maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF ONNISTUU HIRVENSALOSSA JA KAKSKERRASSA LAURA AHOLAN KESÄ Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Satavaan maininki 1

2 heinä elokuu 2011 Lukemalla ei uimaan opi! "#$%!&'!(#%))#!$**+#)*%$%))#!,-,,-!#)#(#',,%!.*!'/%'!0#$/'!.*!)&(*'!*%0*'*!$#'!0*'$$*!,-)##!,#1,2/!)/1#(3//!,-,,*4--,,*5!"#6#'!3//))/!(*,0*,**'7!$%''#!$-0#))#))**'!.*!$%%'/! -%6*!3&)$0%,**'5!"#6#'!0*'$$*!3)-,**(%$#$$*!&'!.&,*%'!*)0-4&%(*%$#'!0%#1,&4**!.*!4#$%! &)#(-0$#))**'0%'!1**$,**!(#%6/,!1-&(%$#'!(-+#1,%.*,!.*!#%)%$,/!3&1,%4*,!,/1/'!'%(#'8 &(*%$##'!1#,0##'!.*!)/$'/&)#(%$##'5 9#+%4#$%!4&%!0*%0#$$*!0%#1,&4--6#$$**'!&))*!(2:$!0&4**!.*!3#)&,,*4**5!9#+#'!4%#8 +#))/!*$-4*,!2)##'$/!2((/+,/4/,!(#+#'!$--''*,,&(*'!4&%(*'!.*!&$**4*,!0-''%&%,,**! $--+,*!4#,,/5!;%%1#'!.&-00&&'!$&%$%!(#%6/'!$**+#)*%$,#'0%'! )-0#-,-4*'5!"#$%))#!)/16#,//'!*%'*!1*+0%',*0242'!.*!-%(*8,*%6&'!0*'$$*5! <%(*,*%,&!$&3%%0%'!124%'!0#$/%$#0$%!0#1%,,/(%$0&1,##0$%5! =%#'%!3#,+*-$!-%',%(*,0*$$*!,*%!--6#$$*!,#0'%%0*$$*!1**$,**! $&3%4*$,%!0+&33**!.*!4%+0%$,//!(%#),/5!>*!'%%'!0-%'!0*%0#$$*! &33%(%$#$$*7!0&'0+#,%*'!(*0-!4*+(%$,**!&3%'!3#+%))#!(#8 ;#-+**4*))*!$%4-))*!#$%,#))//'!$**+,#'!$-&$%,-%',*!-%(*+*'8,**!B!'/16//'!0#$/))/!$%#))/A Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 4 Ekvallan uimarannan iloja 7 Haukireseptejä 9 Marian rakennusblogi 10 Frisbeegolf rento laji 13 Vanhan talon tarina 14 Mitä kuuluu Marelle 14 Pienten puolella 15 Jossittelemassa Markus Pöyhönen ja Päivi Sikkilä 16 Minä satavalainen, Raimo Västinsalo 20 Harrikat hyvänteossa 21 Kakskerranjärven kesäkuulumiset 30 Laura Aholan kesä 2 maininki maininki 3 H I R V E N S A LO

3 Kesäaurinko nostaa hymyn Kimin ja Terhin huulille. 8-vuotiaan Olivian (vas.) mukaan rannalla parasta on auringon ottaminen. 6-vuotiaan pikkusiskon Cecilian mielestä se taas on uiminen mahdollisesti myös eväiden syöminen. Ekvallan uimaranta on kesän rento kestosuosikki! Rantavalvojat Janette ja Timo pyrkivät tarkkailullaan ehkäisemään rannan vaaratilanteet jo ennalta. Kun kesän päätähti aurinko paistaa, täyttyy Ekvallan uimaranta auringonpalvojista ja uimareista hetkessä. Auringon ohella tuttuja löytyy yleensä myös rantahietikolta. K!"#$!%&'())*+!.*!,'-.!#/0"110!&4*,!$**8 3-'##,!'*-,,%(**'!0#$/$,/!?04*))*'!+*''*))#! )*$,#'$*!2(!3!0+!.*!4'%!(!0+!0*'$$*5!C*',*!&'! 3#+1##))#!,-,,-!3*%00*!*%0*%$#((%),*!0#$%),/5 8!D-)#((#!,/''#!3*+%0&)(#!0#+,**!4%%0&$$*7!*%'*! 0-'!0#)%,!4*%'!$*))%4*,5!E'1*'!,/(/!(*1,*4*!3*%00*5! D//),/!#%!3--,-!(%,//'7!(%,/!0#$/$,/!'*-,,%(%$##'!,*+4%,**'7!F%(!$*'&&5 F%(!.*!D#+1%!)*3$%'##'!&4*,!*$-'##,!F*0$0#++*$$*!.&!'#)./!4-&,,*5!;**+%$,&&'!*$-%'*)-##'*!1#!&4*,!&)8 )##,!#+%,,/%'!,22,24/%$%/5 8!=*+*$,*!,//))/!*$-(%$#$$*!&'!#16&,,&(*$,%!(#+#'! )/$'/&)&7!D#+1%!$*'&&5 LOPPUKESÄLLÄ OTETAAN RENNOSTI F%(!.*!D#+1%!(2:',/4/,7!#,,/!)*$,#'!0#$/)&(*!0&-)-$8,*!1*'0*)&%,,**!0#$/$--''%,#)(%*!.&'0%'!4#++*'5!F%(! 3%,//!0#$/)&(**!1#%'/0--'!*)-$$*7!D#+1%!3-&)#$,**'! 3-&)#$$*4/)%$$/5 8!F#$/0--$$*!.*!*)0-0#$/$,/!&'!0%#),/(/,,/!1%#(*'! $//,:/!*%0*,*-)-.#'!0*'$$*5!D*+3##'!(-0**'!&)#((#! 4%#'##,!)*3$#,!%$&4*'1#((%))#!1&%,&&'!4%%0&0$%!,*%! 3*+%0$%5!G&33-0#$/))/!4&%0%'!$%,,#'!+#',&-,-*!)&(*%8 )-'!(#+0#%$$/7!D#+1%!0#+,&&5 G&(*$--''%,#)(%%'!0--)--!F%(%'!(-0**'!*%'*8 0%'!4#'#%)2/!.*!(*16&))%$#$,%!(2:$!1-4%3-%$,&+#%$$-5 8!=*+*$,*!0#$/$$/!&'!*-+%'H&$,*!'*-,,%(%'#'5!?%!0*%! $%,/!&%0#%'!3*+#((%'!4&%!,%%4%$,//7!F%(!,&,#**5 F*-#(3*'*!-%(*+*''*$,*!&1%!*.**!%$&0&0&%'#'! (&&,,&+%4#'#5!F*%00%!+*''*'!)*3$#,!B!E)%4%*!.*!I#8 J%)%*!(-0**'!)-0%#'!B!$/',//4/,!%)&%$%'*!+*',*4#,##'! &,,*(**'!4#'##'!,-&,,*(*,!**))&,!4*$,**'5 RANNALLA KAIKKIEN PITÄÄ OLLA TARKKANA?04*))*'! +*''*))*! 3/%42$,/4/,! +*',*4*)4&.*,!,!"*!.*!50+'66'!3%8,/4/,!$%)(/))/!1#))#$//$,/!'*-,,%4%*! -%(*+#%,*5!K#!1-&)#1,%4*,!+*''*))*!0/4%.:%6#'!,-+4*)8 )%$--6#$,*7!(-,,*!0&+&$,*4*,!$*(*))*7!#,,/!$%)(/,!#%4/,! '/#!.&0*!3*%00**'!0*%0#'!*%0**!B!4*+$%'0**'!1#))#8 3/%4%'/7!0-'!+*''*))*!0/4%.:%,/!&'!#+%,,/%'!3*).&'5 8!D#1,/4/'/((#!&'!,%#,2$,%!4*)4&*!+*''*'!,-+4*))%8 $--,,*7!(-,,*!,*+00**4*%$--,,*!#%!4&%!.*0**!0&0&!*.*'! 0*%00%*))#5!;%0$%!&)%$%!,/+0#//7!#,,/!%1(%$#,!&)%$%4*,! - Täältä ei puutu mitään, mitä kesästä nauttimiseen tarvitaan. 4 maininki maininki 5

4 - Olisi tärkeää, että ihmiset olisivat skarppeina ja huomioisivat muidenkin turvallisuuden. $0*+33#%'*!.*!1-&(%&%$%4*,!(-%6#'0%'!,-+4*))%$--8 6#'7!D%(&!$*'&&5 D%(&!1-&(*-,,**!(2:$7!#,,/!+*''*'!&1%!3&+$0-,,*8 4%*!4#'#%,/!0*''*,,**!4*+&*5!L#!4&%4*,!*.**!,&%$%'**'! 2))/,,/4/'0%'!)/1#),/5 92:$!>*'#,,#!0&+&$,**!.&0*%$#'!&(**!(**)*%$./+8.#'!0/2,,:/!.*!(-%6#'!2)#%$,/!1-&(%&&'!&,,*(%$,*5! K/'!(-%$,-,,**!$*(*))*7!#,,/!)*$,#'!(-0*'*!+*''*))*! 3%,//!&))*!*%'*!-%(*,*%,&%'#'!*%0-%'#'5 8!M1(%$,#'!,-)%$%!(-%$,**7!#,,/!(#!#((#!&)#!,//))/!,&%(%,,*(*$$*!)*$,#'4*16%'!4%+0**5!"*'1#((*,!#%4/,! 4&%!$2$/,/!4*$,--,**'!(#%))#7!>*'#,,#!$*'&&5 L%%'!D%(&!0-%'!>*'#,,#8 0%'!0#1-4*,!?04*))*'!-%(*8 +*''*'!(-0*4**!.*!+#',&*! %)(*3%%+%/5 8!D/''#!4*%0-,,**!,-)#4*'! 3&+-00**!.&0*!3-&)#),*!D-+8 0-*5!=*%,$%!$**+%$,&$,*7!(2:$! 0#$0-$,*8*)-##),*!.*!4/1/'!0*-#(3**0%'5!E'!(-0*8 4**!1-&(*,*7!#,,/!-%(*+*',*!,&%(%%!%1(%$,#'!216%$,/8./'/!,/))/!,*4*))*7!D%(&!$*'&&5 Kuvat ja teksti: Esa Töykkälä UIMARIN OHJEET Älä ui koskaan yksin Ui rannan suuntaisesti Ui merkityn alueen sisällä Tarkkaile erityisesti lapsia Tutustu rannan pelastustarvikkeisiin Alkoholi ei kuulu vesille Kylmä vesi kangistaa Varmista ennen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry Suu auki, täältä tulee hauki! Itse pyydetty hauki on tuoretta, ekologista ja verrattoman hyvää. Varsinkin kun sitä mehevöittää pekonilla ja kermalla HAUKI-PEKONIRUUSUKKEET 600 g haukifileetä 100 g pekonia 200 g varhaissipulia hienonnettuna 1 dl tilliä silputtuna 2 tl veteen säilöttyjä viherpippureita hienonnettuna 2 dl kuohukermaa tai ruokakermaa Leikkaa haukifileet pituussuuntaan kahtia. Pane fileenauhoille pekoniviipaleet ja rullaa ruusukkeiksi. Kiinnitä tikuilla ja nosta pystyyn paistokasariin. Sekoita keskenään sipulisilppu, tilli ja viherpippurit. Sirota osa seoksesta kalaruusukkeiden päälle ja osa ympärille. Kaada päälle kerma, peitä kannella ja keitä hauduttaen minuuttia eli kunnes kala on kypsää. TULISET KALAPULLAT 4:LLE 500 g haukifileetä 2-3 rkl punaista thaicurrytahnaa 1 muna 1 rkl soija- tai kalakastiketta 2 rkl limen tai sitruunan mehua 2 tl perunajauhoja 1 dl pakastepapuja ½ cm:n paloina Kypsennysliemi: 1 tlk kookosmaitoa 3-4 dl kalalientä tai vettä Hienonna paloiteltu kala monitoimikoneessa. Lisää muut aineet paitsi pavut ja surauta tasaiseksi. Sekoita papupalat murekemassan joukkoon lusikalla. Pyöritä massasta kostutetuin käsin pyörykkää. Kuumenna liemi kiehuvaksi ja kypsennä pyörykät kahdessa kolmessa erässä noin 5 minuuttia kerrallaan. Tarjoa lisäkkeeksi vihreitä papuja, riisiviljaseosta tai nuudeleita ja tulista makeaa chilikastiketta Ruokakuvat: ProKala Oy Maisemakuva: Jaana Heinonen 6 maininki maininki 7

5 !"#$%&$'()$*'+ Astrantia major ()*#)+$!!"#$%&'# Ole hereillä. Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin - tällä erää viimeistä kertaa. Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tuo kuvat Viherlassilaan. Pelastetaan ydessä pala katoavaa luontoa! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Puutarha kulttuuriteko Pelastetaan Sipsalo! saarella! Omenapuu ja vihreä nurmikko Tässä sitä nyt sitten istutaan uudella terassilla, läppäri sylissä ja lasillinen kylmää juotavaa tuopissa. Kuukauden jatkunut pihaprojektimme on vihdoin ja viimein päättynyt ja nyt on aika nauttia tuotoksista. Viimeinen kuukausi on enemmän tai vähemmän uurastettu väsyneenä tai virkeänä niin terassin kuin pihankin parissa. Kolmen rekka-autolavallisen multakuorman levittäminen pihalle ei suinkaan ole kaikista mieluisimpaa puuhaa kesän ensimmäisillä helteillä, mutta koska siirtonurmikko oli tilattu ja kaveripiirin tuparit kolkuttivat ovella, oli lapioon tartuttava. Niin oma kunto kuin kottikärrytkin joutuivat kovalle koetukselle kun kymmenet ja taas kymmenet kottikärrykuormat tyhjentyivät takapihallemme. Ja kun samaan aikaan vielä Lammi toimitti kolme lavallista muurikiviä pihallemme, ei vapaa-ajan ongelmia iltaisin ollut eivätkä Elixian jumpatkaan kutsuneet. Ilta toisensa jälkeen muistelin haikeina pikkujouluaikaa, jolloin sormissani oli kauniit, hileillä koristellut geelikynnet. Nyt yksi kynsi on kokonaan musta (kiitos vasaraniskun) ja loput kynnet halkeilevat ja kynsinauhat repeilevät. Vesikellon jämiä löytyy sieltä täältä ja muurikivien aiheuttamat käsien karheudet voisivat rikkoa jopa sukkahousut. Mutta kaikella on hintansa. Lopputulos on kuitenkin mitä mahtavin: vihreä nurmikko, valtavan iso terassi upouusine Fatboy -säkkituoleineen, työkavereilta tuparilahjaksi saatu omenapuu keskellä pihaa ja pieni alppiruusunalku kukkamaassa. Nyt on siis perhe Kurjen taloprojekti valmis. Ja kuten aina työuurastuksen loputtua on nytkin tullut aika kiittää kaikkia projektissamme mukana olleita ihmisiä. Suurimmat kiitokset menevät tietenkin Marko Asplundille: ilman Markoa tuskin olisimme koskaan tähän projektiin ryhtyneet tai ainakaan saaneet unelmiemme taloa tässä aikataulussa. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki kotiamme rakentamassa olleet ammattilaiset kuten Janne ja Masa & Aki ja Mika sekä monet muut, joita en ole kirjoituksissani ehtinyt mainita, mutta joiden ammattitaito on ollut ensiluokkaista. Lisäksi kiitän kaikkia blogini lukijoita; palaute on ollut mieltä lämmittävää ja toivonkin että olen voinut tuoda rakentamisesta esille sen helpomman puolen ja näin kannustanut myös muita peukalo keskellä kämmentä syntyneitä ryhtymään rakennusprojektiin. Koko projekti on mennyt ilman suurempia ongelmia ja mikään matkan varrella tehty päätös ei kaduta. Talosta tuli juuri meidän näköinen kaikkine hanoineen ja ovenkahvoineen päivineen. Lopuksi toivon kaikille Mainingin lukijoille oikein lämpöisiä ja aurinkoisia kesäpäiviä. Tyttelikatu 10 vaikenee vuoden kirjoitusrupeaman jälkeen ja allekirjoittanut ryhtyy nautiskelemaan lasillisen kylmää juotavaa ennen kuin jäät lasin pinnalla sulavat kokonaan... Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 9

6 Frisbeegolf se rennompi golf Jos joku ei vielä ole kuullutkaan frisbeegolfista, kerrottakoon, että Suomessa on tällä hetkellä jo enemmän frisbeegolfratoja kuin perinteisiä golfkenttiä, ja Suomen yli 200 frisbeegolfradasta kaksi sijaitsee Maininki-lehden jakelualueella. F+%$N##H&)O!&'!'%(#'$/!(-0*%$#$,%!H&)P*7!.&,*! 3#)*,**'! O+%$N##H&)O0%#0&%))*5! =*))&H&)O%$$*! )2:6//'!(*%)*))*!3*))&*!+#%0//'7!O+%$N##H&)P$8 $*!1#%,#,//'!0%#00&*!(**)%0&+%%'5!;*'*$,&!N%+6%#%8 '##'!.*!N&H#2'##'!&'!21,#%$,/!$*(&%'!$#7!#,,/!'%%$$/! 4&%!0&0&!*.*'!0#1%,,2/!,-)#(*,,*!0&$0**'!,/26#))%$#08 $%5!!Q+%$N##H&)O!$&3%%!0*%0%))#!%0//'!.*!$-0-3-&)##'! 0*,$&(*,,*5! ;//'':,!&4*,!1#)3&,7!*)&%,-$3*%0*),*!1#%,#,//'!*4*8 -$!.*!$#-+**4*!1#%,,&!)/1,##!3*%0*$,*7!.&1&'!0%#00&! 32$/1,2%5!"/2)/!&'!3#)*,,-7!0-'!0%#00&!&'!(**)%0&8 +%$$*5!K#%,&,!)*$0#,**'!.*!$%%++2,//'!$#-+**4*))#!4/28 )/))#5!F-'!4/2)/,!&'!3#)*,,-7!4/1%((/))/!0&0&'*%$8 1#%,,&(//+/))/!+*6*'!$-&+%,,*'-,!&'!4&%,,*.*5 EDULLISTA VÄLINEURHEILUA Q+%$N##H&)P*!4&%!3#+%**,,##$$*!3#)*,*!(%))/!,*1*'$*! O+%$N##))/7!(-,,*!(-0*4%',*!$#!&'!,#16/!,*+0&%,-$,*! 4*+,#'!$--''%,#))-%))*!O+%$N##H&)O0%#0&%))*5!9:0%'! 0-%$,%))*!4%+,,2'##,!0&3%,,#)-O+%$N##,!&4*,!)%%*'!0#42%8,/7!#%4/,0/!'#!)#''/!4*0**$,%!3%,0%/!(*,0&.*5! F%#0&,!4&%6**'!.*0**!0&)(##'!+21(//'5!L&3#%,*! 6+%4#+#%,*!0/2,#,//'!3%,0%$$/!*4*-0$%$$*7!0#$0%(*,8 0*'!0%#00&%1%'!,-+4*-6-,**'!)212#((%))/!(*,0&%)8 )*!.*!3-,,#+%*!0/2,#,//'!3*%,$%!1#%,&%$$*!0&+%%'7!(2:$! )212#((%$$/!)/1#$,2(%$%$$/5! U)&%,,#)#4*))#!O+%$N##H&)O**.*))#!+%%,,//!20$%!0#$8 0%(*,0*'!0%#00&!.*!$#))*%$#'!$**!124%'!4*+-$,#,-$,*! -+1#%)-)%%00##$,/!*))#!RS!#-+&))*5!!F-'!4%#)/!3#)**(%8 '#'!)/1#$!0*%0%))*!;-&(#'!+*6&%))*!&'!,/2$%'!%)(*%$8,*7!#%!1*++*$,*(%$,*!4&%!*%'*0**'!0*))%%0$%!0-,$-*5 HIRVENSALOSSA HYVÄT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET ;-&(#$$*!+*,&.*!&'!.&!2)%!TSS!.*!0*0$%!'%%$,/!$%.*%,$##! $**+%))*((#5!K%+4#'$*)&$$*!;-4%,--)#'!0-',&-,-$8 0#$0-0$#'!*)-##))*!$%.*%,$#4*!+*,*!&'!#+%,2%$#'!*)&%,,#8 )%.*2$,/4/))%'#'7!$%))/!$#'!216#0$/'!4/2)//!&4*,!)/1#$! #$,##,,:(%/5!U$,#,,*!1**$,*4*(3%7!(-,,*!$%),%!4*$,*8 *)0*.%))#!$&3%4*7!&'!F*0$0#++*'!$**+#))*!&)#4*!K*+.*,8,-)*'!O+%$N##H&)O+*,*7!.&0*!$#0%'!0&&$,--!216#0$/$,/! 4/2)/$,/5! ;-&(#'!O+%$N##H&)O+*,&.#'!$%.*%''%,!.*!+*,*0*+,*,! ):2,24/,!0/,#4/$,%!'#,%$,/!&$&%,,##$,*!VVV5O+%$N##8 H&)O+*6*,5P5! Kuvat ja teksti: Kari Toivonen )*#%++,-%./+%*($%##'('/$./+%*($%##'.0#/ '%1,,2#'/+$+$.'%2,./+%*('.3/!"#$%&&' ()*+,-,./""/$0/1,2&*//1,3#*2/#*&1/$./ #0$*,/$4025/($#'/$./2''#'6'.'/-"1,2/ +'%+%2#'/ 6,*++$+%*('+'04$%2#'5/ 178 6%.6'*02#,#0%2#'/+%*('+'04$%2#'/2,+"/ 9*%2:,,;$-<./,*%+$%2-%%++,%2#"= Lajissa voi kehittyä koko ajan tulematta koskaan täydelliseksi. 10 maininki maininki 11

7 Tee lainahakemus osoitteessa handelsbanken.fi Kuva: Tiina Törnström 112 auttaa kiirellisessä hädässä. Hätäpuhelun yhteydessä ilmoitettu tarkka sijaintitieto nopeuttaa avun perilletuloa. VANHAN TALON TARINA Aurajoen päättyessä mereen, syntyy kaari joen eteen ilmestyy kallioinen saari saaren rinteiltä katseeni löytää tutun talon eteeni avautuu maisema Hirvensalon Kilpailukykyiset asuntolainat meiltä jää rahaa myös elämiseen! Kerro lainatoiveistasi meille ja pyydä tarjous. Kysy samalla säästämisvaihtoehdoista saat turvattua taloutesi yllättäviltä muutoksilta, esimerkiksi korkojen nousulta. Kaikkiin lainoihimme voidaan liittää lainaturvavakuutus. Soita tai tule käymään. Samalla saat tuntumaa hyvästä palvelustamme! Hämeenkatu 2, Turku. Puh * * 8,28 snt/puh.+12,00 snt/min. Osoitetiedot näkyvälle paikalle hätätilanteita varten Hätäkeskuslaitos muistuttaa hätätilanteen fiksusta toimimismallista: Selvitä kodin ja vapaa-ajanviettopaikan osoitetiedot ja karttakoordinaatit etukäteen Hätäkeskuslaitoksen nettisivuilla osoitteessa Merkitse tiedot sijaintitietolomakkeeseen ja kiinnitä se näkyvälle paikalle esimerkiksi pääoven läheisyyteen tai pihapiirissä ulkorakennukseen tai laiturille. Kerro myös vieraillesi, mitä koordinaatit tarkoittavat ja mistä ne löytyvät. Opettele neuvomaan reitti myös ilmateitse tuleville. Mediheli ei näe postilaatikkosi numeroa, mutta katon värin tai heiluvan valkoisen lakanan perusteella auttajat löytävät perille paremmin. Ei moreeniharjua, soraa, ei santaa vedenrajasta nousee graniittista Honkaistenrantaa paljon muistoja liittyy tuohon kalliomäkeen sen maisemaan ja väkeen Rantaviivasta yhä ylemmäs ponnistaen nousi talot ja tavarat yli laen rakentamisen vauhtia ei pysäyttänyt mikään näin mäestä tuli kuin Pispala ikään Tään näkymän silmissään koki nuori morsian Elli, hän Arttuun oli rakastunut ja häntä myös helli pölliaskinsa pintaan Arttu talonsa piirsi tontin ostoon Elli kaik säästönsä siirsi Talon pystytys rinteelle ei ollut aivan yksioikoista sisulla silloinkin pärjättiin, vuosikymmenet ennen Moikoista päivänä samana kun poika tuli taloon Arttu rakennuslautansa ajoi Hirvensaloon Talkoilla nousi kivinen perusmuuri talon koko ei ollut suuren suuri keittiö, kamari, ullakkohuone siinä taitekattoisen talon perusluonne Satamamiehenä Arttu leipänsä hankki rakennuslainan myönsi työväenpankki rahat ensin vain keittiöön riitti sisään muutettiin, Elli Arttua kiitti Nyt perhe oli koossa ja katto päällä talo suojan antaisi joka säällä aika riensi, tilat valmiiksi varttui yhä useampi pikkukäsi kodin askareihin tarttui Vain hikeä, työtä, ei yhtään kultaa kalliokoloista kaivettiin pihalle multaa pihan kulmassa suorana seisoo omenapuu räystään yli varjonsa heittää täysikuu Aamuaurinko nousee, salmen vettä peilaa valkopurje-alukset Pihlajaniemen ohi seilaa rinneasumisella on hyvätkin puolensa kaunista maisemaa katsellessa unohtaa huolensa Runoilija: Oiva Kottonen Kuva: MAF 12 maininki maininki 13

8 (#',$%!!-!! ()*.--./ IIDA 6v Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. luokkakaveri Damon Tänään on se päivä, mitä oon välillä odottanut ja välillä toivonut ettei se koskaan tulisi. Vuorossa on kotiinpaluu, enkä itsekään tiedä mitä ajatella asiasta. Viimeisten päivien kyyneleiden ja hyvästien lomassa oon ehtinyt miettiä, että mitä mulle jää tästä vuodesta käteen? Kaksi uutta kieltä, piilopaikka minne karata jos suomalainen arki alkaa ahdistaa, avautuneet silmät sekä mahdollisuus maailman matkaamiseen, josta saan kiittää mun uusia mahtavia kavereita, ei ainoastaan Ruotsista, vaan myös Tampereelta ja Uudesta-Seelannista, sekä monesta muusta maasta ja kaupungista niiden välillä. En ole katunut hetkeäkään, lähtemistä Ruotsiin. Tänne mä kuulun ja ja tulen takaisin melkeinpä koska vaan. Kram, Mare 0#.+'.+ 1!&-.--) Mistä suuttuu isä? Kun lapset on tuhmasti. Siit kun mä en joskus vanhingos vedä vessaa. Mistä suuttuu opettaja? Koululaiset pelleilee, kun ne ei tee läksyi kunnol. Mistä suuttuu mummu? Kun syö salaa pipareita. Mistä suuttuu presidentti? Et käyttäytyy tyhmästi presidentin linnassa. Mistä suuttuu naapuri? Et heittää ikkunaa päin kiven. Mistä ilahtuu hammaspeikko? Hmm sokerista. Mistä ilahtuu bussinkuljettaja? Et sille annetaan liikaa rahaa. Mistä ilahtuu äiti? Lahjoista. Mä tein tääl eskaris yhden lahjan, mut sitä ei viel anneta. SIIRI 6v Mistä suuttuu isä? Vaiks kun me tehdään jotain väärin. Et me vaiks huudetaan sille. Mistä suuttuu opettaja? Kun kuiskailee, vaiks oppilaille. Samassa perheessä asuva saksalainen vaihtari LisaZlatan Ibrahimovicin jalanjäljillä Malmön Rosengårdissasekä Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Iida ja Siiri tietävät mistä bussinkuljettaja ilahtuu. Ihan samasta kuin sinäkin! Mistä suuttuu mummu? Kun ei vaiks syö ruokaa. Mistä suuttuu hammaspeikko? Kun hampaat on likasii, eiku ne on puhtii. Mistä suuttuu presidentti? Kun vartijat varastetaan. Mistä ilahtuu bussinkuljettaja? Kun ei huuda. Mistä ilahtuu kaupan täti? Kun ruokaa ostetaan paljon. 2&""#''.-! Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: Markus Pöyhönen, Moikoinen 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Lopettaisin ylirakentamisen. Asuinalueet pidettäisiin pieninä ja luontoa säästettäisiin mahdollisimman paljon. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Alexander Stubb. Tekee hyvää työtä, hyvä jätkä! 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Käy koulut paremmin. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Kanada. Hieno luonto ja hyvät kalavedet. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Merikotka.Voisi lentää rajoitta minne vain. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Poliisit-sarjan poliisi. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan nainen, niin kuka maailman kaikista naisista olisit? Tarja Halonen. Mielenkiintoinen työ, voisi tavata eri valtioiden päämiehiä. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Angelica Jolien vai Sokrateen? Sokrates. Yhteistuumin keksittäisin saarelta poispääsy vuoden sisällä. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Haluaisin hyvän kielipään. Jos oppisi vieraat kielet tuosta vaan, siitä olisi todella paljon hyötyä. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi, olen tyytyväinen valintoihini ja elämääni. Päivi Sikkilä, Kukola 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Rajottaisin selkeästi rakennuslupien myöntämistä. Rakentaminen alkaa ryöstäytyä käsistä. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Tarja Halonen. Olen ollut tyytyväinen hänen toimintaansa nykyisenä maamme päämiehenä. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Terveiset voisi olla vaikka että: Kouluttaudu paremmin palkattuun ammattiin. Olen kyllä ihan tyytyväinen ja viihdyn työssäni, mutta rahaa voisi jäädä enemmän pakollisten kulujen jälkeen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Uusi-Seelanti, sinne haluaisin. Maorikulttuuri kiinnostaa erityisesti ja tietenkin luonto ja kaikki muukin. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin kissaeläin, musta pantteri sen kauneuden vuoksi. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Elvis Presley. Hänellä oli mielenkiintoinen elämä, loistokkuuden takana myös paljon ikävää ja yksinäisyyttä. Olen käynyt Gracelandissa ja olisi mukava viettää päivä siellä. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen? Brad Pittin ottaisin silmäniloksi ja hyvänpitäjäksi. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Haluaisin Midaksen kosketuksen kaltaisen ominaisuuden. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi. Jokaisesta virheestä mitä matkanvarrella on tullut tehtyä, on kuitenkin oppinut ja kasvanut ihmisenä. Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Väittelyohjelmassa juontajana, puheenvuorojen antajana. Jokin päivänpolttava puheenaihe voisi olla teemana. 14 maininki maininki 15

9 Västinsalo valitsi seuraavan lehden keskiaukeamalle tutun hiihtoladulta. Puukko hyppysissä jo pikkupojasta Raimo Västinsalo ja Tuire Lindqvist vaeltavat mielellään yhdessä. minä satavalainen Raimo Västinsalo yhdistää työn perään huvin. Mutta kenestä meistä olisi huvittelemaan Västinsalon tapaan työpäivän jälkeen juoksemalla kerrostalon portaita ylös ja alas tunnin verran eli 32 kertaa. Motivaatiota ei kuulemma riittäisi maratonin harjoitteluun, mutta kun tähtäimessä on Grönlannin ylitys hiihtäen tai retkikunta Huippuvuorille, löytyy intoa ja peräänantamattomuutta. R*%(&!"/$,%'$*)&!&'!0&,%3*%00*'$*!3%1*(**)8 )*!124%'!+*-1*))%$#'!&)&%'#'!(%#$5!9-0*'*! &'!*4&3-&)%$&!D-%+#!G%'6W4%$,!.*!,-''#)(*! &'!)#33&%$*7!%0//'!0-%'!3%1*3%%+%$,/!#%!&)%$%!%0%'/!&)8 )-,!0%%+#!$#'!#,//((/))#5!9-,,*!0-'!0--',#)##!"/$8,%'$*)&'!,*+%'**7!,*0*'*!&'!4*+(*$,%!,%-00&.*!4//'8,:./!.*!$,+#$$%/!0*-3*))%$#))*!*)*))*7!.&$!(2:$!O22$%$%/! 1**$,#%,*7!.&%1%'!4*%'!1*+4*!-$0*),**!,*+,,-*5 "%%(#!4-&6#,!"/$,%'$*)&!&'!,&%(%'-,!2+%,,/./'/5! K/'!+#(&',&%!0#++&$,*)&*$-',&.*!G*-$,##))*!4-&0+*8 *$-''&%$,*!&(%$,-$*$-''&%0$%5 8D/$$/!'/#,!0&0&!1#'0%):0-''*'7!#%!,*+4%,$#!)&(%*!.*!3*)00*0-)-.*!(%#,,%/5!;#!&'!1#)3&%',*7!4*$,**!$%%,/7! (%,/!%,$#!,#0##5 "/$,%'$*)&!&3%$0#)%!0*-33*,#0'%0&0$%!.*!0/4%!)/3%! D80*-33&.#'!0*-33%*$0&-)-,-0$#'5!F-'!-+**!$#-+**! B!'/022!(2:$!$-&(*)*%$#'!4/1%,,/%$0*-3*'!(--,&$7! 0-'!0*-33*0#,.-,!&4*,!216%$,2'##,!.*!'%(#,!(--,,-8 '##,5!D80*-3*'!0*-33%**'*!"/$,%'$*)&!&'!&))-,!D-8 +-$$*7!>&#'$--$$*7!F-&3%&$$*!.*!G*16#$$*5!;%,,#'!1/'! 3*)*$%!D-+0--'!C-&0*(*+00%'&%6#'!3*)4#)-0$##'5! 8"*$,*$%'!0&0&!,-&+#,*4*+*3-&)#'!&$,&%$,*!.*!(22'8 '%$,/!RXX!(22(/)//'5!;%#),/!$%,,#'!$*%'!21,#'/!3/%4/8 '/!)/1,#/7!0-'!&+H*'%$**,%&,*!--6%$,#,,%%'7!"/$,%'$*)&!,&,#**5 ;*(**'!*%0**'!&(*!%$/!*)0&%!.&!&))*!*4-'!,*+3##$8 $*!.*!&)%0%'!&%4*!,%)*%$--$!3*)*,*!1/'#'!$#-+*0$##'5! F/$%$,//'!0/,#4/'/!"/$,%'$*)&!3//,2%!+#(&',,%#'!,#0%./0$%5!M0//'!0-%'!0&#3&''%$,-0$#'*!&)%!&(*0&,%8,*)&'!3#+-$0&+.*-$7!.&0*!*-0*%$%0%'!,%#'!%$&&'!-+*08 0**'5!"/$,%'$*)&'!3+&.#0,%!&'!'#)./'!0#++&$,*)&'!0&8 0&%'#'5!F--$%!4-&,,*!1/'!&'!+#(&',&%'-,!'/%,/!RYY! *$-',&*!20$%!0#++*))**'!0-',&&'5 8?'!4%%,$%!)*$0#*!*$-',&.*7!0*,$&'!4*%'7!#,,/!#'//! 0*0$%!,*)&*!./).#))/7!"/$,%'$*)&!4%+'%$,//5! TOISET ON LUOTUJA KULKEMAAN 9-,,*!4*#),*(%'#'!&'!(%#1#'!)-&',&5 8=#+%**,##$$*!(%'-*!&'!*%'*!0%#1,&'-,!)-&',&!.*! &)#'!,#1'2,!#+%'/0:%$%/!+%'00*4*#))-0$%*7!"/$,%'$*)&! 3&1,%%5 8>&0%(#)&',**!&)#'!1*++*$,*'-,!;-&(#$$*!.*!0#++*'! "%+&$$*0%'7!0-'!$%%1#'!$*,,-%!,%)*%$--$5 9-,,*!1%%1,&!&'!#+%,2%$#$,%!"/$,%'$*)&'!.-,,-5!F*-38 3%*$4-&$%'*!F-&3%&$$*7!>&#'$--$$*!.*!G*16#$$*!1%%18,/(%'#'!&)%!1#)33&*7!)-',*!+%%,,%!.*!,*+4%,$%!4*%'!)*%,,**! $-0$#,!.*)0**'5 8=//$%!4#,/(//'!%,$#'$/!,21./0$%7!1/'!0-4**5 F//''#0&1,*! &)%7! 0-'! "/$,%'$*)&! 0/4%! D-+-'! 8;%#))/!,#1,%%'!3*).&'!+#,0%/!.*!$*%'!#'#((/'!0%3%8 '//5! 8;%,,#'!0#++*'!&$,%'!0*-3*$,*!?+/)#16#'!.*!$%%'/!&)%! %)(&%,-$!.&$$*!02$2,,%%'7!1*)-*,0&!)/1,#/!0&-)-,,*-,-8 (**'!*+0,%$##'!4*#))-0$##'5 "/$,%'$*)&!3%$,%!1#,%!0&+,%'!3&$,%%'5!;2',2%!0*0$%! 4*#))-$3&+-00**7!.&$,*!,&%'#'!)/1,%!*+0,%$#))#!4*#))-08 $#))#!;*+#0%%%'!.*!"/$,%'$*)&'!+21(/!F#N'#0*%$#))#7! C-&,$%'!,-',-+#%))#5 "-&''*!TSSZ!+21(/,!216%$,#,,%%'!.*! )/16#,,%%'!K-%33-4-&+%))#5!F*-1#*!0#)%!.*!3*00*$#,!(#+0%,$%4/,7!#,,/!+#,0%!./%! 4*.**0$%5!F&+0#%'!0&1,*!L#V,&',&33#'! 2)%,#,,%%'!.*!0*,$&,,%%'7!#,,/!+#,0%!&)%!&'8 '%$,-'-,5! 89%,//'!4*0*4**!1**4#+%*!#%!$*,,-'-,5 UUSI SUUREMPI HAASTE SEURASI EDELLISTÄ ;#-+**4*!4*),*4*!1**$,#!&)%!]+:')*''%'!2)%,2$!1%%1,/8 #'!4-&''*!TSS\5!U)-0$%!)/1,%.:%,/!&)%!,&%$,*02((#'8,/7!)&3-),*!,&6#))%$%*!)/1,%.:%,/!&)%!0--$%5!9*,0*'!1**$8,*4--6#$,*!0#+,&&!.&!$#7!#,,/!0*0$%!4*#),*.**!#%!(*,0**! 0#$,/'2,7!1#%6/,!'&-6#,,%%'!1#)%0&3,#+%))*!,&%3-(**'5! 89#!'#)./!3//$%((#!2)%,$#5!E)%((#!#'$%((/%'#'! +#,0%0-',*7!.&0*!,-)%!,/(/'!+#%,%'!)/''#$,/!%,//'5!;%'/! 4-&''*!&),%%'!(2:$!#'$%((/%'#'!+#,0%0-',*7!.&0*! 3//$%!2)%7!(&',*!&)%!1*#,,-!3&%$!0#$0#'!(*,0*'5 8U+0,%'#'!1%%1,&4*#))-$!#%!&)#!$#%00*%)-7!#%0/!$#!&)#! +*.&.#'!1*0#(%$,*5!;%#))/!0-).#,**'!)-&''&'!#16&%))*7! Kuusi vuotta hän on remontoinut näitä 144 asuntoa yksi kerrallaan kuntoon. 16 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 17

10 Kuka: Raimo Västinsalo, yrittäjä ja vaativien talvivaellusten harrastaja Parasta saarilla: Luonto ja tutut ihmiset Harrastukset: Luontoretkeily, arktiset hiihtovaellukset erittäin vaativissa oloissa, melominen ja lovileikkaustyöt puukon avulla. Nuorisoseurastakin hänet on tavattu yhdistystoimintaa harrastamasta. Näyttelemiselle mies kuitenkin sanoo kiitos ei. Oma saarihistoria: Västinsalon kotitalo Satavassa on hänen kanssaan tasan saman ikäinen. Kotipaikka on valmistunut ja mies syntynyt vuonna Västinsalo ehti välillä kiertää Suomea Joensuuta ja Kuopiota myöten, nyt koti on jälleen sama tuttu, tien päässä omassa rauhassa. Muualle hän ei osaisi enää mennäkään. $#!&'!(%'-))#!'*-,%',&5!D&%$#,!0--',#)#4*,!%3&6%*!)%%08 0-#$$**'7!(%'/!'*-,%'!$%%,/7!#,,/!,*+00*%)#'!)-&',&*5 89&'#,!1**$,*4*,!%,$#'$/!.-&0$#(**'!(*+*,&'%'7! #'!&)#!$**'-,!$%%,/!&,#,,*7!#%!+%%,/!(&,%4**,%&5!9-,,*!,-&''#!1%%1,&4*#))-0$%))#!3%,//!,+##'*,*5 "/$,%'$*)&!0#+,&&7!(%,#'!4#,//!'#)./'02((#'#'! 0%)&'!3*%'&%$,*!+#'H*$,*!3#+/$$//'!3-+-+*,**!3%,0%'5 8!9#'#'!$%,,#'!0-'!3%(#'##7!$%,/!#%!&(*))*!,%#))/! 0#1,**!4#,//7!1/'!'*-+**5! "%%(#%$%'!+#%$$-!,#1,%%'!./))##'!0#4//))/!K-% &+%))#5!9%#)##'!3*%'-%!'%%'!^&%0*%$,-!(*,0*^!.//'! 2)%7!.&$$*!+*%)&,!2))/,,%4/,!.*!&)%!)/16#,,/4/!0%#+,/(//'!,*0*%$%'!$*(**!,%#,/5!F-'!"/$,%'$*)&!0*,$&%!,**0$##'7! &)%4*,!+*%)&,!(--,,-'##,0%'!(#,+%#'!)#42%$%0$%5 9*,0*'!4*++#))*!0/2,%%'!(2:$!"#'/./'!3-&)#))*! 0-&))##$$*!0*%4&$0*-3-'H%$$*7!.&$$*!-%(*1*))%,!.*! 0%+.*$,&,!&)%4*,!,21.%))//'5 89-,,*!$%#))/!&)%0%'!N**+%!*-0%5 E)-,,*!#%!$**'-,!,%)**(*))*0**'7!&)%!4*%'!=#3$%/!.*!,##,/5 8E,#,,%%'!(&)#(3%*5 K-4%,,*4**!N**+%%'!(#'&$$*!&)%!,%#,#'0%'!$#7!#,,/! &),%%'!"#'/./'!3-&)#))*!.*!(-0*'*!&)%!4*#))-0$%))*!3*8 0&))%'#'!*$#5!M)(*'!*$#,,*!#%!(**$,&$$*!$**!)%%00-*5 PUUKKOTAITURILTA SYNTYY LOVI JOS TOINEN ;#!*$#7!.&0*!3*+1*%,#'!32$22!0/$%$$/7!&'!3--00&5!"/$8,%'$*)&!&'!4#%$,/'2,!3--0&))*!3%00-3&.*$,*!*)0*#'5 8F&-)-$,*!$#!)/1,%7!&3#,,*.*!'#-4&%!(--,*(*'!1*+8.&%,-$,2:'5 ;%,,#'!$*,,-(*!3--,,-%!3#)%%'5!M$/!)&-00*$%!0/,#'$/!.*!1/'#))#!#16&,#,,%%'!4#%$,#)2/7!.&,8,*!$&+(#,!'&,0%$,-%$%4*,5!M$/!,--(%7! #,,/!$&+(#,!02))/!4#+,2%$%4/,!,2:'8,#&$$*0%'7!(-,,*!3&.*))#!3--*%1%&,! &)%4*,!**++#5 L2,! 3--,,-%$%! &%0#*$,**'! 4*%'! &33%3&%0*7!.&))#!)&4%)#%00*-$,#'!,#8 0#(%$#'!,*%6&'!4&%$%!4/)%,,//5!_1,/!)*%))*!"/$,%'$*)&*! 0%%''&$,*%$%!.*0**!&$**(%$,*!+#,0#%)2$,/!.*!)-&''&$$*! )%%00-(%$#$,*!(2:$!'-&+%))#5! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN ;#-+**4*!0--0*-6#'!$**+#)*%'#'!&'!,&%(%'-,!3*)8 4#)-*)*'!,#1,/4%$$/!.*!$%%'/!+&&)%$$*!1/'#,!&'!,*4*,8,-!-$#%'!D-+-'!0*-33*,&+%'!,-',-(*$,*5!"/$,%'$*)&!,-',##!1/'#,!0-%,#'0%'!$*(&%),*!1%%1,&)*6-%),*5!>&$! "/$,%'$*)&!&'!&))-,!)*,-*!*-0*%$#(*$$*7!&'!,/(/!1#'8 0%):!&))-,!#'$%((/%'#'!3#+/$$/!1%%1,/./5!G*,-0&'#!#)%! "/$,%'$*)&!$*%!1/'#),/!4%))*$-0*,7!.&,0*!&)%4*,!(-0*'*! ]+:')*''%'!2)%,20$#))/5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Västinsalo vetää neljänkymmenen kilon painoista rengasta perässään pururataa pitkin. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 19

11 Oula ja Roni esittelevät toimivia titaanijalkoja. Harrikat saatiin kiinni Aika siistii, kommentoi Oula ajon jälkeisiä tunnelmia. Käytiin vaikka kuinka kaukana, siellä liikenneympyrällä asti. #%4/,!4%#)/!&))##,!,*+0#',-'##,5!=&%$$-)0#(%$,#0'%%8 0*))*0%'!#1,%%!*((*,%'!4*)%,*!B?%!*%'*0**'!+*0#',*8 (%$##'7!#%0/!0*(3**.*0$%7!,%#,//!E-)*5!B!9-,,*!)-0%8 &&'!(/!(##'5!;#!&'!%1*'!4*+(*5! HARRIKAN KYYDISSÄ =2:+/))//'!3*%0*))#!$**3-'-,!50-!#7!3*+'+!,%#$%!0#+8,&*7!#,,/!&$*!'-&+%$,*!,-)##!1*++%0*'!022,%%'!%''&))*7!,&%$%*!,**$!$**!4/1/'!1&-0-,#))*5!;--+%'!&$*!3&+-0*$8,*!1*)-**!0-%,#'0%'!)&3-),*!0&0#%))*!0*%00%*!32:+%/!.*!$%))&%'!,#0#(%$,/!+%%,,//!3%,0/))#!%),**'5!F&(#%,*!.*! 3--'*,,-.*!32:+%/!&)%!3*%0*))*!0*%00%**'!YS5!>&$!,/$8 $/!.-,-$$*!&)%$%!(-0*'*!//'%7!'%%'!'2,!$%,,#'!3:+%$%$%! (-1#4*$,%!'#)./'02((#'#'!1*++%0*'!4&%(%'5!>*!*%0*! (&'#'!022,%%'!3//$$##'!'-&+#'!$26/'!$200%$%!&(*,! %''&$,-'##,!,*1,%'$*!$%%1#'!3//))#5 Kakskerranjärven ilmastus tauolla K*0$0#++*'./+4#/! &'! 1&%6#,8,-!4-&6#$,*!R\`[!*)0*#'!((5! %)(*$,-0$#))*5! D/'/! 0#$/'/! %)(*$,-0$##'!,#16//'!(--,&0$%*5!>/+4#'!)/'$%3//$$/!&)#4*,!0*0$%!%)8 (*$,%',*!&4*,!3&%$$*!0/2,:$,/!0#$/'!*.*'5!!D-+-'!*((*,,%0&+0#*0&-)-! $#-+**!0-%,#'0%'!0#$/'!*.*'!M)(*$,-0$#'!)&3#,,*(%$#'!4*%0-,-0$%*!./+4#'!4#6#')**,--'5!F&0#%)-))*!32+%,//'!$**(**'!)%$/,%#,&*!'202%$#'! %)(*$,-$,&%(%''*'!(#+0%,20$#$,/!*)-$4#6#'!1*33%3%,&%$--6#))#5! Tilastotietoja Kakskerranjärvestä pinta-ala 1,6 km 2 keskisyvyys 6 m suurin syvyys 15,5 m tilavuus 9,8 milj. m 3 valuma-alue 7,1 km 2 ilman järven pinta-alaa valuma-alueen peltoprosentti 27 % Vuonna 2006 asennettu ilmastuslaite. Järvellä toteutettuja ja suunniteltuja vesienhoitotoimenpiteitä Ilmastus / hapetus Peltovesien kemiallinen saostaminen Hoitokalastus Petokalaistutukset Kosteikkojen perustaminen Järven säännöstelyn muuttaminen Järven kalalajit Vuosina 2007 ja 2010 tehtyjen koekalastusten perusteella järven kalalajeja ovat ahven, hauki, kiiski, kuha, kuore, lahna, sorva, särki ja toutain. hyvänteosta Harley Davidson naiset ja miehet kunnioittivat syöpälasten leiriviikon loppua viemällä kaikki halukkaat juhla-ajelulle. Leppoisa tempaus järjestettiin kesällä kymmenennen kerran. +*'0%((*$,*!3//$,/!&)#4*,!$2:3/1&%6&,! 1384-&,%**,!28(0!.*!9*+!!&4*,!)/3%0/2'##,!.*!B)#%00*-0$#,5!G--$2:3/!&'!./,,/'2,! 3&%0%#'!.*)0&%1%'!3%,0/,!*+4#,!.*!+#%$%)--'!3*%0*))#!,%,**'%*5!!D#+/$(%#1#$,/!'/(/!'-&+#,!(%#1#,!0/4%8 $%4/,!02))/!.&!$%)0*'!$%''%0022,#'$/!3-&)#$,*5!=%,0/! 1&%,&+-).*'$$%!*)0**!'2,!.&!&))*!,*0*'*3/%'!.*!#)/(/! #6#$$/5!=&.*,!&4*,!,-,-$,-'##,!$*%+**)*$$*7!.*!'2,!9#8 +%8F*+%'*$$*!K%+4#'$*)&$$*!3%6#,2))/!d=/+.//!%)(*'! 4*'1#(3%*e!B)#%+%))/!4*'1*!,-,,*4--$!,-)%!,**$!,-&+#-8,#,,-*5!D%#!4%#!,-)#4*%$--,##'7!(-,,*!1**4#*((*,%,! Jari Iivonen Chapter 2 HDCF:stä toimi juhla-ajelutuksen organisaattorina. Vuonna 2010 asennettu ilmastuslaite. 20 maininki maininki 21

12 Jane goes shopping! Tarzan goes Flowpark! NYT! -20% ALE! 50% -40% 60% -30% 70% P Autosi onneksi: 2400 ilmaista parkkipaikkaa! Kauppakeskus Skanssi on avoinna joka päivä! TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIN K-CITYMARKETIIN MANSIKKA- JA JÄÄTELÖPISTE AVATTU KASSAAULAAMME. T U K U A L A SIT J S A K, T U REP A T L E G A ST TUORETTA JA TERVEELLISTÄ Valikoimissamme paljon paikallisia tuotteita - suoraan tuottajalta. Antti Alanne, Paimio Haarakallio, Sauvo Isaksson, Houtskär Kitola, Mynämäki Koli, luomuyrtit, Salo Lindroth, Turku Lindroos, Piikkiö Merivuori, Piikkiö Yli-Nikula, Paattinen en mökille, v un n ja koulu upunkii eeseen, ka E ILT Ä, E R K IT M L A AT U M T E RV E T U L OA! stage.fi SKANSSI TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIIN! SKANSSI Kauppakeskus Skanssi, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 23%), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis alv 23%). 22 maininki maininki 23

13 ILMOITUS XXVII HIRVENSALOPÄIVÄT SÄILYTÄ OHJELMA Hirvensalopäivät ovat elokuussa! Ohjelmaa kaikenikäisille. Tule ja tutustu. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! Tilaisuuksiin vapaa pääsy ellei toisin mainita. Perjantai :00-20:00 Lipaskeräys syöpäpotilaiden hyväksi Lauantai :30 Lasten juoksukilpailut (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä. Kaikki palkitaan. 11:00 Hirvensalon ympärijuoksu (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen viimeistään klo Tapahtuma sopii sekä kilpailijoille että kuntoilijoille. Sarjat 14,3 km: miehet yleinen, naiset yleinen Sarjat 6,1 km: miehet yleinen, naiset yleinen Osallistumismaksu: kilpailusarja 15!, harrastelijasarja 10!. Sarjojen parhaat palkitaan. Lisäksi paras hirvensalolainen palkitaan. Kaikille osallistujille Hirvensalon Heiton mitali. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tuomo Männistö / tai :00 Lentopalloturnaus (Kesäkoti Margareta, Tammistontie Margareetantie) Perinteinen lentopalloturnaus Hirvensalon mestaruudesta. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Risto Järvinen / SÄILYTÄ OHJELMA Hirvensalopäivät ovat elokuussa! 10:00 18:00 Alamäkipyöräily ja Rinneautoilu laskettelurinteessä sekä jokamies -Golf Syvälahden golfkentällä klo 10 alkaen alamäkipyöräilyn harjoitukset ja lajin esittelytilaisuus rinteessä, klo kilpailu, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kokeilla lajia järjestäjien pyörillä: järjestää Turun Slalom ry:n alamäkipyöräily, klo vapaa lyöntimahdollisuus ja opastus golfkentän rangella Syvälahdessa laskettelurinteen vieressä, lopuksi puttikisa: järjestää Hirvensalo Golf klo vapaa MCC-mäkiautoilu laskettelurinteessä, 2 laskua/henkilö, minimipituus 150 cm, laskettelukeskuksen pihalla, samaan aikaan junnuparkki polkuautot ja taitoautorata: järjestää MCC Action Park Turku 13: Hirvensalopäivien Markkinatori (Urheilukenttä, Syvälahdentie) Monipuolinen koko perheen tapahtuma! Kirpputori, kierrätystä, myyntipöytiä, yhdistysten esittelyä, ohjelmaa lapsille, makkaranmyyntiä, palokunta, Valonia, Sporttivaunu jne. Myynti- / esittelypaikkamaksu 5!. Avoin kaikille, ennakkoilmoittautuminen. Säävaraus! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Sirkka-Liisa Lampinen / :00 Runoretki (Lähtö Wäinö Aaltosen kotitalon luota, Vanha Kakskerrantie 34) metsän sisällä taikatie - ei mistään tule, ei mihinkään vie (Hellaakoski) Kävelyretken kesto n. 1,5 h, osa matkasta metsäpolkua Retken vetäjä Marjatta Leino / :00 Metsäkirkkotapahtuma (Syvälahden kallio) Martinseurakunta / Kuusela, Tenkanen Opastus hartauspaikalle Toijaistentieltä (Partilippukunta Hirvensalon Eräpojat) 20:00-01:30 Tanssit (Meri-Karina, Kongressisali, Seiskarinkatu 35) Tahdittajina Klipparit, solistina Martti Jalonen Huomio! Sekahaku koko illan Hyvä ravintola (A-oikeudet). Arpajaiset. Liput 10! JUHLALIPUTUS HIRVENSALOSSA Toivomme kaikkien asukkaiden liputtavan sunnuntaina Sunnuntai :45 Lipunnosto (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85). Lippupuhe: Oiva Kottonen 10:00 Suvikirkko (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85) Sanajumalanpalvelus / Lehtinen, Tenkanen. Tekstin lukijana Oiva Kottonen Palvelutehtävissä partiolippukunta Louhen Tytöt. Kirkkokahvit tarjoilee Hirvensalon Martat r.y. Hirvensalopäivien päätöstilaisuus kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen Puheita, yhteislaulua, vuoden luotolaisen julkistaminen, viirien jako 14:00 Hirvensalopäivien lounastilaisuus (Meri-Karina, Seiskarintie 35) Lounaan hinta 10!. 14:00 Opastettu pyöräretki Hirvensalossa (Hirvensalon hiihtokeskus, Kakskerrantie 111) Lähtö Hirvensalon hiihtokeskuksen pysäköintialueelta. Matkan kesto n. kaksi tuntia. Tiedustelut Sakari Itähaarla / Ohjelmamuutokset mahdollisia. Hirvensalopäivillä mukana myös Turku 2011 sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Meri-Karina Saarten Triennaalin Taidekaide poiki tältäkin sivulta löytyviä taideteoksia. Osa teoksista on jo huutokaupattu, mutta vielä ehdit hankkia taidetta itsellesi Hirvensalopäivien Markkinatorilta lauantaina klo Siellä myydään huutokaupasta jääneet teokset niitä haluaville! 24 maininki maininki 25

14 Onneksi kulttuuriministeri Stefan Wallin ehti saada teoksen ennen kuin hänestä tuli puolustusministeri; nyt voinemme luottaa siihen, että teos ei päädy puolustuskilveksi vaan saa pitää kulttuurisen statuksensa. Stefan Wallin irti nippusiteistä S6':0+#;0((!+!$*%!0*$4&'$*!%0-%$,#,,-*!U'62! f*+1&)8,22)%%'!;**+,#'!d+%#''**)%'!d*%6#0*%8 6#81*'00##$$*5!K*'0#!.*!$#'!,&,#-,,*(%$##'! 4**6%,,-!21,#%$1#'0%!$*%!(%'%$,#+%),/!%$&'!0*$*'!0#1-8.*5!;--+%0&0&%'#'!,*-)-!)/1,%!f*))%'%'!0&,%%'!*3&$,&8 )%'0226%))/!.*!&(%#'!,2,,/+%#'!*4-$,-0$#))*5!9%'%$,#+%! f*))%'!4&%$%!124%'!*$#',**!,*-)-'!02)321-&'##'$*!3#%8 )%'!3*%0*))#!B!'%%'!&'!'/0:%'#'!0-4*5! D+%#''**)%'!,*%6#0*%6#1*'00##'!3--1*4/0%!1*)-**! 4%#)/!0%%,,//!0*%00%*!,*%6#1*'00##$##'!&$*))%$,-'#%,*!,#0%.:%,/7!&$,*.%*7!,*)0&&)*%$%*7!,#&0$%*!'%33-$%,#%$,/!%+8 +&,,*'#%,*!.*!(--,#'!4**'!1#'H#$$/!(-0*'*!&))#%,*!+&%8 Kuva: Jaana Vuola '()*+(,-.#/012**3#.-).** /.6!"#"$%&#''$()&$(&%))$*)%+,%-.-/,01#()2!"#$%%#&&!! +(,-.8#*/-330/#9*# /# /*4*3#+*.13#*7.* Jokapäiväinen annos unohdusta takaa kesäilon K#$/'!.*!)&(*'!216%$,#)(/!&'!'#+&0*$5!=/%4/! &'!3%,0/!.*!,&6#''/0:%$22$!)/(3::'!$--+%(8 124%#'!0%+.&.#'!'%(#,!&4*,!.--+%!0*6&''##,!3//$,/!.*! )#(3%0%+.*%)%.*'!,#&0$#,!&'!):2,/'2,!.&0-!(--0%'!.*! 2))/,,/#'!#%!):26/!(%,//'!)*%'*,,*4**5!F#$/)&(*3/%8 4/'!&''%$,-(%$#'!0*''*),*!0#$0#%$%((/,!'%0$%3%+0555! 1. Tee jotain mitä et ole ennen tehnyt. Käytä vaikka vasenta kättä oikean sijaan, jos ei muuta tule mieleen. 2. Liiku niin että hengästyt. 3. Loju ikävystymiseen asti. 4. Hankkiudu meren ääreen. Ja ystävien. 5. Tavoittele tyytyväisyyttä onnen sijaan. 6. Tavoittele tyytyväisyyttä muillekin kuin itsellesi. 7. Tavoittele tyytyväisyyttä myös itsellesi. 8. Harjoittele Ellun kanana olemista. 9. Hoida asialliset hommat. 10. Unohda kaikki mitä ei just ole pakko muistaa. 26 maininki maininki 27

15 Heinä- ja elokuussa tapahtuu Brinkhall soi g+%'01*))!$&%!0#$/))/!4%%6#'!3/%4/'!*.*'! RT5BRZ5[5TSRR5!D*3*1,-(*'!,##(*'*!&'! #-+&&33*)*%'#'!"#'/./5!?-+&&33*)*%$#$8,*!"#'/./$,/!,-)#4*,!3-1-(**'!,&%(%,,*.*!?+00%!D&%4*'#'!.*!3+&O#$$&+%!9*,,%!F)%'8 H#7!.&'0*!*%1##'*!&'!^M,*)%*)*%'#'7!+*'$0*8 )*%'#'!.*!$*0$*)*%'#'!=%#,*+%^5!"#'/)/%$#'! 0%+.*))%$--6#'!.*!4#'/)/%$,#'!R`SS8)-4-'! OHJELMA KAKSKERRASSA TI klo Avajaisfanfaari, Brinkhallin kartano klo Aku Louhimiehen ohjaama Käsky-elokuva, Brinkhallin kartanon kavaljeerisiipi. Paikalla on mm. elokuvan tuottaja Aleksi Bardy. Jousikvartetti esiintyy Brinkhallin kartanon kunniapihalla. Ykkösviulisti ei ole myöhässä,vaan kyseessä on performanssiesitys. 0%+.*%)%.&%6#'!'/0:0-)(*$,*!,##(**'!,*+,8,--!,-,0%.*,&1,&+%!;*''*!D-+&(*5 "#'/./'!4*))*'0-(&-0$#'!$#-+*-0$#'*! (2:$!;-&(#$$*!3-10#$%!$%$/))%$$&,*5!U0-! G&-1%(%#1#'!&1.**(*!.*!G##'*!G*'6#+%'! +&(**'%%'!3#+-$,-4*!F/$028#)&0-4*!0#+8,&&!$%$/))%$$&6*'!)&33-4*%1#%$,*!3-'*%$#'! $&,*4*'H%'!.*!4*)0&%$#'!.//0/+%'!'/0:8 0-)(*$,*5!?)&0-4*'!,*3*1,-(*,!0-4*,,%%'! 3//&$%'!g+%'01*))%'!0*+,*'&))*5!?)&0-4*'!,#0#(%$#$,/!&'!,-)&$$*!0#+,&(**'!((5!,-&,,*.*!U)#0$%!g*+625! Kuvat: Immo Aakkula To klo Lounaskonsertti, Brinkhallin kartano klo Enkeleitä ja kerubeja, Kakskerran kirkko: Suurten venäläisten säveltäjien kirkkomusiikin äärellä. PE klo Šostakovitšin Stalin-muotokuva, Brinkhallin kartano Kolme Refugium musicumin soittajaa lepäilee harjoitusten jälkeen kartanon puistossa. LA klo Brinkhall-päivä, Brinkhallin kartano Esitelmiä eurooppalaisesta venäjästä, näyttelyitä, luontokierroksia ja kamarimusiikkia Professori Matti Klinge, toimittaja Erkki Toivanen, FT Lauri Kopisto, FT Sanna Turoma sekä professori Peter Tigerstedt, Kamariorkesteri Refugium musicum klo Päätöskonsertti, Kakskerran kirkko Hirvensalon kirjasto Marjut Huuhkan valokuvanäyttely: Maisemia, ihmisiä ja tunnelmia Kirjasto on suljettuna heinäkuun. Elokuussa kirjasto on auki normaalisti ma ja to ti, ke ja pe Hirvensalon kirkko Hirvensalopäivät: klo 18 Metsäkirkko Syvälahden kalliolla klo 9.45 Lipunnosto + klo 10 Jumalanpalvelus Hirvensalon kirkossa + Marttojen tarjoamat kirkkokahvit Missiotreffit merellä: Vesibussiretki Järvistensaareen yhdessä Kakskertaseuran kanssa. 6!/hlö, alle 3 v. ilmaiseksi. Ilmoittaudu 5.8. mennessä Martin seurakuntasihteerille, puh Kakskerran kirkko Ylitse kaikkien rajojen Liisa Purho 17.7 Kansanlaulukirkko 24.7 Klo 19 (!) Suvimusiikki: Ilari Lehtisen 40-vuotisjuhla konsertti 31.7 Suvimusiikki: Schola Cantorum Aboensis 07.8 Hiljaisuus puhuu Sisko Raitis 14.8 Kauneimmat lasten hengelliset laulut, Tuo lapsi siunattavaksi 21.8 Kesäillan ehtoollinen 28.8 Suvimusiikki: Pia Pajala ja Mikko Salakari Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, keskiviikkoisin klo opastettu tutustuminen taidekappeliin. pe klo 19 Kappelikiertue saaristossa, Jukka Perko Trio: Jukka Perko (saksofonit), Teemu Viinikainen (kitara) ja Jarmo Saari (sähkökitara) Näyttely Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa Taidenäyttely Portilla näyttely: maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia, Vapparintie 257, pienoisgalleria Pääskyssä. Tervetuloa näyttelyymme pyöräillen, lenkkeillen tai koiraa ulkoiluttaen. Näyttelypaikalla ei valitettavasti ole parkkitiloja. Kuntoilun ohella pieni tauko istuillen taiteen parissa ja sitten voi taas jatkaa matkaa. Näyttely avoinna klo ja klo Iris-Kerstin Henrikssonin Öljymaalauksia Katsaus Salmelan tilan viljamakasiinissa, Kakskerrantie 961. Avoinna klo Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää " tapahtumatiedot " mielipidekirjoitukset " Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. SYYSKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! HOROSKOOPPI Rapu Hirvensalon sillalla on u-käännös kielletty. Tämä liikennesääntö on tehty yksinomaan Rapuja varten, sillä kotona viihtyvänä tyyppinä Rapu kääntyisi aamuisin puolessa välissä siltaa takaisin kotiin. Anna Rapuystävällesi lahjaksi annos tai pari ulkoliikuntaa ja sitten vie hänet äkkiä takaisin kotikoloonsa. Leijona Loppukesän aurinko osuu Leijoniin erityisen voimakkaasti ja Leijonat tietävät sen itsekin. Ekvallan rannan mahtipontisimmat ja tuuheatukkaisimmat edustajat ovat usein juuri Leijonia. Anna Leijonaystävällesi lahjaksi tilaisuus auttaa rohkaisijana ja optimistina Leijonan apu on kullanarvoista. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 29

16 HIRVENSALON A P T E E K K I Hirvensalon apteekin kesän tarjoukset Tarjoukset voimassa niin kauan, kuin tavaraa riittää. Voimassa TRIPLE DRY ROLL-ON 50 ML AQUALAN L KAMPANJAKOKO 230 G Lauran kesä Kalevan kisat kiikarissa &'()*+,-*(.*/0+,-12341/+1(//3-(.5 1#23342!&356"789)&3:"79:3"!&;8&8<7"6"<23"! 8!32=5#9=2#8!332&>"2$ !& 627"2<::!%&?:2>8&;8&#82789&"<"&;"=8&-*& A:"$5!&9:"923:2!&=5#:9>"2B5 7"7"&=5#655<<5%&A"=22&$CD9 8:#2!E"!"3"!&;4<755!%?5947"7"!8&F(&E&78:=8! IDOFORM 100 KAPSELIA LACTRASE 30 KAPSELIA Aitajuoksu ja viulunsoiton harjoittelu täyttävät Laura Aholan kesän. S*6*'!(#,+%'!*%,&.*!.-&0$#4*'!G*-+*'!0#$/! +2,(%,,22!0%)3*%)-0*)#',#+%'!(-0**'5!?)&8 0--'!*)-$$*!D-+-$$*!./+.#$,#,,/4/,!F*)#4*'! 0%$*,!&4*,!20$%!0*-6#'!,/+0#%((%$,/!0%)3*%)-%$,*!.*!,*4&%,,##,!&'!*$#,#,,-!$#'!(-0*%$#$,%5 Mitalia lähden hakemaan. Aitakisasta tulee jännä, koska kärki on tasainen, kuka tahansa sieltä voi nousta mitaleille, Laura kertoo. Ennen kotikisoja edessä on vielä kunnon hiomista ja mahdollinen arvokilpailustartti Tsekin Ostravassa. Siellä on alle 22-vuotiaiden EM-kilpailut. Sinne pääsy vaatii kuuden sadasosan nipistämistä omasta ennätyksestä. MUSIIKIN JA URHEILUN TASAPAINOILUA Laura opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa muusikoksi, mutta viettää kesän Turussa ja vanhempiensa luona Friskalassa, jossa asui itsekin aiemmin. On kätevää päästä saarille ja tekemään treenit Turussa. Talvellakin tulen yleensä viikonloppuisin tänne. Pari kesää Laura oli töissä Hirvensalon K-Supermarketissa, mutta nyt hän päätti panostaa urheiluun, jotta tuloksia harjoittelusta alkaisi näkyä. Viulukeikkoja kesän kalenteriin mahtuisi, mutta niitä ei vielä ole liiemmin tullut. Elokuussa Lauralla on edessä myös musiikkileiri Kuopiossa. Siellä tulee pitkiä päiviä viulun kanssa. Leiriin kuuluu harjoittelua sekä loppukonsertti ja saan siitä kesäopintopisteitä kouluun. Leirin jälkeen pidetään vielä alle 22-vuotiaiden SM-kilpailut, joten juoksutreenejä on tehtävä Kuopiossakin. Kummastakaan lajista ei ole juuri lomaa. Viulunsoittoon kuuluu kuitenkin paljon omaa harjoittelua, joten sen voi sovittaa urheilun kanssa yhteen. Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Laura Aholan albumi 6*(+04*7708*-+119()*/:(2+1,-0-0,719411//15 I823"68=="J87355#23&9:";88>83 > &<"$8<<8%&A"=22&=42> ! 74C33DD!% =?"?$%!"#$%&*L)*(+,()*(+.78=9%0 SEBAMED LIQUID FACE & BODY WASH 1000 ML ML ;33+1/< , / =95<23&=2<77">83&#::8! <873""92!&356" &;8&>"23 6:"<5338&!8:3328&7594!&65#7:2938% =$"$$%!"#$%&'*)M'+,()FF+.78=9%0 Laura on harrastanut aitajuoksua neljä vuotta. Sitä ennen lajina oli joukkuevoimistelu. Mitä luet? Kesällä ehdin lukea ja tykkään mennä kirjastoon ja napata kirjoja mukaan. Useimmiten luen klassikkokirjoja, viimeksi Albert Camus n Ruton. Olin viime syksynä harjoitusleirillä Kuubassa. Nyt pitäisi lukea myös espanjankielisiä kirjoja, jotta kielitaito kohenisi. Mitä katsot televisiosta? En oikein mitään, minulla ei ole tv:tä Helsingissä. Nyt sain kaverilta lainaksi DVD:llä Pedro Almodóvarin elokuvia, niitä aion katsoa espanjaksi ilman tekstitystä. Mitä kuuntelet? Aika paljon kuubalaista musiikkia, erityisesti salsaa ja reggaetonia. Sain Kuubassa kavereilta ipodiin musiikkia ja kuuntelen sitä. Kosteuttava ja hoitava pesuneste kasvoille ja vartalolle. Pesee tehokkaasti kuivattamatta ihoa. Kätevä myös mökillä, veneessä ja matkalla, sillä Sebamed pesee myös merivedessä! 1000 ml täyttöpussin ostajalle 400 ml pumppupullo pesunestettä kaupan päälle! Avoinna: ma-pe 9-19, la 9-15 su suljettu 30 maininki Heinäkuussa: maininki 31 ma-pe 9-17, la 9-13 su suljettu =>"#$%!"#$%&'K)GH+ Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02)

17 Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Nyt tärppää! Tuottotilin korko tuplana ja sijoitus yhdistelmä- tai osakerahastoon Tarjouksemme koskee vähintään euron sijoitusta, josta puolet sijoitetaan tuottotilille ja puolet OP-Rahastoyhtiön yhdistelmä- tai osakerahastoon. Rahastosijoitukset voi tehdä myös monipuolisen OP-sijoitusvakuutuksen kautta. 12 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko on 2 x 12 kk euribor. Esim. tuottotilin korko 7.6. = 4,342 % (12 kk euribor : 2,171 % x 2). Sijoituksen maksimimäärä on euroa. Sijoitustuotteiden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Tarjous on voimassa saakka. Varaa aika p ja tule käymään tai soita p ja kysy lisää. OP-sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. OP-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistama OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. 32 maininki

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin!

Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin! Niin se vain on, että vuoden viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin! Pilatestunnit jatkuvat 21.12. saakka ja Aitopilates päättää syksyn ns. old style pilates tuntiin. Syksyllä säännöllisesti studiolla

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016 Ma 30.5. Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 Metsän väkeä -eläinaiheisia lauluja ja loruja Ti 31.5 Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 ASKARTELU-PAJA

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 Tule mukaan juhlimaan Merenkurkun saaristoa, yhteistä maailmanperintöämme! Kaikki maailmanperintöpäivien tapahtumat ovat yleisölle avoimia. TERVETULOA! OHJELMA Torstai

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE

SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE SMM NUORISOJAOSTON JUNNUTIEDOTE Tiedotteen sisältö Muutoksia SMM Nuorison ohjaajakokoonpanossa... 2 Oman seuran minimelontaleiri... 2 Kesän melontakilpailut... 3 Harjoitusmaksut on laskutettu viikolla

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Finnish Sports Car Drivers ry. Suomen UrheiluAutoilijat. MUSEOT ja KOULUT. Finnish Sports Car Drivers ry. www.sua.fi

Finnish Sports Car Drivers ry. Suomen UrheiluAutoilijat. MUSEOT ja KOULUT. Finnish Sports Car Drivers ry. www.sua.fi . MUSEOT ja KOULUT . Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 25/8 2012 Suomen Urheiluautoilijat kutsuu Suomen urheiluauto- ja klassikkoautoharrastajia, -kerhoja, -yhtiöitä ja muita asiaan liittyviä tahoja viettämään

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti. Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1. kaunis - ruma 1 Oppitunti 11- Adjektiivien taivutus Audio osa 1 kaunis - ruma kaunis joutsen ruma olio = ruma otus kaunis puutalo Suomessa on paljon kauniita puutaloja. ruma olio Oliolla on yksi silmä. Olio on sininen.

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

KORSON ASUKASPUISTON KESÄKUUN 2017 AVOIMEN TOIMINNAN OHJELMA

KORSON ASUKASPUISTON KESÄKUUN 2017 AVOIMEN TOIMINNAN OHJELMA KORSON ASUKASPUISTON KESÄKUUN 2017 AVOIMEN TOIMINNAN OHJELMA VKO 22: To 1.6. puisto avoinna klo 8-16, sisätilat avoinna klo 9-14 LIIKUNTARATA ulkona klo 10-12 Pe 2.6. puisto avoinna klo 8-15, sisätilat

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä POLVIJÄRVI-PÄIVÄT ke - su 17.-21.7.2013 keskiviikko 17.7. klo 18.30 Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä Leikkimielisessä kisassa valitaan

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

MYS-kesäretki 3.-5.7.2014 / Porvoo Tirmo Pernaja Kaunissaari Pyhtää Munapirtti

MYS-kesäretki 3.-5.7.2014 / Porvoo Tirmo Pernaja Kaunissaari Pyhtää Munapirtti MYS-kesäretki 3.-5.7.2014 / Porvoo Tirmo Pernaja Kaunissaari Pyhtää Munapirtti Tervetuloa MYS:in vuoden 2014 kesäiselle veneretkelle, joka suuntautuu itäiselle Suomenlahdelle Porvoosta Pyhtäälle. Kokoonnumme

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot