Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2"

Transkriptio

1 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Näkymä Oitintien yli teollisuusalueelle. Näkymä Savilaukuntietä lounaaseen. Teollisuusalueen rakennuskantaa. Teollisuusalueen eteläosaan rakennettu halli. Näkymä Katajatietä etelään. Näkymä asuntoalueelta harjanteen suuntaan. Harjanteen kivikkoista rinnettä. Polunpohjaa rinteen eteläpuolella.

2 Liite 3 Pohjavesialueet ja maanomistus Ote maaperäkartasta

3 Liite 4 Ote johtokartasta Asemakaavassa otetaan huomioon linjan siirto Oitintien varressa. Ote johtoverkoston muutoksesta Savilaukuntien ja Oitintien risteys, Maxitin tontti, asemapiirros 375 / 1 ( )

4 Liite 5 Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta

5 Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä Liite 6 Ote maanvuokrasopimuksen liitekartasta

6 Liite 7 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet, tiivistelmä Fortum lähetti lausunnon liitteenä kartan nykyisestä jakeluverkostosta ja kommentoi, että alueen arvioitu tehontarpeen kasvu edellyttää uuden puistomuuntamon rakentamista. Fortum esitti kaavassa varattavaksi paikan korttelien 212 ja 214 väliseltä VP-alueelta puistomuuntamolle sekä Mäntykujan jatkeena olevalle VP-alueelle varausta pylväsmuuntamon korvaavalle puistomuuntamolle. Alueella kulkevan keskijänniteilmajohdon korvaavalle kaapelille esitettiin johtovarausta nykyisen ilmajohdon paikalle. Leveydeltään 4 metrin kaapelireitti voidaan osoittaa ohjeellisena. Kortteliin 228 pyydettiin kirjaamaan, että alueelle saa rakentaa tarvittavat puistomuuntamot rakennusoikeuden lisäksi. Vastaus: Osoitetaan puistoalueille esitetyt puistomuuntamopaikat kaavaan. Johtorasitemerkintää ei erikseen osoiteta, koska johdot sijoittuvat puistoalueelle. Korttelia 228 koskeviin määräyksiin osoitetaan maininta: alueelle voidaan sijoittaa tarpeelliset puistomuuntamot. Puistomuuntamoiden rakentaminen käsitellään kunnassa toimenpideluvin, eikä niihin käytetä rakennusoikeutta. Elisa Oyj:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. Elisa Oyj tulee hakemaan sijoituslupaa maakaapeleille uusien tonttien tarpeita varten, sekä olemassa olevien ilmakaapeleiden muuttamiseksi maakaapeleiksi. Mäntykujan kohdalta tulee alueen neljälle tontille jakautuva maakaapeli, jonka sijoituspaikka on jatkossa ensisijaisesti nykyisellä paikalla tai mahdollisesti kaapelointi osittain Savilaukuntien puolelta. Hämeen liito totesi, että radan kehittämisen ja pohjavesien suojelun tarpeet tulee kaavassa ottaa huomioon. Vastaus: Teollisuusalueen laajentamisalue on merkitty Maxit Oy Ab:n ja Ratahallintokeskuksen välisen maanvuokrasopimuksen perusteella. Hausjärven kunta pyytää ehdotusvaiheessa lausuntoa Ratahallintokeskukselta. Pohjavesialueiden sijainti on merkitty kaavakarttaan sekä annettu niiden suojelua koskevia määräyksiä. Hämeen ympäristökeskus ilmoitti, ettei sillä ole alueen todellisien tarpeita palvelevan ja jo olemassa olevan tilanteen toteavan kaavamuutoksen suhteen huomautettavaa. Yksityishenkilön mielipiteessä ilmoitettiin korttelin 200 vajaa vasten tulevan puistoalueen roskaantumisesta ja tiedusteltiin alueen hoitoa. Vastaus: Kunnan omistuksessa olevien viheralueiden hoidosta vastaa aluemestari, jolta voi tiedustella alueen mahdollisista hoitotoimenpiteistä. Hänelle on välitetty tieto saadusta mielipiteestä. Tilan 3:48 omistaja kommentoi, ettei tule hyväksymään Lampitien tieoikaisua tai mahdollista levennystä, sillä nykyinen tila ja Lampitie ovat toimineet ja toimivat edelleen liikenteellisesti moitteettomasti. Kaavaan merkittyä Lampitien luonnosta ei tule toteuttaa, sillä se aiheuttaa operointitilan ahtautumista liikennöitsijä Eerikäiselle ja tienrakennuskustannuksia. Ehdotuksen mukaan Oitin vähäisiä vesialueita tarpeettomasti supistettaisiin ja Osala 3:48 lammikon yli oikaisu sekä Lampitien siirto aiheuttaisivat merkittäviä tienrakennuskustannuksia ilman hyötyjä. Vastaus: Lampitie on kaavaluonnoksessa osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti, sijoittuen pääosin kunnan omistuksessa olevalle maalle. Katualuevarausta ei tule poistaa, sillä poistaminen merkitsisi, ettei savenottolampien itäpuolisille kiinteistöille olisi asemakaavan mukaista kulkutietä. Lampitien rakentaminen kaduksi sen nykyisellä sijaintipaikalla savenottolampien välissä ei maa-alan kapeuden, turvallisuusnäkökohtien vuoksi tai maisemallisista syistä olisi tarkoituksenmukaista sekä vaatisi kaavamuutoksen, sillä voimassa olevassa kaavassa alue on puistoa (P).

7 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä vastineet, tiivistelmä Liite 8 Hämeen liitto katsoo, etteivät ehdotuksen mukaiset muutokset vaaranna alueelle olennaisia pohjaveden tai asemanseudun suojelua. Kevyen liikenteen väylästömuutokset eivät vaikeuta maakunnallisten ulkoilureittien toteuttamista, eikä ehdotuksella ei ole sellaisia ylikunnallisia vaikutuksia, jotka hankaloittaisivat maakuntakaavan toteuttamista. Hämeen liitto puoltaa ehdotusta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, ettei kaavaselostuksessa ole arvioitu vaikutuksia pohjaveteen ja edellyttää selostusta täydennettäväksi ja tarvittaessa ehdotusta muutettavaksi tältä osin. Kaava-alueen länsipuolella on asutuksen lisäksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Oitin rautatieasema, jonka suhteen ELY-keskus esittää harkittavaksi puustorivin osoittamista teollisuusalueelle radan varteen. ELY.keskuksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta. Vastine: Kaavaselostusta täydennetään pohjavesivaikutusten arvioinnin osalta. T-10 alue sijoittuu Maxit Oy Ab:n (nyk Saint-Gobain Weber Oy Ab) Ratahallintokeskukselta (nyk. Liikennevirasto) vuokratulle maa-alalle ja puurivin sijoittamista alueelle on tarkasteltu maastossa sekä käyty keskustelu Liikenneviraston edustajien kanssa. Liikenneviraston kanta puurivin sijoittamiseen radan varteen on kielteinen, sillä uhkana on puiden kaatuminen sähkölinjoihin sekä ns. lehtikeli, jolloin radalle putoavat lehdet liukastuttavat raiteita ja haittaavat liikennettä. Turvatekniikan keskus toteaa, että muutosalueen läheisyydessä on toiminut Henkel Makroflex Oy, jonka toiminta on laajamittainen turvallisuusselvityslaitos. Yritys on ilmoittanut toiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi ja vaaralliset kemikaalit on ilmoituksen mukaan poistettu säiliöistä ja varastoista, mutta lupia ei ole toistaiseksi pyydetty kumottaviksi. Onnettomuusskenaarioiden mukaan vaara-alue ulottuu kaavamuutosalueelle. Muutoksessa ei kuitenkaan muodosteta uutta pientaloasutusta vaan todetaan nykytilanne. Maxitin alueella teollista toimintaa laajennetaan kohti Henkel Makroflex Oy:n tuotantolaitosta. Rakennuslupien käsittelyssä tulee huomioida mahdollinen suuronnettomuusvaara kunnes Henkel Makroflex Oy:n toiminta on lopetettu. Vastine: Hausjärven ympäristölautakunta on vastaanottanut Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen laitoksen ympäristöluvan rauettamisesta, jonka mukaan hakija on lopettanut tuotannollisen toimintansa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa suunnitelmien suhteen. Kohde sijaitsee suuronnettomuusvaaraa aiheuttavan Henkel Makrofelx oy:n tehtaan konsultointivyöhykkeellä (1,0 km) ja mahdollisen suuronnettomuuden vaikutukset ulottuvat alueelle, mutta suurimman riskin alueelle ei ole osoitettu uusia rakennusaloja. Kaavan toteutuminen ei muuta vallitsevaa tilannetta tai lisää suuronnettomuudelle altistuvien henkilöiden määrää merkittävästi eikä suunniteltu toiminta aiheuta vaaraa kemikaalien varastoinnille. Pohjavesialuetta koskevissa erityismääräyksissä on viitattu voimassa oleviin säädöksiin (Ktmp 313/85, asetus 59/1999), jotka on lähiaikoina tarkoitus korvata uusilla Valtioneuvoston asetuksilla, minkä tähden teksti voisi kuulua: lukuunottamatta vähäistä määrää tavanomaista kotitalouskäyttöä varten. Asemakaava mahdollistaa korttelissa 201 tilojen sijoittamisen osin kolmeen tasoon, mikä saattaa tuoda rakennuksille paloteknisiä lisävaatimuksia, jotka kuitenkin voidaan määrittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Museovirasto toteaa että kaavaehdotuksessa korttelin 228 tontti nro 2 (T-1) sijoittuu vastapäätä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, Oitin rautatieasemaa. T-1 tontin rajausta on syytä siirtää hieman koilliseen, jolloin T-1 korttelin rakennusalaa voidaan myös siirtää koilliseen. T-1 tontin rakennusalan ulkopuolelle jäävä lounaisnurkka tulee merkitä istutettavaksi alueeksi. Tämä osa sijoittuu suoraan asemaa vastapäätä. Vastine: T-1 -alueen rakennusala on nykyisellään osoitettu kiinni alueella olevan hallin lounaisseinään, minkä vuoksi rakennusalaa ei voida enempää siirtää. Rakennusalan ulkopuolelle jäävää tontinosa toimii teollisuuden varastointialueena ja asemaa vastapäätä oleva alue on osin asvaltoitu. Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin harkittavaksi puurivin osoittamista teollisuusalueelle, mutta liikennevirastolta saadun kannanoton mukaan puita ei tule istuttaa raiteiden läheisyyteen. Fortum Power and Heat Oy on kiinnostunut aloittamaan kaukolämmön toimittamisen Savilaukuntien varressa oleville T-, KTY-, ja AOTY tonteille niiden rakentuessa. Nykyinen Fortum Power and Heat Oy:n lämpökeskus sijaitsee koulun tontilla ja kaukolämpöyhtiö ehdottaa pysyväksi sijoituspaikaksi kaava-alueen T-korttelia, jonka Oitinpuoleiseen päähän yhtiö pyytää varaamaan käyttöönsä 5000 m2 ET-korttelin. Vastine: Fortum Power and Heat Oy:n ehdottama alue on Maxit Oy Ab:n omistuksessa ja toimii heidän varastointialueenaan. Varastointialuetta on vastikään laajennettu ja taajamakuvan kannalta tärkeä alue maisemoitu istutuksin. Koulun alueella sijaitsevan lämpökeskuksen korvaamista hakelämpölaitoksella ollaan tutkimassa kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavoituksen yhteydessä. Teknisellä lautakunnalla ja Fortum sähkönsiirrolla ei ollut huomautettavaa ehdotuksesta.

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa.

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAUTJÄRVEN KUNTA SIMPELE ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAMBOLL FINLAND OY Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0101197-5

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot