TOIMITILASTRATEGIA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITILASTRATEGIA 2015"

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys 2.3 Tilakustannusten hallinta 2.4 Vuokrasopimukset 2.5 Turvallisuus 2.6 Esteettömyys 2.7 Kestävä kehitys 2.8 Tilahallinto 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät 3.2 Opiskelijamäärät 3.3 Aikuiskoulutus 3.4 Tutkimus 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet 3.7 Ennusteanalyysi 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ Yliopiston tilat vastaavat määrältään nykyistä tarvetta, mutta tilankäytössä on oletettavasti tehostamisen mahdollisuuksia etenkin opetustilojen osalta. Tilojen yleiskunto on vielä hyvä, mutta tilojen ylläpitoon ja korjauksiin on kohdennettu resursseja aiempaa vähemmän, joten vaarana on tilojen kunnon heikkeneminen. Siivouksen taso on viime vuosina pysynyt nykyisellä tyydyttävällä tasolla, mutta on selvästi alempi kuin ennen vuotta Useiden rakennusten sisäilman laadussa esiintyy ongelmia, joiden poistamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Nykyiset Senaatti-kiinteistöjen kanssa voimassa olevat vuokrasopimukset ovat vielä kaavamaisia ja jäykkiä. Valtakunnallinen työryhmä on kuitenkin kehittämässä asiaa ja Mattilanniemessä on jo kokeilussa uudenlainen sopimusmenettely. Tilakustannusten kehitys on ollut kasvava, mutta vuosien 2004 ja 2005 aikana on kasvua saatu hillittyä. Energiansäästötoimilla sekä tilojen käytön tehostamisella pystytään kustannusten kasvua edelleen pienentämään. Turvallisuusasioiden, esteettömyyden ja kestävän kehityksen huomioon ottamisessa on kehitettävää ja vuoden 2005 aikana on jo ryhdytty kehittämistoimenpiteisiin. Yliopiston tilahallinto on toimiva ja tehtäviinsä nähden oikein mitoitettu. Henkilökunnan koulutukseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen on kuitenkin kiinnitettävä voimakkaasti huomiota. Yliopiston perustoimintavarojen reaalisen kasvun arvioidaan jäävän vuodessa alle 2 %:n vuoteen 2015 ulottuvalla strategiakaudella. Muulla rahoituksella tehtävän tutkimuksen kasvun arvioidaan olevan selvästi suurempi. Tutkimuksen volyymi voi kuitenkin vaihdella hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät opetus-, kirjasto- ja työtiloihin. Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Määräaikaiseen tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään työtiloja, jotka kooltaan voivat olla pienempiä, mutta joiden varustetaso tulee olla työhön ja opiskeluun sopiva. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat tavoitteet ovat seuraavat: - ulkoisten vuokrasopimusten tulee jatkossa olla joustavia, avoimia ja kannustavia - ulkoisten palvelusopimusten kustannustehokkuutta tulee hakea mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla - energian säästötoimenpiteitä on laajennettava käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt - yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan - yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva

4 3 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Toimitilastrategian tarkoituksena on olla osa yliopiston sisäistä ohjausta. Strategialla varmistetaan, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä yliopistossa että opetusministeriössä. Tavoitteena on sitouttaa eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet Yliopistolla oli käytössään vuoden 2005 lopussa tiloja yhteensä m². Tilat, yhteensä 90 rakennuksessa, sijoittuvat pääasiassa Jyväskylän kaupungissa sijaitseville neljälle kampusalueelle Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen, Ylistönrinteelle ja Tourulaan. Kaupunkialueella sijaitsee lisäksi viisi pienehköä yliopiston toimintayksikköä ja 20 vierasasuntoa. Yliopiston tilastrategiana on ollut keskittää toimintoja edellä mainituille neljälle kampusalueelle. Tähän tavoitteeseen on siis kutakuinkin päästykin. Yliopiston kokonaistilojen määrä henkilötyövuotta kohden on alle 70 m². Konnevedellä sijaitsee bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydeniusinstituutti Kokkolan yliopistokeskus, jolla on vähäisessä määrin tiloja myös Kaustisella. Yliopistolla on lisäksi jonkin verran tilaa Kajaanin yliopistokeskuksessa. Seminaarinmäen alue on rakennus-, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti erityisen arvokas kokonaisuus, jonka tunnettu rakennushistoria ulottuu aina 1700-luvulle saakka (ks. yliopiston nettisivu Alueen rakennuskanta on pääosin suojeltua ja suojelutavoitteita on asetettu myös alueen maankäytölle (ks. Seminaarinmäen suojelusuunnitelma). Seminaarinmäelle, johon lasketaan kuuluvaksi myös Hippoksen alue, sijoittuvat tiedekunnista humanistinen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Alueen rakennusten yhteinen pinta-ala on yli m². Seminaarinmäen alueella ei juuri ole rakennusoikeutta jäljellä Hippoksen aluetta lukuun ottamatta, mutta alueen läheisyydessä rakentamisen mahdollisuuksia vielä on. Mattilanniemen alueelle sijoittuvat tiedekunnista informaatioteknologian, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/). Alueen rakennukset ovat pääosin 1980-luvulta ja sitä nuorempia. Rakennusten yhteenlaskettu pintaala on n m². Rakennusoikeutta on alueella jäljellä vielä n m², minkä lisäksi lisätilaa voisi olla mahdollista rakentaa Jyväsjärven päässä sijaitsevalle kaupungin omistamalle ns. Lahtelan tilalle. Ylistönrinteelle sijoittuvat pääasiassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilat. Rakennuskanta on suhteellisen uutta ollen 1990-luvulta aina vuoteen Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on n m². Rakennusoikeutta alueella on jäljellä vielä runsaat m². Tourulassa sijaitsevat viestintätieteiden laitos, avoin yliopisto ja täydennyskoulutuskeskus. Yhteensä tiloja näillä laitoksilla on n m².

5 4 Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevat lisäksi Niilo Mäki-instituutin, Yliopistopainon ja luonnontieteellisen museon tilat (Vesilinnassa), jätehuollon koelaitos, keskusvarastot sekä yliopiston vierashuoneet. Tilat sopivat pääsääntöisesti hyvin yliopiston tarpeisiin. Tilojen muunneltavuutta rajoittaa kuitenkin varsin voimakkaasti Seminaarinmäen rakennussuojelu, jonka johdosta myös tilankäytön tehokkuus on alhainen. Myös muilla kampuksilla olevien rakennusten muuntojousto on heikko, joten toiminnallisten muutostöiden aiheuttamat kustannukset ovat tapauskohtaisesti korkeat. Tilojen käyttöaste on yleisesti hyvä ja vapaata tilaa on vain n. 0,3 % koko tilakapasiteetista. Toisaalta yliopistolla ei ole mahdollisuutta nopeasti reagoida tilojen kysynnän muutoksiin. Jonkin verran kaivataan erikoistiloja, kuten atk-tiloja, arkistotiloja, projektitiloja, erityisiä oppimiskeskusympäristöjä ja opintososiaalisia tiloja. Henkilöstön sosiaalitiloja tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla viihtyisiä. Tilojen ja alueiden kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tason koetaan ainakin tapauskohtaisesti laskeneen v tapahtuneen valtion rakennushallinnon muutoksen myötä. Silloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti kiinteistöt), jolle valtion rakennusvarallisuus siirrettiin. Tuolloin perustettiin myös Engel Palvelut Oy (nykyinen ISS Palvelut Oy) hoitamaan pääasiassa valtion rakennusvarallisuuden ylläpitoa ja siivousta. Yliopistoista tuli tuolloin tilojensa vuokralaisia. Myös siivouksessa on tapahtunut voimakkaan kilpailuttamisen myötä laatutason heikkenemistä. Uudisrakentaminen puolestaan on yksinkertaistunut ja nopeutunut verrattuna aiempaan tilanteeseen. Sisäilmaongelmat, varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, ovat nousseet viime vuosina huolestuttavalle tasolle. 2.2 Kustannuskehitys Viime vuosien aikana on yliopiston tilakannassa tapahtunut voimakkaita muutoksia. Uusia rakennuksia on otettu käyttöön ja vanhoja peruskorjattu. Tavoitteena on ollut keskittää hajallaan olevat toimipisteet kampuksille ja tavoitteeseen on kutakuinkin jo päästy. Vuosien tilakustannusten kehitys osoittaa n. 3 %:n vuotuista kasvua, mikä selittyy osaltaan uudis- ja peruskorjausrakentamisella ja osaltaan kustannustason nousulla. Vuoden 2005 toteutuneet tilakustannukset olivat n. 24,8 milj. euroa ja vuoden 2006 kustannuksiksi arvioidaan n. 25,6 milj. euroa. Kustannuskehityksessä on huomattavaa se, että tilakannan kasvua on rajoitettu, mutta keinoja säästöjen aikaan saamiseksi on edelleen olemassa. Eri selvitysten mukaan mm. energiansäästötoimenpiteillä jopa 22 % nykyisestä kulutuksesta on säästettävissä kustannustehokkaasti. Vuonna 2005 sähkömenot olivat yhteensä hiukan alle 1,5 milj. euroa, minkä lisäksi tulevat lämmitys- ja vesikustannukset. Viime mainittujen tarkoista kustannuksista ei ole olemassa tietoja, koska nämä menot sisältyvät pääsääntöisesti vuokriin, mutta arvioidaan, että niiden osuus on varovaisesti arvioiden n. 1 milj. euroa. Tämän mukaan säästötoimilla pystytään vaikuttamaan ainakin n. 2,5 milj. euron vuotuisiin kustannuksiin.

6 5 Selkeästi paras ja yksinkertaisin tapa vaikuttaa tilakustannuksiin on tilankäytön tehostaminen. Yliopiston yksiköistä vasta muutamassa on tilankäyttöä tehostettu vapauttamalla ylimääräisiä tiloja muuhun käyttöön tai tilatarpeen kasvaessa tiivistetty olemassa olevien tilojen käyttöä. Yleinen tilojen kustannustietoisuus on kuitenkin selvästi kasvanut. 2.3 Tilakustannusten hallinta Yliopisto on hankkinut v uuden tilahallintajärjestelmän (Optimaze.net), jota varten kaikki käytössä olevat tilat on tarkemitattu ja piirretty autocad -muotoon. Järjestelmän avulla on siirrytty rakennuskohtaiseen tarkkaan kustannusseurantaan ja tältä pohjalta sisäiseen vuokraukseen alkaen. Sisäinen vuokra määräytyy rakennuskohtaisten todellisten tilakustannusten mukaan. Yliopiston toimintayksiköt maksavat käytössään olevista tiloista vuokraa kullekin vuodelle laaditun budjetin mukaan ja vuokran täsmäytys tapahtuu seuraavan kalenterivuoden alussa edellisen vuoden toteuman pohjalta. Sisäisen vuokrauksen ohje löytyy yliopiston sivulta Rakennuskohtaiset tilakustannukset tarkentuvat energiakulutusten (sähkö, lämpö ja vesi) seurannan edetessä. Vuoden 2005 lopussa oli yliopiston rakennusten mittarointityö saatu jo valmiiksi ja energiankulutusten seuranta on käynnistetty. Vuoden 2004 aikana on kahdessa yliopiston kohteessa käynnistetty energiansäästöohjelma ja tätä ohjelmaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2006 aikana kattamaan kaikki yliopiston tilat. Tämä kuitenkin vaatii rakennusten omistajatahojen ja kiinteistönhoitoyhtiöiden sitoutumista ohjelmaan. Sisäisen vuokrauksen ulkopuolelle on jätetty suurimpana yksittäisenä ryhmänä yhteiskäyttöiset opetustilat. Niiden budjetti vuodelle 2006 on yhteensä n. 2,9 milj. euroa. On oletettu, että opetustilojen käyttöasteissa esiintyy vaihtelua ja käyttöajat painottuvat viikonpäivien ja tuntien mukaan epätasaisesti. Opetustilojen maksullisuus voisi parantaa tilannetta tasoittamalla ruuhka-aikoja ja kenties vapauttamalla tiloja muuhun käyttöön. Maksullisuuteen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja asiaan on syytä palata vasta sitten kun opetustilojen käyttöasteista on riittävän pitkältä ajalta (ainakin 1 2 vuotta) olemassa luotettavia tietoja ja vasta sen jälkeen, mikäli hallituksen asettamat tavoitteet opetuksen jakautumisesta tasaisesti viikon päiville eivät toteudu. 2.4 Vuokrasopimukset Voimassa olevia vuokrasopimuksia oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 107 kpl ja eri vuokranantajia yhteensä 19. Suurin yksittäinen vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt 74,6 %:n osuudella. Vuokrasopimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kanssa pääsääntöisesti vanhoissa kiinteistöissä voimassa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajalla. Uudiskohteiden ja peruskorjattujen rakennusten osalla sopimuskaudet ovat kiinteänä pitemmät. Senaattikiinteistöjen kanssa voimassa olevia sopimuksia ollaan paraikaa uusimassa valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta. Vuokraustoiminta on kokonaisuudessaan kehittämiskohteena huomioiden sopimusten pituudet, kustannukset, vuokranjakoasiat, vastuut ja muut sopimusten sisältöön liittyvät asiat.

7 6 2.5 Turvallisuus Yliopiston turvallisuustoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista on teetetty konsulttiselvitys seuraavien osa-alueiden osalta: - turvallisuusjohtaminen - kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus - pelastustoiminta - ympäristöturvallisuus Yliopisto on käynnistänyt selvityksen pohjalta kehittämistoimet, jossa myös muut turvallisuuden sektorit huomioidaan. Keskeisimpänä ja kiireisimpänä kehittämiskohteena on pelastustoiminta, jossa rakennuskohtaiset pelastussuunnitelmat on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle, varattava henkilöt tehtäviinsä, käynnistettävä koulutus ja saatettava tekniset järjestelmät ja varusteet nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Yliopiston sisäilmaongelmat ovat viimeaikoina nousseet suurimmaksi henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Vuonna 2003 perustettu sisäilmatyöryhmä on toimintansa aikana selvittänyt jo yli kymmenessä rakennuksessa todettuja sisäilmaongelmia. Osa tapauksista on saatu hoidettua kuntoon, mutta valitettavasti ongelmia riittää hoidettavaksi edelleen. Työryhmän tavoitteena on saada työn painopiste siirretyksi ennalta ehkäisevän torjuntatyön suuntaan. Tämä vaatii omistajatahojen ja erityisesti kiinteistöjen huollosta vastaavien yritysten sitoutumista tähän tavoitteeseen. 2.6 Esteettömyys Yliopistolla on käynnissä Esteetön yliopisto -hanke, jonka tehtävänä on tuottaa koulutuksen laatujärjestelmään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kriteerit ja luoda uusia menetelmiä korkea-asteen oppimisen esteiden voittamiseksi. Esteetön yliopisto -hanke toimii opetusneuvoston alaisuudessa osana opetuksen laatuprosessia OPLAApro. Hanketta toteuttaa Esteetön yliopisto -työryhmä, jonka kotisivut löytyvät osoitteesta Esteettömyyteen liittyvät fyysiset asiat on yleensä huomioitu uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa sillä tarkkuudella, mitä laissa ja rakentamismääräyksissä on määrätty. Valitettavan usein näissä on kuitenkin puutteita käytännön toimijan kannalta. Onneksi esteettömyyden edistäminen vaatii usein vain pieniä parannuksia ja korjauksia rakennuksissa ja kulkuväylillä ehkä vanhoja suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Selvitystyö fyysisten esteiden poistamiseksi on käynnissä. Esteettömyysasiat on huomioitava nykyistä paremmin kaikissa rakennushankkeissa. 2.7 Kestävä kehitys Kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty mm. käynnissä olevan energiansäästöohjelman avulla. Jyväskylän seutukunnalle on myös laadittu ilmastostrategia ( ), jonka toimenpidesuositukset tullaan huomioimaan yliopiston toiminnassa. Vanhojen rakennusten rakennussuojelu on elinkaariedullisuutta ja siten osa kestävää kehitystä. Yliopistolle on laadittu vuonna 1997 kestävän kehityksen toimenpideohjelma, joka tulee saattaa ajan tasalle ja toimenpiteet käynnistää sen mukaan.

8 7 2.8 Tilahallinto Yliopiston hallintoviraston tilapalvelut hoitaa yliopiston tilahallintoa. Tilapalveluissa työskentelee kiinteistöpäällikön alaisuudessa yhteensä 43 henkilöä, joista virastomestaritehtävissä on yhteensä 32 henkilöä. Tilapalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella yliopiston toimintayksiköitä niin, että käytettävissä ovat yksiköiden kuhunkin toimintaan nähden oikein mitoitetut, kustannuksiltaan kohtuulliset, tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut ja turvalliset, kunnossa olevat ja puhtaana pidetyt tilat. Tilahallinnon henkilömäärä ei ole viime vuosina kasvanut vaikkakin työtehtävät ovat lisääntyneet yliopiston kasvun myötä. Tämä on ollut mahdollista tehtävien priorisoinnin ja uusien tietojärjestelmien käyttöönoton avulla. Turvallisuustoiminnan riittävän hyvän tason saavuttamista varten on perustettu turvallisuuspäällikön virka. Yliopiston ja suurimman vuokranantajan Senaatti-kiinteistöjen välinen yhteistoiminta toimii muuten hyvin, mutta turhaa työtä aiheuttaa jatkuva rajankäynti rakennusten ylläpitoon liittyvistä vastuista. Tosin siinäkin on päästy jo eteenpäin valtakunnallisten ratkaisujen avulla. 3. ENNUSTEET 3.1 Henkilömäärät Yliopiston työntekijämäärien (henkilötyövuosina ilman normaalikoulua) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä Työntekijämäärän kasvun oletetaan kehittyvän siten, että budjettirahoitteinen toiminta (65 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) kasvaa n. 1-2 % / vuosi ja ulkopuolinen toiminta (35 % henkilötyövuosien määrästä v. 2003) n. 4-5 % / vuosi. Lähteenä on käytetty yliopiston nettisivua Normaalikoulun työntekijämäärän (henkilötyövuosina) arvioidaan puolestaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Henkilömäärä

9 8 3.2 Opiskelijamäärät Yliopiston perusopiskelijamäärien ja jatkokoulutettavien määrien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Perusopiskelijat Jatkokoulutettavat Jatkokoulutettavien kokonaismäärässä muutokset jäänevät vähäisiksi, mutta päätoimisesti tohtoriopintoja suorittavien määrä kasvaa. Normaalikoulun oppilasmäärän arvioidaan pysyvän vakiona ollen n. 960 vuonna Samoin opetusharjoittelijoiden määrä pysynee samana eli on n. 320 keskimäärin läpi vuoden vuonna Yllä olevissa ennusteissa ei ole otettu huomioon mahdollisia tulevia aikuiskoulutuksen rakenteellisia muutoksia. 3.3 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa olevien henkilömäärien ennustetaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Avoin yliopisto Täydennyskoulutus Tutkimus Henkilömäärien kasvuennusteet perustuvat tutkimuksen kasvuun ja sitä kautta sen suhteellisen osuuden kasvuun koko henkilömäärästä. Tutkimuksen osuus tulee kasvamaan nopeammin kuin perustoiminta ja sen kasvuennusteena on n. 4-5 %/vuosi. Tähän tullee vaikuttamaan yliopiston perustoiminnan hyvät tulokset sekä sen kautta osaltaan tutkimuksen vahvistuminen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantumisen ja kehittymisen seurauksena. 3.5 Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Yhteiskunnallisen palvelutehtävän merkitys on kasvanut ja se on jo otettu osaksi tulossopimusprosessia. Tilatarpeelle palvelutehtävän kasvun ei kuitenkaan oleteta tuovan juurikaan muutoksia nykyiseen verrattuna. Uudet toimintamallit ja yhteistyömuodot mm. tutkimuslaitosten kanssa saattavat aiheuttaa tilatarpeen kasvua tutkimuslaitosten henkilöstön sijoittuessa yliopiston tiloihin. Samalla tämä saattaa näkyä myös tutkimustoiminnan kasvuna. 3.6 Tilatyyppi- ja tilamääräennusteet Yliopiston tilamäärän kasvu painottuu ulkoisen toiminnan kasvuun. Tähän sisältyy luonnollisesti erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli ennusteet vuoteen 2015 mennessä toteutuvat, merkitsevät ne henkilömäärän lisäystä nykyisestä n. 700 henkilöllä. Tämä

10 9 puolestaan tarkoittaa varovaisesti arvioiden yli m² lisätilan tarvetta vuoteen 2015 mennessä. Mikäli osa tilatarpeesta on erityistiloja (kuten laboratorioita), niin tilatarve kasvaa entisestään. 3.7 Ennusteanalyysi Yliopiston kokonaisvolyymin arvioidaan kasvavan n. 2-3 %:n vuosivauhtia. On luultavaa, että ennusteet tältä osin ovat turvallisella pohjalla. Tutkimuksen osuus ja muutokset puolestaan voivat vaihdella hyvinkin lyhyellä aikajänteellä. Siihen sisältyykin ennusteissa selkeä epävarmuus ja sen vuoksi tutkimustoimintaan liittyviä tilasitoumuksia tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä löytämään joustavia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja sen hoitamiseksi kuitenkin niin, että edellytykset ja houkuttavuus tutkimustoiminnan kasvulle ovat olemassa. 4. STRATEGISET VALINNAT JA TOIMITILASTRATEGIA 4.1 Aikajänne Toimitilastrategia on suunniteltu ulottuvaksi aina vuoteen 2015 saakka. Aikajänne on sama kuin yliopiston kokonaisstrategialla ja toimitilastrategia lähtee kokonaisstrategian tavoitteista. Strategian toteutumista on syytä seurata erityisen tarkasti tulossopimusten kolmivuotiskausien vaihtuessa. 4.2 Tilojen sijainti ja alueelliset painotukset Toimitilastrategia lähtee siitä, että yliopiston tilat ja toiminnot tulevat jatkossakin sijaitsemaan Jyväskylän kaupunkialueella samoilla kampusalueilla kuin nyt eli Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä, Ylistönrinteellä ja Tourulassa. Hippoksen alueen on laskettu kuuluvan Seminaarinmäkeen. Tourulassa olevien avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen toiminnot kaavaillaan siirrettäväksi Mattilanniemeen. Myös viestintätieteiden siirtämisestä Seminaarinmäelle on tehty selvitys. Nykyinen vuokrasopimus ei kuitenkaan mahdollista tiloista luopumista kuin aikaisintaan vuonna Mikäli vuokrasopimus voitaisiin siirtää jollekin toiselle toimijalle tai mikäli peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma saadaan toimimaan keskeytyksettä, näitä tyhjiksi jääviä tiloja voitaisiin pitää yliopistolla ja käyttää väistötiloina pitkälle tulevaisuuteen. Konnevedellä sijaitsee edelleen bio- ja ympäristötieteiden tutkimusasema ja Kokkolassa Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus, joka siirtyy uusiin tiloihinsa Torkinmäelle v Muiden pienempien yksiköiden osalta tilannetta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Lisätilaa joudutaan rakentamaan Seminaarinmäelle, jossa selvitetään mahdollisuudet kirjaston ja hallintorakennuksen yhdistämiselle sekä uutena käyttöönotettavalle ns. Ruusupuistolle. Muitakin Seminaarinmäen lähellä olevia vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia selvitetään näiden rinnalla. Normaalikoulun yläaste-lukio - rakennuksen laajennus tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella, mikäli suunnitelmat oppivelvollisuusiän nostamisesta toteutuvat. Hanke ei ole kuitenkaan mukana tilaohjelmassa.

11 10 Muiden alueiden ja pysyvien toimintojen osalta tilanne on selkiytymätön ja tutkimuksen painotukset vaikuttavat tilojen sijoitteluun. Oletettavasti kuitenkin Ylistönrinteelle joudutaan rakentamaan lisää laboratoriovaltaista tutkimustilaa, mikäli alueella oleva tutkimustoiminta kehittyy myönteisesti tai mikäli valtakunnalliset ratkaisut tuovat lisätilantarvetta. Jäljempänä esitettävän peruskorjausohjelman toteuttamista varten tarvitaan lisäksi peruskorjausten tieltä siirtyville väistötilaa, jota voitaisiin rakentaa mm. Mattilanniemeen tai/ja Hippoksen alueelle. Myös selvitetään mahdollisuudet viestintätieteiden nykyisten tilojen käytöstä väistötiloina, mikäli tilojen vuokrasopimus voidaan siirtää jollekin muulle vuokralaiselle. Kuitenkin ennen minkään rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä tutkitaan mahdollisuudet olemassa olevan tilakapasiteetin tehokkaammalle hyödyntämiselle. 4.3 Tilojen tilatyyppi-, ominaisuus- ja toiminnallisuusvalinnat Perinteiset opetustilat tulevat jatkossakin säilyttämään keskeisen merkityksensä uusien opetusteknologioiden kehittymisestä huolimatta. Tekniikoiden (mm. tiedonsiirron langattomuus), välineiden ja kalustuksen kehittyminen puolestaan tullee mahdollistamaan tulevaisuudessa opetustilojen monipuolisemman käytön erilaisiin tarpeisiin niin, että samoissa tiloissa voidaan antaa luento- ja atk-opetusta sekä tilat voivat toimia esimerkiksi kielistudioina. Muutaman vuoden ajan jouduttaneen kuitenkin vielä tiloja rakentamaan omiin erityistarkoituksiinsa. Yliopiston nykyisten opetustilojen määrät riittävät pitkälle tulevaisuuteen, jopa niin, että käyttöä tehostamalla osa tiloista lienee mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Yliopiston nykyiset käytössä olevat tilat eivät ole muuntojoustavia eikä täysin joustavaan rakentamiseen ainakaan muutaman vuoden sisällä päästäkään, koska talotekniikkaan liittyvät ratkaisut eivät vielä tätä mahdollista. Lähivuosina joudutaan siis tilamuutokset toteuttamaan vielä perinteisellä ja varsin kalliilla tavalla. Uusia toimitiloja suunniteltaessa tulee muuntelun mahdollisuus ottaa entistä paremmin huomioon. Tilatarpeiden määrittelyssä ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa käyttöön ns. Workplace -näkökulma, jossa tiloja lähestytään toimintojen kautta. Opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen keskeisimmät tiloihin liittyvät kehittämistarpeet liittyvät seuraaviin tilatyyppeihin: - opetustilat - kirjastotilat - työtilat - muut tilat Opetustiloja kehitetään, kuten edellä on jo esitetty, monikäyttöisyyden suuntaan ja niiden toteutuksessa tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset. Kirjastotiloja tullaan jatkossa kehittämään perinteisestä kirjastotoiminnasta monipuolisen palvelukeskuksen (=oppimiskeskus) suuntaan. Paraikaa on menossa kartoitustyö, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko pääkirjastosta luoda yhdessä hallintorakennuksen kanssa palvelukeskus, josta löytyy kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut kuten kirjasto-, atk-, opinto-, kielikeskuspalvelut jne. Tähän palvelukeskukseen sijoitettaisiin myös mm. pienryhmä-, opetus-, itseopiskelu ja kahvilatiloja. Palvelukeskus tarjoaisi palveluja myös

12 11 aikuiskoulutukseen ja sen rooli yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä kehittyisi edelleen. Pääkirjaston palvelukeskuksen lisäksi kehitetään nykyisiä kampuskirjastoja alueellisiksi ja paikallisiksi palvelukeskuksiksi, jolloin niistä saisi paikallisesti tarvittavia palveluja. Tietoteknisesti nämä palvelukeskukset yhdistetään saman palveluportaalin alla toimiviksi. Edellä esitettyä toimintamallia työstää ja kehittää edelleen yliopistoon asetettu oppimiskeskustyöryhmä. Hallintorakennukseen jää tässä ratkaisussa kasvunvaraa myös humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnille. Perinteiset työtilat säilyttävät jatkossakin asemansa eikä siirtymistä esim. etätyöskentelyyn nykyistä runsaammin odoteta tapahtuvan. Sen sijaan tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen kehitetään pienehköjä työtiloja, joiden varustetaso on työhön ja opiskeluun sopiva. Osan näistä tiloista voisi sijoittaa luontevasti tuleviin palvelukeskuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tulisi näitä tutkimustiloja varata myös projektiluonteisiin tehtäviin. Muina tiloina tulevat kyseeseen mm. vierashuoneet ja opintososiaaliset tilat. Näistä vierashuoneita tullaan jatkossakin pitämään kutakuinkin kysyntää vastaava määrä erityisesti koti- ja ulkomaisten opettajien ja tutkijoiden tarpeisiin. Opintososiaalisina tiloina erityisesti ainejärjestöjen tilat ovat tärkeitä ja jatkossa vastuu näiden tilojen järjestämisestä on tiedekunnilla ja laitoksilla. Nämä tilat tulee järjestää toiminnallisesti lähelle ainelaitosten tiloja ja niiden tilakustannusvastuu on laitoksilla. Tiedekuntien ja laitosten tilojen käyttöä tulee tehostaa mm. sisäisten palvelukeskusten perustamisella ja esimerkiksi siten, että osa-aikaisten henkilöiden työtiloja yhdistetään ja soveltuvin osin mahdollistetaan ja rohkaistaan käyttämään mm. avotoimistotyyppistä työskentelyä, jossa ei ole nimettyjä työpisteitä. Muina tiloihin liittyvinä strategisina valintoina nousee esille turvallisuuden korostuminen, jossa mm. atk- ja toimitilaturvallisuuden merkitys on kiistaton. Konesalien ja palvelintilojen sijoittaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen on otettava huomioon uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Lisäksi yliopiston atk-verkon uusimisesta on huolehdittava. Myös muiden toimitilaturvallisuuden kehittämistoimien merkitys korostuu. 4.4 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma sekä väistötilat Peruskorjausten ja uudisrakentamisen lähtökohtana on, että rakentamisen myötä perustoiminnan tilakustannusten mahdollinen nousu pystytään kattamaan budjettirahoituksella ja ulkoinen toiminta kattaa täysimääräisesti tarvitsemiensa tilojen kustannukset. Kustannusseurannan kannalta nämä on syytä kuitenkin yhdistää yhdeksi tavoitteeksi: yliopiston tilakustannusten suhteellinen osuus ei kasva. Rakennusohjelma on tämän pohjalta seuraava: Rakennus Käyttö Toteutusvuosi G-rak., peruskorjaus museo ja kielikeskus 2006 S-rak., peruskorjaus nykyinen Torkinmäki, uudisrakennus Chydenius-instituutti P-rak./Lozzi, peruskorjaus nykyinen 2007 Ruusupuisto, uudisrakennus hallinto ja taloustieteet Liikunnan pysäköintitaso yleinen 2008 Musica, peruskorjaus nykyinen

13 12 MaE-rak., peruskorjaus täykk ja avoin yo P-rak., peruskorjaus nykyinen Kirjasto/T-rak., peruskorjaus oppimiskeskus A-rak., peruskorjaus viestintätieteet 2010 MaC-rak., peruskorjaus nykyinen 2010 MaB-rak., peruskorjaus nykyinen 2011 MaA-rak., peruskorjaus nykyinen 2012 MaD-rak., peruskorjaus nykyinen 2013 Normaalikoulun yläaste nykyinen 2014 Kemian rak., peruskorjaus nykyinen 2015 Ohjelman toteutuminen edellyttää sen, että yliopistolla on viimeistään vuonna 2008 käytettävissään vähintään m² väistötilaa, jonne henkilöt ja toiminnot voidaan kulloinkin peruskorjausten tieltä siirtää. Väistötilojen tulisi sijaita joko jollakin nykyisistä kampusalueista tai niiden välittömässä läheisyydessä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän toiminnallisia häiriöitä. Tämä voidaan toteuttaa ohjelmassa mainitun Ruusupuistohankkeen toteuttamisella ja jatkossa Tourulaan jäävillä väistötiloilla. Edellä oleva rakennusohjelma on vielä toistaiseksi luonnos. Sovittuja hankkeita ovat G- ja S-rakennuksen peruskorjaukset ja Torkinmäen uudisrakennushanke. Muiden listalla olevien hankkeiden kohdalla on tarkoitus, että vuosittain valmistellaan ja käydään eri tahojen kanssa neuvottelut, joissa sovitaan ohjelma tarkemmin siten, että se on esitettävissä yliopiston hallitukselle ja opetusministeriölle keväällä käytävissä neuvotteluissa. 4.5 Kustannusten hallinta ja tavoitteet Tilakustannusten hallintaan liittyvät ja kustannuksiin erityisesti vaikuttavat osa-alueet voidaan ryhmitellä seuraavasti: - ulkoiset vuokrasopimukset - ulkoiset palvelusopimukset - energian säästö - kustannusseuranta ja sisäinen vuokraus - tilankäytön tehostaminen Ulkoisten vuokrasopimusten osalta tavoitteeksi voidaan asettaa, että ne tulevat jatkossa olemaan joustavia, avoimia ja kannustavia. Joustavuus tarkoittaa sitä, että osa sopimuksista voitaisiin solmia pitkäaikaisiksi ja siten kustannuksiltaan edullisiksi kun taas osa voisi olla lyhytaikaisia ja lähinnä projektitoimintaan tarkoitettuja. Myös rakennusten osien vuokraaminen tarpeen mukaan olisi mahdollista. Vuokrasopimusten tulee jatkossa olla avoimia siten, että niissä on eriytetty pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Ylläpitovuokraan voi vuokralainen omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa. Vuokra on siten myös kannustava, koska esimerkiksi energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat suoraan vuokran määrään. Ulkoisten palvelusopimusten osalta tulee hakea kustannustehokkuutta mm. usean toiminnan yhdistämisen mukanaan tuomilla synergiaeduilla ja valtakunnallisilla sopimuksilla (esim. sähköntoimitus, kiinteistönhoito, siivous, turvallisuuspalvelut jne.). Eräs tutkimisen arvoinen ratkaisu voisi olla yhdistää vuokralaisen ja vuokranantajan tiloihin liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

14 13 Energian säästötoimenpiteitä on laajennettava niin pian kuin mahdollista käsittämään kaikki yliopiston kiinteistöt. Tätä varten on jo rakennuskohtainen sähkön, lämmön ja veden mittarointityö saatu valmiiksi ja kulutusseuranta käynnistetty. Säästötoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kiinteistön omistajien, huoltoliikkeiden ja käyttäjien yhteistyönä. Työn pohjaksi tulee laatia EU-direktiivin (voimassa vuoden 2006 alusta alkaen) mukaiset rakennuskohtaiset energiatehokkuuslaskelmat, joita verrataan mittausten mukaisiin toteutuneisiin kulutuksiin. Tällä menettelyllä saadaan selvitettyä alustavasti myös kunkin rakennuksen energiansäästöpotentiaali ja energiakatselmusten avulla voidaan laatia erilaisten investointien kannattavuuslaskelmat. Rakennuskohtaista tilakustannusseurantaa jatketaan voimassa olevan menettelyn mukaisesti. Sisäistä vuokrausta kehitetään ja mikäli käyttöasteseuranta antaa aihetta, sitä laajennetaan käsittämään myös yhteiskäyttöiset opetustilat. Tällöin niiden vuokrauksessa otetaan käyttöön viikonpäivä- ja tuntikohtainen hinnoittelu ja toteutuneeseen käyttöön perustuva sisäinen veloitus. Yksikkökohtaista tilankäytön tehostamista edistetään ja kannustetaan. Vapautuvien tilojen säästyvät varat jäävät suoraan kunkin yksikön hyödyksi. Selvitetään myös mahdollisuudet henkilökunnan loma-aikojen keskittämiseen siten, että joitakin kiinteistöjä on mahdollista kokonaan sulkea lyhytaikaisesti. Tilakustannusten kehityksen tavoitteeksi voidaan asettaa se, että niiden suhteellinen osuus ei kasva. 4.6 Tilahallinto ja palvelujen tuottaminen Tilahallinnon nykyisentasoinen palveluvalikoima säilyy. Palveluista siivous ja vartiointipalvelut ostetaan edelleen, mutta pyritään siihen, että valtakunnallisilla sopimuksilla ja synergiaeduilla saataisiin kustannushyötyjä. Tavoitteeksi asetetaan, että selvitetään mahdollisuudet kaikkien kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi kokonaisedullisimmalla tavalla siten, että myös palveluiden tasoa voidaan parantaa. 5. TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimitilastrategian hyväksyy yliopiston hallitus ja sillä on sen myötä koko yliopistoa ohjaava merkitys. Sille on saatava myös opetusministeriön tuki. Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelma tulee yhteisesti hyväksyä eri omistajaosapuolten kesken ja sen toteuttamiseen tulee sitoutua. Koska strategian tähtäin on aina vuoteen 2015 saakka, on syytä vuosittain seurata sen toteutumista tts-prosessissa. Erityisen tärkeää tämä on yliopiston tts-prosessin kolmivuotiskausina, jolloin uuden kauden alkaessa suurimmat muutokset ovat mahdollisia. Strategian toteutumista raportoidaan toimintakertomuksessa. Strategian seuranta- ja muutosvastuu on yliopiston tilapalveluilla. (Päivitetty yliopiston tilapalveluissa 28. helmikuuta 2006)

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala C1901 Chydenius-instituutti C1911 Teknologiatalo Haitekki K1801 Tutkimusrakennus 580 K1802 Majoitusrakennus 244 K1803 Asuntola 262 K1804 Verstas 55 K1805 Talonmiehen asunto 90 K1806 Asuinrakennus 60 K1807 Tutkimushalli K1808 Huoltorakennus 229 M1401 Mattilanniemi A M1402 Mattilanniemi B M1403 Mattilanniemi C M1404 Mattilanniemi D N1001 Normaalikoulun yläaste ja lukio N1002 Normaalikoulun ala-aste P1301 Pitkäkatu 1 A-talo P1302 Pitkäkatu 1 B-talo 581 P1303 Pitkäkatu 1 C-talo R1201 Rehtoraatti 531 R1202 Piharakennus 47 R1203 Parviaisen talo 549 R1204 Varasto 60 S1101 Athenaeum S1102 Kirjasto S1105 Educa S1106 OKL/tekninen käsityö 829 S1107 Fennicum S1108 G-talo 492 S1109 Historica S110C Päärakennus S1110 Paja 53 S1111 Puutarhurin talo 121 S1112 Liikuntarakennus S1113 Musica S1114 Oppio S1115 Philologica S1116 Ryhtilä 308 S1117 Riihi 64 S1118 Seminarium S1119 Hallintorakennus S1120 Villa Rana 971 S1121 Urheiluhalli S1122 Urheiluhalli S1123 Vanha ala-aste S1124 Pysäköintitalo U2001 Kalervonkatu 3 B U2002 Kauppakatu 15 B U2003 Lehtorannantie 6 A 6 51 U2004 Lehtorannantie 6 A 7 60 U2005 Lehtorannantie 6 A U2006 Minna Canthinkatu 18 A U2007 Minna Canthinkatu 18 A U2008 Pitkäkatu 37 A 1 43 U2009 Puistokatu 13 A11 26 U2010 Puistokatu 13 A12 37

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON RAKENNUKSET LIITE 1 Taloushallintonumero Rakennuksen nimi Huoneala U2011 Puistokatu 13 A13 43 U2012 Puistokatu 13 A 8 43 U2013 Puistokatu 13 A U2014 Survontie 33 A U2015 Survontie 33 A U2016 Survontie 33 A U2017 Survontie 33 A U2018 Survontie 33 A U2019 Survontie 33 A U2020 Yliopistonkatu 4 B X1601 Ylioppilastalo (YOT) 844 X1602 Opinkivi Y1507 Ambiotica Y1508 Koe-eläinlaitos 355 Y1509 Soveltava Kemia Y150F Fysiikan laitosrakennus Y150K Kemian laitosrakennus Y1510 NanoScienceCenter Z1701 Juomatehdas Z1702 Liikuntalaboratorio Z1703 Mattilanniemi E Z1704 Agora Z1705 Laajavuorentie Z1706 Yliopistopaino 721 Z1707 Matarankatu Z1708 Matarankatu Z1709 Tourulantie Z1710 Vesilinna 825 Z1711 Asemakatu Z1712 Jyväskylän maakunta-arkisto 110 Z1713 Savelankatu Z1714 Jätehuollon koelaitos 221 Z1717 Viveca Z1718 Amiraali,Yrityssatama 89 Z1720 Hannikaisenkatu Yhteensä * Tilanne

17 LIITE 2 Tilaluokkien osuudet pääluokittain (hum2) 1 Asuin- ja majoitustilat 2 Hallinto- ja liiketilat 3 Opetus- ja tutkimustilat 4 Erityistilat 5 Säilytystilat 6 Ruokailu- ja keittiötilat 7 Sosiaali- ja virkistystilat 8 Yhteistilat 9 Liikenne- ja tekniset tilat Tilaluokka Huoneala Osuus 1 Asuin- ja majoitustilat % 2 Hallinto- ja liiketilat % 3 Opetus- ja tutkimustilat % 4 Erityistilat % 5 Säilytystilat % 6 Ruokailu- ja keittiötilat % 7 Sosiaali- ja virkistystilat % 8 Yhteistilat % 9 Liikenne- ja tekniset tilat %

18 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILAKUSTANNUKSET LIITE 3 Oganisaatio Jyvitetty ala Tilakustannukset ¹) Tilakustannukset ²) (hum2) yhteensä (kaikki) yhteensä 2003 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä Budjetoidut 2006 Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekuta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Hallintovirasto Erillislaitokset Yhteiset tilat Muut yhteisöt Yhteensä ¹) Sisältävät kaikki yliopistosta ulos maksettavat kustannukset ²) Sisältävät myös sisäiset tilakustannukset kuten tilapalveluiden palkkakustannukset

19 LIITE 4 NETTOKÄYTTÖALA/LÄSNÄ OLEVAT TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 TUTKINTO-OPISK. LÄSNÄ OLEVAT TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,2 Yhteiskuntatieteellinen ,6 Psykologia ,5 Humanistinen ,8 Luonnontieteellinen ,3 Terveydenhuolto ,5 Liikuntatieteellinen ,0 Kauppatieteellinen ,9 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

20 LIITE 5 NETTOKÄYTTÖALA/KAIKKI TUTKINTO-OPISKELIJAT KOULUTUSALA *M 2 OPISKELIJAT KAIKKI TUTKINTO TUNNUS- LUKU Kasvatustieteellinen ,0 Yhteiskuntatieteellinen ,5 Psykologia ,3 Humanistinen ,7 Luonnontieteellinen ,6 Terveydenhuolto ,2 Liikuntatieteellinen ,8 Kauppatieteellinen ,8 Yhteensä * Pinta-alat eivät sisällä jyvittyviä tiloja * Tilanne * Ei sisällä yhteiskäyttöisiä opetus- ja liikuntatiloja

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA ESKO KORHONEN 21.3.2013 Erityisasiantuntija/Toimitilat esko.korhonen@kuntaliitto.fi SISÄILMAONGELMIEN NYKYTILANNE 2 Vesa Pekkola, STM TIETOA

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

YDW-tietomalli 28.4.2008

YDW-tietomalli 28.4.2008 YDW-tietomalli 28.4.2008 Generated from VP-UML ME Class Diagram Tilahallinto Summary Name Kiinteistö Organisaatio Rakennus Tila Vastuualue Documentation Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Toimivat esteettömät työtilat: case THL

Toimivat esteettömät työtilat: case THL Toimivat esteettömät työtilat: case THL ESKEN verkostoseminaari 18.3.2015 Mikko Nissinen, THL Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 19.3.2015 THL 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosseminaari 4.11.2013 1 Perustettu 1991 Henkilöstön omistama Liikevaihto v. 2012: 6,0 M Työntekijöitä: 65 Optimaze.net tarjoaa työkalut

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (7) 197 Esitys kiinteistölautakunnalle tilojen vuokraamiseksi Stadin ammattiopiston käyttöön osoitteesta Hattulantie 2 HEL 2014-011028 T 10 06 00 Esitys Käsittely

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Riitta Pirilä, kampusmanageri KAMPUS KOUKUTTAA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy haluaa olla Euroopan vetovoimaisin kampusten

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot