Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimitilaratkaisujen suunnitelmat vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimitilaratkaisujen suunnitelmat vuosille 2014-2016"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimitilaratkaisujen suunnitelmat vuosille / /2013 AmoKjk 47 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen (130/531/2013) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvasta koskien ammatillista peruskoulutusta vuosina Päätöksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään 5280 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 5060 opiskelijaa vuonna 2015 ja enintään 4840 opiskelijaa vuonna On huomattava, että ministeriö voi myös muuttaa päätöstään, mikäli valtiontalouden säästötoimien toteuttaminen, alueen koulutustarve, ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisen toimeenpano tai muut syyt sitä edellyttävät. Lisäksi ministeriö arvioi vuosien 2013 ja 2014 täyttöastetietojen perusteella koulutuksen järjestäjän edellytykset toteuttaa vuosien 2015 ja 2016 enimmäisopiskelijamäärät. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärää vähennetään yhteensä 460 opiskelijalla ( opiskelijapaikkaa, opiskelijapaikkaa ja opiskelijapaikkaa). Opiskelijamääräleikkausten lisäksi yksikköhinnan leikkaukset ja yksikköhinnan indeksikorotusten poistaminen aiheuttavat rahoituksen pienentymistä kaikessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Vuonna 2014 yksikköhintojen leikkaus on 1,5 % ja vuonna 2015 edellisen leikkauksen lisäksi 2,7 %. Tämän hetkisen tiedon mukaan ammatillisen perustutkintokoulutuksen yksikköhintoihin ei tehdä indeksikorotuksia vuosina Kuntayhtymän hallitus on kokouksessa päättänyt oppilaitoskohtaiset vuosikatetavoitteet vuosille , ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja taloussuunnitelmavuosille Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen opiskelijamäärä- ja vuosi ka te tavoitteet ovat seuraavat: Opiskelijamäärätavoitteet Vuosikatetavoitteet Leikkausten taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan seuraavat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteelle vuosina :

2 Yksikköhintarahoitus Rahoituksen ero tus edelliseen vuoteen Talousar vio Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteellä on käytössään toimitiloja neliömetriä. Kiinteistöjen ylläpito- ja pääoma vuokrat ovat euroa vuonna Sisäisten vuokrien osuus on 20 % Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimintakuluista. Lukuvuonna tilojen käyttöaste on ollut noin 40 %: Savikon 42,15 % ja Koivikon 37,97 %. Opiskelijamäärien vähentyessä ja kuntayhtymän strategian mukaisesti työssäoppimisen tavoitteen ollessa vähintään 30 opintoviikkoa jokaisessa perustutkinnossa tilojen käyttöasteet tulevat entisestään heikentymään. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimintaa joudutaan sopeuttamaan tuloja vastaavaksi ja etsimään ratkaisuja sille, että ammatillista koulutusta voidaan toteuttaa Kiteellä laadukkaasti opiskelija- ja työelämälähtöisesti. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen toimitiloista on laadittu kaksi suunnitelmaa. Suunnitelmassa 1 toimitilaratkaisut pysyvät ennallaan. Suunnitelmassa 2 esitetään muutoksia toimitilaratkaisuihin. Suunnitelmia laadittaessa on huomioitu opiskelijamäärien pieneneminen, yksikköhintarahoituksen leikkaukset ja yleinen kustannustason nousu. Tarkoituksena on jatkaa laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttamista Kiteellä. Laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttaminen edellyttää mm. jatkuvaa pedagogiikan uudistamista, oppilaitoksen toimintatapojen kehittämistä, ajanmukaisia oppimisympäristöjä ja yritysten kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Asuntolatoiminnan mitoituksessa on huomioitava opiskelijamäärien pienentyminen. Tällä hetkellä järjestämme kaikille tarvitseville asuntolapaikan (112). Suunnitelmissa alustava arvio asuntolapaikkojen tarpeesta on paikkaa vuonna 2014, 88 paikka vuonna 2015 ja noin 64 paikkaa vuonna Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen henkilökunnalle on järjestetty maanantaina kuntayhtymän johtajan johdolla avoin keskustelutilaisuus, jossa henkilöstöä on kannustettu esittämään erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuihin. Toimintavaihtoehdot Suunnitelma 1 Toiminta jatkuu kahdessa toimipisteessä. Käytössä ovat Savikontien rakennus sekä Koivikolla päärakennus, pajarakennus (opetustyöpaja), autokatos ja asuntolarakennukset. Asuntolapaikkojen määrää sopeutetaan vuosittain suhteessa opiskelijamäärään. Maatalousalan käytännön harjoitukset navetalla toimivat allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti (yh , liite 4). Pohjois-Kar-

3 jalan koulutuskuntayhtymällä on oikeus saakka korvauksetta käyttää navettaa ja sen tuotantoeläimiä ja ostajan rakentamaa/laajentamaa navettaa maidontuotannon ja eläintenhoidon opetustarkoitukseen. Lisäksi käytössä on valoineen, vesineen ja lämpöineen opetustilana käytettäväksi nykyisessä navetassa oleva luokkahuone tai uudessa navettarakennuksessa vastaava tila. Käytettävänä on myös tila oppilaiden ja PKKY:n henkilöstön vaatteiden vaihtoa ja säilyttämistä ja peseytymistä varten. Peltojen käytön osalta PKKY:llä on oikeus saakka korvauksetta käyttää tilan peltoja noin 15 hehtaarin alueella kaikkien maatalouden peltoviljelytöiden opetuksessa, kolmessa tai neljässä erillisessä palstassa. Toimiminen kahdessa toimipisteessä edellyttää opiskelijakuljetusten järjestämistä toimipisteiden välille aamuisin ja iltapäivisin sekä koulupäivän aikana myös lukiolle. Aamuisin ja iltapäivisin tapahtuva kuljetus on kilpailutettu ja se toteutetaan 40-paikkaisella linja-autolla. Linja-autokustannukset ovat noin euroa vuodessa. Kahdessa toimipisteessä toimiessa ostopalveluna linja-autolla toteutettavat opiskelijakuljetukset määrittävät toiminta-ajan samaksi molemmissa toimipisteissä, koska kuljetuskustannukset nousisivat muutoin entisestään. Lukiolla opiskelevia opiskelijoita kuljettaa myös vahtimestari oppilaitoksen autolla. Iltaisin opiskelijoiden harrastusmahdollisuudet ovat Kiteen keskustassa, jonne asuntolaohjaaja kuljettaa opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana asuntolassa asuvien opiskelijoiden kohdalla joudutaan myös järjestämään kuljetuksia esimerkiksi iltavuorosta asuntolaan, koska julkiset kulkuyhteydet eivät alueella ole riittäviä. Oppilaitos huolehtii myös opiskelijoiden kuljetuksista rautatieaseman ja oppilaitoksen asuntolan välillä sunnuntaisin ja perjantaisin. Sunnuntaisin kuljetuksista vastaa asuntolaohjaaja ja perjantaisin kuljetuksia hoitavat ammatilliset ohjaajat sekä linja-auto, joka ajaa toimipisteiden välillä. Kahdessa toimipisteessä toimiessa tarvitaan ruokapalvelut molemmissa toimipisteissä. Tällä hetkellä ruoka valmistetaan Savikon toimipisteessä ja Koivikon keittiö toimii jakelukeittiönä. Ruokapalveluissa työskentelee viisi ihmistä. Koivikon keittiöllä työskentelee yksi henkilö kokopäiväisesti, toinen henkilö tulee Savikolta ruoankuljetusauton mukana Koivikolle avuksi. Vahtimestari toimii ruoan kuljettajana. Ruoan kuljetukseen on varattu erillinen auto. Maatalousalan opiskelijat kuuluvat laajennetun ateriaedun piiriin ja he saavat päivittäin kolme ateriaa: aamupalan, lounaan ja päivällisen. Aamupalan syö noin 30 opiskelijaa päivittäin ja ruokailu jakaantuu kolmeen eri paikkaan. Aamupalan maatalousalan opiskelijat syövät joko Koivikolla, Savikolla tai lukiolla riippuen opiskelijan lukujärjestyksestä. Päivällisruoan opiskelijat saavat pakattuna ja syövät sen asuntolassa. Henkilökunta liikkuu toimipisteiden välillä ja voi vaihtaa työpistettä myös työpäivän aikana. Toimipisteiden välillä liikuttaessa henkilöstölle maksetaan siirtymisistä kilometrikorvauksia. Vuonna 2012 kilometrikorvauksia maksettiin noin euroa toimipisteiden välisestä siirtymisestä johtuen. Osassa siirtymisiä pystytään hyödyntämään myös oppilaitoksen ajoneuvoja. Kahdessa toimipisteessä toimiessa myös opettajilla on työtiloja kahdessa paikassa, samoin tietokoneiden määrä ja niistä koituvat kustannukset ovat suuremmat kuin toimiessa yhdessä toimipisteessä. Tietokoneiden leasing-maksut ovat vuonna 2013 noin euroa, josta Koivikon toimipisteen osuus noin euroa. Kahdessa toimipisteessä toimiminen edellyttää tukipalveluhenkilöstön

4 suurempaa lukumäärää kuin toiminta yhdessä toimipisteessä. Jos toimintaa jatketaan kahdessa toimipisteessä, henkilöstön määrää joudutaan sopeuttamaan opetuksen ja ohjauksen toiminnoista. Opetuksessa joudutaan vähentämään lähiopetuksen ja ohjauksen tuntimäärää sekä suurentamaan ryhmäkokoja. Lisäksi opiskelijalle annettavan tuen ja ohjauksen määrä vähenee kaikissa opetukseen ja opiskeluun liittyvissä toiminnoissa. Suunnitelma 1 Käytössä olevat kiinteistöt Savikon päärakennus Koivikon päärakennus Koivikon opetustyöpaja Koivikon autokatos Asuntolapaikat v ( ), v (88), v (64), asuntolat Koi vikolla Ylläpi tovuokrvuok ra vuokra vuokra Pää oma- Ylläpi to- Pää oma- Ylläpi tovuokra Pää omavuokra Suunnitelman 1 mukaan eteneminen edellyttää koko ra hoi tusvajeen ( euroa) kattamista toimintojen ja hen ki löstö mitoituksen sopeuttamisella. Suunnitelma 2 Luovutaan Koivikon päärakennuksesta ja opetustyöpajasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Keskitetään opetustoiminta Savikolle. Maatalousalan opetuksen tarvitsemat peltotöiden koneiden korjauksiin liittyvät työtilat vuokrataan Koivikolta. Asuntolatoiminta jatkuu Koivikolla, kunnes asunto larakennukset saadaan myytyä tai vuokrattua. Tavoitetilana on, että asun tolatoiminta saadaan järjestettyä Kiteen keskustaan alkaen. Käytössä ovat Savikontien rakennus, maatalousalan peltotyökoneiden korjauksen työtilat Koivikolla, asuntolat Koivikolla, Koivikon päärakennuksesta käytössä ruokapalveluiden ja aulan tilat, opetustyöpaja käytössä saakka. Opiskelijakuljetuksissa asuntolasta Savikolle ja Savikolta asuntolaan kuntayhtymän hankintatoimi selvittää yhteistyömahdollisuudet Kiteen kaupungin kanssa. Maatalousalan käytännön harjoitukset navetalla toimivat allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti (yh , liite 4). Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä on oikeus saakka korvauksetta käyttää navettaa ja sen tuotantoeläimiä ja ostajan rakentamaa/laajentamaa navettaa maidontuotannon ja eläintenhoidon opetustarkoitukseen. Lisäksi käytössä on valoineen, vesineen ja lämpöineen opetustilana käytettäväksi nykyisessä navetassa oleva luokkahuone tai uudessa navettarakennuksessa vastaava tila. Käytettävänä on myös tila oppilaiden ja PKKY:n henkilöstön vaatteiden vaihtoa ja säilyttämistä ja peseytymistä varten. Peltojen käytön osalta PKKY:llä on oikeus saakka korvauksetta käyttää tilan peltoja noin 15 hehtaarin alueella kaikkien maatalouden peltoviljelytöiden opetuksessa, kolmessa tai neljässä erillisessä palstassa. Maatalousalan teoriaopetuksen osalta opetus voi toteutua Savikolla. Savi-

5 kolla tehdään tilajärjestelyihin muutoksia, jotta kaikilla aloilla on käytössä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset toimintatilat. Opetuskäytössä olevien työkoneiden ja -laitteiden säilyttämistä varten on tarpeen rakentaa pääosin opiskelijatyönä auto-, traktori- ja työkonekatos Savikolle. Savikon koneistamoon tehdään muutostyöt, jotka mahdollistavat myös maatalousalan toiminnan koneistamon tiloissa. Käytännön harjoitukset navetta- ja peltotöiden sekä peltotöissä tarvittavien koneiden korjauksen osalta tapahtuvat Koivikolla. Maatalousalan opetuksen tarvitsemat peltotöiden koneiden korjauksiin liittyvät työtilat tulisi järjestää/vuokrata tässä suunnitelmassa Koivikolta. Koivikolle opiskelemaan siirryttäessä hyödynnetään oppilaitoksen tai vuokraamon autoja huomioiden kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto. Tavoitetila alkaen Siirtyminen yhteen toimipisteeseen tehostaa tilojen käyttöä ja mahdollistaa toimitilojen tehokkaamman ja joustavamman käytön, koska toimintaa ei rajoita esimerkiksi toimipisteiden välillä tapahtuva linja-autokuljetus. Yhden toimipisteen mallissa linja-autokuljetuksista toimipisteiden välillä voidaan luopua. Lukiolla opiskelevien opiskelijoiden osalta ei tarvita myöskään erillisiä kuljetuksia. Yhden toimipisteen mallissa ruokapalvelut toimivat Savikolla. Ruoan kuljetus toimipisteiden välillä poistuu. Savikon keittiötilat saadaan niille vuonna 2010 toteutuneessa peruskorjauksessa mitoitettuun käyttöön. Maatalousalan opiskelijat samoin kuin muiden alojen opiskelijat evästetään niinä päivänä, kun he opiskelevat muualla kuin Savikon toimipisteessä. Tämä toimintamalli on käytössä jo nykyisin esim. rakennus- ja sähköalalla niinä päivinä, kun ryhmä ei opiskele oppilaitoksella. Yhdessä toimipisteessä toimiminen lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintoja toisista tutkinnoista. Henkilöstön käytettävyys yli tutkintorajojen helpottuu, koska siirtymisiä toimipisteiden välillä ei tule samalla tavalla kuin kahdessa toimipisteessä toimiessa. Ryhmien optimaalinen yhdisteleminen onnistuu paremmin esimerkiksi ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa. Opiskelijan tarvitsemat opintotoimiston ja opiskelijahuollon palvelut (opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja terveydenhoitaja) ovat saavutettavissa nykyistä paremmin. Asuntolatoiminnan järjestäminen keskustassa vaatii laskennallisesti enintään kahden porraskäytävän asuntojen vuokraamisen (9 asuntoa/porraskäytävä). Asuntolatoiminnan järjestäminen keskustassa Kiteen kaupungin www-sivuilla ilmoittamien nykyisten vuokrahintojen mukaan laskettuna ilman muutostöitä maksaa 66 opiskelijalle noin euroa vuodessa. Opiskelijoille ei tarvitse järjestää erillisiä asiointi- ja harrastekyytejä, koska toiminnot ovat kävelymatkan etäisyydellä. Opiskelijoilla on käytettävissä monipuolisesti erilaisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia Kiteen keskustassa. Asuntola-ohjaajan työaikaa voidaan kohdentaa asuntolassa asuvien opiskelijoiden ohjaukseen eikä aikaa mene esim. harraste- ja junakyytien toteuttamiseen. Opiskelija-asuntojen sijainti keskustassa voi olla myös opiskelijoiksi hakeutuvien kohdalla vetovoimaa lisäävä tekijä. Suunnitelma 2 Käytössä olevat ja käytöstä poistuvat kiinteistöt Savikon päärakennus

6 Koivikon päärakennus poistuu käytöstä alkaen lu kuun ottamatta ruokapalvelun ja aulan tiloja. Koivikon opetustyöpaja käytössä saakka Koivikon autokatos käytössä saakka Asuntolatoiminta Koivikolla, kunnes asuntolarakennukset myyty tai vuok rattu Maatalousalalle vuokrataan koneiden korjauksen työtilat Koi vikolta alkaen Pää- Ylläpi tovuokrvuok ra vuokra vuokra Pää oma- Ylläpi to- Ylläpi to- oma- vuokra Pää omavuokra Suunnitelman 2 mukaisella kiinteistöratkaisulla katetaan tulorahoituksen miinuksesta: vuonna euroa vuonna euroa vuonna euroa YHTEENSÄ euroa Kiinteistökustannuksista karsiminen ei riitä kattamaan rahoi tusvajetta ( euroa) kokonaisuu dessaan. Kiinteistökustan nuksien karsimisella katetaan vajetta 57,6 %. Lisäksi toimintoja ja henkilöstömitoitusta joudutaan sopeut tamaan, jotta jäljelle jäävästä rahoitusva jeesta aiheutuva rahoituksen pie neneminen ( euroa) pystytään kattamaan. Lisätietoja: rehtori Jaana Homanen, puh , jaana.homanen(at)pkky.fi. Päätösehdotus Rehtori: 1. Johtokunta päättää merkitä saaadut toimitilamuutosten suunnitel mat tie doksi. 2. Johtokunta päättää Pohjois-Karjalan am mattiopisto Kiteen toimitilamuutosten etenemisestä suunnitelman 2 mukaan. Siirtyminen toteu tetaan vaiheittain: Koivikon päärakennus poistuu käytöstä lukuun ottamat ta ruokala- ja aulatilaa, kokonaisuutena Koivikon päärakennus pois tuu käytöstä viimeistään Koivikon opetustyöpaja poistuu käytöstä viimeistään Koivikon autokatos poistuu käytöstä viimeistään Asuntolapaikat ovat Koivikolla siihen saakka, kunnes ne myydään tai vuokrataan. Tavoitetilana on, että asuntolapaikat järjestetään Kiteen keskus taan alkaen ja valmistelutyö tämän selvittämiseksi aloite taan. Maatalousalan peltotyökoneiden tarvitsemasta tilasta aloitetaan valmistelutyö siten, että korjaustila saadaan järjestymään Koivi kolta joko kuntayhtymän tiloista tai vuokratiloista al kaen.

7 Savikon päärakennuksessa tehdään koneistamoon muutos työt maatalous alan opetusta varten. 3. Johtokunta päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle Koivikolla si jaitsevien ylimääräisten toimitilojen myymistä tai vuokraamista. Tämä asiakohta tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa. Päätös Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta: 1. Johtokunta päätti merkitä saaadut toimitilamuutosten suunnitel mat tie doksi. 2. Johtokunta päätti Pohjois-Karjalan am mattiopisto Kiteen toimitilamuutosten etenemisestä suunnitelman 2 mukaan. Siirtyminen toteu tetaan vaiheittain: Koivikon päärakennus poistuu käytöstä lukuun ottamat ta ruokala- ja aulatilaa, kokonaisuutena Koivikon päärakennus pois tuu käytöstä viimeistään Koivikon opetustyöpaja poistuu käytöstä viimeistään Koivikon autokatos poistuu käytöstä viimeistään Asuntolapaikat ovat Koivikolla siihen saakka, kunnes ne myydään tai vuokrataan. Tavoitetilana on, että asuntolapaikat järjestetään Kiteen keskus taan alkaen ja valmistelutyö tämän selvittämiseksi aloite taan. Maatalousalan peltotyökoneiden tarvitsemasta tilasta aloitetaan valmistelutyö siten, että korjaustila saadaan järjestymään Koivi kolta joko kuntayhtymän tiloista tai vuokratiloista al kaen. Savikon päärakennuksessa tehdään koneistamoon muutos työt maatalous alan opetusta varten. 3. Johtokunta päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle Koivikolla si jaitsevien ylimääräisten toimitilojen myymistä tai vuokraamista. Tämä asiakohta tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 15.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot