maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF ONNISTUU HIRVENSALOSSA JA KAKSKERRASSA LAURA AHOLAN KESÄ Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Satavaan maininki 1

2 heinä elokuu 2011 Lukemalla ei uimaan opi! "#$%!&'!(#%))#!$**+#)*%$%))#!,-,,-!#)#(#',,%!.*!'/%'!0#$/'!.*!)&(*'!*%0*'*!$#'!0*'$$*!,-)##!,#1,2/!)/1#(3//!,-,,*4--,,*5!"#6#'!3//))/!(*,0*,**'7!$%''#!$-0#))#))**'!.*!$%%'/! -%6*!3&)$0%,**'5!"#6#'!0*'$$*!3)-,**(%$#$$*!&'!.&,*%'!*)0-4&%(*%$#'!0%#1,&4**!.*!4#$%! &)#(-0$#))**'0%'!1**$,**!(#%6/,!1-&(%$#'!(-+#1,%.*,!.*!#%)%$,/!3&1,%4*,!,/1/'!'%(#'8 &(*%$##'!1#,0##'!.*!)/$'/&)#(%$##'5 9#+%4#$%!4&%!0*%0#$$*!0%#1,&4--6#$$**'!&))*!(2:$!0&4**!.*!3#)&,,*4**5!9#+#'!4%#8 +#))/!*$-4*,!2)##'$/!2((/+,/4/,!(#+#'!$--''*,,&(*'!4&%(*'!.*!&$**4*,!0-''%&%,,**! $--+,*!4#,,/5!;%%1#'!.&-00&&'!$&%$%!(#%6/'!$**+#)*%$,#'0%'! )-0#-,-4*'5!"#$%))#!)/16#,//'!*%'*!1*+0%',*0242'!.*!-%(*8,*%6&'!0*'$$*5! <%(*,*%,&!$&3%%0%'!124%'!0#$/%$#0$%!0#1%,,/(%$0&1,##0$%5! =%#'%!3#,+*-$!-%',%(*,0*$$*!,*%!--6#$$*!,#0'%%0*$$*!1**$,**! $&3%4*$,%!0+&33**!.*!4%+0%$,//!(%#),/5!>*!'%%'!0-%'!0*%0#$$*! &33%(%$#$$*7!0&'0+#,%*'!(*0-!4*+(%$,**!&3%'!3#+%))#!(#8 ;#-+**4*))*!$%4-))*!#$%,#))//'!$**+,#'!$-&$%,-%',*!-%(*+*'8,**!B!'/16//'!0#$/))/!$%#))/A Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 4 Ekvallan uimarannan iloja 7 Haukireseptejä 9 Marian rakennusblogi 10 Frisbeegolf rento laji 13 Vanhan talon tarina 14 Mitä kuuluu Marelle 14 Pienten puolella 15 Jossittelemassa Markus Pöyhönen ja Päivi Sikkilä 16 Minä satavalainen, Raimo Västinsalo 20 Harrikat hyvänteossa 21 Kakskerranjärven kesäkuulumiset 30 Laura Aholan kesä 2 maininki maininki 3 H I R V E N S A LO

3 Kesäaurinko nostaa hymyn Kimin ja Terhin huulille. 8-vuotiaan Olivian (vas.) mukaan rannalla parasta on auringon ottaminen. 6-vuotiaan pikkusiskon Cecilian mielestä se taas on uiminen mahdollisesti myös eväiden syöminen. Ekvallan uimaranta on kesän rento kestosuosikki! Rantavalvojat Janette ja Timo pyrkivät tarkkailullaan ehkäisemään rannan vaaratilanteet jo ennalta. Kun kesän päätähti aurinko paistaa, täyttyy Ekvallan uimaranta auringonpalvojista ja uimareista hetkessä. Auringon ohella tuttuja löytyy yleensä myös rantahietikolta. K!"#$!%&'())*+!.*!,'-.!#/0"110!&4*,!$**8 3-'##,!'*-,,%(**'!0#$/$,/!?04*))*'!+*''*))#! )*$,#'$*!2(!3!0+!.*!4'%!(!0+!0*'$$*5!C*',*!&'! 3#+1##))#!,-,,-!3*%00*!*%0*%$#((%),*!0#$%),/5 8!D-)#((#!,/''#!3*+%0&)(#!0#+,**!4%%0&$$*7!*%'*! 0-'!0#)%,!4*%'!$*))%4*,5!E'1*'!,/(/!(*1,*4*!3*%00*5! D//),/!#%!3--,-!(%,//'7!(%,/!0#$/$,/!'*-,,%(%$##'!,*+4%,**'7!F%(!$*'&&5 F%(!.*!D#+1%!)*3$%'##'!&4*,!*$-'##,!F*0$0#++*$$*!.&!'#)./!4-&,,*5!;**+%$,&&'!*$-%'*)-##'*!1#!&4*,!&)8 )##,!#+%,,/%'!,22,24/%$%/5 8!=*+*$,*!,//))/!*$-(%$#$$*!&'!#16&,,&(*$,%!(#+#'! )/$'/&)&7!D#+1%!$*'&&5 LOPPUKESÄLLÄ OTETAAN RENNOSTI F%(!.*!D#+1%!(2:',/4/,7!#,,/!)*$,#'!0#$/)&(*!0&-)-$8,*!1*'0*)&%,,**!0#$/$--''%,#)(%*!.&'0%'!4#++*'5!F%(! 3%,//!0#$/)&(**!1#%'/0--'!*)-$$*7!D#+1%!3-&)#$,**'! 3-&)#$$*4/)%$$/5 8!F#$/0--$$*!.*!*)0-0#$/$,/!&'!0%#),/(/,,/!1%#(*'! $//,:/!*%0*,*-)-.#'!0*'$$*5!D*+3##'!(-0**'!&)#((#! 4%#'##,!)*3$#,!%$&4*'1#((%))#!1&%,&&'!4%%0&0$%!,*%! 3*+%0$%5!G&33-0#$/))/!4&%0%'!$%,,#'!+#',&-,-*!)&(*%8 )-'!(#+0#%$$/7!D#+1%!0#+,&&5 G&(*$--''%,#)(%%'!0--)--!F%(%'!(-0**'!*%'*8 0%'!4#'#%)2/!.*!(*16&))%$#$,%!(2:$!1-4%3-%$,&+#%$$-5 8!=*+*$,*!0#$/$$/!&'!*-+%'H&$,*!'*-,,%(%'#'5!?%!0*%! $%,/!&%0#%'!3*+#((%'!4&%!,%%4%$,//7!F%(!,&,#**5 F*-#(3*'*!-%(*+*''*$,*!&1%!*.**!%$&0&0&%'#'! (&&,,&+%4#'#5!F*%00%!+*''*'!)*3$#,!B!E)%4%*!.*!I#8 J%)%*!(-0**'!)-0%#'!B!$/',//4/,!%)&%$%'*!+*',*4#,##'! &,,*(**'!4#'##'!,-&,,*(*,!**))&,!4*$,**'5 RANNALLA KAIKKIEN PITÄÄ OLLA TARKKANA?04*))*'! +*''*))*! 3/%42$,/4/,! +*',*4*)4&.*,!,!"*!.*!50+'66'!3%8,/4/,!$%)(/))/!1#))#$//$,/!'*-,,%4%*! -%(*+#%,*5!K#!1-&)#1,%4*,!+*''*))*!0/4%.:%6#'!,-+4*)8 )%$--6#$,*7!(-,,*!0&+&$,*4*,!$*(*))*7!#,,/!$%)(/,!#%4/,! '/#!.&0*!3*%00**'!0*%0#'!*%0**!B!4*+$%'0**'!1#))#8 3/%4%'/7!0-'!+*''*))*!0/4%.:%,/!&'!#+%,,/%'!3*).&'5 8!D#1,/4/'/((#!&'!,%#,2$,%!4*)4&*!+*''*'!,-+4*))%8 $--,,*7!(-,,*!,*+00**4*%$--,,*!#%!4&%!.*0**!0&0&!*.*'! 0*%00%*))#5!;%0$%!&)%$%!,/+0#//7!#,,/!%1(%$#,!&)%$%4*,! - Täältä ei puutu mitään, mitä kesästä nauttimiseen tarvitaan. 4 maininki maininki 5

4 - Olisi tärkeää, että ihmiset olisivat skarppeina ja huomioisivat muidenkin turvallisuuden. $0*+33#%'*!.*!1-&(%&%$%4*,!(-%6#'0%'!,-+4*))%$--8 6#'7!D%(&!$*'&&5 D%(&!1-&(*-,,**!(2:$7!#,,/!+*''*'!&1%!3&+$0-,,*8 4%*!4#'#%,/!0*''*,,**!4*+&*5!L#!4&%4*,!*.**!,&%$%'**'! 2))/,,/4/'0%'!)/1#),/5 92:$!>*'#,,#!0&+&$,**!.&0*%$#'!&(**!(**)*%$./+8.#'!0/2,,:/!.*!(-%6#'!2)#%$,/!1-&(%&&'!&,,*(%$,*5! K/'!(-%$,-,,**!$*(*))*7!#,,/!)*$,#'!(-0*'*!+*''*))*! 3%,//!&))*!*%'*!-%(*,*%,&%'#'!*%0-%'#'5 8!M1(%$,#'!,-)%$%!(-%$,**7!#,,/!(#!#((#!&)#!,//))/!,&%(%,,*(*$$*!)*$,#'4*16%'!4%+0**5!"*'1#((*,!#%4/,! 4&%!$2$/,/!4*$,--,**'!(#%))#7!>*'#,,#!$*'&&5 L%%'!D%(&!0-%'!>*'#,,#8 0%'!0#1-4*,!?04*))*'!-%(*8 +*''*'!(-0*4**!.*!+#',&*! %)(*3%%+%/5 8!D/''#!4*%0-,,**!,-)#4*'! 3&+-00**!.&0*!3-&)#),*!D-+8 0-*5!=*%,$%!$**+%$,&$,*7!(2:$! 0#$0-$,*8*)-##),*!.*!4/1/'!0*-#(3**0%'5!E'!(-0*8 4**!1-&(*,*7!#,,/!-%(*+*',*!,&%(%%!%1(%$,#'!216%$,/8./'/!,/))/!,*4*))*7!D%(&!$*'&&5 Kuvat ja teksti: Esa Töykkälä UIMARIN OHJEET Älä ui koskaan yksin Ui rannan suuntaisesti Ui merkityn alueen sisällä Tarkkaile erityisesti lapsia Tutustu rannan pelastustarvikkeisiin Alkoholi ei kuulu vesille Kylmä vesi kangistaa Varmista ennen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry Suu auki, täältä tulee hauki! Itse pyydetty hauki on tuoretta, ekologista ja verrattoman hyvää. Varsinkin kun sitä mehevöittää pekonilla ja kermalla HAUKI-PEKONIRUUSUKKEET 600 g haukifileetä 100 g pekonia 200 g varhaissipulia hienonnettuna 1 dl tilliä silputtuna 2 tl veteen säilöttyjä viherpippureita hienonnettuna 2 dl kuohukermaa tai ruokakermaa Leikkaa haukifileet pituussuuntaan kahtia. Pane fileenauhoille pekoniviipaleet ja rullaa ruusukkeiksi. Kiinnitä tikuilla ja nosta pystyyn paistokasariin. Sekoita keskenään sipulisilppu, tilli ja viherpippurit. Sirota osa seoksesta kalaruusukkeiden päälle ja osa ympärille. Kaada päälle kerma, peitä kannella ja keitä hauduttaen minuuttia eli kunnes kala on kypsää. TULISET KALAPULLAT 4:LLE 500 g haukifileetä 2-3 rkl punaista thaicurrytahnaa 1 muna 1 rkl soija- tai kalakastiketta 2 rkl limen tai sitruunan mehua 2 tl perunajauhoja 1 dl pakastepapuja ½ cm:n paloina Kypsennysliemi: 1 tlk kookosmaitoa 3-4 dl kalalientä tai vettä Hienonna paloiteltu kala monitoimikoneessa. Lisää muut aineet paitsi pavut ja surauta tasaiseksi. Sekoita papupalat murekemassan joukkoon lusikalla. Pyöritä massasta kostutetuin käsin pyörykkää. Kuumenna liemi kiehuvaksi ja kypsennä pyörykät kahdessa kolmessa erässä noin 5 minuuttia kerrallaan. Tarjoa lisäkkeeksi vihreitä papuja, riisiviljaseosta tai nuudeleita ja tulista makeaa chilikastiketta Ruokakuvat: ProKala Oy Maisemakuva: Jaana Heinonen 6 maininki maininki 7

5 !"#$%&$'()$*'+ Astrantia major ()*#)+$!!"#$%&'# Ole hereillä. Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin - tällä erää viimeistä kertaa. Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tuo kuvat Viherlassilaan. Pelastetaan ydessä pala katoavaa luontoa! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Puutarha kulttuuriteko Pelastetaan Sipsalo! saarella! Omenapuu ja vihreä nurmikko Tässä sitä nyt sitten istutaan uudella terassilla, läppäri sylissä ja lasillinen kylmää juotavaa tuopissa. Kuukauden jatkunut pihaprojektimme on vihdoin ja viimein päättynyt ja nyt on aika nauttia tuotoksista. Viimeinen kuukausi on enemmän tai vähemmän uurastettu väsyneenä tai virkeänä niin terassin kuin pihankin parissa. Kolmen rekka-autolavallisen multakuorman levittäminen pihalle ei suinkaan ole kaikista mieluisimpaa puuhaa kesän ensimmäisillä helteillä, mutta koska siirtonurmikko oli tilattu ja kaveripiirin tuparit kolkuttivat ovella, oli lapioon tartuttava. Niin oma kunto kuin kottikärrytkin joutuivat kovalle koetukselle kun kymmenet ja taas kymmenet kottikärrykuormat tyhjentyivät takapihallemme. Ja kun samaan aikaan vielä Lammi toimitti kolme lavallista muurikiviä pihallemme, ei vapaa-ajan ongelmia iltaisin ollut eivätkä Elixian jumpatkaan kutsuneet. Ilta toisensa jälkeen muistelin haikeina pikkujouluaikaa, jolloin sormissani oli kauniit, hileillä koristellut geelikynnet. Nyt yksi kynsi on kokonaan musta (kiitos vasaraniskun) ja loput kynnet halkeilevat ja kynsinauhat repeilevät. Vesikellon jämiä löytyy sieltä täältä ja muurikivien aiheuttamat käsien karheudet voisivat rikkoa jopa sukkahousut. Mutta kaikella on hintansa. Lopputulos on kuitenkin mitä mahtavin: vihreä nurmikko, valtavan iso terassi upouusine Fatboy -säkkituoleineen, työkavereilta tuparilahjaksi saatu omenapuu keskellä pihaa ja pieni alppiruusunalku kukkamaassa. Nyt on siis perhe Kurjen taloprojekti valmis. Ja kuten aina työuurastuksen loputtua on nytkin tullut aika kiittää kaikkia projektissamme mukana olleita ihmisiä. Suurimmat kiitokset menevät tietenkin Marko Asplundille: ilman Markoa tuskin olisimme koskaan tähän projektiin ryhtyneet tai ainakaan saaneet unelmiemme taloa tässä aikataulussa. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki kotiamme rakentamassa olleet ammattilaiset kuten Janne ja Masa & Aki ja Mika sekä monet muut, joita en ole kirjoituksissani ehtinyt mainita, mutta joiden ammattitaito on ollut ensiluokkaista. Lisäksi kiitän kaikkia blogini lukijoita; palaute on ollut mieltä lämmittävää ja toivonkin että olen voinut tuoda rakentamisesta esille sen helpomman puolen ja näin kannustanut myös muita peukalo keskellä kämmentä syntyneitä ryhtymään rakennusprojektiin. Koko projekti on mennyt ilman suurempia ongelmia ja mikään matkan varrella tehty päätös ei kaduta. Talosta tuli juuri meidän näköinen kaikkine hanoineen ja ovenkahvoineen päivineen. Lopuksi toivon kaikille Mainingin lukijoille oikein lämpöisiä ja aurinkoisia kesäpäiviä. Tyttelikatu 10 vaikenee vuoden kirjoitusrupeaman jälkeen ja allekirjoittanut ryhtyy nautiskelemaan lasillisen kylmää juotavaa ennen kuin jäät lasin pinnalla sulavat kokonaan... Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 9

6 Frisbeegolf se rennompi golf Jos joku ei vielä ole kuullutkaan frisbeegolfista, kerrottakoon, että Suomessa on tällä hetkellä jo enemmän frisbeegolfratoja kuin perinteisiä golfkenttiä, ja Suomen yli 200 frisbeegolfradasta kaksi sijaitsee Maininki-lehden jakelualueella. F+%$N##H&)O!&'!'%(#'$/!(-0*%$#$,%!H&)P*7!.&,*! 3#)*,**'! O+%$N##H&)O0%#0&%))*5! =*))&H&)O%$$*! )2:6//'!(*%)*))*!3*))&*!+#%0//'7!O+%$N##H&)P$8 $*!1#%,#,//'!0%#00&*!(**)%0&+%%'5!;*'*$,&!N%+6%#%8 '##'!.*!N&H#2'##'!&'!21,#%$,/!$*(&%'!$#7!#,,/!'%%$$/! 4&%!0&0&!*.*'!0#1%,,2/!,-)#(*,,*!0&$0**'!,/26#))%$#08 $%5!!Q+%$N##H&)O!$&3%%!0*%0%))#!%0//'!.*!$-0-3-&)##'! 0*,$&(*,,*5! ;//'':,!&4*,!1#)3&,7!*)&%,-$3*%0*),*!1#%,#,//'!*4*8 -$!.*!$#-+**4*!1#%,,&!)/1,##!3*%0*$,*7!.&1&'!0%#00&! 32$/1,2%5!"/2)/!&'!3#)*,,-7!0-'!0%#00&!&'!(**)%0&8 +%$$*5!K#%,&,!)*$0#,**'!.*!$%%++2,//'!$#-+**4*))#!4/28 )/))#5!F-'!4/2)/,!&'!3#)*,,-7!4/1%((/))/!0&0&'*%$8 1#%,,&(//+/))/!+*6*'!$-&+%,,*'-,!&'!4&%,,*.*5 EDULLISTA VÄLINEURHEILUA Q+%$N##H&)P*!4&%!3#+%**,,##$$*!3#)*,*!(%))/!,*1*'$*! O+%$N##))/7!(-,,*!(-0*4%',*!$#!&'!,#16/!,*+0&%,-$,*! 4*+,#'!$--''%,#))-%))*!O+%$N##H&)O0%#0&%))*5!9:0%'! 0-%$,%))*!4%+,,2'##,!0&3%,,#)-O+%$N##,!&4*,!)%%*'!0#42%8,/7!#%4/,0/!'#!)#''/!4*0**$,%!3%,0%/!(*,0&.*5! F%#0&,!4&%6**'!.*0**!0&)(##'!+21(//'5!L&3#%,*! 6+%4#+#%,*!0/2,#,//'!3%,0%$$/!*4*-0$%$$*7!0#$0%(*,8 0*'!0%#00&%1%'!,-+4*-6-,**'!)212#((%))/!(*,0&%)8 )*!.*!3-,,#+%*!0/2,#,//'!3*%,$%!1#%,&%$$*!0&+%%'7!(2:$! )212#((%$$/!)/1#$,2(%$%$$/5! U)&%,,#)#4*))#!O+%$N##H&)O**.*))#!+%%,,//!20$%!0#$8 0%(*,0*'!0%#00&!.*!$#))*%$#'!$**!124%'!4*+-$,#,-$,*! -+1#%)-)%%00##$,/!*))#!RS!#-+&))*5!!F-'!4%#)/!3#)**(%8 '#'!)/1#$!0*%0%))*!;-&(#'!+*6&%))*!&'!,/2$%'!%)(*%$8,*7!#%!1*++*$,*(%$,*!4&%!*%'*0**'!0*))%%0$%!0-,$-*5 HIRVENSALOSSA HYVÄT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET ;-&(#$$*!+*,&.*!&'!.&!2)%!TSS!.*!0*0$%!'%%$,/!$%.*%,$##! $**+%))*((#5!K%+4#'$*)&$$*!;-4%,--)#'!0-',&-,-$8 0#$0-0$#'!*)-##))*!$%.*%,$#4*!+*,*!&'!#+%,2%$#'!*)&%,,#8 )%.*2$,/4/))%'#'7!$%))/!$#'!216#0$/'!4/2)//!&4*,!)/1#$! #$,##,,:(%/5!U$,#,,*!1**$,*4*(3%7!(-,,*!$%),%!4*$,*8 *)0*.%))#!$&3%4*7!&'!F*0$0#++*'!$**+#))*!&)#4*!K*+.*,8,-)*'!O+%$N##H&)O+*,*7!.&0*!$#0%'!0&&$,--!216#0$/$,/! 4/2)/$,/5! ;-&(#'!O+%$N##H&)O+*,&.#'!$%.*%''%,!.*!+*,*0*+,*,! ):2,24/,!0/,#4/$,%!'#,%$,/!&$&%,,##$,*!VVV5O+%$N##8 H&)O+*6*,5P5! Kuvat ja teksti: Kari Toivonen )*#%++,-%./+%*($%##'('/$./+%*($%##'.0#/ '%1,,2#'/+$+$.'%2,./+%*('.3/!"#$%&&' ()*+,-,./""/$0/1,2&*//1,3#*2/#*&1/$./ #0$*,/$4025/($#'/$./2''#'6'.'/-"1,2/ +'%+%2#'/ 6,*++$+%*('+'04$%2#'5/ 178 6%.6'*02#,#0%2#'/+%*('+'04$%2#'/2,+"/ 9*%2:,,;$-<./,*%+$%2-%%++,%2#"= Lajissa voi kehittyä koko ajan tulematta koskaan täydelliseksi. 10 maininki maininki 11

7 Tee lainahakemus osoitteessa handelsbanken.fi Kuva: Tiina Törnström 112 auttaa kiirellisessä hädässä. Hätäpuhelun yhteydessä ilmoitettu tarkka sijaintitieto nopeuttaa avun perilletuloa. VANHAN TALON TARINA Aurajoen päättyessä mereen, syntyy kaari joen eteen ilmestyy kallioinen saari saaren rinteiltä katseeni löytää tutun talon eteeni avautuu maisema Hirvensalon Kilpailukykyiset asuntolainat meiltä jää rahaa myös elämiseen! Kerro lainatoiveistasi meille ja pyydä tarjous. Kysy samalla säästämisvaihtoehdoista saat turvattua taloutesi yllättäviltä muutoksilta, esimerkiksi korkojen nousulta. Kaikkiin lainoihimme voidaan liittää lainaturvavakuutus. Soita tai tule käymään. Samalla saat tuntumaa hyvästä palvelustamme! Hämeenkatu 2, Turku. Puh * * 8,28 snt/puh.+12,00 snt/min. Osoitetiedot näkyvälle paikalle hätätilanteita varten Hätäkeskuslaitos muistuttaa hätätilanteen fiksusta toimimismallista: Selvitä kodin ja vapaa-ajanviettopaikan osoitetiedot ja karttakoordinaatit etukäteen Hätäkeskuslaitoksen nettisivuilla osoitteessa Merkitse tiedot sijaintitietolomakkeeseen ja kiinnitä se näkyvälle paikalle esimerkiksi pääoven läheisyyteen tai pihapiirissä ulkorakennukseen tai laiturille. Kerro myös vieraillesi, mitä koordinaatit tarkoittavat ja mistä ne löytyvät. Opettele neuvomaan reitti myös ilmateitse tuleville. Mediheli ei näe postilaatikkosi numeroa, mutta katon värin tai heiluvan valkoisen lakanan perusteella auttajat löytävät perille paremmin. Ei moreeniharjua, soraa, ei santaa vedenrajasta nousee graniittista Honkaistenrantaa paljon muistoja liittyy tuohon kalliomäkeen sen maisemaan ja väkeen Rantaviivasta yhä ylemmäs ponnistaen nousi talot ja tavarat yli laen rakentamisen vauhtia ei pysäyttänyt mikään näin mäestä tuli kuin Pispala ikään Tään näkymän silmissään koki nuori morsian Elli, hän Arttuun oli rakastunut ja häntä myös helli pölliaskinsa pintaan Arttu talonsa piirsi tontin ostoon Elli kaik säästönsä siirsi Talon pystytys rinteelle ei ollut aivan yksioikoista sisulla silloinkin pärjättiin, vuosikymmenet ennen Moikoista päivänä samana kun poika tuli taloon Arttu rakennuslautansa ajoi Hirvensaloon Talkoilla nousi kivinen perusmuuri talon koko ei ollut suuren suuri keittiö, kamari, ullakkohuone siinä taitekattoisen talon perusluonne Satamamiehenä Arttu leipänsä hankki rakennuslainan myönsi työväenpankki rahat ensin vain keittiöön riitti sisään muutettiin, Elli Arttua kiitti Nyt perhe oli koossa ja katto päällä talo suojan antaisi joka säällä aika riensi, tilat valmiiksi varttui yhä useampi pikkukäsi kodin askareihin tarttui Vain hikeä, työtä, ei yhtään kultaa kalliokoloista kaivettiin pihalle multaa pihan kulmassa suorana seisoo omenapuu räystään yli varjonsa heittää täysikuu Aamuaurinko nousee, salmen vettä peilaa valkopurje-alukset Pihlajaniemen ohi seilaa rinneasumisella on hyvätkin puolensa kaunista maisemaa katsellessa unohtaa huolensa Runoilija: Oiva Kottonen Kuva: MAF 12 maininki maininki 13

8 (#',$%!!-!! ()*.--./ IIDA 6v Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. luokkakaveri Damon Tänään on se päivä, mitä oon välillä odottanut ja välillä toivonut ettei se koskaan tulisi. Vuorossa on kotiinpaluu, enkä itsekään tiedä mitä ajatella asiasta. Viimeisten päivien kyyneleiden ja hyvästien lomassa oon ehtinyt miettiä, että mitä mulle jää tästä vuodesta käteen? Kaksi uutta kieltä, piilopaikka minne karata jos suomalainen arki alkaa ahdistaa, avautuneet silmät sekä mahdollisuus maailman matkaamiseen, josta saan kiittää mun uusia mahtavia kavereita, ei ainoastaan Ruotsista, vaan myös Tampereelta ja Uudesta-Seelannista, sekä monesta muusta maasta ja kaupungista niiden välillä. En ole katunut hetkeäkään, lähtemistä Ruotsiin. Tänne mä kuulun ja ja tulen takaisin melkeinpä koska vaan. Kram, Mare 0#.+'.+ 1!&-.--) Mistä suuttuu isä? Kun lapset on tuhmasti. Siit kun mä en joskus vanhingos vedä vessaa. Mistä suuttuu opettaja? Koululaiset pelleilee, kun ne ei tee läksyi kunnol. Mistä suuttuu mummu? Kun syö salaa pipareita. Mistä suuttuu presidentti? Et käyttäytyy tyhmästi presidentin linnassa. Mistä suuttuu naapuri? Et heittää ikkunaa päin kiven. Mistä ilahtuu hammaspeikko? Hmm sokerista. Mistä ilahtuu bussinkuljettaja? Et sille annetaan liikaa rahaa. Mistä ilahtuu äiti? Lahjoista. Mä tein tääl eskaris yhden lahjan, mut sitä ei viel anneta. SIIRI 6v Mistä suuttuu isä? Vaiks kun me tehdään jotain väärin. Et me vaiks huudetaan sille. Mistä suuttuu opettaja? Kun kuiskailee, vaiks oppilaille. Samassa perheessä asuva saksalainen vaihtari LisaZlatan Ibrahimovicin jalanjäljillä Malmön Rosengårdissasekä Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Iida ja Siiri tietävät mistä bussinkuljettaja ilahtuu. Ihan samasta kuin sinäkin! Mistä suuttuu mummu? Kun ei vaiks syö ruokaa. Mistä suuttuu hammaspeikko? Kun hampaat on likasii, eiku ne on puhtii. Mistä suuttuu presidentti? Kun vartijat varastetaan. Mistä ilahtuu bussinkuljettaja? Kun ei huuda. Mistä ilahtuu kaupan täti? Kun ruokaa ostetaan paljon. 2&""#''.-! Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: Markus Pöyhönen, Moikoinen 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Lopettaisin ylirakentamisen. Asuinalueet pidettäisiin pieninä ja luontoa säästettäisiin mahdollisimman paljon. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Alexander Stubb. Tekee hyvää työtä, hyvä jätkä! 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Käy koulut paremmin. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Kanada. Hieno luonto ja hyvät kalavedet. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Merikotka.Voisi lentää rajoitta minne vain. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Poliisit-sarjan poliisi. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan nainen, niin kuka maailman kaikista naisista olisit? Tarja Halonen. Mielenkiintoinen työ, voisi tavata eri valtioiden päämiehiä. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Angelica Jolien vai Sokrateen? Sokrates. Yhteistuumin keksittäisin saarelta poispääsy vuoden sisällä. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Haluaisin hyvän kielipään. Jos oppisi vieraat kielet tuosta vaan, siitä olisi todella paljon hyötyä. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi, olen tyytyväinen valintoihini ja elämääni. Päivi Sikkilä, Kukola 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Rajottaisin selkeästi rakennuslupien myöntämistä. Rakentaminen alkaa ryöstäytyä käsistä. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Tarja Halonen. Olen ollut tyytyväinen hänen toimintaansa nykyisenä maamme päämiehenä. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Terveiset voisi olla vaikka että: Kouluttaudu paremmin palkattuun ammattiin. Olen kyllä ihan tyytyväinen ja viihdyn työssäni, mutta rahaa voisi jäädä enemmän pakollisten kulujen jälkeen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Uusi-Seelanti, sinne haluaisin. Maorikulttuuri kiinnostaa erityisesti ja tietenkin luonto ja kaikki muukin. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin kissaeläin, musta pantteri sen kauneuden vuoksi. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan mies, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Elvis Presley. Hänellä oli mielenkiintoinen elämä, loistokkuuden takana myös paljon ikävää ja yksinäisyyttä. Olen käynyt Gracelandissa ja olisi mukava viettää päivä siellä. 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymmeneksi vuodeksi, niin ottaisitko mukaasi Brad Pittin vai Sokrateen? Brad Pittin ottaisin silmäniloksi ja hyvänpitäjäksi. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Haluaisin Midaksen kosketuksen kaltaisen ominaisuuden. 10. Jos saisit vaihtaa jonkun elämäsi päivistä, niin vaihtaisitko? En vaihtaisi. Jokaisesta virheestä mitä matkanvarrella on tullut tehtyä, on kuitenkin oppinut ja kasvanut ihmisenä. Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Väittelyohjelmassa juontajana, puheenvuorojen antajana. Jokin päivänpolttava puheenaihe voisi olla teemana. 14 maininki maininki 15

9 Västinsalo valitsi seuraavan lehden keskiaukeamalle tutun hiihtoladulta. Puukko hyppysissä jo pikkupojasta Raimo Västinsalo ja Tuire Lindqvist vaeltavat mielellään yhdessä. minä satavalainen Raimo Västinsalo yhdistää työn perään huvin. Mutta kenestä meistä olisi huvittelemaan Västinsalon tapaan työpäivän jälkeen juoksemalla kerrostalon portaita ylös ja alas tunnin verran eli 32 kertaa. Motivaatiota ei kuulemma riittäisi maratonin harjoitteluun, mutta kun tähtäimessä on Grönlannin ylitys hiihtäen tai retkikunta Huippuvuorille, löytyy intoa ja peräänantamattomuutta. R*%(&!"/$,%'$*)&!&'!0&,%3*%00*'$*!3%1*(**)8 )*!124%'!+*-1*))%$#'!&)&%'#'!(%#$5!9-0*'*! &'!*4&3-&)%$&!D-%+#!G%'6W4%$,!.*!,-''#)(*! &'!)#33&%$*7!%0//'!0-%'!3%1*3%%+%$,/!#%!&)%$%!%0%'/!&)8 )-,!0%%+#!$#'!#,//((/))#5!9-,,*!0-'!0--',#)##!"/$8,%'$*)&'!,*+%'**7!,*0*'*!&'!4*+(*$,%!,%-00&.*!4//'8,:./!.*!$,+#$$%/!0*-3*))%$#))*!*)*))*7!.&$!(2:$!O22$%$%/! 1**$,#%,*7!.&%1%'!4*%'!1*+4*!-$0*),**!,*+,,-*5 "%%(#!4-&6#,!"/$,%'$*)&!&'!,&%(%'-,!2+%,,/./'/5! K/'!+#(&',&%!0#++&$,*)&*$-',&.*!G*-$,##))*!4-&0+*8 *$-''&%$,*!&(%$,-$*$-''&%0$%5 8D/$$/!'/#,!0&0&!1#'0%):0-''*'7!#%!,*+4%,$#!)&(%*!.*!3*)00*0-)-.*!(%#,,%/5!;#!&'!1#)3&%',*7!4*$,**!$%%,/7! (%,/!%,$#!,#0##5 "/$,%'$*)&!&3%$0#)%!0*-33*,#0'%0&0$%!.*!0/4%!)/3%! D80*-33&.#'!0*-33%*$0&-)-,-0$#'5!F-'!-+**!$#-+**! B!'/022!(2:$!$-&(*)*%$#'!4/1%,,/%$0*-3*'!(--,&$7! 0-'!0*-33*0#,.-,!&4*,!216%$,2'##,!.*!'%(#,!(--,,-8 '##,5!D80*-3*'!0*-33%**'*!"/$,%'$*)&!&'!&))-,!D-8 +-$$*7!>&#'$--$$*7!F-&3%&$$*!.*!G*16#$$*5!;%,,#'!1/'! 3*)*$%!D-+0--'!C-&0*(*+00%'&%6#'!3*)4#)-0$##'5! 8"*$,*$%'!0&0&!,-&+#,*4*+*3-&)#'!&$,&%$,*!.*!(22'8 '%$,/!RXX!(22(/)//'5!;%#),/!$%,,#'!$*%'!21,#'/!3/%4/8 '/!)/1,#/7!0-'!&+H*'%$**,%&,*!--6%$,#,,%%'7!"/$,%'$*)&!,&,#**5 ;*(**'!*%0**'!&(*!%$/!*)0&%!.&!&))*!*4-'!,*+3##$8 $*!.*!&)%0%'!&%4*!,%)*%$--$!3*)*,*!1/'#'!$#-+*0$##'5! F/$%$,//'!0/,#4/'/!"/$,%'$*)&!3//,2%!+#(&',,%#'!,#0%./0$%5!M0//'!0-%'!0&#3&''%$,-0$#'*!&)%!&(*0&,%8,*)&'!3#+-$0&+.*-$7!.&0*!*-0*%$%0%'!,%#'!%$&&'!-+*08 0**'5!"/$,%'$*)&'!3+&.#0,%!&'!'#)./'!0#++&$,*)&'!0&8 0&%'#'5!F--$%!4-&,,*!1/'!&'!+#(&',&%'-,!'/%,/!RYY! *$-',&*!20$%!0#++*))**'!0-',&&'5 8?'!4%%,$%!)*$0#*!*$-',&.*7!0*,$&'!4*%'7!#,,/!#'//! 0*0$%!,*)&*!./).#))/7!"/$,%'$*)&!4%+'%$,//5! TOISET ON LUOTUJA KULKEMAAN 9-,,*!4*#),*(%'#'!&'!(%#1#'!)-&',&5 8=#+%**,##$$*!(%'-*!&'!*%'*!0%#1,&'-,!)-&',&!.*! &)#'!,#1'2,!#+%'/0:%$%/!+%'00*4*#))-0$%*7!"/$,%'$*)&! 3&1,%%5 8>&0%(#)&',**!&)#'!1*++*$,*'-,!;-&(#$$*!.*!0#++*'! "%+&$$*0%'7!0-'!$%%1#'!$*,,-%!,%)*%$--$5 9-,,*!1%%1,&!&'!#+%,2%$#$,%!"/$,%'$*)&'!.-,,-5!F*-38 3%*$4-&$%'*!F-&3%&$$*7!>&#'$--$$*!.*!G*16#$$*!1%%18,/(%'#'!&)%!1#)33&*7!)-',*!+%%,,%!.*!,*+4%,$%!4*%'!)*%,,**! $-0$#,!.*)0**'5 8=//$%!4#,/(//'!%,$#'$/!,21./0$%7!1/'!0-4**5 F//''#0&1,*! &)%7! 0-'! "/$,%'$*)&! 0/4%! D-+-'! 8;%#))/!,#1,%%'!3*).&'!+#,0%/!.*!$*%'!#'#((/'!0%3%8 '//5! 8;%,,#'!0#++*'!&$,%'!0*-3*$,*!?+/)#16#'!.*!$%%'/!&)%! %)(&%,-$!.&$$*!02$2,,%%'7!1*)-*,0&!)/1,#/!0&-)-,,*-,-8 (**'!*+0,%$##'!4*#))-0$##'5 "/$,%'$*)&!3%$,%!1#,%!0&+,%'!3&$,%%'5!;2',2%!0*0$%! 4*#))-$3&+-00**7!.&$,*!,&%'#'!)/1,%!*+0,%$#))#!4*#))-08 $#))#!;*+#0%%%'!.*!"/$,%'$*)&'!+21(/!F#N'#0*%$#))#7! C-&,$%'!,-',-+#%))#5 "-&''*!TSSZ!+21(/,!216%$,#,,%%'!.*! )/16#,,%%'!K-%33-4-&+%))#5!F*-1#*!0#)%!.*!3*00*$#,!(#+0%,$%4/,7!#,,/!+#,0%!./%! 4*.**0$%5!F&+0#%'!0&1,*!L#V,&',&33#'! 2)%,#,,%%'!.*!0*,$&,,%%'7!#,,/!+#,0%!&)%!&'8 '%$,-'-,5! 89%,//'!4*0*4**!1**4#+%*!#%!$*,,-'-,5 UUSI SUUREMPI HAASTE SEURASI EDELLISTÄ ;#-+**4*!4*),*4*!1**$,#!&)%!]+:')*''%'!2)%,2$!1%%1,/8 #'!4-&''*!TSS\5!U)-0$%!)/1,%.:%,/!&)%!,&%$,*02((#'8,/7!)&3-),*!,&6#))%$%*!)/1,%.:%,/!&)%!0--$%5!9*,0*'!1**$8,*4--6#$,*!0#+,&&!.&!$#7!#,,/!0*0$%!4*#),*.**!#%!(*,0**! 0#$,/'2,7!1#%6/,!'&-6#,,%%'!1#)%0&3,#+%))*!,&%3-(**'5! 89#!'#)./!3//$%((#!2)%,$#5!E)%((#!#'$%((/%'#'! +#,0%0-',*7!.&0*!,-)%!,/(/'!+#%,%'!)/''#$,/!%,//'5!;%'/! 4-&''*!&),%%'!(2:$!#'$%((/%'#'!+#,0%0-',*7!.&0*! 3//$%!2)%7!(&',*!&)%!1*#,,-!3&%$!0#$0#'!(*,0*'5 8U+0,%'#'!1%%1,&4*#))-$!#%!&)#!$#%00*%)-7!#%0/!$#!&)#! +*.&.#'!1*0#(%$,*5!;%#))/!0-).#,**'!)-&''&'!#16&%))*7! Kuusi vuotta hän on remontoinut näitä 144 asuntoa yksi kerrallaan kuntoon. 16 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 17

10 Kuka: Raimo Västinsalo, yrittäjä ja vaativien talvivaellusten harrastaja Parasta saarilla: Luonto ja tutut ihmiset Harrastukset: Luontoretkeily, arktiset hiihtovaellukset erittäin vaativissa oloissa, melominen ja lovileikkaustyöt puukon avulla. Nuorisoseurastakin hänet on tavattu yhdistystoimintaa harrastamasta. Näyttelemiselle mies kuitenkin sanoo kiitos ei. Oma saarihistoria: Västinsalon kotitalo Satavassa on hänen kanssaan tasan saman ikäinen. Kotipaikka on valmistunut ja mies syntynyt vuonna Västinsalo ehti välillä kiertää Suomea Joensuuta ja Kuopiota myöten, nyt koti on jälleen sama tuttu, tien päässä omassa rauhassa. Muualle hän ei osaisi enää mennäkään. $#!&'!(%'-))#!'*-,%',&5!D&%$#,!0--',#)#4*,!%3&6%*!)%%08 0-#$$**'7!(%'/!'*-,%'!$%%,/7!#,,/!,*+00*%)#'!)-&',&*5 89&'#,!1**$,*4*,!%,$#'$/!.-&0$#(**'!(*+*,&'%'7! #'!&)#!$**'-,!$%%,/!&,#,,*7!#%!+%%,/!(&,%4**,%&5!9-,,*!,-&''#!1%%1,&4*#))-0$%))#!3%,//!,+##'*,*5 "/$,%'$*)&!0#+,&&7!(%,#'!4#,//!'#)./'02((#'#'! 0%)&'!3*%'&%$,*!+#'H*$,*!3#+/$$//'!3-+-+*,**!3%,0%'5 8!9#'#'!$%,,#'!0-'!3%(#'##7!$%,/!#%!&(*))*!,%#))/! 0#1,**!4#,//7!1/'!'*-+**5! "%%(#%$%'!+#%$$-!,#1,%%'!./))##'!0#4//))/!K-% &+%))#5!9%#)##'!3*%'-%!'%%'!^&%0*%$,-!(*,0*^!.//'! 2)%7!.&$$*!+*%)&,!2))/,,%4/,!.*!&)%!)/16#,,/4/!0%#+,/(//'!,*0*%$%'!$*(**!,%#,/5!F-'!"/$,%'$*)&!0*,$&%!,**0$##'7! &)%4*,!+*%)&,!(--,,-'##,0%'!(#,+%#'!)#42%$%0$%5 9*,0*'!4*++#))*!0/2,%%'!(2:$!"#'/./'!3-&)#))*! 0-&))##$$*!0*%4&$0*-3-'H%$$*7!.&$$*!-%(*1*))%,!.*! 0%+.*$,&,!&)%4*,!,21.%))//'5 89-,,*!$%#))/!&)%0%'!N**+%!*-0%5 E)-,,*!#%!$**'-,!,%)**(*))*0**'7!&)%!4*%'!=#3$%/!.*!,##,/5 8E,#,,%%'!(&)#(3%*5 K-4%,,*4**!N**+%%'!(#'&$$*!&)%!,%#,#'0%'!$#7!#,,/! &),%%'!"#'/./'!3-&)#))*!.*!(-0*'*!&)%!4*#))-0$%))*!3*8 0&))%'#'!*$#5!M)(*'!*$#,,*!#%!(**$,&$$*!$**!)%%00-*5 PUUKKOTAITURILTA SYNTYY LOVI JOS TOINEN ;#!*$#7!.&0*!3*+1*%,#'!32$22!0/$%$$/7!&'!3--00&5!"/$8,%'$*)&!&'!4#%$,/'2,!3--0&))*!3%00-3&.*$,*!*)0*#'5 8F&-)-$,*!$#!)/1,%7!&3#,,*.*!'#-4&%!(--,*(*'!1*+8.&%,-$,2:'5 ;%,,#'!$*,,-(*!3--,,-%!3#)%%'5!M$/!)&-00*$%!0/,#'$/!.*!1/'#))#!#16&,#,,%%'!4#%$,#)2/7!.&,8,*!$&+(#,!'&,0%$,-%$%4*,5!M$/!,--(%7! #,,/!$&+(#,!02))/!4#+,2%$%4/,!,2:'8,#&$$*0%'7!(-,,*!3&.*))#!3--*%1%&,! &)%4*,!**++#5 L2,! 3--,,-%$%! &%0#*$,**'! 4*%'! &33%3&%0*7!.&))#!)&4%)#%00*-$,#'!,#8 0#(%$#'!,*%6&'!4&%$%!4/)%,,//5!_1,/!)*%))*!"/$,%'$*)&*! 0%%''&$,*%$%!.*0**!&$**(%$,*!+#,0#%)2$,/!.*!)-&''&$$*! )%%00-(%$#$,*!(2:$!'-&+%))#5! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN ;#-+**4*!0--0*-6#'!$**+#)*%'#'!&'!,&%(%'-,!3*)8 4#)-*)*'!,#1,/4%$$/!.*!$%%'/!+&&)%$$*!1/'#,!&'!,*4*,8,-!-$#%'!D-+-'!0*-33*,&+%'!,-',-(*$,*5!"/$,%'$*)&!,-',##!1/'#,!0-%,#'0%'!$*(&%),*!1%%1,&)*6-%),*5!>&$! "/$,%'$*)&!&'!&))-,!)*,-*!*-0*%$#(*$$*7!&'!,/(/!1#'8 0%):!&))-,!#'$%((/%'#'!3#+/$$/!1%%1,/./5!G*,-0&'#!#)%! "/$,%'$*)&!$*%!1/'#),/!4%))*$-0*,7!.&,0*!&)%4*,!(-0*'*! ]+:')*''%'!2)%,20$#))/5 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Västinsalo vetää neljänkymmenen kilon painoista rengasta perässään pururataa pitkin. JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 19

11 Oula ja Roni esittelevät toimivia titaanijalkoja. Harrikat saatiin kiinni Aika siistii, kommentoi Oula ajon jälkeisiä tunnelmia. Käytiin vaikka kuinka kaukana, siellä liikenneympyrällä asti. #%4/,!4%#)/!&))##,!,*+0#',-'##,5!=&%$$-)0#(%$,#0'%%8 0*))*0%'!#1,%%!*((*,%'!4*)%,*!B?%!*%'*0**'!+*0#',*8 (%$##'7!#%0/!0*(3**.*0$%7!,%#,//!E-)*5!B!9-,,*!)-0%8 &&'!(/!(##'5!;#!&'!%1*'!4*+(*5! HARRIKAN KYYDISSÄ =2:+/))//'!3*%0*))#!$**3-'-,!50-!#7!3*+'+!,%#$%!0#+8,&*7!#,,/!&$*!'-&+%$,*!,-)##!1*++%0*'!022,%%'!%''&))*7!,&%$%*!,**$!$**!4/1/'!1&-0-,#))*5!;--+%'!&$*!3&+-0*$8,*!1*)-**!0-%,#'0%'!)&3-),*!0&0#%))*!0*%00%*!32:+%/!.*!$%))&%'!,#0#(%$,/!+%%,,//!3%,0/))#!%),**'5!F&(#%,*!.*! 3--'*,,-.*!32:+%/!&)%!3*%0*))*!0*%00%**'!YS5!>&$!,/$8 $/!.-,-$$*!&)%$%!(-0*'*!//'%7!'%%'!'2,!$%,,#'!3:+%$%$%! (-1#4*$,%!'#)./'02((#'#'!1*++%0*'!4&%(%'5!>*!*%0*! (&'#'!022,%%'!3//$$##'!'-&+#'!$26/'!$200%$%!&(*,! %''&$,-'##,!,*1,%'$*!$%%1#'!3//))#5 Kakskerranjärven ilmastus tauolla K*0$0#++*'./+4#/! &'! 1&%6#,8,-!4-&6#$,*!R\`[!*)0*#'!((5! %)(*$,-0$#))*5! D/'/! 0#$/'/! %)(*$,-0$##'!,#16//'!(--,&0$%*5!>/+4#'!)/'$%3//$$/!&)#4*,!0*0$%!%)8 (*$,%',*!&4*,!3&%$$*!0/2,:$,/!0#$/'!*.*'5!!D-+-'!*((*,,%0&+0#*0&-)-! $#-+**!0-%,#'0%'!0#$/'!*.*'!M)(*$,-0$#'!)&3#,,*(%$#'!4*%0-,-0$%*!./+4#'!4#6#')**,--'5!F&0#%)-))*!32+%,//'!$**(**'!)%$/,%#,&*!'202%$#'! %)(*$,-$,&%(%''*'!(#+0%,20$#$,/!*)-$4#6#'!1*33%3%,&%$--6#))#5! Tilastotietoja Kakskerranjärvestä pinta-ala 1,6 km 2 keskisyvyys 6 m suurin syvyys 15,5 m tilavuus 9,8 milj. m 3 valuma-alue 7,1 km 2 ilman järven pinta-alaa valuma-alueen peltoprosentti 27 % Vuonna 2006 asennettu ilmastuslaite. Järvellä toteutettuja ja suunniteltuja vesienhoitotoimenpiteitä Ilmastus / hapetus Peltovesien kemiallinen saostaminen Hoitokalastus Petokalaistutukset Kosteikkojen perustaminen Järven säännöstelyn muuttaminen Järven kalalajit Vuosina 2007 ja 2010 tehtyjen koekalastusten perusteella järven kalalajeja ovat ahven, hauki, kiiski, kuha, kuore, lahna, sorva, särki ja toutain. hyvänteosta Harley Davidson naiset ja miehet kunnioittivat syöpälasten leiriviikon loppua viemällä kaikki halukkaat juhla-ajelulle. Leppoisa tempaus järjestettiin kesällä kymmenennen kerran. +*'0%((*$,*!3//$,/!&)#4*,!$2:3/1&%6&,! 1384-&,%**,!28(0!.*!9*+!!&4*,!)/3%0/2'##,!.*!B)#%00*-0$#,5!G--$2:3/!&'!./,,/'2,! 3&%0%#'!.*)0&%1%'!3%,0/,!*+4#,!.*!+#%$%)--'!3*%0*))#!,%,**'%*5!!D#+/$(%#1#$,/!'/(/!'-&+#,!(%#1#,!0/4%8 $%4/,!02))/!.&!$%)0*'!$%''%0022,#'$/!3-&)#$,*5!=%,0/! 1&%,&+-).*'$$%!*)0**!'2,!.&!&))*!,*0*'*3/%'!.*!#)/(/! #6#$$/5!=&.*,!&4*,!,-,-$,-'##,!$*%+**)*$$*7!.*!'2,!9#8 +%8F*+%'*$$*!K%+4#'$*)&$$*!3%6#,2))/!d=/+.//!%)(*'! 4*'1#(3%*e!B)#%+%))/!4*'1*!,-,,*4--$!,-)%!,**$!,-&+#-8,#,,-*5!D%#!4%#!,-)#4*%$--,##'7!(-,,*!1**4#*((*,%,! Jari Iivonen Chapter 2 HDCF:stä toimi juhla-ajelutuksen organisaattorina. Vuonna 2010 asennettu ilmastuslaite. 20 maininki maininki 21

12 Jane goes shopping! Tarzan goes Flowpark! NYT! -20% ALE! 50% -40% 60% -30% 70% P Autosi onneksi: 2400 ilmaista parkkipaikkaa! Kauppakeskus Skanssi on avoinna joka päivä! TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIN K-CITYMARKETIIN MANSIKKA- JA JÄÄTELÖPISTE AVATTU KASSAAULAAMME. T U K U A L A SIT J S A K, T U REP A T L E G A ST TUORETTA JA TERVEELLISTÄ Valikoimissamme paljon paikallisia tuotteita - suoraan tuottajalta. Antti Alanne, Paimio Haarakallio, Sauvo Isaksson, Houtskär Kitola, Mynämäki Koli, luomuyrtit, Salo Lindroth, Turku Lindroos, Piikkiö Merivuori, Piikkiö Yli-Nikula, Paattinen en mökille, v un n ja koulu upunkii eeseen, ka E ILT Ä, E R K IT M L A AT U M T E RV E T U L OA! stage.fi SKANSSI TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIIN! SKANSSI Kauppakeskus Skanssi, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 23%), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis alv 23%). 22 maininki maininki 23

13 ILMOITUS XXVII HIRVENSALOPÄIVÄT SÄILYTÄ OHJELMA Hirvensalopäivät ovat elokuussa! Ohjelmaa kaikenikäisille. Tule ja tutustu. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! Tilaisuuksiin vapaa pääsy ellei toisin mainita. Perjantai :00-20:00 Lipaskeräys syöpäpotilaiden hyväksi Lauantai :30 Lasten juoksukilpailut (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen paikan päällä. Kaikki palkitaan. 11:00 Hirvensalon ympärijuoksu (Hirvensalon Urheilutalo, Syvälahdentie 31) Ilmoittautuminen viimeistään klo Tapahtuma sopii sekä kilpailijoille että kuntoilijoille. Sarjat 14,3 km: miehet yleinen, naiset yleinen Sarjat 6,1 km: miehet yleinen, naiset yleinen Osallistumismaksu: kilpailusarja 15!, harrastelijasarja 10!. Sarjojen parhaat palkitaan. Lisäksi paras hirvensalolainen palkitaan. Kaikille osallistujille Hirvensalon Heiton mitali. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tuomo Männistö / tai :00 Lentopalloturnaus (Kesäkoti Margareta, Tammistontie Margareetantie) Perinteinen lentopalloturnaus Hirvensalon mestaruudesta. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Risto Järvinen / SÄILYTÄ OHJELMA Hirvensalopäivät ovat elokuussa! 10:00 18:00 Alamäkipyöräily ja Rinneautoilu laskettelurinteessä sekä jokamies -Golf Syvälahden golfkentällä klo 10 alkaen alamäkipyöräilyn harjoitukset ja lajin esittelytilaisuus rinteessä, klo kilpailu, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kokeilla lajia järjestäjien pyörillä: järjestää Turun Slalom ry:n alamäkipyöräily, klo vapaa lyöntimahdollisuus ja opastus golfkentän rangella Syvälahdessa laskettelurinteen vieressä, lopuksi puttikisa: järjestää Hirvensalo Golf klo vapaa MCC-mäkiautoilu laskettelurinteessä, 2 laskua/henkilö, minimipituus 150 cm, laskettelukeskuksen pihalla, samaan aikaan junnuparkki polkuautot ja taitoautorata: järjestää MCC Action Park Turku 13: Hirvensalopäivien Markkinatori (Urheilukenttä, Syvälahdentie) Monipuolinen koko perheen tapahtuma! Kirpputori, kierrätystä, myyntipöytiä, yhdistysten esittelyä, ohjelmaa lapsille, makkaranmyyntiä, palokunta, Valonia, Sporttivaunu jne. Myynti- / esittelypaikkamaksu 5!. Avoin kaikille, ennakkoilmoittautuminen. Säävaraus! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Sirkka-Liisa Lampinen / :00 Runoretki (Lähtö Wäinö Aaltosen kotitalon luota, Vanha Kakskerrantie 34) metsän sisällä taikatie - ei mistään tule, ei mihinkään vie (Hellaakoski) Kävelyretken kesto n. 1,5 h, osa matkasta metsäpolkua Retken vetäjä Marjatta Leino / :00 Metsäkirkkotapahtuma (Syvälahden kallio) Martinseurakunta / Kuusela, Tenkanen Opastus hartauspaikalle Toijaistentieltä (Partilippukunta Hirvensalon Eräpojat) 20:00-01:30 Tanssit (Meri-Karina, Kongressisali, Seiskarinkatu 35) Tahdittajina Klipparit, solistina Martti Jalonen Huomio! Sekahaku koko illan Hyvä ravintola (A-oikeudet). Arpajaiset. Liput 10! JUHLALIPUTUS HIRVENSALOSSA Toivomme kaikkien asukkaiden liputtavan sunnuntaina Sunnuntai :45 Lipunnosto (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85). Lippupuhe: Oiva Kottonen 10:00 Suvikirkko (Hirvensalon kirkko, Honkaistentie 85) Sanajumalanpalvelus / Lehtinen, Tenkanen. Tekstin lukijana Oiva Kottonen Palvelutehtävissä partiolippukunta Louhen Tytöt. Kirkkokahvit tarjoilee Hirvensalon Martat r.y. Hirvensalopäivien päätöstilaisuus kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen Puheita, yhteislaulua, vuoden luotolaisen julkistaminen, viirien jako 14:00 Hirvensalopäivien lounastilaisuus (Meri-Karina, Seiskarintie 35) Lounaan hinta 10!. 14:00 Opastettu pyöräretki Hirvensalossa (Hirvensalon hiihtokeskus, Kakskerrantie 111) Lähtö Hirvensalon hiihtokeskuksen pysäköintialueelta. Matkan kesto n. kaksi tuntia. Tiedustelut Sakari Itähaarla / Ohjelmamuutokset mahdollisia. Hirvensalopäivillä mukana myös Turku 2011 sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Meri-Karina Saarten Triennaalin Taidekaide poiki tältäkin sivulta löytyviä taideteoksia. Osa teoksista on jo huutokaupattu, mutta vielä ehdit hankkia taidetta itsellesi Hirvensalopäivien Markkinatorilta lauantaina klo Siellä myydään huutokaupasta jääneet teokset niitä haluaville! 24 maininki maininki 25

14 Onneksi kulttuuriministeri Stefan Wallin ehti saada teoksen ennen kuin hänestä tuli puolustusministeri; nyt voinemme luottaa siihen, että teos ei päädy puolustuskilveksi vaan saa pitää kulttuurisen statuksensa. Stefan Wallin irti nippusiteistä S6':0+#;0((!+!$*%!0*$4&'$*!%0-%$,#,,-*!U'62! f*+1&)8,22)%%'!;**+,#'!d+%#''**)%'!d*%6#0*%8 6#81*'00##$$*5!K*'0#!.*!$#'!,&,#-,,*(%$##'! 4**6%,,-!21,#%$1#'0%!$*%!(%'%$,#+%),/!%$&'!0*$*'!0#1-8.*5!;--+%0&0&%'#'!,*-)-!)/1,%!f*))%'%'!0&,%%'!*3&$,&8 )%'0226%))/!.*!&(%#'!,2,,/+%#'!*4-$,-0$#))*5!9%'%$,#+%! f*))%'!4&%$%!124%'!*$#',**!,*-)-'!02)321-&'##'$*!3#%8 )%'!3*%0*))#!B!'%%'!&'!'/0:%'#'!0-4*5! D+%#''**)%'!,*%6#0*%6#1*'00##'!3--1*4/0%!1*)-**! 4%#)/!0%%,,//!0*%00%*!,*%6#1*'00##$##'!&$*))%$,-'#%,*!,#0%.:%,/7!&$,*.%*7!,*)0&&)*%$%*7!,#&0$%*!'%33-$%,#%$,/!%+8 +&,,*'#%,*!.*!(--,#'!4**'!1#'H#$$/!(-0*'*!&))#%,*!+&%8 Kuva: Jaana Vuola '()*+(,-.#/012**3#.-).** /.6!"#"$%&#''$()&$(&%))$*)%+,%-.-/,01#()2!"#$%%#&&!! +(,-.8#*/-330/#9*# /# /*4*3#+*.13#*7.* Jokapäiväinen annos unohdusta takaa kesäilon K#$/'!.*!)&(*'!216%$,#)(/!&'!'#+&0*$5!=/%4/! &'!3%,0/!.*!,&6#''/0:%$22$!)/(3::'!$--+%(8 124%#'!0%+.&.#'!'%(#,!&4*,!.--+%!0*6&''##,!3//$,/!.*! )#(3%0%+.*%)%.*'!,#&0$#,!&'!):2,/'2,!.&0-!(--0%'!.*! 2))/,,/#'!#%!):26/!(%,//'!)*%'*,,*4**5!F#$/)&(*3/%8 4/'!&''%$,-(%$#'!0*''*),*!0#$0#%$%((/,!'%0$%3%+0555! 1. Tee jotain mitä et ole ennen tehnyt. Käytä vaikka vasenta kättä oikean sijaan, jos ei muuta tule mieleen. 2. Liiku niin että hengästyt. 3. Loju ikävystymiseen asti. 4. Hankkiudu meren ääreen. Ja ystävien. 5. Tavoittele tyytyväisyyttä onnen sijaan. 6. Tavoittele tyytyväisyyttä muillekin kuin itsellesi. 7. Tavoittele tyytyväisyyttä myös itsellesi. 8. Harjoittele Ellun kanana olemista. 9. Hoida asialliset hommat. 10. Unohda kaikki mitä ei just ole pakko muistaa. 26 maininki maininki 27

15 Heinä- ja elokuussa tapahtuu Brinkhall soi g+%'01*))!$&%!0#$/))/!4%%6#'!3/%4/'!*.*'! RT5BRZ5[5TSRR5!D*3*1,-(*'!,##(*'*!&'! #-+&&33*)*%'#'!"#'/./5!?-+&&33*)*%$#$8,*!"#'/./$,/!,-)#4*,!3-1-(**'!,&%(%,,*.*!?+00%!D&%4*'#'!.*!3+&O#$$&+%!9*,,%!F)%'8 H#7!.&'0*!*%1##'*!&'!^M,*)%*)*%'#'7!+*'$0*8 )*%'#'!.*!$*0$*)*%'#'!=%#,*+%^5!"#'/)/%$#'! 0%+.*))%$--6#'!.*!4#'/)/%$,#'!R`SS8)-4-'! OHJELMA KAKSKERRASSA TI klo Avajaisfanfaari, Brinkhallin kartano klo Aku Louhimiehen ohjaama Käsky-elokuva, Brinkhallin kartanon kavaljeerisiipi. Paikalla on mm. elokuvan tuottaja Aleksi Bardy. Jousikvartetti esiintyy Brinkhallin kartanon kunniapihalla. Ykkösviulisti ei ole myöhässä,vaan kyseessä on performanssiesitys. 0%+.*%)%.&%6#'!'/0:0-)(*$,*!,##(**'!,*+,8,--!,-,0%.*,&1,&+%!;*''*!D-+&(*5 "#'/./'!4*))*'0-(&-0$#'!$#-+*-0$#'*! (2:$!;-&(#$$*!3-10#$%!$%$/))%$$&,*5!U0-! G&-1%(%#1#'!&1.**(*!.*!G##'*!G*'6#+%'! +&(**'%%'!3#+-$,-4*!F/$028#)&0-4*!0#+8,&&!$%$/))%$$&6*'!)&33-4*%1#%$,*!3-'*%$#'! $&,*4*'H%'!.*!4*)0&%$#'!.//0/+%'!'/0:8 0-)(*$,*5!?)&0-4*'!,*3*1,-(*,!0-4*,,%%'! 3//&$%'!g+%'01*))%'!0*+,*'&))*5!?)&0-4*'!,#0#(%$#$,/!&'!,-)&$$*!0#+,&(**'!((5!,-&,,*.*!U)#0$%!g*+625! Kuvat: Immo Aakkula To klo Lounaskonsertti, Brinkhallin kartano klo Enkeleitä ja kerubeja, Kakskerran kirkko: Suurten venäläisten säveltäjien kirkkomusiikin äärellä. PE klo Šostakovitšin Stalin-muotokuva, Brinkhallin kartano Kolme Refugium musicumin soittajaa lepäilee harjoitusten jälkeen kartanon puistossa. LA klo Brinkhall-päivä, Brinkhallin kartano Esitelmiä eurooppalaisesta venäjästä, näyttelyitä, luontokierroksia ja kamarimusiikkia Professori Matti Klinge, toimittaja Erkki Toivanen, FT Lauri Kopisto, FT Sanna Turoma sekä professori Peter Tigerstedt, Kamariorkesteri Refugium musicum klo Päätöskonsertti, Kakskerran kirkko Hirvensalon kirjasto Marjut Huuhkan valokuvanäyttely: Maisemia, ihmisiä ja tunnelmia Kirjasto on suljettuna heinäkuun. Elokuussa kirjasto on auki normaalisti ma ja to ti, ke ja pe Hirvensalon kirkko Hirvensalopäivät: klo 18 Metsäkirkko Syvälahden kalliolla klo 9.45 Lipunnosto + klo 10 Jumalanpalvelus Hirvensalon kirkossa + Marttojen tarjoamat kirkkokahvit Missiotreffit merellä: Vesibussiretki Järvistensaareen yhdessä Kakskertaseuran kanssa. 6!/hlö, alle 3 v. ilmaiseksi. Ilmoittaudu 5.8. mennessä Martin seurakuntasihteerille, puh Kakskerran kirkko Ylitse kaikkien rajojen Liisa Purho 17.7 Kansanlaulukirkko 24.7 Klo 19 (!) Suvimusiikki: Ilari Lehtisen 40-vuotisjuhla konsertti 31.7 Suvimusiikki: Schola Cantorum Aboensis 07.8 Hiljaisuus puhuu Sisko Raitis 14.8 Kauneimmat lasten hengelliset laulut, Tuo lapsi siunattavaksi 21.8 Kesäillan ehtoollinen 28.8 Suvimusiikki: Pia Pajala ja Mikko Salakari Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, keskiviikkoisin klo opastettu tutustuminen taidekappeliin. pe klo 19 Kappelikiertue saaristossa, Jukka Perko Trio: Jukka Perko (saksofonit), Teemu Viinikainen (kitara) ja Jarmo Saari (sähkökitara) Näyttely Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa Taidenäyttely Portilla näyttely: maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia, Vapparintie 257, pienoisgalleria Pääskyssä. Tervetuloa näyttelyymme pyöräillen, lenkkeillen tai koiraa ulkoiluttaen. Näyttelypaikalla ei valitettavasti ole parkkitiloja. Kuntoilun ohella pieni tauko istuillen taiteen parissa ja sitten voi taas jatkaa matkaa. Näyttely avoinna klo ja klo Iris-Kerstin Henrikssonin Öljymaalauksia Katsaus Salmelan tilan viljamakasiinissa, Kakskerrantie 961. Avoinna klo Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää " tapahtumatiedot " mielipidekirjoitukset " Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. SYYSKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! HOROSKOOPPI Rapu Hirvensalon sillalla on u-käännös kielletty. Tämä liikennesääntö on tehty yksinomaan Rapuja varten, sillä kotona viihtyvänä tyyppinä Rapu kääntyisi aamuisin puolessa välissä siltaa takaisin kotiin. Anna Rapuystävällesi lahjaksi annos tai pari ulkoliikuntaa ja sitten vie hänet äkkiä takaisin kotikoloonsa. Leijona Loppukesän aurinko osuu Leijoniin erityisen voimakkaasti ja Leijonat tietävät sen itsekin. Ekvallan rannan mahtipontisimmat ja tuuheatukkaisimmat edustajat ovat usein juuri Leijonia. Anna Leijonaystävällesi lahjaksi tilaisuus auttaa rohkaisijana ja optimistina Leijonan apu on kullanarvoista. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 29

16 HIRVENSALON A P T E E K K I Hirvensalon apteekin kesän tarjoukset Tarjoukset voimassa niin kauan, kuin tavaraa riittää. Voimassa TRIPLE DRY ROLL-ON 50 ML AQUALAN L KAMPANJAKOKO 230 G Lauran kesä Kalevan kisat kiikarissa &'()*+,-*(.*/0+,-12341/+1(//3-(.5 1#23342!&356"789)&3:"79:3"!&;8&8<7"6"<23"! 8!32=5#9=2#8!332&>"2$ !& 627"2<::!%&?:2>8&;8&#82789&"<"&;"=8&-*& A:"$5!&9:"923:2!&=5#:9>"2B5 7"7"&=5#655<<5%&A"=22&$CD9 8:#2!E"!"3"!&;4<755!%?5947"7"!8&F(&E&78:=8! IDOFORM 100 KAPSELIA LACTRASE 30 KAPSELIA Aitajuoksu ja viulunsoiton harjoittelu täyttävät Laura Aholan kesän. S*6*'!(#,+%'!*%,&.*!.-&0$#4*'!G*-+*'!0#$/! +2,(%,,22!0%)3*%)-0*)#',#+%'!(-0**'5!?)&8 0--'!*)-$$*!D-+-$$*!./+.#$,#,,/4/,!F*)#4*'! 0%$*,!&4*,!20$%!0*-6#'!,/+0#%((%$,/!0%)3*%)-%$,*!.*!,*4&%,,##,!&'!*$#,#,,-!$#'!(-0*%$#$,%5 Mitalia lähden hakemaan. Aitakisasta tulee jännä, koska kärki on tasainen, kuka tahansa sieltä voi nousta mitaleille, Laura kertoo. Ennen kotikisoja edessä on vielä kunnon hiomista ja mahdollinen arvokilpailustartti Tsekin Ostravassa. Siellä on alle 22-vuotiaiden EM-kilpailut. Sinne pääsy vaatii kuuden sadasosan nipistämistä omasta ennätyksestä. MUSIIKIN JA URHEILUN TASAPAINOILUA Laura opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa muusikoksi, mutta viettää kesän Turussa ja vanhempiensa luona Friskalassa, jossa asui itsekin aiemmin. On kätevää päästä saarille ja tekemään treenit Turussa. Talvellakin tulen yleensä viikonloppuisin tänne. Pari kesää Laura oli töissä Hirvensalon K-Supermarketissa, mutta nyt hän päätti panostaa urheiluun, jotta tuloksia harjoittelusta alkaisi näkyä. Viulukeikkoja kesän kalenteriin mahtuisi, mutta niitä ei vielä ole liiemmin tullut. Elokuussa Lauralla on edessä myös musiikkileiri Kuopiossa. Siellä tulee pitkiä päiviä viulun kanssa. Leiriin kuuluu harjoittelua sekä loppukonsertti ja saan siitä kesäopintopisteitä kouluun. Leirin jälkeen pidetään vielä alle 22-vuotiaiden SM-kilpailut, joten juoksutreenejä on tehtävä Kuopiossakin. Kummastakaan lajista ei ole juuri lomaa. Viulunsoittoon kuuluu kuitenkin paljon omaa harjoittelua, joten sen voi sovittaa urheilun kanssa yhteen. Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Laura Aholan albumi 6*(+04*7708*-+119()*/:(2+1,-0-0,719411//15 I823"68=="J87355#23&9:";88>83 > &<"$8<<8%&A"=22&=42> ! 74C33DD!% =?"?$%!"#$%&*L)*(+,()*(+.78=9%0 SEBAMED LIQUID FACE & BODY WASH 1000 ML ML ;33+1/< , / =95<23&=2<77">83&#::8! <873""92!&356" &;8&>"23 6:"<5338&!8:3328&7594!&65#7:2938% =$"$$%!"#$%&'*)M'+,()FF+.78=9%0 Laura on harrastanut aitajuoksua neljä vuotta. Sitä ennen lajina oli joukkuevoimistelu. Mitä luet? Kesällä ehdin lukea ja tykkään mennä kirjastoon ja napata kirjoja mukaan. Useimmiten luen klassikkokirjoja, viimeksi Albert Camus n Ruton. Olin viime syksynä harjoitusleirillä Kuubassa. Nyt pitäisi lukea myös espanjankielisiä kirjoja, jotta kielitaito kohenisi. Mitä katsot televisiosta? En oikein mitään, minulla ei ole tv:tä Helsingissä. Nyt sain kaverilta lainaksi DVD:llä Pedro Almodóvarin elokuvia, niitä aion katsoa espanjaksi ilman tekstitystä. Mitä kuuntelet? Aika paljon kuubalaista musiikkia, erityisesti salsaa ja reggaetonia. Sain Kuubassa kavereilta ipodiin musiikkia ja kuuntelen sitä. Kosteuttava ja hoitava pesuneste kasvoille ja vartalolle. Pesee tehokkaasti kuivattamatta ihoa. Kätevä myös mökillä, veneessä ja matkalla, sillä Sebamed pesee myös merivedessä! 1000 ml täyttöpussin ostajalle 400 ml pumppupullo pesunestettä kaupan päälle! Avoinna: ma-pe 9-19, la 9-15 su suljettu 30 maininki Heinäkuussa: maininki 31 ma-pe 9-17, la 9-13 su suljettu =>"#$%!"#$%&'K)GH+ Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02)

17 Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. Nyt tärppää! Tuottotilin korko tuplana ja sijoitus yhdistelmä- tai osakerahastoon Tarjouksemme koskee vähintään euron sijoitusta, josta puolet sijoitetaan tuottotilille ja puolet OP-Rahastoyhtiön yhdistelmä- tai osakerahastoon. Rahastosijoitukset voi tehdä myös monipuolisen OP-sijoitusvakuutuksen kautta. 12 kuukauden määräaikaisen tuottotilin korko on 2 x 12 kk euribor. Esim. tuottotilin korko 7.6. = 4,342 % (12 kk euribor : 2,171 % x 2). Sijoituksen maksimimäärä on euroa. Sijoitustuotteiden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Tarjous on voimassa saakka. Varaa aika p ja tule käymään tai soita p ja kysy lisää. OP-sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. OP-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistama OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. 32 maininki

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Perustukset lukiosta s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 10. Kesäkalenteri mukaan s. 14-15. Kesäasukas Eva Temmes s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Perustukset lukiosta s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 10. Kesäkalenteri mukaan s. 14-15. Kesäasukas Eva Temmes s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 16.6.2012 VKO 24-25 Perustukset lukiosta s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 10 Kesäkalenteri mukaan s. 14-15 Kesäasukas Eva Temmes s. 16 Kirjaston lukuvinkkejä s. 20 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 1/2011. Vähikkälän väljämän KESÄILTAMAT. lauantaina 9.7.2011 klo 18-02 Vähikkälän Seuratalolla

Vähikkälän Viesti 1/2011. Vähikkälän väljämän KESÄILTAMAT. lauantaina 9.7.2011 klo 18-02 Vähikkälän Seuratalolla Vähikkälän Viesti 1/2011 Vähikkälän väljämän KESÄILTAMAT lauantaina 9.7.2011 klo 18-02 Vähikkälän Seuratalolla Tanssittajana Kari Komulainen ja Kaiku-orkesteri Agapetuksen kirjoittama koko kansan komedia

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 18.6.2011 VKO 24 Lukion neljännesvuosisata s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 6 Kesäkalenteri mukaan s. 12-13 Kirjaston lukuvinkkejä s. 17 Oulun seudun pyhäjokiset s.22 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä:

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä: Onnittele äitiä kukkasin Meiltä ihanat ylioppilaskukat KÄTEISMAKSU SAARAN KUKKAKIOSKI Tervetuloa! Avoinna MA-PE 10-18 LA 9-16 Revontultentie 1, 96500 Rovaniemi (se punainen tupa) PALVELEMME la 30.5. 8-18

Lisätiedot

Julkaisu: Art Hervanta -98 -kilpailun voittaja Mirva Soinio on tehnyt lastenkirjan. ERÄ! Presto spagetti 1kg (0,79/kg) perunarieska.

Julkaisu: Art Hervanta -98 -kilpailun voittaja Mirva Soinio on tehnyt lastenkirjan. ERÄ! Presto spagetti 1kg (0,79/kg) perunarieska. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores löydä uusi kotisi asunnot.fi Hervannan Sanomat 30/2014 10. syyskuuta 2014 Kaavoitus: Asukkaiden toiveita kuullaan nyt kantakaupungin

Lisätiedot

Rokkimimmi: Hervantalainen. Marianne Viljanen kisaa perjantaina Miss Rock 2013 -tittelistä ANGRY BIRDS

Rokkimimmi: Hervantalainen. Marianne Viljanen kisaa perjantaina Miss Rock 2013 -tittelistä ANGRY BIRDS JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila Keskustelu Uskaltaako Ahvenisjärven ympäristössä kulkea laisinkaan? Professori saapuu Hervantaan! www.yitkoti.fi Sivu 11 Hervannan Sanomat 7.

Lisätiedot

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO 6 Rogo on Rautalammin oma juttu 8 Ritva toivottaa pihavieraat tervetulleiksi 13 Kanadalainen Derek pitää Suomen kesästä KYLÄLÄINEN s. 10-11 Anna-Mari

Lisätiedot

Kynttilä. Kyläyhdistys r.y. 16. vuosikerta. Karuna on Vuoden kylä!

Kynttilä. Kyläyhdistys r.y. 16. vuosikerta. Karuna on Vuoden kylä! Karunan Kynttilä Karunan Kyläyhdistys r.y. 16. vuosikerta 2014 Karuna on Vuoden kylä! Kyläpäällikkö kiittää Kyllä on viime aikoina kelvannut olla karunalainen! Meidät on palkittu aktiivisuudestamme Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Pyöräreitit: Vuores-Hervanta- yhteys vielä suunnitteilla

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

TIKKAKOSKI PALOKKA HEINÄLAMPI MANNILA LOHIKOSKI TAULUMÄKI SÄÄSTÖJÄ ARKEEN MIELETTÖMÄT MELONIMARKKINAT. 1.-kg

TIKKAKOSKI PALOKKA HEINÄLAMPI MANNILA LOHIKOSKI TAULUMÄKI SÄÄSTÖJÄ ARKEEN MIELETTÖMÄT MELONIMARKKINAT. 1.-kg netistä katsastus alkaen 27 www.k1katsastajat.fi Palokka Palokanorsi 1 Ma-Pe 8-17 La 9-14 puh 0400 755 235 www.herrasenputki.fi Torstai 13.8.2015 TIKKAKOSKI PALOKKA HEINÄLAMPI MANNILA LOHIKOSKI TAULUMÄKI

Lisätiedot