Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä"

Transkriptio

1 Kirjallisen työn ohjeet Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Suomen kielen ja viestinnän opettajat sekä tietotekniikan opettajat

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Laajan kirjallisen työn malli Rakenne Asettelut Kansilehti eli nimiösivu Tekstisivut ja sivunumerointi Kursiivin käyttö Kuvio- ja taulukkotekstit 4 3 Vakioasettelumalli 5 4 Lähteiden merkitseminen Lähdeviitteet Lähdeluettelo 9 5 Lopuksi 13 6 Tukea kirjoittamiseen opintojen alusta opinnäytetyöhön 13 Liitteet Liite 1. Opinnäytetyön kansimalli Liite 2. Sisällysluettelon malli Liite 3. Lähdeluettelon malli Liite 4. Opinnäytetyön tiivistelmän malli Liite 5. Vakioasettelumalli

3 1 1 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikön (HyTon) opiskelijoille. Ohjeistus koskee oppimistehtävien ja opinnäytetyön kirjoittamista ja antaa myös valmiuksia työelämään, jossa vaaditaan monenlaisia kirjallisen raportoinnin taitoja. Tämä ohje on saatavissa sähköisenä Metropolia Ammattikorkeakoulun Tuubiportaalissa Hyvinvointi ja toimintakyky -klusterin opinnäytetyön työtilasta, joka kannattaa tilata jo ennen opinnäytetyövaihetta. Työtilasta on saatavana myös valmiita Word-tekstimalleja sekä muita ohjeita. Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikön kirjoittamisohje esittelee kaksi erilaista raportin mallia: laajan kirjallisen työn mallin ja vakioasettelumallin eli asiakirjastandardin, joka sopii lyhyisiin oppimistehtäviin ja virallisiin asiakirjoihin. Laajan kirjallisen työn perusrakennetta havainnollistetaan myös ohjeen omassa asettelussa. Lisäksi esitellään HyTon keskeiset ohjeet lähteiden dokumentoinnissa eli lähteiden merkitsemisessä tekstiin ja lähdeluettelon laatimisessa. Lopussa on luettelo kirjallisuudesta, jotka tukevat ja täydentävät ohjeita. 2 Laajan kirjallisen työn malli Laajoja kirjallisia töitä ammattikorkeakouluopinnoissa ovat useat oppimistehtävät sekä opinnäytetyöteksteistä työsuunnitelma ja varsinainen opinnäytetyön raportti. Oppimistehtävät kirjoitetaan asiatyylillä. Persoonamuodon valinta liittyy tekstin tarkoitukseen ja eri koulutusalojen perinteeseen on tärkeä tuntea oman alansa keskustelu myös tästä näkökulmasta. Tyyliin ja oikeakielisyyteen saa neuvoja esimerkiksi painetuista ja verkossa julkaistusta teoksista, joita esitellään tämän ohjeen kirjallisuusluettelossa (luku 6). Tietokoneiden oikolukuohjelmista on myös apua, mutta on muistettava, että ne eivät tunnista kaikkia virheitä.

4 2 2.1 Rakenne Eheässä tekstissä on alku, keskikohta ja loppu. Opintoihin liittyvät laajat kirjalliset työt koostuvat seuraavista osista: Kansilehti eli nimiösivu Tiivistelmä suomeksi (vain opinnäytetyössä) Abstract in English (vain opinnäytetyössä) Sisällys Johdanto Aihetta käsittelevät luvut ja alaluvut Yhteenveto ja pohdinta Lähteet Liitteet Aloituksella ja lopetuksella on suuri lukuarvo. Johdanto on aina laajan työn ensimmäinen luku. Siinä kirjoittaja esittelee työnsä aiheen, tarkoituksen ja näkökulman lukijalle. Usein lukija tarvitsee myös taustatietoa ymmärtääkseen aiheen ja työn tarkoituksen. Laajan työn viimeinen luku puolestaan on keskusteleva osuus, joka koostuu yhteenvedosta ja arvioinnista. Viimeisen luvun nimenä voi olla esimerkiksi Pohdinta, Lopuksi tai Yhteenvetoa. Kaikissa otsikoissa tulee panostaa ytimekkyyteen, informatiivisuuteen ja täsmällisyyteen. Päälukujen alle rakennetaan alalukuja tilanteen mukaan. Otsikkotasojen määrän on oltava suhteessa työn laajuuteen otsikkotasojen runsaus ei ole itsetarkoitus. Alalukuja on oltava vähintään kaksi (esim. 2.1 ja 2.2). Tekstissä kannattaa varoa pirstaleisuutta: yhden kappaleen pää- tai alalukuja ei voi käyttää, ja yhden virkkeen kappale on asiatekstissä turhan lyhyt. 2.2 Asettelut Kansilehti eli nimiösivu Oppimistehtävän kansilehtenä käytetään Metropolian opinnäytetyön kansisivua. Sen malli on Metropolian sähköisissä tekstipohjissa. Kansisivun fonttikoot ovat seuraavat:

5 3 tekijän nimi 18 työn nimi 22 työn alaotsikko 18 tutkinto- ja koulutusohjelmatiedot 11 työn valmistumispäivämäärä Tekstisivut ja sivunumerointi Laajan kirjallisen työn asettelut ovat seuraavat: fontti Arial, pistekoko 11 leipätekstissä ylämarginaali 2,5 cm vasen marginaali 4 cm oikea marginaali 2 cm alamarginaali 3 cm leipätekstin riviväli 1,5 tiivistelmän, kuvio- ja taulukkotekstin, lähdeluettelon, luettelon, luetelman ja pitkien suorien lainausten sekä pitkien sisällysluetteloiden riviväli 1 tavutus käytössä molempien reunojen tasaus käytössä sivunumero sijoitetaan oikeaan yläreunaan. Päälukujen otsikot lihavoidaan, fonttikoko on 12 pt. Kappaleet ja otsikot alkavat sivun vasemmasta marginaalista. Mikäli ei käytetä Metropolian valmista Word-pohjaa, ennen pääluvun otsikkoa lisätään kaksi tyhjää riviä, ennen alalukua yksi. Otsikon jälkeen ja kappaleiden väliin jätetään aina tyhjä rivi. Opinnäytetyössä pääluvut alkavat omilta sivuiltaan, pienemmät oppimistehtävät kirjoitetaan ilman sivun vaihtoa päälukujen välissä. Ensimmäinen sivunumero tulee johdantosivulle oikeaan yläkulmaan. Kansilehteä, tiivistelmää ja sisällystä ei numeroida. Liitteet numeroidaan juoksevasti. Monisivuisen liitteen juokseva numero merkitään tunnisteriville liite-sanan alle, ja suluissa on liitteen kokonaissivumäärä (ks. tämän ohjeen liitteet). Huomaa, että tiivistelmään lasketaan mukaan vain numeroidut sivut (eli sivunumerot johdannosta lähdeluettelon loppuun), sen lisäksi merkitään erikseen liitesivut.

6 Kursiivin käyttö Kursiivia kannattaa käyttää tekstissä harkiten. Vieraskieliset sanat tai määritelmät voi kuitenkin kursivoida: Osaamiseen liittyvät myös esimerkiksi sisältöjen ja keskeisten käsitteiden tunteminen (know what), taitojen hallitseminen (know how) sekä havaintojen ja diagnoosien tekeminen (know why) (Palonen 2011). Kursiivi sopii myös tilanteisiin, joissa jokin keskeinen termi mainitaan ensimmäisen kerran tai kun työssä viitataan jonkun tutkijan artikkelin tai kirjan nimeen: Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan toimijoiden omaa asiantuntijuutta. Asiantuntijuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Työmme kannalta keskeinen näkökulma on pedagogisen asiantuntijuus, jota käsitellään kirjassa Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus (Heikkilä Kalli Ranne 2009) Kuvio- ja taulukkotekstit Jos tekstissä on kuvioita (kuvia, piirroksia, graafeja ym.), ne numeroidaan juoksevasti ja varustetaan selittävällä kuvatekstillä, jonka fonttikoko on 10 pt. Teksti merkitään kuvion alapuolelle (ks. kuvio 1). Lähde tulee aina mainita. Kuvio 1. Optometrian koulutusohjelman esittelymateriaalia (Metropolia 2010)

7 5 Myös taulukot numeroidaan juoksevasti. Selittävä teksti eli taulukon otsikko tulee taulukon yläpuolelle. Muualta sellaisenaan lainatun taulukon lähde merkitään näkyviin. Mikäli lähdettä ei ole merkitty, oletetaan, että taulukko on tekijän itse tekemä. Taulukko 1. Metropolian nuorten koulutuksen aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoimaluvut (Metropolian vuosikertomus 2009) Aloituspaikat Hakijat Vetovoima 2008 Kulttuuri ,2 7,8 Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Vetovoima ,9 5, ,8 2,8 Liiketalous ,5 4,8 Ennen kuvion tai taulukon esittämistä se tulee mainita tekstissä; luku ei voi alkaa suoraan kuviolla tai taulukolla. Kuviota tai taulukkoa ei myöskään saa jättää puhumaan omasta puolestaan keskeinen merkityssisältö on esitettävä myös tekstissä. 3 Vakioasettelumalli Vakioasettelu eli asiakirjastandardi sopii lyhyeen raportointiin ja moniin asiakirjoihin, esimerkiksi lupa-anomuksiin, hakemuksiin, kokousasiakirjoihin ja liikekirjeisiin. Mikäli ammattikorkeakoulun oppimistehtävässä on vähän sivuja eikä siihen tarvita nimiösivua eikä sisällysluetteloa, käytetään vakioasettelumallia. Vakioasettelumallin tarkemmat ohjeet ovat tämän ohjeen liitteenä 5. Ohjeesta näkee, mitkä ovat otsikoiden ja kappaleiden aloituskohdat ja miten sivunumerot merkitään. Vakioasettelumallin perusasettelut ovat seuraavat: marginaalit: vasen 2 cm, oikea 1 cm, ylä 1 cm, ala 1 cm sarkainväli 2,3 cm ja riviväli 1 sivunumero sekä suluissa kokonaissivumäärä oikealla ylhäällä fonttityypit ja -koot: Tahoma 11.

8 6 4 Lähteiden merkitseminen Opiskelukirjoittaminen noudattelee tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Lähteiden huolellinen merkitseminen on tärkeää, koska se varmistaa tarkastettavuuden ja vertailtavuuden. 4.1 Lähdeviitteet Sosiaali- ja terveysalalla on tapana käyttää lähteen merkitsemiseen teksti- eli sisäviitettä. Kun lainataan jonkun toisen tekstiä, kuten tutkimustuloksia, taulukoita, kuvioita, lähde on pantava tekstiin näkyviin, vaikka asia kerrottaisiin omin sanoin. Viite koostuu kolmesta osasta: tekijän sukunimi tai (jos tekijää ei ole) teoksen nimi; joskus julkaisijan nimi (ns. yhteisökirjoittaja) julkaisuvuosi sivunumero tai sivunumerot. Pisteen paikka viitteen yhteydessä riippuu siitä, viitataanko sillä yhteen vai useaan virkkeeseen. Kun viitataan yhteen virkkeeseen, piste merkitään sulkumerkin jälkeen. Pintaverenkierron avautumiseen vaikuttaa neurohormonien, kuten histamiinin ja serotoniinin vapautuminen kudoksista (Ylinen 1994: 15). Kun viitataan useampaan kuin yhteen virkkeeseen, piste on sulkumerkin sisäpuolella. Tutkimusten mukaan hierotun kudoskohdan verenkierto lisääntyy joksikin aikaa, koska hieronta aukaisee lukuisia sulkeutuneita hiussuonia erityisesti lihaskudoksissa. Hiussuonten aukeamiseen vaikuttavat pääasiallisesti paikalliset kudoshormonit ja hermostollinen säätely. (Arponen 1988: ) Kun viitataan useisiin lähteisiin, eri lähteet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu muihin teksteihin viittaaminen ja oman tekstin rakentaminen niiden varaan. Viittaaminen tehdään lähdeviitteen avulla. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon vastaavuudesta kirjoittajan tulee huolehtia hyvin. (Hirsjärvi Remes Sajavaara 1997: 327; Luukka 2002: 19.) Sosiaali- ja terveysalalla on

9 7 tapana käyttää tekstiviitettä, kun taas tekniikan koulutusalalla numeroviite on yleisempi. Internet-lähdeviite tehdään samoin kuin muut viitteet. Verkko-osoitetta ei koskaan merkitä viitteeseen, vaan ainoastaan lähdeluetteloon. Mikäli tekijää ei tiedetä, viitteessä käytetään sivuston otsikkoa, dokumentin tai yhteisön nimeä. Valinta kannattaa tehdä johdonmukaisesti lähteen löydettävyyden ja sisällön arvioinnin kannalta. Mikäli lähteen julkaisuvuosi ei ole tiedossa, sen kohdalle merkitään n.d. (no date, ei päiväystä). (Jurvainen 2001) (Avonäytteenotto 2006) (Suomen Punainen Risti n.d.) Tietosanakirjaan tai sanakirjaan viitataan näin: (MOT Kielitoimiston sanakirja s.v. pulssi) Viittaus lakiin tai säädökseen merkitään tähän tapaan: (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003 7) Seuraavassa on esimerkki, jossa näkyy viitteiden sijoittuminen tekstiin. Kolmannen kappaleen Tiilikka-viite edustaa kirjoittajakeskeistä viittaustekniikkaa, muut asiakeskeistä viittaustekniikkaa. Arjen tilanteissa vanhempien on tärkeää saada positiivisia kokemuksia siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän näkemyksiään arvostetaan. Tällaiset kokemukset vahvistavat vanhemmuuden merkitykselliseksi kokemista ja ovat edellytyksenä vuorovaikutussuhteen syntymiselle. (Karila 2001: 281.) Sosiaalipedagoginen toiminta perustuu aina dialogiin eli ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että ihmiset osallistuvat itse kaikkiin toimintaprosessin vaiheisiin (Hämäläinen Kurki 1997: 49). Tiilikan (2003: 2) mukaan perheen erilaisten arvovalintojen hyväksyminen ja etenkin perheiden erilaisuuden ymmärtäminen on kumppanuuden edellytys. Henkilöstön ymmärtämättömyys perheen valintoja ja

10 8 elämäntilannetta kohtaan saattaa pahimmillaan synnyttää kumppaneiden välille voimakkaita ristiriitoja ja johtaa suhteen murtumiseen. Perheen erilaisuuden ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain kun tunnetaan yhteistyökumppani tarpeeksi hyvin. Laadukkaan päivähoidon toteutumiseen vaikuttaa se, missä määrin lapsen kasvatukseen osallistuvat aikuiset kokevat sen yhteisenä hankkeena. Perheeltä saatu tuki ja tietämys helpottavat arjen kasvatustilanteiden ratkontaa. Kontekstuaalisuuden haaste päiväkodille on, että kasvatusprosessi täytyy ymmärtää osaksi sitä todellisuutta, jossa lapsi elää. Lapsen näkeminen erottamattomana osana sosiaalista ympäristöään luo pohjan yhteistoiminnalle kasvatuksessa ja toimii myös hyvänä perustana perhelähtöisille toimintatavoille. (Hujala ym. 1998: ) Kun teoksessa on tekijöitä kolmesta viiteen, viitteeseen merkitään ensimmäisen kerran kaikki tekijät. Myöhemmin merkitään vain ensimmäinen tekijä ja sen perään ym. ja vuosiluku. Mikäli tekijöitä on kuusi tai useampi, lyhennemerkintää käytetään heti. Kun teoksella on vain kaksi tekijää, molemmat mainitaan viitteessä aina. Mikäli lähteinä on samalta tekijältä samana vuonna ilmestyneitä teoksia, teokset erotetaan lähdeluettelossa ja viitteissä merkitsemällä vuosiluvun perään pienaakkosin a, b, c (esim. 2001a). Lyhyet suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä. Jos siteeraus on usean rivin mittainen, se sisennetään ja kirjoitetaan rivivälillä 1; tällöin lainausmerkkejä ja kursivointia ei tarvita. Suoraa lainausta käytetään vain perustellusti, esimerkiksi määritelmissä ja aineistoesimerkeissä. Niin sanottuja toisen käden lähteitä ei tule käyttää opinnäytetöissä. Jos sekundaarilähteitä joutuu esimerkiksi vaikean saatavuuden vuoksi käyttämään oppimistehtävissä, merkintä voi olla esimerkiksi seuraava: Kauppinen ja Laurinen (1988) ovat kehittäneet merkityssuhdekaavion tekstin sisältämien käsitteiden analysoimiseksi (Hirsjärven ym. 2007: 35 mukaan). Kuvia voi julkaistavissa töissä, kuten opinnäytetyössä, käyttää vain tekijän tai kuvaajan luvalla. Tämä koskee sekä verkossa että painetuissa teoksissa jo julkaistuja kuvia. Lähdemerkintä tarvitaan aina.

11 9 4.2 Lähdeluettelo Lähdeluettelomerkinnän ja viitteen on alettava aina samoilla sanoilla. Viite toimii hakusanana, jonka avulla lukija löytää lähdeluettelosta tarkat tiedot käytetystä lähteestä. Lähdeluettelossa olevan lähdetiedon perusrakenne on neliosainen: kuka (tekijä) milloin (julkaisuvuosi) mitä (teoksen nimi ja alaotsikot) missä (kustantajan toimipaikka ja julkaisija/kustantaja). Lähteet aakkostetaan. Seuraavassa on luokiteltuna erilaisia esimerkkejä lähdeluettelomerkinnöistä: 1 Tekijöitä on yksi tai useampia. Suomennetusta teoksesta merkitään myös suomentaja. Jos teos kuuluu julkaisusarjaan, sarjan nimi ja teoksen saama numero mainitaan. Heir Bunkan, Berit The comprehensive body examination (CBE). A psychometric evaluation. Faculty of medicin. University of Oslo. Lauri, Sirkka Eriksson, Elina Hupli, Marja Hoidollinen päätöksenteko. Helsinki: WSOY. Makkonen, Saara Tuokko, Seija Näytteenotto painos. Helsinki: Opetushallitus. Olsbo-Rusanen, Leena Väänänen-Sainio, Rauni Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi. Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseksi liittyvistä toimenpiteistä. Ympäristöministeriön julkaisusarja Suomen ympäristö 646. Helsinki: Ympäristöministeriö. Taube, Karin Portfolio. Oppimisen suunnittelu ja arviointi. Tillmann, Maarit (suom.). Helsinki: Gummerus. 2 Toimitettu teos aakkostetaan kokonaisuudessaan toimittajan nimen mukaan, joskus teoksen nimen mukaan. Mallia voi katsoa myös kirjaston tavasta luokitella teos pääsanansa mukaan. Merkintätapaa ei kuitenkaan saa vaihdella saman työn sisällä. Katso myös kohtaa 4: jos artikkelin tai luvun kirjoittaja ilmenee teoksesta, viite ja lähdetieto aakkostetaan aina kirjoittajan nimen mukaan.

12 10 Koulu yhteisöllisenä toimijana Rautiainen, Asta (toim.). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Rautiainen, Asta (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. 3 Jos tekijää ei ole, aakkostetaan teoksen nimen mukaan. Joskus tekijäksi on selkeää merkitä ns. yhteisökirjoittaja (esimerkiksi jokin järjestö tai viranomainen). Koulussa on kuulovammainen oppilas Esite. Helsinki: Kuulonhuoltoliitto ry. Lääkeopas , uudistettu painos. Helsinki: Otava. Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntoutusselonteko Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 6. Helsinki: Edita Publishing. Suomen standardisoimisliitto SFS SFS-EN ISO Näyttöpäätteellä tehtävän toimistotyön ergonomiavaatimukset. Osa 13. Käyttäjäopastus. 4 Lehtiartikkeli ja toimitetun teoksen artikkeli tai luku aakkostetaan tekijänsä mukaan. Perään lisätään tiedot, mistä lehdestä tai kokoomateoksesta artikkeli on peräisin. Myös artikkelin alku- ja loppusivu merkitään. Sama käytäntö koskee toimitettuja kirjoja, joiden eri luvuilla on eri tekijä. Järvikoski, Aila Kuntoutuskäsityksen muutos ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus. Teoksessa Mäkitalo, Jorma Turunen, Jari Vilkkumaa, Ilpo (toim.): Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Verve Reisenauer, Eveline Faist, Thomas Theorizing Transnationalisation and Institutional Transformations. In Faist, Thomas Pitkänen, Pirkko Gerdes, Jurgen Reisenauer, Eveline (eds.): Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET project. Working Paper 87/2010. COMCAD Center on Migration, Citizenship and Development. University of Bielefeld, Faculty of Sociology Sandström, Marita Kävelyn neuraalinen säätely. Teoksessa Ahonen, Jarmo (toim.): Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Lahti: VK-Kustannus Oy Tupakan korvikkeille harkitaan lääkekorvausta Helsingin Sanomat A 6. Uusikylä, Petri Lastensuojeluverkostot. Verkostoanalyysi kahden kunnan yhteistyörakenteista lastensuojelun päätöksenteossa. Janus

13 11 Woollacott, Marjorie Balance control during walking in the older adult: research and it s implications. Physical Therapy 77 (6) [Huom. 77 on lehden volyymi eli vuosikerta, 6 lehden numero.] HUOM. Jos kirja on julkaistu sekä painettuna että sähköisesti, lähdeluetteloon on hyvä merkitä niin painetun kuin sähköisenkin version bibliografiset tiedot: Laitinen, Tarja Kallio, Heli Tule ja kysy jalkautuvaa sosiaaliohjausta. Teoksessa Kaljonen, Päivi Matinheikki-Kokko, Kaija. (toim.): Osallistuva monikulttuurinen sosiaaliohjaus. Helsinki: Metropolian julkaisusarja Saatavilla myös sähköisesti osoitteessa: <http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/ Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/TAITO/PDF/245366_METROPOLIA_TAITO2.pdf>. Luettu Jos lähde on jokin muu kuin teos tai artikkeli, merkitään nimen perään dokumentin laji. Airimo, Liisa Passiivisen mobilisaation vaikutus isovarpaan tyvinivelen liikerajoitukseen. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Jalkaterapian koulutusohjelma. Alkoholistien aikuiset lapset n.d. Opetusvideo. Hämeenlinna: Koulujen AV-palvelu. Keksi, Emmi Pätkätyö uran alussa. Posteriesitys. Hamokin syyspäivät. Helsinki Ole sydämen sankari Esite. Helsinki: Suomen Sydänliitto ry. Stakes ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. World Health Organization. Opinnäytetyössä voi siis viitata myös seminaarissa tai konferenssissa pidettyyn esitelmään. Jos esitelmää ei ole julkaistu avoimesti esimerkiksi verkossa, esitelmän pitäjältä on kysyttävä lupa siihen, saako esitelmässä kerrottuihin tietoihin viitata. Yleensä on hyvä pyytää puhujaa myös tarkistamaan viitteessä olevat tiedot. Jos seminaarin tiivistelmä on saatavissa netistä ja työssä viitataan siihen, nettiosoite laitetaan näkyviin. Muuten seminaarista kerrotaan lähdeluettelossa aina tarkemmat tiedot niin, että lukijalle tulee selväksi se, että kyseessä on puheenvuoro tai esitelmä, ei siis julkaistu artikkeli. Lähdemerkintä tehdään tähän tapaan:

14 12 Tainio, Liisa Perusopetuksen oppimateriaalit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Puheenvuoro tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Helsinki. TAI Tainio, Liisa Perusopetuksen oppimateriaalit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tiivistelmä puheenvuorosta tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasaarvoa. Helsinki. Verkkodokumentti. Päivitetty <http://www.tane.fi/fi/julkaisut/seminaarimateriaalit/ >. Luettu Internet- ja muut sähköiset lähteet merkitään kuten muutkin lähteet aloittaen dokumentin tekijästä. Mikäli tekijää ei tiedetä, lähdemerkintä aloitetaan dokumentin otsikolla. Seuraavaksi merkitään sivun ylläpitäjä, dokumentin laji, Internet-osoite kulmasulkeisiin ja lopuksi lukemispäivämäärä. Avonäytteenotto Tutkimusohjekirja. Verinäytteenotto-ohjeet. HUSLAB, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti. <http://huslab.fi/ ohjekirjan_liitteet/no_kasikirja/verinaytteenotto_ohjeet/avonaytteenotto.pdf>. Luettu CD-Fakta: elektroninen tietosanakirja Versio 1.0. CD-ROM. Helsinki: WSOY. Hamilas, Marjo Hämäläinen, Harri Koivunen, Mirja Lähteenmäki, Leena Pajala, Satu Pohjola, Leena TOIMIVA-testit. Iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmä. TOIMIVA-testiraportti. Verkkodokumentti. <http://www. valtiokonttori.fi/public/download.aspx?id=59615&guid={7606cf81-dda4-4a37-8f16- d55d74410ee3}>. Luettu Jurvainen, Olli Hammasimplantit kuin omat hampaat. Lääkäriasema Pulssi. Verkkodokumentti. Päivitetty <www.pulssi.fi>. Luettu Suomen lääketilasto Lääkelaitos. Verkkodokumentti. <http://www.nam.fi/laake tieto/kulutustiedot/laaketilasto_2006/index.html>. Luettu Haastattelut aakkostetaan haastateltavan nimen mukaan. Tiedoista on käytävä ilmi haastateltavan tehtävänimike tai se rooli, jossa häntä haastatellaan. Lisäksi mainitaan haastattelupaikka ja -päivämäärä.

15 13 Aholaita, Sirkka Osastonhoitaja. HYKS, virologian laboratorio. Helsinki. Haastattelu 3.3. Petäjistö, Oiva Lastenlääkäri. Helsinki. Suullinen tiedonanto Laki ja säädökset (esimerkiksi asetukset) merkitään lähdeluetteloon näin: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003. Annettu Helsingissä Verkko-osoitetta tai kustantajaa ei säädöksistä merkitä. 5 Lopuksi Suomen kielen ja viestinnän sekä tietotekniikan opettajat ottavat tästä ohjeesta mielellään vastaan palautetta ja kehittävät ohjeistusta sen perusteella. Ohje on päivitetty lukuvuodelle Tukea kirjoittamiseen opintojen alusta opinnäytetyöhön Hakala, Juha T Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Husu, Milja Tarkoma, Elise Vuorijärvi, Aino Ammattisuomen käsikirja painos (tai uudempi). Helsinki: WSOY. Kielijelppi jelppiä akateemiseen viestintään Helsingin yliopiston kielikeskus. Verkkodokumentti. <www.kielijelppi.fi>. Luettu Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas Kankaanpää, Salli Heikkilä, Elina Korhonen, Riitta Maamies, Sari Piehl, Aino (toim.). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kinnunen, Merja Löytty, Olli (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

16 14 Kirjoittajan ABC-kortti Verkkodokumentti. Suomen virtuaalikielikeskus. <http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/>. Luettu Koskela, Lasse Koskinen, Jari Lankinen, Pasi Viestintä verkostoissa ja innovaatioissa. Helsinki: WSOYpro. MOT Kielitoimiston sanakirja MOT sanakirjasto. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone. Mäkinen, Olli Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi. Niemi, Terttu ym Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita. Roivas, Marianne Karjalainen, Anna Liisa 2013: Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita. Suomen kielen perussanakirja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisusarja. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Vanhanen-Nuutinen, Liisa Lambert, Pirjo Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Helsinki: Edita. Verkkokirjoittaminen Virtuaaliamk:n viestinnän tuotantorenkaan teemakokonaisuus. Verkkodokumentti. <www.amk.fi/verkkokirjoittaminen1>. Luettu Vilkka, Hanna Airaksinen, Tiina Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

17 Opinnäytetyön sekä oppimistehtävien kansimalli Liite 1

18 Sisällysluettelon malli Liite 2

19 Lähdeluettelon malli Liite 3 1 (3) Lähteet Aholaita, Sirkka Osastonhoitaja. HYKS, virologian laboratorio. Helsinki. Haastattelu 3.3. Airimo, Liisa Passiivisen mobilisaation vaikutus isovarpaan tyvinivelen liikerajoitukseen. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Jalkaterapian koulutusohjelma. Alkoholistien aikuiset lapset n.d. Opetusvideo. Hämeenlinna: Koulujen AV-palvelu. Avonäytteenotto Tutkimusohjekirja. Verinäytteenotto-ohjeet. HUSLAB, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti. <http://huslab.fi/ ohjekirjan_liitteet/no_kasikirja/verinaytteenotto_ohjeet/avonaytteenotto.pdf>. Luettu CD-Fakta: elektroninen tietosanakirja Versio 1.0. CD-ROM. Helsinki: WSOY. Hamilas, Marjo Hämäläinen, Harri Koivunen, Mirja Lähteenmäki, Leena Pajala, Satu Pohjola, Leena TOIMIVA-testit. Iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmä. TOIMIVA-testiraportti. Verkkodokumentti. <http://www. valtiokonttori.fi/public/download.aspx?id=59615&guid={7606cf81-dda4-4a37-8f16- c d55d74410ee3}>. Luettu Heikkilä, Henna Kalli, Pekka Ranne, Kaarina 2009 (toim.): Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Heir Bunkan, Berit The comprehensive body examination (CBE). A psychometric evaluation. Faculty of medicin. University of Oslo. Jurvainen, Olli Hammasimplantit kuin omat hampaat. Lääkäriasema Pulssi. Verkkodokumentti. Päivitetty <www.pulssi.fi>. Luettu Järvikoski, Aila Kuntoutuskäsityksen muutos ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus. Teoksessa Mäkitalo, Jorma Turunen, Jari Vilkkumaa, Ilpo (toim.): Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Verve Keksi, Emmi Pätkätyö uran alussa. Posteriesitys. Hamokin syyspäivät. Helsinki Koulu yhteisöllisenä toimijana Rautiainen, Asta (toim.). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Koulussa on kuulovammainen oppilas Esite. Helsinki: Kuulonhuoltoliitto ry.

20 Liite 3 2 (3) Lauri, Sirkka Eriksson, Elina Hupli, Marja Hoidollinen päätöksenteko. Helsinki: WSOY. Lääkeopas , uudistettu painos. Helsinki: Otava. Makkonen, Saara Tuokko, Seija Näytteenotto painos. Helsinki: Opetushallitus. Ole sydämen sankari Esite. Helsinki: Suomen Sydänliitto ry. Olsbo-Rusanen, Leena Väänänen-Sainio, Rauni Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi. Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseksi liittyvistä toimenpiteistä. Ympäristöministeriön julkaisusarja Suomen ympäristö 646. Helsinki: Ympäristöministeriö. Rautiainen, Asta (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Palonen, Tuire 2011: Mitä asiantuntijuus on ja miten sitä on tutkittu? Future Experts blogi. Verkkodokumentti. Päivitetty <http://futurex.utu.fi/blogi/?p=17>. Luettu Petäjistö, Oiva Lastenlääkäri. Helsinki. Suullinen tiedonanto Reisenauer, Eveline Faist, Thomas Theorizing Transnationalisation and Institional Transformations. In Faist, Thomas Pitkänen, Pirkko Gerdes, Jurgen Reisenauer, Eveline (eds.): Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET project. Working Paper 87/2010. COMCAD Center on Migration, Citizenship and Development. University of Bielefeld, Faculty of Sociology Sandström, Marita Kävelyn neuraalinen säätely. Teoksessa Ahonen, Jarmo (toim.): Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Lahti: VK-Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntoutusselonteko Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 6. Helsinki: Edita Publishing. Stakes ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. World Health Organization. Suomen lääketilasto Lääkelaitos. Verkkodokumentti. <http://www.nam.fi/laake tieto/kulutustiedot/laaketilasto_2006/index.html>. Luettu Suomen standardisoimisliitto SFS SFS-EN ISO Näyttöpäätteellä tehtävän toimistotyön ergonomiavaatimukset. Osa 13. Käyttäjäopastus. Taube, Karin Portfolio. Oppimisen suunnittelu ja arviointi. Tillmann, Maarit (suom.). Helsinki: Gummerus.

21 Tupakan korvikkeille harkitaan lääkekorvausta Helsingin Sanomat A 6. Liite 3 3 (3) Uusikylä, Petri Lastensuojeluverkostot. Verkostoanalyysi kahden kunnan yhteistyörakenteista lastensuojelun päätöksenteossa. Janus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003. Annettu Helsingissä Woollacott, Marjorie Balance control during walking in the older adult: research and it s implications. Physical Therapy 77 (6). 7 9.

22 Opinnäytetyön tiivistelmän malli Liite 4

23 Liite 5 1(2) Vakioasettelumallin malli

24 Liite 5 2(2)

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 ULKOASU... 1 3 KANSILEHTI... 4 4 SISÄLLYSLUETTELO... 4 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT... 5

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Ohje 00079 Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) 8868 7400 etunimi.sukunimi@laurea.fi Y-tunnus 1046216-1 Vanha maantie 9, 02650 Espoo Faksi (09) 8868 7401 www.laurea.fi

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Opinnäytteen kirjoitusohjeet Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 1 LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 2012 2 SISÄLTÖ ALUKSI... 3 IDEASTA ESITELMÄÄN... 3 Jäsentely ja työn nimi... 3 Johdanto... 4 Tekstin luettavuus...

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun LuK-seminaari Kevät 2005 Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun Mitä seuraavaksi? Ohjaajasi ottaa yhteyttä jos ei jo ole ottanut Sisältösuunnitelman tulee olla valmis noin

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Proseminaarissa harjoitellaan konkreettisia tutkimuksen tekemisen taitoja, keskustelu- ja argumentaatiokykyä sekä tieteellistä

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta)

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähdeviitteet (Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähteestä voit ottaa vain sellaisia tekstikohtia, joissa ei ole jo viitettä. Jos tekstissä viitataan johonkin

Lisätiedot

Avaimen kirjoittajaohjeet

Avaimen kirjoittajaohjeet Avaimen kirjoittajaohjeet Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain ottaa jatkuvasti vastaan ehdotuksia julkaistaviksi kirjoituksiksi. Artikkelien lisäksi ehdotuksia toivotaan myös puheenvuoroista,

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum www.artefacta.fi/artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu 31.5.2012 Sisällys 1. Rakenne... 1 2. Pituus... 2 3. Muotoilu, otsikot

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot