HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA"

Transkriptio

1 L!) F 3r1JsR,E1IvEI Li ku r-it iyhtym HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA V

2 SISALTO Sivu 1.YLEISTA Henkilokunnan palkkaarnisessa huomloon otettavia asioita 1 2. TYOSOPIMUKSENNIRKAMAARAYKSEN TEKEMINEN JA TYOAIKA Tehtävä Tyosuhteen perusteet ja kesto Osa-aikainen työntekija kokoaikaisena Dsa-aikaelakkeelle jaava tyontekijä 3 2.5Tyoaika Työajaksi luettavan ajan erityistiianteita Viranhaltijan/tyontekijan palkka Koeaika Tyosopimuksen tekeminen Ylitöiden korvaaminen Hälytysraha Menokohta Tyosopimusten/viranhoitomaaraysten toimittaminen palkkatoimistoon 7 3. TOIMEKSIANTOSUHTEET 7 4. VUOSILOMA Vuosilomien antaminen ja aikataulu Osa-aikatyontekijan vuosiloman kuluminen Mäaraaikaisen henkilökunnan vuosilomat Vuosiloman siirto Vuosiloman säästäminen 9 5 VIRKA- JA TYOVAPAAT Sairauslomatja tyotapaturmat Lapsen tilapainen hoitovapaa Perhevapaat Harkinnanvarainen virka-/tyovapaa MATKALASKUT JA KOULUTUSPAI VAT MUUT TOIMINTAOHJEET Esimetkkiruokailu Autojen Iammityspaikkamaksut Kuntayhtyman puhelimen kàyftö Henkilökunnan virkistyspäivä Leiri-ja retkipãivat Opiskehjan ohjauspalkkiot Tyosuhteen paattyminen eläkkeelle jäännin vuoksi Viranhaltijoiden sivutoimiluvat Apuvälineiden hankinta tyontekijoille Tyonohjauksen periaatteet Nuorettyontekijat Jäaviyskysymykset ja salassapito Arkistointi Lisätietoja antavat 19 LIITTEET I HallintosääntO luvut 2 ja 4 sekã delegoitu yalta 19 2 Liukuvaa tyoaikaa koskevat ohjeet 25 3 Tyonantajan mãärããmät tutkimukset ja tarkastukset sekä lääkärin mããrããmät tutkimukset 27 4 Sopimus toimeksiantosuhteesta 31 5 Kunnallisen eläkelain soveltaminen, yleiskirje 2/2006 (tyo- vai toimeksiantosuhde) 32

3 1 (34) I YLEISTA Tämã toimintaohje koskee koko kuntayhtyman henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstohal linnon paätokset perustuvat asianomaiseen IainsäädäntOon sekä virka- ja tyoehtosopimuk sun. Näihin ohjeisiin on koottu Peruspalvelukuntayhtymä Selãnteen henkilostohallintoon Iiittyvia ohjeita (hallintosäãntö/henkilöstoasiat lute 1)ja soveltamiskaytantoja. Jatkossa ohjeita on tarkoitus taydentaa kaytannossa esiin tulleiden tulkintojen ja ongelmien perusteella ja välittää näin viestiä toisille paävastuualueille ja tyopaikoille. 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita HenkilöstOhallinnossa ja henkilostopäàtöksiä tehtessä noudatetaan henkilöstöpolitiikkaa ja henkilostopàätoksiã tehdessaän esimiehen on huomioitava työnantajan etu ja hyvän henkilöstöpolitiikan vaatimukset. Henkilostopäätöksia tehtäessä on noudatetaan myos hallinnon lainalaisuuden periaatteita so. puolueettomuus-, suhteellisuus-, tarkoituksensidonnaisuus- ja yhdenvertaisuusperiaat teita. Jotta paatos täyttaisi hyvän henkilöstohallinnon vaateet, on se perusteltava (esim. harkin nanvaraisen palkattoman virka-/tyoloman kielteinen päatos. HenkilOkuntaa vähennetäãn ensisijaisesti ns. luonnollisen poistuman avulla. Palvelulinjan henkilöstosuunnitelma seuraavalle vuodelle esitetään talousarviossa. Virkojen perustami sesta ja lakkauttamisesta päattaã kuntayhtyman hallitus. PaivatyOssa olevien vakanssien tayttamisesta päättää kuntayhtymahallitus. Julkiset hakuilmoitukset julkaistaan Selänteen kotisivuilla, KuntaRekryn kotisivuilla ja te-toimisto.fi - sivuilla. Muita lehtiã kaytetaan tarvittaessa. Viranhaltijoiden osalta noudatetaan viranhaltijalakia. Sisäistä selvitysta ei tehdã tyopaikkoja täytettaessä, mutta tehtävien ja virkojen tayttämisessa huomioidaan henkiläkunnan halukkuus sisàiseen tyonkiertoon, jotta Iisãtään henkilokunnan tyomotivaatiota, tyossà jaksamista ja mahdollistetaan tyourien pidentäminen. Toistaiseksi voimassa olevassa tyosuhteessa oleva tydntekijà hakee normaalisti avoimeksi tullutta tydpaikkaa halutessaan tyonkiertoon. Palvelujohtajan tulee huomioida valinnassaan vakinaisen tyontekijan mahdollisuus tyonkiertoon. Kuntayhtyman ulkopuolelta viranhaltijaa/tyontekujää haettaessa hakuilmoituksesta otetaan huomloon seuraavat asiat: täytettäva virka-/tyäsuhde (paikka) ja Iukumäärã, vaadittava kelpoisuus ja tarvittaessa tyokokemus, tyo alkaminen ja sen kesto, tyoaika ja paivittainen tycaika sijoituspaikka, tyotehtavat, mahdollinen vaatimus rikosrekisteriotteesta, mihin mennessà ja kenelle hakemukset tulee toimittaa, + kuka antaa lisàtietoja tehtävästä ja + muut mahdolliset paikkaa koskevat erikoistiedot.

4 2 (34) Tyosopimuslain 2 luvun 5 :n mukaisesti osa-aikaiselle tyontekijalle on tarjottava ensin tyota, jos tyonantaja tarvitsee Iisãä tyontekijoita sellaisiin tehtäviin, joita osa-aikainen tyontekija voi tehda. 2 TYOSOPIMUKSENNIRKAMAARAYKSEN TEKEMINEN JA TYOAIKA 2.1 Tehtävä Tyosopimukseen/viranhoitomaaraykseen merkitään palkattavan henkilön tyotehtavan paaasiallinen Iaatu tyosuhteen alkaessa esim. sairaanhoitaja, hoitoapulainen, kiinteistön hoidon ulkopuoliset työt jne. Tehtaväan merkitään se tehtäva mihin työntekijä otetaan esim. hoitoapu I ai nen. Työsopimuksen perusteisiin merkitään oikean henkilön sijaistaminen, El esim. neljä päivaa sitten tyolomalla olleen henkilon sijaistaminen. Esimerkiksi tyontekijã on tyolomalla , jonka vakinainen henkilö tulee tekemään vapaapäiviltaän. Vakinaiselle henkhölle annetaan tehdyista tyopäivista vastaavat vapaapaivat ja palkataan sijainen teke mâän em. vakinaisen henkilon vapaapaivat. Tyosopimukseen mäaräaikaisuuden perustee si merkitään sijaistettavan tyontekijan Iisäksi tyontekija X:n virka-/tyovapaasta johtuvien tehtavajärjestelyjen ketjutus. Ks. 2.2 Tyosuhteen kesto. Hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla ylimaäraisten vapaapaivien vakansseja kaytetaan vain arkipyhajaksoilla annettuihin ylimaaräisiin vapaapaiviin. Kustannusten ohjaamiseksi oikealle menokohdalle työsopimukseen merkitãän mitã paikkaa (sijaisuutta) sijainen tulee hoitamaan/tekemäãn. HenkflOstOhallin non jãrjestelmään uudet vakanssit perustaa henkilöstoasioiden toimistosihteeri. 2.2 Tyosuhteen perusteet ja kesto Sijainen voidaan ottaa määräajaksi laissa säädetyin perustein. Perusteita ovat sijai suus, omasta pyynnöstä (työntekijä ja tyonantaja ovat sopineet yhteisesti tyopaivista, niiden mããrästã ja pituudesta), avoimen viran hoito siihen saakka, kunnes virka saadaan taytettya, kun virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttavaa hakijaa, työn luonne (pro jekti, tietty tilaus, kausiluontoisuus), harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu kuntayhtyman toimintaan tai suoritettavaan tyohon Iiittyva peruste. Lisäksi kaytetaan TSL:n luku 1 4:n mukaista koeaikaa (ks. kohta 2.8). Viranhaltijan koeajasta on omat maaraykset laissa kunnallisesta viranhaltijasta. Lisàä tietoa loydat sopimukset/kvres/palvelussuhteen ehtoihin Iiittyvä neuvonta ja ohjeistus. Sijainen otetaan virka- tal tyosuhteeseen. Sijainen otetaan siksi ajaksi, kun on aivan itmeistä, ettei tehtävistä voida muutoin suoriutua. Sijaisen ottamista tulee harkita tapauskohtaisesti huolellisesti taloudelliset seikat huomioon ottaen. Koulutus tulee järjestäã paäsäantoisesti siten, ettei se aiheuta sijaistarvetta. Lisäksi palvelulinjojen tulee tehdã yhteistyota sijaisten kãytossa. 23 Osa-aikainen tyontekija kokoaikaisena Osa-aikaisen tyontekijan toimiessa sijaisena tyosuhde tulee muuttaa kokoaikaiseksi (omalle riville tyovuorolistassa) ja laskea tyoajat kokoaikaisen tyoajan mukaan. Näin mene teltäessä työajan seuranta on helpompaa ylityon osalta. Esimerkiksi jaksotyossa kolmen yukon tyovuorolistassa Iaaditaan omille riveille osa-aikatyo ajalle ja kokoai katyo ajalle 7.6.-i 3.6. Sijaisuudesta tehdyssa tyosopimuksessa tulee lisãtiedoissa ilmaista selkeästi palkanlaskentaa varten, että tyo muuttuu em. ajaksi täydeksi tyoajaksi (100 %).

5 3 (34) Esimerkiksi tyontekija hoitaa omaa osa-aikaista tyosuhdetta (LA3O1) ja sijaisuutta (LA302) samanaikaisesti yli 7 päivaä. Työaika on 100 %ja merkitäãn yhdelle rivilletyovuorolistaan. Poikkeuksellisesti lyhytaikainen tyosuhde (enintään 7 paivaä) maksetaan tuntipalk kana ja tyosuhdetta ei muuteta kokoaikaiseksi. Lyhytaikainen työsuhde merkitään tyovuorolistaan omalle rivilleen. Tyosopimus kirjoitetaan normaalisti ilman en mai nintoja siitä, että tyoaika muuttuu kokoaikaiseksi. Osa-aikainen virka-/tyosuhde ja kokoaikainen virka-/tyosuhde ovat kaksi en palvelujaksoa Osa-aikaeläkkeelle jäävä tyontekijalviranhaltija Osa-aikatyohOn siirtymiselle osa-aikalisän tai osa-aikaeläkkeen perusteella tulee ama saa da lupa työnantajan edustajalta. Suostumus hankitaan ennen kuin ryhdytaan valmisteluihin osa-aikatyohon siirtymiseksi. TyOajan lyhentäminen toteutetaan tyonantajan ja tyonteki jän/viranhaltijan sopimalla tavalla ja siinä otetaan huomioon tyontekijan tarpeet sekä tuo tanto- ja palv&utoiminnan järjestäminen. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi seu raavaa: MM:n säännollinen tyoaika on xx.20xx lukien y %:ia taydesta tyoajasta eli kes kimäärin z tuntia viikossa. MM:n osa-aikatyon jaksottamisesta määrää tyonantaja jaksotyon tyovuoroluetteloa laadittaessa. Muun kuin jaksotyossa olevan tyontekijan osa-aikatyon jaksottaminen sovitaan osa aikatyohon jäädessä. Osa-aikaeläkkeelle tai osatyokyvyttomyyselakkeelle jaavan työntekijän kanssa sovitaan/teh dään määräaikainen tyosopimuksen muutos siten, että tyosopimukseen kirjataan osa-aika työn päättyminen henkilökohtaisessa eläkeiässã. Mikãli henkiläkohtaisen elãkeiän päivä määrä on tiedossa, kirjataan työsopimukseen elãkeiãn päivämäärä. Toista puoliskoa tekevãn tyontekijän tyosopimukseen laitetaan maininta, että työsopimus on voimassa enintään siihen saakka kunnes eläkkeelle jãäneen p0. elakejarjestely kestää. 2.5 Tyoaika TyOaika on yleensa sama kuin vakinaisella henkilostollã vastaavassa tyossa. JaksotyOssa voidaan ottaa sijainen yleistyoaikaan silloin kun sijaisuus ei sisällä yotyotä ja yli yhdeksan tunnin tyovuoroa. Jos lauantai ja sunnuntai eivãt ole tyopäiva, sovelletaan ns. muodollisen jaksotyon mäarayksiä (ylityoraja 8 tuntia x tyopäivät, enintään 38,25 tuntia viikossa). JoIIei käytetã edellä olevia vaihtoehtoja ja palvelussuhteeseen sisaltyy yli 2 tyo paiväa, sovitaan etukäteen palvelussuhteen pituudeksi - 4 paivaa, jos vajaalla kalenteriviikolla on 3 tyopäivää (ylityoraja 24 tuntia) - 6 paivaa, jos vajaalla kalenteriviikolla on 4 tyopaivää (ylityöraja 31 tuntia) - 7 pãivaa, jos vajaalla kalenteniviikolla on 5 tyopaivaa (ylityoraja 38,25 tuntia) TyOntekijälle/viranhaltijalle pitäa etukäteen ilmoittaa tyoaikajarjestelma esim. yleistyoaika/3 viikkoa ja sopia selvãsti palvelussuhteen pituudesta. Poikkeuksellisesti niissã työpisteissã joissa on jaksotyo, voivat yleistyäajassa olevat sijaiset ruokailla tyoaikana samoin kuin jaksotyontekijät. Tämä merkitään tyäsopimuksen lisätietoja kohtaan. Tyontekijan tulee ilmoittaa tyovuorolistan laatijalle vähintãän viisi pàivaà, mielellään kaksi viikkoa, ennen listan alkamista tiedossa olevat poliklinikkakaynnit ja toivomukset mm. vuosilomista. Jaksotyossa ja yleistyoaika/3 viikkoa kesken tyovuorolistan noudatetaan äkillisten virkavapauksien kohdalla keskeytyneen jakson kaytäntoã ãkillisiin vuosilomiin ja palkattomiin virkavapauksiin.

6 4 (34) Toimistotyoajassa ja 37 tunnin viikkotyoajassa noudatetaan erillisiã liukuvan tyoajan ohjeita (lute 2). 2.6 Tyoajaksi luettavan ajan erityistilanteita KVTES:n luku III 4 :n 2 momentin mukaan matkaan kaytettya aikaa ei lueta tyoaikaan, ellel sitä samalla ole pidettävã tyosuorituksena. Kuitenkin kulkeminen tai kuljetus toimival taisen viranomaisen tal esimiehen määräämästä lähtopaikasta virka- tai tyotehtavan suori tuspaikkaan ja sielta IahtOpaikkaan palaaminen Iuetaan tyoaikaan. Ks. tarkemmin kohta 5 Matkakorvaukset ja koulutukset. Lãäkärin lähetteellã mäãräämissä tutkimuksissa (kuten erikoislääkärin tutkimus, Iaboratorio- ja röntgen tutkimus, Iãhetteessã sana tutkimus) käydään pääsääntöisesti viranhaltijan tai tyontekijan vapaa-ajalla. MikäIi tämä ei ole mahdollista, voidaan antaa vapautus tyostã tut-kimuksessa kaynnin ajaksi. Tällöin tutkimus ei ole ollut tehtävissä tyoajan ulkopuoleiia tai tutkimuksen tarve on ollut ãkillinen. Esimerkiksi tyontekijalla on aamuvuoro ja tutkimusaika OYS:ssa kb Vapautus tyostä annetaan esim. kb lukien, jos tyontekija on me-nossa omaha autolla tutkimukseen. Akilliseksi tutkimuksen tarve katsotaan yleensa jaksotyossa/keskimaaraisessa yleistyoajassa, kun ilmoitus tutkimuksen suorittamisesta tulee tyontekijalle myohemmin kuin tyovuoroluettebon/tyoajan tasoittumisjärjestebmàn tietoon saattamista, viimeistään viisi paivaä ennen ajanjakson alkamista. Tutkimuksessa kaynti ei ole tyoaikaa, joten tyoaikaa ei pidennetä tutkimuksen/matka-ajan takia (huomaa ylityokynnys). On huomattava, että kysymyksessä ei ole palkallinen virkava paa tai tyovapaapãivä, vaan ennen tai jälkeen tutkimuksen voidaan olla toissä. JaksotyOs sä tutkimuksessa kayntiaikaa käytetaan säännollisen työajan täyttöon. Muissa tyeaikajar jestehmissä on omat säännot yhityon syntymisesta kyseisella viikolla. TyOsta vapautuksesta ei tehdä viranhaltijapaatostä, jollei oteta sijaista. Lääkarin mäãrãämiä tutkimuksia on selostettu K\IrES:n Ill luvun 4 :n 5 momentissa. Ky symyksiä lääkärin määräämistä tutkimuksista (artikkeli kunnat kysyvat) loytyy netistä sivulta (lute 3). Artikkeli sisältää esimerkkejä milloin tutkimukset tal tarkas tukset ovat palkallisia, milloin niitä varten järjestetãän vapautus tyosta jne. Oma-aloitteista Iääkärissã käyntiä ei lueta tyoajaksi. Kuntayhtymälla on Iakisäãteisen tyoterveyshuollon Iisäksi myos työterveyshuohbon sairaan hoitosopimus. Sairaanhoitokaynnit pãivystàvällä Iãàkärillã arkipaivisin kb 18 asti korvataan työterveyshoitona (huomioi paivystysasetuksen muutos alkaen). Terveyskes kusmaksun ilta- ja vuikonloppupaivystyskaynnit tyontekijat maksavat itse. Omais- ja perhehoitajina toimivia henkilöitä etuus ei koske. Tyoterveyshuollon toimintasuunnitelmassa olevat tyoterveyshuolbon määräaikaiset (3v, 5 v) tyopaikkakohtaiset tyoterveystarkastukset tyoterveyshoitajahla ja tyoterveyslããkärillä ovat työaikaa. Muilta osin noudatetaan KVTES:n huku III 4 :n 2 momentin 5 kohtaa. Muita tarvittavia terveystarkastuksia/kayntejä tyoterveyshuollossa ei lueta tyoaikaan. TyOterveyshuobbon järjestämäãn selkäkouluun osahlistutaan vapaa-aikana. Ergonomia opetukset (esim. nostot) tyopaikalla ovat työaikaa. 2.7 Viranhaltijanltyöntekijän palkka Peruspalvelukuntayhtyma Selänteessa pabkka maksetaan hyväksytyn TVA:n mukaisesti. Tehtaväkohtainen palkka perustuu tehtyyn tyon vaativuuden arviointiin. En sopimusaloibla

7 5 (34) 2.8. Koeaika KVTES, TS ja LS on omat arviointijärjestelmät. HenkilOkohtaisen harkinnanvaraisen Iisän ja vuosisidonnaisen Iisän maksamisesta on olemassa omat arviointijärjestelmät en sopi musaloilla. Tehtävien muutokset huomioidaan tyonvaativuuden arvioinnissa KVTES:n luku II 5 :n 2 momentin mukaisesti. Tyotehtavien muuttuessa olennaisesti tehdään työsopimuksen muu tos, jossa sekä tyonantaja ettã tyontekijä hyvaksyvat uudet tyosopimuksen ehdot. Mikäli tehtävien muutos vaikuttaa vakanssimuutoksiin esim. vuodeosaston Iähihoitaja siintyy poliklinikalle, tehdään muutos tyosopimukseen toistaiseksi tai mäaräaikaisesti. Esimiehet, jotka palkkaavat mäaräaikaisia/sijaisia, tulee tehtavakohtaista palkkaa vahvista essaan huomiolda Kunnallisen tyomarkkinalaitoksen linjaus tehtäväkohtaisen paikan mää rittelemisestä (Kuntatyonantaja 2/2006). Näin ollen määraaikaisen/sijaisen tehtäväkohtai nen palkka on sama kuin vakituisella tyontekijallä/viranhaltijalla, mikäli tyon vaativuus vas taa sijaistettavan henkilon työn vaativuutta (vahvistettu TVA-palkka). Tällöin sijaistettavan ja sijaisen tehtävat ovat täsmälleen samoja tai vaativuudeltaan samalla tasolla. Tehtäväkohtaista palkkausta määniteltäessã otetaan huomioon mahdollisesti puuttuvan kelpoisuusvaatimuksen (-10 %) johdosta tehtävä palkanalennus (K\JTES luku II Palkkaus 9 2 mom). Tyosopimukseen Iaitetaan oikea tehtäväkohtainen palkka ja epapatevyysalennus euroina. HenkilOkohtaisen harkinnanvaraisen Iisän osa säilyy samansuuruisena, vaikka hänen vuo sisidonnainen osansa kasvaa esim. 3 %:sta 8 %:iin. Henkilokohtaisen Iisãn vuosisidonnai sen osan (K\/TES luku II 6 4 mom.) laskennassa on huomioitava, että tyontekijän on tul lut tyoskennella vastaavalla ammattialalla tai sellaisessa tehtävässä, josta on olennaista hyotyã nykyisissa tehtävissä. Palvelujohtaja päättäa onko olennaista hyotya aiemmasta palvelussuhteesta nykyisiin tyotehtaviin. Seuraavassa esimenkkejä, joiden mukaisia palve Iusvuosia ei huomioida palvelusvuosien laskennassa: + penhepäivahoitaja: tyoskennellyt siivoojana sosiaalityontekija: tyoskennellyt vakuutusyhtiossä toimistotehtävissà + palvelusihteeni: tyoskennellyt myyjãnà tavanatalossa + vuodeosaston Iähihoitaja: tyoskennellyt kotiapulaisena sairaanhoitaja: tyoskennellyt sainaala- tai laitosapulaisena, kotiapulaisena Vuosidonnaisia usia hyvaksyttaessä ei automaattisesti hyvaksyta entisen tyonantajan paa tostä vuosidonnaisen Iisãän oikeuttavaksi ajaksi. Hyvaksytty vuosidonnainen lisa tulee tarkastella uudestaan, jos henkilö siintyy aiempia teh täviä olennaisesti erilaisempiin tehtaviin, ei kuitenkaan esim. lähihoitaja siirtyy varhaiskasvatuksesta palvelukeskukseen lähihoitajan tehtäviin. Uudet vuosidonnaiset Iisät oikeaksi todistetuista todistusjäljennöksista valmistelee henki löstöasioiden toimistosihteeni kuntayhtyman johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan ja pal velujohtajien paatettavaksi. Vuosisidonnaiseen lisäan oikeuttavaksi ajaksi hyvaksytaan Karsamaen ja Reisjanven kun tien, Haapajarven ja Pyhajarven kaupunkien, Maaselan ktt:n kl:n ja Pyhajärven-Kansamaen ktt:n kl:n kaikki palvelukset, vaikka niistä ei olisi olennaista hyotya nykyisissa Selänteen tehtävissa. Uusissa vinanhoitomaarayksissa ja tyosopimuksessa kaytetaan ama koeaikaa. Koeaika on ilmoitettava myos hakuilmoituksessa. Tyonantaja ja viranhaltija/tyontekija voivat sopia tyon teon aloittamisesta alkavasta, tyontekijalla enintään neljän kuukauden ja viranhaltijalla

8 6 (34) enintään kuuden kuukauden koeajasta. Kahdeksan kuukautta Iyhyemmâssa määräaikai sessa tyosuhteessa koeaika saa olla enintããn puolet tyosopimuksen kestosta. Jos saman tyontekijän kanssa tehdäãn perakkäisiä tyosopimuksia, ei koeaikaehtoa voida toistaa, mikali sopimuksessa on sovittu samoista tal samankaltaisista tehtävistä. Jos työso pimus sen sijaan uusitaan tyotehtävissä ja tyontekijan asemassa tapahtuneen huomatta van muutoksen vuoksi, voi uuden koeaikaehdon käytto olla joissakin tapauksissa perustel tua. Ratkaisu uuden koeaikaehdon kohtuullisuudesta tehdäãn tapauskohtaisesti. Ks. tar kemmin Kunnailisen esimiehen tyosuhdeopas. Viranhalltijoiden osalta katso laki kunnalli sesta viranhaltijasta tai virkasuhdeopas. 2.9 Työsopimuksen tekeminen Tyosopimukset tehdään suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään Abilitaan. TyOsopimuksen Iisatietoihin merkitaãn hinnoittelutunnus ja projekti (muu osa kirjanpidon tilistä tulee vakanssin takaa), erityistapauksissa koko kitjanpidon till. Tyosopimuksen (yksityisoikeudellinen sopimus) ja viranhaltijan kohdalla poytakirjapàä toksen Iisäksi ei tarvitse tehdä erillista viranhaltijapäätostä. Dynastiassa viranhaltijan ottamisesta tehtyyn valintapäätokseen liitetaän oikaisuvaatimus, mikäli ei ole kyse valintapaatöksen tarkentamisesta viranhoitomaarayksella (maarayskir ja/abilita) ja tyosuhteeseen ottamista koskevaan valintapäätökseen Iiitetään muutok senhakuohjeet Ylitöiden korvaaminen Ylityon tekemisesta tulee olla esimiehen maaràys, jotta se voidaan hyvaksya vapaaksi. Ylityot korvataan aikana ja vain poikkeustapauksissa rahana. Suositellaan että 30 tunnin jalkeen viimeistäan ylitoiden antaminen vapaana aloitetaan. Ks. KVTES luku III Tyoaika mom ja 25 5 mom Hälytysraha Paikallinen virka- ja tyoehtosopimus alkaen hälytysrahan maksamisesta ja tyoaikakorvauksista koskien jaksotybta tekevia viranhaltijoita ja tyontekijoità on voimassa Menokohta Tyosopimuksen tekovaiheessa Abilitassa UUSI PAIKKA-naytOlla valitaan tyo-/virkasuhteen luonne. Luonteen valinnan perusteella palkat kirjautuu kirjanpitoon seuraavasti: - vakinaisten - tilapaisten - palkattomien - työllistettyjen - sairaus- viranhaltijoiden ja tyosuhteisten palkat tilille 4001, palkat tilille 4012, sijaisten ja projektityontekijoiden palkat tilille 4001, palkat tilille 4013 ja ja vuosiloman sijaisten ja muiden sijaisten palkat tilille Tyosopimukseen/viranhoitomãaräykseen merkitããn Iisàtietoihin hinnoittelutunnus ja projekti (muu osa kirjanpidon tilistà tulee vakanssin takaa, erityistapauksissa koko kirjanpidon till). Matkalaskuihin Iaitetaan menokohta ja kustannuspaikka muodossa esim. matkalaskuissa , lisäksi Iaitetaan myos alv tiedot esim. P00 tai P08. Matkalaskuihin toteutuneet kustannukset merkitäãn kilometrit x á-hinta esim. 46 km x X /km.

9 7 (34) 2.13 Tyosopimusten/viranhoitomääräysten toimiftaminen palkkatoimistoon Tyosopimukset, maarayskirjat ja muu palkanmaksuun Iiittyva materiaali tulee toimittaa palkkatoimistoon vähintään yhdeksän arkipaivaä ennen palkkapaivaa. Ks. Tukipalvelu yksikko Selman vuosittain Iähettãmà erillinen aikataulu palautuspäivistä. Palkkapäivat ovat: 16. päivä vakinaisen henkilökunnan palkat, 12 paivàä tai alle olleiden tuntipalkat maaräytyy tyovuorolistojen pãattymisen mukaan 31. päivä määräaikaiset sijaiset, omaishoitajat, 12 paiväätai awe olleiden tuntipalkat maaraytyy tyovuorolistojen paattymisen mukaan ja Iuottamustoimipalkkiot. 3 TOIMEKSIANTOSUHTEET Mahdollisten tulevaisuudessa lankeavien eläkevastuiden vuoksi ammatinharjoittajien/toi minimella (tilapainen luennoitsija, esiintyja, Iumenauraaja, verhoilija, tyonohjaaja, asian tuntija jne.) osalta tulee selvittää ovatko he tyosuhteessa kuntayhtymaan, jolloin maksetaan palkan Iisäksi myos muut henkilöstömenot. Em. suoritukset maksetaan palkkaohjelman kautta. Yrittäjien (Oy, Ay, Ky) laskut maksetaan normaalisti kirjanpidon kautta. MikäH hen kilo ei ole ennakkoperintarekissa, tulee verokortti ennakonpidatystä varten toimittaa, muus sa tapauksessa ennakonpidätys suoritetaan 60 %:n perusteella. Huomioon otettavia seikkoja tehtäessa rajanvetoa onko kyseessä tyosuhde vai yrittajyys: - Molempien osapuolten tulee ofla tietoisia mitä oikeussuhdetta sopimuksefla tavoitel laa n. - Selvitys tehdäänkö tyo tyosuhteessa vai ostetaanko henkilöltä tietty tyosuoritus nun, että han toimii itsenäisenä yrittajanä. Jos toimii yrittäjänä, tehdään sopimus - Sopimukset on syyta tehdä ama kirjallisesti (lute 4, lomake loytyy myös Dynastiasta). - Ostettaessa palvelu yrittajältä, on hänen oltava ennakkoperintärekisterissä. Patentti- ja rekisterjhallituksen sivuilta loytyy todennus voimassa olevista rekisteröinneistä (YTJ palvelu). - Sopimukseen tulee kirjata kenen vastuulla on eläketurvanjärjestäminen (todistus eläkevakuutuksesta kuulumisesta pyydetaan laskuun liitteeksi vuositasolla). - Ilman YEL- tai MYEL-vakuutusta oleva toimeksisaaja kuuluu KuEL:n piiriin, vaikka hänella on ennakkoperintärekisterioteja Y-tunnus (maksetaan palkkojen kautta). - Taijos yrittäjätoiminta on nun vähäistä (Lain yrittäjän eläkelain voimanpanosta 1272/2006 mukaan tyotulo vähemmän kuin 6 896,69 /vuosi), ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta, työ kuuluu KuEL:n piiriin (maksetaan palkkojen kautta) - Yrittäjän kanssa sovitaan yleensä kokonaiskorvauksesta. Lasku joudutaan kuitenkin erittelemään. Esim. matkakustannustenja muiden tyohon välittömästi liittyvien kustannusten eritteleminen laskulla ei merkitse sitä, että korvaus tulisi katsoa palkaksi. - Ammatinharjoittajalla ei ole olkeutta verottomiin päivärahoihin ja matkakustannusten korvauksiin (jos maksetaan = tyosuhde). - Kuntien elãkevakuutus on antanut omat ohjeensa yleiskirjeessa nrc 2/ (lute 5) ja yleiskirjeessä nrc 4/

10 8 (34) - Tarvittaessa voi pyytää iausunnon etukäteen sekä ennakkopàatoksen kuulumisesta KuEL:n piiriin Kuntien eläkevakuutuksen tarkastuspäallikkö Jarmo Helmiseita, puh tai lakimies Karoliina Kiuruita, puh S-postin muoto 4 VUOSILOMA Vuosiloman antaminen on työnantajan vastuuiia. Vuosilomien antamisesta on ohjeet KVTES:n luku 1V:ssa ja soveltuvin osin vuosiiomaiaissa 162/2005 (K\/TES luku lvi ). 4.1 Vuosilomien antaminen ja aikataulu Vuosilomia myonnettaessa tulee käyttää koko lomakautta ( ) kaikissa toimi pisteissa siten, että turvataan tyotehtavien joustava sujuminen. Lomien kasautuminen ei saa aiheuttaa ongeimia tyopaikalia, eikä iisätä sijaisten kayttotarvetta. Vuosiloman ajankoh dasta on ilmoitettava KVTES:n Tuku iv 10:n mukaisesti viranhaltijaile/tyontekijäiie, mikäli mahdoiiista, kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, joiiei asianomaisen kanssa toisin sovita. Työtehtavien joustavan sujumisen vuoksi lomakaudella pidettävät lomat paätetaän viimeistään mennessa ja taivilomat pyritään päättämään mennessä. Paikatonta virka- tai tyovapaan myonnetaan vasta sen jaikeen kun em. suunnitelma on tehty. Esimiesten tulee huolehtia siitä, että vuosilomat annetaan/pidetään päasääntoisesti ennen seutaavaa lomakautta (30.4.). Esimiesten tulee huoiehtia myös siita, että henkiiokunnan vuosiiomat kiertävät. TyontekijOita tulee kohdeiia tasapuolisesti vuosiioma-aikojen suhteen. Jos kalenterivilkon kaikki tyopäivat ovat vuosilomapäiviã, ioma-ajaksi mãärätään koko ka ienteriviikko eli ioma paattyy sunnuntaina. Mikäli tyontekijä tai viranhaltija olisi pidemmäiiä tyo- tai virkavapaalla kuten vanhempain- tai hoitovapaaiia, vuosiloma on siiti annettava. Tämä tapahtuu keskeyttamaila myonnetty tyo /virkavapaa vuosiioman ajaksi. On huomattava. että vuosiioma-aika ei pidenna vanhem pain-/hoitovapaata. Yleensä vuosiloma annetaan nãissã tapauksissa mennessä, mi käli ei ole sovittu tyontekijan kanssa, että 10 vuosilomapäivää yiittävän loman osa anne taan mennessä. Vuosilomaa ei saa antaa äitiys- eikä isyysvapaan aikana ilman viran haltijan/tyontekijan suostumusta Osa-aikatyöntekijän vuosiloman kuluminen Osa-aikatyontekijan vuosiloma annetaan pääsäantöisesti täysina kaienteriviikkoina tai ta soittumisjaksossa pitempinä jaksoina siten, ettã tyo- ja vapaapaivien suhteeliinen osuus on sama kuin tyoskenteiyjaksoissa. Katso K\/TES luku IV mom., sivut Määräaikaisen henkiiökunnan vuosilomat Tyoliisyysvaroin tyollistettyjen ja pitkaaikaisten määräaikaisten sijaisten kanssa pyritaan sopimukseen, että kertynyt vuosiloma annetaan lomana, joitei ole perusteltua maksaa lomakorvaus rahana.

11 9 (34) 4.4 Vuosiloman siirto MikãIi ennen palvelussuhteen pàattymista sovitaan uudesta tyosuhteesta tal paätetään uudesta viranhoitomaarayksestä, tyonantaja ja viranhaltija/tyontekijã voivat samalla sopia, että ennen palvelussuhteen paattymista kertyneet vuosilomaetuudet lomarahaa Iukuun ottamatta siirrettään annettavaksi seuraavan palvelussuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti (KVTES luku IV 1 6 mom.). Sopimus Iähetetaãn Selman palkkatoimistoon tiedoksi. Sairausloman vaikutuksesta vuosilomaan ks. KVTES luku IV 11. Pääsääntöisesti työky vyttomyyden vuoksi siirretyt kesälomaan kuuluvat vuosilomapäivät annetaan lomakauden Ioppuun mennessä ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Mikäli tama ei ole ma dollista, nun kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos tamäkään ei ole mahdollista tyokyvyttomyyden jatkumisen takia, nfln voidaan maksaa lomakorvaus. Ks. KVTES sivu 97 kaaviokuva vuosiloman antamisesta (7, 8, 11 ). Tyokyvyttömyyden vuoksi siirtyvan tai kesken vuosiloman tapahtuneen tyokyvyttomyyden vuoksi viranhaltija/tyontekija on velvollinen esittämään Iäãkãrintodistuksen. Vuosiloma aikana tapahtunut tyokyvyttomyys alkaa kun vuosiloman siirtämistä on pyydetty ilman aiheetonta viivytystà ja mikali mahdollista ennen loman alkua. Ks. KVTES IV luku Vuosiloma mom. 4.5 Vuosiloman säästäminen Viranhaltija/tyOntekijã vol säästää 15 vuosilomapaivää ylittävãn osan kultakin lomanmäã raytymisvuodelta ansaitsemistaan vuosilomapaivista pidettavaksi ko. vuosiloman lomakaut ta seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen saastovapaana. Lomasta ja sen ajankohdasta on sovittava esimiehen kanssa lomakauden vuosilomien hyvaksymisen yhteydessa. Sääs tovapaan myontämistã el suositella. Säästövapaata saa yhdella tyontekijalla olla säästössã enintãän 30 päiväã ja saastovapaa on pidettävä saästovapaan perusteena olevaa oman määräytymisvuotta seutaavan viiden kalenterivuoden kuluessa. Jos säästövapaita ei ole määräaikaan mennessä pidetty, ne on maksettava rahana. 5 VIRKA- JA TYOVAPAAT 5.1 Sairauslomatja työtapaturmat Sairauslomasta on ilmoiteftava esimiehelle nun pian kuin mahdollista (ilmoitusta ei vol tehdä tekstiviestillä eikä sähkopostilla). Esimiehen luvalla saa olla kuumeen, vatsa taudin tal diagnosoidun migreenin vuoksi pois enintään kolme kalenteripaivaa kerrallaan ja enintään kolme kertaa kalenterivuodessa, jollei esimies katso terveydenhoitajan tai Iääkärintodistuksen esittämistä erityisestã syysta tarpeelliseksi. Hakemukseen on yksiloita vä sairaus. Muulloin on esitettãvä Iääkãrin, terveydenholtajan tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus tyokyvyttomyydesta. Esim. hautajaisjärjestelyt eivät ole sairausloman peruste. KVTES:n luku V 1 :n mukaan mikäli Iääkärintodistusta ei ole toimitettu tyonantajalle yukon kuluessa lãäkärintodistuksen allekirjoituspäivämäarästä sairausloman ensimmäinen päivà on palkaton. Viranhaltija/työntekijä ei menetä sairausajan palkkaa, mikäli vuipyminen aiheu tuu hyvaksyttavastä syysta esim. tajuttom uus. Tyonantaja suosittelee, että tyontekijä ottaa yhteytta ensisijaisesti tyoterveyshuoltoon sairaustapauksissa. Tyoterveyshuolto ohjaa tyontekijän tarvittaessa Iääkärin vastaanotolle.

12 10 (34) Varhaisen tuen mallin mukaisesti esimiehen tulee puuttua ongelmiin ama, kun esimies huomaa, ettei kaikki ole kunnossa. Ongelmien puheeksiottamisessa käytetään keskuste lulomaketta. Varhaisen tuen mallin mukaisesti esimies on yhteydessa tyoterveyshuoltoon silloin, kun tyontekijalle tulee 3 tai useampia lyhyitã (1-3 vrk) sairauspoissaolokertoja 4 kk:n aikana tai yksi yli 10 vrk:n pituinen sairauspoissaolo tai 30 sairauspoissaolopaivaa 12 kk:n aikana. Sairauspoissaolon kestäessã yli 10 vuorokautta, esimies on yhteydessa työnteki jaan ja pitkaltä sairauslomalta paluuta tuetaan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Tyätapaturmia koskevat Iäheltä piti tilanteet rekisteröidään ja ilmoitetaan työsuo jeluvaltuutetulle (lute 7). Tyäsuojeluorganisaatio käyttaä Iomakkeita toiminnan ke hittämiseen. Tyo- ja muista tapaturmista tulee tayttaa ama vahinkoilmoitus, vaikka tapa turmasta ei tulisikaan esim. sairauslomaa, koska asia voi nousta esille pitkankin ajan paästa. Viranhaltija/tyontekijä tekee virkavapauksista/tyolomista hakemuksen ellei muusta menettelysta ole esimiehen kanssa sovittu. Sairauslomat kirjataan Abilitaan. Sairausloman myontäminen edellyttaä, että tyonteko on aloitettu. Tyosuhdetta ei voi aloittaa sairauslomalla. Yleensä aile 60 kalenteripaivän jatkuneissa tyosuhteissa maksetaan sairausloman ajalta varsinainen palkka 14 kalenteripäivän ajalta. Ks. KVTES luku V mom. Sairausloma on palkatonta, jos tyontekija on aiheuttanut tyokyvyttomyyden tahallisesti tai törkeällä huoli-mattomuudella. Kysymyksessä vol olla esim. paihtyneena sattunut tapaturma. Vuoden vaihteen yli menevien sairauslomien osalta tulee selvittää viranhaltijan/tyontekijan tyokyvyttomyyden tilanne. Jos tyontekija on saanut B-todistuksen tyokyvyttomyyselaketta varten, nun sairausloma saattaa jatkua osapalkkaisena tai palkattomana huolimatta vuoden vaihteesta (KVTES luku V 4 ). Samoin sairausloma jatkuu palkattomana, jos se on kestã nyt yhdessa tal useammassa jaksossa yli 12 kuukautta, eikä sitã ole keskeyttänyt 30 kalen teripäivän yhdenjaksoinen virantoimitus tai tyossaolo (KVTES luku V 2 4 mom.). Mikãli tyontekija on ollut pitkaan sairauslomalla ja hänelle on tehty tyokyvyn arviointiin liittyvät se! vitykset, mutta han ei ole myonnetty eläkettä, hänet voidaan irtisanoa viranhaltija- tai tyäso pimuslain mukaisilla perusteilla. Pãäsaäntöisesti irtisanominen on voidaan tehdä kolmen vuoden kuluttua sairausloman alkamisesta. SAIRAUSPAIVARAHA HAETAAN KELASTA KAHDEN KUUKAUDEN KULUESSA. Osa-aikaeläkkeellä olevalle myönnetäan sairauslomaa keskeytyksetta. Sairauslomaa ei vol jaksottaa ni, että se esim. keskeytetaan elakejakson ajaksi. Maäräaikaisen kuntoutustuen ajaksi myonnetaan palkatonta vapaata eikä sairauslomaa (KVTES luku V 4 2 momentin soveltamisohje). KVTES:n luku V 2 :n 7 momentin mukaan mikäli viranhaltmjalla/tyontekijalla on oikeus saa da tyoansion menetyksesta korvausta muualta, hänelle maksetaan sairausajan palkasta ainoastaan korvauksen ylittava osa esim. Ilikennevahinko. Sairausajan palkka maksetaan kuitenkin taysimääräisenä, mikali korvauksen saaminen perustuu viranhaltijan/tyontekijan vapaaehtoisesti kustantamaan etuuteen tal han saa korvausta sellaisen tyotapaturman joh dosta, joka ei ole kysymyksessa olevan sairausloman aiheuttajana. Osasairauspaivarahan perusteena olevasta osa-aikatyota koskevasta sopimuksesta saa detään tyosopimuslaissa (TSL 2 luku 11 a ) ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta (KVhI 26 2 mom.) sekä sairausvakuutuslain 8 luvun 11 :ssã (viittausmaarays; ks. myos Kunnal lisen tyomarkkinalaitoksen yleiskirjeet 22/2006 ja 16/2009). Osa-aikatyosta tehdaan sopi mustyonantajan kanssa. Osa-aikatyon ajan viran-/tyontekijãlle maksetaan osa-aikapalkkaa.

13 11(34) 5.2 Lapsen tilapäinen hoitovapaa 5.3 Perhevapaat Lapsen tilapäistä hoitovapaata aile 1 O-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoidon jarjestämi seksi tai hoitamiseksi on selostettu KVTES:n V-luvun 9 :ssa. Lapsen vanhemmat tai huoj tajat eivãt vol saada tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti, vrt. vuorotyotä tekevãt. Esi miesten tulee selvittaä kulloinkin lasten toisen huoltajan työpaikka ja tyovuorot. Lapsen kayttäminen tutkimuksissa tai kontrollikaynnillä sairaalassa ei oikeuta tässã tarkoitettuun palkalliseen vapaaseen. Hakemukseen Iiitetään terveydenhoitajan-, sairaanhoitajan tai lääkãrin todistus. Perhevapaat ovat palkattomia lukuun ottamatta aitiys- ja isyysvapaan palkallista osuutta. Kun raskaus on kestànyt Kelan äitiysrahaan oikeuttavat 154 päivä työntekijalle myonne taàn palkallinen aitiysvapaa, vaikka lapsi syntyykin kuolleena tai kuolee ennen äitiysvapaan hakemista. Aitiysvapaata on haettava viimeistään kahta kuukauttaja isyysvapaata 1-2 kuukautta ennen aiottua vapaan alkamista. Ks. KVTES. Lainsäädännön sekä virka- ja tyoehtosopimuksen perusteella myönnettävãt ehdottomat perhevapaat myontää kuntayhtyman johtaja, talous- ja henkilostojohtaja, palvelujohtaja. Palvelupaallikko myöntaa lainsäãdännön sekä virka- ja tyoehtosopimuksen perusteella eh dottomat perhevapaat silloin, kun se kestää alle 6 kuukautta. Ks. lute 1 tarkennus hallinto sääntoôn ja hallintosäãnnon perusteella jaettu delegoitu yalta. Sijaisten ja mããräaikaisten tyontekijoiden kohdalla tulee huomloida, että heillä saattaa olla oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen, vaikka heidän tyosopimuksensa päãttyisikin. Perustee na vol olia Se, että raskauden takia ei saa syrjia tyontekijoita. Tällainen tilanne vol tulla sil loin, kun tyotehtavään otetaan uusi sijainen välittömästi tai lyhyen ajan pãastä sen jälkeen kun raskaana oleva sijainen on jaanyt äitiysvapaalle tai hänen tyosopimuksensa on paatty nyt. TSL:n luku 4 3 :n mukaan hoitovapaasta on ilmoitettava tyonantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaan alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintäãn 12 arkipaivaa, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Tyontekija vol perustellusta syystã muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä tyonantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta. Tyontekijalla on oikeus keskeyttaa hoitovapaa uuden raskauden perusteella. TSL:n perusteella tybnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta äitiysvapaan ajalta, jos sitã el ole haettu kaksi kuukautta ennen aitiysvapaan alkamista (KVTES luku V 8 ). Tyontekijällä on olkeus tilapaiseen poissaoloon pakottavista perhesyistä (TSL 5 luku 7-8 ), jos hänen välitön Iäsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tal onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Poissaolo on palkatonta. 5.4 Harkinnanvarainen virka-/työvapaa TyOnantaja vol KVTES:n V luvun 11 3 momentin mukaisesti myontaa palkatonta virkava pautta harkintansa mukaan. Palkatonta virka- tal tyovapaata myonnettaessa viikonlopun vapaapäivãt huomioidaan seuraavasti: - virka-/tyovapaa ma-pe, tulee myos lauantai ja sunnuntai hakea! myontää vapaaksi, - virka-/tyovapaa 3-4 tyopãivaa ja rajoittuu vuikonloppuun, tulee hakea/myontaa myos a tai su (yhteensa 4 tai 5 päiväã) - kahdelle kalenteriviikolle yli vilkonlopun menevät palkattomat virka /tyovapaat haetaan!myonnetaan yhdenjaksoisina esim. to-ti

14 12 (34) yli kahden yukon palkatonta virka-/tyovapaat haetaan/myonnetään yhde njaksois in a Poikkeuksellisesti palkatonta virkavapaata voidaan myontaa KVTES:n mukaisesti yhtajak soisesti yksi vuosi määräaikaiseen toisen tyonantajan palveluksessa tyoskentelyyn tai muun syyn perusteella. Toisen tyoantajan palvelukseen vakinaisesti siirtyneelle viranhalti jalle/tyontekijälle voidaan myöntaa palkatonta virkavapautta/tyolomaa koeajaksi. Kuntayh tyman tai sen jãsenkuntien hallinnoimaan projektiin alueen kehittämiselle olennaisesti met kittaviin hankkeisiin voidaan myontaa viranhaltijalle/tydntekijälle virkavapautta/tyolomaa enintään kolme vuotta. Palkatonta virka-/tyovapaata ei peruta, vaikka tyontekija sairastuisikin vapaan aikana tai päatoksen teon jälkeen (KVTES luku V 2 2 momentin soveltamisohje). Kelan järjestämille Aslak kursseille osallistumiseen myonnetaan palkatonta virka- tai tyovapaata tai vuosilomaa. Harkinnanvarainen yksilokohtainen kuntoutus toteutetaan usein tyontekijãn oliessa sairausiomalla. Kuntayhtymahallituksen :n mukaan myonnetaän TYK-kuntoutukseen valituille kuntoutuspãivien ajaksi palkallinen palkallinen tyoloma/virkavapaa ja tyonantaja hakee em. ajalta Kelalta itselleen kuntoutusrahan Kelan ehtojen mukaisesti. Vuototteluvapaan myontamiseen suhtaudutaan paasaantoisesti myonteisesti. Tyonantajal Ta on oikeus harkita vuorotteluvapaan myontamista tai sen myonnettavan ajan pituutta ot taen huomloon mahdollisesti tiedossa olevat organisatoriset ja toiminnalliset muutokset, jot ka edellyttävat vakinaisen henkilostön erityista panostusta pätevyyden, perehtymisen, kou luttautumisen tms. muodossa. Vuorotteluvapaalaki edellyttaa sijaisen palkkaamista. Vuos lomat suositellaan pidettäväksi vuorotteluvapaan yhteydessa. Vapaapaivaksi sattuvat tai vuosiloma-aikaan ajoittuvat KVTES:n luvun V 11 :n 1 ja 2 momentin mukaiset paivat esim. 50-vuotispäivä eivät oikeuta saamaan vastaavaa vapaa pãivaä muuna ajankohtana. Em. syystä vuosiloma ei keskeydy vuosiioman keskelle sat tuvan palkallisen virkavapaan ajaksi, vaan on vuosilomaa. 6 MATKALASKUT JA KOULUTUSPAI VAT Matkalaskuista tulee selvitä matkan tarkoitus, matkareitti, matkustajat, aika kellonaikoja myöten ja koulutuksista ohjelma. Matkalaskuun Iiitetään juna- ja Iinja-autoliputjne. mm. arvonlisäveron takaisin hakemista varten. Matkakorvauksia ei makseta enempäã kuin olisi maksettava, los matka olisi tehty kuntayh tymalle edullisimmalla tavalla. Matkamaarayksen antajan on pyrittäva toteamaan etukä teen, mikä on kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaisin ja kuntayhtymalle edullisin mat kustustapa. Muussa tapauksessa asia ratkaistaan jälkikãteen. Oman auton kayttolupa hel pottaa tãtä harkintaa etukãteiskannanottona. Koulutusmatkoilla yovytään paasaantoisesti kahden hengen huoneessa. Majoittumiskor vaukset korvataan KVTES:n lute :n 1-2 momentin mukaisesti. Junaliput tilataan toimistosihteeri Paula llmoselta ( ) tai Seija Koirikiveltä ( ) hyvissä ajoin, kuitenkin vàhintããn viisi paivaä ennen matkaa. Junalippua tilattaessa ilmoitetaan tarkat tiedot esim. mihin junaan lippu halutaan tilattavaksi/varatta vaksi. Jos virkamatkat hyvaksytaän esim. omaha autohla, tuhee matkalaskussa olla vaihtoehtolas kelma siità, miksi omaha autolla toteutettu matka tulee halyemmaksi kuin yleisten kulkuneu

15 13 (34) vojen kaytto. Omaha autohla suoritettu virkamatka korvataan pàäsãäntöisesti tyopisteesta koulutuspaikkaan. Omaha autolla tyopaikahle saapumisen tyontekija saa vähentää verotuk sessa. HenkilöstOn koulutusperiaatteet ja -korvaukset on hyvaksytty erikseen. Tilapäisissä sijaistamistapauksissa jàsenkuntien vähiflä: Työmatka tehdãän tyoajahla ja matkakorvaukset maksetaan KVTES:n matkakustannusten korvaus hiitteen mukaisesti. + Suunnittelematon, äkihhinen tilanne, jota ei ole merkitty työvuoroluetteloon ja jossa joutuu sijaistamaan toisehla paikkakunnalla olevaan toimipisteeseen. + Sijaistaminen kestää enintään kuusi viikkoa. + Tallöin tyomatka voidaan tehdä tyoajalla. + Tyovuoroluettelo laaditaan siten, ettã yhitunteja ei tule tyovuoroluetteloon. Tyovuoroluetteloon on merkitty tai muuten suunniteltu tehtãvien hoito en tyopisteissa: TyOmatka tehdään omalla ajahla Matkakorvaukset K\/TES:n matkakustannusten korvaus Iiitteen mukaisesti (tyopaikoilhe jaettu mahhiesimerkki). Lähtökohtaisesti tyämatka kotoa tyopaikkaan ja tyopaikalta kotiin ei oikeuta korvauksiin. Tyomatka tehdãän omaha ajalla ja se ei siis ole tyoaikaa. Tyontekijãhhä voi ohia useita toimipaikkoja, mutta yksi toimipaikka määrãtäãn hänen pysy väishuonteiseksi toimipaikakseen. Matkakorvauksen perusteet Iasketaan asunnon ja pysy väisluonteisen toimipaikan vähisestä tyomatkasta. PãäsaäntOisesti pysyvaishuonteiseksi toimipaikaksi tuhee se toimipaikka, jossa työntekija tyoskentelee eniten. Jos esim. sosiaahi työntekijä tyoskentelee yhdellä kunnantahohha kolmena paivana viikossa ja toisehha kunnan tahohia kahtena päivänä viikossa, nun hänen pysyvaishuonteiseksi toimipaikakseen tuhee se kunnantalo, jossa han työskentehee kohmena paivana viikossa. Matkat pysyvaisluontoisesta toimipaikasta ja matkasta asunnosta muuhun ensimmaiseen tyopisteeseen tai vastaavasti vilmeisesta tyopisteesta asunnolle aiheutuu em. toimipaikaihe matkustamista suurempia kustannuksia, kustannusten erotus korvataan matkustamiskus tannuksia koskevina maaraysten mukaan. Ahha esitetään kaksi esimerkkiä matkakorvausten maarittelysta. Esimerkki 1. Tyontekija, joka asuu Pyhajarven JokikyhaTha. Hãnehlã on kaksi toimipaikkaa: Pyhajarven kaupungintaho ja Kärsämäen kunnantalo. Näista Pyhajarven kaupungintaho on vahittu hänen pysyvaishuoteiseksi toimipaikakseen, koska hãnelhe on varattu enemmän asiakaspalveluaikaa Pyhajarvehhe. TyOntekija Iahtee Pyhajarven Jokikyhahha ohevasta kodistaan aamulla töihin suoraan Kärsä màen kunnantaholle, jossa han aloittaa tyot kb hltapäivãhla han lãhtee asiakaskayn nibbe Kärsämãen Miilurannahhe, josta han hahtee kotimatkalle kb

16 14 (34) Enta1oMlut1 km KOTI 15 km /Pj Tyontekija laskuttaa normaalisti tyopäivän aikana tehdyn virkamatkan Kärsämäen kunnan talolta Miilurannalle eli 16 km. Lisäksi han vol laskuttaa normaalin tyomatkan ylittavan osuuden. Hänen normaali tyomatkansa kotoa Pyhajarven kaupungintalolle on 30 km (2 x 15 km). Hänelle kertyl esimerkissa tyomatkaa 27 km + 33 km eli yhteensa 60 km ja hänelle maksetaan matkakorvaus normaalin tyomatkan ja kyseisen tyopãivãn tyomatkan erotuksen suuruisena eli 30 km (60 km 30 km). Normaalista tyomatkasta kotoa Pyhajarven kaupun gintalolle ei siis makseta matkakorvauksia. Lisäksi on huomattava, että tyomatka kotoa Kärsamãen kunnantalolle ja Miilurannalta kotiin tehdään omalla ajalla, ei slis tyoajalla. Esimerkki 2. Tyontekija, joka asuu Haapajarven keskustassa. Hanella on neljã toimipaik kaa: Haapa- ja Pyhajarven kaupungintalot sekä Karsamaen ja Reisjärven kunnantalot. Hänen pysyvaisluonteiseksi toimipaikakseen on valittu Pyhajarven kaupungintalo, jossa on tyoskentelee eniten. Tyontekija lähtee tarkastuskaynnille Reisjarven keskustassa olevan asiakkaan luokse, jossa han aloittaa tyot kb lltapaivalla han lähtee tarkastuskaynnilbe Haapajarven Oksavabla olevan asiakkaan luokse, josta han lahtee kotimatkable kb

17 15 (34) Oksav asiakas N 38km H 10 km ft K Koti Q38km kgintalo (Ea1Z,,) EEtaio 35km Rj/ asiakas Rj kunnantaloo TyOntekija laskuttaa normaalisti tyopäivan aikana tehdyn virkamatkan Reisjarveltä Oksa valle eli 38 km. Lisäksi han voi Iaskuttaa normaalin tyomatkan yiittävän osuuden. Hänen normaali tyomatkansa kotoa Pyhajarven kaupungintalolle on 76 km (2 x 38 km). Hänelle kertyi esimerkissä tyomatkaa 35 km 10 km eli yhteensa 45 km, joka on vahemmãn kuin hänen normaaii tyomatkansa eli Iaskutettavaa ei ketry. Normaalista tyomatkasta kotoa Pyhajarven kaupungintalolle ei siis makseta matkakorvauksia. Lisäksi on huomattava, että tyomatka kotoa Reisjarvelle ja Oksavalta kotiin tehdaän omaha ajahla, ei siis tyoajalla. Luottamusmiehille matkakorvaukset suoritetaan erihhisen ohjeen mukaisesti. Matkalaskut maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä. Matkalasku on esitettàvä viivytyksetta matkan paatyttya. Matkalasku on pyrittãvà esittämããn kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille, jolle voimassa oievien maäraysten mukaan laskun hyvaksyminen kuuluu. Mikäli matkalaskua ei ole esitetty kahden kuukauden kuluessa matkan paäftymisesta, se jätetään maksamafta. Matkalasku tehdäan paäsäantöisesti Selänteen matkalaskulomakkeelle. Matkalaskut numeroidaan ( , jne.) Edellisen matkalaskun yhteiskilometrimaära siirretäan seuraavaan laskuun, jotta voidaan seurata kilometrin tayttymistä. Matkalaskuissa tulee olla laskun kirjoittajan ja hyvaksyjan allekirjoitus, tarkistusmerkintä ja tihimerkinnät esim P00 46 km x X ei voida tehdä enää Selman palkkatoimistossa. Laskun hyvaksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta. Puutteellisetja virheelliset matkalaskut Selma pahauttaa hyvä ksyja lie.. Tarkistusmerkintaa

18 kioita.. Varhaisen tuen maui, ohjeita tyohyvinvoinnin edistämiseksi lopettamisen ohjeistus Kuntayhtymälla on seuraavat kuntayhtymahallituksen hyväksymat ohjelmat ja suositukset: 7 MUUT TOIMINTAOHJEET < TyOsuojeluohjelma Tasa-arvosuunnitelma Väkivaltatilanteiden menettelytapaohjeet Paihdeohjelma TyOpaikkahäirinnän, epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja Merkkipaivasaantö Henkiloston koulutukseen Tiittyvät periaatteet 16 (34) 7.2. Autopaikkojen Iämmityspaikkamaksut 7.3. Kuntayhtyman puhelimen kayttö 7.1. Esimerkkiruokailu 7.4 Henkilökunnan virkistyspäivä 7.5. Leiri-ja retkipaivät ohjeet, mikäli tyontekijä ei voi vastata puhelimeen. puhetinhiittymissa tulee oiia kàytossã vastaaja, jossa annetaan asiakkaalle yhteydenotto Kuntayhtyman omistamilla Iiittymilla ei saa soittaa yksityispuheluja. Kaikissa kuntayhtymän Auton Iammityspistokkeiden kustannuksista vastaa tyontekija itse. Selänne Iaskuttaa tila työntekijöistä. vausta, se katsotaan verotettavaksi Iuontoiseduksi. Esimerkkiruokailut ilmoitetaan Tukipal vuokriin kuuluvista Iämmityspistokkeista 40 + alv/talvi ( ). Palvelulinjat selvittävät veluyksikko Selmaan kuukausittain luontoisedun verotusta varten. vojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana (ateriointi samassa poydassa yhtä aikaa ohjattavien kanssa), ei ateriasta täiibin peritä korvausta. JoIJei ateriasta peritä kor raalassa tai muussa hoitolaitoksessa tyovuorossa ollessaan määrätaän osallistumaan val ta 4 tuntia on tyoaikaa. Iltapaivien jarjestelyissa korostetaan tyoyhteison yhteisollisyyttä ja KVTES:n luku VI 4 :n 2 momentin mukaan mikãli viranhaltija/tyontekija pãiväkodissa, sai Tilaisuudet järjestetään sektoreittain. Virkistysiltapaivia voidaan pitää kerran vuodessa, jos yhdessä tekemistä. Virkistyspäivän jãrjestämiseen voidaan kayttaa opiskelijan ohjauspauk kayttajat ja Iaskutuksen hoitaa Selman ostoreskontta/iaskentasihteeri. Kuntayhtymän johtaja tekee paätoksen esimerkkiruokailuun oikeuttavista tyopaikoista! Leiri- ja retkipaivien korvaukset ovat seuraavat: - tyontekijoille - leirelle - tyovuoroluettelo - paivaretkien - paiväretkistä - Selänteen ulkopuolelle toteutettavien leirien ja retkien leireille osallistuminen on vapaaehtoista tasoittumisjaksoineen suunnitellaan tyovuoroluetteloon ottaen osallistumisesta sovitaan etukäteen tyoaika alkaa kun matka tai matkaa varten aamulla tehtävät yui normaalin tyoajan ylimeneva aika korvataan tunti tunnista valmistelut alkavatja paattyy kun retkeltä saavutaan huomioon viikkouevon maaraykset jne. yhteisesti tyontekijöiden kanssa

19 17 (34) - yli o työaika alkaa kun matka tal matkaa varten aamulla tehtãvat valmistelut alkavat o tyoaika päättyy illalla kb ja abkaa aamulla sovitusta ja o ybajasta kb 22-7 annetaan vapaana 3 tuntia yon kestävien retkien aikana, mikali joku tyontekija on selkeästi sovittu yovalvojaksi, koko yovuoro korvataan tunti tunnista vapaana (asiakas vaatii ymparivuorokautisen valvonnan) Opiskelijan ohjauspalkkiot Opiskelin ohjauspalkkiot kaytetaan henkilokunnan työkykya ja tyopaikan yhteisollisyytta ylbapitavaan toimintaan. HenkibOkohtaisia ostokortteja ei sallita. Oikea tapa kayttaa koulutuskorvauksia on, että tyonantaja jarjestää tyopaikan yhteisen retken, tilaisuuden tai tapahtuman, jonka kustannuksista tulee tyonantajalle normaali lasku (esim. ruokailusta tai palvelujen kaytosta). 7.7 Tyosuhteen paattyminen eläkkeelle jaannin vuoksi Virka-/tyOsuhteen paattyessa vanhuusebäkkeeseen tubee viranhaltijan/tyontekijän irtisanoa työ-/virkasuhteensa hyvissa ajoin (vähintään irtisanomisaika). Viranhaltijan/tyOntekijan jat kaessa tyotà ybi oman vanhuusebãkeikänsa (esim. 64 v. 1 kk) toivotaan suunniteflusta tubevan tyosuhteen keston pituudesta ilmoitettavan omalle esimiehelle. 7.8 Viranhaltijoiden sivutoimiluvat Viranhabtijan on anottava tyonantajalta sivutoimilupaa (KVHL 18 ), mikäli viranhabtija joutuisi käyttämaàn tyoaikaa sivutoimen hoitamiseen. TãUaisen sivutoimen tyonantaja voi ama kieltäã perustebematta. Muista sivutoimistaan viranhaltijan tubee tehdä tyonantajabbeen (palvelujohtaja) sivutoimi ibmoitus. blmoituksen nimenomaisena tarkoituksena on antaa tyonantajalle mahdolbisuus harkita haittaako sivutoimi viranhaltijan virkatehtãvien hoitamista tai viranomaisen toimintaa muutoin. Tyonantajan on kieltãessään em. sivutoimi perustebtava kiebtopäãtös ja sitä ennen on viranhaltijaa kuultava. Sivutoimibuvat pàättaä kuntayhtyman halbitus. 7.9 Apuvälineiden hankinta työntekijöille Tyoturvalbisuuslain 15 :n mukaan tyonantajan on hankittava tyontekijabbe tyossä tarvittavia apuväbineitä tai muita varusteita, sibboin kun tyon buonne, tyoolosuhteet tal työn tarkoituksen mukainen suorittaminen sitä edellyttävat ja se on välttämãtontä tapaturman tai sairastumi sen vaaran vàlttämiseksi. Kuntayhtymähablituksen : n mukaisesti erityis-/suojatyolasien tarpeen selvittä miseksi ja hankkimiseksi - tyontekija - tyoterveyshuolto - mikãli - tyontekija - mikäli varaa ajan tyoterveyshuoltoon, missä selvitetäãn tyontekijan nykyinen näkokyky selvittäã tyontekijan ergonomisten olosuhteiden nykytilan ja parantamismahdollisuudet ergonomiset parannukset eivãt ole mahdollisia tai ne eivãt auta työnakemista, tyoterveyshuofto kirjoittaa lãhetteen ja bausuntopyynnon erityisbasien tarpeesta sibmälääkàrille tai optikolle tilaa ajan silmäbãäkäribbe tai optikoble ja maksaa itse pabkkion työntekijän todetaan tarvitsevan erityistyolasit, nun han menee tyoterveyshuollon kirjoittaman lahetteen, saamansa lausunnon ja lasimaarayksen kanssa haluamaansa optikkoliikkeeseen

20 - tyonantaja 18 (34) - erityistyolasien - esimies - tyonantajan - tyanantajan - ylla kustantaa tyontekijalle tarpeelliseksi todetut erityistyolasit seuraavasti: o kehitykset 100 euroon asti ja o optikon sopivaksi katsomat tinssit o kehyksista yli 100 euron menevän osuuden maksaa tyontekija itse o korvaus maksetaan tyontekijalle esitettya kuittia vastaan huollosta ja korjauksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tyonantaja tekee paatoksen erityis-/suojalasien hankinnasta ja kustannukset maksetaan sen yksikon menoista, jossa tyontekija tyoskentelee korvaus on mahdollista saada uudelleen kehyksien osalta, kun edellisestä tyonantajan korvaamasta hankinnasta on yli 3 vuotta. Linssit korvataan näkokyvyssa tai tyoolosuhteiden muutoksista tapahtuneista muutoksista optikon/iaakarin maaräyksesta aikaisemminkin. hankkimat erityislasit on tarkoitettu vain tyokayttöon mainitut ohjeet koskevat soveltuvin osin mybs muita tyossä tarvittavia suojalasien hankintoja Tyonohjauksen periaatteet 7.11 Nuoret työntekijät Tyonohjausta hankitaan tyoyhteison ja yksilon tarpeista lähtien. Tyonohjauksesta yksilolle/ryhmalle jäsenkuntien ulkopuolella hyvaksytaan tyaajaksi tyontekijän normaali tyoaika. Lisäksi maksetaan palvelujohtajan tai paallikon paatoksen mukaisesti matkatja päivãrahat matkustusohjeiden mukaisesti. Jäsenkuntien alueella tapahtuva tyonohjaus yksilolle/tyoryhmafle Iuetaan tyoajaksi ja matkat korvataan matkustusohjeen mukaisesti. Valtioneuvoston asetuksen nuorille tyontekijäille etityisen haitallisista ja vaarallisista täistä /475 mukaan tyonantajan on ennen tyon aloittamista tehtävä ilmoitus asianomai selle tyosuojeluviranomaiselle. Nuori tyäntekijä, joka on tayttanyt 16 vuotta, saa tehdä scsi aali- ja terveysministerion asetuksella vahvistetussa esimerkkiluettelossa mainittua vaaral lista tyota, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren tyontekijan kayttoon tarkoitetuista laitteista tai aineista taikka tyoolosuhteista ole hänelle itselleen taikka hänen tyonsa takia muille erityista tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa Jaaviyskysymykset ja salassapito 7.13 Arkistointi Hallintolaissa on maaraykset esteellisyysperusteista. Lãhisukulaisella tarkoitetaan virka miehen lapsia, vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia seka näiden puolisoa ja lapsia. Là hisukulaiseen rinnastetaan virkamiehen puoliso ja virkamiehen kanssa aviolliton-omaisissa oloissa elãvã henkilo, heidàn lapsensa, vanhempansa, isovanhempansa ja sisaruksensa, näiden puoliso ja lapset sekà virkamiehen kihlattu. Lähisukulaisena pidetään myos vastaa vaa puolisukulaista. EdelIä olevaan viitaten esim. osastonhoitaja ei vol palkata omaa lastaan. Lisäksi esim. tyo vuorolistoihin on muistettava esimiehen osalta pyytàä allekirjoitusta omalta esimieheltààn. Salassapitolupauksesta muistutetaan uusia tyotekijoità tyosopimusta tehtäessà. Alkuperãiset tyosopimukset ja viranhaltijan paatokset sailytetaan toimintayksikossa ja arkis toidaan ohjeiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Selänne. Sovellettu työ ja sen. järjestäminen. Peruspalvelukuntayhtymä. o ohjeita sovelletun tyon tekemiseksi o voimassa 3112.

Selänne. Sovellettu työ ja sen. järjestäminen. Peruspalvelukuntayhtymä. o ohjeita sovelletun tyon tekemiseksi o voimassa 3112. Yhteistyotoimikunta 25.10.2016 56 Kuntayhtymähallitus 27.10.2016 151 HaapajäM Karsämäld Pyhäjärvi Reisjärvi Selänne Peruspalvelukuntayhtymä o ohjeita sovelletun tyon tekemiseksi o voimassa 3112.2018 saakka

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Päivitetty: huhtikuu 2009 1

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Päivitetty: huhtikuu 2009 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Päivitetty: huhtikuu 2009 1 1. YLEISTÄ Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimuksiin. Näihin ohjeisiin on koottu

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 5 Virka-/ Äitiysvapaa Äitiysvapaa 105 arkipv, joka alkaa 30 (-50) arkipv ennen laskettua synnytysaikaa. Mikäli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 14.12.2016 uudet merkkipäivälahjaperiaatteet.

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT KH 18.1.2016 1. PÄÄTÖSVALLASTA, MUUTOKSENHAUSTA JA TIEDOKSIANNOSTA Kunnan päätösvaltaa on siirretty (delegoitu) henkilöstöasioissa viranhaltijoille

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT (10) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 8.6.2017 1 (10) TYÖ ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytys-aikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot