Kaupunginhallitus Organisaatioselvityksen toimenpiteet 1093/ /2018. Khall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus Organisaatioselvityksen toimenpiteet 1093/ /2018. Khall"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Organisaatioselvityksen toimenpiteet 1093/ /2018 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, puh , hal lin to joh ta ja Auli Korhonen puh , talousjohtaja Ari Luos ta ri nen, puh , palvelussuhdepäällikkö Maarit Män ty kos ki puh Kaupungin eri toimielimet ovat käsitelleet syksyn 2018 ja tam mi-helmi kuun 2019 aikana organisaatioselvityksen eri toimenpiteitä ja tehneet niistä esityksiä kaupunginhallitukselle. Organisaatioselvityksen ta voit tee na oli saada noin yhtä veroprosenttia vastaava käyt tö ta lousme no jen nettosäästö suunnitelmakaudelle. Tilinpäätöksen edis tyessä ja kuluvan vuoden kuluessa tavoitteena on ollut noin 3-4 Meur käyt tö ta lou den vuosittaiset säästöt. Eri toimielinten esitykset perusteluteksteineen ovat olleet kau pun ginhal li tuk sen esittelyssä organisaatioselvityksen käsittelyn eri vai heis sa ja ne löytyvät kaupungin sähköisistä järjestelmistä, eikä niiden pe ruste lu teks te jä niiden laajuuden vuoksi ole tässä esityksessä kai kil ta osin toistettu. Tässä esityksessä ovat toimielinten esitykset tii vis tet ty organisaatiouudistuksen toimenpiteiksi. Lautakuntien ja joh to kun tien pöytäkirjat on julkaistu kaupungin verkkosivuilla Organisaatioselvityksen laajuuden vuoksi toimenpiteet esitetään toimia loit tain ja niiden alla tulosalueittain erillisellä liitteellä (Kj-lta2019) Sivistystoimen osalta asian käsittely on siirretty eri pykälään. Yh teistoi min ta neu vot te lu jen aloittamisesta päätetään erillisessä pykälässä. Ra hoi tus osan ja investointien osalta talouden vakauttamista kä si tellään erikseen lisätalousarvion yhteydessä. Henkilöstö Luonnollisen poistuman hyödyntäminen (eläköityminen ja läh tö vaihtu vuus) antavat merkittäviä mahdollisuuksia kustannussäästöhin seuraa van viiden vuoden sisällä. Henkilöstömenosäästöjä ar vioi taes sa on otettava huomioon, että suurin osa kuntien hen ki lös tö re surs seis ta on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä si vis tys toi men lakisääteisiin tehtäviin. Lakisääteisesti normeerattujen teh tä vien vuoksi henkilöstömenosäästöt on lisätalousarviossa koh den net tu lähinnä yhdyskuntatoimeen ja hallintoon. Henkilöstösäästöt sisältävät runsaasti henkilöstöriskejä. Niitä ovat

2 mm. kuormitusriski, ikääntymisiin liittyvät riskit, tilapäisen työvoiman ja sijaisten saamiseen liittyvät riskit sekä osaamisen varmistamiseen liit ty vät riskit mm tehtävämuutoksissa. Riskien arviointiin ja seu rantaan on jatkossa kiinnitettävä erityinen huomio. Kevään aikana eläköitymisten ja ir ti sa nou tu misten henkilöstövähenemä on yhteensä noin -45 htv. Kau pun gin joh tajan organisaatioselvitysehdotuksessa on vähenemästä hyö dyn net ty noin -20 htv, jonka euromääräinen säästö on bruttosummana noin euroa/vuosi, kun irtisanoutumisajan palkat ja lo ma kor vaukset yms. erät on maksettu. Toimistopalveluihin haetaan erilaisia yhteistyömuotoja ja yhteistä resur soin tia kaupungin ja konsernin sisältä, jolla eläkelöitymistä hyödyn ne tään. Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstömenojen vä hen nys muodostuu lähinnä Avituksen toimintojen uudelleenjärjestelystä. Sivistyslautakunnan esitys sisältää menolisäyksen vuodelle ,67htv (varhaiskasvatus). Kaupunginjohtajan ehdottaman ky lä koulu jen lakkautuksen (v Koskenpää, Juokslahti, Länkipohja) henki lös tö vai ku tuk set vuonna 2024 ovat euroa eli -12 htv. Se sisäl tää sekä sivistystoimen että tukipalveluiden henkilöstösäästöt, asias ta on erillinen ehdotus kaupunginvaltuustolle. Kau pun gin valtuus ton päätöksen jälkeen käynnistyy mahdolliset lak kaut ta mis proses sit ja yt-menettelyt. Teknisen lautakunnan henkilöstöesityksien (-13,5 htv/2019) lisäksi kau pun gin joh ta ja esittää muita henkilöstön vähentämisiä yh dys kunta toi mes sa. Yhteisvaikutukset kaupunginjohtajan esityksessä ovat noin -23 htv. Yhdyskuntatoimen vakanssien lak kaut tami nen tuodaan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen kau pun gin hal lituk sen päätettäväksi. Kaupunginjohtajan esitysten henkilöstövaikutukset v liit tee nä. Yleishallinto Yleishallinnossa on kaupunginhallituksen tulosalueella kau pun ginjoh ta jan esityksessä lisätty Jämsekin osuuksia, vuonna eu roa ja vuonna euroa. Metsäpalstojen myynnistä on ar vioi tu vuonna 2019 saatavan noin euroa tuloja (teklan esitys). Kelan kuntaosuuksia pienennetään euroa. Henkilöstön vähenemän arvioidaan vaikuttavan henkilöstön pois saolo jen määrään ja siitä aiheutuviin kustannuksiin noin 3-4 %:a eli euroa.tämä summa jaetaan lisätalousarvion yhteydessä ko ko kaupungin henkilöstölle. Toimistopalveluhankkeen tiimeissä tapahtuvat henkilöstösäästöt nä-

3 ky vät toimialoilla, koska kustannukset ovat talousarviossa eri yk siköil lä.tämä ristiriita poistuu taloussuunnitelman 2020 yhteydessä. ICT-palvelujen osalta kaupunginjohtaja ei esitä muutoksia ny ky ti lantee seen. Asiaan liittyvä tietohallintopäällikön selvitys liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys ( ) Sosiaali ja terveyslautakunta on hyväksynyt yllä mainitussa py kä lässä ja sen liitteissä mainitut toimenpiteet, (tässä yhteydessä on vain ly hen nel mä). Lastensuojelu Lapsiperhesosiaalityötä on kehitetty määrätietoisesti ja on pa nos tet tu ennalta ehkäisevään tukeen henkilöstöä ja myös määrärahoja li säämäl lä. Painopistettä on siis siirretty ennaltaehkäiseviin per he pal ve luihin, jolloin tavoitteena on saada varhaisella puuttumisella pal ve lui hin lisää vaikuttavuutta ja vähentää myös laitos- ja jälkihuollon kus tannuk sia. Vuoden 2019 talousarvioon on lastensuojelun laitoshoidon os to palve lui hin varattu euroa. Tammikuussa 2019 tehtyjen asiakkai den palvelutarvearviontien perusteella määräraha on riittävä ja sel vi tyk ses sä esitetty euron säästö voidaan toteuttaa ky seises tä määrärahasta. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy mainittu euron säästö. Palvelusetelin käyttöönotto asumispalveluissa Vammaispalveluissa on vuoden 2019 talousarvioon yhden tu los yk sikön toiminnalliseksi tavoitteeksi vuosille kirjattu, et tä vammais pal ve luis sa otetaan käyttöön palveluseteli aikuisten ke hi tys vammais ten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalveluissa. Palveluseteli lisäisi vammaispalvelujen asiakkaiden va lin nan mah dolli suuk sia ja vahvistaisi itsemääräämisoikeuden toteutumista. Pal ve luse te lei tä tarjottaisiin lähtökohtaisesti uusille asiakkaille. Palvelujen pii ris sä olevan asiakkaan ei tarvitsisi vaihtaa palveluseteliin, ellei asia kas erityisesti itse niin haluaisi Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään paitsi asiakkaiden hen ki lö kohtai sen valinnanvapauden lisäämiseen niin myös saamaan jopa merkit tä viä kustannussäästöjä. Kaupunginjohtajan esitykseen ei sisälly toimenpiteiden sääs tö vai ku-

4 tuk sia. Lautakunta velvoitetaan toteuttamaan palvelusetelin käyttöön ot toa. Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset on kilpai lu tet ta va vuoden 2019 aikana sopimuskauden päättyessä. Kul jetus ten kilpailutus tehdään mahdollisesti yhteistyössä muiden Keski-Suo men kuntien kanssa. Kilpailutuksen tuomaa kus tan nus sääs töä on vaikea arvioida. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron sääs tö vuodesta 2020 alkaen. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen ja/tai palvelusetelin käyt töönot to Vammaispalvelulain 8 :n mukaan henkilökohtaisella avulla tar koi tetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu on kunnan erityiseen jär jes tä mis vel vol li suuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle hen ki löl le henkilökohtaista apua määrärahoista riippumatta, koska hen ki lö koh tai nen apu on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kustan nuk set vuositasolla ovat noin euroa. Tämän vuoksi on pe rus tel tua kilpailuttaa palvelut vuoden 2019 aikana tai ottaa käyttöön palveluseteli Palveluseteli lisäisi vammaispalvelujen asiakkaiden va lin nan mah dolli suuk sia ja vahvistaisi itsemääräämisoikeuden toteutumista. Pal ve luse te lei tä tarjottaisiin lähtökohtaisesti uusille asiakkaille. Kenenkään jo palvelujen piirissä olevan ei tarvitsisi vaihtaa palveluseteliin, ellei asia kas erityisesti itse niin haluaisi Kilpailuttamisella ja/tai palvelusetelin käyttöönotolla voidaan saa vuttaa jopa merkittäviä kustannussäästöjä nykytilanteeseen nähden Kaupunginjohtajan esitykseen ei sisälly toimenpiteiden sääs tö vai kutuk sia, mutta lautakunta velvoitetaan kilpailuttamaan hen ki lö koh tainen apu ja valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa. Työvalmennussäätiö Avituksen toimintojen siirtäminen Jämsän kaupun gil le Sosiaali- ja terveystoimi ostaa Työvalmennussäätiö Avitukselta mm.

5 ke hi tys vam mais ten työtoimintaan, SHL 27 d ja e :n mukaiseen toimin taan ja kuntouttavaan toimintaan palveluita noin 1,4 milj. eu rol la. Li säk si Avitus tuottaa palveluita kaupungille nuorten työ pa ja toi mintaan ja erilaisiin hankkeisiin noin 0,2 milj. eurolla. Säätiön toiminnasta ja taloudesta on käyty keskustelua vuo sit tai sis sa tilausneuvotteluissa. Kevään 2019 aikana on tarkoitus tarkemmin sel vit tää säätiön tehtävät ja toiminnan organisointi muuttuvassa toimin ta ym pä ris tös sä niin, että uusi toiminta- ja organisointikonsepti on otet ta vis sa käyttöön jo vuoden 2020 alusta lukien. Yhtenä vaihtoehtona on Työvalmennussäätiö Avituksen toimintojen ja palvelujen siirtäminen osaksi kaupungin organisaatiota. Tällöin kau pun gin sosiaali- ja terveystoimen Avitukselta ostamat palvelut ja työn te ki jät pääsääntöisesti kotoutetaan osaksi sosiaali- ja ter veys toimea. Ratkaisulla saavutetaan yhteisessä palvelutuotannossa sy nergia etu ja ja kustannustehokkuutta, jolloin taitetaan kus tan nus ke hi tystä ja voidaan saada ennen pitkää myös taloudellisia säästöjä. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron sääs tö vuonna 2019 ja vuodesta 2020 alkaen euroa.lisäksi sel vi te tään säädepääoman palautuksen vaikutus selvitetään. Toimenpiteillä saatavat säästöt Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin varatusta määrärahasta voi daan vähentää euroa vuonna Vammaispalvelujen asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa sekä hen ki lö koh tai ses sa avussa tavoitellaan yhteensä noin eu ron kustannussäästöjä. Säästöt toteutuvat vuodesta 2020 alkaen. Työvalmennussäätiö Avituksen toiminnan ja talouden tarkastelu sekä sosiaali- ja terveystoimen ostamien palvelujen kotouttaminen kaupun gin toiminnaksi tuo arviolta euron sy ner gia edut kau pungin kustannuksiin v alkaen. Elinvoimatoimialasta sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut, että uu den teknisen elinvoimatoimialan perustaminen nykyisen teknisen toi mi alan ja liikelaitosten sijaan tuo synergiaetuja ja mahdollisuuksia pa rem min hyödyntää teknisen alan henkilöstöä eri tehtävissä. Toki on huomattava, että kaupungin palveluissa vetovoimatekijänä elinvoi maa edustaa teknisen toimialan ohella yhtä lailla myös si vis tys toimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Sivistyslautakunnan esitys ( :t 18-23)

6 Sivistystoimen osalta tässä pykälässä on huomioitu vain var hais kasva tuk sen ryhmien lisäys ja siitä johtuva henkilökunnan tarve. Si vistys lau ta kun ta on käsitellyt organisaatiomuutosta laajasti ko kouk sessaan. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron li säme no ja euron lisätulo vuonna Tekninen lautakunnan esitys ( ) 1. Elinvoimalautakunta ja sen jaokset muodostetaan nykyisestä tekni ses tä lautakunnasta, ympäristölautakunnasta ja liikelaitosten joh tokun nas ta siten, että Jäteliikelaitos jäljelle jäävine toimintoineen (jä tehuol to vi ran omai suus) sulautetaan uuteen elinvoimalautakuntaan. Jäm sän Vesiliikelaitos jatkaa edelleen liikelaitoksena.toimiala muodos tui si kolmesta tulosalueesta. 2. Tekninen lautakunta antaa esittelyosassa olevan arvionsa toi mialan tehtäviin liitetystä työvoimatarpeesta uudessa organisaatiossa. 3. Tekninen lautakunta esittää toimialaltaan rakenteellisia säästö- ja tu lo koh tei ta yksilöidysti eri kohteisiin. 4. Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käynnistää yhteis toi min ta lain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ voiman vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu dis tami sek si sekä tarvittavien liikkeenluovutusten toteuttamiseksi. Em. lisäksi lautakunta päätti, että yksityistieavustuksia ei leikata, ei kä Kaipolan, Koskenpään ja Länkipohjan urheilukenttiä ei lakkauteta eikä myöskään Längelmäki Halli Oy avustusta lakkauteta. Vastaavia sääs tö jä haetaan puistoalueiden hoidon priorisoinnista ja hoidon tason laskemisesta sekä katujen kunnossapitoluokituksen alen ta mises ta ja lisäksi lautakunta päätti, että sopimus Runttimäen maas tohiih to kes kuk sen kanssa irtisanotaan, säästö euroa. Lisätuloja haetaan mm. pienten metsäpalstojen myynnistä eu roa, joka on siirretty kaupunginhallituksen alle, jossa ko. asia kuuluu käsitellä. Kaupunginjohtajan esityksessä on lähdetty teknisen lautakunnan mää rit tä mäs tä säästötavoitteesta ja että se toteutuu vaihtoehtoisista koh teis ta. Yksityistieavustuksia on lisäksi leikattu euroa, koska kyseinen summa ei toteudu vuonna Kaupunginjohtajan esitys elinvoimalautakunnasta on sa man si säl töinen siten muutettuna, että lautakunnan ehdottama toimialan ra ken ne päätetään tehtävän tulosalue- ja toiminta jaotuksen mukaisesti myöhem min. Yhdyskuntatoimen osalta teknisen lautakunnan esi tyk sien lisäksi kaupunginjohtaja esittää muita henkilöstön vä hen tä mi siä. Yhteisvaikutukset ovat noin -23htv. Yh dys kun ta toi men

7 vakanssien lakkauttaminen tuodaan yh teis toi min ta neu vot te lu jen jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Ympäristölautakunnan esitys ( ) 1. Elinvoimalautakunta ja sen jaokset muodostetaan nykyisistä tek nises tä lautakunnasta, ympäristölautakunnasta ja mahdollisesti lii ke laitos ten johtokunnista. 2. Päätöksenteko delegoidaan mahdollisilta osin viranhaltijoille ja loput asiat käsitellään muodostettavassa elinvoimalautakunnassa tai sen jaoksessa. 3. Lopullinen valvontatoimen vahvuus lähivuosien eläköitymisten jälkeen on 5 htv. 4. Kiinteistöveroselvitys siirretään aloitettavaksi vuoden 2020 ke väälle ja siitä tehdään päätös erikseen talousarvion yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys on ympäristölautakunnan esityksen mu kainen ja henkilöstövaikutukset täsmentyvät yhteistoimintamenettelyn jäl keen. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiili- liikelaitosjohtokunnan esitys ( ) Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen osalta johto kun ta esitti n euron ja -3 htv säästöä koskevia toi men pitei tä seuraavasti: 1. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut jatkaa liikelaitoksena. 2. Liikelaitoksen ruokapalveluissa ja puhtauspalveluissa hen ki lös tömää rä perustuu tehtyyn henkilöstömitoitukseen. Tarkistusmitoituksia on tehty keittiöillä ja puhtauspalvelukohteissa sekä omien toi min tamal lien että asiakkaiden esittämien muutosten jälkeen. Teh tä vän kuvia on tarkistettu sekä työn tekemisen ajankohtaa suunniteltu niin, että häiriötekijöitä on mahdollisimman vähän. Näin on saatu toiminta jo ka tasolla mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ja työprosessit su ju vik si. Näillä toimenpiteillä on mahdollistettu alkuvuodesta ,5 henkilötyövuoden säästö ja vuoden mittaan säästöä saadaan täy teen tuo 3 henkilötyövuotta, joka tuo n euron säästön. 3. Hallintosihteeri on jo siirtynyt TOPA:aan. TOPA vastaa lii ke lai toksen toimistotehtävistä (hallinnolliset työt, laskutus, talousarvio, ti linpää tös ym.) sekä riittävästä henkilöstöresurssista. Liikelaitoksen hallinnon tehtävistä kuitenkin osa jää liikelaitoksen hallin nol le, joka aiheuttaa tehtävien uudelleen järjestelyjä. Hallintosihteerin Topaan siirtymisen johdosta liikelaitoksen hal linnos ta säästyy palkkamenoja n euroa vuonna Kaupunginjohtajan esitys on johtokunnan esityksen mukainen. Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan esitys ( )

8 1. Jämsän Vesi jatkaa liikelaitoksena. 2. Jämsän keskuspuhdistamon saneerauksen ja laajentamisen yhtey des sä siirretään puhtaan veden valvomo sekä jä te ve den puh dis tamoi den valvomot samaan paikkaan. Tämä mahdollistaa sen, että voim me hoitaa nykyiset tehtävät henkilökunnan vähentymisestä (eläköi ty mi nen) huolimatta. Samalla säästyy vuokrakuluja n euroa vuodessa. 3. Liittymismaksut muutetaan vuoden 2020 alusta palautus- ja siir tokel poi sis ta pelkästään siirtokelpoisiksi. Tällöin ne tulevat lii ke lai toksel le tu lok si. Tässä tapauksessa maksut tulevat alv-veron piiriin (24%). Tämä toimenpide lisää tuloja n euroa vuodessa. 4. Toimistohenkilöstö on jo siirtynyt TOPA:aan. TOPA vastaa lii ke laitok sen toimistotehtävistä (laskutus ym.) sekä riittävästä hen ki lös tö resurs sis ta. Eläköitymisen johdosta säästyy noin euroa tänä vuon na. Kaupunginjohtajan esitys on muutoin johtokunnan mukainen paitsi, et tä liittymismaksujen käsittelyn muutoksen tekeminen ja sen vai kutuk set jo kesken vuotta 2019 selvitetään erikseen. Jä te ve den puh dista mon laajuus ja kustannukset käsitellään erikseen. Jä te ve si puh dista mon investoinnin yhteydessä tehtävät mahdolliset lisätilat sel vi tetään ja niiden kannattavuudesta velvoitetaan liikelaitos tekemään kan nat ta vuus las kel mat. Jämsän Jätehuolto liikelaitos- johtokunnan esitys ( ) 1. Jämsän Jätehuolto liikelaitos lakkautetaan ja välttämättömät kunnan lakisääteiset jätehuoltotehtävät sulautetaan yhdyskuntatoimeen muo dos ta mal la jätehuollon tulosyksikkö. Muun muassa jä te huol to viran omai sen tehtävät on hoidettava kaupungin toimesta. Kaupunki on vas tuus sa jätehuollon toimivuudesta siitäkin huolimatta, että jä tehuol lon toteutus olisi ulkoistettu yrittäjävetoiseksi. Valvontaan ja viran omais teh tä viin on varauduttava. 2. Jätehuoltopäällikön toimi muutetaan virkatehtäväksi. 3. Jätehuoltoon liittyvät toimistotehtävät ja laskutus ovat jo siirtyneet TOPA:aan. Palkkakustannusten säästö on arviolta Kaupunginjohtajan esitys on liikelaitoksen johtokunnan mukainen. Jäm sän Jätehuoltoliikelaitos lakkautetaan ja toiminta muu te taan elinvoimatoimialan yksiköksi. Henkilöstökysymykset ratkais taan yt-menettelyn yhteydessä. Elinvoimatoimiala Kaupunginjohtajan esityksenä on, että organisaation muutoksena lak kau te taan tekninen lautakunta sekä ympäristölautakunta ja em. lau ta kun tien tilalle perustetaan elinvoimalautakunta, joka hoitaa nii-

9 den tehtävät jatkossa. Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henki lö koh tai set varajäsenet. Jämsän Jätehuolto liikelaitos lakkautetaan johtokuntineen. Jämsän Ve si lii ke lai tok sen johtokunta lakkautetaan ja sen tehtäviä hoitaa jatkos sa elinvoimalautakunnan jaosto, jossa on 3 jäsentä ja heillä henki lö koh tai set varajäsenet. Muutoinkin elinvoimalautakunnassa on tarvit ta vat jaostot, joiden jäsenmäärä on 3 henkilöä esim. tiejaosto, katsel mus jaos to ja lupajaosto. Organisaation muutos valmistellaan kaupunginvaltuustolle ja tarvittavat hallintosääntömuutokset tehdään men nes sä. Uusi organisaatio aloittaisi toimintansa alkaen. Muu tos huomioidaan taloussuunnitelman rakenteessa ja raa mi tuk ses sa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että 1.kaupunginpuutarhurille ei myönnetä täyttölupaa, vaan tehtävä täyte tään sisäisesti ja järjestelyjen toimivuus arvioidaan kuluvan vuoden ai ka na (esityslistan liite kaupunginhallituksen päätös , täyt tö lu pa esi tys) 2. rakennustarkastajan täyttölupa sisältyy ympäristölautakunnan talous ar vi oon ja sille myönnetään täyttölupa (esityslistan liite ym pä ristö lau ta kun nan päätös , täyttölupaesitys). 3. vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Länkipohjan palveluita valmis tel laan erikseen. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien esityk set koskien organisaatioselvitystä. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myös merkitsee tiedoksi em. esityk set (luettavissa mm. sähköisessä kokousjärjestelmässä). Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to hyväksyy: 1. euromääräiset muutokset esittelytekstin ja talousliitteen mu kaises ti (Kj-LTA2019) sekä 2. liitteen mukaiset henkilöstömenosäästöt (Kaupunginjohtajan esi tys / henkilöstövaikutukset v ) 3. organisaatiomuutoksena teknisen lautakunnan ja ym pä ris tö lau takun nan lakkauttamisen 4. teknisen- ja ympäristölautakuntien tilalle perustettavaksi elin voima lau ta kun ta, joka hoitaa molempien aikaisempien lautakuntien tehtä vät. 5. Jämsän Jätehuoltoliikelaitoksen lakkautetaan johtokuntineen

10 Tehtävät hoidetaan elinvoimalautakunnassa. 6. lakkautetaan Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta Jäm sän Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät hoitaa elin voi ma lauta kun nan jaosto. 7. elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henkilökohtaiset va ra jä senet, lautakunnan jaostoissa on 3 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va ra jä se net. 8. kaupunginhallitus perustaa elinvoimatoimialan hallinnollisten uudel leen organisointien jälkeen elinvoimatoimialajohtajan viran (muodol li nen pätevyys DI tai vastaava). 9. määrärahan elinvoiman ja markkinoinnin tehostamiseksi. Kau punki kon ser niin lisätään markkinointipäällikön tehtävä Jämsek Oy:lle, jon ka htv-vaikutus on +0,2 htv vuonna 2019 ja +1 htv Päätös Kaupunginhallituksen päätettävät asiat: Kohta 1: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 2: Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen ehdotti Tarja Uusipaaston kannattamana, että rakennustarkastajan tehtävään ei myönnettäisi täyttölupaa, vaan tarvittava työ ostettaisiin ostopalveluna. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättennostoäänestys. Kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä (4) ääntä (Ulla Patronen, Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Jukka Haaparanta). Piritta Rantasen esi tys sai neljä (4) ääntä (Piritta Rantanen, Lotta Ahola, Tarja Uu sipaas to, Seija El Sayed). Äänestystuloksen ollessa tasan 4-4 puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että rakennustarkastajan tehtävään ei myönnetä täyttölupaa, vaan tarvittava työ ostettaisiin ostopalveluna. Kaupunginjohtaja jätti kohta 2. koskevaan päätökseen eriävän mielipiteen. Kohta 3: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 4: Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen ehdotti Leena Pärnäjärven kannattamana, että kaupunki myy omistamiaan peltoja, jotka eivät sijaitse strategisesti tärkeillä alueilla. Pellot myydään tukioikeuksin ja tarjouskaupalla. Kaupunginhallitus hyväksyi Piritta Rantasen esityksen yksimielisesti. Kohta 5:

11 Kaupunginhallitus päätti, että Myllymäen tonttien (Myllymäki 2) myynti annetaan ulkopuoliselle. Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle: Kohta 1: Ehdotus hyväksyttiin ml.euromääräiset muutokset esittelytekstin ja päivitetyn talousliitteen mukaisesti (Kj-LTA2019) Kohta 2: Ehdotus hyväksyttiin ml. liitteen mukaiset päivitetyt henkilöstömenosäästöt (Kaupunginjohtajan esitys / henkilöstövaikutukset v ). Sivistystoimialaa koskevat henkilöstömenosäästöt käsitellään erillisessä pykälässä. Piritta Rantanen ehdotti Jorma Potin kannattamana, että kaupungin henkilöstöön ei kohdisteta ns.kovia irtisanomisia. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättennostoäänestys. Esittelijän ehdotus sai nolla (0) ääntä. Piritta Rantasen esitys sai kahdeksan (8) ääntä (Piritta Rantanen, Seija El Sayed, Lotta Ahola, Jukka Haaparanta, Leena Pärnäjärvi, Ulla Patronen, Jorma Poti, Tarja Uusipaasto). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että kaupungin henkilöstöön ei kohdisteta ns.kovia ir tisa no mi sia. Kohta 3: Ehdotus hyväksyttiin Kohta 4: Ehdotus hyväksyttiin. Elinvoimalautakunta aloittaa toimintansa Kohta 5: Ehdotus hyväksyttiin. Tarja Uusipaasto esitti, että kaupunginhallitus palauttaa kaupunginvaltuustolle menevät esitykset valmisteluun siten, että kaupunginhallituksella on suunnitelma elinvoimatoimialasta ja nyt esitettyihin taulukoihin lisätään sivistyslautakunnan säästöt v Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Lotta Ahola esitti, että kaupunginhallitus ei hyväksy henkilöstötaulukossa olevia sivistystoimen nollia koskien vuosia 2021 ja Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kohta 6: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 7. Ehdotus hyväksyttiin. Jaostojen perustamisesta päättää kaupunginhallitus mennessä.

12 Kohta 8: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 9:. Piritta Rantanen esitti Leena Pärnäjärven kannattamana, että markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnettäisi määrärahaa. Koska oli tehty esittelijä ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättenostoäänestys. Kaupunginjohtajan ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Lotta Ahola, Seija El Sayed). Piritta Rantasen esitys sai kuusi (6) ääntä (Piritta Ran tanen Ulla Patronen, Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Tarja Uusipaasto, Juk ka Haaparanta). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnetä määrärahaa. Kaupunginhallituksen päätös : Kaupunginhallitus päättää, että 1.kaupunginpuutarhurille ei myönnetä täyttölupaa, vaan tehtävä täyte tään sisäisesti ja järjestelyjen toimivuus arvioidaan kuluvan vuoden ai ka na, 2. rakennustarkastajan tehtävään ei myönnetä täyttölupaa, vaan tarvit ta va työ ostettaisiin ostopalveluna. 3. Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Länkipohjan palveluita valmis tel laan erikseen. 4. Kaupunki myy omistamiaan peltoja, jotka eivät sijaitse stra te gi sesti tärkeillä alueilla. Pellot myydään tukioikeuksin ja tar jous kau pal la. 5. Myllymäen tonttien (Myllymäki 2) myynti annetaan ulkopuoliselle. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien esityk set koskien organisaatioselvitystä. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myös merkitsee tiedoksi em. esityk set (luettavissa mm. sähköisessä kokousjärjestelmässä). Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to hyväksyy: 1. ml.euromääräiset muutokset esittelytekstin ja päivitetyn ta lous liitteen mukaisesti (Kj-LTA2019) sekä 2. liitteen mukaiset päivitetyt henkilöstömenosäästöt (Kau pun gin johta jan esitys / henkilöstövaikutukset v ) Sivistystoimialaa koskevat henkilöstömenosäästöt käsitellään erillisessä pykälässä.

13 3. organisaatiomuutoksena teknisen lautakunnan ja ym pä ris tö lau takun nan lakkauttamisen, 4. teknisen- ja ympäristölautakuntien tilalle perustettavaksi elin voima lau ta kun ta, joka hoitaa molempien aikaisempien lautakuntien tehtä vät. Elinvoimalautakunta aloittaa toimintansa Jämsän Jätehuoltoliikelaitoksen lakkautetaan johtokuntineen Tehtävät hoidetaan elinvoimalautakunnassa. 6. Lakkautetaan Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta Jäm sän Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät hoitaa elin voi ma lauta kun nan jaosto. 7. Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henkilökohtaiset va ra jä senet, lautakunnan jaostoissa on 3 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va ra jä se net. Jaostojen perustamisesta päättää kaupunginhallitus mennessä. 8. Kaupunginhallitus perustaa elinvoimatoimialan hallinnollisten uudel leen organisointien jälkeen elinvoimatoimialajohtajan viran (muodol li nen pätevyys DI tai vastaava). 9. Markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnetä määrärahaa. Leena Pärnäjärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Mika Ky rö saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen.