Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi"

Transkriptio

1 LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013

2

3 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi Vaasan yliopisto Levón-instituutti Palvelututkimuksia 1/2013 1

4 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Maaseudun muutosvalmennuksen organisointi... 3 Maaseudun muutosvalmennuksen tavoitteet... 3 Maaseudun muutosvalmennuksen toteuttaminen... 3 Vaikuttavuusarvioinnin toteuttaminen... 4 Vaikuttavuusarvioinnin tulokset... 7 Tuloksellisuus... 7 Valmennusprosessi... 7 Vaikutukset ajatteluun... 8 Vaikutukset toimintaan... 9 Tehokkuus Vaikuttavuus Verkoston tuoma lisäarvo Metodin yleinen käytettävyys Muita Maaseudun muutosvalmennukseen liittyviä havaintoja Valmentajan toiminta sekä organisaatioiden välinen yhteistyö Käytetyt menetelmät ja materiaalit Valmennuksen markkinointi Kehittämisehdotukset Yhteenveto LÄHTEET LIITE

5 Johdanto Maaseudun muutosvalmennuksen organisointi ESR-rahoitteinen Maaseudun muutosvalmennus -hanke toteutettiin vuosina Sitä hallinnoi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja sen toimintaalue kattoi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen ja Hämeen. Hankkeen koko nimi on Maaseudun muutosvalmennus ja PROTEK-verkostot ja sitä rahoittava viranomainen oli Uudenmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoiva organisaatio MTK ry osti ProAgria Uusimaalta osallistujien rekrytointiin, ryhmien kokoamiseen ja valmennuksen käytännön organisointiin liittyvät muutosohjauspalvelut. Varsinaisen muutosvalmennuspalvelun MTK ry osti Leader s Communication Oy:ltä (LC Oy). Maaseudun muutosvalmennuksen tavoitteet Maaseudun muutosvalmennus on valmennusmetodi ja toimintamalli, joka perustuu outplacement-toimintamalliin (uudelleensijoittumisvalmennus). Se tähtää erityisesti osallistujien urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen kohderyhmänä olivat erityisesti tuotantotoimintansa osalta muutosvaiheessa olevat maatalousyrittäjät. Maaseudun muutosvalmennuksen keskeisimpänä tavoitteena oli auttaa maatalousyrittäjiä löytämään itselleen sopivia ratkaisuja, jotka tukevat heidän ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistään. Muutosvalmennus pyrki lisäämään valmennettavien osaamista liittyen toiminnan tavoitteelliseen suunnitteluun ja parempaan elämänhallintaan, minkä toivottiin edelleen edistävän maaseudun asukkaiden työelämässä pysymistä, työurien pidentämistä ja työhyvinvointia. Valmennuksen toivottiin lisäävän myös alueellisia yritysverkostoja, välittävän uutta luovaa ja innovoivaa yrittämisen henkeä sekä halua löytää uusia liiketoiminnan alueita. Valmennuksen nähtiin myös ehkäisevän syrjäytymistä ja mielenterveysongelmien syntymistä. Maaseudun muutosvalmennuksen toteuttaminen Valmennus toteutettiin yksilöllisinä prosesseina 8-11 hengen ryhmissä. Valmennusryhmiä oli kaikkiaan yhdeksän. Ryhmät tukivat viljelijän tai viljelijäpariskunnan oman osaamisen tunnistamista ja valmiutta uuden yrittäjyyden tai työn aloittamiseen. Valmennus aloitettiin muutosohjaajan kanssa käytävällä aloituskeskustelulla (kuva 1), jotka tehtiin osallistujien maatiloilla. Kahden ryhmävalmennuspäivän välissä oli kotitehtäviä (mm. 3

6 itseanalyysin ja uratiivistelmän teko), joita tehdessään osallistujilla oli käytettävissään muutosohjaajan keskustelutuki. Lopuksi muutosvalmentaja kävi henkilökohtaisen kehityskeskustelun jokaisen valmennukseen osallistuneen kanssa ja teki henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman valmennetulle. Valmennus päättyi yhteiseen seurantapäivään. Kuva 1. Maaseudun muutosvalmennuksen toimintamalli ja ajallinen eteneminen. Vaikuttavuusarvioinnin toteuttaminen Vaikuttavuusarvioinnissa lähdettiin liikkeelle maaseudun muutosvalmennuksen sisällön ja tavoitteiden tarkastelusta kirjallisen aineiston ja tilaaja-, toteuttaja- ja rahoittajatahojen kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta. Vaikuttavuusarvioinnin aineistona käytettiin muun muassa hankesuunnitelmaa ja muuta kirjallista materiaalia sekä MTK:n, ProAgriaUusimaan ja LC Oy:n edustajien kanssa käytyjä keskusteluja. Näiden tahojen kanssa keskusteltiin arvioinnin aikana kahdesti ensin aivan arvioinnin alussa ja myöhemmin kun arvioinnin alustavat tulokset olivat valmistuneet. Edellä kuvatun aineiston perusteella laadittiin teemahaastattelurunko, jota käyttäen haastateltiin 20 hankkeen toteuttamiseen tai valmennukseen osallistunutta henkilöä. Niistä puolet toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina maatiloilla ja puolet puhelimitse. Haastateltujen määrä vastasi kaikkiaan noin neljäsosaa kaikista maaseudun muutosvalmennukseen osallistuneista henkilöistä. Pääasiassa joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013 tehtyjen teemahaastatteluiden avulla saatiin yleiskuva maaseudun muutosvalmennushankkeen tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. 4

7 Vaikuttavuusarviointi toteutettiin pääasiassa edellä kuvatulla tavalla toteutettuihin haastatteluihin ja kirjalliseen tausta-aineistoon perustuen. Vaikuttavuusarvioinnin pääpaino on muutosvalmennuksen toimivuudessa, tuloksissa ja vaikuttavuudessa. Arviointi tarkastelee erikseen muutosvalmennuksen sisältöä ja toteutusta sekä mahdollisia kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Se tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää sekä jo toteutetun toiminnan kuvaamisessa että tulevien toimintojen suunnittelussa. Selvityksen haastatteluaineiston keruu tehtiin teemahaastatteluina ja seuraavista syistä: Henkilökohtaiset haastattelut tuottavat haastateltavan koko asiantuntemukseen perustuvaa tietoa. Haastateltavat ilmaisevat huomattavasti enemmän ja selvästi syvällisempiä ajatuksia kuin lomaketta täyttäessään tai strukturoiduissa haastatteluissa. Tutkijoilla on myös mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä keskustelun kulun mukaan. Haastatteluissa haastateltavat ovat halukkaita kertomaan näkemyksiään erilaisista asiakokonaisuuksista ja myös sellaisista asioista, joista he eivät luultavimmin haluaisi antaa kirjallista palautetta. Kaikki vaikuttavuusarviointiin liittyvät haastattelut tehtiin teemahaastatteluina. Tämä tarkoittaa sitä, että haastatteluissa vastaajat kertovat pääosin omin sanoin valmennukseen liittyvistä kokemuksistaan. Teemahaastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Maaseudun muutosvalmennus -hankkeen vaikuttavuusarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 1. Tuloksellisuutta arvioitaessa pääpaino on tarjotun valmennuksen koetussa laadussa ja valmennuksen sisällössä suhteessa niihin tavoitteisiin, joita sille prosessin alussa on asetettu. 2. Tehokkuuden tarkastelussa otetaan huomioon valmennuksessa käytetyt toimintatavat, niiden tarkoituksenmukaisuus ja kustannustehokkuus suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen. 3. Vaikuttavuuden tarkastelussa mitataan jo syntyneen ja vielä odotettavissa olevan muutoksen määrää. Tässä tarkastellaan esimerkiksi uuden liiketoiminnan syntyä, toimintatapojen muutoksia jne. 4. Verkoston tuomaa lisäarvoa ja metodin soveltuvuutta kohderyhmälle tarkastellaan erillisinä kysymyksinä, vaikka ne sisältyvät osittain myös edellisiin kohtiin. 5. Valmennusmetodin käytettävyyttä esimerkiksi pk-yrittäjien ja palkansaajien valmennuksessa arvioidaan erikseen. Lisäksi erityisesti tuloksellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaamisessa käytetään Karen Kirkhartin esittämää kolmiulotteista vaikuttavuuden tarkastelukehikkoa (kuva 2). Sen asteikot ovat aika (time), muutoksen lähde (source) ja muutoksen tarkoituksellisuus (intention). Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelussa selvitetään milloin muutokset ovat tapahtuneet, mistä tapahtuneet muutokset ovat seurausta ja onko muutos ollut tavoitteellista vai enemmänkin sattuman tai jonkin muun tekijän seurausta. Tällä pyritään varmistumaan tapahtuneiden muutosten liittymisestä muutosvalmennukseen. 5

8 Kuva 2. Tavoitellun muutoksen synnyn kolme ulottuvuutta (Kirkhart 2000). Aika (Time): Hankkeen vaikutukset voivat syntyä ajallisesti joko välittömästi, valmennuksen lopussa tai vasta pidemmällä aikavälillä. Lähde (Source): Hankkeen tulokset voivat syntyä joko hankkeen tulosten (oppiminen, ymmärryksen kasvu) tai hankeprosessiin liittyvien muiden tekijöiden kautta (verkostot, itseluottamuksen kasvu). Tarkoituksellisuus (Intention): Suurin osa muutoksista on ennakoitavissa olevia ja tavoiteltuja. Osa hankkeen vaikutuksista voi kuitenkin syntyä tarkoittamatta eli ilman että näihin muutoksiin olisi nimenomaisesti tähdätty (sattuman kautta tapahtuva muutos, joka olisi kuitenkin luultavimmin jäänyt ilman muutosvalmennusta tapahtumatta). Tässä arvioinnissa toimittiin yhteistyössä vaikuttavuusarvioinnin tilaajan ja kaikkien keskeisten muutosvalmennuksen toteuttamiseen osallistuneiden tahojen kanssa. Tämä on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi ja sitä pidetään suositeltavana toimintatapana myös alan kirjallisuudessa (mm. Patton 2008, Guerci & Vinante 2011, Griffin 2012). Muutosvalmennuksen toteuttajien (MTK, LC Oy ja ProAgria) ja arvioijien yhteydenpito tuki arvioinnin laatua ja antoi valmentajille tietoa arvioinnin sisällöstä jo arviointiprosessin aikana. Erityisesti arvioinnin tulosten tulkinnassa ja niihin liittyvien johtopäätösten tekemisessä arvioijat toimivat yhteistyössä valmennuksen toteuttajien kanssa. Tämä yhteydenpito tapahtui keskusteluiden kautta. 6

9 Vaikuttavuusarvioinnin tulokset Vaikuttavuusarvioinnin keskeisimmiksi kohteiksi oli asetettu hanketoiminnan tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, verkoston tuoma lisäarvo ja metodin yleinen käytettävyys muun muassa pk-yrittäjien ja palkansaajien valmentamisessa. Lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota käytettyihin menetelmiin, valmentajan onnistumiseen tehtävässään, valmennuksen markkinointiin ja käytettyihin menetelmiin ja koulutusmateriaaleihin sekä valmennuksen toteuttamiseen liittyviin kehittämisehdotuksiin. Kutakin arvioinnin kohdetta tarkastellaan myöhemmin tässä raportissa oman väliotsikkonsa alla. Tuloksellisuus Kuten edellä on todettu, muutosvalmennuksen keskeisin tavoite oli auttaa valmennettavia löytämään itselleen sopivia ratkaisuja, jotka tukevat ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä sekä kasvattaa valmennettavien osaamista liittyen toiminnan tavoitteelliseen suunnitteluun ja parempaan elämänhallintaan. Hankkeen tuloksellisuutta tarkasteltaessa ydinasia on peilata arvioinnissa saatuja tuloksia edellä kuvattuun tavoitteeseen. Jos päätavoitteet on saavutettu, voidaan hanketta pitää tuloksellisesti toteutettuna. Toiminnan tuloksia tarkastellaan seuraavassa ensin itse valmennusprosessin ja sitten sen vaikutusten kautta. Nämä vaikutukset on erotettu vielä ajatteluun liittyviksi muutoksiksi ja toimintaan liittyviksi muutoksiksi. Valmennusprosessi Muutosvalmennukseen osallistuneet kuvasivat haastatteluissa näkemyksiään valmennuksesta kokonaisuudessaan sekä ottivat kantaa yksittäisiin valmennukseen liittyviin näkökulmiin. Valmennusta pidettiin yleisellä tasolla hyvin suunniteltuna ja toteutettuna. Lähes kaikki haastatellut pitivät hankkeen toteutusta onnistuneena niin valittujen sisältöjen, toteutustapojen kuin aikataulujenkin suhteen. Joitakin prosessiin liittyviä kehittämiskohteita nousi kuitenkin esille. Niitä tarkastellaan seuraavassa vaiheittain (ks. myös kuva 1). Aloituskeskustelu ProAgrian edustajan kanssa koettiin hyväksi tavaksi lähestyä muutosvalmennuksen ideaa ja toimintamallia. Sen nähtiin valmistavan osallistujia varsinaiseen muutosvalmennukseen ja antavan osallistujille selvän käsityksen valmennuksen sisällöstä ja tavoitteista. Muutamat haastatellut toivoivat, että sama ProAgrian edustaja olisi ollut myös valmennuksen myöhemmissä vaiheissa mukana. Aloituskeskustelussa syntynyt henkilökohtainen kontakti olisi heidän mukaansa helpottanut varsinaisen muutosvalmennuksen aloittamista. 7

10 Kotityöt (itseanalyysi ja uratiivistelmä) nähtiin perusteltuna osana muutosvalmennusta. Haastateltujen mukaan ne pakottivat miettimään analyyttisesti omaa tilannetta ja omia vahvuuksia sekä tukivat tulevaisuutta koskevien suunnitelmien tekemistä. Ryhmävalmennusten katsottiin olleen koko menetelmän helmi, joka ei kuitenkaan olisi toiminut ilman niitä edeltäviä vaiheita. Ryhmissä työskentelyn nähtiin toimivan kimmokkeena uusien ajatusten syntymiselle, kun osallistujilla oli tilaisuus kuulla muiden osallistujien kokemuksista ja peilata omaa tilannettaan yhdessä heidän kanssaan. Myös valmentajan panosta pidettiin ryhmävalmennusten yhteydessä keskeisenä. Hänet nähtiin provosoivana keskustelun herättäjänä ja ajatusten tuulettajana. Henkilökohtainen kehityskeskustelu oli lähes kaikille osallistujille olennaisen tärkeä osa muutosvalmennusta. Sen laajuutta ja merkitystä olisi haluttu lisätä. Kehityskeskustelu nähtiin ryhmävalmennuksen ohella muutosvalmennuksen tärkeimpänä elementtinä. Sen merkitys korostui niillä maatalousyrittäjillä, jotka olivat jo tehneet tai suunnittelivat merkittäviä muutoksia maataloustuotantoonsa tai muuhun ammatilliseen toimintaansa. Seurantapäivään suhtauduttiin kaksijakoisesti. Osa haastatelluista ei täysin ymmärtänyt seurantapäivän merkitystä, mutta useimpien mielestä se oli tärkeä osa kokonaisuutta. Joidenkin mielestä valmennukseen olisi voinut sisältyä myöhemmin vielä toinen seurantapäivä, joka olisi lisännyt motivaatiota jatkaa kehittämistyötä ja antanut mahdollisuuden keskustella muutoksista muiden ryhmän jäsenten kanssa. Muutosvalmennusprosessiin liittyen haastatteluissa nousi esiin asioita, jotka katsottiin valmennuksen onnistumisen kannalta olennaisen tärkeiksi. Yksi tällainen oli valmennuksen tuoma mahdollisuus osallistujien asioiden järjestelmälliseen läpikäyntiin. Sen katsottiin auttavan valmennettavia asettamaan selkeitä tavoitteita, suunnittelemaan toimintatapoja niiden saavuttamiseksi sekä aloittamaan tavoitteisiin johtavan työn. Ryhmässä toimiminen ja keskustelut muutosvalmentajan kanssa koettiin erityisen hyödyllisiksi. Osallistujilta pyydettiin yleisarviota muutosvalmennuksesta kokonaisuudessaan. He arvioivat valmennuksen onnistuneisuutta asteikolla 1 5, jossa 1 tarkoittaa huonoa ja 5 erittäin hyvää. Annetut arvosanat vaihtelivat välillä 2,5 5, ja niiden keskiarvo oli 3,9. Valmennuksen järjestäjien (ProAgrian) kokoamassa palautteessa vastaava luku oli 3,8. Annettujen arvosanojen keskiarvoa olennaisempi oli kuitenkin osallistujien antama vastaus kysymykseen siitä, suosittelisivatko he muutosvalmennusta tuttavilleen. Vastaus oli täysin yksimielinen kyllä. Hyvä systeemi, eri vaiheet tukivat toisiaan. Erittäin ansiokas toimintamalli Ehdottomasti suosittelen muillekin. Vaikutukset ajatteluun Maaseudun muutosvalmennukseen osallistuneet kertoivat haastatteluissa, että valmennuksella oli ollut suuri merkitys heidän ajattelutapaansa ja usein myös heidän toimintamalleihinsa. Haastatellut nostivat esiin sen, että muutosvalmennus auttoi heitä tarkastelemaan tilannettaan ja toimintamahdollisuuksiaan järjestelmällisesti. He olivat oppi- 8

11 neet purkamaan totuttuja toimintamalleja, arvioimaan niiden etuja ja haittoja ja löytämään kokonaan uusia mahdollisuuksia oman elämänsä suunnitteluun ja järjestämiseen. Tavanomainen näkemys oli, että muutosvalmennus auttoi osallistujia löytämään uusia toimintatapoja sekä tuki itseluottamusta ja lisäsi uskoa omaan päätöksentekokykyyn. Huolimatta siitä, että osa valmennuksessa käytetystä materiaalista oli joillekin osallistujille entuudestaan tuttua, he näkivät käytettyjen menetelmien avanneen uusia näkökulmia omaan ajatteluunsa. Haastattelujen mukaan muutosvalmennuksen koettiin tuoneen uusia ajatuksia ja itseluottamusta tarpeellisten muutosten tekemiseen. Muutostilanteita oli näin helpompi jäsentää ja tarkastella tarkoituksenmukaisella ja tavoitteellisella tavalla. Haastateltujen mukaan valmennuksen vaikutukset ajattelumalleihin olivat merkittäviä ja niiden vaikutus ulottui myös toimintaan. Joissakin haastatteluissa nostettiin esiin maaseutu erityisenä toimintaympäristönä. Haastateltavat totesivat maaseudun yhteisöllisyyden ja perinteiden painolastin saavan aikaan todellisia tai kuviteltuja paineita, jotka jarruttavat muutosten toteuttamista. He totesivat muutosvalmennuksen auttaneen heitä katsomaan asiaa omasta näkökulmastaan ja tekemään uusista lähtökohdista itselleen ja omalle maatilalleen sopivia päätöksiä. Valmennus toi pois putkesta, jonne oli ajauduttu. Auttoi löytämään omat vahvuudet. Vaikutukset toimintaan Monet osallistujat kertoivat tehneensä toimintaansa suuriakin muutoksia. Uudella ajattelu- ja suunnittelumallilla vahvistettiin sekä osallistujien osaamista että itsevarmuutta ja siitä saatiin tukea myös käytännön päätöksentekoon. Muutosvalmennuksen vaikutuksia kuvattiin monessa haastattelussa erittäin suuriksi. Kaikki haastatellut kertoivat, että valmennuksella oli ollut vaikutusta siihen, miten he osaavat suunnitella muutoksia. Esimerkkejä muutosvalmennuksen pohjalta tehdyistä muutoksista oli paljon. Moni maatalousyrittäjä oli muuttanut tuotantosuuntaansa kokonaan tai osittain toisenlaiseksi, lisännyt toimintaansa kokonaan uusia elementtejä tai siirtynyt pääosin palkkatyöhön tai pienyrittäjäksi maatalousalan ulkopuolelle. Muutamat haastatelluista kertoivat jatkavansa toistaiseksi samalla tavalla kuin ennenkin, mutta saaneensa tarvittavia eväitä muutokseen, jos tai kun se tulee myöhemmin ajankohtaiseksi. Moni haastateltu kertoi myös, että he olivat tehneet ensin pieniä muutoksia ja suunnittelevansa nyt suurempia. Tehtyjä muutoksia ei voi yleistää tai luokitella jollekin tietylle osallistujajoukolle tyypilliseksi. Muutosten lähtökohtana on kunkin osallistujan oma henkilökohtainen tilanne, johon sisältyy monia erilaisia huomioon otettavia elementtejä. Tällaisia ovat muun muassa osallistujan ikä, koulutus, työkokemus, henkilökohtaiset tavoitteet ja preferenssit sekä toimintaympäristö. Nämä muodostavat niin moniulotteisen kentän että tavanomaista ratkaisua ei ole olemassa. Kukin osallistuja etsii siis oman polkunsa omista lähtökohdistaan, jotka ovat jokaiselle erilaiset. On tehty isoja muutoksia ja lisää tulee. Tehtiin ensin pieniä muutoksia ja nyt suunnitellaan suurempia. (Muutosvalmennus) auttoi tarttumaan härkää sarvista. 9

12 Tehokkuus Maaseudun muutosvalmennus -hankkeelle asetetut tavoitteet on tämän vaikuttavuusarvioinnin perusteella saavutettu. Muutosvalmennus on saanut aikaan perustavaa laatua olevia muutoksia monien maatilojen toiminnassa ja siihen osallistuneiden yrittäjien ajattelussa. Tehokkuuden pohdinnassa on kuitenkin otettava huomioon myös hankkeen kokonaiskustannukset, jotta tuloksia voidaan arvioida suhteessa käytettyihin panoksiin. MTK:n mukaan Maaseudun muutosvalmennus -hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa. Kokonaiskustannusarviota on pienennetty hankkeen aikana, koska näytti ilmeiseltä, että alkuperäisiä osanottajatavoitteita ei saavuteta. Kustannuksista valtaosa on käytetty muutosohjaus- ja muutosvalmennuspalveluiden ostoon (noin euroa) ja palkka-/ henkilökustannuksiin ( euroa). Muihin kustannuksiin on käytetty muutamia tuhansia euroja. Alustavan arvion mukaan noin euroa hankkeen budjetista jää käyttämättä. Jos hankkeen kokonaiskustannusarvioksi katsotaan noin euroa ja siihen tiedetään osallistuneen yhteensä 81 henkilöä, saadaan valmennuksen yksikköhinnaksi euroa per osallistuja. Tässä on kuitenkin huomattava, että kokonaiskustannuksissa on mukana koulutukseen osallistuneiden valmennettavien laskennallista työaikaa ja osallistumismaksuja, joten todelliseksi yksikköhinnaksi jää alle euroa. Osallistujakohtaiset kustannukset olisi saatu hieman alemmas, jos kullekin jaksolle olisi saatu tavoitteen mukaisesti muutama osallistuja enemmän kuin nyt tapahtui. Kokonaiskustannuksia ei jaettu tässä tarkastelussa oppilastyöpäiviin, sillä toimintamalli poikkesi tavanomaisista koulutusjaksoista sekä sisällöltään että toteutustavaltaan. Osallistujien itsenäisen, mutta ohjatun työn osuus oli suuri ja se vaihteli tilakohtaisesti paljon. Kun otetaan huomioon ne suuret muutokset, joita maatiloilla on tapahtunut, voidaan suuruusluokkaa euroa olevat kokonaiskustannukset nähdä hyvinkin kohtuullisiksi. Osallistujat ovat nimittäin kertoneet erittäin suurista muutoksista, jotka ovat olleet sekä aineellisesti että henkisesti merkittäviä ja oikean suuntaisia. Nämä muutoksen tuomat kokonaishyödyt tuottavat etua niin osallistujille kuin yhteiskunnallekin. Osallistujien yleisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantuminen, suunnittelutaitojen ja oman elämän hallinnan kehittyminen sekä verotulojen kasvu ovat vain muutamia esimerkkejä muutosvalmennuksen aikaan saamista tuloksista. Niitä käsitellään tarkemmin seuraavassa vaikuttavuutta koskevassa kappaleessa. Tämä oli moninkertaisesti hintansa arvoinen koulutus. Valmennuksen pohjalta on tehty isoja muutoksia, joihin ei olisi uskallettu lähteä ilman ulkopuolista tukea. Vaikuttavuus Maaseudun muutosvalmennuksen vaikuttavuuden tarkastelussa keskeinen kysymys on se, ovatko valmennuksen osallistujat tehneet muutoksia, jotka ovat syntyneet nimenomaan valmennuksen seurauksena ja joilla on ollut odotettavissa olevia ja tavoitellun suuntaisia vaikutuksia. 10

13 Kaikki haastatellut olivat pohtineet omaa tilannettaan ja tavoitteitaan muutosvalmennuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Suuri osa valmennettavista oli tehnyt vähintään jonkin verran muutoksia toimintaansa. Joidenkin osallistujien tekemät muutokset olivat suuria, toisten pieniä ja osa oli päättänyt jatkaa aiemman toimintamallinsa mukaisesti myös jatkossa. Myös viimeksi mainittu vaihtoehto oli kuitenkin toteutunut oman tilanteen ja tavoitteiden pohtimisen kautta harkittuna valintana. Osa niistä haastatelluista, jotka olivat tehneet aluksi melko pieniä muutoksia toimintansa suunnitteluun, suunnittelivat jo aiempaa suurempia muutoksia, jotka nekin perustuvat muutosvalmennuksessa esillä olleisiin tarkastelumalleihin. Suurin osa muutosvalmennukseen osallistuneista oli lähtökohtaisesti jonkin muutostarpeen edessä. He näkivät muutosvalmennuksen hyödylliseksi kokonaisuudeksi oman toimintansa kehittämisen kannalta. Heidän lisäkseen valmennukseen osallistui joitakin henkilöitä, joilla ei ollut varsinaista tarvetta muutosten tekemiseen. Nämäkin osallistujat pitivät kuitenkin muutosvalmennuksen toimintamallia hyvänä ja ajatuksia herättävänä ja totesivat voivansa käyttää saamaansa oppia myöhemmin odotettavissa olevissa muutostilanteissa. Muutosvalmennuksen todettiin antaneen työkaluja osallistujien oman tilanteen yksilölliseen analysointiin ja ymmärtämiseen sekä tarvittaessa toimintatapojen muuttamiseen. Moni osallistuja oli tehnyt suuria muutoksia: luopunut karjasta, siirtynyt osittain tai kokonaan palkkatyöhön tai vaihtanut tuotantosuuntaa. He kertoivat muutosvalmennuksella olleen suuria vaikutuksia näihin päätöksiin. Näin ollen muutosvalmennuksen vaikutukset siihen osallistuneiden tilojen toimintaan olivat suuria ja kauaskantoisia. Monissa haastatteluissa kerrottiin tehtyjen tuotannollisten muutosten lisäksi koetuista muutoksista yleisessä elämänhallinnassa. Muutosvalmennuksen koettiin ennen kaikkea lisänneen toiminnan suunnitelmallisuutta ja varmuutta seisoa tehtyjen päätösten takana. Sen koettiin antaneen suuntaa ja jämäkkyyttä suuriin toimeentulon hankintaan liittyviin päätöksiin ja niiden toteuttamiseen sekä rohkeutta toimia omien tavoitteiden mukaisesti. Joissakin tapauksissa valmennuksella oli myös sellaisia positiivisia vaikutuksia, joita ei hankesuunnitelman teksteissä oltu mainittu, kuten parisuhteen kehittyminen myönteiseen suuntaan. Tämä vaikutus liittyi osallistujien yleiseen elämänhallinnan parantumiseen ja sitä seuraavaan mielialan parantumiseen. Jos Maaseudun muutosvalmennuksen osallistujajoukon tekemiä toiminnallisia muutoksia tarkastellaan raportin alussa kuvassa 2 esitetyn tarkastelukehikon mukaisesti, voidaan todeta, että muutoksia on alkanut syntyä jo prosessin alussa ja ne ovat olleet suurelta osin seurausta muutosvalmennuksen aikaan saamasta ajattelutavan muutoksesta. Myös muutoksen suunta on ollut toivottu, eli toimintaa on kehitetty osallistujien omista lähtökohdista osallistujien ammattitoiminnan ja elämänlaadun parantamiseksi. Lisäksi muutoksia on odotettavissa lisää vielä myöhemmin, sillä muutosten tekeminen ei ole riippuvainen valmennuksen ajankohdasta. Tehdään omia päätöksiä ja toimitaan niiden mukaan. Ei katsella taakse eikä sivuille. Eikä marista vaan mennään eteenpäin. Muutoksia tehtiin ja parempaan suuntaan mentiin. Myöhemmin tehdään lisää muutoksia. Parisuhdekin parani. 11

14 Verkoston tuoma lisäarvo Osallistujien muodostamien verkostojen merkitystä korostettiin hankesuunnitelmassa. Myös muutosvalmennukseen osallistuneet henkilöt pitivät ryhmien kautta saamaansa vertaistukea erittäin tärkeänä osana muutosvalmennusta. Ryhmävalmennuspäivinä muutosvalmennukseen osallistuneet kertoivat omasta tilanteestaan, tavoitteistaan ja suunnitelmistaan. Tätä keskustelua arvostettiin erittäin paljon. Haastatteluiden mukaan ongelmista kerrottiin avoimesti ja samalla opittiin tuntemaan myös muiden ongelmia. Haastatellut totesivat myös, että toisten osallistujien haasteiden näkeminen antoi uskoa heidän omien ongelmiensa ratkaisemiseen se antoi tavallaan perspektiiviä kokonaisuuden ymmärtämiseen ja uskoa siihen, että vaikeassakin tilanteessa voidaan tehdä suuria muutoksia, joiden kautta tuotannollista toimintaa ja elämänlaatua voidaan parantaa. Verkostoilla oli muutosvalmennuksen aikana suuri merkitys, mutta luodut yhteydet eivät säilyneet itse valmennuksen päättymisen jälkeen. Myöskään osallistujien väliset suorat kontaktit eivät ole säilyneet joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Joissakin tapauksissa osallistujat ovat tavanneet sattumalta muissa yhteyksissä, mutta he eivät ole pyrkineet aktiivisesti ylläpitämään syntyneitä yhteyksiä. Haastatellut osallistujat eivät pitäneet tätä asiaa sinänsä ongelmallisena, vaan he katsoivat että suurin hyöty vertaistuesta saavutettiin jo valmennuksen aikana. Pysyvien verkostojen syntymättä jääminen voidaan nähdä jonkinasteiseksi puutteeksi. Verkostojen syntymistä on aiemmissa tutkimuksissa pidetty hyödyllisenä erityisesti pkyritysten toiminnassa. Esimerkiksi Lapin pk-yrityksille suunnatuissa pitkäkestoisissa koulutuksissa yhdeksi merkittävimmistä hyödyistä nähtiin juuri osallistujayritysten välinen verkostoituminen, joka oli johtanut kontaktien säilymiseen vuosia koulutuksen jälkeen ja joka oli johtanut jopa yritysten väliseen kauppaan, keskinäiseen konsultointiin ja omien kehittämisajatusten testaamiseen toisilla yrittäjillä (Martin & Vainio 2011). Näitä saavutettavissa olleita etuja ei ehkä tuotu valmennuksen yhteydessä riittävästi esiin. Osallistujien välisiä kontakteja ei ilmeisesti kovin ponnekkaasti pyritty hyödyntämään. Ryhmävalmennusta ja sen kautta syntyneitä keskusteluja pidettiin monissa haastatteluissa muutosvalmennuksen parhaana antina. Muiden valmennuksen elementtien merkitys ymmärrettiin, mutta ryhmätoimintaa arvostettiin erittäin paljon ja sen osuutta toivottiin lisättäväksi, jos muutosvalmennusta järjestetään myös tulevaisuudessa. Keskustelut ryhmissä avasivat silmiä muiden ongelmille ja auttoivat ymmärtämään omiakin ongelmia paremmin. Ryhmissä toimimista olisi pitänyt lisätä kaiken muun kustannuksella. Se oli parasta antia. 12

15 Metodin yleinen käytettävyys Uudelleensijoittumisvalmennukseen (outplacement) ja/tai urasuunnitteluun (career management) liittyviä menetelmiä käytetään yrityksissä erityisesti yritysjohdon irtisanomistilanteisiin liittyvässä henkilöstösuunnittelussa (Martin & Lekan 2008). Niiden soveltuvuutta jo irtisanottujen palkansaajien tai pienyrittäjien urapolkujen kehittämisessä ei kuitenkaan ole pohdittu kovinkaan paljon, vaikka menetelmän on todettu toimivan myös muiden kuin yritysjohtajien työllistymisen tukena (Carrillo 2005). Tässä hankkeessa saadut kokemukset tukevat kuitenkin ajatusta siitä, että vastaavankaltainen suunnitelmallinen muutosvalmennus voi olla perusteltua uusien urapolkujen löytämiseksi. Nyt haastatellut maatalousyrittäjät pitivät tätä mallia erityisen sopivana (maaseudun) pienyrittäjille, mutta eivät nähneet mallia mahdottomana myöskään palkansaajien urasuunnittelun tukemisessa. Haastatteluissa nousi esiin, että mallia voitaisiin soveltaa esimerkiksi teollisuuden suurten irtisanomisten yhteydessä tai muissa nopeissa, laajoja työntekijäryhmiä koskevissa muutoksissa. Haastatellut uskoivat kuitenkin, että yksittäinen valmennus tulisi kohdentaa joukolle, jolla on jonkin verran yhtenäinen ammatillinen tausta ja samankaltaisia kokemuksia, jotta ryhmässä toimiminen olisi hyödyllistä ja hedelmällistä. Tällä tarkoitetaan taustaa esimerkiksi pienyrittäjänä tai palkansaajana. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että toimialan tai tehtävänkuvan ei kuitenkaan tarvitse olla samankaltainen. Jonkin verran erilaiset taustat avaavat osallistujille laajemman näkökulman kuin taustoiltaan täysin homogeeninen ryhmä. Yleinen näkemys tässä arvioinnissa haastatelluilla osallistujilla oli kuitenkin se, että valmennukseen osallistuvilla tulee olla kipinä muutokseen. Tällä viitattiin siihen, että menetelmä sopii parhaiten tilanteeseen, jossa muutokselle on tarvetta ja jossa kohderyhmällä on riittävästi energiaa ja kykyä omaa elämäänsä koskevien suurten päätösten tekemiselle. Monet yritykset ovat soveltaneet erilaisia outplacement-menetelmiä jo vuosikymmeniä ja menetelmä on ollut yleinen ainakin 1990-luvun alusta asti. Toimenpiteet ovat voineet liittyä yksittäisen työntekijän työtehtävän lopettamiseen tai laajaan strategiseen muutokseen organisaatiossa. Irtisanotuista työntekijöistä huolehtiminen liittyy usein yrityksen arvoihin, imagon hallintaan ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseen. Olennainen havainto tässä on, että samantapaisia menetelmiä on käytetty jo kauan yrityselämässä, josta ne on tuotu soveltaen maaseudun muutosvalmennukseen. Näin ollen näitä menetelmiä voidaan ja osataan käyttää myös yritysten työntekijöihin ja mitä luultavimmin myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kysymys on oikeastaan vain siitä, millaiselle kohderyhmälle koulutus räätälöidään. Ajattelua ja suunnittelua tukevana menetelmänä outplacement toimii monille erilaisille kohderyhmille joista maatalousyrittäjät on jo itse asiassa yksi innovatiivisimmista sovelluksista. Sopii erityisesti tilanteeseen, jossa ajatuksia ei ole vähään aikaan tuuletettu. Ihmisille, joilla on elämänkokemusta helpottamaan murrostilanteita, joissa pitää tehdä isoja päätöksiä. 13

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista Ulla Hytti Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot