Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä"

Transkriptio

1 Kirjallisen työn ohjeet Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Suomen kielen ja viestinnän opettajat sekä tietotekniikan opettajat

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Laajan kirjallisen työn malli Rakenne Asettelut Kansilehti eli nimiösivu Tekstisivut ja sivunumerointi Kursiivin käyttö Kuvio- ja taulukkotekstit 4 3 Vakioasettelumalli 5 4 Lähteiden merkitseminen Lähdeviitteet Lähdeluettelo 9 5 Lopuksi 13 6 Tukea kirjoittamiseen opintojen alusta opinnäytetyöhön 13 Liitteet Liite 1. Opinnäytetyön kansimalli Liite 2. Sisällysluettelon malli Liite 3. Lähdeluettelon malli Liite 4. Opinnäytetyön tiivistelmän malli Liite 5. Vakioasettelumalli

3 1 1 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikön (HyTon) opiskelijoille. Ohjeistus koskee oppimistehtävien ja opinnäytetyön kirjoittamista ja antaa myös valmiuksia työelämään, jossa vaaditaan monenlaisia kirjallisen raportoinnin taitoja. Tämä ohje on saatavissa sähköisenä Metropolia Ammattikorkeakoulun Tuubiportaalissa Hyvinvointi ja toimintakyky -klusterin opinnäytetyön työtilasta, joka kannattaa tilata jo ennen opinnäytetyövaihetta. Työtilasta on saatavana myös valmiita Word-tekstimalleja sekä muita ohjeita. Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikön kirjoittamisohje esittelee kaksi erilaista raportin mallia: laajan kirjallisen työn mallin ja vakioasettelumallin eli asiakirjastandardin, joka sopii lyhyisiin oppimistehtäviin ja virallisiin asiakirjoihin. Laajan kirjallisen työn perusrakennetta havainnollistetaan myös ohjeen omassa asettelussa. Lisäksi esitellään HyTon keskeiset ohjeet lähteiden dokumentoinnissa eli lähteiden merkitsemisessä tekstiin ja lähdeluettelon laatimisessa. Lopussa on luettelo kirjallisuudesta, jotka tukevat ja täydentävät ohjeita. 2 Laajan kirjallisen työn malli Laajoja kirjallisia töitä ammattikorkeakouluopinnoissa ovat useat oppimistehtävät sekä opinnäytetyöteksteistä työsuunnitelma ja varsinainen opinnäytetyön raportti. Oppimistehtävät kirjoitetaan asiatyylillä. Persoonamuodon valinta liittyy tekstin tarkoitukseen ja eri koulutusalojen perinteeseen on tärkeä tuntea oman alansa keskustelu myös tästä näkökulmasta. Tyyliin ja oikeakielisyyteen saa neuvoja esimerkiksi painetuista ja verkossa julkaistusta teoksista, joita esitellään tämän ohjeen kirjallisuusluettelossa (luku 6). Tietokoneiden oikolukuohjelmista on myös apua, mutta on muistettava, että ne eivät tunnista kaikkia virheitä.

4 2 2.1 Rakenne Eheässä tekstissä on alku, keskikohta ja loppu. Opintoihin liittyvät laajat kirjalliset työt koostuvat seuraavista osista: Kansilehti eli nimiösivu Tiivistelmä suomeksi (vain opinnäytetyössä) Abstract in English (vain opinnäytetyössä) Sisällys Johdanto Aihetta käsittelevät luvut ja alaluvut Yhteenveto ja pohdinta Lähteet Liitteet Aloituksella ja lopetuksella on suuri lukuarvo. Johdanto on aina laajan työn ensimmäinen luku. Siinä kirjoittaja esittelee työnsä aiheen, tarkoituksen ja näkökulman lukijalle. Usein lukija tarvitsee myös taustatietoa ymmärtääkseen aiheen ja työn tarkoituksen. Laajan työn viimeinen luku puolestaan on keskusteleva osuus, joka koostuu yhteenvedosta ja arvioinnista. Viimeisen luvun nimenä voi olla esimerkiksi Pohdinta, Lopuksi tai Yhteenvetoa. Kaikissa otsikoissa tulee panostaa ytimekkyyteen, informatiivisuuteen ja täsmällisyyteen. Päälukujen alle rakennetaan alalukuja tilanteen mukaan. Otsikkotasojen määrän on oltava suhteessa työn laajuuteen otsikkotasojen runsaus ei ole itsetarkoitus. Alalukuja on oltava vähintään kaksi (esim. 2.1 ja 2.2). Tekstissä kannattaa varoa pirstaleisuutta: yhden kappaleen pää- tai alalukuja ei voi käyttää, ja yhden virkkeen kappale on asiatekstissä turhan lyhyt. 2.2 Asettelut Kansilehti eli nimiösivu Oppimistehtävän kansilehtenä käytetään Metropolian opinnäytetyön kansisivua. Sen malli on Metropolian sähköisissä tekstipohjissa. Kansisivun fonttikoot ovat seuraavat:

5 3 tekijän nimi 18 työn nimi 22 työn alaotsikko 18 tutkinto- ja koulutusohjelmatiedot 11 työn valmistumispäivämäärä Tekstisivut ja sivunumerointi Laajan kirjallisen työn asettelut ovat seuraavat: fontti Arial, pistekoko 11 leipätekstissä ylämarginaali 2,5 cm vasen marginaali 4 cm oikea marginaali 2 cm alamarginaali 3 cm leipätekstin riviväli 1,5 tiivistelmän, kuvio- ja taulukkotekstin, lähdeluettelon, luettelon, luetelman ja pitkien suorien lainausten sekä pitkien sisällysluetteloiden riviväli 1 tavutus käytössä molempien reunojen tasaus käytössä sivunumero sijoitetaan oikeaan yläreunaan. Päälukujen otsikot lihavoidaan, fonttikoko on 12 pt. Kappaleet ja otsikot alkavat sivun vasemmasta marginaalista. Mikäli ei käytetä Metropolian valmista Word-pohjaa, ennen pääluvun otsikkoa lisätään kaksi tyhjää riviä, ennen alalukua yksi. Otsikon jälkeen ja kappaleiden väliin jätetään aina tyhjä rivi. Opinnäytetyössä pääluvut alkavat omilta sivuiltaan, pienemmät oppimistehtävät kirjoitetaan ilman sivun vaihtoa päälukujen välissä. Ensimmäinen sivunumero tulee johdantosivulle oikeaan yläkulmaan. Kansilehteä, tiivistelmää ja sisällystä ei numeroida. Liitteet numeroidaan juoksevasti. Monisivuisen liitteen juokseva numero merkitään tunnisteriville liite-sanan alle, ja suluissa on liitteen kokonaissivumäärä (ks. tämän ohjeen liitteet). Huomaa, että tiivistelmään lasketaan mukaan vain numeroidut sivut (eli sivunumerot johdannosta lähdeluettelon loppuun), sen lisäksi merkitään erikseen liitesivut.

6 Kursiivin käyttö Kursiivia kannattaa käyttää tekstissä harkiten. Vieraskieliset sanat tai määritelmät voi kuitenkin kursivoida: Osaamiseen liittyvät myös esimerkiksi sisältöjen ja keskeisten käsitteiden tunteminen (know what), taitojen hallitseminen (know how) sekä havaintojen ja diagnoosien tekeminen (know why) (Palonen 2011). Kursiivi sopii myös tilanteisiin, joissa jokin keskeinen termi mainitaan ensimmäisen kerran tai kun työssä viitataan jonkun tutkijan artikkelin tai kirjan nimeen: Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan toimijoiden omaa asiantuntijuutta. Asiantuntijuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Työmme kannalta keskeinen näkökulma on pedagogisen asiantuntijuus, jota käsitellään kirjassa Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus (Heikkilä Kalli Ranne 2009) Kuvio- ja taulukkotekstit Jos tekstissä on kuvioita (kuvia, piirroksia, graafeja ym.), ne numeroidaan juoksevasti ja varustetaan selittävällä kuvatekstillä, jonka fonttikoko on 10 pt. Teksti merkitään kuvion alapuolelle (ks. kuvio 1). Lähde tulee aina mainita. Kuvio 1. Optometrian koulutusohjelman esittelymateriaalia (Metropolia 2010)

7 5 Myös taulukot numeroidaan juoksevasti. Selittävä teksti eli taulukon otsikko tulee taulukon yläpuolelle. Muualta sellaisenaan lainatun taulukon lähde merkitään näkyviin. Mikäli lähdettä ei ole merkitty, oletetaan, että taulukko on tekijän itse tekemä. Taulukko 1. Metropolian nuorten koulutuksen aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoimaluvut (Metropolian vuosikertomus 2009) Aloituspaikat Hakijat Vetovoima 2008 Kulttuuri ,2 7,8 Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Vetovoima ,9 5, ,8 2,8 Liiketalous ,5 4,8 Ennen kuvion tai taulukon esittämistä se tulee mainita tekstissä; luku ei voi alkaa suoraan kuviolla tai taulukolla. Kuviota tai taulukkoa ei myöskään saa jättää puhumaan omasta puolestaan keskeinen merkityssisältö on esitettävä myös tekstissä. 3 Vakioasettelumalli Vakioasettelu eli asiakirjastandardi sopii lyhyeen raportointiin ja moniin asiakirjoihin, esimerkiksi lupa-anomuksiin, hakemuksiin, kokousasiakirjoihin ja liikekirjeisiin. Mikäli ammattikorkeakoulun oppimistehtävässä on vähän sivuja eikä siihen tarvita nimiösivua eikä sisällysluetteloa, käytetään vakioasettelumallia. Vakioasettelumallin tarkemmat ohjeet ovat tämän ohjeen liitteenä 5. Ohjeesta näkee, mitkä ovat otsikoiden ja kappaleiden aloituskohdat ja miten sivunumerot merkitään. Vakioasettelumallin perusasettelut ovat seuraavat: marginaalit: vasen 2 cm, oikea 1 cm, ylä 1 cm, ala 1 cm sarkainväli 2,3 cm ja riviväli 1 sivunumero sekä suluissa kokonaissivumäärä oikealla ylhäällä fonttityypit ja -koot: Tahoma 11.

8 6 4 Lähteiden merkitseminen Opiskelukirjoittaminen noudattelee tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Lähteiden huolellinen merkitseminen on tärkeää, koska se varmistaa tarkastettavuuden ja vertailtavuuden. 4.1 Lähdeviitteet Sosiaali- ja terveysalalla on tapana käyttää lähteen merkitsemiseen teksti- eli sisäviitettä. Kun lainataan jonkun toisen tekstiä, kuten tutkimustuloksia, taulukoita, kuvioita, lähde on pantava tekstiin näkyviin, vaikka asia kerrottaisiin omin sanoin. Viite koostuu kolmesta osasta: tekijän sukunimi tai (jos tekijää ei ole) teoksen nimi; joskus julkaisijan nimi (ns. yhteisökirjoittaja) julkaisuvuosi sivunumero tai sivunumerot. Pisteen paikka viitteen yhteydessä riippuu siitä, viitataanko sillä yhteen vai useaan virkkeeseen. Kun viitataan yhteen virkkeeseen, piste merkitään sulkumerkin jälkeen. Pintaverenkierron avautumiseen vaikuttaa neurohormonien, kuten histamiinin ja serotoniinin vapautuminen kudoksista (Ylinen 1994: 15). Kun viitataan useampaan kuin yhteen virkkeeseen, piste on sulkumerkin sisäpuolella. Tutkimusten mukaan hierotun kudoskohdan verenkierto lisääntyy joksikin aikaa, koska hieronta aukaisee lukuisia sulkeutuneita hiussuonia erityisesti lihaskudoksissa. Hiussuonten aukeamiseen vaikuttavat pääasiallisesti paikalliset kudoshormonit ja hermostollinen säätely. (Arponen 1988: ) Kun viitataan useisiin lähteisiin, eri lähteet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu muihin teksteihin viittaaminen ja oman tekstin rakentaminen niiden varaan. Viittaaminen tehdään lähdeviitteen avulla. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon vastaavuudesta kirjoittajan tulee huolehtia hyvin. (Hirsjärvi Remes Sajavaara 1997: 327; Luukka 2002: 19.) Sosiaali- ja terveysalalla on

9 7 tapana käyttää tekstiviitettä, kun taas tekniikan koulutusalalla numeroviite on yleisempi. Internet-lähdeviite tehdään samoin kuin muut viitteet. Verkko-osoitetta ei koskaan merkitä viitteeseen, vaan ainoastaan lähdeluetteloon. Mikäli tekijää ei tiedetä, viitteessä käytetään sivuston otsikkoa, dokumentin tai yhteisön nimeä. Valinta kannattaa tehdä johdonmukaisesti lähteen löydettävyyden ja sisällön arvioinnin kannalta. Mikäli lähteen julkaisuvuosi ei ole tiedossa, sen kohdalle merkitään n.d. (no date, ei päiväystä). (Jurvainen 2001) (Avonäytteenotto 2006) (Suomen Punainen Risti n.d.) Tietosanakirjaan tai sanakirjaan viitataan näin: (MOT Kielitoimiston sanakirja s.v. pulssi) Viittaus lakiin tai säädökseen merkitään tähän tapaan: (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003 7) Seuraavassa on esimerkki, jossa näkyy viitteiden sijoittuminen tekstiin. Kolmannen kappaleen Tiilikka-viite edustaa kirjoittajakeskeistä viittaustekniikkaa, muut asiakeskeistä viittaustekniikkaa. Arjen tilanteissa vanhempien on tärkeää saada positiivisia kokemuksia siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän näkemyksiään arvostetaan. Tällaiset kokemukset vahvistavat vanhemmuuden merkitykselliseksi kokemista ja ovat edellytyksenä vuorovaikutussuhteen syntymiselle. (Karila 2001: 281.) Sosiaalipedagoginen toiminta perustuu aina dialogiin eli ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että ihmiset osallistuvat itse kaikkiin toimintaprosessin vaiheisiin (Hämäläinen Kurki 1997: 49). Tiilikan (2003: 2) mukaan perheen erilaisten arvovalintojen hyväksyminen ja etenkin perheiden erilaisuuden ymmärtäminen on kumppanuuden edellytys. Henkilöstön ymmärtämättömyys perheen valintoja ja

10 8 elämäntilannetta kohtaan saattaa pahimmillaan synnyttää kumppaneiden välille voimakkaita ristiriitoja ja johtaa suhteen murtumiseen. Perheen erilaisuuden ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain kun tunnetaan yhteistyökumppani tarpeeksi hyvin. Laadukkaan päivähoidon toteutumiseen vaikuttaa se, missä määrin lapsen kasvatukseen osallistuvat aikuiset kokevat sen yhteisenä hankkeena. Perheeltä saatu tuki ja tietämys helpottavat arjen kasvatustilanteiden ratkontaa. Kontekstuaalisuuden haaste päiväkodille on, että kasvatusprosessi täytyy ymmärtää osaksi sitä todellisuutta, jossa lapsi elää. Lapsen näkeminen erottamattomana osana sosiaalista ympäristöään luo pohjan yhteistoiminnalle kasvatuksessa ja toimii myös hyvänä perustana perhelähtöisille toimintatavoille. (Hujala ym. 1998: ) Kun teoksessa on tekijöitä kolmesta viiteen, viitteeseen merkitään ensimmäisen kerran kaikki tekijät. Myöhemmin merkitään vain ensimmäinen tekijä ja sen perään ym. ja vuosiluku. Mikäli tekijöitä on kuusi tai useampi, lyhennemerkintää käytetään heti. Kun teoksella on vain kaksi tekijää, molemmat mainitaan viitteessä aina. Mikäli lähteinä on samalta tekijältä samana vuonna ilmestyneitä teoksia, teokset erotetaan lähdeluettelossa ja viitteissä merkitsemällä vuosiluvun perään pienaakkosin a, b, c (esim. 2001a). Lyhyet suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä. Jos siteeraus on usean rivin mittainen, se sisennetään ja kirjoitetaan rivivälillä 1; tällöin lainausmerkkejä ja kursivointia ei tarvita. Suoraa lainausta käytetään vain perustellusti, esimerkiksi määritelmissä ja aineistoesimerkeissä. Niin sanottuja toisen käden lähteitä ei tule käyttää opinnäytetöissä. Jos sekundaarilähteitä joutuu esimerkiksi vaikean saatavuuden vuoksi käyttämään oppimistehtävissä, merkintä voi olla esimerkiksi seuraava: Kauppinen ja Laurinen (1988) ovat kehittäneet merkityssuhdekaavion tekstin sisältämien käsitteiden analysoimiseksi (Hirsjärven ym. 2007: 35 mukaan). Kuvia voi julkaistavissa töissä, kuten opinnäytetyössä, käyttää vain tekijän tai kuvaajan luvalla. Tämä koskee sekä verkossa että painetuissa teoksissa jo julkaistuja kuvia. Lähdemerkintä tarvitaan aina.

11 9 4.2 Lähdeluettelo Lähdeluettelomerkinnän ja viitteen on alettava aina samoilla sanoilla. Viite toimii hakusanana, jonka avulla lukija löytää lähdeluettelosta tarkat tiedot käytetystä lähteestä. Lähdeluettelossa olevan lähdetiedon perusrakenne on neliosainen: kuka (tekijä) milloin (julkaisuvuosi) mitä (teoksen nimi ja alaotsikot) missä (kustantajan toimipaikka ja julkaisija/kustantaja). Lähteet aakkostetaan. Seuraavassa on luokiteltuna erilaisia esimerkkejä lähdeluettelomerkinnöistä: 1 Tekijöitä on yksi tai useampia. Suomennetusta teoksesta merkitään myös suomentaja. Jos teos kuuluu julkaisusarjaan, sarjan nimi ja teoksen saama numero mainitaan. Heir Bunkan, Berit The comprehensive body examination (CBE). A psychometric evaluation. Faculty of medicin. University of Oslo. Lauri, Sirkka Eriksson, Elina Hupli, Marja Hoidollinen päätöksenteko. Helsinki: WSOY. Makkonen, Saara Tuokko, Seija Näytteenotto painos. Helsinki: Opetushallitus. Olsbo-Rusanen, Leena Väänänen-Sainio, Rauni Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi. Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseksi liittyvistä toimenpiteistä. Ympäristöministeriön julkaisusarja Suomen ympäristö 646. Helsinki: Ympäristöministeriö. Taube, Karin Portfolio. Oppimisen suunnittelu ja arviointi. Tillmann, Maarit (suom.). Helsinki: Gummerus. 2 Toimitettu teos aakkostetaan kokonaisuudessaan toimittajan nimen mukaan, joskus teoksen nimen mukaan. Mallia voi katsoa myös kirjaston tavasta luokitella teos pääsanansa mukaan. Merkintätapaa ei kuitenkaan saa vaihdella saman työn sisällä. Katso myös kohtaa 4: jos artikkelin tai luvun kirjoittaja ilmenee teoksesta, viite ja lähdetieto aakkostetaan aina kirjoittajan nimen mukaan.

12 10 Koulu yhteisöllisenä toimijana Rautiainen, Asta (toim.). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Rautiainen, Asta (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. 3 Jos tekijää ei ole, aakkostetaan teoksen nimen mukaan. Joskus tekijäksi on selkeää merkitä ns. yhteisökirjoittaja (esimerkiksi jokin järjestö tai viranomainen). Koulussa on kuulovammainen oppilas Esite. Helsinki: Kuulonhuoltoliitto ry. Lääkeopas , uudistettu painos. Helsinki: Otava. Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntoutusselonteko Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 6. Helsinki: Edita Publishing. Suomen standardisoimisliitto SFS SFS-EN ISO Näyttöpäätteellä tehtävän toimistotyön ergonomiavaatimukset. Osa 13. Käyttäjäopastus. 4 Lehtiartikkeli ja toimitetun teoksen artikkeli tai luku aakkostetaan tekijänsä mukaan. Perään lisätään tiedot, mistä lehdestä tai kokoomateoksesta artikkeli on peräisin. Myös artikkelin alku- ja loppusivu merkitään. Sama käytäntö koskee toimitettuja kirjoja, joiden eri luvuilla on eri tekijä. Järvikoski, Aila Kuntoutuskäsityksen muutos ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus. Teoksessa Mäkitalo, Jorma Turunen, Jari Vilkkumaa, Ilpo (toim.): Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Verve Reisenauer, Eveline Faist, Thomas Theorizing Transnationalisation and Institutional Transformations. In Faist, Thomas Pitkänen, Pirkko Gerdes, Jurgen Reisenauer, Eveline (eds.): Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET project. Working Paper 87/2010. COMCAD Center on Migration, Citizenship and Development. University of Bielefeld, Faculty of Sociology Sandström, Marita Kävelyn neuraalinen säätely. Teoksessa Ahonen, Jarmo (toim.): Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Lahti: VK-Kustannus Oy Tupakan korvikkeille harkitaan lääkekorvausta Helsingin Sanomat A 6. Uusikylä, Petri Lastensuojeluverkostot. Verkostoanalyysi kahden kunnan yhteistyörakenteista lastensuojelun päätöksenteossa. Janus

13 11 Woollacott, Marjorie Balance control during walking in the older adult: research and it s implications. Physical Therapy 77 (6) [Huom. 77 on lehden volyymi eli vuosikerta, 6 lehden numero.] HUOM. Jos kirja on julkaistu sekä painettuna että sähköisesti, lähdeluetteloon on hyvä merkitä niin painetun kuin sähköisenkin version bibliografiset tiedot: Laitinen, Tarja Kallio, Heli Tule ja kysy jalkautuvaa sosiaaliohjausta. Teoksessa Kaljonen, Päivi Matinheikki-Kokko, Kaija. (toim.): Osallistuva monikulttuurinen sosiaaliohjaus. Helsinki: Metropolian julkaisusarja Saatavilla myös sähköisesti osoitteessa: <http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/ Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/TAITO/PDF/245366_METROPOLIA_TAITO2.pdf>. Luettu Jos lähde on jokin muu kuin teos tai artikkeli, merkitään nimen perään dokumentin laji. Airimo, Liisa Passiivisen mobilisaation vaikutus isovarpaan tyvinivelen liikerajoitukseen. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Jalkaterapian koulutusohjelma. Alkoholistien aikuiset lapset n.d. Opetusvideo. Hämeenlinna: Koulujen AV-palvelu. Keksi, Emmi Pätkätyö uran alussa. Posteriesitys. Hamokin syyspäivät. Helsinki Ole sydämen sankari Esite. Helsinki: Suomen Sydänliitto ry. Stakes ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. World Health Organization. Opinnäytetyössä voi siis viitata myös seminaarissa tai konferenssissa pidettyyn esitelmään. Jos esitelmää ei ole julkaistu avoimesti esimerkiksi verkossa, esitelmän pitäjältä on kysyttävä lupa siihen, saako esitelmässä kerrottuihin tietoihin viitata. Yleensä on hyvä pyytää puhujaa myös tarkistamaan viitteessä olevat tiedot. Jos seminaarin tiivistelmä on saatavissa netistä ja työssä viitataan siihen, nettiosoite laitetaan näkyviin. Muuten seminaarista kerrotaan lähdeluettelossa aina tarkemmat tiedot niin, että lukijalle tulee selväksi se, että kyseessä on puheenvuoro tai esitelmä, ei siis julkaistu artikkeli. Lähdemerkintä tehdään tähän tapaan:

14 12 Tainio, Liisa Perusopetuksen oppimateriaalit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Puheenvuoro tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Helsinki. TAI Tainio, Liisa Perusopetuksen oppimateriaalit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tiivistelmä puheenvuorosta tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasaarvoa. Helsinki. Verkkodokumentti. Päivitetty <http://www.tane.fi/fi/julkaisut/seminaarimateriaalit/ >. Luettu Internet- ja muut sähköiset lähteet merkitään kuten muutkin lähteet aloittaen dokumentin tekijästä. Mikäli tekijää ei tiedetä, lähdemerkintä aloitetaan dokumentin otsikolla. Seuraavaksi merkitään sivun ylläpitäjä, dokumentin laji, Internet-osoite kulmasulkeisiin ja lopuksi lukemispäivämäärä. Avonäytteenotto Tutkimusohjekirja. Verinäytteenotto-ohjeet. HUSLAB, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti. <http://huslab.fi/ ohjekirjan_liitteet/no_kasikirja/verinaytteenotto_ohjeet/avonaytteenotto.pdf>. Luettu CD-Fakta: elektroninen tietosanakirja Versio 1.0. CD-ROM. Helsinki: WSOY. Hamilas, Marjo Hämäläinen, Harri Koivunen, Mirja Lähteenmäki, Leena Pajala, Satu Pohjola, Leena TOIMIVA-testit. Iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmä. TOIMIVA-testiraportti. Verkkodokumentti. <http://www. valtiokonttori.fi/public/download.aspx?id=59615&guid={7606cf81-dda4-4a37-8f16- d55d74410ee3}>. Luettu Jurvainen, Olli Hammasimplantit kuin omat hampaat. Lääkäriasema Pulssi. Verkkodokumentti. Päivitetty <www.pulssi.fi>. Luettu Suomen lääketilasto Lääkelaitos. Verkkodokumentti. <http://www.nam.fi/laake tieto/kulutustiedot/laaketilasto_2006/index.html>. Luettu Haastattelut aakkostetaan haastateltavan nimen mukaan. Tiedoista on käytävä ilmi haastateltavan tehtävänimike tai se rooli, jossa häntä haastatellaan. Lisäksi mainitaan haastattelupaikka ja -päivämäärä.

15 13 Aholaita, Sirkka Osastonhoitaja. HYKS, virologian laboratorio. Helsinki. Haastattelu 3.3. Petäjistö, Oiva Lastenlääkäri. Helsinki. Suullinen tiedonanto Laki ja säädökset (esimerkiksi asetukset) merkitään lähdeluetteloon näin: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003. Annettu Helsingissä Verkko-osoitetta tai kustantajaa ei säädöksistä merkitä. 5 Lopuksi Suomen kielen ja viestinnän sekä tietotekniikan opettajat ottavat tästä ohjeesta mielellään vastaan palautetta ja kehittävät ohjeistusta sen perusteella. Ohje on päivitetty lukuvuodelle Tukea kirjoittamiseen opintojen alusta opinnäytetyöhön Hakala, Juha T Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Husu, Milja Tarkoma, Elise Vuorijärvi, Aino Ammattisuomen käsikirja painos (tai uudempi). Helsinki: WSOY. Kielijelppi jelppiä akateemiseen viestintään Helsingin yliopiston kielikeskus. Verkkodokumentti. <www.kielijelppi.fi>. Luettu Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas Kankaanpää, Salli Heikkilä, Elina Korhonen, Riitta Maamies, Sari Piehl, Aino (toim.). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kinnunen, Merja Löytty, Olli (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

16 14 Kirjoittajan ABC-kortti Verkkodokumentti. Suomen virtuaalikielikeskus. <http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/>. Luettu Koskela, Lasse Koskinen, Jari Lankinen, Pasi Viestintä verkostoissa ja innovaatioissa. Helsinki: WSOYpro. MOT Kielitoimiston sanakirja MOT sanakirjasto. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone. Mäkinen, Olli Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi. Niemi, Terttu ym Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita. Roivas, Marianne Karjalainen, Anna Liisa 2013: Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita. Suomen kielen perussanakirja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisusarja. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Vanhanen-Nuutinen, Liisa Lambert, Pirjo Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Helsinki: Edita. Verkkokirjoittaminen Virtuaaliamk:n viestinnän tuotantorenkaan teemakokonaisuus. Verkkodokumentti. <www.amk.fi/verkkokirjoittaminen1>. Luettu Vilkka, Hanna Airaksinen, Tiina Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

17 Opinnäytetyön sekä oppimistehtävien kansimalli Liite 1

18 Sisällysluettelon malli Liite 2

19 Lähdeluettelon malli Liite 3 1 (3) Lähteet Aholaita, Sirkka Osastonhoitaja. HYKS, virologian laboratorio. Helsinki. Haastattelu 3.3. Airimo, Liisa Passiivisen mobilisaation vaikutus isovarpaan tyvinivelen liikerajoitukseen. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Jalkaterapian koulutusohjelma. Alkoholistien aikuiset lapset n.d. Opetusvideo. Hämeenlinna: Koulujen AV-palvelu. Avonäytteenotto Tutkimusohjekirja. Verinäytteenotto-ohjeet. HUSLAB, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti. <http://huslab.fi/ ohjekirjan_liitteet/no_kasikirja/verinaytteenotto_ohjeet/avonaytteenotto.pdf>. Luettu CD-Fakta: elektroninen tietosanakirja Versio 1.0. CD-ROM. Helsinki: WSOY. Hamilas, Marjo Hämäläinen, Harri Koivunen, Mirja Lähteenmäki, Leena Pajala, Satu Pohjola, Leena TOIMIVA-testit. Iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmä. TOIMIVA-testiraportti. Verkkodokumentti. <http://www. valtiokonttori.fi/public/download.aspx?id=59615&guid={7606cf81-dda4-4a37-8f16- c d55d74410ee3}>. Luettu Heikkilä, Henna Kalli, Pekka Ranne, Kaarina 2009 (toim.): Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Heir Bunkan, Berit The comprehensive body examination (CBE). A psychometric evaluation. Faculty of medicin. University of Oslo. Jurvainen, Olli Hammasimplantit kuin omat hampaat. Lääkäriasema Pulssi. Verkkodokumentti. Päivitetty <www.pulssi.fi>. Luettu Järvikoski, Aila Kuntoutuskäsityksen muutos ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimus. Teoksessa Mäkitalo, Jorma Turunen, Jari Vilkkumaa, Ilpo (toim.): Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Verve Keksi, Emmi Pätkätyö uran alussa. Posteriesitys. Hamokin syyspäivät. Helsinki Koulu yhteisöllisenä toimijana Rautiainen, Asta (toim.). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Koulussa on kuulovammainen oppilas Esite. Helsinki: Kuulonhuoltoliitto ry.

20 Liite 3 2 (3) Lauri, Sirkka Eriksson, Elina Hupli, Marja Hoidollinen päätöksenteko. Helsinki: WSOY. Lääkeopas , uudistettu painos. Helsinki: Otava. Makkonen, Saara Tuokko, Seija Näytteenotto painos. Helsinki: Opetushallitus. Ole sydämen sankari Esite. Helsinki: Suomen Sydänliitto ry. Olsbo-Rusanen, Leena Väänänen-Sainio, Rauni Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi. Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseksi liittyvistä toimenpiteistä. Ympäristöministeriön julkaisusarja Suomen ympäristö 646. Helsinki: Ympäristöministeriö. Rautiainen, Asta (toim.) Koulu yhteisöllisenä toimijana. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaalit 4. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Palonen, Tuire 2011: Mitä asiantuntijuus on ja miten sitä on tutkittu? Future Experts blogi. Verkkodokumentti. Päivitetty <http://futurex.utu.fi/blogi/?p=17>. Luettu Petäjistö, Oiva Lastenlääkäri. Helsinki. Suullinen tiedonanto Reisenauer, Eveline Faist, Thomas Theorizing Transnationalisation and Institional Transformations. In Faist, Thomas Pitkänen, Pirkko Gerdes, Jurgen Reisenauer, Eveline (eds.): Transnationalisation and Institutional Transformations. Collected Working Papers from the TRANS-NET project. Working Paper 87/2010. COMCAD Center on Migration, Citizenship and Development. University of Bielefeld, Faculty of Sociology Sandström, Marita Kävelyn neuraalinen säätely. Teoksessa Ahonen, Jarmo (toim.): Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Lahti: VK-Kustannus Oy Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntoutusselonteko Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 6. Helsinki: Edita Publishing. Stakes ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. World Health Organization. Suomen lääketilasto Lääkelaitos. Verkkodokumentti. <http://www.nam.fi/laake tieto/kulutustiedot/laaketilasto_2006/index.html>. Luettu Suomen standardisoimisliitto SFS SFS-EN ISO Näyttöpäätteellä tehtävän toimistotyön ergonomiavaatimukset. Osa 13. Käyttäjäopastus. Taube, Karin Portfolio. Oppimisen suunnittelu ja arviointi. Tillmann, Maarit (suom.). Helsinki: Gummerus.

21 Tupakan korvikkeille harkitaan lääkekorvausta Helsingin Sanomat A 6. Liite 3 3 (3) Uusikylä, Petri Lastensuojeluverkostot. Verkostoanalyysi kahden kunnan yhteistyörakenteista lastensuojelun päätöksenteossa. Janus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003. Annettu Helsingissä Woollacott, Marjorie Balance control during walking in the older adult: research and it s implications. Physical Therapy 77 (6). 7 9.

22 Opinnäytetyön tiivistelmän malli Liite 4

23 Liite 5 1(2) Vakioasettelumallin malli

24 Liite 5 2(2)

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus viikon

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus viikon

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus ja tekstipaja

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Kesäkandidaattiseminaari 2017 Tekstipaja 1

Kesäkandidaattiseminaari 2017 Tekstipaja 1 Kesäkandidaattiseminaari 2017 Tekstipaja 1 15.6.2017 henna.juslin@aalto.fi Kielikeskus Aalto-yliopisto Yleistä Tekstianalyysi: johdanto ja diskussio Välitehtävän ohjeistus Kappaleiden ja virkkeiden jäsentäminen,

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN

OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN Opinnäytetyö Tekijän nimi Koulutuskeskus Sedu Opetuspiste Tutkinnon nimi Kevät 2008 KOULUTUSKESKUS SEDU Opetuspiste Tutkinnon nimi OMA NIMI TYÖN NIMI

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Raportointiohjetyöryhmä Ohje 1.9.2007 Tiivistelmä Opinnäytetyön esityksen päivämäärä Koulutusohjelma Tekijät Merkitse tähän tekijöiden nimet peräkkäin. Kirjoita

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2015- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Tekstipaja, osa II.

Tekstipaja, osa II. Tekstipaja, osa II jepa.piirainen@aalto.fi Kenen ääni tekstissä puhuu? Lähteen ääni (vain lähdefaktaa, ei selostavaa eikä kommentoivaa otetta) -> vain lähdeviite suluissa: (Tolonen, 2016.) Selostajan ääni

Lisätiedot