Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo"

Transkriptio

1 1 (8) Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätös Liikennevirasto on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lähettämän päivätyn ja muutetun tiesuunnitelman seuraavasti: Maantiet Tie ja paaluväli Pituus [km] Liikennetekniset mitat Päällyste Huom. / piirustus Maantie 8693 Käylä - Liikasenvaara ,645 Kokonaisleveys 7,0 m Ajorata 6 m Ajokaistoja Kestopäällyste Piirustus 3T-1 7 4T-1 Maantie Riekamo ,019 Nykyinen Kestopäällyste Piirustus 3T-2 Maantien 8693 pysäkkijärjestelyt suunnitelmakartan 3T-7 mukaisesti. Maantien 8693 liikennetekniset poikkileikkaukset piirustuksen 4T-1 mukaisesti. Maantien 8693 korkeusasema pituusleikkausten mukaisesti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen 3T-1 7 mukaisesti. Tieoikeus Kiutakönkään sillan kannen kohdalle perustetaan tieoikeus suunnitelmakartan 3T-7 mukaisesti. Liikennevirasto PL 33, Helsinki Puhelin Opastinsilta 12 A, Helsinki Faksi

2 2 (8) Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue maantiellä 8693 ulotetaan 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta tai ranta-asemakaavan rajaan. Maantiellä suoja-alueen leveys säilyy nykyisenä. Maantien 8693 yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien Huom. / tie paalu oik. / vas. tunnus pituus [m] leveys [m], Piirustus päällyste Mt oik. Y45 6 4,5 Sora 3T-5 Muut maantien 8693 nykyiset yksityisten teiden liittymät säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet Katkaistava liittymä Korvaava yhteys maantieltä Huom. / Piirustus kiinteistölle Mt 8693 pl vas. Mt 8693 ML pl vas. 3T-1 Mt 8693 pl oik. Mt 8693 ML pl oik. 3T-1 Mt 8693 pl oik. Mt 8693 ML pl oik. 3T-2 Yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat muut asiat Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on järjestetty. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten Laskuoja tai laskujohto Huom. / Piirustus Laskuojat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 49 3T -1 Laskuojat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3T -2 19, 20, 21 ja 50 Laskuojat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3T ja laskeutusallas Laskuojat 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39 3T -4 Laskuojat 40, 41, 42,,43, 44 ja 45 3T -5

3 3 (8) Laskuoja tai laskujohto Huom. / Piirustus Laskuojat 46, 47 ja 48 3T -6 Laskuoja-alueisiin sekä viivytys- ja laskeutusaltaaseen perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet Ylijäämämaiden Täyttö [m 3 ktr] Kunta Huom. / Piirustus sijoitusalue Sijoitusalue Kuusamo 3T-1 Sijoitusalue Kuusamo 3T-3 Maa-ainekset jäävät sijoitusalueille pysyvästi. Sijoitusalueille johtavien yksityisten teiden tekemiseen ja käyttöön perustetaan maantien 8693 tekemisen ajaksi oikeus piirustusten 3T-1 ja 3T-3 mukaisesti. Päätöksen informatiivinen osa Haltuunotto Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuunotto antaa tienpitäjälle säädetyt oikeudet käyttää alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Kustannukset Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu euroa (maku-ind. 110,0; 2010=100). Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu euroa. Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa on maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, varattu tilaisuus mielipiteen lausumiseen asiasta. Suunnitelmasta on hankittu Kuusamon kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan museon lausunnot. Pohjois-Pohjanmaa ELY- keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen edustaja on kuulunut suunnittelun hankeryhmään. Myös Metsähallitus on antanut kannanottonsa suunnitelmaratkaisuista. Muistutukset Suunnitelmasta on tehty kolme muistutusta.

4 4 (8) 1. Raimo Laine ja kaksi muuta (R:No mt 8693; pl vas.; piir. 3T-3) ovat vaatineet, että tien sijaintia muutetaan Kallunkijärven Melalahden molemmin puolin kauemmaksi Kallunkijärvestä. Tien siirtäminen lähemmäksi järveä sekä muistuttajien omistamaa kiinteistöä aiheuttaa muistuttajien mukaan tiemelusta johtuvan haitan kasvua, jota muistuttajat pitävät kohtuuttomana. Tien siirtäminen järven rantaan aiheuttaa liikenteen päästöjen pääsyn suoraan järveen, koska tien ja järven välissä ei ole välttämätöntä suojavyöhykettä. Lisäksi kyseisellä alueella liikenteen vahinko- tai onnettomuustilanteessa ajoneuvoista voi vuotaa ympäristölle myrkyllisiä päästöjä suoraan järven veteen. Kallunkijärven vesi on poikkeuksellisen puhdasta, jota muistuttajien mukaan myös muut paikalliset asukkaat käyttävät suoraan juomavetenä ja pienetkin haitalliset päästöt aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa niin Iuonnolle kuin paikallisille asukkaille. Lisääntyvän matkailun myötä liikennemäärät kasvavat lisäten myös päästöjä merkittävästi. Tien sijaintia, suunnitelmassa esitetystä, muuttamalla säilyisivät muistuttajien sekä heidän naapurikiinteistöjen piha-alueet ennallaan ja Kallunkijärven vesistön puhtaus olisi paremmin turvattu. Muistuttajien mukaan siirtämällä tietä saataisiin tien kaarresädettä suurennettua, mikä osaltaan parantaisi Iiikenneturvallisuutta. Kuusamon kaupunki on todennut, että maantien siirtoa ei Kuusamon kaupungin käsityksen mukaan voida toteuttaa hankkeeseen varatuilla määrärahoilla, joten Kuusamon kaupungin käsityksen mukaan tie tulee parantaa nykyiselle paikalleen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että muistuttajien kiinteistön sekä metriä edellä mainitusta kiinteistön kohdasta Käylän suuntaan sijaitsevan Kallunkijärven kohdalla tiesuunnitelman mukainen ajorata on kokonaisuudessaan nykyisen ajoradan kohdalla. Ajorata ei siirry muistuttajien kiinteistöllä olevan kesäasunnon tai Kallunkijärven suuntaan. Muistuttajien kiinteistön kohdalla maantien tasaus alenee noin 50 cm, mikä osaltaan saattaa vähentää liikennemelun leviämistä lomakiinteistön suuntaan. Luiskien loiventamisen ja maantien päällysrakenteen kuivatuksen parantamisen vuoksi tiealue levenee nykyisestä ja tulevan tiealueen osalta puusto joudutaan poistamaan. Tehdyn meluselvityksen mukaan muistuttajien kiinteistöllä olevat lomarakennukset ja niiden pihapiiri ovat Valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista (993/92) lomaasumiseen käytettäviä alueita koskevan ohjearvon alapuolella. Maantien parantaminen nykyiselle paikalleen Kallunkijärven kohdalla ei lisää järven saastumisriskiä. Maantien päällystäminen kestopäällysteellä vähentää hienoaineksen leviämistä Kallunkijärveen ja muualle luontoon. Maantien parantaminen vähentää myös muistutuksessa esiin tuotua onnettomuusriskiä Kallunkijärven kohdalla. Tien sijainnin muuttaminen muistutuksessa esitetyllä tavalla ei ole mahdollista hankkeen tiukan rahoituksen vuoksi.

5 5 (8) 2. Kiinteistöyhtymä Tiermas Arto ja Sonja (R:No 97-12; mt 8693 pl vas.; piir. 3T-3) on ilmoittanut, että haluaa varmistaa liittymän tekemisen rantasaunalle Liikasenvaarantien 56 kohdalla, omistamalleen kiinteistölle. Suunnitelmassa saunalle on merkitty maatalousliittymä, mutta muistuttaja tarvitsee saunalle toimivan liittymän Lisäksi muistuttaja ilmaisee huolensa naapurikiinteistölle tulevasta Iäjitysalueesta. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon sieltä Kallunkijärveen mahdollisesti valuvat vedet, nykyiselläänkin tieltä valuvat vedet saostavat lahden veden välillä käyttökelvottomaksi. Kuusamon kaupunki on todennut, että muistutus tulee huomioida siltä osin kuin se on hankkeelle asetettujen reunaehtojen sallimissa rajoissa mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että muistuttajien kiinteistön kohdalle esitetyn ML liittymän mitoitus vastaa lähes LA III tyypin yksityistien liittymää. Tämä mahdollistaa hyvin henkilöautolla tapahtuvan liikkumisen liittymän kautta. Kallunkijärven Melalahden kohdalle, maantien toiselle puolen kiinteistölle on tiesuunnitelmassa esitetty ylijäämämaiden pysyvä sijoitusalue (sijoitusalue 2). Maantien tiesuunnitelmassa ja rakennussuunnitelmassa esitetään ylijäämämaiden sijoitusalueen ympäriltä kerättävien vesien johtaminen selkeytysaltaan kautta maantien alittavaan rumpuun. Tällä rajoitetaan Kallunkijärveen tulevaa hienoaineslaskeumaa. 3. Marko ja Irene Niemelä (R:No 21-21; mt 8693 pl. 300 vas.; piir. 3T-1) ovat ilmoittaneet, että eivät tiedä kuinka paljon tiealue levenee heidän kiinteistönsä kohdalla. Muistuttajien kiinteistöllä on tien puolella pihlaja-aita, 5 kappaletta noin 7 metriä korkeita pihlajaryhmiä, näitä pihapihlajia ei saa kaataa tieremontin yhteydessä. Kuusamon kaupunki on todennut, että muistutus tulee huomioida siltä osin kuin se on hankkeelle asetettujen reunaehtojen sallimissa rajoissa mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että muistuttajien kiinteistöllä olevien pihlajien kohdalla maantien pinta alenee noin 0,25 m. Maantien luiskakaltevuuksien loiventamisen ja maantien rakennekerrosten kuivatuksen parantamisen vuoksi maantien sivuojan vaatima tilantarve kasvaa nykyisestä ja tulee ulottumaan noin 11,5 metrin etäisyydelle nykyisen maantien keskilinjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset pihlajat joudutaan poistamaan. Maantien rakennussuunnitelmassa tullaan esittämään korvaavien pihlajien istuttamista kiinteistön puolelle asuinrakennuksen ja maantien väliin. Mahdolliset korvausvaatimukset käsitellään maantietoimituksessa. Lausunnot Kuusamon kaupunki on ilmoittanut, että - Hankkeeseen liittyvät reunaehdot (mm. määräraha, luontoarvot ja lainsäädäntö) huomioon ottaen, Kuusamon kaupunki pitää Maantien 8693 parantamista välillä Käylä - Oulankajoki koskevaa maantiesuunnitelmaa erinomaisesti laadittuna ja toivoo hankkeen nopeaa toteutumista.

6 6 (8) - Suunnitelman käsittämällä alueella on voimassa Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymä Kuusamon yleiskaava. Tiesuunnitelma on yhdenmukainen Kuusamon yleiskaavan kanssa. - Suunnitelman käsittämää aluetta koskee koko Kuusamon strateginen yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja uudelleen muotovirheen vuoksi Päätöksestä on valitettu, joten kaava ei ole lainvoimainen. Tiesuunnitelma on yhdenmukainen koko Kuusamon strategisen yleiskaavan kanssa. - Osalla suunnitelman käsittämästä alueesta on voimassa yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä Tiermaksen ranta-asemakaava. Osa Tiermaksen ranta-asemakaavasta on kumottu yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä Tiesuunnitelma on yhdenmukainen Tiermaksen ranta-asemakaavan kanssa. - Kuusamon kaupunki hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja rakenteet. - Kuusamon kaupungilla ei ole omistuksessa johtoja eikä laitteita suunnitelma-alueella. Kaupunki vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen siirto- ja suojaustoimenpiteistä, jos sellaista tarvetta ilmenee. - Kuusamon kaupunki luovuttaa maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maaalueen korvauksetta tietarkoituksiin. Pohjois-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut, että suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön viivamerkinnällä, jolla on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tieosuudet, sekä Käylän ja Liikasenvaaran kylien väliin rajautuva alue on osoitettu maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen merkinnällä. Kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksien mukaan alueiden suunnittelussa on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot ja sovitettava ne yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaiseen maankäyttöön. Suunnittelualue sijoittuu lisäksi koilisosastaan Oulangan Natura2000-alueelle. Hankkeesta on teetetty erillinen Natura-arviointi, josta lausunnon on antanut Lapin ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut Arki arvokkaalla maisema-alueella -tulkintaoppaan, jonka mukaan tielinjauksia suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota tieltä avautuviin näkymiin sekä maaston topografian ja tien pystygeometrian väliseen suhteeseen. Olemassa olevasta korkomaailmasta selvästi poikkeavat täytöt ja leikkaukset heikentävät maiseman arvoa. Mikäli täyttöjä ja leikkauksia ei voida välttää, tulisi huomiota kiinnittää siihen, että ne sulautuvat materiaaleiltaan ja muodoiltaan ympäröivään maisemaan. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että tiesuunnitelman toimenpiteet muuttavat tiealueen pystygeometriaa osin voimakkaasti, minkä vuoksi täyttöjen ja leikkauksien viimeistelyssä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ne sulautuvat materiaaleiltaan ja muodoltaan ympäröivään maisemaan. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole tiesuunnitelmasta muuta huomautettavaa.

7 7 (8) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että tiesuunnitelmassa on esitetty isoimmat pystygeometrian muutokset niille osuuksille, joissa on nykyisin hyvin teräväpiirteisiä mäkiä ja niistä johtuvia liikenneturvallisuus- ja kuivatusongelmia. Uusi pystygeometria on suunniteltu voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. ELY-keskus toteaa myös, että penger- ja leikkausluiskat pyritään sovittamaan ympäröivään maisemaan mahdollisimman hyvin. Pohjois-Pohjanmaan Museo on ilmoittanut, että - Lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä ja arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua kulttuuriympäristöä. - Tien parantamistarve johtuu Oulangan alueen vilkkaasta matkailu- ja puutavaraliikenteestä. - Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset sijaitsevat Kallunkijärven ja sen itäpuolisen Tiermasjärven välisellä kannaksella. Näiden kivikautisten asuinpaikkojen, Tiermaksen Niemipelto (kohdetunnus ) ja Tiermaksen tervapelto ( ), etäisyys tiestä on sellainen, että suunnitelmilla ei ole niihin vaikutusta. Kallunkijärven alavaa etelärantaa sekä Tiermaksen aluetta on inventoitu vuoden 1999 Kuusamon kuntainventoinnin yhteydessä. Lisäksi Tiermaksen aluetta on inventoitu Tiermaksen ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä vuonna Tiermaksen voimassa olevan ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta, jolla mahdollistetaan Liikasenvaarantien peruskorjaus ja leventäminen, on Pohjois-Pohjanmaan museo lausunut arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. - Liikasenvaarantie ja sitä ympäröivät alueet Käylän ja Liikasenvaaran kylien väliin rajautuvalla alueella on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 2. vaihemaakuntakaavassa. - Linjauksiltaan monimuotoista, omaleimaista ja maastonmuotoja noudattelevaa, kapealle tiealueelle sijoittuvaa Liikasenvaarantietä ympäröi Kuusamon vaaraseudun jylhät erämaiset vaaramaisemat, pienipiirteiset viljelysalueet ja laajat järvinäkymät. Liikasenvaarantiellä on merkitystä matkailumaisemana. - Liikasenvaarantien maakunnallisesti arvokas maisemallinen merkitys tulee esitellä maantien 8693 tiesuunnitelmaselostuksessa ja ottaa huomioon suunnitelmaa laadittaessa Metsähallitus on ilmoittanut, että ei anna lausuntoa tiesuunnitelmasta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että annetut lausunnot ovat myönteisiä hankkeen hyväksyttävyyden kannalta.

8 8 (8) Sovelletut säännökset Maantielaki 5, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 88, 99, 105, 106, 107 Maantieasetus 3 Tiedoksi antaminen Päätös annetaan tiedoksi kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille maantielain 103 :n mukaisesti sekä tämän lisäksi ilmoitetaan maantielain 104 :n mukaisesti muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. Samanaikaisesti lähetetään tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus myös maantielain 104 :n edellyttämille viranomaisille. Valitusoikeuden rajoitus Hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta siltä osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Päätöksen täytäntöönpano Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori Ylitarkastaja Mika Valtonen Liitteet Toimenpiteitä varten Tiedoksi Valitusosoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kuusamon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan museo Metsähallitus Lapin ELY-keskus