Lapsiperheet. Barnfamiljer. KOLUMNI: Voihan Movember. Vaikuttamiseen vauhtia yhteistyöllä. Mielenilmaus ja miten se rakennettiin Salossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsiperheet. Barnfamiljer. KOLUMNI: Voihan Movember. Vaikuttamiseen vauhtia yhteistyöllä. Mielenilmaus ja miten se rakennettiin Salossa"

Transkriptio

1 LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - BARNFAMILJERNAS INTRESSEORGANISATION R.F. - JÄSENLEHTI 02/2013 Lapsiperheet Barnfamiljer 02/2013 Vaikuttamiseen vauhtia yhteistyöllä KOLUMNI: Voihan Movember Mielenilmaus ja miten se rakennettiin Salossa

2 Sisällys: Keski-Suomen Lape-kuulumisia 4 Mielenilmaus ja miten se rakennettiin Salossa 5 Vaikuttamiseen vauhtia yhteistyöllä 6 Kansalaisvaikuttaminen poliittisten päättäjien näkökulmasta 7 Huumorintaju on se, mikä tulee kun ruoka on syöty 10 Voihan Movember 11 Hallituksen yhteystiedot: HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Roberta Fabritius, Rovaniemi VARAPUHEENJOHTAJA Anja Kadziolka, Vihti SIHTEERI Eeva Salakari, Joensuu MUU HALLITUS Minna Mustonen, Jyväskylä Lehden toimitus: Tiina Tähtinen, Ristiina Pekka Aittakumpu, Oulu VARAJÄSEN Elina Seitz, Salo KOTISIVUT Yhteistyökumppanit Lapsenvahti.fi Peikonpoika (verkkokauppa) Vekaravintti (Tuusula, kauppa ja verkkokauppa) Bambolino.fi Vauvatavara.net Pinjata Lelutalo Art Of Music (Espoo) Taidekehystämö Hyvärinen PÄÄTOIMITTAJA Anna Lanas Lapsiperheet Barnfamiljer 02/13 TAITTO Edward Stewart on Lapsiperheiden Etujärjestön julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti. Lehdessä käsitellään lapsiperheitä koskevia yhteiskunnallisia asioita ja pyritään vahvistamaan vanhempien asemaa lastensa ensisijaisina kasvattajina. Condiana (verkkokauppa) Leikkien.fi (verkkokauppa) Kauhalan kotija käsityöpalvelu Yhteistyökumppanit tarjoavat alennuksia tuotteistaan/palveluistaan Lape:n jäsenille. Katso tarkemmat tiedot kotisivuiltamme jasenyys/jasenedut/ 2 Lapsiperheet lape.fi

3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Tervehdys hyvät Lapsiperheet-lehden lukijat! Keskustelu kotihoidon tuesta on käynyt jo pit kään kuumana. Kotihoidon tuen vastai nen kampanja on johtamassa siihen, että maamme hal litus vie raken neuudistuksen ja tasa-arvon nimissä lukuisilta lapselta oikeuden kotihoitoon. Kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken tulee jakamaan perheet yhä tiukemmin eri kasteihin ja yhä useampi perhe joutuu toteamaan lapsen 2-vuotissyntämäpäivien tienoilla, että kotihoito on käytännössä mahdotonta järjestää. Onnekkaimmissa perheissä asiat saa daan järjes tettyä niin, että isä voi jäädä kotiin ja on varmasti niitäkin perheitä, joissa tuen loppuminen ei vaikuta lasten hoitopaikan valintaan. Hyvin monelle kotihoidon tuen loppuminen tulee kuitenkin olemaan se viimeinen tikki ja lapsi laitetaan päivähoitoon aikaisemmin kuin haluttaisiin. Kotihoidon tuki on tällä hetkellä pieni, mutta melko joustava tuki perheille. Sen perusteel la, mi tä nyt on tiedossa en usko, että kotihoi don tuen leikkaaminen äidiltä lisää isien osuutta päätoimisina hoitajina merkittävästi. Kannatan kyllä erittäin lämpimästi isiä ot tamaan kopin lasten hoidosta, jos se on mahdollista, mutta tiedän varsin hyvin, ettei se ole aina ole. Perheiden hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että perheet saisivat itse päättää kuka lasta hoitaa ja missä lasta hoidetaan, ilman yhteiskunnan painostusta suuntaan tai toiseen. Pääteema tässä lehdessä on näkyvä vaikuttaja. Voin äidillisellä ylpeydellä todeta, että sitä Lape on jälleen ollut. Olemme saaneet kannanottojemme pohjalta useita haastattelupyyntöjä ja kantamme kotihoidon tuen muutoksiin on noteerattu mediassa. Tavoitteena on, että meitä kuunneltaisiin aidosti myös päättäjien taholla. On tärkeää, että teemme yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja Väestöliitto ja Kuluttajaliiton koordinoima kuluttajaparlamentti tarjoavatkin yhteistyölle oivan alustan. Kotihoidon tuen lisäksi meillä on hallitukses sa asialistalla mm. päiväkotien ryhmäkoot ja lapsiperheiden kotipalvelut. Ryhmäkokoasiasta Lape teki Lapselle syli-kansalaisaloitteen. Väestöliiton lisäksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto ja Suomen las tenhoitoalan liitto ry tukivat aloitetta ja tekivät paljon töitä asian eteen. Nimien keräys loppui lokakuun puolessa välissä, emmekä valitettavasti saaneet riittävästi nimiä. Jatkamme kuitenkin työtä asian eteen. Lapsiperheiden kotipalveluihin otimme kantaa Kuluttajaparlamentissa. Hallituspuolueet antoivat tukensa kuluttajaparlamentin vaatimuksil le, joten voimme olettaa, että hallitus tulee kor vamerkitsemään kunnille rahaa kotipalvelun saatavuuden parantamiseksi. Meillä hallituksessa on tavoitteena ja toivee na, että Lape olisi jatkossakin näkyvä vaikut taja ja siihen me tarvitsemme kaik kien la pe laisten rohkeutta ja aikaa tarttua y hä uudes taan ja uudestaan epäkohtiin suoma lai ses sa perhepolitiikassa. Vaikka välillä tulee kovaakin, ei luovuteta. Pidetään lippu korkealla ja tuetaan toinen toistamme tässä välillä raskaassakin vaikuttamistyössä. Onnea ja menestystä vuodelle 2014! Roberta Fabritius 6 lapsen kotiäiti Puheenjohtaja Lapsiperheiden Etujärjestö ry Onneksi emme ole yksin, vaan lasten kotihoi don rajaamista on kritisoitu laajasti myös mui den järjestöjen ja asiantuntijoiden taholta. Lapsiperheet lape.fi 3

4 Keski-Suomen Lape-kuulumisia Keski-Suomessa Jyväskylässä perustettiin paikallisjaosto kolmen naisen voimin. Puheenjohtajana toi mii aluevastaava Min na Mus tonen, varapuheenjohtajana aluevastaava Mari Josefsson ja sih tee rinä Salla Pehkonen. Jaosto esittäytyi hei nä kuus sa Palvipäivät-kesätapahtumassa Korpilahdella Jyväskylässä. Päiviä vietettiin kimaltelevan Päijänteen äärel lä kävijän nauttiessa kau niis ta kesä ilma sta. Jaoston hallituksen jäsen ten esitellessä järjestöä ja kerätessä Lapsel le syli-kansalaisaloitteeseen nimiä, pitivät esittelijöiden, parhaimmillaan 10 lasta piknikkiä viereisellä nur mel la. Tapahtumassa saatiin uu sia pai kallisjäseniä ja päästiin kes kustelemaan lapsiperheiden asioista lukuisten perhei den lisäksi mm. kansan edustaja Aila Palomäen kanssa. Karusellimarkkinoilla Laukaassa piipahdettiin myös lasten ke ra kampanjoiden Lapselle syli-aloitetta ja saaden arvokasta tietoa päi vä hoi to ti lanteista Keski-Suo mes sa sekä ammattilaisten että asiakkaiden näkökulmasta. Keski-Suomen paikallisjaos ton toimintasuunnitelmassa yksi toiminnan kohde on kyläkoulut. Lakkautusuhan alla olevien kyläkoulujen puolesta on ehditty taistelemaan vetoomuksella ja kannanotolla. Joutsan Rutalahdella, osallistuttiin yleisönä Kylä kouluseminaariin, jossa puhujina oli mm. kansanedustaja Mauri Pekkarinen, professori Eira Korpinen ja Itä-Suomen aluehallinnon sivistys toi men ylitarkastaja Kari Lehtola. Jaostossa koettiin tämän kaltaisten laadukkaiden ja kaikin puolin erinomaisesti järjestettyjen seminaarien olevan hyviä ja kannatettavia vaikuttamisen muotoja. Paikallisjaostossa keskity tään loppuvuodesta kannanottojen lisäksi tie dottamiseen ja rekrytoin tiin. Yh teydenotot sekä uudet jäsenet ja toi mijat ovat lämpimästi tervetulleita! Minna Mustonen Lape on näkynyt mediassa kevään ja syksyn aikana: useassa lehdessä ja lehtien verkkosivuistoilla järjestön kannanottoja kotihoidon tukeen liittyen puheenjohtajan haastattelu MTV3:n verkkosivulla ja Radio Novassa Aamulehdessä puheenjohtajan kannanotto koskien kuntalisää puheenjohtajan haastattelu A-Talkissa ja Radio Novassa Tiina Tähtisen haastattelu Länsi-Savossa Näkyvää paikallistoimintaa sekä kannanottoja mm. Jyväskylässä ja Salossa 4 Lapsiperheet lape.fi

5 Mielenilmaus ja miten se rakennettiin Salossa Sain muutamia viikkoja sit ten kutsun tulla mukaan suun nittelemaan ja järjestämään mielenilmau sta Sa lon sairaalan syn nytysosas ton ja lastenosaston säilyttämisen puolesta, ja sai raalan toimin nan puo lusta mi se ksi. Edellisinä vuosina olen laittanut itse eteenpäin adresseja osas to jen puo les ta, tänä syksynä asial la oli vat sai raa lan kä tilöt, jot ka olivat huolissaan lapsiperheiden saami sta pal ve lui sta ja siitä, katoa vat ko ne omalta paikkakunnalta Turun yliopistolliseen keskussairaalaan, jonne sairaanhoitopiirillä on suuri halu keskittää toimintoja. Kätilöjen aloittama adressi keräsi yli 5000 allekirjoitusta. Pieni ydinporuk ka ryhtyi tämän jälkeen suunnittelemaan marssia ja toritapahtumaa, jossa tuotaisiin esille osastojen ja sairaalan merkitystä kaupunkilaisille. Kutsun myötä pääsin järjestelyihin mukaan, ja pian päädyttiin siihen että koko tapahtuma järjestetään Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n nimissä, poliisille tehtävään tapahtumailmoitukseen tar vitaan järjestö ja Lape oli tähän tarkoitukseen todella sopiva. Tapahtuman järjestäminen työl lis ti monella tavalla koko tehotiimiä, oli tehtävä lupa- anomuksia, edellämainittu tapahtumailmoitus poliisille, ja sen yhteyteen oli mm. koottava lista järjestyksenvalvojista ja liikenteenohjaajista, tehtävä turvallisuussuunnitelma marssin ja toritapahtuman ajaksi, mietittävä kaikki toiminnot ja tapahtumat sekä uhat etukäteen. Osa vapaaehtoisista keskittyi mainosten tekemiseen, saimme valokuvaajan ottamaan kuvia synnäriltä ja niistä tehtiin julisteita, teetettiin banderolleja kunhan oli ensin saatu mietittyä sopivia iskulauseita, haettiin vapaaehtoisia avustamaan kahvinjakopisteissä sekä etsittiin sponsoreita ja lahjoittajia mukaan tapahtumaan. Salolaiset yritykset ja yhdistykset ottivat todella mahtavalla tavalla haasteen vastaan, tätä kuvaa se, että yksi yritys tuli keittämään 2000 litraa hernekeittoa, toinen yrittäjä tuli jakamaan 300 hodaria lapsille, kolmas tarjosi kaikki kahvitustarpeet ja yhdistysten jäseniä tuli avuksi sekä järjestämään toimintaa tapahtu man yhteyteen. Yksi yrittäjä lähti maksa maan Teostomaksuja, joihin piti myös hakea lupaa, koska tapahtu massa esi tettiin musiikkia. Esiintyjiäkin saa tiin paikalle, muusikoita ja teatterin tekijöitä, jotka esittivät vakavam pi en puheiden ja kannanottojen lomassa keventävää ohjelmaa. Saimme pai kalle salolaisen ylpeyden, Voice Kid sin finaalissa suomalaisten sydämet sulattaneen Niilo Turusen, jonka esiintyminen veti torin täyteen porukkaa. Rahaa ei ollut käy tös sä paljoa, kaik ki kerättiin lahjoituksina ja spon so ri en kautta, va kuu tus yhtiö tar josi tapahtumaan va kuu tus ta jon ka otim me ilolla vastaan. Mai nostaminen tapahtui hyvin voimakkaasti ne tin kaut ta, perustimme face bookiin tapahtumasivustot, jotka saivat ly hy essä ajassa tuhansia jäseniä, paikal liset lehdet lähtivät tu ke maan toimintaa laittamalla lehtiin tapahtuma mainoksia sekä tekemäl lä jut tuja ja haastatteluja. Ta pah tu ma huo mioi tiin laajasti jo etu käteen. Kai kes ta etukäteissuunnittelusta ja hyvistä toivomuksista huolimatta meidät tekijät yl lät ti lauantaina 9.11 klo 12 se, et tä saim me marssille mu kaan ar vi ol ta vajaat 5000 mielenosoitta jaa. Marssi let kan pituus oli ki lo met rin mit tai nen, ensimmäiset mars si jat saa pui vat torille kun viimeiset vas ta läh tivät lähtöpaikalta. Torilla oli rauhallinen, positiivinen tunnelma kuten toivoimme, koska tar koitus oli nimenomaan järjestää rauhanomainen ja po si tiivinen mielenilmaus hy vän asian puolesta. Marssi ja tapahtuma sai valtakunnallista huomiota mm. Ylen uutisissa, MTV:n uutisissa, Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja useissa paikallislehdissä. Tapahtuma saa vielä jatkoa, kun järjestämme Lapen nimissä aiheesta päättäjille suunnatun se mi naa rin, taistelu siis jatkuu vielä, em mekä aio ihan helpolla luovuttaa! Elina Seitz Lapsiperheet lape.fi 5

6 Vaikuttamiseen vauhtia yhteistyöllä Oulun Korvensuoralla kampanjoidaan yhtenäisen peruskoulun puolesta O ulun Korvensuoran koulu lai set pää si vät keväällä 2013 val ta k un nal l isiin uutisiin alettuaan kou lu lak koon. Kaupunginosan vä k i on tais tellut yli kaksikymmentä vuot ta oman yläkoulun puolesta, koska alu een ylä koululaisilla on kaupunki oloi hin nähden epätavallisen pitkä kou lu mat ka. Asia on saanut runsaasti nä ky v yyt tä erityisesti Oulun seudulla ja pai kallisissa tiedotusvälineissä. Lasten ja nuorten asiat kiin nos ta vat me diaa. Oulussa koros te taan yh teisöl lisyyttä ja uskon, että yh dis tyk set ja järjestöt saavat sen k in vuo ksi ää nen sä kuuluviin, sa noo Kor ven suoran ja Tal v ikankaan kou lu jen van hem pain toi mikunnan puheen joh taja Tanja Haapanen. Tanja Haapanen on puuhannut Kor vensuoralle uutta koulua vuo desta Silloin van hempain toimi kun nan kokouksessa puhuttiin siitä, että Korvensuora on ainoa Oulun suur alue, josta puuttuu yläkoulu. Alueen lapset joutuvat käymään yläkoulua eri koulualueella 8 10 kilometrin pääs sä ja ovat näin täysin eriarvoisessa asemassa. Adressi Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun rakentamisen puolesta luovutettiin Oulun kaupungintalon edustalla kaupungin johdolle syksyllä Viime keväänä vuosien kam pan join nin jälkeen kau punginhalli tus päät ti kou lun rakentamisesta. Vii meisin käänne tapahtui äskettäin lo ka kuus sa, kun kaupunginjohtaja e sit ti ta lous arvioesityksessään kou lu hankkeen lyk k äämistä ha maan tu le vai suu teen. Oulun kau pungin val tuus to ottaa esitykseen kantaa joulukuussa. Vanhempaintoimikunnan ohella alueen asukasyhdistys on aktiivisesti kouluhankkeen takana. Tärkein vaikuttamiskanava toimijoille ovat olleet lehtien yleisönosastot. Paikallislehdet ovat aina jul kais seet kir joituksemme. Ou lun pai kal lislehdillä on toisinaan myös kampanjoita, joissa he tarjoavat tilaa yhdistysten tai järjestöjen kirjoituksille. Miten järjestön tai yhdistyksen kannattaisi Haapasen mielestä toimia, jos se haluaa saada median kiinnostumaan ajamistaan asioista? Lehtiin riittää kantaaottava tiedote. Hyvä tiedote on lyhyt, ytimekäs, asial linen, tosiasioihin perustuva ja harkittu. Asian saaminen tv-uutisiin tai radioon vaatii yleensä jotain nor maalista poikkeavaa toimintaa. Olen ko ke nut, että mie lenosoituksen ja ad res sin luovutuksenkin voi tehdä po sitiivisella tavalla. Reilut henkilöä al lekir joit ti han ket ta puoltavan adressin, jo ka luo v u tettiin syksyllä 2012 kau pungin johdolle. Keväällä 2013 lähes kaik k i Kor vensuoran suuralueen 350 kou lu lais ta olivat yhden päivän koululakossa Korvensuoran koulun sisäilmaongelman ja puuttuvan yläkoulun vuoksi. Silloin asia sai valtakunnallista näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Iltapäivällä lakko jatkui vanhempaintoimikunnan ja asukasyhdistyksen mie len il mauk sel li sel la pyöräkulkueella. Korvensuoran suuralueella toimii Korvensuora Kotina yhteistyöryhmä, jonka merkitys hankkeelle on ollut suuri. Ryhmä koostuu alueen eri toimijoista, muun muassa päiväkodeista, kouluista, asukasyhdistyksestä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksestä, nuorisoseurasta, alueen asukkaista ja yrittäjistä. Paikallisessa hankkeessa on Haapa sen mukaan erittäin tärkeää, että toi mi jat yh d is tä vät voimavaransa. Kou luhankkeen toimijoilla on ollut paljon hyviä ideoita ja niitä on ollut hauska toteuttaa. Ne ovat lisänneet asukkaiden yh tei söl l isyyt t ä. Parhaita tai don näyt tei tä a lu eemme yhteistyöstä ovat olleet ta ulu mainos, perä kärrymainos, Fa ce book -si vu jen luominen, laulun teke minen päättäjille ja videon tekeminen Korvensuoran koulun historiasta sekä taideteos yhteisöllisyydestä. Teksti: Pekka Aittakumpu Kuva: Tuukka Ruokamo Lapsiperheet lape.fi

7 Kansalaisvaikuttaminen poliittisten päättäjien näkökulmasta Sain tehtäväksi kirjoittaa tähän lehteen näkyvästä vaikuttamisesta. Kansalaisvaikuttamisesta on ollut useita juttuja ennenkin, tällä kertaa tavoitteena oli saavuttaa poliittisten toimijoiden näkökulmaa aiheeseen. Toimiessani itse aiemmin valtuutettuna, tutustuin politiikassa pidempään mukana olleisiin naispoliitikkoihin, tässä jutussa haastattelen kolmea, eri puoluetta edustavaa vaikuttajaa. Esitin haas tateltaville nel jä kysymystä, ensimmäisenä niistä miten kan salaisen kannattaa yrittää vai kuttaa poliittiseen päätöksentekoon, mikä on hyvä tapa toimia? Vihreiden edustaja, neljättä kautta valtuustossa vaikuttava Eeva Koskinen vas ta si tähän, että kan sa lai sen kannattaa olla yhteydessä päättäjiin, ja kehotti rakentamaan hyviä kanavia siihen. Koskisen mukaan pelkkä haukkuminen ei ole vaikuttamiskeino, ruo hon juuritason ideoiden, ajatusten ja ratkaisujen kertominen sen sijaan on. Kristillisdemokraattien riveissä e dus ta va, politiikassa monin tavoin vuo desta 2004 lähtien ollut Jaana Shelby puolestaan kannustaa vaikut tamaan monella eri rintamalla, e simerkiksi kansalaisjärjestöjen kaut ta, poliittisten puolueiden kautta, a su kas- ja kyläyhdistyksissä, van hempain toimikun nissa, ammattiliitoissa, yrittäjäjärjestöissä, urheiluseuroissa, kulttuuriyhdistyksissä ja niin edelleen, Shelby painottaa että kun sa man viestin saa läpi montaa eri kanavaa pitkin, tuloksia alkaa syntyä. Shelby kehottaa kansalaisia vaikuttamaan myös mielipidekirjoitusten kautta, laatimalla konkreettisia ehdotuksia ja neuvottelemalla virkamiesten kanssa yksittäisissä tapauksissa, joissa voi olla tarjoamassa esimerkiksi kolmannen sektorin panosta johonkin ratkaisuun. Kokoomusta edustava, jo useampia valtuustokausia, lautakuntia ja puheen johtajuuksia poliittisen uransa aikana kartuttaneen Elina Suonio- Pel tosalon mielestä kansalai sen kan nattaa olla suoraan yhteydes sä omaan valtuutettuunsa, hän muistuttaa että yhteydenpito on rik kaus josta molemmat osapuolet hyötyvät, päättäjät pysyvät ajan tasalla kun talaisten kokemuksista. Toisena kysymyksenä oli, mitä mieltä olette kuntalaisaloitteista ja erilaisista kuntalaisten tekemistä adresseista, toimivatko ne? Eeva Koskisen mukaan yllämainitut ovat tärkeitä länsimaisen demokratian vaikuttamiskeinoja, ihmiset tarvitsevat paikkoja joissa ilmaista mielipiteensä myös vaalien välissä. - Käytännössä ne tulevat useimmiten liian myöhään ja niillä ei ole enää varsinaisessa pää töksentekovaiheessa juuri merkitystä, Koskinen toteaa. Koskinen kommentoi, että jos kansanliike lähtee liikkelle etuajassa, sillä on paremmat "Elina Suonio- Peltosalon mielestä kansalaisen kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan valtuutettuunsa" Lapsiperheet lape.fi 7

8 "pienissä kunnissa poliittiset valtasuhteet pysyvät ehdokkaiden perheiden äänillä ja totutuilla kiristys ja lahjontasuhteilla" mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Tämä vaatii aktiivista kansalaisuutta ja valppautta, medialla on erittäin keskeinen rooli viestiä keskeneräisistä ja tulossa olevista asioista, Koskinen painottaa. Jaana Shelby nostaa esille, et tä o mas sa kaupungissa kun ta lais aloitteista ei tu le tietoa luot tamusmiehille, ellei niis tä ole tehty erikseen lehdistötiedotetta, ja lehti ei kirjoita niistä, niin pä hän ei o saa sanoa, kuinka hy vin tai huo nos t i ne saavuttavat toivottuja tu lok sia. Kuntalaisten vetoomukset vai kuttavat sen kokoisissa kunnissa, joissa poliittinen tilivelvollisuus toimii edes jossain määrin, Shelby to teaa ja jatkaa, että tällä hän tarkoittaa sitä et tä pienissä kunnissa poliittiset valtasuhteet pysyvät ehdokkaiden perhei den äänillä ja totutuilla kiristys ja lahjontasuhteilla. Pienen kunnan poliitikot tule vat uudelleen valituiksi tekivätpä mitä päätöksiä tahansa, sillä äänes tyskäyttäytymisen takana ei ole tilivelvollisuus, niinpä hyvin vahvakin vastustus, vetoomukset jne eivät paina päätöksenteossa mitään, Shelby kritisoi. Elina Suonio- Peltosalo kom mentoi, et tä kuntalaisaloite saa ai kaan kes kustelua, mutta saadaanko sillä pysyvää muutosta aikaan, onkin sitten toinen juttu. Kolmantena kysymyksenä oli miten kuntalaisia pitäisi kuulla, vai pitäisikö (kuinka paljon kuntalaisilta tulevaa tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi)? Eeva Koskinen toteaa, että kunta laisten kuulemisesta on pai koin tul lut vain ikävähkö muodollisuus, joka on hoidettava, hänen mielestään avoin, suora ja molemminpuolinen tietojen vaihto on demokratian ydintä, tarkoittaen sitä että kuntalaisia ei pidetä hallintoalamaisina vaan oman ar kensa asiantuntijoina ja palveluis taan veroja maksavina kansalaisina. Jaana Shelby puolestaan nostaa esille erilaisia keinoja, joita tulisi käyttää kuntalaisten kuulemiseen: kuulemistilaisuuksia, nettipalautteita ja niin edelleen. Tärkeintä olisi, että kunnassa toi mi via jär jestöjä kuultaisiin järjestelmällisesti valmistelussa olevista asioista, Shelby toteaa. Elina Suonio- Peltosalo korostaa, et tä kuntalaisten kuuleminen on tär keä asia, kuntalaisia vartenhan kunta toimii. Demokratiaa ei voi koskaan vähätellä päätöksenteossa, mikäli diktatuuri nousee, demokratia 8 Lapsiperheet lape.fi

9 "Demokratiaa ei voi koskaan vähätellä päätöksenteossa, mikäli diktatuuri nousee, demokratia vähenee ja kuntalainen jää kuulematta" vähenee ja kuntalainen jää kuulematta, Suonio- Peltosalo tiivistää ja nostaa esille huolta ajasta, jossa elämme: taloudellisesti heikkoina aikoina syntyy le vottomuutta ja yhteisöllisyys tah too hukkua, vaikka juuri silloin sen pitäisi turvata. Neljäs kysymys kuului: mitä mi el tä olette kolmannen sektorin mahdollisuuksista vaikuttaa? Kolmannen sektorin rooli tulee vahvistumaan, mutta nyt vielä se on lähinnä juhlapuhetta, haja- asutuksen kylissä ja taajamissa tulevaisuudessa palveluita ovat tarjoamassa erittäin suurella todennäköisyydellä monet kolmannen sektorin toimijat, ennustaa Eeva Koskinen, ja kehottaa kolmatta sektoria olemaan nyt aktiivinen keskus te lukumppani kunnalle tuoda jat ku vasti esiin osaamistaan, ideoi taan ja mahdollisuuksiaan osallis tua palveluiden tarjontaan. Jaana Shelby uskoo, että mitä heikommaksi kuntien kantokyky muodostuu, sitä enemmän kolmas sektori saa jalansijaa ja suunvuoroa kuntalaisten hyvinvointiin liit tyvissä asioissa. Tämä edellyttää kuitenkin lähes ammattimaista otetta järjestötoimijoilta, joiden vaikuttavuus on suoraan verrannollinen heidään taitoonsa ja kykyynsä puhua ja kir joit taa hal linnon kieltä, Shelby painottaa. Shel by kannustaa tekemään yhteis työtä muiden järjestöjen kanssa, ja toteaa että se tuo parempia tuloksia kuin yksin toimiminen. Tämä on tärkeää myös siksi, että hyvän alun saanut aloite ei pysähdy kateuteen ja miksi meiltä ei ku kaan kysynyt asenteen vuoksi, Shelby toteaa. Elina Suonio- Peltosalo kommentoi, että kolmas sektori oli jär jestötoiminnan osalta hänen oman vaalikampanjansa keskeinen elementti, hä nen mielestään kolmatta sek toria kan nattaa tukea ja tehdä yhteis työtä. Kaupungin kumppanina kolmas sektori on paras mahdollinen, Suonio- Peltosalo kiteyttää. Uskon ja toivon, että näistä mielipiteistä kansalaisjärjestö ja aktiiviset yhdistyksen jäsenet saavat osviittaa ja vinkkejä siitä, miten yrittää vai kuttaa oman kunnan päätöksente koon. Kan nattaa olla aktiivinen, seu ra ta oman kunnan päätöksentekoa esimer kik si internetissä, jos kunnan sivuil ta löy ty vät hallituksen, valtuuston ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat, pysyä ajan tasalla päätök senteosta ja ottaa aina rohkeasti yhteyttä päättäjiin, jos ja kun haluaa vaikuttaa, välittää päättäjille lisätietoa tai saada itse tietoa siitä miten asiat etenevät. Elina Seitz Lapsiperheet lape.fi 9

10 Huumorintaju on se, mikä tulee kun ruoka on syöty E tsin tässä päivänä muutama na kä sii ni pieniä kirjasia, joihin olen kir joitellut vuosien varrella parhaita las ten suusta tupsahtaneita lausei ta tai satuja. Enemmän löytyy niitä ihan ensimmäisten vuosien parhaita juttuja, nyt huomaa että monta vuotta on vilahtanut välistä, vähem mil lä kirjoituksilla. Taitaa vaikuttaa sekin, että nykyään parhaat kom men t it tulee kirjoiteltua vaikkapa facebookpäivityksiin, muillekin luettava k si ja päivää piristämään (niihin tosin pitäisi kysyä aina lupa lapselta!). Löysin muutamia loistavia, yhtenä esimerk kinä otsikon teksti. Kuopuksella oli vähän huono päivä, ikää viisi vuotta. Hän oli niin tosik komaisella tuulella, että kysäisin häneltä, onko ipanalla lain kaan huu morintajua, ja tietääkö hän, mitä se huumorintaju tarkoittaa. Kuopus vastasi tähän, että se on se, mikä tulee kun ruoka on syöty. En tiedä, millainen jälkiruoka tuo huu morintaju mahtaa olla, mutta aika mielenkiintoiselta kuulostaa! kotona on juteltu, on tapahtunut, tai mitä vaikkapa päivähoidossa on luettu tai tehty. Nyt lukiessani huomasin, että lapset ovat paljon tuoneet jutuissaan esille kaveruutta, millainen on hyvä ystävä, miten muiden ihmisten kanssa ollaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Kolmevuotiaan kertomissa tarinoissa halataan ja välitetään; oli jänis se äitiä pussas, yksi jänis se oli kiltti ja iloinen jänis, se jänis halas sua äiti, ja mietitään uhkia, kuten jänis hyppeli ja hyppeli ja meni autotielle. Jänikselle tuli pipi. Kuusivuotiaan tarina on pidempi ja pohdiskeleva: Yksi pupu löysi pääsiäismunan. Mutta se luuli sitä strutsin tekemäksi. Sitten hän meni näyttämään kaikille linnuille sitä. Mutta ei hän tiennyt kylläkään mikä se oli. Se näytti sitä toisille pupuille ja näytti linnuille mutta kukaan ei sanonut mitään. Mutta sitten hän meni strutsin tykö sitten se strutsi sanoi: kiitos että toit minun munani. Ole hyvä vain, minä löysin sen ojan varrelta. Siihen se tarina loppui. Lasten tarinoissa ja runoissa kaikuu jälkiä monenlaisista asioista, mitä Tarinoissa lähdetään ulos leik ki mään, löy detään ystäviä, tul laan 10 ta kai sin kotiin syömään, men nään nuk kumaan, tavataan sukulaisia, tai sit ten vain villisti seikkaillaan mieli ku v i t uksen kautta vaikka missä, ta pah tumissa ei ole päätä eikä häntää, mut ta ker tominen on hauskaa, ja muis tan että lapsista oli ihan pieni nä k in erityisen hauskaa se, että äiti kir joit ti niitä ylös sitä mukaa kun tarina e te ni, ja niitä luettiin moneen ker taan ääneen yhdessä. Nyt lapset kir joit televat koulussa tarinoita ja aineita, mie li kuvitus näyttää säilyneen sekä sanavaraston monipuolisuus, mi hin on varmasti vaikuttanut se, että kotona on aina luettu paljon, yhdessä ja erikseen. Yhden aivan ihanan helmen haluan jakaa kaikille, tuolloin n. 2,5 vuotiaan kuopuksen lausahduksen: Äiti, halataan. Halaamisesta tulee hyviä ihmisiä. Voiko tähän enää enem pää sanoa? Elina Seitz Lapsiperheet lape.fi

11 KOLUMNI Voihan Movember Marraskuu. Onko maailmassa mitään an keampaa? Loputtomalta tuntuva pimeys, synk kyys ja sade sekä toinen toistaan seuraavat flunssat ja räkätaudit lannistavat kovapintaisimmankin optimistin. Mutta se ei vielä riitä. Jossain syvällä jonkun hyvin sairaan ih misen pimeässä mielessä on kehittynyt idea, jolla marraskuun saa vieläkin kurjemmaksi: Movember. Movemberin ideana on muka se, että miehet antavat marraskuun ajan viik si en sä kas vaa. Joku sitten lahjoittaa siitä rie mus ta rahaa syö pätutkimukseen. Kuulemma risukkona rehottavat naa ma karvat lisäävät ih misten tietä mys tä eturauhassyövästä. Roh kenen olla eri mieltä. Tä nä vuon na oli jo järjestykses sä toinen marraskuu, jolloin o len joutunut näke mään, kun oma mieheni kasvat taa nenänsä alle räkästoppareita. Tie toi suuteni syövistä ei ole pro ses sissa lisääntynyt. On naisia, jotka pitä vät viik sekkäistä ja parrakkaista mie histä. Minä en ole niitä tyttöjä. Haluan mieheni pysyvän siloposkisena! Tiedän, että naamakarvoista nillittäminen on pikkusieluista ja naurettavaa. Mutta silti. Joskus joku pieneltä tuntuva asia vain iskee syvälle johonkin primitiiviseen. Avioliittomme alkuvuosina mieheni jätti eräänä kesällä naamansa ajelematta. Muka joku kesäparta. Yritin kauniisti suostuttelemal la saada hänet ajamaan sen pois. Ei mitään vaikutusta. Sitten naapurin rouva me ni sa nomaan miehelleni, että kesäparta so pii hä nel le. Mies säteili kilpaa auringon kanssa. Minä muistan vieläkin kurkkuani kuristaneen epätoivon. Ajattelin, että ei kai se nyt tuosta rohkaistuneena saa päähänsä pitää sitä. Onneksi ei. "Uhkailulla en saanut miestäni luopumaan viiksistään" Sitten tuli tämä Movember. Viime vuonna se al koi. Silloin en enää ollut yhtä kiltti ja lem peäpuheinen kuin vuosia aikaisemmin kesäparran kanssa. Sanoin aika suoraan, että tuon on lähdettävä ja mielellään nopeasti. Lupasin lahjoittaa rahaa eturauhassyöpätutkimukseen. Lopulta melkein itkin ja rukoilin, että ole kiltti, aja nuo kalapuikot pois. Ei mitään vaikutusta. Mies sinnitteli risukkonsa kanssa marraskuun loppuun asti. Luulin ja toivoin, että kyseessä oli ker taluonteinen juttu. Kun niitä karvoja alkoi taas marraskuun alkupäivinä ilmestyä mieheni ylähuuleen, ensimmäinen ajatukseni oli, että otan vauhtia ja juoksen päin seinää. En vaan kestä. En it sekään tiedä, miksi en. Ei mi nulla ole tapana puuttua mie heni ulkonäköön. Mut ta täs sä kohtaa menee kuppi nurin että kolisee. Olisiko raukkamaista uhkail la avioerolla viiksien takia? Mel ko varmasti. En ihan siihen alentunut, mutta kerroin kyllä aikovani vuokrata vas taisuudessa itselleni yksiön marraskuuksi. Mies nauroi. Luuli, etten ole tosissani. Uhkailulla en saanut miestäni luopumaan viiksistään, mutta onneksi suostuttelukeinoja on muitakin. Tällä kertaa meidän perheen Movember päättyi marraskuun puoliväliin. Lahjoitin riemuissani 50 euroa Syöpäsäätiölle sopuhinta siloposkista! Nyt te kaikki varmaan haluatte tietää, millä sain mieheni luopumaan piikeistään. En kerro. Tämä on kuitenkin perhelehti. Anne Ojala-Soini Lapsiperheet lape.fi 11

12 Jos vastaanottajaa ei tavoiteta pyydämme palauttamaan osoitteeseen Lapsiperheiden Etujärjestö r.y. Anne Liias Sorvarintie VIIALA Aluevastaavat Jos oma alueesi puuttuu listalta ja olisit itse kiinnostunut ryhtymään aluevastaavaksi ota yhteyttä puheenjohtajaan, Aluevastaava, muistathan ilmoittaa meille muuttuneet yhteystietosi! HAAPAJÄRVI Kaarina Torkkkola HELSINKI Reetta Holmberg Jaana Gardemeister JYVÄSKYLÄ, KORPILAHTI Minna Mustonen Mari Josefsson KUOPIO Laura Hiltunen Katja Koivistoinen MÄNTSÄLÄ Roberta Fabritius MIKKELI, RISTIINA Tiina Tähtinen NURMIJÄRVI Virpi Korhonen OULU Pekka Aittakumpu PIETARSAARI Anna-Maria Pokela POHJOIS-KARJALA Eeva Salakari RAAHE Anna Pärkkä SALO Elina Seitz TYRNÄVÄ Johanna Harmainen VANTAA Johanna Happonen Sanna Hamström VIHTI Anja Kadziolka Ruotsinkielisten yhteyshenkilö Henrietta Janhonen

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot