Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas Kesätyöntekijät

2 2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Kaupungin hallinto 4 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Vaitiolovelvollisuus Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Internetin ohjeet Asiakirjojen käsittely Työ- /virkasuhteen päättyminen 8 2. Työaika Liukuva työaika Päivittäiset lepoajat Palkkaus Työnteon keskeytykset Sairausloma Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloman palkallisuus Lääkärin määräämä tutkimus Työloma yksityisasioiden vuoksi Suojavaatetus Työpaikkaruokailu Työsuojelu Työterveyshuolto Työhyvinvointi Vakuutus Ryhmähenkivakuutus Palkka- ja palvelussuhdetodistukset Eläketurva Yhteistoiminta Kaupungin visio ja strategia Yhteystiedot 18

3 Tervetuloa töihin Kurikan kaupungille! 3 Tähän henkilöstöoppaaseen on kerätty uudelle työntekijälle keskeisimmät tiedot mm. kaupungin organisaatiosta, palvelussuhteen ehdoista, ohjeista ja henkilöstöpolitiikasta. Tiedot koskevat myös viranhaltijoita ellei tekstissä ole erikseen muuta mainittu. Tämä opas annetaan jokaiselle uudelle työntekijälle perehdyttämisen yhteydessä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee henkilöä. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Kunnat tuottavat asukkailleen hyvinvointipalveluja. Ne vastaavat päivähoidon, koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhushuollon palveluista ja järjestävät vesi-, jäte- ja ympäristönhuollon kunnan alueella. Sivistystoimen alaan kuuluvat muun muassa peruskoulut, lukiot, ammattiopetus ja kirjastot. Sosiaalitoimen keskeisiä tehtäväalueita ovat lasten päivähoito, vanhustenhuolto ja sosiaalityö. Terveydenhuolto kattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Niillä on myös mahdollisuus järjestää palvelut ostamalla ne toiselta kunnalliselta tai yksityiseltä toimijalta. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät kuten työviihtyvyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa heistä on tehnyt töitä kunta-alalla vähintään kymmenen vuotta. Työyhteisöinä kunnat ovat tasa-arvoisia. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Myös naisten ja miesten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla. Kuntatyönantajat irtisanovat tai lomauttavat työntekijöitään erittäin harvoin muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei kunta-alalla juurikaan ole. Toivottavasti tämä opas auttaa Sinua perehtymään palvelussuhteesi ehtoihin ja kaupungin henkilöstöpolitiikkaan. Mikäli haluat lisää tietoa oppaassa kerrotuista tai kertomatta jääneistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä. Oppaan lopusta löydät yhteystiedot. Työniloa! Paavo Tyrväinen kaupunginjohtaja

4 Kurikan kaupungin organisaatiorakenne Kaupungin hallinto Osastopäälliköt: Hallinto- ja talousosasto: kaupunginsihteeri Martti Seppi Sivistys- ja vapaa-ajanosasto: sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa Perusturvaosasto: perusturvajohtaja Veli-Erkki Wiberg Tekninen osasto: tekninen johtaja Keijo Kentala

5 Kurikan kaupunki työnantajana 5 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Kesätyöntekijän kanssa tehdään työsopimus aina kirjallisena. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu vastikkeesta tekemään työnantajalle työtä, niin että tällä on työn johtamis- ja valvontaoikeus. Työantaja voi johto- ja valvontaoikeutensa nojalla määrätä miten, missä ja milloin työ tulee suorittaa. Työsopimuksessa sovitaan mm. maksettavasta palkasta ja työajasta. Työsopimuksen allekirjoittaa työantaja ja työntekijä. Työsopimus tehdään määräajaksi. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työsuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet alkavat siitä päivästä, jolloin työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työsopimuksen mukaiseen työhön Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan * lakien ja sopimusten antamaan suojaan * järjestäytymiseen * terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön velvollisuudet: * suorittaa työ huolellisesti * noudattaa työnjohdon ohjeita * kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta ** * pitää liike- ja ammattisalaisuus * ottaa huomioon työantajan etu **Mitä on kilpaileva toiminta? Työntekijä ei saa harjoittaa työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa tai tehdä työtä toiselle, joka harjoittaa tällaista toimintaa. Hän ei myöskään saa työsuhteen aikana ryhtyä valmistelemaan kilpailevaa toimintaa, jos tuota valmistelua voidaan pitää hyvän tavan vastaisena kilpailutekona Vaitiolovelvollisuus Lain mukaan työntekijä ei saa paljastaa salassa pidettävää tietoa, jonka hän on saanut tietoonsa tehtävässään. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita. Salassa pidettäviä tietoja ovat esimerkiksi kunnan liike- ja ammattisalaisuudet, terveydenhuollon potilasasiakirjat ja sosiaalitoimen asiakkaan saamat palvelut.

6 Esimiehesi kertoo perehdyttämisen yhteydessä tarkemmin vaitiolovelvollisuudestasi Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * ottaa työhön * johtaa työtä * irtisanoa ja purkaa työsopimus velvollisuudet: * noudattaa lakeja ja sopimuksia * kohdella työntekijöitä tasapuolisesti * huolehtia työturvallisuudesta * antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista * edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä 1.4. Internetin ohjeet Yleistä Tietoverkkojen (Internetin ja sähköpostin) käyttöön liittyy tietosuojaa ja tietoturvaa vaarantavia tekijöitä, esim. virusten leviäminen. Tietoliikenneverkon toiminnan valvonta edellyttää liikenteen seurantaa. Vaaratilanteiden minimoimiseksi ja tietohallintoyksikön tehtävien joustavan hoidon vuoksi tietoverkkojen käyttäjille on asetettu seuraavia vaatimuksia: Muita kuin selaimella toimivia Internet-sovelluksia ei saa käyttää ilman tietohallinnon erillistä lupaa. Omien tai netistä haettujen sovellusten asentaminen työasemiin on kielletty. Tietohallinto antaa tarvittaessa luvan muiden ohjelmien asentamiseen. Tietohallinnolla on oikeus seurata ja valvoa työnantajan omistamien työasemien käyttöä, levyjen sisältöä, sähköpostiliikennettä ja yleistä verkkoliikennettä siten, kuin se kuormituksen seurannan, ohjelmistopäivitysten, vikatilanteiden selvittämisen, virustorjunnan tai muiden tietohallinnon normaalien tehtävien kannalta on tarpeen. Tietohallinnon työntekijöitä sitoo kirjesalaisuus ja vaitiolovelvollisuus. Sähköpostin käytön pelisäännöt Kaikessa sähköisessä viestinnässä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Sähköpostista annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään.

7 Yksityiskäyttö Rajoitukset Kaupungin tarjoamat työvälineet ovat tarkoitetut ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi käyttää kohtuullisesti ja pienimuotoisesti sähköpostia yksityiseen viestintään. Työntekijöiden yksityinen viestintä ei saa heikentää työviestinnän tehokkuutta tai työtehtävien hoitoa. Työvälineiden tai yrityksen sähköpostiosoitteen käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. Työntekijä ei saa käyttää sellaista omaa postijärjestelmää, joka mahdollistaa virusten leviämisen kaupungin verkkoon. Saapuvia viestejä ei pitäisi tietoturvasyistä automaattisesti jatkolähettää eteenpäin ulkopuolelle yksityisiin sähköpostiosoitteisiin (esim. kodin Internet-yhteyden postilaatikot tai webmail-palvelut). Ketjukirjeiden levittäminen, sähköpostimainonta sekä virusten tarkoituksellinen levittäminen on kielletty. Rasististen, poliittisten, seksististen ja hyvän tavan vastaisten sähköpostiviestien ja liitetiedostojen lähettäminen kaupungin järjestelmästä on kielletty. Yksityisyyden suojan vuoksi salassa pidettävää tai arkaluontoista tietoa ei saa lähettää sähköpostin kautta. Internetin käytön pelisäännöt Kaikessa käytössä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään. Kaupungin tarjoamat työvälineet on tarkoitettu ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi kohtuullisesti käyttää Internetiä yksityiseen käyttöön työtehtävien tästä häiriintymättä ja noudattaen näissä ohjeissa kuvailtuja pelisääntöjä. Työntekijä vastaa kaikissa tilanteissa oman Internet-käyttönsä lainmukaisuudesta. Laittoman tai muita työntekijöitä loukkaavan materiaalin tallentaminen tai välittäminen on kiellettyä. Omien ohjelmien asennus on kielletty. Varsinkin tietoturvan kannalta vaarallisten ohjelmien, esimerkiksi P2P-ohjelmien, asentaminen ja käyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset ohjelmat saattavat tietoturvan vaarantumisen lisäksi johtaa ohjelmien, musiikin tai elokuvien laittoman levityksen tapauksessa taloudellisiin korvausvaatimuksiin. Internetin ja työvälineiden käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. 7

8 1.5. Asiakirjojen käsittely 8 Eräät työntekijäät joutuu työtehtävissään laatimaan, lähettämään tai vastaanottamaan asiakirjoja. Asiakirjalla tarkoitetaan muistiinmerkittyä tietoa sisältävää todistuskappaletta, jolla voi olla käytännöllistä, oikeudellista tai tutkimuksellista arvoa. Asiakirja voi olla kirjallisen tai kuvallisen esityksen lisäksi myös esim. atk-tiedosto, äänite tai valokuva. Tällaiset työtehtävien johdosta syntyneet ja saapuneet asiakirjat ovat kaupungin omaisuutta ja niiden käsittelystä on annettu omat ohjeensa. Kaupungin organisaatiossa jokainen lautakunta on arkistonmuodostaja, jonka arkistoon ko. arkistonmuodostajan toimialueilla ja tehtävissä syntyneet ja saapuneet asiakirjat kuuluvat. Kaupunginhallituksen alaisena arkistotointa johtavana toimihenkilönä toimii arkistosihteeri. Arkistonmuodostajille on nimetty arkistovastaavat, jotka toimivat yhteistyössä oman toimialueensa muiden työntekijöiden sekä arkistosihteerin kanssa asiakirjahallinnollisissa asioissa. Jokainen työntekijä, joka laatii tai pitää hallussaan asiakirjoja, vastaa niistä kunnes ne ennakolta määrätyn säilytysajan jälkeen hävitetään tai siirretään keskusarkistoon. Kaupungin asiakirjahallintoa ohjaa monien lakien ja määräysten lisäksi kaupungin oma arkistotoimen toimintaohje. Jokaiselle arkistonmuodostajalle on laadittu asiakirjahallinnan suunnitelma, jossa kerrotaan arkistonmuodostajan toimialueilla syntyneiden/saapuneiden asiakirjojen ja tietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja arkistoimisesta. Lisäksi on laadittu erillisiä ohjeita mm. henkilöasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjojen kirjaamisesta. Jos käsittelet työssäsi asiakirjoja, pyydä omalta arkistovastaavalta tai arkistosihteeriltä arkistotoimen toimintaohje, oman toimialueesi asiakirjahallinnan suunnitelma ja tarvitsemasi erillisohjeet. Niitä noudattamalla varmistat, että käsittelet asiakirjoja ja tietoja oikein oman tai asiakkaan oikeusturvan, tiedon säilymisen, omistusoikeuden takaamisen tai jonkun muun syyn takia Työ-/virkasuhteen päättyminen Määräaikainen työ-/virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Palvelussuhteen muut päättymistavat: purkaminen koeaikana purkaminen purkautuminen työntekijä tai työantaja irtisanoo työsopimuksen/virkasuhteen

9 Työntekijän irtisanoutuessa: 9 Jollei muusta sovita, työntekijän irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Työnantajan irtisanoessa: Työantajalla tulee olla irtisanomiseen laissa säädetty peruste. Peruste voi olla työntekijästä johtuva tai taloudellis-tuotannollinen. Työnantajan irtisanomisajat ovat 14 kalenteripäivästä 6 kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen. Työ-/ virkasuhteen purkaminen Työnantaja saa purkaa työantajan työ- tai virkasuhteen vain erittäin painavasta syystä. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksessa tai laista johtuvia työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työsopimuksen purkautuminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. (Oikeuskäytännön mukaan tämä koskee myös viranhaltijaa).

10 2. Työaika 10 Säännöllinen työaika määräytyy työntekijään sovellettavan työaikamuodon mukaan. Työaika on mainittu työsopimuksessa. Sovellettavan työajan määrää työnantaja. Yleiset työaikamuodot ovat yleistyöaika (38 h 15 min/vko), toimistotyöaika (36 h 15 min/vko), jaksotyöaika (esim. 114 h 45 min/3 vkoa) ja säännöllinen työaika 37 h viikossa. Säännöllisen työajan ylittävältä ajalta maksetaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset. 2.1 Liukuva työaika Kaupungintalolla ja kirjastolla työskentelevillä on käytössä liukuva työaika. Liukuvasta työajasta ja työajanseurannasta saat lisätietoja esimieheltäsi ja kaupungintalon neuvonnasta. 2.2 Päivittäiset lepoajat KVTES:n alaisen henkilöstön päivittäiset lepoajat: Pääsääntöisesti jokaiselle työntekijälle tulee antaa päivittäin vähintään puolen tunnin lepoaika = ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana hän voi esteettömästi poistua työpaikaltaan. Terveyskeskuksessa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa työskenteleville jaksotyöntekijöille on annettava heidän niin halutessa tilaisuus ateriointiin (maks min.) työaikana työpaikalla tai työantajan osoittamassa ao. laitoksen ruokalassa, mikäli siitä ei aiheudu työn kululle häiriötä. Kahvitauko Työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10 minuutin pituinen tauko, joka luetaan työaikaan ja jonka aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta.

11 3. Palkkaus 11 Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä lukien, kun hän on aloittanut virantoimituksen tai tehtävien hoitamisen. Palkkaus määräytyy voimassaolevien virka- tai työehtosopimusten mukaan. Kesätyöntekijöiden palkat ovat seuraavat: / 4 vkoa - alan opiskelijat /4 vkoa - kesätyöntekijälle, jolla on alalle vaadittava koulutus (tai lähes valmistuntu), aiempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä vastuullinen tehtävä voidaan palkkaa harkinnan mukaan maksaa / 4 vkoa Kesätyöntekijöiden palkanmaksupäivät vuonna 2009 ovat: - kuukausipalkkalaisilla kuukauden viimeinen päivä - tuntipalkkaisilla: aj maksupvä aj aj aj aj aj Palkanmaksatusta varten työntekijän on työsuhteen alkasessa viipymättä toimitettava tilinumero sekä verokortti palkanlaskentaan.

12 4. Työnteon keskeytykset Sairausloma Työntekijällä on oikeus saada sairauslomaa, jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi kykenemätön hoitamaan työtään. Saadakseen sairauslomaa työntekijän tulee olla kykenemätön tekemään omaa työtään ja osoittaa tämä yleensä lääkärintodistuksella. Todistus esimerkiksi lääkärissä käynnistä, tutkimuksista, kuntoutuksesta tai poliklinikalla käynnistä ei ole riittävä. Jos lääkäri on kirjoittanut työkyvyttömyystodistuksen taannehtivasti, hänen pitää perustella todistuksen taannehtivuus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (8 /1991) enintään kolmen päivän pituisen sairausloman syyn luotettavaksi selvitykseksi voidaan katsoa välittömästi tapahtuva työntekijän oma selvitys esimiehelle, joka kaupunginviraston johtosäännön perusteella myöntää sairausloman. Eli lääkärintodistusta ei tarvitse yleensä toimittaa. Tarvittaessa esimiehellä on oikeus vaatia työntekijältä terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 1 3 kalenteripäivää : välitön ilmoitus esimiehelle. Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 4 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle sekä hyväksyttävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys (esim. työterveyshoitajan todistus). (Kolmannen sairauspäivän jälkeen tulee työntekijän hankkia siis lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys). Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti yli 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle ja hyväksyttävä lääkärintodistus. Aina täytetään myös työloma-/virkavapaushakemus sekä tarvittaessa haetaan Kelan sairauspäiväraha (kun sairausloma on kestänyt väh. sairastumispäivän + 9 seuraavaa arkipäivää). Kelan sairauspäiväraha hakemuksen tekee aina työntekijä itse. Palkanlaskennasta ilmoitetaan Kelalle sairausajalta maksettu palkka omalla lomakkeellaan. Sairauspäivärahan hakemisesta saat lisätietoja ja tarvittavia lomakkeita palkanlaskennasta. Poissaolosta tehdään aina välitön ilmoitus esimiehelle. Ei riitä, että esim. kaupungintalolla työskentelevät ilmoittavat sairastumisestaan neuvontaan.

13 Toisaalta on myös huolehdittava siitä, että neuvonta on tietoinen henkilön poissaolosta. Tiedon toimittaa neuvontaan henkilö itse tai esimies Sairausloman palkallisuus Mikäli palvelussuhde on kestänyt yli 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saada sairausloman ajalta varsinainen palkka 60 ensimmäiseltä sairauslomapäivältä sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivän ajalta Mikäli palvelussuhde on kestänyt alle 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saman palvelussuhteen perusteella saada sairausloman ajalta palkka 14 kalenteripäivältä, jonka jälkeen ei suoriteta mitään palkkaetuja Lääkärin määräämä tutkimus Mikäli lääkäri antaa lähetteen tutkimuksiin sairauden toteamiseksi, tulee se tehdä pääsääntöisesti omalla vapaa-ajalla. Jos työntekijä joutuu käymään ko. tutkimuksissa todellisen tarpeen vuoksi työaikana, työantajan on järjestettävä vapautus. Tutkimuskäynnit eivät ole työaikaa. Todellinen tarve = tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Vain tutkimus ei siis : lääkärin tarkastukset (vrt. työnantajan määräämät terv. hoidolliset tutkimukset KVTES työaika 4 2 mom 4 kohta) kontrollikäynnit hoidossa käynnit fysikaaliset gynekologilla, hammas- tai silmälääkärillä käynnit, äitiyspolilla suoritettava raskauden seurantaan kuuluvat seulonta - ultraäänitutkimus ja rakenne- ultraäänitutkimus (asiakkaat varaavat suoraan itse ajan) Lääkärin määräämien tutkimusten joukkoon ei lueta myöskään useamman päivän kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka tehdään työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa tulevista lääkärin määräämistä tutkimusajoista työvuorosuunnittelua varten. 4.3 Työloma yksityisasioiden vuoksi Työntekijällä on mahdollisuus saada palkatonta työlomaa yksityisasioiden (esim. pääsykoe) vuoksi.

14 5. Suojavaatetus 14 Jos työnantaja on velvoittanut työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista työpukua tai määriteltyjä suojavaatetusta, työnantaja hankkii ja huoltaa tällaisen puvun tai vaatetuksen. Perehdyttämisen yhteydessä esimies antaa tarkemmat ohjeet mahdollisten suojavaatteiden käytöstä. 6. Työpaikkaruokailu Useimmissa kaupungin laitoksissa ja virastoissa on mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Ruokailukustannukset peritään palkanmaksun yhteydessä. Esimiehesi kertoo perehdytyksen yhteydessä toimipisteesi käytännöstä. 7. Työsuojelu Työsuojelusta työpaikalla vastaa jokainen siellä työskentelevä. Työntekijä on myös itse osaltaan vastuussa työpaikan työturvallisuudesta. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä ovat: työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet. Työsuojelutoimikunta käsittelee työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoa lähimmältä esimieheltäsi ja/tai työsuojeluvaltuutetulta. Työkohteeseesi ja työnkuvaasi liittyvät työturvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään perehdytyksen yhteydessä. 8. Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan kunta on järjestänyt työntekijöidensä työterveyshuollon Kurikan terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon henkilökunta: työterveyshuollon erikoislääkäri: Liisa Lempiäinen, ajanvaraus työterveyshoitajilta työterveyshoitajat: Anna-Liisa Ania, puh Päivi Rita-Luopa, puh työfysioterapeutti: Liisa Myllykoski, puh psykologi: Arja Saari, puh klo Vastaanotto: työterveyshoitajien sairausvastaanotto ma pe ilman ajanvarausta, muille vastaanotoille ajanvaraukset edellä olevista puhelinnumeroista.

15 Työterveyshuolto tekee mm. työpaikkaselvityksiä, joiden pohjalta arvioidaan työn ja työpaikan terveydellinen merkitys sekä määritellään työterveyshuollon muiden toimenpiteiden tarve. Tarkempaa tietoa työterveyshuollon toiminnasta saat työpaikallasi olevasta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta tai työterveyshuollosta Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu useasta eri tekijästä mm. organisaatiosta ja työyhteisöstä mm. johtaminen ja esimiestyö, työilmapiiri, yhteistyö, tiedonvälitys, työn jako työympäristöstä mm. työturvallisuus, työvälineet, työasennot henkilöstön osaamisesta mm. ammattitaito ja osaaminen henkilöstön toimintakyvystä ja terveydestä mm. henkilöstön voimavarat ja terveys Työnantajan tehtävänä on tukea henkilöstön ammatinhallinnan ja terveyden vahvistamista, hyviä liikunta- ja elintapoja sekä asenteita. Vastuu itsensä monipuolisesta kehittämisestä sekä fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpidosta on työntekijällä itsellään. Työnantaja on puolestaan vastuussa työyhteisöllisistä asioista kuten esimiestyö, työilmapiiri, yhteistoiminta, työolot. Kurikan kaupungilla toimii Tyhy-työryhmä. Työryhmässä on henkilöstön edustus jokaiselta osastolta. Ryhmä ideoi ja järjestää työhyvinvointia tukevaa toimintaa. 10. Vakuutus Kaupungin henkilöstö on lain mukaisesti vakuutettu työ- ja työmatkatapaturmien osalta. Työ- tai työmatkatapaturman sattuessa kerro tapaturmasta viipymättä esimiehelle. Esimies huolehtii edelleen ilmoittamisesta työsuojeluun, henkilöstöhallintoon sekä vakuutusyhtiölle. 11. Ryhmähenkivakuutus Kaupungin työntekijät kuuluvat ryhmähenkivakuutuksen piiriin.

16 12. Palkka- ja palvelussuhdetodistukset 16 Tarvittaessa voit pyytää palkkatodistuksen henkilöstöhallinnosta. Todistuksen palvelussuhteesta antaa lähin esimiehesi. 13. Eläketurva Pääsääntöisesti kaupungin työntekijät kuuluvat Kuntien eläkevakuutuksen piiriin. 14. Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalle henkilöstölle vaikutusmahdollisuus omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti työntekijän ja esimiehen välillä esim. päivittäisjohtamisen, kehityskeskustelun tai työpaikkakokouksen yhteydessä. Henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään yt-ryhmässä. Yt-ryhmässä on 5 työantajan ja 5 työntekijöiden edustajaa. 15. Kaupungin visio ja stategia Visio voidaan määritellä organisaation halutuksi tavoitetilaksi. Tällöin sen tehtävänä on antaa strategialle suunta, jota pitkin edetä. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Kurikan halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Kurikan vuoteen 2012 ulottuva visio on seuraava: Elämäniloa, elinvoimaa ja vastinetta rahoillesi kasvavassa ja viihtyisässä yrittäjäkaupunki Kurikassa Visiota täydentävät strategiset päämäärät vuoteen 2012 ovat: 1. Kurikka turvaa peruspalveluiden laadun ja saatavuuden. 2. Palveluja järjestetään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen erilaisia palvelujen tuottamistapoja. 3. Maapolitiikka sallii monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä.

17 4. Kurikka on vetovoimainen yrittäjäkaupunki. 5. Kuntatalous on tasapainossa. Omistajapolitiikka on hallittua ja tuottavaa. 6. Kurikka suhtautuu ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksiin. Kuntayhteistyö on tuloksellista. 7. Päätöksenteko ja johtaminen on pitkäjänteistä, keskustelevaa ja selkeään työnjakoon perustuvaa. 8. Henkilöstöjohtaminen on osaavaa, pitkäjänteistä ja avointa. 9. Henkilöstö on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. 17 Kokonaisuudessaan kaupungin strategian voit lukea esimerkiksi kaupungin nettisivuilta osoitteesta

18 16. Yhteystiedot Kurikan kaupunki PL 500, (Asematie 8) KURIKKA 18 puh. (06) fax (06) s-posti: Henkilöstöhallinto: Henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen, Palkkasihteeri Marja-Liisa Hellanmaa, (kuukausipalkat) Palkkasihteeri Marianne Tapanainen, (opettajat) Palkkasihteeri Leena Tuomisto, (tuntipalkat, kokouspalkkiot) Palkkasihteeri Marja-Leena Suokas, (perhepäivähoitajat) Työsuojelu: Työsuojelupäällikkö Rami Linna, Työsuojeluvaltuutetut: Perhepäivähoitaja Kirsti Lähdesmäki, puh (hallinto- ja talousosasto sekä sosiaali- ja terveysosasto) Lehtori Matti Mäkinen puh (sivistys- ja vapaa-ajanosasto, tekninen osasto) Talouspäällikkö Paula Antila (esimiesasemassa olevat) Tyhy-työryhmä 2009: Puheenjohtaja Marko Stenius, (hallinto- ja talousosasto) Sihteeri Riitta Seres, (hallinto- ja talousosasto) Jäsenet: Anna-Liisa Ania, (työterveyshuolto) Rami Linna, (työsuojelu) Merja Varin, (tekninen osasto) Elise Rantanen, (henkilöstöhallinto) Marja-Leena Peltonen, (perustuvaosasto) Ritva Rätti, (hallinto- ja talousosasto) Marjo Uitto, (hallinto- ja talousosasto) Markku Hyden (tekninen osasto) Outi Jalonen, (sivistysosasto) Pääluottamusmiehet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kirsti Lähdesmäki, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Hannu Rajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY, Aila Pienimäki, Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneiden ammattijärjestö Tehy, Margit Parkkamäki Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Marja Kujanpää, Kuntien tekniset, Juhani Eilola,

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot