Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys"

Transkriptio

1 Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys Eroamisselvitykseen kuuluvat palvelulinjojen selvitykset tulevat olemaan pääosiltaan myös vuosien palvelutasosuunnitelma, jota tarkennetaan jokaista toimintavuotta koskevalla vuosisopimuksella tarkempine tavoitteineen. Palvelutasosuunnitelma on strateginen asiakirja, joka keskittyy valtuustokausittaiseen suunnitteluun ja painopisteiden määrittelyyn. 1. Päätös eroamisesta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kärsämäen kunnanvaltuuston päätöksen mukaan irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli Ppky Selänne kilpailuttaa Kärsämäen kunnan asettamien ohjeiden mukaisesti Ppky Selänteen järjestämisvastuulla olevia Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käynnistyä kesäkuussa Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen hyväksi. Päätöksen johdosta on käyty neuvottelu jäsenkuntien kanssa , jossa sovittiin eroamisselvityksen aloittamisesta. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. 2. Taloudelliset vaikutukset ja peruspääoma Kuntayhtymän toiminta on perustunut siihen, että vuosittain kuntayhtymälle ei ole

2 muodostunut ali- tai ylijäämää. Kuntien maksuosuudet on määritelty kunkin vuoden kustannusten mukaisiksi. Kärsämäen kunnalle ei siten tarvitse maksaa osuutta muodostuneesta ylijäämästä tai ei tarvitse periä korvausta mahdollisesta alijäämästä. Kuntayhtymän kirjanpito perustuu kunnittaiseen kustannusten seurantaan ja kirjanpidon kustannuspaikat on määritelty kunnittain. Kuntien yhteiset kustannukset on jaettu asukasluvun mukaisesti. Taloudellisia vaikutuksia kuntayhtymän toimintaa on sellaisilla kuntien yhteisillä kustannuksilla, jotka eivät pienene vaikka kuntayhtymän toiminta supistuu. Tällaisia kustannuksia voivat olla esim. lääkäripäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. Kuntayhtymä voi erikseen sovittaessa myydä palveluja Kärsämäen kunnalle tai vastaavasti ostaa palveluja siltä, mikä vähentää yhteisten palvelujen purkamisesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Näitä asioita selvitetään jäljempänä palvelulinjakohtaisissa selvityksissä. Kuntayhtymän peruspääoma 1 /asukas on määritelty perussopimuksessa jäsenkuntien asukasluvun mukaisesti ja se on peritty kunnilta vuoden 2014 aikana. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti jäsenkunnan erotessa peruspääoma pienenee eroavan kunnan peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdasta lukien kuin kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu. Yhtymä maksaa eroavalle kunnalle sen osuuden jäsenyyden päättyessä vahvistettavasta peruspääomasta sekä palauttaa perussopimuksen mukaisen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Kuntayhtymä palauttaa Kärsämäen kunnalle maksetun rahallisen peruspääomaosuuden. Perussopimuksen 24 mukaisesti kuntayhtymän toiminnan alkaessa jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymän palvelukseen siirtyneen henkilökunnan lomapalkkavelan tilanteen mukaisena kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa vastaavasti Kärsämäen kunnalle siirtyvän henkilökunnan osalta lomapalkkavelan tilanteen mukaisena. 3. Toiminnalliset muutokset Johdon, toimistopalvelujen sekä tukipalveluyksikön henkilökuntamäärä tulevat muuttumaan, koska osa henkilökunnasta tulee siirtymään Kärsämäen kunnan palvelukseen. 2

3 Kuntayhtymän tarvitsemat johdon, toimisto- ja tukipalvelut pystytään järjestämään ja toiminnoille pystytään järjestämään asianmukaiset toimitilat, vaikka Kärsämäellä olevat toimitilat jäävät pois käytöstä. Varhaiskasvatuksen Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Varhaiskasvatus on lähipalvelua, toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Hyvinvointipalveluissa neuvolapalvelut ovat lähipalveluja, joiden tarvitsemat toimitilat ja henkilökunta on palvelevat asianomaisen kunnan asiakkaita ja toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Lastensuojelussa toimintamalli on ollut hieman erilainen, koska osa työntekijöistä on toiminut jopa koko kuntayhtymän alueella. Mutta lastensuojelussakin toiminta sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään asianmukaisella tavalla kolmelle jäsenkunnalle. Vammaispalveluissa Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat selkeästi määriteltävissä ja asiakkaiden tarvitsemat palvelut pystytään tuottamaan. Hoito- ja vanhustyön palveluissa toiminta jatkuu kolmessa kunnassa olevissa toimipisteissä ja niissä toimineella henkilökunnalla. Myös kotihoidon henkilökunta säilyy kolmessa jäsenkunnassa entisellään ja jatkaa toimintaa tuttujen asiakkaiden kanssa. Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa lääkäripäivystyksen uudelleen järjestelyjä selvitetään. Röntgenpalveluja tullaan tarjoamaan Kärsämäen kunnalle ostopalvelusopimuksella vuoden 2015 loppuun. Työterveyshuollon palveluja annetaan kärsämäkisille yrityksille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työterveyshuollon tarvitsemia toimitiloja Kärsämäellä selvitellään. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuottaja jatkossa voi olla oma kuntayhtymä tai isäntäkunta. Kärsämäen kunnalla on mahdollisuus olla osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Ympäristö- ja rakennuspalveluiden uudelleen järjestelyt selvitetään vuoden 2015 aikana. 4. Henkilöstöä koskevat muutokset Eroamisen vaikutukset henkilöstöön jakaantuvat kahteen ryhmään: vaikutukset 3

4 kuntayhtymän palvelukseen jäävään henkilöstöön ja vaikutukset Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvään henkilöstöön. Kuntayhtymän palvelukseen jäävän henkilöstön palvelussuhteen ehdot, henkilöstöhallinto ja henkilöstöhallinnon ohjeistus säilyvät pääosin nykyisellään. Henkilöstöhallinnon toimintamalleihin ja ohjeistukseen voidaan joutua tekemään eroamisen johdosta joitakin teknisiä tarkennuksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaikutuksiltaan olennaisia. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot eli palkkaus, vuosiloma-, perhe-, virka-/työvapaa- sekä työaika-asiat pysyvät entisellään. Myös henkilöstöetuudet - esim. työpaikkaruokailu, liikuntapalvelut - säilyvät. Työsuojeluja ammattiyhdistysten luottamushenkilöorganisaatio sopeutetaan uuteen organisaatioon. Palvelutoiminnan muutoksista voi aiheutua työtehtävien muutoksia sellaisille työntekijöille, joiden tehtäviin on kuulunut Kärsämäen kunnalle siirtyviä palveluja. Tällaisia työntekijöitä voivat olla esim. sosiaalityöntekijät ja esimiehet. Palvelutoiminnan muutokset selvitetään 3. kohdassa. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö siirtyy pääosin viranhaltija- ja työsopimuslain mukaisella liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksessa viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä. Asiaa on valmisteltu vuoden 2014 aikana kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa. Yhteistoimintalain mukaisesti liikkeen luovutuksessa kuntayhtymän ja Kärsämäen kunnan luovutuksen saajana on yhteistyössä selvitettävä ammattiyhdistysten luottamusmiehille ja henkilöstölle luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa luovutusta eikä oikeutta jäädä luovuttajan palvelukseen, mutta hän voi irtisanoutua ennen liikkeen luovutusta normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Kärsämäen kunnalle liikkeen luovutuksessa siirtyvät toiminnalliset kokonaisuudet ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Liikkeen luovutuksessa siirtyviä toiminnallisia kokonaisuuksia ovat Kärsämäellä toimineet kuntayhtymän varhaiskasvatus, neuvolaja perhetyö, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vuodeosastot, kehitysvammaisten työkeskus, terapiapalvelujen avopalvelut, terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, väline- ja laitoshuolto, hammashuolto, työterveyshuolto ja kuntoutus. Toiminnallisia lisäselvityksiä on tehty johto-, esimies- ja toimistotehtävissä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä työskentelevän henkilöstön osalta. Näiden toimintojen työntekijät tekevät työtä useammassa kunnassa olevissa toimipisteissä tai useammasta kunnasta olevien asiakkaiden kanssa. Liikkeen luovutuksessa siirtyvistä toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä on lista tämän selvityksen 4

5 liitteenä. Joulu-tammikuun vaihteessa työssä olevat määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät selviävät lähempänä työnantajan vaihtumista ja heidän tietonsa tullaan ilmoittamaan Kärsämäen kunnalle. 5. Vaikutukset perussopimukseen ja hallintosääntöön Yhden jäsenkunnan eroamisen johdosta on vuoden 2014 puolella tehty muutoksia perussopimukseen ja hallintosääntöön tehdään muutoksia vuoden 2015 puolella. Tarkistamista vaativat mm. seuraavat perussopimuksen ja hallintosäännön kohdat: jäsenkuntien määrittely (ps:n 2 ) yhtymähallituksen jäsenten määrä (ps:n 7 ) ympäristölautakunnan jäsenten määrä (ps:n 9 ) tarkastuslautakunnan jäsenten määrä (ps:n 12 ) yksilöjaoksen jäsen määrä (hs:n 5 ) 6. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus Perussopimuksen perustelumuistion 18 :n mukaisesti kuntayhtymän perustamisvaiheessa jäsenkuntien vuokrattavissa tiloissa ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan kuuluva irtaimisto luovutettiin apporttina kuntayhtymälle. Irtaimiston kirjanpidollinen poistamaton jäännösarvo lisättiin kunkin kunnan peruspääomaosuuteen. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti kuntayhtymä palauttaa perussopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden eroavalle sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisesti perustamisen yhteydessä apporttina siirtynyt irtaimisto poistetaan kuntayhtymän käyttöomaisuuskirjanpidossa kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä. Irtaimisto on siis poistettu mennessä, joten kuntayhtymän perustamisen yhteydessä siirtyneellä irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa kuntayhtymän taseessa. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ostettu investointimenoista käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuus on atk-ohjelmia, hoitokalusteita ja tutkimuslaitteita. 5

6 Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle Kärsämäen kunnan omistamissa tiloissa ollut ja kuntayhtymälle siirtynyt irtaimisto siirtyy eroamisessa Kärsämäen kunnalle takaisin. Irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa eikä Kärsämäen kunta maksa siitä korvauksia kuntayhtymälle. Kuntayhtymän toiminnan aikana hankittu käyttöomaisuus, jonka poistot on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa kokonaan Kärsämäen kustannuspaikoille, siirtyy Kärsämäen kunnalle ja Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle kyseisen käyttöomaisuuden tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. Käyttöomaisuus, joka on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa useammalle jäsenkunnalle, ei siirry Kärsämäen kunnalle. Tällaista käyttöomaisuutta ovat atk-ohjelmat. Kärsämäen kunta maksaa atk-ohjelmien investointimenoista korvauksena kuntayhtymälle Kärsämäen kustannuspaikoille kuntayhtymän kirjanpidossa kohdennetun tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. 7. Saatavat Taseessa olevat Kärsämäen kunnalle kuuluvat saatavat Kärsämäen kunta maksaa tilanteen mukaisena. Saatavien perintä jatkuu normaalisti poistettujen saatavien osalta. Perinnän kautta saadut saatavat tilitetään Kärsämäen kunnalle puolivuosittain. 8. Toimitilat Kuntayhtymä on toiminut Kärsämäellä perussopimuksen mukaisesti Kärsämäen kunnalta vuokratuissa tiloissa, joista on tehty vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset on tehty seuraavista tiloista: - terveyskeskus - Lastentalo Kuusipiha - kunnantalon toimistotilat - työkeskus - liikekeskuksen toimistotilat - eläinlääkärin toimitilat 6

7 - palvelukeskus Koivupuisto Vuokrasopimukset on irtisanottu päättyväksi ja niissä oleva toiminta siirtyy Kärsämäen kunnalle. Vuokrasopimusten päättymisestä ei makseta korvauksia puolin eikä toisin. Eläinlääkärin ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden henkilökunnan toimitilojen vuokraus neuvotellaan erikseen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. 8. Sopimukset Kuntayhtymällä on lukuisia sopimuksia, jotka koskevat myös Kärsämäellä olevia toimintoja. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät toiminnan siirtyessä vastaanottajalle. Toiminnan vastaanottajana Kärsämäen kunta vastaa tietojen siirtymisestä kolmannelle osapuolelle, jotta asiakas- ja muut tiedot saadaan ajan tasalle. 9. Tietojärjestelmät Kuntayhtymän toiminnan aikana hankitut tietojärjestelmät jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle korvauksena oman osuutensa tietojärjestelmien kirjanpidon mukaisesta poistamattomasta jäännösarvosta tilanteen mukaisesti. Asiaa selvitetään tarkemmin kohdassa 5. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus. Kärsämäen kunnalle ei siirry Selänteen tietojärjestelmiä. Tarvittaessa sopijaosapuolena ovat myös tietojärjestelmätoimittajat. Keskeiset tietojärjestelmät ja toimittajat ovat seuraavat: Abilita talous- ja henkilöstöhallinto (Abilita Oy) Basware maksuliikennejärjestelmä ProConsona sosiaalityö (CGI Oy) ProConsona päivähoito (CGI Oy) ProConsona lastenvalvoja/ajanvaraus (CGI Oy) Titania (CGI Oy) Effica terveystoimi (Tieto Oyj) 7

8 KuntaNet rakennusvalvonta (CGI Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Digia ympäristöpalvelut (Digia Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Provet eläinlääkintahuolto (Finnish Net Solution Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Kuntarekry Dynasty Selänteen verkko Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä Kärsämäen toiminnot irrotetaan Selänteen tietoverkosta lukien ja kuntayhtymä jatkaa toimintaa tietoturvallisesti omassa tietoverkossaan. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin poistetaan alkaen. Potilastietojärjestelmän käytöstä ajalla päätetään erikseen. 10. Eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyvä sopimus Eroamisselvityksen täytäntöönpano aiheuttaa erilaisia toimenpiteitä ja oikeustoimia. Kärsämäen kunnan eroamispäätöksen osalta on ollut esillä erilaisia laillisuuteen liittyviä seikkoja. Kärsämäen kunnan tekemästä sotepalveluiden tuottamissopimuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen. Kärsämäki kilpailuttaa uudestaan sotepalvelut. Kuntayhtymän etujen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä liitteen mukainen sopimus Kärsämäen kunnan kanssa eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta, jos kaupungin eroamista koskeva päätös kumotaan tai kielletään eroamisselvityksen täytäntöönpanon aloittamisen jälkeen. 8

9 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE LIITE 1. HOITO- JA VANHUSTYÖ KOTIHOITO Ahola Minja 1 Hintsala Marja-Liisa 1 Isola Kaija 1 Isola Sinikka 1 Kaketti Eija 1 Kangas Päivi 1 Kielenniva Sirpa 1 Saarikoski Anneli 1 Mustola Merja 1 Pirnes Pirjo 1 Saarikoski Elisa 1 Hyvölä Nelli 1 Petäjä Lea 1 TEHOSTETTU PALV.AS.OMA TOIMINTA Ahola Marika 1 Alatalo Raija 1 Astikainen Seija 1 Glad Aini 1 Haaga Leena 1 Hemilä Leena 1 Huhta Anita 1 Isola Eija 1 Isola Tiina 1 Kankaanpää Päivi 1 Kauppinen Heidi 1 Kinnunen Mervi 1 Knuutila Sirpa 1 Korkatti Maritta 1 Kyllönen Tuula 1 Riittinen Maria 1 Jokitalo Juhani 1 Lapintaival Leena 1 Manninen Taimi 1 Mustola Ulla 1 Myllymäki Teija 1 Pentikäinen Riitta 1 Pussila Tiina 1 Puttonen Airi 1 Seppä Tiina 1 Seppälä Irma 1 Vähäaho Jaana 1 Ylikangas Teija 1 Mielonen Maija 1 Tanska Pauliina 1 Haapakoski Niina, sij saakka LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VARHAISKASVATUS Sarjanoja Riikka 1 ÄITIYS- JA LASTEN NEUVOLA Lehtola Ulla 1 Svala Tellervo 1 LASTENSUOJELUN PERHETYÖ Pety301, avoin Mykkänen Maarit 1 PERHEPÄIVÄHOITO PÄIVÄKOTI Kiiskinen Eevi 1 Kivioja Maija 1 Koponen Sirpa 1 Kukkola Tiina 1 Lopina Riitta 1 Luttinen Sirpa 1 9

10 Ohenoja Marjo 1 Soininen Silja 1 Mäntynen Niina 1 Pesonen Raija 1 Pitkäkangas Tarja 1 Ahlhom Katri 1 Aaltosaari Nina, sij saakka Saari Toni, sij saakka Mustola Johanna, sij saakka Tuohimaa Heidi, sij saakka RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Myllylahti Martta 1 Niemi Merja 1 Svala Sirkka 1 Lintula Arja 1 Tiikkainen Mari 1 Uusitalo Elvi 1 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Mikkilä Riitta 1 AIKUISSOSIAALITYÖ Myllylä- Ristinen Hilkka 1 MIELENTERVEYSPALVELUT Pesonen Elli 1 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA Impola Tarja 1 Mykkänen Pentti 1 Perälä Kirsti 1 Ranto Jaana 1 Hyvölä Riitta 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT FYSIOTERAPIA Fysioterapeutti, avoin HOITAJIEN VASTAANOTTO Jokitalo Heli 1 Kielenniva Anne 1 Mehtälä Elvi 1 LABORATORIO Mäntylammi Elisa 1 LÄÄKÄRIPALVELUT Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi PUHETERAPIA RÖNTGEN SUUN JA HAMPAIDEN HUOLTO Terveyskeskushammaslääkäri, avoin vakanssi Räisänen Arja-Sisko 1 Vähätiitto Sisko 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VÄLINE- JA LAITOSHUOLTO Hautajoki Eija 1 Hepa-aho Terttu 1 Ojala Päivi 1 JOHTO TOIMISTOPALVELUT Estola Ritva 1 Kaijankoski Elisa 1 TALOUSHALLINTO SELMA Hirvimäki Marja-Leena 1 KAIKKI YHTEENSÄ 85 10

11 Liite 2. SOPIMUS KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 1. Sopijaosapuolet Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (myöhemmin kuntayhtymä) Y-tunnus Kärsämäen kunta (myöhemmin kunta) Y-tunnus Sopimuksen tausta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Valtioneuvosto on omalla päätöksellään siirtänyt Kärsämäen eroamista kuntayhtymästä saakka. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Eroamisselvityksen valmistelusta ja laadinnasta on aiheutunut kuntayhtymälle kustannuksia. Yhtymähallitus on hyväksynyt eroamisselvityksen, jonka mukaisesti jäsenkunnan eroamisen johdosta kuntayhtymässä tehdään monenlaisia eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä, jotka koskevat kuntayhtymän toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. 3. Sovittavat asiat Kunta on velvollinen korvamaan kuntayhtymälle eroamisselvityksen valmistelusta, laadinnasta ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kunta on velvollinen korvaamaan myös eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kustannukset, jos kunnan kuntayhtymästä eroamispäätös ei toteudu alkaen. Tilanne voi aiheutua esimerkiksi siitä, että Kärsämäen kunnanvaltuuston kuntayhtymästä eroamispäätös kumotaan tai muuten todetaan pätemättömäksi hallinto- tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tai jos eroamista koskeva päätös muutoin kumotaan tai estetään valtioneuvoston tai muun valtionhallinnon viranomaisen päätöksellä. Kuntayhtymälle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai vahinkoa eroamisselvityksen mukaisista toimenpiteistä tai niiden perumisesta. 11

12 Kärsämäen kunnan eroamisesta alkaen ei ole yksituumaista jäsenkuntien päätöstä. Perussopimuksen 23 :n mukaan eroamisen tulee tapahtua jäsenkuntia vahingoittamattomalla tavalla. Kärsämäen kunnan eroaminen aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia kustannuksia muille jäsenkunnille. Kunta on velvollinen korvaamaan eroamisesta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Kuntayhtymä esittää kunnalle kuntayhtymälle aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista asianmukaiset selvitykset tai kirjanpidon mukaiset laskelmat ja tositteet. Kunnan on maksettava korvaukset 30 päivän kuluessa siitä, kun selvitykset on esitetty. Mikäli maksu viivästyy, niin eräpäivästä maksupäivään maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Sopimuksen mukaiset korvausvaatimukset on esitettävä sopimuksen voimassaolo aikana. Sopimus koskee myös vuoden 2014 aikana tehtäviä päätöksiä tai muuttunutta tilannetta, jos se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että Kärsämäen kunta ei eroakaan kuntayhtymän jäsenyydestä. 4. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, niin erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä ja välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 6. Päiväys ja allekirjoitukset Haapajärvellä.2014 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Jorma Turunen vt. kuntayhtymän johtaja Kärsämäen kunta Riitta Hokkanen kunnanjohtaja 12

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot