EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA 2007 2013"

Transkriptio

1 EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA Ilari Hylkilä - Infor Paula Pauniaho - Infor Hanna Reinikainen - Infor Otto Heinonen Infor Noora Kykkänen - Infor Anniina Ali-Laurila Net Effect Kaisa Lähteenmäki-Smith Net Effect Infor Oy

2 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien viestinnän arviointi ohjelmakaudella (133) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tiivistelmä Tulokset Suositukset Sammandrag Resultat Rekommendationer Summary Results Recommendations Johdanto Rakennerahastojen tavoitteet ja hallinnointi Suomessa Arviointiraportin rakenne Menetelmät ja aineistot Verkkokyselyt Verkkokyselyjen analyysi Kansalaisten käsityksiä mittaava kysely Syvähaastattelut Rakennerahastotapahtumien osallistujapalaute Verkkosivujen tarkastelu Media- ja julkisuusanalyysi Mediaseuranta-aineiston otanta ja analyysi Muut aineistot Tutkimuksen tulokset Käsitykset rakennerahastoista Spontaanit mielikuvat Rakennerahastojen tunnettuus Rakennerahoituksen koettu vaikuttavuus ja hyödyt Kansanedustajien arviot vaikuttavuudesta ja viestinnästä Media- ja julkisuusanalyysi Mediaseurannan analyysin tulokset Toimittajien arvioita rakennerahastoviestinnästä

3 4.2.3 Yhteenvetoa media- ja julkisuusanalyysistä Viestintä hanketoimijoiden näkökulmasta Hanketoimijoiden yleisiä arvioita viestinnästä Hyödyllisimmäksi koetut tietolähteet Arviot organisaatioista tiedontarpeiden täyttäjinä Rakennerahastojen verkkosivujen arviointi Arvioita rakennerahastoihin liittyvistä tilaisuuksista Esitteet ja mainokset/ilmoitukset Hanketoimijoiden oma viestintärooli Viestinnän hyvät käytännöt ja kehittäminen hanketoimijoiden mukaan Viestinnän toimivuus hallinnon näkökulmasta Viestintästrategiat ja suunnitelmat Viestinnän seuranta Viestinnässä käytetyt keinot Arviot viestinnän toteutuksesta ja onnistumisesta Viestinnän tavoitteiden täyttyminen Arviot eri hallinnon organisaatioiden onnistumisesta viestinnässä Viestinnän hyvät käytännöt ja kehittäminen hallinnoijien mukaan Päätelmät Suositukset Suositukset rakennerahastotoiminnan kehittämiseksi Suositukset rakennerahastoviestinnän kehittämiseksi Liitteet...133

4 1 Tiivistelmä Tulokset Infor Oy on työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta arvioinut EAKR- ja ESRtoimenpideohjelmien viestinnän onnistumista ohjelmakaudella sekä esittänyt suosituksia viestinnän kehittämiseksi. Viestinnän onnistumista arvioitiin selvittämällä käsityksiä rakennerahastoista ja rakennerahastoviestinnästä yleisesti sekä rakennerahastojen keskeisten sidosryhmien näkökulmasta. Arviointityön tiedonhankinnassa käytettiin muun muassa useita eri kyselyjä, haastatteluja, osallistujapalautteita, mediaseuranta-aineistoa ja verkkosivujen seurantaaineistoa. Tässä raportissa on esitelty arvioinnin tulokset sekä suositukset. - Suomalaiset tuntevat EU:n rakennerahastoja melko huonosti. 45% suomalaisista ilmoittaa tietävänsä, että rakennerahastot osallistuvat alueiden työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Parhaiten rakennerahastot tunnettiin ikäryhmässä vuotiaat. Kysyttäessä tarkemmin rakennerahastoista ja niiden vaikuttavuudesta käsitykset ovat hatarat. Mielikuvat rakennerahastojen vaikuttavuudesta ovat selvästi heikommat kuin vuonna Tosin tuolloin kysymyksenasettelu on hieman erilainen, mikä saattaa ainakin osittain selittää heikompaa tulosta. - Rakennerahastoa koskevien viestien saamisessa läpi mediassa on ollut haasteita. Kansalaisten hatarilla käsityksillä ja ongelmilla mediaviestinnässä on todennäköisesti yhteys. - Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilöt tuntevat varsin hyvin rakennerahastoja, myös rahoitukseen liittyviä mahdollisuuksia. Hanketoimijoiden suhtautuminen rakennerahastoihin on kohtalainen. Rakennerahastot koetaan byrokraattisiksi, mutta hyödyllisiksi. Yrityksiä edustaneet henkilöt suhtautuvat monessa asiassa rakennerahastoihin ja rakennerahastoviestintään kriittisemmin kuin kuntaa, oppilaitosta tai järjestöä edustaneet vastaajat. - Byrokratiamaine on rakennerahastoviestinnän suurimpia ongelmia, mutta se ei ole ratkaistavissa pelkästään viestintää kehittämällä. - Viestinnän tueksi kaivataan käyttökelpoisempaa tietoa vaikuttavuudesta. Vaikuttavuustietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi mediaviestinnässä. Myös kansanedustajat toivovat enemmän tietoa vaikuttavuudesta. - Rakennerahastoviestintä saa useilta osa-alueilta hanketoimijoilta hyviä arvosanoja. Kiitosta annettaan mm. tiedon luotettavuudesta, rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta ja tapahtumista. Verkkoviestintä ja tapahtumat ovat silti myös keskeisiä kehittämisenkohteita. - Rakennerahoituksen hallinnoijat arvioivat varsin kriittisesti rakennerahastoviestinnän onnistumista tunnistaen hyvin viestinnän heikot osa-alueet. Viestintäresurssien riittämättömyys nousee esiin sekä hallinnoijien että hanketoimijoiden vastauksissa. - Viestintäosaaminen vahvistamiselle on tarvetta kaikilla rakennerahastoviestinnän tasoilla.

5 5 1.2 Suositukset - Rakennerahastotoimintaa tulee muuttaa sellaiseksi, että se ei vahvista kuvaa byrokraattisuudesta vaan myönteisempiä mielikuvia. Byrokraattisuudesta asiakaslähtöisyyteen tulee siirtyä puuttumalla rahoituksen saajien ja hakijoiden kokemiin käytännön ongelmiin. - Vaikuttavuustiedon luomista tulee kehittää. Osa vaikuttavuustiedosta tulee taipua käytettäväksi myös viestinnässä. Mediaviestintää varten tulisi olla sekä maakunnallista että valtakunnallista vaikuttavuustietoa. Mediaviestintä on kokonaisuudessaan alue, jota tulee kehittää. - Viestinnän osaamista tulee vahvistaa. TEM:n tulee ottaa nykyistä vahvempi rooli rakennerahastoviestinnän johtamisessa ja viestintäosaamisen vahvistamisessa. TEM voisi viedä eteenpäin yhden luukun -periaatetta erityisesti rahoituksen hakijoille suunnatussa viestinnässä. - Viestintä tulee valjastaa entistä paremmin rakennerahastostrategian palvelemiseen. Esimerkiksi verkkoviestinnän uusia mahdollisuuksia tulee hyödyntää verkostoitumisessa ja osaamisen vahvistamisessa. - Viestintää tulee kehittää vuorovaikutteisemmaksi. Hanketoimijat tulisi ottaa vahvemmin mukaan rakennerahastoviestinnän sisältöjen tuottamiseen. - Sidosryhmittäin tarkasteluna erityisesti yritysten palvelemista tulee rakennerahastoviestinnässä kehittää. - Rakennerahastot.fi-sivustoa tulee kehittää vuorovaikutteisemmaksi ja palvelemaan paremmin hanketoimijoiden tiedontarpeita. - Hallinnoijien keskinäisiä viestintäfoorumeita tulee kehittää tiedonvaihdon edistämiseksi, esimerkiksi verkkoviestinnän ja yhteisten tapahtumien avulla. - Tässä arvioinnissa tulleiden havaintojen ja kehittämissuositusten hyödyntämisen ohella rakennerahastoviestinnän kehittämisessä tulee katsoa eteenpäin; ennakoida tulevia tarpeita, mahdollisuuksia ja tilanteita. Esimerkiksi seuraavan ohjelmakauden ( ) alkuun tulee valmistautua huolella ja hyvissä ajoin, jotta voidaan viestiä johdonmukaisesti ja tiedontarpeet täyttäen. 1.3 Sammandrag Denna rapport är en utvärdering av kommunikationen om ERUF- och ESF-åtgärdsprogrammen under programperioden Nedan följer ett sammandrag av utvärderingens resultat och åtgärdsrekommendationer.

6 1.3.1 Resultat 6 - Finländarna känner rätt dåligt till EU:s strukturfonder. 45% av finländarna säger ja, när de har tillfrågats, om de känner till att EU:s strukturfonder deltar i utvecklingen av sysselsättningen och konkurrenskraften i regionerna. Åldersgruppen kände bäst till strukturfonderna. När man frågade mer detaljerat om strukturfonderna och deras effekt var uppfattningarna svaga. - Att få ut information om strukturfonderna i medierna har medfört en del utmaningar. Det finns en sannolik koppling mellan medborgarnas vaga uppfattningar och problemen i kommunikationen till medierna. - Kontaktpersonerna för projekt som fått stöd ur en strukturfond är rätt så insatta i strukturfonderna och även i möjligheterna kring finansieringen. Det råder två slags åsikter om strukturfonderna bland stödmottagarna: Fonderna anses vara byråkratiska, men nyttiga. Personer som representerar företag var mera kritiska mot strukturfonderna och kommunikation av strukturfonderna än de som representerade kommuner, läroanstalter och organisationer. - Byråkratiryktet hör till de största problemen i kommunikationen om strukturfonderna, men att bara förbättra kommunikationen är inte lösningen på problemet. - Kommunikationen bör backas upp av mer användbar information om strukturfondernas effekter och resultat. Denna information kunde utnyttjas till exempel i kommunikationen till medierna. Också riksdagsledamöterna efterlyser mer information om fondernas effekter. - Strukturfondskommunikationen får inom flera delområden goda betyg av finansieringsmottagarna. Beröm ges bl.a. för informationens tillförlitlighet, webbtjänsten rakennerahastot.fi och de evenemang som anordnas. Icke desto mindre utgör också webbkommunikationen och evenemangen centrala utvecklingsobjekt. - De förvaltande myndigheterna bakom strukturfinansieringen ställer sig rätt så kritiskt till strukturfondskommunikationens framgång och känner väl till dess svagheter. Brist på resurser är ett av problemen i varje nivå av strukturfondskommunikationen. - Kommunikationskompetensen behöver stärkas på alla nivåer inom strukturfondskommunikationen Rekommendationer - Strukturfondsverksamheten bör ändras så att den inte underblåser uppfattningen om byråkrati utan i stället stärker de positivare åsikterna. Utvecklingen från ett byråkratiskt till ett kundorienterat förfarande bör ske så att man ingriper i de praktiska problem som finansieringsmottagarna har stött på. - Utarbetandet av information om strukturfondernas effekter bör utvecklas. Informationen bör delvis kunna användas också i kommunikationssyfte. För kommunikationen till medierna bör det

7 finnas såväl landskapsspecifik som riksomfattande information om effekterna. Kommunikationen till medierna utgör i sin helhet ett utvecklingsobjekt. - Kommunikationskompetensen bör stärkas. ANM bör inta en starkare roll när det gäller att leda strukturfondskommunikationen och stärka kommunikationskompetensen. ANM kunde ta principen om en enda kontaktpunkt ett steg längre framför allt i kommunikationen till dem som söker finansiering. - Kommunikationen bör utvecklas så att den allt bättre tjänar strukturfondsstrategin. Till exempel bör de nya möjligheter som webbkommunikationen medför utnyttjas i arbetet med att bilda nätverk och stärka finansieringsmottagarnas kunnande. - Kommunikationen bör utvecklas i mer interaktiv riktning. Finansieringsmottagarna bör engageras mer i produktionen av information för strukturfondskommunikationen. - I synnerhet bör kommunikationen med företag förbättras. - Webbplatsen Rakennerahastot.fi bör utvecklas i mer interaktiv riktning så att den bättre tjänar informationsbehovet hos sökande och mottagare av finansiering. - Kommunikationsforumen mellan dem som förvaltar strukturfonderna (myndigheterna) bör utvecklas för att främja informationsutbytet. Möjligheter till detta finns till exempel via webbkommunikation och möten. - I utvecklingen av strukturfondskommunikationen är det viktigt att å ena sidan utnyttja observationerna och utvecklingsrekommendationerna i denna utvärdering och å andra sidan blicka framåt; förutspå kommande behov, möjligheter och situationer. Det gäller till exempel att i god tid och omsorgsfullt förbereda sig inför följande programperiod ( ), så att kommunikationen sköts konsekvent och fyller informationsbehoven Summary This report provides an evaluation of communications related to the ERDF and ESF operational programmes during the period 2007 to A summary of the results and proposals for action are provided below Results - Awareness of the EU Structural Funds is fairly low among Finnish people although year olds are most aware. General notions about the Structural Funds and their effectiveness are lacking in clarity. However, 45% of Finns answers yes when they are asked whether they know or not that the Structural Funds participate in developing employment and competitiveness of regions.

8 - A range of challenges have been met in getting across messages concerning the Structural Fund. Most likely, there is link between the foggy conceptions of the citizens and problems encountered in the dissemination of information to the media. - The contact persons for projects that have received funding from the Structural Fund are quite familiar with the Structural Funds, including the opportunities offered by funding. The attitude of funding recipients to Structural Funds is ambiguous: they are perceived as bureaucratic yet useful at the same time. The contact persons representing companies had slightly more negative attitudes towards the Structural Funds and the communication than those representing counties, educational institutes or other organizations. - While perceived bureaucracy is one of the biggest problems in the communications related to Structural Funds, it cannot be solved by simply improving them. - Communications should be supported by more useful data on the impact and results achieved through Structural Funds. For example, use could be made of effectiveness data in the provision of information to the media. Similarly, the members of parliament would like to have more facts on effectiveness. - Structural Fund communications receive high marks from funding recipients for a number of areas, such as the accuracy of the information, the rakennerahastot.fi website and events. At the same time, online communications and events remain areas where improvements are called for. - The administrators of structural funding were rather critical of Structural Fund communications and identified the weaknesses with reasonable accuracy. Lack of resources is one of the problems in every level of Structural Fund communications. - A need to improve communications skills exists at all levels of communications concerning Structural Funds Recommendations - The activities of the Structural Funds should be developed so as not to reinforce the bureaucratic image; instead, efforts should be made to create more positive associations. The transition from bureaucracy to a more customer-responsive approach should be implemented by addressing the practical problems encountered by funding recipients. - Efforts should be made to generate data on effectiveness, some of it in a form that is also suitable for use in communications. Information on effectiveness, both regionally and nationwide, should be made available to the media for public communications purposes. All in all, the dissemination of information to the media should be developed on a broad front. - Communications skills should be reinforced. The Ministry of Employment and the Economy should assume a greater role in controlling Structural Fund communications and improving communications skills. Additionally, the ministry could expand on the one-stop agency concept specifically in communications targeting funding applicants.

9 9 - Communications should be harnessed more effectively to serve the purposes of the Structural Fund strategy. For example, more efficient use should be made of the new potential offered by online communications in networking and in the efforts to enhance the level of competence of funding recipients. - Communications should also be made more interactive. The funding recipients should be more closely involved in the creation of content for Structural Fund communications. - In particular, communications with companies should be improved. - The rakennerahastot.fi website should be made more interactive to provide better service for funding applicants and recipients in terms of the need for information. - The forums for communications between the parties (authorities) administering the Structural Funds should be developed in order to facilitate the exchange of information. Opportunities for this are provided by online communications and meetings, for example. - Aside from the observations and recommendations made in the course of this evaluation, the efforts to develop Structural Fund communications should look ahead and foresee future needs, opportunities and situations. For one thing, timely preparations should be made for the following programming period ( ) to make it possible to communicate consistently and respond to the need for information.

10 2 Johdanto 10 Tämä on loppuraportti EU:n rakennerahastokauden Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen toimenpideohjelmien Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) viestinnän arvioinnista. Myöhemmin tässä raportissa arvioinnin kohteesta käytetään nimitystä EU:n rakennerahastojen viestintä tai rakennerahastoviestintä. EAKR:stä ja ESR:stä käytetään tässä raportissa nimitystä EU:n rakennerahastot tai lyhyemmin rakennerahastot. Arviointityön tavoitteena oli arvioida EU:n rakennerahastoviestintää Suomessa ja sen toimivuutta sekä esittää suosituksia rakennerahastoviestinnän kehittämiseksi. Arviointityö alkoi elokuussa 2010 ja päättyi tammikuussa Arvioinnin on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Infor Oy sekä kolme muuta yritystä, jotka suorittivat arviointityöhön liittyviä tehtäviä alihankintana Inforille. Arviointityöhön osallistuneiden yritysten tehtävät olivat tiivistetysti seuraavat: 1. Infor Oy - Arvioinnin päätoteuttaja. Vastuu kokonaisuudesta - Arvioinnin suunnittelu, toteutus ja koordinointi - Arvioinnissa käytettyjen aineistojen analysointi ja tulosten tulkinta - Kehittämisehdotusten laadinta 2. Net Effect Oy - Osallistuminen tutkimuksen kokonaiskuvan ja toimintasuunnitelman täsmentämiseen - Avustaminen kyselyjen ja haastattelurunkojen laadinnassa - Avustaminen johtopäätösten ja suositusten laadinnassa 3. Taloustutkimus Oy - Kansalaisille kohdistetun omnibus-kyselyn toteutus 4. Intelligence Factory Oy - Tilastolliset ajot kahdesta sidosryhmille tehdystä verkkokyselystä

11 2.1 Rakennerahastojen tavoitteet ja hallinnointi Suomessa 11 Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. EU:n rakennerahasto-ohjelmien tavoitteina on vähentää alueiden välisiä kehityseroja lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, tehdä jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista koko EU:n alueella entistä houkuttelevampia, edistää yhteistä innovointia, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia sekä kehittää työmarkkinoiden toimintaa helpottavia järjestelmiä. Tavoitteiden toteutumista edistetään EU:n rakennerahastoista myönnettävällä hankerahoituksella, jota voivat hakea kunnat, kuntien elinkeino-organisaatiot, yritykset, koulutuslaitokset, kehittämisorganisaatiot, järjestöt, säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. EU:n rakennerahoitusta saaneista organisaatioista ja niiden edustajista käytetään tässä raportissa nimitystä asiayhteydestä riippuen hanketoimijat, rahoituksen hakijat, rahoitusta saaneet ja hyödynsaajat. EU:n rakennerahastoviestinnän tavoitteena Suomessa on muun muassa tehdä rakennerahastot laajasti tunnetuksi suomalaisten keskuudessa, varmistaa projekteihin ja ohjelmiin liittyvien toimijoiden riittävä tietämys, tukea hankkeiden onnistumista ja ideointia, edistää hankkeiden välistä verkostoitumista sekä muokata mielikuvia EU:sta ja EU-rahoituksesta myönteisemmiksi. Lisäksi viestinnän tavoitteina on esimerkiksi rakennerahastotoiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen ja ns. yhden luukun palvelun tarjoaminen. Ylintä ohjausta ja hallintaa rakennerahasto-ohjelmissa harjoittaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Hallintoviranomainen TEM vastaa myös rakennerahastojen toimenpiteiden viestinnästä. Viestinnän tukena sillä on eri hallinnonalojen ja alueiden rahoittajaviranomaisten muodostama rakennerahastojen viestintäverkosto. Rakennerahastojen hallintojärjestelmää ja viestinnän organisoitumista on tarkemmin jäsennetty kaaviossa 1. TEMmistä sekä kaaviossa nimetyistä sektoriministeriöistä, alueellisista välittäväistä toimielimistä ja keskushallinnon välittävistä toimielimistä käytetään tässä raportissa asiayhteydestä riippuen nimityksiä rahoittajat, rahoittajaorganisaatiot tai hallinnoijat.

12 12 Kaavio 1. EU:n rakennerahasto-ohjelmien hallintojärjestelmä. Lähde: TEM 2.2 Arviointiraportin rakenne Tämän raportin ensimmäisessä luvussa on tiivistelmä arvioinnin päätuloksista ja -suosituksista. Johdanto-luvussa taustoitetaan arviointi toimeksiantoa ja arvioinnin kohdetta. Kolmannessa luvussa esitellään rakennerahastoviestinnän arvioinnissa käytetyt tutkimusmenetelmät ja aineistot sekä kuvataan tulosten analysointia. Tuloksia esitellään luvussa 4. jäsennettynä neljään kokonaisuuteen, joissa asiaa tarkastellaan eri näkökulmista: 1. Käsitykset rakennerahastoista 2. Media- ja julkisuusanalyysi 3. Viestinnän toimivuus rahoituksen saajien, hakijoiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 4. Viestinnän toimivuus hallinnon näkökulmasta Alalukujen aloituskappaleet ovat tiiviitä yhteenvetoja kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Yhteenvetojen tarkoitus on auttaa lukijaa hahmottamaan kokonaisuutta, joka koostuu lukuisista yksittäisistä tutkimushavainnoista.

13 Päätelmät-luvussa (luku 5) esitetään, mitä tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä ja mitä tulokset merkitsevät. Päätelmät-luvussa esitetään tiiviit vastaukset toimeksiannossa esitettyihin arviointitehtäviin. Raportin lopussa esitetään suosituksia (luku 6) rakennerahastoviestinnän kehittämiseksi. Raportin loppuun on koottu liitteeksi kyselyjen kysymyspatteristot ja avovastaukset sekä Omnibuskyselyn tuloksien ns. raakadata. 13

14 3 Menetelmät ja aineistot 14 Rakennerahastoviestinnän arvioinnissa tarvittavien tietojen hankkimiseksi käytettiin useita tiedonhankintakeinoja. Infor laati viisi eri kohderyhmille räätälöityä kyselyä, toteutti 16 syvähaastattelua sekä analysoi rakennerhastot.fi -verkkopalvelun käyttäjädataa, TEM:n media- ja verkkoseuranta-aineistoja, tapahtumien palautekyselyjen vastauksia, viestinnän suunnitelmadokumentteja ja rakennerahastojen viestintämateriaaleja. Tiedonhankintamenetelmiä on kuvattu tiivistetysti kaaviossa 2 ja esitelty tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Kaavio 2. EU:n rakennerahastoviestinnän arvioinnissa käytetyt tiedonhankintamenetelmät.

15 3.1 Verkkokyselyt Tutkimuksessa selvitettiin eri rakennerahastoihin liittyvien sidosryhmien mielipiteitä rakennerahastoista ja rakennerahastoviestinnästä kyselyjen avulla. Kyselyt toteutettiin verkkokyselylomakkeilla [ks. liitteet 2a-d]. Verkkokyselyjen kysymykset räätälöitiin kunkin kyselyn vastaajajoukon viestintäroolin mukaan. Verkkokyselyjä oli yhteensä neljä. Kyselyjen otantaa ja vastaajiin liittyviä tietoja on esitelty alla. 1. Kysely hanketoimijoille Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 1198:lle rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilölle. Yhteystiedot poimittiin kiintiöotantana EURA2007 -tietokannasta. Vastaajien poiminnassa eli yhteystietojen keräämisessä noudatettiin tiivistetysti seuraavia otantaperusteita. 1. EAKR-ohjelmiin osallistuneet (vastaajajoukko yhteensä 700) - EU:n rakennerahoitusta saaneet yritykset noin 50%, oppilaitoksia noin 30%, kunnat, tutkimuslaitokset tai järjestöt noin 20% - Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma: (vastaajajoukko 230) - Itä-Suomen EAKR-ohjelma: (190) - Länsi-Suomen EAKR-ohjelma: (160) - Etelä-Suomen EAKR-ohjelma: (120) 2. Manner-Suomen ESR-ohjelmaan osallistuneet (vastaajajoukko yhteensä 600 ) - EU:n rakennerahoitusta saaneet oppilaitokset 50%, järjestöt ja yhteisöt 20%, kunnat 15% ja yritykset 15% - Valtakunnallinen osio (vastaajajoukko 170) - Itä-Suomen suuralue osio (130) - Pohjois-Suomen suuralue osio (100) - Länsi-Suomen suuralue osio (100) - Etelä-Suomen suuralue osio (100) 3. Muut kiintiöt: (vastaajajoukko yhteensä 200) - Suurimmat rahoitusta saaneet hankkeet - Toimivat hankkeet - Kansainvälinen yhteistyötä ja verkostoitumista sisältävät hankkeet Hanketoimijoille lähetettyyn kyselyyn vastasi 416 henkilöä eli 34 prosenttia kyselyn saaneista. Näistä kolme viidestä (62%) työskentelee oppilaitoksissa, joka seitsemäs kunnassa, noin joka kymmenes yrityksessä ja joka kymmenes järjestössä. Raportin lukijan onkin hyvä tietää, että oppilaitoksissa työskentelevien mielipide painaa muita vastaajaryhmiä enemmän silloin kun hanketoimijoille osoitetun kyselyn tuloksia tarkastellaan yleisellä tasolla. Kyselyyn saatiin vastauksia melko tasaisesti rakennerahastojen eri suuralueilta. Itä-Suomi oli kuitenkin hieman aliedustettuna kun taas Länsi-Suomi oli yliedustettuna. ESR-rahoituksen kanssa oli ollut tekemisissä suurempi osa vastaajista kuin EAKR-rahoituksen kanssa. Vastaajien jakautuminen alueellisesti, rahoitusmuodon ja organisaatiotyypin mukaan on kuvattu taulukoissa 1, 2 ja 3. 15

16 Vastaajien kotipaikan sijainti Lkm % Etelä-Suomi % Itä-Suomi % Länsi-Suomi % Pohjois-Suomi % Yhteensä % Taulukko 1 16 Rahoitusmuoto, jonka kanssa on ollut tekemisissä Lkm % Vain ESR-rahoitus % Vain EAKR-rahoitus % Kumpikin, sekä EAKR- että ESR-rahoitus % Ei ole ollut tekemisissä kummankaan rahoitusmuodon kanssa 4 1 % Yhteensä % Taulukko 2 Vastaajan edustama organisaatio Lkm % Yritykset % Kunnat % Järjestöt % Oppilaitokset % Yhteensä % Taulukko 3 2. Kysely hallinnon ja rahoittajaorganisaatioiden edustajille Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin EU:n rakennerahastojen kanssa tekemisissä oleville hallinnon ja rahoittajaorganisaatioiden edustajille. Kyselyt lähetettiin TEM:n listaamiin sähköpostisoitteisiin sekä kyseisten organisaatioiden kirjaamoiden kautta. Organisaatiot olivat seuraavat: - TEM - ELY-keskukset - Maakuntien liitot - Tekes - Finnvera - Liikennevirasto - Opetushallitus - STM, OKM, YM ja LVM - Rakennerahasto-ohjelmien seurantakomiteat - Maakuntien yhteistyöryhmät Kyselyyn vastasi 157 hallinnon ja rahoittajaorganisaatioiden edustajaa. Vastaajajoukko heijastelee kohtuullisen hyvin rakennerahastojen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden määrää eri organisaatioissa. Alueellisesti vastaukset jakautuivat tasaisesti eri alueille. Vastaajien jakautuminen organisaatioittain ja rahoitusmuodon suhteen on kuvattu tarkemmin taulukossa 4 ja 5.

17 Vastaajan edustama taho/organisaatio? Lkm % TEM 8 5 % OKM 7 4 % LVM, STM ja YM 5 3 % ELY-keskus % Maakunnan liitto % Tekes, Finnvera, Liikennevirasto tai Opetushallitus 10 7 % Järjestö % Jokin muu 7 5 % Yhteensä % Taulukko 4 17 Rahoitusmuoto jonka kanssa vastaaja on ollut tekemisissä ohjelmakaudella ? Lkm % Vain ESR-toimenpideohjelman % Vain EAKR-toimenpideohjelman % Kummankin toimenpideohjelman eli sekä EAKR:n että ESR:n % Kumpikaan toimenpideohjelma ei ole relevantti työssäni, mutta vastaan kyselyyn muusta näkökulmasta/syystä 13 9 % Yhteensä % Taulukko 5 3. Kysely toimittajille Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 241 toimittajalle, jotka työskentelevät maakuntalehdissä, TV:ssä, radiossa, aikakauslehdissä tai freelancereina. Otokseen valittiin toimittajia kahdella perusteella: 1. Toimittajat, jotka olivat tehneet juttuja EU:n rakennerahastoista 2. Toimittajat, jotka roolinsa perusteella kuuluvat rakennerahastojen mediaviestinnän kannalta ratkaiseviin toimittajiin. Kyselyyn vastasi 10 toimittajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat mediatyypin mukaan: - 6 maakuntalehden tai paikallislehden toimittajaa - 2 valtakunnallisen radion tai TV:n toimittajaa - 2 valtakunnallisen sanomalehden toimittajaa Toimittajille suunnatulla kyselyllä hankittiin ensisijaisesti laadullista tietoa eikä tilastollisesti yleispätevää tietoa. Toimittajien näkemyksiä koskevat tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia, eivät absoluuttinen totuus siitä, miten suomalaiset toimittajat kokevat rakennerahastot ja rakennerahastoviestinnän.

18 4. Kysely kansanedustajille Kansanedustajille räätälöity kysely [ks. liite 2d] kohdistettiin hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenille, sillä heidän oletetaan olevan työnsä puolesta tekemisissä EU:n rakennerahastoasioiden kanssa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 36:lle kyseisten valiokuntien jäsenelle. Valiokuntien jäsenten tiedot poimittiin eduskunnan verkkosivuilta. Lisäksi kysely lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriössä toimiville ministereille. 18 Kansanedustajille suunnattuun kyselyyn vastasi kuusi kansanedustajaa. Heistä yksi oli Vaasan vaalipiiristä, kaksi Uudenmaan vaalipiiristä ja kaksi Oulun vaalipiiristä. Kaksi oli hallintovaliokunnan jäseniä, kaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniä. Kaksi edustajaa ilmoitti, ettei ole kummankaan edellä mainitun valiokunnan jäsen Verkkokyselyjen analyysi Verkkokyselyiden tuloksia analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Kysymyksissä, joissa vastaajia pyydettiin arvioimaan rakennerahastoviestintää asteikolla, tulosta tarkasteltiin pääasiassa keskiarvon mukaan. Taustamuuttujien mukaan (muun muassa vastaajan taustaorganisaatio, kotipaikka ja EU:n rakennerahasto, jonka kanssa on ollut tekemisissä) tuloksia raportoitiin, kun se tutkittavan asiayhteyden kannalta katsottiin olennaiseksi. Tuloksia raportoitiin taustamuuttujien mukaan pääasiassa silloin, kun tuloksissa oli selviä eroja eri vastaajaryhmien välillä. Kyselyjen avovastauksia analysoitiin pääasiassa luokittelemalla vastauksia teemojen ja asiakokonaisuuksien mukaan. Kun useat vastaajat mainitsivat saman asian, sille annettiin pääsääntöisesti yksittäiskommenttia suurempi painoarvo raportoinnissa. Avovastausten yksittäiset kommentit raportoitiin, mikäli niiden katsottiin sisältävän tutkittavan asian kannalta erityisen kiinnostavan huomion tai näkemyksen.

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Vastaanottaja Aila Ryynänen Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI-

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Henkilöstö uudistusten pyörteissä

Henkilöstö uudistusten pyörteissä Esa Jokinen, Tuula Heiskanen Henkilöstö uudistusten pyörteissä Väliraportti Paras-hankkeen arvioinnista 2011 Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19 Tampereen yliopisto TEKIJÄT Esa Jokinen Tuula Heiskanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 Leena Mattila Oppimistulosten arviointi 2/2005 OPETUSHALLITUS Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2466-X ISSN 1237-1831 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT?

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Eero K. Niemi & Jari Metsämuuronen (toim.) MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008 Koulutuksen seurantaraportit 2010:2 Koulutuksen

Lisätiedot

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2009, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna Aydemir. Kannen kuvat: Nina Dodd,

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja ja selvityksiä 29 Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 2 ESIPUHE Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot