Oppimisen standardit luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisen standardit. 2000-luvulla"

Transkriptio

1 Oppimisen standardit 2000-luvulla

2 YLEISET KÄSITYKSET Lukeminen on ikkuna maailmaan. Lukeminen on oppimisen, henkilökohtaisen kasvun ja mielihyvän kokemisen mahdollistava perustaito. Oppilaan kyky lukea ja ymmärtää erilaisia tekstejä (esim. kuvallisessa, audiovisuaalisessa ja painetussa muodossa) ja erilaisissa yhteyksissä on menestymisen keskeinen mittari sekä koulussa että sen ulkopuolella. Elinikäisen oppimisen taitona lukeminen on tekstin mekaanisen ymmärtämisen lisäksi myös tulkintaa ja uuden ymmärryksen kehittymistä. Tiedonhaku antaa välineitä oppimiseen. Jotta oppilaista voisi kehittyä itsenäisiä oppijoita, heillä on oltava taitojen lisäksi myös halua käyttää taitojaan, heidän on ymmärrettävä oma vastuunsa ja heidän on osattava käyttää itsearvioinnin strategioita. Näiden neljän osa-alueen kautta kasvaa oppija, joka voi menestyä monitahoisessa informaatioympäristössä. Tiedon eettistä käyttöä on opetettava. Globaalistuvassa informaatioympäristössä oppilaiden on saatava ohjausta erilaisten näkökantojen muodostamiseen, tiedon eettiseen hakuun ja käyttöön sekä sosiaalisten työvälineiden vastuulliseen ja turvalliseen hyödyntämiseen. Työmarkkinoilla tarvitaan teknologiataitoja. Nykyoppilaiden on kehitettävä tiedonhallintataitoja, jotka mahdollistavat informaatioteknologian käytön oppimisessa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tasa-arvoinen pääsy tiedonlähteille on oppimisen avaintekijä. Jokaisella lapsella on oltava yhtäläinen oikeus päästä tutustumaan kirjoihin ja lukemiseen, tietoon ja informaatioteknologiaan turvallisessa ja oppimista edistävässä ympäristössä.

3 Tiedonhallintataitojen määritelmä on laajentunut resurssien ja teknologioiden muuttuessa. Tiedonhallintataidot eivät enää tarkoita pelkkää lähdemateriaalin käyttöä tiedonhaussa. Nykyään niihin kuuluvat olennaisena osana monilukutaito, muun muassa digitaalinen, visuaalinen, tekstuaalinen ja teknologian lukutaito. OSAAMINEN, resurssit ja työvälineet: 1 Tiedonhaku, kriittinen ajattelu ja tiedon lisääminen. Informaatiotulva edellyttää jokaiselta yksilöltä itsenäisen oppimisen mahdollistavia ajattelun taitoja. Mittavan tietotulvan vuoksi jokaisen on osattava valita, arvioida ja käyttää tietoa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Oppiminen on vuorovaikutusta. Mahdollisuus jakaa tietoa ja oppia yhdessä muiden kanssa edistää oppimista. Oppilaiden on kehitettävä tiedon jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen taitoja sekä kasvokkain että teknologian välityksellä. Koulukirjastot ovat keskeisiä oppimaan oppimisen kehittäjiä. Koulukirjastot tarjoavat yhtäläisen fyysisen ja älyllisen pääsyn oppimisessa tarvittaviin resursseihin ja työvälineisiin virikkeellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Kirjasto-opettajat tarjoavat oppimisstrategioita, harjoitusta ja ohjausta 2000-luvun tärkeissä oppimaan oppimisen taidoissa, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Päätelmien tekeminen, harkittu päätöksenteko, tiedon soveltaminen uusiin tilanteisiin ja uuden tiedon tuottaminen. Tiedon jakaminen sekä toimiminen demokraattisen yhteiskunnan vastuullisena ja tuottavana jäsenenä. Henkilökohtaisen ja esteettisen kasvun tavoittelu.

4 osaaminen, resurssit ja työvälineet: 1 Tiedonhaku, kriittinen ajattelu ja tiedon lisääminen. 1.1 Taidot Hakee tietoa opiskeltavista aiheista hyödyntämällä tutkivan oppimisen prosessia ja soveltaa sitä myös koulun ulkopuolella omassa elämässään Hyödyntää aiempaa tietoa ja taustatietoja uuden oppimisessa Asettaa ja muotoilee kysymyksiä, jotka tukevat uuden ymmärryksen hakemista Etsii, valitsee ja arvioi tarkoituksenmukaiset lähteet löytääkseen vastaukset kysymyksiin Arvioi valituista lähteistä löydetyn tiedon paikkansapitävyyttä, luotettavuutta, soveltuvuutta, tärkeyttä sekä sosiaalista ja kulttuurista yhteyttä Lukee, katsoo ja kuuntelee eri muodoissa olevaa tietoa (esim. tekstiä, visuaalista, digitaalista) ja tekee siitä päätelmiä Luo merkityksiä erilaisista lähteistä kerätylle tiedolle tunnistamalla virheelliset käsitykset, tärkeät ja toissijaiset asiat, ristiriitaisuudet sekä näkökulman tai puolueellisuuden Hallitsee tiedonhaun ja tutkimisen teknisten apuvälineiden käytön Laajentaa ja syventää ymmärrystä yhdessä muiden kanssa. 1.2 Luonteenpiirteet Osoittaa omaaloitteisuutta ja sitoutumista esittämällä kysymyksiä ja etsimällä vastauksia pintaa syvemmältä Uskaltaa tehdä itsenäisiä ratkaisuja tiedon ja lähteiden valinnassa Käyttää luovasti useita erilaisia lähteitä ja eri muodossa olevaa tietoa Osoittaa kriittisyyttä kyseenalaistamalla tiedon oikeellisuuden Muuttaa tarpeen vaatiessa joustavasti tutkimuksen suuntaa, kysymyksiä, resursseja tai strategioita Jatkaa tiedonhakua sinnikkäästi mahdollisista vaikeuksista huolimatta Pyrkii saavuttamaan kattavamman kokonaiskuvan pitkäjänteisellä tutkimuksella. 1.3 Vastuullisuus Kunnioittaa tiedon luojien ja tuottajien tekijän- ja immateriaalioikeuksia Kerää ja arvioi tietoa erilaiset näkökulmat huomioiden Kerää ja käyttää tietoa eettisten ja lainopillisten suuntaviivojen mukaisesti Osallistuu ajatustenvaihtoon oppimisyhteisössä Käyttää viestintä- ja informaatioteknologiaa vastuullisesti. 1.4 Itsearvioinnin Arvioi omien tiedonhakuprosessiensa tehokkuutta ja edistymistä ja muuttaa niitä tarvittaessa Ohjaa toimintaansa hyödyntämällä vuorovaikutustilanteita sekä opettajilta että vertaisoppijoilta saamaansa palautetta Kiinnittää aktiivisesti huomiota informaation mahdollisiin puutteisiin tai heikkouksiin Etsii tarvittaessa sopivaa apua.

5 osaaminen, resurssit ja työvälineet: 2 Päätelmien tekeminen, harkittu päätöksenteko, tiedon soveltaminen uusiin tilanteisiin ja uuden tiedon tuottaminen. 2.1 Taidot Jatkaa tutkivan oppimisen prosessia soveltamalla kriittisen ajattelun menetelmiä (analysointia, synteesiä, arviointia ja organisointia) muodostaakseen uusia ajatuksia ja johtopäätöksiä sekä uutta tietoa Järjestää keräämänsä tiedon hyödylliseen muotoon Muodostaa tiedosta päätelmiä erilaisten strategioiden avulla ja hyödyntää opittua opinnoissa, todellisissa tilanteissa ja lisätutkimuksissa Analysoi ja järjestää tietoa informaatioteknologian ja muiden välineiden avulla Vaihtaa ideoita, kehittelee uusia päätelmiä, tekee päätöksiä ja ratkaisee ongelmia yhdessä muiden kanssa Hyödyntää opinnäytetöissään kirjoitustaitoa, media- ja visuaalista lukutaitoa sekä informaatioteknologista osaamistaan. 2.2 Luonteenpiirteet Käyttää lähteitä joustavasti soveltamalla tiedonhallintataitojaan ja tarvittaessa uusia lähteitä Muotoilee vaihtoehtoisia päätelmiä ja vertaa niitä todisteisiin yksija monisuuntaisen ajattelun menetelmin Tekee vain harkittuja päätelmiä jotka perustuvat johtopäätöstä tukeviin todisteisiin Osoittaa tuotteliaisuutensa saattamalla opinnäytetyönsä valmiiksi. 2.3 Vastuullisuus Kytkee opitun todelliseen elämään Huomioi johtopäätöksissä erilaiset globaalit ja muut näkökulmat Tekee eettisiä päätöksiä paikkansapitävän tiedon ja perusteltujen johtopäätösten perusteella. 2.4 Itsearvioinnin Päättää, mitä tiedolla tehdään (hyväksyy, hylkää, muokkaa) Arvioi prosessin järjestelmällisyyttä sekä tutkimuksen edistymistä Tunnistaa uuden tiedon ja ymmärryksen Kehittelee tulevia tutkimussuuntia.

6 osaaminen, resurssit ja työvälineet: 3 Tietämyksen jakaminen sekä toimiminen demokraattisen yhteiskunnan vastuullisena ja tuottavana jäsenenä. 3.1 Taidot Viimeistelee tutkivan oppimisen prosessin jakamalla uutta ymmärrystä ja reflektoimalla oppimaansa Tekee yhteistyötä sosiaalisen ja älyllisen oppijaverkoston jäsenenä Viestii oppimaansa tehokkaasti sekä kirjallisesti että suullisesti Käyttää viestintä- ja informaatioteknologiaa järjestääkseen tietoa sekä tuodakseen sen muiden käyttöön ja arvioitavaksi Kytkee opitun yhteiskunnallisiin kysymyksiin Käyttää tietoa sekä viestintä- ja informaatioteknologiaa eettisesti ja vastuullisesti. 3.2 Luonteenpiirteet Osoittaa johtajuutta ja itsevarmuutta esittelemällä ideoitaan sekä muodollisissa että epämuodollisissa tilanteissa Osoittaa sosiaalista vastuuta osallistumalla oppimistilanteisiin aktiivisesti ja esittämällä ryhmäkeskusteluissa kysymyksiä ja ajatuksia Työskentelee tehokkaasti ryhmässä. 3.3 Vastuullisuus Rohkaisee muita esittämään mielipiteitä ja kunnioittaa muiden ajatuksia tiedonhaussa ja yhteisöllisessä toiminnassa Kunnioittaa muiden eriäviä mielenkiinnon kohteita ja kokemuksia ja etsii erilaisia näkökulmia Hyödyntää tietojaan, tiedonhallintataitojaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan yhteisiä kysymyksiä koskevassa julkisessa keskustelussa Luo aitoihin, todellisiin tilanteisiin soveltuvia opinnäytteitä Osallistuu ajatustenvaihtoon oppimisyhteisössä ja sen ulkopuolella Hyödyntää tietoa ja tietämystä demokraattisten arvojen edistämisessä Kunnioittaa älyllisen vapauden periaatteita. 3.4 Itsearvioinnin Arvioi oppimiseen johtaneita prosesseja ja muokkaa strategioita tulevan oppimisen tehostamiseksi Arvioi opinnäytteen laatua ja tehokkuutta Arvioi ryhmätyötaitojaan pohtimalla erilaisia rooleja, johtajuutta ja muiden näkökantojen kunnioittamista.

7 osaaminen, resurssit ja työvälineet: 4 Henkilökohtaisen ja esteettisen kasvun tavoittelu. 4.1 Taidot Lukee, katselee ja kuuntelee omaksi ilokseen ja henkilökohtaisen kasvun edistämiseksi Lukee laajalti ja sujuvasti ja luo yhteyksiä omaan itseensä, ympäristöön ja aiemmin luettuun Omaa herkkyyden reagoida kirjallisuuden eri lajeihin ja erilaisiin luovan ilmaisun tapoihin Etsii henkilökohtaiseen oppimiseensa liittyvää tietoa ja hyödyntää erilaisia informaation muotoja ja alalajeja monipuolisesti Kytkee ideoita omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä aiempaan tietoon ja kokemuksiin Järjestää henkilökohtaista tietoaan niin, että se on helppo palauttaa mieleen Kerää ja jakaa tietoa sosiaalisten verkostojen sekä informaatioteknologian avulla. 4.2 Luonteenpiirteet Osoittaa uteliaisuutta ja halua oppia hakemalla itseään kiinnostavaa tietoa useista lähteistä Hakee vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiinsä ja haluaa kokeilla useita erilaisia informaation muotoja ja lajeja sekä ylittää opintojen asettamat vaatimukset Pitää mielen avoimena uusille ajatuksille ja näkemyksille kuuntelemalla erilaisia mielipiteitä, muuttamalla näkökantojaan uusien todisteiden valossa sekä hakemalla tietoa opintoihin tai henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvista uusista ideoista Arvostaa kirjallisuutta ja lukee omaksi ilokseen sekä on kiinnostunut kirjallisuuden eri lajeista. 4.3 Vastuullisuus Osallistuu sosiaaliseen ajatustenvaihtoon sekä sähköisesti että kasvokkain Ymmärtää, että lähteillä on erilaisia käyttötarkoituksia Etsii tilaisuuksia henkilökohtaiseen ja esteettiseen kasvuun Noudattaa henkilökohtaisessa sähköisessä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa turvallisia ja eettisiä toimintatapoja. 4.4 Itsearvioinnin Tunnistaa henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteensa Tunnistaa henkilökohtaisen tietämyksensä rajallisuuden Ymmärtää, miten henkilökohtaiseen oppimiseen kannattaa panostaa Tulkitsee uutta tietoa kulttuuristen ja sosiaalisten yhteyksien perusteella Laatii itselleen omat ajatusten ja näkemysten ilmaisun tehokkuuden mittarit Arvioi kykyään valita itselleen sopivimmat ja kiinnostavimmat resurssit Ilmaisee oppimaansa luovasti ja taiteellisesti.

8 American Association of School Librarians 50 E. Huron St., Chicago, IL by the American Library Association Asiakirjan käyttö, kopiointi ja jakelu on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen ja opetuskäyttöön. Englanninkielisen julkaisun ISBN (12 kappaleen nippu) Englanninkielinen julkaisu on ladattavissa osoitteesta Painettuja englanninkielisiä julkaisuja myy ALA:n verkkokauppa osoitteessa tai soittamalla 866-SHOP ALA. Suomenkielistä julkaisua voi ostaa omakustannushintaan: hannele.frantsi(at)espoo.fi Julkaisu on ladattavissa ja Opetushallituksen sivuilta. Suomenkielisen julkaisun toteutus: Muste ja Valo Oy 2010 Suomennos: Hanna Höstman Oppiminen 2000-luvulla Taidot Luonteenpiirteet Vastuullisuus Itsearvioinnin Ymmärryksen, Ajattelua ja älyllistä Itsenäisen oppimisen Omien taitojen, oppimisen, ajattelun toimintaa ohjaavat yleiset käytösmallit asenteiden ja ja oppiaineiden uskomukset ja asenteet, tutkimisessa ja vastuullisuuden hallinnan keskeiset jotka ilmenevät ongelmanratkaisussa. arviointi reflektoinnin taidot. oppilaan tavasta oppia avulla. ja toimia. avainkysymys avainkysymys avainkysymys avainkysymys Mahdollistavatko Onko oppilas taipuvainen Tietääkö oppilas, että taitojen Tunnistaako oppilas oppilaan taidot aiheen tai korkeampaan ajatteluun ja asenteiden lisäksi 2000-luvun henkilökohtaiset oppiaineen tarkemman ja harjoittaako hän oppijalta edellytetään vahvuutensa ja tutkimisen? aktiivisesti kriittistä ajattelua vastuullisuutta? heikkoutensa ja kehittyy tietoa saavuttaakseen ja vahvemmaksi ja jakaakseen? itsenäisemmäksi oppijaksi?

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Suositus Tietoyhteiskuntavalmiudetopintokokonaisuudesta

Suositus Tietoyhteiskuntavalmiudetopintokokonaisuudesta Suositus Tietoyhteiskuntavalmiudetopintokokonaisuudesta Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS TIETOYHTEISKUNTAVALMIUDET- OPINTOKOKONAISUDUESTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä

Lisätiedot