Koskela Eero valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskela Eero valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:55 Paikka Vitikkala-sali, os. Joonaantie 1 A, Jämsä Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Laaksonen Erja II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Hakonen Eero valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kankainen Markku valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Koskela Eero valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Pekka valtuutettu Lahtinen Mikko valtuutettu Laitinen Mikko valtuutettu Lajunen Jaakko valtuutettu Nieminen Kari valtuutettu Nieminen Veli-Markku valtuutettu Niittymaa Jyrki valtuutettu Niivee Esa valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Pasanen Pekka valtuutettu Patronen Ulla valtuutettu Peltola Eero valtuutettu Peltonen Sirpa valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu Rinnekangas Heikki valtuutettu Salminen Helena valtuutettu saapui klo Salokorpi Timo valtuutettu Similä Matti valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Uusipaasto Tarja valtuutettu Vierinen Anna-Kaisa valtuutettu Minkkinen Katja varavaltuutettu Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Korhonen Auli hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Kainulainen Erkki toimialajohtaja Västinen Mervi liikelaitosjohtaja Rissanen Katja vs.tekninen johtaja poistui klo Poissa Loberg Hannu valtuutettu Kuisma Tarja tekninen johtaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Auli Korhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsässä Heikki Rinnekangas Tommi Tapiainen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjanpitäjä Auli Korhonen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 16 Organisaatioselvityksen toimenpiteet 5 17 Organisaatioselvitys / sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet 18 Antolaina / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy / Juustolan höyrykontti Tilintarkastuspalveluiden hankinta Valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat 45 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt Hallintosääntö 109 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Päätös Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä - Jämsän kaupunki onnitteli uusia kansaedustajia Jouni Kotiahoa ja Piritta Rantasta. - Jämsän nuorisovaltuusto vieraili kokouksen alussa kertomassa toiminnastaan. Kaupunginvaltuutettuja kannustettiin ryhtymään nuorisovaltuuston jäsenille kummeiksi ja näin antamaan tukea nuorisovaltuuston työlle.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Organisaatioselvityksen toimenpiteet 1093/ /2018 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, puh , hal lin to joh ta ja Auli Korhonen puh , talousjohtaja Ari Luos ta ri nen, puh , palvelussuhdepäällikkö Maarit Män ty kos ki puh Kaupungin eri toimielimet ovat käsitelleet syksyn 2018 ja tam mi-helmi kuun 2019 aikana organisaatioselvityksen eri toimenpiteitä ja tehneet niistä esityksiä kaupunginhallitukselle. Organisaatioselvityksen ta voit tee na oli saada noin yhtä veroprosenttia vastaava käyt tö ta lousme no jen nettosäästö suunnitelmakaudelle. Tilinpäätöksen edis tyessä ja kuluvan vuoden kuluessa tavoitteena on ollut noin 3-4 Meur käyt tö ta lou den vuosittaiset säästöt. Eri toimielinten esitykset perusteluteksteineen ovat olleet kau pun ginhal li tuk sen esittelyssä organisaatioselvityksen käsittelyn eri vai heissa ja ne löytyvät kaupungin sähköisistä järjestelmistä, eikä niiden pe rus te lu teks te jä niiden laajuuden vuoksi ole tässä esityksessä kaikil ta osin toistettu. Tässä esityksessä ovat toimielinten esitykset tiivis tet ty organisaatiouudistuksen toimenpiteiksi. Lautakuntien ja johto kun tien pöytäkirjat on julkaistu kaupungin verkkosivuilla Organisaatioselvityksen laajuuden vuoksi toimenpiteet esitetään toimia loit tain ja niiden alla tulosalueittain erillisellä liitteellä (Kj-lta2019) Sivistystoimen osalta asian käsittely on siirretty eri pykälään. Yh teistoi min ta neu vot te lu jen aloittamisesta päätetään erillisessä pykälässä. Ra hoi tus osan ja investointien osalta talouden vakauttamista kä si tellään erikseen lisätalousarvion yhteydessä. Henkilöstö Luonnollisen poistuman hyödyntäminen (eläköityminen ja läh tö vaihtu vuus) antavat merkittäviä mahdollisuuksia kustannussäästöhin seu raa van viiden vuoden sisällä. Henkilöstömenosäästöjä ar vioi taessa on otettava huomioon, että suurin osa kuntien hen ki lös tö re sursseis ta on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä si vis tys toimen lakisääteisiin tehtäviin. Lakisääteisesti normeerattujen teh tävien vuoksi henkilöstömenosäästöt on lisätalousarviossa koh den nettu lähinnä yhdyskuntatoimeen ja hallintoon. Henkilöstösäästöt sisältävät runsaasti henkilöstöriskejä. Niitä ovat mm. kuormitusriski, ikääntymisiin liittyvät riskit, tilapäisen työvoiman ja sijaisten saamiseen liittyvät riskit sekä osaamisen varmistamiseen liit ty vät riskit mm tehtävämuutoksissa. Riskien arviointiin ja seu ran-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto taan on jatkossa kiinnitettävä erityinen huomio. Kevään aikana eläköitymisten ja ir ti sa nou tu misten henkilöstövähenemä on yhteensä noin -45 htv. Kau pun gin joh tajan organisaatioselvitysehdotuksessa on vähenemästä hyö dyn net ty noin -20 htv, jonka euromääräinen säästö on bruttosummana noin euroa/vuosi, kun irtisanoutumisajan palkat ja lo ma kor vaukset yms. erät on maksettu. Toimistopalveluihin haetaan erilaisia yhteistyömuotoja ja yhteistä resur soin tia kaupungin ja konsernin sisältä, jolla eläkelöitymistä hyödyn ne tään. Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstömenojen vä hennys muodostuu lähinnä Avituksen toimintojen uudelleenjärjestelystä. Sivistyslautakunnan esitys sisältää menolisäyksen vuodelle ,67htv (varhaiskasvatus). Kaupunginjohtajan ehdottaman ky lä koulu jen lakkautuksen (v Koskenpää, Juokslahti, Länkipohja) henki lös tö vai ku tuk set vuonna 2024 ovat euroa eli -12 htv. Se sisäl tää sekä sivistystoimen että tukipalveluiden henkilöstösäästöt, asias ta on erillinen ehdotus kaupunginvaltuustolle. Kau pun gin valtuus ton päätöksen jälkeen käynnistyy mahdolliset lak kaut ta mis proses sit ja yt-menettelyt. Teknisen lautakunnan henkilöstöesityksien (-13,5 htv/2019) lisäksi kau pun gin joh ta ja esittää muita henkilöstön vähentämisiä yh dys kunta toi mes sa. Yhteisvaikutukset kaupunginjohtajan esityksessä ovat noin -23 htv. Yhdyskuntatoimen vakanssien lak kaut tami nen tuodaan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen kau pun gin hal lituk sen päätettäväksi. Kaupunginjohtajan esitysten henkilöstövaikutukset v liit tee nä. Yleishallinto Yleishallinnossa on kaupunginhallituksen tulosalueella kau pun ginjoh ta jan esityksessä lisätty Jämsekin osuuksia, vuonna eu roa ja vuonna euroa. Metsäpalstojen myynnistä on ar vioi tu vuonna 2019 saatavan noin euroa tuloja (teklan esitys). Kelan kuntaosuuksia pienennetään euroa. Henkilöstön vähenemän arvioidaan vaikuttavan henkilöstön pois saolo jen määrään ja siitä aiheutuviin kustannuksiin noin 3-4 %:a eli euroa.tämä summa jaetaan lisätalousarvion yhteydessä ko ko kaupungin henkilöstölle. Toimistopalveluhankkeen tiimeissä tapahtuvat henkilöstösäästöt näky vät toimialoilla, koska kustannukset ovat talousarviossa eri yk siköil lä.tämä ristiriita poistuu taloussuunnitelman 2020 yhteydessä.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ICT-palvelujen osalta kaupunginjohtaja ei esitä muutoksia ny ky ti lantee seen. Asiaan liittyvä tietohallintopäällikön selvitys liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys ( ) Sosiaali ja terveyslautakunta on hyväksynyt yllä mainitussa py kä lässä ja sen liitteissä mainitut toimenpiteet, (tässä yhteydessä on vain ly hen nel mä). Lastensuojelu Lapsiperhesosiaalityötä on kehitetty määrätietoisesti ja on pa nos tettu ennalta ehkäisevään tukeen henkilöstöä ja myös määrärahoja lisää mäl lä. Painopistettä on siis siirretty ennaltaehkäiseviin per he palve lui hin, jolloin tavoitteena on saada varhaisella puuttumisella pal velui hin lisää vaikuttavuutta ja vähentää myös laitos- ja jälkihuollon kus tan nuk sia. Vuoden 2019 talousarvioon on lastensuojelun laitoshoidon os to palve lui hin varattu euroa. Tammikuussa 2019 tehtyjen asiakkai den palvelutarvearviontien perusteella määräraha on riittävä ja sel vi tyk ses sä esitetty euron säästö voidaan toteuttaa ky seises tä määrärahasta. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy mainittu euron säästö. Palvelusetelin käyttöönotto asumispalveluissa Vammaispalveluissa on vuoden 2019 talousarvioon yhden tu los yk sikön toiminnalliseksi tavoitteeksi vuosille kirjattu, et tä vam mais pal ve luis sa otetaan käyttöön palveluseteli aikuisten ke hi tysvam mais ten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalveluissa. Palveluseteli lisäisi vammaispalvelujen asiakkaiden va lin nan mah dolli suuk sia ja vahvistaisi itsemääräämisoikeuden toteutumista. Pal velu se te lei tä tarjottaisiin lähtökohtaisesti uusille asiakkaille. Palvelujen pii ris sä olevan asiakkaan ei tarvitsisi vaihtaa palveluseteliin, ellei asia kas erityisesti itse niin haluaisi Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään paitsi asiakkaiden hen ki lö kohtai sen valinnanvapauden lisäämiseen niin myös saamaan jopa merkit tä viä kustannussäästöjä. Kaupunginjohtajan esitykseen ei sisälly toimenpiteiden sääs tö vai kutuk sia. Lautakunta velvoitetaan toteuttamaan palvelusetelin käyttöön ot toa.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset on kilpai lu tet ta va vuoden 2019 aikana sopimuskauden päättyessä. Kul jetus ten kilpailutus tehdään mahdollisesti yhteistyössä muiden Keski-Suo men kuntien kanssa. Kilpailutuksen tuomaa kus tan nus säästöä on vaikea arvioida. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron sääs tö vuodesta 2020 alkaen. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen ja/tai palvelusetelin käyt töönot to Vammaispalvelulain 8 :n mukaan henkilökohtaisella avulla tar koi tetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu on kunnan erityiseen jär jes tä mis vel vol li suuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle hen ki löl le henkilökohtaista apua määrärahoista riippumatta, koska hen ki lö koh tai nen apu on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kustan nuk set vuositasolla ovat noin euroa. Tämän vuoksi on pe rus tel tua kilpailuttaa palvelut vuoden 2019 aikana tai ottaa käyttöön palveluseteli Palveluseteli lisäisi vammaispalvelujen asiakkaiden va lin nan mah dolli suuk sia ja vahvistaisi itsemääräämisoikeuden toteutumista. Pal velu se te lei tä tarjottaisiin lähtökohtaisesti uusille asiakkaille. Kenenkään jo palvelujen piirissä olevan ei tarvitsisi vaihtaa palveluseteliin, ellei asia kas erityisesti itse niin haluaisi Kilpailuttamisella ja/tai palvelusetelin käyttöönotolla voidaan saa vuttaa jopa merkittäviä kustannussäästöjä nykytilanteeseen nähden Kaupunginjohtajan esitykseen ei sisälly toimenpiteiden sääs tö vai kutuk sia, mutta lautakunta velvoitetaan kilpailuttamaan hen ki lö koh tainen apu ja valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa. Työvalmennussäätiö Avituksen toimintojen siirtäminen Jämsän kaupun gil le Sosiaali- ja terveystoimi ostaa Työvalmennussäätiö Avitukselta mm. ke hi tys vam mais ten työtoimintaan, SHL 27 d ja e :n mukaiseen toimin taan ja kuntouttavaan toimintaan palveluita noin 1,4 milj. eu rol la. Li säk si Avitus tuottaa palveluita kaupungille nuorten työ pa ja toi mintaan ja erilaisiin hankkeisiin noin 0,2 milj. eurolla.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Säätiön toiminnasta ja taloudesta on käyty keskustelua vuo sit tai sissa tilausneuvotteluissa. Kevään 2019 aikana on tarkoitus tarkemmin sel vit tää säätiön tehtävät ja toiminnan organisointi muuttuvassa toimin ta ym pä ris tös sä niin, että uusi toiminta- ja organisointikonsepti on otet ta vis sa käyttöön jo vuoden 2020 alusta lukien. Yhtenä vaihtoehtona on Työvalmennussäätiö Avituksen toimintojen ja palvelujen siirtäminen osaksi kaupungin organisaatiota. Tällöin kau pun gin sosiaali- ja terveystoimen Avitukselta ostamat palvelut ja työn te ki jät pääsääntöisesti kotoutetaan osaksi sosiaali- ja ter veys toimea. Ratkaisulla saavutetaan yhteisessä palvelutuotannossa sy nergia etu ja ja kustannustehokkuutta, jolloin taitetaan kus tan nus ke hi tystä ja voidaan saada ennen pitkää myös taloudellisia säästöjä. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron sääs tö vuonna 2019 ja vuodesta 2020 alkaen euroa.lisäksi sel vi te tään säädepääoman palautuksen vaikutus selvitetään. Toimenpiteillä saatavat säästöt Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin varatusta määrärahasta voi daan vähentää euroa vuonna Vammaispalvelujen asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa sekä hen ki lö koh tai ses sa avussa tavoitellaan yhteensä noin eu ron kustannussäästöjä. Säästöt toteutuvat vuodesta 2020 alkaen. Työvalmennussäätiö Avituksen toiminnan ja talouden tarkastelu sekä sosiaali- ja terveystoimen ostamien palvelujen kotouttaminen kau pun gin toiminnaksi tuo arviolta euron sy ner gia edut kaupun gin kustannuksiin v alkaen. Elinvoimatoimialasta sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut, että uu den teknisen elinvoimatoimialan perustaminen nykyisen teknisen toi mi alan ja liikelaitosten sijaan tuo synergiaetuja ja mahdollisuuksia pa rem min hyödyntää teknisen alan henkilöstöä eri tehtävissä. Toki on huomattava, että kaupungin palveluissa vetovoimatekijänä elinvoi maa edustaa teknisen toimialan ohella yhtä lailla myös si vis tys toimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Sivistyslautakunnan esitys ( :t 18-23) Sivistystoimen osalta tässä pykälässä on huomioitu vain var hais kasva tuk sen ryhmien lisäys ja siitä johtuva henkilökunnan tarve. Si vistys lau ta kun ta on käsitellyt organisaatiomuutosta laajasti ko kouk sessaan.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy arvioituna euron li säme no ja euron lisätulo vuonna Tekninen lautakunnan esitys ( ) 1. Elinvoimalautakunta ja sen jaokset muodostetaan nykyisestä tekni ses tä lautakunnasta, ympäristölautakunnasta ja liikelaitosten joh tokun nas ta siten, että Jäteliikelaitos jäljelle jäävine toimintoineen (jä tehuol to vi ran omai suus) sulautetaan uuteen elinvoimalautakuntaan. Jäm sän Vesiliikelaitos jatkaa edelleen liikelaitoksena.toimiala muodos tui si kolmesta tulosalueesta. 2. Tekninen lautakunta antaa esittelyosassa olevan arvionsa toi mialan tehtäviin liitetystä työvoimatarpeesta uudessa organisaatiossa. 3. Tekninen lautakunta esittää toimialaltaan rakenteellisia säästö- ja tu lo koh tei ta yksilöidysti eri kohteisiin. 4. Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käynnistää yhteis toi min ta lain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ voiman vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu dis tami sek si sekä tarvittavien liikkeenluovutusten toteuttamiseksi. Em. lisäksi lautakunta päätti, että yksityistieavustuksia ei leikata, eikä Kaipolan, Koskenpään ja Länkipohjan urheilukenttiä ei lakkauteta ei kä myöskään Längelmäki Halli Oy avustusta lakkauteta. Vastaavia sääs tö jä haetaan puistoalueiden hoidon priorisoinnista ja hoidon tason laskemisesta sekä katujen kunnossapitoluokituksen alen ta mises ta ja lisäksi lautakunta päätti, että sopimus Runttimäen maas tohiih to kes kuk sen kanssa irtisanotaan, säästö euroa. Lisätuloja haetaan mm. pienten metsäpalstojen myynnistä eu roa, joka on siirretty kaupunginhallituksen alle, jossa ko. asia kuuluu käsitellä. Kaupunginjohtajan esityksessä on lähdetty teknisen lautakunnan mää rit tä mäs tä säästötavoitteesta ja että se toteutuu vaihtoehtoisista koh teis ta. Yksityistieavustuksia on lisäksi leikattu euroa, koska kyseinen summa ei toteudu vuonna Kaupunginjohtajan esitys elinvoimalautakunnasta on sa man si säl töinen siten muutettuna, että lautakunnan ehdottama toimialan ra kenne päätetään tehtävän tulosalue- ja toiminta jaotuksen mukaisesti myö hem min. Yhdyskuntatoimen osalta teknisen lautakunnan esi tyksien lisäksi kaupunginjohtaja esittää muita henkilöstön vä hen tä misiä. Yhteisvaikutukset ovat noin -23htv. Yh dys kun ta toimen vakanssien lakkauttaminen tuodaan yh teis toi min ta neu vot te lujen jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Ympäristölautakunnan esitys ( ) 1. Elinvoimalautakunta ja sen jaokset muodostetaan nykyisistä tek-

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ni ses tä lautakunnasta, ympäristölautakunnasta ja mahdollisesti lii kelai tos ten johtokunnista. 2. Päätöksenteko delegoidaan mahdollisilta osin viranhaltijoille ja loput asiat käsitellään muodostettavassa elinvoimalautakunnassa tai sen jaoksessa. 3. Lopullinen valvontatoimen vahvuus lähivuosien eläköitymisten jälkeen on 5 htv. 4. Kiinteistöveroselvitys siirretään aloitettavaksi vuoden 2020 ke väälle ja siitä tehdään päätös erikseen talousarvion yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys on ympäristölautakunnan esityksen mu kainen ja henkilöstövaikutukset täsmentyvät yhteistoimintamenettelyn jäl keen. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiili- liikelaitosjohtokunnan esitys ( ) Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen osalta johto kun ta esitti n euron ja -3 htv säästöä koskevia toi men pitei tä seuraavasti: 1. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut jatkaa liikelaitoksena. 2. Liikelaitoksen ruokapalveluissa ja puhtauspalveluissa hen ki lös tömää rä perustuu tehtyyn henkilöstömitoitukseen. Tarkistusmitoituksia on tehty keittiöillä ja puhtauspalvelukohteissa sekä omien toi min tamal lien että asiakkaiden esittämien muutosten jälkeen. Teh tä vän kuvia on tarkistettu sekä työn tekemisen ajankohtaa suunniteltu niin, et tä häiriötekijöitä on mahdollisimman vähän. Näin on saatu toiminta jo ka tasolla mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ja työprosessit su ju vik si. Näillä toimenpiteillä on mahdollistettu alkuvuodesta ,5 henkilötyövuoden säästö ja vuoden mittaan säästöä saadaan täy teen tuo 3 henkilötyövuotta, joka tuo n euron säästön. 3. Hallintosihteeri on jo siirtynyt TOPA:aan. TOPA vastaa lii ke lai toksen toimistotehtävistä (hallinnolliset työt, laskutus, talousarvio, ti linpää tös ym.) sekä riittävästä henkilöstöresurssista. Liikelaitoksen hallinnon tehtävistä kuitenkin osa jää liikelaitoksen hal lin nol le, joka aiheuttaa tehtävien uudelleen järjestelyjä. Hallintosihteerin Topaan siirtymisen johdosta liikelaitoksen hal linnos ta säästyy palkkamenoja n euroa vuonna Kaupunginjohtajan esitys on johtokunnan esityksen mukainen. Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan esitys ( ) 1. Jämsän Vesi jatkaa liikelaitoksena. 2. Jämsän keskuspuhdistamon saneerauksen ja laajentamisen yhtey des sä siirretään puhtaan veden valvomo sekä jä te ve den puh dista moi den valvomot samaan paikkaan. Tämä mahdollistaa sen, että voim me hoitaa nykyiset tehtävät henkilökunnan vähentymisestä

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (elä köi ty mi nen) huolimatta. Samalla säästyy vuokrakuluja n eu roa vuodessa. 3. Liittymismaksut muutetaan vuoden 2020 alusta palautus- ja siir tokel poi sis ta pelkästään siirtokelpoisiksi. Tällöin ne tulevat lii ke lai toksel le tu lok si. Tässä tapauksessa maksut tulevat alv-veron piiriin (24%). Tämä toimenpide lisää tuloja n euroa vuodessa. 4. Toimistohenkilöstö on jo siirtynyt TOPA:aan. TOPA vastaa lii ke laitok sen toimistotehtävistä (laskutus ym.) sekä riittävästä hen ki lös töre surs sis ta. Eläköitymisen johdosta säästyy noin euroa tänä vuon na. Kaupunginjohtajan esitys on muutoin johtokunnan mukainen paitsi, et tä liittymismaksujen käsittelyn muutoksen tekeminen ja sen vai kutuk set jo kesken vuotta 2019 selvitetään erikseen. Jä te ve den puh dista mon laajuus ja kustannukset käsitellään erikseen. Jä te ve si puh dista mon investoinnin yhteydessä tehtävät mahdolliset lisätilat sel vi tetään ja niiden kannattavuudesta velvoitetaan liikelaitos tekemään kan nat ta vuus las kel mat. Jämsän Jätehuolto liikelaitos- johtokunnan esitys ( ) 1. Jämsän Jätehuolto liikelaitos lakkautetaan ja välttämättömät kunnan lakisääteiset jätehuoltotehtävät sulautetaan yhdyskuntatoimeen muo dos ta mal la jätehuollon tulosyksikkö. Muun muassa jä te huol to viran omai sen tehtävät on hoidettava kaupungin toimesta. Kaupunki on vas tuus sa jätehuollon toimivuudesta siitäkin huolimatta, että jäte huol lon toteutus olisi ulkoistettu yrittäjävetoiseksi. Valvontaan ja viran omais teh tä viin on varauduttava. 2. Jätehuoltopäällikön toimi muutetaan virkatehtäväksi. 3. Jätehuoltoon liittyvät toimistotehtävät ja laskutus ovat jo siirtyneet TOPA:aan. Palkkakustannusten säästö on arviolta Kaupunginjohtajan esitys on liikelaitoksen johtokunnan mukainen. Jäm sän Jätehuoltoliikelaitos lakkautetaan ja toiminta muu te taan elinvoimatoimialan yksiköksi. Henkilöstökysymykset ratkais taan yt-menettelyn yhteydessä. Elinvoimatoimiala Kaupunginjohtajan esityksenä on, että organisaation muutoksena lak kau te taan tekninen lautakunta sekä ympäristölautakunta ja em. lau ta kun tien tilalle perustetaan elinvoimalautakunta, joka hoitaa niiden tehtävät jatkossa. Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henki lö koh tai set varajäsenet. Jämsän Jätehuolto liikelaitos lakkautetaan johtokuntineen. Jämsän Ve si lii ke lai tok sen johtokunta lakkautetaan ja sen tehtäviä hoitaa jatkos sa elinvoimalautakunnan jaosto, jossa on 3 jäsentä ja heillä henki lö koh tai set varajäsenet. Muutoinkin elinvoimalautakunnassa on

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tar vit ta vat jaostot, joiden jäsenmäärä on 3 henkilöä esim. tiejaosto, kat sel mus jaos to ja lupajaosto. Organisaation muutos valmistellaan kaupunginvaltuustolle ja tarvittavat hallintosääntömuutokset tehdään men nes sä. Uusi organisaatio aloittaisi toimintansa alkaen. Muu tos huomioidaan taloussuunnitelman rakenteessa ja raa mi tukses sa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että 1.kaupunginpuutarhurille ei myönnetä täyttölupaa, vaan tehtävä täyte tään sisäisesti ja järjestelyjen toimivuus arvioidaan kuluvan vuoden ai ka na (esityslistan liite kaupunginhallituksen päätös , täyt tö lu pa esi tys) 2. rakennustarkastajan täyttölupa sisältyy ympäristölautakunnan talous ar vi oon ja sille myönnetään täyttölupa (esityslistan liite ym pä ristö lau ta kun nan päätös , täyttölupaesitys). 3. vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Länkipohjan palveluita valmis tel laan erikseen. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien esi tyk set koskien organisaatioselvitystä. Lisäksi kaupunginhallitus esit tää kaupunginvaltuustolle, että se myös merkitsee tiedoksi em. esi tyk set (luettavissa mm. sähköisessä kokousjärjestelmässä). Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to hyväksyy: 1. euromääräiset muutokset esittelytekstin ja talousliitteen mu kaises ti (Kj-LTA2019) sekä 2. liitteen mukaiset henkilöstömenosäästöt (Kaupunginjohtajan esitys / henkilöstövaikutukset v ) 3. organisaatiomuutoksena teknisen lautakunnan ja ym pä ris tö lau takun nan lakkauttamisen 4. teknisen- ja ympäristölautakuntien tilalle perustettavaksi elin voima lau ta kun ta, joka hoitaa molempien aikaisempien lautakuntien teh tä vät. 5. Jämsän Jätehuoltoliikelaitoksen lakkautetaan johtokuntineen Tehtävät hoidetaan elinvoimalautakunnassa. 6. lakkautetaan Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta Jäm sän Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät hoitaa elin voi ma lauta kun nan jaosto. 7. elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henkilökohtaiset va ra jäse net, lautakunnan jaostoissa on 3 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va ra jä se net.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus perustaa elinvoimatoimialan hallinnollisten uudel leen organisointien jälkeen elinvoimatoimialajohtajan viran (muodol li nen pätevyys DI tai vastaava). 9. määrärahan elinvoiman ja markkinoinnin tehostamiseksi. Kau punki kon ser niin lisätään markkinointipäällikön tehtävä Jämsek Oy:lle, jon ka htv-vaikutus on +0,2 htv vuonna 2019 ja +1 htv Päätös Kaupunginhallituksen päätettävät asiat: Kohta 1: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 2: Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen ehdotti Tarja Uusipaaston kannattamana, että rakennustarkastajan tehtävään ei myönnettäisi täyttölupaa, vaan tarvittava työ ostettaisiin ostopalveluna. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättennostoäänestys. Kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä (4) ääntä (Ulla Patronen, Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Jukka Haaparanta). Piritta Rantasen esi tys sai neljä (4) ääntä (Piritta Rantanen, Lotta Ahola, Tarja Uu sipaas to, Seija El Sayed). Äänestystuloksen ollessa tasan 4-4 puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että rakennustarkastajan tehtävään ei myönnetä täyttölupaa, vaan tarvittava työ ostettaisiin ostopalveluna. Kaupunginjohtaja jätti kohta 2. koskevaan päätökseen eriävän mielipiteen. Kohta 3: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 4: Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen ehdotti Leena Pärnäjärven kannattamana, että kaupunki myy omistamiaan peltoja, jotka eivät sijaitse strategisesti tärkeillä alueilla. Pellot myydään tukioikeuksin ja tarjouskaupalla. Kaupunginhallitus hyväksyi Piritta Rantasen esityksen yksimielisesti. Kohta 5: Kaupunginhallitus päätti, että Myllymäen tonttien (Myllymäki 2) myynti annetaan ulkopuoliselle. Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle: Kohta 1: Ehdotus hyväksyttiin ml.euromääräiset muutokset esittelytekstin ja päivitetyn talousliitteen mukaisesti (Kj-LTA2019)

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kohta 2: Ehdotus hyväksyttiin ml. liitteen mukaiset päivitetyt henkilöstömenosäästöt (Kaupunginjohtajan esitys / henkilöstövaikutukset v ). Sivistystoimialaa koskevat henkilöstömenosäästöt käsitellään erillisessä pykälässä. Piritta Rantanen ehdotti Jorma Potin kannattamana, että kaupungin henkilöstöön ei kohdisteta ns.kovia irtisanomisia. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättennostoäänestys. Esittelijän ehdotus sai nolla (0) ääntä. Piritta Rantasen esitys sai kahdeksan (8) ääntä (Piritta Rantanen, Seija El Sayed, Lotta Ahola, Jukka Haaparanta, Leena Pärnäjärvi, Ulla Patronen, Jorma Poti, Tarja Uusipaasto). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että kaupungin henkilöstöön ei kohdisteta ns.kovia ir tisa no mi sia. Kohta 3: Ehdotus hyväksyttiin Kohta 4: Ehdotus hyväksyttiin. Elinvoimalautakunta aloittaa toimintansa Kohta 5: Ehdotus hyväksyttiin. Tarja Uusipaasto esitti, että kaupunginhallitus palauttaa kaupunginvaltuustolle menevät esitykset valmisteluun siten, että kaupunginhallituksella on suunnitelma elinvoimatoimialasta ja nyt esitettyihin taulukoihin lisätään sivistyslautakunnan säästöt v Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Lotta Ahola esitti, että kaupunginhallitus ei hyväksy henkilöstötaulukossa olevia sivistystoimen nollia koskien vuosia 2021 ja Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kohta 6: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 7. Ehdotus hyväksyttiin. Jaostojen perustamisesta päättää kaupunginhallitus mennessä. Kohta 8: Ehdotus hyväksyttiin. Kohta 9:. Piritta Rantanen esitti Leena Pärnäjärven kannattamana, että markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnettäisi määrärahaa. Koska oli tehty esittelijä ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi sovittiin kättenostoäänestys.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Lotta Ahola, Seija El Sayed). Piritta Rantasen esitys sai kuusi (6) ääntä (Piritta Ran tanen Ulla Patronen, Jorma Poti, Leena Pärnäjärvi, Tarja Uusipaasto, Juk ka Haaparanta). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätöksenä, että markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnetä määrärahaa. Kaupunginhallituksen päätös : Kaupunginhallitus päättää, että 1.kaupunginpuutarhurille ei myönnetä täyttölupaa, vaan tehtävä täyte tään sisäisesti ja järjestelyjen toimivuus arvioidaan kuluvan vuoden ai ka na, 2. rakennustarkastajan tehtävään ei myönnetä täyttölupaa, vaan tar vit ta va työ ostettaisiin ostopalveluna. 3. Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Länkipohjan palveluita valmis tel laan erikseen. 4. Kaupunki myy omistamiaan peltoja, jotka eivät sijaitse stra te gises ti tärkeillä alueilla. Pellot myydään tukioikeuksin ja tar jous kaupal la. 5. Myllymäen tonttien (Myllymäki 2) myynti annetaan ulkopuoliselle. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien esi tyk set koskien organisaatioselvitystä. Lisäksi kaupunginhallitus esit tää kaupunginvaltuustolle, että se myös merkitsee tiedoksi em. esi tyk set (luettavissa mm. sähköisessä kokousjärjestelmässä). Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to hyväksyy: 1. ml.euromääräiset muutokset esittelytekstin ja päivitetyn ta lous liitteen mukaisesti (Kj-LTA2019) sekä 2. liitteen mukaiset päivitetyt henkilöstömenosäästöt (Kau pun gin johta jan esitys / henkilöstövaikutukset v ) Sivistystoimialaa koskevat henkilöstömenosäästöt käsitellään erillisessä pykälässä. 3. organisaatiomuutoksena teknisen lautakunnan ja ym pä ris tö lau takun nan lakkauttamisen, 4. teknisen- ja ympäristölautakuntien tilalle perustettavaksi elin voima lau ta kun ta, joka hoitaa molempien aikaisempien lautakuntien teh tä vät. Elinvoimalautakunta aloittaa toimintansa

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt Jämsän Jätehuoltoliikelaitoksen lakkautetaan johtokuntineen Tehtävät hoidetaan elinvoimalautakunnassa. 6. Lakkautetaan Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta Jäm sän Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät hoitaa elin voi ma lauta kun nan jaosto. 7. Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henkilökohtaiset va ra jäse net, lautakunnan jaostoissa on 3 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va ra jä se net. Jaostojen perustamisesta päättää kaupunginhallitus mennessä. 8. Kaupunginhallitus perustaa elinvoimatoimialan hallinnollisten uudel leen organisointien jälkeen elinvoimatoimialajohtajan viran (muodol li nen pätevyys DI tai vastaava). 9. Markkinointipäällikön tehtävään ei Jämsekille myönnetä määrärahaa. Leena Pärnäjärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Mika Ky rö saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen. Päätös Keskustelun aikana Matti Similä teki alkuperäisestä ehdotuksesta poik kea van esityksen: Elinvoimakeskustelu on taas keskittynyt kylien elinvoimaan ja varsinainen elinvoimatoimiala on jäänyt epämääräiseksi, josta ei ole kunnolla tiedossa rakennetta ja ajatusta miten se aiotaan toteuttaa. Esityksestä saa sellaisen kuvan, että teknisen toimen ja yrityspalvelujen integraatiota ei ole tulossa, vaikka se oli Härkösen selvityksen yksi perusajatus elinvoiman parantamiseksi ja lisätulojen saamiseksi. Esitän, että tämä pykälä hyväksytään muilta osin, mutta kohdat 3-9 elinvoimaan liittyvät asiat palautetaan uudelleen valmisteluun. Matti Similän ehdotusta kannatti 18 valtuutettua (Rajala, Sipilä, Poti, Hakonen, Pasanen, Kokko, Pärnäjärvi, Koskela, Niittymaa, Kyrö, Uusipaasto, Tapiainen, Suosaari, Kataja, Laitinen, Vierinen, Laaksonen ja Himanen). Koska oli tehty kannatettu esitys asian osittaisesta palauttamisesta valmisteluun, puheenjohtaja ilmoitti keskustelua jatkettavan asian osittaisesta palauttamisesta valmisteluun. Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa valmisteluun alkuperäisen ehdotuksen kohdat 3-9.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelua jatkettiin alkuperäisen ehdotuksen kohtien 1-2 osalta. Keskustelun aikana Ulla Patronen teki alkuperäisestä ehdotuksesta poikkeavan esityksen (lisäys alkuperäisen ehdotuksen kohtaan 1): "Lautakunnan esitys; Sopimus Runttimäen maastohiihtokeskuksen kanssa irtisanotaan, säästö euroa. Esitystä ei oltu riittävästi valmisteltu, ei ollut esityslistalla, vaan tuotiin kokoukseen listan ulko puo lel ta. Lautakunnan jäsenillä ei ollut mahdollisuutta perehtyä maas to hiih to kes kuk sen toiminnan laajuuteen. Hiihtokeskusta pyö rite tään talkoovoimin, avustuksella katetaan lähinnä latujen va lais tuksen kustannuksia. Hiihtokeskus palvelee sekä paikallisia, jäm sä läisiä yhdistyksiä, että laajemminkin kansallisena tapahtumapaikkana. Esi tys avustuksen leikkaamisesta tuli yllätyksenä hiihtokeskuksen toi min nas ta vastaavalle organisaatiolle, mitään keskustelua asiasta ei ollut käyty. Pidän sitä hyvän hallintotavan vastaisena toimintana. Esi tän, että avustus 5500 eur palautetaan talousarvioon su pis tet tuna 4500 euroon." Ulla Patrosen esitystä kannatti 13 valtuutettua (Niivee, El Sayed, Himanen, Rinnekangas, Minkkinen, Sirpa Peltonen, Kokko, Laaksonen,Laitinen, Salokorpi, Haaparanta, Uusipaasto, Perälä.) Puheenjohtaja päätti keskustelu ja totesi, että on tehty alkuperäisestä ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys joten on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavan sisältöisen äänestysjärjestyksen: Ne, jotka kannattava alkuperäistä päätösehdotuksen kohtia 1-2 äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ulla Patrosen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä annettiin 16 "jaa" ääntä, 25 "ei" ääntä ja tyhjää äänesti 1. Puheenjohtaja totesi, että äänin valtuusto on hyväksynyt Ulla Patrosen esityksen. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. ml.euromääräiset muutokset esittelytekstin ja päivitetyn talousliitteen mukaisesti (Kj-LTA2019), Runttimäen maastohiihtokeskuksen avustuksen (=4 500 e) palauttamisen talousarvioon sekä 2. liitteen mukaiset päivitetyt henkilöstömenosäästöt (Kaupunginjohtajan esitys / henkilöstövaikutukset v ) Sivistystoimialaa koskevat henkilöstömenosäästöt käsitellään

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto erillisessä pykälässä. Kaupunginhallituksen ehdotuksen kohdat 3-9 palautetaan uudelleen valmisteluun. Liitteet 1 Kj-Lta2019 / kaupunginhallituksen päätöksen mukainen 2 Kaupunginhallitus / henkilöstövaikutukset v Äänestysluettelo kvalt "jaa" alkuperäinen ehdotus, "ei" Ulla Patronen

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Organisaatioselvitys / sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet Khall Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen , kau pun gin joh ta ja Ilkka Salminen Selvityshenkilö Härkösen raportin mukaan Jämsän kaupungin väes tön muutos heijastuu voimakkaasti sivistystoimen palveluihin ja tar koi tuk sen mu kai seen palveluverkkoon. Juokslahden koulu jatkaa toimintaansa siten, että koulu lak kau tetaan alkaen. Koulu on ennusteiden mukaisesti muut tu massa neliopettajaiseksi lv alusta. Jotta lisäryhmän pe rus tami sel ta vältytään, mikä on resurssienkohdentamisen kohtuullisen yh den ver tai suu den näkökulmasta perusteltua,sisäänotto kouluun päät tyy ja ensimmäisen vuosiluokan aloittavat Vitikkalan kou lus sa. Myöskään lukuvuonna ei sisäänottoa eka luokka lais ten osalta tehdä. Koulu toimii kolmiopettajaisena lv ja muuttuu kaksiopettajaiseksi lv ajaksi. Koulun lak kautta mi sen yhteydessä varhaiskasvatuspalvelu kylällä lakkaa ja palvelu ml. esiopetus järjestetään muissa päiväkodeissa. Kiinteistö alas kir jataan. Tasearvo on ,93 / Alaskirjaus voidaan tehdä useamman vuoden aikana ja aloitetaan v Aiemmin to teutu neis sa koulujen lakkauttamisissa mm. Lahden koulun lak kaut ta minen johti kiinteistön sulkemiseen ja varhaiskasvatuspalvelujen jär jestä mi seen Kuorevedellä. " (Härkönen 2018, s. 35) Koskenpään koulu jatkaa toimintaansa siihen saakka, kun esi op pilaat mukaan luettuina oppilasmäärä on alle 35. Ennuste tehdään kau pun gin määrittelemän ajankohtana väestökirjanpidosta. Mää rit tely 35 oppilasta, johon sisältyy sekä esioppilaat että vl. 1-6 oppilaat, perustuu siihen, että koulun lakkaaminen merkitsee myös var hais kas va tus pal ve lun lakkauttamista. Esioppilaiden kuljetus Jäm sän kos kel le tulee tuolloin järjestettäväksi. Raja on määräytynyt ny kyi sis tä koulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaista. Var hais kas vatus pal ve lu järjestetään koulun lakkauttamisen jälkeen keskustassa ei kä siitä synny lisäkustannuksia. Aiemmin toteutuneissa koulujen lak kaut ta mi sis sa mm. Lahden koulun lakkauttaminen johti kiinteistön sul ke mi seen ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen Kuo re vedel lä. Varhaiskasvatuspalvelun osalta ikäluokkien pienenemisen takia järjestelystä arvioidaan syntyvän säästöä koko se osuus, mikä käy te tään varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseen Kos ken päällä.(härkönen 2018, s ) Selvityshenkilö Härkösen raportin mukaan Jämsän kaupungin väes tön muutos heijastuu voimakkaasti sivistystoimen palveluihin ja tar koi tuk sen mu kai-seen palveluverkkoon.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto alkaen Länkipohjan koulu, koulukiinteistössä sijaitseva Hallin päiväkodin etäosasto ja koulukiinteistössä sijaitseva kuntosali lakkau te taan ja palvelut järjestetään Kuoreveden koulussa ja Hallin päivä ko dis sa. Kuoreveden koulun erillisluokkien ryhmäkokoa saadaan nos tet tua, mikä on kohtuullisen yhdenvertaisen resurssien koh denta mi sen näkökulmasta perusteltua. Kiinteistö alaskirjataan ( ,72 / ). Aiemmin toteutuneissa koulujen lakkaut-ta mi sis sa mm. Lahden koulun lakkauttaminen johti kiinteistön sul ke mi seen ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen Kuo re vedel lä. Kuntosalin laitteet tarjotaan kylällä toimivien yhteisöjen käyttöön ja omistukseen. Länkipohjan omatoimikirjastovarustusta ( ) ei hankinta. Kirjasto lakkautetaan. Kiinteistö alaskirjataan ( ) ja laitetaan myyntiin. Koululaiset ja varhaiskasvatuksen lapset voivat käyttää Kuoreveden kirjastoa ja muutoin palvelu korvataan kir jas to au tol la kuten esim. Koskenpäällä on tapahtunut jo pitkään. Län ki poh jan jäähallin avustaminen ( ) lopetetaan. Jäähallin yl lä pi dol le ei ole koululiikunnallista perustetta koska koulu lak kau tetaan. (Härkönen, s. 34) Kirjastoa koskeva osuus raportissa: "Länkipohjan oma toi mi kir jas tova rus tus ta ( ) ei hankinta. Kirjasto lakkautetaan. Kiinteistö alas kir ja taan ( ) ja laitetaan myyntiin. Koululaiset ja var haiskas va tuk sen lapset voivat käyttää Kuoreveden kirjastoa ja muutoin pal ve lu korvataan kirjastoautolla kuten esim. Koskenpäällä on tapah tu nut jo pitkään. kuten esim. Koskenpäällä on tapahtunut jo pitkään. Länkipohjan jäähallin avustaminen ( ) lopetetaan. Jäähallin yl lä pi dol le ei ole koululiikunnallista perustetta koska koulu lak kau tetaan. (Härkönen, s. 34) Yhteenveto Länkipohjan, Juokslahden ja Koskenpään rat kai su ehdo tus ten taloudellisista vaikutuksista sekä ryhmäkokokysymys Sen lisäksi mitä on jo aiemmin keväällä 2018 päätetty, pe rus ope tuksen perusopetusryhmien vähentäminen ryhmäkokoa suurentamalla ja/tai jakotuntienmäärän vähentäminen on tarkoituksenmukaista arvioi da vasta sen jälkeen, kun tiedetään, johtaako tämä raportti esitet tyi hin toimenpiteisiin. Yläkoulujen osalta sarjaisuuksia ei voida lähi vuo si na juurikaan muuttaa. Alakoulujen osalta yksittäistä liik ku mava raa on, jos kouluverkko on nykyinen. Oppilasmäärän kehitys vaikut ta vat kuitenkin näihin. (Härkönen s.37) Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu taloushallinnon ulkoistusta sekä palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen palveluseteli Varhaiskasvatuksen palvelusetelin esittely perustuu kansallisesti toimi val ta varhaiskasvatuspalveluita tuottavalta yritykseltä tätä sel vi tystä varten saatuihin tietoihin.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudisrakentamisessa 60-paikkainen päiväkoti on pienin, mitä yhtiön nä kö kul mas ta kannattaa taloudellisesti rakentaa. Paikat jakautuvat alle ja yli 3-vuotiaille tarpeen mukaisesti. Ryh mäsuun nit te lus-sa huomioidaan, että alle 3-vuotiaita lapsia voi olla enem män kuin yhden ryhmän verran (12), lisäksi huomioidaan esiope tus ikäi set. Kaupungin korvausrakennusprojektissa voidaan korvattavista kohteis ta henkilöstö siirtää liikkeenluovutuksen omaisesti yhtiön työn teki jöik si. Työntekijät säilyttävät palkka- ja lomaedut sekä heillä säilyy kvtes työehtosopimuksena vallitsevan sopimuskauden loppuun, jonka jälkeen siirto yksityisen sosiaalialan TESiin (tällöinkin loma- ja palk ka edut säilyvät samana). Ennen rakentamista kunnan kanssa sovitaan, kuinka paljon pal ve luse te lei tä myönnetään rakennettavaan yksikköön (vähintäänkin korvat ta van kohteen mukainen määrä). Kuntayhteistyössä yhtiö on avoin erilaisille vaihtoehdoille; pe rus opetuk sen iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen, iltahoito tai pidennetty au ki olo ai ka, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoidon varahoito, hen ki lös tön yhteistyö yms. Kunnan tehtävät palvelusetelin kautta järjestettävässä var hais kas vatuk ses sa: - Tekee asiakkaalle palvelusetelipäätökset hakemusten tu lo tie tojen perusteella (kuten nytkin) - Hyväksyy palveluntuottajat, jotka saavat käyttää palveluseteliä (hyväksyminen edellyttää merkintää ennakkoperintärekisteriin, lain mukaista toimintaa, jonka taso on sama kuin kunnallisella toi mi jal la, kaikkiapoti-lasvahinkolain mukaisia vastuu va kuu tuksia ja muita vakuutuksia. - Palveluntuotannon edellytykset määritellään kunnalle laa dit tavas sa sääntökirjassa, jota palveluntuottajat noudattavat. - Myöntää palvelusetelin voimassaoloajan, käyttötarkoituksen ja ar von - Opastaa asiakasta käytössä - Tiedottaa palveluntuottajista ja heidän toiminnan sisällöstä - Maksaa palvelusetelinarvon palveluntuottajalle - Valvoo palveluntuottajan toimintaa - Sopii palveluntuottajan kanssa palveluntarjonnasta (paik ka määrä, palvelun sijainti, mahdollinen palvelun sisältöön liittyvät toive Yksityinen palveluntuottaja on osa kunnan päivähoitopalvelu ver kostoa ja kuntaohjaa sinne lapsia eli myöntää palveluseteleitä perheille. Kuin ka paljon kunnan päivähoidosta tuotetaan palvelusetelillä, so vitaan usein poliittisina päätöksinä,esim. prosenttiosuuksina ko ko naisuu des ta.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsän kaupungin osalta varhaiskasvatuksen palvelusetelin ar viointi koskisi lähinnä tulevia peruskorjausinvestointeja, Viiskulman päi väko tia (1,1M ) ja Puukilan päiväkotia (1,2M ), sekä kouluverkon tarkis ta mi sen yhdessä syntyvää varhaiskasvatuksen muutostarvetta kos kien Juokslahden päiväkotia Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton osalta suo sit te lemme neuvotteluiden käynnistämistä eri palveluntuottajien kanssa, alus ta van sääntökirjan laatimista ennen neuvotteluita ja tekemään joh to pää tök set vaihtoehdon sopivuudesta kaupunkiin niiden pe rusteel la. Neuvotteluiden tavoitteena olisi selvittää eri palvelutuottajien kiin nos tus Jämsää kohtaa, tarjottavan palvelun laatu, lasten ta sapuo li sen kohtelun varmistaminen, mahdollisten lisämaksujen määräy ty mi nen ja yrityksen investointihalukkuus korvaamaan suun ni tellut perusparannusinvestoinnit." (Härkönen s ). Sivistystoimiala toimenpiteitä koskeva yhteinen osuus Välitöntä yhteistoimintaa on toteutettu seuraavasti - sivistystoimenjohtajan pitämä info- ja keskustelutilaisuus toimialan esimiehille - Juokslahden varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle yh teise nä kokoontumisena , - Koskenpään varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle yh teise nä kokoontumisena , - Länkipohjan varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle yh teise nä kokoontumisena , - kirjaston henkilöstölle , - liikuntapalvelujen henkilöstön työpaikkakokouksessa käsiteltiin , - Palomäen päiväkodin Juokslahden osaston, Puukilan päi vä-kodin ja Viiskulman päiväkodin henkilöstöille yhteisenä ko koon tumi se na , - Sivistystoimenjohtajan toimialan esimiehille pitämä kes kus te lu tilai suus Sivistystoimenjohtaja on raportoinut kirjallisesti kaupunginjohtajalle: Raportissa esitettyjen toimenpiteiden valmistelusta on raportoitu sivis tys lau ta kun nas sa:

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Raportissa esitettyjen toimenpiteiden valmistelusta on raportoitu kau pun gin hal li tuk sel le Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan koulujen oppilaiden huolta jil le ja varhaiskasvatuksen hoitolasten huoltajille on toteutettu sivistyslautakunnan päätöksen mu kai ses ti kysely vaikutuksista. Osana välitöntä yhteistoimintaa ko. koulujen ja varhaiskasvatuksen hen ki lös tö valmisteli lapsivaikutusten arvioinnin. Edellä mainitut vaiku tus ten arvioinnit on käsitelty huoltajien kanssa vanhempainilloissa seu raa vas ti: - Juokslahti , - Koskenpää , - Länkipohja Länkipohjan kirjaston asiakkaille on toteutettu si vistys lau ta kun nan päätöksen mukaisesti kysely esitettyjen rat kai sun vaikutuksista. Länkipohjan koulun oppilaiden huoltajille ja varhaiskasvatuksen hoito las ten huoltajille on toteutettu kysely Länkipohjan kun to sa lin mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksista si vis tys lau takun nan päätöksen mukaisesti. Em. vaikutusten arviointien tulokset kuten myös kuntalais- ja hen kilös tö ky se lyn tulokset on käsitelty sivistyslautakunnan kokouk ses sa. Tuloksiin voi tutustua sivistyslautakunnan pöytäkirjasta ja sen lii tema te ri aa lis ta. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä palveluseteliasiasta voidaan tehdä vaikutusten arviointia ml yritys vai ku tus ten arviointi siinä vaiheessa, kun palvelusetelin käyt töönoton soveltuvuudesta tehdään kokonaisharkintaa. Sivistyslautakunnan kokouksen alussa Ville Erkkilä ja Ismo Reitmaa alustivat aiheesta Jämsä kuntoon kehittämällä eikä supis ta mal la (aineisto on esityslistan mukana). Sivistyslautakunnan kokouksessa on käsitelty 1) kaupungin väestökehitys, 2) väestön ikärakennekehitys, 3) syntyneet ikäluokat ( ) 4) koko kaupungin oppilasennuste (väes tö re kis te ri keskus ja oppilashallintajärjestelmä), 5) tarkastelun kohteena olevien koulujen oppilasennusteet ( ja ); myös tarkasteltuna koulujen op pi lasmää riä ja ennusteita ( ),

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) koko kaupungin varhaiskasvatuspalvelun palvelutarve-ennuste ja tarkastelun kohteena olevien yksikköjen osalta 7) Länkipohjan lähikirjaston lainanneet asiakkaat ja Län ki poh jan kirjaston lainaus ja lainaus/aukiolotunti Näihin aineistoihin voi tutustua sivistyslautakunnan pöytäkirjasta ja sen liitemateriaalista. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa tehdyn op pi las ennus teen perusteella. Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan varhaiskasvatus (ml. esiope tus) ja koulut Oppilasennusteen mukaan koko kaupungin tasolla oppilasmäärä vähe nee 365 oppilaalla kuluvasta lukuvuodesta lu ku vuoteen Vähenemän kokoluokka on parisenkymmentä op pilas ta enemmän kuin Mäntykallion koulussa tällä hetkellä oppilaita on. Alakoulujen vähenemä 373 oppilasta ja yläkoulujen oppilasmäärä +8. Yläkoululaisten osalta ennuste voidaan tehdä 2030-luvun alkuun. Yläkoululaisia on tuolloin nykyiseen nähden 190 oppilasta vähem män. Kokoluokka vastaa nykyistä Kankarisveden koulun op pilas mää rää. Ennuste on aleneva kaikkien koulujen osalta ennustejakson lop pupuo lel le mentäessä. Ennusteen perusteella nähdään merkittävää tarvetta sarjaisuuksien vä hen tä mi seen mutta rakenne ei mahdollista vähentämistä op ti maali ses ti. Esimerkkinä tästä aloittava ikäluokka 32 oppilasta jaetaan kah teen (2) ryhmään ja samanaikaisesti se voisi vastaanottaa viiden (5) oppilaan lisäyksen pienemmästä yksiköstä. Ennusteen mukaan Juokslahden koulu muuttuu kaksiopettajaiseksi en nus te jak son loppupuolella. Länkipohjan koulun oppilasmäärä vähe nee ennustejaksolla siten, että koulun kokonaisoppilasmäärä (vl.1-6) on vähemmän kuin erillisluokkakoulussa on yhdessä (1) perus ope tus ryh mäs sä oppilaita. Erillisluokkien muuttaminen yhdysluokiksi on jossain määrin näh tävis sä. Kuoreveden koulu muuttuu ennusteen mukaan asteittain lv alkaen yhdysluokkakouluksi. Lv , kun yh dysluok kia ennusteen mukaan on jo kaksi (2). Mäntykallion koulu muuttuu lv alkaen asteittain kak si sarjai sek si ja Jämsänjoen yhtenäiskoulu (1-6 vl) muuttuu en nus te jaksol la asteittain ensin kolmisarjaiseksi ja ennustejakson loppupuolella kak si sar jai sek si.