Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?"

Transkriptio

1 Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, JOENSUU Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry enn Jäsentyönantajat Työntekijöitä jäsenyhteisöissä Aino Närkki,

2 Sosiaalialan Työnantajat ry Työmarkkinatoiminta 1. yleissitova tes, neuvonta 2. erimielisyyksien selvittäminen 3. työlainsäädäntöön liittyvä koulutus Toimialaedunvalvonnan painopisteet julkisten markkinoiden avautuminen ja alan yrittäjyyden edistäminen 2. toimintaympäristömuutosten ennakointi 3. vaikuttamistoiminta 4. neuvonta toimiala-asioissa Aino Närkki, Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki,

3 Lainsäädännöllistä taustaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu EY:n arvonlisäverodirektiiviin ja Suomen arvonlisäverolakiin AVL 1 : Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa Liiketoiminnan arviointikriteerejä: ansiotarkoitus, johon liittyy Jatkuvuus Ulospäin suuntautuminen Itsenäisyys Tavanomainen yrittäjäriski (HE 88/93 ja kilpailulain muutos ) AVL 4 : yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain elinkeinotulostaan (poikkeus tarjoilupalvelujen ja kiinteistönhallintapalvelun oma käyttö) Aino Närkki, Kuntien elinkeinotoiminta ja uusi kilpailulaki Kilpailulaissa elinkeinonharjoittajan määritelmä laajenee vanhaan lakiin verrattuna Kilpailunrajoituslaki: --- joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia (hyödyke) Uusi kilpailulaki: --- joka harjoittaa taloudellista toimintaa (=tarjoaa markkinoille) Lainkohdan perustelut: Elinkeinonharjoittajia voivat olla myös valtion tai kuntien yhtiöt ja laitokset Muutoksella tarkoitus varmistaa kieltosäännösten tasavertainen soveltaminen yksityiseen ja julkiseen elinkeinotoimintaan Uusi kilpailulaki voimaan Aino Närkki,

4 Verohallituksen alv -ohjeet VH:n muistio sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverotuksesta 1999 VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovellettiin alkaen VH:n ohje Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus / sovelletaan lähtien VH:n ohje Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus lähtien Ohjeet löytyvät verohallinnon sivuilta: Aino Närkki, Sosiaalipalvelujen arvonlisäverottomuus perustuu ALV -lakiin ALV 37 (1501/1993): arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ALV 38 sosiaalihuollon määritelmä: valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Aino Närkki,

5 Verottomien sosiaalipalvelujen määritelmät (HE 88/1993, ko. lait ja asetukset) verotonta sosiaalihuoltoa on valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava aluehallintoviraston ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Hallituksen esityksen mukaan sosiaalihuollon tarkempi määritelmä tulisi sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuoltoa koskevista erityislaeista. Aino Närkki, ALV laki edellyttää, että arvonlisäverotonta toimintaa valvotaan viranomaisten toimesta Ympärivuorokautisesti annettavat palvelut: yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011, ) 7 :n mukaan avin tai Valviran lupa (mikäli lisäksi ilmoituksenvaraisia palveluja, ei niistä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle) Muut: ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan (7 ) -> kunnan toimielin välittää tiedot aville Sekä ympärivuorokautisesti että muut palvelunantajat merkitään yksityisten palvelunantajien rekisteriin Aino Närkki,

6 VH:n ohjeen mukaiset määritelmät verottomuudesta Verotonta on Valtion, kuntien ja ky:en harjoittama sosiaalihuolto Julkisyhteisöjen palvelunantajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneeltä tuottajalta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain (verotonta on sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksama osuus) Asiakkaan edellisen lisäksi ostama palvelu jos verottomuusedellytykset täyttyvät Verottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden harjoittamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Aino Närkki, VH:n ohjeen edellytykset verottomuudelle 1. Palveluntuottaja on rekisteröity tai se on tehnyt ilmoituksen (toimielin valvoo ja antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttymisestä) 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa Aino Närkki,

7 Verottomat ns. tukipalvelut Kaikkia palvelujen tarjoajia, eli yksityisiä perhepäivähoitajia ja niin sanottuja kotipalvelujen tukipalvelujen tarjoajia, ei merkitä yllä mainittuun rekisteriin. Kyseisten palveluntarjoajien tulee kuitenkin tehdä toiminnastaan ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 ). Aino Närkki, Järjestämisen tulee perustua päätökseen tai sopimukseen Yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä tulee solmia nimenomainen kirjallinen sopimus, jossa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot Asiakasmaksut velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. Aino Närkki,

8 Palvelu- tai muu vastaava suunnitelma on laadittava Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille. Jos asiakas taas hankkii palvelut suoraan yksityiseltä palvelun tarjoajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palvelun tarjoajan vastuu laatia suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä sosiaalihuollon tarpeen peruste asiakkaan toimintakyky palvelujen ja hoidon tarve palvelujen ja hoidon tavoitteet toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Aino Närkki, Valvontalaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa Omavalvontasuunnitelma on osa sosiaaliviranomaisten valvontaa ja siten myös osa palvelun laadun hallintaa sekä sen kehittämistä. Arvonlisäverolain 38 :n mukaan arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun edellytys on, että palvelu on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys jälkeen aloittavien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma 6 kk:n kuluessa ja vanhojen toimijoiden mennessä Aino Närkki,

9 Alihankkijoiden tuottamien palveluiden verottomuus Jotta alihankkijan tarjoamat palvelut olisivat arvonlisäverottomia, tulee myös alihankkijan myymien palvelujen täyttää esitetyt vaatimukset. Alihankkijan ei tarvitse kuitenkaan tehdä palvelusuunnitelmaa sosiaalipalvelun saajan kanssa. Alihankkijan kohdalla riittää, että kokonaispalvelun tarjoaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmassa täytyy mainita alihankintana hankittavat palvelut ja niiden tarve. Riittävänä näyttönä siitä, että toiselle palveluntuottajalle myyty palvelu luovutetaan edelleen asiakkaalle, voidaan pitää palveluntuottajan antamaa kirjallista vakuutusta. Vakuutuksessa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntuottajan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus alihankkijan nimi, osoite ja mahdollinen Y-tunnus viittaus palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen (asiakkaan nimi ja osoite sekä sopimuksen päiväys ja mahdollinen numero) alihankkijan luovuttaman palvelun luonne, sen tarve ja palvelun suorittamisen aloittamispäivä. Aino Närkki, Palvelusetelit ja arvonlisävero Palvelusetelillä järjestettävien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palvelun tuottaja täyttää edellä kohdissa VH:n ohjeen vaatimukset (kohdat ) Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta enemmän tai muita tavaroita ja palveluja kuin mihin palveluseteli oikeuttaa, kysymys on verottomasta sosiaalihuollosta ainoastaan, jos edellä em. vaatimukset täyttyvät. Aino Närkki,

10 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kunnan perusopetuslain nojalla järjestämä ja hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta on arvonlisäverolain 39 ja 40 :ssä tarkoitettua verotonta koulutusta. Siten esimerkiksi urheiluseuran vanhemmilta toiminnasta veloittama maksu on arvonlisäveroton. Muu kuin perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta voi olla arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, jos VH:n ohjeen edellytykset täyttyvät. Aino Närkki, Vähennysoikeus Verottomaan liiketoimintaan liittyvät hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia. Verottomien sosiaalihuoltopalvelujen myynti rajoittaa näin ollen palveluntuottajan oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa. Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on oikeus ns. laskennalliseen palautukseen (5 %) verottomaan sosiaalihuoltoon liittyvien palvelujen ja tavaroiden ostosta. Aino Närkki,

11 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Oma ohje: VH ohje , voimassa toistaiseksi Arvonlisäverolain 34 :n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Veroa ei myöskään suoriteta, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Lain 35 :ssä on terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Lisäksi eräät terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut ovat verottomia (AVL 36 ). Aino Närkki, Vain terveyden- ja sairaanhoito voi olla verotonta Verottomia ovat vain sellaisten palveluiden myynti, jotka ovat terveyden- tai sairaanhoitoa. Esimerkiksi kauneudenhoitoon ja yleiseen virkistäytymiseen liittyvien palveluiden myynti on arvonlisäverollista. KHO:n ratkaisun 2000/69 mukaan rekisteriin merkityssä kuntoutuslaitoksessa järjestetyt kuntoremonttilomat olivat arvonlisäverollisia. Verotonta terveydenhuoltoa olivat ainoastaan lomiin sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat yksittäiset tutkimukset ja hoidot. KHO:n ratkaisussa 1999/123 rekisteriin merkityn yhtiön myymä laihdutusterapiahoito katsottiin verottomaksi siltä osin kuin se perustui lääkärin tutkimus- tai hoitomääräykseen. Hoito oli verollista, jos asiakas oli hakeutunut hoitoon omaehtoisesti tai lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Aino Närkki,

12 Uusimuotoiset terapiat Akupunktuuri ja lymfaterapia ovat verotonta terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelua, kun hoidon antaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on saanut akupunktuuri- tai lymfaterapiakoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 18 :n mukaisena täydentävänä koulutuksena tai tähän verrattavana koulutuksena. Täydennyskoulutuksen pitää olla koulutuksen tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaisesti järjestettyä sekä korkeatasoista ja sen pitää johtaa ammattitoiminnan vaatimien valmiuksien hallintaan. Yksityisen koulutuksen pitää vastata tasoltaan ja kestoltaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien henkilökunnalle annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon täydennyskoulutusta. Sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat antaa akupunktuuria ja lymfaterapiaa saatuaan siihen täydennyskoulutuksen ovat lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja koulutettu hieroja. Sellaiset uusimuotoiset hoidot ja terapiat, jotka eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttäjä, ovat verollisia. Tällaisia verollisia hoitoja ovat esim. vyöhyketerapia, hermoratahieronta ja aromaterapia. Aino Närkki, Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus Terveydenhuoltohenkilöstön vuokraus on arvonlisäverollista (KHO 2003/242). Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa ratkaisussa 2009/1043 erilaisten terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuksien myynti julkisen terveydenhuollon yksiköille katsottiin arvonlisäverolliseksi työvoiman vuokraukseksi. Aino Närkki,

13 Eräiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien tavaroiden ja palveluiden verottomuus Arvonlisäverolain 36 :n 1-4 kohdan mukaan seuraavien tavaroiden ja palveluiden myynti on verotonta: sairaankuljetukset erityisesti tätä tarkoitusta varten varustetulla kuljetusvälineellä, esimerkiksi ambulanssilla tai sairaankuljetukseen varustetulla helikopterilla; terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tutkimus- ja laboratoriopalvelut; hammaslääkärin, hammasteknikon ja erikoishammasteknikon myymät hammasproteesit ja niihin kohdistuvat hammastekniset työsuoritukset; äidinmaito, ihmisveri, ihmiselimet ja ihmiskudokset. Aino Närkki, Ns. piilevän alvin ongelma / tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotos eli vuoden aikana tuotettujen palvelujen (ja tavaroiden) arvo on yli 20 mrd euroa Sosiaalipalvelut työllistivät 2009 yhteensä henkilöä ja terveyspalvelut Yksityisen toiminnan osuus sosiaalipalveluissa oli 2009 n. 31 % ja terveyspalveluissa n. 23 % Yksityisillä verottomia suoritteita tuottavilla palveluntuottajilla ei ole alvin vähennysoikeutta Kunnallinen palveluntuottaja voi saada ns. laskennallisen alv palautuksen Aino Närkki,

14 Kuntien palautusmenettely Säädös (ALV 130 ) on ollut voimassa vuodesta 2002 lähtien ja palautuksen suuruus on 5 % palvelun tai tavaran ostohinnasta Palautus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon harjoittajalle maksettua tukea tai avustusta sekä kunnan omaa henkilöstöä varten ostettuja työterveyspalveluita Kunnille palautettava alv otetaan kuitenkin huomioon yhteisöveron tuoton ja valtio-osuuksien jaossa ja hankintoihin sisältyvä alv muodostuu sitä kautta kunnille kustannukseksi Käsittelytapa ei vähennä kilpailuhaittaa, jos markkinoille palveluita tuottavat kunnalliset toimijat (esim. liikelaitokset) eivät ota asiaa huomioon omassa palvelujen hinnoittelussaan Perimmäisenä tavoitteena ollut aikanaan taata verotuksellisesti kunnan itse tuottamien ja ulko ostettujen palvelujen välinen kilpailuneutraliteetti Aino Närkki, Palautusmenettely käytännössä Verovirasto palauttaa laskennallisen alvin kuukausittain kunnan selvityksen perusteella (kunnan omaan verolliseen myyntiin liittyvät alv:t, verollisen toiminnan kustannuksiin sisältyvät alv:t, palautusjärjestelmän piirissä oleviin kustannuksiin sisältyvät palautettavat alv:t) Palautus = vähennettävien ja palautettavien verojen yhteismäärä arvonlisäverollisen myynnin verot Vuoden 2002 lähtien palautuksesta valtiolle veronsaajana aiheutuva tulonmenetys on otettu laskennallisesti huomioon yhteisöveron jako-osuuksissa ja valtionosuuksien kustannuspohjissa Aino Närkki,

15 Mahdolliset haitat yksityiselle sektorille Haittaa yksityisten palvelujen kehittämistä Nostaa lopputuotteiden hintoja kuluttajien silmissä Voi vähentää kuntien halukkuutta ulkoistaa palveluja Voi olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia jos yksityiset palveluntoimittajat ja kunnalliset liikelaitokset kilpailevat samoista asiakkaista Ei kannusta yksityisiä palveluntuottajia järjestämään palvelutuotantoaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla Aino Närkki, Erityiskysymys: toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraus Kiinteistön omistaja voi hakeutumiselle arvonlisäverovelvolliseksi on edellytyksenä Että kiinteistöä tai sen osaa käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa Tai käyttäjä on valtio Ja että toiminta on jatkuvaa Verottoman liiketoiminnan käyttöön otetun kiinteistön menoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei voida vähentää arvonlisäverotuksessa, vaan ne siirtyvät piilevinä veroina esimerkiksi toimitilavuokriin -> yksityisillä sote -tuottajilla voi olla vaikeuksia saada varsinkin uusia toimitiloja vuokratuksi (vuokranantaja menettäisi rakennustai peruskorjausvaiheen arvonlisäverojen vähennysoikeuden) Aino Närkki,

16 Arvio ns. piilevän alv:n määrästä (2009) Arviolta n. 7,6 % sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten kokonaisliikevaihdon määrästä Rahamääräisesti n. 310 milj. euroa Järjestöjen toiminta mukaan lukien arvioidaan ns. piilevän alv:n rahamääräiseksi arvoksi 460 milj. euroa Piilevän alv:n määrä ja merkitys vaihtelee eri toiminnoissa ja yrityksen sisällä Vaikuttaa esimerkiksi millaisissa toimitiloissa yritys toimii ja sisältyykö hankintoihin verottomia hankintoja muilta sosiaali- ja terveysalan yrityksiltä Osassa hankintoja verokanta on alhaisempi kuin 23 % jne. Aino Närkki, Esimerkkejä ns. piilevän alv:n osuudesta toimialoittain % liikevaihdosta Laboratoriopalvelut 12,5 Kuvantamispalvelut 11,1 Fysioterapiapalvelut 5,1 Sairaankuljetus 7,6 Asumisen sisältävät sosiaalipalv. 7,1 Avohuollon sosiaalipalvelut 6,0 Aino Närkki,

17 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Kilpailuttaminen ja kumppanuus - toistensa vastakohtia vai toistensa täydentäjiä Keskustelun teemoja: Kuinka paljon hyvinvointipalveluita ulkoistetaan toimiiko hankintalaki hyvinvointipalveluiden hankinnoissa Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen; palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi Miten saadaan yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle toiminnalle esimerkiksi valvonnassa, henkilöstömitoituksissa ja laadunhallinnassa Miten sanoo uusi hallitusohjelma? Aino Närkki,

18 Yhteistoiminnan hallinnollinen viitekehys KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUU (kunta, isäntäkunta, ky) PALVELUTUOTANNON ORGANISOINTI OMA TUOTANTO OSAKEYHTIÖ KUNTAYHTYMÄ OSTOPALVELU PALVELUSETELI TAI VASTAAVA -oma yksikkö -liikelaitos -oman kunnan -kuntien yhteinen -kunta+yksityinen -kuntayhtymä -liikelaitoskuntayhtymä -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa -yritys tuottaa -yhteisö tuottaa -elinkeinonharjoit. tuottaa OMISTAJAOHJAUS -kunnan hallinto -yksityisoikeudel- Linen osakeyhtiölain mukaan -yhteistoimintasopimus -omistajaohjaus so pimusjärjestelyllä -yksityisoikeudelliset sopimukset -asiakasvalinta -kunta hyväksyy tuottajan Aino Närkki, Mitä sosiaalipalveluita kunnat ostavat? (2010) Kunta,ky Järjestö Yritys Yks.yht Päivähoito 88,7 5,6 5,7 11,3 Lastensuojelu 32,5 13,2 54,3 67,5 Vanhainkodit 88,6 8,4 3,0 11,4 Vammaiset /laitokset 82,7 16,0 1,3 17,3 Ikääntyneiden palveluas. 48,3 28,6 23,1 51,7 Ikääntyneiden tehostettu 45,1 28,1 26,8 54,9 Vammaisten asumispalv. 53,1 19,9 27,1 46,9 Vammaisten as.palv.24/7 44,4 22,4 33,2 55,6 Päihdehuollon as. palv. 34,8 59,0 6,2 65,2 Aino Närkki,

19 Keskustelua käydään palveluiden kehittämisestä hankintojen kautta Markkinoiden kehittäminen ja uudistaminen tavoitteena parantaa palveluiden laatua ja toiminnan tuottavuutta Hankinnan valmistelussa painoarvoa sille, että hankittava palvelu on entisiä ratkaisuja parempi Kertatoimitusta laajempi kehittäminen kumppanuus Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, innovatiiviset liiketoimintakonseptit Markkinoiden kehittäminen pidemmällä tähtäimellä esikaupalliset hankinnat (idea-> suunnittelu - >prototyyppi ->testaus ->lopputuote) Aino Närkki, Miksi yksityisen ja julkisen yhteistyötä? Taloudellisia perusteluita Palveluiden tarve lisääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa Julkisen sektorin uudet tarpeet vaativat uusia toimintatapoja (innovaationäkökulmasta julkisen ja yksityisen yhteistyö ei ole ideologinen kysymys!) Yksityisen sektorin taloudellisesti tehokas ja innovatiivinen toimintatapa Paineet veronkorotuksiin Poliittisia perusteluita Resurssipula vaikeuttaa palvelulupauksiin vastaamista Palveluelinkeinojen kehittäminen Palvelutuotannon monipuolistaminen Kansalaiset vaativat yksilöllisyyttä ja valinnavapautta palveluihin Aino Närkki,

20 Kaikki keinot tarvitaan, sillä Suomessa on 2020 EU:n heikoin huoltosuhde Aino Närkki, Rajoittaako lainsäädäntö kumppanuuksien kehittämistä? HANKINTA- LAINSÄÄDÄNTÖ PERUSTUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PUITELAKI PALVELUSETELISTÄ KILPAILUN RAJOITUS- LAINSÄÄDÄNTÖ KUMPPANUUS SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON ERITYISLAIN- SÄÄDÄNTÖ SISÄMARKKINA- POLITIIKKA VALTINTUKI- POLITIIKKA JA LAIN- SÄÄDÄNTÖ Aino Närkki,

21 Mitä kumppanuuksien kehittäminen vaatii päättäjiltä? Rohkeutta haastaa esimerkiksi poliitikot oma organisaatio totuttu hankintamenettely lainsäädäntö valtion viranomaiset Uskallusta kokeilla tilanteessa, jossa lopputuloksen arviointi on epävarmaa tai mahdotonta Luottamusta ja avointa yhteistyötä paljon toimijoita ja erilaisia tavoitteita, mutta yhteinen päämäärä Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä! Aino Närkki, Mahdollisuuksia kumppanuuksien kehittämiseksi Tilaajan ja palveluntarjoajan konsortio Tarjouspyynnössä ja tarjouksessa varataan tietty summa kehittämiseen Tarjoajien esivalintamenettely painottamalla kehittämispanostustusta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suorahankinta tutkimus- ja kehittämispalvelusta Sopimukseen sisällytettävät bonukset ja sanktiot Ns. käänteinen kilpailutus; käytettävissä tietty summa rahaa, laadullisesti paras voittaa Palveluseteli, henkilökohtainen budjetti Palvelualoitekäytäntö Aino Närkki,

22 Kunnan rooli muuttuu, yhteistyömuodot kehittyvät Perinteisessä hankinnassa ostettavan palvelun sisältö määritellään tarkasti ja tuottajille jää vain vähän tilaa kehittää palvelua Vaihtoehtona hankintakäytäntöjen kehittäminen siten, että tarjouspyynnössä kuvataan vaikutukset ja tavoitteet, joita palvelulla halutaan saavuttaa sekä määritellään kannusteita ja sanktioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintalain soveltaminen on muuttanut kuntien hallintoa avoimempaan suuntaa. Palveluiden uudistamisesta keskustellaan uusin äänenpainoin. Yksityisen sektorin muilla toimialoilla toimittajayhteistyö on pitkään ollut vakiintunut tapa kehittää toimintaa. Tulossa myös julkiselle sektorille ja hyvinvointipalveluihin. Asiakkaan valintaan perustuvat järjestelmät soveltuvat useimpien palveluiden tuotantoon Tarvitaan asennemuutosta! Aino Närkki, Kilpailuneutraliteettiin liittyviä pullonkauloja Uudet toimijat / vanhat toimijat Henkilöstömitoitukseen liittyvät kysymykset Yksityisen ja julkisen toiminnan toimintaedellytykset Samat vaatimukset, jotka kohdistuvat palveluun, ei palveluntuottajaan Lupaprosessit Koordinaatio avien ja Valviran kesken Isot ja pienet toimijat Teknisten innovaatioiden ja muun kehittämistoiminnan huomioiminen valvonnassa ja mitoituksissa Laatuvaatimusten asettaminen realistiselle tasolle Aino Närkki,

23 Ohjelma Arvonlisäverotus sosiaali- ja terveyspalveluissa Tausta, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet Ns. piilevä alv, sen tausta ja määrä Kuntien laskennallinen alv palautus Julkisen ja yksityisen kumppanuus Kilpailuttaminen ja kumppanuus / vastakohtia vai toisiaan täydentäviä Yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle / kilpailuneutraliteettikysymyksiä Lainsäädännön muutokset ja tulossa olevista uudistuksista Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus ja sen eteneminen Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922 / 2011 Kuntalain uudistaminen Kuntauudistuksen eteneminen Aino Närkki, Hyvinvointipalveluiden tuottaminen Kataisen 1. hallituksen ohjelmassa Aino Närkki,

24 Avoin, rohkea ja oikeudenmukainen Suomi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen työllisyyden parantaminen osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon parannetaan Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Hallitusohjelma Katainen I tulo-, hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen ns. vanhuspalvelulaki laaja-alainen toimenpideohjelma huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuva kestävyysvaje vahvoihin peruskuntiin perustuva kunta- ja palvelurakenne Julkisen talouden vakauttaminen Aino Närkki, Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu vauhdilla STM on käynnistänyt huomattavan sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen vähin äänin. Työryhmän tarkoituksena on etsiä keinoja sosiaali- ja terveyshuollon toimintojen yhdistämiseksi sekä siirtää esh:n toimintoja kuntien vastuulle. Tavoitteena on uudistaa myös rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Terveyskeskusjärjestelmä laitetaan täysremonttiin: vuodeosastot poistetaan ja tilalle otetaan suurempi valikoima mm. kuntoutuspalveluita. Lisäksi synnytysosastoja karsitaan entisestään. Lääkintöneuvos Timo Keistinen korostaa, ettei uudistus saa vaarantaa palveluiden tasoa. Hänen mukaansa ideana on se, että usein tarvittavat palvelut ovat lähellä tai jopa kotona, mutta harvoin tarvittavat palvelut kauempana. Lisäksi palveluita suunnataan enemmän avo- ja kotihoitoon. Uudistusta selvittävää työryhmää johtaa kansliapäällikkö Kari Välimäki. Työryhmällä on aikaa vuoden 2012 loppuun, mutta väliraportti julkistetaan jo toukokuussa. Uudistukset on määrä saattaa voimaan vuonna 2015 kuntauudistuksen yhteydessä. Aino Närkki,

25 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki Lain tarkoitus Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista Parantaa iäkkään väestön mahdollisuutta osallistua ja päättää Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada palveluita Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden sisältöön Soveltamisala Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (2) 2. luku kunnan yleiset velvollisuudet suunnitelma palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Kunnan voimavarat ja kunnan käytettävissä oleva henkilöstö (ei numeraalista henkilöstömitoitusta) Vanhusneuvosto; otettava mukaan valmistelutyöhön Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä toiminta Aino Närkki,

26 Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (3) 3. luku: iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen Periaatteet Asiakkaan oikeus palvelutarpeen selvittämiseen Selvityksen sisältö Palvelusuunnitelma Vastuutyöntekijä Päätös palvelujen myöntämisestä; päätös viimeistään 3 kk:n kuluessa Aino Närkki, Lakiluonnos ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta eli ns. vanhuslaki (4) 4. luku: palvelujen laatu Toimintayksikön henkilöstö ja johtaminen Toimintayksikön toimitilat Omavalvonta (koskee myös julkista sektoria) Viranomaisvalvonta Erinäiset säännökset mm. ilmoittaminen havaitusta palvelutarpeesta ja odotusaikojen julkaiseminen Aino Närkki,

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa

Kainuun 3. hyvinvointifoorumi. Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Kainuun 3. hyvinvointifoorumi Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus Kajaani 20.9.2011 Julkisen ja yksityisen kumppanuus hyvinvointipalveluissa Elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki aino.narkki@sosiaaliala.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Palveleva Helsinki -hankkeen infotilaisuus, Papa Giovanni 29.1.2009 Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät 10.2.2009 1 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Hallitusohjelma asettaa vahvoille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi 80 70

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan kaupunki ja JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) Päivitetty 28.11.2011 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta. toimialaseminaari. Reijo Väärälä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksesta Sosiaalipalvelujen toimialaseminaari 20.11.2012 2012 Reijo Väärälä Apulaisosastopäällikkö Valtion

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Säädöspohja ja ohjeet Arvonlisäverolaki (1501/1993) Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus ohje

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Palveluja kotiin - vuonna 2015?

Palveluja kotiin - vuonna 2015? Palveluja kotiin - vuonna 2015? MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 1 2 3 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä

Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä Markkinoiden toimivuus ja piilevä arvonlisävero kilpailuneutraliteetti yksityisen ja kunnallisen tuotannon välillä Sosiaali ja terveyspalvelut Hoivapalvelut: 5 % laskennallinen alv. palautus takaa kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Terveyspalvelut kansantaloudessa Terveyspalvelujen tuotos, eli tuotettujen palvelujen arvo

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten ja markkinoiden kehitys HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho Ulla Maija Laiho Tampere 30.9.2013 Tietopohja TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Lähihoitajakoulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari Kuopio, 9.10.2013 sosiaali- ja terveysministeri 2010-luvun toimintaympäristö Globalisaatio Teknologian

Lisätiedot

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT 1 (6) Muistio Tukes diaarinro 30.12.2013 777/62/2014 Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT Turvapuhelimella ja sitä täydentävillä laitteilla, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Palveluja kotiin arvonlisäverottomasti ja kotitalousvähennystä hyödyntäen

Palveluja kotiin arvonlisäverottomasti ja kotitalousvähennystä hyödyntäen Palveluja kotiin arvonlisäverottomasti ja kotitalousvähennystä hyödyntäen MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava

Lisätiedot

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista Palvelustrategiassa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot