Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas Kesätyöntekijät

2 2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Kaupungin hallinto 4 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Vaitiolovelvollisuus Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Internetin ohjeet Asiakirjojen käsittely Työ- /virkasuhteen päättyminen 8 2. Työaika Liukuva työaika Päivittäiset lepoajat Palkkaus Työnteon keskeytykset Sairausloma Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloman palkallisuus Lääkärin määräämä tutkimus Työloma yksityisasioiden vuoksi Suojavaatetus Työpaikkaruokailu Työsuojelu Työterveyshuolto Työhyvinvointi Vakuutus Ryhmähenkivakuutus Palkka- ja palvelussuhdetodistukset Eläketurva Yhteistoiminta Kaupungin visio ja strategia Yhteystiedot 18

3 Tervetuloa töihin Kurikan kaupungille! 3 Tähän henkilöstöoppaaseen on kerätty uudelle työntekijälle keskeisimmät tiedot mm. kaupungin organisaatiosta, palvelussuhteen ehdoista, ohjeista ja henkilöstöpolitiikasta. Tiedot koskevat myös viranhaltijoita ellei tekstissä ole erikseen muuta mainittu. Tämä opas annetaan jokaiselle uudelle työntekijälle perehdyttämisen yhteydessä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee henkilöä. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Kunnat tuottavat asukkailleen hyvinvointipalveluja. Ne vastaavat päivähoidon, koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhushuollon palveluista ja järjestävät vesi-, jäte- ja ympäristönhuollon kunnan alueella. Sivistystoimen alaan kuuluvat muun muassa peruskoulut, lukiot, ammattiopetus ja kirjastot. Sosiaalitoimen keskeisiä tehtäväalueita ovat lasten päivähoito, vanhustenhuolto ja sosiaalityö. Terveydenhuolto kattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Niillä on myös mahdollisuus järjestää palvelut ostamalla ne toiselta kunnalliselta tai yksityiseltä toimijalta. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät kuten työviihtyvyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa heistä on tehnyt töitä kunta-alalla vähintään kymmenen vuotta. Työyhteisöinä kunnat ovat tasa-arvoisia. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Myös naisten ja miesten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla. Kuntatyönantajat irtisanovat tai lomauttavat työntekijöitään erittäin harvoin muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei kunta-alalla juurikaan ole. Toivottavasti tämä opas auttaa Sinua perehtymään palvelussuhteesi ehtoihin ja kaupungin henkilöstöpolitiikkaan. Mikäli haluat lisää tietoa oppaassa kerrotuista tai kertomatta jääneistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä. Oppaan lopusta löydät yhteystiedot. Työniloa! Paavo Tyrväinen kaupunginjohtaja

4 Kurikan kaupungin organisaatiorakenne Kaupungin hallinto Osastopäälliköt: Hallinto- ja talousosasto: kaupunginsihteeri Martti Seppi Sivistys- ja vapaa-ajanosasto: sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa Perusturvaosasto: perusturvajohtaja Veli-Erkki Wiberg Tekninen osasto: tekninen johtaja Keijo Kentala

5 Kurikan kaupunki työnantajana 5 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Kesätyöntekijän kanssa tehdään työsopimus aina kirjallisena. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu vastikkeesta tekemään työnantajalle työtä, niin että tällä on työn johtamis- ja valvontaoikeus. Työantaja voi johto- ja valvontaoikeutensa nojalla määrätä miten, missä ja milloin työ tulee suorittaa. Työsopimuksessa sovitaan mm. maksettavasta palkasta ja työajasta. Työsopimuksen allekirjoittaa työantaja ja työntekijä. Työsopimus tehdään määräajaksi. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työsuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet alkavat siitä päivästä, jolloin työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työsopimuksen mukaiseen työhön Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan * lakien ja sopimusten antamaan suojaan * järjestäytymiseen * terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön velvollisuudet: * suorittaa työ huolellisesti * noudattaa työnjohdon ohjeita * kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta ** * pitää liike- ja ammattisalaisuus * ottaa huomioon työantajan etu **Mitä on kilpaileva toiminta? Työntekijä ei saa harjoittaa työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa tai tehdä työtä toiselle, joka harjoittaa tällaista toimintaa. Hän ei myöskään saa työsuhteen aikana ryhtyä valmistelemaan kilpailevaa toimintaa, jos tuota valmistelua voidaan pitää hyvän tavan vastaisena kilpailutekona Vaitiolovelvollisuus Lain mukaan työntekijä ei saa paljastaa salassa pidettävää tietoa, jonka hän on saanut tietoonsa tehtävässään. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita. Salassa pidettäviä tietoja ovat esimerkiksi kunnan liike- ja ammattisalaisuudet, terveydenhuollon potilasasiakirjat ja sosiaalitoimen asiakkaan saamat palvelut.

6 Esimiehesi kertoo perehdyttämisen yhteydessä tarkemmin vaitiolovelvollisuudestasi Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * ottaa työhön * johtaa työtä * irtisanoa ja purkaa työsopimus velvollisuudet: * noudattaa lakeja ja sopimuksia * kohdella työntekijöitä tasapuolisesti * huolehtia työturvallisuudesta * antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista * edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä 1.4. Internetin ohjeet Yleistä Tietoverkkojen (Internetin ja sähköpostin) käyttöön liittyy tietosuojaa ja tietoturvaa vaarantavia tekijöitä, esim. virusten leviäminen. Tietoliikenneverkon toiminnan valvonta edellyttää liikenteen seurantaa. Vaaratilanteiden minimoimiseksi ja tietohallintoyksikön tehtävien joustavan hoidon vuoksi tietoverkkojen käyttäjille on asetettu seuraavia vaatimuksia: Muita kuin selaimella toimivia Internet-sovelluksia ei saa käyttää ilman tietohallinnon erillistä lupaa. Omien tai netistä haettujen sovellusten asentaminen työasemiin on kielletty. Tietohallinto antaa tarvittaessa luvan muiden ohjelmien asentamiseen. Tietohallinnolla on oikeus seurata ja valvoa työnantajan omistamien työasemien käyttöä, levyjen sisältöä, sähköpostiliikennettä ja yleistä verkkoliikennettä siten, kuin se kuormituksen seurannan, ohjelmistopäivitysten, vikatilanteiden selvittämisen, virustorjunnan tai muiden tietohallinnon normaalien tehtävien kannalta on tarpeen. Tietohallinnon työntekijöitä sitoo kirjesalaisuus ja vaitiolovelvollisuus. Sähköpostin käytön pelisäännöt Kaikessa sähköisessä viestinnässä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Sähköpostista annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään.

7 Yksityiskäyttö Rajoitukset Kaupungin tarjoamat työvälineet ovat tarkoitetut ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi käyttää kohtuullisesti ja pienimuotoisesti sähköpostia yksityiseen viestintään. Työntekijöiden yksityinen viestintä ei saa heikentää työviestinnän tehokkuutta tai työtehtävien hoitoa. Työvälineiden tai yrityksen sähköpostiosoitteen käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. Työntekijä ei saa käyttää sellaista omaa postijärjestelmää, joka mahdollistaa virusten leviämisen kaupungin verkkoon. Saapuvia viestejä ei pitäisi tietoturvasyistä automaattisesti jatkolähettää eteenpäin ulkopuolelle yksityisiin sähköpostiosoitteisiin (esim. kodin Internet-yhteyden postilaatikot tai webmail-palvelut). Ketjukirjeiden levittäminen, sähköpostimainonta sekä virusten tarkoituksellinen levittäminen on kielletty. Rasististen, poliittisten, seksististen ja hyvän tavan vastaisten sähköpostiviestien ja liitetiedostojen lähettäminen kaupungin järjestelmästä on kielletty. Yksityisyyden suojan vuoksi salassa pidettävää tai arkaluontoista tietoa ei saa lähettää sähköpostin kautta. Internetin käytön pelisäännöt Kaikessa käytössä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään. Kaupungin tarjoamat työvälineet on tarkoitettu ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi kohtuullisesti käyttää Internetiä yksityiseen käyttöön työtehtävien tästä häiriintymättä ja noudattaen näissä ohjeissa kuvailtuja pelisääntöjä. Työntekijä vastaa kaikissa tilanteissa oman Internet-käyttönsä lainmukaisuudesta. Laittoman tai muita työntekijöitä loukkaavan materiaalin tallentaminen tai välittäminen on kiellettyä. Omien ohjelmien asennus on kielletty. Varsinkin tietoturvan kannalta vaarallisten ohjelmien, esimerkiksi P2P-ohjelmien, asentaminen ja käyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset ohjelmat saattavat tietoturvan vaarantumisen lisäksi johtaa ohjelmien, musiikin tai elokuvien laittoman levityksen tapauksessa taloudellisiin korvausvaatimuksiin. Internetin ja työvälineiden käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. 7

8 1.5. Asiakirjojen käsittely 8 Eräät työntekijäät joutuu työtehtävissään laatimaan, lähettämään tai vastaanottamaan asiakirjoja. Asiakirjalla tarkoitetaan muistiinmerkittyä tietoa sisältävää todistuskappaletta, jolla voi olla käytännöllistä, oikeudellista tai tutkimuksellista arvoa. Asiakirja voi olla kirjallisen tai kuvallisen esityksen lisäksi myös esim. atk-tiedosto, äänite tai valokuva. Tällaiset työtehtävien johdosta syntyneet ja saapuneet asiakirjat ovat kaupungin omaisuutta ja niiden käsittelystä on annettu omat ohjeensa. Kaupungin organisaatiossa jokainen lautakunta on arkistonmuodostaja, jonka arkistoon ko. arkistonmuodostajan toimialueilla ja tehtävissä syntyneet ja saapuneet asiakirjat kuuluvat. Kaupunginhallituksen alaisena arkistotointa johtavana toimihenkilönä toimii arkistosihteeri. Arkistonmuodostajille on nimetty arkistovastaavat, jotka toimivat yhteistyössä oman toimialueensa muiden työntekijöiden sekä arkistosihteerin kanssa asiakirjahallinnollisissa asioissa. Jokainen työntekijä, joka laatii tai pitää hallussaan asiakirjoja, vastaa niistä kunnes ne ennakolta määrätyn säilytysajan jälkeen hävitetään tai siirretään keskusarkistoon. Kaupungin asiakirjahallintoa ohjaa monien lakien ja määräysten lisäksi kaupungin oma arkistotoimen toimintaohje. Jokaiselle arkistonmuodostajalle on laadittu asiakirjahallinnan suunnitelma, jossa kerrotaan arkistonmuodostajan toimialueilla syntyneiden/saapuneiden asiakirjojen ja tietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja arkistoimisesta. Lisäksi on laadittu erillisiä ohjeita mm. henkilöasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjojen kirjaamisesta. Jos käsittelet työssäsi asiakirjoja, pyydä omalta arkistovastaavalta tai arkistosihteeriltä arkistotoimen toimintaohje, oman toimialueesi asiakirjahallinnan suunnitelma ja tarvitsemasi erillisohjeet. Niitä noudattamalla varmistat, että käsittelet asiakirjoja ja tietoja oikein oman tai asiakkaan oikeusturvan, tiedon säilymisen, omistusoikeuden takaamisen tai jonkun muun syyn takia Työ-/virkasuhteen päättyminen Määräaikainen työ-/virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Palvelussuhteen muut päättymistavat: purkaminen koeaikana purkaminen purkautuminen työntekijä tai työantaja irtisanoo työsopimuksen/virkasuhteen

9 Työntekijän irtisanoutuessa: 9 Jollei muusta sovita, työntekijän irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Työnantajan irtisanoessa: Työantajalla tulee olla irtisanomiseen laissa säädetty peruste. Peruste voi olla työntekijästä johtuva tai taloudellis-tuotannollinen. Työnantajan irtisanomisajat ovat 14 kalenteripäivästä 6 kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen. Työ-/ virkasuhteen purkaminen Työnantaja saa purkaa työantajan työ- tai virkasuhteen vain erittäin painavasta syystä. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksessa tai laista johtuvia työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työsopimuksen purkautuminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. (Oikeuskäytännön mukaan tämä koskee myös viranhaltijaa).

10 2. Työaika 10 Säännöllinen työaika määräytyy työntekijään sovellettavan työaikamuodon mukaan. Työaika on mainittu työsopimuksessa. Sovellettavan työajan määrää työnantaja. Yleiset työaikamuodot ovat yleistyöaika (38 h 15 min/vko), toimistotyöaika (36 h 15 min/vko), jaksotyöaika (esim. 114 h 45 min/3 vkoa) ja säännöllinen työaika 37 h viikossa. Säännöllisen työajan ylittävältä ajalta maksetaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset. 2.1 Liukuva työaika Kaupungintalolla ja kirjastolla työskentelevillä on käytössä liukuva työaika. Liukuvasta työajasta ja työajanseurannasta saat lisätietoja esimieheltäsi ja kaupungintalon neuvonnasta. 2.2 Päivittäiset lepoajat KVTES:n alaisen henkilöstön päivittäiset lepoajat: Pääsääntöisesti jokaiselle työntekijälle tulee antaa päivittäin vähintään puolen tunnin lepoaika = ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana hän voi esteettömästi poistua työpaikaltaan. Terveyskeskuksessa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa työskenteleville jaksotyöntekijöille on annettava heidän niin halutessa tilaisuus ateriointiin (maks min.) työaikana työpaikalla tai työantajan osoittamassa ao. laitoksen ruokalassa, mikäli siitä ei aiheudu työn kululle häiriötä. Kahvitauko Työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10 minuutin pituinen tauko, joka luetaan työaikaan ja jonka aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta.

11 3. Palkkaus 11 Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä lukien, kun hän on aloittanut virantoimituksen tai tehtävien hoitamisen. Palkkaus määräytyy voimassaolevien virka- tai työehtosopimusten mukaan. Kesätyöntekijöiden palkat ovat seuraavat: / 4 vkoa - alan opiskelijat /4 vkoa - kesätyöntekijälle, jolla on alalle vaadittava koulutus (tai lähes valmistuntu), aiempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä vastuullinen tehtävä voidaan palkkaa harkinnan mukaan maksaa / 4 vkoa Kesätyöntekijöiden palkanmaksupäivät vuonna 2009 ovat: - kuukausipalkkalaisilla kuukauden viimeinen päivä - tuntipalkkaisilla: aj maksupvä aj aj aj aj aj Palkanmaksatusta varten työntekijän on työsuhteen alkasessa viipymättä toimitettava tilinumero sekä verokortti palkanlaskentaan.

12 4. Työnteon keskeytykset Sairausloma Työntekijällä on oikeus saada sairauslomaa, jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi kykenemätön hoitamaan työtään. Saadakseen sairauslomaa työntekijän tulee olla kykenemätön tekemään omaa työtään ja osoittaa tämä yleensä lääkärintodistuksella. Todistus esimerkiksi lääkärissä käynnistä, tutkimuksista, kuntoutuksesta tai poliklinikalla käynnistä ei ole riittävä. Jos lääkäri on kirjoittanut työkyvyttömyystodistuksen taannehtivasti, hänen pitää perustella todistuksen taannehtivuus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (8 /1991) enintään kolmen päivän pituisen sairausloman syyn luotettavaksi selvitykseksi voidaan katsoa välittömästi tapahtuva työntekijän oma selvitys esimiehelle, joka kaupunginviraston johtosäännön perusteella myöntää sairausloman. Eli lääkärintodistusta ei tarvitse yleensä toimittaa. Tarvittaessa esimiehellä on oikeus vaatia työntekijältä terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 1 3 kalenteripäivää : välitön ilmoitus esimiehelle. Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 4 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle sekä hyväksyttävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys (esim. työterveyshoitajan todistus). (Kolmannen sairauspäivän jälkeen tulee työntekijän hankkia siis lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys). Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti yli 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle ja hyväksyttävä lääkärintodistus. Aina täytetään myös työloma-/virkavapaushakemus sekä tarvittaessa haetaan Kelan sairauspäiväraha (kun sairausloma on kestänyt väh. sairastumispäivän + 9 seuraavaa arkipäivää). Kelan sairauspäiväraha hakemuksen tekee aina työntekijä itse. Palkanlaskennasta ilmoitetaan Kelalle sairausajalta maksettu palkka omalla lomakkeellaan. Sairauspäivärahan hakemisesta saat lisätietoja ja tarvittavia lomakkeita palkanlaskennasta. Poissaolosta tehdään aina välitön ilmoitus esimiehelle. Ei riitä, että esim. kaupungintalolla työskentelevät ilmoittavat sairastumisestaan neuvontaan.

13 Toisaalta on myös huolehdittava siitä, että neuvonta on tietoinen henkilön poissaolosta. Tiedon toimittaa neuvontaan henkilö itse tai esimies Sairausloman palkallisuus Mikäli palvelussuhde on kestänyt yli 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saada sairausloman ajalta varsinainen palkka 60 ensimmäiseltä sairauslomapäivältä sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivän ajalta Mikäli palvelussuhde on kestänyt alle 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saman palvelussuhteen perusteella saada sairausloman ajalta palkka 14 kalenteripäivältä, jonka jälkeen ei suoriteta mitään palkkaetuja Lääkärin määräämä tutkimus Mikäli lääkäri antaa lähetteen tutkimuksiin sairauden toteamiseksi, tulee se tehdä pääsääntöisesti omalla vapaa-ajalla. Jos työntekijä joutuu käymään ko. tutkimuksissa todellisen tarpeen vuoksi työaikana, työantajan on järjestettävä vapautus. Tutkimuskäynnit eivät ole työaikaa. Todellinen tarve = tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Vain tutkimus ei siis : lääkärin tarkastukset (vrt. työnantajan määräämät terv. hoidolliset tutkimukset KVTES työaika 4 2 mom 4 kohta) kontrollikäynnit hoidossa käynnit fysikaaliset gynekologilla, hammas- tai silmälääkärillä käynnit, äitiyspolilla suoritettava raskauden seurantaan kuuluvat seulonta - ultraäänitutkimus ja rakenne- ultraäänitutkimus (asiakkaat varaavat suoraan itse ajan) Lääkärin määräämien tutkimusten joukkoon ei lueta myöskään useamman päivän kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka tehdään työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa tulevista lääkärin määräämistä tutkimusajoista työvuorosuunnittelua varten. 4.3 Työloma yksityisasioiden vuoksi Työntekijällä on mahdollisuus saada palkatonta työlomaa yksityisasioiden (esim. pääsykoe) vuoksi.

14 5. Suojavaatetus 14 Jos työnantaja on velvoittanut työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista työpukua tai määriteltyjä suojavaatetusta, työnantaja hankkii ja huoltaa tällaisen puvun tai vaatetuksen. Perehdyttämisen yhteydessä esimies antaa tarkemmat ohjeet mahdollisten suojavaatteiden käytöstä. 6. Työpaikkaruokailu Useimmissa kaupungin laitoksissa ja virastoissa on mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Ruokailukustannukset peritään palkanmaksun yhteydessä. Esimiehesi kertoo perehdytyksen yhteydessä toimipisteesi käytännöstä. 7. Työsuojelu Työsuojelusta työpaikalla vastaa jokainen siellä työskentelevä. Työntekijä on myös itse osaltaan vastuussa työpaikan työturvallisuudesta. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä ovat: työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet. Työsuojelutoimikunta käsittelee työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoa lähimmältä esimieheltäsi ja/tai työsuojeluvaltuutetulta. Työkohteeseesi ja työnkuvaasi liittyvät työturvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään perehdytyksen yhteydessä. 8. Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan kunta on järjestänyt työntekijöidensä työterveyshuollon Kurikan terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon henkilökunta: työterveyshuollon erikoislääkäri: Liisa Lempiäinen, ajanvaraus työterveyshoitajilta työterveyshoitajat: Anna-Liisa Ania, puh Päivi Rita-Luopa, puh työfysioterapeutti: Liisa Myllykoski, puh psykologi: Arja Saari, puh klo Vastaanotto: työterveyshoitajien sairausvastaanotto ma pe ilman ajanvarausta, muille vastaanotoille ajanvaraukset edellä olevista puhelinnumeroista.

15 Työterveyshuolto tekee mm. työpaikkaselvityksiä, joiden pohjalta arvioidaan työn ja työpaikan terveydellinen merkitys sekä määritellään työterveyshuollon muiden toimenpiteiden tarve. Tarkempaa tietoa työterveyshuollon toiminnasta saat työpaikallasi olevasta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta tai työterveyshuollosta Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu useasta eri tekijästä mm. organisaatiosta ja työyhteisöstä mm. johtaminen ja esimiestyö, työilmapiiri, yhteistyö, tiedonvälitys, työn jako työympäristöstä mm. työturvallisuus, työvälineet, työasennot henkilöstön osaamisesta mm. ammattitaito ja osaaminen henkilöstön toimintakyvystä ja terveydestä mm. henkilöstön voimavarat ja terveys Työnantajan tehtävänä on tukea henkilöstön ammatinhallinnan ja terveyden vahvistamista, hyviä liikunta- ja elintapoja sekä asenteita. Vastuu itsensä monipuolisesta kehittämisestä sekä fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpidosta on työntekijällä itsellään. Työnantaja on puolestaan vastuussa työyhteisöllisistä asioista kuten esimiestyö, työilmapiiri, yhteistoiminta, työolot. Kurikan kaupungilla toimii Tyhy-työryhmä. Työryhmässä on henkilöstön edustus jokaiselta osastolta. Ryhmä ideoi ja järjestää työhyvinvointia tukevaa toimintaa. 10. Vakuutus Kaupungin henkilöstö on lain mukaisesti vakuutettu työ- ja työmatkatapaturmien osalta. Työ- tai työmatkatapaturman sattuessa kerro tapaturmasta viipymättä esimiehelle. Esimies huolehtii edelleen ilmoittamisesta työsuojeluun, henkilöstöhallintoon sekä vakuutusyhtiölle. 11. Ryhmähenkivakuutus Kaupungin työntekijät kuuluvat ryhmähenkivakuutuksen piiriin.

16 12. Palkka- ja palvelussuhdetodistukset 16 Tarvittaessa voit pyytää palkkatodistuksen henkilöstöhallinnosta. Todistuksen palvelussuhteesta antaa lähin esimiehesi. 13. Eläketurva Pääsääntöisesti kaupungin työntekijät kuuluvat Kuntien eläkevakuutuksen piiriin. 14. Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalle henkilöstölle vaikutusmahdollisuus omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti työntekijän ja esimiehen välillä esim. päivittäisjohtamisen, kehityskeskustelun tai työpaikkakokouksen yhteydessä. Henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään yt-ryhmässä. Yt-ryhmässä on 5 työantajan ja 5 työntekijöiden edustajaa. 15. Kaupungin visio ja stategia Visio voidaan määritellä organisaation halutuksi tavoitetilaksi. Tällöin sen tehtävänä on antaa strategialle suunta, jota pitkin edetä. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Kurikan halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Kurikan vuoteen 2012 ulottuva visio on seuraava: Elämäniloa, elinvoimaa ja vastinetta rahoillesi kasvavassa ja viihtyisässä yrittäjäkaupunki Kurikassa Visiota täydentävät strategiset päämäärät vuoteen 2012 ovat: 1. Kurikka turvaa peruspalveluiden laadun ja saatavuuden. 2. Palveluja järjestetään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen erilaisia palvelujen tuottamistapoja. 3. Maapolitiikka sallii monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä.

17 4. Kurikka on vetovoimainen yrittäjäkaupunki. 5. Kuntatalous on tasapainossa. Omistajapolitiikka on hallittua ja tuottavaa. 6. Kurikka suhtautuu ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksiin. Kuntayhteistyö on tuloksellista. 7. Päätöksenteko ja johtaminen on pitkäjänteistä, keskustelevaa ja selkeään työnjakoon perustuvaa. 8. Henkilöstöjohtaminen on osaavaa, pitkäjänteistä ja avointa. 9. Henkilöstö on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. 17 Kokonaisuudessaan kaupungin strategian voit lukea esimerkiksi kaupungin nettisivuilta osoitteesta

18 16. Yhteystiedot Kurikan kaupunki PL 500, (Asematie 8) KURIKKA 18 puh. (06) fax (06) s-posti: Henkilöstöhallinto: Henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen, Palkkasihteeri Marja-Liisa Hellanmaa, (kuukausipalkat) Palkkasihteeri Marianne Tapanainen, (opettajat) Palkkasihteeri Leena Tuomisto, (tuntipalkat, kokouspalkkiot) Palkkasihteeri Marja-Leena Suokas, (perhepäivähoitajat) Työsuojelu: Työsuojelupäällikkö Rami Linna, Työsuojeluvaltuutetut: Perhepäivähoitaja Kirsti Lähdesmäki, puh (hallinto- ja talousosasto sekä sosiaali- ja terveysosasto) Lehtori Matti Mäkinen puh (sivistys- ja vapaa-ajanosasto, tekninen osasto) Talouspäällikkö Paula Antila (esimiesasemassa olevat) Tyhy-työryhmä 2009: Puheenjohtaja Marko Stenius, (hallinto- ja talousosasto) Sihteeri Riitta Seres, (hallinto- ja talousosasto) Jäsenet: Anna-Liisa Ania, (työterveyshuolto) Rami Linna, (työsuojelu) Merja Varin, (tekninen osasto) Elise Rantanen, (henkilöstöhallinto) Marja-Leena Peltonen, (perustuvaosasto) Ritva Rätti, (hallinto- ja talousosasto) Marjo Uitto, (hallinto- ja talousosasto) Markku Hyden (tekninen osasto) Outi Jalonen, (sivistysosasto) Pääluottamusmiehet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kirsti Lähdesmäki, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Hannu Rajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY, Aila Pienimäki, Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneiden ammattijärjestö Tehy, Margit Parkkamäki Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Marja Kujanpää, Kuntien tekniset, Juhani Eilola,

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot