TOIMITILASTRATEGIA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILASTRATEGIA 2015"

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys 2.3 Tilakustannusten hallinta 2.4 Vuokrasopimukset 2.5 Turvallisuus 2.6 Esteettömyys 2.7 Kestävä kehitys 2.8 Tilahallinto 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät 3.2 Opiskelijamäärät 3.3 Aikuiskoulutus 3.4 Tutkimus 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet 3.7 Ennusteanalyysi 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ Yliopiston tilat vastaavat määrältään nykyistä tarvetta, mutta tilankäytössä on oletettavasti tehostamisen mahdollisuuksia etenkin opetustilojen osalta. Tilojen yleiskunto on vielä hyvä, mutta tilojen ylläpitoon ja korjauksiin on kohdennettu resursseja aiempaa vähemmän, joten vaarana on tilojen kunnon heikkeneminen. Siivouksen taso on viime vuosina pysynyt nykyisellä tyydyttävällä tasolla, mutta on selvästi alempi kuin ennen vuotta Useiden rakennusten sisäilman laadussa esiintyy ongelmia, joiden poistamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Nykyiset Senaatti-kiinteistöjen kanssa voimassa olevat vuokrasopimukset ovat vielä kaavamaisia ja jäykkiä. Valtakunnallinen työryhmä on kuitenkin kehittämässä asiaa ja Mattilanniemessä on jo kokeilussa uudenlainen sopimusmenettely. Tilakustannusten kehitys on ollut kasvava, mutta vuosien 2004 ja 2005 aikana on kasvua saatu hillittyä. Energiansäästötoimilla sekä tilojen käytön tehostamisella pystytään kustannusten kasvua edelleen pienentämään. Turvallisuusasioiden, esteettömyyden ja kestävän kehityksen huomioon ottamisessa on kehitettävää ja vuoden 2005 aikana on jo ryhdytty kehittämistoimenpiteisiin. Yliopiston tilahallinto on toimiva ja tehtäviinsä nähden oikein mitoitettu. Henkilökunnan koulutukseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen on kuitenkin kiinnitettävä voimakkaasti huomiota. Yliopiston perustoimintavarojen reaalisen kasvun arvioidaan jäävän vuodessa alle 2 %:n vuoteen 2015 ulottuvalla strategiakaudella. Muulla rahoituksella tehtävän tutkimuksen kasvun arvioidaan olevan selvästi suurempi. Tutkimuksen volyymi voi kuitenkin vaihdella hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät opetus-, kirjasto- ja työtiloihin. Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Määräaikaiseen tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään työtiloja, jotka kooltaan voivat olla pienempiä, mutta joiden varustetaso tulee olla työhön ja opiskeluun sopiva. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat tavoitteet ovat seuraavat: - ulkoisten vuokrasopimusten tulee jatkossa olla joustavia, avoimia ja kannustavia - ulkoisten palvelusopimusten kustannustehokkuutta tulee hakea mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla - energian säästötoimenpiteitä on laajennettava käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt - yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan - yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva

4 3 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Toimitilastrategian tarkoituksena on olla osa yliopiston sisäistä ohjausta. Strategialla varmistetaan, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä yliopistossa että opetusministeriössä. Tavoitteena on sitouttaa eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet Yliopistolla oli käytössään vuoden 2005 lopussa tiloja yhteensä m². Tilat, yhteensä 90 rakennuksessa, sijoittuvat pääasiassa Jyväskylän kaupungissa sijaitseville neljälle kampusalueelle Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen, Ylistönrinteelle ja Tourulaan. Kaupunkialueella sijaitsee lisäksi viisi pienehköä yliopiston toimintayksikköä ja 20 vierasasuntoa. Yliopiston tilastrategiana on ollut keskittää toimintoja edellä mainituille neljälle kampusalueelle. Tähän tavoitteeseen on siis kutakuinkin päästykin. Yliopiston kokonaistilojen määrä henkilötyövuotta kohden on alle 70 m². Konnevedellä sijaitsee bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydeniusinstituutti Kokkolan yliopistokeskus, jolla on vähäisessä määrin tiloja myös Kaustisella. Yliopistolla on lisäksi jonkin verran tilaa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Seminaarinmäen alue on rakennus-, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti erityisen arvokas kokonaisuus, jonka tunnettu rakennushistoria ulottuu aina 1700-luvulle saakka (ks. yliopiston nettisivu Alueen rakennuskanta on pääosin suojeltua ja suojelutavoitteita on asetettu myös alueen maankäytölle (ks. Seminaarinmäen suojelusuunnitelma). Seminaarinmäelle, johon lasketaan kuuluvaksi myös Hippoksen alue, sijoittuvat tiedekunnista humanistinen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Alueen rakennusten yhteinen pinta-ala on yli m². Seminaarinmäen alueella ei juuri ole rakennusoikeutta jäljellä Hippoksen aluetta lukuun ottamatta, mutta alueen läheisyydessä rakentamisen mahdollisuuksia vielä on. Mattilanniemen alueelle sijoittuvat tiedekunnista informaatioteknologian, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/). Alueen rakennukset ovat pääosin 1980-luvulta ja sitä nuorempia. Rakennusten yhteenlaskettu pintaala on n m². Rakennusoikeutta on alueella jäljellä vielä n m², minkä lisäksi lisätilaa voisi olla mahdollista rakentaa Jyväsjärven päässä sijaitsevalle kaupungin omistamalle ns. Lahtelan tilalle. Ylistönrinteelle sijoittuvat pääasiassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilat. Rakennuskanta on suhteellisen uutta ollen 1990-luvulta aina vuoteen Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on n m². Rakennusoikeutta alueella on jäljellä vielä runsaat m². Tourulassa sijaitsevat viestintätieteiden laitos, avoin yliopisto ja täydennyskoulutuskeskus. Yhteensä tiloja näillä laitoksilla on n m².

5 4 Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevat lisäksi Niilo Mäki-instituutin, Yliopistopainon ja luonnontieteellisen museon tilat (Vesilinnassa), jätehuollon koelaitos, keskusvarastot sekä yliopiston vierashuoneet. Tilat sopivat pääsääntöisesti hyvin yliopiston tarpeisiin. Tilojen muunneltavuutta rajoittaa kuitenkin varsin voimakkaasti Seminaarinmäen rakennussuojelu, jonka johdosta myös tilankäytön tehokkuus on alhainen. Myös muilla kampuksilla olevien rakennusten muuntojousto on heikko, joten toiminnallisten muutostöiden aiheuttamat kustannukset ovat tapauskohtaisesti korkeat. Tilojen käyttöaste on yleisesti hyvä ja vapaata tilaa on vain n. 0,3 % koko tilakapasiteetista. Toisaalta yliopistolla ei ole mahdollisuutta nopeasti reagoida tilojen kysynnän muutoksiin. Jonkin verran kaivataan erikoistiloja, kuten atk-tiloja, arkistotiloja, projektitiloja, erityisiä oppimiskeskusympäristöjä ja opintososiaalisia tiloja. Henkilöstön sosiaalitiloja tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla viihtyisiä. Tilojen ja alueiden kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tason koetaan ainakin tapauskohtaisesti laskeneen v tapahtuneen valtion rakennushallinnon muutoksen myötä. Silloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti kiinteistöt), jolle valtion rakennusvarallisuus siirrettiin. Tuolloin perustettiin myös Engel Palvelut Oy (nykyinen ISS Palvelut Oy) hoitamaan pääasiassa valtion rakennusvarallisuuden ylläpitoa ja siivousta. Yliopistoista tuli tuolloin tilojensa vuokralaisia. Myös siivouksessa on tapahtunut voimakkaan kilpailuttamisen myötä laatutason heikkenemistä. Uudisrakentaminen puolestaan on yksinkertaistunut ja nopeutunut verrattuna aiempaan tilanteeseen. Sisäilmaongelmat, varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, ovat nousseet viime vuosina huolestuttavalle tasolle. 2.2 Kustannuskehitys Viime vuosien aikana on yliopiston tilakannassa tapahtunut voimakkaita muutoksia. Uusia rakennuksia on otettu käyttöön ja vanhoja peruskorjattu. Tavoitteena on ollut keskittää hajallaan olevat toimipisteet kampuksille ja tavoitteeseen on kutakuinkin jo päästy. Vuosien tilakustannusten kehitys osoittaa n. 3 %:n vuotuista kasvua, mikä selittyy osaltaan uudis- ja peruskorjausrakentamisella ja osaltaan kustannustason nousulla. Vuoden 2005 toteutuneet tilakustannukset olivat n. 24,8 milj. euroa ja vuoden 2006 kustannuksiksi arvioidaan n. 25,6 milj. euroa. Kustannuskehityksessä on huomattavaa se, että tilakannan kasvua on rajoitettu, mutta keinoja säästöjen aikaan saamiseksi on edelleen olemassa. Eri selvitysten mukaan mm. energiansäästötoimenpiteillä jopa 22 % nykyisestä kulutuksesta on säästettävissä kustannustehokkaasti. Vuonna 2005 sähkömenot olivat yhteensä hiukan alle 1,5 milj. euroa, minkä lisäksi tulevat lämmitys- ja vesikustannukset. Viime mainittujen tarkoista kustannuksista ei ole olemassa tietoja, koska nämä menot sisältyvät pääsääntöisesti vuokriin, mutta arvioidaan, että niiden osuus on varovaisesti arvioiden n. 1 milj. euroa. Tämän mukaan säästötoimilla pystytään vaikuttamaan ainakin n. 2,5 milj. euron vuotuisiin kustannuksiin.

6 5 Selkeästi paras ja yksinkertaisin tapa vaikuttaa tilakustannuksiin on tilankäytön tehostaminen. Yliopiston yksiköistä vasta muutamassa on tilankäyttöä tehostettu vapauttamalla ylimääräisiä tiloja muuhun käyttöön tai tilatarpeen kasvaessa tiivistetty olemassa olevien tilojen käyttöä. Yleinen tilojen kustannustietoisuus on kuitenkin selvästi kasvanut. 2.3 Tilakustannusten hallinta Yliopisto on hankkinut v uuden tilahallintajärjestelmän (Optimaze.net), jota varten kaikki käytössä olevat tilat on tarkemitattu ja piirretty autocad -muotoon. Järjestelmän avulla on siirrytty rakennuskohtaiseen tarkkaan kustannusseurantaan ja tältä pohjalta sisäiseen vuokraukseen alkaen. Sisäinen vuokra määräytyy rakennuskohtaisten todellisten tilakustannusten mukaan. Yliopiston toimintayksiköt maksavat käytössään olevista tiloista vuokraa kullekin vuodelle laaditun budjetin mukaan ja vuokran täsmäytys tapahtuu seuraavan kalenterivuoden alussa edellisen vuoden toteuman pohjalta. Sisäisen vuokrauksen ohje löytyy yliopiston sivulta Rakennuskohtaiset tilakustannukset tarkentuvat energiakulutusten (sähkö, lämpö ja vesi) seurannan edetessä. Vuoden 2005 lopussa oli yliopiston rakennusten mittarointityö saatu jo valmiiksi ja energiankulutusten seuranta on käynnistetty. Vuoden 2004 aikana on kahdessa yliopiston kohteessa käynnistetty energiansäästöohjelma ja tätä ohjelmaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2006 aikana kattamaan kaikki yliopiston tilat. Tämä kuitenkin vaatii rakennusten omistajatahojen ja kiinteistönhoitoyhtiöiden sitoutumista ohjelmaan. Sisäisen vuokrauksen ulkopuolelle on jätetty suurimpana yksittäisenä ryhmänä yhteiskäyttöiset opetustilat. Niiden budjetti vuodelle 2006 on yhteensä n. 2,9 milj. euroa. On oletettu, että opetustilojen käyttöasteissa esiintyy vaihtelua ja käyttöajat painottuvat viikonpäivien ja tuntien mukaan epätasaisesti. Opetustilojen maksullisuus voisi parantaa tilannetta tasoittamalla ruuhka-aikoja ja kenties vapauttamalla tiloja muuhun käyttöön. Maksullisuuteen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja asiaan on syytä palata vasta sitten kun opetustilojen käyttöasteista on riittävän pitkältä ajalta (ainakin 1 2 vuotta) olemassa luotettavia tietoja ja vasta sen jälkeen, mikäli hallituksen asettamat tavoitteet opetuksen jakautumisesta tasaisesti viikon päiville eivät toteudu. 2.4 Vuokrasopimukset Voimassa olevia vuokrasopimuksia oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 107 kpl ja eri vuokranantajia yhteensä 19. Suurin yksittäinen vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt 74,6 %:n osuudella. Vuokrasopimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kanssa pääsääntöisesti vanhoissa kiinteistöissä voimassa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajalla. Uudiskohteiden ja peruskorjattujen rakennusten osalla sopimuskaudet ovat kiinteänä pitemmät. Senaattikiinteistöjen kanssa voimassa olevia sopimuksia ollaan paraikaa uusimassa valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta. Vuokraustoiminta on kokonaisuudessaan kehittämiskohteena huomioiden sopimusten pituudet, kustannukset, vuokranjakoasiat, vastuut ja muut sopimusten sisältöön liittyvät asiat.

7 6 2.5 Turvallisuus Yliopiston turvallisuustoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista on teetetty konsulttiselvitys seuraavien osa-alueiden osalta: - turvallisuusjohtaminen - kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus - pelastustoiminta - ympäristöturvallisuus Yliopisto on käynnistänyt selvityksen pohjalta kehittämistoimet, jossa myös muut turvallisuuden sektorit huomioidaan. Keskeisimpänä ja kiireisimpänä kehittämiskohteena on pelastustoiminta, jossa rakennuskohtaiset pelastussuunnitelmat on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle, varattava henkilöt tehtäviinsä, käynnistettävä koulutus ja saatettava tekniset järjestelmät ja varusteet nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Yliopiston sisäilmaongelmat ovat viimeaikoina nousseet suurimmaksi henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Vuonna 2003 perustettu sisäilmatyöryhmä on toimintansa aikana selvittänyt jo yli kymmenessä rakennuksessa todettuja sisäilmaongelmia. Osa tapauksista on saatu hoidettua kuntoon, mutta valitettavasti ongelmia riittää hoidettavaksi edelleen. Työryhmän tavoitteena on saada työn painopiste siirretyksi ennalta ehkäisevän torjuntatyön suuntaan. Tämä vaatii omistajatahojen ja erityisesti kiinteistöjen huollosta vastaavien yritysten sitoutumista tähän tavoitteeseen. 2.6 Esteettömyys Yliopistolla on käynnissä Esteetön yliopisto -hanke, jonka tehtävänä on tuottaa koulutuksen laatujärjestelmään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kriteerit ja luoda uusia menetelmiä korkea-asteen oppimisen esteiden voittamiseksi. Esteetön yliopisto -hanke toimii opetusneuvoston alaisuudessa osana opetuksen laatuprosessia OPLAApro. Hanketta toteuttaa Esteetön yliopisto -työryhmä, jonka kotisivut löytyvät osoitteesta Esteettömyyteen liittyvät fyysiset asiat on yleensä huomioitu uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa sillä tarkkuudella, mitä laissa ja rakentamismääräyksissä on määrätty. Valitettavan usein näissä on kuitenkin puutteita käytännön toimijan kannalta. Onneksi esteettömyyden edistäminen vaatii usein vain pieniä parannuksia ja korjauksia rakennuksissa ja kulkuväylillä ehkä vanhoja suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Selvitystyö fyysisten esteiden poistamiseksi on käynnissä. Esteettömyysasiat on huomioitava nykyistä paremmin kaikissa rakennushankkeissa. 2.7 Kestävä kehitys Kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty mm. käynnissä olevan energiansäästöohjelman avulla. Jyväskylän seutukunnalle on myös laadittu ilmastostrategia ( ), jonka toimenpidesuositukset tullaan huomioimaan yliopiston toiminnassa. Vanhojen rakennusten rakennussuojelu on elinkaariedullisuutta ja siten osa kestävää kehitystä. Yliopistolle on laadittu vuonna 1997 kestävän kehityksen toimenpideohjelma, joka tulee saattaa ajan tasalle ja toimenpiteet käynnistää sen mukaan.

8 7 2.8 Tilahallinto Yliopiston hallintoviraston tilapalvelut hoitaa yliopiston tilahallintoa. Tilapalveluissa työskentelee kiinteistöpäällikön alaisuudessa yhteensä 43 henkilöä, joista virastomestaritehtävissä on yhteensä 32 henkilöä. Tilapalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella yliopiston toimintayksiköitä niin, että käytettävissä ovat yksiköiden kuhunkin toimintaan nähden oikein mitoitetut, kustannuksiltaan kohtuulliset, tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut ja turvalliset, kunnossa olevat ja puhtaana pidetyt tilat. Tilahallinnon henkilömäärä ei ole viime vuosina kasvanut vaikkakin työtehtävät ovat lisääntyneet yliopiston kasvun myötä. Tämä on ollut mahdollista tehtävien priorisoinnin ja uusien tietojärjestelmien käyttöönoton avulla. Turvallisuustoiminnan riittävän hyvän tason saavuttamista varten on perustettu turvallisuuspäällikön virka. Yliopiston ja suurimman vuokranantajan Senaatti-kiinteistöjen välinen yhteistoiminta toimii muuten hyvin, mutta turhaa työtä aiheuttaa jatkuva rajankäynti rakennusten ylläpitoon liittyvistä vastuista. Tosin siinäkin on päästy jo eteenpäin valtakunnallisten ratkaisujen avulla. 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät Yliopiston työntekijämäärien (henkilötyövuosina ilman normaalikoulua) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä Työntekijämäärän kasvun oletetaan kehittyvän siten, että budjettirahoitteinen toiminta (65 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) kasvaa n. 1-2 % / vuosi ja ulkopuolinen toiminta (35 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) n. 4-5 % / vuosi. Lähteenä on käytetty yliopiston nettisivua Normaalikoulun työntekijämäärän (henkilötyövuosina) arvioidaan puolestaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä

9 8 3.2 Opiskelijamäärät Yliopiston perusopiskelijamäärien ja jatkokoulutettavien määrien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Perusopiskelijat Jatkokoulutettavat Jatkokoulutettavien kokonaismäärässä muutokset jäänevät vähäisiksi, mutta päätoimisesti tohtoriopintoja suorittavien määrä kasvaa. Normaalikoulun oppilasmäärän arvioidaan pysyvän vakiona ollen n. 960 vuonna Samoin opetusharjoittelijoiden määrä pysynee samana eli on n. 320 keskimäärin läpi vuoden vuonna Yllä olevissa ennusteissa ei ole otettu huomioon mahdollisia tulevia aikuiskoulutuksen rakenteellisia muutoksia. 3.3 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa olevien henkilömäärien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Avoin yliopisto Täydennyskoulutus Tutkimus Henkilömäärien kasvuennusteet perustuvat tutkimuksen kasvuun ja sitä kautta sen suhteellisen osuuden kasvuun koko henkilömäärästä. Tutkimuksen osuus tulee kasvamaan nopeammin kuin perustoiminta ja sen kasvuennusteena on n. 4-5 %/vuosi. Tähän tullee vaikuttamaan yliopiston perustoiminnan hyvät tulokset sekä sen kautta osaltaan tutkimuksen vahvistuminen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantumisen ja kehittymisen seurauksena. 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Yhteiskunnallisen palvelutehtävän merkitys on kasvanut ja se on jo otettu osaksi tulossopimusprosessia. Tilatarpeelle palvelutehtävän kasvun ei kuitenkaan oleteta tuovan juurikaan muutoksia nykyiseen verrattuna. Uudet toimintamallit ja yhteistyömuodot mm. tutkimuslaitosten kanssa saattavat aiheuttaa tilatarpeen kasvua tutkimuslaitosten henkilöstön sijoittuessa yliopiston tiloihin. Samalla tämä saattaa näkyä myös tutkimustoiminnan kasvuna. 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet Yliopiston tilamäärän kasvu painottuu ulkoisen toiminnan kasvuun. Tähän sisältyy luonnollisesti erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli ennusteet vuoteen 2015 mennessä toteutuvat, merkitsevät ne henkilömäärän lisäystä nykyisestä n. 700 henkilöllä. Tämä

10 9 puolestaan tarkoittaa varovaisesti arvioiden yli m² lisätilan tarvetta vuoteen 2015 mennessä. Mikäli osa tilatarpeesta on erityistiloja (kuten laboratorioita), niin tilatarve kasvaa entisestään. 3.7 Ennusteanalyysi Yliopiston kokonaisvolyymin arvioidaan kasvavan n. 2-3 %:n vuosivauhtia. On luultavaa, että ennusteet tältä osin ovat turvallisella pohjalla. Tutkimuksen osuus ja muutokset puolestaan voivat vaihdella hyvinkin lyhyellä aikajänteellä. Siihen sisältyykin ennusteissa selkeä epävarmuus ja sen vuoksi tutkimustoimintaan liittyviä tilasitoumuksia tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä löytämään joustavia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja sen hoitamiseksi kuitenkin niin, että edellytykset ja houkuttavuus tutkimustoiminnan kasvulle ovat olemassa. 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne Toimitilastrategia on suunniteltu ulottuvaksi aina vuoteen 2015 saakka. Aikajänne on sama kuin yliopiston kokonaisstrategialla ja toimitilastrategia lähtee kokonaisstrategian tavoitteista. Strategian toteutumista on syytä seurata erityisen tarkasti tulossopimusten kolmivuotiskausien vaihtuessa. 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset Toimitilastrategia lähtee siitä, että yliopiston tilat ja toiminnot tulevat jatkossakin sijaitsemaan Jyväskylän kaupunkialueella samoilla kampusalueilla kuin nyt eli Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä, Ylistönrinteellä ja Tourulassa. Hippoksen alueen on laskettu kuuluvan Seminaarinmäkeen. Tourulassa olevien avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen toiminnot kaavaillaan siirrettäväksi Mattilanniemeen. Myös viestintätieteiden siirtämisestä Seminaarinmäelle on tehty selvitys. Nykyinen vuokrasopimus ei kuitenkaan mahdollista tiloista luopumista kuin aikaisintaan vuonna Mikäli vuokrasopimus voitaisiin siirtää jollekin toiselle toimijalle tai mikäli peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma saadaan toimimaan keskeytyksettä, näitä tyhjiksi jääviä tiloja voitaisiin pitää yliopistolla ja käyttää väistötiloina pitkälle tulevaisuuteen. Konnevedellä sijaitsee edelleen bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus, joka siirtyy uusiin tiloihinsa Torkinmäelle v Muiden pienempien yksiköiden osalta tilannetta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Lisätilaa joudutaan rakentamaan Seminaarinmäelle, jossa selvitetään mahdollisuudet kirjaston ja hallintorakennuksen yhdistämiselle sekä uutena käyttöönotettavalle ns. Ruusupuistolle. Muitakin Seminaarinmäen lähellä olevia vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia selvitetään näiden rinnalla. Normaalikoulun yläaste-lukio - rakennuksen laajennus tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella, mikäli suunnitelmat oppivelvollisuusiän nostamisesta toteutuvat. Hanke ei ole kuitenkaan mukana tilaohjelmassa.

11 10 Muiden alueiden ja pysyvien toimintojen osalta tilanne on selkiytymätön ja tutkimuksen painotukset vaikuttavat tilojen sijoitteluun. Oletettavasti kuitenkin Ylistönrinteelle joudutaan rakentamaan lisää laboratoriovaltaista tutkimustilaa, mikäli alueella oleva tutkimustoiminta kehittyy myönteisesti tai mikäli valtakunnalliset ratkaisut tuovat lisätilantarvetta. Jäljempänä esitettävän peruskorjausohjelman toteuttamista varten tarvitaan lisäksi peruskorjausten tieltä siirtyville väistötilaa, jota voitaisiin rakentaa mm. Mattilanniemeen tai/ja Hippoksen alueelle. Myös selvitetään mahdollisuudet viestintätieteiden nykyisten tilojen käytöstä väistötiloina, mikäli tilojen vuokrasopimus voidaan siirtää jollekin muulle vuokralaiselle. Kuitenkin ennen minkään rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä tutkitaan mahdollisuudet olemassa olevan tilakapasiteetin tehokkaammalle hyödyntämiselle. 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Tekniikoiden (mm. tiedonsiirron langattomuus), välineiden ja kalustuksen kehittyminen puolestaan tullee mahdollistamaan tulevaisuudessa opetustilojen monipuolisemman käytön erilaisiin tarpeisiin niin, että samoissa tiloissa voidaan antaa luento- ja atk-opetusta sekä tilat voivat toimia esimerkiksi kielistudioina. Muutaman vuoden ajan jouduttaneen kuitenkin vielä tiloja rakentamaan omiin erityistarkoituksiinsa. Yliopiston nykyisten opetustilojen määrät riittävät pitkälle tulevaisuuteen, jopa niin, että käyttöä tehostamalla osa tiloista lienee mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Yliopiston nykyiset käytössä olevat tilat eivät ole muuntojoustavia eikä täysin joustavaan rakentamiseen ainakaan muutaman vuoden sisällä päästäkään, koska talotekniikkaan liittyvät ratkaisut eivät vielä tätä mahdollista. Lähivuosina joudutaan siis tilamuutokset toteuttamaan vielä perinteisellä ja varsin kalliilla tavalla. Uusia toimitiloja suunniteltaessa tulee muuntelun mahdollisuus ottaa entistä paremmin huomioon. Tilatarpeiden määrittelyssä ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa käyttöön ns. Workplace -näkökulma, jossa tiloja lähestytään toimintojen kautta. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät seuraaviin tilatyyppeihin: - opetustilat - kirjastotilat - työtilat - muut tilat Opetustiloja kehitetään, kuten edellä on jo esitetty, monikäyttöisyyden suuntaan ja niiden toteutuksessa tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Paraikaa on menossa kartoitustyö, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko pääkirjastosta luoda yhdessä hallintorakennuksen kanssa palvelukeskus, josta löytyy kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut kuten kirjasto-, atk-, opinto-, kielikeskuspalvelut jne. Tähän palvelukeskukseen sijoitettaisiin myös mm. pienryhmä-, opetus-, itseopiskelu ja kahvilatiloja. Palvelukeskus tarjoaisi palveluja myös

12 11 aikuiskoulutukseen ja sen rooli yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä kehittyisi edelleen. Pääkirjaston palvelukeskuksen lisäksi kehitetään nykyisiä kampuskirjastoja alueellisiksi ja paikallisiksi palvelukeskuksiksi, jolloin niistä saisi paikallisesti tarvittavia palveluja. Tietoteknisesti nämä palvelukeskukset yhdistetään saman palveluportaalin alla toimiviksi. Edellä esitettyä toimintamallia työstää ja kehittää edelleen yliopistoon asetettu oppimiskeskustyöryhmä. Hallintorakennukseen jää tässä ratkaisussa kasvunvaraa myös humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnille. Perinteiset työtilat säilyttävät jatkossakin asemansa eikä siirtymistä esim. etätyöskentelyyn nykyistä runsaammin odoteta tapahtuvan. Sen sijaan tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään pienehköjä työtiloja, joiden varustetaso on työhön ja opiskeluun sopiva. Osan näistä tiloista voisi sijoittaa luontevasti tuleviin palvelukeskuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tulisi näitä tutkimustiloja varata myös projektiluonteisiin tehtäviin. Muina tiloina tulevat kyseeseen mm. vierashuoneet ja opintososiaaliset tilat. Näistä vierashuoneita tullaan jatkossakin pitämään kutakuinkin kysyntää vastaava määrä erityisesti koti- ja ulkomaisten opettajien ja tutkijoiden tarpeisiin. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Nämä tilat tulee järjestää toiminnallisesti lähelle ainelaitosten tiloja ja niiden tilakustannusvastuu on laitoksilla. Tiedekuntien ja laitosten tilojen käyttöä tulee tehostaa mm. sisäisten palvelukeskusten perustamisella ja esimerkiksi siten, että osa-aikaisten henkilöiden työtiloja yhdistetään ja soveltuvin osin mahdollistetaan ja rohkaistaan käyttämään mm. avotoimistotyyppistä työskentelyä, jossa ei ole nimettyjä työpisteitä. Muina tiloihin liittyvinä strategisina valintoina nousee esille turvallisuuden korostuminen, jossa mm. atk- ja toimitilaturvallisuuden merkitys on kiistaton. Konesalien ja palvelintilojen sijoittaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen on otettava huomioon uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Lisäksi yliopiston atk-verkon uusimisesta on huolehdittava. Myös muiden toimitilaturvallisuuden kehittämistoimien merkitys korostuu. 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat Peruskorjausten ja uudisrakentamisen lähtökohtana on, että rakentamisen myötä perustoiminnan tilakustannusten mahdollinen nousu pystytään kattamaan budjettirahoituksella ja ulkoinen toiminta kattaa täysimääräisesti tarvitsemiensa tilojen kustannukset. Kustannusseurannan kannalta nämä on syytä kuitenkin yhdistää yhdeksi tavoitteeksi: yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva. Rakennusohjelma on tämän pohjalta seuraava: Rakennus Käyttö Toteutusvuosi G-rak., peruskorjaus museo ja kielikeskus 2006 S-rak., peruskorjaus nykyinen Torkinmäki, uudisrakennus Chydenius-instituutti P-rak./Lozzi, peruskorjaus nykyinen 2007 Ruusupuisto, uudisrakennus hallinto ja taloustieteet Liikunnan pysäköintitaso yleinen 2008 Musica, peruskorjaus nykyinen

13 12 MaE-rak., peruskorjaus täykk ja avoin yo P-rak., peruskorjaus nykyinen Kirjasto/T-rak., peruskorjaus oppimiskeskus A-rak., peruskorjaus viestintätieteet 2010 MaC-rak., peruskorjaus nykyinen 2010 MaB-rak., peruskorjaus nykyinen 2011 MaA-rak., peruskorjaus nykyinen 2012 MaD-rak., peruskorjaus nykyinen 2013 Normaalikoulun yläaste nykyinen 2014 Kemian rak., peruskorjaus nykyinen 2015 Ohjelman toteutuminen edellyttää sen, että yliopistolla on viimeistään vuonna 2008 käytettävissään vähintään m² väistötilaa, jonne henkilöt ja toiminnot voidaan kulloinkin peruskorjausten tieltä siirtää. Väistötilojen tulisi sijaita joko jollakin nykyisistä kampusalueista tai niiden välittömässä läheisyydessä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän toiminnallisia häiriöitä. Tämä voidaan toteuttaa ohjelmassa mainitun Ruusupuistohankkeen toteuttamisella ja jatkossa Tourulaan jäävillä väistötiloilla. Edellä oleva rakennusohjelma on vielä toistaiseksi luonnos. Sovittuja hankkeita ovat G- ja S-rakennuksen peruskorjaukset ja Torkinmäen uudisrakennushanke. Muiden listalla olevien hankkeiden kohdalla on tarkoitus, että vuosittain valmistellaan ja käydään eri tahojen kanssa neuvottelut, joissa sovitaan ohjelma tarkemmin siten, että se on esitettävissä yliopiston hallitukselle ja opetusministeriölle keväällä käytävissä neuvotteluissa. 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat osa-alueet voidaan ryhmitellä seuraavasti: - ulkoiset vuokrasopimukset - ulkoiset palvelusopimukset - energian säästö - kustannusseuranta ja sisäinen vuokraus - tilankäytön tehostaminen Ulkoisten vuokrasopimusten osalta tavoitteeksi voidaan asettaa, että ne tulevat jatkossa olemaan joustavia, avoimia ja kannustavia. Joustavuus tarkoittaa sitä, että osa sopimuksista voitaisiin solmia pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan edullisiksi kun taas osa voisi olla lyhytaikaisia ja lähinnä projektitoimintaan tarkoitettuja. Myös rakennusten osien vuokraaminen tarpeen mukaan olisi mahdollista. Vuokrasopimusten tulee jatkossa olla avoimia siten, että niissä on eriytetty pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Ylläpitovuokraan voi vuokralainen omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa. Vuokra on siten myös kannustava, koska esimerkiksi energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat suoraan vuokran määrään. Ulkoisten palvelusopimusten osalta tulee hakea kustannustehokkuutta mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla (esim. sähköntoimitus, kiinteistönhoito, siivous, turvallisuuspalvelut jne.). Eräs tutkimisen arvoinen ratkaisu voisi olla yhdistää vuokralaisen ja vuokranantajan tiloihin liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

14 13 Energian säästötoimenpiteitä on laajennettava niin pian kuin mahdollista käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt. Tätä varten on jo rakennuskohtainen sähkön, lämmön ja veden mittarointityö saatu valmiiksi ja kulutusseuranta käynnistetty. Säästötoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kiinteistön omistajien, huoltoliikkeiden ja käyttäjien yhteistyönä. Työn pohjaksi tulee laatia EU-direktiivin (voimassa vuoden 2006 alusta alkaen) mukaiset rakennuskohtaiset energiatehokkuuslaskelmat, joita verrataan mittausten mukaisiin toteutuneisiin kulutuksiin. Tällä menettelyllä saadaan selvitettyä alustavasti myös kunkin rakennuksen energiansäästöpotentiaali ja energiakatselmusten avulla voidaan laatia erilaisten investointien kannattavuuslaskelmat. Rakennuskohtaista tilakustannusseurantaa jatketaan voimassa olevan menettelyn mukaisesti. Sisäistä vuokrausta kehitetään ja mikäli käyttöasteseuranta antaa aihetta, sitä laajennetaan käsittämään myös yhteiskäyttöiset opetustilat. Tällöin niiden vuokrauksessa otetaan käyttöön viikonpäivä- ja tuntikohtainen hinnoittelu ja toteutuneeseen käyttöön perustuva sisäinen veloitus. Yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan. Vapautuvien tilojen säästyvät varat jäävät suoraan kunkin yksikön hyödyksi. Selvitetään myös mahdollisuudet henkilökunnan loma-aikojen keskittämiseen siten, että joitakin kiinteistöjä on mahdollista kokonaan sulkea lyhytaikaisesti. Tilakustannusten kehityksen tavoitteeksi voidaan asettaa se, että niiden suhteellinen osuus ei kasva. 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen Tilahallinnon nykyisentasoinen palveluvalikoima säilyy. Palveluista siivous ja vartiointipalvelut ostetaan edelleen, mutta pyritään siihen, että valtakunnallisilla sopimuksilla ja synergiaeduilla saataisiin kustannushyötyjä. Tavoitteeksi asetetaan, että selvitetään mahdollisuudet kaikkien kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi kokonaisedullisimmalla tavalla siten, että myös palveluiden tasoa voidaan parantaa. 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimitilastrategian hyväksyy yliopiston hallitus ja sillä on sen myötä koko yliopistoa ohjaava merkitys. Sille on saatava myös opetusministeriön tuki. Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma tulee yhteisesti hyväksyä eri omistajaosapuolten kesken ja sen toteuttamiseen tulee sitoutua. Koska strategian tähtäin on aina vuoteen 2015 saakka, on syytä vuosittain seurata sen toteutumista tts-prosessissa. Erityisen tärkeää tämä on yliopiston tts-prosessin kolmivuotiskausina, jolloin uuden kauden alkaessa suurimmat muutokset ovat mahdollisia. Strategian toteutumista raportoidaan toimintakertomuksessa. Strategian seuranta- ja muutosvastuu on yliopiston tilapalveluilla. (Päivitetty yliopiston tilapalveluissa 28. helmikuuta 2006)

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala C1901 Chydenius-instituutti C1911 Teknologiatalo Haitekki K1801 Tutkimusrakennus 580 K1802 Majoitusrakennus 244 K1803 Asuntola 262 K1804 Verstas 55 K1805 Talonmiehen asunto 90 K1806 Asuinrakennus 60 K1807 Tutkimushalli K1808 Huoltorakennus 229 M1401 Mattilanniemi A M1402 Mattilanniemi B M1403 Mattilanniemi C M1404 Mattilanniemi D N1001 Normaalikoulun yläaste ja lukio N1002 Normaalikoulun ala-aste P1301 Pitkäkatu 1 A-talo P1302 Pitkäkatu 1 B-talo 581 P1303 Pitkäkatu 1 C-talo R1201 Rehtoraatti 531 R1202 Piharakennus 47 R1203 Parviaisen talo 549 R1204 Varasto 60 S1101 Athenaeum S1102 Kirjasto S1105 Educa S1106 OKL/tekninen käsityö 829 S1107 Fennicum S1108 G-talo 492 S1109 Historica S110C Päärakennus S1110 Paja 53 S1111 Puutarhurin talo 121 S1112 Liikuntarakennus S1113 Musica S1114 Oppio S1115 Philologica S1116 Ryhtilä 308 S1117 Riihi 64 S1118 Seminarium S1119 Hallintorakennus S1120 Villa Rana 971 S1121 Urheiluhalli S1122 Urheiluhalli S1123 Vanha ala-aste S1124 Pysäköintitalo U2001 Kalervonkatu 3 B U2002 Kauppakatu 15 B U2003 Lehtorannantie 6 A 6 51 U2004 Lehtorannantie 6 A 7 60 U2005 Lehtorannantie 6 A U2006 Minna Canthinkatu 18 A U2007 Minna Canthinkatu 18 A U2008 Pitkäkatu 37 A 1 43 U2009 Puistokatu 13 A11 26 U2010 Puistokatu 13 A12 37

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala U2011 Puistokatu 13 A13 43 U2012 Puistokatu 13 A 8 43 U2013 Puistokatu 13 A U2014 Survontie 33 A U2015 Survontie 33 A U2016 Survontie 33 A U2017 Survontie 33 A U2018 Survontie 33 A U2019 Survontie 33 A U2020 Yliopistonkatu 4 B X1601 Ylioppilastalo (YOT) 844 X1602 Opinkivi Y1507 Ambiotica Y1508 Koe-eläinlaitos 355 Y1509 Soveltava Kemia Y150F Fysiikan laitosrakennus Y150K Kemian laitosrakennus Y1510 NanoScienceCenter Z1701 Juomatehdas Z1702 Liikuntalaboratorio Z1703 Mattilanniemi E Z1704 Agora Z1705 Laajavuorentie Z1706 Yliopistopaino 721 Z1707 Matarankatu Z1708 Matarankatu Z1709 Tourulantie Z1710 Vesilinna 825 Z1711 Asemakatu Z1712 Jyväskylän maakunta-arkisto 110 Z1713 Savelankatu Z1714 Jätehuollon koelaitos 221 Z1717 Viveca Z1718 Amiraali,Yrityssatama 89 Z1720 Hannikaisenkatu Yhteensä * Tilanne

17 LIITE 2 Tilaluokkien osuudet pääluokittain (hum2) 1 Asuin- ja majoitustilat 2 Hallinto- ja liiketilat 3 Opetus- ja tutkimustilat 4 Erityistilat 5 Säilytystilat 6 Ruokailu- ja keittiötilat 7 Sosiaali- ja virkistystilat 8 Yhteistilat 9 Liikenne- ja tekniset tilat Tilaluokka Huoneala Osuus 1 Asuin- ja majoitustilat % 2 Hallinto- ja liiketilat % 3 Opetus- ja tutkimustilat % 4 Erityistilat % 5 Säilytystilat % 6 Ruokailu- ja keittiötilat % 7 Sosiaali- ja virkistystilat % 8 Yhteistilat % 9 Liikenne- ja tekniset tilat %

18 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILAKUSTANNUKSET LIITE 3 Oganisaatio Jyvitetty ala Tilakustannukset ¹) Tilakustannukset ²) (hum2) yhteensä (kaikki) yhteensä 2003 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Budjetoidut 2006 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä ¹) Sisältävät kaikki yliopistosta ulos maksettavat kustannukset ²) Sisältävät myös sisäiset tilakustannukset kuten tilapalveluiden palkkakustannukset

19 LIITE 4 NETTOKÄYTTÖALA/LÄSNÄ OLEVAT TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 TUTKINTO-OPISK. LÄSNÄ OLEVAT TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,2 Yhteiskuntatieteellinen ,6 Psykologia ,5 Humanistinen ,8 Luonnontieteellinen ,3 Terveydenhuolto ,5 Liikuntatieteellinen ,0 Kauppatieteellinen ,9 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

20 LIITE 5 NETTOKÄYTTÖALA/KAIKKI TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 OPISKELIJAT KAIKKI TUTKINTO TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,0 Yhteiskuntatieteellinen ,5 Psykologia ,3 Humanistinen ,7 Luonnontieteellinen ,6 Terveydenhuolto ,2 Liikuntatieteellinen ,8 Kauppatieteellinen ,8 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4.2016 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimintamalli, Riitta Pirilä,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies /632/2016 Marianne Mäki

OIKEUSMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies /632/2016 Marianne Mäki OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 1.7.2016 6/632/2016 Marianne Mäki JYVÄSKYLÄN UUDISRAKENNUSHANKKEEN PERUSTELUMUISTIO 1 Lyhyt toimitilahankkeen kuvaus ja perustelu Jyväskylän uudisrakennushankkeessa

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Kota- Amkota seminaari Kota-tiedonkeruut ym. ajankohtaista Jukka Haapamäki

Kota- Amkota seminaari Kota-tiedonkeruut ym. ajankohtaista Jukka Haapamäki Kota- Amkota seminaari 24.09.2009 Kota-tiedonkeruut ym. ajankohtaista Jukka Haapamäki Yliopistojen tiedonkeruut Vuoden 2010 tiedonkeruut Xdw:n vaikutus tuleviin tiedonkeruisiin Henkilöstötiedonkeruu Kampustiedonkeruu

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

KIHUn toimitilojen laajennushanke

KIHUn toimitilojen laajennushanke Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä KIHUn toimitilojen laajennushanke Jukka Viitasalo www.kihu.fi Taustaa, historiaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perustettiin vuonna

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä 6.9.2016 Miksi? Hallituksen kärkihankkeeet osaamisen ja koulutuksen alalla painottavat mm. digitaalisia ratkaisuja, monipuolista yhteistyötä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 9.8.2016 OKL kiinteistöistä ja Juvan virastotalosta Senaatin tekemä kauppa Royl House Oy:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin mahdollinen etuostooikeuden käyttö ko. kaupassa

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot