Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut."

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja Urakkakohde sijaitsee Mäntsälän kunnassa. Kohde käsittää kiinteistön kunnostettavaksi esitetyn alueen. Urakkaan kuuluu pilaantuneen maaperän kunnostus massanvaihdolla. Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. Mäntsälän kunta Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Tilaajan yhteyshenkilö on: Sopimusasioissa Kaupungininsinööri Pekka Savolainen Puhelin Sähköposti Teknisluonteisissa asioissa Yhteyshenkilö Pekka Savolainen Puhelin Sähköposti Rakennuttajan edustaja pilaantuneen maan kunnostukseen liittyvissä asioissa: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yhteyshenkilö Teemu Siika Puhelin Sähköposti 03 Suunnittelija ja valvojat Rakennuttaja nimeää työlle työmaavalvojan ja ympäristöteknisen valvojan.

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 2 (8) 04 Työn laajuus Työ sisältää pilaantuneen maan massanvaihdon sekä siihen liittyvät urakkaohjelman mukaiset muut työt kohdassa 01 mainitulla alueella rakennuttajan asettaman ympäristöteknisen valvojan määräämässä laajuudessa. Urakka käsittää seuraavat työt materiaalihankintoineen: työmaan esivalmistelut (mukaan lukien työmaakoppi), vanhojen rakenteiden purku, liikennejärjestelyiden hoitaminen, työmaa-alueiden aitaus siten, että kulloinkin työn alla oleva alue on aidattu, pilaantuneen maan kaivu, pilaantuneen maan ja mahdollisten jätteiden kuormaus ja kuljetus vastaanottopaikkoihin, mahdollisten puhtaiden pintamaiden kaivu, siirto ja välivarastointi kohteeseen, mahdollisesti täyttöihin kelpaamattoman puhtaan maan kuljetus maankaatopaikalle, jätteiden erottelu tarvittaessa välppäämällä tai seulomalla kaivantojen täyttö ja tiivistys puhtailla mailla (puhtaat kaivumaat ja/tai ulkopuolelta tuodut puhtaat maat) alkuperäiselle tai rakennuttajan määräämälle tasolle, viimeistelyt ja siivoukset Urakoitsija toimittaa pilaantuneet maat ja muut jätteet rakennuttajan osoittamaan erilliselle vastaanottajalle. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. 05 Rakennuttajan tehtävät Pilaantuneen maan kaivun valvontaan rakennuttaja nimeää asiantuntijan, jonka tehtävänä on valvoa, että kunnostus tehdään Uudenmaan ELYkeskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) määräysten mukaisesti. Rakennuttaja tekee aloitusilmoituksen työstä Uudenmaan ELY-keskukselle ennen työmaan aloittamista. Rakennuttaja vastaa pilaantuneiden maiden ja mahdollisten jätteiden vastaanottomaksuista, jos valittu urakoitsija ei niitä ole sisällyttänyt urakkaansa, ja selvittää tällöin etukäteen mahdolliset vastaanottopaikat erilaisille jäte- ja maa-ainesjakeille. 06 Käytetty nimikkeistö ja numeroint Pilaantuneen maan poistoon liittyvissä töissä on käytetty InfraRYL:n 2010/1 ( ) mukaista nimikkeistöä siltä osin kuin se on ollut tähän urakkaan sovellettavissa. Työsuoritteille, joille ei InfraRYL:stä ole löytynyt sopivaa nimikettä, on määritetty oma vastaava nimike ja numerointi. Samaa nimikkeistöä ja numerointia on käytetty määräluettelossa.

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 3 (8) 1 ASIAKIRJAT 2 TYÖMAAN HALLINTO 2.1 Katselmukset 2.2 Luvat Lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain mukaisen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta Dnro UUDE- LY/65/07.00/2013, Apposen vanhan kenkätehtaan alueen pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, , FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Suomen Rakentamismääräyskokoelma, kunnalliset määräykset ja ohjeet, InfraRYL 2006, tarkastavien viranomaisten rakennusaikaiset määräykset ja ohjeet, viranomaisten tai asiakirjojen määräämät normit, standardit ja näitä vastaavat määräykset ja ohjeet, muut suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden laatimat piirustukset, selitykset ja ohjeet, rakennustyön suorittamiseksi tarpeelliset urakoitsijoiden, erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamat piirustukset, selitykset ja ohjeet. Työmaalla pidetään alku- ja loppukatselmukset. Alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamista aloituspalaverin yhteydessä. Työn päättymisen jälkeen kohteessa pidetään lopputarkastus. Ennen tarkastusta on urakoitsijan siivottava rakennuskohde ympäristöineen huolellisesti ja kaikki tarpeettomat rakennusjätteet on kuljetettava pois. Tarkastuksessa on läsnä urakoitsijan edustajana ainakin työstä vastannut mestari. Rakennuttajan edustajana paikalla on ainakin työn valvoja. Tarkastuksessa tehdään katselmus työmaa-alueelle ja käydään läpi urakkasopimus. Tarkastuksessa sovitaan mahdollisten poikkeamien aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Rakennuttaja on hankkinut rakennuskohteen aloittamista ja rakentamista varten tarvittavan pilaantuneen maan kunnostusta koskevan päätöksen. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii työsuorituksesta vastuussa oleva urakoitsija. Pilaantuneen maan kunnostustyöhön liittyvät luvat ja ilmoitukset hoitaa tilaajan edustaja

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 4 (8) 3 TYÖMAAN JÄRJESTELY 4 TYÖTURVALLISUUS Ennen työn aloittamista urakoitsija laatii työmaasuunnitelman, jossa esitetään työmaan aitaukset eri vaiheineen, työmaatukikohdan paikka, mahdolliset varastoalueet, liikennejärjestelyt, väliaikaiset rakenteet, vesi- ja jätehuoltojärjestelyt, työn aloittamis- ja etenemisjärjestys sekä alustava aikataulu. Suunnitelma on laadittava kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta ja esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Tämän työselityksen piiriin kuuluvissa töissä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (VNa 205/2009). Työmaalla on suojauduttava pilaantuneelta maalta niin, että maata ei joudu paljaalle iholle eikä hengityselimistöön. Ruokailu, juominen ja tupakointi työmaalla on kielletty. Käsien ja kasvojen pesuun tulee kiinnittää huomiota. Työntekijöillä tulee olla erilliset työvaatteet, -käsineet ja jalkineet. Tarvittaessa tulee käyttää hengityssuojaimia. Suojautumisesta määrää ja suojautumisessa opastaa kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Työturvallisuudesta on kerrottu tarkemmin työturvallisuusasiakirjassa OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Kunnostettavalla alueella on maanpäällisiä rakenteita, kuten asfalttia sekä jonkin verran kasvillisuutta POISTETTAVA, SIIRRETTÄVÄ JA SUOJATTAVA KASVILLISUUS Kasvillisuus kantoineen poistetaan työn toteuttamisen vaatimassa laajuudessa lukuun ottamatta säilytettäväksi merkittyjä puita. Säilytettävät puut tulee aidata urakkaohjelman mukaisesti. Kasvillisuus kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVA PUUT JA MUU KASVIL- LISUUS Alueella säilytettävät puut aidataan ennen kaivutöiden aloittamista koko latvuksen alueen laajuiselta alueelta. Aidan etäisyys puun rungosta tulee olla keskimäärin 4 m noin metrin latvusalueen ulkopuolella POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET Kunnostusalueella sijaitsevat rakenteet poistetaan PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET Kohdealueen maaperässä on todettu kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä C10-C40 ja PAH (polyaromaattiset hiilivedyt) - yhdisteitä. Pääasiallinen pilaantuneisuuden aiheuttaja kohteessa on vanhan kenkätehtaan toiminta.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 5 (8) Kohteessa on pilaantunutta maata arviolta noin m3ktr, käsittäen tehdasalueen maaperän saven yläpuoliset kaivumassat. Pilaantunut maa-aines sijaitsee tehdasalueella saven yläpuolisessa maakerroksessa 0 2 metrin syvyydellä. Maan seassa on myös jätettä (pääosin autonrenkaista, tiilestä ja kankaista koostuvaa rakennusjätettä). Kunnostustyö tehdään massanvaihtona, jossa pilaantuneet maat poistetaan tarvittavassa laajuudessa. Kaivannot täytetään puhtaalla maalla POISTETTAVAT PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET ALUSTAVAT TYÖT Työn valmistelu MASSANVAIHTO Puhtaan maan kaivu Puhtaan maan siirto Pilaantuneet maat kuljetetaan rakennuttajan osoittamiin tai urakoitsijan tarjoamiin luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin haitta-ainekoostumuksen ja -pitoisuuksien mukaan. Vastaanottopaikat ilmoitetaan myöhemmin. Maan seasta esiin tuleva jäte erotellaan esim. välppäämällä ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jos kaikkea jätettä ei saada poistettua, tulee maat toimittaa jätepitoisena maana. Urakoitsijan on varmistauduttava ennen työn aloitusta kaapeleiden, putkistojen ja muiden mahdollisten rakenteiden sijainnista. Työmaa-alue on aidattava kahdessa osassa (aitauksen voi siirtää eteläiseltä osalta pohjoiselle työvaiheiden mukaisesti) ja asiattomien pääsy työmaa-alueelle estettävä. Vanhan Porvoontielle rajautuva osa kiinteistön alueesta tulee aidattuna työn keston ajaksi. Aidan tulee olla metalliaita ja vähintään 1,5 m korkea. Työmaa-alue merkitään pilaantuneen maan kunnostustyöstä sekä työmaatoiminnasta kertovin kyltein. Pilaantuneiden maiden yläpuolella tai ympärillä saattaa olla puhtaita maita, jotka joudutaan kaivamaan ylös. Puhtaat, täyttöön kelpaavat kaivumassat varastoidaan työmaa-alueelle kunnostuksen ajaksi. Varastoitava puhdas maa ei saa levitä ympäristöön tuulen tai sateen mukana. Tarvittaessa maat peitetään. Täyttöön kelpaamattomat maat urakoitsija kuljettaa lähimmälle maankaatopaikalle.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 6 (8) Pilaantuneen maan kaivu Pilaantunut maa poistetaan Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti (kts. kohta 1200). Pilaantuneet maat eritellään haittaainekoostumuksen ja -pitoisuuden mukaan. Pilaantuneen maan kaivu tapahtuu yleensä kerroksittain, mikä hidastaa kaivun etenemistä. Ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivua ja maiden poiskuljetusta aikaisempien tutkimustulosten sekä kaivun aikaisten kenttä- ja laboratorioanalyysitulosten perusteella. Näytteenotto sekä mahdollinen laboratoriotulosten odotus saattavat hidastaa kaivua. Urakoitsijan tulee varautua em. kaivua hidastaviin tekijöihin Pilaantuneen maan siirto tontilla Pilaantuneita maita saatetaan hetkellisesti ja tilapäisesti varastoida kohteessa (esim. laboratorioanalyysien valmistumiseen asti tai viikonlopun yli). Urakoitsijan tulee varautua tähän. Välivarastoitavat pilaantuneet maat eivät saa levitä ympäristöön sateen tai tuulen mukana. Tarvittaessa maat peitetään. Maat tulee säilyttää asfaltoidulla, pressuilla peitetyillä tms. läpäisemättömillä alustoilla Kaivannon täyttö puhtailla kaivumailla Kunnostuksen valvojan annettua luvan kaivantojen täytölle, täytetään kaivannot ensisijaisesti tontille läjitetyillä puhtailla maamassoilla. Jos kohteesta kaivetut puhtaat maat eivät riitä kaivantojen täyttöön tai ne eivät muuten sovellu kyseiseen tarkoitukseen, hankkii urakoitsija tarvittaessa puhtaita, täyttöön sopivia maamassoja muualta. Täyttömateriaalin laadusta tulee sopia rakennuttajan kanssa ennen täyttömateriaalin hankkimista Kaivannon täyttö muualta tuodulla puhtaalla maalla Jos kohteesta kaivetut puhtaat maat eivät riitä kaivantojen täyttöön tai ne eivät muuten sovellu kyseiseen tarkoitukseen, hankkii urakoitsija tarvittaessa puhtaita, täyttöön sopivia maamassoja muualta. Täyttömateriaalin laadusta tulee sopia rakennuttajan kanssa ennen täyttömateriaalin hankkimista. Täyttö INFRA Ryl 2006 mukaisesti. Puiden juuristoalueella ei käytetä em. puhtaita maamassoja, vaan puiden juuristoalue täytetään välittömästi puhdistuksen jälkeen vrt 09:n mukaisella kasvualustalla jaloille lehtipuille Jätteen erottelu kaivumaista Mikäli kaivettava maa-aines sisältää jätteitä, on jätteet pyrittävä erottelemaan esim. välppäämällä. Jätteet kuljetetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 7 (8) KULJETUS Tutkimusten/varastoinnin jälkeen maat lastataan kuljetusvälineen lavalle ja kuljetetaan valvojan määräämään vastaanottopaikkaan. Pilaantuneet maat eivät saa levitä ympäristöön lastauksen tai kuljetuksen aikana. Jos valvojan on mahdollista saada kattava kuva haitta-ainepitoisuuksista suoraan kaivannosta otetuilla kokoomanäytteillä tai aikaisemmin otetuilla tutkimusnäytteillä ja jos pilaantunutta maata tulee riittävästi kuormaa varten, voidaan maat lastata suoraan kaivannosta kuljetusvälineen lavalle. Muussa tapauksessa pilaantuneet maat läjitetään hetkellisesti tontille, jolloin urakoitsijan tulee varautua maiden siirtoon. Isot kivet erotellaan pois kuljetettavasta maasta. Pilaantuneet maat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuormien mukana toimitetaan vastaanottopaikkaan kuorma-/siirtoasiakirja. Ilman asianmukaista kuorma-/siirtoasiakirjaa ei kuormia saa ajaa. Kuorma-/siirtoasiakirjan laatii ympäristötekninen valvoja. Tämä yksikkö sisältää lastauksen ja kuljetuksen peitettynä rakennuttajan osoittamaan vastaanottopaikkaan MITTAUSTYÖT JA MAAPERÄTUTKIMUKSET Maaperätutkimukset Työnaikaiset mittaukset Laadunvalvonta Kunnostuksen aikana maaperän haitta-ainepitoisuuksia sekä pilaantuneen maan kaivua seurataan ja ohjataan aikaisempiin tutkimuksiin perustuvien tulosten perusteella sekä kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein. Näytteenoton suorittaa kunnostuksen ympäristötekninen valvoja. Urakoitsijan tulee varautua näytteiden analysoinnista johtuviin viivytyksiin työssä. Urakoitsija mittaa maanpinnan korkotason ennen kaivun aloittamista. Lisäksi urakoitsija mittaa kaivantojen pohjat ja kaivantojen laajuuden kaivun päätyttyä sekä täyttötöiden jälkeisen täyttötason. Tulokset tulee toimittaa rakennuttajalle sähköisessä muodossa ennen viimeistä maksuerää. Pilaantuneen maan määrät laskutetaan rakennuttajalta vastaanottopaikkojen vaakatositteiden mukaisesti. Muut määrät mitataan Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määräluettelo -mukaisesti ottaen huomioon niihin mahdollisesti työn aikana sovitut muutokset. Urakoitsijalla on päävastuu työn tekemisestä ympäristöviranomaisen ehtojen mukaisesti. Työn toteutumista valvoo rakennuttajan valvoja. Pilaantuneen maan kaivua valvoo ympäristötekninen valvoja.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 8 (8) MAANALAISET JOHDOT Kaapelit ja putkistot Mahdolliset pilaantuneella alueella sijaitsevat viemärit, kaapelit yms. maanalaiset rakenteet siirretään, jos se on pilaantuneen maan poiston kannalta välttämätöntä. Urakoitsijan on varmistettava ennen kaivutyötä kaivualueella olevien kaapeleiden sekä putkistojen sijainti. Kaivu rakennettujen johtojen läheisyydessä on tehtävä kunkin johdon omistajan ohjeiden ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla. Esiin kaivaminen on yleensä tehtävä käsityönä ja tarvittaessa rakenteet on tuettava. Urakoitsijan tulee varautua mahdollisesti käsityönä tehtävän kaivun aiheuttamaan kaivun hidastumiseen. Urakoitsija vastaa rakenteille mahdollisesti aiheuttamistaan vaurioista. Mahdolliset työn aikana tuetut kaapelit asennetaan täyttötöiden yhteydessä takaisin omalle paikalleen. Kaapeleiden ympärystäyttönä käytetään hiekkaa # 0 20 mm. Ympärystäyttö ulotetaan 100 mm kaapeleiden alle, 200 mm sivuille ja 200 mm päälle. Ympärystäytön päälle asennetaan kaapeleiden muovinen turvanauha PILAANTUNEEN MAAN JA JÄTTEEN VASTAANOTTO Halutessaan urakoitsija voi tarjota myös pilaantuneen maan vastaanoton. Pilaantuneisuuden aiheuttavat metallit sekä paikoin myös öljy Pilaantuneen maan vastaanotto Kohteessa on arvioitu olevan noin m 3 ktr pitoisuustasoltaan alemman ja ylemmän ohjearvon välissä olevaa sekä yli ylemmän ohjearvon olevaa sekä yli ohjeellisen ongelmajätteen raja-arvon olevaa maata, nk. lievästi ja voimakkaasti pilaantunutta maata sekä vaarallista jätettä Jätepitoisen maan vastaanotto Jätteen vastaanotto Kaikesta pilaantuneesta maasta ei välttämättä saada välppäämällä jätejakeita eroteltua. Tällöin maat joudutaan toimittamaan jätepitoisena maana vastaanottopaikkaan. Maasta välppäämällä tai muulla tavalla eroteltu jäte toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot