Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä"

Transkriptio

1 Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys uuden rakenteen eduista ja haitoista sekä tehdä esitys uuden kuntarakenteen hallinnon ja palvelujen järjestämisestä. Sivistyspalvelut-työryhmään kuuluivat Martti Jokelainen (pj.), Jari Keskitalo, Tiina Kemppainen, Jarmo Pynnönen ja Jari Sillanpää sekä Simo Veistola (sihteeri). Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida kuntien yhdistymisen vaikutuksia, mahdollisia etuja ja haittoja toimialan toimintoihin. Lisäksi tavoitteena on ollut kuvata lyhyesti palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä isossa kunnassa. Työryhmä kokoontui 4 kertaa elo-syyskuussa Työryhmän loppuraporttiin on liitetty sellaisenaan viiden alatyöryhmän laatimat raportit. Alatyöryhmien kokoonpanot on nähtävissä työryhmien raporteissa. Alatyöryhmät ovat 1) Perusopetus 2) Varhaiskasvatus 3) Kulttuuri, kirjastot ja museot 4) Liikunta- ja nuorisotoimi 5) Vapaa sivistystyö Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 1

2 Sivistyspalvelut-työryhmän raportin tiivistelmä Forssan, Humppilan ja Jokioisten sivistyspalvelut on melko suuri palvelukokonaisuus. Sen kokonaisbudjetti on yli 50 miljoonaa euroa ja palveluksessa on yli 700 henkilöä. Suurin osa sivistystoimen menoista syntyvät henkilöstökuluista. Sivistyspalvelut ovat ns. tulevaisuuden palveluja. Niillä on suurin merkitys nuorille ikäluokille, mutta niillä on myös suuri merkitys seutukunnan asukkaiden viihtyvyyteen ja heidän terveyteen, hyvinvointiin sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä. Sivistyspalvelut ovat seutukunnan elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta hyvin tärkeitä. Seutukunnan sivistyspalvelujen tarjonta on kattavaa ja laadukasta (mm. monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä taiteen perusopetus). Seutukunnan elinvoimaisuuden kannalta tarjonnan ylläpitäminen on työryhmän kannalta välttämätöntä. Kyse onkin lumipalloilmiöstä: Seutukunnan elinvoimaisuus on välttämätöntä, jotta voimme ylläpitää elinvoimaisuuden kannalta välttämättömiä sivistyspalveluita. Alatyöryhmien raporteissa ilmenee huoli palvelujen karsimisesta, päätöksenteon siirtymisestä kauas palvelujen tuottamispaikasta ja alueen eri osien tasapuolisesta kohtelusta. Erityisesti em. huoli näkyy palveluissa, joiden resursointi kunnissa on tällä hetkellä euromääräisesti niukkaa (esimerkiksi nuoriso- ja liikuntatoimi). Sivistystoimen työryhmän mielestä suurempi huoli on se, että palvelut vähenevät tai katoavat koko seutukunnalta, jos alueen elinvoimaisuutta ei pystytä säilyttämään. Seutukunnan toimintaympäristö muuttuu. Seutukunnan nuoret ikäluokat ovat pienentyneet, samoin palvelujen tuottamiseen tarvittavat valtionosuudet. Kun seutukunnan 2000-luvun alussa syntyneiden ikäluokkien koko on lasta, 2010-luvun alun ikäluokkien koko on noin 250 lasta. Tämä lasten määrän väheneminen pitää ottaa huomioon palvelurakenteen suunnittelussa. Kunnat tekevät sivistystoimessa laajaa ja hyvää yhteistyötä. Vain yhteistyön edelleen lisäämisellä ei pystytä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Laadukkaiden, pääosin lakisääteisten palvelujen tarjoaminen myös tulevaisuudessa edellyttää riittävän laajaa asukas- ja asiakaskuntaa. Kuntarakenteen muutos mahdollistaisi palvelujen tehokkaamman ja taloudellisemman järjestämisen. Esimerkiksi yhdenmukaiset toimintatavat lisäisivät yhdenvertaisuutta, resursseja voitaisiin ohjata toimintoihin, joita yksittäinen kunta ei pysty helposti järjestämään. Päällekkäisen työn vähentämisellä voitaisiin ohjata resursseja toiminnan ja seutukunnan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kaikille asukkaille olisi nykyistä tasapuolisemmin ja joustavammin tarjolla kaikki seutukunnan sivistystoimen palvelut. Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 2

3 Suuria taloudellisia säästöjä yhdistymisen avulla palveluja karsimatta työryhmä ei löytänyt. Yhdellä suurella toimijalla olisi kuitenkin työryhmän mielestä paremmat mahdollisuudet löytää uudenlaisia toimintatapoja ja palvelukonsepteja, joiden avulla voidaan tuottaa samalla rahamäärällä entistä laadukkaampia palveluja. Organisointi ja palvelut yhden kunnan mallissa Työryhmä esittää, että sivistyspalvelut kootaan asiakasnäkökulma huomioiden yhdeksi kokonaisuudeksi yhden päätöksenteko-organisaation alle. Työryhmän puolesta Martti Jokelainen pj. Simo Veistola sihteeri Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 3

4 Liitteet: Liite 1. Perusopetuksen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 2. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 3. Kulttuuri, kirjasto & museo työryhmän raportin tiivistelmä Liite 4. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 5. Vapaan sivistystyön työryhmän raportin tiivistelmä Liite 6. Perusopetuksen työryhmän raportti Liite 7. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportti Liite 8. Kulttuuri, kirjasto & museo työryhmän raportti Liite 9. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportti Liite 10. Vapaan sivistystyön työryhmän raportti Liite 11. Sivistyspalvelut-työryhmän kokousten pöytäkirjat Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 4

5 Liite 1. Perusopetus-työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut yhdenmukaiset toimintatavat ja opetussuunnitelmat sekä resurssit lisäävät kuntalaisten yhdenvertaisuutta resursseja toimintoihin, joita yksittäinen kunta ei pysty järjestämään (esim. koulukuljetusten suunnittelu ja kilpailutus, TVT-tuki ja ylläpito sekä yhteisiä virkoja ja toimia vähätuntisiin oppiaineisiin ja tukipalveluihin) vähentää päällekkäistä työtä henkilökunnan osaamisen ja resurssien parempi kohdistaminen suurempi organisaatio tuo laajempaa osaamispääomaa ja luo lisäedellytyksiä kehittymiselle ja kehittämistyölle yhdenmukaistaa tietojärjestelmät ja ohjelmistot 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat & epävarmuustekijät Alkuvaiheessa kustannukset kasvanevat jonkin verran (palvelujen, resurssien ja palkkojen harmonisointi). Epävarmuustekijänä paine kouluverkon tarkistusta kohtaa kasvaa, joka siirtymävaiheessa lisää pelkoa palvelujen tulevaisuudesta eteenkin hajaasutusalueilla. Kuntarakenteen muutos lisää alkuvaiheessa merkittävästi hallinnon työmäärää (yhteisistä työtavoista jne. sopiminen). Epävarmuustekijä: Pystytäänkö tekemään riittäviä ja oikeudenmukaisia resurssien kohdistamiseen liittyviä ratkaisuja (esimerkiksi kouluverkkomuutokset, kiinteistöjen kunnostukset, avustajapalvelut, erityisen tuen pienryhmät ja resurssit jne.)? 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat yhdessä kunnassa yksi lautakunta Viranhaltijoiden työpanos organisoidaan palvelualueen tarpeiden mukaisesti. Seudun perusopetuksen palvelutarjontaa on mahdollista monipuolistaa siten, että muutama koulu erikoistuisi jollakin alueella (ilmaisutaito, ympäristö ). Työryhmän puolesta Martti Jokelainen pj. Simo Veistola sihteeri Perusopetus-työryhmä Sivu 1

6 Liite 2. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut Yhteinen pedagoginen perusta ja opetussuunnitelmat, osaamisen jakaminen Samanlaiset käytänteet esim. samat maksukäytänteet, hoitopaikan hakualueen laajeneminen, keskitetty hoitopaikkahaku Varhaiserityiskasvatuksen yhteistyön lisääminen Henkilöstöhallinnon yhtenäiset periaatteet, esim. samat palvelussuhde-ehdot, samat nimikkeet, yhtenäinen sijaisresurssi 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Palveluverkkoon ja palvelun tarpeen ennustettavuuteen vaikuttavat työllisyystilanne ja tieyhteydet/liikenne työpaikoille. Karkaako/keskittyykö hallinto liikaa tietylle alueelle, pelkona, etteivät kaikki pääse vaikuttamaan päätöksiin mm. asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma. Forssa ei suurimpana kuntana voi sanella, miten toimitaan. Parhaat käytänteet valitaan ja sovitaan yhteistyössä. Alueellista epätasa-arvoa ei saa muodostua, palvelun pitää olla tasalaatuista eri alueilla. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa Nykyiseen organisointiin verrattuna ei tule isoja muutoksia, koska palvelu pitää järjestää joka tapauksessa eri puolilla seutua lähipalveluna lain määräämällä tavalla. Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla jokaisessa kunnassa ja ne jakaantuvat alueellisesti kysynnän mukaan.

7 Liite 3. Kulttuuri-, kirjastot ja museot työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden suunnittelu ja koordinointi sekä tiedotus ja markkinointi keskitetysti koko alueella -> kustannustehokkuus ja palveluiden näkyvyys lisääntyvät -> palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan koko alueelle työtapojen uusiminen ja uusien työskentelyalustojen kehittäminen koko alueella -> tehokkuus lisääntyy, voidaan erikoistua, työn mielekkyys ja sitä kautta työssä jaksaminen paranevat -> palvelun laatu turvataan koko alueella palveluiden käytössä olevien toimitilojen käytön koordinointi ja tehostaminen koko alueella (käyttötarkoitus voi vaihtua, osa tiloista voi vapautua kokonaan) -> tilojen käyttöaste kasvaa ja taloudellinen tehokkuus lisääntyy 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Palveluntuottajista etäällä tapahtuva hätäinen, pikaisiin euromääräisiin hyötyihin tähtäävä suunnittelu romuttaa em. yhdistymisen edut ja vaurioittaa palvelutuotannon pysyvästi, jolloin myös taloudelliset hyödyt jäävät saavuttamatta: palveluiden saatavuus, laatu ja tuottavuus heikkenevät oleellisesti henkilöstö kyynistyy ja työssä jaksaminen huononee (vrt luvun alun laman aiheuttamien toimenpiteiden kokemukset Forssassa) vaikutukset koko alueen imagoon ja kiinnostavuuteen epäedulliset (vrt. matkailu, yritysten sijoittuminen, muuttohalukkuus seutukunnalle) 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa nykyisissä keskustaajamissa säilytetään kiinteä kirjastopiste, mutta palveluntarjonta profiloidaan ja mitoitetaan koko toimintaympäristön mukaisesti; Tammelaan rakennettavissa uusissa kirjastotiloissa hyödynnetään nykyisen

8 kunnantalon tiloja tehokkaasti ja huomioidaan kirjaston laajennettujen aukioloaikojen mahdollisuus koko haja-asutusalueen sekä koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten/palvelutalojen kirjastopalvelut tuotetaan kirjastoautoilla (lainausasemat lakkautetaan) kiinteitä kirjastopisteitä voidaan hyödyntää myös museo/kulttuurityössä, jos se on tarkoituksenmukaista Forssan museon uusittu perusnäyttely tiloineen säilytetään ja Forssan museon olemassa olevaa kokoelmahallintajärjestelmää hyödynnetään laajemmin suunnitteluvaiheessa koko alueen kaikkien työntekijöiden ammattitaito huomioidaan -> kulttuurin, kirjaston ja museon työtehtäviä tarkastellaan kokonaisuutena siten, että käytössä olevien vakanssien uusissa tehtäväkuvissa voi olla osia näistä kaikista, jos se on tarkoituksenmukaista ja järkevää palveluiden tuottamisen/saatavuuden kannalta kulttuurityö koko aluetta koskien organisoidaan uudelleen siten, että yksi henkilötyövuosi varataan tätä tehtävää varten -> turvataan myös kulttuuripalveluiden saatavuus koko alueella museotoimen ammatillista osaamista vahvistetaan määrällisesti, jotta koko alueen kunnallisen museotoiminnan koordinointi mahdollistuu organisoidaan erityisesti museo- ja kulttuurityön tueksi vapaaehtoistyö, jonka toimintatavat kehitetään yhteisesti kirjastojen henkilöstön tehtäväkuvia muutettaessa hyödynnetään myös syksyn 2014 aikana tehtävää kirjastojen yhteistä osaamiskartoitusta

9 Liite 4. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: Edut Liikuntapalveluiden ja myös nuorisopalveluiden eri osa-alueiden vastuiden jakaminen eri henkilöille olisi mahdollista, mikäli yksikössä olisi enemmän henkilöstöä (terveysliikunta, liikuntapaikat, yhdistys/seurayhteistyö, erityisliikunta..) ja vastaavasti nuorisotyössä (leirit/retket, yhdistysyhteistyö, erityisnuorisotyö ) 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: Haitat & epävarmuustekijät yhdistyminen ei toisi resursseja ainakaan liikuntapalveluihin, koska kaikki olemassa olevat resurssit ovat jo käytössä. yhdistyminen tuo huolen siitä, että keskitettäisiinkö palveluja Forssaan ja vähennettäisiinkö henkilöstöä. alueella toimii useita urheiluseuroja, jotka ovat elintärkeitä liikuntapalveluiden aikaansaamiseksi. Huolena yhdistymistilanteessa olisi myös seurojen tulevaisuus. Pystytäänkö avustuksia edelleen jakamaan seuroille vai miten seuratyötä tuetaan. erityisesti pienimmät kunnat pohtivat sitä, että säilyvätkö kuntakeskusten lähipalvelut tulevaisuudessa yhdistyminen ei toisi resursseja ainakaan nuorisopalveluihin, koska kaikki olemassa olevat resurssit ovat jo käytössä. Kunnat ja Forssan kaupunki tekevät työtä pienellä henkilöstöllä. yhdistyminen tuo huolen siitä, että keskitettäisiinkö palveluja Forssaan ja vähennettäisiinkö henkilöstöä kuntakeskuksista. Miten käy nuorisotilojen, jotka ovat tärkeä lähipalvelu. alueella toimii useita nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä esim. 4H-yhdistykset ja nuorisoseurat. Huolena yhdistymistilanteessa olisi myös seurojen tulevaisuus. Miten seuroja pystytään tukemaan tulevaisuudessa. nuorisotyötä tehdään lähipalveluina, joten nuoret tarvitsevat tutun ohjaajan. Työntekijöitä ei voida siirtää paikasta toiseen. Nuoren luottamus on tärkeä löytää. Se vaarantuu jos työntekijät vaihtuvat. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat yhdessä kunnassa Hyvänä ja vaihtoehtoisena palvelujen järjestämistapana todettiin ns. vastuukunnat, missä yksi kunta esim. nuorisotyönyksikkö organisoi kaikki palvelut koko uuden kunnan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotyönkeskuspaikka voi olla mikä tahansa alueen kuntakeskuksista. Työntekijät työskentelevät ympäri aluetta. Tämä malli soveltuu erityisesti nuorisotyöhön. Mutta miksei myös liikuntatoimeen.

10 Liite 5. Vapaan sivistystyö työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut Hallinnollinen päällekkäisyys poistuisi. Päätoimisia opettajia tulisi lisää koko alueen käyttöön ja mahdollisesti opettajien yhteiskäyttö olisi helpompaa, vaikka oppilaitoksilla on pääsääntöisesti erilaiset virka- ja työehtosopimukset. Asiakkaalle helpompaa, koska olisi yksi oppilaitos, jossa asioida. Suunnittelu helpottuisi, koska palvelut saman katon alla. 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Hintoja on vaikea yhtenäistää, koska tällä hetkellä suuriakin eroja esim. kansalaisopistojen välillä. Kustannusten, tulojen ja menojen, tasapuolinen kohdentaminen on vaikeaa. Vaarana liiallinen keskittäminen esim. Forssaan, jolloin palvelujen saavutettavuus syrjäkylillä vaikeutuisi. Suuren yksikön hallinnointi olisi mahdollisesti kankeampaa ja byrokraattisempaa kuin pienen yksikön. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa Hallinto tulisi keskittää yhteen tai kahteen paikkaan. Jokaisella palvelumuodolla (kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) olisi omat yksikkönsä. Alueellinen tasa-arvo kunnan eri osien välillä on turvattu mm. opetustunteja jaettaessa. Musiikkileikkikoulu jatkuu eri kunnissa ja perusopetus Kehräämön tiloissa Forssassa. Valtionosuusperusteinen, opetussuunnitelman mukainen opetus säilyisi ennallaan. Kuvataidekoululla opetus annettaisiin Lankavärjäämöllä Forssassa. Taiteen perusopetusta antavat yksiköt hallinnollisesti yhdessä, mutta itse toiminta omissa yksiköissä. Kansalaisopistot yhdistyisivät. Olisi yksi rehtori, markkinointi/koulutussuunnittelija, kurssisihteerit (Forssa, Jokioinen) sekä päätoimiset opettajat, joilla aluevastaavan tehtävät.

11 Liite 6. Perusopetus-työryhmän raportti: Nykytilan kuvaus Forssan kaupunki Forssan kaupungin kasvatus ja opetustoimea on kehitetty suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Toimintaa on ohjannut kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategiat, joiden toteuttamiseksi lautakunta on hyväksynyt yksityiskohtaisemmat ohjelmat. Vuonna 2017 valmistui ja hyväksyttiin Koulu 2000 ohjelma. Vuonna 2006 valmistui Koulupalvelut 2010 ohjelma. Nykyistä kasvatus- ja opetustoimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty Kasvu 2017 ohjelma. Forssan kaupungissa on neljä vuosiluokkien 1-6 peruskoulua, kaksi vuosiluokkien 1-9 peruskoulua sekä Tölön koulu, joka on vuosiluokkien 1-6 peruskoulu ja jonne on sijoitettu kaupungin eritysopetuksen luokat. Tölön koulun eritysluokat palvelevat lisäksi koko Forssan seutukuntaa. Perusopetuksen oppilaita Forssassa on 1512 ja Tölön koulun erityisluokilla 84, joista forssalaisia on 65. Henkilökuntaa on yhteensä 172, joista luokanopettajia 51, aineenopettajia 48, erityisopettajia 20, rehtoreita 4, vakinaisia avustajia 22 ja määräaikaisia 20 sekä hallintohenkilöstöä. Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikissa Forssan kouluissa. Erityisopetuksen pienryhmäpalvelut kunta hankkii yhteistyösopimuksen puitteissa Forssan kaupungilta. Perusopetuksen ateria- ja puhtaanapitopalveluista vastaa Loimijoen kuntapalvelut Oy. Kiinteistöjen huoltopalveluista vastaa kaupungin tekninen toimi. Kuljetusoppilaita lukuvuonna on n. 180 lasta. Kuljetuskustannukset ovat vuodessa oli vuonna euroa. Forssan seudun kunnilla on yhteinen oppilashuollon malli, jonka ylläpidosta, toiminnan koordinoinnista ja merkittävältä osin palvelujen tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Perusopetus-työryhmä Sivu 1

12 PERUSOPETUKSEN KOULUKIINTEISTÖT Koulu Valmistumis- Peruskorjaus- Kerrosala vuosi vuosi Keskuskoulu Heikan koulu Kuhalan koulu: I-vaihe III-vaihe Feeniks Tölön koulu Talsoilan koulu: Vanha osa Laajennus Vieremän koulu: Vanha osa Liikunta / Keittiö Lisärakennus Matkun koulu Koijärven koulu Koijärven uusi koulu otetaan käyttöön tammikuussa Mittavien peruskorjausten tarpeessa ovat Tölön ja Kuhalan koulukiinteistöt. Kuhalan koulun teknisen työn rakennus peruskorjattiin vuonna 2008 ja koulun yhteydessä oleva urheilutalo Feeniks valmistui vuonna Varhaiskasvatus on ollut osa Forssan kaupungin kunnan kasvatus- ja sivistystoimea vuodesta 2010 alkaen. Perusopetus-työryhmä Sivu 2

13 Humppilan kunta Humppilassa on kaksi perusopetusta antavaa koulua. Kirkonkulman koululla opiskelevat luokat ja Humppilan yläasteella luokat Molemmat koulut sijaitsevat kunnan keskustaajamassa. Oppilaita kouluilla oli syksyllä Oppilasmäärä on ollut kasvussa muutaman vuoden, mutta nyt kasvu on taittumassa ja oppilasmäärä asettunee noin 270 oppilaan tasolle. Oppilaista 1/3 on koulukuljetusten piirissä. Molemmissa kouluissa on erityisluokat yksilöllistettyä opetusta varten. Vaativampaa tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat Tölön koululla Forssassa. Kirkonkulman koulun tiloissa järjestetään lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulut ovat saaneet opetusministeriöltä usean vuoden ajan tukea kerhotoiminnan kehittämiseen ja opetusryhmien jakamiseen. Tuki nostaa oppilaskohtaista tuntikehystä. Koulukiinteistöt ovat varsin hyvässä kunnossa. Resurssien niukkuuden vuoksi TVTvarustus ei kouluissa ole aivan naapurikuntien tasolla. Hallinnollisesti perusopetus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Varhaiskasvatus liitettiin hallinnollisesti osaksi sivistystointa vuoden 2014 alussa. Sivistystoimessa ei ole omaa kansliahenkilökuntaa. Yläasteen rehtorin työpanoksesta laskennallisesti 30 % on sijoitettu sivistystoimen hallintoon. Perusopetus-työryhmä Sivu 3

14 Jokioisten kunta Jokioisten kunnassa on viisi peruskoulua (neljä alakoulua ja yksi yläkoulu). Vuonna 2013 perusopetuksessa opiskeli 655 oppilasta. Oppilasmäärät ovat olleet laskussa usean vuoden ajan. Vuonna 2010 esi- ja perusopetuksessa oli 84 oppilasta enemmän kuin vuonna Oppilasmäärän lasku on kuitenkin taittumassa. Jokioisten kunta on myös reagoinut laskeviin oppilasmääriin kouluverkkopäätöksellään. Jokioisten kunta päätti kouluverkon kehittämisestä ja tehostamisesta valtuustossa vuonna Vuonna 2010 suljettiin Kiipun koulu. Vuonna 2015 suljetaan Kalakosken ja Vaulammin koulut. Oppilaat sijoitetaan kunnan keskustaan Miinan alakouluun sekä kunnan pohjoisosaan jäävään Kuuman alakouluun. Osa oppilaita sijoitetaan myös Paanan yläkouluun, jossa opetetaan jatkossa vuosiluokkien 5-9 oppilaita. Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu pihatöitä lukuun ottamatta elokuussa Paanan koulun laajentaminen mahdollistaa kouluverkon tiivistämisen vuonna Tulevaisuuden kouluverkko on Jokiosilla hyvinkin tehokas, mutta edelleen kattava. Koululaisten aamutoimintaa järjestetään Miinan ja Kuuman koululla ja iltapäivätoimintaa kaikilla alakouluilla. Toiminta on maksullista ja tarkoitettu pääsääntöisesti luokkien oppilaille ja erityisoppilaille. Toimintaan osallistui lisäksi esioppilaita sekä 3.-4 luokkien oppilaita. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu kuukausittain noin 70 lasta. Miinan ja Kuuman koulujen tiloissa annetaan myös 6- vuotiaille lapsille esiopetusta ja päivähoitoa. Esiopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusyksikkö. Erityisen tuen oppilaille Jokioisten kunnassa on 3 pienryhmää. Erityisen tuen oppilaita opiskelee myös Forssassa Tölön koulussa. Perusopetus-työryhmä Sivu 4

15 Tammelan kunta Kunnan kouluverkko on vielä varsin laaja (7 koulua/710 oppilasta, joista Tammelan koulukeskuksessa on 390). Kouluverkkoselvityksen toimenpide-esityksiä ei ole toteutettu, vaan rakenteen uudistaminen on rajoittunut kahden pienimmän koulun lakkauttamiseen. Koulujen lakkauttamista hidastaa 20 oppilaan minimiraja. Oppilasmäärä on ollut tasaisessa laskussa ja oppilasennusteen mukaan se laskee edelleen niin, että vuonna 2020 oppilaita olisi n. 200 vähemmän kuin 2004, jolloin oppilasmäärä oli suurimmillaan 2000-luvulla. Erityisopetuksen pienryhmäpalvelut kunta hankkii yhteistyösopimuksen puitteissa Forssan kaupungilta. Perusopetuksen ruoka-, puhdistus- ja kiinteistöjen huoltopalvelut on eriytetty kunnan omille, näistä toiminnoista vastaaville, yksiköille. Laajasta kunnasta ja hajanaisesta asutuksesta johtuen koulukuljetusten järjestäminen asettaa omat haasteensa. Tehokkaita kuljetusreittejä ei voi järjestää ja resursseja kunnan kuljetusten yhteensovittamiseen ja optimointiin ei ole. Oppilaan tukipalveluihin on jouduttu kohdentamaan merkittävästi lisää resursseja. Palveluiden tuottamisen kannalta on erittäin tärkeä, että Forssan seudun kunnilla on yhteinen oppilashuollon malli, jonka ylläpidosta, toiminnan koordinoinnista ja merkittävältä osin palvelujen tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Koulukiinteistöt ovat pääosin kohtuullisen hyvässä kunnossa, koska niiden ylläpitoa ei ole laiminlyöty. Viimeisimmät investoinnit: v Riihivalkaman koulu, saneeraus ja laajennus v Tammelan koulukeskus, saneeraus ja laajennus v Kaukjärven koulu, saneeraus v Portaan koulu, saneeraus Seuraavaksi tulisi tehdä päätös Myllykylän koulun saneerauksesta ja laajennuksesta. Varhaiskasvatus on ollut kunnan kasvatus- ja sivistystoimen alaista toimintaa vuodesta 2013 alkaen. Perusopetus-työryhmä Sivu 5

16 KUNTARAKENNESELVITYS SIVISTYSPALVELUT / VARHAISKASVATUS FORSSA, HUMPPILA, JOKIOINEN, TAMMELA ELOKUU 2014 Työryhmä Laakso Paula, Tammela, pj. Mikkola Arja, Jokioinen Ojala Katja, Humppila Vettenranta Meiju, Forssa

17 Tiivistelmä Kolme tärkeintä varhaiskasvatuksen haastetta lähitulevaisuudessa: 1) Valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain tuomat velvoitteet esim. hoitoaikaperusteinen maksu, kasvatushenkilöstö ja palvelujen saatavuus seudullisesti. 2) Pedagogisen osaamisen varmistaminen ja riittävyys esim. osaamisen jakaminen seudullisesti, täydennys- ja jatkokoulutuksen mahdollistaminen ja opetussuunnitelmatyö. 3) Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen esim. kattavan palvelun saaminen läheltä asiakasta. Vetovoimaisen seutukunnan voimavarana on laadukas asiakaspalvelu. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen monipuolinen tarjonta on seudullisesti kattavaa. Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuuteen, riittävyyteen ja asiakaspalveluun liittyvänä kehittämiskohteena on palvelujen haun mahdollistaminen seudullisesti. Tämä edellyttää kuntien välistä sopimusta siten, ettei asiakkaan tarvitse vaihtaa hoitopaikkaa esimerkiksi muuton vuoksi tai hoitopaikka on mahdollista hakea työmatkan varrelta. Toisaalta kunnissa on tarpeen varautua vapaisiin paikkoihin kesken kauden tulevien sijoitusten varalle. Hoitomaksuihin liittyvät asiakasmaksut on mahdollistaa yhtenäistää ja kehittämiskohteena nähdään myös laskutukseen liittyvät käytännöt. Kunnissa valmistellaan parhaillaan hoitoaika/tuntiperusteiseen maksuun siirtymistä, jolloin seudullisesti olisi mahdollista yhtenäistää ohjelmistoja ja täydennyskoulutusta. Keskittämiskohteena nähdään vuorohoidon juhlapyhien keskittäminen, jolla mahdollistetaan palvelun saanti aina, ja vähennetään henkilöstökustannuksia. Kunnissa varaudutaan kuitenkin aamu-, ilta- ja viikonloppuhoitoon. Varhaiserityiskasvatuksen palvelujen saannin suhteen kuntien resurssit vaihtelevat. Erityislastentarhanopettajan palvelut tulee olla kaikkien käytössä, nykyinen resurssi ei ole riittävää. Lisäksi monikielisten (S2-kieli) lasten palvelujen kehittäminen nähtiin mahdolliseksi yli kuntarajojen. 2

18 Kelpoisuusehdot täyttävän henkilökunnan saatavuus on heikentynyt. Etenkin sekä vakituisten lastentarhanopettajien että sijaisten saanti on haastavaa. Lähihoitajia koulutetaan seudulla ja tämä näkyy positiivisesti hoitohenkilökunnan saatavuudessa. Pedagogista osaamista jaetaan seudullisesti opetussuunnitelmien merkeissä jo nyt ja aihekohtaista täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä. Jatkokoulutuksen mahdollistaminen nykyisen henkilöstön kelpoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi lastenhoitajasta lastentarhanopettajaksi toisi mahdollisesti lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi tavoitteena voisi olla esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien saatavuuden parantamiseksi yhteistyön aloittaminen yliopistojen kanssa esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja lastentarhanopettajille. Myös seudulliset sijaistamiskäytännöt nähtiin kehittämiskohteena. Henkilökunnan nimikkeistö on seudulla kirjavaa. Nimikkeistön yhtenäistäminen helpottaa asiakkaan asioimista palvelujen piirissä. Hallinnon työtehtävien suhteen joitakin asioita on mahdollista keskittää, mutta riittävän asiantuntemuksen säilyminen kunnissa ja palvelupaikoissa on turvattava. Kuntien välinen yhteistyö nähdään toimivana ja sitä halutaan jatkaa. Sillä, tekevätkö kunnat yhteistyötä vai yhdistyvätkö yhdeksi kunnaksi ei nähty merkittäviä etuja tai haittoja. Varhaiskasvatus on lakisääteinen palvelu, joka toteutetaan lähipalveluna. Kuntien yhdistymiseen liittyen isona huolena ja uhkakuvana nähdään pienten kuntien jääminen isompien varjoon. Itsestään selvyytenä ei nähty sitä, että isoin kunta hoitaa hallinnoinnin. Kaikissa kunnissa on osaamista, joka tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ja hyödyntää. Lisäksi asutusalue on laaja ja palvelujen saanti läheltä asiakasta on turvattava. Kehittämiskohteena nähdään myös julkisen liikenteen verkoston kattaminen seudulla esiopetus-, koulu- ja asiakasliikenteessä. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä seudulla on yhteensä 1261 lasta. Palvelunpiirissä olevien lasten osuus koko ikäluokasta jakaantuu kunnittain seuraavasti: Forssa 66,6 %, Humppila 79,0 %, Jokioinen 46,9 % ja Tammela 66,4 %. Vastaavasti esioppilaiden osallistuminen esiopetukseen kunnittain: Forssa 98 %, Humppila 97 %, Jokioinen 100 % ja Tammela 100%. Tammelassa ja Forssassa maksetaan kuntalisää ja Jokioisilla on suhteessa paljon lasten kotihoidon tuen käyttäjiä, mikä vaikuttaa lasten osallistumisprosenttiin. Väestötietojen perusteella syntyvyys on 3

19 laskenut viime vuosina. Tosin seutukunnan työllisyystilanteella on vaikutusta päivähoidon käyttöön, koska palvelujen piirissä on tällä hetkellä vähän yli puolet ikäluokasta. Tiloja seudulla on riittävästi, mutta tilojen kunto vaihtelee. Varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilökunnan kokonaismäärä on 302 työntekijää. 4

20 1.Nykytilan kuvaus palvelujen yhtäläisyydet ja erot Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät päivähoidon päiväkotihoitona tai perhepäivähoitona, esiopetuksen ja leikkitoiminnan. Päivähoito- ja esiopetus on lakisääteistä toimintaa lähipalveluna. Toimintamuotoina kaikissa kunnissa on päivähoitoa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi Forssa tarjoaa ryhmäperhepäivähoitoa. Esiopetusta tarjotaan päiväkodeissa ja koulun yhteydessä. Kerhotoimintaa/avointa varhaiskasvatusta on tarjolla Forssassa ja Tammelassa. Vuorohoitoa järjestetään kaikissa kunnissa palvelun tarpeen mukaan. Forssa ja Tammela järjestävät vuorohoidon päiväkodissa tarpeen mukaan. Forssassa vuorohoidoksi luetaan klo välinen aika, Humppilassa ja Tammelassa klo 18-6 välinen aika. Forssassa on yöhoidon asiakkaita eli päivähoito on ympärivuorokauden. Tammelassa vuorohoitoa tarvitaan tällä hetkellä klo välillä. Satunnaisesti on yöhoitoa kysytty. Humppilassa vuorohoidon aukioloajat ajoittuvat klo 5-23 välille ja Jokioisilla klo välille. Yöhoidon ja juhlapyhien osalta asiakaskohtaisesti harkitaan myös lapsen hoidon järjestämistä lapsen kotona hoitajan mennessä lapsen kotiin, perhepäivähoidossa tai ostopalveluna toisesta kunnasta. Päiväkoteja Forssassa on viisi, Humppilassa yksi, Jokioisilla kaksi ja Tammelassa kolme. Päiväkotikiinteistöjä Forssassa on viisi ja kaksi sateliittia, Humppilassa kaksi, Jokioisilla neljä ja Tammelassa seitsemän. Perhepäivähoitajia omissa kodeissaan, työskentelee Forssassa 34, Humppilassa viisi, Jokioisilla 25 ja Tammelassa 19. Kuvio 1. Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäiväkotien toiminnassaolevien kiinteistöjen määrä. 5

21 Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon kiinteistöjen koko on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kuvio 2. Tilojen määrä kunnittain kerrosala neliömetreinä. Päiväkotien koko (kerrosala m2) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Yhteensä Augustinan pk 1743 Kurjenpesän pk 995 Pihakoivun pk 1163 Pikku-Wahrenin pk 540 Taikatuulen pk 969 Kojolan ryhmis 131 Koivukummun pk 769 Lintukodon pk 542 Mäntypyiston pk 377 Teerimäen pk 692 Teerimäen pk Miina 179 Teerimäen pk Kuuma 50 Portaan pk 252 Tammelan pk Haitulat 622 Tammelan pk Leinikki 289 Tammelan pk Maahiset 351 Tammelan pk Sinikello 208 Tammelan pk Taikatassu 577 Tammitarhan pk 1012 Yhteensä neliöitä/kunta Taulukko 1. Kunnan tilojen kerrosalat neliömetreinä. 6

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35.

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35. 1 2 Sivistyspalvelut- työryhmä Kokous 2/2014 Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00 Paikka Jokioisten kunnantalo Läsnä: Jokelainen Martti, Tammelan kunta, puheenjohtaja, martti.jokelainen@tammela.fi Keskitalo

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys

Kuntarakennelain mukainen selvitys Kuntarakennelain mukainen selvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta Esko Tonteri 6.8.2014 Eerikkilä Valtuutettujen seminaari 6.8.2014 klo 14.45 Eerikkilän Urheiluopistolla

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko.

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen projektiryhmä Aika: 4.6.2014 klo 14.00 15.38 Paikka: Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, Tammela Osallistujat: Sami Sulkko,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS VARHAISKASVATUS, OPETUS JA VAPAA-AJANPALVELUT - TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 15.1.2014 2 1. Johdanto Keski-Satakunnan kuntajakoselvitystä varten perustettiin kuusi valmistelevaa

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta 2014. Vastuuvirkamiesten tulokset (n=215)

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta 2014. Vastuuvirkamiesten tulokset (n=215) Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta 2014 Vastuuvirkamiesten tulokset (n=215) Aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantaa vuodesta 2007 Opetushallitus toteutti yhdessä Fountain Parkin kanssa valtakunnallisen

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys 18.11.2014

Palveluseteliselvitys 18.11.2014 1 Palveluseteliselvitys 18.11.2014 Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön myös päivähoidossa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakkaan valinnan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot