EJAMSA. Palveluhinnasto vuon na 2015 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EJAMSA. Palveluhinnasto vuon na 2015 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus"

Transkriptio

1 EJAMSA Palveluhinnasto vuon na 215 Kuntalaskutus Valtiokonttorin laskutus Tdyden korvauksen laskutus Sisdllysluettelo SOSIAALI. JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Asiantu ntijayksikko, jalkaterapeutti, ravitsem usterapeutti sosraalrv6 JA PERHEPALVELUT Perhepalvelukeskus, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perheohjaus Lddkdri, psykologi, terapeutit, erityisneuvola Perheneuvola A-klinikka Nuorisopsykiatrian poliklinikka M ielenterveyskeskus, kuntoutuskeskus Sivu VAMMAISPALVELUT Lamminhovi VANHUSPALVELUT Kotihoito Jiimsii Kotihoito Kuhmoinen Laukalammi Terveyskeskuksen vuodeosastot, palveluhinnasto Terveyskeskuksen vuodeosastot, valtiokonttorin hinta Lukkoilakoti Muistipoliklinikka TERVEYSPALVELUT Avohoito Jdmsd Avohoito Kuhmoinen Terveydenhuollon pdivystys Ty6terveyshuolto Suun terveydenhuolto Fysioterapia ERIKOISSAIRAANHOITO Dialyysi Erikoissairaanhoidon palveluhinnasto MUUT HINNAT Varmennekorttimaksu 8 I

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI sostaalt- JA TERVEYSTOTMEN HALL NTO, netxtt-dsronesunssrxslrr6 ASTANTUNTUAVXSIXTO PALVELUHINASTO ALKAEN JALKATERAPEUTTI Laskutustuote Tuote kujall Jalkaterapeutin vastaanotto sisdltdd seuraavien toimenpiteiden vaatimat tuotteet ja materiaalit sisddnkasvaneen kynnen oikaisuhoito varpaiden virheasento kdvelyn ja seisoma-asennon tutkimus jalan asentovirheet erikseen laskutetaan sopimustuotteet kujal 2 ja kujal3 JALKATERAPEUTIN SOPI M USTUOTTEET 69 kqal2 kujal3 Materiaali 2 / Jalkaterapeutti Yksilolliset elementtipuolipohjalliset Materiaali 3 / Jalkaterapeutti Yksilolliset elementtikokopohjalliset RAVITSEMUSTERAPEUTTI ravol Ensikdynti 9min. ravo2 Seurantakiiynti 45min. ravo3 Seurantakdynti 3min. ravo4 Muut asiantuntija tehtdv?it, puhelin tai kirje ravo5 Ryhmdohjaus 6 min/henkilo ravo6 Ryhmdohjaus 9 m inihenkil<i Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan asiakkaalta 39,6. TervhL585

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I KUNTALASKUTUS sosraaury6 lr prnxeparverur/perheialvelukeskus NEUVOLA., KOULU. JA OPISKETIJATERVEYDENHUOTTO, PERHEOHJAUS, TERAPIIWo, ERIWISNEUVOTA PAIVEIUHI NNASTO ATKAEN Neuvola- koulu- ja Neuvola- koulu- ja oplskelijaopiskelija- terveydenhuolto, terveydenhuolto, Terveyden-hoiajien perheohjaus perheohjausjimse avovastaanotto Kuhmoinen [5dkiri, psykologi, terapeutlt, erityisneuvola Toimintakulut Pdiiomakustannukset (suunn. muk. poistot) L L s23 Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L t L Suoritteet TA Kustannus /kiynti Kustannus /kotikiynti Kustannus /puhelu t t87 18 LO7 28e Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskusta nnukset. TervhL585

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I sosraauw6 lr perxepa[ve[ur PERHEPALVETUKESKUS, PERHENEUVOIA PALVETUHINNASTO ATKAEN Tuotenro Laskutustuote PEN 1 PEN 2 PEN 3 PEN 4 Puhelin- tai muu kontakti Puhelinneuvottelut ja -ko nsultaatiot, s6hk6postikonta kti, reseptin uusinta, kirjeet, ldhetteet, peruuttamaton kiynti (asiakaskertomukseen aina merkintd) Vastaanottokdynti Psykologin ta i sosiaa litydntekijan luona peruskiynti, piivystyskdynti, ohjaus ja neuvonta, yksilo-, pari- tai perhetutkimus, konsultaatiokiynti, terapiakdynti (asiakas / asiakkaat + 1 ty6ntekijd) Vaativa vastaa nottokdynti Kahden tai useamman tyontekijdn vaativa vastaanotto- tai kotikdynti, pari- ja perheterapiakdynti, kriisikiynti, muu vaativa tutkimus- tai hoitokdynti, (asiakas / asiakkaat + 2 ty6ntekijdd) yhden tyontekijdn tekemd kotikdynti Erittdin vaativa vastaa nottokiynti ldskdrin vastaanotto, vaativa kontakti, verkostokokous, jossa on useita ty6ntekfiditd ja asiakas / asiakkaat, perheterapeuttinen kotikdynti s 213 RyhmS- tai konsultointikdynti PENOHJAU Ennaltaehkdisevd ty6: tiedotus- ja vaikutustoiminta (esim. luen not, ryhmdt, yhteistyciryh mdt) a nnettu yksilo- ja ryh mdty6nohja us, konsultaatioryhmd 1 TervhL585

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I soslaallw6.ll pennepalveluvpatnoe- JA inelenterveyspalvelut/avohotro A.KLINIKKA, ALKAEN Tuotenro Pot.hall. Laskutustuote akli akli1 aklio2 akli3 akli5 akli6 akli11 Ryhmikdynti Akupunktio ja avoin aamuryhmdkdynti Hoitoktyntil Ohjaus- ja neuvontakdynti, laekehoitokaynti, lyhytaikainen yksilohoitokdynti, suljettu hoitoryhmdkdynti Vastaanottokdynti Katkaisuhoitokdynti, konsultaatiokdynti, huumeseulakdynti, pdivys$skdynti, yksilokeskusteluhoitokdynti, ajokorttiseurantakdynti, yhden ty6ntekijdn pari- ja perhekeskustelu kdynti Vaativa vastaanottokiynti Useampaa tyontekijde vaativa kdynti, pari- ja perhekeskustelukiynti, kriisikdynti, kuntoutussuunnitelmakiiynti Koti- tai tydpaikkakiynti Kotikiiynti, verkosto- hoitosu n nitelmakokous, tydpai kan hoitoonohjausneuvottelu, seuranta-asiakas (yli 3 h) Vieroitus- ja korvaushoitokiynti Opiaattiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito, lddketieteellinen vieroitus- ja korvaushoitokdynti, lepohuoneseuranta Ldlkirin vastaanottokiynti Soitto/ki rie/sih k6posti konta kti TervhL585

6 :AvrsAru KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I SOSIAALIW6.IN PENXEPALVELUTTPAINOC. JA MIELENTERVEYSWoNVOXOTO N UORISOPSYKIATRIAN POLIKLIN IKKA, ALKAEN Tuotenro Pot.hall. nupol nupo2 nupo3 nupo4 nupos nupo6 POTRYHMA 1, Avohoito YksilOkdynti, Terapia POTRYHMA 2, Avohoito tutkimus; Pdivystyskdynti; Seurantaluonteinen perhetapaaminen; POTRYHMA 3, Avohoito Verkostokokous. Kuntakonsultaatio. POTRYHMA 4, Avohoito Koti kdynti/kotisairaan hoito. POTRYHMA 5, Avohoito Vaativa ja aikaa vievd verkostokokous. POTRYHMA 6, Avohoito Puhelin- ja kirjekonsultaatio TervhL585

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIM I sostaauw6 la penheparverur pft x oe- JA Mt ELENTERVEyspArvErur/AVoHotro PALVEIUH INNASTO ATKAEN Tuotenro Pot.hall. Laskutustuote MIETENTERVEYSKESKUS mtk1 Hoitokdynti 1 Lyhytaikainen hoitokdynti tai ryhmdkdynti 5 mtk2 mtk3 mtk4 mtk5 Vastaanottokdynti2 Sairaa nhoitaja tai sosiaa lity6ntekiji Erikoislid ki rin ta i psykologin vastaa notto/konsultaatio, pi ivystyskdynti ensiavussa 3 Vastaanottokdynti, kotikdynti 4 Paikalla useita hoitajia tai kdynti ajallisesti pitkd (1,5 t) Erikoislidkirivastaanotto/konsultaatio, jossa paikalla my6s hoitaja L3 mtk6 mtk11 KUNTOUTUSKESKUS Useamman ty6ntekijdn kotikiynti tai verkosto 6 Soitto/kirje/sdhkcipostikonta kti kunt12 kunt13 kunt14 kunt15 kunt16 kuntlt kunt18 kunt19 kunt2 Hoitokdynti 12 Ohjaus- neuvontakdynti Vastaanottokdynti 13 Lddkehoitokdynti, injektiokdynti Vastaa nottokdynti, kotikdynti 14 Paikalla useita hoitajia tai kiynti ajallisesti pitkfr (1,5 t) Useamman tydntekijdn kotikdynti tai verkosto 15 Ryhmikdynti tai pdivikdynti 1G Asumispdivd 17 Vaativa ryhmdkiynti 18 - osallistuminen kahteen ryhmijn - ryhmilldkaksiohjaajaa - ydn yli kestdvdt retket Soitto/kirje/si hkdpostikonta kti 19 Erikoislddkdrin vastaanotto TervhL585

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I vam MAtSpAtvEtuT/ASU M tsparverut [amminhovi PATVETUHINNASTO ALKAEN Toimintakulut ilman poistoja arvonlisdveroa Piidomakustannukset (suunn. muk. poistot) Palveluhinnasto Vdhennetd6n: maksutuotot tuet ja avustukset muut toimintatuotot Yleiskustannuslisi 1 % Toiminnan kustannukset -s 2 -t L Asumispalvelu: Tukiasuminen: Kustannus /hoitopiivi Kustannus /hoitopiivi Asumispa lvelupdivit, Tp213 Tukiasum ispd ivdt, Tp TervhL585

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPALVELUT/KOT HOTTO KOTIHOITOJAMSA PALVETUHINNASTO ATKAEN Palveluhinnasto Valtiokonttori Vakuutusyhtiii Toimintaku lut ilman arvonlisiiveroa Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisdveron osuus (Valtiokonttori) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L727-65L L29L L L Suoritteet TA Kustannus /hoitokiynti (alle t h) Kotihoidon yiipartion kiyntihinta + 5 % 118 '43 t4t TervhL589

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPATVELUT/KOT HOTTO KOTIHOITO KUHMOINEN PATVETUHINNASTO ATKAEN Vakuutusyhtiii Palveluhinnasto Valtiokonttori Toimintakulut ilman arvonlisiveroa Piidomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (Valtiokonttori) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuetja avustukset Yleiskustannuslisii 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA215 L L L L t7 642 L L L I tlg L Kustannus /hoitokiynti (alle t h) TervhL585

11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I van H USPATVETUT/YMPARIVUoRoKAUT NEN HOTTO LAU KALAMMI, tehostettu palveluasuminen PATVETUHINNASTO ATKAEN Valtiokonttori Palveluhinnasto Vakuutusyhtiii Toimintakulut ilman arvonlisiiveroa Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (Valtiokonttori) ed. tilinpddtdksen mukaan Viihennetidn: myyntituotot maksutuotot tuet ja avustukset muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta2L5 Kustannus /hoitopiivi t34 TervhL585

12 SOS]AALI- JA TERVEYSTOIM I van H USPALVELUT, ym PAR VUOROKAUT NEN HOTTO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ALKAEN VUODEOSASTOT 1, 12 HOrTO- OSASTO 4 15 Pitkdai kaishoidon hoitopiiivi (osastot LO, tzl 15 Hoitopiivi, perus (osastot LO,12) 17 Kuntoutushoitopdivii (osastot t, Lzl.. Hoitopdivii, vaativa (osastot LO, Lzl vaativahoitoinen I6 osastopotilas r57 L os4 24os4 25o54 27os{ 25os4k HOTTO- OSASTO 2 Pdiviikiiynti osastolla Osastohoitovuorokausi, perus Hoitovuorokausi, vaativa (sis. Kalliin lddkehoidon, monitoriseuranta) Hoitovuorokausi,akuutti(telemetria,iv-antibiootti) Hoitovuorokausivaativa,Kardioversio 2LL os2 Pitkdaikaishoidon hpv, os Los2 22os2 23os? Akuuttihoitopiivd, os2 Kuntoutushoitopdiv5, os2 Piiviikiiynti tai vastaava Lis6ksi laskutetaan hoidost aiheutuvat erityiskustannukset. palvelujen tuottajien hinnastojen mukaisesti. Ostopalvelut magneettikuvaus Ostopalvelut 16ntgentutkimukset Ostopalvelut muut kalliitutkimukset Ostopalvelut kalliit lddkehoidot TervhL585

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTO I M I VANHUSPATVETUT, YMPARIVUOROKAUTINEN HOITO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN HOITOKUSTANNUSTASKETMA ATKAEN VALTIOKONTTORIN HINTA Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisiiveron osuus (ed. tilinp. mukaan) Vuodeosasto 1 Kuhmoinen Vuodeosasto 12Jimsd t L Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA s L79 97L L Tuote Pitkdaikaishoidon hoitopdivd Hoitopiiivii, perus Kuntoutushoitopdivd Hoitopdivd, vaativa Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskustannukset. Erikoisalojen konsultaatioina tilatut tutkimukset laskutetaan erikseen ko. palvelujen tuottajien hinnastojen mukaisesti. CT magneettikuvaus muut kuvantamistutkimukset muut kalliitutkimukset kalliit ldikehoidot apuvslineet ym. hoidossa tarvittavat erikoistarvikkeet TervhL585

14 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I VANHUSPATVETUT, YTTAPANVUOROKAUTINEN HOITO tukkoitakott (Vanhainkoti) PATVETUHINNASTO AI.KAEN Valtiokonttori Palveluhinnasto Vakuutusyhtiii Toimintakulut ilman arvonlisdveroa PdSomakustannukset (suunn. muk. poistot) Arvonlisdveron osuus (Valtiokonttori) ed. tilinpddtriksen mukaan Vihennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta L L79L L t791 t L L L I Kustannus /hoitopiivi 137 t TervhL585

15 SOSIAALI. JA TERVEYSTOIM I VAN H USPALVETUT, YHTEISET VAN H USPATVETUT M U ISTI POTIKTINIKAN PATVETUHI N NASTO ATKAEN Ulkokuntalaisten hoidon laskutus (KfL 225) Tuote: kumuis Toimintakulut PSdomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennetiin: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet TA215 Kustannus /kiynti s L 397 Lisdksi laskutetaan hoidost aiheutuvat erityiskustannukset.

16 Sosiaali- ja terveystoimi TE RVEYDEN H UOLLO N VASTAANOTTOPALVE LUT PERUSTERVEYDEN H UOLLON AVOHOI DON HOITOKUSTAN USTE N Tervhl 58 I KO RVAUSLASKE LMA L.L.275 ALKAEN Laskutustuote Toimintakulut Pdiomakustannukset (Suun.muk. poistot) Vdhennetidn Asiakamaksut Muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd LO,Yo Jimsin ten.asemat s s L t Jdmsd vastaanotot LiSkirikdynti Hoitajakiynti Puhelinkontakti 2L Hinnat sisdltdvdt tavalliset laboratorio-,riintgen- ja ultraddnitutkimukset. CT- tai MRI- tutkimukset laskutetaan erikseen. 15 TervhL585

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I TERVEYSPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT AVOHOITO KUHMOINEN PALVELUHINASTO ALKAEN Toimintakulut Kuhmoisten terveysasema Vdhennetddn Asiakamaksut Muut toimintatuotot Yleiskustannuslisd 1 % Lddkdrikdynti Hoitajakdynti Puhelinkontakti Kdynnit yhteensd 't Hinnat sis6ltdvdt tavalliset laboratorio-,rdntgen- ja ultraddinitutkimukset CT- tai MRI- tutkimukset laskutetaan erikseen TervhL585

18 Sosiaali- ja terveystoimi PERUSTERVEYDEN H UOttON VASTAANOTTOPATVETUT TERVEYDEN H U OTTON PAIVYSWSPALVETU H I N NASTO ALKAEN PAIVYsws, ENSIAPU EApiiil 1 Kiireellinen peivystyskaynti ldikirin vastaanotto ilman laboratorio- ja rtgtutkimuksia 777 EApiii2 2 Kiireellinen pdivystyskdynti Lddkdrin vastaanotto sissltden tav. lab-ja rtgtutkimukset, tarkkail u potilas 23 EApiii3 3 Kiireellinen pdivystyskiynti LSiikdrin vastaanotto, sisdltss lab- ja rtgtutkim uksia ja/tai vaativia toimenpiteitai ja/tai erikoislsikdrin konsultaation 265 EApiii4 4 Kiireel linen piivystyskdynti LdikSrin vastaanotto, sissltdd lab- ja rtg-tutkimuksia ja erikoislsskdrin toimenpiteitd 385 EApiiiP 6 Puhelinneuvonta LSSkirin ja/tai hoitajan antama potilasasiakirjoihin merkittdvd puhelinneuvonta 5 EApii9 9 Hoitajakdynti 1 mm. injektion anto, ompeleen poisto, SVA:I 58 EApiil 1 Hoitajakdynti 2 Pienten haavojen hoito, revisiot 92 EApiill 11 Hoitajakdynti3 i.v. antibioottihoidot perfu ussorilla tiputettavat l6dkeaineet (3h), kipsin vaihto ja teko, suurten haavojen pesu ja hoito, palovammojen hoito t45 Rytmis RYTMlSKardioversioensiavussa 76 MUUT TASKUTETTAVAT TUOTTEET Ostopalvelu Magneettikuvaus Ostopalvelu CT-kuvaus erillisen hinnaston mukaan Ostopalvelu Muu ulkopuolinen rtg-tutkimu: eril I isen hinnaston mukaan Ostopalvelu Muut kalliit tutkimukset erillisen hinnaston mukaan Kalliit ldikehoidot lsdkkeen hinta 493 TervhL585

19 TERVEYSPALVELUT TYOTERVEYSHUOLTO 215 Ty<iterveyshen ki l<ist<in tu ntih i n nat: Ty6terveyslii?ikAri eo Ty6terveyshoitaja 7g Tydfysioterapeutti 7g Tydpsykologi 12 Hinnat mddr iytyvdt kdytetyn kokonaisajan mukaan paitsierikseen lopussa luetelluilla erikoistuotteilla. Laskutus tapahtuu pddasiassalkavan 1 minuutin mukaan. Vuosimaksu kattaa: * palvelun ylliipitdmiseen kuuluvat yleismenot, laskutukseen liittyvdt kustannukset (erillistd toimitusmaksua ei peritd) * tydterveyshuollon toimintatilaston (SV98) toimittamisen yritykselle kerran vuodessa tyoterveyshuollon korvaushakemukseen tarvittavien tietojen toimittamista varten * yleismaksu md irdytyy yrityksen henkilostdmddrdn mukaan ja laskutetaan yrityksiltd kerran vuodessa (toukokuu). Ty6nantaja vastaa henkil6stomddrien ilmoittamisesta ty6terveyshuoltoon 3.4. mennessa. * kokonaisvaltainen ty6terveyshuolto 3 /hl6/v * lakisddteinen tydterveyshuolto 2Clhl6/v Maksu peruuttamattomasta kdynnistd Terveystietojen siirto sopimuksen pddttyessd alkava 3 min. Tuotelista, jossa Kela:n korvausluokat (LK 1 5-6% ja LK 2 5Do/ol merkittynd, erikseen. Yleisimmin kdytcissd olevat tuotteet 3 34 LiSkdrit Terveyskdynti4 min Tyopaikkaselvitys alkava 3 min Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelut alkava 3 min. Sairaanhoitokdynti 1-2 min Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1min. Puhelu alkava 1 min. Laskutusperusteet: 1 min hinta Tuntihinta Tyriterveys h oitajat, ty6fys iotera pe utti Terveyskdynti laajuudesta riippuen (eri tuotenimikkeilld) 3 min - 12 min Tyopaikkaselvitys alkava 3 min. Erillisselvitys alkava 3 min. Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelut alkava 3 min. Sairaanhoitokdynti 1 min - 2 min Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1 min. Puhelu alkava 1 min TervhL585

20 JAMSAN KAUPUNKT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIM I Laskutusperusteet: 1 min hinta Tuntihinta Tycipsykologi Terveyskdynti (eri tuotenimikkeilld) tuntihinta Erillisselvitys Tietojen antaminen ja ohjaus, neuvottelu alkava 3 min. Akuuttisairaanhoitokdynti Asiakkaan tietoihin perehtyminen alkava 1 min. Puhelu alkava 1 min. Laskutusperusteet 1 min. hinta Tuntihinta Erikoistuotteet Ergotesti Firstbeat - tutkimus (fysioterapeutti) Kilometrikorvaukset B-lausunto (Kela:n 9 pv:n lausunto) Reseptin uusinta Spirometria Kuulotutkimus Ty6n vaatimat rokotteet apteekin hinnaston mukaan Havrix Engerix Twinrix Ticovac lnfluenssarokote Hepquin alkava 3 mir alkava 1 mir fysioterapeutin ajankdytdn mukaan snt + lsnumatkustaja 33, Muut Nikotiinikorvaushoito (sovittaessa) Lomakkeet (maksulliset, esim. tydkykyindeksilomake) Konsultaatiokdynti erikoislddkdrilld laskutetaan sopimuksen m ukaan. apteekin hinnaston mukaan 5 Laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. Laboratoriohintoihin sisailtyy laboratorion perimd ndytteenottomaksu. Olemme laboratoriopalveluiden tuottajamuutoksen vuoksi pystyneet laskemaan tutkimushintojamme b %. Rontgentutkimukset laskutetaan Jokilaakson Terveyden tutkimushinnaston mukaan.

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I Ty6terveyshuolto Keskeisimmit laboratoriotutkimu kset Veritutkimukset 126 P-ALAT Alaniiniaminotransferasi 1552 B-Hb Hemoglobiini 4587 P-AFOS Alkaalinen fosfataasi 178 P-Amyl Amylaasi 4591 P-ASAT Aspartaattiaminoransferaasi 1137 S-812-Vit B12-vitamiini 127 PI-EKG Syddnfitmi 1366 S-E2 Estradioli 1395 P-Ferrit Ferritiini 1414fE-Folaat Folaatti,punasolujen 1431 fp-pi Fosfaatti, epdorgaaninen 1422 S-FSH Follikkelia stimuloiva hormooni 1458 fp-gluk Glukoosi 1471 P-Gluk Glukoosi 1483 Pt-Gluk-R1 Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt 165 S-HBsAg Hepatitis B virus, s-antigeeni 156 S-HBcAb Hepatitis B virus, c-antigeeni, vsata_aineet 168 S-HBsAb Hepatitis B virus, s-antigeeni, vasta-aineet 1775 S-PuumAb Puumalavasta-aineet 1885 S-ITGAbA Kudostransglutaminaasi, lgavasta_aineet 1999 P-K Kalium 219S-Ca-lon Kalsium,ionisoitunut 4517 P-CK Kreatiinikinaasi 2142 P-KREA Kreatiniini 2197 Pt-Lakt-R1 Laktoosi-koe, oraalinen 223 B-La Lasko 2225 B-Ditfi Leukosyytit, eritttelylaskenta 236 S-MonAb-O Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) 2367 S-MppnAb Mycoplasma pneumoniae, vasta_aineet 2474 B-PVK Perusverenkuva ja trombosyytit 257 S-PRL prolaktiini 2516 S-PROT Proteiini 273 Ps-StrVi Nietuvitjely 2819 S-ANA Tumavasta-aineet 375 Ly-HLAB27 Kudosnatigeeni Sk-SienVi Sieni, viljely, pinta 355 S-RF Reumafaktori, mddritys (kvant) 3522 P-Na Natrium 3635 Ps-StrMg Streptococcus pyogenes A, antigeeni, nielu 3696 B-TVK Tdydellinen verenkuva 3815 S-HCVab Hepatitis C virus, vasta-aineet 428 S-TPO-Ab Tyreoideaperoksidaasi,vasta-aineet 411 S-CDT Desialotranferriini (niukkahiilihydr.) 4113 P-FIDD Fibriinin D-dimeerit 439 EMAabA Endomysium, vasta-aineet, lga 4475 Pt-Hepy-R Helicobacter pylori, ureakoe hinnasto v ,5 4,4 8,5 8,5 8,5 23,9O \L,LO 4,L 15, t2,oo 6,3 4,1 5,3 5,3 5,8 15,1 16,1 16,1 31,1 19,5 6,3 23,9O 8,5 8,5 LL,7O 5,3 8,5 8,5 26,LO 72,9O 13,9 5,3 15,1 19, 55,2O 26,3 23,9O 6,3 11,1 11,1 16,1 19,5 23,9O 13,9 2t,4O 34,2O 2

22 SOSIMLI- JA TERVEYSTOI M I 4514 fp-ca Kalsium 4515 fp-kol Kolesteroli 4516 fp-kol-hdl Kolesteroli, high density lipo 4517 P-CK Kreatiniinikinaasi 452 P-TT-INR Tromboplastiiniaika, lnr, tulos 4525 P-CK-MBm Kreatiniinikinaasi MB-alayksikk6, massa 4532 P-Tnt Troponiini T (dkillisen syddnlihasva urion osoittaja) 4533 S-Uraat Uraatti 4558 fp-trigly Triglyseriini 461 P-Mg Magnesium 4526 P-LD Laktaattidehyd rogenaasi 4s92 P-Bil Bilirubiini 4594 P-CRP C-Rea ktiivinen proteiini 4597 P-GT Glutamyylitra nsferaasi 4599 fp-ldl-kol Kolesteroli, low density lipop 4614 B-Lakt-D Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus 4744 S-CCPAb Sitrulliinipeptid i, vasta-aineet 4814 S-HlVAgAb Human immunodeficiency virus 4831 P-TSH Tyreotropiini 4832 P-T4V Tyroksiini, vapaa 4955 S-ChpnAb Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet 6128 B-HbA1C Hemoglobiini-A1C 9644 S-T3-V Trijodityroniini, va paa 9876 P-PSA Prostataspesifi nen antigeeni 9875 P-ProBNP Natriureettinen peptid i, B-tyypp Virtsatutkimukset 3258 U-KemSeulKemiallinen seulonta 194 U-Solut Solut 1155 U-BaktVu Bakteeri, viljely 487 ChtrHnO Chlamydia trichomatis, nukleiinihapon osoitus 1738 CtNgNho Chlamydia trach + Neisseria gonorrh, nukl. H. os 2124 U-hCG-O Raskaustesti Ulostetutkimukset 3813 F-hHb-O 2455 F-Para-O 664 F-CldiviT 3442 F-BaktVil 258 F-SalmVi Hemoglobiini (kval), uloste Parasiitit (kval) uloste Clostrium difficile, viljely Bakteeriviljlely 1, uloste (salmonella) Salmonella viljely, uloste 8,5 8,5 8,5 8,5 4,8 7,6 L5,7O 8,5 Lt,7O 8,5 8,5 6,3 LL,LO L7,1O 6,5 3,2 12,6 5,9 L7,OO L7,9 19,9 15,6 L5,7 27,2O 33,5 4,4 6,5 8,5 23,9O 26,8 11,1 4,8 23,9O 27,5O 19,5 L7,1O 27

23 SOSIMLI- JA TERVEYSTOI M I TERVEYSPATVETUT SUUN TERVEYDENHUOTTO PAI.VETUHINNASTO ALKAEN Suun terveydenhuolto JEmsi Suun terveydenhuolto Kuhmoinen Olkomisholto Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) 267 4L4 23 t t Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset L Suoritteet TA s Kustannus /kiynti Lisdksi laskutetaan hoidostaiheutuvat erityiskustannukset. TervhL585

24 Sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT FYSIOTERAPIA PALVELU HIN NASTO ALKAEN Palveluhinnasto Toimintaku lut ilman arvonlisiiveroa Pdiomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennet6Sn: asiakasmaksutuotot muut toimintatuotot tuet ja avustukset Toiminnan kustannukset Yleiskustannuslisi 1 % Suoritteet TP L s Peru svastaa nottokeynti Fysioterapeuttinen tutkiminen, ohja us, neuvonta ja terapia 65 Vaativa vastaanottokdynti 91 Perusvastaanottokdynnin lisiiksi vaatii laajemman asiaan syventymisen, esim. kuljetuspalvelulausu nto, kuntoutussuunnitelman suositukset, amputaatiopotilaan fosioterapia, diagnoosipohjaiset ryhmdt. Erittiin vaativa vastaanottokdynti 97 Erikoisryhmdt: nivelrikko-, elementaparyhm6 ym. Moniammatillinen yhteisty6. TervhL585

25 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI ERIKOISSAIRAANHOITO DIATYYSI PATVETUHINNASTO ATKAEN Palveluhinnasto Toimintakulut Pddomakustannukset (suunn. muk. poistot) Vdhennetddn: asiakasmaksutuotot tuet ja avustukset Yleiskustannuslisd 1 % Toiminnan kustannukset Suoritteet Ta L t Kustannus /hoitopiivi 391 TervhL589

26 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI ERIKOISSAIRAANHOITO VUONNA 215 stsarautten poukuntkkah NNASTO / AVOHOTTO SISATAUDIT sisaol Sisitautienpoliklinikkakiynti 1 Sisdltiid lddk6rinvastaanoton/konsultaation ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimnenpiteite, jatkokaynti,sisdtautien konsultaatiokdynti Jdmsdn SOTE-osastolle 123 sisa2 Sisdtautien diabeteshoitaialla sisa3 Sisitautien poliklinikkakiynti 3 Ensi-/uusintakdynti, sisdltii liiii kdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset tutkimukset, sisao4 Sisitautienpoliklinikkakiynti4 Vaativakiiynti, sis6ltdi ldiikdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin, johon sisiiltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinniiyte, kromosomitutkimus tms. Laaja-alainen arviointi. sisao5 Sisltautienpoliklinikkakiynti 5 Samalla poliklinikkakdynnilld suoritettu useampi lvryhmdn tutkimus, koloskopia tai elektiivinen suoritettu cardioversio sisa5 Sisdtautien 6 sisa7 Sisitautien 7 vastaanotto 118 sisa8 Sisitautien 8 dia 82 sisa9 Sisdtautien 9 Fysiot. neuvonta 139 sisa1 1 sisa11 Soitto/kirje 11 Lddkiirin kirje tai soitto. Hoitajakdynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkintd sairauskertomukseen. sisa12 Sisltautien L2 Sisdltdd tutkimuksia 773 sisa13 Sisdtautien 13 Sisdltdd 773 sisa15 57 sisa16 esim. venesektio L TUTKIMUSKAYNNIT sistkl Holter Tutkimu ilman vastaanottoa 256 sistk2 amb. seuranta Tu ilman vastaanottoa 255 sistk3 rasitus-ekg Tutki i ilman vastaanottoa 47L sistk4 Tutkim ilman vastaanottoa t4 sistk5 Tutkim ilman vastaanottoa LO2 ilman vastaanottoa sistkg sistkt sisttc gastroskopia gastroskopia esilsikitykselli Sisdltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon ilman vastaanottoa Sisilltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon sis. lisiiksi muun toimenpiteen (esim. polyypin poisto)ja jdlkivalvonnan Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa L sisttp gastroskopia Pdivystyksend suoritettu toimenpide Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa sistks kolonoskopia tai sigmoidoskopia Sisdltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon Tutkimu ilman vastaanottoa 773

27 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI sist8c kolonoskopia esilsskitykselli SisSltdd mm. koepalan oton, patologin lausunnon sis. lisiiksi muun toimenpiteen (esim. polyypin poisto)ja jslkivalvonnan Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa sist8p kolonoskopia Pdivystyksend suoritettu toimenpide Tutkimuskdynti 773 ilman vastaanottoa sistll sydimen UA Sisiita utien erikoisldd ki ri n ta i kard iologi n tekemii toimenpide Tutkimuskdvnti ilman vastaanottoa sistlo sternaali Luuydinn6yte ilman vastaanottoa (aiemmin sisao5 sis6lld), Tutkimuskiivnti ilman vastaanottoa sistk9 tilt ilman vastaanottoa 25 elekiivinen cardioversio ilman vastaanottoa Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa Tutkimuskdvnti ilman vastaanottoa 25 sistl9 ohutneulanivte Sisdltiid koepalan oton. patolosin lausunnon. uii. 256 sist2o vatsaontelopunktio Sisdltdd kanvloinnin. ndvtteenoton. labrat. UA. 3Og sist2l Vaativa nivelpisto esim. UA esim. lonkka punktio, Tutkimuskdyntilman vastaanottoa 256 ohjauksessa sist2z Pientoimenpideverisuonetja imutiet laskimon esiinotto, kanylointi, aukaisu (phlebotomia), sisdlt6enesteytyeksen, iv-lddkityksen ja j6lkivalvonnan, sist23 Valtimonkanylointi ilman vastaaottoa Tutkimuskdynti ilman vastaanottoa, sisiiltiien nesteytyeksen, iv-liii kityksen ja jd lkiva lvon n a n sist24 Muu vaativa Tutkimu ilman vastaanottoa M UUT KI RJATTAVATUOTTEET Koodill ei merkitii hintaa kirjausvai heessa labral M6drdtty labrat < 1 euroa labra2 M66rdtty labrat > 1 euroa labra3 Mddr6tty labrat > 2 euroa STSATAUT EN poukltntkkahtnnasto / AVOHO TO REUMATAUDIT reua22 Sisitautien poliklinikkakiynti 22 Sis6ltdd lddkiirinvastaanoton/konsultaation ilman lbrlrtg L23 tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokaynti reua23 Sisitautien poliklinikkakiynti 23 Sisdltdd lddkiirinvastaanoton / konsultaation / 185 ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tai, tavanomaisen toimenpiteen esim. nivelpiston (polvi, ranne, sormi, varvas) reua24 Sisitautien poliklinikkakiynti 24 Vaativakdynti, sisiltdd lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisiiltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinndyte, kromosomitutkimus tms. Laaja-alainen tydkyvyn arviointi. reua29 reua3o Fysioterapiakiynti ja -neuvonta Kdynti ja neuvonta 139 reua3l Soitto/kirje 31 Ldikdrin kirje tai soitto. Hoitajakiiynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkintii sairauskertomukseen.

28 JAMSAN KAUPUNKT SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI NEUROIOGIA PATVETUHINNASTO / AVOHOITO neuaol Neurologian pkr-kiynti 1 Ensikdynti, sis tutkimukset (ei MRr, ENMG, EEG), 456 _ -. pdivystyskdynti, neuao2 Ii; :lili lt H[il'J#ilff I Hi:] :i t "i Li,, nerkintd sairaskertomukseen. " neuao3 Poliklinikkakiynti 3 n"ur* t neuao5 Poliklinikkakiynti 5 neuao7 PoliklinikkakiiyntiT neua8 8 neua9 Poliklinikkakiynti 9 Kasuojen alree itoksiinihoito 45L 513 konsultaation / ensikdynnin, johon sisdltyy useita kuvantamisia ja/tai erityisen kalliita lab tutkimuksia esim. luuydinndyte, kromosomitutkimus tms. Laaja_alainen arviointi. Ty6kykyarviointi, muut vaativat k6ynnit, sisdltdd mm. 456 selkd Neurologian muistipoliklinikka, uusintakiynti, kdynnin korvaava soitto/ki rje ( merki ntd sa i ra us kertom u kseen ) I neua11hoitajak5ynti11rur,istitestaussarjat,testejausemapikuinkaksi dokumentoitu vaativa muistitutkimus neua14 t4 neua15 Hoitajan soitto/kirje 15 Potilaa nimelld tapahtunut puhelin- /paperikonsultaatio, josta tehdden merkintd sairauskertoumkseen Hoitajakdynnin korvaava puhelin-/paperikonsultaatio, josta merkintij sairauskertomukseen 7L 7t neual6 Hoitajak5yntiyli45min Tkn muistipoliklinikka neuto8 Neurologian muistipoliklinikan neut9 Neurologianmuistipoliklinikan neutl n"uttg kontrollikiynti I w"utotog kontrollikiynti 2 tcontutt" Tk:n muistipolilta Tk:n muistipolilta, enintiidn 3 min -J.rrrr KEUHKOTAUDTT PAwEIUH NNASTO / AVOHOTTO keual Poliklinikkakdynti 1 Sisdltdd ldd kdrinvastaanoton/konsultaaton, ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokdynti, sopeutumisvalmennuskdynti tai muu vaativa Loz L n t74 keua2 Poliklinikkakivnti2 keuao3 Polikklinikakiynti3 Sisdltdd l6iikdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset, Kdynti kuten luokassa 1ja sen lisdksi tutkimus palveluyksikdssd (KLF, RTG,KLKEM,fys,ter,sos.ty6ntekijd). Potilaat joilla hengityslaite

29 SOSIMLI- JA TERVEYSTOIMI keuao4 Poliklinikkakdynti4 Sisdltdd 165kdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisdltyy useampia rtg tutkimuksia, erityisen kalliita lab tutkimuksia tai vaativia invasiivisia toi men piteite, tvci kvwna rvioi nti keu44 Emblettan asennus + lausunto 4Lt keu55 Trakeakanyylinvaihto 38 keua5 Uniapneapotilaan 38 keua6 6 keua7 Poliklinikkakiynti 7 keuao9 Hoitajaklynti 9 keuall Soitto/kirje 11 Puhelimitse sarr CPAP-Iaitehoidon aloitus, sis vastaanottokiynnin lddkdrills ia hoitaialla. annetut vastaukset ja hoito-ohjeet, kirjeet tutkimustuloksista hoito-ohjeineen, edellytykseni on sairauskertomukseen tehty merkintd L54 7t8 keual3 Hoitajakdynli13 ml. Sieddtyksen jatkokdynti 124 keua14 Siedityshoito14 vaativa hoitajakdynti ml. Sieddtyksen aloitus keua15 Hoitajan soitto/kirje 15 Hoitajakdynnin korvaava kirje tai puh.keskustelu, josta merkinti sairauskertomukseen. 57 KEUHKOTAU DtT PALVETU Ht NNASTO / VUODEOSASTOPAwETUT TOIMENPIDEPAKETIT keuh24 Toimenpidepaketit24 Suppea koko y6n polygrafiafuchs medical embletta Tutkimukseen sissltyy lausunto rekisterdinnistii ja diinikon kannanotto jatkotoimenpiteistd 46 TASTENTAUDTT patvetuhtnnasto / AVOHOTTO laspol Pkl:n ensikiynti 1 Sisdltdd lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin ja tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset, PaiwstyskAynti laspo2 Pkl:n uusintakiynti 2 Sisdltdd ldd kiirinvastaa noton/konsu ltaation, ilman lab/rtg tutkimuksia tai toimenpiteitd, jatkokdynti laspo3 Pkl:n uusintakiynti 3 Sis6ltdd laboratorio- ja rtg-tutkimuksia, muu vaativa uusintakiiynti laspo4 Pkl:nvastaanottokeynti Sisdlt6d lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikiiynnin, johon sisdltyy erityisen kalliita lab tutkimuksia tai vaativia invasiivisia toimenpiteitd laspo9 Hoitajakiynti 9 ml. Sieddtyksen jatkokiynti lasplo Siedityshoitol vaativa hoitajakdynti ml. Sieddtyksen aloitus lasp11 soitto/kirje 11 lasp12 soitto/kirje 12 Potilaa nimellii tapahtunut puhelin- /paperikonsultaatio, josta tehdaen merkintd sairauskertomukseen lasp15 Hoitajan soitto/kirje 15 Kdynnin korvaava puhelin-/paperikonsultaatio. Merkintii sairauskertom ukseen laspl5 Hoitajakdyntiyli45min syopataudtr PALVETUHtNNASTO / AVOHO TO syiia2 Poliklinikkakiynti2 Vastaanottokdynti, sis. Tarvittavat yksinkertaiset lab/rtg tutkimukset syiiao4 Poliklinikkakiynti4 Vaativakdynti, sisii ltiiii lddkdrinvastaanoton / konsultaation / ensikdynnin, johon sisdltyy useita kuvantamisia jaltai erityisen kalliita lab tutkimuksia. Laaja-a lainen tycikyvyn arviointi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Yhtymähallitus 18.12.2013; laboratorio, radiologia, fysioterapia 1.1.2014 alkaen Kuntayhtymän johtaja 27.1.2014; erikoissairaanhoito 1.2.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Vantaan Työterveys liikelaitos

Vantaan Työterveys liikelaitos Vantaan Työterveys liikelaitos TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA HINNASTO 2014 Sisällysluettelo sivu Lyhyesti työterveyshuollon toiminnasta 2 Työterveyshoitaja 3 Työterveyslääkäri 3 Erikoislääkäri 4 Työfysioterapeutti

Lisätiedot

Hinnasto 2013. Työterveyspalvelut HINNASTO

Hinnasto 2013. Työterveyspalvelut HINNASTO Hinnasto 2013 Työterveyspalvelut HINNASTO www.terveystalo.com Sisällysluettelo Työterveyspalvelut...3 Ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät palvelut... 3 Sairaanhoito ja työkykyä palauttavat palvelut...5

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia, Pirkkala (Vesilahti), Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto maksusitoumuksille,

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Yleisiä koodeja ohjeeksi 20.2.2014. Hinta VLK

Yleisiä koodeja ohjeeksi 20.2.2014. Hinta VLK Lääkärin vastaanotto ja lausunnot/todistukset Jokainen ammatinharjoittaja päättää omat taksansa, mikä voi hieman poiketa näistä! Hinta VLK (keskim.) EL Hinta VLK (keskim.) YL Omav. YL Omav. EL 0101A Vastaanottokäynti,

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 alkaen

HINNASTO 1.1.2015 alkaen VUOSIMAKSU 24 / työntekijä HINNASTO 1.1.2015 alkaen Vuosimaksu koko vuoden asiakkaina olevilta laskutetaan 1-2 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan. Jos sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterivuoden, maksu

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia 1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien ja tartuntatautien yksiköt sekä näiden toimintoja

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8 Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2013 Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa Sydämen asialla Lasten- ja naistentalon rakentaminen käynnistyy

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot