Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?"

Transkriptio

1 Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, JOENSUU Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry enn Jäsentyönantajat Työntekijöitä jäsenyhteisöissä Aino Närkki,

2 Sosiaalialan Työnantajat ry Työmarkkinatoiminta 1. yleissitova tes, neuvonta 2. erimielisyyksien selvittäminen 3. työlainsäädäntöön liittyvä koulutus Toimialaedunvalvonnan painopisteet julkisten markkinoiden avautuminen ja alan yrittäjyyden edistäminen 2. toimintaympäristömuutosten ennakointi 3. vaikuttamistoiminta 4. neuvonta toimiala-asioissa Aino Närkki, Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki,

3 Lainsäädännöllistä taustaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu EY:n arvonlisäverodirektiiviin ja Suomen arvonlisäverolakiin AVL 1 : Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa Liiketoiminnan arviointikriteerejä: ansiotarkoitus, johon liittyy Jatkuvuus Ulospäin suuntautuminen Itsenäisyys Tavanomainen yrittäjäriski (HE 88/93 ja kilpailulain muutos ) AVL 4 : yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain elinkeinotulostaan (poikkeus tarjoilupalvelujen ja kiinteistönhallintapalvelun oma käyttö) Aino Närkki, Kuntien elinkeinotoiminta ja uusi kilpailulaki Kilpailulaissa elinkeinonharjoittajan määritelmä laajenee vanhaan lakiin verrattuna Kilpailunrajoituslaki: --- joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia (hyödyke) Uusi kilpailulaki: --- joka harjoittaa taloudellista toimintaa (=tarjoaa markkinoille) Lainkohdan perustelut: Elinkeinonharjoittajia voivat olla myös valtion tai kuntien yhtiöt ja laitokset Muutoksella tarkoitus varmistaa kieltosäännösten tasavertainen soveltaminen yksityiseen ja julkiseen elinkeinotoimintaan Uusi kilpailulaki voimaan Aino Närkki,

4 Verohallituksen alv -ohjeet VH:n muistio sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverotuksesta 1999 VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovellettiin alkaen VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovelletaan lähtien VH:n ohje Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus lähtien Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta: Aino Närkki, Sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu ALV -lakiin ALV 37 (1501/1993): arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ALV 38 sosiaalihuollon määritelmä: valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Aino Närkki,

5 Verottomien sosiaalipalvelujen määritelmät (HE 88/1993, ko. lait ja asetukset) verotonta sosiaalihuoltoa on valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava aluehallintoviraston ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Hallituksen esityksen mukaan sosiaalihuollon tarkempi määritelmä tulisi sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuoltoa koskevista erityislaeista. Aino Närkki, ALV laki edellyttää, että arvonlisäverotonta toimintaa valvotaan viranomaisten toimesta Ympärivuorokautisesti annettavat palvelut: yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011, ) 7 :n mukaan avin tai Valviran lupa (mikäli lisäksi ilmoituksenvaraisia palveluja, ei niistä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle) Muut: ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (7 ) -> kunnan toimielin välittää tiedot aville Sekä ympärivuorokautisesti että muut palvelunantajat merkitään yksityisten palvelunantajien rekisteriin Aino Närkki,

6 VH:n ohjeen mukaiset määritelmät verottomuudesta Verotonta on Valtion, kuntien ja ky:en harjoittama sosiaalihuolto Julkisyhteisöjen palvelunantajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneeltä tuottajalta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain (verotonta on sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksama osuus) Asiakkaan edellisen lisäksi ostama palvelu jos verottomuusedellytykset täyttyvät Verottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden harjoittamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Aino Närkki, VH:n ohjeen edellytykset verottomuudelle 1. Palveluntuottaja on rekisteröity tai se on tehnyt ilmoituksen (toimielin valvoo ja antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttymisestä) 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa Aino Närkki,

7 Verottomat ns. tukipalvelut Kaikkia palvelujen tarjoajia, eli yksityisiä perhepäivähoitajia ja niin sanottuja kotipalvelujen tukipalvelujen tarjoajia, ei merkitä yllä mainittuun rekisteriin. Kyseisten palveluntarjoajien tulee kuitenkin tehdä toiminnastaan ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 ). Aino Närkki, Järjestämisen tulee perustua päätökseen tai sopimukseen Yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä tulee solmia nimenomainen kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot Asiakasmaksut velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. Aino Närkki,

8 Palvelu- tai muu vastaava suunnitelma on laadittava Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille. Jos asiakas taas hankkii palvelut suoraan yksityiseltä palvelun tarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun tarjoajan vastuu laatia suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä sosiaalihuollon tarpeen peruste asiakkaan toimintakyky palvelujen ja hoidon tarve palvelujen ja hoidon tavoitteet toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Aino Närkki, Valvontalaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa Omavalvontasuunnitelma on osa sosiaaliviranomaisten valvontaa ja siten myös osa palvelun laadun hallintaa sekä sen kehittämistä. Arvonlisäverolain 38 :n mukaan arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun edellytys on, että palvelu on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys jälkeen aloittavien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma 6 kk:n kuluessa ja vanhojen toimijoiden mennessä Aino Närkki,

9 Alihankkijoiden tuottamien palveluiden verottomuus Jotta alihankkijan tarjoamat palvelut olisivat arvonlisäverottomia, tulee myös alihankkijan myymien palvelujen täyttää esitetyt vaatimukset. Alihankkijan ei tarvitse kuitenkaan tehdä palvelusuunnitelmaa sosiaalipalvelun saajan kanssa. Alihankkijan kohdalla riittää, että kokonaispalvelun tarjoaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmassa täytyy mainita alihankintana hankittavat palvelut ja niiden tarve. Riittävänä näyttönä siitä, että toiselle palveluntuottajalle myyty palvelu luovutetaan edelleen asiakkaalle, voidaan pitää palveluntuottajan antamaa kirjallista vakuutusta. Vakuutuksessa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntuottajan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus alihankkijan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus viittaus palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen (asiakkaan nimi ja osoite sekä sopimuksen päiväys ja mahdollinen numero) alihankkijan luovuttaman palvelun luonne, sen tarve ja palvelun suorittamisen aloittamispäivä. Aino Närkki, Palvelusetelit ja arvonlisävero Palvelusetelillä järjestettävien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palvelun tuottaja täyttää edellä kohdissa VH:n ohjeen vaatimukset (kohdat ) Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta enemmän tai muita tavaroita ja palveluja kuin mihin palveluseteli oikeuttaa, kysymys on verottomasta sosiaalihuollosta ainoastaan, jos edellä em. vaatimukset täyttyvät. Aino Närkki,

10 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kunnan perusopetuslain nojalla järjestämä ja hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta on arvonlisäverolain 39 ja 40 :ssä tarkoitettua verotonta koulutusta. Siten esimerkiksi urheiluseuran vanhemmilta toiminnasta veloittama maksu on arvonlisäveroton. Muu kuin perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta voi olla arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, jos VH:n ohjeen edellytykset täyttyvät. Aino Närkki, Vähennysoikeus Verottomaan liiketoimintaan liittyvät hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia. Verottomien sosiaalihuoltopalvelujen myynti rajoittaa näin ollen palveluntuottajan oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa. Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on oikeus ns. laskennalliseen palautukseen (5 %) verottomaan sosiaalihuoltoon liittyvien palvelujen ja tavaroiden ostosta. Aino Närkki,

11 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Oma ohje: VH ohje , voimassa toistaiseksi Arvonlisäverolain 34 :n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Veroa ei myöskään suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Lain 35 :ssä on terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Lisäksi eräät terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut ovat verottomia (AVL 36 ). Aino Närkki, Vain terveyden- ja sairaanhoito voi olla verotonta Verottomia ovat vain sellaisten palveluiden myynti, jotka ovat terveyden- tai sairaanhoitoa. Esimerkiksi kauneudenhoitoon ja yleiseen virkistäytymiseen liittyvien palveluiden myynti on arvonlisäverollista. KHO:n ratkaisun 2000/69 mukaan rekisteriin merkityssä kuntoutuslaitoksessa järjestetyt kuntoremonttilomat olivat arvonlisäverollisia. Verotonta terveydenhuoltoa olivat ainoastaan lomiin sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat yksittäiset tutkimukset ja hoidot. KHO:n ratkaisussa 1999/123 rekisteriin merkityn yhtiön myymä laihdutusterapiahoito katsottiin verottomaksi siltä osin kuin se perustui lääkärin tutkimus- tai hoitomääräykseen. Hoito oli verollista, jos asiakas oli hakeutunut hoitoon omaehtoisesti tai lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Aino Närkki,

12 Uusimuotoiset terapiat Akupunktuuri ja lymfaterapia ovat verotonta terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelua, kun hoidon antaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut akupunktuuri- tai lymfaterapiakoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 :n mukaisena täydentävänä koulutuksena tai tähän verrattavana koulutuksena. Täydennyskoulutuksen pitää olla koulutuksen tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaisesti järjestettyä sekä korkeatasoista ja sen pitää johtaa ammattitoiminnan vaatimien valmiuksien hallintaan. Yksityisen koulutuksen pitää vastata tasoltaan ja kestoltaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien henkilökunnalle annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon täydennyskoulutusta. Sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat antaa akupunktuuria ja lymfaterapiaa saatuaan siihen täydennyskoulutuksen ovat lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja koulutettu hieroja. Sellaiset uusimuotoiset hoidot ja terapiat, jotka eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttäjä, ovat verollisia. Tällaisia verollisia hoitoja ovat esim. vyöhyketerapia, hermoratahieronta ja aromaterapia. Aino Närkki, Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus on arvonlisäverollista (KHO 2003/242). Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa ratkaisussa 2009/1043 erilaisten terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuksien myynti julkisen terveydenhuollon yksiköille katsottiin arvonlisäverolliseksi työvoiman vuokraukseksi. Aino Närkki,

13 Eräiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien tavaroiden ja palveluiden verottomuus Arvonlisäverolain 36 :n 1-4 kohdan mukaan seuraavien tavaroiden ja palveluiden myynti on verotonta: sairaankuljetukset erityisesti tätä tarkoitusta varten varustetulla kuljetusvälineellä, esimerkiksi ambulanssilla tai sairaankuljetukseen varustetulla helikopterilla; terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tutkimus- ja laboratoriopalvelut; hammaslääkärin, hammasteknikon ja erikoishammasteknikon myymät hammasproteesit ja niihin kohdistuvat hammastekniset työsuoritukset; äidinmaito, ihmisveri, ihmiselimet ja ihmiskudokset. Aino Närkki, Ns. piilevän alvin ongelma / tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotos eli vuoden aikana tuotettujen palvelujen (ja tavaroiden) arvo on yli 20 mrd euroa Sosiaalipalvelut työllistivät 2009 yhteensä henkilöä ja terveyspalvelut Yksityisen toiminnan osuus sosiaalipalveluissa oli 2009 n. 31 % ja terveyspalveluissa n. 23 % Yksityisillä verottomia suoritteita tuottavilla palveluntuottajilla ei ole alvin vähennysoikeutta Kunnallinen palveluntuottaja voi saada ns. laskennallisen alv palautuksen Aino Närkki,

14 Kuntien palautusmenettely Säädös (ALV 130 ) on ollut voimassa vuodesta 2002 lähtien ja palautuksen suuruus on 5 % palvelun tai tavaran ostohinnasta Palautus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon harjoittajalle maksettua tukea tai avustusta sekä kunnan omaa henkilöstöä varten ostettuja työterveyspalveluita Kunnille palautettava alv otetaan kuitenkin huomioon yhteisöveron tuoton ja valtio-osuuksien jaossa ja hankintoihin sisältyvä alv muodostuu sitä kautta kunnille kustannukseksi Käsittelytapa ei vähennä kilpailuhaittaa, jos markkinoille palveluita tuottavat kunnalliset toimijat (esim. liikelaitokset) eivät ota asiaa huomioon omassa palvelujen hinnoittelussaan Perimmäisenä tavoitteena ollut aikanaan taata verotuksellisesti kunnan itse tuottamien ja ulko ostettujen palvelujen välinen kilpailuneutraliteetti Aino Närkki, Palautusmenettely käytännössä Verovirasto palauttaa laskennallisen alvin kuukausittain kunnan selvityksen perusteella (kunnan omaan verolliseen myyntiin liittyvät alv:t, verollisen toiminnan kustannuksiin sisältyvät alv:t, palautusjärjestelmän piirissä oleviin kustannuksiin sisältyvät palautettavat alv:t) Palautus = vähennettävien ja palautettavien verojen yhteismäärä arvonlisäverollisen myynnin verot Vuoden 2002 lähtien palautuksesta valtiolle veronsaajana aiheutuva tulonmenetys on otettu laskennallisesti huomioon yhteisöveron jako-osuuksissa ja valtionosuuksien kustannuspohjissa Aino Närkki,

15 Mahdolliset haitat yksityiselle sektorille Haittaa yksityisten palvelujen kehittämistä Nostaa lopputuotteiden hintoja kuluttajien silmissä Voi vähentää kuntien halukkuutta ulkoistaa palveluja Voi olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia jos yksityiset palveluntoimittajat ja kunnalliset liikelaitokset kilpailevat samoista asiakkaista Ei kannusta yksityisiä palveluntuottajia järjestämään palvelutuotantoaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Aino Närkki, Erityiskysymys: toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraus Kiinteistön omistaja voi hakeutumiselle arvonlisäverovelvolliseksi on edellytyksenä Että kiinteistöä tai sen osaa käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa Tai käyttäjä on valtio Ja että toiminta on jatkuvaa Verottoman liiketoiminnan käyttöön otetun kiinteistön menoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei voida vähentää arvonlisäverotuksessa, vaan ne siirtyvät piilevinä veroina esimerkiksi toimitilavuokriin -> yksityisillä sote -tuottajilla voi olla vaikeuksia saada varsinkin uusia toimitiloja vuokratuksi (vuokranantaja menettäisi rakennustai peruskorjausvaiheen arvonlisäverojen vähennysoikeuden) Aino Närkki,

16 Arvio ns. piilevän alv:n määrästä (2009) Arviolta n. 7,6 % sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten kokonaisliikevaihdon määrästä Rahamääräisesti n. 310 milj. euroa Järjestöjen toiminta mukaan lukien arvioidaan ns. piilevän alv:n rahamääräiseksi arvoksi 460 milj. euroa Piilevän alv:n määrä ja merkitys vaihtelee eri toiminnoissa ja yrityksen sisällä Vaikuttaa esimerkiksi millaisissa toimitiloissa yritys toimii ja sisältyykö hankintoihin verottomia hankintoja muilta sosiaali- ja terveysalan yrityksiltä Osassa hankintoja verokanta on alhaisempi kuin 23 % jne. Aino Närkki, Esimerkkejä ns. piilevän alv:n osuudesta toimialoittain % liikevaihdosta Laboratoriopalvelut 12,5 Kuvantamispalvelut 11,1 Fysioterapiapalvelut 5,1 Sairaankuljetus 7,6 Asumisen sisältävät sosiaalipalv. 7,1 Avohuollon sosiaalipalvelut 6,0 Aino Närkki,

17 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Kilpailuttaminen ja kumppanuus - toistensa vastakohtia vai toistensa täydentäjiä Keskustelun teemoja: Kuinka paljon hyvinvointipalveluita ulkoistetaan toimiiko hankintalaki hyvinvointipalveluiden hankinnoissa Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen; palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi Miten saadaan yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle toiminnalle esimerkiksi valvonnassa, henkilöstömitoituksissa ja laadunhallinnassa Miten sanoo uusi hallitusohjelma? Aino Närkki,

18 Yhteistoiminnan hallinnollinen viitekehys KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUU (kunta, isäntäkunta, ky) PALVELUTUOTANNON ORGANISOINTI OMA TUOTANTO OSAKEYHTIÖ KUNTAYHTYMÄ OSTOPALVELU PALVELUSETELI TAI VASTAAVA -oma yksikkö -liikelaitos -oman kunnan -kuntien yhteinen -kunta+yksityinen -kuntayhtymä -liikelaitoskuntayhtymä -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa OMISTAJAOHJAUS -kunnan hallinto -yksityisoikeudel- Linen osakeyhtiölain mukaan -yhteistoimintasopimus -omistajaohjaus so pimusjärjestelyllä -yksityisoikeudelliset sopimukset -asiakasvalinta -kunta hyväksyy tuottajan Aino Närkki, Mitä sosiaalipalveluita kunnat ostavat? (2010) Kunta,ky Järjestö Yritys Yks.yht Päivähoito 88,7 5,6 5,7 11,3 Lastensuojelu 32,5 13,2 54,3 67,5 Vanhainkodit 88,6 8,4 3,0 11,4 Vammaiset /laitokset 82,7 16,0 1,3 17,3 Ikääntyneiden palveluas. 48,3 28,6 23,1 51,7 Ikääntyneiden tehostettu 45,1 28,1 26,8 54,9 Vammaisten asumispalv. 53,1 19,9 27,1 46,9 Vammaisten as.palv.24/7 44,4 22,4 33,2 55,6 Päihdehuollon as. palv. 34,8 59,0 6,2 65,2 Aino Närkki,

19 Keskustelua käydään palveluiden kehittämisestä hankintojen kautta Markkinoiden kehittäminen ja uudistaminen tavoitteena parantaa palveluiden laatua ja toiminnan tuottavuutta Hankinnan valmistelussa painoarvoa sille, että hankittava palvelu on entisiä ratkaisuja parempi Kertatoimitusta laajempi kehittäminen kumppanuus Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, innovatiiviset liiketoimintakonseptit Markkinoiden kehittäminen pidemmällä tähtäimellä esikaupalliset hankinnat (idea-> suunnittelu - >prototyyppi ->testaus ->lopputuote) Aino Närkki, Miksi yksityisen ja julkisen yhteistyötä? Taloudellisia perusteluita Palveluiden tarve lisääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa Julkisen sektorin uudet tarpeet vaativat uusia toimintatapoja (innovaationäkökulmasta julkisen ja yksityisen yhteistyö ei ole ideologinen kysymys!) Yksityisen sektorin taloudellisesti tehokas ja innovatiivinen toimintatapa Paineet veronkorotuksiin Poliittisia perusteluita Resurssipula vaikeuttaa palvelulupauksiin vastaamista Palveluelinkeinojen kehittäminen Palvelutuotannon monipuolistaminen Kansalaiset vaativat yksilöllisyyttä ja valinnavapautta palveluihin Aino Närkki,

20 Kaikki keinot tarvitaan, sillä Suomessa on 2020 EU:n heikoin huoltosuhde Aino Närkki, Rajoittaako lainsäädäntö kumppanuuksien kehittämistä? HANKINTA- LAINSÄÄDÄNTÖ PERUSTUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PUITELAKI PALVELUSETELISTÄ KILPAILUN RAJOITUS- LAINSÄÄDÄNTÖ KUMPPANUUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON ERITYISLAIN- SÄÄDÄNTÖ SISÄMARKKINA- POLITIIKKA VALTINTUKI- POLITIIKKA JA LAIN- SÄÄDÄNTÖ Aino Närkki,

21 Mitä kumppanuuksien kehittäminen vaatii päättäjiltä? Rohkeutta haastaa esimerkiksi poliitikot oma organisaatio totuttu hankintamenettely lainsäädäntö valtion viranomaiset Uskallusta kokeilla tilanteessa, jossa lopputuloksen arviointi on epävarmaa tai mahdotonta Luottamusta ja avointa yhteistyötä paljon toimijoita ja erilaisia tavoitteita, mutta yhteinen päämäärä Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä! Aino Närkki, Mahdollisuuksia kumppanuuksien kehittämiseksi Tilaajan ja palveluntarjoajan konsortio Tarjouspyynnössä ja tarjouksessa varataan tietty summa kehittämiseen Tarjoajien esivalintamenettely painottamalla kehittämispanostustusta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suorahankinta tutkimus- ja kehittämispalvelusta Sopimukseen sisällytettävät bonukset ja sanktiot Ns. käänteinen kilpailutus; käytettävissä tietty summa rahaa, laadullisesti paras voittaa Palveluseteli, henkilökohtainen budjetti Palvelualoitekäytäntö Aino Närkki,

22 Kunnan rooli muuttuu, yhteistyömuodot kehittyvät Perinteisessä hankinnassa ostettavan palvelun sisältö määritellään tarkasti ja tuottajille jää vain vähän tilaa kehittää palvelua Vaihtoehtona hankintakäytäntöjen kehittäminen siten, että tarjouspyynnössä kuvataan vaikutukset ja tavoitteet, joita palvelulla halutaan saavuttaa sekä määritellään kannusteita ja sanktioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintalain soveltaminen on muuttanut kuntien hallintoa avoimempaan suuntaa. Palveluiden uudistamisesta keskustellaan uusin äänenpainoin. Yksityisen sektorin muilla toimialoilla toimittajayhteistyö on pitkään ollut vakiintunut tapa kehittää toimintaa. Tulossa myös julkiselle sektorille ja hyvinvointipalveluihin. Asiakkaan valintaan perustuvat järjestelmät soveltuvat useimpien palveluiden tuotantoon Tarvitaan asennemuutosta! Aino Närkki, Kilpailuneutraliteettiin liittyviä pullonkauloja Uudet toimijat / vanhat toimijat Henkilöstömitoitukseen liittyvät kysymykset Yksityisen ja julkisen toiminnan toimintaedellytykset Samat vaatimukset, jotka kohdistuvat palveluun, ei palveluntuottajaan Lupaprosessit Koordinaatio avien ja Valviran kesken Isot ja pienet toimijat Teknisten innovaatioiden ja muun kehittämistoiminnan huomioiminen valvonnassa ja mitoituksissa Laatuvaatimusten asettaminen realistiselle tasolle Aino Närkki,

23 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Hyvinvointipalveluiden tuottaminen Kataisen 1. hallituksen ohjelmassa Aino Närkki,

24 Avoin, rohkea ja oikeudenmukainen Suomi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen työllisyyden parantaminen osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon parannetaan Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Hallitusohjelma Katainen I tulo-, hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen ns. vanhuspalvelulaki laaja-alainen toimenpideohjelma huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuva kestävyysvaje vahvoihin peruskuntiin perustuva kunta- ja palvelurakenne Julkisen talouden vakauttaminen Aino Närkki, Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu vauhdilla STM on käynnistänyt huomattavan sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen vähin äänin. Työryhmän tarkoituksena on etsiä keinoja sosiaali- ja terveyshuollon toimintojen yhdistämiseksi sekä siirtää esh:n toimintoja kuntien vastuulle. Tavoitteena on uudistaa myös rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Terveyskeskusjärjestelmä laitetaan täysremonttiin: vuodeosastot poistetaan ja tilalle otetaan suurempi valikoima mm. kuntoutuspalveluita. Lisäksi synnytysosastoja karsitaan entisestään. Lääkintöneuvos Timo Keistinen korostaa, ettei uudistus saa vaarantaa palveluiden tasoa. Hänen mukaansa ideana on se, että usein tarvittavat palvelut ovat lähellä tai jopa kotona, mutta harvoin tarvittavat palvelut kauempana. Lisäksi palveluita suunnataan enemmän avo- ja kotihoitoon. Uudistusta selvittävää työryhmää johtaa kansliapäällikkö Kari Välimäki. Työryhmällä on aikaa vuoden 2012 loppuun, mutta väliraportti julkistetaan jo toukokuussa. Uudistukset on määrä saattaa voimaan vuonna 2015 kuntauudistuksen yhteydessä. Aino Närkki,

25 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki Lain tarkoitus Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista Parantaa iäkkään väestön mahdollisuutta osallistua ja päättää Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada palveluita Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden sisältöön Soveltamisala Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (2) 2. luku kunnan yleiset velvollisuudet suunnitelma palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kunnan voimavarat ja kunnan käytettävissä oleva henkilöstö (ei numeraalista henkilöstömitoitusta) Vanhusneuvosto; otettava mukaan valmistelutyöhön Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä toiminta Aino Närkki,

26 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (3) 3. luku: iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen Periaatteet Asiakkaan oikeus palvelutarpeen selvittämiseen Selvityksen sisältö Palvelusuunnitelma Vastuutyöntekijä Päätös palvelujen myöntämisestä; päätös viimeistään 3 kk:n kuluessa Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (4) 4. luku: palvelujen laatu Toimintayksikön henkilöstö ja johtaminen Toimintayksikön toimitilat Omavalvonta (koskee myös julkista sektoria) Viranomaisvalvonta Erinäiset säännökset mm. ilmoittaminen havaitusta palvelutarpeesta ja odotusaikojen julkaiseminen Aino Närkki,

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Kainuun 3. hyvinvointifoorumi Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus Kajaani 20.9.2011 Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki aino.narkki@sosiaaliala.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Palveleva Helsinki -hankkeen infotilaisuus, Papa Giovanni 29.1.2009 Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät 10.2.2009 1 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Hallitusohjelma asettaa vahvoille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi 80 70

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan kaupunki ja JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) Päivitetty 28.11.2011 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula 16.12.2011 Kari Prättälä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Arvonlisäverotus sosiaalija terveysalalla

Arvonlisäverotus sosiaalija terveysalalla Tervetuloa verkkoseminaariin: Arvonlisäverotus sosiaalija terveysalalla 15.11.2017 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus - Yleistä Kati Tamminen Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus

Lisätiedot

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski SOTE-uudistus POSKE-PÄIVÄT 13.6.2013 Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski Esityksen sisältö Hallitusohjelman painoalueet Toimintaympäristön muutos Tavoitetila Palvelurakenneuudistuksen linjaukset Palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Sote ja valinnanvapaus katsaus

Sote ja valinnanvapaus katsaus Sote ja valinnanvapaus katsaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 31.1.2017 Kirsi Varhila 1 21.3.2017 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Sotekeskustuottajat Maakunta Järjestämisvastuu

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus

Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus Mats Brommels Medical Management Centre 09.06.2017 Agenda Todellisuus Tulevaisuus Tarkoituksenmukaisuus Markkinat Rajat ylittävä hoito kansallisen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta Sosiaalipalvelujen toimialaseminaari 20.11.2012 2012 Reijo Väärälä Apulaisosastopäällikkö Valtion

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Säädöspohja ja ohjeet Arvonlisäverolaki (1501/1993) Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus ohje

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila Sote- ja maakuntauudistus - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen Outi Antila 2.11.2016 1 Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto Valtuusto 4.3.2013 39 1. LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA Kh. 20.2.2013 51 Esityslistan liitteet 1-4 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote. Kirsi Varhila Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote. Kirsi Varhila Virpi Kölhi Sosiaali ja terveydenhuollon valvonnan uusi ote Kirsi Varhila Virpi Kölhi 1 26.5.2017 Mahdollisuuksien ikkuna on auki Toimintaympäristön muutos Digitalisaatio Virastouudistus 2 26.5.2017 Sotekeskustuottajat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Palveluja kotiin - vuonna 2015?

Palveluja kotiin - vuonna 2015? Palveluja kotiin - vuonna 2015? MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 1 2 3 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot