Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys"

Transkriptio

1 Kuntayhtymän Kärsämäen kuntaa koskeva eroamisselvitys Eroamisselvitykseen kuuluvat palvelulinjojen selvitykset tulevat olemaan pääosiltaan myös vuosien palvelutasosuunnitelma, jota tarkennetaan jokaista toimintavuotta koskevalla vuosisopimuksella tarkempine tavoitteineen. Palvelutasosuunnitelma on strateginen asiakirja, joka keskittyy valtuustokausittaiseen suunnitteluun ja painopisteiden määrittelyyn. 1. Päätös eroamisesta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kärsämäen kunnanvaltuuston päätöksen mukaan irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli Ppky Selänne kilpailuttaa Kärsämäen kunnan asettamien ohjeiden mukaisesti Ppky Selänteen järjestämisvastuulla olevia Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käynnistyä kesäkuussa Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen hyväksi. Päätöksen johdosta on käyty neuvottelu jäsenkuntien kanssa , jossa sovittiin eroamisselvityksen aloittamisesta. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. 2. Taloudelliset vaikutukset ja peruspääoma Kuntayhtymän toiminta on perustunut siihen, että vuosittain kuntayhtymälle ei ole

2 muodostunut ali- tai ylijäämää. Kuntien maksuosuudet on määritelty kunkin vuoden kustannusten mukaisiksi. Kärsämäen kunnalle ei siten tarvitse maksaa osuutta muodostuneesta ylijäämästä tai ei tarvitse periä korvausta mahdollisesta alijäämästä. Kuntayhtymän kirjanpito perustuu kunnittaiseen kustannusten seurantaan ja kirjanpidon kustannuspaikat on määritelty kunnittain. Kuntien yhteiset kustannukset on jaettu asukasluvun mukaisesti. Taloudellisia vaikutuksia kuntayhtymän toimintaa on sellaisilla kuntien yhteisillä kustannuksilla, jotka eivät pienene vaikka kuntayhtymän toiminta supistuu. Tällaisia kustannuksia voivat olla esim. lääkäripäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. Kuntayhtymä voi erikseen sovittaessa myydä palveluja Kärsämäen kunnalle tai vastaavasti ostaa palveluja siltä, mikä vähentää yhteisten palvelujen purkamisesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Näitä asioita selvitetään jäljempänä palvelulinjakohtaisissa selvityksissä. Kuntayhtymän peruspääoma 1 /asukas on määritelty perussopimuksessa jäsenkuntien asukasluvun mukaisesti ja se on peritty kunnilta vuoden 2014 aikana. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti jäsenkunnan erotessa peruspääoma pienenee eroavan kunnan peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdasta lukien kuin kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu. Yhtymä maksaa eroavalle kunnalle sen osuuden jäsenyyden päättyessä vahvistettavasta peruspääomasta sekä palauttaa perussopimuksen mukaisen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Kuntayhtymä palauttaa Kärsämäen kunnalle maksetun rahallisen peruspääomaosuuden. Perussopimuksen 24 mukaisesti kuntayhtymän toiminnan alkaessa jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymän palvelukseen siirtyneen henkilökunnan lomapalkkavelan tilanteen mukaisena kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa vastaavasti Kärsämäen kunnalle siirtyvän henkilökunnan osalta lomapalkkavelan tilanteen mukaisena. 3. Toiminnalliset muutokset Johdon, toimistopalvelujen sekä tukipalveluyksikön henkilökuntamäärä tulevat muuttumaan, koska osa henkilökunnasta tulee siirtymään Kärsämäen kunnan palvelukseen. 2

3 Kuntayhtymän tarvitsemat johdon, toimisto- ja tukipalvelut pystytään järjestämään ja toiminnoille pystytään järjestämään asianmukaiset toimitilat, vaikka Kärsämäellä olevat toimitilat jäävät pois käytöstä. Varhaiskasvatuksen Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Varhaiskasvatus on lähipalvelua, toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Hyvinvointipalveluissa neuvolapalvelut ovat lähipalveluja, joiden tarvitsemat toimitilat ja henkilökunta on palvelevat asianomaisen kunnan asiakkaita ja toiminta jatkuu alkaen nykyisissä toimitiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla. Lastensuojelussa toimintamalli on ollut hieman erilainen, koska osa työntekijöistä on toiminut jopa koko kuntayhtymän alueella. Mutta lastensuojelussakin toiminta sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään asianmukaisella tavalla kolmelle jäsenkunnalle. Vammaispalveluissa Kärsämäelle siirtyvä henkilökunta ja toimitilat ovat selkeästi määriteltävissä ja asiakkaiden tarvitsemat palvelut pystytään tuottamaan. Hoito- ja vanhustyön palveluissa toiminta jatkuu kolmessa kunnassa olevissa toimipisteissä ja niissä toimineella henkilökunnalla. Myös kotihoidon henkilökunta säilyy kolmessa jäsenkunnassa entisellään ja jatkaa toimintaa tuttujen asiakkaiden kanssa. Terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa lääkäripäivystyksen uudelleen järjestelyjä selvitetään. Röntgenpalveluja tullaan tarjoamaan Kärsämäen kunnalle ostopalvelusopimuksella vuoden 2015 loppuun. Työterveyshuollon palveluja annetaan kärsämäkisille yrityksille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Työterveyshuollon tarvitsemia toimitiloja Kärsämäellä selvitellään. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuottaja jatkossa voi olla oma kuntayhtymä tai isäntäkunta. Kärsämäen kunnalla on mahdollisuus olla osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Ympäristö- ja rakennuspalveluiden uudelleen järjestelyt selvitetään vuoden 2015 aikana. 4. Henkilöstöä koskevat muutokset Eroamisen vaikutukset henkilöstöön jakaantuvat kahteen ryhmään: vaikutukset 3

4 kuntayhtymän palvelukseen jäävään henkilöstöön ja vaikutukset Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvään henkilöstöön. Kuntayhtymän palvelukseen jäävän henkilöstön palvelussuhteen ehdot, henkilöstöhallinto ja henkilöstöhallinnon ohjeistus säilyvät pääosin nykyisellään. Henkilöstöhallinnon toimintamalleihin ja ohjeistukseen voidaan joutua tekemään eroamisen johdosta joitakin teknisiä tarkennuksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaikutuksiltaan olennaisia. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot eli palkkaus, vuosiloma-, perhe-, virka-/työvapaa- sekä työaika-asiat pysyvät entisellään. Myös henkilöstöetuudet - esim. työpaikkaruokailu, liikuntapalvelut - säilyvät. Työsuojeluja ammattiyhdistysten luottamushenkilöorganisaatio sopeutetaan uuteen organisaatioon. Palvelutoiminnan muutoksista voi aiheutua työtehtävien muutoksia sellaisille työntekijöille, joiden tehtäviin on kuulunut Kärsämäen kunnalle siirtyviä palveluja. Tällaisia työntekijöitä voivat olla esim. sosiaalityöntekijät ja esimiehet. Palvelutoiminnan muutokset selvitetään 3. kohdassa. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö siirtyy pääosin viranhaltija- ja työsopimuslain mukaisella liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksessa viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät luovutuksen saajan palvelukseen. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä. Asiaa on valmisteltu vuoden 2014 aikana kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa. Yhteistoimintalain mukaisesti liikkeen luovutuksessa kuntayhtymän ja Kärsämäen kunnan luovutuksen saajana on yhteistyössä selvitettävä ammattiyhdistysten luottamusmiehille ja henkilöstölle luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa luovutusta eikä oikeutta jäädä luovuttajan palvelukseen, mutta hän voi irtisanoutua ennen liikkeen luovutusta normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Kärsämäen kunnalle liikkeen luovutuksessa siirtyvät toiminnalliset kokonaisuudet ovat pääosin selkeästi määriteltävissä. Liikkeen luovutuksessa siirtyviä toiminnallisia kokonaisuuksia ovat Kärsämäellä toimineet kuntayhtymän varhaiskasvatus, neuvolaja perhetyö, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vuodeosastot, kehitysvammaisten työkeskus, terapiapalvelujen avopalvelut, terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, väline- ja laitoshuolto, hammashuolto, työterveyshuolto ja kuntoutus. Toiminnallisia lisäselvityksiä on tehty johto-, esimies- ja toimistotehtävissä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä työskentelevän henkilöstön osalta. Näiden toimintojen työntekijät tekevät työtä useammassa kunnassa olevissa toimipisteissä tai useammasta kunnasta olevien asiakkaiden kanssa. Liikkeen luovutuksessa siirtyvistä toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä on lista tämän selvityksen 4

5 liitteenä. Joulu-tammikuun vaihteessa työssä olevat määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät selviävät lähempänä työnantajan vaihtumista ja heidän tietonsa tullaan ilmoittamaan Kärsämäen kunnalle. 5. Vaikutukset perussopimukseen ja hallintosääntöön Yhden jäsenkunnan eroamisen johdosta on vuoden 2014 puolella tehty muutoksia perussopimukseen ja hallintosääntöön tehdään muutoksia vuoden 2015 puolella. Tarkistamista vaativat mm. seuraavat perussopimuksen ja hallintosäännön kohdat: jäsenkuntien määrittely (ps:n 2 ) yhtymähallituksen jäsenten määrä (ps:n 7 ) ympäristölautakunnan jäsenten määrä (ps:n 9 ) tarkastuslautakunnan jäsenten määrä (ps:n 12 ) yksilöjaoksen jäsen määrä (hs:n 5 ) 6. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus Perussopimuksen perustelumuistion 18 :n mukaisesti kuntayhtymän perustamisvaiheessa jäsenkuntien vuokrattavissa tiloissa ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan kuuluva irtaimisto luovutettiin apporttina kuntayhtymälle. Irtaimiston kirjanpidollinen poistamaton jäännösarvo lisättiin kunkin kunnan peruspääomaosuuteen. Perussopimuksen 23 :n mukaisesti kuntayhtymä palauttaa perussopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden eroavalle sopijakunnalle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisesti perustamisen yhteydessä apporttina siirtynyt irtaimisto poistetaan kuntayhtymän käyttöomaisuuskirjanpidossa kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä. Irtaimisto on siis poistettu mennessä, joten kuntayhtymän perustamisen yhteydessä siirtyneellä irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa kuntayhtymän taseessa. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ostettu investointimenoista käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuus on atk-ohjelmia, hoitokalusteita ja tutkimuslaitteita. 5

6 Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle Kärsämäen kunnan omistamissa tiloissa ollut ja kuntayhtymälle siirtynyt irtaimisto siirtyy eroamisessa Kärsämäen kunnalle takaisin. Irtaimistolla ei ole poistamatonta jäännösarvoa eikä Kärsämäen kunta maksa siitä korvauksia kuntayhtymälle. Kuntayhtymän toiminnan aikana hankittu käyttöomaisuus, jonka poistot on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa kokonaan Kärsämäen kustannuspaikoille, siirtyy Kärsämäen kunnalle ja Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle kyseisen käyttöomaisuuden tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. Käyttöomaisuus, joka on kohdennettu kuntayhtymän kirjanpidossa useammalle jäsenkunnalle, ei siirry Kärsämäen kunnalle. Tällaista käyttöomaisuutta ovat atk-ohjelmat. Kärsämäen kunta maksaa atk-ohjelmien investointimenoista korvauksena kuntayhtymälle Kärsämäen kustannuspaikoille kuntayhtymän kirjanpidossa kohdennetun tilanteen mukaisen poistamattoman jäännösarvon, johon lisätään arvonlisävero. 7. Saatavat Taseessa olevat Kärsämäen kunnalle kuuluvat saatavat Kärsämäen kunta maksaa tilanteen mukaisena. Saatavien perintä jatkuu normaalisti poistettujen saatavien osalta. Perinnän kautta saadut saatavat tilitetään Kärsämäen kunnalle puolivuosittain. 8. Toimitilat Kuntayhtymä on toiminut Kärsämäellä perussopimuksen mukaisesti Kärsämäen kunnalta vuokratuissa tiloissa, joista on tehty vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset on tehty seuraavista tiloista: - terveyskeskus - Lastentalo Kuusipiha - kunnantalon toimistotilat - työkeskus - liikekeskuksen toimistotilat - eläinlääkärin toimitilat 6

7 - palvelukeskus Koivupuisto Vuokrasopimukset on irtisanottu päättyväksi ja niissä oleva toiminta siirtyy Kärsämäen kunnalle. Vuokrasopimusten päättymisestä ei makseta korvauksia puolin eikä toisin. Eläinlääkärin ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden henkilökunnan toimitilojen vuokraus neuvotellaan erikseen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. 8. Sopimukset Kuntayhtymällä on lukuisia sopimuksia, jotka koskevat myös Kärsämäellä olevia toimintoja. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät toiminnan siirtyessä vastaanottajalle. Toiminnan vastaanottajana Kärsämäen kunta vastaa tietojen siirtymisestä kolmannelle osapuolelle, jotta asiakas- ja muut tiedot saadaan ajan tasalle. 9. Tietojärjestelmät Kuntayhtymän toiminnan aikana hankitut tietojärjestelmät jäävät kuntayhtymän omistukseen. Kärsämäen kunta maksaa kuntayhtymälle korvauksena oman osuutensa tietojärjestelmien kirjanpidon mukaisesta poistamattomasta jäännösarvosta tilanteen mukaisesti. Asiaa selvitetään tarkemmin kohdassa 5. Irtaimisto ja muu käyttöomaisuus. Kärsämäen kunnalle ei siirry Selänteen tietojärjestelmiä. Tarvittaessa sopijaosapuolena ovat myös tietojärjestelmätoimittajat. Keskeiset tietojärjestelmät ja toimittajat ovat seuraavat: Abilita talous- ja henkilöstöhallinto (Abilita Oy) Basware maksuliikennejärjestelmä ProConsona sosiaalityö (CGI Oy) ProConsona päivähoito (CGI Oy) ProConsona lastenvalvoja/ajanvaraus (CGI Oy) Titania (CGI Oy) Effica terveystoimi (Tieto Oyj) 7

8 KuntaNet rakennusvalvonta (CGI Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Digia ympäristöpalvelut (Digia Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Provet eläinlääkintahuolto (Finnish Net Solution Oy) neuvotellaan sopimuksen tekemisen yhteydessä Kuntarekry Dynasty Selänteen verkko Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä Kärsämäen toiminnot irrotetaan Selänteen tietoverkosta lukien ja kuntayhtymä jatkaa toimintaa tietoturvallisesti omassa tietoverkossaan. Kärsämäen kunnan palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin poistetaan alkaen. Potilastietojärjestelmän käytöstä ajalla päätetään erikseen. 10. Eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyvä sopimus Eroamisselvityksen täytäntöönpano aiheuttaa erilaisia toimenpiteitä ja oikeustoimia. Kärsämäen kunnan eroamispäätöksen osalta on ollut esillä erilaisia laillisuuteen liittyviä seikkoja. Kärsämäen kunnan tekemästä sotepalveluiden tuottamissopimuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen. Kärsämäki kilpailuttaa uudestaan sotepalvelut. Kuntayhtymän etujen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä liitteen mukainen sopimus Kärsämäen kunnan kanssa eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta, jos kaupungin eroamista koskeva päätös kumotaan tai kielletään eroamisselvityksen täytäntöönpanon aloittamisen jälkeen. 8

9 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE LIITE 1. HOITO- JA VANHUSTYÖ KOTIHOITO Ahola Minja 1 Hintsala Marja-Liisa 1 Isola Kaija 1 Isola Sinikka 1 Kaketti Eija 1 Kangas Päivi 1 Kielenniva Sirpa 1 Saarikoski Anneli 1 Mustola Merja 1 Pirnes Pirjo 1 Saarikoski Elisa 1 Hyvölä Nelli 1 Petäjä Lea 1 TEHOSTETTU PALV.AS.OMA TOIMINTA Ahola Marika 1 Alatalo Raija 1 Astikainen Seija 1 Glad Aini 1 Haaga Leena 1 Hemilä Leena 1 Huhta Anita 1 Isola Eija 1 Isola Tiina 1 Kankaanpää Päivi 1 Kauppinen Heidi 1 Kinnunen Mervi 1 Knuutila Sirpa 1 Korkatti Maritta 1 Kyllönen Tuula 1 Riittinen Maria 1 Jokitalo Juhani 1 Lapintaival Leena 1 Manninen Taimi 1 Mustola Ulla 1 Myllymäki Teija 1 Pentikäinen Riitta 1 Pussila Tiina 1 Puttonen Airi 1 Seppä Tiina 1 Seppälä Irma 1 Vähäaho Jaana 1 Ylikangas Teija 1 Mielonen Maija 1 Tanska Pauliina 1 Haapakoski Niina, sij saakka LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VARHAISKASVATUS Sarjanoja Riikka 1 ÄITIYS- JA LASTEN NEUVOLA Lehtola Ulla 1 Svala Tellervo 1 LASTENSUOJELUN PERHETYÖ Pety301, avoin Mykkänen Maarit 1 PERHEPÄIVÄHOITO PÄIVÄKOTI Kiiskinen Eevi 1 Kivioja Maija 1 Koponen Sirpa 1 Kukkola Tiina 1 Lopina Riitta 1 Luttinen Sirpa 1 9

10 Ohenoja Marjo 1 Soininen Silja 1 Mäntynen Niina 1 Pesonen Raija 1 Pitkäkangas Tarja 1 Ahlhom Katri 1 Aaltosaari Nina, sij saakka Saari Toni, sij saakka Mustola Johanna, sij saakka Tuohimaa Heidi, sij saakka RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Myllylahti Martta 1 Niemi Merja 1 Svala Sirkka 1 Lintula Arja 1 Tiikkainen Mari 1 Uusitalo Elvi 1 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Mikkilä Riitta 1 AIKUISSOSIAALITYÖ Myllylä- Ristinen Hilkka 1 MIELENTERVEYSPALVELUT Pesonen Elli 1 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA Impola Tarja 1 Mykkänen Pentti 1 Perälä Kirsti 1 Ranto Jaana 1 Hyvölä Riitta 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT FYSIOTERAPIA Fysioterapeutti, avoin HOITAJIEN VASTAANOTTO Jokitalo Heli 1 Kielenniva Anne 1 Mehtälä Elvi 1 LABORATORIO Mäntylammi Elisa 1 LÄÄKÄRIPALVELUT Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi Terveyskeskuslääkäri, avoin vakanssi PUHETERAPIA RÖNTGEN SUUN JA HAMPAIDEN HUOLTO Terveyskeskushammaslääkäri, avoin vakanssi Räisänen Arja-Sisko 1 Vähätiitto Sisko 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VÄLINE- JA LAITOSHUOLTO Hautajoki Eija 1 Hepa-aho Terttu 1 Ojala Päivi 1 JOHTO TOIMISTOPALVELUT Estola Ritva 1 Kaijankoski Elisa 1 TALOUSHALLINTO SELMA Hirvimäki Marja-Leena 1 KAIKKI YHTEENSÄ 85 10

11 Liite 2. SOPIMUS KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 1. Sopijaosapuolet Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (myöhemmin kuntayhtymä) Y-tunnus Kärsämäen kunta (myöhemmin kunta) Y-tunnus Sopimuksen tausta Kärsämäen kunnanvaltuusto on päättänyt erota kuntayhtymän jäsenyydestä alkaen. Valtioneuvosto on omalla päätöksellään siirtänyt Kärsämäen eroamista kuntayhtymästä saakka. Kunnanvaltuuston päätös on lähetty kuntayhtymälle tiedoksi määräaikaan mennessä. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään päättänyt aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen jäsenkunnan eroamisen johdosta laadittavan eroamisselvityksen tekemisen. Eroamisselvitys sisältää jäsenkunnan eroamisesta aiheutuvat muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Eroamisselvityksen valmistelusta ja laadinnasta on aiheutunut kuntayhtymälle kustannuksia. Yhtymähallitus on hyväksynyt eroamisselvityksen, jonka mukaisesti jäsenkunnan eroamisen johdosta kuntayhtymässä tehdään monenlaisia eroamisselvityksen täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä, jotka koskevat kuntayhtymän toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. 3. Sovittavat asiat Kunta on velvollinen korvamaan kuntayhtymälle eroamisselvityksen valmistelusta, laadinnasta ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kunta on velvollinen korvaamaan myös eroamisselvityksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kustannukset, jos kunnan kuntayhtymästä eroamispäätös ei toteudu alkaen. Tilanne voi aiheutua esimerkiksi siitä, että Kärsämäen kunnanvaltuuston kuntayhtymästä eroamispäätös kumotaan tai muuten todetaan pätemättömäksi hallinto- tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tai jos eroamista koskeva päätös muutoin kumotaan tai estetään valtioneuvoston tai muun valtionhallinnon viranomaisen päätöksellä. Kuntayhtymälle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tai vahinkoa eroamisselvityksen mukaisista toimenpiteistä tai niiden perumisesta. 11

12 Kärsämäen kunnan eroamisesta alkaen ei ole yksituumaista jäsenkuntien päätöstä. Perussopimuksen 23 :n mukaan eroamisen tulee tapahtua jäsenkuntia vahingoittamattomalla tavalla. Kärsämäen kunnan eroaminen aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia kustannuksia muille jäsenkunnille. Kunta on velvollinen korvaamaan eroamisesta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Kuntayhtymä esittää kunnalle kuntayhtymälle aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista asianmukaiset selvitykset tai kirjanpidon mukaiset laskelmat ja tositteet. Kunnan on maksettava korvaukset 30 päivän kuluessa siitä, kun selvitykset on esitetty. Mikäli maksu viivästyy, niin eräpäivästä maksupäivään maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Sopimuksen mukaiset korvausvaatimukset on esitettävä sopimuksen voimassaolo aikana. Sopimus koskee myös vuoden 2014 aikana tehtäviä päätöksiä tai muuttunutta tilannetta, jos se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että Kärsämäen kunta ei eroakaan kuntayhtymän jäsenyydestä. 4. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, niin erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä ja välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 6. Päiväys ja allekirjoitukset Haapajärvellä.2014 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Jorma Turunen vt. kuntayhtymän johtaja Kärsämäen kunta Riitta Hokkanen kunnanjohtaja 12

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat kunnat: Hartolan kunta, Heinolan

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1 23.6.2008 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1. Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on sama, mikä oli voittanut nimiehdotus

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ 1(5) YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON (TERVEYSVALVONTA, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA) JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimuksen osapuolet Puumalan kunta (jäljempänä tässä sopimuksessa Puumala

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. (6) Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Järjestäjävastuun luovuttajina

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ 2014-2017

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ 2014-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 19.12.2013 Työsuojelu TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ 2014-2017 TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA: 1. Työnantajan edustajat: Nimi: Työsuojelupäällikkö Tarmo Törmänen ( enintään 31.3.14 saakka ) Työpaikka:

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus Kuntien tavoitteena on järjestää asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti asukkailleen sosiaali- ja terveystoimen palvelut muuttamalla nykyinen Raahen seudun

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 6/2015 62 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015 AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

SOPIMUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUKSEN KUVANTAMISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

SOPIMUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUKSEN KUVANTAMISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Perusturvalautakunta 19.12.2012 liite nro 2 SOPIMUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUKSEN KUVANTAMISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja kotipaikka Raahe.

Kuntayhtymän nimi on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja kotipaikka Raahe. VOIMASSA OLEVA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus Kuntien tavoitteena on järjestää asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti asukkailleen sosiaali- ja terveystoimen palvelut muuttamalla nykyinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele Yhtymähallitus 16.10.2013 111 Kokousaika 16.10.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Autio Markku Kaurila Matti Leino

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet päivähoidon hakeutumisen laajentamisesta

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Verkkokonsultaatiokysymysten yy y lukumäärät ½ vuoden ajalta Viimeisen puolen vuoden

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

Liite 1. Vastuualueet Hyväksyjät Tilaajat/vastaanot tajat/ päätöksentekijät. Hallinto M Hauhtonen Kanslistit, palkkasihteeri T Haapakoski

Liite 1. Vastuualueet Hyväksyjät Tilaajat/vastaanot tajat/ päätöksentekijät. Hallinto M Hauhtonen Kanslistit, palkkasihteeri T Haapakoski Liite 1 Sosiaalilautakunnan määräämät laskujen hyväksyjät, tarvikkeiden tilaajat/päätök sentekijät ja vastaanottajat 1.1.2006 luki en (käyttötalous ja investointiosan irtai misto) Vastuualueet Hyväksyjät

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHTI (Luovuttaja) Y-tunnus 2199393-7

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja kotipaikka Vihti.

Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja kotipaikka Vihti. 29.10.2007 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja kotipaikka Vihti. 2 Jäsenkunnat- ja kaupungit Karkkilan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot