TOIMITILASTRATEGIA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILASTRATEGIA 2015"

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys 2.3 Tilakustannusten hallinta 2.4 Vuokrasopimukset 2.5 Turvallisuus 2.6 Esteettömyys 2.7 Kestävä kehitys 2.8 Tilahallinto 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät 3.2 Opiskelijamäärät 3.3 Aikuiskoulutus 3.4 Tutkimus 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet 3.7 Ennusteanalyysi 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ Yliopiston tilat vastaavat määrältään nykyistä tarvetta, mutta tilankäytössä on oletettavasti tehostamisen mahdollisuuksia etenkin opetustilojen osalta. Tilojen yleiskunto on vielä hyvä, mutta tilojen ylläpitoon ja korjauksiin on kohdennettu resursseja aiempaa vähemmän, joten vaarana on tilojen kunnon heikkeneminen. Siivouksen taso on viime vuosina pysynyt nykyisellä tyydyttävällä tasolla, mutta on selvästi alempi kuin ennen vuotta Useiden rakennusten sisäilman laadussa esiintyy ongelmia, joiden poistamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Nykyiset Senaatti-kiinteistöjen kanssa voimassa olevat vuokrasopimukset ovat vielä kaavamaisia ja jäykkiä. Valtakunnallinen työryhmä on kuitenkin kehittämässä asiaa ja Mattilanniemessä on jo kokeilussa uudenlainen sopimusmenettely. Tilakustannusten kehitys on ollut kasvava, mutta vuosien 2004 ja 2005 aikana on kasvua saatu hillittyä. Energiansäästötoimilla sekä tilojen käytön tehostamisella pystytään kustannusten kasvua edelleen pienentämään. Turvallisuusasioiden, esteettömyyden ja kestävän kehityksen huomioon ottamisessa on kehitettävää ja vuoden 2005 aikana on jo ryhdytty kehittämistoimenpiteisiin. Yliopiston tilahallinto on toimiva ja tehtäviinsä nähden oikein mitoitettu. Henkilökunnan koulutukseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen on kuitenkin kiinnitettävä voimakkaasti huomiota. Yliopiston perustoimintavarojen reaalisen kasvun arvioidaan jäävän vuodessa alle 2 %:n vuoteen 2015 ulottuvalla strategiakaudella. Muulla rahoituksella tehtävän tutkimuksen kasvun arvioidaan olevan selvästi suurempi. Tutkimuksen volyymi voi kuitenkin vaihdella hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät opetus-, kirjasto- ja työtiloihin. Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Määräaikaiseen tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään työtiloja, jotka kooltaan voivat olla pienempiä, mutta joiden varustetaso tulee olla työhön ja opiskeluun sopiva. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat tavoitteet ovat seuraavat: - ulkoisten vuokrasopimusten tulee jatkossa olla joustavia, avoimia ja kannustavia - ulkoisten palvelusopimusten kustannustehokkuutta tulee hakea mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla - energian säästötoimenpiteitä on laajennettava käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt - yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan - yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva

4 3 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Toimitilastrategian tarkoituksena on olla osa yliopiston sisäistä ohjausta. Strategialla varmistetaan, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä yliopistossa että opetusministeriössä. Tavoitteena on sitouttaa eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet Yliopistolla oli käytössään vuoden 2005 lopussa tiloja yhteensä m². Tilat, yhteensä 90 rakennuksessa, sijoittuvat pääasiassa Jyväskylän kaupungissa sijaitseville neljälle kampusalueelle Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen, Ylistönrinteelle ja Tourulaan. Kaupunkialueella sijaitsee lisäksi viisi pienehköä yliopiston toimintayksikköä ja 20 vierasasuntoa. Yliopiston tilastrategiana on ollut keskittää toimintoja edellä mainituille neljälle kampusalueelle. Tähän tavoitteeseen on siis kutakuinkin päästykin. Yliopiston kokonaistilojen määrä henkilötyövuotta kohden on alle 70 m². Konnevedellä sijaitsee bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydeniusinstituutti Kokkolan yliopistokeskus, jolla on vähäisessä määrin tiloja myös Kaustisella. Yliopistolla on lisäksi jonkin verran tilaa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Seminaarinmäen alue on rakennus-, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti erityisen arvokas kokonaisuus, jonka tunnettu rakennushistoria ulottuu aina 1700-luvulle saakka (ks. yliopiston nettisivu Alueen rakennuskanta on pääosin suojeltua ja suojelutavoitteita on asetettu myös alueen maankäytölle (ks. Seminaarinmäen suojelusuunnitelma). Seminaarinmäelle, johon lasketaan kuuluvaksi myös Hippoksen alue, sijoittuvat tiedekunnista humanistinen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Alueen rakennusten yhteinen pinta-ala on yli m². Seminaarinmäen alueella ei juuri ole rakennusoikeutta jäljellä Hippoksen aluetta lukuun ottamatta, mutta alueen läheisyydessä rakentamisen mahdollisuuksia vielä on. Mattilanniemen alueelle sijoittuvat tiedekunnista informaatioteknologian, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/). Alueen rakennukset ovat pääosin 1980-luvulta ja sitä nuorempia. Rakennusten yhteenlaskettu pintaala on n m². Rakennusoikeutta on alueella jäljellä vielä n m², minkä lisäksi lisätilaa voisi olla mahdollista rakentaa Jyväsjärven päässä sijaitsevalle kaupungin omistamalle ns. Lahtelan tilalle. Ylistönrinteelle sijoittuvat pääasiassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilat. Rakennuskanta on suhteellisen uutta ollen 1990-luvulta aina vuoteen Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on n m². Rakennusoikeutta alueella on jäljellä vielä runsaat m². Tourulassa sijaitsevat viestintätieteiden laitos, avoin yliopisto ja täydennyskoulutuskeskus. Yhteensä tiloja näillä laitoksilla on n m².

5 4 Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevat lisäksi Niilo Mäki-instituutin, Yliopistopainon ja luonnontieteellisen museon tilat (Vesilinnassa), jätehuollon koelaitos, keskusvarastot sekä yliopiston vierashuoneet. Tilat sopivat pääsääntöisesti hyvin yliopiston tarpeisiin. Tilojen muunneltavuutta rajoittaa kuitenkin varsin voimakkaasti Seminaarinmäen rakennussuojelu, jonka johdosta myös tilankäytön tehokkuus on alhainen. Myös muilla kampuksilla olevien rakennusten muuntojousto on heikko, joten toiminnallisten muutostöiden aiheuttamat kustannukset ovat tapauskohtaisesti korkeat. Tilojen käyttöaste on yleisesti hyvä ja vapaata tilaa on vain n. 0,3 % koko tilakapasiteetista. Toisaalta yliopistolla ei ole mahdollisuutta nopeasti reagoida tilojen kysynnän muutoksiin. Jonkin verran kaivataan erikoistiloja, kuten atk-tiloja, arkistotiloja, projektitiloja, erityisiä oppimiskeskusympäristöjä ja opintososiaalisia tiloja. Henkilöstön sosiaalitiloja tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla viihtyisiä. Tilojen ja alueiden kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tason koetaan ainakin tapauskohtaisesti laskeneen v tapahtuneen valtion rakennushallinnon muutoksen myötä. Silloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti kiinteistöt), jolle valtion rakennusvarallisuus siirrettiin. Tuolloin perustettiin myös Engel Palvelut Oy (nykyinen ISS Palvelut Oy) hoitamaan pääasiassa valtion rakennusvarallisuuden ylläpitoa ja siivousta. Yliopistoista tuli tuolloin tilojensa vuokralaisia. Myös siivouksessa on tapahtunut voimakkaan kilpailuttamisen myötä laatutason heikkenemistä. Uudisrakentaminen puolestaan on yksinkertaistunut ja nopeutunut verrattuna aiempaan tilanteeseen. Sisäilmaongelmat, varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, ovat nousseet viime vuosina huolestuttavalle tasolle. 2.2 Kustannuskehitys Viime vuosien aikana on yliopiston tilakannassa tapahtunut voimakkaita muutoksia. Uusia rakennuksia on otettu käyttöön ja vanhoja peruskorjattu. Tavoitteena on ollut keskittää hajallaan olevat toimipisteet kampuksille ja tavoitteeseen on kutakuinkin jo päästy. Vuosien tilakustannusten kehitys osoittaa n. 3 %:n vuotuista kasvua, mikä selittyy osaltaan uudis- ja peruskorjausrakentamisella ja osaltaan kustannustason nousulla. Vuoden 2005 toteutuneet tilakustannukset olivat n. 24,8 milj. euroa ja vuoden 2006 kustannuksiksi arvioidaan n. 25,6 milj. euroa. Kustannuskehityksessä on huomattavaa se, että tilakannan kasvua on rajoitettu, mutta keinoja säästöjen aikaan saamiseksi on edelleen olemassa. Eri selvitysten mukaan mm. energiansäästötoimenpiteillä jopa 22 % nykyisestä kulutuksesta on säästettävissä kustannustehokkaasti. Vuonna 2005 sähkömenot olivat yhteensä hiukan alle 1,5 milj. euroa, minkä lisäksi tulevat lämmitys- ja vesikustannukset. Viime mainittujen tarkoista kustannuksista ei ole olemassa tietoja, koska nämä menot sisältyvät pääsääntöisesti vuokriin, mutta arvioidaan, että niiden osuus on varovaisesti arvioiden n. 1 milj. euroa. Tämän mukaan säästötoimilla pystytään vaikuttamaan ainakin n. 2,5 milj. euron vuotuisiin kustannuksiin.

6 5 Selkeästi paras ja yksinkertaisin tapa vaikuttaa tilakustannuksiin on tilankäytön tehostaminen. Yliopiston yksiköistä vasta muutamassa on tilankäyttöä tehostettu vapauttamalla ylimääräisiä tiloja muuhun käyttöön tai tilatarpeen kasvaessa tiivistetty olemassa olevien tilojen käyttöä. Yleinen tilojen kustannustietoisuus on kuitenkin selvästi kasvanut. 2.3 Tilakustannusten hallinta Yliopisto on hankkinut v uuden tilahallintajärjestelmän (Optimaze.net), jota varten kaikki käytössä olevat tilat on tarkemitattu ja piirretty autocad -muotoon. Järjestelmän avulla on siirrytty rakennuskohtaiseen tarkkaan kustannusseurantaan ja tältä pohjalta sisäiseen vuokraukseen alkaen. Sisäinen vuokra määräytyy rakennuskohtaisten todellisten tilakustannusten mukaan. Yliopiston toimintayksiköt maksavat käytössään olevista tiloista vuokraa kullekin vuodelle laaditun budjetin mukaan ja vuokran täsmäytys tapahtuu seuraavan kalenterivuoden alussa edellisen vuoden toteuman pohjalta. Sisäisen vuokrauksen ohje löytyy yliopiston sivulta Rakennuskohtaiset tilakustannukset tarkentuvat energiakulutusten (sähkö, lämpö ja vesi) seurannan edetessä. Vuoden 2005 lopussa oli yliopiston rakennusten mittarointityö saatu jo valmiiksi ja energiankulutusten seuranta on käynnistetty. Vuoden 2004 aikana on kahdessa yliopiston kohteessa käynnistetty energiansäästöohjelma ja tätä ohjelmaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2006 aikana kattamaan kaikki yliopiston tilat. Tämä kuitenkin vaatii rakennusten omistajatahojen ja kiinteistönhoitoyhtiöiden sitoutumista ohjelmaan. Sisäisen vuokrauksen ulkopuolelle on jätetty suurimpana yksittäisenä ryhmänä yhteiskäyttöiset opetustilat. Niiden budjetti vuodelle 2006 on yhteensä n. 2,9 milj. euroa. On oletettu, että opetustilojen käyttöasteissa esiintyy vaihtelua ja käyttöajat painottuvat viikonpäivien ja tuntien mukaan epätasaisesti. Opetustilojen maksullisuus voisi parantaa tilannetta tasoittamalla ruuhka-aikoja ja kenties vapauttamalla tiloja muuhun käyttöön. Maksullisuuteen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja asiaan on syytä palata vasta sitten kun opetustilojen käyttöasteista on riittävän pitkältä ajalta (ainakin 1 2 vuotta) olemassa luotettavia tietoja ja vasta sen jälkeen, mikäli hallituksen asettamat tavoitteet opetuksen jakautumisesta tasaisesti viikon päiville eivät toteudu. 2.4 Vuokrasopimukset Voimassa olevia vuokrasopimuksia oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 107 kpl ja eri vuokranantajia yhteensä 19. Suurin yksittäinen vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt 74,6 %:n osuudella. Vuokrasopimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kanssa pääsääntöisesti vanhoissa kiinteistöissä voimassa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajalla. Uudiskohteiden ja peruskorjattujen rakennusten osalla sopimuskaudet ovat kiinteänä pitemmät. Senaattikiinteistöjen kanssa voimassa olevia sopimuksia ollaan paraikaa uusimassa valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta. Vuokraustoiminta on kokonaisuudessaan kehittämiskohteena huomioiden sopimusten pituudet, kustannukset, vuokranjakoasiat, vastuut ja muut sopimusten sisältöön liittyvät asiat.

7 6 2.5 Turvallisuus Yliopiston turvallisuustoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista on teetetty konsulttiselvitys seuraavien osa-alueiden osalta: - turvallisuusjohtaminen - kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus - pelastustoiminta - ympäristöturvallisuus Yliopisto on käynnistänyt selvityksen pohjalta kehittämistoimet, jossa myös muut turvallisuuden sektorit huomioidaan. Keskeisimpänä ja kiireisimpänä kehittämiskohteena on pelastustoiminta, jossa rakennuskohtaiset pelastussuunnitelmat on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle, varattava henkilöt tehtäviinsä, käynnistettävä koulutus ja saatettava tekniset järjestelmät ja varusteet nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Yliopiston sisäilmaongelmat ovat viimeaikoina nousseet suurimmaksi henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Vuonna 2003 perustettu sisäilmatyöryhmä on toimintansa aikana selvittänyt jo yli kymmenessä rakennuksessa todettuja sisäilmaongelmia. Osa tapauksista on saatu hoidettua kuntoon, mutta valitettavasti ongelmia riittää hoidettavaksi edelleen. Työryhmän tavoitteena on saada työn painopiste siirretyksi ennalta ehkäisevän torjuntatyön suuntaan. Tämä vaatii omistajatahojen ja erityisesti kiinteistöjen huollosta vastaavien yritysten sitoutumista tähän tavoitteeseen. 2.6 Esteettömyys Yliopistolla on käynnissä Esteetön yliopisto -hanke, jonka tehtävänä on tuottaa koulutuksen laatujärjestelmään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kriteerit ja luoda uusia menetelmiä korkea-asteen oppimisen esteiden voittamiseksi. Esteetön yliopisto -hanke toimii opetusneuvoston alaisuudessa osana opetuksen laatuprosessia OPLAApro. Hanketta toteuttaa Esteetön yliopisto -työryhmä, jonka kotisivut löytyvät osoitteesta Esteettömyyteen liittyvät fyysiset asiat on yleensä huomioitu uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa sillä tarkkuudella, mitä laissa ja rakentamismääräyksissä on määrätty. Valitettavan usein näissä on kuitenkin puutteita käytännön toimijan kannalta. Onneksi esteettömyyden edistäminen vaatii usein vain pieniä parannuksia ja korjauksia rakennuksissa ja kulkuväylillä ehkä vanhoja suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Selvitystyö fyysisten esteiden poistamiseksi on käynnissä. Esteettömyysasiat on huomioitava nykyistä paremmin kaikissa rakennushankkeissa. 2.7 Kestävä kehitys Kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty mm. käynnissä olevan energiansäästöohjelman avulla. Jyväskylän seutukunnalle on myös laadittu ilmastostrategia ( ), jonka toimenpidesuositukset tullaan huomioimaan yliopiston toiminnassa. Vanhojen rakennusten rakennussuojelu on elinkaariedullisuutta ja siten osa kestävää kehitystä. Yliopistolle on laadittu vuonna 1997 kestävän kehityksen toimenpideohjelma, joka tulee saattaa ajan tasalle ja toimenpiteet käynnistää sen mukaan.

8 7 2.8 Tilahallinto Yliopiston hallintoviraston tilapalvelut hoitaa yliopiston tilahallintoa. Tilapalveluissa työskentelee kiinteistöpäällikön alaisuudessa yhteensä 43 henkilöä, joista virastomestaritehtävissä on yhteensä 32 henkilöä. Tilapalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella yliopiston toimintayksiköitä niin, että käytettävissä ovat yksiköiden kuhunkin toimintaan nähden oikein mitoitetut, kustannuksiltaan kohtuulliset, tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut ja turvalliset, kunnossa olevat ja puhtaana pidetyt tilat. Tilahallinnon henkilömäärä ei ole viime vuosina kasvanut vaikkakin työtehtävät ovat lisääntyneet yliopiston kasvun myötä. Tämä on ollut mahdollista tehtävien priorisoinnin ja uusien tietojärjestelmien käyttöönoton avulla. Turvallisuustoiminnan riittävän hyvän tason saavuttamista varten on perustettu turvallisuuspäällikön virka. Yliopiston ja suurimman vuokranantajan Senaatti-kiinteistöjen välinen yhteistoiminta toimii muuten hyvin, mutta turhaa työtä aiheuttaa jatkuva rajankäynti rakennusten ylläpitoon liittyvistä vastuista. Tosin siinäkin on päästy jo eteenpäin valtakunnallisten ratkaisujen avulla. 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät Yliopiston työntekijämäärien (henkilötyövuosina ilman normaalikoulua) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä Työntekijämäärän kasvun oletetaan kehittyvän siten, että budjettirahoitteinen toiminta (65 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) kasvaa n. 1-2 % / vuosi ja ulkopuolinen toiminta (35 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) n. 4-5 % / vuosi. Lähteenä on käytetty yliopiston nettisivua Normaalikoulun työntekijämäärän (henkilötyövuosina) arvioidaan puolestaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä

9 8 3.2 Opiskelijamäärät Yliopiston perusopiskelijamäärien ja jatkokoulutettavien määrien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Perusopiskelijat Jatkokoulutettavat Jatkokoulutettavien kokonaismäärässä muutokset jäänevät vähäisiksi, mutta päätoimisesti tohtoriopintoja suorittavien määrä kasvaa. Normaalikoulun oppilasmäärän arvioidaan pysyvän vakiona ollen n. 960 vuonna Samoin opetusharjoittelijoiden määrä pysynee samana eli on n. 320 keskimäärin läpi vuoden vuonna Yllä olevissa ennusteissa ei ole otettu huomioon mahdollisia tulevia aikuiskoulutuksen rakenteellisia muutoksia. 3.3 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa olevien henkilömäärien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Avoin yliopisto Täydennyskoulutus Tutkimus Henkilömäärien kasvuennusteet perustuvat tutkimuksen kasvuun ja sitä kautta sen suhteellisen osuuden kasvuun koko henkilömäärästä. Tutkimuksen osuus tulee kasvamaan nopeammin kuin perustoiminta ja sen kasvuennusteena on n. 4-5 %/vuosi. Tähän tullee vaikuttamaan yliopiston perustoiminnan hyvät tulokset sekä sen kautta osaltaan tutkimuksen vahvistuminen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantumisen ja kehittymisen seurauksena. 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Yhteiskunnallisen palvelutehtävän merkitys on kasvanut ja se on jo otettu osaksi tulossopimusprosessia. Tilatarpeelle palvelutehtävän kasvun ei kuitenkaan oleteta tuovan juurikaan muutoksia nykyiseen verrattuna. Uudet toimintamallit ja yhteistyömuodot mm. tutkimuslaitosten kanssa saattavat aiheuttaa tilatarpeen kasvua tutkimuslaitosten henkilöstön sijoittuessa yliopiston tiloihin. Samalla tämä saattaa näkyä myös tutkimustoiminnan kasvuna. 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet Yliopiston tilamäärän kasvu painottuu ulkoisen toiminnan kasvuun. Tähän sisältyy luonnollisesti erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli ennusteet vuoteen 2015 mennessä toteutuvat, merkitsevät ne henkilömäärän lisäystä nykyisestä n. 700 henkilöllä. Tämä

10 9 puolestaan tarkoittaa varovaisesti arvioiden yli m² lisätilan tarvetta vuoteen 2015 mennessä. Mikäli osa tilatarpeesta on erityistiloja (kuten laboratorioita), niin tilatarve kasvaa entisestään. 3.7 Ennusteanalyysi Yliopiston kokonaisvolyymin arvioidaan kasvavan n. 2-3 %:n vuosivauhtia. On luultavaa, että ennusteet tältä osin ovat turvallisella pohjalla. Tutkimuksen osuus ja muutokset puolestaan voivat vaihdella hyvinkin lyhyellä aikajänteellä. Siihen sisältyykin ennusteissa selkeä epävarmuus ja sen vuoksi tutkimustoimintaan liittyviä tilasitoumuksia tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä löytämään joustavia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja sen hoitamiseksi kuitenkin niin, että edellytykset ja houkuttavuus tutkimustoiminnan kasvulle ovat olemassa. 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne Toimitilastrategia on suunniteltu ulottuvaksi aina vuoteen 2015 saakka. Aikajänne on sama kuin yliopiston kokonaisstrategialla ja toimitilastrategia lähtee kokonaisstrategian tavoitteista. Strategian toteutumista on syytä seurata erityisen tarkasti tulossopimusten kolmivuotiskausien vaihtuessa. 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset Toimitilastrategia lähtee siitä, että yliopiston tilat ja toiminnot tulevat jatkossakin sijaitsemaan Jyväskylän kaupunkialueella samoilla kampusalueilla kuin nyt eli Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä, Ylistönrinteellä ja Tourulassa. Hippoksen alueen on laskettu kuuluvan Seminaarinmäkeen. Tourulassa olevien avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen toiminnot kaavaillaan siirrettäväksi Mattilanniemeen. Myös viestintätieteiden siirtämisestä Seminaarinmäelle on tehty selvitys. Nykyinen vuokrasopimus ei kuitenkaan mahdollista tiloista luopumista kuin aikaisintaan vuonna Mikäli vuokrasopimus voitaisiin siirtää jollekin toiselle toimijalle tai mikäli peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma saadaan toimimaan keskeytyksettä, näitä tyhjiksi jääviä tiloja voitaisiin pitää yliopistolla ja käyttää väistötiloina pitkälle tulevaisuuteen. Konnevedellä sijaitsee edelleen bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus, joka siirtyy uusiin tiloihinsa Torkinmäelle v Muiden pienempien yksiköiden osalta tilannetta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Lisätilaa joudutaan rakentamaan Seminaarinmäelle, jossa selvitetään mahdollisuudet kirjaston ja hallintorakennuksen yhdistämiselle sekä uutena käyttöönotettavalle ns. Ruusupuistolle. Muitakin Seminaarinmäen lähellä olevia vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia selvitetään näiden rinnalla. Normaalikoulun yläaste-lukio - rakennuksen laajennus tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella, mikäli suunnitelmat oppivelvollisuusiän nostamisesta toteutuvat. Hanke ei ole kuitenkaan mukana tilaohjelmassa.

11 10 Muiden alueiden ja pysyvien toimintojen osalta tilanne on selkiytymätön ja tutkimuksen painotukset vaikuttavat tilojen sijoitteluun. Oletettavasti kuitenkin Ylistönrinteelle joudutaan rakentamaan lisää laboratoriovaltaista tutkimustilaa, mikäli alueella oleva tutkimustoiminta kehittyy myönteisesti tai mikäli valtakunnalliset ratkaisut tuovat lisätilantarvetta. Jäljempänä esitettävän peruskorjausohjelman toteuttamista varten tarvitaan lisäksi peruskorjausten tieltä siirtyville väistötilaa, jota voitaisiin rakentaa mm. Mattilanniemeen tai/ja Hippoksen alueelle. Myös selvitetään mahdollisuudet viestintätieteiden nykyisten tilojen käytöstä väistötiloina, mikäli tilojen vuokrasopimus voidaan siirtää jollekin muulle vuokralaiselle. Kuitenkin ennen minkään rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä tutkitaan mahdollisuudet olemassa olevan tilakapasiteetin tehokkaammalle hyödyntämiselle. 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Tekniikoiden (mm. tiedonsiirron langattomuus), välineiden ja kalustuksen kehittyminen puolestaan tullee mahdollistamaan tulevaisuudessa opetustilojen monipuolisemman käytön erilaisiin tarpeisiin niin, että samoissa tiloissa voidaan antaa luento- ja atk-opetusta sekä tilat voivat toimia esimerkiksi kielistudioina. Muutaman vuoden ajan jouduttaneen kuitenkin vielä tiloja rakentamaan omiin erityistarkoituksiinsa. Yliopiston nykyisten opetustilojen määrät riittävät pitkälle tulevaisuuteen, jopa niin, että käyttöä tehostamalla osa tiloista lienee mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Yliopiston nykyiset käytössä olevat tilat eivät ole muuntojoustavia eikä täysin joustavaan rakentamiseen ainakaan muutaman vuoden sisällä päästäkään, koska talotekniikkaan liittyvät ratkaisut eivät vielä tätä mahdollista. Lähivuosina joudutaan siis tilamuutokset toteuttamaan vielä perinteisellä ja varsin kalliilla tavalla. Uusia toimitiloja suunniteltaessa tulee muuntelun mahdollisuus ottaa entistä paremmin huomioon. Tilatarpeiden määrittelyssä ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa käyttöön ns. Workplace -näkökulma, jossa tiloja lähestytään toimintojen kautta. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät seuraaviin tilatyyppeihin: - opetustilat - kirjastotilat - työtilat - muut tilat Opetustiloja kehitetään, kuten edellä on jo esitetty, monikäyttöisyyden suuntaan ja niiden toteutuksessa tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Paraikaa on menossa kartoitustyö, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko pääkirjastosta luoda yhdessä hallintorakennuksen kanssa palvelukeskus, josta löytyy kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut kuten kirjasto-, atk-, opinto-, kielikeskuspalvelut jne. Tähän palvelukeskukseen sijoitettaisiin myös mm. pienryhmä-, opetus-, itseopiskelu ja kahvilatiloja. Palvelukeskus tarjoaisi palveluja myös

12 11 aikuiskoulutukseen ja sen rooli yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä kehittyisi edelleen. Pääkirjaston palvelukeskuksen lisäksi kehitetään nykyisiä kampuskirjastoja alueellisiksi ja paikallisiksi palvelukeskuksiksi, jolloin niistä saisi paikallisesti tarvittavia palveluja. Tietoteknisesti nämä palvelukeskukset yhdistetään saman palveluportaalin alla toimiviksi. Edellä esitettyä toimintamallia työstää ja kehittää edelleen yliopistoon asetettu oppimiskeskustyöryhmä. Hallintorakennukseen jää tässä ratkaisussa kasvunvaraa myös humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnille. Perinteiset työtilat säilyttävät jatkossakin asemansa eikä siirtymistä esim. etätyöskentelyyn nykyistä runsaammin odoteta tapahtuvan. Sen sijaan tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään pienehköjä työtiloja, joiden varustetaso on työhön ja opiskeluun sopiva. Osan näistä tiloista voisi sijoittaa luontevasti tuleviin palvelukeskuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tulisi näitä tutkimustiloja varata myös projektiluonteisiin tehtäviin. Muina tiloina tulevat kyseeseen mm. vierashuoneet ja opintososiaaliset tilat. Näistä vierashuoneita tullaan jatkossakin pitämään kutakuinkin kysyntää vastaava määrä erityisesti koti- ja ulkomaisten opettajien ja tutkijoiden tarpeisiin. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Nämä tilat tulee järjestää toiminnallisesti lähelle ainelaitosten tiloja ja niiden tilakustannusvastuu on laitoksilla. Tiedekuntien ja laitosten tilojen käyttöä tulee tehostaa mm. sisäisten palvelukeskusten perustamisella ja esimerkiksi siten, että osa-aikaisten henkilöiden työtiloja yhdistetään ja soveltuvin osin mahdollistetaan ja rohkaistaan käyttämään mm. avotoimistotyyppistä työskentelyä, jossa ei ole nimettyjä työpisteitä. Muina tiloihin liittyvinä strategisina valintoina nousee esille turvallisuuden korostuminen, jossa mm. atk- ja toimitilaturvallisuuden merkitys on kiistaton. Konesalien ja palvelintilojen sijoittaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen on otettava huomioon uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Lisäksi yliopiston atk-verkon uusimisesta on huolehdittava. Myös muiden toimitilaturvallisuuden kehittämistoimien merkitys korostuu. 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat Peruskorjausten ja uudisrakentamisen lähtökohtana on, että rakentamisen myötä perustoiminnan tilakustannusten mahdollinen nousu pystytään kattamaan budjettirahoituksella ja ulkoinen toiminta kattaa täysimääräisesti tarvitsemiensa tilojen kustannukset. Kustannusseurannan kannalta nämä on syytä kuitenkin yhdistää yhdeksi tavoitteeksi: yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva. Rakennusohjelma on tämän pohjalta seuraava: Rakennus Käyttö Toteutusvuosi G-rak., peruskorjaus museo ja kielikeskus 2006 S-rak., peruskorjaus nykyinen Torkinmäki, uudisrakennus Chydenius-instituutti P-rak./Lozzi, peruskorjaus nykyinen 2007 Ruusupuisto, uudisrakennus hallinto ja taloustieteet Liikunnan pysäköintitaso yleinen 2008 Musica, peruskorjaus nykyinen

13 12 MaE-rak., peruskorjaus täykk ja avoin yo P-rak., peruskorjaus nykyinen Kirjasto/T-rak., peruskorjaus oppimiskeskus A-rak., peruskorjaus viestintätieteet 2010 MaC-rak., peruskorjaus nykyinen 2010 MaB-rak., peruskorjaus nykyinen 2011 MaA-rak., peruskorjaus nykyinen 2012 MaD-rak., peruskorjaus nykyinen 2013 Normaalikoulun yläaste nykyinen 2014 Kemian rak., peruskorjaus nykyinen 2015 Ohjelman toteutuminen edellyttää sen, että yliopistolla on viimeistään vuonna 2008 käytettävissään vähintään m² väistötilaa, jonne henkilöt ja toiminnot voidaan kulloinkin peruskorjausten tieltä siirtää. Väistötilojen tulisi sijaita joko jollakin nykyisistä kampusalueista tai niiden välittömässä läheisyydessä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän toiminnallisia häiriöitä. Tämä voidaan toteuttaa ohjelmassa mainitun Ruusupuistohankkeen toteuttamisella ja jatkossa Tourulaan jäävillä väistötiloilla. Edellä oleva rakennusohjelma on vielä toistaiseksi luonnos. Sovittuja hankkeita ovat G- ja S-rakennuksen peruskorjaukset ja Torkinmäen uudisrakennushanke. Muiden listalla olevien hankkeiden kohdalla on tarkoitus, että vuosittain valmistellaan ja käydään eri tahojen kanssa neuvottelut, joissa sovitaan ohjelma tarkemmin siten, että se on esitettävissä yliopiston hallitukselle ja opetusministeriölle keväällä käytävissä neuvotteluissa. 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat osa-alueet voidaan ryhmitellä seuraavasti: - ulkoiset vuokrasopimukset - ulkoiset palvelusopimukset - energian säästö - kustannusseuranta ja sisäinen vuokraus - tilankäytön tehostaminen Ulkoisten vuokrasopimusten osalta tavoitteeksi voidaan asettaa, että ne tulevat jatkossa olemaan joustavia, avoimia ja kannustavia. Joustavuus tarkoittaa sitä, että osa sopimuksista voitaisiin solmia pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan edullisiksi kun taas osa voisi olla lyhytaikaisia ja lähinnä projektitoimintaan tarkoitettuja. Myös rakennusten osien vuokraaminen tarpeen mukaan olisi mahdollista. Vuokrasopimusten tulee jatkossa olla avoimia siten, että niissä on eriytetty pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Ylläpitovuokraan voi vuokralainen omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa. Vuokra on siten myös kannustava, koska esimerkiksi energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat suoraan vuokran määrään. Ulkoisten palvelusopimusten osalta tulee hakea kustannustehokkuutta mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla (esim. sähköntoimitus, kiinteistönhoito, siivous, turvallisuuspalvelut jne.). Eräs tutkimisen arvoinen ratkaisu voisi olla yhdistää vuokralaisen ja vuokranantajan tiloihin liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

14 13 Energian säästötoimenpiteitä on laajennettava niin pian kuin mahdollista käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt. Tätä varten on jo rakennuskohtainen sähkön, lämmön ja veden mittarointityö saatu valmiiksi ja kulutusseuranta käynnistetty. Säästötoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kiinteistön omistajien, huoltoliikkeiden ja käyttäjien yhteistyönä. Työn pohjaksi tulee laatia EU-direktiivin (voimassa vuoden 2006 alusta alkaen) mukaiset rakennuskohtaiset energiatehokkuuslaskelmat, joita verrataan mittausten mukaisiin toteutuneisiin kulutuksiin. Tällä menettelyllä saadaan selvitettyä alustavasti myös kunkin rakennuksen energiansäästöpotentiaali ja energiakatselmusten avulla voidaan laatia erilaisten investointien kannattavuuslaskelmat. Rakennuskohtaista tilakustannusseurantaa jatketaan voimassa olevan menettelyn mukaisesti. Sisäistä vuokrausta kehitetään ja mikäli käyttöasteseuranta antaa aihetta, sitä laajennetaan käsittämään myös yhteiskäyttöiset opetustilat. Tällöin niiden vuokrauksessa otetaan käyttöön viikonpäivä- ja tuntikohtainen hinnoittelu ja toteutuneeseen käyttöön perustuva sisäinen veloitus. Yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan. Vapautuvien tilojen säästyvät varat jäävät suoraan kunkin yksikön hyödyksi. Selvitetään myös mahdollisuudet henkilökunnan loma-aikojen keskittämiseen siten, että joitakin kiinteistöjä on mahdollista kokonaan sulkea lyhytaikaisesti. Tilakustannusten kehityksen tavoitteeksi voidaan asettaa se, että niiden suhteellinen osuus ei kasva. 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen Tilahallinnon nykyisentasoinen palveluvalikoima säilyy. Palveluista siivous ja vartiointipalvelut ostetaan edelleen, mutta pyritään siihen, että valtakunnallisilla sopimuksilla ja synergiaeduilla saataisiin kustannushyötyjä. Tavoitteeksi asetetaan, että selvitetään mahdollisuudet kaikkien kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi kokonaisedullisimmalla tavalla siten, että myös palveluiden tasoa voidaan parantaa. 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimitilastrategian hyväksyy yliopiston hallitus ja sillä on sen myötä koko yliopistoa ohjaava merkitys. Sille on saatava myös opetusministeriön tuki. Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma tulee yhteisesti hyväksyä eri omistajaosapuolten kesken ja sen toteuttamiseen tulee sitoutua. Koska strategian tähtäin on aina vuoteen 2015 saakka, on syytä vuosittain seurata sen toteutumista tts-prosessissa. Erityisen tärkeää tämä on yliopiston tts-prosessin kolmivuotiskausina, jolloin uuden kauden alkaessa suurimmat muutokset ovat mahdollisia. Strategian toteutumista raportoidaan toimintakertomuksessa. Strategian seuranta- ja muutosvastuu on yliopiston tilapalveluilla. (Päivitetty yliopiston tilapalveluissa 28. helmikuuta 2006)

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala C1901 Chydenius-instituutti C1911 Teknologiatalo Haitekki K1801 Tutkimusrakennus 580 K1802 Majoitusrakennus 244 K1803 Asuntola 262 K1804 Verstas 55 K1805 Talonmiehen asunto 90 K1806 Asuinrakennus 60 K1807 Tutkimushalli K1808 Huoltorakennus 229 M1401 Mattilanniemi A M1402 Mattilanniemi B M1403 Mattilanniemi C M1404 Mattilanniemi D N1001 Normaalikoulun yläaste ja lukio N1002 Normaalikoulun ala-aste P1301 Pitkäkatu 1 A-talo P1302 Pitkäkatu 1 B-talo 581 P1303 Pitkäkatu 1 C-talo R1201 Rehtoraatti 531 R1202 Piharakennus 47 R1203 Parviaisen talo 549 R1204 Varasto 60 S1101 Athenaeum S1102 Kirjasto S1105 Educa S1106 OKL/tekninen käsityö 829 S1107 Fennicum S1108 G-talo 492 S1109 Historica S110C Päärakennus S1110 Paja 53 S1111 Puutarhurin talo 121 S1112 Liikuntarakennus S1113 Musica S1114 Oppio S1115 Philologica S1116 Ryhtilä 308 S1117 Riihi 64 S1118 Seminarium S1119 Hallintorakennus S1120 Villa Rana 971 S1121 Urheiluhalli S1122 Urheiluhalli S1123 Vanha ala-aste S1124 Pysäköintitalo U2001 Kalervonkatu 3 B U2002 Kauppakatu 15 B U2003 Lehtorannantie 6 A 6 51 U2004 Lehtorannantie 6 A 7 60 U2005 Lehtorannantie 6 A U2006 Minna Canthinkatu 18 A U2007 Minna Canthinkatu 18 A U2008 Pitkäkatu 37 A 1 43 U2009 Puistokatu 13 A11 26 U2010 Puistokatu 13 A12 37

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala U2011 Puistokatu 13 A13 43 U2012 Puistokatu 13 A 8 43 U2013 Puistokatu 13 A U2014 Survontie 33 A U2015 Survontie 33 A U2016 Survontie 33 A U2017 Survontie 33 A U2018 Survontie 33 A U2019 Survontie 33 A U2020 Yliopistonkatu 4 B X1601 Ylioppilastalo (YOT) 844 X1602 Opinkivi Y1507 Ambiotica Y1508 Koe-eläinlaitos 355 Y1509 Soveltava Kemia Y150F Fysiikan laitosrakennus Y150K Kemian laitosrakennus Y1510 NanoScienceCenter Z1701 Juomatehdas Z1702 Liikuntalaboratorio Z1703 Mattilanniemi E Z1704 Agora Z1705 Laajavuorentie Z1706 Yliopistopaino 721 Z1707 Matarankatu Z1708 Matarankatu Z1709 Tourulantie Z1710 Vesilinna 825 Z1711 Asemakatu Z1712 Jyväskylän maakunta-arkisto 110 Z1713 Savelankatu Z1714 Jätehuollon koelaitos 221 Z1717 Viveca Z1718 Amiraali,Yrityssatama 89 Z1720 Hannikaisenkatu Yhteensä * Tilanne

17 LIITE 2 Tilaluokkien osuudet pääluokittain (hum2) 1 Asuin- ja majoitustilat 2 Hallinto- ja liiketilat 3 Opetus- ja tutkimustilat 4 Erityistilat 5 Säilytystilat 6 Ruokailu- ja keittiötilat 7 Sosiaali- ja virkistystilat 8 Yhteistilat 9 Liikenne- ja tekniset tilat Tilaluokka Huoneala Osuus 1 Asuin- ja majoitustilat % 2 Hallinto- ja liiketilat % 3 Opetus- ja tutkimustilat % 4 Erityistilat % 5 Säilytystilat % 6 Ruokailu- ja keittiötilat % 7 Sosiaali- ja virkistystilat % 8 Yhteistilat % 9 Liikenne- ja tekniset tilat %

18 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILAKUSTANNUKSET LIITE 3 Oganisaatio Jyvitetty ala Tilakustannukset ¹) Tilakustannukset ²) (hum2) yhteensä (kaikki) yhteensä 2003 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Budjetoidut 2006 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä ¹) Sisältävät kaikki yliopistosta ulos maksettavat kustannukset ²) Sisältävät myös sisäiset tilakustannukset kuten tilapalveluiden palkkakustannukset

19 LIITE 4 NETTOKÄYTTÖALA/LÄSNÄ OLEVAT TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 TUTKINTO-OPISK. LÄSNÄ OLEVAT TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,2 Yhteiskuntatieteellinen ,6 Psykologia ,5 Humanistinen ,8 Luonnontieteellinen ,3 Terveydenhuolto ,5 Liikuntatieteellinen ,0 Kauppatieteellinen ,9 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

20 LIITE 5 NETTOKÄYTTÖALA/KAIKKI TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 OPISKELIJAT KAIKKI TUTKINTO TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,0 Yhteiskuntatieteellinen ,5 Psykologia ,3 Humanistinen ,7 Luonnontieteellinen ,6 Terveydenhuolto ,2 Liikuntatieteellinen ,8 Kauppatieteellinen ,8 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4.2016 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimintamalli, Riitta Pirilä,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille 20.3.2017 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2014. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2014. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2014 Kokous: Keskiviikko 14.5.2014 klo 11.00 Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

YDW-tietomalli 28.4.2008

YDW-tietomalli 28.4.2008 YDW-tietomalli 28.4.2008 Generated from VP-UML ME Class Diagram Tilahallinto Summary Name Kiinteistö Organisaatio Rakennus Tila Vastuualue Documentation Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet !

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet ! Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet 25.4.2014! Jyväskylän yliopiston organisaatio! YLIOPISTOKOLLEGIO! HALLITUS! REHTORI! YLIOPISTOPALVELUT! TIEDEKUNNAT! ERILLISLAITOKSET!

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA ESKO KORHONEN 21.3.2013 Erityisasiantuntija/Toimitilat esko.korhonen@kuntaliitto.fi SISÄILMAONGELMIEN NYKYTILANNE 2 Vesa Pekkola, STM TIETOA

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1.2017 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Toimitilojen ja alueiden hallinta puolustushallinnossa Puolustusvoimat

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSHANKE YHALL 17.09.2014 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Toimivat esteettömät työtilat: case THL

Toimivat esteettömät työtilat: case THL Toimivat esteettömät työtilat: case THL ESKEN verkostoseminaari 18.3.2015 Mikko Nissinen, THL Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 19.3.2015 THL 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosseminaari 4.11.2013 1 Perustettu 1991 Henkilöstön omistama Liikevaihto v. 2012: 6,0 M Työntekijöitä: 65 Optimaze.net tarjoaa työkalut

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelut 25.1.2017 SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelujen kiinteistöt Kiinteistöjä noin 4,0 milj.m 3 joissa 0,8 milj.hum 2 Kouluja n. 100 Päiväkoteja

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies /632/2016 Marianne Mäki

OIKEUSMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies /632/2016 Marianne Mäki OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 1.7.2016 6/632/2016 Marianne Mäki JYVÄSKYLÄN UUDISRAKENNUSHANKKEEN PERUSTELUMUISTIO 1 Lyhyt toimitilahankkeen kuvaus ja perustelu Jyväskylän uudisrakennushankkeessa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Vuokrasopimus 1 (5) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1. Vesialueen omistaja / Vuokranantaja Nimi: Antti Tammelin, ym. (jäljempänä Vesialueen omistaja tai Vuokranantaja ) Y-tunnus: 1336232-6 Osoite: Tamsaarentie

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 120 Sörnäistenkatu 1, toimistotilan vuokraaminen kiinteistöviraston käyttöön HEL 2016-003067 T 10 01 04 Päätös Käsittely päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot