SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Noora Sievänen Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Lokakuu 2010

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, yrittäjyyden pääaine, Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma SIEVÄNEN, ELISA NOORA: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli hoivayrittäjän näkökulmasta Pro gradu -tutkielma, 95 sivua, 2 liitettä (7 sivua) Tutkielman ohjaajat: KTT Hannu Littunen ja YTT, TtL Sari Rissanen Lokakuu 2010 Avainsanat: yrittäjyys, yksityiset sosiaalipalvelut, palveluseteli, yrityksen toimintaympäristö, tapaustutkimus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hoivayrittäjät kokevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin vaikuttavan hoivayritysten toimintaedellytyksiin. Tutkimuksessa selvitettiin, miten palveluseteli vaikuttaa yritystoimintaan ja ilmenee yritysten toimintaympäristössä, millaisena toimintamallina hoivayrittäjät pitävät palveluseteliä sekä palvelusetelijärjestelmää, ja miten yrittäjät palveluntuottajina kehittäisivät nykyistä toimintamallia. Tutkimuksen kohteeksi valitut hoivayritykset tuottivat ilmoituksenvaraisia kotipalveluksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia sosiaalipalveluja ja siivouspalvelua. Yritykset toimivat palvelusetelijärjestelmässä Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 yrittäjää, joista kahdeksaa haastateltiin ja joista 23 osallistui palveluseteliä koskevaan postikyselyyn. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kyselyaineisto täydentää haastatteluaineistoa. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin yrittäjyyttä toimintaympäristössään tarkastelemalla toimintaympäristön ulottuvuuksia, toimintaympäristöä yritysten liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä sekä hoivayritysten toimintaympäristöä Suomessa. Tutkimustulosten vertailun pohjaksi esitettiin katsaus palveluseteliä koskevasta kirjallisuudesta sekä pohdittiin palveluseteliä yrittäjyystutkimuksen näkökulmasta. Tutkimustuloksissa korostui palveluseteli keinona saada lisää asiakkaita yrityksen piiriin. Tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä oli keskimäärin alle yhdeksän asiakasta. Palveluseteli edisti kuntien sosiaali- ja terveystoimen, seudullisen kehittämisorganisaation ja yksityisten palveluntuottajien välistä yhteistyötä ja vahvisti hoivayritysten roolia kuntien apuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli näyttäisi olevan keino, jonka avulla pienet yritykset voivat osallistua kunnalliseen palvelutuotantoon. Toisaalta palvelusetelistä aiheutuu yritykselle lisäkustannuksia ja se lisää yritystoiminnan riippuvuutta kunnan tekemistä päätöksistä. Yrittäjät suhtautuivat palveluseteliin tuotantotapana myönteisesti. Täysin ongelmaton toimintamalli ei kuitenkaan ole. Tarvitaan tutkimusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä yrittäjyystutkimuksen kentässä, jotta voitaisiin selvittää, onko palvelusetelillä vaikutusta hoivayritysten kasvuun.

3 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Faculty of Social Sciences and Business Studies, Department of Health and Social Management, Master's Programme in Local Economic Development SIEVÄNEN, ELISA NOORA: The Service Voucher from the Private Care provider s Perspective Master's thesis, 95 pages, 2 appendices (7 pages) Advisors: Ph. D. Econ. Hannu Littunen and Ph. D. Soc.Sc., Lic.Sc Sari Rissanen October 2010 Keywords: entrepreneurship, private social services, service voucher, environmental context, case study The purpose of the study was to discuss care providers experiences of the voucher used in social services and how it affects the business done by care enterprises. The research questions were: how the service voucher affects business performance and how it appears in the environmental context of entrepreneurship, what kind of a mechanism care entrepreneurs consider the voucher and the voucher system and how entrepreneurs as care providers would develop the current system. The care enterprises that were chosen for the study produced social and cleaning services that are classified as home services and home health care and that are subject to a notification obligation. The enterprises were involved in the voucher system in the regions of Jyväskylä and Mikkeli. 25 entrepreneurs participated in the study, eight of them were interviewed and 23 took part in a mailed enquiry related to the service voucher. Both quantitative and qualitative research methods were used. The enquiry data complements the interview data. The theoretical section of the study discussed entrepreneurship in its environmental context by describing the dimensions of the business environment, this environment as a source of opportunities and the business environment of the care enterprises in Finland. To compare the study results, a literary survey of earlier voucher studies was presented and the voucher was discussed from the point of view of entrepreneurship research. According to the findings, the service voucher system is an important mechanism for getting more customers for enterprises. The care providers in the study had on average fewer than nine customers. The service voucher system improved the co-operation between the private care providers, the regional development organisation and the municipal social and health care and strengthened the role of the care providers in the municipal service production. It seems that the service voucher is a way to involve small firms in the municipal service production. On the other hand, the service voucher causes additional costs to the firm and makes it depend more on the municipal decision-making. As a way of production, the entrepreneurs have a positive attitude to the service voucher. Still, there exist some problems in the functioning of the service voucher system. The service voucher must be studied further in the field of entrepreneurship research to gain information on its possible effects on the growth of care enterprises.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus YRITTÄJYYS TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN Toimintaympäristön ulottuvuudet Toimintaympäristö liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä Hoivayrittäjyyden toimintaympäristö Suomessa HOIVAYRITTÄJYYS JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Palveluseteli sosiaalisena innovaationa Palvelusetelit Suomessa ja kansainvälisesti Palveluseteli yrittäjyystutkimuksen näkökulmasta AINEISTON HANKINTA JA ANALYSOINTIMENETELMÄT Tapaustutkimus Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelut ja postikysely Aineiston analysointi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJIEN KOKEMANA Case: Seudullinen palveluseteli Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla Hoivayritysten taustatiedot Kyselyn tulokset Haastattelujen tulokset Palvelusetelin vaikutus yritystoimintaan Palveluseteli yritysten toimintaympäristössä Palveluseteli ja seudullinen palvelusetelimalli tapana tuottaa palvelua JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Palveluseteli parantaa hoivayritysten toimintaedellytyksiä Seudullinen palvelusetelijärjestelmä malliksi muille Kehittämisen suuntaviivat Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuskysymykset... 83

5 LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Saate ja kyselylomake Liite 2: Yhteenveto teemahaastattelujen tuloksista KUVIOT KUVIO 1. Yrittäjyysprosessin malli (mukaillen Bygrave 1997) KUVIO 2. Yrittäjyysprosessin malli (Shane 2003) KUVIO 3. Palvelusetelin vaikutus yrityksen toimintaan KUVIO 4. Palvelusetelin vaikutus toimintaympäristössä KUVIO 5. Palveluseteli ja verkostoituminen KUVIO 6. Kokemukset palvelusetelistä ja seudullisesta palvelusetelijärjestelmästä KUVIO 7. Palveluseteliin liittyvät ongelmat TAULUKOT TAULUKKO 1. Sosiaalisten innovaatioiden muodot Schumpeterilainen näkökulma (Saari 2008) TAULUKKO 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vanhuspalveluissa TAULUKKO 3. Palvelusetelin tilausvolyymit seuduittain TAULUKKO 4. Palveluseteleitä tilittäneet palveluntuottajat vuosina 2008, 2009 ja TAULUKKO 5. Palvelujen tuottaminen palvelusetelillä (kysely) TAULUKKO 6. Palvelujen tuottaminen palvelusetelillä (haastattelut)... 63

6 7 1 JOHDANTO Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin oletetaan edistävän hoivayrittäjyyttä (Rissanen & Sinkkonen 2004, 123). Näin todetaan myös hallituksen esityksessä palvelusetelilaiksi (HE 20/2009). Vuonna 2009 voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain (569/2009, 1 ) tarkoituksena on asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisäämisen, palveluiden saatavuuden parantamisen ja palvelurakenteen monipuolistamisen lisäksi edistää kuntien, sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Valtioneuvosto on linjannut edistävänsä palvelusetelien käyttöä hallituskaudellaan uuden lainsäädännön pohjalta (Valtioneuvosto 2009). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto kunnissa merkitsee, että julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoprosessiin osallistuu yksityinen palveluntuottaja. Palveluseteli on eräs hyvinvointipalveluiden järjestämisen keino (delivery mechanism), jossa yksityinen palveluntuottaja tuottaa julkisen sektorin rahoittaman palvelun siten, että palveluiden järjestäminen ja vastuu säilyvät julkisella taholla (Hipp & Warner 2008). Tämän nähdään avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia hoivayrittäjyydelle uusien markkinoiden muodossa. Palvelusetelin nähdään tukevan yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla, mutta aihetta on kuitenkin tutkittu tästä näkökulmasta hyvin vähän. Palvelusetelijärjestelmiä koskevassa kirjallisuudessa käsitellään palveluseteliä yleensä julkisen sektorin ja asiakkaan näkökulmista. Harvoin tutkimuksissa huomioidaan, että palvelusetelijärjestelmässä on kolme itsenäistä toimijaa: julkinen sektori, asiakas ja yksityinen palveluntuottaja (Hipp & Warner 2008). Tämä tutkimus pyrkii paikkaamaan havaittavissa olevaa vajetta palveluseteliä koskevassa tutkimuksessa tarkastelemalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä hoivayritysten näkökulmasta. Palveluseteli liittyy vahvasti keskusteluun, miten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä kasvavan palvelutarpeen ja käytössä olevien niukkojen resurssien olosuhteissa. Länsimaissa on jo pitkään etsitty keino-

7 8 ja, joilla hyvinvointipalvelut voitaisiin tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla: tehokkaasti, mutta riittävästi. Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan nähdään markkinamekanismien hyödyntäminen julkisen sektorin palvelutuotannossa. Palvelusetelijärjestelmät ovat yksi tällainen palvelutuotannon muoto, sillä ne nojautuvat toiminta-ajatukseen kilpailullisista näennäismarkkinoista (quasi-markets) ja asiakkaan valinnan vapaudesta (freedom of choice) (mm. Valkama & Bailey 2001). Ensimmäisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelisovelluksia ja erilaisia vakuutusmalleja on kokeiltu ja käytetty sosiaali- ja terveyspalveluissa EU-maissa 1980-luvulta lähtien (Timonen ym. 2006). Suomessa yksityisten palveluntuottajien rooli julkisessa palveluntuotannossa on kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, mutta julkinen sektori tuottaa edelleen suurimman osan sosiaali- ja terveyspalveluistaan itse. Vuonna 2007 yritykset tuottivat 12 prosenttia ja järjestöt 17 prosenttia kaikista sosiaalipalveluista. Yksityisiä sosiaalipalveluja tuotti yhteensä yritystä ja yritystoimipaikkaa. Yritykset työllistivät työntekijää ja yritysten tuotos liikevaihdoltaan oli kokonaisuudessaan 800 miljoonaa euroa. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuotos (yritykset ja järjestöt) oli kaiken kaikkiaan noin 9,1 miljardia euroa ja työllisyys henkeä. (Lith 2009, ) Tapaustutkimukseni tutkimuskohteena ovat Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla toimivat hoivayritykset, jotka toimivat palveluntuottajina seudullisessa palvelusetelijärjestelmässä. Tutkimuksessa mukana olevissa kunnissa on otettu käyttöön seudullinen palveluseteli, joka on valtakunnallisesti ainutlaatuinen malli tuottaa kunnallisia hoivapalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelillä. Tutkimustyö on osa Mikkelin seudun elinkeinoyhtiön Miset Oy:n vuonna 2009 toteuttamaa seudullista palvelusetelikokeiluhanketta. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Miset Oy:n ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kanssa, jotka molemmat ovat olleet mukana rakentamassa ja kehittämässä seudullista palvelusetelijärjestelmää seuduillaan.

8 9 1.1 Tutkimuksen tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli on tapa tuottaa julkisia palveluja. Palvelusetelijärjestelmä on toimintamalli, jossa julkinen taho ostaa palveluja tietylle asiakasryhmälle. Asiakkaat käyttävät seteleitä maksuvälineenä ostaakseen palvelun valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelun toteutumisen jälkeen julkinen taho hyvittää palveluntuottajalle palvelusetelin tavallisena tulona. (Perri 2003.) Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliin oikeutetut asiakkaat valitsevat joko julkisen sektorin tuottaman tai yksityisen palveluntuottajan tarjoaman palvelun omien preferenssiensä mukaan niiden raamien rajoissa, jotka on esitetty kunnan asiakkaalle myönnetyssä palvelupäätöksessä (STM 2007, 78). Samalla asiakkaat velvoitetaan maksamaan osa palvelun kokonaishinnasta, jolloin puhutaan niin sanotusta täydentävästä palvelusetelistä (opt-out voucher) palveluseteleiden kentässä (Valkama & Bailey 2001). Timosen ym. (2006) mukaan palvelusetelijärjestelmien käyttöönoton taustalla Suomessa on ollut ennen kaikkea pyrkimys lisätä vanhuksille suunnattujen hoivapalveluiden tarjontaa, mutta myös edistää työllisyyttä yksityisellä sektorilla ja tehostaa julkista palvelutuotantoa. Palveluseteli sosiaalipalveluissa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Suomessa 1990-luvun lopulla. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt vähitellen luvun alkupuolella, etenkin vuoden 2004 jälkeen, jolloin palveluseteli sisällytettiin lainsäädäntöön (STM 2008, 20; Räty 2004). Vuonna 2009 tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009 myöh. palvelusetelilaki), joka laajensi entisestään mahdollisuuksia hyödyntää palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytännössä kunta voi nykyisin hyödyntää palveluseteliä missä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluissa tietyin reunaehdoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli on määritelty nykyisessä lainsäädännössä (Palvelusetelilaki 3 momentti 1) seuraavasti: Palveluseteli on järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämä sitoumus korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

9 10 Palvelusetelijärjestelmien toiminta-ajatuksena on, että palvelusetelin avulla julkisen sektorin palvelutuotannossa vaikuttaa kilpailullisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän oman (julkisen sektorin) palvelutuotannon sijaan luodaan markkinat, joilla yksityiset palveluntuottajat tuottavat palveluita ja julkisen sektorin asiakkaat ostavat niitä saamillaan palveluseteleillä (mm. Le Grand 1991). Markkinamekanismien hyödyntäminen julkisessa palvelutuotannossa perustuu ajatukseen, että palveluntuottajat saadakseen asiakkaita ja voittaakseen kilpailijansa innovoivat ja yhdistelevät resurssejaan ja näin tyydyttävät asiakkaiden tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla (Chou ym. 2005). Samalla palveluntuottajien on pyrittävä parantamaan kustannustehokkuuttaan saavuttaakseen kilpailukykyä pärjätäkseen kilpailussa. Kun yksityinen sektori tuottaa palvelut tehokkaasti, oletetaan tämän samalla tehostavan julkisen sektorin toimintaa. Tällaista järjestelyä julkisen sektorin palvelutuotannossa kutsutaan näennäis-, kvasi- tai osittaismarkkinoiksi (quasi-markets). Olennaista on kilpailun syntyminen markkinoilla, joita ennen ei ollut, sekä ajatus resurssien tehokkaasta käytöstä. Järjestelmän oleellinen elementti on asiakkaalle myönnettävä palveluseteli. Se on asiakkaalle palveluiden hankkimista varten luovutettua ostovoimaa (purchasing power), joka käytännössä ilmenee valinnan vapautena (Le Grand 1991). Palvelusetelin avulla asiakkaan rooli perinteiseen julkiseen palveluasiakkuuteen verrattuna muuttuu. Asiakkaalla on nyt mahdollisuus valita palveluntuottaja markkinoilla toimivien myyjien joukosta sen sijaan, että kunta tuottaisi hänelle palvelun automaattisesti itse. Näennäismarkkinoiden uskotaan lisäävän tehokkuutta ja palvelujen käyttäjän valintamahdollisuuksia, jotka mahdollistuvat kilpailun kautta. (Le Grand 1991; Tortosa & Granell 2002.) Palveluseteli voidaan määritellä myös yhteistyöksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin rajan ylittävästä yhteistyöstä käytetään kirjallisuudessa usein termiä kumppanuus (public-private partnership, PPP) (mm. Savas 2000). Kumppanuuden määritelmiä on monia, mutta monesti kumppanuudella ymmärretään yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi rakennettua muodollista yhteistyötä liikeelämän, julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan kesken (Palola ym. 2010, 57). Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan osaltaan hoivayrittäjyyttä, vaikka palveluseteliä koskevassa kirjallisuudessa puhutaankin yrittäjyyden sijaan yksityisestä sektorista ja yksityisistä

10 11 palveluntuottajista (esim. private sector, private provider, for-profit organization). Kirjallisuudessa yksityisellä sektorilla tarkoitetaan monesti sekä yrityksiä että voittoa tavoittelemattomia yhdistyspohjaisia organisaatioita. Tässä tutkimuksessa palveluntuottajalla tarkoitetaan liiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Rissasen & Sinkkosen (2004, 123) mukaan palveluseteli on hoivayrittäjien julkiselta sektorilta saama taloudellisen tuen muoto, koska yritykset pääsevät tuottamaan asiakkaille palveluja, joista kunta maksaa suurimman osan. Palveluseteli lisää yksityisten palveluntuottajien kysyntää, kun kunnallisten palveluiden piiriin kuuluva henkilö voi hankkia halutessaan palveluita yksityisen sektorin tuottamana palvelusetelillä. Tämä vaatii kuitenkin sen, että palveluntuottaja on kunnan hyväksymä toimija, jolloin yritys toimii palveluntuottajana julkisen sektorin valvomana. Ennemmin kuin taloudellisen tuen muotona, mielestäni palveluseteli voidaan nähdä hoivayritysten tulonlähteenä ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön muotona. Palvelusetelin oletetaan lisäävän liiketoimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla uusien markkinoiden muodossa. Yritystoiminnan näkökulmasta palvelusetelin oleellisimmat vaikutukset näyttäisivät liittyvän yrityksen kysynnän kasvuun, työllistämiseen ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön lisääntymiseen (Anttolainen ym. 2007; STM 2007; STM 2004). Palveluseteli ei kuitenkaan ole kovin suuressa roolissa yritystoiminnassa. Palveluseteliasiakkaat kattavat monesti vain pienen osan hoivayrityksen asiakaskunnasta ja liikevaihdosta (STM 2007, 72). Tästä huolimatta yrittäjät kokevat palvelusetelin kannatettavana tapana tuottaa palvelua ja moni haluaisi palvelusetelien käytön kunnissa olevan laajempaa (Anttolainen ym. 2007; STM 2007; STM 2004). Vuonna 2007 toteutetun valtakunnallisen palvelusetelikyselyn mukaan palveluntuottajat (yhteensä 103 vastaajaa) olivat usein pieniä yrittäjävetoisia yrityksiä, joiden liikevaihto oli alle euroa. Palveluntuottajista 60 prosenttia oli yhtiömuodoltaan toiminimiä tai kommandiittiyhtiöitä, 23 prosenttia osakeyhtiöitä ja loput kolmannen sektorin edustajia (säätiöt, osuuskunnat, yhdistyksen alainen osakeyhtiö). Enemmistö palveluntuottajista toimi vain yhdessä kunnassa. Useimmilla palveluntuottajilla oli 1-6 palvelusetelillä maksavaa asiakasta ja kahdella yli 15 asiakasta kuukaudessa. Vain yksittäiset palveluntuottajat ilmoittivat palvelusetelillä olevan merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon.

11 12 Palveluseteli oli kuitenkin lisännyt jonkin verran yritysten asiakasmääriä ja osa asiakkaista oli ostanut palveluita palvelusetelien myötä omalla rahalla. (STM 2007, 53, 72.) Palveluseteli ei ole yritysten näkökulmasta ongelmaton tapa tuottaa palveluita. Ongelmia ovat aiheuttaneet etenkin palveluseteleitä koskeva puutteellinen ohjeistus ja tiedotus sekä lisääntyvä hallinnollinen työ (Anttolainen ym. 2007; STM 2007; STM 2003; Hiironen 2007, 105). Palvelusetelijärjestelmän tulisikin olla mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta se houkuttelisi riittävästi hoivayrityksiä palveluntuottajiksi. Palveluntuottajien vähäinen määrä ja epätäydellinen informaatio osittaismarkkinoilla ovat olennaisia palvelusetelijärjestelmien toimivuutta estäviä tekijöitä (mm. Lowery 1998). Lähes kaikki palveluseteliä koskeva tutkimus on sosiaalitieteiden saralla toteutettua. Yksi merkittävimmistä palvelusetelijärjestelmiin liittyvistä teoreetikoista on näennäismarkkinoiden hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa paljon tutkinut Julian Le Grand (ks. Saari 2005; Greener & Powell 2009). Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin keskittyvä tutkimus yrittäjyystutkimuksen kentässä on hyvin vähäistä ja alan yrittäjyydestä on vähän kansainvälistä tutkimusta. Tutkimusta on kuitenkin kasvavassa määrin tehty yleensä naisyrittäjyyteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattitaustan omaaviin yrittäjiin liittyen (Rissanen ym. 2010). Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiakaan ei sinänsä ole tutkittu yrittäjyystutkimuksen kentässä, vaan yhteistyön muodot yritystoiminnassa kietoutuvat tiukasti verkostotutkimukseen, jolla sen sijaan on ollut vahva rooli tieteenalalla 1980-luvulta lähtien (ks. Hoang & Antoncic 2003). Tämän tiedon valossa on ymmärrettävää, ettei palvelusetelistä ole juurikaan tutkimusta yrittäjyyden näkökulmasta. 1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus Pro gradu -tutkielmani on tapaustutkimus käytössä olevasta seudullisesta palvelusetelimallista Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla. Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä palveluntuottajina toimivien hoivayrittäjien näkökulmasta.

12 13 Palveluseteliä tarkastellaan yrittäjien kokemusten ja näkemysten kautta. Tutkimuksen tavoite ja sitä tukevat tutkimuskysymykset voidaan määritellä seuraavasti: Miten hoivayrittäjät kokevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin vaikuttavan hoivayritysten toimintaedellytyksiin? - Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vaikuttaa yritystoimintaan ja ilmenee yritysten toimintaympäristössä? - Millaisena hoivayrittäjät kokevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin ja seudullisen palvelusetelijärjestelmän? - Miten hoivayrittäjät kehittäisivät nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä ja seudullista palvelusetelijärjestelmää? Tutkimuskohteinani ovat seudullisessa palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottajina toimivat hoivayritykset Mikkelin ja Jyväskylän seuduilla. Yritykset tuottavat ilmoituksenvaraisia kotipalveluksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia sosiaalipalveluja ja siivouspalvelua. Tutkimukseen osallistuneet palveluntuottajat ovat liiketoimintaa harjoittavia yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai henkilö- tai osakeyhtiön yrittäjäomistajia. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty seuduilla palveluntuottajina toimivat säätiöt, osuuskunnat ja yhdistysten alaiset osakeyhtiöt, sillä heidän ei samalla tavalla koeta harjoittavan voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa eivätkä ne ole yrittäjävetoisia. Tutkimukseen osallistuneiden hoivayrittäjien hoivan kohteena ovat pääosin vanhukset ja lapsiperheet, jotka tarvitsevat apua arjessa selviämiseen ja, joille kunta on velvollinen tarjoamaan palveluja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan palveluntuottajina toimivien hoivayrittäjien kokemuksia palvelusetelillä tuotettavista palveluista, jolloin yrityksen asiakkaille tuottaman hoivapalvelun maksaa suurelta osin kunta. Tutkimuksessä käytetään tutkimuskohteena olevista yrityksistä termiä hoivayritys. Hoivayrittäjyydellä tarkoitetaan yrityspohjaista toimintaa sosiaalialalla sisältäen pääasiallisesti eri asiakasryhmien avo- ja laitospalvelut, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä lasten päivähoidon (Rissanen & Sinkkonen 2004, 15). Tutkielmani kiinnittyy yrittäjyystutkimuksen kenttään tarkastelemalla palveluseteliä yritysten toimintaympäristössä vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksen lähtöoletuksena on,

13 14 että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli on poliittinen ja lainsäädännöllinen muutos, joka vaikuttaa hoivapalveluita tuottavien yritysten toimintaedellytyksiin luomalla liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille uusien markkinoiden muodossa. Uusilla markkinoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa aiemmin hyvinkin suljettuina pidettyjä sosiaalija terveydenhuollon markkinoita. Tutkimusongelmaani liittyvä teoreettinen viitekehys nojautuu vahvasti schumpeterilaiseen näkemykseen siitä, mitä innovaatiot ovat ja miten ne syntyvät sekä mikä yrittäjien rooli yhteiskunnallisten muutosten toimeenpanijoina on (Schumpeter 1934; ks. Shane 2003). Samalla tämä tarkoittaa sitä, että yritykset syntyvät ja kehittyvät vastaamalla ympäristössä vaikuttaviin muutoksiin. Yrittäjä on yksilö, joka etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pyrkii luomaan niiden avulla jotain uutta (Drucker 2007, 25). Näin ollen palkkatyöhön verrattava yritystoiminta ei perinteisesti ole yrittäjyystutkimuksen mielenkiinnon kohde. Yrittäjyystutkimuksessa puhutaan pk-yritystoiminnasta, joka ei ole yrittäjämäistä (small business) ja yrittäjyydestä (entrepreneurship). Yrittäjyys on yrittäjämäisten yksilöiden harjoittamaa liiketoimintaa, johon liittyy vahvasti kasvu- ja muutoshakuisuus. Ovatko tutkimuksen kohteena olevat hoivayrittäjät yrittäjiä sen tieteellisessä merkityksessä? Tutkimusten mukaan yksityiset sosiaalipalvelut on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista Suomessa ja toimialalla on kasvuyrityksiä enemmän kuin toimialoilla keskimäärin (TEM 2009, 138, ; Toimialaraportti 2009). Yleisen määritelmän mukaan yrittäjää ajaa eteenpäin vallan ja vapauden tavoittelu, halu menestyä ja luomisen halu (Schumpeter 1934, 93-94). Hoivayrittäjyys kytkeytyy näihin ajatuksiin siitä näkökulmasta, että yrittäjäksi ryhtymisen taustalla on usein hoivayrittäjän halu tuottaa asiakkaille omannäköistä hoivaa, mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, vapaus ja uusien haasteiden etsiminen (Kovalainen & Österberg 2006, 43). Näin ollen on perusteltua esittää, että tutkimuksen kohteena olevat hoivayrittäjät ovat yrittäjiä myös tieteellisessä merkityksessä. Pro gradu -tutkielmani rakentuu siten, että aluksi avaan tutkimuksen teoriaosassa yritysten toimintaympäristön eri ulottuvuuksia ja merkitystä yrittäjyydelle nojautuen vahvasti Shanen (2003) luokitteluun yritysten toimintaympäristön tasoista sekä toimintaympäristön roolista liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä. Tämän jälkeen käsittelen hoivayritysten toimintaympäristöä Suomessa kuvatakseni palveluseteliä ja muita hoivayrittäjyy-

14 15 teen vaikuttavia toimintaympäristötekijöitä, minkä jälkeen teoriaosuudessa tarkastelen palveluseteliä sosiaalisena innovaationa ja eräänä tapana tuottaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yrittäjyystutkimuksen näkökulmasta. Luvussa neljä käyn läpi, kuinka empiirinen tutkimus toteutettiin. Esitän tutkimuksen loppuosassa, luvussa viisi tutkimuksen tulokset ja luvussa kuusi johtopäätökset sekä arvioin tutkimusprosessini onnistumista ja esittelen tutkimusprosessin aikana heränneet jatkotutkimuskysymykset.

15 16 2 YRITTÄJYYS TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN Yrityksen toimintaan vaikuttaa merkittävästi sitä ympäröivä toimintaympäristö, sillä kaikki taloudellinen toiminta on osa yhteiskunnallista kontekstia (Johannisson 2004, 227). Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jolle on tunnusomaista laajat sosiaalietuudet ja vahva julkisen sektorin palvelutuotanto (Esping-Andersen 1990). Tällä on näkyvä vaikutus hoivayrittäjyyteen Suomessa. Käsittelen toimintaympäristön roolia yrittäjyyden ilmenemiselle, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli on yksi julkisen sektorin ohjauksen muoto, joka vaikuttaa yritysten toimintaympäristössä. 2.1 Toimintaympäristön ulottuvuudet Anderssonin & Kainlaurin (2001) tutkimuksessa tarkastellaan hoivayritysten toimintaympäristöä. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan kyseisessä tutkimuksessa hoivapalveluiden kysyntää ja asiakkuuksia, hoivayrityksen suhdetta kuntatoimijoihin, muita yhteistyötahoja sekä hoivayritysten kilpailutilannetta markkinoilla. Tarkastelen yritysten toimintaympäristöä seuraavaksi vielä tarkemmin toimialakohtaisesti ja makrotason näkökulmasta sekä toimintaympäristöä tiettynä maantieteellisesti rajattuna alueena. Mikrotason toimintaympäristö Yritysten toimialakohtaista eli mikrotason toimintaympäristöä voidaan tarkastella muun muassa toimialan tiedon hyödyntämiseen liittyvien olosuhteiden, kysyntäolosuhteiden, toimialan elinkaaren ja toimialarakenteen näkökulmasta (Shane 2003, 120). Tiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan, miten paljon ja helposti uutta tietoa on yritysten saatavilla. Tähän liittyy muun muassa se, kuinka paljon toimialalla tehdään tutkimus- ja kehitystyötä ja se, kuka tietoa tuottaa (Shane 2003, 120). Esimerkiksi Pohjoismaissa valtion tutkimuslaitoksilla on ollut vahva rooli yrittäjyystutkimuksen tuottamisessa ja

16 luvulla ja tämän voidaan olettaa tuoneen tiettyjä ominaispiirteitä yrittäjyyden ilmenemisen muotoihin kyseisissä maissa (Hjort 2008). Kuluttajien kysyntä tietyille tuotteille ja palveluille on yritysten elinehto. Toimialan kysyntäolosuhteilla tarkoitetaan markkinoiden kokoa, kysyntää markkinoilla ja markkinoiden segmentoitumisen astetta. Mitä suuremmat ja segmentoituneemmat markkinat ovat, sitä enemmän mahdollisuuksia sen uskotaan antavan yrittäjyydelle. Markkinoiden segmentoitumisella tarkoitetaan markkinoiden jakautumista pienempiin erikoismarkkinoihin (niche). (Shane 2003, ) Yksi lähestymistapa tarkastella toimialaa yrittäjyyden ilmenemiseen vaikuttavana tekijänä on tarkastella toimialan elinkaaren vaihetta. Yleisesti oletetaan, että mitä nuorempi toimiala on, sitä suurempia mahdollisuuksia se luo yrittäjyydelle. Sen jälkeen, kun toimiala saa tietynlaisen hallitsevan muodon, uusien yritysten tulo toimialalle vähenee. (Shane 2003, 130.) Tällä hetkellä pääsääntöisesti kaikissa teollistuneissa markkinatalouksissa ollaan tilanteessa, jossa perinteinen tuotantoteollisuus on vähentynyt viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana ja palvelualat ovat kasvaneet (Acs ym. 2008). Toimialan rakenteella tarkoitetaan muun muassa sitä, millainen toimialan yrityskanta on ja kuinka keskittyneet markkinat ovat. Toimialan rakennetta kuvaa myös se, kuinka kannattavana toimiala nähdään, kuinka alhaiset tai korkeat yritystoiminnan perustamiseen liittyvät kustannukset toimialalla ovat sekä kuinka pääomaintensiivinen toimiala on. (Shane 2003, ) Lisäksi yritysten mahdollisuudet suojata liiketoimintaansa esimerkiksi patentoinnin keinoin voidaan nähdä vaikuttavan yrittäjyyden ilmenemiseen toimialalla (Shane 2003,137). Makrotason toimintaympäristö Makrotason toimintaympäristöllä tarkoitetaan niin sanottua institutionaalista ympäristöä, joka luo yhteiskunnalliset puitteet yritystoiminnalle ja yrittäjyyden ilmenemiselle. Instituutiot luovat suoria ja epäsuoria keinoja vaikuttaa sekä yrittäjyyden tarjontaan että kysyntään kansantaloudessa. (Acs ym ) Institutionaalinen toimintaympäristö voi-

17 18 daan jakaa kansantaloudelliseen, poliittiseen ja sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen (Shane 2003, 146). Yrittäjyyden ilmenemiseen vaikuttavia kansantaloudellisia tekijöitä ovat muun muassa yhteiskunnan vaurauden taso, kansantalouden vakaus, pääomien saatavuus ja verotuskysymykset. Poliittisella toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus, sillä poliittinen ympäristö määrittelee pitkälti, millaisia riskejä ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen liittyy. (Shane 2003, 160.) Yrittäjän kansantaloudellinen merkitys on lisääntynyt, minkä vuoksi poliittinen mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana (Acs ym. 2008). Thurikin & Wennekersin (2004) mukaan yrittäjyyttä edistävät poliittiset toimenpiteet Euroopassa ovat muuttuneet merkittävästi 1990-luvun alusta lähtien. Euroopan maat ryhtyivät rakentamaan itsestään yrittäjävetoisempia kansantalouksia edistämällä yksityistämistä ja markkinoiden vapauttamista sekä kannustamalla yrittäjyyteen (Acs ym. 2008; Thurik & Wennekers 2004). Yrittäjyyttä edistävän politiikan tavoitteena on ollut mahdollistaa ja helpottaa yritysten toimintaa. Keskeistä on ollut koulutus, inhimillisen pääoman lisääminen, työntekijöiden liikkuvuuden ja yrityksen perustamisen helpottaminen, pienyrittäjyyteen liittyvän sääntelyn vähentäminen ja sen mahdollistaminen, että yrityksillä on riittävästi saatavilla tietoa innovaatioiden synnyttämiseksi. Yrittäjyyden kasvaneen kansantaloudellisen merkityksen taustalla on huoli työttömyyden lisääntymisestä, uusien työpaikkojen syntymisestä, talouskasvun hiipumisesta ja kansainvälisen kilpailun kovenemisesta. (Thurik & Wennekers 2004.) Monissa maissa yrittäjyyspolitiikan painoala on siirtynyt uusien yritysten perustamisesta yrittäjyyden laadulliseen parantamiseen, mitä kuvastaa se, että kasvuyritykset ovat yrittäjyyspolitiikan keskiössä (Hessels ym. 2008). Iso-Britanniaan sijoittuva Andrewsin & Kendallin (2000) tutkimus antaa hyvän esimerkin poliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta vahvasti valtion ohjaamalla sosiaali- ja terveysalalla. Hoivakotiyrittäjille 1980-luvulla suotuisana näyttäytynyt toimintaympäristö muuttui 1990-luvun taantuman ja sitä seuranneiden valtionhallinnon ajamien sosiaalipoliittisten reformeiden myötä erittäin haastavaksi. Hoivakotiyrittäjien valtion tukien lopettaminen, uudet poliittiset linjaukset vanhusten hoitoon liittyen vaikuttivat nega-

18 19 tiivisesti jo olemassa olleiden hoivakotiyritysten toimintaan ja pienyrittäjien työssä jaksamiseen. Uusien poliittisten linjanvetojen jälkeen talousvaikeuksissa olevien hoivakotiyrittäjien määrä lisääntyi merkittävästi ja lopettaneiden hoivayritysten määrä kasvoi. Sosiokulttuurisella ympäristöllä tarkoitetaan yhteiskunnassa ilmeneviä normeja ja asenteita, jotka vaikuttavat yksilöiden näkemyksiin yrittäjyyden houkuttelevuudesta. Yrittäjyyteen ja voiton tavoitteluun kannustava ilmapiiri vaikuttaa yrittäjyysaktiivisuuteen ja toisekseen sosiaaliset normit vaikuttavat yrittäjämäisten roolimallien havainnoimiseen ja olemassaoloon. Sosiokulttuurisen ympäristön merkitystä kuvastaa myös se, että yrittäjyyteen opitaan pääsääntöisesti erilaisten sosiaalisten verkostojen, havainnoinnin ja tekemisen kautta (Shane 2003, 157.) Yrittäjyyden toimintaympäristö Pohjoismaissa Johannisson (2004) on tutkinut yrittäjyyttä Pohjoismaissa. Hänen mukaansa Pohjoismaat jakavat yhteisen spatiaalisen ja institutionaalisen tilan, jonka myötä maiden yrittäjyyspolitiikka, tai sen olemattomuus, ovat olleet hyvin yhteneväisiä jo vuosikymmenien ajan. Tämän vuoksi yrittäjyydellä on tiettyjä erityispiirteitä Pohjoismaissa. (Johannisson 2004, 233.) Tyypillistä on, että laaja julkinen sektori ei ole antanut hirveästi tilaa yrittäjyydelle, eikä painetta yksilölliselle aloitteellisuudelle ole ollut siinä määrin, kuin monissa muissa maissa (Johannisson 2004). Vuonna 2000 Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi kuuluivat maihin, joilla oli OECD-maista alhaisin yrittäjyysaste (Thurik & Wennekers 2004). Yksi syy alhaiseen yrittäjyysaktiivisuuteen Pohjoismaissa on nähty olevan palkansaajakulttuuri ja korporatiivinen järjestelmä, jonka sopimusosapuolina ovat valtio, suuret yritykset ja ammattiliitot (Johannisson, 2004, 225). Yleisesti ottaen maissa, joissa sosiaaliturvan taso on korkea, kuten Suomessa, yrittäjyyden motiivina on monesti yksilön vapauteen ja itsenäisyyteen liittyvät tarpeet (Hessels ym. 2008). Pohjoismaille on tyypillistä yritysten toimiminen yhteistyössä. Yritykset pienessä kansantaloudessa ovat tottuneet verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä sekä toistensa että muiden toimijoiden kanssa. Yrittäjyyspolitiikka on ollut vahvasti paikallisesti ja alueel-

19 20 lisesti johdettua ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen on valjastettu alueen eri toimijat. (Johannisson 2004, ) Koulutuspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan nähdä tulevaisuuden aloina kaikissa Pohjoismaissa julkisen sektorin uudelleen organisoitumisen myötä (Johannisson 2004, ). Tämä johtuu siitä, että Pohjoismaissa, kuten myös muissa länsimaissa, julkisten palvelujen suunnittelua ja toteutusta ovat ohjanneet yhä kasvavassa määrin uuden julkisjohtamisen periaatteet (New Public Management). Tämän ideologian mukainen palvelutuotanto noudattaa yksityisen sektorin logiikkaa. (mm. Anttonen ym. 2009, 249.) Perinteisesti Pohjoismaiden on nähty edustavan hyvinvointivaltion mallia, jolle on ominaista sosiaalisten oikeuksien universaalisuus sekä suhteellisen hyvät ja kattavat etuudet, joiden ansiosta yksilö ei ole ainoastaan riippuvainen asemastaan markkinoilla. Ominaista on, että valtiolla on keskeinen rooli hyvinvoinnin takaajana ja palveluntuottajana. (Esping-Andersen 1990, 27;. Laitinen-Kuikka 2005, 310.) 2.2 Toimintaympäristö liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä Ymmärtääksemme toimintaympäristön merkityksen yrittäjyyden ilmenemiselle on syytä tarkastella lyhyesti keskeisimpiä yrittäjyysprosessia kuvaavia malleja. Mallien avulla voidaan hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuutta ja toimintaympäristön merkitystä liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Yrittäjyysprosessimallit kuvaavat yrittäjyyden syntyvaihetta, mutta mielestäni ne kuvastavat hyvin yrittäjyyteen vaikuttavia tekijöitä myös yrityksen perustamisen jälkeen. Tarkoituksenani on kuvata prosessikuvausten kautta sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli voidaan ymmärtää yrittäjyystutkimuksen näkökulmasta yritysten toimintaympäristössä vaikuttavana toimenpiteenä. Bygraven (1997) esittämässä mallissa (Kuvio 1) yrittäjyysprosessi alkaa innovaatiosta, jota seuraa yrityksen käynnistämisvaihe, toteutus ja viimeisenä kasvuvaihe. Yrittäjyysprosessissa korostuu yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutussuhde, joka prosessin

20 21 edetessä täsmentyy ja muuttaa muotoaan. Tärkeää on huomioida, että yrittäjyysprosessi nähdään hyvin monitahoisena. Prosessiin vaikuttavat yksilö-, ympäristö-, sosiologiset sekä organisatoriset tekijät. KUVIO 1. Yrittäjyysprosessin malli (mukaillen Bygrave 1997) Shanen (2003) malli poikkeaa Bygraven mallista siinä mielessä, että se painottuu vieläkin vahvemmin yrittäjyyden syntyprosessin kuvaamiseen (Kuvio 2). Avaintekijänä liiketoiminnan syntymisessä on mallin mukaisesti liiketoimintamahdollisuuksien olemassaolo ja yksilön kyky huomata ja halu hyödyntää niitä. Mallia voitaisiinkin kutsua liiketoiminnan syntyprosessiksi. Shanen (2003) malli kuvastaa kuitenkin osuvasti sitä, miten sekä yrittäjään liittyvillä yksilötekijöillä että toimintaympäristöllä on vaikutusta yrittäjyyden syntyyn ja ilmenemiseen. Toimintaympäristö käsittää toimialakohtaisen ympäristön sekä kansantaloudelliseen, poliittiseen ja sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen jakautuvan toimintaympäristön, joita käsiteltiin edellisessä kappaleessa 2.1.

21 22 KUVIO 2. Yrittäjyysprosessin malli (Shane 2003) Toimintaympäristössä avautuvilla yrityksen liiketoimintamahdollisuuksilla (entrepreneurial opportunity) tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö voi luoda jotakin uutta yhdistelemällä uudelleen resursseja (Shane 2003, 18). Tämän avulla yksilö uskoo saavuttavansa voittoa. Liiketoimintamahdollisuuden käsite voidaan rinnastaa innovaatioihin, sillä niiden on ajateltu ilmenevän Schumpeterin (1934) innovaation muotoina eli uusina tuotteina, palveluina, tuotantomuotoina ja tuotantotapoina, uusien raaka-aineiden hyödyntämisenä ja uusien markkinoiden syntymisenä (Shane 2003, ref. Schumpeter 1934). Liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä pidetään perinteisesti yhteiskunnassa ilmeneviä teknologisia muutoksia, poliittisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia sekä sosiaalisia ja väestörakenteellisia muutoksia (Shane 2003, ref. Schumpeter 1934), mutta myös muunlaisia jaotteluja innovaatioiden lähteeksi on (ks. esim. Drucker 2007). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto ilmenee hoivayritysten toimintaympäristössä poliittisina ja lainsäädännöllisinä muutoksina, koska sen käyttö pohjautuu lainsäädäntöön ja se on hoivapoliittinen linjaus, jonka myötä julkista palveluntuotantoa voidaan ulkoistaa yksityiselle sektorille. Palvelusetelijärjestelmien käyttöönottoon Euroopassa on vaikuttanut muun muassa demografinen muutos, joka on asettanut muutospaineita hyvinvointipalveluiden järjestämiselle (Timonen ym. 2006). Palvelusetelin nähdään luovan liiketoimintamahdollisuuksia uusien markkinoiden muodossa, sillä se on yksi kunnan tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita kuntalaisilleen kunnan oman tuotannon ja palvelujen tuotannon yksityistämisen lisäksi (mm. Saari 2005, ).

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta

MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta MUUTOKSEN VOIMA Tampereen kaupungin sosiaalitoimen henkilöstön näkemyksiä tilaaja tuottajamallista ja muutoksesta PELTORINNE JOHANNA Tampereen yliopisto Porin yksikkö Pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

J Y V ÄSKYLÄN Y L IOPISTO Kauppakorkeakoulu REITTEJÄ PIENEN YRITYKSEN KASVUUN

J Y V ÄSKYLÄN Y L IOPISTO Kauppakorkeakoulu REITTEJÄ PIENEN YRITYKSEN KASVUUN J Y V ÄSKYLÄN Y L IOPISTO Kauppakorkeakoulu REITTEJÄ PIENEN YRITYKSEN KASVUUN Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Risto Kovala Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas Yliassistentti

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Julkinen talousjohtaminen

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA

SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA Sosiaalialan yrittäjyys Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Juulia Kari TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa 1 2 Juhani Laurinkari Tuula Laukkanen Antti Miettinen Olli Pusa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi JENNI HEINONEN Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen liiketoiminta Kokemuksia,

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN YRITTÄJÄVAIHDON VAIKUTUS PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Case: Erasmus for Young Entrepreneurs

KANSAINVÄLISEN YRITTÄJÄVAIHDON VAIKUTUS PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Case: Erasmus for Young Entrepreneurs ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos KANSAINVÄLISEN YRITTÄJÄVAIHDON VAIKUTUS PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Case: Erasmus for

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot