KEHITTÄMISKANNUSTE. yritysten moottorina. Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISKANNUSTE. yritysten moottorina. Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISKANNUSTE yritysten moottorina Lehti-hankkeen kehittämiskannusteprosessin arviointi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo sivu sivu Sisällysluettelo 2 Lisää liiketoimintaakehittämiskannusteilla 3 LEHTI vauhditti hyvinvointialaa 4 Kysyntä osoitti tarpeen 6 Kehittämiskannusteen vaikutukset 10 Rahoitus kriittisenä tekijänä 12 Mitä opittiin? 14 Tästä on hyvä jatkaa! 18 Hiomista ja sujuvuutta prosessihin 9 KEHITTÄMISKANNUSTE yritysten moottorina Tämä julkaisu perustuu Susinno Oy:n (Riikka Kivelä, Helinä Melkas) tekemään tutkimukseen. Tutkimus on tehty LEHTI-hankkeen kehittämiskannusteen arvioinnin pohjalta. Julkaisija Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Askonkatu 9 F, Lahti, Puh , Toimitus ja taitto Autiomaa Oy Kuvat LAKESin ja hankkeen toimijoiden arkistot Painopaikka M&P Paino, Lahti Painosmäärä 350 kpl 2

3 Lisää liiketoimintaa kehittämiskannusteella Hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen keskittyneessä LEHTI-hankkeessa onnistuttiin vuosina tekemään uraa uurtavaa työtä hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen aikana pilotoitiin neljällä eri toiminta-alueella yrityksille ja yritysryhmille suunnattua rahallista kehittämiskannustetta. Kehittämiskannuste oli tarkoitettu yrityksen liiketoiminnan tai palvelujen kehittämiseen ulkopuolista asiantuntijaa hyödyntäen. Kannusteen arvo vaihteli euron välillä. Kehittämiskannustekokeilussa mukana olivat Lahden, Hämeenlinnan, Porvoon ja Turun seudut. LEHTI-hankkeen aikana tehtiin tutkimusta kehittämiskannusteen tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Tämä julkaisu kokoaa yhteen kehittämiskannustetta saaneiden yritysten kokemukset ja tulokset kehittämiskannusteen käytöstä. Tehdyn tutkimuksen ja yritysten palautteiden pohjalta voidaan todeta, että saatu kehittämiskannuste mahdollisti aktiivisemman otteen yrityksen liiketoiminnan kehittämistyössä. Kannuste rohkaisi yrityksiä ottamaan isompia askeleita omalla kehittämistaipaleellaan ja synnyttämään jopa uusia palveluinnovaatiota ja -konsepteja. Palautteiden ja yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan myös todeta, että hyvinvointialan yritykset ovat kokeneet julkisen rahoituksen saamisen liiketoiminnan kehittämiseen haasteellisena. Tulevaisuudessa hyvinvointialan yritykset tulisi nähdä muiden toimialojen rinnalla tasavertaisina tuensaajina ja potentiaalisina vietinkaupan toimijoina. Näin hankkeen loppumetreillä haluan kiittää rahoittajaa, Etelä-Suomen maakuntien liittoumaa, ennakkoluulottomasta asenteesta kehittämiskannustepilottia kohtaan. Samalla haluan kiittää myös kehittämiskannusteen käyttäjäyrityksiä, joilta saimme rakentavaa palautetta jatkovuosien toimintaa ajatellen. Lahdessa maaliskuussa 2012 Sari Hänninen kehittämisjohtaja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 3

4 LEHTI vauhditti hyvinvointialaa Loppuvuodesta 2011 päättynyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen LEHTI-hanke tähtäsi hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat hyvinvointialan yritykset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Toiminta kohdistui myös elinkeino- ja yrityskehitysorganisaatioihin. Hankkeen toiminta-alueen muodostivat Etelä-Karjala, Hyvinkää-Riihimäen talousalue, Hämeenlinnan seutu, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Turun seutu. Hankkeessa oli mukana kuusi osahanketta. Hanke toteutettiin vuosien aikana ja sitä koordinoi Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES. Kehittämiskannuste innovaatioiden tukena Hyvinvointialan yrityksillä ja yritysryhmillä oli LEHTIhankkeen aikana mahdollisuus hakea euron kehittämiskannustetta liiketoiminnan tai palvelujen kehittämiseen ulkopuolista asiantuntijaa hyödyntäen. Jaettu kehittämiskannuste oli tarkoitettu hyvinvointialan yrityksille sijoitettavaksi aineettomaan pääomaan. Kannustetta saattoi hakea koulutukseen, kursseille osallistumiseen, konsultaation hankkimiseen tai ylipäänsä kaikkeen sellaiseen, mikä lisäisi yrityksen henkistä pääomaa. Tarkoituksena oli aktivoida yrityksiä uusien innovatiivisten tuoteja palvelukonseptien kehittämiseen. 4

5 Kannustetta haettiin alueellisten kehittämisorganisaatioiden hyvinvointihankkeiden kautta. Kehittämiskannusteen käyttö ei aiheuttanut yrityksille ylimääräistä työtä, vaan sen hyödyntäminen tehtiin yrityksille mahdollisimman helpoksi. Kehittämiskannusteprosessista vastasivat LEHTIhankkeen osahanketoimijat toiminta-alueillaan. Yritysten omarahoitusosuus oli 40 prosenttia, eli kannuste kattoi 60 prosenttia asiantuntijapalvelun hankintahinnasta. Kehittämiskannustetta haettiin esimerkiksi yritysten verkostoitumiseen, uuden tuoteidean mallinnukseen tai yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yhteensä kannustetta myönnettiin kolmivuotisen LEHTI-hankkeen aikana noin euroa Lahden, Hämeenlinnan, Turun ja Porvoon alueilla. KEHITTÄMISKANNUSTEEN KRITEERIT: tuen saajan tulee olla pk-yritys sen tulee sijaita Etelä-Suomessa de minimis vaatimuksen tulee täyttyä tuen tulee kohdistua yrityksen kehittämistarpeisiin Tutkimuksella taustatietoa tuleviin hankkeisiin LEHTI-hankkeen päätyttyä ja osin jo sen aikana tehtiin tutkimusta kehittämiskannusteen tarpeellisuudesta, vaikuttavuudesta ja tuloksista. Arvioinnista saatuja tuloksia tullaan käyttämään uusien hankkeiden ja hankerahoitusten suunnittelussa ja kehittämisessä. Arviointi koostui kehittämiskannustetta markkinoivien kehittämisorganisaatioiden henkilöiden haastatteluista ja heidän laatimistaan prosessikuvauksista sekä neljälle toiminta-alueelle suunnatusta kyselystä. Arvioinnissa vertailtiin sitä, miten prosessit ovat toteutuneet sekä sitä tahtotilaa, miten prosessien olisi haluttu toteutuvan. Kyselyssä pyrittiin selvittämään myös sisäisiä eroja vaikutuksissa ja odotuksissa. Arvioinnissa annettiin tilaa myös avoimille kommenteille prosessin onnistumisten sekä pullonkaulojen ja solmukohtien selvittämiseksi. 5

6 Kysyntä osoitti tarpeen Kehittämiskannuste lähti liikkeelle hitaasti, mutta sai todella tuulta alleen alkuvuodesta Syynä tähän oli aiheen saama näkyvyys sekä yrittäjien oma puskaradio, joka puhui kannustetta hyödyntäneiden hyvien tulosten puolesta. Lahden alueella kannuste myönnettiin 13 yritykselle. Kannustetta käytettiin yritysten tai yhdistysten markkinointitutkimusten tekemiseen, yhteismarkkinointiin, tuote- tai palvelukehitykseen ja räätälöityyn erityiskoulutukseen, markkinointiaineiston uudistamiseen, sosiaalisen median ja verkkokaupan hyödyntämiseen sekä organisaation kehittämiseen kuten strategian luomiseen, työnohjaukseen sekä työmenetelmien kehittämiseen. Hämeenlinnan seudulla toteutui 4 kannustekokeilua. Käyttökohteita olivat mm. yrityskohtaisen räätälöidyn täydennyskoulutuksen toteuttaminen ja yrityksen innovatiivisen liiketoiminnan kehittämisprosessin luominen. kehittämiseen. Turun seudulla kehittämiskannustetoimenpiteitä oli yhteensä 10. Kannustetta käytettiin ammatillisten perhekotien, päiväkotien ja palvelutalojen Porvoon seudulla oli kuusi kannusteen käyttökokeilua, joista kaksi kohdistui yritysverkostoihin. Toisessa yritysverkoston yhteishankkeessa oli mukana 20 yritystä ja toisessa jopa 22. Kannusteen käyttö kohdistui mm. tuotteiden lanseeraukseen, markkinointiin ja markkinointiaineiston suunnitteluun ja verkkokaupan hyödyntämiseen. 6

7 Kannuste kannusti Hankkeessa mukana olleilta yrittäjiltä saatu palaute osoittaa, että hanke ja sen tarjoama rahoitus kirjaimellisesti kannusti. Yrittäjät rohkaistuivat kokeilemaan uusia toimintatapoja ja malleja ja sekä yritykset että kehittäjät koikivat kehittämiskannusteen tukevan yrityksen tai organisaation kehittämistyötä. Kehittämiskannusteen kaltaisen rahoituksen koettiin sopivan erityisesti hyvinvointiyrityksille ja yhdistyksille. Yritysten ja yhdistysten toimijoiden henkistä pääomaa ja osaamista kehittävät prosessit sekä yhteistyöverkostojen rakentaminen poikkeavat jonkin verran yrityksen normaalista kehittämistyöstä. Näin ollen ne tarvitsevat myös siihen erityisesti suunnattua tukea. Kehittäjät näkivät kannusteen tyyppisen rahoituksen haasteena mm. sen, että olemassa ollut rahoitustarve ei välttämättä kohdannut tarjontaa. Osaltaan tähän vaikuttivat prosessin toteutukseen liittyvät hankaluudet etenkin sen alkuvaiheessa. Yritysten maksukyky tai halukkuus ei joissain tapauksissa myöskään ollut riittävällä tasolla. Pienet yritykset olivat myös melko tottumattomia käyttämään asiantuntijapalveluita. Haasteelliseksi koettiin asiantuntijapalvelujen kilpailuttaminen yritysryhmille sekä kannusteen soveltuvuuden hahmottaminen yritysten eri kehittämiskohteisiin. Rahoittajan asettamat tiukat raamit rahoituksen soveltuvuudelle hidastivat tai jopa estivät prosesseja käynnistymästä. OSUI JA UPPOSI Kannusteen ansiosta pääsimme huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin kiinni olennaiseen yrityksen menestymisen kannalta. Konsultaatiot ja LTS:n tekeminen selkiytti tilannetta. Projekti olisi todennäköisesti toteutettu joka tapauksessa, mutta kannusteen ansiosta se saatiin tehtyä muuta kehitystyötämme tukevassa aikataulussa ja ennen kaikkea laadukkaasti. Kynnys olisi ollut paljon korkeampi lähteä mukaan kehittämisprosessiin ilman kannustetta. Olimme kauan hakeneet yhteisiä toimintatapoja kolmen yrityksen kesken tavoitteena säilyttää itsenäisyys, mutta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toteuttaa yksinkertaisemmin kaikille yhteiset asiat. Näyttää siltä, että löysimme hakemamme kehittämiskannusteen avulla. Työ oli kuitenkin tehtävä itse mikä sinänsä ei ole huono asia. ;) Lainaukset ovat kehittämiskannustetta hakeneiden ja tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien kommentteja. 7

8 TULIKO TEHTYÄ JOTAIN, MITÄ EI MUUTEN OLISI EHKÄ TEHTY? Ehdottomasti, esimerkiksi yritysryhmille tehtyjä toimenpiteitä tuskin olisi toteutettu pelkällä omalla rahalla ollenkaan. Konsultaatioista sai tukea hulluillekin ideoille, yhtäkkiä ne tuntuivat toteuttamiskelpoisilta. Pienellä, vasta vähän aikaa toimineella yrityksellä on luonnollisesti rajalliset resurssit ja sitä myöden on myös harkittava todella tarkkaan, mihin näitä käytetään. Kannuste pienentää oleellisesti riskiä ja rohkaisee kokeilemaan uusia toimintatapoja. Ehdottomasti innostaa. Ilman kannustetta emme olisi voineet olla toteutuneessa hankkeessa mukana. Kyllä meillä ei olisi ollut varaa käyttää asiantuntijapalveluita ilman kannustetta emmekä olisi osanneet katsoa itseämme ulkopuolelta, mikä nyt tapahtui mainostoimiston kanssa. 8

9 Hiomista ja sujuvuutta prosesseihin Kehittämiskannusteprosessin tehokkuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Prosessi koettiin vaivattomaksi ja kehittämisen kohteita yrityksiltä löytyi. Hankkeeseen sopivat kehittämiskohteet oli melko helppo tunnistaa yrityksissä. Yrityskohtaiset prosessit koettiin kuitenkin odotettua haastavimmiksi ja ne veivät enemmän aikaa ja resursseja kuin etukäteen osattiin arvioida. Rahoittajatahon vaatimukset koettiin myös liian tiukoiksi sen suhteen millaisiin toimenpiteisiin kannustetta voitiin myöntää. KEHITTÄMISKOHTEEN TUNNISTAMINEN? Yrityksen toiminnassa oli selkeä kehittämisen paikka, joka on ollut tiedossa ja kannusteen avulla tämä oli mahdollista toteuttaa. Tarve oli tiedossa jo ennen kuin aloitimme, siksi harmittikin hidas eteneminen, meitä yritettiin pakittaa aluksi. Yksityiskohtien ja toimintatapojen hiomista ja virtaviivaistamista toivottiin, jottei kehittämisprosessin aikana tarvitse törmätä turhiin yllätyksiin. Jälkimakuja Kehittämiskannuste osoittautui loistavaksi pienimuotoisen kehittämisen välineeksi etenkin hyvinvointialan yritysten keskuudessa, joiden on muutoin vaikea saada avustuksia. Kannusteen koettiin madaltavan etenemisaskeleita ja edesauttavan jopa huippuinnovaatioiden syntyä. Kehittämiskannusteen tyyppisen nopean ja joustavan rahoitusta- van nähtiin tarjoavan mahdollisuuksia täsmälliseen yrityskehittämiseen ja nopeaan reagointiin esimerkiksi talouden suhdannevaihteluihin ja markkinamuutoksiin. Kritiikkiä niin kehittäjien kuin yrittäjienkin suunnalta sai rahoituksen tiukka rajaus sekä prosessin vaatima byrokratia. Kehittämiskannuste sanana koettiin vieraaksi, vakiintumattomaksi termiksi, jonka sisältöä oli vaikea ymmärtää. Tämä johti osittain tilanteeseen, jossa yrittäjät eivät suoralta kädeltä osanneet hahmottaa sitä, mitä heidän tulisi kehittää. Yrittäjien mukaan tietty kankeus, hitaus ja sekavuus varjosti hankkeen etenemistä ja tämä tulee huomioida vastaavia hankkeita suunniteltaessa. Vauhtiin päästyään yrittäjät pitivät kuitenkin työskentelytapaa luovana ja hyvänä, ja kokivat palvelun notkeuden tukevan erityisesti pk-yrityksiä, jotka eivät resurssien vähyyden johdosta voi harkita esimerkiksi Ely-keskusten tai Tekesin kehittämispalveluita. Vastaavien hankkeiden kannalta kehittämiskannustetta pidettiin kriittisenä tekijänä mukaan lähtemiselle. HAKUPROSESSIN HELPPOUS? Prosessi oli hyvin organisoitu, riitti, kun oli mukana. Tämä varmasti oli tavoite, mutta sitkeyttä vaati aluksi, sekä aikaa ja istumalihaksia. Haku-/hankintaprosessi oli kehittämisorganisaation näkökulmasta kankea, koska kilpailutus ja papereiden pyörittely vei valtavasti aikaa ja resursseja. Prosessit veivät paljon enemmän resurssejamme kuin olimme osanneet etukäteen laskea. 9

10 Kehittämiskannusteen vaikutukset Yksi tärkeä näkökohta kehittämiskannusteen tarpeellisuutta ja tavoitteita tarkasteltaessa on sen vaikuttavuus, eli se, syntyikö kannusteen avulla jotakin pysyvämpää tai pitkävaikutteisempaa kuin yksittäinen toimenpide. Mukana olleilta yrittäjiltä kysyttiin hankkeen jälkeen, jäivätkö kehittämiskannusteen avulla tehdyt toimenpiteet pysyviksi käytännöiksi tai sysäsikö kannusteen käyttö liikkeelle jonkin isomman kehittämisprosessin. Yritykset pitivät tehtyjä toimenpiteitä onnistuneina ja kertoivat niiden lähes poikkeuksetta kääntäneen toiminnan kurssia ainakin jossain määrin. Suurimman esteen pysyvien käytänteiden syntymiselle muodostaa kuitenkin resurssipula. Kehittämisprosesseissa käytetyt asiantuntijat koettiin tärkeiksi ja heidän toivottiin jäävän organisaatioiden pysyviksi asiantuntija- ja yhteistyökumppaneiksi. Myös asiantuntijat näkivät tehtyjen kehittämistoimenpiteiden olleen onnistuneita. PYSYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ? Kyllä, mutta resursseista riippuu, minkä muotoisena ja laajuisena. Näin näyttää tapahtuvan. Nyt uskallamme ottaa loppuriskin itse, satsaamme yritystemme ja omia henkilökohtaisia varoja uuteen palvelumalliin. ISOMPIA JATKOPROJEKTEJA? Olemme hyvin tietoisia, että kehitystä on ehdottomasti jatkettava aloitettuun suuntaan, mutta kehitystyön laajuus riippuu täysin jatkossa käytettävissä olevista resursseista. 10

11 11

12 Uuden palvelukonseptin synnyttämisessä Rahoitus kriittisenä tekijänä Kehittämiskannuste siivitti täysin uudenlaisen palvelukonseptin perustamisvaihetta Lahdessa. Yrittäjän mukaan tuki mahdollisti ammattimaisen otteen alusta alkaen. Yrittäjä Olli Karosen tausta ei suinkaan ole terveys- ja hyvinvointipalveluiden alalla. Ikänsä teollisuuden palveluksessa ollut mies vaihtoi vuorotyöt ensin apuvälineiden korjaamiseen ja hankki sittemmin esteettömyyskartoituskoulutuksen. Ajatus omasta Esteetön Koti yrityksestä syntyi vähitellen, kun Karonen havahtui apuvälinealan pirstaloituneisuuteen. - Välineitä ei mainosteta, saatavuus on vaikeaa ja kokonaisvaltainen palvelu puuttuu. Halusin perustaa myyntipaikan, jossa tuotteet ovat konkreettisesti kokeiltavana ja testattavana kaikki yhdessä paikassa. Marraskuusta 2011 alkaen Karonen on pyörittänyt Lahdessa koko maan mittakaavassa täysin ainutlaatuista konseptia, joka yhdistää apuvälineiden näyttelyn, myynnin, neuvonnan ja asennuksen. Lahden Esteettömän Kodin valikoimassa on lähes 20:n eri maahantuojan ja valmistajan tuotteet. - Yritykseni tuo Päijät-Hämeen kuntien sosiaalipuolelle sellaisia ratkaisuja ja palveluja, joita ei ole muualla päin kunnilla käytettävissä, Karonen toteaa. 12

13 Osana Ollia Karonen aloitti yritystoiminnan suunnittelun kesällä Uudenlainen palvelukonsepti piti sisällään paljon mietittävää. Esimerkiksi sopivan tilan löytyminen tuotti päänvaivaa, sillä tilan tuli olla esteetön ja riittävän suurten ja esteettömien myyntinäyttelytilojen lisäksi tuli löytää paikka, jonka parkkipaikat palvelisivat liikuntarajoitteisia. Sopiva paikka löytyi Lahden keskustan läheltä vanhan rautakaupan tiloista. Yhteistyökumppaneita ja mukaan lähteviä yrityksiä kartoittaessaan Karonen tarvitsi käynnistämisvaiheen rahoitusta. Rahoituskeskusteluihin apuun tuli Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES. - Yritysasiamies Isto Vanhamäen yhteydenotto tuli kuin tilauksesta. Isto pyysi minua mukaan LEHTI-hankkeen OLLIosahankkeeseen. Yhteistyö kehittämisyhtiön kanssa saa Karoselta varauksettoman kiitoksen. - Ilman LAKESin apua koko yritystä ei varmaan olisi edes olemassa tai raha olisi tiukemmalla ja toiminta kotikutoisempaa. OLLI-hankkeen myötä saatu kehittämiskannuste, 900, korvamerkittiin yritysilmeen luomiseen, joka tehtiin yhteistyössä Mainostoimisto Meteorin kanssa. Graafisen ohjeiston pohjalta toteutettiin muun muassa painotuotteita sekä internetsivut. Karonen kertoo kehittämiskannusteen mahdollistaneen ammattilaisen käytön. Yritysilmeen lisäksi yrittäjä sai myös muita kullanarvoisia vinkkejä liiketoimintansa kehittämiseksi. - Koko prosessi sujui erinomaisesti. Itsellä ei olisi resurssit riittäneet ja kehittämiskannuste olisi luultavasti jäänyt hyödyntämättä. Yrityksen alkutaival on pitänyt sisällään runsaasti verkottumista ja toiminnasta tiedottamista. Karonen näkee tulevaisuudessa runsaasti mahdollisuuksia, sillä markkina kasvaa jatkuvasti väestön ikääntymisen myötä, eivätkä julkiset palvelut pysty yksin vastaamaan tähän tarpeeseen. 13

14 MITÄ OPITTIIN Kyselyssä saatuja nelikenttävastauksia ja avoimia kommentteja analysoitiin kuuden näkökulman kautta. Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto tuloksista näiden näkökulmien kautta. 14

15 Relevanssi Kehittämiskannuste on hyödyllinen väline erityisesti pienen yrityksen tai pienyritysverkoston osaamispääoman ja yhteistyön kehittämiseen. Kannusteen saaminen selkeästi rohkaisee pientä yritystä kokeilemaan uusia toimintatapoja, joita ei pelkästään oman rahoituksen turvin uskallettaisi testata. Tehok- Kehittämiskannusteelle löytyy käyttökohteita, mutta kehittämiskohteen rajaaminen rahoituslähteen kriteerien mukaiseksi on haasteellista ja sen tulee olla yksiselitteistä, jotta turhia rahoitushakemuksia ei tehtäisi. Kehittämisyhtiöiden tulee hallita rahoittajan kriteerien vaatimat toimenpiteet, jotta esim. hankintojen kilpailutukseen ei kuluteta liiaksi aikaa. Osa kannusteen käyttäjistä koki prosessin todella hyvin organisoiduksi, mutta osalle jäi kuva byrokratian kankeudesta. kuus Kehittämiskannusteen avulla on tähdätty hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien yhteistyömallien synnyttämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Kannusteen käytön on koettu edesauttaneen kehitystyötä yrityksissä ja yhdistyksissä. Vaikuttavuus Kehittämistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin, mutta se, jäävätkö tulokset pysyviksi käytännöiksi, riippuu pitkälle yrityksen tilanteesta ja resurssien riittävyydestä. Kehittämiskohteen tavoitteet tulee asettaa niin, että toteutus on mahdollista ilman tukirahoitustakin. 15

16 Kehittäjäorganisaatio on ollut ratkaisevassa asemassa pieten yritysten kehittäjäkumppaneiden valinnassa. Yritykset ovat kokeneet, että käytetyt asiantuntijat ovat hyödyllisiä toiminnan kehittäjiä myös tulevaisuudessa. Kannusteen avulla tehtyjen toimien koetaan tai ainakin toivotaan jäävän pysyviksi käytännöiksi. Kestävä kehitys Hankkeen vaikutus Positiivista kannusteen markkinoinnissa ja käytössä on ollut yritysten palaute ja onnistuneiksi koetut kehittämistoimenpiteet. Kannusteen käytön negatiivisia puolia on ollut erityisesti joidenkin kehittäjäorganisaatioiden kokemus rahoittajan liian tiukoista kriteereistä. Kannusteen käytössä päästiin hitaasti liikkeelle muun muassa rahoituksen kriteerien epäselvyydestä johtuen. Yksiselitteisillä rahoittajan kriteereillä ja kehittäjän rutinoituneella kilpailuttamisosaamisella kannustekokeiluja olisi voitu tehdä enemmänkin. Jotta tämän tyyppisellä hankkeella olisi vaikutusta edelleen, tulee rahoituksen pelisäännöt ja vaatimukset kultakin taholta avata ja keskustella yhdessä selviksi. 16

17 Yhteenvetona Hyvinvointialan yrityksille suunnatun rahoituksen kriteerit tulee yksinkertaistaa yhdessä rahoittajan, kehittäjän ja asiantuntijoiden sekä yritysten kanssa. Myös kannusteen tyyppisen rahoituksen rooli ja lisäarvo muiden rahoitusmuotojen joukossa tulee selvittää. Pelisääntöjen läpi käyminen heti alkuun on tärkeää. Myös rahoittajalla tulee olla vastuuta jo tehdyistä päätöksistä jotta turhaa työtä jälkikäteen vältettäisiin. Pienten yritysten tarpeet ovat erilaisia, näin ollen tukirahoitusmuotojen tulee olla joustavia ja näitä tarpeita vastaavia. 17

18 TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA Kehittämiskannustekokeilu lähti hitaasti liikkeelle, ja hyvinvointialan yritykset sekä yhdistykset tiedostivat tarjotut mahdollisuudet vasta kannustekokeilun loppupuolella. Saadut kokemukset kuitenkin osoittavat, että jatkolle on tilausta, kunhan perusteet ovat kunnossa. 18

19 1. Kehittäjät kentälle Tukien hahmottaminen ja niiden soveltaminen päivittäisten perustehtävien rinnalla vaatii paneutumista ja resursseja, joiden järjestäminen pienissä yrityksissä on usein vaikeaa, jopa mahdotonta. Yritysten mukaan saaminen ja tarjolla olleiden kannusteiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kynnyksen madaltamista ja kehittäjäorganisaation jalkautumista yritysten pariin. 2. Ketterää rahoitusta Pienille, erityisesti hyvinvointialan toimijoille ei hankkeen aikana eikä sen jälkeenkään ole ollut tarjolla kehittämistukea, joka olisi resursseihin ja tarpeeseen nähden joustavaa ja helppoa hakea. Jotta alueilta voisi nousta innovatiivisia uusia yrityksiä ja uusia raikkaita toimintamalleja, tulisi jatkossakin olla tarjolla kehittämisrahaa, joka ei ole korvamerkitty tietyille aloille tai toimijoille. Merkillepantavaa on se, ettei summien tarvitse olla suuria, mutta rahan on oltava joustavaa hakea ja käyttää. EU-rakennerahasto ei kankeudessaan ole ehkä sopivin rahoitusinstrumentti pienten yritysten innovatiiviseen ja nopeatempoiseen kehittämiseen. 3. Sujuvuutta prosesseihin Rahoitusta markkinoivilla ja käsittelevillä hanketoimijoilla tulee olla kokemusta hankintojen kilpailuttamisesta sekä keinoja hallita erilaisia asiantuntijaresursseja. Yhtenä mallina voitaisiin käyttää asiantuntijapoolia. Käytettävistä asiantuntijoista voitaisiin koota ja kilpailuttaa pooli, jonka osaajat olisivat tarvittaessa yritysten käytössä ilman jatkuvaa ja toistuvaa kilpailuttamisprosessia. Tämä helpottaisi prosessien virtaviivaisuutta, eivätkä hallinnolliset seikat vaikeuttaisi pienen palveluntuottajan päivittäistä työtä. 4. Ylialueellista hyötyä ja yhteistyötä Hanketoiminnan rahoitus pyrkii tukemaan ja kannustamaan yhä enemmän maakuntarajat ylittävää toimintaa. Fokuksessa ovat pienyritykset ja niiden muodostamat verkostot. Hanketoimijoiden välille tulisi järjestää Crossborder -tapaamisia, joissa voidaan vaihtaa tietoa käynnissä olevista hankkeista ja siitä, mitä rahoitusta tai palvelua ne tarjoavat yrityksille. Näin yrityksillä olisi valittavanaan enemmän eri rahoitus- ja kehityspalveluratkaisuja. Maakuntarajojen kadottua myös hanketoimijoiden mahdollisuudet kehittää alueen yritystoimintaa lisääntyisivät. Kehittäjien ymmärrys yritysten erilaisista tarpeista ja elämänkaarista kasvaisi, ja kattava, eri tarpeet ja kehittämistukien kombinaatiot yhteen sovittava tieto lisääntyisi. 19

20 Lisätiedot: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES Askonkatu 9 F, Lahti Puh Yritysneuvonta Faksi

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot