Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu Valkeakoski p NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2015 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma 1.2. Nuorisopalvelujen maksuluokat 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen 2. NUORISOTOIMEN TILAISUUKSIEN, TAPAHTUMIEN JA LEIRIEN OSALLISTUMIS- JA PÄÄSYMAKSUT 3. NUORISOTOIMEN TILOJEN KÄYTTÖVUOROT JA MAKSUT 3.1. Yleistä tilojen käytöstä 3.2. Nuorisotilojen vakiovuorot 3.3. Nuorisotilojen tilapäisvaraukset Aknen diskovuorot Kariniemen leirikeskuksen käyttövuorot 3.4. Bänditilojen vuorot 3.5. Nuorisotilojen käyttövuorojen maksut 3.6. Kariniemen käyttövuorojen maksut 4. NUORISOTOIMEN IRTAIMISTON VUOKRAUS JA MUUT PALVELUT 4.1. Yleistä 4.2. Klubikortti

2 YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV ) Kuntalain 13.2 :n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa. Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa. Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä. Maksun perusteista Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta, jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: - maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille - maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset - maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei voimakkaasti vaihtele eri vuosina - maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä laskentasääntöjä. Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan. Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa. Maksujen luokittelu Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: 1) Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut 2) Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen

3 - 3 - käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia julkisia palveluja 3) Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. maksujen eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus. 4) Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan 5) Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa. 6) Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin Nuorisopalvelujen maksuluokat Palvelumuoto veloitusperuste maksuluokka Tilavuokrat: Nuorisokeskus, Tyrmä maksuton / /krt / /h 3 tai 1* Bänditilat /kausi 6 kk 3 Kariniemen käyttövuoro ja /vrk/ryhmän koko/laatu, 3 tai 1* - majoituspalvelu kesä/talvikäyttö 3 tai 1* - varausmaksu /varaus 3 - peruutusmaksu /peruutus 6 - käyttämättä jätetty vuoro /vrk sauna (erikseen) /lämmityskerta 3 tai 1* Välinevuokrat /vrk, /kpl 1 Palvelumaksut /h, /km 1 Opetus- ja koulutuspalvelut /h 1 Pääsy- ja osallistumismaksut /hlö 1,2,3 *) käyttäjäryhmän mukaan: Ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset ja yksityiskäyttö tai valkeakoskelaiset aikuisyhdistykset ja kaupungin hallintokunnat Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen Kaupunginhallitus on siirtänyt päätöksellään liikunta- ja nuorisolautakunnan taksoista päättämisen liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäväksi. Liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa vuosittain nuorisotoimen palvelumaksut ja - periaatteet, joihin perustuvat päätökset tekee nuorisotoimenjohtaja. Nuorisotoimenjohtaja hyväksyy nuorisotoimen tilojen käyttöä koskevat säännöt ja toimintaohjeet sekä voi päättää tilapäisistä muutoksista myöhempänä mainittuihin maksuihin tai periaatteisiin, mikäli se on liiketaloudellisesti, nuorisopoliittisesti tai muutoin perusteltua. 2. NUORISOTOIMEN TILAISUUKSIEN, TAPAHTUMIEN JA LEIRIEN OSALLISTUMIS- JA PÄÄSYMAKSUT

4 - 4 - Nuorisotoimen järjestämien tilaisuuksien, tapahtumien ja leirien osallistumis- ja pääsymaksut määrittää tapauskohtaisesti nuorisotoimenjohtaja. Kesäleireistä myönnetään sisarusalennusta, joka samassa taloudessa asuvasta lapsesta voi leirikohtaisesti olla noin 25-30%. Tapahtumien lipputulo on pääsääntöisesti arvonlisäverotonta, sillä niillä ei pyritä voittoon, vaan vain osittaiseen menojen kattamiseen. Leirien osallistumismaksut ovat niin ikään arvonlisäverottomia, eikä niillä pyritä täydelliseen menojen kattamiseen. Hinnan muodostuksessa huomioitava poikkeuksena kontaktileirien ulkopaikkakuntalaisten osallistumismaksut, jotka lasketaan kattamaan todelliset kustannukset voittoa tuottamatta. 3. NUORISOTOIMEN TILOJEN KÄYTTÖVUOROT JA MAKSUT 3.1. Yleistä tilojen käytöstä Nuorisokeskuksen ja muiden tilojen tilavaraukset ja tiedustelut tehdään nuorisotoimistosta puh os. Apiankatu Valkeakoski. Kaikkien tilojen käyttövuoroja jaettaessa etusijalla ovat nuorisoyhdistykset, nuorten toimintaryhmät ja yhteisöt. Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät tilojen peruskäyttöä tai aiheuttavat lisäkuluja. Varaaja ei saa itse luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle. Varatun käyttövuoron vastuuhenkilön velvollisuutena on täyttää tilan käyttötilastoa ja huolehtia siitä, että tila on käytön jäljiltä siisti. Tilojen käyttövuoroista ja käyttämättömästä varauksesta veloitetaan voimassaolevan taksataulukon mukaisesti (liite 1). Nuorisotoimen kaikki tilat ja tilojen piha-alueet ovat päihteettömiä ja savuttomia Nuorisotilojen vakiovuorot Nuorisotilojen vakiovuorot haetaan kirjallisesti sille varatulla lomakkeella nuorisotoimistosta. Saapuneiden hakemusten perusteella vuorot sovitellaan käyttäjien tarpeiden mukaan. Päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Mikäli vakiovuoro on usean kerran peräkkäin käyttämättä tai vajaassa käytössä taikka sääntöjä rikotaan, voidaan vakiovuoro peruuttaa kokonaan. Vakiovuoroista veloitetaan voimassaolevan taksataulukon mukaisesti (liite 1) Nuorisotilojen tilapäisvaraukset Nuorisotoimen tilojen tilapäisvuorot haetaan sille varatulla lomakkeella tai ottamalla yhteyttä nuorisotoimistoon. Tilojen vuokrauksesta päättää nuorisotoimenjohtaja. Käyttövuoroista veloitetaan voimassaolevan taksataulukon mukaisesti (liite 1) Nuorisokeskuksen diskovuorot Diskon järjestäjä saa ohjeistuksen nuorisotoimistosta. Järjestäjän vastuulla on laatia tarvittava yleisötilaisuusilmoitus. Diskolaitteiden käyttäjän on oltava nuorisotoimen

5 - 5 - kouluttama henkilö. Diskovuoroista veloitetaan voimassaolevan taksataulukon mukaisesti (liite 1) Kariniemen leirikeskuksen käyttövuorot Kariniemen leirikeskuksen käyttövuorojen jako on priorisoitu seuraavasti: 1. Nuorisotoimen oma toiminta 2. Koulut (toukokuun arkipäivävuoroja jaettaessa) 3. Valkeakoskelaiset nuorisoyhdistykset ja koulut (muina aikoina) 4. Valkeakoskelaiset aikuisyhdistykset ja muut yhteisöt (eri hallintokunnat) 5. Ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset ja muut yhteisöt 6. Yksityinen ja muu käyttö Toukokuun arkipäivien käyttövuorojen hakuaika on helmikuussa, jolloin etusijalla ovat Valkeakosken koululaisryhmät. Aktiivisimman leiriajan käyttövuorojen ( ) hakuaika on edeltävän vuoden marraskuussa ja siitä ilmoitetaan tarkemmin vuosittain kaupungin nettisivuilla. Saapuneiden anomusten perusteella vuorot sovitellaan käyttäjien tarpeiden mukaan. Toukokuun ja kesäajan hakuaikojen jälkeen jäljelle jääneet ajat ja muiden aikojen käyttövuorot myönnetään anomusten perusteella nuorisotoimenjohtajan harkinnan mukaan Bänditilojen vuorot Bänditilojen vuorot ovat vapaasti haettavissa. Hakemuslomake toimitetaan nuorisotoimistoon asiaa hoitavalle nuorisonohjaajalle. Sopimukset tehdään kausittain ja nuorisonohjaajan harkinnan perusteella. Bändeiltä peritään avaimen luovutuksen yhteydessä 50 euron avainpantti, joka palautetaan toiminnan päätyttyä avainta vastaan. Poikkeuksena tilanteet, joissa bändi on toiminnallaan aiheuttanut kustannuksia. Tällöin avainpantti voidaan pidättää kustannusten kattamiseksi. Bänditilojen käytöstä veloitetaan voimassaolevan taksataulukon mukaisesti (liite 1) Nuorisotilojen käyttövuorojen maksut Käyttövuoroista veloitetaan voimassa olevan taksataulukon mukaisesti (liite 1). Maksuttomaksi yhteisölliseksi nuorisokäytöksi katsotaan sellaisen ryhmän toiminta, jolla on jokin yhteinen nimittäjä ja yleishyödyllinen tehtävä (kaveruus ei riitä) ja toistuvaa yhteistä toimintaa lapsille tai nuorille ( nuorisolain mukaan 0-29 vuotiaat). Taksataulukossa maksut on ilmoitettu sekä verottomana (netto) että verollisena (brutto). Verollinen hinta on ilmoitettu pääsääntöisen (0 tai 24%) arvolisäverokannan mukaisena. Mikäli tiloille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä siivous- tai korjauskuluja, on käyttäjä ne velvollinen täysimääräisesti korvaamaan.

6 - 6 - Muut tilojen käyttöä koskevat maksut päättää nuorisotoimenjohtaja tapauskohtaisesti erikseen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti Kariniemen käyttövuorojen maksut Käyttövuoroista ja niiden peruutuksista sekä kesän varausmaksut veloitetaan voimassa olevan taksataulukon mukaisesti (liite 1). Mikäli käytössä on kamiinallisia telttoja, niistä veloitetaan sen hetkisen markkinahinnan mukainen polttopuulisä. Kariniemen leirikeskuksen taksoissa 30% (majoituspalvelunosuus) sisältää 10% arvonlisäveron ja loput 70% (vuokra) 24% arvonlisäveron. Kariniemen leirikeskuksen minimilaskutusperuste on yksi vuorokausi. Laskutus tapahtuu palautetun käyttöpäiväkirjan tietojen mukaan. Mikäli käyttöpäiväkirjaa ei palauteta, eikä tietoja saada puhelimitse, laskutetaan anomuksen perusteella. Vuorokausiylityksistä laskutetaan seuraavilla kertoimilla: ylitys: 3-6 h -> täydet vuorokaudet + 0,25 x taksa 7-12 h -> täydet vuorokaudet + 0,50 x taksa yli 12 h -> täydet vuorokaudet + vuorokausi x taksa Kesäajan varausmaksu hyvitetään lopullisessa laskussa, paitsi jos käyttövuoro peruutetaan. Mikäli taksataulukon mukaista peruutusmaksusääntöä ei voida noudattaa, koska käyttövuoropäätös on tehty alle 60 vrk:tta ennen vuoron alkua ja vuoro peruutetaan viimeistään 30 vrk:tta ennen vuoron alkua, peruutusmaksua ei peritä. Peruutusmaksua ei myöskään peritä, peruutusajankohtaan katsomatta, mikäli kyseiselle ajankohdalle saadaan joku toinen käyttäjäryhmä. Jos valkeakoskelaisen leirijärjestäjän osallistujissa on n. puolet ulkopaikkakuntalaisia, vuorokausihintaa korotetaan +0,25 x taksa. 4. NUORISOTOIMEN IRTAIMISTON VUOKRAUS JA MUUT PALVELUT 4.1. Yleistä 4.2. Klubikortti Nuorisotoimi vuokraa mm. esiintymislavoja, tuoleja, rintanappikonetta ja savukonetta sekä myy nappikoneen aihioita ja diskolippuja. Veloitettavat maksut on ilmoitettu taksataulukossa (liite 1). Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päättää tapauskohtaisesti nuorisotoimenjohtaja. Kahvilatuotteiden hinnoittelusta vastaavat nuorisonohjaajat. Irtaimiston varaukset tehdään nuorisotoimistosta puh tai nuorisotoimen vahtimestarilta, puh Klubikortti on vuonna 2009 käyttöön otettu vuotiaille kaupungin nuorisotiloilla kävijöille suunnattu henkilökortti, jolla saa etuja paikallisilta yrityksiltä ja joka oikeuttaa pelivälineiden käyttöön kaikilla nuorisotiloilla sekä joihinkin alennuksiin

7 - 7 - nuorisokahvilatuotteista. Etusopimuksen tehneistä yrityksistä ja yhteisöistä on koko ajan päivittyvä lista kaupungin nettisivuilla nuorille osiossa sekä nuorisotilojen ilmoitustauluilla. Korttia haetaan nuorisotilojen ohjaajilta saatavalla lomakkeella ja siinä tulee olla myös huoltajan allekirjoitus ja yhteystiedot. Klubikortti on voimassa kunnes asiakas täyttää 18 vuotta. Kortista peritään nimellinen korvaus, jonka päättää nuorisotoimenjohtaja. Kortin tavoitteena on luoda turvallisuutta nuorisotiloihin, kasvattaa nuorta vastuullisuuteen sekä lisätä yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on myös opettaa nuoria käyttämään oman paikkakunnan yritysten ja yhteisöjen palveluja. Liite Nuorisotoimen taksataulukko alkaen

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT

TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT TECHNOPOLIS KOKOUS-, VIDEO- JA BUSINESS LOUNGE VARAUKSIEN SOPIMUSEHDOT 1. Kokousvaraus ja vahvistus Kokousvaraus katsotaan sitovaksi silloin, kun se on vahvistettu. Vahvistettu varaus muodostaa tilaajan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Kuvala 11.12.2014 106 SISÄLLYSLUETTELO Liikuntapalvelut Sveitsin uimala Jääliikunta (jäähalli, harjoitushalli, kaukalot) Liikuntatoimen palvelut 1 2 3 4 Kentät 5

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus Johtosääntöjen työvaliokunta 23.10.2008 Johtosääntöjen työryhmä 30.10.2008 Johtosääntöjen työvaliokunta 3.11.2008 Johtosääntöjen työryhmä 19.11.2008 Järjestelytoimikunta 24.11.2008 Työyhteisön kehittämisryhmä

Lisätiedot

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 12.5.2011 alkaen tehtyjä valmismatkasopimuksia. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot