Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit."

Transkriptio

1

2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Valtiovarainministeriön mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2014 aikana vain 0,1 prosenttia ja lähivuosille ennustetaan maltillista noin 1 prosentin kasvua. Kotimaisen kysynnän kasvun arvioidaan pysyvän alhaisena ostovoiman kehittyessä heikosti. Kasvua rajoittavat investointien matala taso, työssä käyvien määrän lasku sekä heikentynyt kilpailukyky. Valmistava teollisuus metsä- ja rakennusteollisuutta lukuun ottamatta kehittyy myönteisesti. Viennin EU-alueelle odotetaan kehittyvän myönteisesti, kun taas Venäjää koskevat vientirajoitteet sekä Venäjän talouden hidastuminen heikentävät alueen vientinäkymiä Alhainen talouskasvu koko Euroalueella on pitänyt sekä markkinakorkotason että inflaation ennätyksellisen alhaisina ja saman tason ennustetaan säilyvän. Euroopan Keskuspankin toimenpiteet lisäävät rahan tarjontaa ja kiinnostusta hyvän kassavirtatuoton kiinteistösijoituksiin. Toimitilakiinteistöjen transaktiovolyymi Suomessa nousi 2014 voimakkaasti ja koko vuoden transaktioiden määrä oli 4,3 miljardia euroa, josta logistiikkakiinteistöjen osuus oli ennätyksellinen 31 prosenttia. Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit. Myös Euroopassa logistiikkakiinteistöjen osuus kaikista transaktioista nousi voimakkaasti vuonna Logistiikka ja tuotantokiinteistöjen vuokrakehitys on ollut vakaata viime vuosina. Keskimääräiseen vuokratasoon on vaikuttanut nostavasti uusien modernien tilojen valmistuminen. Suomessa logistiikka- ja tuotantotilojen segmentissä ei juurikaan esiinny spekulatiivista rakentamista, mikä on tukenut vuokratason vakautta. CERTEUM OY:N PERUSTAMINEN Kiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy perustettiin ja yhtiö hankki allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti Sponda Oyj:ltä 12 ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 22 logistiikka- ja tuotantokiinteistöä sekä Sponda Fund I Ky:n, Sponda Fund II Ky:n ja Sponda Fund III Ky:n näiden rahastojen sijoittajilta. Hankinnan toteuttamiseksi yhtiö toteutti katsauskaudella maksullisia ja maksuttomia osakeanteja ja oli vastaanottavana yhtiönä 22 sulautumisessa. Näiden kauppojen seurauksena Certeum Oy:lle siirtyi kokonaisuudessaan noin 917 miljoonan euron kiinteistöomaisuus. Certeum Oy omistaa yhteensä 124 kiinteistöä, jotka koostuvat logistiikka-, varasto-, tuotanto- sekä näitä tukevista tiloista. Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 1,3 miljoonaa neliömetriä. Certeum Oy:n omistamat kiinteistöt sijaitsevat pääosin Suomen suurimmissa kaupungeissa. LIIKEVAIHTO JA TULOS VUONNA 2014 Certeumin liiketoiminnan nettorahavirta oli kertomusvuonna vahvasti positiivinen, 14,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa ja nettovuokratuotto ylläpitokulujen jälkeen 17,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli - 12,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Tappio johtui pääosin kiinteistösalkun hankintaan liittyvistä sijoituskiinteistöjen arvostuksista (- 14,8 M ), yhtiön velkarahoituksen suojausinstrumenttien (- 7,2 M ) käyvän arvon alennuksista sekä yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyneistä kertaluonteisista kustannuksista ja liikevaihdon kertymisestä vain kolmen kuukauden ajalta. 1

4 TALOUDELLINEN ASEMA Konsernitaseen loppusumma oli 925,5 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 457,3 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli kiinteistöjen käyvillä arvoilla laskettuna 48,6 prosenttia. Tavoitteena on vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste. RAHOITUS Konsernin ja emoyhtiön rahoitustilanne tilikauden lopussa oli hyvä. Konsernin rahavarat vuoden lopussa olivat 12,6 miljoonaa euroa. Yhtiön korolliset velat muodostuvat kokonaisuudessaan syndikoidusta lainasta (460,0 M ). Tilinpäätöksessä huomioituna lainaa vähentävänä tekijänä lainojen perustamiskustannusten menojäännös 2,7 miljoonaa euroa. Lainakannan pääomalla painotettu keskimaturiteetti oli katsastuskauden lopulla 4,4 vuotta ja keskikorko 2,53 prosenttia. Tässä on huomioituna laina- ja korkojohdannaiskustannukset suoriteperusteisesti. Korkoprosentti ei huomioi tuloslaskelmaan korkojohdannaisten arvostuksista kirjattua korkokulua (7,2 M ) eikä kuluiksi kirjattuja lainojen perustamiskustannuksia tai näistä maksettuja kertaluonteisia palkkioita (yhteensä 0,8 M ). Lainakannan suojausaste tilinpäätöshetkellä oli 78 prosenttia. Lainakannasta on korkojohdannaisilla suojattuna vuonna 2019 erääntyvä 360,0 miljoonan euron suuruinen laina. KONSERNIRAKENNE Certeum Oy on Certeum-konsernin emoyhtiö. Emoyhtiöllä oli tilikauden lopulla yhteensä 73 kappaletta osakeyhtiömuotoisia tytäryhtiöitä. SIJOITUSKIINTEISTÖT Kiinteistösalkku muodostuu 124 kohteesta, käyvältä arvoltaan 904,9 miljoonaa euroa ( ), sisältäen käyttämättömän rakennusoikeuden arvon (15,6 M ). Noin 59 prosenttia sijoituskiinteistöjen arvosta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöjen käypä arvo laski tilikauden aikana 11,30 miljoonaa euroa (noin 1,2 %), johtuen joidenkin kohteiden vuokrasopimusten aiempaa arviota lyhemmästä keskimaturiteetista, aiempaa alhaisemmista markkinavuokraoletuksista sekä korkeammista ylläpitokustannuksista. Konsernin tuloslaskelmassa on käyvän arvon muutokseksi kirjattu - 14,8 miljoonaa euroa, jossa on huomioituna lisäksi kiinteistöihin kohdistuvat yhtiön toiminnan aloittamiseen liittyvät perustamiskustannukset sekä varainsiirtoverot. INVESTOINNIT 2014 Sijoituskiinteistöjen aktivoidut korjausinvestoinnit kertomusvuonna olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. VUOKRAUSTOIMINTA JA ASIAKKUUDET Kiinteistösijoitusyhtiölle keskeistä on tehokas vuokraustoiminta ja Certeumin organisaatiossa on panostettu vahvasti asiakkuus- ja vuokraustyöhön. Uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin viimeisen kolmen kuukauden aikana 2014 yhteensä 24 kappaletta ( m²). Sopimuksia päättyi 13 kappaletta (7 000 m²). 2

5 Certeumin vuokrasopimuskanta käsitti 468 vuokrasopimusta , vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto oli noin 7,7 milj. euroa kuukaudessa ja sopimusten arvopainotettu keskimaturiteetti 47 kuukautta. Certeumin koko kiinteistökannan vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa neliömetriä ja vuokrattu ala kertomusvuoden lopulla noin 1,09 miljoonaa neliömetriä ja pinta-alaperusteinen vuokrausaste oli 83,1 prosenttia. Certeumilla oli noin 400 asiakkuutta, joilla oli 468 voimassa olevaa vuokrasopimusta. 100 suurinta vuokrasopimusta tuo noin 81 prosenttia liikevaihdosta ja 100 suurinta asiakkuutta noin 90 prosenttia liikevaihdosta. Vuokrasopimusten mukaisesta vuokratuotosta 98,9 prosenttia on sidottu elinkustannusindeksiin ja 23,4 prosenttia vuokrasopimusten mukaisesta tuotosta nousee vähintään 1 prosenttia vuosittain sopimusten sisältämän minimikorotuksen vuoksi. 1,1 prosenttia vuokratuotosta ei ole indeksisidonnaista. 27,5 prosentin vuokratuottoa vastaava osa sopimuksista on irtisanottavissa tai päättyy vuoden 2015 aikana ja 61,9 prosenttia viiden vuoden kuluessa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Certeum käynnisti energiatehokkuusohjelman joka kattaa kaikki ne Certeumin omistamat kohteet, joissa vuokranantajalla on vastuu kiinteistön ylläpidon järjestämisestä. Näitä kohteita on 55 ja kokonaiskulutus sähkön ja lämmön osalta näissä on yhteensä megawattituntia. Ohjelman piiriin kuuluu kohdekohtaisten energiakartoitusten ja -analyysien laatiminen, energiainvestointien kannattavuustarkastelut ja toteuttaminen sekä käyttäjien kannustaminen energiatehokkaaseen toimintaan. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana säästöä edelliseen vuoteen verrattuna toteutui sähkönkulutuksen osalta -3,3 prosenttia ja lämmönkulutuksen (normitettu) osalta - 2,5 prosenttia. Vuosikulutuksen osalta muutokset olivat sähkönkulutuksen osalta - 1,6 prosenttia, lämmönkulutuksen - 1,0 prosenttia ja vedenkulutuksen - 0,8 prosenttia. Vuoden 2014 aikana toteutettiin tai aloitettiin energiatehokkuushankkeita kolmessa kohteessa. Vuoden 2015 aikana on suunnitteilla toteuttaa useita energiatehokkuushankkeita. Asiakkaiden kanssa toteutettavilla yhteistyöhankkeilla parannetaan tilojen käytettävyyttä ja laatua samalla kun energiakustannukset alenevat. Certeum liittyi TETS-sopimukseen (Toimitilojen energiatehokkuussopimus) Ympäristövastuullisuusasioiden kehittäminen Certeumissa jatkuu kuluvana vuonna. Kiinteistökehityshankkeiden ja laajempien peruskorjausten toteuttamisen laatukriteerit määritetään, ja näissä huomiota kiinnitetään ekotehokkuuteen ja elinkaariajatteluun. Samoin jätteiden kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden osalta kehitetään toiminnan vaikuttavuutta. STRATEGIA Certeumin tärkeimmät tavoitteet lyhyellä aikavälillä ovat yhtiön tuloksen ja kannattavuuden kehittäminen aktiivisella vuokraus-ja kiinteistökehitystoiminnalla. Tavoitteena on etabloituminen Suomen logistiikkakiinteistömarkkinaan sekä vahvan brändin ja tuottohistorian luominen. Uusinvestoinnit kohdistuvat erityisesti pääkaupunkiseudun moderneihin logistiikkakohteisiin ja kiinteistösalkkua kehitetään myymällä strategiaan kuulumattomia kiinteistöjä. Certeumin oman pääoman tuottotavoite on 14 prosenttia, tavoitteena on yhtiön osakkeen arvon vakaa positiivinen kehitys sekä kilpailukykyisen sijoituskohteen muodostaminen pääomamarkkinoille. 3

6 Certeumin tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa sekä luoda tasainen osingonmaksuhistoria. Osinkopolitiikan mukaan osingon määrä on vähintään 60 prosenttia tilikauden operatiivisesta kassavirrasta. KIINTEISTÖKEHITYS Certeumin kiinteistökannassa on arvioitu olevan käytettävissä yhteensä neliömetriä rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden arvo on yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva rakennusoikeudesta noin puolet sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Kiinteistökehitystoiminnan tavoitteena on lisätä Certeumin yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sillä olevien Certeumin kiinteistöjen arvoa. Kehitystoiminta voi olla uudisrakentamista tai korjausrakentamista taikka yksittäisen kiinteistön tai useamman kiinteistön muodostaman kokonaisuuden kehittämistä uusia liiketoimintamalleja luomalla. Niin ikään kehitystoiminta voi olla laajempien alueiden kehittämistä kaavakehityshankkeilla. Kiinteistökehitystoiminnan tavoitteena on vuoden 2015 aikana laatia merkittävimmistä kiinteistöistä yksityiskohtaiset kehityssuunnitelmat ja nostaa kohdekiinteistöjen käypiä arvoja. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Yhtiön keskeisimmät riskit liittyvät talouden yleiseen kehitykseen ja kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteisiin, markkinavuokriin, vuokralaisten maksukykyyn ja näin kiinteistöjen arvojen kehitykseen sekä rahoituskulujen kasvuun. Vastuu riskienhallinnasta määräytyy liiketoimintavastuun mukaan, siten että ylin vastuu on yhtiön hallituksella, joka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet ja riskienhallintapoliitikan, vastaa riskienhallinnan organisoinnista sekä seuraa keskeisimpien riskien kehitystä. Certeumin riskienhallintapolitiikan laatiminen on käynnistynyt riskikartoituksella loppuvuoden 2014 aikana. Certeumin käyttämiä riskienhallinnan keinoja ovat riskien välttäminen, poistaminen, rajaaminen sekä riskien realisoitumisen todennäköisyyden pienentäminen. Certeum hallitsee vuokraustoiminnan riskejä tekemällä pitkiä määräaikaisia vuokrasopimuksia sekä hajauttamalla sijoituksia vuokralaisen toimialan ja kiinteistöjen maantieteellisen sijainnin perusteella. Konsernin omistamissa kiinteistöissä on täysarvovakuutus ja vuokratuotto on vakuutettu keskeytymisen varalle. Toiminnan rahoittamiseen liittyvät riskit ja näiden hallinta on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedossa 22. Rahoitusriskien hallinta. 4

7 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevoitto/- tappioprosentti (%) -8,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,7 Oman pääoman tuotto,% -11,2 Omavaraisuusaste, % 48,6 Velkaantumisaste, % 49,4 Oma pääoma/osake, 9,66 Osakekohtainen tulos, -0,28 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,35 NAV (Nettovarallisuus), ,2 OSAKKEET Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä vuoden 2014 lopussa oli kappaletta. Katsauskauden jälkeen rekisteröitiin osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön tai sen hallituksen jäsenien tai johdon omistuksessa ei ole yhtiön omia osakkeita. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 26 henkilöä. Henkilöstökulut olivat yhteensä 688,2 tuhatta euroa. HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA JA TILINTARKASTAJA Certeum Oy:n liiketoiminnan käynnistämisen jälkeiseen hallitukseen ovat kuuluneet lukien puheenjohtaja Antti Pankakoski sekä jäsenet Kari Inkinen, Ulla Malinen, Timo Salonen sekä Ilkka Tomperi. Hallitus on kokoontunut em. kokoonpanolla kahdeksan kertaa. Hallitustyöskentelyä tukee kaksi hallituksen jäsenistä nimettyä toimikuntaa: palkitsemistoimikunta ja tarkastustoimikunta. Toimitusjohtajana on toiminut alkaen Jorma Lehtonen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Tuija Korpelainen. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu toimintakertomuksesta erillinen selvitys. JOHTORYHMÄN JÄSENET Johtoryhmän muodostivat tilikauden päätteessä toimitusjohtaja Jorma Lehtonen, sijoitusjohtaja Kari Koivu, lakiasianjohtaja Marjaana Martikainen, talousjohtaja Robert Hernberg sekä asiakkuusjohtaja Joonas Partanen. NÄKYMÄT Korkotason säilyessä alhaisena kiinteistösijoituksiin ohjautuvan pääoman määrä Euroopassa on nyt ennätyksellinen. Samanaikaisesti prime-kohteiden niukkuuden vuoksi on monessa markkinassa transaktioita 5

8 tehty lisääntyvässä määrin myös korkeamman riskitason ja vuokratuoton logistiikka- ja tuotantokiinteistösijoituksiin, joita Certeumin salkun kohteet pääosin ovat. Erityisesti suurten ja hajautettujen kiinteistösalkkujen kauppahinnoissa on nähtävissä selvä portfoliopreemio. Tämän kehityksen arvioidaan yleisesti laskevan edelleen kiinteistösijoitusten tuottovaatimuksia ja toisaalta vaikuttavan positiivisesti Certeumin kiinteistösalkun käypään arvoon. Samanaikaisesti kuitenkin logistiikka- ja varastotiloja ennustetaan vapautuvan Suomen kansantalouden matalan kasvun myötä ja tämän kehitys saattaa tuoda laskupainetta markkinavuokratasoihin. Certeumin tavoitteena vuonna 2015 on parantaa sijoituskiinteistöjensä käyttöastetta. Käyttöasteen ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa prosenttia. Arvio perustuu vuokramarkkinoiden kysyntään, tietoon vapautuvista tiloista vuoden 2015 aikana sekä ennusteeseen vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana. Liikevaihdon 2015 ennustetaan olevan miljoonaa euroa ja kiinteistöportfolion nettovuokratuoton ylläpitokulujen jälkeen miljoonaa euroa ilman kiinteistömyyntien vaikutusta. Arvio perustuu sopimuksenmukaisten vuokratuottojen kehitykseen, vuokrausennusteeseen sekä arvioon kiinteistöportfolion ylläpitokustannusten määrästä. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN TAPPION KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÅ Emoyhtiön tilikauden tappio oli ,62 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voittoa ei jaeta ja tulos kirjataan edellisten tilikausien voitot/tappiot - tilille. 6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 1.1. 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 Toimitusjohtajan katsaus..3 Näkymät 2015 4 Katsauskauden jälkeiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon lyhyesti Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 28 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Yhteenveto vuoden 2009 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi ja oli 48,9 miljoonaa euroa (Q3/2009:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 25 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Yhteenveto vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Tilinpäätös

CITYCON OYJ. Tilinpäätös CITYCON OYJ Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...2 16. Tytäryritys, jossa on ollut olennainen Emoyhtiön tilinpäätöksen määräysvallattomien omistajien osuus liitetiedot, FAS...

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

SATOn asuntoinvestoinnit ja vuokraus onnistuivat erinomaisesti Tulos parani selvästi edellisvuodesta

SATOn asuntoinvestoinnit ja vuokraus onnistuivat erinomaisesti Tulos parani selvästi edellisvuodesta SATO Oyj Tilinpäätöstiedote SATOn asuntoinvestoinnit ja vuokraus onnistuivat erinomaisesti Tulos parani selvästi edellisvuodesta YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2011 (1.1. 31.12.2010) Tulos ennen veroja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2014

Taloudellinen katsaus 2014 392,5 M Markkina-arvo 161,7 M Liikevaihto 94,7 % Taloudellinen vuokrausaste 53,9 % Käyttökate Taloudellinen katsaus 2014 0,53 EPRA:n operatiivinen tulos/osake 1 more than squares Technopolis Oyj Taloudellinen

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 VUOSIKERTOMUS 2007 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2007 Yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 0 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 1.1. - 31.12.2012 KONSERNITILINPÄÄTÖS Kotipaikka Helsinki Osoite Kanavaranta 7 C 00160 HELSINKI 1 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Sisällysluettelo sivu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO (1/2) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 SIJOITTAMINEN ORAVA ASUNTORAHASTOON 5 AVAINLUKUJA 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 LIIKETOIMINTAMALLI 8 SIJOITUSKOHTEET

Lisätiedot