Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden"

Transkriptio

1 Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10

2 S I S Ä L T Ö SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät 2015 Pääkirjoitus Kyllä Suomessa puuta riittää! Savon Sellu myötätuulessa Hyvältä näyttää, kun investoidaan Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Mäntytukin katkonta ratkaisi puukaupan Pankaboard jalostaa Pohjois-Karjalan kuusikuidut kartongiksi Onko metsäsi mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa? Hieskoivut ajoissa pois kasvavan kuusikon päältä Metsäkoneurakointi pitkälti asiakaspalvelua Museotoimintaa omaksi ja muiden iloksi Hinta, katkonta ja korjuun nopeus ratkaisevat Puuta liikkeelle hyvin auratuilla teillä Hankintaesimiehet Ajankohtaista Puumarkkinakatsaus HARVESTIA Harvestia Oy:n lehti metsänomistajalle Päätoimittaja: Liisa Viikari, Harvestia Oy Kansikuva: Harvestia Oy Ulkoasu ja taitto: Susanna Muurman Painopaperi: paperi UPM Star Silk 80g kansilehti Galerie Art Gloss 130 g Painopaikka: ScanWeb Oy, Kouvola Painosmäärä: kpl HARVESTIA OY on Powerflute Oyj:n ja Vapo Oy:n omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii omistajayhtiöidensä tehtailla ja sahoilla käyttämän puuraaka-aineen. Lisäksi yhtiö hankkii puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa puuta pystyja hankintakaupalla. Löydät meidät myös facebookista. 2 Harvestia Harvestia 2

3 P U U M A R K K I N A PB ÄA ÄR KO IMREJ TORI TI U S Mahtavat metsävarat! Maaliskuussa julkaistiin uusimmat tiedot Suomen metsävaroista. Mahtava myönteinen kehitys on jatkunut jo pitkään. Vuotuinen puuston kasvu on lisääntynyt vuoden 1980 jälkeen tasaisesti noin 1,3 miljoonaa kuutiota vuosittain, ja kokonaiskasvu on nykyisin noin 105 miljoonaa kuutiota vuodessa. Todennäköisesti kasvu lisääntyy edelleen lähivuosina. Pitkäjänteinen työ metsissä tuottaa hedelmää ja nyt nuo täysipuustoiset elinvoimaiset kasvatusmetsät kasvavat jopa enemmän, kuin asiantuntijat osasivat aikanaan arvioida. Olisi tärkeää, että tuo potentiaali hyödynnettäisiin nykyistä paremmin. Kansallisessa metsäohjelmassa tavoitellaan vuotuisten hakkuiden lisäämistä miljoonaa kuutiota, mutta käytännön ponnistelut sen aikaansaamiseksi ovat olleet vaatimattomia. Vuotuinen kokonaishakkuumäärä on ollut pitkään 55 miljoonan kuution tasolla. Myönteisenä ilmiönä voi todeta, että koivukuitupuun hakkuumäärä näyttää nousseen pysyvästi miljoonalla kuutiolla vuodessa ollen parin viime vuoden aikana noin 8 miljoonaa kuutiota. Hyvä kysyntä on lisännyt tarjontaa ja kauppamääriä. Metsiemme rakenteen vuoksi harvennusten osuus kasvaa ja se luo hyvät edellytykset pitää koivukuitupuun hakkuumäärät korkealla tasolla jatkossakin. Metsäteollisuuden investointisuunnitelmia on parhaillaan useammalla suunnittelupöydällä. Eduskuntavaalit ovat tulossa ja kaikki puolueet ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että maan alakuloinen talouskehitys on saatavissa kuntoon vain vientiteollisuuden avulla. Tämän pitäisi antaa metsätaloudelle ja -teollisuudelle vahva ja vakaa lähtökohta lähitulevaisuuden näkymille ja investoinneille. Nähtäväksi jää, saavatko poliittiset toimijat tehtyä oikeita päätöksiä, jotta potentiaaliset investoijat lähtevät rohkeasti liikkeelle ja hakkuiden taso saadaan nostettua kansallisen metsäohjelman tavoitetasolle. Savon Sellun suunniteltu tuotantomäärä on toteutunut jo pitkään hyvin ja koivukuitua on toimitettu tehtaalle jatkuvasti sen mukaisesti huippumääriä. Sahoilla talvikausi oli jälleen vuoden hiljaisin jakso ja tuotantomäärät nousivat normaalitasolle vasta talven lopulla. Vapo Timberin sahoilla on sahattu voimakkaasti mäntyä, mikä on tuonut Harvestian puunhankintaan oman erityispiirteensä. Kuitupuukauppaa on käyty alkuvuonna edellisvuosia vilkkaammin. Tukkikauppa on sen sijaan ollut hiljaisempaa, mutta sekin on viime viikkoina vahvistunut. Talvileimikoiden kauppamäärä jäi vähäiseksi leudon ja lyhyen talven vuoksi. Siitä huolimatta puutoimitukset onnistuivat hyvin. Tavoitteenamme on hankkia tehtaiden tarvitsemat puut kotimaasta. Harvestian ostoslistan kärkipäässä ovat olleet viime aikoina korostetusti koivukuitu ja mäntytukki. Tilanne jatkuu näin myös eteenpäin. Kaakkois-Suomessa myös kuusitukilla on hyvä kysyntä. Pekka Kauranen Toimitusjohtaja Harvestia Oy Harvestia 3

4 S U O M E N M E T S Ä V A R A T Kyllä Suomessa puuta riittää! Maaliskuussa julkaistiin valtakunnan metsien 11. inventoinnin tulokset. Tulosten perusteella metsissämme on puuta enemmän kuin koskaan ennen aktiivisen metsän käytön aikana. Meillä on kaikki mahdollisuudet lisätä metsiemme hakkuita kansallisen metsästrategian tavoitteiden mukaisesti. Tänä vuonna julkaistu kansallinen metsästrategia tavoittelee hakkuiden lisäystä nykyisestä vuotuisesta noin 60 miljoonasta kuutiometristä 80 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2025 mennessä. Juuri valmistuneiden valtakunnan metsien inventointitulosten perusteella tavoite on puuntuotannollisesti kestävä. Suurimman kestävän aines- ja energiapuukertymän arvioidaan ylittävän 86 miljoonaa kuutiometriä vuodessa jo vuosina Suomen metsät kasvavat noin 105 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston vuotuinen kasvu on kehittynyt jatkuvasti 1970-luvulta lähtien luvulla alkanut laajamittainen soiden ojitus paransi merkittävästi puuntuotannon edellytyksiä. Tämän lisäksi Pohjois-Suomessa kasvua selittää erityisesti metsien ikärakenne. Sotien jälkeen uudistetut metsät ovat nyt hyvän kasvun vaiheessa. Etelä-Suomessa metsien vuotuista kasvua lisää puuston keskitilavuuden nousu. Ensiharvennusmetsistä on tullut varttuneita kasvatusmetsiä. Puuston hehtaarikohtainen keskitilavuus on kasvanut 1950-luvulta lähtien noin 35 prosenttia. Puuta riittävästi kaikkiin investointisuunnitelmiin Viime vuosina kokonaispoistuma, eli teollisuuden käyttämä puu ja luontainen poistuma, on ollut 72 % puuntuotannossa olevien metsien kasvusta. Näiden lukujen valossa viimeisen vuoden aikana julkisuuteen tulleet metsäteollisuuden investointisuunnitelmat näyttävät raaka-ainehankinnan näkökulmasta mahdollisilta ja toteuttamiskelpoisilta. Metsäteollisuus on käyttänyt viime vuosina kotimaista kuitu- ja tukkipuuta keskimäärin 53 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos kaikki uutisoidut metsäteollisuuden investointisuunnitelmat toteutuisivat, lisääntyisi havukuitupuun käyttö Professori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus 4 Harvestia

5 P U U M A RS KU KOIMN EAN B AMREOT MS EÄ TV RA IR A T Valtakunnan metsien 11. inventoinnin tulosten perusteella metsissämme on puuta enemmän kuin koskaan ennen aktiivisen metsän käytön aikana. Viimeisen vuoden aikana julkisuuteen tulleet metsäteollisuuden investointisuunnitelmat näyttävät raaka-ainehankinnan näkökulmasta mahdollisilta ja toteuttamiskelpoisilta. Erikoistutkija Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus laskennallisesti jopa 14 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 mennessä. Professori Tuula Packalen Luonnonvarakeskuksesta ei näe kynnyskysymyksenä puun riittävyyttä, vaan hän toteaa, että laskennallisesti metsissämme riittää puuta kaikkien investointien toteuttamiseen, vaikka metsämme eivät kasvaisi enää yhtään nykyistä nopeammin. Hänen mukaansa kotimaisten hakkuiden määrä on tällä hetkellä voimakkaasti puuvarojamme kasvattavalla tasolla. Metsänhoito kunnia-asiaksi Oman haasteensa puun käytön lisäykseen tuovat metsiemme rakenne, korjuuolosuhteet ja metsänhoidollinen tila. Jos investoinnit perustuvat ensisijassa mäntykuidun käytön lisäykseen, saattaa Etelä-Suomessa muodostua ylitarjontaa kuusikuidusta. Samalla suuri mäntykuidun käyttömäärä lisää tarvetta nostaa mäntytukin käyttöastetta. Vaikka laskennallisesti hakkuita voidaan lisätä merkittävästi, on huomioitava, että hakkuurästeistä ja -potentiaalista osa on turv la tai muuten hankalasti korjattavissa olevissa olosuhteissa. Näiden kohteiden hyödyntäminen edellyttää korjuun ja tieverkoston kehittämistä enemmän ympärivuotista puunkorjuuta palvelevaksi. Luonnonvarakeskuksen laskelmat puun riittävyydestä ja mahdollisesta hakkuiden lisäyspotentiaalista perustuvat siihen, että metsiämme hoidetaan ja käsitellään nykyisten metsänhoitosuositusten mukaisesti. Erikoistutkija Kari T. Korhonen kertoo taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien lisääntyneen. Hänen mukaansa hoitorästit lisääntyvät jokaisella inventointikierroksella hehtaaria. Kaikkiaan myöhässä olevia taimikonhoitoja on hehtaaria ja ensiharvennuksia hehtaaria. Rästejä on enemmän turv la kuin kivennäismailla. > Harvestia 5

6 S U O M E N M E T S Ä V A R A T Packalen toteaa puuston kasvun ja kehityksen jossakin vaiheessa vähenevän, jos metsänhoidollinen tila laskee edelleen. Ratkaisuksi tähän hän tarjoaa Ruotsin mallia. Metsäalan toimijoiden yhteinen iso haaste on se, miten metsänomistajat saadaan metsään. Ruotsissa on hyvin vahva kansallinen tahtotila, että biotalous saadaan nousemaan ja hoidetut metsät nähdään kunnia-asiana. Suomi Euroopan metsäisin maa Packalen muistuttaa, että he tuottavat tietoa metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista. He eivät ota kantaa siihen, onko puu teollisuuden saatavilla ja onko se saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Tähän vaikuttavat niin metsänomistajien hintaodotukset kuin teollisuuden puusta maksukykykin. Suomi on Euroopan metsäisin maa ja puuta meillä kyllä riittää, lopulta metsiemme käyttöasteen ratkaisevat puunostajat ja metsänomistajat. Toivottavasti yhteinen tahtotila löytyy. Suomen metsät kasvavat noin 105 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston kasvu on lisääntynyt voimakkaasti 1970-luvulta lähtien. Kuva: Luonnonvarakeskus Vaikka laskennallisesti hakkuita voidaan lisätä merkittävästi, on huomioitava, että osa potentiaalista on turv la tai muuten hankalasti korjattavissa olevissa olosuhteissa. Näiden kohteiden hyödyntäminen edellyttää korjuun ja tieverkoston kehittämistä enemmän ympärivuotista puunkorjuuta palvelevaksi. 6 Harvestia

7 P U U M A R K K I N A BSAARVOOM N E TS RE IL L U Savon Sellun toimitusjohtajan terveiset Savon Sellu myötätuulessa Vuoden 2014 tulos julkaistiin maaliskuun lopussa ja tunnusluvut osoittivat, että Savon Sellu on oikealla tiellä. Yhtiön liikevoitto, 13 miljoonaa euroa, oli 7 prosenttia parempi kuin edellisellä tilikaudella. Menestyksen takana on monta asiaa, mutta tässä muutamia poimintoja. Vahva tuote ja pitkät asiakassuhteet Savon Sellun aallotuskartonki eli fluting tuotenimeltään Powerflute on erittäin tunnettu ympäri maailmaa aaltopahvilaatikoiden valmistajien keskuudessa. Meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat luottaneet meihin jo lähes 50 vuoden ajan eli tuotannon käynnistämisestä lähtien. Markkinointia on suunnattu yhä enemmän hedelmien ja vihannesten viljelijöille ja hekin tietävät, että kannattaa vaatia laatikoihin Powerflutea, niin hedelmät ja vihannekset menevät turvallisesti ehjänä perille. Suomalainen koivu Tuotetta ei voi valmistaa ilman raakaainetta. Suomalaisessa koivussa on juuri sellaisia ominaisuuksia (mm. lyhyt kuidun pituus, kuidun seinämän paksuus, suuri määrä hemiselluloosaa), joista Savon Sellun tuotantoprosessissa ja osaamisella saadaan aikaiseksi erittäin lujaa ja hyvin kosteita olosuhteita kestävää aallotuskartonkia. Todella hienoa, että suomalaiset metsänomistajat ovat olleet mahdollistamassa meidän tuotannon kasvua myymällä Harvestialle yhä kasvavat määrät koivua. Osaava henkilöstö Savon Sellu työllistää suoraan noin 200 huippuammattilaista. Panostamme jatkuvasti henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja myös viihtymiseen. Eräs toimintapolitiikkamme kulmakiviä on, että pystymme tarjoamaan henkilöstöllemme hauskoja ja haasteellisia työtehtäviä. Meillä onkin saatu henkilöstön keskuudessa aikaiseksi hyvä tekemisen meininki ja oheisessa artikkelissa muutama ammattilainen esittelee työtään. Yhteistyökumppanit Kaikkea ei pysty eikä kannata tehdä yksin. Meidänkin menestymisen takana on merkittävä joukko yhteistyökumppaneita, jotka ovat oman alansa huippuosaajia ja meille elintärkeitä toimijoita. Kun kirjoitan Harvestian lehteen, niin mieleeni tulee Harvestian oman henkilöstön lisäksi erityisesti metsäkone- ja kuljetusyrittäjät. Kun tämä porukka tekee työnsä hyvin, metsänomistajat voivat luottaa siihen, että heidän metsissään tehdään hyvää jälkeä ja tehtaalle tulee puuta tasaisena virtana. Investoinnit tulevaisuuteen Vanhan sanonnan mukaan pitää juosta, jotta pysyy edes paikallaan. Vanhenevan tehtaan osalta tämä tarkoittaa toiminnan kehittämisen lisäksi myös sitä, että tehtaaseen investoidaan jatkuvasti. Tähän taas tarvitaan meihin luottavat omistajat ja yhtiön hallitus, jotka uskovat siihen, että osinkojen lisäksi tulosta kannattaa ohjata tehtaan kehittämiseen. Kun tarpeita ja kohteita on aina enemmän kuin rahaa, niin meidän sellulaisten on pystyttävä valitsemaan parhaat hankkeet, jotka toteutetaan. Tämä vaatii meiltä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Mutta kun näissä onnistutaan, niin pystymme valmistamaan entistä parempaa tuotetta entistä turvallisemmin, ympäristöystävällisemmin, tehokkaammin ja tuottavammin. Tämän hetkinen tilanne Savon Sellun aallotuskartongin kysyntä on jatkunut alkuvuodesta vahvana. Olemme suunnanneet myyntiämme jo useamman vuoden ajan Euroopan ulkopuolelle, sillä talouden kasvu on ollut muualla vahvempaa. Euroopan ulkopuolella myyntivaluuttana on tavallisesti Yhdysvaltain dollari. Tällä hetkellä hyödymme dollarin vahvistumisesta euroa vastaan. Toinen meitä tukeva seikka on nykyinen alhainen öljyn hinta, jonka ansiosta mm. merirahdit ovat aikaisempaa edullisempia. Alhainen öljynhinta on peittänyt alleen vuoden alusta voimaan tulleen rikkidirektiivin meille aiheuttaman lisäkustannuksen. Eli tällä hetkellä näkymät ovat hyvät, mutta meidän pitää jatkuvasti kehittää omaa toimintaamme, jotta pystymme varautumaan ulkoapäin tuleviin muutoksiin ja myrskyihin. Hyvää kevättä kaikille Harvestia-lehden lukijoille! Juha Koukka Harvestia 7

8 S A V O N S E L L U Savon Sellun työntekijät uskovat tehtaan tulevaisuuteen Hyvältä näyttää, kun investoidaan Savon Sellulla valmistetaan aallotuskartonkia kotimaisesta koivukuidusta. Ennen kuin koivu on muuttanut muotonsa kartongiksi, on se läpikäynyt monta työvaihetta. Jokaista työvaihetta hoitamaan tarvitaan oman erikoisalansa ammattilaiset. Kartonkia valmistuu 20 kilometriä noin 40 minuutissa. Koneenhoitaja Harri Ukkonen varmistaa, että kartongin laatu tuntuu oikealta. Nippunosturi purkaa kuorman puutavara-autosta suoraan kuorimon tuotantolinjalle. Siitä koivukuidun matka jatkuu hakekasalle, mistä se siirtyy massatehtaalle ja edelleen kartonkitehtaalle. Tuore raaka-aine onnistumisen edellytys Tehtaalle tulevien koivukuitujen pituus vaihtelee kahdesta kuuteen metriin. Kuorimolle tullessaan pitkät puut katkaistaan puolesta välistä. Tämä on välttämätön toimenpide, koska kuorimarummun halkaisija on viisi metriä, kertoo puuprosessinhoitaja Ari Voutilainen. Koivu ei tahdo kuoriutua, jos se ei mene rummussa täysin ympäri, Voutilainen jatkaa. Savon Sellulla kuorinta tehdään kuivakuorintana eli rumpuun ei lisätä vettä. Tämä edellyttää tuoretta raakaainetta. Tärkeintä on, ettei raaka-aine ole ylivuotista. Kuiva puu hajoaa rummussa, eikä kestä kuorimista ja haketusta, perustelee Voutilainen. Kuivan puun lisäksi haasteita aiheuttavat puiden mukana kulkeutuvat rauta, hiekka ja kivet sekä talvisaikaan jää ja lumi. Myös oksaiset ja haarakkaat puut aiheuttavat ongelmia linjastolla. Hakekasalle kahdeksi viikoksi varastoon Kuorinnan jälkeen kuoritut pöllit siirtyvät hakkurille, missä niistä haketetaan mahdollisimman tasakokoista lastua. Lastut puhalletaan hakekasalle. Siellä niitä varastoidaan noin kaksi viikkoa. Kahden viikon aikana tuoreesta puusta haihtuvat prosessille haitalliset hapot. Koivukuidun matka puutavara-autosta hakekasalle kestää noin 50 minuuttia. Tätä vaihetta hoidetaan kuorimolla kolmen henkilön toimesta. Yksi valvoo katkaisua ja toinen kiertää kuorimolla seuraamassa, että kaikki laitteet ovat toimintakunnossa. Kolmannen henkilön tehtävänä on valvoa kuorinta- ja haketusprosessia valvomosta käsin. Työntekijät vuorottelevat eri tehtävissä. Voutilainen kokee tämän hyväksi. Työ on vaihtelevaa, eikä kerkiä leipiintyä yhteen hommaan. Edellytyksenä nopea reagointi ja päätöksentekokyky Massatehtaan valvomosta löytyy kaksi hyväntuulista miestä. Massanvalmistaja Jarmo Hyttinen on työskennellyt Savon Sellulla jo kolmekymmentäkuusi vuotta ja massanvalmistaja Henri Pitkonen kahdeksan vuotta. Heidän tehtävänään on varmistaa, että hake saadaan työstettyä sopivaksi massaksi kartongin valmistukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kahdella eri keittolinjalla hake pestään, 8 Harvestia

9 P U U M A R K K I N A BSAARVOOM N E TS RE IL L U Koivukuidun matka puutavara-autosta hakekasalle kestää noin 50 minuuttia. Puuprosessinhoitaja Ari Voutilainen valvoo tätä työvaihetta kuorimon valvomossa. Kuorimon valvomo on uusittu täysin 15 vuotta sitten. Työympäristö on rauhallinen, eivätkä kuorimon äänet kantaudu valvomoon saakka. Massanvalmistaja Jarmo Hyttinen (edessä) on työskennellyt Savon Sellulla 36 vuotta. Hyttisen ja massanvalmistaja Henri Pitkosen työtehtävänä on varmistaa, että hake saadaan työstettyä sopivaksi massaksi kartongin valmistukseen. lämmitetään höyryllä ja siihen imeytetään keittoneste, jonka jälkeen hake keitetään keittimissä, jotta puun kuidut saadaan turpoamaan.varsinaisissa kuiduttimissa kuitu jakautuu pitkiksi suikaleiksi hellävaraista jauhatusta varten. Jauhatuksessa ei saa rikkoa kuitujen rakennetta. Prosessia valvotaan lukuisilta näytöiltä valvomossa sekä tarkastuskierroksilla tehtaalla. Miehet vaihtelevat työtehtäviä päivittäin. Massanvalmistaja valvoo prosessia tietokoneilta ja toinen tekee niin sanotut kentän hommat. Hän tarkistaa, että kaikki toimii, tyhjentää jätekorin, puhdistaa seulan, tarkistaa öljypinnat ja raportoi, jos jotakin on vialla. Jätettä eli tässä tapauksessa hiekkaa, kiviä ja metallia kertyy seulan läpi päivittäin keskimäärin kottikärryllinen. Kun ongelmatilanteita tulee vastaan, edellyttää työ nopeaa reagointia ja päätöksentekokykyä. Kyllähän minä aika pitkälle tämän prosessin tunnen ja tiedän, mutta äkkitilanteissa ratkaisu on tehtävä minuuteissa. Näissä tilanteissa on pystyttävä päättämään nopeasti, mitä tehdään, kertoo Hyttinen lähes neljänkymmenen vuoden työkokemuksella. Miehet pitävät yhtenä työn parhaista puolista sen haastavuutta. Haastettahan tässä riittää ja on hienoa, kun pystyy itsekin päättämään asioista, eikä tarvi aina heti tarttua puhelimeen ja kysyä neuvoa. Työnjohto luottaa meihin, miehet toteavat tyytyväisinä. 20 kilometriä kartonkia 40 minuutissa Massatehtaalta kuitumassa siirretään varastosäiliöiden kautta kartonkitehtaalle. Tässä vaiheessa massan kuiva-ainepitoisuus on ainoastaan 4,5 prosenttia, joten seos on pääosin vettä. Kartonkitehtaan ensimmäisenä prosessivaiheena massaa jauhetaan lisää kartongille tärkeiden lujuusominaisuuksien kehittämiseksi. Ennen varsinaista kartonkikoneelle pumppaamista massaseosta laimennetaan, jotta kuidut saadaan erilleen rainan muodostuksessa. Viiralle ajettaessa vesipitoisuus on peräti 99 prosenttia. Tavoitteena on saada puukuitu asettumaan tasaisesti viiralle. Tässä vaiheessa massasta aletaan poistaa vettä. Mitä tiiviimpää seoksesta tulee, sitä vaikeampaa on veden poistaminen. Tätä tarkoitusta varten viiran alle on asetettu imulaatikot, jotka tehostavat veden poistumista. Viiran jälkeen massan kuiva-ainepitoisuus on 20 prosenttia. Massa siirretään puristimien kautta kuivausosaan, jossa on yhteensä 69 höyryllä toimivaa kuivaussylinteriä. Tavoitteellinen valmiin kartongin kosteus on kymmenen prosenttia. Valmis rulla sisältää kartonkia 20 kilometriä. Tämän valmistamiseen kuluu aikaa noin neljäkymmentä minuuttia. Kartonkitehtaan valvomossa työskentelee samassa vuorossa kaksi henkilöä. Koneenhoitaja Harri Ukkosella ja puristinmies Petri Keravuolla on työkoke- musta Savon Sellulta yhteensä yli 50 vuotta. Massatehtaan tapaan miehet vuorottelevat työtehtävissä. Toinen hoitaa konetta eli istuu käytännössä valvomossa ja seuraa toimintaa tietokonenäytöiltä. Puristinmies kiertää tehdassalissa ja varmistaa, että kaikki menee niin kuin kuuluukin. Se on vähän sellaista ikävyyksien odottelua ja etsimistä, Ukkonen toteaa ja jatkaa, että käytännössä äänet ja hajut kertovat nopeasti, jos jotakin on vialla. Yleisin ongelma kartonkitehtaalla on kartonkiradan katkeaminen. Tämä tapahtuu lähes päivittäin. Työaikamuodolle kiitosta Työntekijät vakuuttavat, että työilmapiiri Savon Sellulla on hyvä ja työntekijät viihtyvät työssänsä. Erityistä kiitosta niin massa- kuin kartonkitehtaallakin saa käytössä oleva työaikamuoto. Neljänä päivänä töitä tehdään 12 tuntia ja sen jälkeen on kuusi päivää vapaata. Mehän oltiin ensimmäinen paperitehdas Suomessa, joka otti tämän käyttöön, toteavat kartonkipään miehet selvästi ylpeästi. Savon Sellun tulevaisuus nähdään positiivisena. Uuden omistajan aikaan investointeja on tullut joka vuosi. Tämä antaa uskoa tulevaisuuteen, sanoo Ukkonen. Samoilla linjoilla on myös Hyttinen: Tosi iso muutos täällä on tapahtunut. Hyvältä näyttää, kun investoidaan. Harvestia 9

10 v a p o Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Vapo Timberin Nurmeksen sahan hankinta-alueella halutaan maksimoida männyn tukkipuuosuus. Parhaiten tämä onnistuu katkomalla puu mahdollisimman tarkasti ja hyödyntämällä lyhyitä tukkipituuksia. Harvestian hankintaesimiehet Tommi Räsänen (oik.) ja Hannu Jehkonen ostavat mäntytukkia Nurmeksen sahalle. Tavoitteena on maksimoida hyvälaatuisen tukkipuun osuus. 10 Harvestia

11 P U U M A R K K I N A B A R O M E T Rv Ia p o Vapo Timberin hankintapäällikkö Risto Hölsä kertoo Vapon lisänneen mäntytukin sahausta tänä vuonna. Metsänomistajalle se tarkoittaa hyvää kysyntää mäntytukkivaltaisille kohteille. > Vapo Timberin Nurmeksen sahalla on sahattu vuodesta 1921 lähtien. Tuona aikana Nurmeksen sahatavarasta on muodostunut hyvän laadun ja maineen ansiosta vahva brändi. Nurmeksen saha on rakennettu sahaamaan järeitä puita, joten sahalle tulevalla mäntytukilla ei ole rajoitteena maksimiläpimittaa. Nurmeksen sahalla on sahattu mäntytukkia lähes sata vuotta. Saha käyttää puuta noin kuutiometriä vuodessa. Halutuinta puuta tähän ovat Pohjois-Karjalan hyvälaatuiset männyt. Hitaasti kasvaneet vanhat Pohjois-Karjalan päätehakkuuleimikot ovat parasta raaka-ainetta, kertoo Vapo Timberin hankintajohtaja Risto Hölsä. Sahatavaraa tuotetaan vuosittain noin kuutiometriä. Nurmeksen sahalla on vahva brändi. Hyvän laadun ja maineen ansiosta Nurmeksen sahatavaralla on kysyntää vaikeassakin markkinatilanteessa markkinahinnalla, Hölsä täsmentää. Lyhyillä tukkipituuksilla parempaa laatua asiakkaalle Vaikka lyhyet tukkipituudet ovat iso etu metsänomistajalle, Hölsä muistuttaa kaiken lähtevän liikkeelle maksavasta sahan asiakkaasta. Tukki katkotaan aina asiakaslähtöisesti eli sahan asiakkaan näkökulmasta. Lyhyillä tukkipituuksilla takaamme runkojen tehokkaan hyödyntämisen ja tasalaatuiset tukit. Parhaassa laadussa ei voi olla samassa lankussa oksatonta tyveä ja isoja terveitä oksia. Jokaisella loppukäyttäjällä eli sahan asiakkaalla on tuotteelle oma laatuvaatimus. Joillekin asiakkaille hyvä laatu merkitsee pienioksaista ja toisille terveoksaista sahatavaraa. Tärkeintä on, että lankku on samaa laatua. Paraslaatuinen tyvitukki menee pääsääntöisesti ikkuna- ja oviteollisuuden raaka-aineeksi. Välitukin tyypillisin asiakas on hirsitaloteollisuus. Latvatukki ohjautuu liimalevy- ja huonekaluteollisuuden käyttöön. Harvestia 11

12 v a p o Kyllähän se metsänomistajan puukauppatiliä kasvattaa, kun arvokkain tukkiosuus otetaan mahdollisimman tarkasti talteen. Tavoitteena minimoida kuitupuuosuus Nurmeksen ympäristössä puuta ostava Harvestian hankintaesimies Tommi Räsänen korostaa Nurmeksen sahan mäntytukin katkonnan merkitystä metsänomistajalle. Kyllähän se metsänomistajan puukauppatiliä kasvattaa, kun arvokkain tukkiosuus otetaan mahdollisimman tarkasti talteen lyhyillä tukkipituuksilla. Nurmeksen sahalle hankittavan mäntytukin katkonnassa on tavoitteena minimoida kuitupuuosuus. Lyhyiden tukkipituuksien lisäksi tavoitteeseen pyritään katkomalla pikkutukkia, hirsitukkia ja ratapölliä. Nämä kaikki ovat erikoispuita, joiden tarkoituksena on pienentää kuitupuun määrää. Yksi sahan erikoisuuksista on sen mahdollisuus käyttää järeää puuta. Tämä sahalaitos on rakennettu sahaamaan järeitä tukkeja. Meillä ei ole tukilla maksimijäreyttä, vaan pystymme sahaamaan isotkin puut, sanoo Hölsä. Männyn sahausmääriä lisätty Vapo Timber on lisännyt männyn sahausmääriä kuluvana vuonna. Perinteisellä Lieksan kuusisahallakin sahataan nyt osittain mäntyä. Hölsä toteaa tämän selittyvän kuusitukin sahauksen heikolla kannattavuudella Pohjois-Karjalassa. Räsänen on tyytyväinen siihen, että iso osa metsänomistajista arvostaa puun myymistä oman pitäjän tai maakunnan sahalle. Kyllä paikallisuus tiukassa tilanteessa usein kääntää kaupan meille, Räsänen toteaa tyytyväisenä. Tai ainakin olisi syytä kääntää, hän jatkaa pilke silmäkulmassa. Hölsä ja Räsänen toivottavat metsänomistajat tervetulleeksi Nurmeksen sahan avoimiin oviin 5.5. klo Parasta raaka-ainetta Nurmeksen sahalle ovat hitaasti kasvaneet vanhat Pohjois- Karjalan päätehakkuuleimikot. Näistä saadaan hyvää tasalaatuista tukkia ja sahan asiakkaalle laadukasta sahatavaraa. 12 Harvestia

13 P U U M A R K K I N A B A Rp Ou Mu Ek Ta Ru Ip p a Mäntytukin katkonta ratkaisi puukaupan Arttu Nuutisen (vas.) ja Hannu Jehkosen yhteistyö alkoi vajaa kaksi vuotta sitten hankintakaupasta. Lieksalaisen metsänomistajan Arttu Nuutisen ja Harvestian hankintaesimies Hannu Jehkosen yhteistyö alkoi vajaa kaksi vuotta sitten. Ensin tehtiin hankintakauppa, mutta sittemmin on tehty pystykauppa männikön avohakkuusta. Nuutinen toteaa hinnan olleen hyvä kimmoke kaupan tekoon, mutta lopulta puukaupan ratkaisi hyvät mäntytukin mitat. Tukissa Harvestialla on kyllä kilpailukykyiset mitat. Tässäkin rehevillä mailla tarkalla katkonnalla ja hyvillä mitoilla saa tukin paremmin talteen, Nuutinen kiittelee. Metsurista hakkuukoneen kuljettajaksi Nuutinen on ollut metsänomistaja vuodesta 1993 lähtien, jolloin hän osti kotitilansa yhdessä vaimonsa kanssa. Matkan varrella metsäpinta-alaa on lisätty ostamalla joitakin tiloja. Metsää tilalla on lähes 200 hehtaaria ja kaikki metsäpalstat sijaitsevat 15 kilometrin säteellä kotipaikalta. Nuutinen kertoo hoitavansa metsiä pitkälti metsäsuunnitelman mukaan. Hän on työskennellyt aikanaan 30 vuotta metsurina, joten ammattitaitoa ainakin löytyy. Nuutinen sanoo tykänneensä metsurin töistä, mutta samalla hän toteaa leikkisästi, että viisi vuotta sitten alkoi laiskottaa ja hän lähti mukaan hakkuukoneen hankintaan. Nyt hakkuukone on omissa nimissä ja Nuutinen tekee hakkuita niin omissa metsissään kuin muillekin metsänomistajille. Lisäksi hän urakoi jonkin verran Harvestialle. Artulla on vankka ammattitaito metsänhoidosta ja puunhankinnasta. Se on hyvä, kun on pohjatietoa valmiiksi. Kauppakin on nopea tehdä, kun perustiedot ovat selvillä, kiittelee Jehkonen kauppakumppaniaan. Tukkiosa mahdollisimman tarkasti talteen Sekä Nuutinen että Jehkonen ovat yhtä mieltä siitä, että Lieksa on hyvä paikka metsänomistajalle. Lähialueella on sekä tukki- että kuitupuuta käyttäviä metsäteollisuuslaitoksia. Nämä yhdessä vaikuttavat siihen, että puulla on kysyntää ja puu otetaan tarkasti talteen. Kun männystä katkotaan sekä parru että pikkutukki, saa kuitupuulle laskennallisesti puolet enemmän hintaa, pohtii Nuutinen. Tukin, pikkutukin, parrujen ja kuitupuun lisäksi Nuutisen mäntytukkileimikolta hakattiin myös ratapöllejä. Ratapöllit ovat järeitä, oksaisia mäntyjä, jotka muutoin menisivät kuitupuuksi. Sahan puunhankkijana Harvestian ideologiaan sopii, että tukkiosa otetaan mahdollisimman tarkasti talteen, Nuutinen jatkaa. Jehkonen on metsänomistajan kanssa samoilla linjoilla. Meillä on metsänomistajan kanssa sama intressi eli pyrimme minimoimaan kuitupuumäärän. Harvestia 13

14 P A N K A B O A R D Pankaboard jalostaa Pohjois- Karjalan kuusikuidut kartongiksi Lieksan Pankakoskella on valmistettu kartonkia jo yli sata vuotta. Sadan vuoden aikana tuotteita ja tuotantoa on kehitetty ja modernisoitu. Raaka-aine ja perustuote ovat kuitenkin pysyneet samana. Tehtaalla tuotetaan kartonkia pohjoiskarjalaisesta kuusikuidusta. Lieksan Pankakoskelta, ihan kosken partaalta, löytyy idyllinen tehdasmiljöö. Samalla paikalla on ollut teollisuutta jo 1800-luvun alkupuolelta saakka, jolloin aloitettiin raudan tuotanto järvimalmista. Ensimmäinen puuhiomo perustettiin vuonna 1903 ja kartongin valmistus aloitettiin yhdeksän vuotta myöhemmin sähköä tuottavan vesivoimalan käynnistymisen myötä. Vuonna 2006 tehdas siirtyi sijoittaja Dermot Smurfitin omistukseen ja nimettiin Pankaboard Oy:ksi. Monien vaiheiden ja saneeraustoimien kautta tehdas on keskittynyt erikoistuotteiden valmistukseen ja uuden omistajan aikana tehtaan tulos on kasvanut 45 prosenttia. Pankaboard on Lieksan suurin työllistäjä kaupungin jälkeen. 14 Harvestia

15 P U U M A R K K I N A B PA AR NO KM AE BT OR AI R D Kilpailuetuna erikoistuminen Pankaboard Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Junnilan mukaan Pankaboardin viime vuosien menestyksen takana on kaksi tekijää, erikoistuminen paksuihin kartonkeihin ja konekapasiteetti. Tehdas tuottaa erikoiskartonkeja asiakaslähtöisesti. Meillä on lähes 600 asiakasta yli 50 maassa. Tyypillisimmin asiakkaitamme ovat pienet jalostuslaitokset, jotka ovat itsekin erikoistuneet. Pystymme tuottamaan heille pieniä eriä heidän toiveidensa mukaisesti, Junnila kertoo. Junnila johti aikaisemmin Metsä-Serlan kartonkidivisioonaa, joten häneltä löytyy näkemystä myös volyymibisneksen puolelta. Olemme pieni tehdas, meillä on erilainen kustannusrakenne ja näiden tekijöiden myötä erilaiset kilpailukeinot, kuvailee Junnila. Tällä kapasiteetilla emme voi pärjätä ohuemmissa kartongeissa, missä on 90 prosenttia markkinoista ja pääosa kilpailusta. Toinen Pankaboardin menestystekijöistä liittyy koneisiin. Sylinterikoneilla pystytään tekemään Euroopan paksuinta, jopa seitsemän kerroksista kartonkia. Tämä on merkittävä kilpailuetu. Meidän kannattaa kaikissa tilanteissa pitää oma linja, eikä lipsua pikavoittojen toivossa ohuemman kartongin puolelle. Tällä konseptilla pystymme toimimaan asiakaslähtöisesti, muistuttaa Junnila. Pankaboardin kartonkia käytetään mm. elintarvikepakkauksiin ja kertakäyttöastioihin. Kuvat: Pankaboard Oy Kartonkia alkoholi- ja kosmetiikkapakkauksiin Pankakoskella valmistetaan kartonkia kahdella koneella. Tuotteet toimitetaan asiakkaalle toiveiden mukaan joko rullina tai arkkeina. Päällystettyjä kartonkeja käytetään mm. alkoholi- ja kosmetiikkapakkauksiin. Paksummasta puupahvista valmistetaan esimerkiksi palapelejä, pienoismalleja tai laminoituja mainostauluja. Yksi erikoistuote on kehyspahvi eli paspartuuri. Kaikkiaan Pankaboardilla valmistetaan lähes 150 erilaista tuotetta. Tuotekehitystä tehdään jatkuvasti oman henkilöstön toimesta. Lähes kaksi kolmasosaa myynnistä muodostuu tuotteista, jotka on kehitetty tehtaalla viimeisen viiden vuoden aikana. Junnila antaa henkilöstölle kiitosta innovatiivisuudesta ja joustavuudesta: Pankakosken tehdas on iän kaiken ollut jonkinlainen testitehdas. Porukka on tottunut tekemään testiajoja ja se vähentää muutosvastarintaa uusien tuotteiden testauksessa. Henkilöstö ymmärtää tuotekehityksen ja erikoistumisen merkityksen. Se on ainoa mahdollisuus selviytyä. Tavoitteena maksimoida oman hiomon käyttö Pankaboardin kartonki valmistetaan pitkälti pohjoiskarjalaisesta kuusikuidusta valmistetusta hiokkeesta, joten tehtaan sijainti keskellä kuusimetsiä on ihanteellinen. Kuusikuitua käyttävien tehtaiden lakkauttamisten myötä Pankaboard on nykyään ainoa kuusikuitua käyttävä laitos Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. Tämä on helpottanut raaka-aineen hankintaa. Oman positiivisen lisänsä raaka-aineen hankintaan tuovat lähialueen sahat. Tavoitteena on maksimoida oman hiomon käyttö, kertoo tehtaanjohtaja Petri Saastamoinen. Tehtaan käyttämästä raaka-aineesta yli 60 prosenttia on kuusihioketta. Oman raaka-aineen käytön etuna on kyky hallita kustannuksia paremmin. Ostosellun varassa toimiminen on paljon riskialttiimpaa, koska sellun hinnan pikseleille ei kukaan mahda mitään, Saastamoinen perustelee. > Harvestia 15

16 P A N K A B O A R D > Harvestialta kuusikuitua Pankaboardille Pankaboard on Harvestialle tärkeä yhteistyökumppani Pohjois-Karjalassa. Harvestia toimittaa noin puolet tehtaan vuosittain käyttämästä puusta. Tehtaalla ei käytetä raaka-aineen valkaisussa mitään kemikaaleja. Tämä asettaa oman haasteensa raakaaineelle ja kuorimolle. Parasta puuta tehtaalle on tuore, virheetön kuusikuitu. Huono karsinta, lengot ja oksaiset puut ovat meille ongelma. Nämä viat näkyvät kuorinnan lopputuloksessa välittömästi, sanoo puutavaran vastaanotosta ja kuorimosta vastaava prosessi-insinööri Olli Rovio. Oman haasteensa puutoimituksiin tuo kesäaika. Tuoretta kuusikuitua on vaikea saada, kun sahoilla on kesäseisokki. Pankaboardilla tähän on varauduttu kylmävarastolla. Pankaboardin kartonkia käytetään mm. alkoholipakkauksiin. Kuva: Pankaboard Oy Yksi tehtaan tuotannon pullonkauloista poistettiin, kun kuorimokone uusittiin 1,5 vuotta sitten. Kaksi vanhaa konetta korvattiin yhdellä uudella. Merkittävin säästö saadaan kunnossapitokustannusten alenemisesta. Koska puuta ei valkaista erikseen, edellyttää se kuorimolta hyvää lopputulosta. Kuorimo poistaa puusta koko nilakerroksen, kertoo Rovio. Lähes koko tuotanto vientiin Pankaboardin tuotannosta menee vientiin 96 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Iso- Britannia ja Ranska. Tyypillinen asiakas on pieni tai keskisuuri perheyritys, joka haluaa erikoistuotteita ja hyvää palvelua. Pisimmät asiakassuhteet ovat kestäneet jo 70 vuotta. Junnila toteaa Pankaboardin liiketuloksen kasvattamisen olevan tällä hetkellä lähinnä myyntirajoitteista. Myyntiin onkin investoitu viime vuosina paljon, tästä esimerkkinä on oman myyntikonttorin perustaminen Venäjälle, Iso-Britanniaan ja Puolaan. Tällä hetkellä myynnistä 80 prosenttia hoidetaan agenttien kautta ja 20 prosenttia omana myyntinä. Tavoitteena on kasvattaa oman myynnin osuutta. Erikoistuotteiden myynti edellyttää vahvaa osaa- Kun puutavara-auto saapuu tehtaalle, pyritään kuorma purkamaan suoraan tuotantoon miehittämättömällä nippunosturilla. 16 Harvestia

17 P U U M A R K K I N A B PA AR NO KM AE BT OR AI R D mista ja asiakkaan tuntemista, perustelee Junnila oman myynnin vahvistamista. Euroopan lisäksi Venäjä, Pohjois- Amerikka ja Aasia ovat yritykselle tärkeitä vientialueita. USA:n piristyneen talouden myötä myynti omille asiakkaille on lähtenyt kasvuun. Junnila kuitenkin toteaa, että korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi kilpailukyky ei riitä meren taakse, ellei kyseessä ole jokin tuote, missä ei ole paikallista kilpailua. Yksi mielenkiintoinen asiakas on Intian lääketeollisuus. Sinne valmistetaan Pankakosken tehtaalla lääkepakkauksissa käytettäviä lääkepurkin suojapahveja. Pankakosken kartongin raaka-aineena on kuusikuidusta valmistettava hioke. Mitä paksumpi kartonki, sitä suurempi on puun osuus. Prosessi-insinööri Olli Rovio vastaa puutavaran vastaanoton ja kuorimon toiminnasta. Vahvuutena tuotteen korkea hygienia Pankaboard ei kilpaile ainoastaan muiden neitseellisen kartongin valmistajien kanssa, vaan suuri kilpailu tulee muovituotteiden ja kierrätyskuidusta valmistettujen tuotteiden puolelta. Näiden tuotteiden hinnat ovat noin 30 prosenttia alle neitseellisten tuotteiden hinnan. Junnilan mukaan hygienia-asioista ja neitseellisten tuotteiden puhtaudesta ja kestävyydestä pitäisi puhua paljon enemmän. Meidän vahvuus on ennen kaikkea tuotteiden korkea puhtaus ja hygienia. Kierrätysmassassa esimerkiksi on paljon bakteereja. Pankakoskella sata vuotta jatkuneen kartongin valmistuksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Tehtaalla on investoitu viime vuosina paljon laatuun ja tuottavuuteen. Lähivuosien investoinnit kohdennetaan myynnin kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Junnila näkee viimeisempien talousennusteiden lupaavan Euroopalle hyvää. Kulutus kasvoi viime vuonna prosentin ja vähintään sama kehitys jatkuu tänä vuonna. Tämä on meille oleellista, koska olemme täysin riippuvaisia kuluttajista. Vanhasta Pankakosken tehdasmiljööstä kertovat edelleen toiminnassa olevat kerhorakennukset. > Harvestia 17

18 P E F C - s e r t i f i o i n t i Onko metsäsi mukana alueellisessa PEFCryhmäsertifioinnissa? Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hallinnointi siirtyi marraskuussa perustetulle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle, kun metsänomistajien liittojen toiminta päättyi. Metsänomistajilla on useita mahdollisuuksia osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Suomen talousmetsistä on PEFCsertifioitu noin 95 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja pystymme osoittamaan, että teollisuutemme puuraaka-aine tulee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi hoidetuista metsistä. PEFC-sertifiointi on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1999 lähtien. Käytännössä sertifiointia on hoidettu metsänomistajien liittojen hallinnoimilla alueellisilla PEFC-ryhmäsertifikaateilla. Jos metsänomistaja on ollut metsänhoitoyhdistyksen jäsen, eikä hän ole erikseen eronnut sertifioinnista, ovat hänen metsänsä olleet mukana alueellisessa PEFCryhmäsertifioinnissa. Metsänomistaja on voinut liittyä mukaan alueelliseen PEFCryhmäsertifiointiin myös omatoimisesti. Uusi yhdistys ryhmäsertifiointia hallinnoimaan Kun Metsänomistajaliittojen toiminta päättyi vuoden vaihteessa, tuli tarve löytää korvaava hallinnoija alueelliselle PEFC-ryhmäsertifioinnille. Tähän tarkoitukseen Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Suomen Sahat ry perustivat yhteisen Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Uusi yhdistys aloitti toimintansa viime vuoden joulukuussa. Yhdistyksen sertifiointiasiamiehenä toimii Aija Rahikainen. Rahikainen on papereita vaille valmis metsänhoitaja. Sertifioinnista hänelle on ehtinyt kertyä kokemusta PEFC Suomelle Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sertifiointiasiamiehenä toimii Aija Rahikainen. tehtyjen työtehtävien sekä aiheeseen liittyvän metsänhoitajaopintojen päättötyön myötä. Yritysmuotoa sertifioinnin hallintaan mietittiin paljon, kertoo Rahikainen yhdistyksen perustamisen taustoista. Haluttiin perustaa uusi yritys tai yhdistys, joka on kaikille toimijoille yhteinen valtakunnallinen taho. Lopulta päädyttiin yhdistysmuotoon, Rahikainen jatkaa. PEFC-sertifiointi metsänomistajille mahdollisimman tutuksi Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hallinnoinnin lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys vastaa PEFC-standardien noudattamisesta, auditointien organisoinnista sekä PEFC-sertifioinnin tunnettavuuden edistämisestä. Rahikaisen päivittäinen työ koostuu yksityisten metsänomistajien ja yritysten ilmoittautumisten vastaanottamisesta, rekisterin ylläpitämisestä, laskutuksesta sekä ryhmäsertifioinnin markkinoinnista ja tiedotuksesta. Hän neuvoo ja opastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. Rahikainen pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotta PEFC-sertifiointi, uusi yhdistys ja nykyinen alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hallinnointimalli tulisivat metsänomistajille ja toimijoille mahdollisimman tutuiksi. Rahikainen näkee uuden työnsä mielenkiintoisena ja positiivisena. Työkenttä on äärettömän mielenkiintoinen. Raamit ovat olemassa, mutta käytännön työssä saa kuitenkin luoda uutta. Yksi työn parhaimmista puolista on laaja ja monipuolinen sidosryhmäverkosto. On mielenkiintoista kuulla, miten eri sidosryhmät kokevat PEFC-sertifioinnin ja mitä he tältä toiminnalta odottavat ja kaipaavat. Sertifioinnissa kyse myös sosiaalisista arvoista Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä metsänomistaja on edelleen mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. Jos metsänomistaja, yrittäjä tai yhteisö on viime vuoden puolella tai aikaisemmin liittynyt mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäserti- 18 Harvestia

19 P U U M A R K PK EI NF CA -BsAeRrOt Mi fe itor iin t i PEFC-sertifiointi osoittaa, että teollisuutemme puuraaka-aine tulee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi hoidetuista metsistä. PEFC-sertifioinnin kautta metsänomistaja pystyy todistamaan toimivansa kestävästi ja vastuullisesti. fiointiin, jatkuu hänen sertifiointinsa keskeytyksettä uudesta haltijasta huolimatta. Jos metsänomistaja ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen tai metsäorganisaation kautta osallinen sertifiointiin, voi hän ilmoittautua omatoimisesti mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Tällöin osallistumismaksu on 30 euroa (+alv). Kustannus on vähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa. Osallistuminen on voimassa vuonna 2016 toteutettaviin vuosiauditointeihin saakka. Rahikainen korostaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin liittymisen selkeytymistä uuden toimintamallin myötä. Nykyään on yksi valtakunnallinen alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija. Ilmoittautuminen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin tapahtuu koko Suomen osalta yhdelle taholle, Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. Ilmoittautumisen voi tehdä kotisivuiltamme löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Kun Rahikaiselta kysyy, miksi yksittäisen metsänomistajan kannattaa kuulua ryhmäsertifiointiin, on nuorella naisella vastaus valmiina. Ensinnäkin siksi, että PEFC-sertifioinnin kautta metsänomistaja pystyy todistamaan toimivansa kestävästi ja vastuullisesti. Toiseksi PEFCsertifioinnissa ei ole kysymys ainoastaan ekologisesti kestävästä metsien hoidosta, vaan myös metsätalouden sosiaalisista arvoista. Sertifioinnin kautta metsänomistaja pääsee osaltaan huolehtimaan siitä, että työsuojeluasiat ja lakiin perustuvat työntekijöiden oikeudet turvataan, kun metsänomistajan metsässä työskentelee PEFC-sertifiointiin sitoutunut työntekijä. Puun ostajat priorisoivat usein PEFC-sertifioidun puun, eli PEFC-sertifioinnilla ylläpidetään myös taloudellista kestävyyttä.. Miten metsänomistaja voi liittyä mukaan alueelliseen PEFCryhmäsertifiointiin: 1. Ilmoittautumalla suoraan Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. Lomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta Lomaketta voi myös kysyä Harvestian puunostajalta. Osallistumismaksu on 30 euroa (+alv). Kestävän Metsätalouden Yhdistys laskuttaa metsänomistajaa ilmoittautumisen jälkeen. 2. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta 3. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n jäsenen tai perustajan jäsenen kautta Harvestia 19

20 M E T S Ä N O M I S T A J A Hieskoivut ajoissa pois kasvavan kuusikon päältä Edellisessä lehdessämme vierailimme puuntuotannon professori Kari Mielikäisen metsässä. Puukauppa oli tuolloin tehty, mutta lyhyt talvi siirsi korjuun vuodella eteenpäin. Palasimme maaliskuun alussa seuraamaan saman kohteen korjuun onnistumista. Metsänomistajat Marketta (oik.) ja Kari Mielikäinen ovat tyytyväisiä korjuutyön jälkeen. Ajokone purkaa kuormaa tien varressa. Tien pinta on jo hieman pehmennyt, mutta maaliskuun alun leudosta säästä ja räntäsateesta huolimatta talvileimikon korjuu ja puiden eteenpäin kuljetus onnistuvat vielä. Tie jätettiin tarkoituksella auraamatta, kertoo Harvestian hankintaesimies Vesa Hyyryläinen. Vähäinenkin lumi suojaa tietä, eikä pinta pääse sulamaan ja tie rikkoutumaan, Hyyryläinen jatkaa. Edellisenä talvena leimikko jäi korjaamatta lyhyeksi jääneen talven vuoksi. Metsänomistaja Mielikäinen tunnustaa nytkin pelänneensä keliä ja hakkuun onnistumista. Harvennuksella lisää laatua boorin puutoksen vaivaamaan kuusikkoon Tiheästä kuusikosta löytyy hakkuukone. Työn alla on noin viisikymmentävuotias kuusikko, jossa puuta on yli 300 kuutiometriä hehtaarilla. Vanhoille kaskimaille ja viljelysalueille tyypillisesti tämäkin metsä on aikanaan kärsinyt boorin puutteesta. Se näkyy puun laadussa. Boorin puutoksesta kärsivälle kuusikolle on tyypillistä useampi latvan vaihto, mikä aiheuttaa mutkia puun rungossa. Samoin latvat ovat monesti pensasmaisia ja monihaaraisia. Mielikäinen kertoo harventaneensa ja lannoittaneensa kuusikon noin viisitoista vuotta sitten. Tällaisia puita olen kaatanut täältä satamäärin, toteaa Mielikäinen ja osoittaa mutkaista kuusen runkoa, jossa on monihaarainen latva. Hän sanoo harvennuksen merkityksen korostuvan tällaisilla kasvupaikoilla. Harvennushakkuussa huonolaatuisimmat puut poistetaan ja parhaat yksilöt jätetään kasvamaan päätehakkuuseen saakka. Boorilannoitetta on levitetty noin kiloa hehtaarille. Boori on jännä ravinne, sillä sitä tarvitaan ainoastaan kolme kiloa hehtaarille, Mielikäinen valottaa. Puusto kuolee, jos määrä on suurempi, hän jatkaa ja kertoo lannoitteen sisältävän valtavan määrän myös muita metsän tarvitsemia ravinteita ja hivenaineita. Boorin puutoksesta kärsivän kuusikon hakkuu ei ole helppo myöskään hakkuukoneen kuljettajalle. Onneksi on käytössä lyhyitä tukkimittoja. Ne mahdollistavat mutkaisestakin puustosta 20 Harvestia

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat 1/2015 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2015 Puukauppa

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 12 16 PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KELIRIKKO JA PAINORAJOITUKSET PUHUTTAVAT Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2015 Laiva on lastattu KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA

Lisätiedot

Outi Jokela on vuoden naismetsänomistaja. Puukauppa käy vilkkaana. Rungonosakorjuussa kaikki talteen. Metson arviointi valmistui

Outi Jokela on vuoden naismetsänomistaja. Puukauppa käy vilkkaana. Rungonosakorjuussa kaikki talteen. Metson arviointi valmistui 4/06 Perjantaina 15.12.2006 Länsi-Suomen metsänomistajien lehti Matti Kari Puukauppa käy vilkkaana Sekä havutukin että kuitupuun alkuvuotta huomattavasti korkeammat kantohinnat pitävät puukaupan vauhdissa.

Lisätiedot

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 7. TOUKOKUUTA 2015 Nro 9 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kuva Seppo Samuli Veljet taimien kimpussa Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat

Lisätiedot

Saha soimaan. Yrittäjä Tapio Hovi viihtyy metsätöissä. UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE?

Saha soimaan. Yrittäjä Tapio Hovi viihtyy metsätöissä. UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE? 5. JOULUKUUTA NUMERO 8/2013 9 WWW.METSALEHTI.FI VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE? 18KYSYMYSTÄ METSÄ- SUUNNITELMASTA METSÄLEHTI 80 VUOTTA UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA MOOTTORI- SAHAKOULU HANKINTA

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Japani ostaa Aurorazailiimapuuta. Keitele Forest tukee KalPan juniorityötä SIVU. Lisää kantorahoja ja työpaikkoja maakuntaan SIVU4

Japani ostaa Aurorazailiimapuuta. Keitele Forest tukee KalPan juniorityötä SIVU. Lisää kantorahoja ja työpaikkoja maakuntaan SIVU4 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2013 Leena Lyytikäinen: Monipuolinen metsä työllistää ja rauhoittaa 10 SIVU SIVU12 Japani ostaa Aurorazailiimapuuta Keitele Forest tukee KalPan 3 juniorityötä SIVU

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2008 Versowood_HOTTI_real_final.ai 17.10.2008 15:36:36 27.10.2008 LÄMMITYSPELLETTI Kotimaisen metsäteollisuuden sivutuotteista jalostettava

Lisätiedot

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2010 ] henki Yhteismetsänomistusta TIIMITYÖNÄ AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä Satelliittisääksi JUKKA TALVEHTII Afrikan lämmössä JUSSI PESONEN: Jalostetaan

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 5/2012 Tikusta asiaa Ruotsin tammikuun vienti kasvoi Ruotsin sahatavaran ja höylätuotteiden vienti

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Pyhäjärven kehittämisen kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. Tarjoamme tilaa yritys ja osaamiskeskittymälle mm. valtateiden (4 ja 27) risteysalueella.

Lisätiedot

Omatoiminen metsänhoito kannattaa

Omatoiminen metsänhoito kannattaa Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2014 Omatoiminen metsänhoito kannattaa Kari Wuolijoki: Uusi metsälaki tarjoaa lisää mahdollisuuksia metsänomistajalle www.keitelegroup.fi Johtaja Mikko Kylävainio

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot