Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhoille ja sairaille sopivaa?"

Transkriptio

1 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina

2 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto Helsinki 2007 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina

3 Kirjoittaja Laura Kalliomaa-Puha OTL, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Sarjan julkaisut on hyväksytty tieteellisessä arvioinnissa. Kirjoittaja ja Kelan tutkimusosasto Graafinen suunnittelu: Pekka Loiri ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2007

4 III Tiivistelmä Kalliomaa-Puha L. Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90, XLVIII s. ISBN (nid.), (pdf). Hoivaa järjestetään enenevästi paitsi julkisoikeudellisin keinoin myös yksityisoikeudellisin sopimuksin. Huoli kasvavasta hoivan tarpeesta ja hoivamenojen kasvusta on tehnyt perheiden sitouttamisen hoivaamaan entistä houkuttelevammaksi. Omaishoidon tuki on järjestely, jossa vanhuksen, vammaisen tai sairaan hoivasta huolehditaan perheessä osana virallista sosiaalihuoltoa. Omaishoidosta tehdään sopimus, jossa kunta sitoutuu tukemaan kotihoivaa palveluin ja maksamaan hoivatyöstä palkkion ja jossa hoitaja sitoutuu hoitamaan hoidettavaa. Vuodesta 2006 lähtien omaishoitoa on säännelty omalla lailla. Omaishoidon tuki on yksi esimerkki järjestelystä, jossa uudella tavalla sekoitetaan julkista ja yksityistä, palkallista ja palkatonta hoivaa ja samalla julkisia ja yksityisiä oikeudellisia välineitä. Vaikka sopimus onkin yhä tavallisempi väline sosiaali- ja terveysturvaa järjestettäessä, sopimus kunnan ja perheen välillä on kuitenkin oikeudellisesti outo: omaishoitosopimus ei luontevasti sovi oikeudellisiin määrityksiin tai käsitteisiin, olipa kysymys sopimusoikeudesta, työoikeudesta, kuluttajansuojasta, vahingonkorvausoikeudesta, prosessioikeudesta tai edes sosiaalioikeudesta. Omaishoitoa on vaikea sovittaa myös EU:n käsityksiin sosiaaliturvasta. Tutkimuksessa tarkastellaan omaishoitoa oikeudellisesta näkökulmasta: selvitetään, mitä vanhustenhuollon uusi sopimuksellisuus tarkoittaa omaishoitoperheille, mikä on omaishoitoperheen oikeusturva ja millaisia oikeudellisia välineitä omaishoitoperheille on tarjolla omaishoidon pulmatilanteissa, sekä arvioidaan noiden välineiden toimivuutta. Samalla pohditaan vastuunjakoa kunnan, hoitajan ja hoidettavan välillä sekä sitä, miten ongelmiin voitaisiin ennakolta oikeudellisesti varautua. Omaishoitosopimuksissa ei ole erityisesti varauduttu omaishoitotilanteiden ongelmiin. Sopimus- ja vahingonkorvausoikeudessa tavallinen kahden asianosaisen suhde ei istu omaishoidon kolmikantaan: omaishoidossa on aina kolme osapuolta hoidettava, hoitaja ja kunta. Vaikka julkisoikeuden välineet ja mahdollisuus laajemmin ottaa huomioon omaishoidon kokonaisuus korjaavat tilannetta, hoidettavan heikko asema tekee monet olemassa olevista keinoista tyhjiksi. Hoidettava ei itse esimerkiksi kaltoinkohtelutapauksissa useinkaan voi käyttää olemassa olevia välineitä tehdä rikosilmoitusta, vaatia korvausta tai vaihtaa hoitomuotoa. Tutkimuksessa esitetään kunnalle nykyistä suurempaa vastuuta omaishoidon turvallisuudesta. Tutkimuksessa myös esitetään, että valittua välinettä, sopimusta, tulisi kehittää edelleen käyttämällä hyväksi ns. ennakoivan oikeusajattelun ideoita. Nykyistä yksilöllisemmät omaishoitosopimukset voisivat joustavammin ottaa huomioon tapahtuneet muutokset omaishoitoperheiden tilanteissa ja turvaisivat omaishoidon onnistumisen. Avainsanat: ennakoiva oikeus, kehittäminen, kotihoito, laki omaishoidon tuesta, oikeudellistuminen, omaishoito, sopimuksellisuus, sopimusoikeus, sopimukset, sosiaalioikeus

5 IV Sammandrag Kalliomaa-Puha L. Lämpat för äldre och sjuka? Avtal om närståendevård som instrument för äldreomsorg. Helsingfors: FPA, Social trygghet och hälsa: undersökningar 90, XLVIII s. ISBN (inh.), (pdf). Omsorg ordnas förutom med offentliga medel även allt oftare genom privaträttsliga avtal. Oron över den relativa ökningen av antalet äldre personer och de ökade vårdkostnaderna har gjort att mången ser vård av en närstående som ett lockande alternativ. Med stöd för närståendevård avses ett arrangemang där en äldre, funktionshindrad eller sjuk person vårdas i familjen inom ramen för den offentliga socialvården. Kommunen och anhörigvårdaren ingår då avtal om vården. I avtalet förbinder sig kommunen att stödja vården i hemmet genom att tillhandahålla vissa tjänster och genom att betala stöd för närståendevård. Vårdaren å sin sida förbinder sig att vårda den person som behöver vård. Närståendevården regleras i lagen om stöd för närståendevård, som trädde i kraft Stöd för närståendevård är exempel på ett arrangemang där man på ett nytt sätt överskrider gränsen mellan offentligt och privat samt gränsen mellan avlönat och oavlönat vårdarbete och samtidigt kombinerar offentliga och privata rättsliga medel. Även om avtal blivit allt vanligare instrument när man ordnar social trygghet och hälso- och sjukvård, är likväl ett avtal mellan en kommun och en familj rättsligt sett främmande. Avtal om närståendevård passar inte automatiskt in i avtalsrättens, arbetsrättens, konsumenträttens, skadeståndsrättens, processrättens eller ens socialrättens juridiska begreppsvärld. Närståendevården hittar inte heller lätt sin plats i EU:s sociala trygghetssystem. I undersökningen granskas närståendevården ur ett rättsligt perspektiv: vad innebär åldringsvårdens nya avtalsmässighet för familjerna, hurudant rättsskydd har familjerna, vilka rättsmedel står till buds för familjerna i tvister om vården och hur effektiva är dessa. Samtidigt dryftas ansvarsfördelningen mellan kommunen, vårdaren och den som vårdas samt frågan om hur man rättsligt kan förbereda sig på eventuella problem. I avtalen om närståendevård nämns i allmänhet inget om hur man hanterar eventuella problem i vårdsituationen. I avtalsrätten och skadeståndsrätten är parterna vanligen två, i närståendevården är de alltid tre: kommunen, vårdaren och personen som vårdas. Trots att man med den offentliga rättens medel kan jämna ut situationen och beakta närståendevården som en helhet, kan den person som vårdas inte alltid hävda sin rätt. I synnerhet i situationer av familjevåld har den gamla eller sjuka svårt att använda till buds stående rättsliga medel, exempelvis polisanmäla vårdaren, kräva skadestånd eller byta vårdform. I undersökningen föreslås att kommunerna åläggs ett större ansvar än för närvarande i syfte att garantera en trygg närståendevård. I undersökningen föreslås även att det valda instrumentet, avtalet, utvecklas vidare med utgångspunkt i den proaktiva juridikens idéer. Avtalen om närståendevård kunde bli mer individuella, så att de smidigare kan ta hänsyn till förändringar i de vårdande familjernas situation och garantera en trygg och lyckad närståendevård. Nyckelord: avtal, avtalsrätt, avtalsmässighet (kontraktualism), hemvård, juridifiering, lag om stöd för närståendevård, närståendevård, proaktiv juridik, socialrätt, utveckling

6 V Abstract Kalliomaa-Puha L. Suitable for the old and sick? Informal care agreements as an instrument for organising care. Helsinki: The Social Insurance Institution, Finland, Studies in social security and health 90, XLVIII pp. ISBN (print), (pdf). Recently the word agreement has entered the vocabulary of the Finnish social welfare administration. Due to the growing number of elderly people and the decline in public spending, new and cheaper ways of handling care for the elderly have been sought. Privatisation and deinstitutionalisation have taken place and the pluralism in care is now to a growing extent reaching the home. Since the 1990s, the municipalities have been making agreements with relatives and other intimates spouses, parents, children, close friends to take care of the elderly and the sick at home as part of the official system. Since 2006 support for informal care has been regulated by its own law. These informal care agreements fall on the borderline between paid and unpaid care, private and public care and between private and public law. They are hybrids of private and public law yet unsuited to the legal concepts of either: informal care agreements do not easily fit in with the ideas of contract law, labour law, consumer protection, tort law, procedural law or even social welfare law. Support for informal care also seems to be ill-placed among the European Union ideas on social welfare. This study examines support for informal care from a legal perspective: explains what this kind of contractualism means to families, what the legal safeguards are, what kind of tools this system offers the families when problems arise and how useful they are, and deliberates on the duties and responsibilities of the municipality, the caregiver and the person who is being taken care of. The informal care agreements do not provide proper safeguards for possible problems in informal care. The conventional idea of two parties in contract or tort law does not fit in with the tripartite reality of informal care there are always three parties to it even though informal care contracts are concluded between the caregiver and the municipality only. Although the tools offered by public law even out the problems, guarantees of judicial redress are not always available. For example, in the event of abuse, the care receiver often cannot use the legal remedies offered, appeal for the nullification of any informal support decision, sue for damages or report an offence. Greater responsibility for the municipalities is recommended for the safety of both the care receiver and the caregiver. It is also recommended that the chosen tool, the agreement, should be developed further according to the ideas of proactive law. Informal care agreements could be used more flexibly and creatively to make the lives of the elderly better anticipating the risks in homecare and taking into account the needs of individual care receivers, individual caregivers, and individual families. Key words: Act on support for informal care, agreements, contract law, contractualism, development, home care, old-age care, proactive law, social welfare law, support for informal care

7 VI alkusanat Jokaisessa meissä piilee omaishoitaja. Elämänkaaren mittaan hoivaamme omaisiamme, lapsiamme, vanhempiamme, ystäviämme, rakkaitamme ja saamme ja tarvitsemme hoivaa, kuka enemmän, kuka vähemmän. Omaishoiva on siis elämänmakuinen tutkimusaihe, vähän valmiiksi tuttu. Ihan alkuun onkin syytä kiittää mahdollisuudesta tutustua tutkimusaiheeseen kantaperhe Kalliomaata, (iso)äitiä, (iso)isää ja veljiä ynnä ydinperhettäni Teroa, Joonatania ja Penjaminia! Tutkimus on yksinäistä puuhaa, jota onneksi saa tehdä erilaisissa yhteisöissä. Kiitos tohtorikoululle sekä innostaville ja opettavaisille projekteille, joissa olen saanut olla mukana: Oikeuden nainen naisen oikeus, HYS, OMY, ELLI ja FilmiKela ovat tehneet työstä paljon mukavampaa! Kiitos kuuluu myös kaikille työyhteisöilleni yksityisoikeuden laitoksella, Kansainvälisen talousoikeuden instituutissa Kattissa ja Kelan tutkimusosastolla. Kiitos ihanille kollegoille, jotka luovat virvoittavia mikroilmastoja tutkijan arkeen, olipa kysymys kahvihuoneen aamuista, viinikerhoista, kävelykokouksista, lounastauoista, kirjapiireistä, kirjoitusyhteistyöstä tai tutkimusaamiaisista Yhteisöt ovat kantaneet myös ihan konkreettisesti auttamalla. Kiitos arvokkaista kommenteista kannustuksesta puhumattakaan matkan varrella! Ja teitä, jotka olette jaksaneet vielä lukea käsikirjoitustani, haluan kiittää nimeltä: kiitos tutkija Suvianna Hakalehto-Wainio, tutkimusprofessori Katri Hellsten, dosentti Johanna Niemi-Kiesiläinen, vastaava tutkija Maija Sakslin, dosentti Anu Pylkkänen ja päällikkö Katarina Petrell. Ihan oma lukunsa on ollut ilo viimeistellä kirja Kelan tutkimusosaston julkaisutoimituksen kanssa, kiitos toimittaja Tarja Hyvärinen, toimistosihteeri Eeva-Kaisa Keinänen, toimistosihteeri Ritva Salavirta ja julkaisusihteeri Maini Tulokas ynnä tutkimusassistentti Reetta Huuhtanen. Oman kiitoksensa ansaitsevat myös tutkijoiden keitaat, toimivat kirjastot. Kelan tietopalvelu ja Kattin kirjasto suorastaan hemmottelevat tutkijaa! Yliopistomaailmaan minut veti opiskeluaikojeni kesätyö Kattissa ja yksityisoikeuden laitoksella ynnä professori Thomas Wilhelmssonin innostavat projektit. Viimeistään Hyvinvointivaltio odotukset, yksityistäminen ja siviilioikeus -projektissa alkoi oikeana tutkijana olemisen mahdollisuus aueta. Kiitos, Thomas, että otit myös minut väitöskirjaohjattavaksesi. Lämpimät kiitokset rakentavista kommenteista myös esitarkastajilleni dosentti Soile

8 VII Pohjoselle ja professori Olli Mäenpäälle, joka ystävällisesti lupautui myös vastaväittäjäkseni. Minulla on ollut etuoikeus tehdä tutkimusta professoreiden Olli Mäenpään, Ari-Matti Nuutilan ja Juha Karhun johtamissa tohtorikouluissa sekä dosentti Markku Helinin johtamassa Elinkaari ja ihmisarvo -projektissa. Näiden lisäksi olen saanut tukea Kunnallisalan kehittämissäätiöltä, Kulttuurirahastolta, Alli Paasikiven säätiöltä, Maaliskuun 25. päivän säätiöltä sekä Helsingin yliopistolta. Työ on viimeistelty Kelan tutkimusosastossa, joka myös otti kirjan kustantaakseen. Työhuoneella elokuussa 2007 Laura Kalliomaa-Puha

9

10 IX SISÄLTÖ LÄHTEET...XIII 1 Omaishoitosopimus hoivan välineenä HOIVAA SOPIMUKSELLA? Omaishoidon tuki ja omaishoitosopimus Vastuun siirtymiä kunnan, markkinoiden ja perheen välillä Demografisia totuuksia Vaivaistalosta palvelutaloon, eläteistä omaishoidettaviksi Perheen vastuu hoivasta Koti hoitopaikkana Hoivan motiivit Hoiva on naisten asia Omaishoito on halpaa Yksilöllistä hoivaa Yhteisöstä yksilöön Yksilöllinen omaishoito Yhteenveto Oikeus hoivaan Perustuslaillinen oikeus Tukea kansainvälisistä säännöksistä? YK:n normisto Euroopan ihmisoikeussopimus ja sosiaalinen. peruskirja Euroopan unionin sosiaalipolitiikka Perusoikeuskirja Yllättäviä vaikutuksia? Kunnalla velvollisuus huolehtia Valtio vastaan kunta Omaishoidon tukea oman kunnan asukkaille Kunnassa kunnan tavalla Liikkumavaran rajat Väljät normit Pehmeää ohjailua Laadukas hoito Hyvän hallinnon vaatimukset Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Itsemääräämisoikeus Menettely omaishoidon tukiasioissa Oikeus omaishoidon tukeen Yhteenveto...107

11 X 2.4 Onko omaishoito työtä? Juridinen työn käsite Työnteon motiivit ja työnteon sääntely Omaishoidon omalaatuisuudesta Työhön liittyvät etuudet Ansiotyön ja hoivan yhdistäminen Palkkio Maksut omaishoidossa Omaishoitajan vapaa Yhteenveto Sopimus Omaishoitosopimus Sopimuksellisuus Sopimusoikeuden ideaalimalli ja omaishoitosopimusten. todellisuus Koordinaatteja omaishoitosopimuksille sopimusoikeuden. kartalla Hallintosopimus Vakiosopimus vai yksilöllinen sopimus? Työntekosopimus? Hoidon kuluttajia? Kertasopimus vai kestosopimus? Verkostosopimus Järki ja tunteet Yhteenveto OMAISHOITOPERHEEN OIKEUSTURVA Hoidettavan asema sopimussuhteessa Kielteinen tai suppea omaishoidon tukipäätös Valitus, kantelu, muistutus Korvausta myöntämättömästä tuesta? Yhteenveto Virheellinen tai viivästynyt kunnan apu ja korvaus Virhe tai viivästys omaishoitosopimuksessa Sopimusoikeuden keinot Yhteenveto Epäselvät velvollisuudet ja oikeudet Tulkinnalla selvyyttä Osapuolisuuntautunut tulkinta Tavoitteellinen tulkinta Yhteenveto Kohtuuton omaishoitosopimus Omaishoitosopimuksen sovittelu Mikä on kohtuullista omaishoidossa?...212

12 XI Milloin voidaan sovitella? Yhteenveto Muuttuneet olosuhteet Aukkokohdat omaishoitosopimuksissa Omaishoitosopimuksen muuttaminen Omaishoitosopimuksen irtisanominen Yhteenveto Fyysinen ja psyykkinen kaltoinkohtelu Suomen vaarallisin paikka Kaltoinkohtelua Tuttuja, perheenjäseniä, naisia ja vanhuksia Syitä ja seurauksia Kaltoinkohtelun tunnistaminen ongelmallista Yksityisasia? Tapaturmia Julkisen vallan velvollisuus suojella kansalaisia Oikeus ilmoittaa kaltoinkohtelusta Sopimusoikeuden keinot Suoritushäiriöön vetoamisen edellytykset Sopimusoikeuden keinot epäsopivia Sopimuksen lakkaaminen Omaishoidon tuen takaisinperintä Omaishoitajan vahingonkorvausvastuu Vahingonkorvausoikeuden vahinkolajit Korvausvastuun edellytykset Omaishoitajan korvausvastuu Rikos vahingonkorvauksen korvausperusteena Korvauksen määrä myötävaikutus ja sovittelu Kunta vahingonkorvausvastuuseen? Vahingonkorvauksen kaksiasianosaissuhde. ja kolmas Kunnan korvausvastuun peruste Rikosoikeudellinen vastuu Pahoinpitelyrikokset Kuolemantuottamus ja vammantuottamus Heitteillepano Vapaudenriisto Yhteenveto Taloudellinen kaltoinkohtelu Edunvalvonta Pätemättömyysopit ja rikosoikeudellinen vastuu Vahingonkorvaus Yhteenveto Omaishoitoperhe oikeudessa...356

13 XII Omaishoitoriita missä ja miten? Tuomioistuinko hoitaa? Yhteenveto Ennakointi omaishoidossa Ennakoiva oikeus Jälkikäteisistä arvioinneista etukäteiseen varautumiseen Vanha, uusi ennakointi sosiaalihuollossa Omaa varautumista vanhuuteen Taloudelliset asiat Omat hoivajärjestelyt Yhteenveto Virallista varautumista Sosiaalihuollon suunnittelu Kuuleminen ym. hallinnon oikeusturvatakeet Sosiaalihuollon valvonta Kelpoisuusehdot ja ammattietiikka Yhteenveto Omaishoitosopimus ennakoinnin välineenä Sopimuksen hoitoa Aito neuvottelu Riittävä tuki ja seuranta Sopimuksen muuttaminen Tiedonvälitys sekä selkeä ja ymmärrettävä kieli Useiden toimijoiden yhteistyö Ennakoinnin ongelmia yksilöllisissä omaishoito-. sopimuksissa Yhteenveto Vanhoille ja sairaille sopivaa? Asiahakemisto Liite: Omaishoitosopimuskaavake Laki omaishoidon tuesta 937/

14 XIII LÄHTEET Aalto, Sisko: Omaishoitajien tukeminen ja lomitus markkinavoimien paineessa. Julkaisussa Merja Salanko-Vuorela, Merja Purhonen, Pia Järnstedt ja Annikki Korhonen: Selvitys omaishoidon tilanteesta Hoitaahan ne joka tapauksessa. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto 2006, s Aaltonen, Anna-Kaisa: Vuorovaikutus riitaoikeudenkäynnissä. Julkaisussa Soile Pohjonen (toim.): Ex ante ennakoiva oikeus. Talentum 2005, s Aarnio, Aulis ja Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus. Kauppakaari Aarnio, Aulis ja Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus II. Testamenttioikeus. Kauppakaari Aboderin, Isabella: Modernisation and ageing theory revisited: current explanations of recent developing world and historical Western shifts in material family support for older people. Ageing & Society 24, 2004, s Aerschot, Paul Van: Köyhät ja laki. Toimeentulotukilainsäädännön kehitys oikeudellistumisprosessin valossa. Suomalainen lakimiesyhdistys (1996a) Aerschot, Paul Van: Oikeudellistuminen julkisoikeudessa. Lakimies 7/1996, s (1996b) Aerschot, Paul Van: Oikeusturvasta sosiaalihuollossa. Lakimies 4/2003, s Ahvensalmi, Unto: Sosiaaliasiamiehenä Espoossa. Esitelmä Sosiaalioikeudellisen seuran seminaaritilaisuudessa Alavaikko, Mika: Valtakunnallisen sosiaalipolitiikan loppu keskitetystä ohjauksesta alueellisiin kehittämishankkeisiin. Julkaisussa Pekka Sulkunen ja Kati Rantala: Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia, Gaudeamus 2006, s Aminoff, Kristiina: Mielenterveysongelmaisten ja psykiatrisesti kuntoutuvien omaishoito. Julkaisussa Merja Salanko-Vuorela, Merja Purhonen, Pia Järnstedt ja Annikki Korhonen: Selvitys omaishoidon tilanteesta Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto 2006, s Anttonen, Anneli: Hyvinvointivaltion naisystävälliset kasvot. Julkaisussa Anneli Anttonen, Lea Henrikson ja Ritva Nätkin: Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino 1994, s Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Tampere University Press Anttonen, Anneli, Henrikson, Lea ja Nätkin, Ritva (toim.): Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino Anttonen, Anneli ja Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino 2000.

15 XIV Anttonen, Anneli ja Sointu, Liina: Hoivapolitiikka muutoksessa. Julkinen vastuu pienten lasten ja ikääntyneiden hoivasta 12:ssa Euroopan maassa. Hyvinvointivaltion rajat -hanke. Stakes Arajärvi, Pentti: Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 68, Arrowsmith, Sue: The Impact of Public Law on the Private Law of Contract. Julkaisussa Roger Halson (ed.): Exploring the Boundaries of Contract. Darthmouth 1996, s Arti, Armas: Vahingonkorvauslaki. Karisto Atiyah, P. S.: The Rise and Fall of Freedom of Contract. Clarendon Press Aurejärvi, Erkki: Velvoiteoikeuden oppikirja. Condictio Aurejärvi, Erkki: Virallisen vastaväittäjän lausunto OTL Matti Rudangon väitöskirjasta. Lakimies 1989, s Aurejärvi, Erkki: Virallisen vastaväittäjän lausunto OTL Ari Huhtamäen väitöskirjasta. Lakimies 1993, s Autio, Tiina: Hyviä käytäntöjä omaishoitajien tueksi. Julkaisussa Merja Salanko-Vuorela, Merja Purhonen, Pia Järnstedt ja Annikki Korhonen: Selvitys omaishoidon tilanteesta Hoitaahan ne joka tapauksessa. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto 2006, s Autti, Lilli: Sosiaaliasiamiehen kokemuksia Helsingissä. Esitelmä Sosiaalioikeudellisen seuran seminaaritilaisuudessa Bailey-Harris, Rebecca: Contract and mediation in family-law a critical perspective. Esitelmä seminaarissa Contract and Mediation in Critical Perspective, , Helsinki. Barton, Thomas D.: Preventive law for multi-dimensional lawyers. [Viitattu ] Saatavissa: <www.preventivelwyer.org/content/essays/barton.htm>. Bernard, Nick: Between a Rock and a Soft Place: Internal Market versus Open Co-ordination in EU Social Welfare Law. Julkaisussa Michael Dougan ja Eleanor Spaventa (eds.): Social Welfare and EU Law. Hart Publishing 2005, s Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt. Juristförlaget Bettio, Francesca, Simonazzi, Annamaria ja Villa, Paola: Change in care regimes and female migration: the care drain in the Mediterranean. Journal of European Social Policy 2006, 16 (3), s

16 XV Bruun, Niklas: Oikeusturva, oikeudenmukaisuus ja sosiaalipoliittinen sääntely Euroopan unionissa. Julkaisussa Katri Hellsten, Mikael Hidén ja Maija Sakslin (toim.): Sosiaaliset oikeudet ja sosiaaliturva. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 48, 2001, s Bruun, Niklas, Mäenpää, Olli ja Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Otava Bumiller, Kristin: Fallen Angels: The Representation of Violence against Women in Legal Culture. Julkaisussa Martha Albertson Fineman ja Nancy Sweet Thomadsen (eds.): At the Boundaries of Law. Routledge 1991, s Bärlund, Johan: Reklamation i konsumentavtal. En kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsumenten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott. Kauppakaari Castel, Robert: Sosiaalinen turvattomuus. Mitä on olla suojattu? Kelan tutkimusosasto Conaghan, Joanne: Tort Law and the Feminist Critique of Reason. Julkaisussa Anne Bottomley (ed.): Feminist Perspectives on the Foundational Subjects of Law. Cavendish Publishing Limited 1996, s Conaghan, Joanne: Tort Litigation in the Context of Intra-familial Abuse. The Modern Law Review 61:2 March 1998, s Daatland, Svein Olav ja Herlofson, Katharina: Lost solidarity or changed solidarity : a comparative European view of normative family solidarity. Aging & Society 2003, 23, s Dalton, Clare: An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine. The Yale Law Journal 5/1985 Vol. 94, s Dougan, Michael ja Spaventa, Eleanor: Wish You Weren t Here New Models of Social Solidarity in the European Union. Julkaisussa Michael Dougan ja Eleanor Spaventa (eds.): Social Welfare and EU Law. Hart Publishing 2005, s EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta EOA Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Eide, Asbjørn: The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to Food. Julkaisussa Asbjørn Eide, Catarina Krause ja Allan Rosas (eds.): Economic, Social and Cultural Rights. Kluwer Law International 2001, s

17 XVI Eisto, Ilkka, Palviainen, Simo, Pohjonen, Soile ja Vihinen, Hilkka (toim.): Sopimuksellisuus maaseutupolitiikassa. Maa- ja elintarviketalous 80, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Eloniemi-Sulkava, Ulla, Saarenheimo, Marja, Pietilä, Minna, Laakkonen, Marja-Liisa ja Pitkälä, Kaisu: Intervention vaikutukset Pohdinta. Julkaisussa Ulla Eloniemi-Sulkava, Marja Saarenheimo, Marja-Liisa Laakkonen, Minna Pietilä, Niina Savikko ja Kaisu Pitkälä (toim.): Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Vanhustyön keskusliitto, Tutkimusraportti 14, 2006, s (Eloniemi-Sulkava ym. 2006a) Eloniemi-Sulkava, Ulla, Saarenheimo, Marja, Savikko, Niina ja Pitkälä, Kaisu: Kotona asuminen ja sen tukemisen mahdollisuudet. Julkaisussa Ulla Eloniemi-Sulkava, Marja Saarenheimo, Marja-Liisa Laakkonen, Minna Pietilä, Niina Savikko ja Kaisu Pitkälä (toim.): Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Vanhustyön keskusliitto, Tutkimusraportti 14, 2006, s (Eloniemi-Sulkava ym. 2006b) Engeström, Yrjö, Puonti, Anne ja Seppänen, Laura: Spatial and Temporal Expansion of the Object as a Challenge for Reorganizing Work. Julkaisussa Davide Nicolini, Silvia Gherardi ja Dvora Yanow (eds.): Knowing in Organisations. A Practice-Based Approach. Sharpe 2003, s Ervasti, Kaijus: Rikosperusteisen vahingon korvaaminen. Tutkimus vahingonkorvauksen toteutumisesta Helsingin raastuvanoikeuden varkaustuomioissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 122, Ervasti, Kaijus: Oikeus, yhteiskunta ja tuomioistuimet. Julkaisussa Kaijus Ervasti ja Nina Meincke: Oikeuden tuolla puolen. Kauppakaari 2002, s Ervasti, Kaijus: Käräjäoikeuksien sovintomenettely. Empiirinen tutkimus sovinnon edistämisestä riitaprosessissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 207, Ervasti, Kaijus ja Kallioinen, Hertta: Oikeudenkäyntimenettelyjen ongelmat ja prosessisäännösten soveltaminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 202, Eräsaari, Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. Gaudeamus Eräsaari, Leena: New Public Management on julkisen sektorin vääryyksien isä. Julkaisussa Tuula Helne ja Markku Laatu (toim.): Vääryyskirja. Kelan tutkimusosasto 2006, s Eräsaari, Leena, Julkunen, Raija ja Silius, Harriet (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Vastapaino Falkner, Gerda: Forms of Governance in European Union social policy: Continuity and/or change? International Social Security Review, Vol. 59, 2/2006, s Finch, Janet: The Politics of Community Care in Britain. Julkaisussa Clare Ungerson (ed.): Gender and Caring. Work and Welfare in Britain and Scandinavia. Harvester Wheatsheaf 1990, s

18 XVII Finch, Janet ja Mason, Jennifer: Negotiating Family Responsibilities. Tavistock/Routledge Freeman, Michael: Contracting in the Haven: Balfour v. Balfour Revisited. Julkaisussa Roger Halson (ed.): Exploring the Boundaries of Contract. Darthmouth 1996, s Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus. Edita Frug, Mary Joe: Postmodern Legal Feminism. Routledge Fulmer, Terry: Elder Abuse. Julkaisussa Martha B. Strauss (ed.): Abuse and Victimization across the Life Span. The John Hopkins University Press 1990, Geissler, Birgit: Welfare state and the family in the field of social care. Julkaisussa Birgit Pfau-Effinger ja Birgit Geissler: Care and social integration in European societies. The Policy Press 2005, s Goodrich, Peter: Gender and Contracts. Julkaisussa Anne Bottomley (ed.): Feminist Perspectives on the Foundational Subjects of Law. Cavendish Publishing Limited 1996, s Gothoni, Raili: Vanhusten sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki tutkimus kalliolaisten ja kiteeläisten vanhusten elämäntilanteesta, sosiaalisista verkostoista ja tuesta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suunnitteluosasto 1990:2. Gothoni, Raili: Omaiset loppuun palaneita ihmisiä vai käyttämätön voimavara. Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämisosaston julkaisuja 1991:4. Gottberg, Eva: Yksityinen elatus. Julkaisussa Mistä jääkaappi täyttyy? Yksityisen ja julkisen elatuksen ongelmia. Oikeuden nainen naisen oikeus -projektin seminaarijulkaisu. Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja 42, 1994, s (1994a) Gottberg, Eva: Läheislojaliteetin ilmentymistä lainsäädännössä. Julkaisussa Ari Saarnilehto: Lojaliteettiperiaatteesta. Vastapuolen edun huomioon ottamisesta eri oikeuden aloilla. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja B, Muut kokoomateokset 3, 1994, s (1994b) Greve, Bent: When is Choice Possible in Social Security? European Journal of Social Security, Vol. 5 No. 4, 2003, s Haapio, Helena: Jäikö jotain sopimatta? Kaukoviisautta kaupankäyntiin ja oikeudellisten ongelmien torjuntaan. Julkaisussa Soile Pohjonen (toim.): Ennakoiva sopiminen. Liiketoiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. WSOY lakitieto 2002, s (2002a) Haapio, Helena: Oikeusturva, ennakointi ja yritykset: tavoitteena oikeudellinen omavastuisuus ja ongelmien ehkäisy. Oikeus 2002:1, s (2002b) Haapio, Helena: Proactive Lawering. Helping Corporate Clients to Help Themselves. Julkaisematon käsikirjoitus 2/2004.

19 XVIII Haapio, Helena: Ennakoiva sopimussuunnittelu: avain sopimusten ja häiriöiden hallintaan. Julkaisussa Helena Haapio, Susan Koivu, Katja Koskelainen, Marjaana Kousa, Jukka Lehto, Jukka Leskinen, Soili Nystén-Haarala, Brita Palmu, Soile Pohjonen, Tarja Salmi-Tolonen ja Ritva Sipilä: Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa. Tietosanoma 2005, s Haastattelut , Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto, kehittämispäällikkö Tiina Autio ja toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela , kunnan omaishoidon sopimuksia tekevän henkilön puhelinhaastattelu (Alastaro, Anjalankoski, Artjärvi, Elimäki, Haapavesi, Hirvensalmi, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauhava, Kittilä, Konnevesi, Kuru, Laitila, Loppi, Maaninka, Nurmes, Tampere, Pello, Pyhäjoki). Helmikuu 2001, Suomen Kuntaliitto, erityisasiantuntija Eeva-Liisa Virnes. Haavisto, Vaula: Sopimustoiminta verkostoissa. Julkaisussa Soile Pohjonen (toim.): Ennakoiva sopiminen. Liiketoiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. WSOY lakitieto 2002, s (2002a) Haavisto, Vaula: Court Work in Transition. An Activity-Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish District Court. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos (2002b) Haavisto, Vaula: Yhteistoiminnan uudet muodot liikesuhteissa haaste sopimusoikeudelle. Julkaisussa Soile Pohjonen (toim.): Ex ante ennakoiva oikeus, Talentum 2005, s Hakalehto-Wainio, Suvianna: Vastaako valtio? Ajatuksia julkisen vallan käyttäjän korvausvastuusta. Julkaisussa Thomas Wilhelmsson ym.: Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. WSLT 2000, s Hakalehto-Wainio, Suvianna: Korvausvastuu koulukiusauksella aiheutetusta vahingosta. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVI 2003, s Hakanen, Heidi: Ikäihmisten palveluiden vahvat ja heikot lenkit. Ikäihmisten palvelut ja auttaminen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteenveto vanhus- ja omaistutkimuksesta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Hakkarainen, Kai, Lonka, Kirsti ja Lipponen, Lasse: Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY Halila, Heikki ja Hemmo, Mika: Sopimustyypit. Lakimiesliiton kustannus Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Julkaisussa Hallberg, Pekka, Karapuu, Heikki, Scheinin, Martin, Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka (toim.): Perusoikeudet. WSLT 1999, s Hantikainen, Virpi: Restraint Use in Older Nursing Home Residents. Nursing Staff Perceptions and Decision-Making in Swiss Nursing Homes. Turun yliopiston julkaisuja D 418, 2000.

20 XIX Hallituksen esitykset: HE 187/1973. Hallituksen esitys Eduskunnalle vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksi. HE 8/1977. Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajasuojalainsäädännöksi. HE 88/1981. Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintomenettelylaiksi. HE 247/1981. Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi. HE 54/1986. Hallituksen esitys Eduskunnalle potilasvahinkolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. HE 66/1988. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain uudistamiseksi. HE 185/1991. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista. HE 174/1992. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 :n muuttamisesta. HE 360/1992. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 94/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain muuttamisesta. HE 309/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 22/1996. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. HE 6/1997. Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi. HE 7/1997. Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkelaitoksen hoitamien etuuslakien muutoksenhakua, itseoikaisua, päätöksen poistamista ja virheen korjaamista koskevien säännösten muuttamisesta. HE 166/1997. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 27 b :n muuttamisesta. HE 91/1998. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 146/1998. Hallituksen esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi. HE 137/1999. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. HE 140/2000. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta. HE 157/2000. Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 153/2001. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta. HE 44/2002. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. HE 72/2002. Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. HE 40/2003. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta. HE 44/2003. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamiseksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 74/2003. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 :n muuttamisesta. HE 40/2004. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. HE 195/2004. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta.

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Osallistujia yli 40 henkeä Miehet yli 40-v 1.Taivaloja Pertti Dalton s Darts Pirkkala, 2. Korte Petri Samuli Blues Vääksy, 3-4. Lehtonen Kari Tupla Team Kangasala ja Heiskanen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 5., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön

Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön -seminaari 11.11.2010 Kauhava Pirjo Knif Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Ikääntyvä yhteiskunta Suomi on nopeimmin vanheneva EU-maa Suomalaisten

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä

Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä 14.4.2011 OTT Laura Kalliomaa-Puha Pieniä hyviä kertomuksia, kun sitä suurta kertomusta ei enää ole 2000 Thomas Wilhelmsson Oikeus apuun? Perustuslaki

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA

LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Virve-Maria Toivonen LAPSEN OIKEUDET JA OIKEUSTURVA Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa

Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa 25.10.2012 OTT Laura Kalliomaa-Puha 1. Oikeus apuun PL 19 2. Oikeuksia ja velvollisuuksia omaishoitolain mukaan 3. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia omaishoitosopimus

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Moduulin päätavoitteet:

Moduulin päätavoitteet: MODUULI 4 Vanhusten ja vammaisten ihmisten omais- ja läheishoivan edistäminen: Katsaus eurooppalisiin käytäntöihin Moduulin päätavoitteet: - Luoda katsaus niistä ongelmista, joihin ihmiset törmäävät sovittaessaan

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES ISBN 978-951-53-3233-2 (sid.) ISBN 978-951-53-3234-9 (PDF) Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010 Ulkoasu: Matti Sipiläinen /Meizo Taitto: Matti Sipiläinen ja Päivi Ahola

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa

Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa Eettisiä kysymyksiä vammaisen ja perheen kohtaamisessa Ritva Halila, LT, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei sidonnaisuuksia teollisuuteen

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki

HOIDA ITE ITTES? Perjantai , Paasitorni, Helsinki HOIDA ITE ITTES? Perjantai 30.5.2008, Paasitorni, Helsinki HYVINVOINTIPALVELUT 2010-LUVULLA JULKINEN VASTUU, TUOTANTO JA RAHOITUS Missä kulkee julkisen vallan järjestj rjestämisvastuun raja? Maija Sakslin

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Luottamus ja vanhuspalvelut. Minna Zechner, tutkija Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto

Luottamus ja vanhuspalvelut. Minna Zechner, tutkija Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto Luottamus ja vanhuspalvelut Minna Zechner, tutkija Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto Luottamus Tulevaisuuden ennakointia Tilanteessa epävarmuutta tai riski Rinnakkainen ilmiö

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338.

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338. LIST OF PUBLICATIONS Juha Lavapuro 25.9.2012 A. Articles in refereed scientific journals 1. Lavapuro, J., Ojanen T. & Scheinin M.: Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014. Toimittanut Pekka Timonen KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN II 2014 Toimittanut Pekka Timonen TALENTUM Helsinki 2015 KKO:n ratkaisuja on seurattu numerosta 2014:47 (antopäivä 2.7.2014) numeroon 2014:104 (antopäivä 30.12.2014) saakka.

Lisätiedot

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 6.5.2010 Reijo Väärälä 6.5.2010 Kokemukset muualta Britannia, Saksa, Hollanti, Ruotsi Kilpailu

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina

Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina THL:n tutkimushanke sosiaalityön ja siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien vaikuttavuudesta Tutkimuksen tausta Sosiaalityö, siihen liittyvät

Lisätiedot

Jussi Tapani Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Pöytäkirja 5 B/2017 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Aika tiistaina klo 13 14.05 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktinratkaisu ja sovittelu Kaijus Ervasti Luennoitsija: Kaijus Ervasti 1. Luentosarjan eteneminen ja lähtökohdat Oikeustieteen opetuksen fokus? For law students to focus exclusively on the litigation

Lisätiedot

Vanhuusoikeuden perusteet

Vanhuusoikeuden perusteet Vanhuusoikeuden perusteet Anja Karvonen-Kälkäjä ALMA TALENT 2017 Helsinki Tilaa Vanhuusoikeuden perusteet -kirja: shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot