Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys"

Transkriptio

1 Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys Eroamisselvitykseen kuuluvat palvelulinjojen selvitykset tulevat olemaan pääosiltaan myös vuosien palvelutasosuunnitelma, jota tarkennetaan jokaista toimintavuotta koskevalla vuosisopimuksella tarkempine tavoitteineen. Palvelutasosuunnitelma on strateginen asiakirja, joka keskittyy valtuustokausittaiseen suunnitteluun ja painopisteiden määrittelyyn. 1. Päätös eroamisesta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kärsämäen kunnanvaltuuston päätöksen mukaan irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli Ppky Selänne kilpailuttaa Kärsämäen kunnan asettamien ohjeiden mukaisesti Ppky Selänteen järjestämisvastuulla olevia Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käynnistyä kesäkuussa Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen hyväksi. Päätöksen johdosta on käyty neuvottelu jäsenkuntien kanssa , jossa sovittiin eroamisselvityksen aloittamisesta. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. 2. Taloudelliset vaikutukset ja peruspääoma Kuntayhtymän toiminta on perustunut siihen, että vuosittain kuntayhtymälle ei ole

2 muodostunut ali- tai ylijäämää. Kuntien maksuosuudet on määritelty kunkin vuoden kustannusten mukaisiksi. Kärsämäen kunnalle ei siten tarvitse maksaa osuutta muodostuneesta ylijäämästä tai ei tarvitse periä korvausta mahdollisesta alijäämästä. Kuntayhtymän kirjanpito perustuu kunnittaiseen kustannusten seurantaan ja kirjanpidon kustannuspaikat on määritelty kunnittain. Kuntien yhteiset kustannukset on jaettu asukasluvun mukaisesti. Taloudellisia vaikutuksia kuntayhtymän toimintaa on sellaisilla kuntien yhteisillä kustannuksilla, jotka eivät pienene vaikka kuntayhtymän toiminta supistuu. Tällaisia kustannuksia voivat olla esim. lääkäripäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. Kuntayhtymä voi erikseen sovittaessa myydä palveluja Kärsämäen kunnalle tai vastaavasti ostaa palveluja siltä, mikä vähentää yhteisten palvelujen purkamisesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Näitä asioita selvitetään jäljempänä palvelulinjakohtaisissa selvityksissä. Kuntayhtymän peruspääoma 1 /asukas on määritelty perussopimuksessa jäsenkuntien asukasluvun mukaisesti ja se on peritty kunnilta vuoden 2014 aikana. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti jäsenkunnan erotessa peruspääoma pienenee eroavan kunnan peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdasta lukien kuin kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu. Yhtymä maksaa eroavalle kunnalle sen osuuden jäsenyyden päättyessä vahvistettavasta peruspääomasta sekä palauttaa perussopimuksen mukaisen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Kuntayhtymä palauttaa Kärsämäen kunnalle maksetun rahallisen peruspääomaosuuden. Perussopimuksen 24 mukaisesti kuntayhtymän toiminnan alkaessa jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymän palvelukseen siirtyneen henkilökunnan lomapalkkavelan tilanteen mukaisena kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa vastaavasti Kärsämäen kunnalle siirtyvän henkilökunnan osalta lomapalkkavelan tilanteen mukaisena. 3. Toiminnalliset muutokset Johdon, toimistopalvelujen sekä tukipalveluyksikön henkilökuntamäärä tulevat muuttumaan, koska osa henkilökunnasta tulee siirtymään Kärsämäen kunnan palvelukseen. 2

3 Kuntayhtymän tarvitsemat johdon, toimisto- ja tukipalvelut pystytään järjestämään ja toiminnoille pystytään järjestämään asianmukaiset toimitilat, vaikka Kärsämäellä olevat toimitilat jäävät pois käytöstä. Varhaiskasvatuksen Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Varhaiskasvatus on lähipalvelua, toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Hyvinvointipalveluissa neuvolapalvelut ovat lähipalveluja, joiden tarvitsemat toimitilat ja henkilökunta on palvelevat asianomaisen kunnan asiakkaita ja toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Lastensuojelussa toimintamalli on ollut hieman erilainen, koska osa työntekijöistä on toiminut jopa koko kuntayhtymän alueella. Mutta lastensuojelussakin toiminta sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään asianmukaisella tavalla kolmelle jäsenkunnalle. Vammaispalveluissa Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat selkeästi määriteltävissä ja asiakkaiden tarvitsemat palvelut pystytään tuottamaan. Hoito- ja vanhustyön palveluissa toiminta jatkuu kolmessa kunnassa olevissa toimipisteissä ja niissä toimineella henkilökunnalla. Myös kotihoidon henkilökunta säilyy kolmessa jäsenkunnassa entisellään ja jatkaa toimintaa tuttujen asiakkaiden kanssa. Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa lääkäripäivystyksen uudelleen järjestelyjä selvitetään. Röntgenpalveluja tullaan tarjoamaan Kärsämäen kunnalle ostopalvelusopimuksella vuoden 2015 loppuun. Työterveyshuollon palveluja annetaan kärsämäkisille yrityksille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työterveyshuollon tarvitsemia toimitiloja Kärsämäellä selvitellään. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuottaja jatkossa voi olla oma kuntayhtymä tai isäntäkunta. Kärsämäen kunnalla on mahdollisuus olla osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Ympäristö- ja rakennuspalveluiden uudelleen järjestelyt selvitetään vuoden 2015 aikana. 4. Henkilöstöä koskevat muutokset Eroamisen vaikutukset henkilöstöön jakaantuvat kahteen ryhmään: vaikutukset 3

4 kuntayhtymän palvelukseen jäävään henkilöstöön ja vaikutukset Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvään henkilöstöön. Kuntayhtymän palvelukseen jäävän henkilöstön palvelussuhteen ehdot, henkilöstöhallinto ja henkilöstöhallinnon ohjeistus säilyvät pääosin nykyisellään. Henkilöstöhallinnon toimintamalleihin ja ohjeistukseen voidaan joutua tekemään eroamisen johdosta joitakin teknisiä tarkennuksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaikutuksiltaan olennaisia. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot eli palkkaus, vuosiloma-, perhe-, virka-/työvapaa- sekä työaika-asiat pysyvät entisellään. Myös henkilöstöetuudet - esim. työpaikkaruokailu, liikuntapalvelut - säilyvät. Työsuojeluja ammattiyhdistysten luottamushenkilöorganisaatio sopeutetaan uuteen organisaatioon. Palvelutoiminnan muutoksista voi aiheutua työtehtävien muutoksia sellaisille työntekijöille, joiden tehtäviin on kuulunut Kärsämäen kunnalle siirtyviä palveluja. Tällaisia työntekijöitä voivat olla esim. sosiaalityöntekijät ja esimiehet. Palvelutoiminnan muutokset selvitetään 3. kohdassa. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö siirtyy pääosin viranhaltija- ja työsopimuslain mukaisella liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksessa viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä. Asiaa on valmisteltu vuoden 2014 aikana kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa. Yhteistoimintalain mukaisesti liikkeen luovutuksessa kuntayhtymän ja Kärsämäen kunnan luovutuksen saajana on yhteistyössä selvitettävä ammattiyhdistysten luottamusmiehille ja henkilöstölle luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa luovutusta eikä oikeutta jäädä luovuttajan palvelukseen, mutta hän voi irtisanoutua ennen liikkeen luovutusta normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Kärsämäen kunnalle liikkeen luovutuksessa siirtyvät toiminnalliset kokonaisuudet ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Liikkeen luovutuksessa siirtyviä toiminnallisia kokonaisuuksia ovat Kärsämäellä toimineet kuntayhtymän varhaiskasvatus, neuvolaja perhetyö, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vuodeosastot, kehitysvammaisten työkeskus, terapiapalvelujen avopalvelut, terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, väline- ja laitoshuolto, hammashuolto, työterveyshuolto ja kuntoutus. Toiminnallisia lisäselvityksiä on tehty johto-, esimies- ja toimistotehtävissä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä työskentelevän henkilöstön osalta. Näiden toimintojen työntekijät tekevät työtä useammassa kunnassa olevissa toimipisteissä tai useammasta kunnasta olevien asiakkaiden kanssa. Liikkeen luovutuksessa siirtyvistä toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä on lista tämän selvityksen 4

5 liitteenä. Joulu-tammikuun vaihteessa työssä olevat määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät selviävät lähempänä työnantajan vaihtumista ja heidän tietonsa tullaan ilmoittamaan Kärsämäen kunnalle. 5. Vaikutukset perussopimukseen ja hallintosääntöön Yhden jäsenkunnan eroamisen johdosta on vuoden 2014 puolella tehty muutoksia perussopimukseen ja hallintosääntöön tehdään muutoksia vuoden 2015 puolella. Tarkistamista vaativat mm. seuraavat perussopimuksen ja hallintosäännön kohdat: jäsenkuntien määrittely (ps:n 2 ) yhtymähallituksen jäsenten määrä (ps:n 7 ) ympäristölautakunnan jäsenten määrä (ps:n 9 ) tarkastuslautakunnan jäsenten määrä (ps:n 12 ) yksilöjaoksen jäsen määrä (hs:n 5 ) 6. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus Perussopimuksen perustelumuistion 18 :n mukaisesti kuntayhtymän perustamisvaiheessa jäsenkuntien vuokrattavissa tiloissa ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan kuuluva irtaimisto luovutettiin apporttina kuntayhtymälle. Irtaimiston kirjanpidollinen poistamaton jäännösarvo lisättiin kunkin kunnan peruspääomaosuuteen. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti kuntayhtymä palauttaa perussopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden eroavalle sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisesti perustamisen yhteydessä apporttina siirtynyt irtaimisto poistetaan kuntayhtymän käyttöomaisuuskirjanpidossa kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä. Irtaimisto on siis poistettu mennessä, joten kuntayhtymän perustamisen yhteydessä siirtyneellä irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa kuntayhtymän taseessa. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ostettu investointimenoista käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuus on atk-ohjelmia, hoitokalusteita ja tutkimuslaitteita. 5

6 Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle Kärsämäen kunnan omistamissa tiloissa ollut ja kuntayhtymälle siirtynyt irtaimisto siirtyy eroamisessa Kärsämäen kunnalle takaisin. Irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa eikä Kärsämäen kunta maksa siitä korvauksia kuntayhtymälle. Kuntayhtymän toiminnan aikana hankittu käyttöomaisuus, jonka poistot on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa kokonaan Kärsämäen kustannuspaikoille, siirtyy Kärsämäen kunnalle ja Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle kyseisen käyttöomaisuuden tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. Käyttöomaisuus, joka on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa useammalle jäsenkunnalle, ei siirry Kärsämäen kunnalle. Tällaista käyttöomaisuutta ovat atk-ohjelmat. Kärsämäen kunta maksaa atk-ohjelmien investointimenoista korvauksena kuntayhtymälle Kärsämäen kustannuspaikoille kuntayhtymän kirjanpidossa kohdennetun tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. 7. Saatavat Taseessa olevat Kärsämäen kunnalle kuuluvat saatavat Kärsämäen kunta maksaa tilanteen mukaisena. Saatavien perintä jatkuu normaalisti poistettujen saatavien osalta. Perinnän kautta saadut saatavat tilitetään Kärsämäen kunnalle puolivuosittain. 8. Toimitilat Kuntayhtymä on toiminut Kärsämäellä perussopimuksen mukaisesti Kärsämäen kunnalta vuokratuissa tiloissa, joista on tehty vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset on tehty seuraavista tiloista: - terveyskeskus - Lastentalo Kuusipiha - kunnantalon toimistotilat - työkeskus - liikekeskuksen toimistotilat - eläinlääkärin toimitilat 6

7 - palvelukeskus Koivupuisto Vuokrasopimukset on irtisanottu päättyväksi ja niissä oleva toiminta siirtyy Kärsämäen kunnalle. Vuokrasopimusten päättymisestä ei makseta korvauksia puolin eikä toisin. Eläinlääkärin ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden henkilökunnan toimitilojen vuokraus neuvotellaan erikseen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. 8. Sopimukset Kuntayhtymällä on lukuisia sopimuksia, jotka koskevat myös Kärsämäellä olevia toimintoja. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät toiminnan siirtyessä vastaanottajalle. Toiminnan vastaanottajana Kärsämäen kunta vastaa tietojen siirtymisestä kolmannelle osapuolelle, jotta asiakas- ja muut tiedot saadaan ajan tasalle. 9. Tietojärjestelmät Kuntayhtymän toiminnan aikana hankitut tietojärjestelmät jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle korvauksena oman osuutensa tietojärjestelmien kirjanpidon mukaisesta poistamattomasta jäännösarvosta tilanteen mukaisesti. Asiaa selvitetään tarkemmin kohdassa 5. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus. Kärsämäen kunnalle ei siirry Selänteen tietojärjestelmiä. Tarvittaessa sopijaosapuolena ovat myös tietojärjestelmätoimittajat. Keskeiset tietojärjestelmät ja toimittajat ovat seuraavat: Abilita talous- ja henkilöstöhallinto (Abilita Oy) Basware maksuliikennejärjestelmä ProConsona sosiaalityö (CGI Oy) ProConsona päivähoito (CGI Oy) ProConsona lastenvalvoja/ajanvaraus (CGI Oy) Titania (CGI Oy) Effica terveystoimi (Tieto Oyj) 7

8 KuntaNet rakennusvalvonta (CGI Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Digia ympäristöpalvelut (Digia Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Provet eläinlääkintahuolto (Finnish Net Solution Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Kuntarekry Dynasty Selänteen verkko Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä Kärsämäen toiminnot irrotetaan Selänteen tietoverkosta lukien ja kuntayhtymä jatkaa toimintaa tietoturvallisesti omassa tietoverkossaan. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin poistetaan alkaen. Potilastietojärjestelmän käytöstä ajalla päätetään erikseen. 10. Eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyvä sopimus Eroamisselvityksen täytäntöönpano aiheuttaa erilaisia toimenpiteitä ja oikeustoimia. Kärsämäen kunnan eroamispäätöksen osalta on ollut esillä erilaisia laillisuuteen liittyviä seikkoja. Kärsämäen kunnan tekemästä sotepalveluiden tuottamissopimuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen. Kärsämäki kilpailuttaa uudestaan sotepalvelut. Kuntayhtymän etujen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä liitteen mukainen sopimus Kärsämäen kunnan kanssa eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta, jos kaupungin eroamista koskeva päätös kumotaan tai kielletään eroamisselvityksen täytäntöönpanon aloittamisen jälkeen. 8

9 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE LIITE 1. HOITO- JA VANHUSTYÖ KOTIHOITO Ahola Minja 1 Hintsala Marja-Liisa 1 Isola Kaija 1 Isola Sinikka 1 Kaketti Eija 1 Kangas Päivi 1 Kielenniva Sirpa 1 Saarikoski Anneli 1 Mustola Merja 1 Pirnes Pirjo 1 Saarikoski Elisa 1 Hyvölä Nelli 1 Petäjä Lea 1 TEHOSTETTU PALV.AS.OMA TOIMINTA Ahola Marika 1 Alatalo Raija 1 Astikainen Seija 1 Glad Aini 1 Haaga Leena 1 Hemilä Leena 1 Huhta Anita 1 Isola Eija 1 Isola Tiina 1 Kankaanpää Päivi 1 Kauppinen Heidi 1 Kinnunen Mervi 1 Knuutila Sirpa 1 Korkatti Maritta 1 Kyllönen Tuula 1 Riittinen Maria 1 Jokitalo Juhani 1 Lapintaival Leena 1 Manninen Taimi 1 Mustola Ulla 1 Myllymäki Teija 1 Pentikäinen Riitta 1 Pussila Tiina 1 Puttonen Airi 1 Seppä Tiina 1 Seppälä Irma 1 Vähäaho Jaana 1 Ylikangas Teija 1 Mielonen Maija 1 Tanska Pauliina 1 Haapakoski Niina, sij saakka LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VARHAISKASVATUS Sarjanoja Riikka 1 ÄITIYS- JA LASTEN NEUVOLA Lehtola Ulla 1 Svala Tellervo 1 LASTENSUOJELUN PERHETYÖ Pety301, avoin Mykkänen Maarit 1 PERHEPÄIVÄHOITO PÄIVÄKOTI Kiiskinen Eevi 1 Kivioja Maija 1 Koponen Sirpa 1 Kukkola Tiina 1 Lopina Riitta 1 Luttinen Sirpa 1 9

10 Ohenoja Marjo 1 Soininen Silja 1 Mäntynen Niina 1 Pesonen Raija 1 Pitkäkangas Tarja 1 Ahlhom Katri 1 Aaltosaari Nina, sij saakka Saari Toni, sij saakka Mustola Johanna, sij saakka Tuohimaa Heidi, sij saakka RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Myllylahti Martta 1 Niemi Merja 1 Svala Sirkka 1 Lintula Arja 1 Tiikkainen Mari 1 Uusitalo Elvi 1 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Mikkilä Riitta 1 AIKUISSOSIAALITYÖ Myllylä- Ristinen Hilkka 1 MIELENTERVEYSPALVELUT Pesonen Elli 1 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA Impola Tarja 1 Mykkänen Pentti 1 Perälä Kirsti 1 Ranto Jaana 1 Hyvölä Riitta 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT FYSIOTERAPIA Fysioterapeutti, avoin HOITAJIEN VASTAANOTTO Jokitalo Heli 1 Kielenniva Anne 1 Mehtälä Elvi 1 LABORATORIO Mäntylammi Elisa 1 LÄÄKÄRIPALVELUT Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi PUHETERAPIA RÖNTGEN SUUN JA HAMPAIDEN HUOLTO Terveyskeskushammaslääkäri, avoin vakanssi Räisänen Arja-Sisko 1 Vähätiitto Sisko 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VÄLINE- JA LAITOSHUOLTO Hautajoki Eija 1 Hepa-aho Terttu 1 Ojala Päivi 1 JOHTO TOIMISTOPALVELUT Estola Ritva 1 Kaijankoski Elisa 1 TALOUSHALLINTO SELMA Hirvimäki Marja-Leena 1 KAIKKI YHTEENSÄ 85 10

11 Liite 2. SOPIMUS KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 1. Sopijaosapuolet Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (myöhemmin kuntayhtymä) Y-tunnus Kärsämäen kunta (myöhemmin kunta) Y-tunnus Sopimuksen tausta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Valtioneuvosto on omalla päätöksellään siirtänyt Kärsämäen eroamista kuntayhtymästä saakka. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Eroamisselvityksen valmistelusta ja laadinnasta on aiheutunut kuntayhtymälle kustannuksia. Yhtymähallitus on hyväksynyt eroamisselvityksen, jonka mukaisesti jäsenkunnan eroamisen johdosta kuntayhtymässä tehdään monenlaisia eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä, jotka koskevat kuntayhtymän toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. 3. Sovittavat asiat Kunta on velvollinen korvamaan kuntayhtymälle eroamisselvityksen valmistelusta, laadinnasta ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kunta on velvollinen korvaamaan myös eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kustannukset, jos kunnan kuntayhtymästä eroamispäätös ei toteudu alkaen. Tilanne voi aiheutua esimerkiksi siitä, että Kärsämäen kunnanvaltuuston kuntayhtymästä eroamispäätös kumotaan tai muuten todetaan pätemättömäksi hallinto- tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tai jos eroamista koskeva päätös muutoin kumotaan tai estetään valtioneuvoston tai muun valtionhallinnon viranomaisen päätöksellä. Kuntayhtymälle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai vahinkoa eroamisselvityksen mukaisista toimenpiteistä tai niiden perumisesta. 11

12 Kärsämäen kunnan eroamisesta alkaen ei ole yksituumaista jäsenkuntien päätöstä. Perussopimuksen 23 :n mukaan eroamisen tulee tapahtua jäsenkuntia vahingoittamattomalla tavalla. Kärsämäen kunnan eroaminen aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia kustannuksia muille jäsenkunnille. Kunta on velvollinen korvaamaan eroamisesta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Kuntayhtymä esittää kunnalle kuntayhtymälle aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista asianmukaiset selvitykset tai kirjanpidon mukaiset laskelmat ja tositteet. Kunnan on maksettava korvaukset 30 päivän kuluessa siitä, kun selvitykset on esitetty. Mikäli maksu viivästyy, niin eräpäivästä maksupäivään maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Sopimuksen mukaiset korvausvaatimukset on esitettävä sopimuksen voimassaolo aikana. Sopimus koskee myös vuoden 2014 aikana tehtäviä päätöksiä tai muuttunutta tilannetta, jos se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että Kärsämäen kunta ei eroakaan kuntayhtymän jäsenyydestä. 4. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, niin erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä ja välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 6. Päiväys ja allekirjoitukset Haapajärvellä.2014 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Jorma Turunen vt. kuntayhtymän johtaja Kärsämäen kunta Riitta Hokkanen kunnanjohtaja 12

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolet ovat Loimaan kaupunki ja Oripään kunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Hyväksytty: PoSan jäsenkunnat: Honkajoen kunnanvaltuusto 30.3.2009 17 Jämijärven kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SOPIMUS SIIKALATVAN KUNNAN IRTAUTUMISESTA SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN JÄSENYYDESTÄ

SOPIMUS SIIKALATVAN KUNNAN IRTAUTUMISESTA SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN JÄSENYYDESTÄ SOPIMUS SIIKALATVAN KUNNAN IRTAUTUMISESTA SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN JÄSENYYDESTÄ Osapuolet: Haapaveden kaupunki/ sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (jäljempänä Helmi) Pyhännän kunta Siikalatvan kunta

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

LIIKKEENLUOVUTUSOPIMUS Sivu 1 / 5

LIIKKEENLUOVUTUSOPIMUS Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 Sopimuksen tarkoitus Sopijapuolet Yhteyshenkilöt Tällä sopimuksella sovitaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen Tohmajärven terveyskeskuksen röntgenpalvelujen siirtämisestä

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ 1(5) YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimuksen osapuolet Puumalan kunta (jäljempänä tässä sopimuksessa Puumala

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat kunnat: Hartolan kunta, Heinolan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1 23.6.2008 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1. Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on sama, mikä oli voittanut nimiehdotus

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus PERUSSOPIMUS Raision seudun koulutuskuntayhtymä 1.6.2017 Yhtymähallitus 16.2.2017 Liite 2/2 Yhtymähallitus 20.4.2017 Yhtymävaltuusto 20.6.2017 Liite 1/x 2 Perussopimus 1 LUKU - KUNTAYHTYMÄ... 3 1 Nimi

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 50 Kokousaika 15.6.2016 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille

Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille Sivu 1 / 5 Sopimus Tyks Loimaan / Vakka-Suomen sairaalan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Loimaan / Uudenkaupungin kaupungille 1. OSAPUOLET Luovuttaja VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm Nimi Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm 14.9.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSESSA KOLME PALVELUKESKUSTA Maakunnat Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. (6) Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Järjestäjävastuun luovuttajina

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet:

Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Yh 19.10.2015 119 Liite 1 Yhte ist oim inta sopim us maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot