Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?"

Transkriptio

1 Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, JOENSUU Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry enn Jäsentyönantajat Työntekijöitä jäsenyhteisöissä Aino Närkki,

2 Sosiaalialan Työnantajat ry Työmarkkinatoiminta 1. yleissitova tes, neuvonta 2. erimielisyyksien selvittäminen 3. työlainsäädäntöön liittyvä koulutus Toimialaedunvalvonnan painopisteet julkisten markkinoiden avautuminen ja alan yrittäjyyden edistäminen 2. toimintaympäristömuutosten ennakointi 3. vaikuttamistoiminta 4. neuvonta toimiala-asioissa Aino Närkki, Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki,

3 Lainsäädännöllistä taustaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu EY:n arvonlisäverodirektiiviin ja Suomen arvonlisäverolakiin AVL 1 : Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa Liiketoiminnan arviointikriteerejä: ansiotarkoitus, johon liittyy Jatkuvuus Ulospäin suuntautuminen Itsenäisyys Tavanomainen yrittäjäriski (HE 88/93 ja kilpailulain muutos ) AVL 4 : yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain elinkeinotulostaan (poikkeus tarjoilupalvelujen ja kiinteistönhallintapalvelun oma käyttö) Aino Närkki, Kuntien elinkeinotoiminta ja uusi kilpailulaki Kilpailulaissa elinkeinonharjoittajan määritelmä laajenee vanhaan lakiin verrattuna Kilpailunrajoituslaki: --- joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia (hyödyke) Uusi kilpailulaki: --- joka harjoittaa taloudellista toimintaa (=tarjoaa markkinoille) Lainkohdan perustelut: Elinkeinonharjoittajia voivat olla myös valtion tai kuntien yhtiöt ja laitokset Muutoksella tarkoitus varmistaa kieltosäännösten tasavertainen soveltaminen yksityiseen ja julkiseen elinkeinotoimintaan Uusi kilpailulaki voimaan Aino Närkki,

4 Verohallituksen alv -ohjeet VH:n muistio sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverotuksesta 1999 VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovellettiin alkaen VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovelletaan lähtien VH:n ohje Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus lähtien Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta: Aino Närkki, Sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu ALV -lakiin ALV 37 (1501/1993): arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ALV 38 sosiaalihuollon määritelmä: valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Aino Närkki,

5 Verottomien sosiaalipalvelujen määritelmät (HE 88/1993, ko. lait ja asetukset) verotonta sosiaalihuoltoa on valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava aluehallintoviraston ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Hallituksen esityksen mukaan sosiaalihuollon tarkempi määritelmä tulisi sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuoltoa koskevista erityislaeista. Aino Närkki, ALV laki edellyttää, että arvonlisäverotonta toimintaa valvotaan viranomaisten toimesta Ympärivuorokautisesti annettavat palvelut: yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011, ) 7 :n mukaan avin tai Valviran lupa (mikäli lisäksi ilmoituksenvaraisia palveluja, ei niistä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle) Muut: ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (7 ) -> kunnan toimielin välittää tiedot aville Sekä ympärivuorokautisesti että muut palvelunantajat merkitään yksityisten palvelunantajien rekisteriin Aino Närkki,

6 VH:n ohjeen mukaiset määritelmät verottomuudesta Verotonta on Valtion, kuntien ja ky:en harjoittama sosiaalihuolto Julkisyhteisöjen palvelunantajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneeltä tuottajalta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain (verotonta on sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksama osuus) Asiakkaan edellisen lisäksi ostama palvelu jos verottomuusedellytykset täyttyvät Verottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden harjoittamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Aino Närkki, VH:n ohjeen edellytykset verottomuudelle 1. Palveluntuottaja on rekisteröity tai se on tehnyt ilmoituksen (toimielin valvoo ja antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttymisestä) 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa Aino Närkki,

7 Verottomat ns. tukipalvelut Kaikkia palvelujen tarjoajia, eli yksityisiä perhepäivähoitajia ja niin sanottuja kotipalvelujen tukipalvelujen tarjoajia, ei merkitä yllä mainittuun rekisteriin. Kyseisten palveluntarjoajien tulee kuitenkin tehdä toiminnastaan ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 ). Aino Närkki, Järjestämisen tulee perustua päätökseen tai sopimukseen Yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä tulee solmia nimenomainen kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot Asiakasmaksut velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. Aino Närkki,

8 Palvelu- tai muu vastaava suunnitelma on laadittava Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille. Jos asiakas taas hankkii palvelut suoraan yksityiseltä palvelun tarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun tarjoajan vastuu laatia suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä sosiaalihuollon tarpeen peruste asiakkaan toimintakyky palvelujen ja hoidon tarve palvelujen ja hoidon tavoitteet toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Aino Närkki, Valvontalaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa Omavalvontasuunnitelma on osa sosiaaliviranomaisten valvontaa ja siten myös osa palvelun laadun hallintaa sekä sen kehittämistä. Arvonlisäverolain 38 :n mukaan arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun edellytys on, että palvelu on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys jälkeen aloittavien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma 6 kk:n kuluessa ja vanhojen toimijoiden mennessä Aino Närkki,

9 Alihankkijoiden tuottamien palveluiden verottomuus Jotta alihankkijan tarjoamat palvelut olisivat arvonlisäverottomia, tulee myös alihankkijan myymien palvelujen täyttää esitetyt vaatimukset. Alihankkijan ei tarvitse kuitenkaan tehdä palvelusuunnitelmaa sosiaalipalvelun saajan kanssa. Alihankkijan kohdalla riittää, että kokonaispalvelun tarjoaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmassa täytyy mainita alihankintana hankittavat palvelut ja niiden tarve. Riittävänä näyttönä siitä, että toiselle palveluntuottajalle myyty palvelu luovutetaan edelleen asiakkaalle, voidaan pitää palveluntuottajan antamaa kirjallista vakuutusta. Vakuutuksessa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntuottajan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus alihankkijan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus viittaus palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen (asiakkaan nimi ja osoite sekä sopimuksen päiväys ja mahdollinen numero) alihankkijan luovuttaman palvelun luonne, sen tarve ja palvelun suorittamisen aloittamispäivä. Aino Närkki, Palvelusetelit ja arvonlisävero Palvelusetelillä järjestettävien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palvelun tuottaja täyttää edellä kohdissa VH:n ohjeen vaatimukset (kohdat ) Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta enemmän tai muita tavaroita ja palveluja kuin mihin palveluseteli oikeuttaa, kysymys on verottomasta sosiaalihuollosta ainoastaan, jos edellä em. vaatimukset täyttyvät. Aino Närkki,

10 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kunnan perusopetuslain nojalla järjestämä ja hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta on arvonlisäverolain 39 ja 40 :ssä tarkoitettua verotonta koulutusta. Siten esimerkiksi urheiluseuran vanhemmilta toiminnasta veloittama maksu on arvonlisäveroton. Muu kuin perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta voi olla arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, jos VH:n ohjeen edellytykset täyttyvät. Aino Närkki, Vähennysoikeus Verottomaan liiketoimintaan liittyvät hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia. Verottomien sosiaalihuoltopalvelujen myynti rajoittaa näin ollen palveluntuottajan oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa. Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on oikeus ns. laskennalliseen palautukseen (5 %) verottomaan sosiaalihuoltoon liittyvien palvelujen ja tavaroiden ostosta. Aino Närkki,

11 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Oma ohje: VH ohje , voimassa toistaiseksi Arvonlisäverolain 34 :n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Veroa ei myöskään suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Lain 35 :ssä on terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Lisäksi eräät terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut ovat verottomia (AVL 36 ). Aino Närkki, Vain terveyden- ja sairaanhoito voi olla verotonta Verottomia ovat vain sellaisten palveluiden myynti, jotka ovat terveyden- tai sairaanhoitoa. Esimerkiksi kauneudenhoitoon ja yleiseen virkistäytymiseen liittyvien palveluiden myynti on arvonlisäverollista. KHO:n ratkaisun 2000/69 mukaan rekisteriin merkityssä kuntoutuslaitoksessa järjestetyt kuntoremonttilomat olivat arvonlisäverollisia. Verotonta terveydenhuoltoa olivat ainoastaan lomiin sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat yksittäiset tutkimukset ja hoidot. KHO:n ratkaisussa 1999/123 rekisteriin merkityn yhtiön myymä laihdutusterapiahoito katsottiin verottomaksi siltä osin kuin se perustui lääkärin tutkimus- tai hoitomääräykseen. Hoito oli verollista, jos asiakas oli hakeutunut hoitoon omaehtoisesti tai lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Aino Närkki,

12 Uusimuotoiset terapiat Akupunktuuri ja lymfaterapia ovat verotonta terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelua, kun hoidon antaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut akupunktuuri- tai lymfaterapiakoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 :n mukaisena täydentävänä koulutuksena tai tähän verrattavana koulutuksena. Täydennyskoulutuksen pitää olla koulutuksen tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaisesti järjestettyä sekä korkeatasoista ja sen pitää johtaa ammattitoiminnan vaatimien valmiuksien hallintaan. Yksityisen koulutuksen pitää vastata tasoltaan ja kestoltaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien henkilökunnalle annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon täydennyskoulutusta. Sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat antaa akupunktuuria ja lymfaterapiaa saatuaan siihen täydennyskoulutuksen ovat lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja koulutettu hieroja. Sellaiset uusimuotoiset hoidot ja terapiat, jotka eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttäjä, ovat verollisia. Tällaisia verollisia hoitoja ovat esim. vyöhyketerapia, hermoratahieronta ja aromaterapia. Aino Närkki, Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus on arvonlisäverollista (KHO 2003/242). Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa ratkaisussa 2009/1043 erilaisten terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuksien myynti julkisen terveydenhuollon yksiköille katsottiin arvonlisäverolliseksi työvoiman vuokraukseksi. Aino Närkki,

13 Eräiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien tavaroiden ja palveluiden verottomuus Arvonlisäverolain 36 :n 1-4 kohdan mukaan seuraavien tavaroiden ja palveluiden myynti on verotonta: sairaankuljetukset erityisesti tätä tarkoitusta varten varustetulla kuljetusvälineellä, esimerkiksi ambulanssilla tai sairaankuljetukseen varustetulla helikopterilla; terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tutkimus- ja laboratoriopalvelut; hammaslääkärin, hammasteknikon ja erikoishammasteknikon myymät hammasproteesit ja niihin kohdistuvat hammastekniset työsuoritukset; äidinmaito, ihmisveri, ihmiselimet ja ihmiskudokset. Aino Närkki, Ns. piilevän alvin ongelma / tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotos eli vuoden aikana tuotettujen palvelujen (ja tavaroiden) arvo on yli 20 mrd euroa Sosiaalipalvelut työllistivät 2009 yhteensä henkilöä ja terveyspalvelut Yksityisen toiminnan osuus sosiaalipalveluissa oli 2009 n. 31 % ja terveyspalveluissa n. 23 % Yksityisillä verottomia suoritteita tuottavilla palveluntuottajilla ei ole alvin vähennysoikeutta Kunnallinen palveluntuottaja voi saada ns. laskennallisen alv palautuksen Aino Närkki,

14 Kuntien palautusmenettely Säädös (ALV 130 ) on ollut voimassa vuodesta 2002 lähtien ja palautuksen suuruus on 5 % palvelun tai tavaran ostohinnasta Palautus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon harjoittajalle maksettua tukea tai avustusta sekä kunnan omaa henkilöstöä varten ostettuja työterveyspalveluita Kunnille palautettava alv otetaan kuitenkin huomioon yhteisöveron tuoton ja valtio-osuuksien jaossa ja hankintoihin sisältyvä alv muodostuu sitä kautta kunnille kustannukseksi Käsittelytapa ei vähennä kilpailuhaittaa, jos markkinoille palveluita tuottavat kunnalliset toimijat (esim. liikelaitokset) eivät ota asiaa huomioon omassa palvelujen hinnoittelussaan Perimmäisenä tavoitteena ollut aikanaan taata verotuksellisesti kunnan itse tuottamien ja ulko ostettujen palvelujen välinen kilpailuneutraliteetti Aino Närkki, Palautusmenettely käytännössä Verovirasto palauttaa laskennallisen alvin kuukausittain kunnan selvityksen perusteella (kunnan omaan verolliseen myyntiin liittyvät alv:t, verollisen toiminnan kustannuksiin sisältyvät alv:t, palautusjärjestelmän piirissä oleviin kustannuksiin sisältyvät palautettavat alv:t) Palautus = vähennettävien ja palautettavien verojen yhteismäärä arvonlisäverollisen myynnin verot Vuoden 2002 lähtien palautuksesta valtiolle veronsaajana aiheutuva tulonmenetys on otettu laskennallisesti huomioon yhteisöveron jako-osuuksissa ja valtionosuuksien kustannuspohjissa Aino Närkki,

15 Mahdolliset haitat yksityiselle sektorille Haittaa yksityisten palvelujen kehittämistä Nostaa lopputuotteiden hintoja kuluttajien silmissä Voi vähentää kuntien halukkuutta ulkoistaa palveluja Voi olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia jos yksityiset palveluntoimittajat ja kunnalliset liikelaitokset kilpailevat samoista asiakkaista Ei kannusta yksityisiä palveluntuottajia järjestämään palvelutuotantoaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Aino Närkki, Erityiskysymys: toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraus Kiinteistön omistaja voi hakeutumiselle arvonlisäverovelvolliseksi on edellytyksenä Että kiinteistöä tai sen osaa käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa Tai käyttäjä on valtio Ja että toiminta on jatkuvaa Verottoman liiketoiminnan käyttöön otetun kiinteistön menoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei voida vähentää arvonlisäverotuksessa, vaan ne siirtyvät piilevinä veroina esimerkiksi toimitilavuokriin -> yksityisillä sote -tuottajilla voi olla vaikeuksia saada varsinkin uusia toimitiloja vuokratuksi (vuokranantaja menettäisi rakennustai peruskorjausvaiheen arvonlisäverojen vähennysoikeuden) Aino Närkki,

16 Arvio ns. piilevän alv:n määrästä (2009) Arviolta n. 7,6 % sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten kokonaisliikevaihdon määrästä Rahamääräisesti n. 310 milj. euroa Järjestöjen toiminta mukaan lukien arvioidaan ns. piilevän alv:n rahamääräiseksi arvoksi 460 milj. euroa Piilevän alv:n määrä ja merkitys vaihtelee eri toiminnoissa ja yrityksen sisällä Vaikuttaa esimerkiksi millaisissa toimitiloissa yritys toimii ja sisältyykö hankintoihin verottomia hankintoja muilta sosiaali- ja terveysalan yrityksiltä Osassa hankintoja verokanta on alhaisempi kuin 23 % jne. Aino Närkki, Esimerkkejä ns. piilevän alv:n osuudesta toimialoittain % liikevaihdosta Laboratoriopalvelut 12,5 Kuvantamispalvelut 11,1 Fysioterapiapalvelut 5,1 Sairaankuljetus 7,6 Asumisen sisältävät sosiaalipalv. 7,1 Avohuollon sosiaalipalvelut 6,0 Aino Närkki,

17 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Kilpailuttaminen ja kumppanuus - toistensa vastakohtia vai toistensa täydentäjiä Keskustelun teemoja: Kuinka paljon hyvinvointipalveluita ulkoistetaan toimiiko hankintalaki hyvinvointipalveluiden hankinnoissa Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen; palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi Miten saadaan yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle toiminnalle esimerkiksi valvonnassa, henkilöstömitoituksissa ja laadunhallinnassa Miten sanoo uusi hallitusohjelma? Aino Närkki,

18 Yhteistoiminnan hallinnollinen viitekehys KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUU (kunta, isäntäkunta, ky) PALVELUTUOTANNON ORGANISOINTI OMA TUOTANTO OSAKEYHTIÖ KUNTAYHTYMÄ OSTOPALVELU PALVELUSETELI TAI VASTAAVA -oma yksikkö -liikelaitos -oman kunnan -kuntien yhteinen -kunta+yksityinen -kuntayhtymä -liikelaitoskuntayhtymä -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa OMISTAJAOHJAUS -kunnan hallinto -yksityisoikeudel- Linen osakeyhtiölain mukaan -yhteistoimintasopimus -omistajaohjaus so pimusjärjestelyllä -yksityisoikeudelliset sopimukset -asiakasvalinta -kunta hyväksyy tuottajan Aino Närkki, Mitä sosiaalipalveluita kunnat ostavat? (2010) Kunta,ky Järjestö Yritys Yks.yht Päivähoito 88,7 5,6 5,7 11,3 Lastensuojelu 32,5 13,2 54,3 67,5 Vanhainkodit 88,6 8,4 3,0 11,4 Vammaiset /laitokset 82,7 16,0 1,3 17,3 Ikääntyneiden palveluas. 48,3 28,6 23,1 51,7 Ikääntyneiden tehostettu 45,1 28,1 26,8 54,9 Vammaisten asumispalv. 53,1 19,9 27,1 46,9 Vammaisten as.palv.24/7 44,4 22,4 33,2 55,6 Päihdehuollon as. palv. 34,8 59,0 6,2 65,2 Aino Närkki,

19 Keskustelua käydään palveluiden kehittämisestä hankintojen kautta Markkinoiden kehittäminen ja uudistaminen tavoitteena parantaa palveluiden laatua ja toiminnan tuottavuutta Hankinnan valmistelussa painoarvoa sille, että hankittava palvelu on entisiä ratkaisuja parempi Kertatoimitusta laajempi kehittäminen kumppanuus Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, innovatiiviset liiketoimintakonseptit Markkinoiden kehittäminen pidemmällä tähtäimellä esikaupalliset hankinnat (idea-> suunnittelu - >prototyyppi ->testaus ->lopputuote) Aino Närkki, Miksi yksityisen ja julkisen yhteistyötä? Taloudellisia perusteluita Palveluiden tarve lisääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa Julkisen sektorin uudet tarpeet vaativat uusia toimintatapoja (innovaationäkökulmasta julkisen ja yksityisen yhteistyö ei ole ideologinen kysymys!) Yksityisen sektorin taloudellisesti tehokas ja innovatiivinen toimintatapa Paineet veronkorotuksiin Poliittisia perusteluita Resurssipula vaikeuttaa palvelulupauksiin vastaamista Palveluelinkeinojen kehittäminen Palvelutuotannon monipuolistaminen Kansalaiset vaativat yksilöllisyyttä ja valinnavapautta palveluihin Aino Närkki,

20 Kaikki keinot tarvitaan, sillä Suomessa on 2020 EU:n heikoin huoltosuhde Aino Närkki, Rajoittaako lainsäädäntö kumppanuuksien kehittämistä? HANKINTA- LAINSÄÄDÄNTÖ PERUSTUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PUITELAKI PALVELUSETELISTÄ KILPAILUN RAJOITUS- LAINSÄÄDÄNTÖ KUMPPANUUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON ERITYISLAIN- SÄÄDÄNTÖ SISÄMARKKINA- POLITIIKKA VALTINTUKI- POLITIIKKA JA LAIN- SÄÄDÄNTÖ Aino Närkki,

21 Mitä kumppanuuksien kehittäminen vaatii päättäjiltä? Rohkeutta haastaa esimerkiksi poliitikot oma organisaatio totuttu hankintamenettely lainsäädäntö valtion viranomaiset Uskallusta kokeilla tilanteessa, jossa lopputuloksen arviointi on epävarmaa tai mahdotonta Luottamusta ja avointa yhteistyötä paljon toimijoita ja erilaisia tavoitteita, mutta yhteinen päämäärä Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä! Aino Närkki, Mahdollisuuksia kumppanuuksien kehittämiseksi Tilaajan ja palveluntarjoajan konsortio Tarjouspyynnössä ja tarjouksessa varataan tietty summa kehittämiseen Tarjoajien esivalintamenettely painottamalla kehittämispanostustusta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suorahankinta tutkimus- ja kehittämispalvelusta Sopimukseen sisällytettävät bonukset ja sanktiot Ns. käänteinen kilpailutus; käytettävissä tietty summa rahaa, laadullisesti paras voittaa Palveluseteli, henkilökohtainen budjetti Palvelualoitekäytäntö Aino Närkki,

22 Kunnan rooli muuttuu, yhteistyömuodot kehittyvät Perinteisessä hankinnassa ostettavan palvelun sisältö määritellään tarkasti ja tuottajille jää vain vähän tilaa kehittää palvelua Vaihtoehtona hankintakäytäntöjen kehittäminen siten, että tarjouspyynnössä kuvataan vaikutukset ja tavoitteet, joita palvelulla halutaan saavuttaa sekä määritellään kannusteita ja sanktioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintalain soveltaminen on muuttanut kuntien hallintoa avoimempaan suuntaa. Palveluiden uudistamisesta keskustellaan uusin äänenpainoin. Yksityisen sektorin muilla toimialoilla toimittajayhteistyö on pitkään ollut vakiintunut tapa kehittää toimintaa. Tulossa myös julkiselle sektorille ja hyvinvointipalveluihin. Asiakkaan valintaan perustuvat järjestelmät soveltuvat useimpien palveluiden tuotantoon Tarvitaan asennemuutosta! Aino Närkki, Kilpailuneutraliteettiin liittyviä pullonkauloja Uudet toimijat / vanhat toimijat Henkilöstömitoitukseen liittyvät kysymykset Yksityisen ja julkisen toiminnan toimintaedellytykset Samat vaatimukset, jotka kohdistuvat palveluun, ei palveluntuottajaan Lupaprosessit Koordinaatio avien ja Valviran kesken Isot ja pienet toimijat Teknisten innovaatioiden ja muun kehittämistoiminnan huomioiminen valvonnassa ja mitoituksissa Laatuvaatimusten asettaminen realistiselle tasolle Aino Närkki,

23 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Hyvinvointipalveluiden tuottaminen Kataisen 1. hallituksen ohjelmassa Aino Närkki,

24 Avoin, rohkea ja oikeudenmukainen Suomi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen työllisyyden parantaminen osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon parannetaan Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Hallitusohjelma Katainen I tulo-, hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen ns. vanhuspalvelulaki laaja-alainen toimenpideohjelma huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuva kestävyysvaje vahvoihin peruskuntiin perustuva kunta- ja palvelurakenne Julkisen talouden vakauttaminen Aino Närkki, Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu vauhdilla STM on käynnistänyt huomattavan sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen vähin äänin. Työryhmän tarkoituksena on etsiä keinoja sosiaali- ja terveyshuollon toimintojen yhdistämiseksi sekä siirtää esh:n toimintoja kuntien vastuulle. Tavoitteena on uudistaa myös rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Terveyskeskusjärjestelmä laitetaan täysremonttiin: vuodeosastot poistetaan ja tilalle otetaan suurempi valikoima mm. kuntoutuspalveluita. Lisäksi synnytysosastoja karsitaan entisestään. Lääkintöneuvos Timo Keistinen korostaa, ettei uudistus saa vaarantaa palveluiden tasoa. Hänen mukaansa ideana on se, että usein tarvittavat palvelut ovat lähellä tai jopa kotona, mutta harvoin tarvittavat palvelut kauempana. Lisäksi palveluita suunnataan enemmän avo- ja kotihoitoon. Uudistusta selvittävää työryhmää johtaa kansliapäällikkö Kari Välimäki. Työryhmällä on aikaa vuoden 2012 loppuun, mutta väliraportti julkistetaan jo toukokuussa. Uudistukset on määrä saattaa voimaan vuonna 2015 kuntauudistuksen yhteydessä. Aino Närkki,

25 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki Lain tarkoitus Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista Parantaa iäkkään väestön mahdollisuutta osallistua ja päättää Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada palveluita Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden sisältöön Soveltamisala Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (2) 2. luku kunnan yleiset velvollisuudet suunnitelma palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kunnan voimavarat ja kunnan käytettävissä oleva henkilöstö (ei numeraalista henkilöstömitoitusta) Vanhusneuvosto; otettava mukaan valmistelutyöhön Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä toiminta Aino Närkki,

26 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (3) 3. luku: iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen Periaatteet Asiakkaan oikeus palvelutarpeen selvittämiseen Selvityksen sisältö Palvelusuunnitelma Vastuutyöntekijä Päätös palvelujen myöntämisestä; päätös viimeistään 3 kk:n kuluessa Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (4) 4. luku: palvelujen laatu Toimintayksikön henkilöstö ja johtaminen Toimintayksikön toimitilat Omavalvonta (koskee myös julkista sektoria) Viranomaisvalvonta Erinäiset säännökset mm. ilmoittaminen havaitusta palvelutarpeesta ja odotusaikojen julkaiseminen Aino Närkki,

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Kainuun 3. hyvinvointifoorumi Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus Kajaani 20.9.2011 Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki aino.narkki@sosiaaliala.fi

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula 16.12.2011 Kari Prättälä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta Sosiaalipalvelujen toimialaseminaari 20.11.2012 2012 Reijo Väärälä Apulaisosastopäällikkö Valtion

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Säädöspohja ja ohjeet Arvonlisäverolaki (1501/1993) Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus ohje

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo 24.1.2017 johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto Maakunnat 18 maakuntaa Valtuustot,

Lisätiedot

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen tilannekatsaus Terveyttä Lapista -päivät 2.9.2015 Ylitarkastaja Kati Hokkanen Etunimi Sukunimi Perustuslakivaliokunnan lausunnot Perustuslakivaliokunta katsoo, että

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LÄHTÖKOHTINA UNIVERSAALIT

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntapäivä Kuntauudistus

Etelä-Karjalan kuntapäivä Kuntauudistus Etelä-Karjalan kuntapäivä 16.5.2012 Kuntauudistus Kari Prättälä Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelma VM:n hahmotelma 2011 2012 2013 2014 Rakennelakityöryhmä: Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä: Hallituksen

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot