TOIMITILASTRATEGIA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILASTRATEGIA 2015"

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys 2.3 Tilakustannusten hallinta 2.4 Vuokrasopimukset 2.5 Turvallisuus 2.6 Esteettömyys 2.7 Kestävä kehitys 2.8 Tilahallinto 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät 3.2 Opiskelijamäärät 3.3 Aikuiskoulutus 3.4 Tutkimus 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet 3.7 Ennusteanalyysi 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ Yliopiston tilat vastaavat määrältään nykyistä tarvetta, mutta tilankäytössä on oletettavasti tehostamisen mahdollisuuksia etenkin opetustilojen osalta. Tilojen yleiskunto on vielä hyvä, mutta tilojen ylläpitoon ja korjauksiin on kohdennettu resursseja aiempaa vähemmän, joten vaarana on tilojen kunnon heikkeneminen. Siivouksen taso on viime vuosina pysynyt nykyisellä tyydyttävällä tasolla, mutta on selvästi alempi kuin ennen vuotta Useiden rakennusten sisäilman laadussa esiintyy ongelmia, joiden poistamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Nykyiset Senaatti-kiinteistöjen kanssa voimassa olevat vuokrasopimukset ovat vielä kaavamaisia ja jäykkiä. Valtakunnallinen työryhmä on kuitenkin kehittämässä asiaa ja Mattilanniemessä on jo kokeilussa uudenlainen sopimusmenettely. Tilakustannusten kehitys on ollut kasvava, mutta vuosien 2004 ja 2005 aikana on kasvua saatu hillittyä. Energiansäästötoimilla sekä tilojen käytön tehostamisella pystytään kustannusten kasvua edelleen pienentämään. Turvallisuusasioiden, esteettömyyden ja kestävän kehityksen huomioon ottamisessa on kehitettävää ja vuoden 2005 aikana on jo ryhdytty kehittämistoimenpiteisiin. Yliopiston tilahallinto on toimiva ja tehtäviinsä nähden oikein mitoitettu. Henkilökunnan koulutukseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen on kuitenkin kiinnitettävä voimakkaasti huomiota. Yliopiston perustoimintavarojen reaalisen kasvun arvioidaan jäävän vuodessa alle 2 %:n vuoteen 2015 ulottuvalla strategiakaudella. Muulla rahoituksella tehtävän tutkimuksen kasvun arvioidaan olevan selvästi suurempi. Tutkimuksen volyymi voi kuitenkin vaihdella hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät opetus-, kirjasto- ja työtiloihin. Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Määräaikaiseen tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään työtiloja, jotka kooltaan voivat olla pienempiä, mutta joiden varustetaso tulee olla työhön ja opiskeluun sopiva. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat tavoitteet ovat seuraavat: - ulkoisten vuokrasopimusten tulee jatkossa olla joustavia, avoimia ja kannustavia - ulkoisten palvelusopimusten kustannustehokkuutta tulee hakea mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla - energian säästötoimenpiteitä on laajennettava käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt - yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan - yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva

4 3 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Toimitilastrategian tarkoituksena on olla osa yliopiston sisäistä ohjausta. Strategialla varmistetaan, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä yliopistossa että opetusministeriössä. Tavoitteena on sitouttaa eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet Yliopistolla oli käytössään vuoden 2005 lopussa tiloja yhteensä m². Tilat, yhteensä 90 rakennuksessa, sijoittuvat pääasiassa Jyväskylän kaupungissa sijaitseville neljälle kampusalueelle Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen, Ylistönrinteelle ja Tourulaan. Kaupunkialueella sijaitsee lisäksi viisi pienehköä yliopiston toimintayksikköä ja 20 vierasasuntoa. Yliopiston tilastrategiana on ollut keskittää toimintoja edellä mainituille neljälle kampusalueelle. Tähän tavoitteeseen on siis kutakuinkin päästykin. Yliopiston kokonaistilojen määrä henkilötyövuotta kohden on alle 70 m². Konnevedellä sijaitsee bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydeniusinstituutti Kokkolan yliopistokeskus, jolla on vähäisessä määrin tiloja myös Kaustisella. Yliopistolla on lisäksi jonkin verran tilaa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Seminaarinmäen alue on rakennus-, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti erityisen arvokas kokonaisuus, jonka tunnettu rakennushistoria ulottuu aina 1700-luvulle saakka (ks. yliopiston nettisivu Alueen rakennuskanta on pääosin suojeltua ja suojelutavoitteita on asetettu myös alueen maankäytölle (ks. Seminaarinmäen suojelusuunnitelma). Seminaarinmäelle, johon lasketaan kuuluvaksi myös Hippoksen alue, sijoittuvat tiedekunnista humanistinen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Alueen rakennusten yhteinen pinta-ala on yli m². Seminaarinmäen alueella ei juuri ole rakennusoikeutta jäljellä Hippoksen aluetta lukuun ottamatta, mutta alueen läheisyydessä rakentamisen mahdollisuuksia vielä on. Mattilanniemen alueelle sijoittuvat tiedekunnista informaatioteknologian, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/). Alueen rakennukset ovat pääosin 1980-luvulta ja sitä nuorempia. Rakennusten yhteenlaskettu pintaala on n m². Rakennusoikeutta on alueella jäljellä vielä n m², minkä lisäksi lisätilaa voisi olla mahdollista rakentaa Jyväsjärven päässä sijaitsevalle kaupungin omistamalle ns. Lahtelan tilalle. Ylistönrinteelle sijoittuvat pääasiassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilat. Rakennuskanta on suhteellisen uutta ollen 1990-luvulta aina vuoteen Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on n m². Rakennusoikeutta alueella on jäljellä vielä runsaat m². Tourulassa sijaitsevat viestintätieteiden laitos, avoin yliopisto ja täydennyskoulutuskeskus. Yhteensä tiloja näillä laitoksilla on n m².

5 4 Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevat lisäksi Niilo Mäki-instituutin, Yliopistopainon ja luonnontieteellisen museon tilat (Vesilinnassa), jätehuollon koelaitos, keskusvarastot sekä yliopiston vierashuoneet. Tilat sopivat pääsääntöisesti hyvin yliopiston tarpeisiin. Tilojen muunneltavuutta rajoittaa kuitenkin varsin voimakkaasti Seminaarinmäen rakennussuojelu, jonka johdosta myös tilankäytön tehokkuus on alhainen. Myös muilla kampuksilla olevien rakennusten muuntojousto on heikko, joten toiminnallisten muutostöiden aiheuttamat kustannukset ovat tapauskohtaisesti korkeat. Tilojen käyttöaste on yleisesti hyvä ja vapaata tilaa on vain n. 0,3 % koko tilakapasiteetista. Toisaalta yliopistolla ei ole mahdollisuutta nopeasti reagoida tilojen kysynnän muutoksiin. Jonkin verran kaivataan erikoistiloja, kuten atk-tiloja, arkistotiloja, projektitiloja, erityisiä oppimiskeskusympäristöjä ja opintososiaalisia tiloja. Henkilöstön sosiaalitiloja tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla viihtyisiä. Tilojen ja alueiden kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tason koetaan ainakin tapauskohtaisesti laskeneen v tapahtuneen valtion rakennushallinnon muutoksen myötä. Silloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti kiinteistöt), jolle valtion rakennusvarallisuus siirrettiin. Tuolloin perustettiin myös Engel Palvelut Oy (nykyinen ISS Palvelut Oy) hoitamaan pääasiassa valtion rakennusvarallisuuden ylläpitoa ja siivousta. Yliopistoista tuli tuolloin tilojensa vuokralaisia. Myös siivouksessa on tapahtunut voimakkaan kilpailuttamisen myötä laatutason heikkenemistä. Uudisrakentaminen puolestaan on yksinkertaistunut ja nopeutunut verrattuna aiempaan tilanteeseen. Sisäilmaongelmat, varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, ovat nousseet viime vuosina huolestuttavalle tasolle. 2.2 Kustannuskehitys Viime vuosien aikana on yliopiston tilakannassa tapahtunut voimakkaita muutoksia. Uusia rakennuksia on otettu käyttöön ja vanhoja peruskorjattu. Tavoitteena on ollut keskittää hajallaan olevat toimipisteet kampuksille ja tavoitteeseen on kutakuinkin jo päästy. Vuosien tilakustannusten kehitys osoittaa n. 3 %:n vuotuista kasvua, mikä selittyy osaltaan uudis- ja peruskorjausrakentamisella ja osaltaan kustannustason nousulla. Vuoden 2005 toteutuneet tilakustannukset olivat n. 24,8 milj. euroa ja vuoden 2006 kustannuksiksi arvioidaan n. 25,6 milj. euroa. Kustannuskehityksessä on huomattavaa se, että tilakannan kasvua on rajoitettu, mutta keinoja säästöjen aikaan saamiseksi on edelleen olemassa. Eri selvitysten mukaan mm. energiansäästötoimenpiteillä jopa 22 % nykyisestä kulutuksesta on säästettävissä kustannustehokkaasti. Vuonna 2005 sähkömenot olivat yhteensä hiukan alle 1,5 milj. euroa, minkä lisäksi tulevat lämmitys- ja vesikustannukset. Viime mainittujen tarkoista kustannuksista ei ole olemassa tietoja, koska nämä menot sisältyvät pääsääntöisesti vuokriin, mutta arvioidaan, että niiden osuus on varovaisesti arvioiden n. 1 milj. euroa. Tämän mukaan säästötoimilla pystytään vaikuttamaan ainakin n. 2,5 milj. euron vuotuisiin kustannuksiin.

6 5 Selkeästi paras ja yksinkertaisin tapa vaikuttaa tilakustannuksiin on tilankäytön tehostaminen. Yliopiston yksiköistä vasta muutamassa on tilankäyttöä tehostettu vapauttamalla ylimääräisiä tiloja muuhun käyttöön tai tilatarpeen kasvaessa tiivistetty olemassa olevien tilojen käyttöä. Yleinen tilojen kustannustietoisuus on kuitenkin selvästi kasvanut. 2.3 Tilakustannusten hallinta Yliopisto on hankkinut v uuden tilahallintajärjestelmän (Optimaze.net), jota varten kaikki käytössä olevat tilat on tarkemitattu ja piirretty autocad -muotoon. Järjestelmän avulla on siirrytty rakennuskohtaiseen tarkkaan kustannusseurantaan ja tältä pohjalta sisäiseen vuokraukseen alkaen. Sisäinen vuokra määräytyy rakennuskohtaisten todellisten tilakustannusten mukaan. Yliopiston toimintayksiköt maksavat käytössään olevista tiloista vuokraa kullekin vuodelle laaditun budjetin mukaan ja vuokran täsmäytys tapahtuu seuraavan kalenterivuoden alussa edellisen vuoden toteuman pohjalta. Sisäisen vuokrauksen ohje löytyy yliopiston sivulta Rakennuskohtaiset tilakustannukset tarkentuvat energiakulutusten (sähkö, lämpö ja vesi) seurannan edetessä. Vuoden 2005 lopussa oli yliopiston rakennusten mittarointityö saatu jo valmiiksi ja energiankulutusten seuranta on käynnistetty. Vuoden 2004 aikana on kahdessa yliopiston kohteessa käynnistetty energiansäästöohjelma ja tätä ohjelmaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2006 aikana kattamaan kaikki yliopiston tilat. Tämä kuitenkin vaatii rakennusten omistajatahojen ja kiinteistönhoitoyhtiöiden sitoutumista ohjelmaan. Sisäisen vuokrauksen ulkopuolelle on jätetty suurimpana yksittäisenä ryhmänä yhteiskäyttöiset opetustilat. Niiden budjetti vuodelle 2006 on yhteensä n. 2,9 milj. euroa. On oletettu, että opetustilojen käyttöasteissa esiintyy vaihtelua ja käyttöajat painottuvat viikonpäivien ja tuntien mukaan epätasaisesti. Opetustilojen maksullisuus voisi parantaa tilannetta tasoittamalla ruuhka-aikoja ja kenties vapauttamalla tiloja muuhun käyttöön. Maksullisuuteen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja asiaan on syytä palata vasta sitten kun opetustilojen käyttöasteista on riittävän pitkältä ajalta (ainakin 1 2 vuotta) olemassa luotettavia tietoja ja vasta sen jälkeen, mikäli hallituksen asettamat tavoitteet opetuksen jakautumisesta tasaisesti viikon päiville eivät toteudu. 2.4 Vuokrasopimukset Voimassa olevia vuokrasopimuksia oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 107 kpl ja eri vuokranantajia yhteensä 19. Suurin yksittäinen vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt 74,6 %:n osuudella. Vuokrasopimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kanssa pääsääntöisesti vanhoissa kiinteistöissä voimassa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajalla. Uudiskohteiden ja peruskorjattujen rakennusten osalla sopimuskaudet ovat kiinteänä pitemmät. Senaattikiinteistöjen kanssa voimassa olevia sopimuksia ollaan paraikaa uusimassa valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta. Vuokraustoiminta on kokonaisuudessaan kehittämiskohteena huomioiden sopimusten pituudet, kustannukset, vuokranjakoasiat, vastuut ja muut sopimusten sisältöön liittyvät asiat.

7 6 2.5 Turvallisuus Yliopiston turvallisuustoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista on teetetty konsulttiselvitys seuraavien osa-alueiden osalta: - turvallisuusjohtaminen - kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus - pelastustoiminta - ympäristöturvallisuus Yliopisto on käynnistänyt selvityksen pohjalta kehittämistoimet, jossa myös muut turvallisuuden sektorit huomioidaan. Keskeisimpänä ja kiireisimpänä kehittämiskohteena on pelastustoiminta, jossa rakennuskohtaiset pelastussuunnitelmat on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle, varattava henkilöt tehtäviinsä, käynnistettävä koulutus ja saatettava tekniset järjestelmät ja varusteet nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Yliopiston sisäilmaongelmat ovat viimeaikoina nousseet suurimmaksi henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Vuonna 2003 perustettu sisäilmatyöryhmä on toimintansa aikana selvittänyt jo yli kymmenessä rakennuksessa todettuja sisäilmaongelmia. Osa tapauksista on saatu hoidettua kuntoon, mutta valitettavasti ongelmia riittää hoidettavaksi edelleen. Työryhmän tavoitteena on saada työn painopiste siirretyksi ennalta ehkäisevän torjuntatyön suuntaan. Tämä vaatii omistajatahojen ja erityisesti kiinteistöjen huollosta vastaavien yritysten sitoutumista tähän tavoitteeseen. 2.6 Esteettömyys Yliopistolla on käynnissä Esteetön yliopisto -hanke, jonka tehtävänä on tuottaa koulutuksen laatujärjestelmään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kriteerit ja luoda uusia menetelmiä korkea-asteen oppimisen esteiden voittamiseksi. Esteetön yliopisto -hanke toimii opetusneuvoston alaisuudessa osana opetuksen laatuprosessia OPLAApro. Hanketta toteuttaa Esteetön yliopisto -työryhmä, jonka kotisivut löytyvät osoitteesta Esteettömyyteen liittyvät fyysiset asiat on yleensä huomioitu uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa sillä tarkkuudella, mitä laissa ja rakentamismääräyksissä on määrätty. Valitettavan usein näissä on kuitenkin puutteita käytännön toimijan kannalta. Onneksi esteettömyyden edistäminen vaatii usein vain pieniä parannuksia ja korjauksia rakennuksissa ja kulkuväylillä ehkä vanhoja suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Selvitystyö fyysisten esteiden poistamiseksi on käynnissä. Esteettömyysasiat on huomioitava nykyistä paremmin kaikissa rakennushankkeissa. 2.7 Kestävä kehitys Kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty mm. käynnissä olevan energiansäästöohjelman avulla. Jyväskylän seutukunnalle on myös laadittu ilmastostrategia ( ), jonka toimenpidesuositukset tullaan huomioimaan yliopiston toiminnassa. Vanhojen rakennusten rakennussuojelu on elinkaariedullisuutta ja siten osa kestävää kehitystä. Yliopistolle on laadittu vuonna 1997 kestävän kehityksen toimenpideohjelma, joka tulee saattaa ajan tasalle ja toimenpiteet käynnistää sen mukaan.

8 7 2.8 Tilahallinto Yliopiston hallintoviraston tilapalvelut hoitaa yliopiston tilahallintoa. Tilapalveluissa työskentelee kiinteistöpäällikön alaisuudessa yhteensä 43 henkilöä, joista virastomestaritehtävissä on yhteensä 32 henkilöä. Tilapalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella yliopiston toimintayksiköitä niin, että käytettävissä ovat yksiköiden kuhunkin toimintaan nähden oikein mitoitetut, kustannuksiltaan kohtuulliset, tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut ja turvalliset, kunnossa olevat ja puhtaana pidetyt tilat. Tilahallinnon henkilömäärä ei ole viime vuosina kasvanut vaikkakin työtehtävät ovat lisääntyneet yliopiston kasvun myötä. Tämä on ollut mahdollista tehtävien priorisoinnin ja uusien tietojärjestelmien käyttöönoton avulla. Turvallisuustoiminnan riittävän hyvän tason saavuttamista varten on perustettu turvallisuuspäällikön virka. Yliopiston ja suurimman vuokranantajan Senaatti-kiinteistöjen välinen yhteistoiminta toimii muuten hyvin, mutta turhaa työtä aiheuttaa jatkuva rajankäynti rakennusten ylläpitoon liittyvistä vastuista. Tosin siinäkin on päästy jo eteenpäin valtakunnallisten ratkaisujen avulla. 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät Yliopiston työntekijämäärien (henkilötyövuosina ilman normaalikoulua) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä Työntekijämäärän kasvun oletetaan kehittyvän siten, että budjettirahoitteinen toiminta (65 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) kasvaa n. 1-2 % / vuosi ja ulkopuolinen toiminta (35 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) n. 4-5 % / vuosi. Lähteenä on käytetty yliopiston nettisivua Normaalikoulun työntekijämäärän (henkilötyövuosina) arvioidaan puolestaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä

9 8 3.2 Opiskelijamäärät Yliopiston perusopiskelijamäärien ja jatkokoulutettavien määrien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Perusopiskelijat Jatkokoulutettavat Jatkokoulutettavien kokonaismäärässä muutokset jäänevät vähäisiksi, mutta päätoimisesti tohtoriopintoja suorittavien määrä kasvaa. Normaalikoulun oppilasmäärän arvioidaan pysyvän vakiona ollen n. 960 vuonna Samoin opetusharjoittelijoiden määrä pysynee samana eli on n. 320 keskimäärin läpi vuoden vuonna Yllä olevissa ennusteissa ei ole otettu huomioon mahdollisia tulevia aikuiskoulutuksen rakenteellisia muutoksia. 3.3 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa olevien henkilömäärien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Avoin yliopisto Täydennyskoulutus Tutkimus Henkilömäärien kasvuennusteet perustuvat tutkimuksen kasvuun ja sitä kautta sen suhteellisen osuuden kasvuun koko henkilömäärästä. Tutkimuksen osuus tulee kasvamaan nopeammin kuin perustoiminta ja sen kasvuennusteena on n. 4-5 %/vuosi. Tähän tullee vaikuttamaan yliopiston perustoiminnan hyvät tulokset sekä sen kautta osaltaan tutkimuksen vahvistuminen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantumisen ja kehittymisen seurauksena. 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Yhteiskunnallisen palvelutehtävän merkitys on kasvanut ja se on jo otettu osaksi tulossopimusprosessia. Tilatarpeelle palvelutehtävän kasvun ei kuitenkaan oleteta tuovan juurikaan muutoksia nykyiseen verrattuna. Uudet toimintamallit ja yhteistyömuodot mm. tutkimuslaitosten kanssa saattavat aiheuttaa tilatarpeen kasvua tutkimuslaitosten henkilöstön sijoittuessa yliopiston tiloihin. Samalla tämä saattaa näkyä myös tutkimustoiminnan kasvuna. 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet Yliopiston tilamäärän kasvu painottuu ulkoisen toiminnan kasvuun. Tähän sisältyy luonnollisesti erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli ennusteet vuoteen 2015 mennessä toteutuvat, merkitsevät ne henkilömäärän lisäystä nykyisestä n. 700 henkilöllä. Tämä

10 9 puolestaan tarkoittaa varovaisesti arvioiden yli m² lisätilan tarvetta vuoteen 2015 mennessä. Mikäli osa tilatarpeesta on erityistiloja (kuten laboratorioita), niin tilatarve kasvaa entisestään. 3.7 Ennusteanalyysi Yliopiston kokonaisvolyymin arvioidaan kasvavan n. 2-3 %:n vuosivauhtia. On luultavaa, että ennusteet tältä osin ovat turvallisella pohjalla. Tutkimuksen osuus ja muutokset puolestaan voivat vaihdella hyvinkin lyhyellä aikajänteellä. Siihen sisältyykin ennusteissa selkeä epävarmuus ja sen vuoksi tutkimustoimintaan liittyviä tilasitoumuksia tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä löytämään joustavia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja sen hoitamiseksi kuitenkin niin, että edellytykset ja houkuttavuus tutkimustoiminnan kasvulle ovat olemassa. 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne Toimitilastrategia on suunniteltu ulottuvaksi aina vuoteen 2015 saakka. Aikajänne on sama kuin yliopiston kokonaisstrategialla ja toimitilastrategia lähtee kokonaisstrategian tavoitteista. Strategian toteutumista on syytä seurata erityisen tarkasti tulossopimusten kolmivuotiskausien vaihtuessa. 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset Toimitilastrategia lähtee siitä, että yliopiston tilat ja toiminnot tulevat jatkossakin sijaitsemaan Jyväskylän kaupunkialueella samoilla kampusalueilla kuin nyt eli Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä, Ylistönrinteellä ja Tourulassa. Hippoksen alueen on laskettu kuuluvan Seminaarinmäkeen. Tourulassa olevien avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen toiminnot kaavaillaan siirrettäväksi Mattilanniemeen. Myös viestintätieteiden siirtämisestä Seminaarinmäelle on tehty selvitys. Nykyinen vuokrasopimus ei kuitenkaan mahdollista tiloista luopumista kuin aikaisintaan vuonna Mikäli vuokrasopimus voitaisiin siirtää jollekin toiselle toimijalle tai mikäli peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma saadaan toimimaan keskeytyksettä, näitä tyhjiksi jääviä tiloja voitaisiin pitää yliopistolla ja käyttää väistötiloina pitkälle tulevaisuuteen. Konnevedellä sijaitsee edelleen bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus, joka siirtyy uusiin tiloihinsa Torkinmäelle v Muiden pienempien yksiköiden osalta tilannetta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Lisätilaa joudutaan rakentamaan Seminaarinmäelle, jossa selvitetään mahdollisuudet kirjaston ja hallintorakennuksen yhdistämiselle sekä uutena käyttöönotettavalle ns. Ruusupuistolle. Muitakin Seminaarinmäen lähellä olevia vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia selvitetään näiden rinnalla. Normaalikoulun yläaste-lukio - rakennuksen laajennus tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella, mikäli suunnitelmat oppivelvollisuusiän nostamisesta toteutuvat. Hanke ei ole kuitenkaan mukana tilaohjelmassa.

11 10 Muiden alueiden ja pysyvien toimintojen osalta tilanne on selkiytymätön ja tutkimuksen painotukset vaikuttavat tilojen sijoitteluun. Oletettavasti kuitenkin Ylistönrinteelle joudutaan rakentamaan lisää laboratoriovaltaista tutkimustilaa, mikäli alueella oleva tutkimustoiminta kehittyy myönteisesti tai mikäli valtakunnalliset ratkaisut tuovat lisätilantarvetta. Jäljempänä esitettävän peruskorjausohjelman toteuttamista varten tarvitaan lisäksi peruskorjausten tieltä siirtyville väistötilaa, jota voitaisiin rakentaa mm. Mattilanniemeen tai/ja Hippoksen alueelle. Myös selvitetään mahdollisuudet viestintätieteiden nykyisten tilojen käytöstä väistötiloina, mikäli tilojen vuokrasopimus voidaan siirtää jollekin muulle vuokralaiselle. Kuitenkin ennen minkään rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä tutkitaan mahdollisuudet olemassa olevan tilakapasiteetin tehokkaammalle hyödyntämiselle. 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Tekniikoiden (mm. tiedonsiirron langattomuus), välineiden ja kalustuksen kehittyminen puolestaan tullee mahdollistamaan tulevaisuudessa opetustilojen monipuolisemman käytön erilaisiin tarpeisiin niin, että samoissa tiloissa voidaan antaa luento- ja atk-opetusta sekä tilat voivat toimia esimerkiksi kielistudioina. Muutaman vuoden ajan jouduttaneen kuitenkin vielä tiloja rakentamaan omiin erityistarkoituksiinsa. Yliopiston nykyisten opetustilojen määrät riittävät pitkälle tulevaisuuteen, jopa niin, että käyttöä tehostamalla osa tiloista lienee mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Yliopiston nykyiset käytössä olevat tilat eivät ole muuntojoustavia eikä täysin joustavaan rakentamiseen ainakaan muutaman vuoden sisällä päästäkään, koska talotekniikkaan liittyvät ratkaisut eivät vielä tätä mahdollista. Lähivuosina joudutaan siis tilamuutokset toteuttamaan vielä perinteisellä ja varsin kalliilla tavalla. Uusia toimitiloja suunniteltaessa tulee muuntelun mahdollisuus ottaa entistä paremmin huomioon. Tilatarpeiden määrittelyssä ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa käyttöön ns. Workplace -näkökulma, jossa tiloja lähestytään toimintojen kautta. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät seuraaviin tilatyyppeihin: - opetustilat - kirjastotilat - työtilat - muut tilat Opetustiloja kehitetään, kuten edellä on jo esitetty, monikäyttöisyyden suuntaan ja niiden toteutuksessa tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Paraikaa on menossa kartoitustyö, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko pääkirjastosta luoda yhdessä hallintorakennuksen kanssa palvelukeskus, josta löytyy kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut kuten kirjasto-, atk-, opinto-, kielikeskuspalvelut jne. Tähän palvelukeskukseen sijoitettaisiin myös mm. pienryhmä-, opetus-, itseopiskelu ja kahvilatiloja. Palvelukeskus tarjoaisi palveluja myös

12 11 aikuiskoulutukseen ja sen rooli yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä kehittyisi edelleen. Pääkirjaston palvelukeskuksen lisäksi kehitetään nykyisiä kampuskirjastoja alueellisiksi ja paikallisiksi palvelukeskuksiksi, jolloin niistä saisi paikallisesti tarvittavia palveluja. Tietoteknisesti nämä palvelukeskukset yhdistetään saman palveluportaalin alla toimiviksi. Edellä esitettyä toimintamallia työstää ja kehittää edelleen yliopistoon asetettu oppimiskeskustyöryhmä. Hallintorakennukseen jää tässä ratkaisussa kasvunvaraa myös humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnille. Perinteiset työtilat säilyttävät jatkossakin asemansa eikä siirtymistä esim. etätyöskentelyyn nykyistä runsaammin odoteta tapahtuvan. Sen sijaan tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään pienehköjä työtiloja, joiden varustetaso on työhön ja opiskeluun sopiva. Osan näistä tiloista voisi sijoittaa luontevasti tuleviin palvelukeskuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tulisi näitä tutkimustiloja varata myös projektiluonteisiin tehtäviin. Muina tiloina tulevat kyseeseen mm. vierashuoneet ja opintososiaaliset tilat. Näistä vierashuoneita tullaan jatkossakin pitämään kutakuinkin kysyntää vastaava määrä erityisesti koti- ja ulkomaisten opettajien ja tutkijoiden tarpeisiin. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Nämä tilat tulee järjestää toiminnallisesti lähelle ainelaitosten tiloja ja niiden tilakustannusvastuu on laitoksilla. Tiedekuntien ja laitosten tilojen käyttöä tulee tehostaa mm. sisäisten palvelukeskusten perustamisella ja esimerkiksi siten, että osa-aikaisten henkilöiden työtiloja yhdistetään ja soveltuvin osin mahdollistetaan ja rohkaistaan käyttämään mm. avotoimistotyyppistä työskentelyä, jossa ei ole nimettyjä työpisteitä. Muina tiloihin liittyvinä strategisina valintoina nousee esille turvallisuuden korostuminen, jossa mm. atk- ja toimitilaturvallisuuden merkitys on kiistaton. Konesalien ja palvelintilojen sijoittaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen on otettava huomioon uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Lisäksi yliopiston atk-verkon uusimisesta on huolehdittava. Myös muiden toimitilaturvallisuuden kehittämistoimien merkitys korostuu. 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat Peruskorjausten ja uudisrakentamisen lähtökohtana on, että rakentamisen myötä perustoiminnan tilakustannusten mahdollinen nousu pystytään kattamaan budjettirahoituksella ja ulkoinen toiminta kattaa täysimääräisesti tarvitsemiensa tilojen kustannukset. Kustannusseurannan kannalta nämä on syytä kuitenkin yhdistää yhdeksi tavoitteeksi: yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva. Rakennusohjelma on tämän pohjalta seuraava: Rakennus Käyttö Toteutusvuosi G-rak., peruskorjaus museo ja kielikeskus 2006 S-rak., peruskorjaus nykyinen Torkinmäki, uudisrakennus Chydenius-instituutti P-rak./Lozzi, peruskorjaus nykyinen 2007 Ruusupuisto, uudisrakennus hallinto ja taloustieteet Liikunnan pysäköintitaso yleinen 2008 Musica, peruskorjaus nykyinen

13 12 MaE-rak., peruskorjaus täykk ja avoin yo P-rak., peruskorjaus nykyinen Kirjasto/T-rak., peruskorjaus oppimiskeskus A-rak., peruskorjaus viestintätieteet 2010 MaC-rak., peruskorjaus nykyinen 2010 MaB-rak., peruskorjaus nykyinen 2011 MaA-rak., peruskorjaus nykyinen 2012 MaD-rak., peruskorjaus nykyinen 2013 Normaalikoulun yläaste nykyinen 2014 Kemian rak., peruskorjaus nykyinen 2015 Ohjelman toteutuminen edellyttää sen, että yliopistolla on viimeistään vuonna 2008 käytettävissään vähintään m² väistötilaa, jonne henkilöt ja toiminnot voidaan kulloinkin peruskorjausten tieltä siirtää. Väistötilojen tulisi sijaita joko jollakin nykyisistä kampusalueista tai niiden välittömässä läheisyydessä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän toiminnallisia häiriöitä. Tämä voidaan toteuttaa ohjelmassa mainitun Ruusupuistohankkeen toteuttamisella ja jatkossa Tourulaan jäävillä väistötiloilla. Edellä oleva rakennusohjelma on vielä toistaiseksi luonnos. Sovittuja hankkeita ovat G- ja S-rakennuksen peruskorjaukset ja Torkinmäen uudisrakennushanke. Muiden listalla olevien hankkeiden kohdalla on tarkoitus, että vuosittain valmistellaan ja käydään eri tahojen kanssa neuvottelut, joissa sovitaan ohjelma tarkemmin siten, että se on esitettävissä yliopiston hallitukselle ja opetusministeriölle keväällä käytävissä neuvotteluissa. 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat osa-alueet voidaan ryhmitellä seuraavasti: - ulkoiset vuokrasopimukset - ulkoiset palvelusopimukset - energian säästö - kustannusseuranta ja sisäinen vuokraus - tilankäytön tehostaminen Ulkoisten vuokrasopimusten osalta tavoitteeksi voidaan asettaa, että ne tulevat jatkossa olemaan joustavia, avoimia ja kannustavia. Joustavuus tarkoittaa sitä, että osa sopimuksista voitaisiin solmia pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan edullisiksi kun taas osa voisi olla lyhytaikaisia ja lähinnä projektitoimintaan tarkoitettuja. Myös rakennusten osien vuokraaminen tarpeen mukaan olisi mahdollista. Vuokrasopimusten tulee jatkossa olla avoimia siten, että niissä on eriytetty pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Ylläpitovuokraan voi vuokralainen omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa. Vuokra on siten myös kannustava, koska esimerkiksi energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat suoraan vuokran määrään. Ulkoisten palvelusopimusten osalta tulee hakea kustannustehokkuutta mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla (esim. sähköntoimitus, kiinteistönhoito, siivous, turvallisuuspalvelut jne.). Eräs tutkimisen arvoinen ratkaisu voisi olla yhdistää vuokralaisen ja vuokranantajan tiloihin liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot