EJAMSA. Palveluhinnasto vuon na 2015 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EJAMSA. Palveluhinnasto vuon na 2015 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus"

Transkriptio

1 EJAMSA Palveluhinnasto vuon na 215 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus Sisdllysluettelo SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Asiantu ntijayksikko, jalkaterapeutti, ravitsem usterapeutti sosraalrv6 JA PERHEPALVELUT Perhepalvelukeskus, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perheohjaus Lddkdri, psykologi, terapeutit, erityisneuvola Perheneuvola A-klinikka Nuorisopsykiatrian poliklinikka M ielenterveyskeskus, kuntoutuskeskus Sivu VAMMAISPALVELUT Lamminhovi VANHUSPALVELUT Kotihoito Jiimsii Kotihoito Kuhmoinen Laukalammi Terveyskeskuksen vuodeosastot, palveluhinnasto Terveyskeskuksen vuodeosastot, valtiokonttorin hinta Lukkoilakoti Muistipoliklinikka TERVEYSPALVELUT Avohoito Jdmsd Avohoito Kuhmoinen Terveydenhuollon pdivystys Ty6terveyshuolto Suun terveydenhuolto Fysioterapia ERIKOISSAIRAANHOITO Dialyysi Erikoissairaanhoidon palveluhinnasto MUUT HINNAT Varmennekorttimaksu 8 I

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI sostaalt- JA TERVEYSTOTMEN HALL NTO, netxtt-dsronesunssrxslrr6 ASTANTUNTUAVXSIXTO PALVELUHINASTO ALKAEN JALKATERAPEUTTI Laskutustuote Tuote kujall Jalkaterapeutin vastaanotto sisdltdd seuraavien toimenpiteiden vaatimat tuotteet ja materiaalit sisddnkasvaneen kynnen oikaisuhoito varpaiden virheasento kdvelyn ja seisoma-asennon tutkimus jalan asentovirheet erikseen laskutetaan sopimustuotteet kujal 2 ja kujal3 JALKATERAPEUTIN SOPI M USTUOTTEET 69 kqal2 kujal3 Materiaali 2 / Jalkaterapeutti Yksilolliset elementtipuolipohjalliset Materiaali 3 / Jalkaterapeutti Yksilolliset elementtikokopohjalliset RAVITSEMUSTERAPEUTTI ravol Ensikdynti 9min. ravo2 Seurantakiiynti 45min. ravo3 Seurantakdynti 3min. ravo4 Muut asiantuntija tehtdv?it, puhelin tai kirje ravo5 Ryhmdohjaus 6 min/henkilo ravo6 Ryhmdohjaus 9 m inihenkil<i Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan asiakkaalta 39,6. TervhL585

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I KUNTALASKUTUS sosraaury6 lr prnxeparverur/perheialvelukeskus NEUVOLA., KOULU. JA OPISKETIJATERVEYDENHUOTTO, PERHEOHJAUS, TERAPIIWo, ERIWISNEUVOTA PAIVEIUHI NNASTO ATKAEN Neuvola- koulu- ja Neuvola- koulu- ja oplskelijaopiskelija- terveydenhuolto, terveydenhuolto, Terveyden-hoiajien perheohjaus perheohjausjimse avovastaanotto Kuhmoinen [5dkiri, psykologi, terapeutlt, erityisneuvola Toimintakulut Pdiiomakustannukset (suunn. muk. poistot) L L s23 Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L t L Suoritteet TA Kustannus /kiynti Kustannus /kotikiynti Kustannus /puhelu t t87 18 LO7 28e Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskusta nnukset. TervhL585

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I sosraauw6 lr perxepa[ve[ur PERHEPALVETUKESKUS, PERHENEUVOIA PALVETUHINNASTO ATKAEN Tuotenro Laskutustuote PEN 1 PEN 2 PEN 3 PEN 4 Puhelin- tai muu kontakti Puhelinneuvottelut ja -ko nsultaatiot, s6hk6postikonta kti, reseptin uusinta, kirjeet, ldhetteet, peruuttamaton kiynti (asiakaskertomukseen aina merkintd) Vastaanottokdynti Psykologin ta i sosiaa litydntekijan luona peruskiynti, piivystyskdynti, ohjaus ja neuvonta, yksilo-, pari- tai perhetutkimus, konsultaatiokiynti, terapiakdynti (asiakas / asiakkaat + 1 ty6ntekijd) Vaativa vastaa nottokdynti Kahden tai useamman tyontekijdn vaativa vastaanotto- tai kotikdynti, pari- ja perheterapiakdynti, kriisikiynti, muu vaativa tutkimus- tai hoitokdynti, (asiakas / asiakkaat + 2 ty6ntekijdd) yhden tyontekijdn tekemd kotikdynti Erittdin vaativa vastaa nottokiynti ldskdrin vastaanotto, vaativa kontakti, verkostokokous, jossa on useita ty6ntekfiditd ja asiakas / asiakkaat, perheterapeuttinen kotikdynti s 213 RyhmS- tai konsultointikdynti PENOHJAU Ennaltaehkdisevd ty6: tiedotus- ja vaikutustoiminta (esim. luen not, ryhmdt, yhteistyciryh mdt) a nnettu yksilo- ja ryh mdty6nohja us, konsultaatioryhmd 1 TervhL585

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I soslaallw6.ll pennepalveluvpatnoe- JA inelenterveyspalvelut/avohotro A.KLINIKKA, ALKAEN Tuotenro Pot.hall. Laskutustuote akli akli1 aklio2 akli3 akli5 akli6 akli11 Ryhmikdynti Akupunktio ja avoin aamuryhmdkdynti Hoitoktyntil Ohjaus- ja neuvontakdynti, laekehoitokaynti, lyhytaikainen yksilohoitokdynti, suljettu hoitoryhmdkdynti Vastaanottokdynti Katkaisuhoitokdynti, konsultaatiokdynti, huumeseulakdynti, pdivys$skdynti, yksilokeskusteluhoitokdynti, ajokorttiseurantakdynti, yhden ty6ntekijdn pari- ja perhekeskustelu kdynti Vaativa vastaanottokiynti Useampaa tyontekijde vaativa kdynti, pari- ja perhekeskustelukiynti, kriisikdynti, kuntoutussuunnitelmakiiynti Koti- tai tydpaikkakiynti Kotikiiynti, verkosto- hoitosu n nitelmakokous, tydpai kan hoitoonohjausneuvottelu, seuranta-asiakas (yli 3 h) Vieroitus- ja korvaushoitokiynti Opiaattiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito, lddketieteellinen vieroitus- ja korvaushoitokdynti, lepohuoneseuranta Ldlkirin vastaanottokiynti Soitto/ki rie/sih k6posti konta kti TervhL585

6 :AvrsAru KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I SOSIAALIW6.IN PENXEPALVELUTTPAINOC. JA MIELENTERVEYSWoNVOXOTO N UORISOPSYKIATRIAN POLIKLIN IKKA, ALKAEN Tuotenro Pot.hall. nupol nupo2 nupo3 nupo4 nupos nupo6 POTRYHMA 1, Avohoito YksilOkdynti, Terapia POTRYHMA 2, Avohoito tutkimus; Pdivystyskdynti; Seurantaluonteinen perhetapaaminen; POTRYHMA 3, Avohoito Verkostokokous. Kuntakonsultaatio. POTRYHMA 4, Avohoito Koti kdynti/kotisairaan hoito. POTRYHMA 5, Avohoito Vaativa ja aikaa vievd verkostokokous. POTRYHMA 6, Avohoito Puhelin- ja kirjekonsultaatio TervhL585

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIM I sostaauw6 la penheparverur pft x oe- JA Mt ELENTERVEyspArvErur/AVoHotro PALVEIUH INNASTO ATKAEN Tuotenro Pot.hall. Laskutustuote MIETENTERVEYSKESKUS mtk1 Hoitokdynti 1 Lyhytaikainen hoitokdynti tai ryhmdkdynti 5 mtk2 mtk3 mtk4 mtk5 Vastaanottokdynti2 Sairaa nhoitaja tai sosiaa lity6ntekiji Erikoislid ki rin ta i psykologin vastaa notto/konsultaatio, pi ivystyskdynti ensiavussa 3 Vastaanottokdynti, kotikdynti 4 Paikalla useita hoitajia tai kdynti ajallisesti pitkd (1,5 t) Erikoislidkirivastaanotto/konsultaatio, jossa paikalla my6s hoitaja L3 mtk6 mtk11 KUNTOUTUSKESKUS Useamman ty6ntekijdn kotikiynti tai verkosto 6 Soitto/kirje/sdhkcipostikonta kti kunt12 kunt13 kunt14 kunt15 kunt16 kuntlt kunt18 kunt19 kunt2 Hoitokdynti 12 Ohjaus- neuvontakdynti Vastaanottokdynti 13 Lddkehoitokdynti, injektiokdynti Vastaa nottokdynti, kotikdynti 14 Paikalla useita hoitajia tai kiynti ajallisesti pitkfr (1,5 t) Useamman tydntekijdn kotikdynti tai verkosto 15 Ryhmikdynti tai pdivikdynti 1G Asumispdivd 17 Vaativa ryhmdkiynti 18 - osallistuminen kahteen ryhmijn - ryhmilldkaksiohjaajaa - ydn yli kestdvdt retket Soitto/kirje/si hkdpostikonta kti 19 Erikoislddkdrin vastaanotto TervhL585

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I vam MAtSpAtvEtuT/ASU M tsparverut [amminhovi PATVETUHINNASTO ALKAEN Toimintakulut ilman poistoja arvonlisdveroa Piidomakustannukset (suunn. muk. poistot) Palveluhinnasto Vdhennetd6n: maksutuotot tuet ja avustukset muut toimintatuotot Yleiskustannuslisi 1 % Toiminnan kustannukset -s 2 -t L Asumispalvelu: Tukiasuminen: Kustannus /hoitopiivi Kustannus /hoitopiivi Asumispa lvelupdivit, Tp213 Tukiasum ispd ivdt, Tp TervhL585

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPALVELUT/KOT HOTTO KOTIHOITOJAMSA PALVETUHINNASTO ATKAEN Palveluhinnasto Valtiokonttori Vakuutusyhtiii Toimintaku lut ilman arvonlisiiveroa Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisdveron osuus (Valtiokonttori) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L727-65L L29L L L Suoritteet TA Kustannus /hoitokiynti (alle t h) Kotihoidon yiipartion kiyntihinta + 5 % 118 '43 t4t TervhL589

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPATVELUT/KOT HOTTO KOTIHOITO KUHMOINEN PATVETUHINNASTO ATKAEN Vakuutusyhtiii Palveluhinnasto Valtiokonttori Toimintakulut ilman arvonlisiveroa Piidomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (Valtiokonttori) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisii 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA215 L L L L t7 642 L L L I tlg L Kustannus /hoitokiynti (alle t h) TervhL585

11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPATVETUT/YMPARIVUoRoKAUT NEN HOTTO LAU KALAMMI, tehostettu palveluasuminen PATVETUHINNASTO ATKAEN Valtiokonttori Palveluhinnasto Vakuutusyhtiii Toimintakulut ilman arvonlisiiveroa Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (Valtiokonttori) ed. tilinpddtdksen mukaan Viihennetidn: myyntituotot maksutuotot tuet ja avustukset muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta2L5 Kustannus /hoitopiivi t34 TervhL585

12 SOS]AALI- JA TERVEYSTOIM I van H USPALVELUT, ym PAR VUOROKAUT NEN HOTTO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ALKAEN VUODEOSASTOT 1, 12 HOrTO- OSASTO 4 15 Pitkdai kaishoidon hoitopiiivi (osastot LO, tzl 15 Hoitopiivi, perus (osastot LO,12) 17 Kuntoutushoitopdivii (osastot t, Lzl.. Hoitopdivii, vaativa (osastot LO, Lzl vaativahoitoinen I6 osastopotilas r57 L os4 24os4 25o54 27os{ 25os4k HOTTO- OSASTO 2 Pdiviikiiynti osastolla Osastohoitovuorokausi, perus Hoitovuorokausi, vaativa (sis. Kalliin lddkehoidon, monitoriseuranta) Hoitovuorokausi,akuutti(telemetria,iv-antibiootti) Hoitovuorokausivaativa,Kardioversio 2LL os2 Pitkdaikaishoidon hpv, os Los2 22os2 23os? Akuuttihoitopiivd, os2 Kuntoutushoitopdiv5, os2 Piiviikiiynti tai vastaava Lis6ksi laskutetaan hoidost aiheutuvat erityiskustannukset. palvelujen tuottajien hinnastojen mukaisesti. Ostopalvelut magneettikuvaus Ostopalvelut 16ntgentutkimukset Ostopalvelut muut kalliitutkimukset Ostopalvelut kalliit lddkehoidot TervhL585

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTO I M I VANHUSPATVETUT, YMPARIVUOROKAUTINEN HOITO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN HOITOKUSTANNUSTASKETMA ATKAEN VALTIOKONTTORIN HINTA Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (ed. tilinp. mukaan) Vuodeosasto 1 Kuhmoinen Vuodeosasto 12Jimsd t L Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA s L79 97L L Tuote Pitkdaikaishoidon hoitopdivd Hoitopiiivii, perus Kuntoutushoitopdivd Hoitopdivd, vaativa Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskustannukset. Erikoisalojen konsultaatioina tilatut tutkimukset laskutetaan erikseen ko. palvelujen tuottajien hinnastojen mukaisesti. CT magneettikuvaus muut kuvantamistutkimukset muut kalliitutkimukset kalliit ldikehoidot apuvslineet ym. hoidossa tarvittavat erikoistarvikkeet TervhL585

14 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I VANHUSPATVETUT, YTTAPANVUOROKAUTINEN HOITO tukkoitakott (Vanhainkoti) PATVETUHINNASTO AI.KAEN Valtiokonttori Palveluhinnasto Vakuutusyhtiii Toimintakulut ilman arvonlisdveroa PdSomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisdveron osuus (Valtiokonttori) ed. tilinpddtriksen mukaan Vihennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta L L79L L t791 t L L L I Kustannus /hoitopiivi 137 t TervhL585

15 SOSIAALI. JA TERVEYSTOIM I VAN H USPALVETUT, YHTEISET VAN H USPATVETUT M U ISTI POTIKTINIKAN PATVETUHI N NASTO ATKAEN Ulkokuntalaisten hoidon laskutus (KfL 225) Tuote: kumuis Toimintakulut PSdomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennetiin: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA215 Kustannus /kiynti s L 397 Lisdksi laskutetaan hoidost aiheutuvat erityiskustannukset.

16 Sosiaali- ja terveystoimi TE RVEYDEN H UOLLO N VASTAANOTTOPALVE LUT PERUSTERVEYDEN H UOLLON AVOHOI DON HOITOKUSTAN USTE N Tervhl 58 I KO RVAUSLASKE LMA L.L.275 ALKAEN Laskutustuote Toimintakulut Pdiomakustannukset (Suun.muk. poistot) Vdhennetidn Asiakamaksut Muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd LO,Yo Jimsin ten.asemat s s L t Jdmsd vastaanotot LiSkirikdynti Hoitajakiynti Puhelinkontakti 2L Hinnat sisdltdvdt tavalliset laboratorio-,riintgen- ja ultraddnitutkimukset. CT- tai MRI- tutkimukset laskutetaan erikseen. 15 TervhL585

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I TERVEYSPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT AVOHOITO KUHMOINEN PALVELUHINASTO ALKAEN Toimintakulut Kuhmoisten terveysasema Vdhennetddn Asiakamaksut Muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Lddkdrikdynti Hoitajakdynti Puhelinkontakti Kdynnit yhteensd 't Hinnat sis6ltdvdt tavalliset laboratorio-,rdntgen- ja ultraddinitutkimukset CT- tai MRI- tutkimukset laskutetaan erikseen TervhL585

18 Sosiaali- ja terveystoimi PERUSTERVEYDEN H UOttON VASTAANOTTOPATVETUT TERVEYDEN H U OTTON PAIVYSWSPALVETU H I N NASTO ALKAEN PAIVYsws, ENSIAPU EApiiil 1 Kiireellinen peivystyskaynti ldikirin vastaanotto ilman laboratorio- ja rtgtutkimuksia 777 EApiii2 2 Kiireellinen pdivystyskdynti Lddkdrin vastaanotto sissltden tav. lab-ja rtgtutkimukset, tarkkail u potilas 23 EApiii3 3 Kiireellinen pdivystyskiynti LSiikdrin vastaanotto, sisdltss lab- ja rtgtutkim uksia ja/tai vaativia toimenpiteitai ja/tai erikoislsikdrin konsultaation 265 EApiii4 4 Kiireel linen piivystyskdynti LdikSrin vastaanotto, sissltdd lab- ja rtg-tutkimuksia ja erikoislsskdrin toimenpiteitd 385 EApiiiP 6 Puhelinneuvonta LSSkirin ja/tai hoitajan antama potilasasiakirjoihin merkittdvd puhelinneuvonta 5 EApii9 9 Hoitajakdynti 1 mm. injektion anto, ompeleen poisto, SVA:I 58 EApiil 1 Hoitajakdynti 2 Pienten haavojen hoito, revisiot 92 EApiill 11 Hoitajakdynti3 i.v. antibioottihoidot perfu ussorilla tiputettavat l6dkeaineet (3h), kipsin vaihto ja teko, suurten haavojen pesu ja hoito, palovammojen hoito t45 Rytmis RYTMlSKardioversioensiavussa 76 MUUT TASKUTETTAVAT TUOTTEET Ostopalvelu Magneettikuvaus Ostopalvelu CT-kuvaus erillisen hinnaston mukaan Ostopalvelu Muu ulkopuolinen rtg-tutkimu: eril I isen hinnaston mukaan Ostopalvelu Muut kalliit tutkimukset erillisen hinnaston mukaan Kalliit ldikehoidot lsdkkeen hinta 493 TervhL585

19 TERVEYSPALVELUT TYOTERVEYSHUOLTO 215 Ty<iterveyshen ki l<ist<in tu ntih i n nat: Ty6terveyslii?ikAri eo Ty6terveyshoitaja 7g Tydfysioterapeutti 7g Tydpsykologi 12 Hinnat mddr iytyvdt kdytetyn kokonaisajan mukaan paitsierikseen lopussa luetelluilla erikoistuotteilla. Laskutus tapahtuu pddasiassalkavan 1 minuutin mukaan. Vuosimaksu kattaa: * palvelun ylliipitdmiseen kuuluvat yleismenot, laskutukseen liittyvdt kustannukset (erillistd toimitusmaksua ei peritd) * tydterveyshuollon toimintatilaston (SV98) toimittamisen yritykselle kerran vuodessa tyoterveyshuollon korvaushakemukseen tarvittavien tietojen toimittamista varten * yleismaksu md irdytyy yrityksen henkilostdmddrdn mukaan ja laskutetaan yrityksiltd kerran vuodessa (toukokuu). Ty6nantaja vastaa henkil6stomddrien ilmoittamisesta ty6terveyshuoltoon 3.4. mennessa. * kokonaisvaltainen ty6terveyshuolto 3 /hl6/v * lakisddteinen tydterveyshuolto 2Clhl6/v Maksu peruuttamattomasta kdynnistd Terveystietojen siirto sopimuksen pddttyessd alkava 3 min. Tuotelista, jossa Kela:n korvausluokat (LK 1 5-6% ja LK 2 5Do/ol merkittynd, erikseen. Yleisimmin kdytcissd olevat tuotteet 3 34 LiSkdrit Terveyskdynti4 min Tyopaikkaselvitys alkava 3 min Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelut alkava 3 min. Sairaanhoitokdynti 1-2 min Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1min. Puhelu alkava 1 min. Laskutusperusteet: 1 min hinta Tuntihinta Tyriterveys h oitajat, ty6fys iotera pe utti Terveyskdynti laajuudesta riippuen (eri tuotenimikkeilld) 3 min - 12 min Tyopaikkaselvitys alkava 3 min. Erillisselvitys alkava 3 min. Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelut alkava 3 min. Sairaanhoitokdynti 1 min - 2 min Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1 min. Puhelu alkava 1 min TervhL585

20 JAMSAN KAUPUNKT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIM I Laskutusperusteet: 1 min hinta Tuntihinta Tycipsykologi Terveyskdynti (eri tuotenimikkeilld) tuntihinta Erillisselvitys Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelu alkava 3 min. Akuuttisairaanhoitokdynti Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1 min. Puhelu alkava 1 min. Laskutusperusteet 1 min. hinta Tuntihinta Erikoistuotteet Ergotesti Firstbeat - tutkimus (fysioterapeutti) Kilometrikorvaukset B-lausunto (Kela:n 9 pv:n lausunto) Reseptin uusinta Spirometria Kuulotutkimus Ty6n vaatimat rokotteet apteekin hinnaston mukaan Havrix Engerix Twinrix Ticovac lnfluenssarokote Hepquin alkava 3 mir alkava 1 mir fysioterapeutin ajankdytdn mukaan snt + lsnumatkustaja 33, Muut Nikotiinikorvaushoito (sovittaessa) Lomakkeet (maksulliset, esim. tydkykyindeksilomake) Konsultaatiokdynti erikoislddkdrilld laskutetaan sopimuksen m ukaan. apteekin hinnaston mukaan 5 Laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. Laboratoriohintoihin sisailtyy laboratorion perimd ndytteenottomaksu. Olemme laboratoriopalveluiden tuottajamuutoksen vuoksi pystyneet laskemaan tutkimushintojamme b %. Rontgentutkimukset laskutetaan Jokilaakson Terveyden tutkimushinnaston mukaan.

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I Ty6terveyshuolto Keskeisimmit laboratoriotutkimu kset Veritutkimukset 126 P-ALAT Alaniiniaminotransferasi 1552 B-Hb Hemoglobiini 4587 P-AFOS Alkaalinen fosfataasi 178 P-Amyl Amylaasi 4591 P-ASAT Aspartaattiaminoransferaasi 1137 S-812-Vit B12-vitamiini 127 PI-EKG Syddnfitmi 1366 S-E2 Estradioli 1395 P-Ferrit Ferritiini 1414fE-Folaat Folaatti,punasolujen 1431 fp-pi Fosfaatti, epdorgaaninen 1422 S-FSH Follikkelia stimuloiva hormooni 1458 fp-gluk Glukoosi 1471 P-Gluk Glukoosi 1483 Pt-Gluk-R1 Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt 165 S-HBsAg Hepatitis B virus, s-antigeeni 156 S-HBcAb Hepatitis B virus, c-antigeeni, vsata_aineet 168 S-HBsAb Hepatitis B virus, s-antigeeni, vasta-aineet 1775 S-PuumAb Puumalavasta-aineet 1885 S-ITGAbA Kudostransglutaminaasi, lgavasta_aineet 1999 P-K Kalium 219S-Ca-lon Kalsium,ionisoitunut 4517 P-CK Kreatiinikinaasi 2142 P-KREA Kreatiniini 2197 Pt-Lakt-R1 Laktoosi-koe, oraalinen 223 B-La Lasko 2225 B-Ditfi Leukosyytit, eritttelylaskenta 236 S-MonAb-O Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) 2367 S-MppnAb Mycoplasma pneumoniae, vasta_aineet 2474 B-PVK Perusverenkuva ja trombosyytit 257 S-PRL prolaktiini 2516 S-PROT Proteiini 273 Ps-StrVi Nietuvitjely 2819 S-ANA Tumavasta-aineet 375 Ly-HLAB27 Kudosnatigeeni Sk-SienVi Sieni, viljely, pinta 355 S-RF Reumafaktori, mddritys (kvant) 3522 P-Na Natrium 3635 Ps-StrMg Streptococcus pyogenes A, antigeeni, nielu 3696 B-TVK Tdydellinen verenkuva 3815 S-HCVab Hepatitis C virus, vasta-aineet 428 S-TPO-Ab Tyreoideaperoksidaasi,vasta-aineet 411 S-CDT Desialotranferriini (niukkahiilihydr.) 4113 P-FIDD Fibriinin D-dimeerit 439 EMAabA Endomysium, vasta-aineet, lga 4475 Pt-Hepy-R Helicobacter pylori, ureakoe hinnasto v ,5 4,4 8,5 8,5 8,5 23,9O \L,LO 4,L 15, t2,oo 6,3 4,1 5,3 5,3 5,8 15,1 16,1 16,1 31,1 19,5 6,3 23,9O 8,5 8,5 LL,7O 5,3 8,5 8,5 26,LO 72,9O 13,9 5,3 15,1 19, 55,2O 26,3 23,9O 6,3 11,1 11,1 16,1 19,5 23,9O 13,9 2t,4O 34,2O 2

22 SOSIMLI- JA TERVEYSTOI M I 4514 fp-ca Kalsium 4515 fp-kol Kolesteroli 4516 fp-kol-hdl Kolesteroli, high density lipo 4517 P-CK Kreatiniinikinaasi 452 P-TT-INR Tromboplastiiniaika, lnr, tulos 4525 P-CK-MBm Kreatiniinikinaasi MB-alayksikk6, massa 4532 P-Tnt Troponiini T (dkillisen syddnlihasva urion osoittaja) 4533 S-Uraat Uraatti 4558 fp-trigly Triglyseriini 461 P-Mg Magnesium 4526 P-LD Laktaattidehyd rogenaasi 4s92 P-Bil Bilirubiini 4594 P-CRP C-Rea ktiivinen proteiini 4597 P-GT Glutamyylitra nsferaasi 4599 fp-ldl-kol Kolesteroli, low density lipop 4614 B-Lakt-D Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus 4744 S-CCPAb Sitrulliinipeptid i, vasta-aineet 4814 S-HlVAgAb Human immunodeficiency virus 4831 P-TSH Tyreotropiini 4832 P-T4V Tyroksiini, vapaa 4955 S-ChpnAb Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet 6128 B-HbA1C Hemoglobiini-A1C 9644 S-T3-V Trijodityroniini, va paa 9876 P-PSA Prostataspesifi nen antigeeni 9875 P-ProBNP Natriureettinen peptid i, B-tyypp Virtsatutkimukset 3258 U-KemSeulKemiallinen seulonta 194 U-Solut Solut 1155 U-BaktVu Bakteeri, viljely 487 ChtrHnO Chlamydia trichomatis, nukleiinihapon osoitus 1738 CtNgNho Chlamydia trach + Neisseria gonorrh, nukl. H. os 2124 U-hCG-O Raskaustesti Ulostetutkimukset 3813 F-hHb-O 2455 F-Para-O 664 F-CldiviT 3442 F-BaktVil 258 F-SalmVi Hemoglobiini (kval), uloste Parasiitit (kval) uloste Clostrium difficile, viljely Bakteeriviljlely 1, uloste (salmonella) Salmonella viljely, uloste 8,5 8,5 8,5 8,5 4,8 7,6 L5,7O 8,5 Lt,7O 8,5 8,5 6,3 LL,LO L7,1O 6,5 3,2 12,6 5,9 L7,OO L7,9 19,9 15,6 L5,7 27,2O 33,5 4,4 6,5 8,5 23,9O 26,8 11,1 4,8 23,9O 27,5O 19,5 L7,1O 27

23 SOSIMLI- JA TERVEYSTOI M I TERVEYSPATVETUT SUUN TERVEYDENHUOTTO PAI.VETUHINNASTO ALKAEN Suun terveydenhuolto JEmsi Suun terveydenhuolto Kuhmoinen Olkomisholto Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) 267 4L4 23 t t Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L Suoritteet TA s Kustannus /kiynti Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskustannukset. TervhL585

24 Sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT FYSIOTERAPIA PALVELU HIN NASTO ALKAEN Palveluhinnasto Toimintaku lut ilman arvonlisiiveroa Pdiomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennet6Sn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Toiminnan kustannukset Yleiskustannuslisi 1 % Suoritteet TP L s Peru svastaa nottokeynti Fysioterapeuttinen tutkiminen, ohja us, neuvonta ja terapia 65 Vaativa vastaanottokdynti 91 Perusvastaanottokdynnin lisiiksi vaatii laajemman asiaan syventymisen, esim. kuljetuspalvelulausu nto, kuntoutussuunnitelman suositukset, amputaatiopotilaan fosioterapia, diagnoosipohjaiset ryhmdt. Erittiin vaativa vastaanottokdynti 97 Erikoisryhmdt: nivelrikko-, elementaparyhm6 ym. Moniammatillinen yhteisty6. TervhL585

25 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI ERIKOISSAIRAANHOITO DIATYYSI PATVETUHINNASTO ATKAEN Palveluhinnasto Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta L t Kustannus /hoitopiivi 391 TervhL589

26 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI ERIKOISSAIRAANHOITO VUONNA 215 stsarautten poukuntkkah NNASTO / AVOHOTTO SISATAUDIT sisaol Sisitautienpoliklinikkakiynti 1 Sisdltiid lddk6rinvastaanoton/konsultaation ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimnenpiteite, jatkokaynti,sisdtautien konsultaatiokdynti Jdmsdn SOTE-osastolle 123 sisa2 Sisdtautien diabeteshoitaialla sisa3 Sisitautien poliklinikkakiynti 3 Ensi-/uusintakdynti, sisdltii liiii kdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset tutkimukset, sisao4 Sisitautienpoliklinikkakiynti4 Vaativakiiynti, sis6ltdi ldiikdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin, johon sisiiltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinniiyte, kromosomitutkimus tms. Laaja-alainen arviointi. sisao5 Sisltautienpoliklinikkakiynti 5 Samalla poliklinikkakdynnilld suoritettu useampi lvryhmdn tutkimus, koloskopia tai elektiivinen suoritettu cardioversio sisa5 Sisdtautien 6 sisa7 Sisitautien 7 vastaanotto 118 sisa8 Sisitautien 8 dia 82 sisa9 Sisdtautien 9 Fysiot. neuvonta 139 sisa1 1 sisa11 Soitto/kirje 11 Lddkiirin kirje tai soitto. Hoitajakdynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkintd sairauskertomukseen. sisa12 Sisltautien L2 Sisdltdd tutkimuksia 773 sisa13 Sisdtautien 13 Sisdltdd 773 sisa15 57 sisa16 esim. venesektio L TUTKIMUSKAYNNIT sistkl Holter Tutkimu ilman vastaanottoa 256 sistk2 amb. seuranta Tu ilman vastaanottoa 255 sistk3 rasitus-ekg Tutki i ilman vastaanottoa 47L sistk4 Tutkim ilman vastaanottoa t4 sistk5 Tutkim ilman vastaanottoa LO2 ilman vastaanottoa sistkg sistkt sisttc gastroskopia gastroskopia esilsikitykselli Sisdltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon ilman vastaanottoa Sisilltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon sis. lisiiksi muun toimenpiteen (esim. polyypin poisto)ja jdlkivalvonnan Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa L sisttp gastroskopia Pdivystyksend suoritettu toimenpide Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa sistks kolonoskopia tai sigmoidoskopia Sisdltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon Tutkimu ilman vastaanottoa 773

27 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI sist8c kolonoskopia esilsskitykselli SisSltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon sis. lisiiksi muun toimenpiteen (esim. polyypin poisto)ja jslkivalvonnan Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa sist8p kolonoskopia Pdivystyksend suoritettu toimenpide Tutkimuskdynti 773 ilman vastaanottoa sistll sydimen UA Sisiita utien erikoisldd ki ri n ta i kard iologi n tekemii toimenpide Tutkimuskdvnti ilman vastaanottoa sistlo sternaali Luuydinn6yte ilman vastaanottoa (aiemmin sisao5 sis6lld), Tutkimuskiivnti ilman vastaanottoa sistk9 tilt ilman vastaanottoa 25 elekiivinen cardioversio ilman vastaanottoa Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa Tutkimuskdvnti ilman vastaanottoa 25 sistl9 ohutneulanivte Sisdltiid koepalan oton. patolosin lausunnon. uii. 256 sist2o vatsaontelopunktio Sisdltdd kanvloinnin. ndvtteenoton. labrat. UA. 3Og sist2l Vaativa nivelpisto esim. UA esim. lonkka punktio, Tutkimuskdyntilman vastaanottoa 256 ohjauksessa sist2z Pientoimenpideverisuonetja imutiet laskimon esiinotto, kanylointi, aukaisu (phlebotomia), sisdlt6enesteytyeksen, iv-lddkityksen ja j6lkivalvonnan, sist23 Valtimonkanylointi ilman vastaaottoa Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa, sisiiltiien nesteytyeksen, iv-liii kityksen ja jd lkiva lvon n a n sist24 Muu vaativa Tutkimu ilman vastaanottoa M UUT KI RJATTAVATUOTTEET Koodill ei merkitii hintaa kirjausvai heessa labral M6drdtty labrat < 1 euroa labra2 M66rdtty labrat > 1 euroa labra3 Mddr6tty labrat > 2 euroa STSATAUT EN poukltntkkahtnnasto / AVOHO TO REUMATAUDIT reua22 Sisitautien poliklinikkakiynti 22 Sis6ltdd lddkiirinvastaanoton/konsultaation ilman lbrlrtg L23 tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokaynti reua23 Sisitautien poliklinikkakiynti 23 Sisdltdd lddkiirinvastaanoton / konsultaation / 185 ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tai, tavanomaisen toimenpiteen esim. nivelpiston (polvi, ranne, sormi, varvas) reua24 Sisitautien poliklinikkakiynti 24 Vaativakdynti, sisiltdd lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisiiltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinndyte, kromosomitutkimus tms. Laaja-alainen tydkyvyn arviointi. reua29 reua3o Fysioterapiakiynti ja -neuvonta Kdynti ja neuvonta 139 reua3l Soitto/kirje 31 Ldikdrin kirje tai soitto. Hoitajakiiynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkintii sairauskertomukseen.

28 JAMSAN KAUPUNKT SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI NEUROIOGIA PATVETUHINNASTO / AVOHOITO neuaol Neurologian pkr-kiynti 1 Ensikdynti, sis tutkimukset (ei MRr, ENMG, EEG), 456 _ -. pdivystyskdynti, neuao2 Ii; :lili lt H[il'J#ilff I Hi:] :i t "i Li,, nerkintd sairaskertomukseen. " neuao3 Poliklinikkakiynti 3 n"ur* t neuao5 Poliklinikkakiynti 5 neuao7 PoliklinikkakiiyntiT neua8 8 neua9 Poliklinikkakiynti 9 Kasuojen alree itoksiinihoito 45L 513 konsultaation / ensikdynnin, johon sisdltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinndyte, kromosomitutkimus tms. Laaja_alainen arviointi. Ty6kykyarviointi, muut vaativat k6ynnit, sisdltdd mm. 456 selkd Neurologian muistipoliklinikka, uusintakiynti, kdynnin korvaava soitto/ki rje ( merki ntd sa i ra us kertom u kseen ) I neua11hoitajak5ynti11rur,istitestaussarjat,testejausemapikuinkaksi dokumentoitu vaativa muistitutkimus neua14 t4 neua15 Hoitajan soitto/kirje 15 Potilaa nimelld tapahtunut puhelin- /paperikonsultaatio, josta tehdden merkintd sairauskertoumkseen Hoitajakdynnin korvaava puhelin-/paperikonsultaatio, josta merkintij sairauskertomukseen 7L 7t neual6 Hoitajak5yntiyli45min Tkn muistipoliklinikka neuto8 Neurologian muistipoliklinikan neut9 Neurologianmuistipoliklinikan neutl n"uttg kontrollikiynti I w"utotog kontrollikiynti 2 tcontutt" Tk:n muistipolilta Tk:n muistipolilta, enintiidn 3 min -J.rrrr KEUHKOTAUDTT PAwEIUH NNASTO / AVOHOTTO keual Poliklinikkakdynti 1 Sisdltdd ldd kdrinvastaanoton/konsultaaton, ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokdynti, sopeutumisvalmennuskdynti tai muu vaativa Loz L n t74 keua2 Poliklinikkakivnti2 keuao3 Polikklinikakiynti3 Sisdltdd l6iikdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset, Kdynti kuten luokassa 1ja sen lisdksi tutkimus palveluyksikdssd (KLF, RTG,KLKEM,fys,ter,sos.ty6ntekijd). Potilaat joilla hengityslaite

29 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI keuao4 Poliklinikkakdynti4 Sisdltdd 165kdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisdltyy useampia rtg tutkimuksia, erityisen kalliita lab tutkimuksia tai vaativia invasiivisia toi men piteite, tvci kvwna rvioi nti keu44 Emblettan asennus + lausunto 4Lt keu55 Trakeakanyylinvaihto 38 keua5 Uniapneapotilaan 38 keua6 6 keua7 Poliklinikkakiynti 7 keuao9 Hoitajaklynti 9 keuall Soitto/kirje 11 Puhelimitse sarr CPAP-Iaitehoidon aloitus, sis vastaanottokiynnin lddkdrills ia hoitaialla. annetut vastaukset ja hoito-ohjeet, kirjeet tutkimustuloksista hoito-ohjeineen, edellytykseni on sairauskertomukseen tehty merkintd L54 7t8 keual3 Hoitajakdynli13 ml. Sieddtyksen jatkokdynti 124 keua14 Siedityshoito14 vaativa hoitajakdynti ml. Sieddtyksen aloitus keua15 Hoitajan soitto/kirje 15 Hoitajakdynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkinti sairauskertomukseen. 57 KEUHKOTAU DtT PALVETU Ht NNASTO / VUODEOSASTOPAwETUT TOIMENPIDEPAKETIT keuh24 Toimenpidepaketit24 Suppea koko y6n polygrafiafuchs medical embletta Tutkimukseen sissltyy lausunto rekisterdinnistii ja diinikon kannanotto jatkotoimenpiteistd 46 TASTENTAUDTT patvetuhtnnasto / AVOHOTTO laspol Pkl:n ensikiynti 1 Sisdltdd lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset, PaiwstyskAynti laspo2 Pkl:n uusintakiynti 2 Sisdltdd ldd kiirinvastaa noton/konsu ltaation, ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokdynti laspo3 Pkl:n uusintakiynti 3 Sis6ltdd laboratorio- ja rtg-tutkimuksia, muu vaativa uusintakiiynti laspo4 Pkl:nvastaanottokeynti Sisdlt6d lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisdltyy erityisen kalliita lab tutkimuksia tai vaativia invasiivisia toimenpiteitd laspo9 Hoitajakiynti 9 ml. Sieddtyksen jatkokiynti lasplo Siedityshoitol vaativa hoitajakdynti ml. Sieddtyksen aloitus lasp11 soitto/kirje 11 lasp12 soitto/kirje 12 Potilaa nimellii tapahtunut puhelin- /paperikonsultaatio, josta tehdaen merkintd sairauskertomukseen lasp15 Hoitajan soitto/kirje 15 Kdynnin korvaava puhelin-/paperikonsultaatio. Merkintii sairauskertom ukseen laspl5 Hoitajakdyntiyli45min syopataudtr PALVETUHtNNASTO / AVOHO TO syiia2 Poliklinikkakiynti2 Vastaanottokdynti, sis. Tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset syiiao4 Poliklinikkakiynti4 Vaativakdynti, sisii ltiiii lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin, johon sisdltyy useita kuvantamisia jaltai erityisen kalliita lab tutkimuksia. Laaja-a lainen tycikyvyn arviointi.

HINNASTO. 1.1.2015 alkaen. TORNION TERVEYSKESKUS Työterveysasema Sairaalakatu 1 95400 Tornio P.O50-5971164 Fax 016-431431

HINNASTO. 1.1.2015 alkaen. TORNION TERVEYSKESKUS Työterveysasema Sairaalakatu 1 95400 Tornio P.O50-5971164 Fax 016-431431 TORNION TERVEYSKESKUS Työterveysasema Sairaalakatu 1 95400 Tornio P.O50-5971164 Fax 016-431431 HINNASTO 1.1.2015 alkaen Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle ja yrittäjälle tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat hinnat ovat taulukossa vahvennettuina Tuotenumero L1 ORT Jalkateräkori 1 - Morton (varvashermon ekskiisio)

Lisätiedot

Hinnasto 2016. Terveystalo Työterveys - Suppea hinnasto 2016 Sivu 1

Hinnasto 2016. Terveystalo Työterveys - Suppea hinnasto 2016 Sivu 1 Hinnasto 2016 Terveystalo Työterveys - Suppea hinnasto 2016 Sivu 1 Terveystalo Työterveyspalveluiden hinnasto 2016 Terveystalo Työterveys palvelukokonaisuus on kehitetty Suomen työelämän tarpeisiin. Tarjoamme

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2016 PERUSMAKSU JA KELA-KORVAUS ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO. Perusmaksu 28,75 / työntekijä / vuosi

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2016 PERUSMAKSU JA KELA-KORVAUS ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO. Perusmaksu 28,75 / työntekijä / vuosi TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2016 PERUSMAKSU JA KELA-KORVAUS Perusmaksu 28,75 / työntekijä / vuosi Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa (31.7 henkilömäärän mukaan). Perusmaksu sisältää mm. ajanvaraus-

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

VAKUUMIPUTKIKARTTA. Putket ovat näytteenottojärjestyksessä vakuumitekniikalla otettaessa!

VAKUUMIPUTKIKARTTA. Putket ovat näytteenottojärjestyksessä vakuumitekniikalla otettaessa! VAKUUMIPUTKIKARTTA Putket ovat näytteenottojärjestyksessä vakuumitekniikalla otettaessa! Putkien sekoitusohjeet ovat putkivalmistajien suosituksia. Putket sekoitetaan välittömästi putken täyttymisen jälkeen

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero

Lisätiedot

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 15.12.2015 95) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin t Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa

Lisätiedot

Yleisiä koodeja ohjeeksi 4.1.2016. Lääkärin vastaanotto ja lausunnot/todistukset. Hinta VLK (keskim.) YL EL Omav. YL Omav. EL

Yleisiä koodeja ohjeeksi 4.1.2016. Lääkärin vastaanotto ja lausunnot/todistukset. Hinta VLK (keskim.) YL EL Omav. YL Omav. EL Lääkärin vastaanotto ja lausunnot/todistukset Jokainen ammatinharjoittaja päättää omat taksansa, mikä voi hieman poiketa Hinta Hinta (keskim.) näistä! (keskim.) YL EL. YL. EL 0101A Vastaanottokäynti, enintään

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

LIITE, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SEKÄ RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2016

LIITE, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SEKÄ RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2016 LIITE, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SEKÄ RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2016 TERVEYSPALVELUIDEN TULOSALUE TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2016

Lisätiedot

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo

Kokonaishinta Mehiläisessä. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2017-31.12.2017 TUOTE NUMERO Erikois- ja yleislääkärin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Työterveyden palveluhinnastomme vuodelle 2017

Työterveyden palveluhinnastomme vuodelle 2017 Työterveyden palveluhinnastomme vuodelle 2017 Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Työterveyshuollon ytimessä on lakisääteinen, ennaltaehkäisevä toiminta, joka tähtää työntekijöiden hyvän terveydentilan ja

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T245/M08/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSPALVELUJEN HINNASTO 2016

TYÖTERVEYSPALVELUJEN HINNASTO 2016 JOHANNEKSEN KLINIKKA Työterveyspalvelut TARJOUKSEN LIITE 2 TYÖTERVEYSPALVELUJEN HINNASTO 2016 Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 1. LAKISÄÄTEINEN EHKÄISEVÄ JA TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA (Kelan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Työterveys Aalto -liikelaitos

Työterveys Aalto -liikelaitos Työterveys Aalto -liikelaitos Työterveyshuollon toiminta ja hinnasto 2016 1 Sisällysluettelo sivu Tietoa työterveyshuollon toiminnasta 1 Ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät palvelut 2 Ryhmät, luennot

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.2.2016 Kuntatalo Jyväskylään rakennetaan täysin

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ. Laboratorio- ja konsultaatiopalvelut. Liite 6. YTHS:n tilaamat laboratoripalvelut vuonna 2014

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ. Laboratorio- ja konsultaatiopalvelut. Liite 6. YTHS:n tilaamat laboratoripalvelut vuonna 2014 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ Tarjouspyyntö Laboratorio- ja konsultaatiopalvelut Liite 6. YTHS:n tilaamat laboratoripalvelut vuonna 2014 Kuntaliiton numero Lyhenne Laskutettu kpl 4044 Pt-Gynekologinen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Jan Østrup 13.12.2011

Toimitusjohtaja Jan Østrup 13.12.2011 Toimitusjohtaja Jan Østrup 13.12.2011 TeleChemistry Oy Perustettu vuonna 2007 Työntekijöitä 17 henkilöä Pääkonttori Turussa Toimivalla johdolla ja työntekijöillä 47,5 prosenttia omistuksesta Loput suomalaisilla

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(12) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Eeva Leino, neurol erl, kuntoutuksen dos, Kuntoutusylilääkäri Tays Hoidon vaikuttavuus riippuu Diagnoosin ja hoitomenetelmien

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot