Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti KH 38 Perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Lohjan kaupungin omistamat va paa ra hoit tei set osakehuoneistot asetetaan myyntiin niiden vapautuessa. Hellin Tilli on päivätyllä testamentillaan määrännyt, että hänen kuo le man sa jälkeen Asunto Oy Tallaanpuiston osakkeet nro , jot ka oi keut ta vat huoneiston D 11 hallintaan osoitteessa Toivonkuja 2 D, Kar ja loh ja, siirtyvät täydellä omistusoikeudella Karjalohjan kunnan omis tuk seen. Hellin Tilli ei määrännyt testamentissaan muita ehtoja asuinhuo neis toon sa liittyen. Karjalohjan kuntaliitoksen myötä alkaen huo neis ton omistusoikeus on Lohjan kaupungilla. Olavi Nurmi on Lohjan kaupungin Karjalohjan palvelu pis teeseen jättämällään kirjeellä kertonut seuraavaa: Olin var ta vas ten kutsuttuna todistajana yhdessä Heikki Uusi-Äijön kanssa tilaisuudessa, jossa Hellin Pauliina Tilli ilmoitti viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa. Hel lin Tilli määräsi rahavaransa Karjalohjan seurakunnalle käytettäväksi ki vi kirkon kunnostukseen ym., mikä onkin jo toteutunut. As. Oy Tallaanpuiston osak keet n:t , jotka oikeuttavat huoneiston D 11 hallintaan osoittees sa Toivonkuja Karjalohjalla Hellin Tilli määräsi täydellä omistus oi keu del la Karjalohjan kunnalle. Minulle testamentin laa ti mis ti lai suu dessa tuli selväksi se, että Hellin Tilli tarkoitti asunnon tai siitä saatavan tulon käyt tä mis tä yksinomaan karjalohjalaisten hyväksi. Asun to Oy Karjalohjan Tallaanpuiston huoneisto D 11 on ri vi ta lon pää tyasun to, jossa on 3 h+kk+s, 66 m². Huoneisto on tyydyttävässä, al ku pe räises sä kunnossa. Sen lattiat ovat muovimattoa ja seinät ovat maalatut ja osin tapetoidut. Pesutilojen lattia on muovimattoa ja seinät ovat laa toi te tut. Huo neis tos sa on sähkölämmitys. Piha-alue on avoin. Taru Leino SKV Kiinteis tön vä li tys Oy:sta on arvioinut huoneiston velattomaksi myyntihinnaksi euroa. Huo neis toon ei kohdistu yhtiölainaa ja sen yhtiövastike on täl lä hetkellä noin 150 euroa/kk. Karjalohjalla vuokra-asuntotilanne on viimeisen vuoden aikana ollut asunnon ha ki joi den kannalta erittäin hyvä, sillä huoneistoja on vapautunut selkeäs ti enemmän kuin on kysyntää. Vapautuneita vuokra-asuntoja on yleensä jouduttu tarjoamaan usealle hakijalle ennen kuin ne on saatu täy tet tyä. Osa vapautuneista on ollut varsin pitkään tyhjänä johtuen kysynnän vä häisyy des tä ja tarjotun asunnon kieltäytymisistä. Vuokra-asuntojen ko ko naiskäyt tö as te Karjalohjan, Nummen ja Pusulan alueilla oli vuonna 2013 al le 90 prosenttia, kun se kanta-lohjalla oli noin 98 prosenttia. Kaikki va pau tuneet yksittäiset vapaarahoitteiset asunto-osakehuoneistot on kan ta-loh jal la viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana poikkeuksetta lai tettu myyntiin. Karjalohjan alueella on si ten tarpeellista jonkin verran vähentää vuokra-asun to kan taa, sillä asun to jen tyhjilläänolo aiheuttaa erittäin merkittävän

2 ra sit teen sekä Kiinteistö Oy Pas sin pel lol le että Kiinteistö Oy Keppíhe vo selle (ja niiden asukkaille), jotka fuu sioi daan osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä lukien. Myös kau pun gin suoraan omistaman vuok ra-asun tokan nan käyttöasteen al hai suus Karjalohjan alueella rasittaa pe rus tur va toimen talousarviota. Vuok ra-asun to jen kysyntätarve kyetään tyy dyt tä mään hieman nykyistä pie nem mäl lä asuntokannalla taloudellisemmin, mitä Lohjan kasvustrategiakin (ta voit tei na mm. tasapainoinen talous ja omai suu den tehokas käyttö) edel lyt tää. Siten Asunto Oy Tal laan puis ton huo neis ton asettaminen myyntiin on kaupungin kasvustrategian mukaista ja myös asuntopoliittisesti ja taloudellisesti erittäin perusteltua. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola ja asuntopäällikkö Kati Kau konie mi) Kj asian jättämisestä pöydälle 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuiston osakkeet , jotka oikeuttavat huoneiston D 11 hallintaan, euron velat to mal la kauppahinnalla; 2. valtuuttaa perusturvalautakunnan tekemään huoneiston myynnin jäl keen kaupunginhallitukselle esityksen siitä, miten huoneiston myyn ti hin ta käy tetään; 3. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kans sa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asun topääl li kön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen kau pun gin hal li tuk sen puo les ta; sekä 4. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kaup pa hin nal la ja al le kir joit ta maan huoneiston kauppakirjan. Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila esitti, että kaupunginhallitus päät täi si jättää asian pöydälle. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne esitti jäsen Petteri Åströmin kannat ta ma na, että päätösesityksen kohta 2 hyväksyttäisiin seuraavassa muodos sa: esittää perusturvalautakunnalle että asunnon myyntituotto käytetään karja loh ja lais ten ikäihmisten päivätoimintaan ja ruokapalveluihin. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä si ten, että kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Alanteen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan päätös esi tys tä kannattivat jäsenet Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Tuija Piek ka ja Leo Rintanen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Alanteen

3 muu tos esi tys tä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Sari Hut tu-méling, Hannele Maittila, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Vir ta nen ja Petteri Åström. Kaupunginjohtajan päätösesitys sai viisi (5) ään tä ja jäsen Alanteen muutosesitys seitsemän (7) ääntä. esityksen kohdat 1, 3 ja 4 hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti asettaa myyntiin Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuiston osakkeet , jotka oikeuttavat huoneiston D 11 hallintaan, euron velat to mal la kauppahinnalla; 2. esittää perusturvalautakunnalle että asunnon myyntituotto käytetään karja loh ja lais ten ikäihmisten päivätoimintaan ja ruokapalveluihin; 3. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kans sa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asun topääl li kön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen kau pun gin hal li tuk sen puo les ta; sekä 4. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kaup pa hin nal la ja al le kir joit ta maan huoneiston kauppakirjan. Kaupunginhallituksen kokouksesta lainattu teksti: "Leena Aitolahden aloitteessa on nostettu esiin Tupalan ruuan tason saatta mi nen / nostaminen samalle tasolle kuin se oli itsenäisen Karjalohjan kun nan aikana. Aitolahden näkemys asiasta on, että Hellin Tillin tes ta mentti va roil la eli huoneiston myynnistä saaduilla tuotoilla palautetaan Tu pa lan keittiön ruokalistat vanhaan aikaan. Hän toivoo, että Tupalassa olisi omat ruokalistat poiketen Lohjan muusta ruokahuollosta. Lohjan kaupungin ruokahuolto laatii kiertävät listat, jotka ovat samat kaikkial la Lohjalla eri yksiköissä. Tätä käytännettä ei ole mahdollista muuttaa. Tu pa las sa, Niilonpirtissä ja Pusulan terveyskeskuksessa on käytössä ns."keltaiset kahviliput", joita vierailija voi ostaa tasarahalla. Lipun hinta on 2, ja kolmella lipulla saa lounaan, yhdellä kahvin ja pullan, ja kahdella aamu pa lan. Edellä mainituissa paikoissa vierailijat voivat siis jo ny ky käy tännön mukaan ruokailla joko maksamalla edellä mainituilla keltaisilla "kah vi lipuil la" tai vaihtoehtoisesti maksamalla käteisellä rahalla. Keittiöt tilittävät nä mä pienet käteiskassat palvelupisteisiin sekä Karjalohjalla että Num mella. Tällä käytännöllä keittiöhenkilökunnan tehtäväkuvaan ei sisällytetä varsi nais ta tilitystä, vaan palvelupisteen henkilökunta hoitaa tilitykset ja täsmäy tyk set. Vastaavasti asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun eikä ketään tarvitse käännyttää pois keittiöltä sen vuoksi, että liput /rahat eivät kelpaa. Taloushallinnon kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmennyt, että var si nais ta CPU-kassajärjestelmää ei ole järkevää taloudellisista syistä hank kia, koska ruokalippujen myynti euroissa on kuitenkin hyvin mi ni maalis ta suhteessa kassajärjestelmän hankintahintaan.

4 Lohjalla on käytössä samat ruokalistat, niin päiväkodeissa, kouluissa ja vanhuspuolella. Tämä siksi, että kaikkia Lohjalaisia kohdellaan tasa ver tai ses ti, ja ravintosuosituksia noudatetaan kaikissa eri ryh missä. Tätä käytäntöä ei voi muuttaa. Aitolahden aloitteessa on puututtu kassatoimintojen poistumiseen Tupalan keit tiös tä kuntaliitoksen yhteydessä. Perusteena on kassatoimintojen keskit tä mi nen, sisäisen tarkastuksen näkökulmasta pienistä kassoista on py ritty mahdollisuuksien mukaan pois. Vastaavasti kaupungin palvelupiste sijait see aivan Tupalan vieressä ja sieltä voi ostaa ruokalippuja au ki olo ai koina.tältä osin käytännettä ei ole syytä muuttaa. Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että asiakaskunta on pääosin tyy tyväis tä, mahdollisuus käteismaksuun on koettu positiivisena ja myös kauem paa tulevia vieraita /omaisia pystytään tällä systeemillä palvelemaan. Tässä vaiheessa valmistelua ei voida ottaa kantaa Hellin Tillin tes ta menttiin, koska asia kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan ja sieltä saadaan valmistelun edetessä näkemys myös testamenttivarojen käyttöä koskien. (Hanna-Maria Grandell, Jere Jantunen) Kj Hyväksyttiin ) merkitä tiedoksi selvityksen koskien aloitetta ruokapalveluista Kar ja lohjan alueella; 2) todeta, että Hellin Tillin testamenttiasia on annettu perusturvatoimeen sel vi tet tä väk si ja kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan; sekä 3) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi. Perusturvatoimessa on valmisteltu Hellin Tillin testamenttivarojen käyttöä si ten, että ne pysyvästi lisäävät karjalohjalaisten vanhusten hyvinvointia ja mah dol lis ta vat entistä useamman ikäihmisen asuvan kotikulmillaan te hoste tus sa asumispalvelussa. Samalla perusturvatoimen tavoitteena on edistää kaupunginvaltuuston hyväksymän Lohjan kaupungin kasvustrategian ja toimialoille asetettujen tuottavuusohjelman toteutumista. Kaupunginhallitus on päättänyt kaikkia kaupungin toimintoja koske van tuottavuushankkeen käynnistämisestä ja kaupunginvaltuusto on mer kin nyt sen tiedokseen. Tuottavuushankkeen tavoitteen 3 mukaan "Laki sää teis ten ja vapaaehtoisten tehtävien palvelutaso ja palveluverkko sel vite tään ja mitoitetaan siten, että tavoite 1 (eli Lohjan kaupungin vuosikate nou see kolmessa vuodessa lähelle 20 miljoonaa euroa) voidaan saa vuttaa". Kaupungin itse tuottamien tehostettujen asumispalvelujen tuottavuuden lisääminen niis sä yksiköissä, joissa hoitopäivähinta on korkein, on eräs pe rus tur va toi men keskeinen tuottavuushanke. Karjalohjalla sijaitsevien ja hallinnollisesti yh dis ty vien Tupalan ja Kotolan hoitopäivähintaa voidaan saada lä hem mäs keskimääräistä hintaa, jos

5 Tupalaan saadaan muutostöiden avul la lisättyä asumispalvelupaikkoja. Perusturvalautakunnan hyväksymässä Lohjan kasvustrategian toi men pi de oh jel mas sa, jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen , todetaan, että talouden tasapainottamiseksi "edistetään pe rustur va toi men tilojen tehokasta ja monipuolista käyttöä sekä osallistutaan aktii vi ses ti tuottavuushankkeeseen ja tuottavuuden jatkuvaan pa ran ta miseen". Perusturvatoimi on yhdessä teknisen toimen kanssa laatinut alustavan suunnitelman, jol la Tupalaan saadaan lisättyä kolme asuinhuonetta saniteettitiloineen tii vis tä mäl lä nykyistä tilaohjelmaa. Asumispalvelupaikkojen määrän nostaminen kymmenestä 13:een merkitsee karjalohjalaisittain merkittävää asumispalvelujen li sään ty mis tä (+ yli 25 prosenttia) ja huomattavaa tuottavuuden kasvua. Tek ni nen toimi ja perusturvatoimi arvioivat, että Hellin Tillin testamenttaaman huoneiston myynnissä saatu ,67 euron nettosummalla muutostyöt pystytään rahoittamaan. Täsmällinen kus tan nus ar vio ja rahoitussuunnitelma laaditaan perusturvalautakunnan pe ri aa te pää tök sen jälkeen. Ptj Perusturvalautakunta päättää käyttää Hellin Tillin Karjalohjan kunnalle osoit ta mat testamenttivarat karjalohjalaisten vanhusten hyvinvointiin pysyvästi siten, että Tupalaan tehtävillä muutostöillä sinne lisätään kol me tehostettua asumispalvelupaikkaa. Hyväksyttiin

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot