Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?"

Transkriptio

1 Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, JOENSUU Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry enn Jäsentyönantajat Työntekijöitä jäsenyhteisöissä Aino Närkki,

2 Sosiaalialan Työnantajat ry Työmarkkinatoiminta 1. yleissitova tes, neuvonta 2. erimielisyyksien selvittäminen 3. työlainsäädäntöön liittyvä koulutus Toimialaedunvalvonnan painopisteet julkisten markkinoiden avautuminen ja alan yrittäjyyden edistäminen 2. toimintaympäristömuutosten ennakointi 3. vaikuttamistoiminta 4. neuvonta toimiala-asioissa Aino Närkki, Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki,

3 Lainsäädännöllistä taustaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu EY:n arvonlisäverodirektiiviin ja Suomen arvonlisäverolakiin AVL 1 : Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa Liiketoiminnan arviointikriteerejä: ansiotarkoitus, johon liittyy Jatkuvuus Ulospäin suuntautuminen Itsenäisyys Tavanomainen yrittäjäriski (HE 88/93 ja kilpailulain muutos ) AVL 4 : yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain elinkeinotulostaan (poikkeus tarjoilupalvelujen ja kiinteistönhallintapalvelun oma käyttö) Aino Närkki, Kuntien elinkeinotoiminta ja uusi kilpailulaki Kilpailulaissa elinkeinonharjoittajan määritelmä laajenee vanhaan lakiin verrattuna Kilpailunrajoituslaki: --- joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia (hyödyke) Uusi kilpailulaki: --- joka harjoittaa taloudellista toimintaa (=tarjoaa markkinoille) Lainkohdan perustelut: Elinkeinonharjoittajia voivat olla myös valtion tai kuntien yhtiöt ja laitokset Muutoksella tarkoitus varmistaa kieltosäännösten tasavertainen soveltaminen yksityiseen ja julkiseen elinkeinotoimintaan Uusi kilpailulaki voimaan Aino Närkki,

4 Verohallituksen alv -ohjeet VH:n muistio sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverotuksesta 1999 VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovellettiin alkaen VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovelletaan lähtien VH:n ohje Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus lähtien Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta: Aino Närkki, Sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu ALV -lakiin ALV 37 (1501/1993): arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ALV 38 sosiaalihuollon määritelmä: valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Aino Närkki,

5 Verottomien sosiaalipalvelujen määritelmät (HE 88/1993, ko. lait ja asetukset) verotonta sosiaalihuoltoa on valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava aluehallintoviraston ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Hallituksen esityksen mukaan sosiaalihuollon tarkempi määritelmä tulisi sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuoltoa koskevista erityislaeista. Aino Närkki, ALV laki edellyttää, että arvonlisäverotonta toimintaa valvotaan viranomaisten toimesta Ympärivuorokautisesti annettavat palvelut: yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011, ) 7 :n mukaan avin tai Valviran lupa (mikäli lisäksi ilmoituksenvaraisia palveluja, ei niistä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle) Muut: ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (7 ) -> kunnan toimielin välittää tiedot aville Sekä ympärivuorokautisesti että muut palvelunantajat merkitään yksityisten palvelunantajien rekisteriin Aino Närkki,

6 VH:n ohjeen mukaiset määritelmät verottomuudesta Verotonta on Valtion, kuntien ja ky:en harjoittama sosiaalihuolto Julkisyhteisöjen palvelunantajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneeltä tuottajalta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain (verotonta on sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksama osuus) Asiakkaan edellisen lisäksi ostama palvelu jos verottomuusedellytykset täyttyvät Verottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden harjoittamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Aino Närkki, VH:n ohjeen edellytykset verottomuudelle 1. Palveluntuottaja on rekisteröity tai se on tehnyt ilmoituksen (toimielin valvoo ja antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttymisestä) 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa Aino Närkki,

7 Verottomat ns. tukipalvelut Kaikkia palvelujen tarjoajia, eli yksityisiä perhepäivähoitajia ja niin sanottuja kotipalvelujen tukipalvelujen tarjoajia, ei merkitä yllä mainittuun rekisteriin. Kyseisten palveluntarjoajien tulee kuitenkin tehdä toiminnastaan ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 ). Aino Närkki, Järjestämisen tulee perustua päätökseen tai sopimukseen Yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä tulee solmia nimenomainen kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot Asiakasmaksut velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. Aino Närkki,

8 Palvelu- tai muu vastaava suunnitelma on laadittava Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille. Jos asiakas taas hankkii palvelut suoraan yksityiseltä palvelun tarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun tarjoajan vastuu laatia suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä sosiaalihuollon tarpeen peruste asiakkaan toimintakyky palvelujen ja hoidon tarve palvelujen ja hoidon tavoitteet toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Aino Närkki, Valvontalaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa Omavalvontasuunnitelma on osa sosiaaliviranomaisten valvontaa ja siten myös osa palvelun laadun hallintaa sekä sen kehittämistä. Arvonlisäverolain 38 :n mukaan arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun edellytys on, että palvelu on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys jälkeen aloittavien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma 6 kk:n kuluessa ja vanhojen toimijoiden mennessä Aino Närkki,

9 Alihankkijoiden tuottamien palveluiden verottomuus Jotta alihankkijan tarjoamat palvelut olisivat arvonlisäverottomia, tulee myös alihankkijan myymien palvelujen täyttää esitetyt vaatimukset. Alihankkijan ei tarvitse kuitenkaan tehdä palvelusuunnitelmaa sosiaalipalvelun saajan kanssa. Alihankkijan kohdalla riittää, että kokonaispalvelun tarjoaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmassa täytyy mainita alihankintana hankittavat palvelut ja niiden tarve. Riittävänä näyttönä siitä, että toiselle palveluntuottajalle myyty palvelu luovutetaan edelleen asiakkaalle, voidaan pitää palveluntuottajan antamaa kirjallista vakuutusta. Vakuutuksessa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntuottajan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus alihankkijan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus viittaus palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen (asiakkaan nimi ja osoite sekä sopimuksen päiväys ja mahdollinen numero) alihankkijan luovuttaman palvelun luonne, sen tarve ja palvelun suorittamisen aloittamispäivä. Aino Närkki, Palvelusetelit ja arvonlisävero Palvelusetelillä järjestettävien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palvelun tuottaja täyttää edellä kohdissa VH:n ohjeen vaatimukset (kohdat ) Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta enemmän tai muita tavaroita ja palveluja kuin mihin palveluseteli oikeuttaa, kysymys on verottomasta sosiaalihuollosta ainoastaan, jos edellä em. vaatimukset täyttyvät. Aino Närkki,

10 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kunnan perusopetuslain nojalla järjestämä ja hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta on arvonlisäverolain 39 ja 40 :ssä tarkoitettua verotonta koulutusta. Siten esimerkiksi urheiluseuran vanhemmilta toiminnasta veloittama maksu on arvonlisäveroton. Muu kuin perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta voi olla arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, jos VH:n ohjeen edellytykset täyttyvät. Aino Närkki, Vähennysoikeus Verottomaan liiketoimintaan liittyvät hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia. Verottomien sosiaalihuoltopalvelujen myynti rajoittaa näin ollen palveluntuottajan oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa. Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on oikeus ns. laskennalliseen palautukseen (5 %) verottomaan sosiaalihuoltoon liittyvien palvelujen ja tavaroiden ostosta. Aino Närkki,

11 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Oma ohje: VH ohje , voimassa toistaiseksi Arvonlisäverolain 34 :n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Veroa ei myöskään suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Lain 35 :ssä on terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Lisäksi eräät terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut ovat verottomia (AVL 36 ). Aino Närkki, Vain terveyden- ja sairaanhoito voi olla verotonta Verottomia ovat vain sellaisten palveluiden myynti, jotka ovat terveyden- tai sairaanhoitoa. Esimerkiksi kauneudenhoitoon ja yleiseen virkistäytymiseen liittyvien palveluiden myynti on arvonlisäverollista. KHO:n ratkaisun 2000/69 mukaan rekisteriin merkityssä kuntoutuslaitoksessa järjestetyt kuntoremonttilomat olivat arvonlisäverollisia. Verotonta terveydenhuoltoa olivat ainoastaan lomiin sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat yksittäiset tutkimukset ja hoidot. KHO:n ratkaisussa 1999/123 rekisteriin merkityn yhtiön myymä laihdutusterapiahoito katsottiin verottomaksi siltä osin kuin se perustui lääkärin tutkimus- tai hoitomääräykseen. Hoito oli verollista, jos asiakas oli hakeutunut hoitoon omaehtoisesti tai lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Aino Närkki,

12 Uusimuotoiset terapiat Akupunktuuri ja lymfaterapia ovat verotonta terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelua, kun hoidon antaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut akupunktuuri- tai lymfaterapiakoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 :n mukaisena täydentävänä koulutuksena tai tähän verrattavana koulutuksena. Täydennyskoulutuksen pitää olla koulutuksen tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaisesti järjestettyä sekä korkeatasoista ja sen pitää johtaa ammattitoiminnan vaatimien valmiuksien hallintaan. Yksityisen koulutuksen pitää vastata tasoltaan ja kestoltaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien henkilökunnalle annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon täydennyskoulutusta. Sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat antaa akupunktuuria ja lymfaterapiaa saatuaan siihen täydennyskoulutuksen ovat lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja koulutettu hieroja. Sellaiset uusimuotoiset hoidot ja terapiat, jotka eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttäjä, ovat verollisia. Tällaisia verollisia hoitoja ovat esim. vyöhyketerapia, hermoratahieronta ja aromaterapia. Aino Närkki, Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus on arvonlisäverollista (KHO 2003/242). Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa ratkaisussa 2009/1043 erilaisten terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuksien myynti julkisen terveydenhuollon yksiköille katsottiin arvonlisäverolliseksi työvoiman vuokraukseksi. Aino Närkki,

13 Eräiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien tavaroiden ja palveluiden verottomuus Arvonlisäverolain 36 :n 1-4 kohdan mukaan seuraavien tavaroiden ja palveluiden myynti on verotonta: sairaankuljetukset erityisesti tätä tarkoitusta varten varustetulla kuljetusvälineellä, esimerkiksi ambulanssilla tai sairaankuljetukseen varustetulla helikopterilla; terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tutkimus- ja laboratoriopalvelut; hammaslääkärin, hammasteknikon ja erikoishammasteknikon myymät hammasproteesit ja niihin kohdistuvat hammastekniset työsuoritukset; äidinmaito, ihmisveri, ihmiselimet ja ihmiskudokset. Aino Närkki, Ns. piilevän alvin ongelma / tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotos eli vuoden aikana tuotettujen palvelujen (ja tavaroiden) arvo on yli 20 mrd euroa Sosiaalipalvelut työllistivät 2009 yhteensä henkilöä ja terveyspalvelut Yksityisen toiminnan osuus sosiaalipalveluissa oli 2009 n. 31 % ja terveyspalveluissa n. 23 % Yksityisillä verottomia suoritteita tuottavilla palveluntuottajilla ei ole alvin vähennysoikeutta Kunnallinen palveluntuottaja voi saada ns. laskennallisen alv palautuksen Aino Närkki,

14 Kuntien palautusmenettely Säädös (ALV 130 ) on ollut voimassa vuodesta 2002 lähtien ja palautuksen suuruus on 5 % palvelun tai tavaran ostohinnasta Palautus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon harjoittajalle maksettua tukea tai avustusta sekä kunnan omaa henkilöstöä varten ostettuja työterveyspalveluita Kunnille palautettava alv otetaan kuitenkin huomioon yhteisöveron tuoton ja valtio-osuuksien jaossa ja hankintoihin sisältyvä alv muodostuu sitä kautta kunnille kustannukseksi Käsittelytapa ei vähennä kilpailuhaittaa, jos markkinoille palveluita tuottavat kunnalliset toimijat (esim. liikelaitokset) eivät ota asiaa huomioon omassa palvelujen hinnoittelussaan Perimmäisenä tavoitteena ollut aikanaan taata verotuksellisesti kunnan itse tuottamien ja ulko ostettujen palvelujen välinen kilpailuneutraliteetti Aino Närkki, Palautusmenettely käytännössä Verovirasto palauttaa laskennallisen alvin kuukausittain kunnan selvityksen perusteella (kunnan omaan verolliseen myyntiin liittyvät alv:t, verollisen toiminnan kustannuksiin sisältyvät alv:t, palautusjärjestelmän piirissä oleviin kustannuksiin sisältyvät palautettavat alv:t) Palautus = vähennettävien ja palautettavien verojen yhteismäärä arvonlisäverollisen myynnin verot Vuoden 2002 lähtien palautuksesta valtiolle veronsaajana aiheutuva tulonmenetys on otettu laskennallisesti huomioon yhteisöveron jako-osuuksissa ja valtionosuuksien kustannuspohjissa Aino Närkki,

15 Mahdolliset haitat yksityiselle sektorille Haittaa yksityisten palvelujen kehittämistä Nostaa lopputuotteiden hintoja kuluttajien silmissä Voi vähentää kuntien halukkuutta ulkoistaa palveluja Voi olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia jos yksityiset palveluntoimittajat ja kunnalliset liikelaitokset kilpailevat samoista asiakkaista Ei kannusta yksityisiä palveluntuottajia järjestämään palvelutuotantoaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Aino Närkki, Erityiskysymys: toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraus Kiinteistön omistaja voi hakeutumiselle arvonlisäverovelvolliseksi on edellytyksenä Että kiinteistöä tai sen osaa käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa Tai käyttäjä on valtio Ja että toiminta on jatkuvaa Verottoman liiketoiminnan käyttöön otetun kiinteistön menoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei voida vähentää arvonlisäverotuksessa, vaan ne siirtyvät piilevinä veroina esimerkiksi toimitilavuokriin -> yksityisillä sote -tuottajilla voi olla vaikeuksia saada varsinkin uusia toimitiloja vuokratuksi (vuokranantaja menettäisi rakennustai peruskorjausvaiheen arvonlisäverojen vähennysoikeuden) Aino Närkki,

16 Arvio ns. piilevän alv:n määrästä (2009) Arviolta n. 7,6 % sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten kokonaisliikevaihdon määrästä Rahamääräisesti n. 310 milj. euroa Järjestöjen toiminta mukaan lukien arvioidaan ns. piilevän alv:n rahamääräiseksi arvoksi 460 milj. euroa Piilevän alv:n määrä ja merkitys vaihtelee eri toiminnoissa ja yrityksen sisällä Vaikuttaa esimerkiksi millaisissa toimitiloissa yritys toimii ja sisältyykö hankintoihin verottomia hankintoja muilta sosiaali- ja terveysalan yrityksiltä Osassa hankintoja verokanta on alhaisempi kuin 23 % jne. Aino Närkki, Esimerkkejä ns. piilevän alv:n osuudesta toimialoittain % liikevaihdosta Laboratoriopalvelut 12,5 Kuvantamispalvelut 11,1 Fysioterapiapalvelut 5,1 Sairaankuljetus 7,6 Asumisen sisältävät sosiaalipalv. 7,1 Avohuollon sosiaalipalvelut 6,0 Aino Närkki,

17 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Kilpailuttaminen ja kumppanuus - toistensa vastakohtia vai toistensa täydentäjiä Keskustelun teemoja: Kuinka paljon hyvinvointipalveluita ulkoistetaan toimiiko hankintalaki hyvinvointipalveluiden hankinnoissa Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen; palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi Miten saadaan yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle toiminnalle esimerkiksi valvonnassa, henkilöstömitoituksissa ja laadunhallinnassa Miten sanoo uusi hallitusohjelma? Aino Närkki,

18 Yhteistoiminnan hallinnollinen viitekehys KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUU (kunta, isäntäkunta, ky) PALVELUTUOTANNON ORGANISOINTI OMA TUOTANTO OSAKEYHTIÖ KUNTAYHTYMÄ OSTOPALVELU PALVELUSETELI TAI VASTAAVA -oma yksikkö -liikelaitos -oman kunnan -kuntien yhteinen -kunta+yksityinen -kuntayhtymä -liikelaitoskuntayhtymä -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa OMISTAJAOHJAUS -kunnan hallinto -yksityisoikeudel- Linen osakeyhtiölain mukaan -yhteistoimintasopimus -omistajaohjaus so pimusjärjestelyllä -yksityisoikeudelliset sopimukset -asiakasvalinta -kunta hyväksyy tuottajan Aino Närkki, Mitä sosiaalipalveluita kunnat ostavat? (2010) Kunta,ky Järjestö Yritys Yks.yht Päivähoito 88,7 5,6 5,7 11,3 Lastensuojelu 32,5 13,2 54,3 67,5 Vanhainkodit 88,6 8,4 3,0 11,4 Vammaiset /laitokset 82,7 16,0 1,3 17,3 Ikääntyneiden palveluas. 48,3 28,6 23,1 51,7 Ikääntyneiden tehostettu 45,1 28,1 26,8 54,9 Vammaisten asumispalv. 53,1 19,9 27,1 46,9 Vammaisten as.palv.24/7 44,4 22,4 33,2 55,6 Päihdehuollon as. palv. 34,8 59,0 6,2 65,2 Aino Närkki,

19 Keskustelua käydään palveluiden kehittämisestä hankintojen kautta Markkinoiden kehittäminen ja uudistaminen tavoitteena parantaa palveluiden laatua ja toiminnan tuottavuutta Hankinnan valmistelussa painoarvoa sille, että hankittava palvelu on entisiä ratkaisuja parempi Kertatoimitusta laajempi kehittäminen kumppanuus Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, innovatiiviset liiketoimintakonseptit Markkinoiden kehittäminen pidemmällä tähtäimellä esikaupalliset hankinnat (idea-> suunnittelu - >prototyyppi ->testaus ->lopputuote) Aino Närkki, Miksi yksityisen ja julkisen yhteistyötä? Taloudellisia perusteluita Palveluiden tarve lisääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa Julkisen sektorin uudet tarpeet vaativat uusia toimintatapoja (innovaationäkökulmasta julkisen ja yksityisen yhteistyö ei ole ideologinen kysymys!) Yksityisen sektorin taloudellisesti tehokas ja innovatiivinen toimintatapa Paineet veronkorotuksiin Poliittisia perusteluita Resurssipula vaikeuttaa palvelulupauksiin vastaamista Palveluelinkeinojen kehittäminen Palvelutuotannon monipuolistaminen Kansalaiset vaativat yksilöllisyyttä ja valinnavapautta palveluihin Aino Närkki,

20 Kaikki keinot tarvitaan, sillä Suomessa on 2020 EU:n heikoin huoltosuhde Aino Närkki, Rajoittaako lainsäädäntö kumppanuuksien kehittämistä? HANKINTA- LAINSÄÄDÄNTÖ PERUSTUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PUITELAKI PALVELUSETELISTÄ KILPAILUN RAJOITUS- LAINSÄÄDÄNTÖ KUMPPANUUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON ERITYISLAIN- SÄÄDÄNTÖ SISÄMARKKINA- POLITIIKKA VALTINTUKI- POLITIIKKA JA LAIN- SÄÄDÄNTÖ Aino Närkki,

21 Mitä kumppanuuksien kehittäminen vaatii päättäjiltä? Rohkeutta haastaa esimerkiksi poliitikot oma organisaatio totuttu hankintamenettely lainsäädäntö valtion viranomaiset Uskallusta kokeilla tilanteessa, jossa lopputuloksen arviointi on epävarmaa tai mahdotonta Luottamusta ja avointa yhteistyötä paljon toimijoita ja erilaisia tavoitteita, mutta yhteinen päämäärä Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä! Aino Närkki, Mahdollisuuksia kumppanuuksien kehittämiseksi Tilaajan ja palveluntarjoajan konsortio Tarjouspyynnössä ja tarjouksessa varataan tietty summa kehittämiseen Tarjoajien esivalintamenettely painottamalla kehittämispanostustusta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suorahankinta tutkimus- ja kehittämispalvelusta Sopimukseen sisällytettävät bonukset ja sanktiot Ns. käänteinen kilpailutus; käytettävissä tietty summa rahaa, laadullisesti paras voittaa Palveluseteli, henkilökohtainen budjetti Palvelualoitekäytäntö Aino Närkki,

22 Kunnan rooli muuttuu, yhteistyömuodot kehittyvät Perinteisessä hankinnassa ostettavan palvelun sisältö määritellään tarkasti ja tuottajille jää vain vähän tilaa kehittää palvelua Vaihtoehtona hankintakäytäntöjen kehittäminen siten, että tarjouspyynnössä kuvataan vaikutukset ja tavoitteet, joita palvelulla halutaan saavuttaa sekä määritellään kannusteita ja sanktioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintalain soveltaminen on muuttanut kuntien hallintoa avoimempaan suuntaa. Palveluiden uudistamisesta keskustellaan uusin äänenpainoin. Yksityisen sektorin muilla toimialoilla toimittajayhteistyö on pitkään ollut vakiintunut tapa kehittää toimintaa. Tulossa myös julkiselle sektorille ja hyvinvointipalveluihin. Asiakkaan valintaan perustuvat järjestelmät soveltuvat useimpien palveluiden tuotantoon Tarvitaan asennemuutosta! Aino Närkki, Kilpailuneutraliteettiin liittyviä pullonkauloja Uudet toimijat / vanhat toimijat Henkilöstömitoitukseen liittyvät kysymykset Yksityisen ja julkisen toiminnan toimintaedellytykset Samat vaatimukset, jotka kohdistuvat palveluun, ei palveluntuottajaan Lupaprosessit Koordinaatio avien ja Valviran kesken Isot ja pienet toimijat Teknisten innovaatioiden ja muun kehittämistoiminnan huomioiminen valvonnassa ja mitoituksissa Laatuvaatimusten asettaminen realistiselle tasolle Aino Närkki,

23 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Hyvinvointipalveluiden tuottaminen Kataisen 1. hallituksen ohjelmassa Aino Närkki,

24 Avoin, rohkea ja oikeudenmukainen Suomi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen työllisyyden parantaminen osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon parannetaan Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Hallitusohjelma Katainen I tulo-, hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen ns. vanhuspalvelulaki laaja-alainen toimenpideohjelma huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuva kestävyysvaje vahvoihin peruskuntiin perustuva kunta- ja palvelurakenne Julkisen talouden vakauttaminen Aino Närkki, Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu vauhdilla STM on käynnistänyt huomattavan sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen vähin äänin. Työryhmän tarkoituksena on etsiä keinoja sosiaali- ja terveyshuollon toimintojen yhdistämiseksi sekä siirtää esh:n toimintoja kuntien vastuulle. Tavoitteena on uudistaa myös rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Terveyskeskusjärjestelmä laitetaan täysremonttiin: vuodeosastot poistetaan ja tilalle otetaan suurempi valikoima mm. kuntoutuspalveluita. Lisäksi synnytysosastoja karsitaan entisestään. Lääkintöneuvos Timo Keistinen korostaa, ettei uudistus saa vaarantaa palveluiden tasoa. Hänen mukaansa ideana on se, että usein tarvittavat palvelut ovat lähellä tai jopa kotona, mutta harvoin tarvittavat palvelut kauempana. Lisäksi palveluita suunnataan enemmän avo- ja kotihoitoon. Uudistusta selvittävää työryhmää johtaa kansliapäällikkö Kari Välimäki. Työryhmällä on aikaa vuoden 2012 loppuun, mutta väliraportti julkistetaan jo toukokuussa. Uudistukset on määrä saattaa voimaan vuonna 2015 kuntauudistuksen yhteydessä. Aino Närkki,

25 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki Lain tarkoitus Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista Parantaa iäkkään väestön mahdollisuutta osallistua ja päättää Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada palveluita Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden sisältöön Soveltamisala Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (2) 2. luku kunnan yleiset velvollisuudet suunnitelma palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kunnan voimavarat ja kunnan käytettävissä oleva henkilöstö (ei numeraalista henkilöstömitoitusta) Vanhusneuvosto; otettava mukaan valmistelutyöhön Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä toiminta Aino Närkki,

26 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (3) 3. luku: iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen Periaatteet Asiakkaan oikeus palvelutarpeen selvittämiseen Selvityksen sisältö Palvelusuunnitelma Vastuutyöntekijä Päätös palvelujen myöntämisestä; päätös viimeistään 3 kk:n kuluessa Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (4) 4. luku: palvelujen laatu Toimintayksikön henkilöstö ja johtaminen Toimintayksikön toimitilat Omavalvonta (koskee myös julkista sektoria) Viranomaisvalvonta Erinäiset säännökset mm. ilmoittaminen havaitusta palvelutarpeesta ja odotusaikojen julkaiseminen Aino Närkki,

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Palveleva Helsinki -hankkeen infotilaisuus, Papa Giovanni 29.1.2009 Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät 10.2.2009 1 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot