Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas. Kesätyöntekijät"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas Kesätyöntekijät

2 2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Kaupungin hallinto 4 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Vaitiolovelvollisuus Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Internetin ohjeet Asiakirjojen käsittely Työ- /virkasuhteen päättyminen 8 2. Työaika Liukuva työaika Päivittäiset lepoajat Palkkaus Työnteon keskeytykset Sairausloma Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloman palkallisuus Lääkärin määräämä tutkimus Työloma yksityisasioiden vuoksi Suojavaatetus Työpaikkaruokailu Työsuojelu Työterveyshuolto Työhyvinvointi Vakuutus Ryhmähenkivakuutus Palkka- ja palvelussuhdetodistukset Eläketurva Yhteistoiminta Kaupungin visio ja strategia Yhteystiedot 18

3 Tervetuloa töihin Kurikan kaupungille! 3 Tähän henkilöstöoppaaseen on kerätty uudelle työntekijälle keskeisimmät tiedot mm. kaupungin organisaatiosta, palvelussuhteen ehdoista, ohjeista ja henkilöstöpolitiikasta. Tiedot koskevat myös viranhaltijoita ellei tekstissä ole erikseen muuta mainittu. Tämä opas annetaan jokaiselle uudelle työntekijälle perehdyttämisen yhteydessä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee henkilöä. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Kunnat tuottavat asukkailleen hyvinvointipalveluja. Ne vastaavat päivähoidon, koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhushuollon palveluista ja järjestävät vesi-, jäte- ja ympäristönhuollon kunnan alueella. Sivistystoimen alaan kuuluvat muun muassa peruskoulut, lukiot, ammattiopetus ja kirjastot. Sosiaalitoimen keskeisiä tehtäväalueita ovat lasten päivähoito, vanhustenhuolto ja sosiaalityö. Terveydenhuolto kattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Niillä on myös mahdollisuus järjestää palvelut ostamalla ne toiselta kunnalliselta tai yksityiseltä toimijalta. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät kuten työviihtyvyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa heistä on tehnyt töitä kunta-alalla vähintään kymmenen vuotta. Työyhteisöinä kunnat ovat tasa-arvoisia. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Myös naisten ja miesten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla. Kuntatyönantajat irtisanovat tai lomauttavat työntekijöitään erittäin harvoin muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei kunta-alalla juurikaan ole. Toivottavasti tämä opas auttaa Sinua perehtymään palvelussuhteesi ehtoihin ja kaupungin henkilöstöpolitiikkaan. Mikäli haluat lisää tietoa oppaassa kerrotuista tai kertomatta jääneistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä. Oppaan lopusta löydät yhteystiedot. Työniloa! Paavo Tyrväinen kaupunginjohtaja

4 Kurikan kaupungin organisaatiorakenne Kaupungin hallinto Osastopäälliköt: Hallinto- ja talousosasto: kaupunginsihteeri Martti Seppi Sivistys- ja vapaa-ajanosasto: sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa Perusturvaosasto: perusturvajohtaja Veli-Erkki Wiberg Tekninen osasto: tekninen johtaja Keijo Kentala

5 Kurikan kaupunki työnantajana 5 1. Työ- /virkasuhteen alkaminen Kesätyöntekijän kanssa tehdään työsopimus aina kirjallisena. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu vastikkeesta tekemään työnantajalle työtä, niin että tällä on työn johtamis- ja valvontaoikeus. Työantaja voi johto- ja valvontaoikeutensa nojalla määrätä miten, missä ja milloin työ tulee suorittaa. Työsopimuksessa sovitaan mm. maksettavasta palkasta ja työajasta. Työsopimuksen allekirjoittaa työantaja ja työntekijä. Työsopimus tehdään määräajaksi. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työsuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet alkavat siitä päivästä, jolloin työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työsopimuksen mukaiseen työhön Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan * lakien ja sopimusten antamaan suojaan * järjestäytymiseen * terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön velvollisuudet: * suorittaa työ huolellisesti * noudattaa työnjohdon ohjeita * kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta ** * pitää liike- ja ammattisalaisuus * ottaa huomioon työantajan etu **Mitä on kilpaileva toiminta? Työntekijä ei saa harjoittaa työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa tai tehdä työtä toiselle, joka harjoittaa tällaista toimintaa. Hän ei myöskään saa työsuhteen aikana ryhtyä valmistelemaan kilpailevaa toimintaa, jos tuota valmistelua voidaan pitää hyvän tavan vastaisena kilpailutekona Vaitiolovelvollisuus Lain mukaan työntekijä ei saa paljastaa salassa pidettävää tietoa, jonka hän on saanut tietoonsa tehtävässään. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita. Salassa pidettäviä tietoja ovat esimerkiksi kunnan liike- ja ammattisalaisuudet, terveydenhuollon potilasasiakirjat ja sosiaalitoimen asiakkaan saamat palvelut.

6 Esimiehesi kertoo perehdyttämisen yhteydessä tarkemmin vaitiolovelvollisuudestasi Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet oikeudet: * ottaa työhön * johtaa työtä * irtisanoa ja purkaa työsopimus velvollisuudet: * noudattaa lakeja ja sopimuksia * kohdella työntekijöitä tasapuolisesti * huolehtia työturvallisuudesta * antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista * edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä 1.4. Internetin ohjeet Yleistä Tietoverkkojen (Internetin ja sähköpostin) käyttöön liittyy tietosuojaa ja tietoturvaa vaarantavia tekijöitä, esim. virusten leviäminen. Tietoliikenneverkon toiminnan valvonta edellyttää liikenteen seurantaa. Vaaratilanteiden minimoimiseksi ja tietohallintoyksikön tehtävien joustavan hoidon vuoksi tietoverkkojen käyttäjille on asetettu seuraavia vaatimuksia: Muita kuin selaimella toimivia Internet-sovelluksia ei saa käyttää ilman tietohallinnon erillistä lupaa. Omien tai netistä haettujen sovellusten asentaminen työasemiin on kielletty. Tietohallinto antaa tarvittaessa luvan muiden ohjelmien asentamiseen. Tietohallinnolla on oikeus seurata ja valvoa työnantajan omistamien työasemien käyttöä, levyjen sisältöä, sähköpostiliikennettä ja yleistä verkkoliikennettä siten, kuin se kuormituksen seurannan, ohjelmistopäivitysten, vikatilanteiden selvittämisen, virustorjunnan tai muiden tietohallinnon normaalien tehtävien kannalta on tarpeen. Tietohallinnon työntekijöitä sitoo kirjesalaisuus ja vaitiolovelvollisuus. Sähköpostin käytön pelisäännöt Kaikessa sähköisessä viestinnässä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Sähköpostista annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään.

7 Yksityiskäyttö Rajoitukset Kaupungin tarjoamat työvälineet ovat tarkoitetut ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi käyttää kohtuullisesti ja pienimuotoisesti sähköpostia yksityiseen viestintään. Työntekijöiden yksityinen viestintä ei saa heikentää työviestinnän tehokkuutta tai työtehtävien hoitoa. Työvälineiden tai yrityksen sähköpostiosoitteen käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. Työntekijä ei saa käyttää sellaista omaa postijärjestelmää, joka mahdollistaa virusten leviämisen kaupungin verkkoon. Saapuvia viestejä ei pitäisi tietoturvasyistä automaattisesti jatkolähettää eteenpäin ulkopuolelle yksityisiin sähköpostiosoitteisiin (esim. kodin Internet-yhteyden postilaatikot tai webmail-palvelut). Ketjukirjeiden levittäminen, sähköpostimainonta sekä virusten tarkoituksellinen levittäminen on kielletty. Rasististen, poliittisten, seksististen ja hyvän tavan vastaisten sähköpostiviestien ja liitetiedostojen lähettäminen kaupungin järjestelmästä on kielletty. Yksityisyyden suojan vuoksi salassa pidettävää tai arkaluontoista tietoa ei saa lähettää sähköpostin kautta. Internetin käytön pelisäännöt Kaikessa käytössä on noudatettava näitä pelisääntöjä sekä huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta. Annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvotaan ja häiriö- ja väärinkäyttötilanteissa otetaan yhteys käyttäjään. Kaupungin tarjoamat työvälineet on tarkoitettu ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi kohtuullisesti käyttää Internetiä yksityiseen käyttöön työtehtävien tästä häiriintymättä ja noudattaen näissä ohjeissa kuvailtuja pelisääntöjä. Työntekijä vastaa kaikissa tilanteissa oman Internet-käyttönsä lainmukaisuudesta. Laittoman tai muita työntekijöitä loukkaavan materiaalin tallentaminen tai välittäminen on kiellettyä. Omien ohjelmien asennus on kielletty. Varsinkin tietoturvan kannalta vaarallisten ohjelmien, esimerkiksi P2P-ohjelmien, asentaminen ja käyttö on ehdottomasti kielletty. Tällaiset ohjelmat saattavat tietoturvan vaarantumisen lisäksi johtaa ohjelmien, musiikin tai elokuvien laittoman levityksen tapauksessa taloudellisiin korvausvaatimuksiin. Internetin ja työvälineiden käyttö muiden työnantajien töihin tai omiin sivuansioihin on kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. 7

8 1.5. Asiakirjojen käsittely 8 Eräät työntekijäät joutuu työtehtävissään laatimaan, lähettämään tai vastaanottamaan asiakirjoja. Asiakirjalla tarkoitetaan muistiinmerkittyä tietoa sisältävää todistuskappaletta, jolla voi olla käytännöllistä, oikeudellista tai tutkimuksellista arvoa. Asiakirja voi olla kirjallisen tai kuvallisen esityksen lisäksi myös esim. atk-tiedosto, äänite tai valokuva. Tällaiset työtehtävien johdosta syntyneet ja saapuneet asiakirjat ovat kaupungin omaisuutta ja niiden käsittelystä on annettu omat ohjeensa. Kaupungin organisaatiossa jokainen lautakunta on arkistonmuodostaja, jonka arkistoon ko. arkistonmuodostajan toimialueilla ja tehtävissä syntyneet ja saapuneet asiakirjat kuuluvat. Kaupunginhallituksen alaisena arkistotointa johtavana toimihenkilönä toimii arkistosihteeri. Arkistonmuodostajille on nimetty arkistovastaavat, jotka toimivat yhteistyössä oman toimialueensa muiden työntekijöiden sekä arkistosihteerin kanssa asiakirjahallinnollisissa asioissa. Jokainen työntekijä, joka laatii tai pitää hallussaan asiakirjoja, vastaa niistä kunnes ne ennakolta määrätyn säilytysajan jälkeen hävitetään tai siirretään keskusarkistoon. Kaupungin asiakirjahallintoa ohjaa monien lakien ja määräysten lisäksi kaupungin oma arkistotoimen toimintaohje. Jokaiselle arkistonmuodostajalle on laadittu asiakirjahallinnan suunnitelma, jossa kerrotaan arkistonmuodostajan toimialueilla syntyneiden/saapuneiden asiakirjojen ja tietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja arkistoimisesta. Lisäksi on laadittu erillisiä ohjeita mm. henkilöasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjojen kirjaamisesta. Jos käsittelet työssäsi asiakirjoja, pyydä omalta arkistovastaavalta tai arkistosihteeriltä arkistotoimen toimintaohje, oman toimialueesi asiakirjahallinnan suunnitelma ja tarvitsemasi erillisohjeet. Niitä noudattamalla varmistat, että käsittelet asiakirjoja ja tietoja oikein oman tai asiakkaan oikeusturvan, tiedon säilymisen, omistusoikeuden takaamisen tai jonkun muun syyn takia Työ-/virkasuhteen päättyminen Määräaikainen työ-/virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Palvelussuhteen muut päättymistavat: purkaminen koeaikana purkaminen purkautuminen työntekijä tai työantaja irtisanoo työsopimuksen/virkasuhteen

9 Työntekijän irtisanoutuessa: 9 Jollei muusta sovita, työntekijän irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Työnantajan irtisanoessa: Työantajalla tulee olla irtisanomiseen laissa säädetty peruste. Peruste voi olla työntekijästä johtuva tai taloudellis-tuotannollinen. Työnantajan irtisanomisajat ovat 14 kalenteripäivästä 6 kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen. Työ-/ virkasuhteen purkaminen Työnantaja saa purkaa työantajan työ- tai virkasuhteen vain erittäin painavasta syystä. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksessa tai laista johtuvia työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työsopimuksen purkautuminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään 7 päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. (Oikeuskäytännön mukaan tämä koskee myös viranhaltijaa).

10 2. Työaika 10 Säännöllinen työaika määräytyy työntekijään sovellettavan työaikamuodon mukaan. Työaika on mainittu työsopimuksessa. Sovellettavan työajan määrää työnantaja. Yleiset työaikamuodot ovat yleistyöaika (38 h 15 min/vko), toimistotyöaika (36 h 15 min/vko), jaksotyöaika (esim. 114 h 45 min/3 vkoa) ja säännöllinen työaika 37 h viikossa. Säännöllisen työajan ylittävältä ajalta maksetaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset. 2.1 Liukuva työaika Kaupungintalolla ja kirjastolla työskentelevillä on käytössä liukuva työaika. Liukuvasta työajasta ja työajanseurannasta saat lisätietoja esimieheltäsi ja kaupungintalon neuvonnasta. 2.2 Päivittäiset lepoajat KVTES:n alaisen henkilöstön päivittäiset lepoajat: Pääsääntöisesti jokaiselle työntekijälle tulee antaa päivittäin vähintään puolen tunnin lepoaika = ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana hän voi esteettömästi poistua työpaikaltaan. Terveyskeskuksessa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa työskenteleville jaksotyöntekijöille on annettava heidän niin halutessa tilaisuus ateriointiin (maks min.) työaikana työpaikalla tai työantajan osoittamassa ao. laitoksen ruokalassa, mikäli siitä ei aiheudu työn kululle häiriötä. Kahvitauko Työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10 minuutin pituinen tauko, joka luetaan työaikaan ja jonka aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta.

11 3. Palkkaus 11 Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä lukien, kun hän on aloittanut virantoimituksen tai tehtävien hoitamisen. Palkkaus määräytyy voimassaolevien virka- tai työehtosopimusten mukaan. Kesätyöntekijöiden palkat ovat seuraavat: / 4 vkoa - alan opiskelijat /4 vkoa - kesätyöntekijälle, jolla on alalle vaadittava koulutus (tai lähes valmistuntu), aiempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä vastuullinen tehtävä voidaan palkkaa harkinnan mukaan maksaa / 4 vkoa Kesätyöntekijöiden palkanmaksupäivät vuonna 2009 ovat: - kuukausipalkkalaisilla kuukauden viimeinen päivä - tuntipalkkaisilla: aj maksupvä aj aj aj aj aj Palkanmaksatusta varten työntekijän on työsuhteen alkasessa viipymättä toimitettava tilinumero sekä verokortti palkanlaskentaan.

12 4. Työnteon keskeytykset Sairausloma Työntekijällä on oikeus saada sairauslomaa, jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi kykenemätön hoitamaan työtään. Saadakseen sairauslomaa työntekijän tulee olla kykenemätön tekemään omaa työtään ja osoittaa tämä yleensä lääkärintodistuksella. Todistus esimerkiksi lääkärissä käynnistä, tutkimuksista, kuntoutuksesta tai poliklinikalla käynnistä ei ole riittävä. Jos lääkäri on kirjoittanut työkyvyttömyystodistuksen taannehtivasti, hänen pitää perustella todistuksen taannehtivuus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (8 /1991) enintään kolmen päivän pituisen sairausloman syyn luotettavaksi selvitykseksi voidaan katsoa välittömästi tapahtuva työntekijän oma selvitys esimiehelle, joka kaupunginviraston johtosäännön perusteella myöntää sairausloman. Eli lääkärintodistusta ei tarvitse yleensä toimittaa. Tarvittaessa esimiehellä on oikeus vaatia työntekijältä terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus Menettelyohjeet sairauslomissa Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 1 3 kalenteripäivää : välitön ilmoitus esimiehelle. Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti 4 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle sekä hyväksyttävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys (esim. työterveyshoitajan todistus). (Kolmannen sairauspäivän jälkeen tulee työntekijän hankkia siis lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys). Sairausloma kestää yhdenjaksoisesti yli 5 kalenteripäivää: välitön ilmoitus esimiehelle ja hyväksyttävä lääkärintodistus. Aina täytetään myös työloma-/virkavapaushakemus sekä tarvittaessa haetaan Kelan sairauspäiväraha (kun sairausloma on kestänyt väh. sairastumispäivän + 9 seuraavaa arkipäivää). Kelan sairauspäiväraha hakemuksen tekee aina työntekijä itse. Palkanlaskennasta ilmoitetaan Kelalle sairausajalta maksettu palkka omalla lomakkeellaan. Sairauspäivärahan hakemisesta saat lisätietoja ja tarvittavia lomakkeita palkanlaskennasta. Poissaolosta tehdään aina välitön ilmoitus esimiehelle. Ei riitä, että esim. kaupungintalolla työskentelevät ilmoittavat sairastumisestaan neuvontaan.

13 Toisaalta on myös huolehdittava siitä, että neuvonta on tietoinen henkilön poissaolosta. Tiedon toimittaa neuvontaan henkilö itse tai esimies Sairausloman palkallisuus Mikäli palvelussuhde on kestänyt yli 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saada sairausloman ajalta varsinainen palkka 60 ensimmäiseltä sairauslomapäivältä sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivän ajalta Mikäli palvelussuhde on kestänyt alle 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus saman kalenterivuoden aikana saman palvelussuhteen perusteella saada sairausloman ajalta palkka 14 kalenteripäivältä, jonka jälkeen ei suoriteta mitään palkkaetuja Lääkärin määräämä tutkimus Mikäli lääkäri antaa lähetteen tutkimuksiin sairauden toteamiseksi, tulee se tehdä pääsääntöisesti omalla vapaa-ajalla. Jos työntekijä joutuu käymään ko. tutkimuksissa todellisen tarpeen vuoksi työaikana, työantajan on järjestettävä vapautus. Tutkimuskäynnit eivät ole työaikaa. Todellinen tarve = tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Vain tutkimus ei siis : lääkärin tarkastukset (vrt. työnantajan määräämät terv. hoidolliset tutkimukset KVTES työaika 4 2 mom 4 kohta) kontrollikäynnit hoidossa käynnit fysikaaliset gynekologilla, hammas- tai silmälääkärillä käynnit, äitiyspolilla suoritettava raskauden seurantaan kuuluvat seulonta - ultraäänitutkimus ja rakenne- ultraäänitutkimus (asiakkaat varaavat suoraan itse ajan) Lääkärin määräämien tutkimusten joukkoon ei lueta myöskään useamman päivän kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka tehdään työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa tulevista lääkärin määräämistä tutkimusajoista työvuorosuunnittelua varten. 4.3 Työloma yksityisasioiden vuoksi Työntekijällä on mahdollisuus saada palkatonta työlomaa yksityisasioiden (esim. pääsykoe) vuoksi.

14 5. Suojavaatetus 14 Jos työnantaja on velvoittanut työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista työpukua tai määriteltyjä suojavaatetusta, työnantaja hankkii ja huoltaa tällaisen puvun tai vaatetuksen. Perehdyttämisen yhteydessä esimies antaa tarkemmat ohjeet mahdollisten suojavaatteiden käytöstä. 6. Työpaikkaruokailu Useimmissa kaupungin laitoksissa ja virastoissa on mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Ruokailukustannukset peritään palkanmaksun yhteydessä. Esimiehesi kertoo perehdytyksen yhteydessä toimipisteesi käytännöstä. 7. Työsuojelu Työsuojelusta työpaikalla vastaa jokainen siellä työskentelevä. Työntekijä on myös itse osaltaan vastuussa työpaikan työturvallisuudesta. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä ovat: työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet. Työsuojelutoimikunta käsittelee työsuojeluun liittyviä asioita. Työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoa lähimmältä esimieheltäsi ja/tai työsuojeluvaltuutetulta. Työkohteeseesi ja työnkuvaasi liittyvät työturvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään perehdytyksen yhteydessä. 8. Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan kunta on järjestänyt työntekijöidensä työterveyshuollon Kurikan terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon henkilökunta: työterveyshuollon erikoislääkäri: Liisa Lempiäinen, ajanvaraus työterveyshoitajilta työterveyshoitajat: Anna-Liisa Ania, puh Päivi Rita-Luopa, puh työfysioterapeutti: Liisa Myllykoski, puh psykologi: Arja Saari, puh klo Vastaanotto: työterveyshoitajien sairausvastaanotto ma pe ilman ajanvarausta, muille vastaanotoille ajanvaraukset edellä olevista puhelinnumeroista.

15 Työterveyshuolto tekee mm. työpaikkaselvityksiä, joiden pohjalta arvioidaan työn ja työpaikan terveydellinen merkitys sekä määritellään työterveyshuollon muiden toimenpiteiden tarve. Tarkempaa tietoa työterveyshuollon toiminnasta saat työpaikallasi olevasta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta tai työterveyshuollosta Työhyvinvointi Työhyvinvointi koostuu useasta eri tekijästä mm. organisaatiosta ja työyhteisöstä mm. johtaminen ja esimiestyö, työilmapiiri, yhteistyö, tiedonvälitys, työn jako työympäristöstä mm. työturvallisuus, työvälineet, työasennot henkilöstön osaamisesta mm. ammattitaito ja osaaminen henkilöstön toimintakyvystä ja terveydestä mm. henkilöstön voimavarat ja terveys Työnantajan tehtävänä on tukea henkilöstön ammatinhallinnan ja terveyden vahvistamista, hyviä liikunta- ja elintapoja sekä asenteita. Vastuu itsensä monipuolisesta kehittämisestä sekä fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpidosta on työntekijällä itsellään. Työnantaja on puolestaan vastuussa työyhteisöllisistä asioista kuten esimiestyö, työilmapiiri, yhteistoiminta, työolot. Kurikan kaupungilla toimii Tyhy-työryhmä. Työryhmässä on henkilöstön edustus jokaiselta osastolta. Ryhmä ideoi ja järjestää työhyvinvointia tukevaa toimintaa. 10. Vakuutus Kaupungin henkilöstö on lain mukaisesti vakuutettu työ- ja työmatkatapaturmien osalta. Työ- tai työmatkatapaturman sattuessa kerro tapaturmasta viipymättä esimiehelle. Esimies huolehtii edelleen ilmoittamisesta työsuojeluun, henkilöstöhallintoon sekä vakuutusyhtiölle. 11. Ryhmähenkivakuutus Kaupungin työntekijät kuuluvat ryhmähenkivakuutuksen piiriin.

16 12. Palkka- ja palvelussuhdetodistukset 16 Tarvittaessa voit pyytää palkkatodistuksen henkilöstöhallinnosta. Todistuksen palvelussuhteesta antaa lähin esimiehesi. 13. Eläketurva Pääsääntöisesti kaupungin työntekijät kuuluvat Kuntien eläkevakuutuksen piiriin. 14. Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalle henkilöstölle vaikutusmahdollisuus omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti työntekijän ja esimiehen välillä esim. päivittäisjohtamisen, kehityskeskustelun tai työpaikkakokouksen yhteydessä. Henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään yt-ryhmässä. Yt-ryhmässä on 5 työantajan ja 5 työntekijöiden edustajaa. 15. Kaupungin visio ja stategia Visio voidaan määritellä organisaation halutuksi tavoitetilaksi. Tällöin sen tehtävänä on antaa strategialle suunta, jota pitkin edetä. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Kurikan halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Kurikan vuoteen 2012 ulottuva visio on seuraava: Elämäniloa, elinvoimaa ja vastinetta rahoillesi kasvavassa ja viihtyisässä yrittäjäkaupunki Kurikassa Visiota täydentävät strategiset päämäärät vuoteen 2012 ovat: 1. Kurikka turvaa peruspalveluiden laadun ja saatavuuden. 2. Palveluja järjestetään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen erilaisia palvelujen tuottamistapoja. 3. Maapolitiikka sallii monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä.

17 4. Kurikka on vetovoimainen yrittäjäkaupunki. 5. Kuntatalous on tasapainossa. Omistajapolitiikka on hallittua ja tuottavaa. 6. Kurikka suhtautuu ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksiin. Kuntayhteistyö on tuloksellista. 7. Päätöksenteko ja johtaminen on pitkäjänteistä, keskustelevaa ja selkeään työnjakoon perustuvaa. 8. Henkilöstöjohtaminen on osaavaa, pitkäjänteistä ja avointa. 9. Henkilöstö on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. 17 Kokonaisuudessaan kaupungin strategian voit lukea esimerkiksi kaupungin nettisivuilta osoitteesta

18 16. Yhteystiedot Kurikan kaupunki PL 500, (Asematie 8) KURIKKA 18 puh. (06) fax (06) s-posti: Henkilöstöhallinto: Henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen, Palkkasihteeri Marja-Liisa Hellanmaa, (kuukausipalkat) Palkkasihteeri Marianne Tapanainen, (opettajat) Palkkasihteeri Leena Tuomisto, (tuntipalkat, kokouspalkkiot) Palkkasihteeri Marja-Leena Suokas, (perhepäivähoitajat) Työsuojelu: Työsuojelupäällikkö Rami Linna, Työsuojeluvaltuutetut: Perhepäivähoitaja Kirsti Lähdesmäki, puh (hallinto- ja talousosasto sekä sosiaali- ja terveysosasto) Lehtori Matti Mäkinen puh (sivistys- ja vapaa-ajanosasto, tekninen osasto) Talouspäällikkö Paula Antila (esimiesasemassa olevat) Tyhy-työryhmä 2009: Puheenjohtaja Marko Stenius, (hallinto- ja talousosasto) Sihteeri Riitta Seres, (hallinto- ja talousosasto) Jäsenet: Anna-Liisa Ania, (työterveyshuolto) Rami Linna, (työsuojelu) Merja Varin, (tekninen osasto) Elise Rantanen, (henkilöstöhallinto) Marja-Leena Peltonen, (perustuvaosasto) Ritva Rätti, (hallinto- ja talousosasto) Marjo Uitto, (hallinto- ja talousosasto) Markku Hyden (tekninen osasto) Outi Jalonen, (sivistysosasto) Pääluottamusmiehet: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kirsti Lähdesmäki, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Hannu Rajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY, Aila Pienimäki, Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneiden ammattijärjestö Tehy, Margit Parkkamäki Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Marja Kujanpää, Kuntien tekniset, Juhani Eilola,

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen(ohm 132 b)

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen(ohm 132 b) Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Lääkärissä käynnit, terveydenhoidolliset tutkimukset, tarkastukset ja hoidot

Lääkärissä käynnit, terveydenhoidolliset tutkimukset, tarkastukset ja hoidot Lääkärissä käynnit, terveydenhoidolliset tutkimukset, tarkastukset ja hoidot Ohjeen perusteet ja pääsääntö - KVTES:n työaikaluku III, 4 2 momentti, kohdat 4 ja 5 - kunnan taloussääntö ja sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Henkilöstön toimintaohje sairastumistilanteessa on liitteenä 4. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, 040 354 6661)

Henkilöstön toimintaohje sairastumistilanteessa on liitteenä 4. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, 040 354 6661) OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 117 14.04.2014 Kemijärven kaupungin toimintaohje sairastumistilanteissa KH 117 Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.10.2011 258 työkyvyn varhaisen tukemisen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot