Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia"

Transkriptio

1 Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia 1

2 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, HELSINKI Kuvalähteet: Puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Studio Risto Laine (s.7 ylempi kuva, s.10 molemmat kuvat) Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino Keili Oy, 2007 ISBN:

3 Tiivistelmä Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia on puolustusministeriön hallinnonalan strategisen suunnitelman osastrategia, jolla toimintaa ohjataan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia perustuu hallinnonalan yhteisiin arvoihin, joita ovat turvallisuus, luotettavuus, uskottavuus ja isänmaallisuus. Strategia sisältää sotilaalliseen maanpuolustukseen, muun yhteiskunnan ja viranomaisten tukemiseen, kansainväliseen yhteistoimintaan ja sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä kokonaismaanpuolustukseen liittyvän yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan, näköpiirissä olevat haasteet ja niihin liittyvät linjaukset. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset haasteet tulevat valtakunnan turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta kehityksestä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteiskunta- ja ympäristöpoliittisesta kehityksestä. Päätavoitteena on huolehtia siitä, että sotilaallisella maanpuolustuksella on toiminnan edellyttämä alueisiin, toimitiloihin, asuntoihin ja ympäristöön liittyvä toimintaympäristö. Tämä edellyttää valtakunnallista varuskunta-, varikko-, ampuma- ja harjoitusalueverkostoa, jota kehitetään poikkeusolojen vaatimukset huomioon ottaen kestävästi osana ympäröivää yhteiskuntaa. Sotilaallisen maanpuolustuksen ohella huolehditaan myös kehittyvään viranomaisyhteistyöhön, virka-aputoimintaan, kansainväliseen yhteistoimintaan, sotilaalliseen kriisinhallintaan ja kokonaismaapuolustukseen liittyvästä strategian mukaisesta yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan kehittämisestä. Toiminnassa keskeistä on vastuullisuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Tavoitteena on ottaa yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen näkökulma edistyksellisesti ja ennakoivasti huomioon kaikessa toiminnassa. Yhdyskuntapoliittisesti tavoitteena ovat yhdyskuntarakenteeltaan kestävät, toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat sotilasalueet. Ympäristöpoliittisesti tavoitteena on haittojen ennalta ehkäisy ja minimointi, varovaisuus ja huolellisuus, parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltaminen sekä aiheutettujen ongelmien vastuullinen hoitaminen. Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen, korkeatasoiseen osaamiseen ja tehokkaaseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä maanpuolustuksellisen tietoturvallisuuden vaatimukset huomioivaan avoimeen ja luotettavaan tiedonvälitykseen. Strategian linjaukset sisällytetään hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisiin tavoite- ja kehittämisohjelmiin, jotka toteutetaan ja resursoidaan toiminnan ja talouden pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelu-, toteutus- ja seurantajärjestelmällä. 1

4 Sisällysluettelo: 1. Johdanto Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset toimijat, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen toimintaympäristö Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset haasteet ja strategia Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset haasteet Yhdyskuntapoliittinen strategia Ympäristöpoliittinen strategia Strategian toimeenpano, arviointi ja kehittäminen

5 1. Johdanto Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia on puolustusministeriön hallinnonalan strategisen suunnitelman osastrategia vuosille Strategia sisältää hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan, toimintaympäristön ja toiminnan yhteistyösuhteet. Strategia ohjaa toimintaa puolustushallinnon strategisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaa ohjaavat myös toimialaa koskeva kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja sopimukset sekä yhteiskuntaa, alueita, kiinteistöjä, toimitiloja ja ympäristöä koskevat yleiset politiikat ja strategiat. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia tarkistetaan valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisten linjausten ja hallinnonalan strategisen suunnitelman mukaisesti. 3

6 2. Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset toimijat, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiselle toiminnalle on tyypillistä laaja verkottuminen ja yhteistyö. Puolustushallinnossa tämä vielä korostuu kumppanuusohjelmien ja kiinteistöuudistuksen mukaisen toimintamallin johdosta. Puolustushallintoyhteistyö Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset toimijat ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisesta toiminnasta, sen strategisesta suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteuttamisesta. Puolustusministeriö sovittaa kansalliset ja kansainväliset yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset kehitysnäkymät maanpuolustuksen kehittämisen suuntalinjoihin. Puolustusvoimat vastaa puolustusministeriön ohjauksessa toimintaansa liittyvästä yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisesta toiminnasta, jossa keskeistä on varuskunta-, varikko-, ampuma- ja harjoitusalueverkoston alueisiin, toimitiloihin, rakenteisiin ja ympäristöön liittyvien toiminta- ja kehittämisedellytysten luominen, ylläpitämien ja kehittäminen. Puolustusvoimilla on ympäristönsuojelulain mukainen toiminnanharjoittajan vastuu ja siihen liittyvä selvilläolovelvollisuus. Puolustushallinnon rakennuslaitos vastaa puolustusministeriön ja puolustusvoimien ohjauksessa hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä toimialan palveluiden järjestämisestä. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan yhteistyöelimenä on Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen johtoryhmä, jossa ovat edustettuina puolustusministeriö, Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. 4

7 Kansallinen yhteistyö Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa keskeistä on laaja yhteistyö kansallisten yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Puolustushallinto on valtakunnallinen toimija ja hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa korostuu yhteistoiminta valtion keskus-, alue- ja paikallishallintojen sekä maakunta- ja kuntahallintojen kanssa. Toimialalle on tyypillistä myös laaja yhteistyö alan yritysten ja etujärjestöjen kanssa. Maanpuolustukseen tarvittavat alueet, toimitilat, rakenteet ja asunnot puolustushallinto järjestää valtion kiinteistöstrategian mukaisesti pääasiassa yhteistyössä valtion omistajahaltijoiden kanssa. Yhteistoiminta perustuu toimijoiden välisiin yhteistoiminta-, puite- ja vuokrasopimuksiin. Valtiovarainministeriön alainen Senaatti-kiinteistöt järjestää pääosan puolustushallinnon tarvitsemista toimitiloista, liikenne- ja viestintäministeriön alaiset Ilmailulaitos, IP-kiinteistöt Oy ja Tiehallinto lentotoimintaan liittyvät tilat, valtiovarainministeriön alainen Kruunuasunnot Oy työsuhdeasunnot ja maa- ja metsätalousministeriön alainen Metsähallitus maa- ja vesialueet. Puolustushallinto vuokraa alueita, toimitiloja, rakenteita ja asuntoja myös muilta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoilta. Myös ympäristöpoliittisessa toiminnassa keskeistä on laaja yhteistyö valtion ja kuntien ympäristöviranomaisten sekä toimialaan liittyvien yritysten, etujärjestöjen yms. toimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö on oleellinen osa puolustushallinnon toimintaa. Hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristötoimiala vastaa toimialansa kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään erityisesti EU- ja NATO/PFP -maiden sekä Itämerenalueen ja Pohjoismaiden kanssa. 5

8 3. Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen toimintaympäristö Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen toimintaympäristö käsittää: Sotilaallisen maanpuolustuksen edellyttämät alueisiin, toimitiloihin, rakenteisiin, asuntoihin ja ympäristöön liittyvät toiminta- ja kehittämisedellytykset. Muun yhteiskunnan ja viranomaisten tukemiseen liittyvän yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan. Kansainväliseen yhteistoimintaan ja sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvän yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan ja toimialan siviilikriisinhallintayhteistoiminnan. Kokonaismaanpuolustukseen liittyvän yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan. 6 Puolustusjärjestelmään (yleinen asevelvollisuus, sotilaskoulutus, alueellinen puolustus yms.) kuuluu koko maan kattava varuskunta-, varikko-, ampuma- ja harjoitusalueverkosto. Yksittäiset varuskunnat ovat suuria yhteiskunnan laitoksia (sotilaallisia yhdyskuntia), joilla on maanpuolustuksellisen merkityksen lisäksi laajat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuurilliset vaikutukset sijaintipaikkakunnillaan. Puolustushallinnon aktiivisessa käytössä on sotilasalueita noin 0,3 milj. ha ja toimitiloja ja erilaisia rakenteita noin 3,5 milj.m2. Pysyvien sotilasalueiden ja niiden lähiympäristön lisäksi yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisia vaikutuksia aiheutuu puolustusvoimien oikeudesta järjestää tilapäisiä harjoituksia muillakin alueilla ja siitä, että valtakunnan turvallisuuden valvonta koskee koko valtakunnan maa-, vesi- ja ilmatilaa. Poikkeusoloihin liittyvällä valmiuden kohottamisella on rauhanajasta poikkeavia yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisia vaikutuksia. Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiseen toimintaan käytetään tällä hetkellä noin 10 % puolustusbudjetista ja noin 15 % puolustusvoimien toimintamenoista. Määrärahatarve on lisääntynyt varuskuntaverkoston rationalisointiin liittyvien investointien, lakkautettujen kohteiden ympäristöllisen puhdistamisen, energian hintojen nousun, turvallisuus-, ympäristö- yms. vaatimusten vuoksi. Sama kehityssuunta näyttäisi jatkuvan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Puolustushallinnon yhdyskuntapolitiikka toteuttaa valtakunnan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa noudattaen toimialaa koskevia yleisiä yhteiskunta-, alue-, kiinteistö-, toimitila- yms. politiikkoja ja strategioita. Yhdyskuntapoliittinen toiminta suunnataan siten, että sotilaallisella maanpuolustuksella on pitkäjänteiset ja kustannustehokkaat alueisiin, toimitiloihin, rakenteisiin ja asuntoihin liittyvät toiminta- ja kehittämisedellytykset. Puolustushallinnon ympäristöpolitiikka toteuttaa valtakunnan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa noudattaen toimialaa koskevia ympäristönsuojelu-, ympäristöterveys-, ympäristöturvallisuus- yms. politiikkoja ja strategioita. Ympäristöpoliittinen toiminta suunnataan siten, että sotilaallisella maanpuolustuksella on pitkäjänteiset, ympäristöllisesti kestävät ja yhteiskuntavastuulliset toiminta- ja kehittämisedellytykset.

9 4. Puolustushallinnon yhdyskuntaja ympäristöpoliittiset haasteet ja strategia Puolustushallinnon strategiatyö perustuu eri skenaarioihin, joita ovat syvenevä globalisaatio, tiivistyvä yhteistyö ja rauhallisempi maailma, nykyisenkaltainen kehitys jatkuu ja talouskehitys pysähtyy, yhteistyö lamaantuu kansainvälisten rakenteiden heikentyessä ja valtioiden väliset konfliktit lisääntyvät. Skenaarioiden aiheuttamien haasteiden erilaisuus konkretisoituu hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa yleisen yhteiskuntakehityksen, käytettävissä olevien resurssien sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta. Lähtökohtana eri skenaarioiden mukaisessa yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa on luoda omalta osaltaan edellytykset sille, että sotilaallisella maanpuolustuksella on uskottava suorituskyky ehkäistä ja torjua Suomeen kohdistuvat sotilaalliset uhkat sekä tukea muuta yhteiskuntaa ja viranomaisia laajaalaisten turvallisuusuhkien torjunnassa 2020-luvun turvallisuusympäristössä Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset haasteet: Kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä aiheutuvien yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisten muutosten oikea-aikainen tunnistaminen ja yhteen sovittaminen maanpuolustuksen kehittämisen suuntalinjojen kanssa. Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisten (alueet, toimitilat, ympäristö, tarvittavat määrärahat yms.) toimintaedellytysten turvaaminen kansallisessa ja kansainvälisessä kehityksessä. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan (alueet, toimitilat, rakenteet, asunnot, ylläpito, ympäristönsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu yms.) tehokkuuden, taloudellisuuden, innovatiivisuuden ja vastuullisuuden kehittäminen. Varautuminen yhteiskuntaan kohdistuvien erilaisten uhkien ennalta ehkäisyyn, torjuntaan ja viranomaisyhteistyöhön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisessa toiminnassa. Kehittyvän kansainvälisen yhteistoiminnan, sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallintayhteistyön edellyttämän yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan kehittäminen. 7

10 4.2 Yhdyskuntapoliittinen strategia Yhdyskuntapoliittisen strategian avulla jalkautetaan tunnistetut haasteet toimialan toimintaan ja kehittämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimialan päätavoite on huolehtia siitä, että puolustushallinnolla on toiminnan edellyttämä valtakunnallinen varuskunta-, varikko-, ampuma- ja harjoitusalueverkosto. Yksittäisten sotilasalueiden osalta tavoitteena on kestävä yhdyskuntarakenne ja luonteva integrointi ympäröivään yhteiskuntaan. Sotilasalueilla tavoitteena on toiminnan edellyttämä tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas alueisiin, toimitiloihin, rakenteisiin ja asuntoihin liittyvä toimintaympäristö. Vuoteen 2025 ulottuvalla tarkasteluvälillä yhdyskuntapoliittinen strategia käsittää näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa seuraavia asiakokonaisuuksia: Yhdyskuntapoliittiseen kehitykseen, säädöksiin, sopimuksiin yms. liittyvä toiminta Yhdyskuntapoliittinen toiminta perustuu yleiseen yhteiskuntakehitykseen (ml. kaavoitus-, kiinteistö-, rakennus-, sopimus- yms. toiminnan kehittäminen), jota seurataan ja jonka kehitykseen vaikutetaan maanpuolustuksellisista lähtökohdista. Osallistumalla yhteiskuntapoliittiseen kehittämiseen tavoitteena on varmistaa maanpuolustuksellisten erityispiirteiden huomioon ottaminen ja luoda edellytyksiä kehityksestä seuraavien toimenpiteiden joustavaan jalkauttamiseen puolustushallintoon. Puolustushallinnon yhdyskuntapoliittinen toiminta noudattaa valtiokonsernin toimialakohtaisia politiikkoja ja strategioita kuten valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiaa. Käytännön toiminta perustuu strategioiden perusteella laadittuihin aie-, yhteistoiminta-, puite-, kumppanuus- ja vuokrasopimuksiin. Puolustushallinnon tavoitteena on maanpuolustuksen edut huomioon ottavan toimialakohtaisen politiikka-, strategia- ja sopimusrakenteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Alue- ja tilahallintaan liittyvä kehittäminen Alue- ja tilahallinta perustuu puolustushallinnossa voimassa olevaan hallintorakenteeseen, puolustushallinnon toimijoiden (puolustusministeriö, puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos) väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön sekä toimijoiden antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Hallintarakenteen toimivuutta tarkastelemalla ja asianmukaisesti kehittämällä varmistetaan kunakin ajankohtana vastuullinen, laadukas ja kustannustehokas alue- ja tilahallinta. Toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti tilaaja tuottaja-, kumppanuus- yms. toimintamalleja. 8

11 Alue- ja tilahallinnan kehittämisessä tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. SUUNNITTELU TOTEUTUS SEURANTA PARANTAMINEN Alue- ja tilahallinnan painopiste suunnataan sotilaalliseen maanpuolustukseen. Toiminnassa varaudutaan myös poikkeusolojen alue- ja tilahallintaan, jossa keskeistä on yhteistyö Puolustustalouden suunnittelukunnan, Huoltovarmuuskeskuksen, pooliorganisaation, yritysten yms. sidosryhmien kanssa. Tavoitteena ovat tarpeiden edellyttämät ja rauhan aikana testatut koko yhteiskuntaan integroidut järjestelyt, jotka ovat joustavasti otettavissa käyttöön valmiuden kohottamisen edellyttämässä laajuudessa. Alue- ja tilahallinta vastaa omalta osaltaan kokonaismaanpuolustukseen (ml. vapaaehtoinen maanpuolustus, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen YETT-strategia) ja kehittyvään viranomais- ja virka-apuyhteistyöhön liittyvistä yhdyskuntapoliittisista toimenpiteistä, joihin sisältyy alueiden ja tilojen yhteiskäyttöä, tarvittavien valmiuksien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä yms. toimintaa. Alue- ja tilahallinta vastaa omalta osaltaan myös kansainväliseen kriisihallintaan liittyvistä yhdyskuntapoliittisista toimenpiteistä (alue- ja toimitilajärjestelyt, ylläpito yms.), jotka toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintaan liittyy myös toimialan siviilikriisinhallintayhteistyötä. Toimialan kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa yhdyskuntapoliittisen toiminnan kansainvälisen vertailun. Tavoitteena on myös toiminnan yhteensopivuus EU- ja NATO /PFP- yhteistoimintaan. Yhdyskuntapoliittisin toimin edistetään myös sotilasalueisiin mahdollisesti liittyviä kansainvälisiä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Alue- ja tilahallinta edellyttää luotettavaa ja toimivaa tiedonhallintaa. Tavoitteena on tiedonhallintajärjestelmä, joka puolustushallinnon lisäksi hyödyttää myös puolustushallinnon yhdyskuntapoliittisia kumppaneita (alueiden, tilojen yms. omistajahaltijoita) ja hyödyntää tehokkaasti myös kumppanien tietojärjestelmiä. Tavoitteena on kehittää alue- ja tilahallinnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden seurantaa ja siihen liittyviä mittareita ja indikaattoreita sekä tehostaa myös yhdyskuntapoliittista raportointia ja tiedotustoimintaa. Varuskuntien ym. sotilasalueiden toiminta- ja kehittämissuunnittelu Valtakunnallinen sotilasalueverkosto perustuu turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin. Verkoston yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiset toiminta- ja kehittämisedellytykset liitetään yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisin toimenpitein valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja kunnalliseen kehitykseen ja alueidenkäytönsuunnitteluun. Yksittäisiä sotilaskohteita kehitetään puolustushallinnon johdolla maanpuolustuksellisista lähtökohdista yhteistyössä Senaatti- kiinteistöjen, Metsähallituksen, Ilmailulaitoksen, Tiehallinnon, Kruunuasunnot Oy:n, maakuntien, kuntien yms. viranomaisten, kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Kehittäminen perustuu kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa keskeisiä seikkoja ovat ase- ja sotatekniikan edellyttämät vaatimukset, taloudellisuus, ympäristönsuojelu ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 9

12 Yhdyskuntapoliittisella suunnittelulla sotilaskohteet integroidaan ympäröivään yhteiskuntaan, edistetään tasapainoista yhteiskunta- ja aluekehitystä sekä sotilaalliseen toimintaan liittyvää kumppanuus- yms. toimintaa. Yhteiskunnallisella, taloudellisella ja kulttuurillisella yhteistoiminnalla vaikutetaan myönteisesti maanpuolustustahtoon ja edistetään myös yhteistoimintaa yhteiskunnan eri häiriötilanteita silmällä pitäen. Yhdyskuntapoliittisessa suunnittelussa tavoitteena on sotilaallisen maanpuolustuksen tarvitsema tarkoituksenmukainen alueisiin, toimitiloihin, rakenteisiin ja asuntoihin liittyvä toimintaympäristö ja sen tehokas ja taloudellinen käyttö. Suunnittelussa huomioidaan myös terveyteen, turvallisuuteen ja kulttuuriin liittyvät seikat. Suunnittelussa selvitetään myös alueiden ja tilojen moninaiskäyttömahdollisuudet sekä mahdolliset muuhun käyttöön luovutettavissa olevat alue- ja tilakokonaisuudet. Alueiden ja toimitilojen vuokraus- ja ylläpitotoimintaan liittyvä kehittäminen Puolustushallintoon kohdistuu näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa jatkuvaa muutospainetta. Puolustusvoimien rauhan ajan kehittämisen ja toimintojen sijoittamisen lähtökohtana ovat sen päätehtävät. Pysyvistä ja kiinteistä järjestelmistä siirrytään joustavampiin, enemmän liikkumatilaa antaviin toiminta- ja hallintomalleihin. Yhdyskuntapoliittinen vuokraus- ja ylläpitotoiminta tapahtuu kiinteistöuudistuksen mukaisella toimintamallilla ja yhteistoiminnalla. Sotilaskohteiden aluetarpeet pyritään toteuttamaan ensisijassa nykyisten alueiden käyttöä tehostamalla ja hyödyntämällä valtion omistamia alueita. Järjestelyt toteutetaan yhteistyöllä kumppanien kanssa tarkoitukseen parhaiten sopivalla osto-, vuokraus-, vaihto-, käyttöoikeus- yms. toteutustavalla. Suurimpia yhdyskuntapoliittisia haasteita ovat toimitilakustannusten (pääoma- ja ylläpitokustannukset) elinkaarenaikainen hallinta ja näköpiirissä oleviin toimitilatarpeisiin tarvittavien määrärahojen riittävyys. Haasteisiin vastaaminen edellyttää oikeaaikaista alue- ja toimitilavaikutusten huomioon ottamista jo politiikka-, strategia- ja ohjelmatason suunnittelu- ja päätöksentekovaiheissa. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti hallinnonalalle muodostuviin kustannuksiin. Alue- ja toimitilatarpeiden tehokkaalla tarve-, hanke-, toteutus- ja ylläpitosuunnittelulla sekä toteutuksella tuotetaan tarkoituksenmukaiset, laadukkaat ja kustan- 10

13 nustehokkaat alueet ja toimitilat. Jatkuvan muutoksen johdosta varaudutaan toimitilojen ja rakenteiden osalta myös muuntojoustavuuteen. Puolustushallinto vastaa alue- ja tilatarpeiden määrittelystä ja kiinteistöjen omistajahaltijat investoinneista. Toimitilatarpeet tulee täyttää ensisijassa puolustusvoimien nykyisten tilojen tilatehokkuutta parantamalla, vuokravaikutuksettomalla peruskorjauksella ja muulla korjaustoiminnalla. Hankkeen edellyttäessä uusinvestointia huomioidaan myös muiden paikkakunnalla olevien tilojen käyttökelpoisuus. Toimitilajärjestelyissä otetaan huomioon elinkaarikustannukset ja pyritään ratkaisuihin, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan kiinteistöjen ylläpidon. Hyvällä hoidolla varmistetaan tilojen ja rakenteiden pitkäikäinen käytettävyys ja arvon säilyminen. Puolustushallinnon yhdyskuntapoliittisen toiminnan yksi lähiajan prioriteetti on kiinteistökannassa todetun korjausvajeen ripeä poistaminen siten, että etusija annetaan mahdollisten terveyshaittojen eliminoinnille. Tämä on tärkeätä tilojen käytettävyyden ja myös kiinteistökustannusten hallinnan kannalta. Toinen kiireellinen hanke on räjähdevarastoinnin saattaminen säädösten ja materiaalin säilyvyyden edellyttämään kuntoon. Kiinteistöjen ylläpitoa markkinaehtoistetaan omaa palvelutuotantoa supistamalla sekä tilaaja- tuottaja- ja kumppanusmalleja soveltamalla. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on palveluiden sisältö, laatu ja kustannustehokkuus. Toiminnan ja tilojen energiatehokkuudella on tärkeä merkitys kustannusten hallinnassa. Energian hinta näyttää näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa nousevan. Puolustushallinto pyrkii energiansäästöä edistävään toimintaan ja toimitilaratkaisuihin. Tilojen energiatehokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä on edellä mainitun korjausvajeen ripeän poistaminen yhteistyössä tilojen omistajahaltijoiden kanssa. Energiankulutuksella on keskeinen merkitys myös ympäristön kannalta. Tavoitteena on tukea ilmaston lämpenemistä hillitsevää kehitystä ja suosia energian käytössä mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä polttoaineita. Osaamiseen liittyvä kehittäminen Kehittyvä yhdyskuntapoliittinen toiminta (kustannustehokas alue- ja tilahallinta, pitkävaikutteiset alue- ja tilajärjestelyt yms.) edellyttää ajankohdan haasteiden mukaista osaamista (edunvalvonta, kilpailutus, tekninen, taloudellinen ja oikeudellinen osaaminen yms.). Tavoitteena on toimialan edellyttämä kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen osaaminen, jossa oman osaamisen lisäksi hyödynnetään muun yhteiskunnan osaamista kumppanuus- yms. yhteistoiminnalla. Toiminnan erityispiirteiden vuoksi yhdyskuntapoliittiseen toimintaan kohdistuu tekniikkaa, turvallisuutta, terveyttä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevia erityisvaatimuksia, jotka edellyttävät myös erityisosaamista. Myös tiedonhallinta on haaste yhdyskuntapoliittiselle toiminnalle, jossa puolustushallinnon lisäksi on monia kumppaneita ja muita sidosryhmiä. Tiedon saatavuus ja luotettavuus sekä erilaisten tietojärjestelmien hyödyntäminen edellyttävät turvallisuuden ja taloudellisten resurssien ohella osaamista. 11

14 4.3 Ympäristöpoliittinen strategia Ympäristöpoliittisen strategian avulla jalkautetaan tunnistetut haasteet toimialan toimintaan ja kehittämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimialan päätavoite on huolehtia siitä, että sotilaallisella maanpuolustuksella on ympäristöön (ympäristönsuojelu, -terveys ja -turvallisuus) liittyvät toiminta- ja kehittämisedellytykset ja että ympäristönäkökulma otetaan toimintaedellytysten sallimissa puitteissa huomioon kaikessa toiminnassa. Varuskuntakohtaisena tavoitteena on hyvät ja tarkoituksenmukaiset työ-, palvelu- ja asuinolosuhteet. Puolustushallinto kantaa vastuunsa kestävästä kehityksestä, jolla on taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen ulottuvuus. Ympäristöpoliittisessa ja myös yhdyskuntapoliittisessa strategiassa otetaan huomioon Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi ja siitä johtuvat hallinnonalaa koskevat haasteet. Kestävän kehityksen aikajänne (2030) vastaa puolustusministeriön strategian aikajännettä ja strategiaa toteutetaan käytettävissä olevien resurssien, yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen sallimissa rajoissa. Suomen kestävän kehityksen strategiassa keskeistä on tasapaino luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä (ilmastomuutos, luonnon monimuotoisuus, materiaalitehokkuus, uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, fossiiliset polttoaineet, Itämeren suojelu, saamelaisalueen kestävä kehitys yms.), kestävät yhdyskunnat kestävässä aluerakenteessa (aluerakenteen kehittäminen, alue- ja rakennepolitiikka, ehyet yhdyskunnat ja hyvä elinympäristö, maaseudun elinvoimaisuus, julkisten palveluiden saatavuus, toimiva liikennejärjestelmä yms.), hyvinvointia koko elinkaaren ajan (terveysuhat, kulttuurillinen omaleimaisuus, arvokeskustelu yms.), talous kestävän kehityksen turvaajana (hyvinvointi ja omien vahvuuksien hyväksikäyttö, korkea osaaminen, elinikäinen oppiminen, elinkeinopolitiikka, tuottavuus, julkisen sektorin rahoitus yms.), Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana (YK ja sen vuosituhattavoitteet, EU, lähialueet, uudet teknologiat, tietotekniikka yms.) ja kestävien valintojen tukeminen (kestävät valinnat, koulutus, innovaatiot, tehokkaat ja vaikuttavat ohjauskeinot yms.). Vuoteen 2025 ulottuvalla tarkasteluvälillä ympäristöpoliittinen strategia käsittää näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa seuraavia asiakokonaisuuksia: Ympäristöpoliittiseen kehitykseen, säädöksiin, sopimuksiin yms. liittyvä toiminta 12 Suomen ympäristöpoliittista toimintaa ohjaa kansallisen toiminnan ohella erityisesti Euroopan Unioni. Toimialan kehittymistä seurataan ja kehitykseen vaikutetaan maanpuolustuksellisista lähtökohdista. Osallistumalla ympäristöpoliittiseen kehittämiseen tavoitteena on varmistaa maanpuolustuksellisten erityispiirteiden huomioon ottaminen ja luoda edellytyksiä kehityksestä seuraavien toimenpiteiden joustavaan jalkauttamiseen puolustushallintoon.

15 Puolustushallinnon ympäristöpoliittinen toiminta noudattaa valtiokonsernin toimialakohtaisia politiikkoja ja strategioita kuten edellä mainittua Suomen kestävän kehityksen strategiaa. Puolustushallinnon toimintaan liittyvät monet kansainväliset ympäristösopimukset ja erilaiset ympäristöpoliittiset ohjelmat, kuten Kioton ilmastosopimus, Rion biodiversiteettisopimus, Montrealin otsonikerrosta koskeva sopimus, Baselin ongelmajätesopimus, merien suojelua koskeva MARPOL, Itämerensuojelua koskeva HEL- COM, EU:n NATURA suojeluohjelma, kansalliset suojeluohjelmat, valtakunnallinen jätesuunnitelma ja valtakunnallinen meluntorjuntaohjelma. Lähtökohtana on sopimusten ja ohjelmien mukainen toiminta ja osallistuminen niiden kehittämiseen maanpuolustuksellisista lähtökohdista. Ympäristöhallintaan liittyvä kehittäminen Ympäristöhallinta perustuu puolustushallinnossa voimassa olevaan hallintorakenteeseen, puolustushallinnon toimijoiden (puolustusministeriö, puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos) väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön sekä toimijoiden antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Hallintarakenteen toimivuutta tarkastelemalla ja asiamukaisesti kehittämällä varmistetaan kunakin ajankohtana vastuullinen, tehokas ja laadukas ympäristöhallinta (ympäristönsuojelu, ympäristöterveys ja turvallisuus). Puolustushallinnossa on käytössä ISO 9001-laadunhallintajärjestelmä ja laatupolitiikka. Tavoitteena on soveltaa toimintaan myös ISO ympäristöhallintajärjestelmää. Järjestelmää käyttävät monet yhteistyökumppanit ja useat EU- ja NATO / PFP-maat, joten sen käyttöönotto edistää toiminnan kansallista ja kansainvälistä vertailua ja yhteensopivuutta. Ympäristöhallinnan kehittämisessä tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. SUUNNITTELU TOTEUTUS SEURANTA PARANTAMINEN Ympäristöhallinnan painopiste suunnataan sotilaalliseen maanpuolustukseen. Ympäristöhallinnalla kehitetään myös kokonaismaanpuolustukseen (ml. vapaaehtoinen maanpuolustus, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen YETT -strategia) ja kehittyvään viranomais- ja virka-apuyhteistyön liittyvää puolustushallinnolta tarvittavaa valmiutta ja kykyä tukea muuta yhteiskuntaa esimerkiksi erilaisissa ympäristöllisissä häiriötilanteissa. Ympäristöhallinta vastaa omalta osaltaan poikkeusolojen edellyttämistä ympäristöpoliittisista toimenpiteistä. Kansainvälisiä kriisejä arvioidaan nykyään myös ympäristöllisten vaikutusten näkökulmasta. 13

16 Tavoitteena on edistää kriisien hallintaa osallistumalla yhteiskuntaan mahdollisesti kohdistuvien erilaisten uhkien ympäristölliseen etukäteisarviointiin. Ympäristöhallinta vastaa omalta osaltaan kansainväliseen kriisinhallintaan liittyvistä ympäristöpoliittisista toimenpiteistä, jotka toteutetaan vastuullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Toimintaan liittyy myös toimialan siviilikriisinhallintayhteistyötä. Kansainvälinen yhteistyö ja kehittyvä kriisinhallinta ovat haaste ympäristöpoliittiselle toiminnalle mahdollistaen samalla toiminnan kansainvälisen vertailun. Tavoitteena on myös toiminnan yhteensopivuus EU- ja NATO /PFP yhteistoimintaan (ml. NATO standardit, STANAG 7141 ja MC 469). Ympäristöpoliittisin toimin edistetään myös sotilasalueisiin mahdollisesti liittyviä kansainvälisiä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Ympäristöhallinta edellyttää luotettavaa ja toimivaa tiedonhallintaa. Tavoitteena on tiedonhallintajärjestelmä, joka hyödyttää puolustushallinnon lisäksi myös ympäristöpoliittisia kumppaneita ja hyödyntää tehokkaasti myös kumppanien tietojärjestelmiä. Tavoitteena on kehittää ympäristöhallinnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden seurantaa ja siihen liittyviä mittareita ja indikaattoreita sekä tehostaa myös ympäristöpoliittista raportointia ja tiedotustoimintaa. Varuskuntien ym. sotilasalueiden toiminta- ja kehittämissuunnittelu Puolustushallinnon ympäristöpoliittisessa toiminnassa painopiste on läheisyysperiaatteen mukaisesti sotilasalueilla tapahtuvassa toiminnassa. Ympäristönsuojelulla on tärkeä merkitys myös sotilasalueiden kehittämisessä. Varuskuntasuunnittelu sisältää ympäristöohjelman ja maankäyttö- ja maisemanhoitosuunnittelun, joiden avulla sotilasalueilla tapahtuva toiminta ja suojelulliset intressit sovitetaan yhteen. Ympäristönsuojeluun liittyvä kehittäminen Ympäristönsuojelun kehittämisessä lähtökohtana on haittojen ennalta ehkäisy ja minimointi, varovaisuus ja huolellisuus sekä parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltaminen. Johtavana periaatteena on vastuu toiminnan ympäristövaikutuksista. Tähän sisältyy myös aiheutettujen haittojen vastuullisen hoitaminen. Ympäristönsuojelutoiminnassa on monia ajankohtaisia hankkeita, joista tässä yhteydessä mainitaan materiaalitehokkuuden, jätehuollon ja melunhallinnan kehittäminen, maaperän, vesien ja ilman suojelu sekä luonnonsuojelu. 14

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus www.defmin.fi PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULEVAISUUSKATSAUS JOHDANTO... 2 1. TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN KEHITYKSEEN...

Lisätiedot

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Sotilasalueiden kehittäminen Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA 1 Sisällysluettelo Viestinnän strateginen rooli...1 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot...1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Puolustusvoimat. Ympäristöraportti 2010 2012

Puolustusvoimat. Ympäristöraportti 2010 2012 SISÄLLYS ESIPUHE 4 1 PUOLUSTUSHALLINNON TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO 6 Puolustusministeriö 6 6 Puolustushallinnon rakennuslaitos 6 Puolustushallinnon kumppanit 7 Ympäristöjohtaminen Puolustushallinnossa 7

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...3 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot