Ruottalonlahden asuinalueen asemakaavan laatiminen sisältyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2017 (KH ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruottalonlahden asuinalueen asemakaavan laatiminen sisältyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2017 (KH )."

Transkriptio

1 KEHITTÄMISLAUTAKUNTA KEHITTÄMISLAUTAKUNTA KEHITTÄMISLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS Ak 239: Ruottalonlahden asemakaava 511/ /2017 KELA 80 Ruottalonlahden asuinalueen asemakaavan laatiminen sisältyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2017 (KH ). Asemakaavan laajennus koskee Raahen kaupungin kiinteistöjä , , ja Ase ma kaa van muutos koskee osaa Raahen kaupungin 29. kau pungin osan kiinteistöstä Muutosalue on voimassa olevas sa lääninhallituksen vahvistamassa Isoholmin poh joispuo lis ten alueiden asemakaavassa Ak 78 osoitettu luonnontilassa säi ly tet tä vä nä puistoalueena PL. Suunnittelualue on lähes kokonaan Raahen kaupungin omis tuk sessa. Pieni alue suunnittelualueen reunalla on yksityisessä omis tukses sa. Alueesta on tehty ostotarjous. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Ruottalonlahden alu eel le uusi asuinkortteleiden alue sekä järjestää alueen läpi kul kevat liikennereitit. Asemakaavan muutoksella Isoholmin poh jois puo listen alueiden asemakaavan raja muuttuu asemakaavan luoteisrajalla. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa Raahen keskeisten taa ja ma-aluei den osayleiskaavassa (KV ) pien ta lo valtai sek si ja tiiviiksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä vir kis tysalu eek si. Korttelialueet varataan yleiskaavan mukaan pääasiassa pien ta loil le, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille sekä pien ker ros ta loil le. Lisäksi alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä ai heut ta mat to mia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavan muutos edistää yleiskaavan toteutumista. Kaavoitusmenettelyyn sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täy den ne tään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana. Asia esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , liite 1/9 Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen

2 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): kehittämislautakunta: merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite1/9) ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal listu mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Raahelaisessa, kau pun gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal listu mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta postitse suunnit te lu alu eeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuok ra mie hil le. Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Outi Järvinen esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo KELA 69 Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kokousta jatkettiin klo Akm 239: Ruottalonlahden asemakaavan luonnos on valmistunut. Ase ma kaa van muutos koskee Raahen kaupungin 29. kaupunginosan kiin teis tö jä , , ja Suunnittelualue on kokonaan Raahen kaupungin omis tuk ses sa. Ruottalonlahden asemakaava (Ak 239) on tullut vireille kaa voi tus ohjel mas sa Kaavoitusprosessia ja vuorovaikutuskäytäntöjä kuvaa va osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se ase tet tiin nähtäville vireilletulokuulutuksen yhteydessä Asia kir jaa täydennetään nähtävilläoloja varten kaa voi tus pro ses sin ede tes sä. Suunnittelun tavoitteena on monipuolistaa Raahen tont ti tar jon taa ja mah dol lis taa uusien asuinalueiden rakentaminen. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 13,6 hehtaaria. Asemakaava mah dol lis taa k-m2 rakentamisen alueen 41 tontille. Laskennallinen väestön lisäys on noin 136 henkilöä. Suunnittelualueella on voimassa Raahe 2030, keskeisten taa ja-

3 ma-aluei den osayleiskaava (KV ). Yleiskaavassa suun nit te lu alue on osoitettu aluevarausmerkinnöillä AP = pien ta lovaltai nen asuntoalue, AP-t = tiivis pientalovaltainen asuntoalue ja V = vir kis tys alue. Suunnittelualueen läpi kulkee ajoneuvoliikenteen kulkuväylä ja seudullinen virkistysreitti yhteystarvemerkintänä. Asemakaavan muutos edistää yleiskaavan toteutumista. Ruottalonlahden asemakaavaa varten laadittiin useita vaihtoehtoja, jois ta vertailuun valittiin kolme. Ne poikkesivat toisistaan Ruot ta lonlah den tien linjauksen, asuinalueen ryhmittymisen, ranta-alueen virkis tys alu een ja merinäkymien osalta. Syntyvien tonttien lukumäärä oli kai kis sa vaihtoehdoissa lähes sama (39-40). Kaavaluonnos muotou tui synteesinä kolmen vaihtoehdon pohjalta. Lausunnot pyydetään kunnan / seutukunnan asianosaisilta tahoilta osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Poh jois-poh janmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh jois-poh janmaan mu seol ta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen kaupungin hal lin to kun nil ta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä ja Elisa Oyj:l tä, Elenia Oy:ltä, DNA Oyj:ltä ja Telia Finland Oyj:ltä. Asia esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , liite 1/7 Akm 239: Ruottalonlahden asemakaava, kaavaselostus, luonnos , liite 2/7 Akm 239: Ruottalonlahden asemakaava, kaavakartta, kaa va mer kinnät ja -määräykset, luonnos , liite 3/7 Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): kehittämislautakunta: merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman , liite 1/7 hyväksyy Akm 239: Ruottalonlahden asemakaavan muu tosluon nok sen liitteiden 2/7 ja 3/7 mukaisesti ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moitus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin in ter net si vuil la

4 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau pun gin tekniseen keskuksen ilmoitustaululle ja kau pun gin in ter net si vuil le pyytää asemakaavan muutosluonnoksesta lausunnot Pohjois-Poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Poh jois-poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pe las tus lai toksel ta, Raahen kaupungin hallintokunnilta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raa hen Energia Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä, Elenia Oy:ltä, DNA Oyj:l tä ja Telia Finland Oyj:ltä. ilmoittaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta suun nit te lu alu ee seen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille ja vuokramiehille Kehittämislautakunta: Keskustelun kuluessa Pasi Parkkila esitti, että yhteiskäyttöalue AH-1 poistetaan kaavaluonnoksesta, Heikki Pelto nie mi kan nat ti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten ke hittä mis lau ta kun nan tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pasi Parkkilan muutosesitystä, ää nes tä vät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 5 JAA-ääntä (Ah ti maa Heikki, Heikkilä Paula, Heinonen Risto, Myllymäki Inga, Salon saa ri Pentti) ja Pasi Parkkilan esitys 6 EI-ääntä (Aulakoski Antero, Ala pe re Marina, Luoto Kirsi, Parkkila Pasi, Peltoniemi Heikki, Pulk kanen Nina). Puheenjohtaja totesi, että kehittämislautakunta on äänin 5-6, hyväk sy nyt Pasi Parkkilan muutosesityksen, että yhteiskäyttöalue AH-1 pois te taan kaavaluonnoksesta. Kehittämislautakunta hyväksyi kau pun gin joh ta jan päätösesityksen sil lä muutoksella, että yh teis käyt tö alue AH-1 poistetaan kaa va luonnok ses ta. KELA 109 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Outi Järvinen esitteli asiaa kokouksessa. Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus on valmistunut.

5 Asemakaavanlaajennus ja -muutosluonnos oli MRL 62 :n mukaisesti jul ki ses ti nähtävillä Kaavaluonnosaineisto esiteltiin ylei sö ti lai suu des sa Antinkankaan koulun ruokalassa Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Poh jan maan ELY- keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raa hen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elenia Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä, Te lia Finland Oyj:ltä ja Elisa Oyj:ltä. Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, Pohjois-Poh jan maan museo (arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö), Jo ki laak so jen pelastuslaitos, Raahen Energia Oy (energiahuolto ja kau ko läm pö), Raahen Vesi Oy, Telia Finland Oyj, Raahen kaupungin Lu pa- ja valvontajaosto, Raahen kaupungin Kuntatekniikka ja Raa hen kaupungin Maankäyttö ja mittaus. Asemakaavaluonnoksesta annettiin seitsemän mielipidettä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Asemakaavan poh jak si on laadittu maaperä- ja rakennettavuusselvitys (Pöyry ). Ase ma kaa van pohjaksi on laadittu luontoselvitys (Ramboll ). Luon to sel vi tyk sen tulokset on otettu huomioon ase makaa va eh do tuk ses sa. Lausunnot ja mielipiteet on otettu ehdotuksessa huomioon kaa van laa ti jan vastineissa esitetyllä tavalla. Ehdotuksen merkintöihin on tehty teknisluontoisia tarkistuksia. Asia esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty , liite 1/5 Maaperä- ja rakennettavuusselvitys, , liite 2/5 Luontoselvitys, , liite 3/5 Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin, , liite 4/5 Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus, kaavaselostus , liite 5/5 Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus, kaavakartta, kaava mer kin nät ja määräykset , liite 6/5 Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen

6 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle merkitään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päi vi tetty , liite 1/5 merkitään tiedoksi maaperä- ja rakennettavuusselvitys, , liite 2/5 merkitään tiedoksi luontoselvitys, , liite 3/5 hyväksytään kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lausun toi hin ja mielipiteisiin, , liite 4/5 hyväksytään Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus, , liitteiden 5/5 ja 6/5 mukaisesti asetetaan asemakaavan muutosehdotus MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kau pun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki, ja kaupungin internetsivuille pyydetään asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA 28 :n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Poh jan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raa hen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Oyj:ltä, DNA Oyj:ltä ja Telia Finland Oyj:ltä ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moitus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla ilmoitetaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omista jil le ja vuokramiehille järjestetään avoin yleisötilaisuus asemakaavan muu tos eh dotuk sen nähtävilläolon aikana Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Outi Järvinen esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Pekkala, Outi Järvinen, Harri Tuo-

7 mi kos ki ja Jarmo Myllymäki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jäl keen klo KH 392 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty , liite 1/5 Maaperä- ja rakennettavuusselvitys, , liite 2/5 Luontoselvitys, , liite 3/5 Kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin, , liite 4/5 Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus, kaavaselostus , liite 5/5 Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotus, kaavakartta, kaava mer kin nät ja määräykset , liite 6/5 Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Järvinen. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala): kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päi vitet ty , liite 1/5 merkitsee tiedoksi maaperä- ja rakennettavuusselvityksen, , liite 2/5 merkitsee tiedoksi luontoselvityksen, , liite 3/5 hyväksyy kaavanlaatijan vastineet valmisteluvaiheen lau sun toihin ja mielipiteisiin, , liite 4/5 hyväksyy Ak 239: Ruottalonlahden asemakaavan ehdotuksen, , liitteiden 5/5 ja 6/5 mukaisesti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 :n ja MRA

8 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi Raahen kaupun gin teknisen keskuksen ilmoitustaululle, Ruskatie 1 Pattijoki, ja kaupungin internetsivuille pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot MRA 28 :n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä ris tö kes kuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh jois-pohjan maan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Raahen Vesi Oy:ltä, Raahen Energia Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Oyj:ltä, DNA Oyj:l tä ja Telia Finland Oyj:ltä ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta Raa he lai ses sa, Raahen kaupungin teknisen keskuksen il moitus tau lul la (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla ilmoittaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta suun nit te lu alu een ja siihen rajautuvien kiinteistöjen maan omista jil le ja vuokramiehille järjestää avoimen yleisötilaisuuden asemakaavan muu tos eh dotuk sen nähtävilläolon aikana. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo ja kaavasun nit te li ja Outi Järvinen esittelivät ehdotukseen tulevia teknisiä muu tok sia ennen asian varsinaista käsittelyä klo