toiminnan kehittäminen vuoden 2008 aikana Seuranta: Talouden kehitystä seurataan säännöllisellä raportoinnilla. Talousarvion riittävyyden ja tulosennusteiden käsittely ja tarvittaessa puuttuminen toimintaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kehityshankkeiden toteuttamisesta päättäminen Henkilöstön määrän seuranta kuukausittain. Työtyytyväisyys mittaukset vuoden 2008 aikana. KAUPUNGINHALLITUS TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot YLEISHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

16 Parkanon kaupunki 16 Talousarvio 2008 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Kaupunginhallituksen kokoustoiminnan ja kaupunginjohtajan toiminnan lisäksi määrärahaa on varattu nuorten kesätyötukeen ym. muihin avustuksiin. Kylärahaan on varauduttu eurolla. Kunta- ja palvelurakenteen uudistukseen liittyvään terveyspiirin sekä muun kuntayhteistyön valmistelun jatkamiseen on varauduttu talousarviossa. Hallituksen ja valtuuston valmistelua hoitaa kansliapalveluyksikkö. Yhteistoiminta- ja jäsenosuuksiin sekä verotuskustannuksiin on budjetissa myös varauduttu. Elinkeinojen kehittämistä varten on huomioitu Kehitys-Parkki Oy:n maksuosuudet, joita alentamaan on kehitysyhtiölle asetettu tavoite tulojen hankintaan. Edunvalvonta järjestetään kuntien yhteisenä toimintana ja palvelu ostetaan Ikaalisten kaupungilta. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstön hyvinvointia ja työterveyshuoltoa, työsuojelua ja työpaikkademokratiaa. Myös henkilöstölehti tuotetaan muutama kerta vuodessa. Tukipalveluilla tuotetaan keskitetysti kaupungin ja vesilaitoksen taloushallinnon tehtävät, kirjanpito ja palkat. Talouspalveluyksikössä tuotetaan myös Kihniölle palkanlaskennan palvelut. Talouspalvelujen tehtäväkenttää hoidetaan nyt erittäin niukoin resurssein, yhteensä 8,5 henkilötyövuoden avulla. Resurssin riittävyyttä tuleekin seurata tarkoin, varsinkin kun tehtäväkenttä on talousarviovuonna laajentumassa. Konsernitilinpäätöksen laajentumiseen tulee varautua ja se toteutetaan jo vuodelta Vuoden 2008 aikana valmistellaan kirjanpito- ja kustannuslaskentajärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa vuoden alusta toteutettavat palvelurakenneuudistuksen seuranta. Myös toimistotarvikkeiden hankinta, arkistointi, postitus ja puhelinvaihde ovat koko organisaation tukipalveluita. Maaseutulautakunta Tavoitteet: Maaseututoimen hallinnon tavoitteena on palvella asiakkaitaan ystävällisesti ja asiantuntevasti. Tiedottamista ja neuvontaa pyritään kohdistamaan asiakaskohtaiseksi niin, että mahdollisimman moni asiakas saisi riittävästi perustietoa asioidensa hoitamiseksi. Hakemukset käsitellään ja maksatukset valmistellaan viivytyksettä. MAASEUTULAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot Menot , NETTO ,

17 Parkanon kaupunki 17 Talousarvio 2008 Yhä suurempi osuus maatalouden tuloista muodostuu lukuisista eri pinta-alaperusteisista ja eläinperusteista Eu- ja kansallisista tuista. Pinta-alaperusteinen päätukihaku on huhtikuussa, mutta eläinperusteisten tukien hakuaikoja on pitkin vuotta. Tukiehdot ovat monelle hyvinkin vaikeaselkoiset ja silloin on tarpeen mahdollisuus kääntyä maaseututoimiston puoleen ongelmien ratkaisemiseksi. Perusturvalautakunta Tavoitteet: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita ja kaupungin voimavaroja vastaavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja hankinta. Toimiva hoidonporrastus joustavat ja oikea-aikaiset siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; siirto vuorokauden kuluessa erikoissairaanhoidon esittämästä ajankohdasta joustavat ja oikea aikaiset siirrot laitoshoidossa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välillä ikääntyvien kuntoisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen toimiva kotihoito Perusterveydenhuollon saatavuus ammattilaisen ensiarvio sairaudesta kolmen päivän kuluessa hoitoonpääsyn turvaaminen Ennaltaehkäisevä työ kansantautien ehkäisyssä Dehko-projekti / kakkostyypin diabeteksen toteaminen Päivähoidon ja esiopetuksen saatavuus hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksesta Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen määrän hallinta Seuranta: Toiminto Toimiva hoidonporrastus Perusterveydenhuollon saatavuus Seurantatapa jonotus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon pitkäaikaishoidettavien hoitopäivät vuodessa omaishoidontuella hoidettavien % -osuus +75 v. ennaltaehkäisevien käyntien määrä yli 80 -vuotiaille vastaanottoon menevä aika yhteydenotosta hoidon tarpeen toteamiseen menevä aika Ennaltaehkäisevä työ kansantautien projektin tilastoitujen tulosten seuranta Pirkanmaan ehkäisyssä sairaanhoitopiirin ja erityisesti Parkanon kaupungin osalta Päivähoidon/esiopetuksen saatavuus hoitopaikan saamiseen menevä aika hakemuksen jättämisestä %-osuus päivähoidossa 0-6 -vuotiaiden ikäryhmästä suhdelukukäyttöaste

18 Parkanon kaupunki 18 Talousarvio 2008 Asiantuntevat sosiaalityön palvelut Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Sairauspoissaolojen hallinta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä / toimintapäivät kuntouttavan aktivointisuunnitelmien määrä toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain palveluliikenteen käyttäjämäärä työntekijämäärä suhteutettuna potilas- ja asiakasmäärään vuodeosastolla, vanhainkodissa ja kotihoidossa sairauspoissaolojen määrän kehitys; Paras-soster hankkeen hyödyntäminen työssäjaksamisessa PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2006 TA ehdotus TA 2008 Tulot , Menot , NETTO , Poistot PERUSTURVAN HALLINTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% muutos% Tulot ,00 Menot , NETTO , Poistot Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on yhdessä toimien tukea kuntalaisten hyvinvointia, jotta asiakaskunta saavuttaisi edellytystensä mukaisen hyvän terveydentilan ja sosiaalisen turvallisuuden. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteellisten talousarviomäärärahojen puitteissa eritasoisten palvelujen riittävään ja oikea-aikaiseen tarjontaan, jotta palvelurakenteen toiminta muodostuisi joustavaksi ja tehokkaaksi. Sosiaali- ja terveystoimessa etsitään ja toteutetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi. Keinoina käytetään työnkiertoa, tehtävien sisältöjen tarkennuksia, sisäistä koulutusta ja järjestelmällistä perehdytystä. Tehokkailla ja toimivilla palveluilla vältetään tarpeettomia kustannuksia. Perusturvapalveluilla tuetaan erityisesti asiakaskunnan omatoimisuuden säilymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on tavoitteena toteuttaa voimassaolevia koulutussuosituksia. Koulutus järjestetään pääosin sisäisenä koulutuksena. TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

19 Parkanon kaupunki 19 Talousarvio 2008 AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot HAMMASHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , YMPÄRISTÖ-TERVEY DENHUOLTO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot Terveyskeskuksen vuodeosastolta tuotetaan pitkäaikaista laitoshoitoa, akuuttisairaanhoitoa sekä jatkokuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille. Tavoitteena on huolehtia Coxasta kotiutuvien potilaiden jatkohoidosta, mikä aikaisemmin on tapahtunut Vammalan aluesairaalassa. Hoidon porrastusta hiotaan entistä toimivammaksi koko palvelurakenteessa. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään edelleen laitoshoidon, kotihoidon, potilaan ja omaisten kesken. Kuntouttavan hoitotyön toteutetusta kehitetään laitoshoidossa, avosairaanhoidossa ja kotihoidossa. Perusterveydenhuollossa perustyöajan tehtäviä hoidetaan viiden lääkärin työpanoksella. Virkalääkäreiden lisäksi on käytössä Pihlajalinnan Lääkärit Oy:n kanssa tehdyllä ostopalvelusopimuksella hankittava resurssi. Perusterveydenhuollossa erityisenä painopistealueena on ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Äitiysneuvolassa paneudutaan, synnyttäneiden äitien ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä nuorisopsykiatrian kanssa.

20 Parkanon kaupunki 20 Talousarvio 2008 Diabeteksen hoitoon panostetaan turvaamalla riittävä diabeteshoitajan työresurssi. Tavoitteena on saada diabeetikot säännöllisen hoidon ja seurannan piiriin jatko-ongelmien välttämiseksi. Lihavuuden torjuntaa tehostetaan sekä tupakan ja päihteiden käyttöön puututaan.terveyskeskuksessa kosteusvaurioalueilla jatketaan tilojen korjaustöitä. Suun terveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksessa ja tavoitteena on saada jonotilanne valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaiseksi. Röntgenissä siirrytään digitaaliseen kuvantamiseen talousarviovuoden aikana. Lastenneuvolassa jatketaan vuoden 2007 aikana käynnistyneitä vertaistukiryhmiä mm. diabeteslasten perheille. Muina vertaistukiryhminä toimivat sydänlastenryhmä ja allergisten lasten ryhmä. Neuvola tekee yhteistyötä Parkanon MLL:n yhdistyksen kanssa; mm. perhevalmennukseen kuuluvassa vauvaryhmäkokoontumisissa, joita osittain järjestetään yhdistyksen tiloissa. Hankkeella tuetaan vertaistukiryhmätoimintaa ja aktivoidaan perheitä omatoimiseen kokoontumiseen. (ryhmä kokoontuu ilman terveydenhoitajaa) ja samalla tarjotaan perheille mahdollisuus tutustua kolmannen sektorin toimintaan. Kehitysviiveiset lapset ohjataan neuvolan toimesta Ikaalisten-Parkanon kehitysvammaisten tuki ry:n järjestämiin vertaistukiryhmiin.neuvola osallistuu PSHP:n organisoimaan ja STM:n rahoittamaan projektiin, joka kohdistuu 6-vuotiaiden lastenlasten mielenterveystyön kehittämiseen. Neuvolan tarjoaa neuvolalääkärin palveluita valtakunnallisten suositusten mukaisesti 0-6-vuotiaille lapsille. Äitiysneuvolassa pyritään korkeatasoiseen raskauden hoitamiseen. Haasteena ovat mm. raskausajan diabeetikot, joita Parkanossa on suhteellisen paljon. Ennaltaehkäisevällä työllä pyritään siihen, että asiakkaat motivoituvat hoitamaan itseään, jotta diabetekselta vältyttäisiin. Toimivat varhaisultraäänitutkimukset toteutetaan yhteistyössä Pihlajalinnan lääkärit Oy:n kanssa. Parkanossa kirjoilla oleville ensisynnyttäjille maksetaan 250 :n synnytysavustus. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa painottuu moniammatillinen yhteistyö lapsen/ nuoren parhaaksi. Koululääkärin vastaanottoja lisätään niin, määräaikaistarkastuksia on jatkossa 2., 5. ja 8.lk:n oppilaille eli uutena ryhmänä tulevat 2.luokan oppilaat. Ravitsemusterapeutin palveluita käytetään kouluterveydenhuollossa varsinkin ylipainoisten lasten kohdalla. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan yksityissektorilta hankittavalla laaja-alaisella erikoissairaanhoidon konsultaatiotoiminnalla, seutukunnallisella yhteistyöllä, vuodeosaston aktiivisella työotteella, tehokkaalla kotihoidolla, toimivalla hoidonporrastuksella, ostopalvelutoimintaa, omaa ympärivuorokautista lääkäripäivystystä sekä tehokasta avosairaanhoitoa jatkamalla. SOSIAALITYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot LASTEN PÄIVÄHOITO TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot VANHUSTYÖ TP 2006 TA ehdotus TA 2008 muutos% Tulot , Menot , NETTO , Poistot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä OULAISTEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 58 hyväksymä SISÄLLYS Yleisperustelut Taulukot - tuloslaskelma - tuloslaskelma tilitasolla - rahoituslaskelma - käyttötalous vastuualueittain (määrärahataso)

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot