KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-17:30 PAIKKA Kph:n 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Lastensuojelun systeeminen toimintamalli/ Tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu keväälle Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteerin nimeäminen 150 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimialajohtajan sijaisen nimeäminen ajalle Vanhuspalvelujohtajan avoimen viran hoitaminen Sosiaali- ja terveystoimialan tilinkäyttöoikeudet vuodelle Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion toteutuma ja tilausmuutosesitykset 154 Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Esitys sosiaali- ja terveystoimialan tulosalue- ja tulosyksikköjaon ja hallintosäännön muuttamisesta alkaen 157 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma Länsi-Pohjan virkalääkäripäivystyksen järjestäminen Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite defibrillaattoreiden hankinnan selvittämiseksi Kemin kaupungin julkisiin rakennuksiin 161 Luotsi-työryhmän nimen muuttaminen ja kokoonpano sekä tehostetun palveluasumisen hakemusprosessi 162 Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa Hyvinvointiosuuskunta Gerberan tarjous hoivaparkkitoiminnan jatkamisesta vuodelle Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Puhelu Päivässä Palvelu 165 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden kiinniolo joulun 2018 aikana

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) 166 Saapuneet kirjeet Muut asiat Hakemus tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi/ Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Vihtori, Kemi 169 Mammografiaseulonnan hankinta vuosille

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Miettunen Ulla 15:00-17:30 jäsen, vpj Auvinen Sari 15:00-17:30 jäsen Ekorre-Nummikari Sari 15:00-17:30 jäsen Haapa Raija 15:00-17:30 jäsen Karismo Eija 15:00-17:30 jäsen Korhonen Jukka 15:00-17:30 jäsen Marttala Timo 15:00-17:30 jäsen Pyykkö Aki 15:00-17:30 jäsen Soppela Ida 15:00-17:30 jäsen MUU Kourula Tuire 15:00-17:30 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-17:30 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:05-17:30 Sosiaalityön johtaja Nahkiaisoja Riitta 15:00-17:30 vs. vanhuspalvelujohtaja Alajärvi Taina 15:00-17:30 sihteeri Matinlassi Nina 15:05-15:35 sos.työntekijä Luokkala Tiina 15:05-15:35 perhetyöntekijä POISSA Tiilikainen Aaro puheenjohtaja Lahtela Jari varajäsen Nissinen Tero kaup.joht. Järvinen Eija Vt. vanhuspalvelujohtaja Lankinen Kari S. avoterv.huollon ylilääkäri ALLEKIRJOITUKSET Ulla Miettunen Puheenjohtaja Taina Alajärvi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS _10_ / _12_ / 2018 Aki Pyykkö Jukka Korhonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa _11_ / 12 / 2018

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Vpj Miettunen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Vpj Miettunen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Pyykkö ja Jukka Korhonen. Pöytäkirjan tarkastus on Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastensuojelun systeeminen toimintamalli/ Tilannekatsaus 142/ /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Toimintamalli on kehitetty noin kymmenen vuotta sitten Lontoon Hackneyssä, mis tä syystä yleisesti puhutaan myös Hackneyn mallista. Lontoon Hackneyssä toi min ta mal lin käyttöönotolla saatiin vähennettyä huostaanottoja ja kodin ulkopuolisia sijoituksia 40%, suunnitellusti päättyneet asiakassuhteet kak sin kertais tui vat, sijoituksista säästyneitä varoja suunnattiin varhaisempaan tukeen ja asiak kaat kokivat tulleensa paremmin kohdatuiksi. Työntekijöiden näkökulmasta mal li kolminkertaisti asiakkaiden kohtaamiseen käytettävän ajan, resurssi kohden tui asiakastyöhön, sairaspoissaolot vähenivät, henkilökunnan vaihtuvuus vähe ni, työssä viihtyvyys ja pysyvyys lisääntyivät. Systeemistä toimintamallia on Suo mes sa sovellettu jo pitkää Mäntsälässä ja tulokset ovat samansuuntaisia kuin Hackneyssä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE), systeemisen toi min ta mallin valtakunnallinen käyttöönotto on otettu yhdeksi tavoitteeksi ja toimintamallia pi lo toi daan tällä hetkellä eri puolilla Suomea. Lapin maakunnan alueella pi lo toinnis sa ovat mukana Kemi, Rovaniemi ja Sodankylä. Mallista on kehitetty pa remmin suomalaiseen ympäristöön soveltuva sovellus. Oheismateriaalina THL:n työpaperi 7/2017. Systeemisessä toimintamallissa pyritään kohti vuorovaikutteisempaa ja koh taavam paa lastensuojelutyötä. Keskeisiä periaatteita ovat systeemisen toi min ta kulttuu rin omaksuminen, perheterapeuttinen ymmärrys, suhdeperusteisuus, lap siläh töi syys. Asiakkaiden osallisuus ja kohtaaminen, mallin toteuttamista tukevat or ga ni saa tio ra ken teet sekä yhdessä jaetut arvot ja yhteensovittava johtaminen. Toimintamalli edellyttää lastensuojelun tiimikäsitteen uudistamista ja mo ni toi mijai suut ta. Uusiin tiimeihin kuuluvat konsultoiva sosiaalityöntekijä, lapsen so si aa lityön te ki jä, vanhempien työntekijä, koordinaattori ja perheterapeutti sekä pai kallis ten tarpeiden mukaan sosiaaliohjaaja ja/tai perhetyöntekijä. Perheen kohtaa pää asias sa yksi työntekijä tai työpari, mutta vastuuta lapsen ja perheen ti lantees ta kannattelee koko tiimi. Lapselle ja perheelle tiimi merkitsee jatkuvuutta ja mah dol lis taa työskentelyn ja tuen myös oman sosiaalityöntekijän poissa ollessa. Olennaista on siirtyminen ongelmakeskeisyydestä lapsen, perheen ja lä hi yh teisön vahvuuksien ja voimavarojen etsintään. Lasta tai perhettä ei nähdä on gelma na vaan osana systeemiä. Systeemisessä ajattelussa ei keskitytä yksilöiden omi nai suuk siin vaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Olennaista mallissa on myös lastensuojelun sosiaalityön asiakaskuorman ra jaa-

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta mi nen intensiivisen lastensuojelutyön mahdollistamiseksi. Tiimin asiakasmäärä on rajattu ja huomattavasti pienempi kuin nykyisessä mallissa. Pal ve lu jär jes telmän toimintaa on kehitettävä ja lisättävä myös lastensuojelun ulkopuolella siten, et tä entistä suurempi osa lapsista ja perheistä saa riittävän avun ja tuen so si aa lihuol to lain mukaisista perhesosiaalityön palveluista ja muista peruspalveluista. Var si nai sen lastensuojelun asiakkaina ovat ne lapset ja nuoret joiden kohdalla on kyse suojelun tarpeesta. Raja palvelujen välillä ei voi kuitenkaan olla liian jyrk kä. Mallin pilotointi vaikuttaa koko sosiaalitoimiston työnjakoon. Kemissä tiimin, johon kuuluu konsultoiva sosiaalityöntekijä, kolme so si aa li työn teki jää. Osa-aikainen perheterapeutti sekä perhetyöntekijöitä, koulutus päättyy ja tiimi aloittaa mallin mukaisen työskentelyn Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta kuulee esittelyn systeemisestä lastensuojelun toimintamallista ja mer kit see asian tiedoksi. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Systeeminen toimintamalli on ollut käytössä lukien. Optimaalisella taval la mallia ei ole voitu soveltaa työntekijöiden pitkien poissaolojen sekä vaih tuvuu den vuoksi kevään ja kesän aikana. Syksyllä tiimi kuitenkin on jo voinut toimia lähes suunnitellulla tavalla ja suunnitellulla resurssoinnilla. Tällä hetkellä tiimis sä on kolme sosiaalityöntekijää ja kolme perhetyöntekijää sekä osa-aikainen per he te ra peut ti sairaanhoitopiiriltä. Perheterapeuttiresurssin saatavuudesta myös vuodelle 2019 neuvotellaan. Perhetyötä täydennetään ostopalveluilla. Systeemisen toimintamallin tiimillä on asiakkuudessa 47 perhettä, joissa on yhteen sä 75 lasta. Sosiaalityöntekijöillä myös huostassaolevia ja sijoitettuja lapsia vas tuul laan, asiakkaina on noin 30 lasta/ työntekijä. Aktiivisessa puhtaassa systee mi sen toimintamallin mukaisessa työskentelyssä on noin neljä perhettä/ so siaa li työn te ki jä. Perhetyössä on 28 perhettä, joista kahdeksan on tiiviimmän systee mi sen perhetyön piirissä ja perhetyön ostopalvelua on järjestetty seitsemälle per heel le. Työn sisällön näkökulmasta työntekijät kertovat toimintamallilla saavutettuina tulok si na, että kiireellisten lastensuojelutoimien tarve ja virka-ajan ulkopuolinen työ on vähentynyt, työntekijät ovat intensiivisen työskentelymallin ansiosta ajan tasal la perheiden tilanteesta ja voivat paremmin vastata perheiden tarpeisiin, työn hal lin nan tunne, yhteistyö eri toimijoiden välillä ja yhdessä tekeminen ovat li-

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sään ty neet, asiakassuhteissa luottamus on vahvistunut, puhelinajoista on luo vuttu ja sosiaalityöntekijät ovat antaneet asiakkaille suorat puhelinnumeronsa, perhe työn te ki jät ovat sovittaneet työaikansa perheiden tarpeiden mukaan, pääl lekkäi sen työn tekeminen eri toimijoiden taholta on vähentynyt ja jatkuva työn prio risoin ti on vähentynyt. Konkreettisina asiakkaisiin kiinnittyvinä tuloksina esimerkiksi yhdessä perheessä huos taan ot to voidaan purkaa, kahdessa muussa perheessä yhteensä neljän lap sen kohdalla on myös syntymässä mahdollisuus alkaa valmistella huos taanoton purkua, viiden perheen kohdalla lasten sijoitus on voitu ehkäistä, kahdessa kii reel li ses sä sijoituksessa tilanne voidaan oikaista siten, että lapset palaavat kotiin, huostaanotoissa vastentahtoiset huostaanotot ovat vähentyneet ja si jaishuol lon järjestäminen perustuu useammin suostumukseen, jolloin yhteistyö mahdol lis tuu paremmin. Lisäksi verkostojen yhteistyön laatu on parantunut ja sys teemi seen toimintamalliin saadaan työpareja myös verkostoista. Haasteksi toimintamallin työntekijät nostavat edelleen muiden lapsiperheiden perus pal ve lui den toimivuuden sekä oman toimiston sisällä perhesosiaalityön toi mivuu den ja riittävän resurssoinnin, jotta asiakkuuksia ei siirtyisi systeemiseen työs ken te ly mal liin. Laajemminkin systeemisen työskentelyn mallin ei tulisi ra joittua pelkästään lastensuojelutyöhön vaan sitä tulisi hyödyntää kaikilla so si aa lityön sektoreilla. Muutos työskentelyotteessa vaatii asenteen muutosta. Yhdeksi tär keim mis tä onnistumisen elementeiksi on noussut perheiden mukana olo it seään koskevissa asioissa ja intensiivinen työskentely perheiden kanssa. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta kuulee tilannekatsauksen systeemisen las ten suoje lun toimintamallista ja päättää merkitä asian tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu keväälle 2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Suunnittelusihteeri Taina Alajärvi Kemin kaupungin hallintosäännön 128 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin pu heen johta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä var ten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi pe rus tellus ta syystä peruuttaa kokouksen. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä varapu heen joh taja. Kokous kut su pyritään lähettämään vähintään 3 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä sitel tävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toi mi elimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole estee nä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tieto ja,asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta (Hallintosääntö 129 ). Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokouk seen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn (Hallintosääntö 133 ). Jaoston kokouksiin sovelletaan samoja määräyksiä kuin lautakunnan kokouksiin so vel tu vin osin. Ehdotus Vpj Miettunen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan kokousaikataulun ajal le LAUTAKUNTA: klo JAOSTO: klo torstai tiistai tiistai (tilinpäätös 2018) torstai torstai torstai torstai tiistai tiistai torstai torstai torstai Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteerin nimeäminen 277/ /2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta on nimennyt vuodelle 2018 sihteerikseen Taina Alajärven ja varalle Irma Kakon sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteeriksi vuodelle 2018 Irma Kakon ja varalle Taina Alajärven. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. nimetä vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteeriksi Taina Alajärven ja varalle Irma Kakon. 2. nimetä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteeriksi vuodelle 2019 Irma Kakon ja varalle Taina Alajärven. Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimialajohtajan sijaisen nimeäminen ajalle / /2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungin hallintosäännön 17 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta mää rää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen olles sa poissa tai esteellinen. Ehdotus Vpj Miettunen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä sosiaalityön johtaja Arto Ala järven sosiaali- ja terveystoimen johtajan sijaiseksi ajalle Hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujohtajan avoimen viran hoitaminen 226/ /2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Hallintosäännön 42 :n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa tu los alue pääl liköt. Vanhuspalvelujohtajan virka on jäänyt avoimeksi Rauha Hannun jäätyä eläkkeel le Virka on ollut määräaikaisesti täytettynä sosiaali- ja ter vey denhuol lon uudistuksesta johtuen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on siirtänyt avoimen viran hoitajaksi YTM Eija Järvisen saakka. Mikäli esitetty organisaatiomuutos toteutuu vanhuspalvelujohtajan virka jää täyttä mät tä alkaen. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää YTM Eija Järvisen van hus pal ve lujoh ta jan avoimen viran hoitajaksi ajalle Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan tilinkäyttöoikeudet vuodelle / /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Toimielimen on vuosittain määrättävä oman toimialansa tilinkäyttäjät sekä heille varahenkilöt. Tie dot tilinkäyttäjistä toimitetaan rahatoimistoon vuodenvaihteessa. Pal ve lu alue pääl li köi den kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginjohtaja. Tilinkäyttöoikeudet on määritelty nykyisen organisaation mukaan ja ne tullaan muttamaan, kun organsaatiomuutos on hyväksytty. Liit teenä tilinkäyttöoikeudet v Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää liitteen mukaiset ti lin käyt tö oi keudet tuoteryhmittäin ja kustannuspaikoittain vuodelle Lisäksi tu los alue pääl li köil lä: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen, sosiaalityön johtaja Arto Ala jär vi ja vt. vanhuspalvelujohtaja Eija Jär vi nen on tilinkäyttöoikeus toistensa tulosalueilla ao. tulosaluepäällikön ollessa es ty nee nä tai esteellisenä. Sosiaali- ja terveystoimen johtajalla on ti lin käyt tö oi keus kaikilla tulosalueilla. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Tilinkäyttöoikeudet v. 2019/ Soster

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion toteutuma ja tilausmuutosesitykset 145/ /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen 1-10/2018 talousseurannan perusteella sosiaali- ja terveystoimialan menot oli sivat ylittymässä muutetusta talousarviosta 3,265 milj.euroa ja tulot alittumassa euroa. Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan menot olisivat v ,268 milj.euroa. Ylitykset johtuvat pääosin vastaanoton, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon menojen ylittymisestä. Ta lousseu ran ta on oheismateriaalina. Mehiläinen Länsi-Pohja laskuttaa kaupunkia perusterveydenhuollon palveluista 10,4 milj.euron vuotuisten kustannusten mukaan, kun kustannukset toukokuussa so vi tun mukaisesti olisivat 7,2 milj.euroa vuosi. Tilausmuutosta tehtäessä ar vioitiin, että laskutus alenisi vuoden 2018 aikana ja ennusteet laskettiin tämän perus teel la. Laskutus ei ole alentunut loppuvuoden aikana. Yhteisyritykseen siir tynei den toimintojen osuus ylityksestä on 1,692 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu perussopimuksen mukaisesti suo ri te perus tei ses ti ja erityisesti oman toiminnan vuodeosastohoidon kustannukset ja käyt tö ovat kasvaneet heinäkuun alusta lähtien. Erikoissairaanhoidon menoista on kuitattu yhteisyrityksen laskutuksen virhettä, mutta tästä huolimatta menot ylit ty vät. Erikoissairaanhoidon osuus ylityksestä on euroa. Perhepalveluissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut en nus te tusta ja sijoituspaikkoja on jouduttu hankkimaan kalliimmista yksiköistä. Tästä syystä menot edelleen ylittyvät. Vammaispalveluiden ylitys johtuu henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden menojen ylittymisestä. Em. ylitys yhteensä on euroa. Hoito- ja hoivapalveluissa on jouduttu turvautumaan kalliisiin vartiointipalveluiden käyt töön asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja menot ylittyvät tästä syys tä. Laskennallisesta ennusteesta huolimatta sosiaali- ja terveystoimialan tulot ovat ta lous ar vion mukaiset. Sosiaali- ja terveystoimiala esittää tilauksiin seuraavat muutokset:

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Menot 1000 Perhepalvelut 298 Vammaispalvelut 284 Vastaanotto 961 Kuntoutus 199 Suun terveydenhuolto 532 Erikoissairaanhoito 776 Hoito- ja hoivapalvelut 215 Yhteensä 3265 Koska tilausmuutosesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana, ko kous ai katau luis ta johtuen kaupunginhallitus käsittelee tilausmuutosesitystä , että se ehtii kaupunginvaltuustoon. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuman ja ti lausmuu tos esi tyk sen tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Talousseuranta 1-10 / 2018

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä 7/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaalihuoltolain ( /1541) 6 :n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jot ka muissa laissa säädetään sosiaalilautakunnan tai muun vastaavan toi mi eli men tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toi mi elin. Toimielimen päätösvaltaa tai oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan siirtää toi mi eli men alaisille viranhaltijoille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa lukuun ottamatta. Hallintosäännön kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. Liitteenä ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille. Liitteessä on kuvattu myös lainsäädäntöön perustuvaa ratkaisuvaltaa las ten suoje lu asiois sa. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ratkaisuvallan siirtämisen asiakkai siin kohdistuvissa päätöksissä liitteen mukaisesti. Päätös STLTK : Lisättiin liitteessä kuvattuun lainsäädäntöön perustuvaan ratkaisuvaltaan las tensuo je lu asiois sa sosiaalityöntekijä kohtaan Avohuollon sijoituspäätös jne.(sivu 4) Hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Lastensuojeluasioiden päätösvaltaa on tarkennettu Aluehallintoviraston huomioiden perusteella siltä osin kuin on ollut kyse lastensuojelulain määräyksistä ja lautakunnan oikeudesta delegoida tehtäviä sekä siltä osin kuin

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta delegointi perustuu lastensuojelulaissa määritellyn viranhaltijan päätökseen. Alla sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä teksti sekä esitetyt muutokset. Lautakunta Lastensuojeluasioiden päätösvalta kunnassa: - Huostaanotto ja siihen liittyvä sijaishuoltoon sijoittaminen (ei vastusteta) - Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottamiseksi ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi (vastentahtoinen) - Huostassapidon lopettaminen - Sijaishuoltopaikan muutos huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana - Kiireellisen sijoituksen jatkaminen - Huostaanotetun lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa - Yhteydenpidon rajoittaminen tai laitoksen johtajan päätöksen jatkaminen (tullaan määräämään vastaavalle sosiaalityöntekijälle) - Lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättäminen - Erityisen huolenpidon aloittaminen ja sen jatkaminen Sosiaalityön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija - Perhehoidon toimeksiantosopimukset - Aineiden ja esineiden haltuunotto Vastaava sosiaalityöntekijä Esitetty muutos: Lastensuojeluasioiden päätösvalta kunnassa - Huostaanotto ja siihen liittyvä sijaishuoltoon sijoittaminen (ei vastusteta) - Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottamiseksi ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi (vastentahtoinen) - Huostassapidon lopettaminen - Sijaishuoltopaikan muutos huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana - Kiireellisen sijoituksen jatkaminen - Huostaanotetun lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa - Lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättäminen - Erityisen huolenpidon aloittaminen ja sen jatkaminen Sosiaalityön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija - Yhteydenpidon rajoittaminen tai laitoksen johtajan päätöksen jatkaminen (SJ ) - Perhehoidon toimeksiantosopimukset Vastaava sosiaalityöntekijä Lautakunta Lyhytaikainen, enintään 30 vuorokautta kestävä yhteydenpidon rajoittaminen - Lastensuojeluyksikön johtaja - Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Esitetty muutos: Lyhytaikainen, enintään 30 vuorokautta kestävä yhteydenpidon rajoittaminen - Lastensuojeluyksikön johtaja Lautakunta : Aineiden ja esineiden haltuunotto - Lastensuojeluyksikön johtaja - Vastaava sosiaalityöntekijä tai heidän määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö Esitetty muutos: Aineiden ja esineiden haltuunotto - Lastensuojeluyksikön johtaja - lastensuojeluyksikön hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö Lautakunta : - Liikkumisvapauden lyhytaikainen rajoittaminen - Eristäminen ja sen jatkaminen - Henkilön tarkastus - Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen Lastensuojeluyksiköiden johtajat tai heidän määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö Esitetty muutos: - Liikkumisvapauden lyhytaikainen rajoittaminen - Eristäminen ja sen jatkaminen - Henkilön tarkastus - Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen Lastensuojeluyksikön johtaja tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö Ehdotus STJ Niiranen: Asiakkaisiin kohdistuvien päätösten delegointi yllä olevin muutoksin on liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakkaisiin kohdistuvien päätösten delegointipäätökseen tehdyt muutokset. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 2 Asiakkaisiin kohdistuvien päätösten delegointi

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut / /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (Asiakasmaksulaki 734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2 :n 2 momentin mukaan valtio neu vos ton asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäis mää rä. Asiakasmaksuasetuksessa ja säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti, ku ten asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a :ssä on säädetty. Indeksillä tar kis tet ta vat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaiset asiakasmaksut muut tui vat alkaen ja ovat voimassa myös vuoden Asetuksen mukaiset asiakasmaksujen enimmäismäärät eivät ole olleet Kemissä käy tös sä. Vuoden 2019 kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy enimmäismäärien käyttöönotto suun terveydenhuollon maksuissa ja tämä on hinnastossa huomioitu. Asiakasmaksuihin ja vuokriin ei ole tehty muita korotuksia. Kotihoidossa käyttöön otettavalle arviointijaksolle on määritelty hinta, leipätehtaan ateriahintaa on täsmennetty ja lyhytaikaishoidon asiakasmaksuja on yhtenäistetty. Lisäksi kuntalaskutushinnat on tarkistettu. Asiakasmaksu- ja kuntalaskutushinnastoa on tarkistettu näistä johtuen. Hin nas to on liitteenä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksujen ja kuntalaskutushintojen muutokset alkaen. Lautakunnan jäsen Timo Marttala esitti, että suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei koroteta. Esitys sai kannatusta. Koska kokouksessa tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatusta saanut ehdotus suoritettiin äänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA. Timo Marttalan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. EI: Ida Soppela, Timo Marttala, Sari Ekorre-Nummikari, Sari Auvinen (4 ääntä)

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta JAA: Aki Pyykkö, Jukka Korhonen, Eija Karismo, Raija Haapa, Ulla Miettunen (5 ääntä). Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen. Liitteet Liite 3 Asiakasmaksut ja kuntalaskutushinnat v. 2019/ Soster

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Esitys sosiaali- ja terveystoimialan tulosalue- ja tulosyksikköjaon ja hallintosäännön muuttamisesta alkaen 445/ /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveystoimialalla on tapahtunut v aikana isoja toiminnallisia muu tok sia sekä palveluiden järjestämisessä että tuottamisessa. Mielenterveysja riippuvuuksien hoidon palvelut ovat siirtyneet sairaanhoitopiirin järjestettäväksi ja Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa vastaanoton, kuntoutuksen, suun ter vey denhuol lon sekä suuren osan erikoissairaanhoidon palveluista. Muutosten myötä ter veys pal ve lui den henkilöstö on vähentynyt ja palvelut ovat siirtyneet os to pal velui na tuotettavaksi. Vain ter veys neu von ta pal ve lut, kotisairaanhoito ja kotisairaala ja Sauvosaaren sairaalan toi min not ja yhteisyrityksen sopimuksen mukaiset tu kipal ve lut tuotetaan omana toimintana. Muutosten vuoksi so si aa li- ja ter veys toi mialan tulosalue ja -yksikköjakoa on syytä muuttaa vastaamaan paremmin nykyistä ti lan net ta. Ter veys pal ve lui den esimiesorganisaatio on muuttunut ja tämä ai heuttaa edel lis ten lisäksi tarvetta muuttaa myös hallintosääntöä. Hallintosäännön 26 :n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotantoa toteut ta vat lau ta kun nan alaisuudessa nykyisin : Hallintopalvelut, Sosiaalityön palve lut, Ter veys pal ve lut ja Ikäihmisten palvelut. Tulosaluejakoa ehdotetaan muutet ta vak si si ten, että tulosalueita ovat Hallinto, Sosiaali- ja perhepalvelut sekä Hoi va- ja hoi to pal ve lut. Nykyinen ja uusi organisaatiokaavio ovat liitteenä. Yhteisyrityksen ja erikoissairaanhoidon palvelut esitetään siirrettävän hallintoon so si aa li- ja terveystoimenjohtajan alaisuuteen ja niiden tulosyksikköpäällikkönä/ ti laa ja na toimii avoterveydenhuollon ylilääkäri. Terveysneuvontapalvelut esi tetään siirrettävän sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueelle ja Sauvosaaren sai raa la, kotisairaanhoito ja kotisairaala hoiva- ja hoitopalveluiden tulosalueelle. So si aa li- ja perhepalveluiden tulosaluejohtajana toimii sosiaalityön johtaja ja hoiva- ja hoitopalveluiden hoiva- ja hoitotyönjohtaja. Muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveystoimialan tulosyksikköpäälliköitä ovat avoter vey den huol lon ylilääkäri, vastaava sosiaalityöntekijä, kehitysvammahuollon joh ta ja, terveysneuvontapalveluiden osastonhoitaja, kotihoidon palvelujohtaja, asu mis pal ve lui den palveluesimies ja Sauvosaaren sairaalan osastonhoitaja. Tehtävien muutokset on kuvattu hallintosääntöön esitetyssä muutostekstissä, joka on liitteenä. Tehtäviin tehdään tarvittaessa työn vaativuuden arviointi ennen kuin muutosten voi maan tu loa.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutosten myötä sosiaali- ja terveystoimialalta vähenee yksi tulosaluejohtaja. Muutosta on käsitelty sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä. Ao. tu los aluejoh ta jia on kuultu ja muutos käsitellään yhteistoiminnassa ennen kau pun gin valtuus ton päätöstä. Hallintosäännön 26 :n mukaan lautakunta päättää tulosalueiden ja kaan tu mises ta tulosyksiköihin, mutta tulosaluejaosta päättämisestä ei ole erikseen mainin taa, joten asiasta päättää kaupunginvaltuusto. Virkanimikkeen muuttamisesta päät tää hallintosäännön 37 :n mukaan kaupunginhallitus. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää 1. kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja ter veys toi mi alan tulosaluejakoa muutetaan esitetyn mukaisesti al kaen ja tu los aluei ta ovat: Hallinto, Sosiaali- ja perhepalvelut sekä Hoiva- ja hoi to pal ve lut. 2. kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään liitteen mukaiset muutokset alkaen, 3. kaupunginhallitukselle, että terveydenhuollon johtajan virkanimike muute taan hoiva- ja hoitotyönjohtajaksi alkaen, 4. kaupunginhallitukselle, että Purolan asumisyksikön avoin osas ton hoi tajan virka muutetaan pal ve lu esi mie hen viraksi alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 4 Organisaatiokaaviot/ Soster Liite 5 Muutosteksti hallintosääntöön/ Soster

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen 446/ /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kanta-palveluissa on avattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelu. Sitä ke hi te tään vaiheittain. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tal len tamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Asia kas tie don arkisto otettiin käyttöön vuonna Sitä tullaan käyttämään niin jul ki ses sa kuin yksityisessä sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka mah dol lis taa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin se kä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Palvelun voivat ottaa käyt töön sosiaalihuollon palvelunantajat, jotka säilyttävät asiakasasiakirjoja sähköi ses ti. Arkistoa käytetään sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevällä jär jes telmäl lä ja sen käyttö edellyttää Kanta-palvelujen asiakkuutta. Vuonna voi ottaa käyttöön I-vaiheen mukaiset toiminnallisuudet. Tällöin voi arkistoida rekisterinpitäjän omaan käyttöön ennen käyttöönottoa syn ty nei tä vanhoja asiakirjoja, tai asiakirjoja, jotka on laadittu käyttöönoton jäl keen. Myöhemmin asiakastiedot ovat myös muiden rekisterinpitäjien saa ta vissa. Asiakastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenäisessä muodossa, mikä mah dollis taa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston voi käyttöönottaa vuosina aika na ennalta annetun aikataulun mukaisesti. Käyttöönoton aaltoja on neljä. 1. aalto 2. aalto 3. aalto 4. aalto Tuotantokäytön aloitus 9-12/ / / /2019 Toimintatapakoulutuksiin 5/ /2018 2/2019 5/2019 osal lis tu mi nen THL:n ja Kelan järjestämä valmistelutilaisuus or ga nisaa tioil le ja it-toimittajille 3/2018 8/2018 1/2019 3/2019 Organisaatio ilmoittautuu THL:lle Viimeistään 2/2018 Viimeistään 7/2018 Viimeistään 11/2018 Viimeistään 2/2019 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottava organisaatio määrittelee itse, millä tietosisällöllä se aloittaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön. I-vaiheessa voidaan tallettaa joko vain tietyt asiakirjakokonaisuudet tai kaikki sosiaalihuollon asiakastiedot. Organisaation tulee päättää, millä profiililla liittyy asiakastiedon arkistoon. Tässä

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta vaiheessa profiilina tulisi olla vanhojen tietojen arkistointi/migraatio. Kemin osalta liittyvä järjestelmä on Abilita, mikäli asiakastietojärjestelmään ei tule muutoksia. Organisaation tulee huolehtia siitä, että sillä on Kanta-yhteensopiva järjestelmä käytössään, kun se ottaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön. Tietojärjestelmätoimittajalla on vastuu palvelun käyttöönoton edellyttämien toiminnallisuuksien toteuttamisesta ja järjestelmän sertifioinnista Kanta-yhteensopivaksi. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisestä ei ole velvoittavaa lainsäädäntöä. Käyttöönotto edellyttää kuitenkin organisaatiolta hallinnollista päätöstä Kanta-palveluihin liittymisestä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto-palvelun käyttöönottamisesta. Mikäli sosiaalipalveluja antavat organisaatiot liittyvät Kantapalvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi jo I-vaiheessa, tulee II-vaiheen ns. pakollinen liittyminen olemaan vaatimuksiltaan kevyempi toteuttaa. Lapin maakuntavalmistelusta on tullut ohje "Huomioitavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien päivityksiin sekä arkisto-/säilytysratkaisuihin liittyen vuosina ", joka on liitteenä.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kemin sosiaalipalvelut liittyy Kelan Kanta-palveluiden Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi. Samalla Kemin sosiaalipalvelut sitoutuu tarvittaviin toimiin, jotta toimintayksiköllä on voimassa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräyksen (2/2015) mukainen omavalvontasuunnitelma ja muut vaaditut muutokset tehtynä ennen Kanta -liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. Kemin sosiaalipalveluiden nimenkirjoitusoikeus on sosiaalityön johtaja Arto Alajärvellä tai sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niirasella. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Huomioitavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien päivityksiin sekä arkisto-/säilytysratkaisuihin liittyen vuosina

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma / /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Terveydenhuoltolain 34 :n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuu lu vien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka pe rus tuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suun nitel mas ta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mis tä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen jär jes tä mi ses tä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen pal ve luista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, so si aa li huol lon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. ( /914) Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kun ta yh ty mäs sä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kun ta yh tymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja nii den asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asu kas lu vus ta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteu tu mis ta vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Järjestämissuunnitelman päivittämisestä on vastannut perusterveydenhuollon yk sik kö. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen jär jes tä mis suun nitel ma käsittää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä soveltuvin osin so si aa li pal ve lu jen yhteensovittamisen. Järjestämissuunnitelmassa arvioidaan So te-pro jek tis sa asetettujen tavoitteiden to teu tu mis ta. Näistä mm. ter vey denhuol to pal ve lu jen osittainen yh teen so vit ta mi nen on tapahtunut Mehiläinen Länsi-Poh ja yhteisyrityksen perustamisen myötä. Li säk si Kemi on siirtänyt mie len terveys- ja riippuvuuksien hoidon palvelut sai raan hoi to pii rin järjestettäväksi. Muilta osin toimintojen yhdistyminen ei ole edennyt, mutta toimintatapojen yh te näis tämis tä on tapahtunut erityisesti ikäihmisten palveluissa Järjestämissuunnitelmassa linjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä mises tä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen painopisteistä vuosina Linjaukset on tehty sote-projektin toi min ta kon sep tien mukaisesti. Suun ni tel maa laadittaessa on huomioitu maakunnallinen so te-val mis te lu ja siinä ase tet tu ja tavoitteita. Yhtenäisiä linjauksia ovat mm. perhe- ja sosiaalipalveluissa per he kes kus mal lin ja systeemisen lastensuojelumallin käyttöönotto ja ke hit tä minen, ikäihmisten palveluissa palveluneuvonnan ja ohjauksen kehittäminen ja ko-

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta to na asumista tukevien palvelujen lisääminen ja kehittäminen sekä ter veys pal veluis sa hoitoketjujen tehostaminen. Kemin osalta myös tilakysymysten ratkaisu on nos tet tu kehittämiskohteisiin. Kaikkia palveluja leikkaavina toimintoina on sähköis ten palvelujen lisääminen. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien valmistelussa. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma on oheismateriaalina. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Länsi-Pohjan sosiaali- ja ter veyden huol lon palvelujen järjestämissuunnitelman vuosille ja esittää sen edel leen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Länsi-Pohjan virkalääkäripäivystyksen järjestäminen 437/ /2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen lääkäripäivystys siirtyi Mehiläinen Länsi-Poh ja Oy:n tehtäväksi Eräisiin päivystykseen kuuluviin tehtäviin edel ly te tään kuntaan virkasuhteessa oleva lääkäri, joka toimii virkavastuulla. Län si-poh jan sairaanhoitopiirin alueen kuntien johtavat lääkärit ja sai raan hoi topii rin vs. johtajaylilääkäri ovat valmistellet toimintamallia, jonka pohjalta sai raanhoi to pii rin kuntiin ja sairaanhoitopiiriin virkasuhteessa olevat lääkärit osallistuvat vir ka lää kä ri päi vys tyk seen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri maksaa päivystyskorvauksen KVTES:n lää kä ri liitteen varallaolopäivystyksen hinnoittelun mukaan. Arkipäiviltä korvaus on 19 % ja vii kon lop pu na 26 % peruspalkasta lasketusta tuntipalkasta, korvaus sisältää aktii vi tun ti kor vauk sen. Laskennan perusteena käytetään lääkärien me di aa ni palkkaa /kk. Päivystysvuorot jaetaan viikon jaksoilla. Vuosittainen kus tannus vai ku tus on noin ja se vaatii jäsenkuntien hyväksynnän. Virkalääkäreille maksetut palkkiot sairaanhoitopiiri laskuttaa jäsenkunnilta asukas lu vun mukaisessa suhteessa. Kunnat, joihin virkasuhteessa olevia lääkäreitä päi vys tys vel vol li suus koskee, ovat Ylitornio, Tornio, Keminmaa, Tervola, Kemi ja Si mo. Päivystysvelvollisuus koskee myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vir ka suh teessa olevia lääkäreitä pois lukien psykiatrian tulosalueen lääkärit. Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt toimintamallin omalta osaltaan ja lähettänyt toimintamallin jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Päi vys tys vel vol lisuus koskee avoterveydenhuollon ylilääkäriä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä virkalääkäripäivystyksen jär jestä mi sen toimintamallin. Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite defibrillaattoreiden hankinnan selvittämiseksi Kemin kaupungin julkisiin rakennuksiin 352/ /2018 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Heidi Kärki esitti seuraavan aloitteen: Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteena, että Puoliautomaattinen eli niin sanottu maallikko- defibrillaattori on sydäniskuri, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmi-häiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtaisku. Maalikko defibrillaaattori sisältää yksinkertaiset ohjeet ja kaikki tarvittavat johdot sekä anturin laitteen käyttämiseksi opastavilla kuvilla. Laite analysoi henkilön tilaa ja neuvoo myös elvytyksessä painelun tahtia ja mahdollista puhaltamisen hetkeä. Lisäksi laite ilmaisee milloin se iskee ja käskee elvyttäjää irrottamaan otteen potilaasta. Defibrillaattori on joissakin tilanteissa ainoa keino millä sairaskohtauksen saanut henkilö on mahdollista pelastaa, muun tehokkaan elvytyksen osoittauduttua tehottomaksi. Jokainen minuutti, joka kuluu defibrillaation aloittamiseen heikentää sydänpotilaan selviytymisennustetta kymmenen prosenttia. Jos potilaalle on aloitettu painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi viiden minuutin kuluessa kohtauksesta, selviytymismahdollisuudet ilman aivovaurioita voivat olla jopa 70% ( prosenttia ). Laitteet ovat helppohoitoisia ja mallista riippuen, eivätkä tarvitse muuta ylläpitoa kuin sähköä akkujen lataamiseksi ja aika-ajoin tehtävän laitteen huollon. Edellä mainituilla perusteilla Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ei päätä asiaa itsenäisesti suuressa viisaudessaan vaan ryhtyy asiassa toimenpiteisiin ja hankkii käyttöönsä sosiaali- ja terveystoimen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon defibrillaattorien hankinnan selvittämiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Valmistelu: Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Avoterveydenhuollon ylilääkäri Kari S. Lankinen: Maallikkoelvytys. Maallikon tekemän elvytyksen vaikuttavuutta ei ole pystytty sel vit tä mään satunnaistuissa ja kontrolloiduissa tutkimuksissa, vaan näyttö perus tuu rekisteritutkimuksiin. Ruotsissa yli 90 % sairaalan ulkopuolisista el vy tys yrityk sis tä tallennetaan kansalliseen rekisteriin. Vuonna 2016 julkaistussa ai neistos sa oli elvytysyritystä, joista oli maallikon tekemiä. Maal lik ko elvy tys tä saaneiden potilaiden 30 vuorokauden selviytyminen oli 10,5 %, mikä on mer kit se väs ti enemmän kuin niiden, jotka eivät saaneet maallikkoelvytystä (4,0 %). Maallikkoelvytyksen ylivertaisuus osoitettiin myös monimuuttuja-analyysissa, jos sa 30 vuorokauden eloonjäämistodennäköisyys oli yli kaksinkertainen maal likko el vy tys tä saamattomiin nähden. Vaikka painelu-puhalluselvytys on keskeisessä asemassa maal lik ko el vy tyk sessä, on kuitenkin oletettavaa, että elvytystaitoisten henkilöiden valveutuneisuus, toi min ta var muus ja neuvovien defibrillaattoreiden käyttö ovat parantaneet tu loksia. Sydänpysähdyksen nopea tunnistaminen ja varhainen hätäilmoitus sekä kulku reit tien avoimuuden turvaaminen ja ensihoidon opastaminen potilaan luokse no peut ta vat ammattiavun saapumista ja siten selviytymismahdollisuuksia. Suomessa ei kansallista elvytysrekisteriä toistaiseksi ole, ja kattavia tietoja maallik ko el vy tyk sis tä on saatu vain Helsingistä. Maallikko elvytti vuonna 1994 Hel singis sä 32 %:a potilaista, kun elottomuuden alku oli havaittu. Kahdessa vuo si kymme nes sä osuus on suurentunut 54 %:iin. Kehitys on myönteistä, mutta pon nis telu ja tulee jatkaa osuuden suurentamiseksi %:iin. Peruselvytys ja vakavan rytmihäiriön hoito defibrillaatiolla. Maallikon an tama peruselvytys johtaa yksinään vain harvoin potilaan selviytymiseen. Tällaisia har vi nai sia tilanteita voivat olla hukkuminen tai tukehtuminen. Sen sijaan pe rusel vy tys toimii siltahoitona, kunnes defibrillaatio, hengitystien turvaaminen ja lääke hoi to voidaan toteuttaa. Painelu-puhalluselvytyksen ja yleisötiloihin ja työ paikoil le sijoitettujen defibrillaattoreiden merkitystä korostaa se, että en si hoi to pal velul ta kuluu yleensä kaupunkiympäristössäkin 8 11 minuuttia, kunnes en sim mäinen defibrillaatioisku kammiovärinässä pystytään antamaan. Lisäksi merkittävä en si hoi to teh tä vien määrän lisääntyminen on paikoin heikentänyt en si hoi to pal velun vasteaikoja todellisissa hätätilanteissa. Nykyään niin maallikon kuin ammattilaisenkin suorittamaan peruselvytykseen kat so taan kuuluvan myös neuvovan (aikaisemmin puoliautomaattinen) de fib rillaat to rin käyttö, jos defibrillaattori on saatavilla ja sitä osataan käyttää. Väestön el vy tys val miu det eivät kuitenkaan lisäänny pelkillä kampanjoilla taikka lai te han-

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (46 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta kin noil la, vaan tarvitaan elvytysopetuksen integraatiota esimerkiksi oppilaitosten ja autokoulujen opetusohjelmiin, työpaikkojen turvallisuuskoulutukseen ja va rusmies pal ve luun. Kustannukset. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella yh dys kun ta perus tei sen maallikko elvytysohjelman kustannus oli dollaria laa tu pai no tettua elinvuotta kohti, mitä pidetään monissa teollisuusmaissa hyväksyttävänä, jos kin kiistanalaisena, kustannuksena. Neuvovan defibrillaattorin listahinta ko timaas sa on noin euroa, mutta laitteita voi myös vuokrata. Laitteiden han kin taa ja sijoitusta harkittaessa kannattaa huomioida, että näitäkin laitteita va li tet ta vas ti varastetaan ja sitä todennäköisemmin mitä syrjäisempään paikkaan nii tä sijoitetaan. Hyvä sijoituspaikka on esimerkiksi aulatila, jossa on hen ki lö kuntaa. Ruotsissa defibrillaattorikaappeja on myös kaupunkikuvassa, esimerkiksi jouk ko lii ken teen pysäkeillä, mutta nämä kaapit ovat harmillisen usein tyhjiä. Yhteenveto. Maallikkoelvytys on oleellisesti sydänpysähdyspotilaan en nus teeseen vaikuttavaa toimintaa. Sillä voidaan lisätä selviytymismahdollisuus kak sinker tai sek si, kun sydänpysähdys on havaittu. Maallikon kannattaa siis elvyttää ja neu vo via defibrillaattoreita kannattaa hankkia kohteisiin, joissa on säännöllisesti pal jon ihmisiä. Maallikkoauttajat voivat käyttää neuvovaa defibrillaattoria tur val lises ti myös ilman koulutusta. Laitteet tarjoavat mahdollisuuden tuoda sy dä menpy säh dys po ti laan ennustetta ratkaisevasti parantava hoito yhä useamman po tilaan luo. Pelkät laitehankinnat eivät kuitenkaan riitä, vaan laitteiden ole mas saolos ta ja sijoituspaikoista on järjestettävä tiedotuskampanja ja valikoidusti myös käyt tö kou lu tus ta. Kemin kaupungin toimintayksiköissä on defibrillaattoreita ainakin seuraavissa toimi pis teis sä: kaupungintalolla 1 kpl, kulttuurikeskuksessa 2 kpl, uimahallilla 1 kpl, Sau vo saa ren urheilukentän tiloissa 1 kpl, Sauvosaaren sairaalassa 1 kpl sekä Sau vo saa ren, Karihaaran ja Syväkankaan terveysasemilla kaikissa yksi de fib rillaat to ri. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa ylläolevan lausuntonaan pe rus suoma lais ten valtuustoryhmän aloitteeseen defibrillaattoreiden hankinnan sel vit tä misek si Kemin kaupungin julkisiin rakennuksiin. Hyväksyi päätösehdotuksen.