LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ"

Transkriptio

1 MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE

2 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste 9/2008 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2008

3 ESIPUHE Opetushallitus myönsi vuonna 2007 Kirkkopalvelut ry:n Sisälähetysseuran oppilaitokselle valtionavustuksen lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (lastenohjaajien) tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja selvityksen tekemiseen. Käsillä oleva selvitys on tämän osaamistarvekartoituksen tulos. Selvitys pohjustaa ammatillisten perustutkintojen uudistustyötä, joka tehdään porrastetusti kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin vuoteen 2010 mennessä. Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden tarkistus on aloitettu syksyllä 2007 ja työ valmistuu loppuvuonna Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan Osaamistarpeiden ennakoinnissa käytettiin lähinnä laadullisia menetelmiä sekä aineiston keräämisessä että sen analysoinnissa. Haastateltaviksi valittiin työnantajien ja työntekijöiden edustajia lastenohjaajien erilaisista keskeisistä työympäristöistä, kuten seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä, kunnan päivähoidosta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta eri puolilta Suomea. Myös alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja sektorin muiden toimijoiden mielipidettä kysyttiin. Haastattelujen lisäksi aineistoa täydennettiin alan tulevaisuutta ennakoivien asiakirjojen ja selvitysten tiedoilla. Aineiston kokoamisen, haastattelut ja analysoinnin kuten myös raportin kirjoittamisen toteutti käytännössä yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologi Maria Ruuskanen Sisälähetysseuran oppilaitoksen toimeksiannosta. Raportti perustuu lähinnä laadulliseen analyysiin, joten haastateltavien mielipiteiden painoarvoa ei ole kuvattu määrällisesti. Selvitys palvelee tutkinnon perusteiden uudistamistyön lisäksi saumattomasti nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunnan tehtävää. Lastenohjaajien koulutus kuuluu tämän koulutustoimikunnan toimialaan. Selvityksen tulosten pohjalta voidaan tehdä aloitteita ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi monilla tasoilla. Lämmin kiitos selvityksen tekijälle ja kaikille kartoitustyöhön osallistuneille! Helsingissä Marja Pesonen Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunnan puheenjohtaja Ulla Aunola Koulutustoimikunnan sihteeri Opetushallitus 3

4 4

5 SISÄLLYS 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TOTEUTUSTAPA Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Menetelmät ja aineisto 7 2 KASVATUSTYÖSSÄ TOIMIVIEN OSAAMISVAATIMUKSET TULEVAISUUTTA JA KASVATUSALAA KOSKEVIEN JULKAISUJEN JA ASIAKIRJOJEN VALOSSA 10 3 HAASTATTELUJEN TULOKSET Tulevaisuutta ei ole ilman menneisyyttä kasvatustoiminnan historiaa ja nykypäivän haasteita Helpompaa vai vaikeampaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristön piirteitä Tarvitaanko ennustajia? tulevaisuuden ennakoimisen vaikeus Lastenohjaajien työnkuva ja perusosaaminen Tulevaisuuden haasteiden heijastuminen lastenohjaajien osaamisvaatimuksiin Perheiden ja lasten tukeminen Työn pohjana olevat arvot ja arvo-osaaminen Ryhmän ohjaaminen vs. yksilön ohjaaminen Ilmaisutaidot, ilmaisutaitojen ohjaus ja menetelmätuntemus Iltapäivätoiminnan haasteet ja vaatimukset osaamiselle Informaatiotulvan hallitseminen Työyhteisössä toimiminen Verkostoituminen ja yhteistyö Monikulttuurisuus Oman osaamisen arviointi ja ammatillinen kehittyminen Alalle hakeutuvan persoonallisuus ja asenteet millainen on hyvä kasvatustoiminnan ammattilainen? Työhyvinvointi ja jaksaminen Haasteelliset ja osaamista koettelevat tilanteet työssä Vastavalmistuneiden osaamisvaatimukset Seurakunnan ja muun yhteiskunnan kasvatustoiminta eroja toimintaympäristöissä ja työn sisällöissä Seurakuntien työ myllerryksessä Uskontokasvatus päivähoidossa Kristillisen kasvatuksen osaaminen Ammatillinen identiteetti Palvelunäkökulma ja markkinointiosaaminen 73 5

6 3.5 Muita tulevaisuudessa tarvittavia työelämävalmiuksia Talousosaaminen Aseptinen osaaminen ja hygieniaosaaminen Lainsäädännön tuntemus Työntekijöiden ja lasten turvallisuus Toimintatapojen kehittäminen työyhteisössä ja omassa työssä Ekologisuus ja ympäristöosaaminen Verkko-osaaminen ja tekstinkäsittelytaidot Mikä on tärkeää tulevaisuuden kasvatustyössä? 79 4 TULEVAISUUDEN VAATIMUKSIA LASTENOHJAAJIEN KOULUTUKSELLE Opiskelija-aineksen haasteellisuus Näkemykset ja kokemukset lastenohjaajakoulutuksesta Ajatuksia lastenohjaajakoulutuksen kehitettävistä sisällöistä yhteenvetoa haastattelujen tuloksista Koulutuksen ja työelämän välinen vuoropuhelu 86 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 87 LÄHTEET 89 LIITTEET 91 Liite 1. Selvityksen informantit 91 Liite 2. Haastattelurunko 92 6

7 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TOTEUTUSTAPA 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Lapsi- ja perhetyön ammatilliseen perustutkintoon liittyvien tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittämisen tarkoituksena on ennakoida vuosien toimintaympäristöjen tilannetta tutkintoa vastaavilla toimialoilla. Tarkoituksena on myös kartoittaa osaamista, jota tutkinnon suorittaneilta henkilöiltä tulevaisuudessa edellytetään. Selvitys liittyy Opetushallituksen vuosina toteuttamaan ammatillisten perustutkintojen ja opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyöhön. Osaamistarvekartoitus luo osaltaan peilauspintaa Lahden Diakoniasäätiön lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistamishankkeelle. Selvityksen käytännön toteuttamista ovat edeltäneet kommentit, joita Opetushallituksen asettama ohjausryhmä ja Lahden Diakoniasäätiön hankkeen työryhmä ovat antaneet selvityssuunnitelmasta ja haastattelukysymyksistä. Sosiaali- ja terveysministeriön Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportissa (2007) todetaan: Henkilöstön koulutuksen on vastattava annettavan palvelun sisältöä ja laatua, siksi varhaiskasvatuksen koulutusjärjestelmää ja koulutuksia on arvioitava varhaiskasvatuksessa esiintyvien nykyisten osaamisen haasteiden ja tarpeiden pohjalta. Käsillä oleva selvitys vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen. Erilaisten selvitysten tuloksia voi toisinaan olla vaikea soveltaa koulutuksessa ei ole aina selvää, kuinka osaamisen haasteet operationalisoidaan koulutuksen sisällöiksi. Tässä raportissa on ollut pyrkimyksenä kuvata haastatteluissa esiin tulleita asioita elämänläheisesti, käyttäen muun muassa haastatteluista poimittuja suoria lainauksia, jotta olisi mahdollisuus välittää sitä aitoa sanomaa, jota eri tahot ovat oman työnsä sisällöistä ja sen tulevaisuudesta tuoneet esille. Mielipiteitä ei ole laitettu tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka moni on tietystä asiasta puhunut. Kaikkien näkemykset ovat merkityksellisiä, koska jokainen mielipide kuvastaa kunkin varhaiskasvatustyössä toimivan ihmisen sen hetkistä tai tulevaisuuteen suuntautunutta todellisuutta aidoimmillaan hänen omasta tehtävästään ja toimintaympäristöstään katsottuna. Näin ollen olisi väärin lähteä tekemään näkemyksistä karkeita yleistyksiä ottamalla huomioon vain ne asiat, jotka useimmat ovat maininneet. Lastenohjaajan koulutuksen toteuttamismuotoihin tai koulutuksen historiaan ei tässä raportissa ole paneuduttu. Siitä saa tarvittaessa tietoa muista lähteistä (ks. esim. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b). 1.2 Menetelmät ja aineisto Selvityksessä käytettiin laadullisia menetelmiä sekä aineiston keräämisessä että sen analysoinnissa. Aineiston keruumenetelmänä oli kohdennettu haastattelu (Yin 1987), ja analysoinnissa käytettiin toimintatutkimuksellisia periaatteita ja menetelmiä (Kuula 2000). 7

8 Aineiston keräämistä ja analysointia sekä niistä tehtyjä päätelmiä tehtiin jatkuvana prosessina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kootun aineiston tuloksia testataan seuraavilla sopiviksi osoittautuvilla haastateltavilla samalla, kun uudelta haastateltavalta saadaan uusia näkökulmia analysoitavaksi ja päätelmien pohjaksi. Näin ollen selvityksen taustalla on hermeneuttinen viitekehys ja hermeneuttiseen kehään perustuva tiedon muodostuksen idea. (Wikipedia.) Lastenohjaajien keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan lapsi- ja perhetyö, kunnan päivähoito sekä iltapäivätoiminta (Opetushallitus 2001). Nämä työympäristöt pyrittiin huomioimaan haastateltavien valinnassa. Aineisto kerättiin haastattelemalla ensinnäkin osaamishaasteiden kannalta ajatellen merkittäviä informantteja, toiseksi eri positioista käsin varhaiskasvatuksen kenttää hallitsevia informantteja sekä kolmanneksi eri ammattiryhmien informantteja. Käytännössä valittiin haastateltaviksi yhteiskunnan järjestämän päivähoidon ja muun kasvatustoiminnan työnantajien ja työntekijöiden edustajia eri puolilta Suomea. Lisäksi haastateltiin lapsi- ja perhetyön ammatillista peruskoulutusta tarjoavien oppilaitosten edustajia, sosiaalitoimen ja järjestöjen lastensuojelussa työskenteleviä sekä muita toimijoita, joilla oli näkemystä tutkintoa vastaavien alojen toimintaympäristöistä tulevaisuudessa (esim. järjestöjen ja ammattiliittojen edustajia). Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 40:tä työnantajien, kouluttajien, työntekijöiden sekä sidosryhmien edustajaa. Selvityksessä pyrittiin huomioimaan sekä seurakunnan että yhteiskunnan järjestämän päivähoidon toimintaympäristöt (Ks. liite 1). Haastattelut tehtiin helmi-maaliskuussa 2008 käyttäen aineistonkeruumenetelmänä kohdennettua haastattelua, jossa kysymykset ovat avoimia ja haastattelu on keskustelunomainen. Haastattelussa käytetään konsultatiivista työotetta ja dialogisuuden periaatteita (Yin 1987). Haastateltava nähdään oman työnsä, ammattinsa, ammattialansa ja oppimisensa asiantuntijana, joka havainnoi ja kehittää omaa työtään henkilökohtaisesti värittyneestä käyttöteoriastaan käsin. Kuten Ojanen (2006) kirjoittaa: Dewey totesi jo 1950-luvulla, että kaikki aito oppiminen tulee kokemuksen kautta. Tieto ei ole irrotettavissa elämän kokemuksesta. Haastattelun päätarkoitus on saada syvällistä tietoa juuri niistä asioista, joista haastateltava on saanut kokemusta ja kerännyt tietoa omassa työ- ja sidosryhmäympäristössään. Siten haastattelusta kerätty analysoitava aineisto on haastateltavien määrään nähden moninkertainen, koska jokaisella haastateltavalla on lukuisia työ- ja/tai sidosryhmäkumppaneita, esimerkiksi työkaverit, lasten vanhemmat tai omien lasten perhepäivähoitajat. Tällainen haastatteluaineiston keräämistekniikka rikastaa ymmärrystä tutkittavista ilmiöistä ja hyödyntää optimaalisella tavalla jokaisen informantin tuomaa lisätietoa. (Yin 1987.) Haastattelukysymysten (ks. liite 2) pohjana ja selvityksen täydentävänä aineistona olivat kasvatusalaa koskevat julkaisut sekä eri tahojen tekemät, tulevaisuutta ennakoivat asiakirjat ja selvitykset. Kaikissa kysymyksissä näkökulmana olivat sekä aikaisemmin tapahtuneet että odotettavissa olevat muutokset työssä. Kysymysrunko on eräänlainen tarkastuslista, jonka avulla voi arvioida, onko kaikki sellaiset aihealueet käsitelty, joista haastateltavalla osoittautuu haastattelun kuluessa olevan näkemystä. Tällainen menetelmä tarjoaa myös mahdollisuuden esittää tarkentavia ja syventäviä lisäkysymyksiä. (Yin 1987.) Informanteiksi valituille lähetettiin sähköpostitse tiedote tekeillä olevasta selvityksestä sekä pyyntö haastatteluun osallistumisesta, minkä jälkeen heihin otettiin yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi. Osittain haastateltavat valikoituivat lumipallomenetelmän avulla: haas- 8

9 tateltavilta kysyttiin, tuntevatko he potentiaalisia haastateltaviksi soveltuvia henkilöitä, ja näihin henkilöihin otettiin sitten yhteyttä. Aineiston kerääminen lopetettiin siinä vaiheessa, kun haastattelut alkoivat toistaa itseään eli kyllääntyä suhteessa selvityksen tavoitteisiin. Aineistoa kerättäessä heräsi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä, yhteiskunnallisia rakenteita ja lainsäädäntöä koskevia lisäkysymyksiä, joiden kannalta aineistonkeruuta olisi ollut mielenkiintoista jatkaa ja syventää. Osaaminenhan ei ole irrallaan rakenteista, joissa sitä käytetään. Lähes kaikki haastattelun antaneista kertoivat haastattelun kuluessa suorasti tai epäsuorasti antavansa tietoa mielellään, ja ilman haastattelijan tekemää rajaamista haastatteluajat olisivat useassa tapauksessa venähtäneet reilusti yli asetetun tavoiteajan. Jäi vaikutelma, että haastateltavat tunnistivat haastattelun kuluessa omaa, aiemmin tiedostamatonta, näkemystään oman alansa tulevaisuudesta. 9

10 2 KASVATUSTYÖSSÄ TOIMIVIEN OSAAMIS- VAATIMUKSET TULEVAISUUTTA JA KASVATUSALAA KOSKEVIEN JULKAISUJEN JA ASIAKIRJOJEN VALOSSA Selvitysten tulosten perusteella yksilön selviytyminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät eivät ole nykyajan ja tulevaisuuden maailmassa yhdentekeviä. Useat työryhmät ovat pohtineet, kuinka lapset, nuoret ja aikuiset voivat löytää paikkansa tulevaisuuden yhteiskunnassa. On tarkasteltu myös sitä, minkälaista osaamista eri alojen ammattilaisilta edellytetään, ja toisaalta sitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon jo koulutettaessa uusia osaajia työelämän palvelukseen. Lasten hyvinvoinnin merkitys korostuu yhteiskunnan ikärakenteen muuttuessa. Toimintakykyisiä veronmaksajia tarvitaan, mutta lapsen hyvän elämän tukemisen syyt ovat ensisijaisesti inhimilliset. (Lastensuojelun keskusliitto 2004.) Mietinnöissä, tulevaisuusfoorumeissa ja asiakirjoissa esiin tuodut tulevaisuuden haasteet ovat kaikki hyvin samansuuntaisia kuin käsillä olevassa selvityksessä haastateltujen kertomat asiat. Ennakointi on kuitenkin vaativa tehtävä muun muassa sen takia, että monimutkaiset ja nopeasti tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset vaikeuttavat trendien hahmottamista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b). Ihmisten hyvinvoinnin edellytysten muuttuminen ja tulevaisuuden muutostrendejä Hämäläisen (2006) mukaan Suomessa on tapahtunut arjen hyvinvoinnin hiljainen murros. Sekä ihmisten resursseihin, toimintamahdollisuuksiin, arkipäivän toimintaan, rooleihin että tarpeiden tyydytykseen liittyvissä tekijöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Asiantuntijoiden määritellessä taloudellisen hyvinvoinnin reunaehtoja ovat kansalaisten arkielämän muutokset ja heidän kokemansa hyvinvointi jääneet taka-alalle aina ei ole muistettu tai osattu arvioida, kuinka tehdyt päätökset vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja elämisen edellytyksiin. Perheen ulkopuoliset tekijät määrittelevät yhä enemmän perheiden elämää, ja niillä on vaikutusta myös päivärytmiin ja perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen (Lastensuojelun keskusliitto 2004). Ihmisten kokemaan, subjektiiviseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ei välttämättä ymmärretä vielä kovinkaan hyvin. Aina olisi kuitenkin tarpeen pysähtyä arvioimaan toiminnan lopullista päämäärää, kansalaisten hyvinvointia. (Hämäläinen 2006.) Yhteiskunnan jäsenten käytettävissä olevat resurssit ja toimintamahdollisuudet ovat viime vuosikymmeninä parantuneet, mutta samalla useat korkeaan elintasoon liittyvät sairaudet ovat alkaneet lisääntyä. Lievätkin mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa vakavia ongelmia tietotyössä. Vapaa-ajasta on tullut aiempaa niukempi resurssi. Aikapulaa pahentavat tulotason kasvu, tietotyön siirrettävyys, aikuisten ja lasten harrastusten lisääntyminen, pidentyneet työ-, kauppa- ja harrastusmatkat sekä lisääntynyt television katsominen. Samalla myös sosiaalisten suhteiden vaaliminen on kärsinyt muun muassa muuttoliikkeen 10

11 ja aikapulan pahentumisen takia. Perinteisten ihmissuhteiden rapautumisella on omat vaikutuksensa ihmisten hyvinvointiin. Nykyajan työelämä tai harrastukset eivät pysty tarjoamaan toivottavaa jatkuvuutta, varmuutta ja syvyyttä. Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä hyvinvoinnin kannalta, mikä tarkoittaa, että yksityisen, julkisen ja kansalaissektorin toimintamalleille lankeaa kokonaan uudenlaisia haasteita. (Hämäläinen 2006.) Suomalaisen hyvinvoinnin kehittämiseen tulevaisuudessa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Tulevaisuus asettaa suuria haasteita ihmisten elämänhallinnalle muun muassa toimintamahdollisuuksien, vapauksien ja valinnan mahdollisuuksien lisääntymisen myötä, joten uusi tilanne on tiedostettava ja on kannustettava ihmisiä vastuullisiin valintoihin ja vastuulliseen käyttäytymiseen. Ihmiset tekevät helposti päätöksiä, jotka tyydyttävät yksilön tarpeita lyhyellä aikavälillä mutta aiheuttavat pitkällä aikavälillä ongelmia sekä ihmisille itselleen että koko yhteiskunnalle. Itsekkyys ja lyhytjänteisyys leimaavat tulevaisuutta, jolloin myös lastenkasvatusongelmat, avioerot, yksinhuoltajaperheiden köyhyys, lapsimäärän väheneminen ja ympäristön pilaantuminen ovat arkipäivää. Perheet joutuvat tasapainoilemaan perhe-elämän vaatimusten, työsuhteiden epävakauden ja työttömyyden keskellä. Suuret tuloerot, rakenteellinen työttömyys ja taantuvien alueiden selviytymismahdollisuuksien heikentyminen ensinnäkin pakottavat julkisen sektorin pohtimaan perinteisiä vastuita, toimintamalleja ja rakenteita ja toiseksi vaativat tehokasta työnjakoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Kaikilla ei ole yhtäläisiä edellytyksiä selvitä uudessa toimintaympäristössä, jossa vaaditaan yksilöltä entistä suurempaa henkilökohtaista vastuuta omien päätösten ja tekemisten seurauksista. Henkilöstön osaamisessa painottuu siten muun muassa arvo-osaaminen ja medialukutaito ja sen opettaminen myös lapsille. Lapsille on tarjottava yhteisöllisyyden, yhteisvastuullisuuden, kohtuullisuuden ja kestävän kehityksen arvoja. Tulevaisuudessa luonnonvarojen suojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta tulevat yhä enemmän olemaan mukana ihmisten arkipäivässä. (Hämäläinen 2006; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a; Opetusministeriö 2007; Lastensuojelun keskusliitto 2004; Laki lasten päivähoidosta.) Suomen menestys sekä yksilöiden hyvinvointi perustuu tulevaisuudessa muun muassa sivistyksen hyödyntämiseen. Sivistyksellä on merkittävä positiivinen korrelaatio terveyteen (Ojanen 2005). Sivistyksen perussisällön tulee muodostua suvaitsevaisuudesta, yhteisvastuusta ja korkeasta moraalista, jotka kaikki edellyttävät kulttuurin tuntemuksen lisäämistä ja suomalaisen perinteen ja arvopohjan välittämistä sukupolvelta toiselle. Aikaisemmin tämä on tapahtunut perheen ja suvun piirissä, mutta perhemallin muutos on johtanut tällaisen siteen heikkenemiseen ja toisinaan jopa katkeamiseen. Nyky-yhteiskunnan kielteisimpiä kehityspiirteitä ovat muun muassa juurettomuuden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden katoaminen. Arvot ovat tärkeä perusta terveelle yhteiskunnalle, ja vastuunkantoa ja huolenpitoa perheestä ja muista lähimmäisistä tulisi korostaa etenkin perheiden, nuorten ja lasten pahoinvoinnin lisääntyessä. (Suomi 2015.) Kasvatustyön ja ammattikasvattajien osaamisen vaatimukset Kasvatuskaan ei ole irrallaan kulttuurista ja yhteiskunnan jatkuvasta muutoksesta, mikä tulee ottaa osaltaan huomioon varhaiskasvatuksen toteutuksen jatkuvassa arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa. Kasvatuksen tulisi olla myös proaktiivista, 11

12 minkä avulla voidaan edesauttaa paremman yhteiskunnan ja maailman kehittymistä ja parantaa yksilöiden hyvinvoinnin edellytyksiä. (Stakes 2005.) Kansainvälistyminen ja liikkuvuus maiden rajojen yli sekä sitä kautta monikulttuurisuus, erilaisten ihmisten kohtaamisen sekä kaksikielisyyden tukemisen taitojen tarve lisääntyvät tulevaisuutta kohti mentäessä. Koulutusjärjestelmän tulisi kasvattaa opiskelijoita monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen, mikä edellyttää muun muassa monipuolisten ja yhteistoiminnallisten opiskelumuotojen käyttämistä, jotta opiskelijat voivat tottua tällaiseen työskentelyyn jo koulutusaikana. Kulttuurien ja eri uskontojen välinen rakentava dialogi sekä syrjintää ehkäisevän toiminnan merkitys korostuvat tulevaisuudessa. Myös maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a; Opetusministeriö 2007:41.) Elinikäinen itsensä kehittäminen tarvitsee toteutuakseen edellytyksiä jo opiskeluaikana. Opettajien tulisi osata tukea opiskelijoiden lahjakkuutta ja luovuutta. (Uusikylä 2003.) Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeä apu uusien toimintatapojen kehittämisessä. Merkitystä on myös kyvyllä sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja käyttää erilaisia vuorovaikutuskanavia (Suomi 2015). Paineita tuottavat tulevaisuudessa erilaiset varhaiskasvatukseen vaikuttavat muutokset, joita ovat esimerkiksi juuri monikulttuurisuuden lisääntyminen, erityisen tuen tarpeiden lisääntyminen lasten keskuudessa, tuen muotojen kehittyminen sekä perheiden monimuotoistuminen. Pedagogisen tehtävän rinnalla korostuvat yhä enemmän perheiden tukeminen ja yhteisöllisyyttä korostavat tehtävät. Myös palvelurakenteessa tapahtuu muutoksia, joita ovat muun muassa perhepäivähoitajien rekrytoinnin haasteet ja heidän työnsä ammatillisen luonteen korostuminen sekä avoimien varhaiskasvatuspalveluiden laajeneminen ja monipuolistuminen. Sekä varhaiskasvatuksen työn laajeneminen että osaamisvaatimusten kasvaminen aiheuttavat henkilöstömäärän lisäämisen tarpeita kunnissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a) Kirkon henkilöstöstä huomattava osa jää eläkkeelle lähivuosina, mikä puolestaan lisää uusien lastenohjaajien tarvetta myös seurakunnan puolella (Kirkkohallitus 2007). Kuntaliiton lapsipoliittisessa ohjelmassa tärkeinä lasten hyvinvointiin tulevaisuudessa vaikuttavina asioina nähdään työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä yhteiskunnan lapsikäsitys, arvot ja asenteet. Tasapainoisen kasvu- ja kehittymisympäristön luomisen keskeisiä tekijöitä ovat vanhemmuus ja sen tukeminen, yhteisöllisyys ja yhteisvastuu sekä ylipäätään niin kotien kuin yhteiskunnan palvelujenkin piirissä tarjottavan kasvatuksen laatu. Lapsen näkökulma tulee ottaa huomioon, ja tärkeään osaan tulee nostaa terveelliset elämäntavat, turvallisuus ja oppiminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Muun muassa syrjäytymiskehityksen pysäyttämisessä tarvitaan eri tahojen yhteistyötä esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. (Kuntaliitto 2000.) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukainen kokonaisuus. Lapsen kasvua ihmisyyteen ja kehittymistä eettisesti vastuukykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi tulee tukea. Kaikkien lapsen kasvatukseen osallistuvien on tiedostettava oma roolinsa kasvatuksen kentässä. (Opetushallitus 2000; Stakes 2003.) Lasten parissa työskentelevien koulutuksessa tulee painottaa tietoa lapsen oikeuksista ja niiden merkityksestä työhön (Lastensuojelun keskusliitto 2004). Varhaiskasvatuksen ensisijainen ja tärkein tehtävä on lasten kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Kasvatustyön avulla autetaan ihmisiä elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyys ja merkityksellisyys on yhteydessä myös ihmisten hyvinvointiin. Hyvä varhaiskasvatus on 12

13 turvallista, yksilöllistä ja lapsen persoonallisuuden ja perhekulttuurin huomioon ottavaa, ja sille on luonteenomaista ennaltaehkäisevä työote. Lasten ja oheiskasvattajien välisiä pysyviä sekä turvallisia suhteita pitäisi pystyä vaalimaan. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa ja jossa hyvä hoito on kaiken toiminnan perusta. Tulevaisuudessa asiakkaiden asiantuntemus varhaiskasvatuspalveluiden laadun suhteen korostuu, jolloin merkityksellistä on asiakaslähtöisyys ja osallisuus sekä osapuolten tasavertainen ja keskusteleva suhde. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c; Stakes 2003; Kirkkohallitus 2004.) Erilaisissa tulevaisuutta luotaavissa lähteissä peräänkuulutetaan sekä organisaatioiden että hallinnon rajat joustavammin ylittävän yhteistyön lisäämistä. Lapsiperheiden peruspalvelujen yhdistymistä kaivataan vielä aikaisempaakin enemmän, ja useat tahot vaativat perhekeskuksia, joista palvelut voitaisiin saada yhdeltä luukulta koko perheen tarpeisiin vastaten sekä perhettä kokonaisuutena hoitaen ja auttaen. Tärkeää on, että moniammatillisen yhteistyön avulla riskien ja tuen tarpeen tunnistaminen parantuisi myös maahanmuuttajaperheiden osalta ja että perheiden varhaista vuorovaikutusta kyettäisiin tukemaan entistä paremmin. Henkilöstön osaamista tulisi vahvistaa tiimityötaidoissa, ryhmien ohjaamisessa ja prosessin hallinnassa. (Karvonen 2007.) Monialainen yhteistyö ja verkostoituminen tuovat mukanaan kollektiivisen vastuun sekä jatkuvan toiminnan arvioinnin ja kehittämisen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työtehtävät ovat laajentuneet ja monimutkaistuneet, mikä lisää vaatimuksia ammatillisen osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä edellyttää valmiuksia seurata alaa ja sitä sivuavaa tutkimustietoa kriittisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b). Laaja-alaisen ammattitaidon ja sen ajan tasalla pitämisen vaatimukset edellyttävät itsestä ja omasta työkyvystä huolehtimista mutta toisaalta myös organisaatioiden panostusta työntekijöiden jaksamisen turvaamiseksi (ks. mm. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, kehitysnäkymiä; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c). Sekä kirkon lapsi- ja perhetyössä että yhteiskunnan muissa varhaiskasvatuspalveluissa toimivien työssä painottuu jatkossakin kotien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön alkaessa luotu toimiva ja kiinteä vuorovaikutus helpottaa mahdollisiin ongelmiin puuttumista. Seurakunnan lastenohjaajat tarvitsevat valmiuksia tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa sekä päivähoidon henkilöstöä uskontokasvatuksen monipuolisessa toteuttamisessa. Lastenohjaajilla tulee olla yksilöllisen kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja, joita heidän on osattava soveltaa lapsen iän ja muiden tilanteen vaatimusten mukaisesti. (Kirkkohallitus 2004.) Lastenohjaajan työssä painottuu lapsen kohtaaminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Tärkeitä työn osa-alueita seurakunnassa ovat muun muassa kasvatuskumppanuus lasten vanhempien kanssa, varhainen ongelmiin puuttuminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiminen. Moniammatillisuus ja verkostoissa toimiminen ovat nekin lastenohjaajan ydinosaamista, ja ilmaisullisesta sekä taiteellisesta osaamisesta on apua muun muassa kasvua tukevan toimintaympäristön rakentamisessa. (Kirkon kasvatus- ja nuorisotyö 2006; ks. myös Lastensuojelun keskusliitto 2004; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c.) 13

14 3 HAASTATTELUJEN TULOKSET 3.1 Tulevaisuutta ei ole ilman menneisyyttä kasvatustoiminnan historiaa ja nykypäivän haasteita Ihmisten toiminnassa on aina mukana sekä menneisyys että tulevaisuus edellinen muistoina, jälkimmäinen toiveina ja odotuksina, joskus jopa pelkoina. Jotta lastenohjaajien tulevaisuuden osaamistarpeita voitaisiin ennakoida, on oltava ainakin jonkinlainen ymmärrys siitä, millainen matka tähän hetkeen on kuljettu. Menneisyyteen ei pidä juuttua, mutta silloin tällöin on hyvä pysähtyä pohtimaan, kuinka nykyhetkessä vallitseviin asiaintiloihin on päädytty. Menneisyytensä on hyvä tuntea, jotta tapahtumista voisi ottaa opiksi tai nykyisyyttä ymmärtää. Menneisyys voi hankaloittaa toimimista, jos se unohdetaan tai sitä ei lainkaan tiedosteta. Eräs sidosryhmän edustaja totesi: Monesti tulee mieleen se kehittämisen pakko, että koko ajan kehitetään ihan hirveesti ja kun alkaa kattoo jotain vanhoja papereita ja vanhoja asioita, niin huomaa, että ahaa nyt ollaan palaamassa takaisin. Pyörää ei siis ole tarpeen keksiä aina uudestaan. Alla on kuvattu haastateltujen näkemyksiin perustuvia analyysin tuloksia ja johtopäätöksiä. Kuvauksessa kuljetaan kronologisesti menneisyydestä tähän päivään ja lopulta tulevaisuuden haasteisiin Helpompaa vai vaikeampaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristön piirteitä Yhteiskunnalliset muutokset ja perhe-elämän haasteet Lapsuus itsessään ei muutu, mutta ympäristö, jossa lapset kasvavat, muuttuu. Kaikki valinnat, jotka yhteiskunnassa ja perheissä tehdään, vaikuttavat aina jollain tavalla toinen toisiinsa ja siten myös lasten elämään ja hyvinvointiin useissa tapauksissa viiveellä luvun alun laman vaikutusten satoa korjataan tänä päivänä, koska ne lapset, jotka olivat laman aikaan pieniä, alkavat perustaa perheitä. Myös valtiovallan leikkaukset lapsiperheiden tuissa ja palveluissa ovat alkaneet kantaa hedelmää : tänä päivänä ja vielä enemmän tulevaisuudessa ammattikasvattajat joutuvat vastatusten yhä moninaisempien ongelmien ja perheiden pahoinvoinnin kanssa. Sillon kun alettiin säästää tai leikattiin kustannuksia, niin lasten ja perheiden tuista ja heihin kohdistuvista asioista leikattiin ihan surutta kaikkialta eikä kukaan sillon selvittänyt sitä, että minkälainen tilanne voi syntyä jonkun perheen kohdalla. Nyt ihan vasta 2000-luvun puolella on alkanut tulla selvityksiä, että näin ne vaikutti ja todettiin, että aika rajusti ja aika kamalaa. Mut sillon jotenkin vaan oli tää juustohöylä, että kaikkialta vietiin ja tuntuu vähän tekopyhältä ihmetellä, kun jotenkin kun on vähän kaikki tehty, että on tilanne saatu tällaseks. (sidosryhmän edustaja) 14

15 Haastatteluissa esiin tulleiden näkemysten mukaan kuilut ihmisyksilöiden ja kansojen välillä kasvavat. Yksinhuoltajavanhemmat köyhtyvät köyhtymistään, ja optioiden haalijat jatkavat rikastumistaan. Individualismin ja muiden samanaikaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ohella näistä saattaa seurata kansalaisille mielenterveysongelmia ja päihteiden, erityisesti huumeiden käyttöä, velkaantumista, loppuun palamista, uranluontiin liittyviä paineita, perheiden yhteisen ajan puuttumista sekä siten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta lasten keskuudessa. Perheet ovat sekä taloudellisesti että alueellisesti eriarvoisessa asemassa. Useilta nykyajan lapsilta saattaa puuttua myös sisarustuki, sillä perhekoko on pienentynyt. Toisaalta on korostettu sitä, että pahoinvoivat perheet ja lapset ovat marginaalinen ryhmä hyvinvoivien perheiden joukossa, mutta tämä ei poista sitä tosiasiaa, että yksikin vaikeuksien kanssa kamppaileva lapsi tai perhe on liikaa. Kasvatusalan ammattilaiset joutuvat tekemisiin eri tavalla oireilevien lasten ja aikuisten kanssa jopa päivittäin, jolloin tarvitaan laajaa tietoa, viisautta ja kykyä oivaltaa, jotta kyetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Elinkeino- ja työrakenteen muutos heijastuu lasten maailmaan. Lapset laitetaan yhä varhemmin päivähoitoon, ja oheiskasvattajien määrä lapsen elämässä saattaa olla hyvinkin suuri. Vanhemmat eivät ehdi tutustua lapseensa, ja vanhemmuuden kiirastuli ja siitä seuraava onnistumisen kokemus jää kokematta. Vanhempien työelämässään kokemat paineet ovat vuosien varrella kasvaneet, eikä vaatimusten kohtuullistumista ole näkyvissä olkoonkin, että jotkut perheet ovat alkaneet tehdä enemmän valintoja, jotka liittyvät muun muassa perhe-elämän rauhoittamiseen lasten ollessa pieniä. Nämä valinnat vaativat taloudellisten kompromissien tekemistä: jos haluaa järjestää lapsilleen rauhallista yhdessä olemista heidän ollessaan pieniä, se tapahtuu usein taloudellisen toimeentulon kustannuksella. Perheiden jaksamiseen ja lasten hyvinvointiin tulevaisuudessa vaikuttaa suuresti se, mihin suuntaan työelämä menee. Työelämässä ei vielä nykyäänkään välttämättä arvosteta sitä, että vanhemmat ottavat vastuuta jälkikasvustaan ja asettavat lasten asiat vähintään samalle viivalle oman uransa ja työelämän kanssa. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimiminen ei ole arvoasteikossa läheskään yhtä korkealla kuin esimerkiksi yrityksen hallituksessa vaikuttaminen. Vanhemman ei kannata myöskään kuuluttaa kovin suurella äänellä, jos poistuu töistä kesken päivän keskustelemaan lastansa koskevista asioista lapsen opettajan tai hoitajan kanssa. Kaivataan enemmän yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Yleensä ottaen perheiden arkipäivää värittää kiire, yhä lisääntyvät vaatimukset vanhemmuutta kohtaan sekä vanhempien jaksamattomuus. Yhteiskunta asettaa suuria paineita vanhemmuudelle, mutta vanhemmat osaavat tehdä sen myös itse. Luetaan eri alojen kirjallisuutta, lehdet ovat pullollaan hienoja kasvatusohjeita ja neuvoja siitä, kuinka lapsista saadaan kasvatettua osaavia ja älykkäitä mallikansalaisia. Kansalaisten havainto- ja kokemusmaailma on kasvatusasioissakin yhä enemmän median eikä heidän välittömien omien kokemustensa muovaamaa (Hämäläinen 2006). Tämä on tuonut mukanaan alati kasvavan sellaisten vanhempien joukon, joka pelkää tehdä itsenäisesti lapsensa kasvatusta koskevia päätöksiä, koska ajattelee vahingoittavansa lasta tai vaarantavansa hänen hyvän kasvunsa edellytykset. Terve vanhemmuus kärsii tiedon valtavasta määrästä ja kasvatuksen tieteellistämisestä. Lapsen etu on alettu asettaa kaiken muun edelle yhä enenevässä määrin, mutta vanhempien epävarmuuden vuoksi myös kasvatusalan ammattilaiset joutuvat ottamaan jatkuvasti kantaa lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyviin asioihin. Myös uusavuttomuus kukkii nimenomaan oman kodin ja lasten hoitoon liittyvissä asioissa. Vanhemmat eivät aina muista huolehtia esimerkiksi sään mukaisesta vaatetuksesta tai varavaatteista, eivätkä kaikki tiedä, kuinka perunat keitetään. Nuorten aikuisten mediankäyttökompetenssit 15

16 sitä vastoin ylittävät monissa tapauksissa heidän vanhempiensa taidot erityisesti uusien digitaalisten viestinten käytössä (Opetusministeriö 2007). Ammattikasvattajat ovat myös panneet merkille, että joillakin nuorilla äideillä ja isillä on entistä parempi tietämys myös siitä, kuinka lasta kohtaan tulevaa informaatiotulvaa tulee kontrolloida. Yhteiskunnan järjestämän päivähoidon ja seurakunnan toimintamuotojen ja niissä työskentelevien arkeen vaikuttavat erilaiset perhemuodot, joita synnyttää muun muassa viime vuosina lisääntynyt avioerojen määrä. Uusi ilmiö on pienten lasten vanhempien eroaminen. Uusperheet, yksinhuoltajat, sukupuolivähemmistöperheet, yhteishuoltajat, ydinperheet, sijaisperheet sekä maahanmuuttajaperheet tuovat omat haasteensa lastenohjaajien osaamiselle. Isät ovat tulleet mukaan perheiden arkeen eri tavalla kuin aikaisemmin. Heitä on alkanut näkyä myös avoimessa päivähoitotoiminnassa ja muskareissa. Nuoret perheet ovat nykyään ja tulevaisuudessa tasa-arvoisempia, eli sekä äiti että isä ottavat osaa lasten asioihin ja elämään. Perheiden tasa-arvoistuminen on ollut myönteistä, mutta se on vaatinut ja vaatii myös jatkossa lapsen kasvatukseen osallistuvilta ammattilaisilta uudenlaista, isät huomioon ottavaa vuorovaikutusta; lasten asioista keskustellaan yhtä lailla isien kuin äitienkin (toisinaan myös isovanhempien) kanssa, isä ei ole enää vain viestinviejä. Ammatillisen varhaiskasvatuksen muuttuminen Lapsiryhmät ovat päivähoidon puolella suuria ja haasteellisia. Varhaiskasvatuspuolella työlle on alettu asettaa vaatimuksia, jotka laajentavat entisen selkeän päiväkoti- tai kerhotyön työnkuvaa. Liike-elämän laajeneminen ja aukioloaikojen pidentyminen lisäävät haasteita myös päivähoidon puolella. Resurssipula vaivaa jatkuvasti ja tuo haasteita työntekijöiden jaksamiselle. Sijaisia ei useinkaan ole, jolloin yhtä hoitajaa kohti on liikaa lapsia silloin, kun työntekijöitä on sairaslomilla tai koulutuksissa. Aikaisemmin päivähoidon henkilökuntavajetta täydennettiin harjoittelijoilla ja työllistetyillä, eli henkilökuntaa oli tavallaan enemmän kuin nykyään. Tämä ei ollut kuitenkaan yksinomaan positiivinen asia, koska lasten kanssa toimi ihmisiä, joilla ei ollut koulutusta kyseisiin tehtäviin. On kaikkien etu, että lasten kanssa työskentelee koulutettuja ja lapsista pitäviä alansa ammattilaisia. Oppilaitosten työssäoppimisjaksojen aikana harjoittelijoita on päivähoidon puolellakin edelleen, mutta mielenkiintoinen kysymys on, kuka heitä ohjaa niissä paikoissa, joissa he ovat lisäresurssi. Myös institutionaalisessa varhaiskasvatuksessa on tapahtunut muutoksia. Päivähoidossa osaamisen tasoa on alennettu (mitattuna esimerkiksi eri ammattiryhmien osuudella päivähoidon henkilöstöstä ja heidän koulutustensa sisällöllä). Henkilöstörakenne päivähoidossa on muuttunut vuosien kuluessa luvun alussa muutettiin lastentarhanopettajien määrää päivähoitoryhmissä siten, että kahden asemesta riitti, että ryhmää kohti oli yksi lastentarhanopettaja. Haastatteluissa kävi ilmi, että useissa päiväkodeissa lastentarhanopettajia ei työskentele välttämättä lainkaan esimerkiksi pienimpien ryhmissä, joissa olisi vähintään yhtä suuri tarve varhaispedagogiselle osaamiselle ja korkealaatuiselle varhaiskasvatukselle kuin isompien lasten kanssa toimittaessa. Ryhmästä ovat siten vastuussa lastenhoitajat, jotka ovat koulutustaustaltaan sosionomeja, päivähoitajia, lastenohjaajia tai lähihoitajia (ja jotka kaikki eivät ole edes suuntautuneet lapsi- ja nuorisotyöhön). Haastateltujen mukaan tämä on monella tavalla yhteydessä työntekijöiden osaamisvaati- 16

17 muksiin ja hyvinvointiin sekä varhaiskasvatuksen laatuun. Jos ryhmästä puuttuu lastentarhanopettaja, jolla yleensä on pedagoginen vastuu varhaiskasvatuksessa, jää suunnittelu- ja kasvatusvastuu muun muassa lastenohjaajien harteille. Toisaalta pedagogisen osaamisen oheneminen päivähoidossa on puhuttanut ja puhuttaa tulevaisuudessakin, mikä asettaa uusia haasteita myös lastenohjaajien koulutukselle. Haastateltujen mukaan myös varhaispedagogiikan tason rapautuminen on huolestuttavaa: entisten pedagogisten teorioiden tilalle ei ole tullut muuta kuin puhe lapsikeskeisyydestä. Lisäksi Stakes on purkanut normiohjausta ja siirtynyt informaatio-ohjaukseen, jolloin tulee helposti sellainen ilmapiiri, että esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmassa (Stakes 2003) esitettyjä asioita voi kärjistetysti ilmaisten tehdä tai jättää tekemättä. Kuvaavia esimerkkejä ovat päivähoidon uskontokasvatus ja monet muut varhaiskasvatussuunnitelman orientaatiot, jotka helposti toteutuvat sen mukaan, onko päivähoidon työntekijöillä suuntautuneisuutta, ymmärrystä, kiinnostusta ja aikaa kyseisiin asioihin vai ei. Taitava ammattilainen osaa huolehtia orientaatioiden välisestä tasapainosta osana moniammatillista työyhteisöä. Muiden orientaatioiden mukaisen toiminnan järjestämisestä yleensä huolehditaan, mutta uskontokasvatus on helppo lyödä täysin laimin tai jättää yksinomaan seurakunnan vastuulle. Haastateltujen mielestä tämäkin on tyhjää parempi. Positiivistakin kehitystä on onneksi näkyvissä. Yhteiskunnan varhaiskasvatusta tarjoa vien tahojen työssä palvelunäkökulma on alkanut korostua yhä enemmän. Asiakas (perhe) on tullut näkyvämmäksi, ja asiakasnäkökulma tulee jatkossa korostumaan entisestään. Myös lapsen etu on alettu ottaa huomioon yhä paremmin. Nykyään mietitään enemmän lapsen jaksamista ja lapsen kasvamista, sitä, minkä ikäisille lapsille tarjotaan mitäkin toimintaa. Lapsen edun ja näkökulman huo mioon ottaminen näkyy siinä, että takavuosien toimintatuokiokeskeisyydestä ja aikuislähtöisestä kasvatustavasta on siirrytty kokonaisvaltaiseen toiminnan suunnitteluun, joka perustuu pitkälti lapsen persoonallisuuden, yksilöllisyyden ja oikea-aikaisuuden tunnistamiseen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopalvelujen rakenteet ja perheille tarjottavat palvelut ovat muuttuneet. Vuonna 1996 tullut subjektiivinen päivähoito-oikeus on tuonut mukanaan sekä hyvää että huonoa. Hyvä asia on, että jos lapsi tarvitsee tukea kasvunsa ja kehityksensä turvaamisessa, hänellä on siihen oikeus ja mahdollisuus. Toisaalta yhä useammat vanhemmat ovat alkaneet kokea, että yhteiskunnan päivähoito pystyy tarjoamaan lapsille jotain ihmeellisempää, suurempaa ja parempaa kuin vanhemmat itse tämä koskee myös uskontokasvatusta jolloin subjektiivinen päivähoito-oikeus palvelee väärällä tavalla näitä vanhempia, jotka eivät usko selviävänsä lastensa kasvatuksesta. (Väinälä 2004.) Kaikkien alle kouluikäisten lasten oikeus päivähoitopaikkaan vaikuttaa myös seurakuntien päiväkerhotoimintaan. Koska kunnat lisäävät vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen tarjontaa, lapset seurakuntien päiväkerhoissa vähenevät. Seurakuntien lapsi- ja perhetyö ja kristillisten arvojen merkitys Kirkosta eroaminen on lisääntynyt. Valtaosa kirkosta eronneista on nuoria aikuisia, jolloin jatkossa yhä useammalta puuttuu oikeus tulla vihityksi avioliittoon kirkollisesti (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaa vuoteen 2015 laatineen työryhmän mietintö 2007). Haastatellut toivat esille huolta siitä, että jatkossa kastamattomien lasten määrä lisääntyy, jolloin heitä ei välttämättä saada seurakunnan toimintaan mukaan ja he saattavat jäädä 17

18 hengellisen kasvatuksen ulkopuolelle. Päivähoito voi tulevaisuudessa olla ainoa paikka lapsen elämässä, jossa hän törmää hengellisyyteen ja uskontoon. Siten myös seurakunta joutuu pohtimaan, mitä ovat ne toimintamuodot, joita se voi tarjota perheille, jotta lapset saisivat tulevaisuudessakin kosketuksen kristillisyyteen ja luterilaisuuteen. Seurakuntien lapsi- ja perhetyö on muutenkin ollut myllerryksessä viime aikoina muun muassa kunta- ja palvelurakenteen ja seurakuntarakenteiden muuttumisen myötä, ja esimerkiksi strategioita uusitaan jatkuvasti. Edellä mainitut asiat vaikuttavat jatkossakin lastenohjaajien työnkuvaan. Seurakunnan vahvuudeksi nähtiinkin haastatteluissa nimenomaan lapsi- ja perhetyö. Nuorten perheiden laadukas tukeminen ja palveleminen on seurakunnan tehokkaimpia tapoja pitää jäsenistöä kirkossa. Myös erilaiset kunnan ja seurakunnan yhteistyömuodot lisääntynevät tulevaisuudessa. Kristillisten arvojen merkityksestä nykypäivänä oltiin haastatteluissa montaa mieltä, mutta melko yksimielisiä oltiin siitä, että yhteiskunnan arvot ovat yleensä ottaen moninaistuneet ja että uskonnostakin ollaan nykyään tietoisempia kuin esimerkiksi 1980-luvulla, jolloin ruokarukoukset ja aamuhartaudet olivat kouluissa ja päivähoidossa arkipäivää mutta eivät välttämättä merkinneet sen enempää kenellekään. Toisaalta uskontoon liittyvissä asioissa ollaan erittäin varovaisia, ja omista näkemyksistä ei välttämättä haluta puhua kovin suureen ääneen. Suomalaisten lasten koetaan olevan henkisen ja hengellisen ravinnon suhteen aliravittuja, mihin koetaan olevan yhteydessä sen, että tämän päivän vanhemmilla ei ole välttämättä kotoa saatua kristillisen kasvatuksen mallia. Tämä puolestaan lisää tarvetta sellaisille seurakunnan toiminnoille, jotka tavoittavat lasten lisäksi heidän vanhempansa. Ei niin paljon pahaa ettei jotain hyvääkin Myönteinen asia on, että ongelmista on alettu puhua. Vanhemmatkin ovat tulleet monista asioista tietoisemmiksi ja ottaneet jopa kasvatusvastuuta takaisin itselleen. Hankalia asioita ei myöskään yritetä lakaista maton alle, vaan niihin pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Perheen arvostus on muutenkin lisääntymässä, ja on alettu kiinnittää huomiota erilaisiin perheiden arkielämän laatua ja perheen jäsenten tyytyväisyyttä parantaviin asioihin. Jatkuvasti mietitään keinoja ja tapoja auttaa lapsia ja vanhempia, jotta ei jouduttaisi lastensuojelun viimesijaisiin toimenpiteisiin. Myös ihmisyys tulee säilymään nopeasti muuttuvassa maailmassa; aina tullaan kamppailemaan parisuhdeongelmien, väsymisen, vanhempana olemisen vaikeuden sekä syyllisyyden tunteiden kanssa. Yhteiskunnan eri tahojen kaupunkien, järjestöjen ja seurakuntien järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta ennaltaehkäisee tehokkaasti lasten syrjäytyneisyyttä ja ongelmien syntymistä erityisesti silloin, kun siinä työskentelee innostavaa, ammattitaitoista ja lasten itsenäistymistä rakastavassa hengessä tukevaa henkilöstöä. Maantieteellisten alueiden erityispiirteitä Eri osissa Suomea varhaiskasvatuspalveluja käyttävät asiakkaat ovat erilaisia, samoin haasteet, joita varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat. Kaakkois-Suomelle on ominaista suuri ja kasvava venäläisten muuttoliike. Aikaisemmin Venäjältä tulleet maahanmuuttajat alkavat käyttää seurakuntien palveluja enemmän, vaikka eivät kuuluisikaan kirkkoon. Kaakkois-Suomessa on myös rakennemuutosten paikkakuntia (kuten Hamina, Voikkaa ja 18

19 Anjalankoski), joissa äidin tai isän tai molempien työttömäksi jäädessä lapsia tulee seurakunnan kerhoihin ja mukaan avoimeen päivähoitotoimintaan. Suomessa on myös useita opiskelijakaupunkeja, kuten Jyväskylä ja Vaasa, joissa on juurettomuutta: monilta perheiltä puuttuvat tukiverkostot, koska omaisverkostot ovat muualla. Perheiden yksinäisyys on tosiasia myös muualla Suomessa, mutta erityisesti juuri niillä paikkakunnilla, joilla on paljon muualta muuttaneita opiskelijaperheitä. He keräävät joskus ympärilleen nettiverkoston erilaisilla keskustelupalstoilla vierailemalla tai vertaisverkoston, johon kuuluu esimerkiksi perhekerhoissa käyviä vanhempia. Avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa rakennetaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Näille verkostoille on kuitenkin ominaista, että niissä ei kovinkaan usein tarjota esimerkiksi vastavuoroista lastenhoitoapua. Myös Hämäläisen (2006) mukaan yhteisöllisyyden luonne on muuttumassa. Uudenlaisten yhteisöjen (ns. uusheimoutumisen) merkitys hyvinvoinnissa kasvaa. Näihin yhteisöihin ei kuitenkaan välttämättä liity vastuuntuntoa muista yhteisöistä tai laajemmin yhteiskunnasta. Pohjois-Suomessa työsuhteiden vaihtelevuus on arkipäivää. Työt ovat hyvin usein sesonkiluonteisia varsinkin niillä paikkakunnilla, joilla on matkailutoimintaa. Yksityisyrittäjiä on runsaasti. Esimerkiksi Kittilään tulee kymmeniä uusia yrityksiä kuukaudessa. Lisäksi kaivostoiminta tuo lapsia päivähoidon piiriin. Silloin kun töitä on, työpäivät ovat pitkiä. Joillekin vanhemmille on kerrottava, että lapset voivat olla hoidossa vain rajallisen ajan päivää kohti. Perheiden jaksaminen, elämänrytmin kiivaus ja yhteisöllisyyden katoaminen huolestuttaakin oheiskasvattajia. Tämä vaikuttaa Pohjois-Suomessa lasten hoidon tarpeeseen muun muassa siten, että on tarjottava monimuotoista päivähoitoa. Vuoropäivähoidossa saattaa olla pienempien lasten lisäksi kouluikäisiä (7 8-vuotiaita). Pohdinnan alla on, tarjotaanko tulevaisuudessa päivähoitoa myös 9-vuotiaille lapsille. Lappi tyhjenee osittain, mutta matkailuvaltaisilla paikkakunnilla väkiluku kuitenkin lisääntyy sesonkiaikana. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukemisen lisääntymisen myötä diakoniatyyppisen työn merkitys kasvaa. Turismista tulonsa saavilla paikkakunnilla ihmiset eivät välttämättä tiedä, ketkä ovat kyläläisiä, ketkä turisteja. Pienet sivukylät kuitenkin pysyvät edelleen kyläyhteisöinä. Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa on runsaasti eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Pohjois- Suomeen kaivostoiminta ja matkailu tuovat ihmisiä eri puolilta maailmaa, ja päivähoidon henkilökuntakin tarvitsee kielitaitoa myös kehon kieltä on hyvä tuntea. Erilaisten tapojen tunteminen on tärkeää: esimerkiksi läheisyys ja koskettelu on monissa muissa kulttuureissa yleisempää kuin suomalaisessa kulttuurissa. Uskontokasvatuksen toteuttaminen on joillakin alueilla Suomessa haasteellisempaa kuin toisilla. Esimerkiksi Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa on paljon ateisteja tai eri lahkoihin ja uskontokuntiin kuuluvia (mm. vanhoillislestadiolaisia, Jehovan todistajia, shamanisteja), jolloin päivähoidossa saattaa olla useita lapsia, jotka eivät voi osallistua uskontokasvatukseen. Tämä tekee helposti työntekijöistä varovaisia, mistä seuraa, että uskontokasvatuksen toteuttaminen rajoittuu lähinnä kirkkovuoden juhlapyhiin ja seurakunnan pitämiin tilaisuuksiin päivähoidossa. Perheiden kanssa on käytävä tarkkaan läpi, mitä heidän uskontonsa tarkoittaa käytännössä ja miten se tulee päivähoidossa ottaa huomioon. 19

20 Verkostotyön haasteellisuus saattaa vaihdella alueittain. Pienillä paikkakunnilla yhteistyö eri tahojen välillä on helppoa, koska toiset tunnetaan ja yhteyden pitäminen on sujuvaa. Suomessa on ainakin toistaiseksi eroja maan eri osien ilmastossa. Vuodenajat määräävät lasten kanssa tapahtuvaa toimintaa erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa talviaikaan ollaan enemmän sisätiloissa ja ilmojen lämmetessä siirrytään ulkopuuhiin Tarvitaanko ennustajia? tulevaisuuden ennakoimisen vaikeus Lähes kaikki haastatellut kokivat, että tulevaisuuden ennakoiminen on viime vuosina vaikeutunut ja vaikeutuu edelleen. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa nopeat yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten liikkuvuus sekä organisaatiomuutokset. Useilla työn osa-alueilla muutokset tapahtuvat erittäin nopeasti, toisilla taas hyvinkin hitaasti, joten mukana pysyäkseen on seurattava tarkasti ympärillä meneillään olevia asioita. Myös tulevaisuuden ennakoimisen taitoa tarvitaan, jotta muutoksessa pysyy mukana. Haastatellut olivat sitä mieltä, että pitäisi olla itse menossa ajatuksissaan paljon pidemmällä tulevaisuudessa kuin mihin käytännössä pystyy. Useat arvelivat kykenevänsä näkemään parin vuoden, muutamat noin viiden vuoden päähän. Näkemykset ennakoinnin hankaluudesta ovat mielenkiintoisia, koska usein selvityksiä ja ennustuksia laaditaan yli kymmenen vuoden säteellä, minne asti käsityskykymme vain vaivoin riittää. Hämäläinen (2006) toteaa, että samalla kun käytettävissä olevan informaation määrä on kasvanut nopeasti, ihmisten kyky tulkita maailman tapahtumia ja muutoksia on pysynyt ennallaan, ellei jopa heikentynyt. 3.2 Lastenohjaajien työnkuva ja perusosaaminen Työn sisältö Lastenohjaajan työ tulee tulevaisuudessakin olemaan lasten perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Kaiken lasten kanssa työskentelyn tulee olla entistä tiedostavampaa oman toiminnan mukauttamisen edellytys on kyky tunnistaa yhteiskunnallisia muutoksia. Seurakunnassa työskentelevän lastenohjaajan on vastattava sekä toiminnan suunnittelusta että toteuttamisesta itsenäisesti tai työparin kanssa, eikä tällainen osaamisen tarve poistu kunnan päivähoidonkaan puolella. Kunnan päivähoidon työntekijät saavat kuitenkin enemmän hyötyä työyhteisön moniammatillisesta tuesta. Pienten puolella yhteiskunnan tarjoamissa päivähoitopalveluissa painottuu perushoivan antaminen, mutta myös toiminnan suunnitteluun menee aikaa (lauluhetket, voimistelu, askartelu jne.). Sekä seurakunnan työssä että erityisesti suurempien lasten parissa päivähoidossa kiinnitetään enemmän huomiota lapsen yksilölliseen kehitykseen ja kasvuun. Lapsen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys tulee huomioida siten, että lapsen hyvinvointia tarkastellaan kokonaisuutena. Emotionaalisen kehityksen tukeminen on myös tärkeä osa-alue, mikä käytännössä tarkoittaa muun muassa nimien antamista lapsen tuntemuksille ja olotiloille. Kaikissa niissä paikoissa, joissa lastenohjaajat tulevaisuudessa työskentelevät, kokonaisuuksien suunnittelun osaaminen sekä toiminnan monipuolisuuden varmistaminen on yhä merkityksellisempää. Lasten kanssa työskenneltäessä on tärkeää tehdä sitä, mikä on tarpeellista, ei vain sitä, mikä itseä kiinnostaa. 20

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot